www.m-novine.com
[email protected]
CMYK
GODINA X l SREMSKA MITROVICA, 21. APRIL 2010. l BROJ 435 l CENA
Telefon
623-860
30 DINARA
PREKINUT [TRAJK GLA\U
IZVESTAN POGLED
Na|eno re{ewe za Mitros
N
a osnovu postignutog dogovora, pro{log ~etvrtka, 15. aprila, nakon vi{e od tri nedeqe, okon~an je
{trajk gla|u dvadesetak radnika u sremskomitrova~kom Mitrosu. Svi radnici Mitrosa i
Takovo Agrara, firmi koje se
nalaze u ste~aju, primi}e pakete u vrednosti 15-20 hiqada dinara. Tako|e, na osnovu zalaga-
wa pokrajinskih vlasti i mitrova~kog gradona~elnika, radi se na nala`ewu partnera za
pokretawe proizvodwe. Na
osnovu postignutog dogovora,
{trajka~i su izrazili zadovoqstvo i posebnu zahvalnost
mitrova~kom gradona~elniku
Branislavu Nedimovi}u, koji je
za sve vreme {trajka bio uz
wih. Za vreme trajawa {trajka,
DUNAV OSIGURAWE A.D.
Glavna filijala SREM
Sremska Mitrovica
O~i rawenog psa
K
u jednom beogradskom dnevnom
listu permanentno su plasirani zlonamerni komentari, sa
ciqem minimizirawa napora
pokrajinske administracije na
re{avawu ovog problema. U vezi sa tim izdato je i saop{tewe
pokrajinskog sekretara za rad i
zapo{qavawe Miroslava Vasina, koje objavqujemo na tre}oj
strani.
Strana 3.
a`u da je Bog, kad je stvarao svet, na~inio ~oveka po obli~ju svojemu, te da je samo wemu dao Du{u, koja je potrebna da bi se bilo ne{to vi{e
Pi{e:
od `ivotiwe i biqke, i koja je potrebna da bi se mo- Vladimir ]osi}
glo verovati u tog istog Boga.
Da li je Bog negde pogre{io? Nije vaqda da ni On nije savr{en?
Jer, ako bi bilo tako, u {ta da verujemo i ~emu da se nadamo? A, ako
nije tako, gde je bila du{a onog skota, koji je jednogodi{woj keru{ici Mili, u sred Beograda, odsekao sve ~etiri {ape? Da li je taj bolesni um, pre nego {to je u~inio nevi|eno zlodelo, pre nego {to je
pristupio bestijalnom saka}ewu nesre}nog psa, dozivao Milu po
imenu, nude}i joj hranu, ili samo dozivao ne nude}i ni{ta, ra~unaju}i da psi ~oveku pristupaju sa potpunim vjeruju? Jer kao {to qudi
znaju da je pas najboqi ~ovekov prijateq, tako i psi (avaj!) verovatno ra~unaju na to da je svaki ~ovek wihov najboqi prijateq.
Gotovo da nema potpunog detiwstva bez psa koji veselo vrti repom u dvori{tu i koji nam se bezrezervno raduje kao niko drugi, na
jedan poseban bezuslovan na~in. Stru~waci vele da ba{ tad, u ranom detiwstvu, po~iwemo da formiramo i svoj odnos prema drugima. Onaj koji je u detiwstvu sprovodio nasiqe nad ku}nim qubimcima i `ivotiwama ina~e, izvesno izrasta u budu}eg sadistu svake
vrste i prema svima, psima i qudima podjednako.
Za razliku od qudi, koji su u stawu da po~ine nepodop{tinu svake vrste, pa ~ak i kad je ne po~ine u stawu su da pomisle na najve}e
gadosti, `ivotiwe, a posebno psi koji hiqadama godina biti{u uz
qudski soj, nikada svesno ne}e u~initi ni{ta na`ao ~oveku. Ako se
nekad i desi da pas napadne ~oveka, to je iskqu~ivo nesvesna rekcija, koja mo`e biti izazvana samom `ivotiwskom prirodom i to se
svakako ne mo`e podvesti pod pse}u lo{u nameru. Takve stvari se,
naravno, mogu kontrolisati i blagovremeno preduprediti. Uostalom, Bog je, bez obzira na svu svoju (ne)savr{enost hteo da ~ovek
brine o psu, a ne obrnuto. Jer, za razliku od psa, ~ovek ima du{u.
Zvani~no, bar tako je bilo do sada.
Od sada, nisam vi{e siguran.
ao {to sam se ve} zapitao: gde je bila du{a onog skota koji je
Mili odsekao sve ~etiri {ape? Kladio bih se da je doti~ni
monstrum nije ni imao. Ili je mo`da imao nekad, pre nego {to
je postao toliko bolestan da vi{e ne bi smeo slobodno {etati ulicama?
Vaqda smo svi bili u prilici da vidimo taj tu`ni, duboki i vla`ni pogled osaka}ene jednogodi{we keru{ice. Pogled u kome se gubi svaki smisao o ~oveku kao bo`anskom bi}u. Jer, kada joj je onaj
skot odsekao prvu {apu, da li mu je Mila pru`ila drugu, tre}u, ~etvrtu? Kao {to se propoveda pru`awe drugog obraza, nakon {to te
po prvom udare...
Beogradski gradona~elnik \ilas je obe}ao da }e grad platiti
protezu za Miline {ape, a mnogi dobri qudi anga`ovali su se oko
ovog pitawa. Nadam se da }e Mila u neko dogledno vreme ponovo mo}i da hoda.
Ali, te o~i rawenog psa!
Ko }e da izle~i tu pse}u tugu zbog zla koji je nesre}noj keru{ici
naneo neko za koga je mislila da joj je iskonski prijateq?
[ta bi danas o keru{ici Mili napisao pesnik zbog ~ije pesme o
keru{i gotovo da nije bilo onog ko bar u sebi nije zaplakao?
[ta bi rekao Sergej Jesewin?
Atrakcija na va{aru
Snimila: Marija Brwilov
K
[
SVE O SREMSKOM
SPORTU STRANA 15- 17.
Sremska Mitrovica ♦ Promenada 13 ♦ Centrala: 022 625 555 ♦ E-mail: [email protected]
CMYK
idski va{ar je ovog meseca bio prili~no lo{, ka`u dobri poznavaoci va{arskih
prilika i neprilika. Mala tra`wa, a spram we i ponuda. Jedinstvena ocena glasi: nema narod para. Me|utim, nije sve u parama. Ima ne~eg i u zadovoqstvu. Kad
upregne{ kobilu u {pediter, pa polako...niko nikud ne `uri, kao kadgod, bez trke i frke. Upravo onako kako to radi Slavko Lazarov iz Ba~inaca. On wegovu Cvetku dr`i iz
atrakcije, a i za atrakciju treba imati vremena i svega {to uz to ide. Lazarov za sada
uspeva da bude ''atraktivan'', Cvetka pogotovu.
^ETKE
&
METLE
Pi{e: Svetlana Cucani}
Brendirawe gluposti
NARODNA KUHIWA CRVENOG KRSTA U SREMSKOJ MITROVICI
Oslonac u gladnim godinama
D
a bi prevara uspela potrebno je s jedne strane malo
gluposti i naivnosti, a sa druge strane izvesna doza ve{tine. Odnos mora biti izbalansiran, jer ako
dominira naivnost, prevara gubi na dra`i i kvalitetu.
Gluposti, za dobru prevaru, mora biti {to mawe, naivnosti tako|e, a {to su razmere prevare ve}e, naravno da je
i ve{tina ve}a.
Postoje qudi kojima je varawe drugih qudi lako i jednostavno. Ide im ko ladna voda. I uop{te nije va`no koliko je `rtva inteligentna, jednostavno ti umetnici `ivota prolaze kroz sve zamke zakona i prirodne qudske
opreznosti ko ker kroz rosu. Usput dobro zara|uju}i i dobro se zabavqaju}i na ra~un prevarenih.
Proteklih dana se puno pisalo i pri~alo o proneveri
Fonda Katarine Rebra~e. Sama ~iwenica da je neko mogao
da tro{i novac namewen edukaciji i le~ewu `ena obolelih od raka dojke na haqine i cipele, vredna je prezira,
ali nije to bila jedina prevara talentovane majke i wene
}erke koja je iza{la na videlo. Kako je klupko po~elo da
se odmotava, tako su svetlo dana ugledali mnogi drugi
aran`mani koje je uglavnom majka sklapala sa raznim
preduze}ima i op{tinama. U tom delu igre, mimo samog
Fonda, dominantna je bila mama, naravno kao iskusnija i
ve{tija. ]erka je ostala na nivou obi~nog lopu`awa, prosta~kog i jeftinog, {to joj otprilike i prili~i. Sude}i
bar po wenoj biografiji koja je dostupna u svim medijima.
Ali, mama, mama je moj idol. Kako je izlevatila pojedine predsednike op{tina po Srbiji, pa to je za film ili
bar te-ve novelu. I svi do jednog su se upecali na pri~u o
promociji etno ba{tine koju }e, kobiva, gospo|a Sandrina
vr{iti po amerikama i ostalim xet set zemqama, iz kojih
je ona sama upravo dolepr{ala, kako bi pomogla brendirawu Srbije. E ako je za brendirawe i etno, nek ko{ta
{ta ko{ta. Tako je i bilo, ko{talo je. I to poprili~no.
Tamo deset, tamo dvadeset, tamo ko zna koliko hiqada
evra. Tetke po Kosjeri}u i Kikindi su heklale i {trikale u petoj brzini, al Sandrina nestade u vidu lastinog
repa sa novcem u xepu. I nije wima (tetkama i predsednicima op{tina, to jest) toliko ni zbog novca, uostalom nisu iz svog xepa platili konsalting usluge gospo|i Sandrini, al {to Wujork nije video wihov beli vez i poentles, e to stvarno nema smisla. A tek ~uturice i opanci?
Sva na{a etno ba{tina ostade totalno nepromovisana i
nebrendirana, a ba{ su se trudili.
I nije wima toliko ni zbog novca,
uostalom nisu iz svog xepa platili
konsalting usluge gospo|i Sandrini,
al {to Wujork nije video wihov beli
vez i poentles, e to stvarno nema
smisla
K
akav je ovde bio odnos naivnosti i ve{tine, ja
stvarno ne znam. Kakvi su ti predsednici, isto ne
umem da objasnim. Razumem da je pri~a o Wujorku i
prodavawu {ustikli zanimqiva i godi u{ima svih tetaka i dokonih doma}ica po Srbiji, al nisu dokone doma}ice dobile na izborima i postale predsednik op{tine,
ve} tamo neki baja sa izborne liste te i te. I taj baja, sa
izborne liste te i te, poveruje da }e neka belosvetska
{mizla da mu prodaje buri}e i opanke po Americi i da mu
puni buxet. Naravno da je belosvetska {mizla bila ve}i
baja od baje sa izborne liste te i te i naravno da ga je
oladila za ke{. E, za to joj svaka ~ast. I za to joj, da mene
neko ne{to pita, ne bih sudila. Me|utim, naravno da mene niko ni{ta ne pita i naravno da }e sirotoj Sandrini
suditi i za la`no brendirawe i etno promovisawe, a
stvarno ne bi trebalo.
Za to bi trebalo suditi predsedniku op{tine Kosjeri}
i predsedniku kikindske op{tine i svim drugim predsednicima, ako ih je bilo. Zbog gluposti i bezobrazluka. Pa
hajde, dragi moj ~itao~e, stavi prst na ~elo pa razmisli?
Ko bi normalan dao `eni, kojoj prvi put vidi o~i, dvadeset hiqada evra za posao, za koji se ne zna ni kako se
radi, ni gde se radi, ni za{to se radi? [ta je Snadrina
mogla? Da odbije da uzme? Taman posla, jo{ bi je optu`ili da nema razumevawa za potrebe promovisawa etno turizma od kojeg zavisi doti~na op{tina. Jer upravo je to,
taj turizam i taj etno, wihova strate{ka grana razvoja.
Sve svoje snage su uprli u turizam i {ustikle i jednog dana to ima da ih izvadi iz ~abra u koji su upali onda kad
su sve mogu}e fabrike prestale da postoje i kad su hiqade qudi ostale bez posla. Ima tu i malih problema, ali
oni }e se re{avati u hodu, samo da krene posao sa Amerikom. Jest da nema puteva ba{ do svakog sela, ako ih i ima
puni su rupa, divqe deponije su svuda gde ti oko dose`e,
kanalizacija je misaona imenica, a plasti~ne kese vijore
ko zastave, ali to nije prepreka da se odlu~no ide ka razvoju turizma kao budu}e uzdanice ekonomskog blagostawa,
uz promovisawe etno ba{tine i brendirawe proizvoda od
glogiwa i xanarika. [ustikle, sve` planinski vazduh,
mlad kajmak i glogiwe, to je recept za uspeh.
a tim konceptom razvoja, normalno je da im se Sandrina morala dogoditi. To je bilo prosto neizbe`no. Pa, hajde da se ne la`emo, {ta su o~ekivali? Da se opan~i}i i hekleraj prodaju po Wujorku? Da }e
ona stvarno da organizuje promociju etno ba{tine? Pa, ~ak
i da je to imala na umu, a nije imala ni u peti, i da ta
ba{tina stvarno postoji, to se sa dvadest hiqada evra ne
mo`e raditi ni uraditi. Ona je to znala, ali baja, sa izborne liste te i te, o~igledno nije.
I kad malo boqe razmislim, ta prevara ne spada u neke ozbiqne poduhvate niti tu ima nekog naro~itog {tofa
i kvaliteta. Verujem da gospo|i Sandrini nije trebalo
mnogo ve{tine da izradi nekoliko, na turizam i brend,
napaqenih bizogva. Imala je ona u karijeri mnogo ve}ih i
egzoti~nijih posli}a, {ta je za wu bio jedan Kosjeri}?
Ladna voda.
S
2. STRANA
Podela obroka narodne kuhiwe najugro`enijim korisnicima
Svakodnevno vi{e stotina qudi i
dece u Sremskoj Mitrovici ima barem
jedan skuvan i sve` obrok koji ne mo`e
zadovoqiti celodnevne potrebe, ali
je vrsta pomo}i bez koje weni korisnici, kako ka`u, ne bi mogli da preguraju
dan. U te{kim uslovima lako je prona}i mane pomo}i pa se tako pojedini `ale da je hrana lo{a i jo{ vi{e da je nedovoqna, ali je vi{e onih koji su zadovoqni isti~u}i da se kvalitet obroka
u posledwe vreme poboq{ao.
O
rganizacija Crvenog
krsta u Sremskoj Mitrovici je kao i svi
ostali subjekti ~ija je delatnost neprofitabilnog karaktera u proteklom periodu bila u velikom broju isku{ewa, pre svega pod pritiskom velikog broja onih koji
su zatra`ili pomo}, ali je
uspe{no, uz pomo} nadle`nih i humanitarnih donacija uspela da prebrodi dugo
vreme velike krize koja i sada traje.
Veliki broj volontera
kao i {est stalno zaposlenih radnika neumorno radi
na realizaciji {to ve}eg
broja programa materijalne
pomo}i i svake podr{ke najvi{e deci, starima i obolelima ali i svima drugima
koji su u stawu neke socijalne potrebe.
- Lokalna samouprava i mawi broj donatora imali su
razumevawa za potrebe na{ih programa, bez ~ije realizacije veliki broj korisnika
usluga Crvenog krsta ne bi
mogao da ostvari ni najnu`nije `ivotne potrebe. Pre
svega mislim na uspe{no vo|ewe narodne kuhiwe sa ~ijim opstankom u Mitrovici
nije bilo problema, kao u
mnogim gradovima u zemqi.
Za to mo`emo da zahvalimo
lokalnoj samoupravi koja je u
protekloj godini izdvojila
blizu tri miliona dinara za
pripremu obroka. Trenutno
ima 410 korisnika usluga narodne kuhiwe, a u ovaj broj je
ukqu~eno i 50 korisnika koji
primaju pakete sa koli~inom
hrane dovoqne za du`i period i koji `ive u selima na{e op{tine. Obezbe|ene su
dovoqne koli~ine namirnica za prvu polovinu ove godine, a one su stigle iz robnih
rezervi, kao i putem akcije
„Hrana za sve“. Kvalitet
obroka je zadovoqavaju}i po
svim kriterijumima, zdravstvenim, higijenskim, nutricionisti~kim i zato nema mesta za pojedine negativne ko-
Tatjana Sredojevi}, sekretar Crvenog krsta
mentare na ra~un narodne kuhiwe, pogotovo kada se uzme u
obzir da se ~ini sve {to je u
na{oj mo}i da ova vrsta usluga bude {to boqa – rekla je
Tatjana Sredojevi}, sekretar
Crvenog krsta u Sremskoj Mitrovici.
Ona je tako|e ovom prilikom naglasila da se hrana
priprema svakodnevno i da
se korisnicima deli na {est
punktova u gradu i La}arku.
Pored programa narodne kuhiwe, magacin Crvenog krsta
je svakodnevno otvoren, ali
je odziv gra|ana mali. Uglavnom se donose stara ode}a i
obu}a, a hrana i sredstva za
higijenu se u magacinu ne mogu
prona}i.
Neizostavne su akcije o dobrovoqnom davala{tvu kr-
vi, gde glavni grad Srema bele`i pozitivne pomake pogotovo me|u omladinom, borba
protiv trgovine qudima, a
planira se i ponovno aktivirawe dnevnog centra za decu
koja imaju pote{ko}e u razvoju ili su u sukobu sa zakonom.
- Veliki broj edukovanih
volontera vrlo ~esto obilaazi stara~ka doma}instva u
okviru kojih imamo preko 140
korisnika. Wima je ovakva
pomo} dragocena – istakla je
Tatjana Sredojevi}.
Crveni krst }e radno obele`iti i nedequ ove organizacije od 8. do 14. maja kada
}e sve bebe ro|ene u mitrova~kom porodili{tu dobiti
prigodne poklone.
Marija Brwilov
Daju nam koliko mogu
I{tvan
Elde`di:
Dobro je,
hrana je dobra, raznovrsna, kad
je
~ovek
gladan sva{ta bi pojeo. Bez ove
p o m o } i
mnogi
bi
gladovali. Qudi su ~udni, pa
ponekad zameraju, vaqda iz
~iste zlobe ili iz sopstvene
nesre}e. Daju nam koliko mogu, a drugo je to {to je nama nedovoqno za normalan `ivot.
Branislava Ko~i{: Moramo da se
ovako prehrawujemo.
Dobijemo
dosta hleba, ali je
nezgodno
{to smo vikendom bez
tog obroka. Svi qudi i tada
jedu, a {ta da mi radimo. Kada su praznici dobijemo i pakete, ali to ne bude dovoqno
ako se ne kuva u narodnoj kuhiwi i radnim danom.
I z e t a
Alimanovi}: Nije
problem
narodna kuhiwa, to je
dobro, iako
je
veoma
malo. Te{ko je {to
nemamo nikakvih drugih primawa, a nije potrebna samo hrana, pogotovo za
decu kojaa idu u {kolu. Vikendom je te{ko, jer ne znamo {ta }e deca da jedu, a to
nikoga ne interesuje.
Lidija
Varga: Bolesna sam
kao i moj
mu` i s
obzirom
da ne mogu
sama
da
zaradim
ovo mi veoma mnogo
zna~i. Nikada nisam mislila da }u
ovako `iveti pa me eto i to
stiglo. Moram biti zadovoqna obrokom ali i bez toga mislim da nam poma`u koliko mogu.
21. april 2010.
SAOP[TEWE VLADE VOJVODINE
CRNA HRONIKA
Strate{ki partner za
mitrova~ke mesare
P
ovodom odre|enih neta~nosti i pau{alnih prikaza
sadr`aja sastanka u Vladi
AP Vojvodine sa predstavnicima
[trajka~kog odbora „ MITROS“ –
a, koji je odr`an dana 12. aprila
2010. godine, a u ciqu objektivnog
informisawa javnosti, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova izdaje slede}e saop{tewe za
javnost:
Po saznawu da je u preduze}u „
MITROS“ i „ TAKOVO AGRAR“
do{lo do {trajka radnika nakon
pokretawa ste~ajnog postupka,
pri ~emu jedan deo zaposlenih
{trajkuje gla|u, Pokrajinska vlada veliku pa`wu posve}uje tra`ewu na~ina da se pomogne zaposlenima koji su, u skladu sa Zakonom o ste~aju, upu}eni na evidenciju Nacionalne slu`be za zapo{qavawe.
Ta pa`wa Vlade AP Vojvodine
proisti~e iz ose}aja odgovornosti prema gra|anima Vojvodine,
bez obzira {to Vlada, pravno
formalno gledano, nema nikakve
nadle`nosti u sprovo|ewu ste~ajnog postupka, niti odgovornost
za polo`aj radnika u kome se nalaze.
Pokrajinski sekretar za rad,
zapo{qavawe i ravnopravnost
polova, po ovla{}ewu Predsednika Vlade AP Vojvodine, zajedno
sa gradona~elnikom Sremske Mitrovice, je nekoliko puta obi{ao
radnike i neprekidno bio u kontaktu sa [trajka~kim odborom.
Odr`ano je nekoliko sastanaka
sa ste~ajnim upravnicima „ MITROS“-a i „ TAKOVO AGRAR“-a na
kojima su razmatrane aktivnosti
koje }e doprineti ostanku proizvodnih pogona u Sremskoj Mitrovici a time i o~uvawe radnih mesta za radnike ovih kolektiva.
Cene}i ozbiqnost situacije u
kojoj se nalaze, pre svega {trajka~i iz ovih kolektiva, predsednik
Vlade APV, dr Bojan Pajti}, je
primio predstavnike {trajka~a
dana 12. aprila 2010. godine, kome su prisustvovali i pokrajinski sekretari za rad i finansije,
direktor VIP fonda, ste~ajni
upravnici i Gradona~elnik Sremske Mitrovice.
Predsednik Pajti} je, nakon informisawa o stawu u ovim kolektivima, istakao da je za Vladu
AP Vojvodine, u nastupaju}em pe-
Pu{ten Doki}
U postupku koji je pred Osnovnim
sudom u Sremskoj Mitrovici vo|en
po molbi za pu{tawe na uslovni
otpust osu|enog Damira Doki} iz
Vrdnika sa izdr`avawa kazne zatvora u trajawu od jedne godine i
tri meseca, zbog krivi~nih dela
ugro`avawe sigurnosti i nedozvoqeno dr`awe oru`ja i eksplozivnih materija, a koja presuda je preina~ena presudom Apelacionog suda u Novom Sadu u pogledu odluke
o kazni, Osnovni sud u Sremskoj
Mitrovici je doneo re{ewe, kojim
je usvojio molbu osu|enog za pu{tawe na uslovni otpust.
Na|eno oru`je
NA ISTOM ZADATKU: Dr Bojan Pajti}, Miroslav Vasin, Branislav Nedimovi}
riodu, najva`nije da se o~uvaju postoje}i privredni resursi i radna mesta za radnike. U konkretnom slu~aju, to je zadr`avawe
sto~ne proizvodwe i prerade mesa u Sremu, {to podrazumeva anga`ovawe svih potencijala pokrajinske administracije u nala`ewu strate{kog partnera ovim kolektivima. S obzirom da se radi
o dugotrajnijem procesu, dogovoreno je da odmah nadle`ni organi i
institucije AP Vojvodine pokrenu
aktivnosti na iznala`ewu relevantnih partnera koji bi, kroz
kupovinu ili zakup pojedinih celina, deo svojih aktivnosti vr{ili u pogonu „ MITROSA“ i time za
odre|eni broj qudi obezbedili
posao odmah.
Prema tome, Vlada APV je u potpunosti ispo{tovala najva`nije
zahteve [trajka~kog odbora da
preduzme aktivnosti na o~uvawu
delatnosti prerade mesa u Sremskoj Mitrovici i u Sremu i da {to
pre obezbedi posao za biv{e zaposlene.
[trajka~kom odboru je jasno
predo~eno da Vlada AP Vojvodine
nema nikakve ingerencije prema
biv{em vlasniku u pogledu zahteva za isplatom iznosa od 200 evra
po godini radnog sta`a. Jo{ mawu
obavezu ima, da, na neki drugi na~in, tom wihovom zahtevu udovoqi Vlada AP Vojvodine. Ipak, polaze}i od izuzetno te{ke situacije u kojoj se kolektiv, zaposleni
i wihove porodice nalaze, predsednik Vlade APV je nalo`io resornim slu`bama da se biv{i zaposleni u ''MITROS''-u pomognu u
vidu robnih paketa koji bi, svojim
Pokrajinski sekretar za rad, zapo{qavawe i
ravnopravnost polova, po ovla{}ewu Predsednika Vlade AP Vojvodine, zajedno sa gradona~elnikom Sremske Mitrovice, je nekoliko puta
obi{ao radnike i neprekidno bio u kontaktu
sa [trajka~kim odborom. Odr`ano je nekoliko
sastanaka sa ste~ajnim upravnicima „ MITROS“-a i „ TAKOVO AGRAR“-a na kojima su razmatrane aktivnosti koje }e doprineti ostanku
proizvodnih pogona u Sremskoj Mitrovici a time i o~uvawe radnih mesta za radnike ovih kolektiva.
sadr`ajem, u hrani i higijenskim
proizvodima, podmirio osnovne
mese~ne potrebe porodica ovih
radnika. Ova pomo} bi se dodeqivala svim zaposlenim u slede}ih
nekoliko meseci, sve do momenta
dok ne bi po~eli da dobijaju naknadu od Nacionalne slu`be za
zapo{qavawe, odnosno dok ne dobiju posao u svojoj novoj-staroj
firmi ili na drugom mestu. Vrednost robnog paketa bila bi istovetna visini naknade od NSZ.
S obzirom na iskrenu nameru
Vlade Vojvodine da pomogne biv{im zaposlenima u „MITROS“-u i
anga`manu koji daleko prevazilazi wene nadle`nosti, krajwe je
nekorektno nazivati robne pakete neadekvatnim imenima, ili
ovakvu vrstu pomo}i okvalifikovati kao milostiwu, kako su je nazvali pojedini ~lanovi [trajka~kog odbora. Posebno su nekorektne izjave pojedinaca o ponudama
predsednika Vlade AP Vojvodine,
kao jedinog visokog funkcionera
koji je o ovim problemima prihvatio, bez obzira na nadle`nosti,
da razgovara sa radnicima.
Baz obzira na pojedine neprikladne ocene wenog anga`mana,
Vlada AP Vojvodine je odlu~na da
u saradwi sa svim relevantnim
partnerima realizuje plan da mesna industrija ostane u Sremskoj
Mitrovici i da se realizuje radni anga`man za ve}i broj biv{ih
zaposlenih u „ MITROS“-u.
Pokrajinski sekretar
Miroslav Vasin
Nenad D. (19), Petar M. (33) i
Branislav S. (50), svi iz Rume i
\or|e S. (38) iz Martinaca, terete
se za preprodaju oru`ja i municije.
Pretresom stana Branislava S. policija je prona{la jednu poluautomatsku i jednu pu{ku marke “zbrojovka” sa opti~kim ni{anom, kao i
1.642 metka kalibra 7,62 milimetra, a u stanu \or|a S. pu{ku marke “M 48”. Prona|eno oru`je i municija nalazili su se u nelegalnom
posedu. Zbog osnovane sumwe da su
izvr{ili krivi~no delo nedozvoqena proizvodwa, dr`awe, no{ewe i promet oru`ja i eksplozivnih
materija, osumwi~eni su, nakon policijskog zadr`avawa privedeni
istra`nom sudiji Osnovnog suda u
Sremskoj Mitrovici, koji ih je pustio da se brane sa slobode.
Ukrali seme kukuruza
Policija je uhapsila Jovana V.
(54) i Milo{a M. (33) koji se terete da su u no}i izme|u 12. i 13.
aprila podesnim predmetom provalili u zemqoradni~ku zadrugu u
Dobrincima iz koje su otu|ili
sredstva za za{titu biqa i semenski kukuruz u vrednosti od preko
460.000 dinara. Zbog osnova sumwe
da su izvr{ili krivi~no delo te{ka kra|a, osumwi~eni su, nakon
policijskog zadr`avawa, privedeni istra`nom sudiji Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, koji ih je
pustio da se brane sa slobode.
Privedeni zbog kra|a
Postoji osnovana sumwa da su
Branko V. (29) i Aleksandar K.
(36), obojica iz In|ije, u toku aprila ove godine izvr{ili ~etiri te{ke kra|e na {tetu vlasnika prodavnica sa podru~ja In|ije. Tako|e
se terete da su izvr{ili te{ku
kra|u i razbojni~ku kra|u na podru~ju Rume. Osumwi~eni su podesnim predmetom provalili u prodavnicu "Deta" u Putincima, iz koje
su otu|ili 35 boksova cigareta u
vrednosti od 35.000 dinara. Provaliv{i u radwu "Kosti}" u @arkovcu, aktivirali su alarm koji je
privukao jednog gra|anina, ali su
posle kra}eg gurawa uspeli da pobegnu sa 30 boksova cigareta. Nakon policijskog zadr`avawa,
Branko V. i Aleksandar K. privedeni su istra`nom sudiji Osnovnog
suda u Sremskoj Mitrovici, koji im
je odredio pritvor do 30 dana.
MINISTAR ZA DIJASPORU SR\AN SRE]KOVI] POSETIO RUMU
S
Kako privu}i strani kapital
r|an Sre}kovi}, ministar za
dijasporu u Vladi Srbije posetio je u ~etvrtak, 8 aprila,
rumsku op{tinu i posle razgovora
sa funkcionerima lokalne samouprave odr`ao je konferenciju za
novinare u Gradskoj ku}i.
Goran Vukovi}, predsednik rumske op{tine je istakao da je tema
razgovora bila promocija op{tine,
a pogotovo mogu}nost, da se ~lanovi na{e dijaspore u svetu zainteresuju za eventualna ulagawa u
radnoj zoni "Rumska petqa".
- U svetu `ivi ~etiri miliona
na{ih qudi i Srbija je prva zemqa
u regionu koja je donela Zakon o dijaspori. Od demokratskih promena
2000. godine, na{a dijaspora je ulo`ila ukupno 550 miliona dolara u
razvoj, pre svega, malih i sredwih
preduze}a u Srbiji. Verujem da }e u
2010. godini do}i do jo{ ve}eg doprinosa na{em razvoju i to na osnovama partnerstva - istakao je ministar Sr|an Sre}kovi} na konferenciji za novinare u Rumi.
On je najavio da }e u narednih
mesec dana biti promovisano 150
projekata iz 80 op{tina za koje se
o~ekuje da }e privu}i pa`wu srpske dijaspore. Promocija tih projekata }e prvo biti organizovana u
Beogradu, a potom i u na{im diplomatskim predstavni{tvima u svetu.
- Me|u tim projektima je i projekat rumske op{tine, koji je istovremeno ostvarqiv i realan i nadam se da }e biti zainteresovanih
Sastanak sa ~lanovima SPO
Boravak ministra za dijasporu
u Rumi, bila je prilika i za razgovore sa ~lanovima Op{tinskog
odbora Srpskog pokreta obnove,
~iji je Sre}kovi} potpredsednik.
Govore}i o SPO koji ove godine
bele`i dve decenije postojawa i
21. april 2010.
koji je krenuo u o`ivqavawe strana~ke organizacije, Sr|an Sre}kovi} je istakao ciq ove stranke,
da postane vode}a stranka politi~ke desnice, otvorena za saradwu sa strankama koje su reformske i evropski orijentisane.
Ministar Sr|an Sre}kovi} na sastanku sa predstavnicima lokalne samouprave
investitora, pripadnika na{e dijaspore - rekao je ministar Sre}kovi} o projektu "Rumske petqe".
Svoje zadovoqstvo posetom ministra Sre}kovi}a izrazio je i Nenad Borovi}, predsednik SO Ruma.
- Razgovarali smo o tome {ta Ruma mo`e da ponudi, s obzirom da se
Ministarstvo aktivno ukqu~ilo u
veliki projekat privla~ewa investicija od strane pripadnika na{e
dijaspore. Mislim da je ovaj razgo-
vor veoma koristan, a ministru
Sre}kovi}u }emo dati promotivni
materijal koji }e mo}i da distribuira u ciqu promocije projekta
"Rumska petqa" na najvi{em dr`avnom nivou.
STRANA 3.
IRIG
USVOJEN REBALANS BUXETA OP[TINE IRIG ZA 2010. GODINU
Izlo`ba
Konstantina
iz Srema
Sledi stezawe kai{a
U
Irigu je u okviru FEDAS-a
otvarena izlo`be slika Konstantina Glu{i}a ili Konstantina iz Srema, kako ovaj umetnik potpisuje svoja platna, u~esnika mnogobrojnih kolonija, zajedni~kih i dvanaest samostalnih izlo`bi, ~ije se slike nalaze u brojnim
privatnim kolecijama u Evropi, Ka-
nadi i Americi. Prisutne je pozdravila Vesna Radoj~i}, predsednik
Saveza amatera op{tine Irig i
Centra za razvoj likovne umetnosti
u Jasku, u ime doma}ina prisutnima
se obratila i Vera Novkovi}, direktor Srpske ~itaonice u Irigu, a
izlo`bu je otvorio poznati likovni
kriti~ar i istori~ar umetnosti
Sreto Bo{wak.
Izlo`ba je otvorena u Srpskoj ~itaonici u Irigu, koja je na najlep{i
na~in upotpunila dru`ewe qubiteqa teatra sa qubiteqima likovnog
stvarala{tva.
Da su i prihodi stanovni{tva i poreskih
obveznika „mr{avi“, jasno govori i podatak,
da }e tokom 2010. godine od samodoprinosa
biti prikupqeno samo 2,18 miliona dinara
O
p{tina Irig je donela odluku o kratkoro~nom zadu`ivawu kod banke u iznosu od
sedam i po miliona dinara, kako
bi premostila buxetsku „su{u“, koja se ose}a u prvom polugodi{tu
ove godine. Zato je na posledwoj
sednici Skup{tine op{tine izvr{en rebalans buxeta za 2010. godinu, odnosno uve}ani su planirani
prihodi za iznos kratkoro~nog
kreditnog zadu`ewa, pa planirani
izvorni buxetski prihodi za ovu
godinu, prema rebalansu, iznose
256,402.500 dinara.
Me|utim, kada se na 264,4 miliona dinara dodaju i prihodi indirektnih korisnika buxeta, javnih
preduze}a
i
ustanova,
od
54,573,680 dinara i devet miliona
prenesenih iz prethodne godine,
ukupan buxet op{tine Irig za ovu
ugovoru, gde je prvobitno bilo
predvi|eno 15 miliona dinara, a
do{lo je do pove}awa od 20 miliona dinara. Ovo pove}awe usledilo
je posle dobijawa sredstava od
Fonda za kapitalna ulagawa AP
Vojvodine za rekonstrukciju javne
rasvete u naseqenim mestima op{tine Irig. Naime, iz Fonda je dobijeno 4,660.000 dinara, a da bi se
posao obavio na zakonit na~in, Op{tinska uprava je du`na da sprovede postupak javne nabavke za izvo|a~a radova, te je iz tog razloga
pove}ana ova buxetska stavka.
Buxetski prihodi su planirani
gotovo kao i 2009. godine, pa }e iz
poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobiti biti obezbe|eno 58,4
miliona dinara, od poreza na zarade 35,8, poreza na imovinu 31,
poreza na prenos apsolutnih pra-
Kako se ne ra~una na transfere novca sa nivoa
Republike, spas je u transferima koji }e biti
obezbe|eni sa nivoa AP Vojvodine. Pokrajinska
vlada je kroz namenske transfere, odobrila 38
miliona dinara, kroz teku}e finansirawe, deset
miliona i jo{ deset za kapitalne investicije.
godinu planiran je sa 328,471.180
dinara. Buxetski korisnici nisu
osetili pove}awe, sem {to je za
nabavku kompjuterske opreme za
potrebe Op{tinske uprave, planirana suma od milion dinara, pove}ana za 300.000 dinara. Druga stavka u okviru koje je usledilo pove}awe se tako|e odnosi na Op{tinsku upravu, a re~ je o uslugama po
TRIBINA @ENA U PUTINCIMA
va ne nepokretnosti 15, poreza na
dobra i usluge 11,1 miliona dinara, dok se svi ostali prihodi u buxetu kre}u od pet hiqada dinara
od poreza na imovinu, osim poreza
na zemqi{te, akcije i udele pravnih lica, koji za ovu godinu iznosi
sedam i po miliona dinara. Da su i
prihodi stanovni{tva i poreskih
obveznika „mr{avi“, jasno govori i
podatak, da }e tokom 2010. godine
od samodoprinosa biti prikupqeno samo 2,18 miliona dinara. Zaposleni }e upla}ivati samo 50.000
dinara, zemqoradnici 130.000 dinara, a dva miliona dinara za samodoprinos }e izdvojiti poreski
obveznici koji se bave samostalnom delatno{}u. Kako se ne ra~una na transfere novca sa nivoa
Republike, spas je u transferima
koje }e biti obezbe|eni sa nivoa
AP Vojvodine. Pokrajinska vlada
je kroz namenske transfere, odobrila 38 miliona dinara, kroz teku}e finansirawe, deset miliona
i jo{ deset za kapitalne investicije.
Izvr{na i zakonodavna vlast
op{tine Irig ima na raspolagawu
16,64 miliona dinara za plate i
dodatke, socijalni doprinos na teret poslodavca, naknadu tro{kova
za zaposlene, putne tro{kove,
usluge po ugovoru, za dotacije politi~kim strankama i za obaveze
prema Stalnoj konferenciji gradova Srbije. Op{tinskoj upravi je
raspore|eno 55,19 miliona dinara
za kompletno funkcionisawe tokom godine, od plata do svih tro{kova rada, te za nabavku potrebne opreme za obavqawe poslova
Op{tinske uprave.
Na ime socijalne za{tite, regresa za prevoz invalida, jednokratne pomo}i ugro`enim licima, naknade za decu i porodicu, stipendirawe studenata, bi}e potro{eno
7,45 miliona dinara tokom buxetske godine.
Nevladinim
organizacijama,
udru`ewima penzionera, distrofi~ara, boraca, paraplegi~ara,
Aktivu `ena Irig i drugim i organizacijama dodeli}e se 16,82 miliona, a mesnim zajednicama, pored vlastitih prihoda planiranih
u iznosu od 12 miliona dinara, bi}e dodeqeno 15,1 milion dinara
buxetskih sredstava.
Una Bebi}
PREDSEDNIK OP[TINE PE]INCI POTPISAO UGOVORE SA STUDENTIMA
Borba za ekonomsku Stipendije i putovawa
samostalnost
F
orum `ena Op{tinskog odbora DS u Rumi, organizovao je
u subotu, 17. aprila u Putincima tribinu kojoj su prisustvovale
`ene iz Putinaca, Dowih Petrovaca, @arkovca i Malih Radinaca.
Na tribini su predstavqeni programi samozapo{qavawa, kao i mere koje sprovodi Pokrajinski sekretarijat za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova, a vezano za
stvarawe mogu}nosti da `ene do|u
do posla i poboq{aju svoj polo`aj.
- Na{ Forum poku{ava da svim
`enama rumske op{tine u~ini dostupnim informacije o programima,
kako mogu da usavr{e svoja znawa, i
dodatno se edukuju. Tako|e, organizujemo i {kole stranih jezika, kao i
kurseve za obuku za rad na ra~unarima - ka`e Danijela Bakula, predsednica Foruma `ena OO DS u Rumi.
Gost tribine bio je Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad,
zapo{qavawe i ravnopravnost po-
4. STRANA
lova koji je istakao, da je va`no
upoznati se sa planiranim aktivnostima Sekretarijata, ali i dobiti povratnu informaciju o tome, koliko su `ene spremne da te aktivnosti prihvate i u wih se ukqu~e.
- Ideja socijaldemokratije kojoj
pripada i Demokratska stranka jeste da svi imamo jednak pristup
svemu. Dakle, da li `ena koja `ivi
u Rumi, Mitrovici, u Beogradu ili
Putincima i Mo{orinu ima jednak
pristup onome {to je dr`ava du`na da im pru`i kao {ansu da re{i svoje ekonomske probleme - rekla je, izme|u ostalog, Gordana ^omi}, predsednica Foruma `ena Demokratske stranke.
Tribini su prisustvovali i Sava Ali{i}, na~elnik Sremskog
okruga, Goran Vukovi}, predsednik
rumske op{tine, Nenad Borovi},
predsednik SO Ruma i Vlatko Ratkovi}, narodni poslanik u Skup{tini Srbije.
S.X.
U
Predsednik op{tine Sini{a Vukov sa stipendistima
Skup{tinskoj sali op{tine
Pe}inci, predsednik op{tine Sini{a Vukov je, u sredu
14. aprila, potpisao ugovore o dodeli op{tinskih stipendija sa najuspe{nijim studentima i apsolventima. Za {kolsku 2009. - 2010. godinu, op{tina Pe}inci je dodelila
preko 150 studentskih stipendija
po osnovu dva konkursa, kojima su
bili obuhva}eni redovni studenti,
koji nisu obnavqali godinu.
Obra}aju}i se najuspe{nijim studentima i apsolventima, Sini{a
Vukov je rekao:.
- Odlu~ili smo da najuspe{nije
studente stipendiramo sa po 6.000
dinara mese~no, a one mawe uspe{ne sa po 3.000 dinara. Smatramo
da ste vi budu}nost ove op{tine i
da uprkos smawenom prilivu sredstava, kao posledici krize kroz
koju kao op{tina prolazimo, vredi
ulagati u Vas - rekao je predsednik
Vukov, dodaju}i: - Od ove godine
smo uveli i kategoriju apsolvenata. Oni }e biti obuhva}eni iznosom
od 4.000 dinara mese~no, s tim {to
}e apsolventi u vreme kada to wima bude najvi{e odgovaralo biti
nagra|eni i putovawem u Italiju
ili Austriju. Nisu u pitawu kla-
si~ne turisti~ke destinacije i to
}e za sve vas biti iskustvo koje }e
vam zauvek ostati u se}awu, a nadamo se da }e nagra|ivawe apsolvenata putovawem narednih godina
prerasti u tradiciju.
Vukov je naglasio da se lokalna
samouprava ne}e zadr`ati samo na
stipendirawu studenata, ve} da }e
se potruditi, da stvarawem uslova
za otvarawe novih radnih mesta,
omogu}i da {to ve}i broj studenata, nakon {to diplomira, na|e posao na teritoriji op{tine Pe}inci.
D. S.
21. april 2010.
UHVA]EN DEZERTER IZ VA[ICE OSUMWI^EN ZA PET KRIVI^NIH DELA
Potera kroz
celu Vojvodinu
ZAJEDNI^KI PROJEKAT KANCELARIJE
ZA INKLUZIJU ROMA I OP[TINE [ID
Krov nad glavom
za \ur|evi}e
Z
a tri dana, od 13 do 15. aprila, Igor N.(22), iz Va{ice
kod [ida izvr{io je, kako se
osnovano sumwa, krivi~na dela
razbojni{tva, nedozvoqenog dr`awa, no{ewa i prometa oru`ja i
eksplozivnih materija, neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u
promet opojnih droga, napad na
slu`beno lice i ometawe slu`benih lica u vr{ewu du`nosti.
U
govor o obezbe|ivawu sredstava za kupovinu ku}e u Molovinu za deseto~lanu romsku porodicu Katice \ur|evi} koji je potpisan u ~etvrtak, 15. aprila, ozvani~io je jo{ jedan zajedni~ki projekat koji su sproveli op{tina [id, Kancelarija za inkluziju Roma Izvr{nog ve}a AP Vojvodine i {idski Crveni krst. Sredstvima u iznosu od 300 hiqada di-
kalna samouprava pokazala da
brine o gra|anima koji su u te{koj
materijalnoj i socijalnoj situaciji.
- Sredstva koja smo izdvojili za
ove namene planirana su u na{em
buxetu, a mi }emo se i u narednom
periodu potruditi, da u saradwi
sa pokrajinskim i republi~kim institucijama ostvarimo jo{ niz projekata koji }e pomo}i re{avawu
nara, u selu Molovin kupqena je
ku}a u kojoj }e `iveti porodica
\ur|evi}.
Povodom zavr{etka ovog projekta, Du{an Jovanovi}, {ef Kancelarije za inkluziju Roma je rekao:
- Ovo je samo jedan od zajedni~kih projekata koje smo sproveli u
saradwi sa op{tinom [id. Fond
za kapitalna ulagawa AP Vojvodine obezbedio je oko 300 miliona
dinara za razne projekte koji su
uglavnom usmereni na poboq{awe
polo`aja Roma u Vojvodini i wihovo zapo{qavawe, {kolovawe i
re{avawe ostalih `ivotnih pitawa - re~i su Jovanovi}a.
Predsednica op{tine Nata{a
Cvjetkovi} je naglasila da je lo-
polo`aja Roma u na{oj sredini rekla je Nata{a Cvjetkovi}.
Potpisivawu ugovora prisustvovao je i na~elnik sremskog okruga
Sava Ali{i} koji je istakao, da je
Sremski okrug me|u vode}ima u Srbiji prema broju projekata vezanih
za poboq{awe polo`aja romske
nacionalne zajednice.
Sekretar {idskog Crvenog krsta
Ivica Jovi}, je rekao da }e se deseto~lana porodica \ur|evi}
uskoro na}i u svom domu, kao i da
}e se briga o wima nastaviti u
okviru Narodne kuhiwe, a za mali{ane ove porodice koji idu u {kolu, obezbe|eni su svi neophodni
uxbenici i nastavna sredstva.
P. Vejnovi}
Hap{ewe u Va{ici
Igor N.
Tako glasi saop{tewe MUP Srbije koje je ovih dana, posle privo|ewa Igora N. u Policijsku upravu
u Sremskoj Mitrovici, izdalo
Minstarstvo unutra{wih poslova
– Biro za saradwu s medijima.
A sve je zapravo po~elo kada je
Igor N., vojnik u Centru za obuku u
Batajnici samovoqno napustio
ovaj centar, do{ao ku}i u Va{icu,
gde je uku}anima rekao da je pu{ten na vikend. Porodica ni{ta
nije posumwala, a Igor se tereti
da je, borave}i u ku}i, od dede ^ede ukrao pi{toq i 13. aprila oko
23 ~asa na{ao se u Sremskoj Mitrovici, gde je uz pretwu oru`jem
naterao voza~a „pe`oa 407“ Nemawu B.(47) da ga vozi za Novi Sad.
Na delu puta izme|u Iri{kog venca i Paragova Igor N. je opqa~kao
voza~a „pe`oa 407“, izbacio ga iz
vozila i sam nastavio put.
Tek 15. aprila policija je utvr-
dila da se Igor N. s otetim vozilom nalazi u Kawi`i i tada po~iwe besomu~na trka. Igor N. nije hteo da se preda, pa je policija
organizovala poteru za wim. Tokom potere dva puta je Igor N. poku{ao da se direktno sudari s policijskim vozilom, me|utim, policajci su ovo izbegli. Tokom potere policajac iz Vrbasa Milan
Simi} (20) je kod Zmajeva slu`benim vozilom sleteo s druma i zadobio lak{e telesne povrede.
Kod Srbobrana je policijska
patrola koja je bila u poteri, poku{avaju}i da sustigne Igora N.
koji je vozio „pe`o 407“, udarila
biciklistu I{tvana Taka~a (72),
iz Srbobrana i nanela mu te{ke
telesne povrede. I{tvan Taka~
je brzo zbrinut u bolnici i nije
`ivotno ugro`en.
Tokom ove besomu~ne trke izme|u policije i Igora N., nasilnik je u Novom Sadu, na raskrsnici, kada su policjaci pri{li „pe`ou 407“ i naredili voza~u da baci pi{toq, pucao na policajce.
Policija je ispalila nekoliko
hitaca u vazduh, me|utim, Igor N.
je uspeo da pobegne prema Sremu i
da preko Beo~ina stigne do [ida
i Va{ice oko 17.15 ~asova 15.
aprila, gde je, kako ka`u me{tani
Va{ice, iz porodi~ne ku}e isterao deda ^edu, baku Mariju i ma}ehu Vesnu, pretio da }e pobiti
porodicu i da }e se ubiti iz dedinog pi{toqa, jer je bio opkoqen pripadnicima policije i
@andarmerije.
Oko 18.30 ~asova, posle pregovora s policijom, Igor N. se predao pripadnicima MUP-a. U „pe`ou 407“, koji je Igor vozio i s kojim je be`ao poteri, policija je
prona{la i mawu koli~inu marihuane, a operativci Policijske
uprave iz Sremske Mitrovice,
gde je Igor priveden i zadr`an,
nastavili su operativni rad, kako bi utvrdili sve okolnosti
ovog nemilog doga|aja, koji se
sre}om dobro zavr{io.
Igor N. }e posle policijskog
zadr`avawa, uz krivi~ne prijave
za pet krivi~nih dela, za koje se
osnovano sumwi~i, biti predat
na daqi postupak istra`nom sudiji Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici.
U. Bebi}
SAVETI IZ POQOPRIVREDNE STRU^NE [email protected]
INOVACIJE ILIJE PAVI]A IZ MOROVI]A
Suzbijawe repine pipe Prskalica donela u{tede
R
epina pipa predstavqa najopasniju
{teto~inu {e}erne repe u periodu
nicawa i prvim fazama razvoja.
Prezimqava u stadijumu imaga (odrasli
insekt) na starim repi{tima. U prole}e
kada temperatura zemqi{ta dostigne od
6-10oC, na dubini 5-10 cm, pipa izlazi iz
zemqi{ta na povr{inu i po~iwu sa migracijom sa starih na nova
repi{ta u potrazi za hranom, o{te}uju}i tek iznikle mlade biqke. Jedna
pipa mo`e za samo jedan
dan uni{titi i desetak
mladih biqaka. Sa porastom temperature pove}ava se intenzitet ishrane.
Najaktivnije su u najtoplijem delu dana (11 do 16 ~asova), naro~ito kada je sun~ano vreme. Porastom temperature vazduha na 20oC
pipa kre}e da leti, masovan let je obi~no oko podneva. Kod migracije repine pipe sa starih na nova
repi{ta stradaju u po~etku samo ivi~ni delovi parcele, kad po~ne da leti {tete se javqaju na celoj parceli u vidu mawih ili ve}ih oaza. Ukoliko je vreme suvo i toplo , za nekoliko dana mo`e da uni{ti ~itave komplekse {e}erne repe.
Uspe{na borba sa ovom {teto~inom
podrazumeva agrotehni~ke, mehani~ke i
hemijske mere. Agrotehni~ke mere su prostorna izolacija novih repi{ta na mini-
21. april 2010.
mum 1-3 kilometara od starih, rana setva
(prerastawe kriti~ne faze), lovni pojasevi – gusto posejana repa na ivi~nim delovima novog repi{ta. Mehani~ke mere
podrazumevaju Izvla~ewe lovnih kanala
prvo oko starih repi{ta (mesta prezimqavawa), a zatim nakon setve i oko novih repi{ta. Po potrebi unositi pra{kaste ili granulirane insekticide u lovne kanale.
Hemijsko suzbijawe se
izvodi kada se utvrdi prisustvo 1-3 pipe na 10m2. Zato je neophodno obaviti
kontrolu starih repi{ta,
svakodnevno pratiti nova
repi{ta pregledom parcele u periodu od 11 do 16
~asova, naro~ito ivice
blizu starih repi{ta.U po~etku kad krene izla`ewe
pipe iz zemqe na starim
repi{tima prskati samo
ivice parcele, naro~ito
one koje su blizu pro{logodi{weg repi{ta, porastom
temperature na 20oC (pipa
kre~e da leti), treba tretirati celu povr{inu.
Za suzbijawe repine pipe preporu~uju
se insekticidi koji brzo deluju, a to su
preparati na bazi fenitrotion-a (Fenitrotion
50-EC), fention-a (Lebaycid EC-50), ili kombinacja aktivnih materija: hlorpirifos i cipermetrin (Nurelle-D, Anthocid-D, Konzul...).
Mira Babi} dipl.ing.
S
uo~en sa nedostatkom
kopa~a na svojim wivama, poqoprivrednik iz Morovi}a Ilija Pavi}, odlu~io se da sam re{i
ovaj problem. Elektrovarilac po struci, Ilija je najve}i deo svog radnog veka
proveo je kao voza~, a odlaskom u penziju re{io je da
se oproba i kao poqoprivrednik. U ovom trenutku,
zajedno sa suprugom Jelkom
i sinom i }erkom, obra|uje
80 jutara zemqi{ta na kojima su uglavnom zasejani soja
i duvan, ali i druge poqoprivredne kulture. Posao u
sezoni kopawa, pored problema sa nalaskom kopa~a,
iziskivao je i velika materijalna sredstva, jer su za
te namene iz ku}nog buxeta
Pavi}i izdvajali oko 400
hiqada dinara godi{we.
- Dugo sam razmi{qao kako da re{im ovaj problem
koji se uvek javqao u sezoni
kopawa. Zato sam se odlu~io, da sam konstrui{em
spravu koja }e mi omogu}iti
da taj posao obavim na najboqi na~in i uspeo sam u toj
nameri. Kombinacijom tawira~e i {parta~a uspeo sam
da napravim spravu koja mi
omogu}uje da se re{im jednog
Ilija Pavi} sa svojim inovacijama
od najve}ih problema i ujedno da kvalitetno obavim posao. Istovremeno, uspeo sam
da konstrui{em i dvadesetdvorednu prskalicu koja je
prika~ena na predwem delu
traktora i koja prska samo
redove u kojima se nalaze
biqke, tako da istovremeno
mogu obavqati dve radwe pri~a Pavi} koji su svom doma}instvu ima ~etiri traktora od 49 do 100 kowskih
snaga i svu potrebnu mehanizaciju za obradu preko 80 jutara plodne sremske zemqe
oko Bosuta i Studve.
P. Vejnovi}
STRANA 5.
SEDNICA SKUP[TINE GRADA SREMSKA MITROVICA
Zeleno svetlo za planove detaqne regulacije
U
~etvrtak, 15. aprila u
Gradskoj ku}i, odr`ana
je 23. sednica Skup{tine grada Sremska Mitrovica,
kojom je predsedavao Zoran
Mi{~evi}, zamenik predsednika Skup{tine. Pre prelaska na dnevni red od ukupno
40 ta~aka, izglasan je zapisnik sa prethodnog zasedawa, nakon ~ega je predsedavaju}i obavestio odbornike da
je za novog {efa odborni~ke
grupe Mitrovica evropska
regija imenovan Aleksandar
Umeti}.
Usvojen je predlog gradona~elnika Branislava Nedimovi}a, da se sa dnevnog reda
povu~e predlog odluke o odre|ivawu mati~nih podru~ja
na teritoriji grada Sremska
Mitrovica, a uvrsti odluka o
osnivawu Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u – Oblasna razvojna asocijacija
Srem sa sedi{tem u Rumi.
U nastavku sednice, usvojen je program ure|ewa, otu|ewa i davawa u zakup gra|evinskog zemqi{ta u javnoj
svojini grada Sremska Mitrovica u 2010. godini, kao i
godi{wi program za{tite,
ure|ewa i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta u 2010.
godini, predlog zakqu~ka o
Novine u zakupu
poqoprivrednog zemqi{ta
Povodom usvajawa seta
predloga vezanih za zakup
poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini, pomo}nik gradona~elnika za
poqoprivredu Vlada Vu~enovi} je rekao:
– Programom je predvi|eno 4.298 hektara ukupne povr{ine zemqi{ta za davawe u zakup, od ~ega je 995
hektara predvi|eno za davawe u zakup po pravu pre~eg, nameweno sto~arima i
poslovnoj infrastrukturi.
Za davawe u zakup putem
licitacije preostaje 3.303
hektara zemqi{ta, a o~ekujemo da }e prvi krug licitacije po~eti ve} u junu.
Prema instrukcijama Ministrstva poqoprivrede,
zakupcima }e biti produ`en rok za pla}awe zao-
Vlada Vu~enovi}
stalih dugovawa do 60 dana, da bi uspeli da otplate zakupninu za 2010. godinu. Novina je i da }e se od
2011. godine, zemqi{te
davati u zakup na tri, umesto na godinu dana – tvrdi
Vu~enovi}.
Izbori i imenovawa
Na 23. sednici Skup{tine grada, razre{en je du`nosti direktor mitrova~kog JKP Vodovod Dragan Kai}, a za novog direktora
ovog preduze}a, sa ~etvorogodi{wim mandatom, imenovan je Sa{a Bugaxija, koji
je razre{en du`nosti di-
rektora Turisti~ke organizacije Sremska Mitrovica.
Za novog direktora Turisti~ke organizacije, na period od ~etiri godine, imenovana je Tatjana Pozni},
dosada{wi referent za odnose sa medijima u Skup{tini grada.
odre|ivawu nadle`nog organa za sprovo|ewe davawa u
zakup poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini i
predlog zakqu~ka o odre|ivawu nadle`nog organa za
davawe na kori{}ewe bez
pla}awa naknade, poqoprivrenog zemqi{ta u dr`avnoj
svojini. Usvojeni su i program odr`avawa javnih zelenih povr{ina i uklawawe
{retne vegetacije na lokalnim putevima za 2010. godinu,
izmene i dopune godi{weg
programa rada i razvojnog
plana rada PU „P~elica“ za
period od 2007. do 2012. godine, predlog dokumenta Zelena agenda, predlozi odluke o otu|ewu i davawu u zakup gra|evinskog zemqi{ta u
javnoj svojini grada i o kriterijumima za kategorizaciju
gradskih puteva i ulica na
podru~ju grada Sremska Mitrovica.
Predlozi odluka o izradi
planova detaqne regulacije
industrijskih zona Sever 2 i
Radina~ka petqa – Jug, kao i
Naseqa Matija Hu|i, Gradske
pijace, prostornog bloka izme|u ulica Sveti Dimitrije,
Kraqa Petra Prvog i Stari
{or u Sremskoj Mitrovici i
prostornog bloka sa naseqskim grobqem u Ma~vanskoj
Mitrovici, usvojeni su jednoglasno. Tim povodom, Bojan
Gavri}, direktor JP Direk-
cija za izgradwu grada, koje
je nosilac izrade planova je
rekao:
– Direkcija za izgradwu
grada je na zasedawu prisutna u okviru {est odluka o izradi planova detaqne regulacije, ~etiri za u`i centar
grada i dva za industrijske
zone. Ovi planovi predstavqaju najdetaqniji planski
Osnivawe Oblasne
agencije za razvoj
– Akti o osnivawu i u~e{}u u radu Skup{tine Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u – Oblasna agencija za razvoj, zasnovani su na
dogovoru sa ostalim op{tinama Sremskog okruga. Zadatak ovog Dru{tva je da
radi na konkretnim projektima koji }e doprineti razvoju regiona. Dru{tvo sa sedi{tem u Rumi, }e okupiti
tim stru~waka edukovanih
za izradu projekata kojima
}e se aplicirati kod fondova, a sve u skladu sa strategijama odr`ivog razvoja
sremskih op{tina – rekao je
Sr|an Kozlina
Sr|an Kozlina, zastupnik
za Sremsku Mitrovicu.
VERA MILAK, NA^ELNIK GRADSKE UPRAVE ZA PRIVREDU:
akt koji obra|uje svaku pojedina~nu parcelu u odre|enom
delu grada. Budu}i da je u posledwih par godina do{lo
do nagle urbanizacije grada,
planovi detaqne regulacije
olak{a}e budu}im investitorima dilemu oko vrste
objekta koji na odre|enom
prostoru mogu da sagrade. Nadamo se, da }e svih {est planova tokom 2010. godine pro}i kroz sve potrebne procedure i biti u potpunosti zavr{eni – rekao je Gavri}.
Tokom nastavka zasedawa
Skup{tine grada, usvojeni su
nacrti odluka o uvo|ewu samodoprinosa i raspisivawu
referenduma na podru~ju mesnih zajednica Sremska Ra~a, Divo{, Martinci i Be{enovo. Ve}inom glasova usvojen je predlog odluke o izboru eksternog revizora za reviziju zavr{nog ra~una buxeta grada za 2009. godinu,
predlog odluke o izmenama i
dopunama odluke o gradskim
administrativnim taksama i
o osnivawu Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u – Oblasna razvojna asocijacija
Srem, sa sedi{tem u Rumi.
Odbornici gradske Skup{tine, ve}inom glasova su
usvojili i izve{taje o radu
Gradskog ve}a, svih gradskih
uprava i izve{taj o radu Javnog pravobranila{tva grada
za 2009. godinu. Usvojeni su i
izve{taji o radu svih javnih
preduze}a sa podru~ja grada,
tako|e za 2009. godinu, a u nastavku su ve}inom glasova
usvojeni izve{taji o radu
ustanova iz oblasti kulture,
turizma i sporta, kao i ustanova Apoteka, Dom zdravqa i
Centra za socijalni rad „Sava“, za 2009. godinu.
U nastavku sednice odbornici su usvojili i predlog
re{ewa o davawu saglasnosti na statute PU „P~elica“
i Turisti~ke organizacije
Sremska Mitrovica, kao i
davawe saglasnosti na pismo
o anga`ovawu – regionalno
upravqawe ~vrstim otpadom, Sremska Mitrovica –
[abac. Posledwa ta~ka
dnevnog reda 23. zasedawa
Skup{tine grada bila je posve}ena izboru i imenovawu
direktora javnih ustanova i
preduze}a, i ~lanovima
{kolskih odbora.
J. Jovi~i}
SALA[ NO]AJSKI
Ukloni}emo sa ulica Po~elo opremawe
nove ambulante
„divqe“ taksiste
U
P
ovodom ve}eg broja pritu`bi registrovanih auto – taksi prevoznika, na nelojalnu konkurenciju koju im stvaraju „divqi“ taksisti vr{e}i usluge prevoza po
opravdano ni`im cenama, na~elnica Gradske
uprave za privredu i investicije, Vera Milak
najavila je jo{ o{triju borbu sa ovim vidom
sive ekonomije u oblasti prevoza u gradu ali
i prigradskim i me|ugradskim linijama. Pritu`be je imalo i preduze}e „Lasta“ koje od po~etka godine vr{i usluge prevoza u javnom
gradskom saobra}aju.
- Odluka o auto – taksi prevozu pro{la je
skup{tinsku proceduru u julu mesecu pro{le
godine, a pravni osnov za weno usvajawe je Zakon o prevozu u drumskom saobra}aju. Pre nego
{to je Odluka doneta, odr`ali smo niz sastanaka sa taksi prevoznicima , koji su imali rok
od nedequ dana da dostave sve prigovore, komentare i predloge, koji su u velikoj meri
usvojeni i u{li su okvir va`e}eg i obavezuju}eg akta koji treba da reguli{e oblast prevoza i auto – taksi usluga. Svi koji su `eleli da
prijave svoju delatnost i da dobiju legitimaciju za vr{ewe auto – taksi usluga, ali i za
vozila imali su rok do kraja prethodne godine. Kako se od 170 prijavqenih prevoznika za
dobijawe legitimacije prijavilo samo wih desetak, taj rok smo produ`ili do 31. marta, ali
ni taj rok nisu iskoristili svi. Sada postoji
potreba da za{titimo one koji legalno obavqaju svoju delatnost i da sa ulica uklonimo
„divqe“ prevoznike. Saobra}ajni inspektor je
u prvoj nedeqi kontrole zabele`io osam pre-
6. STRANA
kr{aja, a takvim prevoznicima su oduzete tablice na jedan dan, ukoliko je prestup zabele`en prvi put, odnosno na pet dana ako su ponovo poku{ali da vr{e usluge prevoza. Protiv
ovakvih prevoznika bi}e podneta i prekr{ajna prijava. Kontrolu vr{imo u saradwi sa Policijskom upravom, a ona }e biti poja~ana i
kontinuirana. U~ini}emo sve da suzbijemo sivu ekonomiju i za{titimo one koji na legalan
na~in obavqaju svoju delatnost – istakla je
Vera Milak.
M. B.
toku su radovi u opremawu zdravstvene ambulante u Sala{u No}ajskom, izgra|ene u prole}e 2008. godine. Novoizgra|eni objekat u Sala{u sastoji se iz kancelarija namewenih mesnoj zajednici i
zdravstvene ambulante.
- Doprinos mesne zajednice je 50 odsto od vrednosti
celokupnog projekta. Sala{
ima preko dve hiqade stanovnika, koji su do sada bili upu}eni na Ma~vansku
Mitrovicu. Ova ambulanta
je od velikog zna~aja za na{e me{tane, koji }e se od
sada ovde mo}i pregledati.
Poenta i jeste da imamo
zdrave gra|ane - izjavio je
predsednik Saveta mesne
zajednice Mihajlo Jovanovi}.
Nova zdravstvena ambulanta od velikog je zna~aja
za sve. Starijim qudima bi}e lak{e pru`iti zdravstvenu negu, dok je za mlade
ovo prilika za nova zaposlewa u oblasti zdravstva.
Uslovi za rad lekara i medicinskog osobqa bi}e
znatno boqi i kvalitetniji.
- O~ekujemo da }e do kraja
godine ambulanta biti kompletno opremqena i pu{tena u rad. Ova ambulanta je
izgra|ena u prole}e 2008.
godine i nakon toga radovi
su stali. Sada zajedni~kim
snagama sa mesnom zajednicom Sala{a No}ajskog i
Uprave za zdravstvo nastavqamo radove i opremawe
ove ambulante - rekla je
prilikom posete Sala{u
No}ajskom, na~elnica resora gradske uprave, Nata{a
Kop~i}.
Kako bi se u{tedelo, za
unutra{we radove su anga`ovani radnici razli~itih
profila iz Doma zdravqa, a
ne privatna gra|evinska
preduze}a. Povr{ina objekta je oko 180 metara kvadratnih i sastoji se od prijemne sale, propratnih kancelarija, ordinacije za lekara i sobe za previjawe.
B. S.
21. april 2010.
FOND ZA KAPITALNA ULAGAWA AP VOJVODINE NASTAVQA DA [email protected] U SREMSKU MITROVICU
Novih 350 miliona dinara za infrastrukturu
U protekle tri i po godine, od kada
je Fond osnovan u razvoj infrastrukturne mre`e u Vojvodini ulo`eno je
preko 52 milijarde dinara, od ~ega je
za Sremski okrug izdvojeno preko 5,5
milijardi dinara u 199 projekata. Samo za sremskomitrova~ku op{tinu
Fond je odobrio 34 projekta u vrednosti od 1.337.000 dinara u oblasti saobra}aja i telekomunikacija
N
a zahtev lokalne samouprave u pogledu unapre|ewa infrastrukturne
mre`e na podru~ju Grada Sremske Mitrovice na sednici
Upravnog odbora pokrajinskog
Fonda za kapitalna ulagawa
odobrena su nova sredstava u
vrednosti od 350 miliona dinara. Tim povodom su pro{le
srede 14. aprila predstavnici
Fonda posetili sremskomitrova~ku op{tinu i uru~ili
odluku Fonda o odobrenim
sredstvima direktoru Direkcije za izgradwu grada Bojanu
Gavri}u. Radi se o sredstvima
od kojih je 300 miliona dinara
nameweno za razvoj lokalne
putne infrastrukture, 40 miliona za nastavak radova na
realizaciji fekalne kanalizacije u La}arku i 10 miliona
za nastavak radova na kanali-
zacionoj mre`i u Ma~vanskoj
Mitrovici.
U toku posete direktor Fonda Mom~ilo Milovi} sa saradnicima je radi pra}ewa realizacije ve} dogovorenih poslova obi{ao radove u Martincima, gde je zavr{ena Fru{kogorska ulica i sokak, kao i zapo~ete radove na asfaltirawu
Savske i popre~nih ulica u Kuzminu u du`ini od 1. 380 metara.
Da podsetimo u protekle tri
i po godine, od kada je Fond
osnovan u razvoj infrastrukturne mre`e u Vojvodini ulo`eno je preko 52 milijarde dinara, od ~ega je za Sremski
okrug izdvojeno preko 5,5 milijardi dinara u 199 projekata. Samo za sremskomitrova~ku op{tinu Fond je odobrio 34
projekta u vrednosti od
Bojan Gavri} i Mom~ilo Milovi}
pokrajinskim Fondom u odnosu
1.337.000 dinara u oblasti sakvaliteta radova obavili i
na unapre|ewe infrastrukturobra}aja i telekomunikacija.
razgovore o budu}im projektine mre`e na podru~ju Grada.
ma u toku ove, ali i naredne goNajve}i deo sredstava, preko
- Pored zadovoqstva ostva900 miliona izdvojeno je za
dine.
renom saradwom sa Fondom za
ure|ewe lokalne putne mre`e,
- Zadovoqni smo tokom reanas je ovo i velika obaveza da
~ime je op{tina dobila 52 kilizacije planiranih radova,
ispo{tujemo sve planirane aklometra kvalitetnog puta.
ali osim toga ovde smo da sa
tivnosti u toku ove godine. PoPrilikom posete i obilaska
predsednicima Saveta MZ, dired toga u obavezi smo da sprerektorom Direkcije, ~lanoviradova predstavnici Fonda su
mimo zna~ajne projekte za napored utvr|ivawa dinamike i
ma ve}a i Grada Sremske Mirednu godinu, kada se prema
trovice dogovorimo naredne
obe}awima o~ekuju jo{ ve}a
projekte i zajedno utvrdimo
ulagawa – rekao je direktor
nove poslove u teku}oj godini,
Direkcije za izgradwu grada
kao i u narednoj 2011. godini,
Bojan Gavri}.
kada se planiraju jo{ intenZamenik
gradona~elnika
zivnija ulagawa u kapitalne
Sr|an Kozlina je istakao da
projekte od zna~aja ne samo na
}e lokalna samouprava i u bulokalnom nivou, nego i za ceo
du}e voditi ra~una o ravnoregion. U razgovoru sa me{tamernom ulagawu kako u gradnima upoznali smo wihove posku, tako i u seosku sredinu, a
trebe. One }e biti razmotrene
sve u ciqu postizawa uslova
od strane lokalne samoupraza ostanak gra|ana u svojim
ve, nakon ~ega }e uslediti zasredinama.
jedni~ko opredeqivawe o priIna~e sremskomitrova~ka
oritetima – rekao je direktor
op{tina je jedna od onih koja je
Fonda Mom~ilo Milovi} tonajvi{e dobila sredstava od
kom obilaska radova na realiFonda za kapitalna ulagawa
zaciji lokalne infrastruktuna podru~ju Vojvodine. Milore u Martincima i Kuzminu i
vi} je napomenuo ovom prilidodao da najve}i deo sredstakom da je tome doprineo aktiva Fond izdvaja upravo za urevan odnos lokalne samoupra|ewe lokalne putne mre`e,
ve, ali i visok kvalitet reakao jednog od preduslova za
lizacije dogovorenih poslova,
privla~ewe stranih investizbog ~ega Fond sa svoje strane
cija, otvarawe novih radnih
namerava da ulo`i jo{ ve}a
mesta i naravno kvalitetnijeg
sredstva u narednom periodu u
`ivota gra|ana.
Direkcija za izgradwu grada
re{avawe infrastrukturnih
problema na teritoriji sremje nadle`na ustanova za reaskomitrova~ke op{tine.
lizaciju svih planiranih proObilazak radova u Martincima
M. Vukajlovi}
jekata koji su dogovoreni sa
MITROVA^KA GIMNAZIJA
Proslavqen dan {kole
21. april 2010.
POBEDNICI TAKMI^EWA "GIMNAZIJA BIRA TALENAT":
Rok grupa "[ok soba"
svirali su dve pesme od
„EKV“, „Zajedno“ i „Krug“ i
zaslu`eno dobili najve}i
aplauz od publike. Drugo mesto i nagrada od 5.000 dinara pripala je Selmi Savi},
u~enici ~etvrtog razreda,
koja je izvela pesmu „My immortal”, dok je 3.000 dinara i
tre}e mesto osvojila Hip
Hop grupa.
U revijalnom delu u~estvovali su, nekada{wi |ak
Mitrova~ke gimnazije, a danas poznati mladi aforisti~ar Sr|an Din~i}, kao i
muzi~ki intermeco sastavqen od |aka i profesora
ove {kole. Publika je u`ivala u dosetkama Sr|ana
Din~i}a i dobroj muzici.
Nakon progla{ewa pobednika, uprili~en je koktel za
profesore i prijateqe Gimnazije u kafi}u „Talija“.
B. S.
PRIPREMIO MATI^AR
@ivojin Jankovi}
BIBLIOTEKA
^etvrtak, 22. aprila
u 18 ~asova
Muzi~ko-poetsko ve~e, Antologija novije srpske `enske poezije „Ma~ke ne idu u
raj“. U programu u~estvuju
u~enici mitrova~kog Doma
u~enika, Hajrudin Durmanovi} i Zlatko Gombo{.
POZORI[TE
Subota 24. april u 19 sati
Koncert tambura{kog orkestra „Da ne umre tambura“
Humanitarni koncert de~jeg
tambura{kog orkestra
Velika scena
Subota 24. april u 20 sati
„Posetilac“, predstava Ateqea 212 iz Beograda, velika scena
Subota 24. april u 12 sati
„Bajka o bojama“, Predstava
za decu, mala scena
Subota 24. april u 20 sati
„How The Beatles Rocked Kremlin“, ciklus dokumentarnog
filma „Subotnja Faza - Teatar Rock“, mala scena
U^ENICI MUZI^KE [KOLE „PETAR KRAN^EVI]“ KOD
GRADONA^ELNIKA
^estitke na uspehu
M
itrova~ka gimnazija,
u ponedeqak, 12.
aprila, proslavila
je 172. godine postojawa. Tom
prilikom, u prepodnevnim
~asovima u sportskoj hali
„Pinki“ odr`an je turnir u
malom fudbalu na kojem su
u~estvovali |aci ove {kole, a organizator je bila
profesorica fizi~kog vaspitawa Dragana Predi}.
Kako bi |aci Mitrova~ke
gimnazije dobili priliku da
poka`u svoje talente istog
dana, 12. aprila, u Pozori{tu „Dobrica Milutinovi}“,
odr`ano je takmi~ewe pod
nazivom „Gimnazija bira talenat“. U~estvovalo je 13
takmi~ara, koji su se predtavili pesmom, glumom i
igrom, a glasovima publike i
`irija, koji su ~inili profesorice Jadranka Vitasovi} i Jelena Antoni}, i u~enica Ana Papi}, odlu~en je
pobednik. Prvo mesto i nagradu od 7.000 dinara osvojila je rok grupa „[ok soba“.
Momci i devojka, koje ~ine
ovaj mladi bend, sastavqen
od |aka prve i druge godine
Mitrova~ke gimnazije od-
MATI^AR
SKLOPILI BRAK: Pani{i} Lazar, dok. medicine i
Pani{i} Vesna, dok. stomatologije, Nedeqkovi} Dragan, birotehni~ar i Ugrenovi} Tatjana, frizer
DOBILI ]ERKU: Milovac
Du{an i Kosana – La}arak,
Fajfri} Dejan i Milena –
[id, Mi{ak Predrag i Marina – Ruma,
DOBILI SINA: Dimitrijevi} Goran i Elizabeta, Rado{evi} Miroslav i Tawa,
Jovanovi} Zvezdan i Ana –
Srem. Mitrovica, Petakovi}
Jovica i Marijana, Vlaovi}
Qubi{a i Milkica – La}arak, Bunovi} Branko i Jelena
– Ruma, Jerosimovi} Ivan i
Danijela – Pe}inci, Bei}
Dragan i Mirjana – Pavlovci,
Pajkanovi} Dejan i Dejana –
[id
UMRLI: Be{anovi} Borivoje ro|. 1937, Jovanovi}
Ivan ro|. 1960, Xaki} Jovan
ro|. 1932, ^iki} Branko ro|.
1931, Bugaxija Ivan ro|.
1943, Somborski Anka ro|.
1931, Beqin Verica ro|.
1931, Spasojevi} Kaja ro|.
1944, Mitri} Rade ro|. 1940,
Vukovac Radosava ro|. 1930,
France{ko Sre}ko ro|. 1925,
Kalak Milenko ro|. 1956, Vukajlovi} Katica ro|. 1926,
Savi} Obrenija ro|. 1933
G
radona~elnik Sremske
Mitrovice Branislav
Nedimovi} je u sredu,
14. aprila, ugostio u~enike
Osnovne i Sredwe muzi~ke
{kole „Petar Kran~evi}“.
Povod za prijem bili su postignuti rezultati na republi~kom takmi~ewu, gde je
Muzi~ka {kola „Petar Kran~evi}“ u ukupnom plasmanu
osvojila tre}e mesto.
- Na republi~kom takmi~ewu, koje je i u finansijskom
pogledu podr`ala lokalna
samouprava, brojni u~enici
na{e {kole su osvojili na-
grade. Imali smo ukupno 45
takmi~ara koji su se takmi~ili u razli~itim kategorijama. Hor Sredwe muzi~ke
{kole osvojio je drugu nagradu. U~enici Osnovne {kole
su se takmi~ili u kategoriji
violine, gitare, tambure,
harmonike i u kategoriji kamernih sastava. U generalnom plasmanu smo osvojili
osam prvih nagrada, ~etiri
druge, tri tre}e nagrade i
jednu pohvalu - izjavila je
Milda Kuzminac, direktor
Muzi~ke {kole „Petar Kran~evi}“.
U~enicima i profesorima
je na uspehu ~estitao gradona~elnik Branislav Nedimovi} i po`eleo im i daqe puno nagrada.
- Obaveza Grada je da vas
podr`i i pru`i jo{ vi{e entuzijazma, kako bi va{i rezultati bili jo{ boqi. Zahvaqujem se ispred Grada
Sremska Mitrovica na svemu
{to ste do sada uradili, a
svaki put kada idete na takmi~ewa, nemojte zaboraviti
grad iz kojeg dolazite - rekao
je Branislav Nedimovi}.
B. S.
STRANA 7.
[IDSKA TRIBINA
[I\ANI NA SAJMU TURIZMA U ZAGREBU
Prezentacija potencijala op{tine
MZ [ID
Stubovi za plakate
[id je ovih dana dobio sedam betonskih stubova na kojima }e ubudu}e gra|ani i organizacije mo}i da postavqaju plakate i obave{tewa.
Funkcionalne i estetski dobro osmi{qene stubove, izradilo je {idsko preduze}e
D.O.O. Hidonik. Stubovi su
postavqeni na vi{e lokacija u gradu i to na onim mestima, gde su dosada lepqene
plakate na zgrade i lokale,
stvaraju}i tako vrlo ru`nu
sliku. Uskoro }e ovakvi stubovi biti postavqeni na jo{
sedam lokacija u gradu.
Delegacija {idske op{tine na Sajmu turizma u Zagrebu
P
redsednica {idske op{tine Nata{a Cvjetkovi}, ~lan Op{tinskog
ve}a Dejan Koji}, direktorka
Kulturno-obrazovnog centra
Jasmina Axi} i direktor Turisti~ke organizacije Miroslav Jawi}, posetili su u
sredu, 14. aprila, Me|unarodni sajam turizma u Zagrebu.
DRAGAN [UTANOVAC
U POSETI [IDSKIM DEMOKRATAMA
Dogovor oko daqih aktivnosti
[i|ani su svoju turisti~ku
ponudu izlo`ili u okviru jedinstvene ponude Turisti~ke
organizacije Vojvodine, u kojoj su se na{li i programi turisti~kih organizacija Zrewanina, Stare Pazove, Kova~ice, Ba~ke Palanke, Sente,
Beo~ina i Novog Sada.
- Pored ~iwenice da je ve}ina turisti~kih aran`mana
za ovu godinu ve} rasprodata,
mi smo ipak uspeli da zainteresujemo deo turisti~kih organizacija iz Hrvatske i drugih zemaqa sa na{om ponudom. Akcenat smo stavili na
predstoje}e turisti~ke manifestacije, pre svega, tradicionalnu ''Kulenijadu'' u Erdeviku, gde smo uspeli da obezbedimo posetu odre|enog broja turista iz Hrvatske, a imamo i najave da }e neki od poznatih proizvo|a~a kulena iz
ove susedne dr`ave u~estvovati na ovoj manifestaciji,
koja }e se odr`ati 29. maja u
Erdeviku - rekao je Miroslav
Jawi}.
Obilazak postavke u Galeriji Sava [umanovi}
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO U [IDU
Za{tititi javni interes
U
loga Op{tinskog javnog pravobranila{tva
zna~ajna je u aktivnostima koje ova institucija
sprovodi na podru~ju op{tine [id. Prema re~ima Milana Filipovi}a, op{tinskog
javnog pravobranioca, u posledwe vreme evidentan je
porast predmeta u kojima je
jedna od strana u sporovima
op{tina, kao i druge javne i
dr`avne institucije. Od momenta kada je 3. avgusta
2009. godine stupio na ovu
du`nost, Filipovi} isti~e
da je prioritet u radu Pravobranila{tva dat re{avawu brojnih parni~nih postupaka i imovinsko pravnih
sporova, kao i nekoliko
upravnih sporova. Sporovi
oko otkupa tri stana solidarnosti re{eni su nedavno
na zadovoqstvo op{tine,
vlasnika i kupaca ovih stanova.
- Jedan od slu~ajeva koji
smo pozitivno re{ili odnosio se na tu`be biv{ih
predsednika mesnih uprava
koji su u svojim zahtevima
tra`ili da im op{tina isplati {estomese~nu naknadu nakon prestanka funkcije
na kojoj su se nalazili. Uspeli smo da doka`emo da za to
nisu imali pravni osnov i
na taj na~in, znatno u{tedeli sredstva koja bi u protiv-
Isplata od{teta
Milan Filipovi} izdvaja
sve ve}i broj prispelih tu`bi gra|ana [ida koji su nakon ujeda pasa lutalica podneli od{tetne zahteve op{tini, tra`e}i naknadu za
pretrpqeni bol i strah.
- Ovim predmetima pri}i
}emo sa velikom ozbiqno{}u jer se u do sada podne-
tim tu`bama i od{tetnim
zahtevima pojavquju sume koje bi mogle da ozbiqno ugroze buxet na{e op{tine. Verujem da }emo i ove predmete u dogovoru sa o{te}enim
gra|anima i u skladu sa zakonskim propisima re{iti
na obostrano zadovoqstvo rekao nam je Filipovi}.
Milan Filipovi}
nom bila ispla}ena iz op{tinskog buxeta. [to se ti~e slu~aja vezanog za predmet biv{eg predsednika op{tine Mite Avramova i tu`be za nenamensko tro{ewe
sredstava iz buxeta, u predmetu je konstatovano, od
strane Okru`nog javnog tu`ila{tva u Sremskoj Mitrovici, da nema elemenata koji bi ukazivali na kr{ewe
tada va`e}ih propisa, tako
da je tu`ba odba~ena. U slu~aju Radio [ida, konstatovali smo da su biv{i direktor ovog Javnog preduze}a i
predsednik Upravnog odbora na~inili niz gre{aka u
predmetu novinara Tatjane
Peji}, zbog ~ega je iz op{tinske kase ispla}ena milionska suma - ka`e Filipovi}.
Zna~ajan deo posla op{tinski javni pravobranilac posve}uje i Zakonu o restituciji, odnosno o vra}awu imovine crkvama i do sada je u tom pogledu, u saradwi sa eparhijom sremskom
SPC i Direkcijom za restituciju, pozitivno re{eno nekoliko zahteva crkvenih op{tina u Vi{wi}evu, Ada{evcima, Morovi}u i manastiru \ip{a.
Od premeta koji su u toku,
Filipovi} izdvaja i spor sa
TP Centropromet, vezano za
vlasni{tvo nad lokalima u
Erdeviku i Morovi}u, kao i
spor dr Marinka Sajenkovi}a iz Morovi}a, vezano za
otkup stana koji je u vlasni{tvu Doma zdravqa u [idu.
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE [ID
Izgradwa Staze zdravqa
Deo budu}e trase Staze zdravqa,
od Lipova~e do Privine Glave
Turisti~koj organiza- sportsko-rekreativnog cenciji op{tine [id, po- tra u blizini Spomen obered brojnih aktivnosti
le`ja Sremski front, u plakoje su predvi|ene za 2010. nu je i realizacija izgradwe
godinu, akcenat }e biti staStaze zdravqa, od poznatog
vqen i na realizaciju ~etiri
izleti{ta Lipova~a do manaprojekta koji }e znatno pojastira Privina Glava.
Re~ je o stazi, koja }e se
~ati turisti~ku ponudu oppru`ati zapadnim padinama
{tine. Pored izgradwe Etnoku}e u Morovi}u, Vinograda- Fru{ke Gore u du`ini od pet
reve ku}e u Berkasovu i pro- kilometara. [irina }e biti
dva i po metra, a uz stazu }e
jekta vezanog za izgradwu
U
8. STRANA
Staza zdravqa vodi do manastira Privina Glava
biti postavqeni pultovi sa
obave{tewima o biqnom i
`ivotiwskom svetu zastupqenom na ovom prostoru.
Planirana je i izgradwa dva
vidikovca za prijem 25 osoba, ura|ena u dva nivoa, kao i
veliko odmori{te predvi|eno za {kolu u prirodi. Ono
{to }e predstavqati pravu
atrakciju za potencijalne posetioce, bi}e turisti~ki vozi}, koji }e saobra}ati ce-
lom du`inom Staze zdravqa.
Prema re~ima Miroslava
Jawi}a, direktora Turisti~ke organizacije, realizacijom ovog projekta vratio bi se
stari sjaj Lipova~i, nekada
jednom od najlep{ih fru{kogorskih izleti{ta, a poseticima }e se pru`iti prilika
da posete jedan od najstarijih fru{kogorskih manastira
Sveti arhangeli Mihail i
Gavril, u Privinoj Glavi.
U razgovoru sa ~lanovima Op{tinskog odbora DS
I
skoristiv{i svoj boravak u {idskoj op{tini
povodom obele`avawa
65. godi{wice proboja Sremskog fronta, Dragan [utanovac, ministar odbrane u Vladi Republike Srbije i aktuelni potpredsednik Demokratske stranke, posetio je
Op{tinski odbor DS-a, gde se
u razgovoru sa predsednikom
i potpredsednikom odbora
@eqkom Brestova~kim i Nata{om Cvjetkovi}, upoznao sa
najnovijim aktivnostima ~lanova Demokratske stranke u
op{tini. Posebno je bilo re~i o godi{woj Skup{tini
Okru`nog odbora DS-a za
Srem, koja je odr`ana u subotu 10. aprila u Irigu i na kojoj su utvr|eni predstoje}i
zadaci ~lanova stranke na
ovom podru~ju.
Nakon razgovora, ministar
[utanovac je posetio Galeriju slika “Sava [umanovi}”,
gde se u razgovoru sa kustosom Qubicom Juki}, upoznao
sa stvarala~kim opusom jednog od najve}ih srpskih slikara.
AMATERSKO POZORI[TE
„BRANISLAV NU[I]“
„Jelena Trojanska“
me|u favoritima
P
rema ocenama
pozori{nih
radnika Srema, pozori{na predstava „Jelena Trojanska“, u izvo|ewu {idskog Amaterskog pozori{ta „Branislav Nu{i}“, jedna je od najboqih pozori{nih
komada koji }e se na}i na ovogodi{woj
smotri pozori{nog
stvarala{tva Srema,
u Irigu 15. aprila.
Mladi re`iser Cvetin Ani~i} koji se
prethodnih godina
okitio mnogim pozori{nim priznawima,
ne sumwa u prolaz
wegove predstave na
smotru i povoqne
ocene ovogodi{weg
selektora Mirosla- Cvetin
va Radowi}a. Zajedno sa svojim gluma~kim ansamblom koji broji 48
glumaca, nastavqa sa pripremama za pokrajinsku i republi~ku smotru gde }e se u programu na}i i predstava „Jelena Trojanska“.
- Re~ je o pozori{noj predstavi ra|enoj po motivima iz
anti~kih legendi, koji uz savremenu scenografiju i odli~nu glumu nosilaca glavnih
uloga daje predstavi novi
Ani~i}: O~ekuje plasman na
republi~ku smotru
imix i opravdano je svrstava
me|u najoriginalnije pozori{ne predstave ovakve vrste ka`e re`iser Cvetin Ani~i},
koji pored rada u Amatareskom pozori{tu „Branislav
Nu{i}“, vodi i jedino lutkarsko pozori{te u Sremu.
Tekstove pripremio:
Petar Vejnovi}
14. april 2010.
SARADWA LOKALNE SAMOUPRAVE RUMA I MESNIH ZAJEDNICA
Re{avawe goru}ih problema
P
Rumska hronika
RUMSKI MATI^AR
SKLOPILI BRAK: Milan Vrane{evi} i Bojana
Novakovi},
Aleksandar
[arac i Katica Popovi},
Goran Breberina i Danijela Vujinovi}
DOBILI ]ERKU: Jelena
i Marko Lon~ar, Mirjana i
Dalibor Baji}
DOBILI SINA: Agata i
@eqko Popovi}
UMRLI: Slavka Markovi}, ro|. 1929, Slavko Miqevi}, ro|. 1952, Kosana ]ulibrk, ro|. 1939, Zagorka Joci},
ro|. 1919, Anka Kosijer, ro|.
1950, Milan Zlatovi}, ro|.
1939, Danica Tesla, ro|.
1923.
SRS U RUMI
Imamo ve}inu
u MZ Kraqevci
Srpska radikalna stranka
je pro{le nedeqe odr`ala
konferenciju za novinare na
kojoj su predstavqeni rezul-
osle obilaska seoskih
mesnih zajednica radi
upoznavawa sa aktuelnim problemima i mogu}nostima za wihovo re{avawe
uz pomo} lokalne samouprave, predsednik rumske op{tine Goran Vukovi} i na~elnica Odeqewa za privredu i buxet Nada Begojevi}, obi{li su tokom pro{le nedeqe i gradske mesne
zajednice. Tom prilikom,
obavqeni su razgovori sa
~lanovima Saveta Prve mesne zajednice.
O ovoj inicijativi lokalne samouprave Goran Vukovi} je rekao:
- @elimo da ~ujemo {ta se
u ovim mesnim zajednicama
planira i koji su prioriteti u kori{}ewu sredstava
namewenih u op{tinskom buxetu za tu svrhu. Potrebno je
utvrditi prioritete koje bi
lokalna samouprava podr`ala - ka`e Vukovi}.
Rumska op{tina i Odeqewe za privredu i buxet su
spremni da pru`e podr{ku
mesnim zajednicama o ~emu
svedo~e i re~i na~elnice
Begojevi}:
- Pre svega, to se odnosi
na odr`avawe grada, kao i
izgra|ene infrastrukture,
re{avawe komunalnih i drugih problema koje uo~imo na
terenu, a u koje }e se, svojim
aktivnostima ukqu~iti i
gra|ani u okviru mesnih za-
jednica, putem obuke gra|ana
i podsticawem da sami u~estvuju u odr`avawu grada,
ulice, mesne zajednice, {kole i sli~no. Za to nisu potrebna velika finansijska
sredstva, a aktivirawe gra|ana je jedan od na{ih osnovnih ciqeva ove godine - ka`e Nada Begojevi}.
Na po~etku razgovora sa
~lanovima Saveta, Goran Vukovi} je istakao re{enost
lokalne samouprave da podr`i mesne zajednice u planiranim aktivnostima. U Prvoj mesnoj zajednici, najve}i
problem su neadekvatne prostorije za rad. O ovim i
ostalim problemima govorio je i Borislav Topoli},
predsednik Saveta. On je zahvalio Goranu Vukovi}u i
lokalnoj samoupravi i na dobijenom kompjuteru sa {tampa~em za potrebe rada Mesne zajednice.
Predsednika rumske op{tine smo pitali i gde je,
prilikom obilaska seoskih
mesnih zajednica, uo~eno najvi{e problema koje bi trebalo re{avati.
- Dosta problema smo uo~ili u Klenku koji je prili~no
udaqen od sredi{ta op{tine. To su problemi saobra}ajnih veza, kao i problem
vodosnabdevawa, jer zbog
udaqenosti Klenak nije prikqu~en na gradski vodovod,
pa zbog postoje}ih lokalnih
Goran Vukovi} i Nada
bunara, kvalitet vode nije
zadovoqavaju}i. Zato }emo
zna~ajna sredstva usmeriti
na izradu projekta za povezivawe Klenka na {aba~ki
vodovod koji im je i najbli`i. Prilazi selu koji godinama nisu odr`avani bi}e
asfaltirani uz pomo} sredstava Fonda za kapitalna
Begojevi} sa ~lanovima Saveta
ulagawa, a zameni}emo i deo
osvetqewa. U uklawawe divqih deponija }emo ulagati
najvi{e sredstava. Ve} su
po~eli i radovi na ure|ewu
prostorija apoteke, koja }e
uskoro biti otvorena. U
svim gradskim i seoskim mesnim zajednicama postoje
problemi, ali s obzirom na
ODLUKOM FONDA ZA KAPITALNA ULAGAWA AP VOJVODINE
Za „Rumsku petqu“ 200 miliona
U
tati izbora za ~lanove Saveta u Kraqevcima. Biralo se
devet ~lanova Saveta, a na
izbore je iza{lo 398 Kraqev~ana sa pravom glasa. Najvi{e glasova je osvojio Petar
Milovanovi}, ~lan SRS i
predsednik prethodnog Saveta.
- U novoizabranom Savetu
SRS ima ve}inu, pa }e predsednik Saveta biti izabran
iz na{ih redova - istakao je
Petar Milovanovi}, koji se
zahvalio `iteqima Kraqevaca na ukazanom poverewu,
{to je, kako je rekao, znak da
je prethodni Savet dosta
uradio na poboq{awu uslova `ivota u Kraqevcima.
@eqko Do{en, odbornik
SRS u SO Ruma je na konferenciji za novinare rekao, da
je 11. aprila odr`an i Zbor
gra|ana u Dowim Petrovcima,
ali da nije doneta odluka o
tome, da se ide na nove izbore za ~lanove Saveta MZ ovog
sela, odnosno da su gra|ani
ukazali poverewe sada{wem
Savetu u kojem radikali tako|e imaju ve}inu. Do{en je optu`io lokalnu samoupravu da
spre~ava odr`avawe Zbora
gra|ana u Klenku, na kojem bi
se donela odluka o vanrednim izborima u ovoj Mesnoj zajednici, mada postoji potpisana inicijativa za odr`avawe izbora sa 136 validnih
potpisa gra|ana.
Stranu pripremia:
Smiqa Xakula
14. april 2010.
Prve mesne zajednice
ograni~ena sredstva i kriznu situaciju, gleda}emo da,
pogotovo kada su u pitawu
seoske mesne zajednice, uradimo {to vi{e. Podse}am,
ove godine imamo tri puta
vi{e sredstava nego prethodne, 2009. godine, koja su
namewena za ove svrhe - ka`e Goran Vukovi}.
~etvrtak, 8. aprila u
Gradskoj ku}i je odr`an drugi sastanak
~lanova Radne grupe za infrastrukturno opremawe
radne zone „Rumska petqa“.
Prema re~ima Neboj{e Malenkovi}a, portparola Fonda za kapitalna ulagawa
Vojvodine, izme|u dva sastanka dogovoreni su zna~ajni koraci vezani za ulagawa u rumsku op{tinu.
- Upravni odbor Fonda za
kapitalna ulagawa Vojvodine, na ~ijem ~elu je dr Bojan
Pajti}, odlu~io je da odobri 200 miliona dinara za
podr{ku izgradwi radne
zone "Rumska petqa". To je
zna~ajna suma koja }e omogu}iti da se posao koji smo zapo~eli
konstituisawem
Radne grupe zavr{i na kvalitetan na~in. Prepoznaju}i zna~aj radne zone, u smislu razvoja rumske op{tine
i zapo{qavawa qudi, da-
Sa sastanka Radne grupe u Gradskoj ku}i
va}emo svoj doprinos kako u
savetodavnom, tako i u projektno-tehni~kom smislu.
Prati}emo sve korake koji
su neophodni da bi se dodeqena sredstva racionalno
utro{ila, a osnovni ciq
radne zone je da uposli gra|ane rumske op{tine - ka`e
Neboj{a Malenkovi}.
Parcelizacija radne zone
je pri kraju i ovih dana }e
biti zavr{ena. To je tehni~ki zahtevan posao i
preduslov za po~etak izgradwe infrastrukture.
- Posle zavr{etka izrade
projekta Elektovojvodine,
odredi}emo dinamiku, rokove i izvo|a~a radova na
izgradwi infrastrukture.
Trebalo bi da infrastruktura bude zavr{ena do kraja
gra|evinske sezone, odnosno da do septembra-oktobra bude u funkciji. Opremawe radne zone radi se
fazno, jer ne o~ekujemo da
}emo do kraja 2010. godine
ustupiti celokupno zemqi{te od 238 hektara. To ne
zna~i da }emo stati sa
opremawem, ali daqu dinamiku radova odre|uju investitori - rekao je Goran Vukovi}, koordinator Radne
grupe.
TAKMI^EWE U DEBATOVAWU U^ENIKA RUMSKIH SREDWIH [KOLA
Pobedila ekipa Gimnazije
D
rugo takmi~ewe u debatovawu
u~enika rumskih sredwih {kola odr`ano je u Kulturnom centru 7. i 8. aprila. Ove godine, takmi~ewe su organizovali pro{logodi{wi pobednici, u~enici Sredwe
tehni~ke {kole “Milenko Brzak U~a”, uz pomo} profesora, psihologa
i pedagoga, a pod pokroviteqstvom
rumske op{tine i Kancelarije za
mlade.
- Takmi~ilo se 14 ekipa Gimnazije,
Sredwe tehni~ke {kole i Sredwe
{kole “Branko Radi~evi}”, a teme su
bile vezane za eutanaziju, estetsku
hirurgiju, drogu, alkohol, ~itawe
kwiga, upotrebu steroida, fejsbuk.
Ekipe o ovim temama, su~eqavaju
svoje stavove za i protiv - ka`e Lazar Ugricki, predsednik U~eni~kog
parlamenta Sredwe tehni~ke {kole
“Milenko Brzak U~a”.
Ovogodi{we takmi~ewe odvija se
pod sloganom “Nemoj pesnicama - bo-
U~esnici takmi~ewa u debatovawu
ri se argumentima”, a otvorila ga je
Sawa Kqaji}, finalista takmi~ewa
u besedni{tvu “Zoranu u ~ast”. Ona je
u svom obra}awu istakla zna~aj slobode govora, aktivizma mladih, ali i
ukazala na problem agresije me|u maloletnicima, uz potrebu da se za svoje stavove mladi bore re~ima i argumentima, a ne fizi~kim nasiqem.
Posle dva takmi~arska dana, u finalu su svoje argumente na temu “Fejsbuk kao oblik otu|ewa modernog ~oveka”, su~elile ekipe Gimnazije
“Stevan Puzi}” i Sredwe stru~ne
{kole “Branko Radi~evi}”, a po mi{qewu `irija najuspe{niji su bili
Gimnazijalci. Za najuspe{nijeg besednika `iri je proglasio Jovana Vuji}a, tako|e u~enika Gimnazije.
Pobedni~ka ekipa je kao nagradu
dobila ve~eru u restoranu “Borkovac”, a svim u~esnicima takmi~ewa,
Gradska biblioteka je darivala
kwige.
STRANA 9.
LOVA^KA [ICARA U SALA[U NO]AJSKOM
Srema~ko finale
Pobednici {icare
Pobednici u ga|awu glinenih golubova
L
ovci Lova~kog dru{tva „Vojvoda Stojan ^upi}“ iz Sala{a
No}ajskog pretekli pro{le
subote sve svoje kolege po oru`ju, pa
17. aprila 2010. godine na obodu sela, u neposrednoj blizini svog lova~kog doma organizovali prvu ovogodi{wu „{icaru“ i ga|awe glinenih golubova na teritoriji Ma~ve.
Za sve one lovce koji mo`e biti ne
znaju {ta je to „{icara“, kratko obja{wewe o ~emu se radi. Re~ je o vrlo interesantnom nadmetawu lovaca koji su `eleli da spoje ugodno sa
korisnim pa da se i za vreme lovostaja dru`e, nadme}u i zabave, a
istovremeno i odr`e puca~ku formu. Petar Jovanovi} iz Nikinaca i
Branko Maleti} iz Stejanovaca, koji na re~ „{icara“ reaguju kao ekser
na magnet, pa brzinom svetlosti
sti`u na svako mesto u Sremu gde se
ovakvo nadmetawe odr`ava, najpozvaniji da objasne o kakvom je to
takmi~ewu re~ vele da je „{icara“,
ime nastalo od nema~ke re~i „{isen“, uprevodu pucati, (po)ga|ati,
nazivana u po~etku jo{ i „srema~ka
staza“, prvi put organizovana 1953.
godine u Dobrincima. Dve mete su
pokretne, re~ je o jajima obe{enim o
klatna, udaqenim od lovca puca~a
15 i 30 metara i pivskoj fla{i, postavqenoj na stub udaqen od 50 do
70 metara, koji se moraju pogoditi sa
tri metka. Najuspe{niji, oni sa sva
tri pogotka, idu u raspucavawa, da
bi se nakraju dobio pobednik koji
osvaja vrednu nagradu, naj~e{}e je
re~ o lova~kom priboru ali ~esto
KONFERENCIJA ZA NOVINARE SPS U RUMI
mo`e biti i kakav skuter, televizor ili kakva druga vredna robna
nagrada.
Predsednik sala{arskih lovaca
Slobodan Dostani} imao je tog sun~anog subotweg dana zaista mnogo
razloga za zadovoqstvo. U prostorijama lova~kog doma doma~ina okupio
se veliki broj lovaca iz brojnih lova~kih dru{tava iz ~itavog Srema i
Ma~ve, iz In|ije, Sremske Mitrovice, Iriga, Novog Sada, Petrovca na
Mlavi, Beograda, [apca, Pe}inaca,
[ida... nestrpqivi da {to pre provere ko to me|u wima ima najo{trije
oko i najmirniju ruku. Orio se seoski
atar od pucwave, svaki pogodak i
proma{aj `ustro su komentarisani,
pore|ene su pu{ke, municija, puwewa, davani saveti, razmewivana is-
Sa konferencije za novinare
U
10. STRANA
upravi.
Predsednik rumskih socijalista
je najavio i regionalno takmi~ewe u
spremawu pasuqa koje }e biti odr`ano u Pavlovcima. Jovica Stefanovi}, ~lan SPS-a iz Pavlovaca je
rekao, da }e se takmi~ewe odr`ati
24. aprila, a da pobednik ide na Pokrajinsko nadmetawe u kuvawu pasuqa u Temerin, zakazano za 6. jun. U
ciqu promocije Pavlovaca, a u `eqi da se u selu po~ne sa razvojem turizma, Jovica Stefanovi} je najavio
i osnivawe NVO "Prijateqi Pavlovaca" ~iji }e osnovni zadatak biti
promocija ovog mesta. On je najavio i
dolazak slovena~ke delegacije u
Pavlovce, zatim, da su za sada, odre|ene tri seoske ku}e koje mogu
primati goste u okviru seoskog turizma, kao i izgradwu etno ku}e. U~esnici konferencije za novinare istakli su da o~ekuju u~e{}e dvadesetak takmi~arskih ekipa bez pla}awa kotizacije, takmi~ari moraju doneti sav potreban materijal, a drva
za vatru }e dobiti od organizatora.
Organizatori su pozvali gra|ane
da do|u u Pavlovce i probaju pripremqeni pasuq.
S.X.
ustanu ispred „srema~ke trojke“ koji
su i ovoga puta ~vrsto odlu~ili da
opravdaju renome vrsnih strelaca.
Rade Petri~evi} iz LD „Zec“ iz
Iriga osvoji je prvo mesto i lova~ku
pu{ku, Goran Divqak, prvi ~ovek LD
„Divo{“ iz Divo{a je osvojio drugo
mesto i vrhunski lova~ki prsluk
dok je tridesetogodi{wi lova~ki
sta` na najboqi na~in overio Bane
Pekar iz Stejanovaca osvajawem
ter}eg mesta i lova~kog dvogleda.
Tre}e poluvreme za ~istu peticu,
moglo se birati izme|u odli~ne
ribwe ~orbe i jo{ boqeg me{anog
paprika{a od divwe sviwe, srnetine i zeca uz odstreqivawe poprili~nog broja „jelena“ i lavova“ u
te~nom stawu.
N. Nik{i}
OBUKA U ORGANIZACIJI RUMSKE KANCELARIJE ZA MLADE
Lokalna samouprava Od
K
dobro radila
prostorijama Op{tinskog odbora SPS u Rumi, odr`ana je u
petak, 16. aprila, konferencija za novinare na kojoj je predsednik rumskih socijalista Dragan Karda{ govorio o radu lokalne samouprave. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici MZ Pavlovci.
Karda{ je rekao, da je na odr`anoj
sednici Op{tinskog odbora stranke
oceweno, da je lokalna samouprava
dobro radila i da je u velikoj meri
realizovana politika i program koji su utvr|eni posle lokalnih izbora.
- Najvi{e se radilo na planskim
dokumentima za radne zone i sportske terene, ali su stvoreni i boqi
uslovi za {kolovawe, davawem stipendija svim studentima sa prose~nom ocenom iznad 8, sva deca koja ispuwavaju uslove su sme{tena u vrti}e, pla}a se prevoz u~enicima i studentima, a i svi penzioneri, kao i
gra|ani stariji od 65 godina, imaju
besplatan prevoz na teritoriji cele rumske op{tine - rekao je Dragan
Karda{.
On je istakao i da je dobro ocewen
rad ~lanova ove stranke, koji se nalaze na funkcijama u lokalnoj samo-
kustva... Iz kruga u krug broj takmi~ara se smawivao, najboqi su ukrstili cevi. Krenulo se u raspucavawe, ve} je i mrak po~eo da osvaja ma~vansku ravnicu kada je predsednik
Dostani} kona~no mogao da proglasi
pobednike. Najboqi u ga|awu glinenih golubova bio je Zoran Radisavqevi}, ~lan Streqa~kog kluba
„Grof“ iz Petrovca na Mlavi, drugi
je bio Pera Nedi} iz Ugrinovaca a
tre}i Boris Qubec, ~lan Streqa~kog kluba „Radovan ^eda Matanovi}“ iz Dobanovaca, a u „{icari“,
mada su @eqko Jovanovi} iz Ma~vanskog Pri~inovi}a, Be{enovac
Gavra Nedeqkovi} pa i sam predsednik Dostani} opasno nao{trili
da osvoje jednu od primamqivih nagrada, ipak su na kraju morali da od-
ideje do biznis plana
ancelarija za mlade rumske
op{tine u saradwi sa USAIDom i Regionalnim centrom za
mala i sredwa preduze}a, organizovala je dvodnevni trening na temu
Poslovno planirawe i finansijski
izvori za preduzetni{tvo.
Pored mladih, treningu su prisustvovali i privatni preduzetnici
koji `ele da unaprede svoje poslovawe.
- Ciq nam je da se mladi qudi obu~e kako da svoju poslovnu ideju
pretvore u dobar biznis plan i wegovom implementacijom omogu}e sebi uspe{no poslovawe. Mala i sredwa preduze}a su budu}nost srpske
ekonomije. To je mogu}nost da mladi
obezbede sebi posao, ali i zaposle
i druge qude - ka`e Goran Mihajlovi}, koordinator Kancelarije za
mlade.
Mlade treba uputiti kako da postave svoju poslovnu ideju, defini{u tr`i{te gde }e plasirati svoje
proizvode ili usluge i kako da naprave poslovni ili biznis plan, govorila je Qilana Markovi}, trening menaxer.
- Potreban je i po~etni kapital
koji mora biti realan i zato mladi
moraju dobiti informacije gde i ka-
Sa treninga za mlade preduzetnike
ko da do tog kapitala do|u. @elimo
skupu istakao zna~aj malih i sredda kada se ovaj trening zavr{i, powih preduze}a za ekonomski razvoj
laznici imaju svoj zavr{en biznis
op{tine.
plan kojim kasnije mogu da konkuri- Zna~ajno je upoznati mlade sa
{u za odre|ena sredstva - rekla je
na~inom poslovawa, kako bi {to veQiqana Markovi}, trening menaxer
}i broj novootvorenih firmi ostao
Regionalnog centra za mala i sredna tr`i{tu. Znamo da sada,od sedam
wa preduze}a.
otvorenih firmi, jedna opstane i
Ove aktivnosti Kancelarije za
ako bi taj broj pove}ali na samo dve
mlade podr`ava i lokalna samoufirme, to bi ve} bio zna~ajan uspeh
prava, a Goran Vukovi}, predsednik
- rekao je Goran Vukovi}.
rumske op{tine je prisustvuju}i
S.X.
KUD "MATIJA GUBEC"
Godi{wi koncert
I
ovog aprila, kao ranijih godina, tambura{ki orkestar Hrvatskog KUD-a "Matija Gubec" odr`ao je
svoj godi{wi koncert u velikoj dvorani rumskog
Kulturnog centra.
Program je zapo~eo pesmom "Rumo lepotice", a potom
se okupqenima obratio Milenko Kulu{i}, predsednik
HKUD-a "Matija Gubec", koji je pozdravio publiku i goste, me|u kojima su bili i predstavnici hrvatskog veleposlanstva u Beogradu, kao i predstavnici lokalne samouprave i crkve.
Pored stalnih ~lanova tambura{kog orkestra, nastupili su i solisti Du{an Stupar, Duwa Divi}, Bogdan
Dejanovi} i Marija Ratan~i}, a sve pod dirigentskim
vo|stvom Josipa Jurce.
U subotu, 17. aprila na godi{wem koncertu, publici
je pripremqeno i iznena|ewe, na bini Kulturnog centra sa tambura{ima sa rumskog Brega, dve pesme je otpevao i `upnik rumski @eqko Tovilo, ~ije izvo|ewe
je publika nagradila dugotrajnim aplauzom.
Posle godi{weg koncerta, rumska publika }e se sa
tambura{ima "Matije Gupca" dru`iti i na jesewem koncertu, a potom }e, kako je najavio Milenko Kulu{i}, po
prvi put, biti organizovan i Bo`i}ni koncert.
S.X.
21. april 2010.
Crkveni
kalendar
sreda 21. (8.) april
Sveti apostoli Iridion, Agav,
Ruf i drugi
Iridion, Agav,
Ruf,
Ainkrit,
Flegont, i Ermije
behu iz reda 70
apostola. Sve ih
spomiwe apostol
Pavle u svojim
poslanicima.
Svi
oni
kao
p~ele Hristove razno{}ahu med
jevan|eqa kroz razne oblasti i
krajeve i svi se preseli{e u
carstvo Hristovo qubqenoga u
prvom i drugom veku.
~etvrtak 22. (9.) april
Sveti mu~enik Evpsihije
Be{e
blagorodnog porekla i
vaspitan u hri{}anskoj veri.
Rodom iz Kesariji. Mnogo postradao zbog vere u
Hrista u vreme
cara Julijana Odstupnika. Sveti Evpsihije be{e
najpre vezan za drvo i mu~en quto, a potom pose~en 362. godine.
petak 23. (10.) april
Sveti mu~enik Terentije
Terencije,
Afrikan, Maksim, Pompije, i
36 mu~enika sa
wim postrada{e
u vreme cara Dekija 250. godine.
Izdr`ali nevi|ene muke i ostali ~vrsti u svojoj
veri. Kad su povedeni na gubili{te pevahu psalme i hvaqali
Boga {to ih udostoji mu~eni~ke
smrti.
subota 24. (11.) april
Sveti sve{tenomu~enik
Antipa
Antipa be{e
episkop Pergamski koji je ubijen
u gradu Pergamu.
Propovedao
je
Hristovu
veru
kao jedinu istinitu i spasonosnu. Nevernici
iz Pergama spali{e ga u ogwu. Skon~a u mukama u
92. godini.
nedeqa 25. (12.) april
Prepodobni
Vasilije Ispovednik
Vasilije be{e
stradalnik
sa
svetim Prokopije, Dekapolitom,
skon~ao 747. godine.
ponedeqak 26. (13.) april
Sveti sve{tenomu~enik Artemon Laodikijski
Sve{ten. Mu~.
Artemon bi sve{tenik u Laodokiji za vreme cara Dioklecijana.
Pred sudijom mu~eteqem ovako je
za sebe rekao:
„Imenujem se Artemon, rob Hrista Boga mojega. Veliki je Bog hri{}anski!“Pose~en 303. godine
utorak 27. (14.) april
Sveti Martin Ispovednik
Sveti Martin
ispovednik, papa
Rimski. Postao
papom 5. jula 649.
godine ba{ u vreme jarosne rasprave pravoslavnih s jereticima.
Postradao 655.
godine
21. april 2010.
Horoskop
OVAN: Nov posao }e biti boqi od prethodnog. Novac vam je neophodan, a on ima neiscrpne mogu}nosti. Treba iskoristiti priliku. Avantura je na pomolu. Prihvatite poziv
osobe koja }e na vas ostaviti pozitivan utisak i uspeti da vas malo "prodrma". Vatrenog je temperamenta, pa
}ete se odli~no slo`iti.
BIK: Mogu} je susret sa javno{}u i uspeh, posebno ako se bavite javnim radom. Ostvarujete zavidne rezultate. Na skupu u prijatnoj
atmosferi ne{to slavite. Mudro }ete uspeti da sedite na vi{e stolica u isto vreme, a da to niko ne primeti. Iako mislite da varate druge, zavaravate zapravo sami sebe. Stoma~ne tegobe.
BLIZANCI: Ukoliko ne budete manipulisali qudima i ukoliko budete savladali stidqivost i oholost, posti}i }ete zapa`ene
rezultate. Nov posao obe}ava dobru zaradu.
Lav vas naprosto o~arava. Ne mo`ete da ga izbijete iz
glave, a i ne morate. Po{to se radi o prolaznoj avanturi, iskoristite svaki trenutak do kraja. U dobroj ste
kondiciji.
RAK: Po{to ste do detaqa razradili plan,
uspeh je neminovan. Ima}ete podr{ku uticajnih qudi uz izvanrednu timsku saradwu.
Tu je i podr{ka partnera. Ukoliko po`elite da se bacite na voqenu osobu, to }ete i u~initi. Po{to funkcioni{ete na vi{e strana, postavqa se jedino pitawe vremena. U odli~noj ste kondiciji.
LAV: Planirate nove poslovne aktivnosti.
Po{to svojim pona{awem pomalo ko~ite
stvari, u nezavidnoj ste situaciji. Izbegavajte timski rad. Uspeh }ete lak{e ostvariti ako se oslonite iskqu~ivo na sebe i sve svoje snage. Nedru{tveno pona{awe mo`e dovesti do sukoba sa
voqenom osobom. Strah od stvarnosti i drugih qudi
postao je ve} zabriwavaju}i.
DEVICA: Sumwi~avost i strah od neuspeha
mogu vas donekle paralisati. Nemate razloga da unapred strahujete, jer je pred vama izuzetan period. U fazi ste poslovnog napretka. Iako ste zadovoqni postignutim rezultatima, saradnike nervirate zbog sitni~avosti i perfekcionizma. Poku{ajte da na|ete razumnu meru i ne tro{ite se
previ{e na poslu. Zdravqe je odli~no.
VAGA: Prijaju vam svi poslovi koji ne prqaju ruke. Akcenat stavqate na intelektualne
probleme i planove za nove aktivnosti. Po{to ste otvoreni za qubav, bi}e ludo i nezaboravno. Vodolija je va{ obo`avalac na du`e staze;
ili se radi o Ovnu. Nervoza uti~e na lu~ewe adrenalina, a on mo`e napraviti pometwu u va{em organizmu.
[KORPIJA: Uspe{an poslovni period treba maksimalno iskoristiti. Ne dozvolite
da zbog nemara i trenutne zaslepqenosti
pro|u sve povoqne {anse. Bik }e narednih
dana na vas imati fatalan uticaj. Prepustite se wegovim ~arima, za`murite i u`ivajte. Kad shvatite da
ste ga idealizovali, bi}ete ve} kasno. Zdravqe je
dobro, ako se izuzmu smetwe nervne prirode.
STRELAC: Promena posla ima veze sa inostranstvom. Zabrinuti ste zbog zaka{wewa
jednog projekta. Sami ste krivi jer niste reagovali pravovremeno. Ne brinite, sve }e
ipak biti u redu. U~vr{}ujete vezu. Malo tolerancije
prema partneru ne bi bilo na odmet. Saznawe da ste
voqeni svakome prija. Iscrpqeni ste.
JARAC: U izgledu je nov posao koji obe}ava
boqu zaradu, ali i vi{e rada. Novac vam odgovara, ali ne i to {to }ete morati dosta
vremena da provodite van ku}e. Izuzetno
prijatni trenuci sa partnerom ili novo poznanstvo.
Prija vam dru`ewe sa prakti~nim osobama. Mogu}e su
bezna~ajne promene kada je zdravqe u pitawu.
VODOLIJA: Ono {to vam u narednom periodu ide naruku jeste mudrost. Povla~ite ispravne poteze kad je u pitawu posao. Sa minimumom napora ostvarujete korist. Nova
veza neo~ekivano ulazi u va{ `ivot. Mnoge Vodolije
su upravo ovih dana u fazi velike zaqubqenosti. Puno emocija i ne`nosti. Mogu}i su problemi usled preterivawa.
RIBE: Situacija zahteva prilago|avawe, pa
ukoliko u tome uspete ne}e biti problema;
ali, ako tvrdoglavo poku{ate da nastavite
po starom, sva{ta }e se dogoditi. Sa Vagom
vam, hteli to ili ne, predstoje lepi trenuci. Znate
{ta ona voli, pa joj to i pru`ite. Mogu}i su problemi
sa bubrezima, mada ni{ta nije alarmantno.
753. p.n.e Romul, prema istori~aru Marku Terenciju Varonu, osnovao Rim.
1816. Ro|ena engleska kwi`evnica irskog porekla [arlota Bronte.
1856. Australija prva u svetu uvela osmo~asovni radni dan.
1910. Umro ameri~ki pisac Mark
Tven.
1918. Poginuo nema~ki pilot Manfred fon Rihthofen, poznat kao
Crveni Baron, koji je u Prvom
svetskom ratu oborio 80 aviona.
1926. Ro|ena Elizabeta II, kraqica Velike Britanije od 1952.
1960. Prestonica Brazila preme{tena iz Rio de @aneira u Braziliju.
22. april
1724. Ro|en jedan od najve}ih
svetskih mislilaca, nema~ki filozof Imanuel Kant.
1870. Ro|en Vladimir Iqi~ Uqanov Lewin, vo|a Oktobarske revolucije u Rusiji
1917.
1904. Ro|en ameri~ki nau~nik Robert Openhajmer.
Tokom Drugog svetskog rata vodio laboratoriju u Las
Alamosu u kojoj je
istra`ivana mogu}nost proizvodwe atomske bombe.
1994. Umro Ri~ard Nikson, predsednik SAD od 1969. Povukao se
1974, pre isteka drugog mandata,
zbog ume{anosti u "aferu Votergejt".
23. april
1564. Ro|en engleski dramski pisac Vilijam [ekspir. Umro istog
datuma 1616.
1616. U Madridu umro {panski
kwi`evnik Migel de Servantes
Savedra.
1891. Ro|en ruski kompozitor i
pijanista Sergej Prokofjev, jedan
od najoriginalnijih muzi~kih
stvaralaca XX veka.
1913. Turci u Prvom balkanskom
ratu predali Skadar Crnogorcima. Odlukom velikih sila 14. maja
Crnogorci se povukli, Skadar
pripao Albaniji.
1975. Predsednik SAD Xerald
Ford priznao je poraz u Vijetnamskom ratu.
24. april
1792. Komponovana Marseqeza koja }e kasnije postati himna Francuske
1815. U Takovu pod vo|stvom Milo{a Obrenovi}a podignut Drugi
srpski ustanak.
25. april
1765. Ro|en je srpski pesnik-guslar
Filip Vi{wi}, koji je opevao sve
zna~ajnije doga|aje
iz Prvog srpskog
ustanka.
1915. Po~ela je
bitka na Galipoqu, jedna od najve}ih bitaka u Prvom svetskom ratu, u kojoj je Turska
pobedila savezni~ke trupe pod
britanskom komandom. To je bila i
jedina pobeda Turske vojske u tom
ratu. U osmomese~noj bici poginulo je oko 7.000 Australijanaca i
oko 2.000 Novozelan|ana
1993. U prisustvu
mirovnog posrednika lorda Ovena, predsednici
SRJ, Srbije i Crne Gore Dobrica
]osi}, Slobodan
Milo{evi} i Momir Bulatovi} poku{ali su da
ubede lidera bosanskih Srba Radovana Karaxi}a da potpi{e korigovani Vens-Ovenov mirovni plan.
Narednog dana Skup{tina RS je
odbila ovaj plan, rat u Bosni je
nastavqen, a SRJ su poo{trene
sankcije me|unarodne zajednice.
26. april
1452. Ro|en italijanski slikar,
vajar, pronalaza~ i nau~nik Leonardo da Vin~i. Wegovo najpoznatije slikarsko delo "Mona Liza"
Sreda 21. april
Min: 6
Maks: 19
Prete`no sun~ano
^etvrtak 22. april:
Min: 8
Maks: 16
Mogu}i pquskovi
Petak 23. april
Min: 9
Maks: 19
Promenqivo
obla~no
Subota 24. april
Min: 10
Maks: 18
Ki{a
Nedeqa 25. april
Min: 16
Maks: 20
Mogu}a ki{a
Ponedeqak 26. april
Min: 15
Maks: 22
Prete`no sun~ano
Utorak 27. april
Min: 15
Maks: 23
Sun~ano
REPERTOAR BIOSKOPA
V R E M E P L O V
21. april
Nedeqna
prognoza
vremena
izlo`eno u pariskom "Luvru", a crte`i i rukopisi ~uvaju se u milanskoj biblioteci Ambrosiana, londonskom Britanskom muzeju i
Vindzoru. Od wegovih nau~nih radova najzna~ajniji "Traktat o slikarstvu".
1910. Ro|en kwi`evnik Me{a Selimovi}.
1986. Eksplodirao IV blok nuklearne centrale u ^ernobilu u Ukrajini. Radioaktivni oblaci prekrili gotovo celu Evropu, a posledice se ispituju. Centrala trajno
zatvorena 15. decembra 2000.
1994. U Ju`noj Africi odr`ani
prvi izbori na kojima su u~estvovali i crnci i belci i koji su
ozna~ili kraj re`ima aparthejda.
27. april
1521. Uro|enici
filipinskog ostrva Maktan ubili
portugalskog moreplovca Ferdinanda Magelana
koji je predvodio
ekspediciju na prvom putovawu oko sveta.
1791. Ro|en ameri~ki pronalaza~
Semjuel Finli Breze Morze, izumiteq telegrafa i Morzeove
azbuke.
1945. Uhap{en italijanski diktator Benito Musolini, streqan narednog dana u mestu Donga, na obali jezera Komo.
1956. Roki Mar}ano se povukao iz
boksa kao jedini nepobe|en svetski {ampion u te{koj kategoriji.
1999. U vazdu{nim napadima NATO na SRJ pogo|en centar Surdulice. Poginulo 17 osoba, povre|eno 11, sru{eno ili o{te}eno oko
300 civilnih objekata.
• Pametniji popu{ta –
`iv~ano.
• Ja sam stvoren za wu,
sad ~ekam da i wu
stvore.
• Moj definitivni odgovor je – mo`da.
RUMA
Mala dvorana od 19 i 21 ~asa
21–25.04. Artur i Maltazorava
osveta (od 19.00 ~asova)
(sinhronizovano na srpski)
19–25.04. Gra|anin opasnih
namera ( od 21.00 ~as )
26–30.04. Antihrist
03–09. 05. Liban
Matine
Mala dvorana
nedeqa, 25. 04. U 11.00 ~asova
Artur i Maltazorava osveta
(sinhronizovano na srpski)
[ID
Nema projekcije
SREMSKA MITROVICA
Bioskop ne radi
Pile}e belo
sa sirom
Sastojci: 2 pile}a bela mesa, 200
gr su{ene slanine, 200 gr trapista,
2 jajeta, 200 gr pra{ke {unke, 2 dl
mleka, so i biber
Priprema: Pile}e belo meso ise}i
na tanke {nicle, malo izlupati i
posoliti. Re`wevima tanko ise~ene slanine oblo`iti vatrostalnu
posudu pravougaonog oblika. Re|ati
{nicle da pokriju povr{inu. Narendati malo trapista, pobiberiti,
staviti red pra{ke {unke i tako
sve dok ima materijala. Umutiti penasto jaja i mleko i preliti meso.
Pokriti sve to folijom i pe}i u rerni na 220 stepeni oko 45 minuta. Kada se ispe~e i malo ohladi, tortu od
piletine izvrnuti na tacnu, ukrasiti zelenom salatom i paradajzom.
Se}i o{trim no`em kao tortu. Mo`e
se preliti sa malo tartar sosa.
STRANA 11.
GROZDANA OLUJI] U MITROVA^KOJ BIBLIOTECI
U
biblioteci „Gligorije
Vozarovi}“ pro{log
~etvrtka, 15. aprila
odr`ana je promocija romana
„Glasovi u vetru“ Grozdane
Oluji}, ovogodi{we dobitnice NIN-ove nagrade.
„Glasovi u vetru“ kroz pri~u o jednoj srpskoj gra|anskoj
porodici umetni~ki ubedqivo sadr`e bitne tradicije
evropskog romana XIX i XX veka. U pripovednoj ravnote`i
izme|u modernisti~kog eksperimenta i realisti~ke
fakture, povremeno ukr{taju}i realisti~ku i fantasti~ku motivaciju, sa uverqivo oblikovanim likovima, ovaj roman predstavqa
vredan rezultat savremenog
srpskog pripovedawa. Porodica Aracki, koja je glavni
pokreta~ cele radwe, zapravo simboli{e sudbinu srpskog naroda koji kroz vekove,
ratove, logore, seobe i bekstvo, te{ko strada, ali ipak
ne gubi du{u.
- Jedno vreme ja sam se nosila mi{qu da ovaj roman
nazovem romanom o du{i, a
ne „Glasovi u vetru“. On po~iwe tako {to je jedna mlada
`ena, Ru`a Ra{ova izgubila
pam}ewe i u stablima drve}a tra`i svoju du{u, tra`i
kqu~ koji }e otkqu~ati stablo i vratiti je samoj sebi.
To je prva pacijentkiwa doktora Danila Arackog, psihijatra, glavnog junaka pri~e
koji `ivi Wujorku - zapo~iwe pri~u o svom romanu Grozdana Oluji} na promiciji
kwige „Glasovi u vetru“ u
Sremskoj Mitrovici.
- Danilo zahvaquju}i svojoj
prvoj pacijentkiwi shvata,
da kada zaboravi{ ko si i
{ta si, kada zaboravi{ svoje
ime i svoj narod, da te i drugi mogu zaboraviti. I na taj
na~in ti prestaje{ da postoji{. Jer, postoje samo dve
stvari, jedna kad umre{, i
ona definitvno koja se ne
zaboravqa, a to su oni koje
si voleo – obja{wava Grozdana Oluji}.
Radwa romana „Glasovi u
vetru“ odvija se u 24 ~asa i
prikazana je kao tok svesti u
glavi glavnog junaka. Danilo
Aracki pomera `ivotne cikluse i situacije kao {ahovske figure. I kroz tu jednu
no}, kroz wegovo se}awe
o`ivqava se ne samo jedan
vek, nego poreklo ~itavog
jednog plemena i jednog naroda.
- Taj san, polujava i ko{mar u kojem se Danilo nalazi zavr{ava se wegovom `e-
qom da se vrati. Nagove{taj
povratka, i nagove{taj novog
otpo~iwawa ciklusa, jer on
`ivot vidi kao cikluse koji
se odvijaju i prelazi iz jednog u drugi. Ponekad se pita,
da li }e i od Arackih ostati
samo taj sjaj na nebu i samo
glasovi u vetru. I odlu~uje
da se vrati, da ne dozvoli da
se to desi, nego da se iznova
obnovi snaga jedne velike
porodice, i jednog velikog
naroda. Snaga na{eg naroda
ogleda se u tome {to smo pet
stotina godina uspeli da
o~uvamo svoj indetitet i svoj
jezik preko poezije – nagla{ava Oluji}ka.
Na promociji se, u ulozi
kwi`evnog kriti~ara, na{ao
profesor Radivoj Miki}. Pored prikaza kwige, govorio
je i o samoj kwi`evnici.
Kwi`evno stvarala{tvo
Grozdana Oluji} je po mnogo
Prevo|ena na 30 jezika
Grozdana Oluji} je tre}a
`ena pisac laureat NINove nagrade, koja je prvi put
dodeqena 1954. godine (prvi dobitnik je bio Dobrica
]osi} za roman „Koreni“).
Pre we dobitnice su bile
Dubravki Ugre{i} za „Forsirawe romana reke“ 1988.
godine i Svetlana VelmarJankovi} za roman „Bezdno“
1995.
Ro}ena u Erdeviku Grozdana Oluji} (1934) je romansijer, prevodilac i antologi~ar, dobitnik brojnih
kwi`evnih priznawa. Po~asni je gra|anin Osla, nosilac danskog vite{kog orde-
na „Daneborg“ za zasluge na
poqu kwi`evnosti. Posebno mesto u wenom opusu ima
kwi`evnost za decu, odnosno autorske bajke („Nebeska reka i druge bajke“,
„Zvezdane lutalice“, „Zlatni leptir“). U wenom proznom stvarala{tvu va`no
mesto pripada romanima
„Izlet u nebo“, „Glasam za
qubav“, „Ne budi zaspale
pse“, „Divqe seme“, koji su
prevedeni na tridesetak jezika i objavqivani u mnogim zemqama (Engleska,
Francuska, Nema~ka, Ukrajina, SAD, Slova~ka, Rusija,
Indija itd).
~emu specifi~no. A ta specifi~nost se ogleda u tome
{to je ona dva puta ulazila u
kwi`evnost i stekla dva
razli~ita identiteta. Krajem 50-tih godina pro{log veka, pojavquje se kao pisac romana, o kojima se na`alost
nije ba{ dobronamerno govorilo. Zbog toga, se nakon desetak godina prisudstva povla~i iz kwi`evnostri, a
nakon pauze po~iwe da se bavi kwi`evno{}u za deci. U
oblasti de~ije kwi`evnosti
stekla je afirmaciju i veliku popularnost, naro~ito me|u mladom publikom. Romanom „Glasovi u vetru“, ponovo se vra}a kwi`evnosti namewenoj odraslima. i ovoga
puta biva prihva}ena i priznata, o ~emu govori i NINoba nagrada za najboqi roman u 2009. godini.
- Roman sam pisala tri decenije i u wemu ima elemenata bajke, koja mi je za ovaj roman bila neophodna. Danilo
Aracki je psihijatar, i on
kao psihijatar vezan je za
san i za javu. Wegovo tuma~ewe qudske du{e ne odvija se
samo na planu realnog `ivota, ve} i onog dubokog unutra{weg, kojeg ni sam ~ovek
~esto nije ni svestan. Ali,
to odre|uje wegovu sudbinu.
Bajka mi je bila potrebna ne
samo zbog arhitipa, nego i
zbog onog tra~ka nade koje
ona pru`a ~oveku. Odrasli
sebe preko bajke mogu da otkriju, da ne{to promene u
svom `ivotu. Dok postoji se}awe i mi }emo postojati –
zakqu~ila je na{a poznata
kwi`evnica na kraju promocije.
Poruka cele ove tragedije
koja je zadesila porodicu
Aracki je ta da postoji izlazak iz ko{mara. Onaj ko nema
veru u qubav i potrebu za
qubavqu, i dobrotom, zapra-
KU]E I QUDI
vo nema ni na~in ni razlog
za{to da postoji. Upravo ta
svetlost je Danilu Arackom
pomogla da iza|e iz ko{mara.
Biqana Selakovi}
Pi{e: Marija Vukajlovi}
U Parobrodsku kod Erdega
G
rad koji se nalazi na reci `iveo je uz
reku i sa svojom rekom vezuju}i za wu
imena ~itavom nizu priobalnih ulica.
Me|u Niskom, Vodnom ili Ribarskom obalom
nalazi se Parobrodska ulica, prepoznatqiva po vi{edecenijskoj tradiciji zanatlija,
~ije prezime Erdeg postaje ~uveno u gradu i
okolini po majstorima za popravku bicikla.
Vi{e od pola veka Erdegovi popravqaju
najpopularnije prevozno sredstvo – bicikl,
kojom se porodica bavi ve} kroz tri generacije. Sve je po~elo kada je \ura Erdeg do{ao
iz Bosuta u Mitrovicu 1920. godine i zaposlio se u majstorskoj radionici bra}e Jelerovih, gde je do rata usavr{avao zanat. Wegov otac je po~etkom pro{log veka do{ao u
Srem iz Ma|arske i splavarewem na Savi
prevozio drva. \ura se o`enio Anicom Auer
iz Martinaca, koja je tako|e bila iz zanatlijske porodice, jer su se otac i brat bavili kolarskim zanatom. @iveli su u Hesni, pre nego {to su kupili ku}u u [e}er sokaku.
Godine 1957. mewaju ku}u u [e}er sokaku
sa Haxi – Stevi}evom u Parobrodskoj uz doplatu. Ovi su je kupili u toku rata od mitrova~kog mesara Volfa, koji je gradio ku}u, po
svemu sude}i tokom dvadesetih godina u tada
va`e}em stilu secesije, a zna se da je 1937.
godine renovirana. Kao rasko{an primer arhitekture skladnih i razu|enih stilskih oblika sadr`i prefiweni spoj geometrije i
biqnih motiva. Bogatstvo primewenih ukrasa i lepota detaqa skre}u pa`wu, a dekorativni ~ipkasti friz u potkrovnom vencu pleni lepotom satkanom od geometrije i cvetnih
motiva. Pogledu se name}u dinamika krivih
linija oko prozora i u lu~nim trodelnim pojasnim trakama koje povezuju otvore, tako
omiqenih secesiji. Ornamentalna dekoracija je nastala kao kombinacija istorijskih,
pre svega baroknih i neostilskih modernih
elemenata, kao jedna od mnogobrojnih varijanti, koje je razvila secesija. Unutra{wost
sledi primer organizacije koju odlikuje slobodan raspored oko centralnog predsobqa,
koje povezuje sve prostorije, a prema dvori{tu je prvobitno sadr`ala otvoreni trem.
Erdegovi su imali vinograd u Man|elosu,
gde se posle rata i{lo „lastvarnom“ na mobe berbe gro`|a. Bio je to doga|aj, uz pesmu,
~ast i rad bez nadnice, a nave~e se vozilo
gro`|e u grad i skladi{tilo u podrum na muqawe, tu su bila i burad za vino koje je maj-
12. STRANA
ba kada je svako imao i vozio bicikl, a za popravku mu{terija nije smela dugo da ~eka.
Ali Toma je `eleo i ne{to vi{e nego da bude samo dobar majstor. Pomagao je mnoge i
ustanove i qude, koji su tra`ili pomo}, a on
nije mogao da odbije. „Najlak{e je re}i nemam, a ja to ne mogu“ govorio je ovaj dobitnik
„Novembarske nagrade“ najzna~ajnijeg dru{tvenog priznawa, koje grad dodequje zaslu`nim gra|anima. Kao dete svirao je harmoniku, otud i qubav za muziku, umetnost i pozori{te, koje je svesrdno pomagao, kao i mnoge
druge kulturne ustanove, za ~ega je dobio
brojne plakete. Toma je bio pobo`an, pomagao
je kako katoli~ke, tako i pravoslavne hramove, a od 1962. godine manastir Petkovicu u
Ma~vi, gde wegovo ime stoji uklesano na donatorskoj plo~i u crkvi. Nekako od tog vremena otpo~iwe i put pomagawa deci.
nogi su ga odvra}ali od popravke bicikla govore}i da je to posao u izumirawu i da nema budu}nosti, ali ih nije poslu{ao. Radio je kako je govorio za „biciklisti~ki stale`“ koji vozi bicikl iz potrebe, rekreacije ili turizma, a voze ga svi
od dece, odraslih do starih.
Pre nekoliko godina Erdegovi su preduzeli opse`no renovirawe pro~eqa. Glavna
uli~na fasada je guqena do zida i ponovo
malterisana, a sada su primewene nove vodootporne boje. Majstor Crnotravac iz Bogati}a je rekonstruisao detaqe koji su nedostajali, pravio kalupe i izlivao ponovo
ukrase. Dovla~en je dunavski pesak, koji se
me{ao sa kre~om i cementom za pravqewe
figura se}a se Tomina supruga Slavica. Dva
kibic – fenstera, poznata jo{ kao „`enska“
ili „zimska“ nalaze se me|u 26 sa~uvanih
ovakvih prozora u gradu, a wihova primena je
bila naro~ito omiqena u me|uratnom periodu. U dvori{tu stogodi{wa ukrasna loza kao
}ilim prekriva ~itav kom{ijski bo~ni zid, a
stru~waci iz Novog Sada su analizom uzorka
potvrdili da se radi o najstarijoj lozi u gradu.
Kod Jelerovih \ura je bio prvi, a Toma posledwi u~enik. Danas radionicu vodi Tomin
sin @eqko koji ju je preuzeo od oca po~etkom
devedesetih. Svi su prolazili isti put, u~ili zanat kod majstora dugo godina, pre nego
{to su po~eli samostalno da rade i stvorili ime po kome je danas i ulica postala prepoznatqiva.
M
Erdegovi su imali vinograd u Man|elosu, gde se posle rata
i{lo „lastvarnom“ na mobe berbe gro`|a. Bio je to doga|aj, uz
pesmu, ~ast i rad bez nadnice, a nave~e se vozilo gro`|e u grad
i skladi{tilo u podrum na muqawe, tu su bila i burad za vino
koje je majstor \ura pravio od posebnih vinskih vrsta gro`|a
stor \ura pravio od posebnih vinskih vrsta
gro`|a.
Posle rata \ura otvara na @itnom trgu samostalnu mehani~arsku radwu za popravku
biciklova, ali i {iva}ih ma{ina. Ka`u da
su tada{we vlasti u nedostatku zanatlija,
koji }e se baviti ovim zanatom omogu}ili
otvarawe privatne radwe, a zanat koji u po~etku nije bio unosan ubrzo postaje posao od
koga se moglo `iveti. Uprkos porastu broja
automobila bicikl je naro~ito tokom {ezdesetih i sedamdesetih postao omiqeno prevozno sredstvo. Posla preko glave, majstor \ura ~esto osvane u radwi, zadwih deset godina poma`e mu sin Tomislav, u~e}i zanat i po~etkom sedamdesetih preuzima radwu. A To-
ma je imao veliko srce. Primao je mnogu decu,
koja su `ivela u wegovoj ku}i kao i ~lanovi
wegove porodice, a tada je ve} imao sina i
}erku. U to vreme svi su hteli u auto – mehani~are, a retko ko da u~i ovaj redak zanat popravke biciklova, te on uzima decu iz zanatskih {kola i iz {kole „Radivoj Popovi}“,
uglavnom iz siroma{nih sremskih i ma~vanskih porodica, koja su `elela da nau~e zanat. Spasavao ih od ulice, primao na stan i
hranu, bio im kao drugi otac, brinuo se o wihovom {kolovawu i naro~ito obrazovawu.
U~io ih je da budu qudi, a tako je i bilo. Smewivali su se wih osam de~aka od Marka, Paje iz Bogati}a, Steve do Mi}e i tako 30 godina. Radilo se dan i no}, bilo je to zlatno do-
21. april 2010.
CMYK
CMYK
Bajka ~oveku pru`a nadu
Mitrovica
na temequ
svetske
civilizacije
S
avetnik predsednika Srbije za kulturu i istaknuti umetnik, Voja Brajovi}, proteklog vikenda posetio je
vizitorski centar „Carsku palatu“ u Sremskoj Mitrovici. To je u~inio po prvi put od
otvarawa ovog zdawa. Ministar za kulturu
u Vladi Srbije u vreme kada su otpo~iwali radovi na pokrivawu temeqa Carske
palate nije krio odu{evqewe onim {to
sada na ovom lokalitetu mo`e da se vidi.
Direktor Zavoda za za{titu spomenika
kulture, Qubi{a [ulaja upoznao ga je sa
detaqima u realizaciji izgradwe ovog
objekta i planovima koje nadle`ni imaju u
budu}nosti kako bi se {to boqe promovisao kulturno – istorijski i turisti~ki potencijal nekada{weg drevnog Sirmijuma.
Voja Brajovi} je istakao da bogatstvom ovakvog nasle|a malo ko mo`e da se pohvali
- Velike su mogu}nosti koje se Mitrovici
pru`aju zahvaquju}i ~iwenici da na svojoj
teritoriji ima ovakav lokalitet koji je
deo svetske istorijske i kulturne ba{tine.
Pogre{an je stav da bi jedan narod trebalo
da neguje samo sopstvenu tradiciju, jer
upravo brigom o svetskom nasle|u isti~emo i kulturno – istorijsku zaostav{tinu
koja oblikuje na{ identitet. Sre}a je na}i
Qubi{a [ulaja u razgovoru
sa Vojom Brajovi}em
se na takvom mestu o ~ijoj se istoriji zna u
celom svetu i to pru`a ogroman potencijal
za razvoj, a na nama je da to iskoristimo.
Sada je neophodno uraditi dobru promociju, ne samo u odnosu na potencijalne posetioce iz zemqe, nego i na strane. Ako jedno
ovako malo mesto, kao {to je Mitrovica,
`eli da se razvije i da se pro~uje po dobrom glasu, onda to sigurno mo`e samo preko ~iwenice da je na ovom prostoru nekada
postojao rimski Sirmijum – rekao je Voja
Brajovi}.
M. B.
DEVETA GENERACIJA STUDENATA
Zavidna obrazovno-nau~na
i zdravstvena ustanova
O
ve {kolske godine Stomatolo{ki
fakultet u Pan~evu upisuje devetu
generaciju studenata. Fakultet je
narastao u zavidnu obrazovno-nau~nu i
zdravstvenu ustanovu. Studenti u~e u lepom i prijatnom prostoru, rade na najmodernijoj opremi i sa savremenim materijalima. 103 nastavnika i saradnika u radnom odnosu izvode nastavu iz integrisanih akademskih studija (master), akademskih specijalisti~kih studija i
doktorskih akademskih studija. Na Fakultetu se istovremeno obavqaju zdravstvene specijalizacije iz svih oblasti
stomatologije.
Nastava je organizovana kroz trimestre, radi se u malim grupama a na ve`bama iz stomatolo{kih predmeta svaki student radi na „svojoj“ stolici i sa „svojim“
pacijentima. Pri tome grupu od pet studenata obu~avaju jedan asistent i jedan profesor. Takav rad je garancija za sticawe
znawa i zavr{avawe studija na vreme.
Na klinikama Instituta za stomatologiju se godi{we primi oko 1600 pacijenata. Tu se pacijenti potpuno zbriwavaju
po~ev od konzervativne, ortodontske i
hirur{ke terapije, pa do protetskih nadoknada ukqu~uju}i i implantate.
Stomatolo{ki fakultet upisuje 5o
studenata po generaciji {to pru`a mo-
gu}nost da se studenti kroz nastavni proces potpuno osposobe za samostalan rad u
struci. Najboqa potvrda toga su diplomirani studenti kojih ve} ima dosta u samostalnoj praksi ili uspe{no zamewuju svoje roditeqe u wihovim ordinacijama.
Pored studenata iz Srbije, na Fakultetu trenutno studira ve}i broj studenata
iz inostranstva (Italija, Slovenija, Nema~ka, Makedonija, Bosna i Hercegovina)
Fakultet raspola`e izvanrednim nastavnim i nau~nim potencijalima. Trenutno se na Fakultetu realizuje pet nau~nih projekata koje finansira Republi~ko
Ministarstvo za nauku a u procesu je realizacija dva regionalna projekta izme|u
na{eg Fakulteta i stomatolo{kih fakulteta Ma|arske, [vajcarske i Slova~ke.
Na Fakultetu su do sada gostovali profesori iz [vajcarske, Francuske, Ma|arske, SAD, Rumunije, Bugarske i Italije.
Fakultet raspola`e sertifikatom
SRPS ISO 9001:2001 i ~lan je ADEE
(Evropske asocijacije stomatolo{kih fakulteta).
Fakultet je akreditovao sve
studijske programe i radi u sastavu Univerziteta Privredna akademija sa
sedi{tem u Novom Sadu.
CMYK
CMYK
SAVETNIK PREDSEDNIKA SRBIJE VOJA BRAJOVI] U CARSKOJ PALATI
21. april 2010.
STRANA 13.
14. STRANA
21. april 2010.
VOJVO\ANSKA LIGA ZAPAD
sremski
sport
SRPSKA LIGA - VOJVODINA
Potop [i|ana
Rezultati: Spartak (D) – Sloga 0:1,
Senta – Vr{ac 3:1, Kikinda – Big Bul 1:2,
Radni~ki (NP) – Metalac AB 1:1, Ba~ka
(BP) – Dolina 0:2, Tekstilac Ites – Pali} 1:0, Radni~ki ([) – Dowi Srem 0:3,
Mladost (BJ) – Veternik 1:2
01. Veternik
22 16 3 3 38:18 51
02. Big bul
22 15 5 2 36:16 50
03. Pali}
22 12 4 6 34:18 40
04. Dowi Srem
22 11 2 9 33:23 35
05. Radn. (NP)
22 9 7 6 26:23 34
06. Sloga
22 9 6 7 27:26 33
07. Dolina
22 10 2 10 38:31 32
08. Senta
22 9 5 8 31:26 32
09. Ba~ka (BP)
22 8 4 10 25:25 28
10. Tekstilac
22 9 1 12 22:26 28
11. Mladost (BJ) 22 7 5 10 26:31 26
12. Vr{ac
22 7 5 10 20:28 26
13. Kikinda
22 6 6 10 27:38 24
14. Radni~. ([) 22 6 6 10 22:34 24
15. Metalac (-1) 22 4 8 10 16:26 19
16. Spartak (D) 22 3 1 18 18:50 10
U slede}em kolu (24/25. aprila) sastaju se: Mladost (BJ) – Spartak (D), Veternik Viskol – Radni~ki ([), Dowi
Srem – Tekstilac Ites, Pali} – Ba~ka
(BP), Dolina – Senta, Vr{ac – Radni~ki
(NP), Metalac AV – Kikinda, Big bul –
Sloga (T).
RADNI^KI ([) – DOWI SREM
0:3 ( 0:2)
[ID: Gradski stadion, gledalaca 300,
sudija: \. Maksimovi} (In|ija), strelci:
Radi{i} u 40. minutu, To{i} u 43. minutu i
Galin u 90 minutu za Dowi Srem, `uti kartoni: Nini}, Kosanovi}, Jovanovi}, Miqkovi} i \urki} (Radni~ki).
RADNI^KI: Pe{i} 6, Kosanovi} 6,
Mom~ilovi} 5, (Gospojevi} 5), Miqkovi} 6,
Vukmir 6, Jovanovi} 6, Nini} 6, Vukovi} 6,
(B. Mom~ilovi} 6), \ori} 6, Duki} 6, \urki} 7.
DOWI SREM: Varga 7, To{i} 8, (Pavi}evi} - ), Markovi} 7,Prqevi} 8, Risti} 7,
Bukorac 7, ]iri} 8 (Galin 7), Radi{i} 8,
Laki} - (Pe{i} 7), Cvetinovi} 7 (Jovanovi} -) Antunov 8.
Fudbaleri iz Pe}inaca su zaslu`eno
osvojili sva tri boda na gradskom stadionu u [idu. Iako se znalo da je sastav Doweg Srema jedan od najkvalitetnijih u ligi ,navija~i Radni~kog su o~ekivali da }e
wihovi qubimci nakon odli~ne partije u
pro{lom kolu u Pali}u, pru`iti sna`niji
otpor i do}i do preko potrebnih bodova.
Umesto toga usledio je 10 prvenstveni poraz koji i daqe ''dr`i'' [i|ane u najopasnijoj zoni. Gosti su u vo|stvu do{li u 40.
minutu preko jednog od najboqih igra~a
Radi{i}a koji je uspeo da rezantnim udarcem savlada golmana doma}ih Pe{i}a. Nakon samo 3 minuta usledio je novi ''hladan
tu{'' za doma}e navija~e. To{i} je uspeo da
iznenadi kompletnu odbranu Radni~kog i
golmana Pe{i}a i da svojim golom prakti~no re{i utakmicu. U nastavku jalovi
napadi doma}ih nisu urodili plodom a rezervista Doweg Srema Galin stavio je ta~ku u 90. minutu golom za kona~nih 3: 0 za
ekipu iz Pe}inaca koja se {idskim qubiteqima fudbala predstavila u najlep{em
svetlu.
P. V.
OFK KIKINDA – BIG BUL
1:2 (1:1)
KIKINDA: Gradski stadion, gledalaca
250, sudija: M. [utulovi} (Novi
Sad),strelci: Savinovi} (auto gol) u 37.
minutu za Kikindu a Pr{i} u 34. minutu i
Veselinovi} u 66. minutu za Big Bul, `uti
kartoni: Rosi}, Mar~etas, ]eran, Spahi}
i Kovrlija (OFK Kikinda), ^obanovi}, i
Josovi} (Big Bul).
OFK KIKINDA: ]iri} 7, Bursa} 6, Krxalin 6, [}epanovi} 6, Kovrlija 7, Mar~eta 6 ( Ili} 6 ), Kresoja 6 (Cvijan 6), ]eran
6, Pavlov 6, Bodro`i} 7, (Spahi}), Rosi} 7.
BIG BUL: Davidovi} 7, Savinovi} 7, Josovi} 7, ^obanovi} 7, Vukobrat 7, Aperli}
7, Mari~i} 7 (Simi} - ), @ivkovi} 7, Ga~i}
8 (Veselinovi} 8), Petkovi} 8, Pr{i}
7(Drobwak 7).
Fudbaleri iz Ba~inaca uspeli su da
osvoje sva tri boda na gostovawu u Kikindi. Nakon {to su poveli golom mladog pr{i}a u 34 minutu samo tri minuta kasnije
doma}i autogolom beka Big Bula Savinovi}a do{li su do izjedna~ewa. Prelomni
momenat desio se u 66. minutu kada su igra~i Big Bula izveli najboqu akciju na utakmici koja je rezultirala pobedni~kim golom. Najpre je Petkovi} uputio centar{ut
nakon kojeg Josovi} poga|a pre~ku a odbijenu loptu Veselinovi} uspeva da plasira
pored nemo}nog golmana doma}ih ]iri}a.
Ovom pobedom i osvajawem tri boda u zaostaloj utakmici u Senti(u pro{lu sredu)
fudbaleri Big Bula su do{li na samo bod
razlike u odnosu na vode}i Veternik Viskol, {to obe}ava uzbudqivu borbu za naslov prvaka ove lige.
P. Vejnovi}
RADNI^KI (NP) – METALAC
1:1 (0:1)
NOVA PAZOVA: Gradski stadion, gledalaca 600, sudija Mihajlovi} (Zrewanin).
Strelci Romi} u 89. za Radni~ki, Mandi}
u 20. za Metalac. @uti kartoni: Romi},
Isailovi}, Rni}, Vani} (Radni~ki), Ivkovi}, Kukoq, Balabanovi} (Metalac). Crveni kartoni: Vani} (Radni~ki), Jeki} (Metalac).
RADNI^KI: Dizdarevi}, Javorac, Isailovi}, Keki}, Romi}, Rni}, Kne`evi}, ^eprwa, Bale{evi} (Vani}), Mari} (Petrovi}), Pa`in (Miji}).
METALAC: Savkovi}, Jakovqevi}, Dragojevi}, Balabanovi}, Staojevi}, Bjelac,
Tanasi (Mandi}, Lemez), Kukoq, Ivkovi}
(Ze~evi}), ^ankovi}.
Gosti borbeni, doma}ini na po~etku
utakmice slabiji.
PRVA LIGA SRBIJE
Srem nere{eno u Lazarevcu
Rezultati: Kolubara – Srem 2:2 (1:0),
Dinamo – Zemun 0:0, Novi Sad - Novi Pazar
3:0 (3:0), Mladost (A) – Sloga (K) 1:1 (1:0),
Teleoptik – Mladost (L) 1:1 (0:0), Radni~ki (N) – ^SK 3:1 (0:0), Banat – In|ija 1:1
(0:0), Sevojno – Radni~ki (S) 1:0 (1:0), Be`anija – Proleter 3:0 (1:0)
01. Kolubara
02. In|ija
03. Teleoptik
04. Banat
05. Be`anija
06. Novi Sad
07. Sevojno
08. Srem
09. Proleter
10. Novi Pazar
11. Dinamo
12. Zemun (-2)
13. Sloga
14. Mladost (L)
15. Radni~ki (N)
16. Mladost (A)
17. ^SK
18. Radni~ki (S)
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
12
11
10
9
8
9
10
10
9
9
8
8
5
5
5
6
4
5
8 3 30:20 44
6 6 34:19 39
7 6 29:19 37
9 5 20:14 36
10 5 22:15 34
7 7 20:18 34
4 9 20:20 34
4 9 26:27 34
6 8 28:23 33
5 9 19:23 32
6 9 22:25 30
6 9 26:24 28
10 8 16:18 25
10 8 20:24 25
8 10 21:27 23
5 12 18:35 23
10 9 22:31 22
7 11 14:25 22
KOLUBARA – SREM 2:2 (1:0)
LAZAREVAC: Igrali{te Kolubare, Gledalaca : 400. Sudija: Stevanovi} (Beograd). Strelci: Brajovi} u 27. (iz jedanaesterca) i D. Jovanovi} u 55. za Kolubaru, a
Vukovi} u 69. i 90+3 minutu za Srem. @uti
kartoni: D. Jovanovi}, M. Ranovi}, A{kovi}, Kali~anin, Stojanovi} (Kolubara),
Mijanovi}, Zec, Jankovi}, Marjanovi}
(Srem).
21. april 2010.
KOLUBARA: N. Rankovi} 8, Marinkovi} 7 (Ristanovi} 7), D. Jovanovi} 7, Ka{i} 7, M. Rankovi} 7, A{kovi} 7, ^vorkov
7, Kali~anin 7, Brajovi} 7, Zaji} 7, (Obradovi} -), Stojanovi} 7 (S. Jovanovi} -).
SREM: Baji} 7, Mijanovi} 7, Jovanovi}
7 (Soviq 7), Vukmir 7, Vuka{inovi} 7,
Stojanovi} 7, @ivkovi} 6 (Vukovi} 8),
Zec 7, Kaizi 7, Nikoli} 6, Kali~anin 6
(Milo{evi} -).
Lazarev~ane su delile sekunde od pobede nad borbenim Sremcima. Prvo uzbu|ewe u 12. minutu, kada je iskosa sa desne
strane oboren Brajevi}, slobodan udarac
izveo je Ivan Kali~anin koji sjajno ciqa
i poga|a gorwi desni ugao nemo}nog Baji}a, ali kratka radost za zeleno-crne. Na
intervenciju pomo}nika Zorana Jani}ijevi}a, glavni delioc pravde poni{tava
pogodak, a da na stadionu nikom nije jasno
za{to je poni{ten regularan gol doma}ina. Radost za navija~e Kolubare u 27. minutu kada je u {esnaestercu golman gostiju Baji} oborio Brajovi}a koji je siguran
sa bele ta~ke i dovodi Kolubaru u vo|stvo. U nastavku susreta zeleno-crni su
stigli do novog pogotka u 55. minutu kada
neuspelu ofsajd zamku koristi Zoran
Stojanovi}, izlazi sam ispred golmana
Baji}a, lobuje ga, a Dragan Jovanovi} potvr|uje pogodak. Svi na stadionu su mislili da zeleno-crni sti`u do tri boda,
osim rezerviste Vukovi}a koji je u{ao u
igru u 69. minutu i u prvom kontaktu sa
loptom zatresao mre`u zeleno-crnih, a
na isti na~in postigao i drugi pogodak
posle odli~nog centra{uta sa desne
strane.
Rumqani propustili voz za opstanak
Rezultati 26. kola: KARAVUKOVO:
Polet – [ajka{ 1:1, [IMANOVCI: Hajduk – Cement 0:0, IRIG: Radni~ki – Budu}nost 4:2, RASTINA: Solunac – Prvi
maj 2:0, KA]: Jugovi} – @AK 1:1, BELEGI[: Omladinac – Mladost 2:0, QUKOVO: Qukovo – Radni~ki (SM) 0:0, RUMA:
Sloven – Indeks 1:1, NOVI SAD: Borac –
Crvena zvezda 1:1.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Solunac
26
Cement
26
Crvena zvezda 26
Indeks
26
Prvi maj
26
Mladost
26
Omladinac
26
Borac
26
Radni~ki(SM) 26
@AK
26
Qukovo
26
Radni~ki (I) 25
Budu}nost
26
Jugovi}
26
Sloven
26
[ajka{
25
Hajduk
26
Polet
26
18
15
15
14
14
13
12
12
12
10
9
11
9
10
5
6
3
1
4
7
3
6
3
5
7
4
2
6
9
3
6
3
7
2
7
4
4
4
8
6
9
8
7
10
12
10
8
11
11
13
14
17
16
21
53:23 58
43:12 52
53:31 48
38:20 48
41:30 45
46:29 44
39:27 43
42:32 40
49:48 38
41:38 36
25:26 36
32:39 36
32:36 33
33:39 33
29:50 22
28:47 20
14:41 16
32:101 7
Utakmice 27. kola (24. i 25. april):
Jugovi} – Polet, Cement – [ajka{, Budu}nost – Hajduk, @AK – Omladinac,
Mladost – Qukovo, Prvi maj – Radni~ki
(I), Crvena zvezda – Solunac, Indeks –
Borac i Radni~ki (SM) – Sloven.
R.@.
SLOVEN – INDEKS 1:1 (0:0)
RUMA: Stadion Borkova~ka dolina.
Gledalaca: 150. Sudija: Dragan Peranovi} ([ajka{) 8. Strelci: Spasojevi} u 58.
za Sloven, a Popovi} u 60. minutu za Indeks. @uti kartoni: Vidakovi}, Luki},
Spasojevi} (Sloven), Popovi}, Kosanovi}, Simovi} (Indeks).
SLOVEN: Vujakovi} 8, Raki} 7,5, \ur|evi} 7,5, ^u~kovi} 8, Vidakovi} 8, We`i} 7,5, Luki} 7,5, Milojevi} 8, Spasojevi} 8, Nedi} 7,5 (Cvjeti~anin 7) Borovi}
7 (An|eli} 8).
INDEKS: Mari~i} 7,5, Pervaz 7( Simovi} 7), Popovi} 8, Sedlar 7 (Malixan 7),
]orovi} 7,5, Josi} 7, O`vat 6,5 (Kosanovi} 7,5), Nedi} 7, Marjanovi} 8, Kragovi}
7,5, Radosavqev 8.
Igra~ utakmice: Qubomir Spasojevi}
(Sloven)
Da su fudbaleri Slovena u minulih
25. prvenstvenih kola igrali ovako kao
protiv novosadskog Indeska, ~etvoroplasirane ekipe u ovom rangu takmi~ewa,
sasvim sigurno ne bi do{li u situaciju
da su prakti~no ve} jednom nogom u ni`em
rangu takmi~ewa – Sremskoj podru~noj
ligi. Naime, izabranici trenera doma}ih
Milo{a Bunovi}a, koji je dolaskom na
kormilo Slovena znatno unapredio kvalitet igre, favoroizovane goste su, naro~ito u prvih 45. minuta u potpunosti nadigrali i propustili priliku da ve} tada
do|u do opipqive prednosti, koja bi bila, u nastavku susreta, najverovatnije,
nedosti`na za goste.
Koliko su Rumqani dobro odigrali prvo poluvreme najboqe svedo~i primer da
su u tom delu susreta Qubomir Spasojevi} i mla|ani Aleksandar Nedi} uzdrmali stativu gola gostiju a kolosalne {anse za postizawe pogotka u tom delu igre
propustili su \or|e Luki}, ponovo golgeter Slovena Spasojevi} kao i Marko Borovi}.
Ulaskom u igru golobradog Nenada An|eli}a ekipa iz Borkova~ke doline dobila je u kreaciji, te je ve} u 48. minutu
do{lo do vo|stva crveno-belih. Naime,
akcija koja je tekla kao po koncu koju je
zapo~eo Nenad Raki} nastavio \or|e Luki} da bi An|eli} odli~no uposlio
strelca Rumqana Qubu Spasojevi}a koji
je elegantno zatresao mre`u golmana Mari~i}a. Na `alost simpatizera Slovena
i fudbalera u crvenim dresovima, gosti
su do{li do izjedna~ewa samo dva minuta kasnije. Igrao se 60. minut susreta kada je najboqi u redovima Novosa|ana Davor Popovi} postigao pravi evro-gol za
evrovizijske {pice. Loptu je izvanrednim volej udarcem sa 25 metara maestralno smestio iza le|a odli~nog golmana Slovena, Milana Vujakovi}a. Do
kraja susreta bila je to odli~na fudbalska predstava koja je zavr{ena remijem i
koja donekle vra}a veru da Sloven nije
ekipa kojoj nema mesta u vojvo|anskom karavanu.
S. Lali}
QUKOVO – RADNI^KI (SM) 0:0
QUKOVO: gledalaca 150. Sudija Grozdani} Branislav iz Ogara. @uti karton: Ivani{ iz Qukova.
QUKOVO: Mijatovi} 6, Dimitrijevi} 7
(Miladinovi} 6), Peji} 7, Ivani{ 6, Milanovi} 7, Blanu{a 7, Puhali} 6 (^ukanovi} 6), Rodi} 5, Jovi~i} 5, Marjanovi} 5,
Ivkovi} 6 (Batalo 6).
RADNI^KI: Staj~i} 9, Pavlovi} 7,
Ili} 7, Sladojevi} G. 6, Maksimovi} 8,
Jovanovi} 7, \ur|evi} 7 (Jo{i} 7), Sladojevi} D. 8, Risti} 7, Santra~ 7 (Dragi}
7), Jordanovski 7.
Doma}i igra~i Qukova dugo }e `aliti
za propu{tenim {ansama u va`noj utakmici koja je odlu~ivala koji }e tim ostati u zoni za ispadawe iz Vojvo|anske lige. Zahvaquju}i raspolo`enom golmanu
Staj~i}u, vredan bod odlazi u Hesnu i
najverovatnije sa ovim bodom Hesnerci
su u svim varijantama obezbedili opstanak u ligi.
Prvo poluvreme proteklo je u izjedna~enoj igri oba tima bez pravih {ansi. U
drugom poluvremenu doma}i fudbaleri
krenuli su anga`ovano i odlu~no ka golu
Mitrov~ana, tako da se ~itavo poluvreme igralo na polovini gostuju}ih fudbalera. Re|ale su se stopostotne prilike
za gol, a odbrana Radni~kog pani~no je
spa{avala svoju mre`u. U tim trenucima
posle dugo vremena sre}a je bila na
strani crveno-belih iz Mitrovice. Dugo
}e Blanu{a, Miladinovi}, Jovi~i} i rezervista Batalo `aliti za propu{tenim
{ansama.
U 60. minuti prva stopostotna prilika
za doma}e. Posle odli~no izvedenog kornera sa leve strane, Blanu{a glavom {utira pored praznog gola. U 75. minuti Miladinovi} sa 3 metra propu{ta idealnu
priliku za gol. U 80. minutu kada su svi
videle loptu u mre`i, Staj~i} majstorski reaguje i zaustavqa {ut Jovi~i}a sa
5 metara. U 85. minuti Batalo propu{ta
jo{ jednu zrelu priliku, lopta od stative
odlazi u korner i mre`a gostiju ostala je
sa~uvana.
Gosti su u drugom poluvremenu uputili
samo jedan {ut ka golu Mijatovi}a. Santra~ je sa 40 metara {utirao iznad pre~ke. Utakmica je odigrana po suna~anom
vremenu i odli~nom terenu za igru. Sudijska trojka je bez gre{ke obavila svoj
zadatak.
J. Stevi}
HAJDUK – CEMENT 0:0
[IMANOVCI: Gledalaca: 150. Sudija:
Stevan Turi (Ba~ka Palanka) 7. @uti
kartoni: Aleksi}, Mini}, Mrkaji}, Radulovi}, Majki} i Le{wakovi} (Hajduk).
HAJDUK: Aleksi} 6,5, Pajovi} 7, Peri{i} 6 (Stoqkovi} 6), Cvijanovi} 6,5,
(Stojanovi} 6) Kelebuda 7, Mini} 6,5 Mrkaji} 6, Radulovi} 6,5, Majki} 6, Svilar
6, Le{wakovi} 6 (@ivanovi} 6).
CEMENT: Ivanovi}, Dragoqevi} 6, Trbovi} 6, Plav{i} 7 (Romi} 6), Gostovi}
6,5, Popovi} 6, Xari} 7, \ukanovi} 7, Milanovi} 6,5, Ili} 6, Raki} 6 (Kosovi} 6).
Igra~ utakmice: Sr|an \ukanovi}.
Posle podu`e serije neubedqivih igara, malo ko je o~ekivao da „pre`aqeni“
Gosti iz Beo~ina su tokom prvog poluvremena stvorili vi{e izglednih prilika
za golove (posebno \ukanovi}). I u prvom
minutima nastavka utakmice dominacija
Cementa: u 48. minutu, posle te{kog kiksa Cvijanovi}a, Milanovi} propu{ta jo{
jednu {ansu da goste dovede u vo|stvo.
Kako se utakmica pribli`avala kraju,
doma}e fudbalere su sve vi{e „napadali gr~evi“, dok je Cement stihijskim napadima poku{avao ne{to vi{e, a lopta je
sve mawe bila u igri, a vi{e van terena.
R. @.
RADNI^KI (I) – BUDU]NOST
4:2 (2:1)
IRIG: Gledalaca 200, sudija Milo{
Vagi} (Sombor). Strelci: Babi} u 36. i 90.
minutu, Gre~ u 42. i 81. minutu za Radni~ki, Grbi} u 17. i Bukvi} u 74. minutu za
Budu}nost. @uti kartoni: Gre~, Ka}anski, Jovanovi} (Radni~ki), @ori} (Budu}nost).
RADNI^KI: Vidanovi}, Bojovi}, Kerleta, Ninkovi}, Guzina, Ka}anski, Bjelotomi} (od 75. \evaqekaj), Torbica, Gre~
(od 82. Jovanovi}), Babi} (od 90. Kukuruzovi}), An|i}.
BUDU]NOST: @ori}, Baji} (od 66.
Pro{i}), Vejinovi}, Vigwevi}, Balinovi}, Pu|a, Grbi}, Soldat (od 60. Bukvi}),
Mari}, Beqanski, Kajtes (od 46. Siv~evi}).
Iri`ani su se revan{irali za poraz
iz jeseweg dela prvenstva.
SREMSKA LIGA
Sloga polako gubi korak
Rezultati 20. kola: MARTINCI: Borac – Jadran 2:4, STARA PAZOVA: Jedinstvo- LSK 0:0, KRWE[EVCI: Sloga Mil{ped – Fru{kogorac (K) 4:1, SURDUK :
Borac- Sloga (Erdevik) 3:1, BE[KA: Hajduk – Mladost (K) 3:0, STARI BANOVCI:
Dunav- Grani~ar (K) 3:0, VI[WI]EVO:
Hajduk – Grani~ar (A) 1:1, MA^VANSKA
MITROVICA: Podriwe – PSK 6:0.
01. Dunav
20 15
02. Hajduk (B)
20 13
03. Sloga (E)
20 12
04. Borac (S)
20 11
05. Jedinstvo(SP) 20 9
06. Jadran
20 8
07. Podriwe
20 8
08. Mladost
20 8
09. Grani~ar (A) 20 6
10.Fru{kog. (K) 20 7
11.SlMil{ped
20 7
12.Hajduk (V)
20 7
13.LSK
20 4
14.PSK
20 4
15.Grani~ar (K)
20 4
16.Borac (M)
20 3
1
6
6
5
5
4
3
3
7
3
3
2
8
5
5
2
4
1
2
4
6
8
9
9
7
10
10
11
8
11
11
15
32:11
48:13
35:17
38:16
24:19
26:30
44:36
25:29
26:25
26:27
27:42
25:35
12:30
30:51
27:50
21:42
46
45
42
38
32
28
27
27
25
24
24
23
20
17
17
11
Slede}e kolo 24/25 april:Podriwe –
Borac (M), PSK – Hajduk (V), Grani~ar (A)Dunav, Grani~ar (K) – Hajduk (B), Mladost
(K) – Borac (S), Sloga (E) – Sl.Mil{ped,
Fru{kogorac (K) – Jedinstvo (SP), LSK –
Jadran.
P. V.
JEDINSTVO (SP) – LSK 0:0
STARA PAZOVA: Stadion Jedinstva,
gledalaca 100, sudija Qubinkovi} (Ruma).
@uti kartoni: Domowi, M. Stankovi}, Lepanovi}, D. Stankovi}, Dragin (Jedinstvo),
Polovina (LSK). Crveni karton: Domowi
(Jedinstvo).
JEDINSTVO (SP): D. Stankovi} 7, Maho
7, Domowi 7, Rajak 6 (^e~ari} 7), Jovi{i}
6, Igra~ 6, Dragin 6, Kudra 7, Lepanovi} 7
(Erceg 7), M. Stankovi} 6, Mirkovi} 6
(Ivi} 6).
LSK: Aleksi} 7, Polovina 7 (Matijevi}
-), Mladenovi} 7, Papri} 7, Vujinovi} 8, Jovani} 7, Milovan Bosan~i} 7, ^ikara 7
(Droni} -), Gavrilovi} 7, Milan Bosan~i}
7 (Vukoli} -), Savi} 8.
U jednoj borbenoj i disciplinovanoj
utakmici ekipa LSK-a zaslu`eno osvojila
bod na vru}em terenu u Staroj Pazovi. Mada ni osvajawe sva tri boda ne bi bilo nezaslu`eno.
V. Savi}
PODRIWE – PSK 6:0 (2:0)
MA^VANSKA MITROVICA: Stadion
Podriwa, gledalaca 200, sudija Ota{evi}
(In|ija). Strelci: Plav{i} u 28. Vitas u
35., 59, 70., Simi} u 66. i Jefti} u 82. @uti kartoni: Plav{i}, Stoki}, Bajunovi}
(Podriwe).
PODRIWE: Reli} -, Radovanovi} 8, Dobo 7, Stoki} 8 (Bajunovi} 7), Vukovi} 8, Arnautovi} 7, Simi} 7, Jefti} 8, Kulpinac 7
(Savinovi} 7), Plav{i} 8 (Zabla}anski7)
Vitas 9.
PSK: Kova~evi} 5, Graovac 5, Kolunxija
6, Trni} 6, C. Alimpi} 6, Lovri} 5, Gwatovi} 5, Karanovi} 5, D. Alimipi} 7, Novakovi} 5, Miqkovi} 5 (Mitrovi} -).
Fudbaleri Podriwa su kona~no shvatili da se samo dobrom i borbenom igrom dolazi do pobede. Pored {est postignutih
golova doma}i su imali jo{ nekoliko veoma povoqnih prilika, tako da je rezultat
mogao biti i dvocifren.
M. Drmanovi}
HAJDUK (V) – GRANI^AR (A)
1:1 (0:0)
VI[WI]EVO: Stadion Hajduka, gledalaca 300, sudija C. Radivojevi} (Ba~inci),
strelci: Jeremi} u 70 minutu za Hajduk a
Vurdeqa u 61. minutu za Grani~ar, `uti
kartoni: Gavrilovi}, Jeremi}, Jovanovi}
i Markovi} (Hajduk),Carevi}, Mirkovi} i
Vlaisavqevi} (Grani~ar).
HAJDUK: Toma{evi} 7, Jovanovi} 7,
Jankovi} 6, Gavrilovi} 6, Stojakovi} 7,
Pavi} 7, Mihaqevi} 6 (Bakajli} 6), Jeremi} 7, Sakan 6 ( Markovi} 7), Veteha 6 Stani{i} 6), Z.Raki} 6.
GRANI^AR: Ili} 8, Aramba{i} 7, Gledi} 7 (Grbatini} 7), Carevi} 7, Skakavac 8,
Antunovi} 7, Vlaisavqevi} 7, Mali} 6
(Vurdeqa 8), Bogdanovi} 7, Mirkovi} 7
(Ugqe{i} -).
Op{tinski derbi igran u Vi{wi}evu
zavr{en je miroqubivim ishodom. Gosti iz
Ada{evaca su prvi do{li u vo|stvo golom
rezerviste Vurdeqe da bi doma}i izjedna~ili devet minuta kasnije golom Jeremi}a. Bio je ovo prvi prole}ni bod fudbalera Hajduka nakon pet odigranih kola. Boqi od ostalih i ekipi iz Ada{evaca su bili odli~ni golman Ili}, Skakavac, Mileti} i strelac Vurdeqa dok su se kod Hajduka istakli strelac Jeremi}, Stojakovi} i
Pavi}.
M. Ili}
HAJDUK (B) - MLADOST
3: 0 (3: 0)
BE[KA: Stadion Hajduka, gledalaca
400. Glavni sudija: Bari} Sr|an. Pomo}nici: Mirjana Doki} i Dragana Novakovi}.
Strelci:M. Mitrovi} u 6. i 39. minutu i @.
Mitrovi} u 33 minutu (Hajduk). @uti kartoni: @. Mitrovi}, Trtica (Hajduk), i [tuli} (Mladost).
HAJDUK: Kosti}, Pani}, Jak{i}, Subotin, Lazarac, Borkovi}, Krasni}, Mitrovi} @., Mitrovi} M., Trtica, Bujenovi}.
Rezerve: Baweglav, Todorovi}, Zeki}, Peji}, Rali}, Curkovi}, Lipov~an.
MLADOST: Petkovi}, Plav{i}, Naumov, [tuli}, Ili}, Rado{evi} M., Milovanovi}, \uri~r}, Bastaji}, Jovanovi}, Vuj~i}. Rezerve: Lazi}, Gruji}, Rado{evi} N.,
Milija{evi}, Dobrikovi}, Nikoli}.
Igra~i Hajduka ubedqivo pobedili ekipu iz Kupinova u Be{ki, a golove postigli igra~i koji su do{li iz Kr~edina - bra}a Mitrovi}i, koji su pokazali veoma dobru igru i kqu~ni akteri za pobedu.
STRANA 15.
SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT =
OP[TINSKA LIGA RUMA – IRIG (PRVI RAZRED)
Mrtva trka na vrhu tabele
Rezultati 24. kola – VITOJEVCI:
Partizan – Fru{ka Gora 4:1, DOBRINCI:
Sremac – Fru{kogorac 2:1, VRDNIK: Rudar – Dowi Petrovci 3:1, RUMA: Jedinstvo – Napredak 3:1, KRU[EDOL: Kru{edol – Polet 0:3, STEJANOVCI: Borac –
Mladost 1:2, HRTKOVCI: Hrtkovci – Grani~ar 1:0, NERADIN: Vojvodina – Jedinstvo (P) 1:2.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Partizan
Rudar
D. Petrovci
Sremaac (-1)
Hrtkovci
Fru{kogorac
Jedinstvo (R)
Jedinstvo (P)
Grani~ar
Polet
Kru{edol
Fru{ka Gora
Napredak
Vojvodina
Mladost
Borac
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
19
18
15
15
12
11
11
10
9
9
8
7
7
5
4
1
0 5
3 5
4 5
3 6
4 8
3 10
3 10
3 11
4 11
4 11
6 10
8 9
5 12
4 15
3 17
5 18
95:21
66:19
52:19
53:34
38:25
43:44
40:49
35:41
36:32
30:40
34:35
30:42
43:66
22:51
22:64
24:71
57
57
49
48
40
36
36
33
31
31
30
29
26
19
15
8
Utakmice 25. kola: Jedinstvo (R) –
Partizan, Napredak – Kru{edol, Polet –
Borac, Mladost – Hrtkovci, Grani~ar –
Vojvodina, Jedinstvo (P) – Rudar, Dowi
Petrovci – Sremac i Fru{kogorac – Fru{ka Gora.
R.@.
VOJVODINA - JEDINSTVO(P)
1:2 (1:0)
NERADIN: Igrali{te Vojvodine, gledalaca 100, sudija Sre}ko Riba} iz Hrtkovaca. Strelci: Miroslav Petrovi} u
25 minutu za Vojvodinu i Bu~kovi} u 67 i
samarxi} u 77 minutu za Jedinstvo. @uti
kartoni: Risti} iz Vojvodine i Gvoka iz
Jedinstva.
VOJVODINA: Marjanovi}, Stameni},
Bizumi} B., Bizumi} M., \akovi}, Petrovi} \., Kolopi}, (]iri}), Boj~i}, Petrovi} M., Risti} i Ivani} (Lazarevi}).
JEDINSTVO: [a{i}, Gvoka, Petrovi}
D., Stojanovi}, ^olakovi}, Samarxi}, Zori}, (Tadi}), Vu~kovi}, Stevanovi}, Maxar i Simi}.
Doma}i su u prvom poluvremenu propustili priliku za ubedqivije vo|stvo kada u 15-om minutu Boj~i} nije iskoristio
penal, a nekoliko minuta kasnije posti`u pogodak za vo|stvo sa 1:0. U drugom
poluvremenu dolazi do izra`aja fizi~ka spremnost gostiju. Najpre Vu~kovi} izjedna~uje a desetak minuta kasnije Samarxi} iz penala donosi prednost i kona~nu pobedu gostiju.
S. Brankovi}
OP[TINSKA LIGA RUMA –
IRIG (DRUGI RAZRED)
Rezultati 15. kola – VOGAW: Sloga –
27. Oktobar 5:1, KLENAK: Borac – planinac 3:0, PAVLOVCI: Mladost – Car Uro{
2:1, OFK Kraqevci su bili slobodni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OFK Kraqevci 12 10 1 1
Sloga
13 10 1 2
Borac
13 8 3 2
Mladost
13 5 1 7
Car Uro{
13 4 1 8
Planinac
13 2 2 9
27. oktobar
13 1 1 11
52:8
49:18
37:17
33:39
24:54
24:31
17:69
31
31
27
16
13
8
4
Utakmice 16. kola: Planinac – Mladost, 27. oktobar – Borac i OFK Kraqevci – Sloga, Car Uro{ je slobodan.
R.@.
OP[TINSKA LIGA [ID
01. Napredak
15 12
02. Jednota
14 10
03. Bratstvo
15 8
04. Jedinstvo (Q) 14 8
05. OFK Biki}
15 7
06. Sin|eli}
14 6
07. Jedinstvo (M) 15 5
08. Omladinac(B) 15 6
09. Borac (I)
14 3
10.Grani~ar (J) 15 2
11.OFK Bingula 14 1
0 3
3 1
2 5
2 4
3 5
3 5
4 6
0 9
4 7
1 12
3 10
42:17
39:9
35:25
29:22
31:20
19:20
22:22
32:38
10:33
19:37
11:32
36
33
26
26
24
21
19
18
13
7
6
Slede}e kolo 25. aprila: Sin|eli} –
Napredak , Jedinstvo (Q) – OFK Biki},
Jedinstvo (M) – OFK Bingula, Bratstvo –
Jednota, Grani~ar (J) – Borac (I), Omladinac slobodan.
P. V.
NAPREDAK – JEDINSTVO (Q)
3:0 (1:0)
VA[ICA: Igrali{te Napretka, sudija
T. Softi} (Ba~inci), strelci: \a~anin u
30. i 68. minutu i Grumi} u 65. minutu za
Napredak, `uti kartoni: Jastrebi} i Maleti} (Napredak), Bajlov, Kapowa (Jedinstvo), crveni karton: Mr|anovi} u 16. minutu (Jedinstvo).
NAPREDAK: M. Dobrojevi}, Tuti} (D.
Dobrojevi}), P. Petrovi}, Maleti}, Luji}
(Grumi}), Jastrebi}, V. Petrovi}, (Ivkovi}), Mladenovi}, \a~anin, Novakovi},
Sremac.
JEDINSTVO: Suhawi, Ze~evi}, [ili,
Toman, \uri}, Mr|anovi}, D. Ruman, Rami}, Kapowa, Bajlov, A. Ruman.
Fudbaleri Napretka krupnim koracima ''gaze'' ka osvajawu naslova prvaka Op{tinske lige. U derbiju ovog kola Napredak je pred svojim navija~ima ubedqivo
savladao vrlo dobru ekipu Jedinstva iz
Qube. Najboqi akter utakmice i dvostruki strelac Zoran \a~anin bio je najboqi
pojedinac susreta. I ostali igra~i Napretka dali su puni doprinos 12 prvenstvenoj pobedi svoje ekipe u dosada{wem
delu prvenstva. Na drugoj strani ekipa
Jedinstva pru`ila je dostojan otpor
iako je od 16. minute igrala sa 10 igra~a.
P. Vejnovi}
JEDNOTA - GRANI^AR (J)
3:2 (2:2)
[ID: Stadion Jednote, gledalaca 150,
sudija A. Pendo (Erdevik),strelci: Lemaji} u 20. minutu, Bodo u 28. minutu i Mom~ilovi} u 70. minutu za Jednotu, Balo{ u
20. i Joki} u 42. minutu za Grani~ar, @uti kartoni: R. Kotarli}, Mom~ilovi} i
Mrvaqevi} (Jednota), Jovi} (Grani~ar),crveni kartoni: Nenadovi} 65. min i
Milankovi} u 70. min.(Grani~ar).
JEDNOTA: Mrkowi}, Basrak, Dujakovi}, Mrvaqevi}, R. Kotarli} (Manojlovi}), ]alina, Mom~ilovi}, Stepanovi},
N. Kotarli}, Bodo (Vezirovi}), Lemaji}.
GRANI^AR: B. Cvijanovi}, Joki}, Nenadovi}, Jovi}, Vukovi}, Bob. Cvijanovi}, Milankovi}, Stevi}, Balo{ (Riki}),
D. Juro{evi}, S. Juro{evi}.
Veliki favorit u ovoj utakmici ekipa
doma}e Jednote koja juri{a na naslov prvaka, umalo da se saplete u susretu sa vrlo ~vrstom ekipom iz Jamene. Gosti su uspeli da prvi do|u u vo|stvo golom Balo{a. Pet minuta kasnije Lemaji} je izjedna~io da bi samo tri minuta nakon toga
Bodo doveo doma}i tim u vo|stvo. Ipak
uporni gosti iz Jamene uspeli su da na
odmor odu sa nere{enim rezultatom jer
je Joki} savladao Mrkowi}a tri minuta
pre kraja prvog poluvremena. Odluka o
pobedniku pala je u 70. minutu kada je
Mom~ilovi} uspeo da postigne pobedonosni pogodak i to u trenutku kada su gosti
ostali sa devet igra~a na terenu jer su
crvene kartone dobili Nenadovi} i Milankovi}.
P. V.
Osvojile 11 medaqa u Pan~evu
Rezultati 16. kola – NO]AJ: Zmaj –
Sloga 0:0, DIVO[: HAJDUK –Budu}nost
2:1, [A[INCI: Sloboda – Zeka Buquba{a 0:3, SREMSKA RA^A: Srem – Mitros
1:2, MAN\ELOS: Fru{kogorac – BSK 2:0,
Sremac je bio slobodan.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
Z. Buquba{a
Mitros
Sloga
Budu}nost
Zmaj
Fru{kogorac
Sremac
Sloboda
Srem
BSK
Hajduk
15 12
14 9
15 8
15 7
14 7
15 6
14 5
15 3
15 2
14 2
14 2
2 1
4 1
4 3
6 2
4 3
2 7
1 8
4 8
3 10
3 9
1 11
50:16
39:14
30.10
32:10
22:15
30:30
28:35
19:31
19:38
19:39
16:66
38
31
28
27
25
20
16
13
9
9
7
Utakmice 17. kola: BSK – Srem, Mitros – Sloboda, Zeka Buquba{a – Hajduk,
Budu}nost – Zmaj i Sloga – Sremac, Fru{kogorac je slobodan
R.@.
OP[TINSKA LIGA
SREMSKA MITROVICA
DRUGI RAZRED
Rezultati 8. kola – VELIKI RADINCI: Borac – Planinac 3:2, BOSUT: OFK
Bosut – Borac (R) 2:1, [UQAM: Napredak
– Grgurevci odlo`eno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Borac (VR)
OFK Bosut
Borac (R)
Planinac
Napredak
Grgurevci
8
8
8
8
7
7
6
5
2
2
1
0
1
1
3
2
4
3
1
2
3
4
2
4
22:11 19
20:8 16
11:13 9
12:14 8
6:8
7
5:22 3
Utakmice 9. kola: Napredak – Borac
(VR), Grgurevci – OFK Bosut i Borac (R) –
Planinac.
R.@.
U Va{ici o~ekivano
Rezultati 16. kola: [ID: Jednota –
Grani~ar (J) 3:2, BINGULA: OFK Bingula
- Bratstvo 1:1, BIKI] DO: OFK Biki} –
Jedinstvo (M) 3:0, VA[ICA: Napredak –
Jedinstvo (Q) 3:0 BATROVCI: Omladinac – Sin|eli} 1:3. Slobodan je bio Borac (I).
XUDO KLUB „LSK“ LA]ARAK
OP[TINSKA LIGA
SREMSKA MITROVICA
PRVI RAZRED
OP[TINSKA LIGA
IN\IJA - STARA PAZOVA
Rezultati 20. kola – ^ORTANOVCI:
^SK – Fru{kogorac 2:1, NOVI KARLOVCI: Polet – Sremac 0:2, JARKOVCI: Borac – Dunav 1:9, KR^EDIN: @elezni~ar –
Podunavac 3:0, Sloga je bila slobodna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
@elezni~ar
Dunav
Podunavac
Sremac
Fru{kogorac
^SK
Sloga
Polet
Borac
17
18
18
18
18
18
17
18
18
14
11
11
10
8
5
4
3
2
2 1
3 4
3 4
5 3
1 9
2 11
4 9
3 12
1 15
63:23
49:18
49:21
36:21
35:30
20:68
21:30
18:37
23:70
44
36
36
35
25
17
16
12
6
Utakmice 21. kola: Dunav – @elezni~ar, Sremac – Borac, Fru{kogorac – Polet
i Sloga – ^SK, Podunavac je slobodan.
R.@.
OP[TINSKA LIGA PE]INCI
Rezultati 17. kola – A[AWA: Kameni
– Sloven 3:1, PRHOVO: Mladost – Srem
0:4, KARLOV^I]: Lovac – Sloboda 3:2,
OBRE@: Grani~ar – Sremac 2:0, SUBOTI[TE: Vitez – [umar 3:2, POPINCI:
Napredak – OFK Bresta~ 0.0.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
[umar
Napredak
Mladost
Sloboda
OFK Bresta~
Vitez
Grani~ar
Srem
Sremac
Lovac
Kameni
Sloven
17 14
17 11
17 10
17 9
17 7
17 8
16 8
17 6
17 6
16 4
17 2
17 1
2 1
3 3
2 5
4 4
6 4
2 7
1 7
5 6
1 10
2 10
1 14
1 15
52:11
56:13
44:20
41:21
36:24
39:39
28:25
29:26
28:39
25:68
24:72
26:70
44
36
32
31
27
26
25
23
19
14
7
4
Utakmice 18. kola: Sloven – Napredak, Srem – Kameni, Sloboda – Mladost,
Sremac – Lovac, [umar – Grani~ar i
OFK Bresta~ – Vitez.
R.@.
LAV KUP
Sremska Mitrovica - Stadion u Hesni, gledalaca 80. Sudija Teo Softi} iz
Ba~inaca. Strelci: Sladojevi} Dra{ko u
45 minuti za Radni~ki, a Spasojevi} u 24.
minuti za Sloven. @uti karton Juri{i}
iz Slovena. Golove iz penala za Radni~ki postigli: Proki}, \ur|evi}, Sladojevi} i Miji}. Golove iz penala za Sloven
postigli: Luki} i Nedi}.
RADNI^KI: Teodorovi} 9, @ivanovi}
7 (Dragi} 7), Vasi} 7, Miji} 7, Sladojevi}
G. 8, ^upi} 8, \ur|evi} 7, Sladojevi} D. 8,
Risti} 7, Santra~ 7, Proki} 8.
SLOVEN: Vujakovi} 7, Raki} 6, Juri{i} 6, ^u~kovi} 7, Vidakovi} 6, Ne`i} 6
(Kleverni} -), Luki} 7, Milojevi}, Spasojevi} 7, Hristov 6 (Borovi} 7), Nedi} 7
(An|eli} 6).
Igra~ utakmice: Aleksandar Teodorovi}, ocena 9.
^etvrtfinalna utakmica Lav kupa na
teritoriji Podru~nog fudbalskog saveza
Srema izme|u doma}eg Radni~kog i Slo-
16. STRANA
RADNI^KI (SM) - SLOVEN
(RUMA) 4:2 (1:1)
vena iz Rume, zavr{ena je zaslu`enom pobedom crveno-belih iz Hesne. Na te{kom
i nakva{enom terenu za igru odigrana je
zanimqiva i fer utakmica. Doma}i tim
nastupio je bez pet standardnih prvotimaca. Rezervni igra~i Radni~kog opravdali su poverewe trenera Ninkovi}a i
zaslu`eno su slavili protiv mladog i
borbenog tima Rumqana. Gosti su poveli
efektnim golom Spasojevi}a na samom
po~etku utakmice. Nakon toga, doma}i
igra~i su propustili nekoliko izglednih
{ansi za gol. U posledwoj minuti prvog
poluvremena, levi bek Vasi} je sa leve
strane, sa polovine igrali{ta uputio dugu loptu u {esnaesterac gostiju, gde je
Santra~ majstorski primio loptu i uputio kratak centar{ut ka veteranu Dra{ku Sladojevi}u, a popularni Krxa je
efektno, glavom poslao loptu u mre`u
Vujakovi}a.
U drugom poluvremenu Hesnerci su
stvarali {anse, `estoko napadali ka golu Rumqana, ali rezultat je ostao nepromewen. Pristupilo se izvo|ewu penala.
Kada je najboqi strelac Radni~kog, Slobodan Santra~ proma{io prvi penal, izgledalo je da }e u polufinale Kupa oti}i ekipa Slovena. Ali tada na scenu stupa mladi, talentovani i perspektivni
golman Radni~kog, Aleksandar Teodorovi}, koji je nastavio porodi~nu tradiciju
igrawa fudbala. Wegov otac Sini{a bio
je jedan od najboqih fudbalera Podriwa
i ~itave Ma~ve. Teodorovi} je bravuroznim intervencijama odbranio dva penala i obezbedio prolaz svom timu u Kup
takmi~ewe. Sudijska trojka na ~elu sa
Teom Softi}em, Mirjanom Ugqe{i} i Bojanom Baji} je odli~no odsudila ovu kup
utakmicu.
Jovica Stevi}
Za takmi~are i takmi~arke Xudo kluba
„LSK“ iz La}arka nema odmora. Naime,
18. aprila (nedeqa) u Pan~evu je odr`an
III Trofej grada Pan~eva u ekipnoj konkurenciji za kadete i pionire i u pojedina~noj konkurenciji poletarki, pionirki
i kadetkiwa. U~estvovalo je preko 300
takmi~ara i takmi~arki iz 23 kluba iz
Srbije i klubovi iz Crne Gore . U ekipnoj
konkurenciji nastupilo je 12 ekipa gde je
i kompletnu ekipu imala i ekipa Xudo
kluba „LSK“ iz La}arka, gde je na kraju
takmi~ewa osvojila ~etvrto mesto. U
ekipnoj konkurenciji tre}e mesto je osvojila ekipa Dinama iz Pan~eva, drugo mesto osvojila je ekipa Xudo Saveza Podgorice i prvo mesto je osvojila ekipa
Omladinskog Xudo kluba „Beograd“. Ovo
je veliki uspeh Xudo kluba „LSK“ iz La}arka u ekipnoj konkurenciji i uz malo
sre}e mogli su do}i do osvajawa tre}eg
mesta. Za ekipu „LSK–a“nastupili su:
@eqko Pani}, \or|e Nikoli}, Borko
Marki}evi}, Uro{ Ma|arevi}, Boris
Sladi}, Marko @ivanovi}, Miodrag Sudar, Blagoje Sedlarevi}, Branislav Dragoqevi}, Borislav Vujnovi}, Nikola Karajlovi} i Marko Kelava. Zato su poletarke, pionirke i kadetkowe Xudo kluba
„LSK–a“ iz La}arka bile na visini svoj
zadatka gde su osvojile 11 medaq ai to:
~etiri zlatne, {est srebrnih i jedna
bronzana medaqa.
Osvaja~ice zlatnih medaqa: Cvija \uri} do 25 kg, poletarka, Valentina [}urk
do 44 kg, pionirka, Nada Pani} preko 52
kg, pionirka, Valentina [}urk do 44 kg,
kadetkiwa.
Osvaja~ice srebrnih medaqa: Ivana
Obrad do 40 kg, poletarka, Mirjana Pani}
do 31 kg, poletarka, Ivana Obrad, do 40
kg, pionirka, Zorana Igwatovi} do 44 kg,
poletarka, Ivana Obrad do 40 kg, kadetkiwa, Nada Pani} do 63 kg, kadetkiwa.
Osvaja~ica bronzane medaqe, Mirjana
Pani} do 36 kg, pionirka.
Pro{le subote u Ni{u je odr`ano pojedina~no prvenstvo Srbije za juniore i juniorke, gde je nastupilo preko 200 takmi~ara iz 36 klubova iz Srbije. Blizu osvajawa medaqe bila je Tijana ]etojevi} koja se takmi~ila u kategoriji do 57 kg, gde
je osvojila peto mesto {to je rezultiralo
wenom povredom u polufinalnoj borbi,
tako da nije mogla da nastavi borbu za medaqu.
- Ovaj vikend je rezultat postignut u
Pan~evu i Ni{u na{eg kluba velik gde su
na{i takmi~ari i takmi~arke nastavili
sa pobedama i osvajawem novih medaqa,
ali mi je `ao {to nije Tijana ]etojevi}
osvojila medaqu zbog povrede {to bi rezultat bio jo{ ve}i jer smo se nadali realno ulasku u finale, gde je izjavu dao po
povratku sa takmi~ewa trener ekipe Milan Joveti}.
@ENSKI ODBOJKA[KI KLUB MAKS IZ [IDA
Ispuwen plan za ovogodi{wu sezonu
Utakmicom 17. (pretposledweg) kola
Vojvo|anske lige - grupa jug u @iti{tu sa
istoimenom doma}om ekipom, koju su u subotu, 17. aprila izgubile rezultatom 1:3
u setovima, odbojka{ice [ida deli samo jedno kolo od zavr{etka ovogodi{weg prvenstva. Ostalo je da se idu}e
nedeqe odigra utakmica posledweg, 18.
kola sa ekipom Vr{ca i {idske odbojka{ice (kolo pre kraja na 6. mestu sa 19 bodova) okon~a}e jo{ jednu sezonu u kojoj su
ostvarile svoje planove. Naime, primarni ciq ekipe trenera Neboj{e ^ikari}a
bio je plasman u sredinu tabele, {to }e
i biti ostvareno, kao i afirmacija mladih odbojka{ica koje su se po prvi put
na{le u seniorskom takmi~ewu. @OK
Maks pored seniroske ima jo{ dve ekipe
(kadetsku i pionirsku) koje se sa velikim uspehom takmi~e u regionalnim ligama Srema.
Za ekipu @OK Maks u ovogodi{wem
prvenstvu nastupile su: Jelena Jovanovi}, Aleksandra Goli}, Jelena Mla|en,
Jovana Petrovi}, Bojana ^ikari}, Katarina Marjanovi}, Branka Dobrikovi},
Sofija Panti}, Jelena Smrzli}, Aqa
Spasojevi}, Milana Vukadinovi}, Milica Mili}, Nata{a Vidi}, Romana Rudi},
Tijana Markovi}, Nata{a Mili}, Milica
Kara{i}, Vawa Mili~evi}, Maja Mom~ilovi}, Jelena Ili}, Ana Carevi} i Nada
Svitlica.
P. Vejnovi}
RADNI^KO SPORTSKE IGRE U [IDU
Udru`ewe penzionera trijumfovalo u {ahu
U okviru Radni~ko sportskih igara, u
petak, 16. aprila je odr`ano finalno
takmi~ewe u ekipnoj konkurenciji u {ahu. U~estvovale su ekipe {idskog Udru`ewa penzionera, Op{tinsko udru`ewe invalida rada, JKP Vodovod i O[
''Vuk Karaxi}'' Ada{evci. Nakon veoma
zanimqivih borbi koje su vo|ene tokom
celog takmi~ewa, najvi{e uspeha imala
je ekipa Udru`ewa penzionera kojoj je
sa 10 osvojenih poena pripao naslov
ovogodi{weg prvaka ~ime je stekla
pravo u~e{}a na predstoje}em regionalnom takmi~ewu u okviru RSI u Sremu. Drugo mesto, sa istim brojem, poena
osvojila je ekipa Op{tinskog udru`ewa invalida rada, tre}i su bili ~lanovi ekipe JKP Vodovod, dok je ekipa O[
''Vuk Karaxi}'' iz Ada{evaca zauzela ~etvrto mesto.
Pobedni~ka ekipa igrala je u sastavu: Rade \elmo, Bo{ko Tarla}, Stanko
Jovanovi} i Mirko Milanovi}.
P.Vejnovi}
BO]AWE
[imanov~ani najboqi
Bo}arski klub Fru{ka Gora iz
Erdevika bio je doma}in Kupa BS
Vojvodine za sremske klubove. Pored doma}ina u~estvovali su Dalmatinac iz Rume i [imanovci. [imanov~ani su pobedili oba rivala
i plasirali su se za zavr{ni turnir za Kup BS Vojvodine, koji }e biti u Sirigu 25. aprila.
FRU[KA GORA – [IMANOVCI 3:5
(35:44)
Rezultati po disciplinama:
trojka, 6:8 (B. Babi}, Kubat, Ba~kuli} – Stojanovi}, Gute{a, Djuri});
par 11:11 (Z. Manojlovi}, Gerik –
Tovilovi}, ^u~kovi}); pojedinci,
4:13 (M. Bijeli} – Kanazir); krugovi, 14:12 (S. ]ali} – Svrkota).
DALMATINAC – FRU[KA GORA 4:4 (30:36)
Rezultati po disciplinama: trojka,
0:13 (Vrawkovi}, Antowak, Kqaji}, zamena Krwaji} – Ba~kuli}, kubat, Gerik);
par, 4:13 (Jovanovi}, Smiqani} – M. Bijeli}, B. Babi}); pojedinci, 13:5 (Obradovi} – V. Manojlovi}); krugovi, 13:5, (Veselinovi} – S. ]ali}).
Bo}arski klub [imanovci
[IMANOVCI – DALMATINAC 7:1 (44:25)
Rezultati po disciplinama: trojka,
13:4 (Reqi}, Gute{a, Djuri} – Nedeqkovi}, Predojevi}, ^elebi}); part, 9:8 (Svrkota, Tovilovi} – Jovanovi}, Smiqani});
pojedinci, 13:4 (Kanazir – Obradovi});
krugovi, 9:9 (^u~kovi} – Veselinovi}).
@. R.
KUP OFS PE]INCI
Seniori 21. aprila
Utakmice prvog kola Op{tinskog kupa OFS Pe}inci za seniore (21.
april): 1. Sloboda (Dowi Tovarnik) –
Srem (Sremski Mihaqevci), 2. Mladost (Prhovo) – Mladost (Kupinovo), 3.
Napredak (Popinci) – Vitez (Suborti{te), 4. Kameni (A{awa) – [umar
(Ogar), 5. Lovac (Karlov~i}) – OFK
Bresta~, 6. Grani~ar (Obre`) – Sremac
(De~), Sloven (Siba~) je slobodan, a
Dowi Srem (Pe}inci) i Hajduk ([imanovci) ne u~estvuju u zvani~nom delu
Kupa. Drugo kolo igra se 5. maja: pobed-
nik 2. utakmice – Sloven, 4 – 1 i 6 – 5,
dok je pobednik utakmice Napredak –
Vitez slobodan.
Kup za kadete startuje 23. aprila: 1.
Mladost (Kupinovo) – Srem (Sremski
Mihaqevci), 2. Sloboda – Mladost
(Prhovo), 3. Sremac – OFK Bresta~, 4.
Napredak – Kameni, 5. Vitez – [umar i
6. Lovac – Grani~ar, dok su Dowi Srem
i Hajduk slobodni. U drugom kolu Kupa (30. april) igra}e: 1 – Hajduk, 2 – Dowi Srem, 3 – 6 i 4 – 6.
R.@.
21. april 2010.
SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT =
FINALNI KO[ARKA[KI TURNIR PIONIRKI U RUMI
Najboqa ekipa LSK iz La}arka
Ruma je minule nedeqe bila
doma}in finalnog turnira Ko{arka{kog saveza Srbije za
pionirke. Turnir je po~eo u ~etvrtak, 15. aprila, a okon~an u
nedequ, 18. aprila, utakmicama za tre}e i prvo mesto. Na
turniru su se nadmetale ekipe
"Flash" i "Vo`dovac" iz Beograda, "Moravac" iz ^a~ka, "Naftagas" iz Elemira, LSK iz La}arka, "Sivac" iz Sivca, "Gimnazijalac" iz Pirota i ekipa
"Para}ina" iz istoimenog grada.
Zavr{nicu dr`avnog prvenstva za devoj~ice uzrasta do
14 godina otvorio je Goran Vukovi}, predsednik rumske op{tine, po`elev{i takmi~arima fer borbu, sa `eqom da pobedi najboqi.
Organizator finalnog turnira je bio
@enski ko{arka{ki klub "Ruma 92", a pokroviteqi Op{tina Ruma i Savez sportova op{tine.
U prvoj nedeqnoj utakmici, susret
"Naftagasa" iz Elemira i "Para}ina"
okon~an je rezultatom 71:51, dok je ujed-
Pobednice turnira - ekipa LSK La}arak
na~eniji rezultat finalne utakmice izme|u LSK iz La}arka i ekipe "Sivac" iz
Sivca - 76:68, {to zna~i da su na pobedni~kom postoqu bile sve tri ekipe iz
Vojvodine.
Publici i takmi~arkama obratio se i
Lazar Panteli}, predsednik Ko{arka{kog saveza Vojvodine i predsednik Ko-
PLIVAWE
Ples mitrova~kih delfina
Pro{log vikenda, na bazenu SC PINKI u Zemunu, povodom 30 godina rada
Pliva~kog kluba „11.april“, odr`ano je
takmi~ewe na kome je nastupilo preko
200 takmi~ara iz 19 klubova. Boje pliva~kog kluba „OAZA“, branili su Aleksandar Goli}, Nikola Nedeqkovi}, Nikola Bjeli}, Aleksandar Glu{~evi} i
Milo{ Star~evi}. Na takmi~ewu na kom
je nastupio veliki broj vrhunskih pliva~a, mitrova~ki pliva~i su isplivali najboqe rezultate u karijeri, iako su plivali iz punog treninga bez dana specijalnih priprema. Od ovih takmi~ara o~ekuju
se najboqi rezultati na Dr`avnom prvenstvu koje treba da bude kruna ove sezone i ove generacije pliva~a. Dve bronzane medaqe osvojio je Milo{ Star~evi}
u disciplinama 100 m i 200 m delfin, a
na 100 m le|nim stilom izmakla mu je
srebrna medaqa za 14 stotinki, a bronzana za 13 stotinki. Pored ovih rezultata,
mitrova~ki pliva~i su isplivali i veliki broj plasmana na nivou A finala. Na-
"Mitrova~ki delfini" sa trenerom
Aleksandrom Gavrilovi}em
redno takmi~ewe na kom }e nastupiti
pliva~i PK ,,OAZA“ je 8. maja na doma}em
plivali{tu, kada }e se odr`ati 2. Pliva~ki miting ,,PICCOLO 50“. Na ovom takmi~ewu nastupi}e i veliki broj mladih
pliva~a koji su u predhodnom periodu zavr{ili {kolu plivawa u okviru PK
,,OAZA“.
[KOLSKI SPORT
Gradsko prvenstvo u rukometu
Omladinke prva tri mesta
Prvenstvo u rukometu za osnovne i
sredwe {kole, odr`ano je 13. i 14. aprila u organizaciji Gradske uprave za
sport. Takmi~ewe je odr`ano u hali Pinki (pioniri/pionirke) i sali sredwe
P[H {kole (omladinci/omladinke). U~estvovalo je pet sredwih i sedam osnovnih
{kola, nastupilo je ukupno oko 200 u~enika. Gradska uprava za sport je obezbedila
je diplome za tri prvoplasirane ekipe
Plasman - pioniri: 1. O[ ''Triva Vitasovi} – Lebarnik'' – La}arak, 2. O[ ''Jovan
Popovi}'' – Sremska Mitrovica, 3. O[ ''Dobrosav Radosavqevi} – Narod'' – No}aj.
Pionirke: 1. O[ ''Dobrosav Radosavqevi} – Narod'' – No}aj, 2. O[ ''Sveti Sava'' – Sremska Mitrovica, 3. O[ ''Triva
Vitasovi} – Lebarnik'' – La}arak.
Omladinci: 1. S[ ''9. maj'', 2. S[ ''P[H'',
3. Mitrova~ka Gimnazija
Omladinke: 1. S[ ''9. maj'', 2. S[ ''P[H'',
3. S[ ''Dragiwa Nik{i}''.
Prvenstvo u rukometu je pokazalo da
najuspe{nija {kola u Sremu za pro{lu godinu S[ “9.maj“ i najuspe{niji profesor
Sr|an Radovanovi}, nastavqaju da osvajaju gradska prvenstva. ^estitam takmi~arima i profesorima na odli~nim rezultatima plasmanu u vi{i rang takmi~ewa –
rekao je Bogdan Bo`in, zamenik na~elnika Gradske uprave za sport.
Prvoplasirana ekipa pionirki O[ „D.
R. Narod“ iz No}aja, nastupi}e na okru`nom prvenstvu koje }e se odr`ati 27.
aprila u [idu, a prvoplasirana ekipa u
kategoriji pionira O[ “T. V. Lebarnik“
iz La}arka }e biti doma}in okru`nog prvenstva u hali „Pinki“ 28. aprila 2010.
godine.
TENIS
Otvoreno prvenstvo Srema
Sremskomitrovacki Teniski klub "Zmaj"
organizator je Otvorenog prvenstva Srema
za seniorke i seniore koje je po~eo u subotu,
17. aprila. Kako je za turnir prijavqeno vise od 80 tenisera i teniserki, tokom pro{le nedeqe igrane su kvalifikacije.
Predsednik TK Zmaj Jova Muratovi} ka`e,
da su u klubu zadovoqni izvanrednim odzivom tenisera iz svih gradova Srbije.
- Od prvih deset seniora na rang listi,
prijavilo se wih sedam, a od deset najboqe
rangiranih teniserki Srbije, prijavilo se
wih pet - navodi Muratovi}
Problem je {to su adekvatni tereni za
ovakve turnire ra{trkani {irom grada,
ali je TK Zmaj uspeo da ove godine dobije organizaciju ~etiri republi~ka turnira. Turniri su odli~na prilika za nase tenisere
21. april 2010.
da na svojim terenima do|u do zna~ajnih bodova za rang liste.
Iz Gradske uprave za sport, Bogdan Bo`in, zamenik na~elnika ka`e, da je ovo pravi na~in za predstavqawe sporta u na{em
gradu i da su ovo budu}i \okovi}i, Jankovi}i, kao i da Gradska uprava podr`ava rad
Teniskog kluba “Zmaj” koji doprinosi afirmaciji sporta i ulagawu u mla|e kategorije.
Ve} od kvalifikacija vreme nije i{lo
na ruku teniserima, pa je finale odigrano
u~etvrtak.
Seniori Vidojevi} Sa{a (Agrimes Beograd) i Ron~evi} Vuka{in (Crvena Zvezda
Beograd) 2:1 (3:6, 6:2, 6:4 ).
Seniorke Lazarevi} Jelena (As Beograd)
i Adamovi} Katarina (Puma ^a~ak) 2:1(4:6,
6:1, 7:5).
misije za `ensku ko{arku KSS
koji je rekao da Ruma postaje
sve zna~ajnija u ko{arka{kom
sportu. On je ocenio i da je
turnir izuzetno dobro organizovan i da }e Ruma, po svemu
sude}i, biti i mesto gde }e selekcija ko{arka{ica do 20 godina imati svoje pripreme.
- Drago mi je da je turnir bio
ovako dobar, pobednici su svi
koji su u~estvovali, a i iz poraza mo`e dosta da se nau~i rekao je na zatvarawu turnira
Goran Vukovi}.
Potom su uru~ene i nagrade:
najmla|a u~esnica je Nevena
Krstaji}, najboqi strelac je
bila Tijana Cuki} sa 167 ko{eva iz ekipe "Naftagasa", a
najboqa takmi~arka finalne
utakmice, kao i MVP turnira je Awa Spasojevi} iz la}ara~kog LSK-a. Bronzane
medaqe i pehar pionirkama "Naftagasa"
uru~io je Zoran Kova~i}, drugoplasiranoj
ekipi Sivca Goran Vukovi}, dok je zlatne
medaqe i pehar pobedni~koj ekipi LSK
uru~io Lazar Panteli}.
S.X.
RUKOMET:
DRUGA LIGA "SEVER"
UTAKMICA 24. KOLA
Rumqani u
punom naletu
O[ „SREMSKI FRONT“ U [IDU
Po~ela sa radom {ahovska sekcija
U okviru proslave Dana {kole u {idskoj O[ ''Sremski front'', u ponedeqak
12. aprila, sve~ano je po~ela sa radom
{ahovska sekcija. [kola je nedavno donela odluku o uvo|ewu {aha kao izbornog
predmeta, {to je izazvalo veliki interes u~enika. U okviru proslave, odr`an
je i {ahovski turnir na kome je u~estvovalo preko 50 u~enika ove {kole. Najvi{e
uspeha je imao mladi Pe|a Danilovi} sa
sedam poena, drugi je bio Milo{ Mi}i} sa
{est, koliko je imao i tre}eplasirani
Milo{ Popovi}. Kod devoj~ica je najuspe{nija bila Marina Jovi} sa ~etiri poena,
druga je Mateja Bunti} sa tako|e ~etiri
osvojena poena, dok je tre}e mesto zauzela Valentina [afarik sa tri poena.
Veliku pomo} radu {ahovske sekcije u
O[ ''Sremski front'' dao je i [K ''Radni~ki'' iz [ida koji je iz svojih skromnih
sredstava obezbedio kupovinu {ahovskih garnitura, kao i demonstracione table koju }e ubudu}e koristi najmla|i zaqubqenici u ''drevnu igru''. Profesori
Pobednik turnira Pe|a Danilovi}
Du{ko Ba{i} i Du{an Kovin~i} koji }e
ubudu}e zajedno sa trenerima [K Radni~ki voditi ovu sekciju, izrazili su zadovoqstvo zbog stvorenih uslova da se
u~enici upoznaju sa ~arima igre na 64 poqa.
P. Vejnovi}
PRVENSTVO VOJVODINE U KROSU
Uspeh trka~a AK „Srem“
U subotu 17. aprila u Opovu odr`ano je
prvenstvo Vojvodine u krosu na kojem su
u~estvovali i trka~i atletskog kluba
’’Srem’’.
Najuspe{nija je bila Mirjana Kostadinovi} koja je u trci starijih juniorki dugoj 2.000 m osvojila prvo mesto, nakon velike borbe sa Dinom Haker iz novosadske ’’Vojvodine’’. Wena sestra Aleksandra je tako|e bila uspe{na i u trci na
2.000 m, u konkurenciji seniorki osvojila
je srebrnu medaqu.
Wihov klupski kolega, mla|i junior
Dejan Mari~i}, je u trci na 3.000 m osvojio tre}e mesto, dok je mladi, ali sr~ani
Aleksandar Anti} u trci starijih pionira na 1.500 m morao da se zadovoqi ~etvrtim mestom.
Kros Vojvodine je jedno od prvih takmi~ewa i mo`emo se nadati da }e Sremci i u nastupaju}oj sezoni znati da nas obraduju dobrim rezultatima.
B.K.
RADNI^KO SPORTSKE IGRE
RUMA – JEDINSTVO (BPS)
35:23 (15:12)
Kuglawe
Ruma – Dvorana: SC ’’Ruma’’. Gledalaca:
200. Sudije: Pakmaz, Radakovi} (Novi Sad).
Sedmerci: Ruma 3 (3), Jedinstvo 1 (1). Iskqu~ewa: Ruma 6, Jedinstvo 8 minuta.
RUMA: Stevanovi} (7 odbrana), Kandi} 2,
Isakovski 5, Nenadovi} 5, [obi} 3 (3), Savi} 3, I. Su~i} 6, M. Kre~kovi} 3, Popadi}
(11 odbrana), K. Kre~kovi} 6, Vidovi}, Peri}, T. Su~i} 2.
JEDINSTVO: Vi{kovi} 1, Stanojev,
@ivkov, Mitrovi} 3, Jovi~i} 11, Tripkovski, Slavni}, Puva~a 11 (1), Boarov (10 odbrana), Kurdulija 7.
Igra~ utakmice: Ivica Su~i} (Ruma)
Rumqani su u odlo`enom me~u 24. kola
drugoliga{kog ’’Severa’’ na svom parketu
deklasirali ekipu Jedinstva iz Ba~kog Dobrog Sela sa ubedqivih 12 golova razlike
(35:23), ali u prvom delu me~a nije izgledalo da }e tako ubedqiv skor za doma}ina biti na kraju susreta.
U 8. minutu igre bilo je egal (3:3) da bi
dobrom odbranom, Rumqani za nepuna tri
minuta postigli ~etiri, a gosti nijedan gol,
te je semafor pokazao u 10. minutu opipqivih (7:3). Zahvaquju}i dobroj odbrani i brzim polukontrama i kontarama, doma}i rukometa{i su posle prvih 30 minuta oti{li
na odmor sa 3 gola prednosti (15:12), {to je
goste dr`alo u igri, pre svega, zahvaquju}i
sjajnom desnom beku Milanu Puva~i koji je
uprkos ~iwenici da su se na wemu mewali
~uvari podestio ni{anske sprave i bio nere{eiva enimgma za odbranu doma}ina.
U nastavku susreta, stvari dolaze na svoje
mesto, {to se doma}ih rukometa{a ti~e,
mladi golman Popadi} i poja~awe Ivan
Stevanovi} odli~no brane, izabranici
Branislava Miri}a su dodali gas, te su u
periodu igre od 38. do 42. minuta napravili
seriju od (5:0), i odli~nom igrom stigli do
sjajnih i nedosti`nih sedam golova razlike
(23:16). Istakli su se brzim napadima i lucidnim potezima, ali i odbrani. Mladi Kosta Kre~kovi} i Ivica Su~i} koji su majstorski, uz asistenciju iskusnog Nenadovi}a, Isakovskog, Savi}a i ostalih iz redova
Rume uspe{no privodili susret kraju, pove}avaju}i prednost iz minuta u minut. U igri
koja je u 55. minutu iznosila odli~nih 10 golova razlike (30:20) za doma}ina, posledwim zvukom sirene na semaforu, ujedno je
ozna~ila i najve}e vo|stvo za doma}ina na
utakmici, za kona~nih 12 golova razlike. U
redovima gostiju kuriozitet je da je odli~ni tandem Puva~a – Kurdulija od 23 postignuta gola Jedinstva, ~ak 18 puta pogodio
mre`u Rume, a svi ostali igra~i su se samo
5 puta tokom 60 minuta igre upisali u
strelce.
S. Lali}
Mu{karci - plej of polufinale. Druga
utakmica (igra se na dve dobijene utakmice): Elektrodistribucija - Mitrov~ani
263 - 304 0:2, Gradska Uprava - Hidrosrem
263 - 260 1:1.
Mu{karci - ekipno. Tre}a utakmica polufinala: Gradska uprava - Hidrosrem
256 - 261 1:2.
Plasman u finale izborile su ekipe
Hidrosrema i Mitrov~ani.
- U prethodna tri odnosno, ~etiri kola, vodila se prava bitka. U mu{koj konkurenciji od ~etiri ekipe, Mitrov~ani
su predwa~ili, velike {anse je imala
Gradska uprava koja je za tri boda pobedila veoma dobru ekipu Hidrosrema u
drugoj utakmici, ali zato Hidrosrem uzvra}a i za pet poena se plasira u finalnu seriju. Ekipa Elektrodistribucije,
koja tako|e ima iskusne kugla{e nije uspela ubla`iti “udar” iskusnih Mitrov-
~ana koji su ujedno i najstarija ekipa na
takmi~ewu. Preostala kola u ovoj nedeqi }e biti odlu~uju}a za dobijawe pobednika u ekipnoj konkurenciji. Prilikom
dodeqivawa termina za treninge za
2010. godinu u PSC "Pinki", i za rekreativni (radni~ki) sport moramo na}i mesta. U `enskoj konkurenciji u kuglawu
takmi~e se tri ekipe, a `eqa nam je da
naredne godine omasovimo `enski sport
- istakao je Bogdan Bo`in, zamenik na~elnika Gradske uprave za sport.
Plasman:
Mu{karci - pojedina~no: 1. Majstorovi} Milutin, 2. Komleni} Dragan, 3. Maksimovi} @eqko, 4. Maksimovi} Miroslav (svi iz Elektrodistribucije).
@ene - ekipno: 1. Gradska uprava - P~elica, 2. Gradska uprava - Eaton.
@ene - pojedina~no: 1. Nedi} Mirjana P~elica, 2. Paji} An|elka - Eaton, 3. Pavi~i} Anita - P~elica, Vrdoqak Rozalija - Eaton, Stevi} Borka - Eaton, Me|edovi} Jelena - Eaton.
IN MEMORIAM
NENADA GROZDANI]A
Izgubio najva`niju utakmicu
Posle 37 dana borbe za `ivot, devetnaestogodi{wi Nenad Grozdani},
ko{arka{ KK „Novi Sad“ iz istoimenog grada, ro|en u Sremskoj Mitrovici, preminuo je u Klini~kom centru u
Kragujevcu. Usled te{kih povreda glave koje je zadobio u saobra}ajnoj nesre}i u no}i izme|u 6. i 7. marta ove godine na putu Beograd – Ni{ kod Lapova ,
kada se wegova ekipa vra}ala sa prvenstvene utakmice iz Kru{evca, Nenad je u{ao u stawe kome iz koje se nikada nije probudio.
U utorak 13. aprila prestalo je da
kuca Nenadovo sportsko srce, a ta vest
izazvala je tugu i nevericu kod svih
koji su ga poznavali. Najve}u bol do`iveli su wegovi roditeqi, otac Branislav i majka Nada.
Kobni trenutak na auto putu kada je
klupski kombi podleteo pod prikolicu {lepera prekinuo je mladi `ivot i
zavio u crno ~itav Srem i ko{arka{ku
javnost na{e zemqe. U Ko{arka{kom
klubu „Srem“, gde je Nenad zapo~eo
svoju tragi~no prekinutu karijeru nastao je op{ti muk. Tuga za mladim
sportistom koji je mnogo obe}avao je
prevelika.
- Nenad je oti{ao iz Srema u Novi
Sad jer je prevazi{ao ovu takmi~arsku
grupu. Bio je vrstan igra~ i iznad svega dobar de~ak – re~i su Aleksandra
Petkovi}a, trenera KK „Srem“. U ovaj
klub je do{ao kao dete, 2000. godine.
Sve je podredio ko{arci i u~ewu, a
bio je i kandidat za reprezentaciju
Srbije.
- Dobro se se}am priprema za juniorsku reprezentaciju u kojoj je u~estvovao i mladi Grozdani}. Mnogo je obe}avao. Bio je igra~ sa kakvima treneri
vole da rade. Uvek }e se pamtiti igra
ovog mladog nasmejanog de~aka – izjavio je Ivo Smiqani}, pomo}nik trenera ko{arka{ke reprezentacije Srbije.
Ko{arka je u porodici iz koje je potekao uvek bila velika qubav jer je
Nenad po{ao o~evim stopama koji je
tako|e bio ~lan u KK „Srem“ i ostao
veliki prijateq mladim mitrova~kim
ko{arka{ima. Nenad je krenuo porodi~nom tradicijom i kada je na jesen
2009. godine po~eo da studira prava u
Novom Sadu, {to je presudilo da tamo
nastavi i sportsku karijeru.
Nenad Grozdani} je tako pre{ao u
ve~nost a da jo{ nije ni zakora~io na
`ivotnu i sportsku stazu. Te{ko je
prona}i prave re~i koje bi izrazile
bol onih koji su ga voleli i poznavali.
Bio je posve}en zdravom `ivotu i napredovao je velikim koracima. Rano je
postao ~lan seniorske ekipe Srema i
bio je jedan od najboqih igra~a u Prvoj
srpskoj ligi – Sever. Svoj vanserijski
talenat usmerio je u pravom smeru, a
da ga prerana smrt nije prekinula sigurno bi postigao veliki uspeh.
Povodom ove tragedije organizovana je i komemoracija koja je odr`ana u
sredu, 14. aprila u novosadskom
„Spensu“. Istog dana Nenad Grozdani}
je sahrawen u rodnom gradu uz prisustvo velikog broja onih koji su `eleli
da mu odaju posledwu po~ast.
STRANA 17.
OGLASI
KU]E - STANOVI
KU]E
- STANOVI
• Prodajem dvosoban stan
57m2 u nasequ M.Hu|i, cena
30.000 evra tel. 626-025,
063/17-17-901
• Izdaje se deo ku}e, naseqe Mala Bosna tel.
022/630-888
• Izdajem jednosoban name{ten stan sa centralnim
grejawem vrlo povoqno
slobodan od 1. maja, tel.
622-475
• Prodajem ku}u u centru
Srem.Mitrovice Svetla 4
kod mosta, tel.639-007
• Izdajem sobe devojkama i
u~enicama u centru sopstveno kupatilo i kuhiwa
Svetla 4 kod mosta, tel.
639-007
• Prodajem sprat sa potkrovqem u centru 250 m2 Svetla 4 kod mosta, tel. 639007
• Izdajem svosoban name{ten stan u centru grada
cena 150 evra, tel. 063/1717-901
• Prodajem stan 56 m2 sa
parnim grejawem u nasequ
KPD Zmaj Ogweni Vuk 10,
prizemqe, cena po dogovoru svati od 8 do 21 sat tel.
630-035
• Izdajem nename{ten jednosoban stan u nasequ
Orao drugi sprat, 625-482,
063/78-70-437
• Prodajem stan 51m2 u nasequ M. Hu|i u potpunosti
renoviran, 640-462
• Izdajem dvosoban stan u
nasequ Stari most, kod
kru`nog toka, na du`e vreme, tel. 064/211-40-35
• Prodajem ili mewam jednosoban stan 42 m2 niskogradwa u Briletovom nasequ, tel. 617-882
• Potreban dvosoban ili
jednoiposoban stan nename{ten, tel. 065/261-09-83
• Izdajem ve}u garsoweru,
mo`e i za u~enice, Mato{eva 49 a, tel. 069/640-443,
640-443
• Prodajem garsoweru u [e}er sokaku 25m2 cena
15.000 evra, tel. 626-025,
063/17-17-901
• Izdajem na du`i period
name{tenu garsoweru u nasequ M.Hu|i, tel. 063/19520-25
• Izdajem jednosoban name{ten stan sa centralnim
grejawem kod Sportske hale,
tel.
022/624-646,
064/506-32-36
• Izdajem dvosoban name{ten stan u nasequ M.Hu|i,
tel. 611-016, 064/191-60-00
• Izdajem prazan ve}i jednosoban stan, tel. 063/8625-699
• Prodajem stan u Barajevu
57,66 m2, mogu}nost pro{irewa ili zamena za ku}u u
Srem.Mitrovici ili La}arku,
povoqno,
tel.
064/450-26-81
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici u blizini pe{a~kog
mosta tel. 064/450-19-80,
• Izdajem name{ten jednosoban komforan dvori{ni
stan sa posebnim ulazom ,
tel. 625-355, 064/39-12-429
• Izdajem name{tenu garsoweru pored Medicinske
{kole mo`e i za sezonske
radnike, tel. 063/88-23-767
• Kupujem ku}u oko 90 m2, u
Sremskoj Mitrovici ili
La}arku, tel. 063/71-97-993
• Izdajem dvosoban name{ten stan u nasequ M. Hu|i,
tel.
022/664-760,
064/514-54-88
• Prodajem garsoweru 25 m2
visoko prizemqe u Novom
Sadu na Bulevaru Evrope,
odvojena kuhiwa, gradsko
grejawe topla voda klima,
kablovska telefon useqiva cena 30000 evra fiksno,
tel. 064/321-22-97
Trg Svetog Stefana 30/2 Sremska Mitrovica
Kancelarija: 022/626-378
Stan: 022/611-029
Vlasnik Tatjana Kolenko: 063/831-30-33
Agent prodaje \ur|ica Kolenko: 063/486-181
U na{oj ku}i potra`ite svoju
TEPIH SERVIS I AUTOPRAONICA
SERVIS ZA ^I[]EWE OBJEKATA
"DADA - 06"
Pr. Boris Ov{ek
-
Higijensko odr`avawe objekata
Prawe tepiha i mebla
Dubinsko prawe automobila
Prawe izloga, prawe stanova
ZA BRZ I JEFTIN TOV
1. Novembar 279
LA]ARAK
EKO - TOV
Zmaj Jovina 26, Sremska Mitrovica
PREDUZE]E ZA PROIZVODWU I DISTRIBUCIJU
TOPLOTNE ENERGIJE
www.smtoplana.co.yu
- ZDRAVA STOKA, KVALITETNA HRANA
- DOBAR PRIRAST PO NA[IM RECEPTIMA
Obave{tewe
potro{a~ima
Sremska Mitrovica, Kuzminska 29, tel: 022/614-190; 639-287
Ruma, JNA 173,
tel.: 022/431-346
• Izdajem mawu name{tenu
ku}u u S.Mitrovici, tel.
060/621-12-70
• Veoma povoqno prodajem
noviju ku}u na Crvenoj ~esmi sa tri stambene jedinice 160, 85, i 26 m2, sa pomo}nim objektima, mo`e i
zamena za dva dvosobna
stana novije gradwe, tel.
022/614-491, 064/18-16-561
• Na prodaju spratna ku}a u
Kuzminu 150 m2 na 8 ari
placa, 060/712-19-66
• Izdajem jednosoban name{ten stan u nasequ Orao,
tel. 063/808-43-52
DA U^ITE I NAU^ITE U PRIJATEQSKOM [email protected]!
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION
U BEOGRADU
Novi Beograd, Goce Del~eva 36
Akreditovan Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta
Ministarstva prosvete br. 612-00-668/2008-04 od 04.12.2008. godine
Pravni fakultet Univerziteta Union
ogla{ava
UPIS STUDENATA U [KOLSKU 2010/2011 GODINU
Fakultet vr{i upis:
- do 225 studenata na prvu godinu studija;
- na ostale godine studija;
Osnovne akademske studije traju ~etiri godine, a diplomske akademske studije-master
traju jednu godinu, u skladu sa Bolowskom deklaracijom.
Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati sa zavr{enom sredwom {kolom u
trajawu od ~etiri godine.
Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvr|uje se na osnovu uspeha iz
sredwe {kole i rezultata testa provere sposobnosti i sklonosti pravu.
1. JUNSKI UPISNI ROK
- prijavqivawe na konkurs vr{i}e se od 14. do 25. juna 2010. godine;
- polagawe testa provere sposobnosti i sklonosti pravu obavi}e se u periodu
od 01. do 02. jula 2010. godine;
- redosled kandidata bi}e objavqen do 05. jula 2010. godine;
- upis primqenih studenata vr{i}e se u periodu od 07. do 20. jula 2010. godine.
2. SEPTEMBARSKI UPISNI ROK
- prijavqivawe na konkurs vr{i}e se od 01. do 10. septembra 2010. godine;
- polagawe testa provere sposobnosti i sklonosti obavi}e se 14. septembra 2010;
- redosled kandidata bi}e objavqen do 16. septembra 2010. godine;
- upis primqenih studenata vr{i}e se u periodu od 20. do 28. septembra;
U oba upisna roka kandidati imaju pravo `albe na objavqen redosled- listu u roku
od 24 ~asa od objavqivawa rang liste kandidata.
[kolarina za jednu godinu osnovnih i master studija iznosi 2000 evra u dinarskoj
protivvrednosti, uz mogu}nost pla}awa u 10 mese~nih rata. Pla}awem {kolarine u
celokupnom iznosu prilikom upisa, sti~e se popust od 15%.
U cenu {kolarine osnovnih studija ura~unati su i uxbenici, a polagawe ispita se ne
napla}uje, bez obzira na broj polagawa.
Predava~i su: prof. dr Vesna Raki}-Vodineli}, prof. dr dr h.c. mult. Vojin
Dimitrijevi}, prof. dr dr h.c. Vladimir Vodineli}, prof. dr emeritus Mom~ilo Gruba~,
prof. dr Du{an Kiti}, prof. dr Dragoqub Popovi}, prof. dr Neboj{a [arki}, prof. dr
Zlatko Stefanovi} i drugi eminentni stru~waci iz zemqe i inostranstva.
Sve informacije mogu se dobiti putem telefona i internet adrese Fakulteta:
Tel: + 381 11 2095-500, 2095-501, 319-63-77, 319-63-78 i faks: 319-63-79
Web site: www.pravnifakultet.rs; E-mail: [email protected]
18. STRANA
022/670-241
063/19-20-769
065/2-670-241
No}aj, S. Pandurevi}a 29,
tel: 022/257-287
• Mewa se mali jednosoban
komforan prizemni stan sa
mogu}no{}u dogradwe kod
{kole Sveti Sava za jednosoban stan u nasqwima M.
Hu|i, Stari most, Dekancu,
tel. 064/936-83-75
• Prodaje se povoqno jednosoban stan 48 m2 u Novom
Sadu Rumena~ki put 17 tel.
063/721-43-89
• Izdajem dvosoban komforan stan u centru u~enicama – studentkiwama, tel.
657-440, 062/873-10-97
• Izdajem potpuno nov kompletno name{ten stan Kraqa Petra Prvog 50 m2, centralno grejawe – gas, klima
dve terase interfon, drugi
sprat, tel. 064/889-45-44,
022/636-229
• Izdajem novoizgra|en,
name{ten
dvoiposoban
stan, Kraqa Petra Prvog ,
klima, centralno grejawe ,
dve
terase,
621-520,
063/849-66-21
• Na prodaju ku}a u [a{incima – hitno, novogradwa
130 m2, centralno grejawe,
tel. 062/184-10-21
• Izdajem potpuno name{ten jednosoban stan u nasequ M.Hu|i kod ~esme,
tel. 063/31-65-89, 022/611980
• Prodajem garsoweru u nasequ Orao u Srem. Mitrovici, tel. 065/523-38-22,
022/650-116
• Izdajem jednosoban name{ten stan sa centralnim
grejawem kod Bolnice i gara`u kod Sportskog centra,
tel.
022/664-834,
064/28-97-639
Sve prijave kvarova na instalacijama centralnog
grejawa objekata na sistemu daqinskog grejawa mogu
se prijaviti u periodu od 6 do 21 ~as svakog dana u
toku grejne sezone na telefone:
612 - 694, 610 - 584
Molimo potro{a~e da redovno izmiruju svoje
obaveze kako bi izbegli neprijatnosti iskqu~ewa sa
toplovodne mre`e.
• Izdajem jednosoban name{ten stan poseban ulaz
struja, telefon cena 120
evra, tel. 627-091,
• Izdajem name{tenu garsoweru u novom objektu sa
c.grejawem jednoj osobi nepu{a~u, tel. 064/451-26-14,
022/626-700
• Prodajem dvosoban stan u
izgradwi u S.Mitrovici,
tel. 624-828
• Izdajem name{ten dvosoban stan u SM u nasequ
M.Hu|i kod kru`nog toka ,
poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, grejawe, telefon,
kablovska TV, tel. 063/534643
• Izdajem jednosoban name{ten stan u sklopu ku}e sa
zasebnim ulazom cena 120
evra plus depozit, tel.
627-091, 064/535-14-22
Op{tina Ruma
Op{tinska uprava
Odeqewe za urbanizam i
komunalno stambene poslove
22400 Ruma
OBAVE[TEWE
Postupaju}i po zahtevu D.O.O.
„IBIS PETROL“, iz Rume ul. Glavna bb, za odlu~ivawe o potrebi
procene uticaja zate~enog stawa
na `ivotnu sredinu projekta „Proizvodna hala“, na k.p. 5677/4 K.o.
Ruma, na teritoriji op{tine Ruma,
nadle`ni organ doneo je re{ewe
br. 501-27/2010 – VIII dana
16.04.2010. god. da nije potrebna
procena uticaja predmetnog projekta na `ivotnu sredinu.
Protiv ovog Re{ewa zainteresovana javnost mo`e da izjavi
`albu Pokrajinskom sekretarijatu za za{titu `ivotne sredine i
odr`ivi razvoj, Novi Sad, putem
ovog organa, u roku od 15 dana od
dana objavqivawa ovog obave{tewa.
21. april 2010.
NA[E ZDRAVQE
Stomatolo{ka ordinacija
"Dr Stoj{i}"
Milan Stoj{i}
specijalista oralni hirurg
Trg Nikole Pa{i}a bb, Sremska Mitrovica
Tel: 022/611-225; 063/404-801
SPECIJALISTI^KA ORDINACIJA ZA ULTRAZVU^NU DIJAGNOSTIKU
Prim. dr Milenko Trifunovi}
POLIKLINIKA
Dr Milo{evi}
- ultrazvuk srca
- ultrazvuk dojke
- ultrazvuk {titaste `lezde
- SVE ZA STOMAK
Tel. 015/774-1234; Kasarska 7, [ABAC
SPECIJALISTI^KA
PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA
"Dr Qiqana Stoli}"
Ruma, Orlovi}eva 27
Tel: 022/431-500
Sremska Mitrovica, Save Kova~evi}a 13
Ultrazvuzvu~na i
kolor dopler dijagnostika
Dr med. Qiqana Stoli}
SPECIJALISTI^KA LEKARSKA ORDINACIJA
O^NA KU]A
RADOVAN^EVI]
- DR LAU[EVI] -
Sremska Mitrovica
Stefana Lastavice 11
Tel/fah: 022/639 - 189
Tel: 022/636 - 002
Mob: 064/127-29-23
NORMALNO JE
DA DOBRO VIDITE!
Sremska Mitrovica Stari {or 102
Tel: 022/626-428 i 064/19-15-847
SPECIJALISTI^KA DERMATOVENEROLO[KA ORDINACIJA
dr med. Jasmina Divi}
spec. dermatovenerolog
DERMATOLOGIJA, DERMATOHIRURGIJA,
KOMPJUTERIZOVANA DERMOSKOPIJA,
ALERGOLOGIJA, ALERGOLO[KI TESTOVI,
KOZMETOLOGIJA, BOLESTI VENA, POLNE BOLESTI
Sremska Mitrovica
Svetozara Mileti}a 1
Tel: 022/622-421
e- mail:[email protected]
• Izdajem nename{tenu
garsoweru u nasequ Orao u
Srem. Mitrovici, tel.
065/523-38-22, 650-116
• Izdajem name{tenu garsoweru sa centralnim grejawem u nasequ Pejton, tel.
628-015, 062/411-835
• Izdajem dvosoban nename{ten jednosoban stan u
naseu M.Hu|i u Sremskoj
Mitrovici, tel. 639-029
• Prodajem ku}u na 18 ari
placa u strogom centru
Kraqevaca, tel. 011/26053-06, 064/448-19-54
• Prodajem dvoiposoban
stan u Kamewaru 641-009,
063/118-0078
• Prodajem ili mewam ku}u
u Man|elosu za stan ili ku}u u Srem.Mitrovici, tel.
681-649
• Izdajem name{ten dvori{ni stan u centru Srem.Mitrovice sa centralnim grejawem, tel. 628-760
• Izdajem garsoweru u Novom Sadu, tel. 064/037-0340
• Izdajem jednosoban name{ten stan u Sremskoj Mitrovici, pogled na centar,
tel. 065/651-95-17, 615-429
• Izdajem komfornu ku}u
oko 100 m2, grejawe na gas
ili ~vrsto gorivo u blizini Bolnice, tel. 625-937
• Izdajem ve}i jednosoban
stan u stogom centru
Srem.Mitrovice kod Muzi~ke {kole, tel. 627-725
• Prodajem ku}u u Sremskoj
Mitrovici useqiva odmah,
31.000 evra, tel. 626-025,
063/17-17-901
• Prodajem dvosoban stan u
Sremskoj Mitrovici naseqe M.Hu|i, renoviran, tel.
626-025 063/17-17-901
• Hitno prodajem nov stan u
Sremskoj Mitrovici, 50 m2,
tel. 069/212-01-03
• Ku}a na prodaje ulica 1.
novembar 351 180 m2 La}arak, 061/20-80-627
• Izdajem jednosoban stan,
tel. 617-882
• Prodajem ~etvorosoban
lepo renoviran stan povr{ine 120 m2 sa centralnim
grejawem i velikim podrumom u nasequ KPD povoqno, tel. 064/280-97-53
21. april 2010.
Prof.dr. Jovan Stojkov
Prim.dr. Du{an Bonert
Dr.med. Dragan Grbi}
GINEKOLOGIJA
I AKU[ERSTVO
Prof.dr.sci.med. Miroslava Pavlov- Mirkovi}
INTERNA MEDICINA
ULTRAZVUK
Telefon: 021/55-77-07
Jovana \or|evi}a 11, Novi Sad
Radno vreme
Radnim danom: 7:30-20:00; subotom: 8:00-14:00
De`urni telefon (svakog dana 7:00-22:00):064/ 429-6624
specijalista pedijatar
Mob: 064/207-11-83
022/641 - 494, 062/240 - 287
Prim. dr Bo{ko J. Lau{evi}
spec. interne medicine
UROLOGIJA
• Hitno prodajem nov stan u
Sremskoj Mitrovici, potkrovqe, 30 - 35 m2, tel.
064/505-19-70
• Prodajem nedovr{enu ku}u u nasequ 25. maj na 5 ari
placa, tel. 064/53-66-433
• Prodajem ukwi`en dvosoban stan u Sremskoj Mitrovici, centar, naseqe M.Hu|i, pored obdani{ta i {kole, prvi sprat, 54 m2, tel.
064/141-38-08,
626-315,
063/582-857
• Izdajem dvosoban name{ten stan centar grada,
tel. 063/17-17-901
• Prodajem dvosoban sre|enstan naseqe M.Hu|i prvi sprat, tel. 626-025
• Izdajem name{ten dvosoban stan kod sportskog centra od 1. marta 2010. god.
tel. 063/78-55-835, 611-708
• Kupujem ku}u u Velikim
Radincima na ve}em placu,
tel. 064/150-70-21
• Izdajem nename{ten stan
Solarski trg, tel. 667-920
• U Subotici izdajem jednosoban name{ten stan, klima,
kablovska,
tel.
022/626-779, 069/110-79-49
• Izdajem name{ten dvosoban stan na Krwa~i–Beograd, preko puta poqoprivredne {kole, pogodan za
u~enike i studente, cena
150 evra, tel. 022/663-355,
066/143-916
• Izdajem dvosoban name{ten stan u nasequ M.Hu|i,
tel. 063/569-061
• Izdajem jednosoban stan u
centru S.Mitrovice novogradwa, tel. 061/30-20-696
• Izdajem name{ten dvosoban stan u S.Mitrovici,
tel. 617-846, 061/11-84-947,
064/401-52-53
• Hitno i povoqno izdajem
name{ten dvosoban stan u
nasequ Stari most, prvi
sprat, tel. 060/345-33-10,
617-413
• Prodajem ku}u u Bu|anovcima povr{ina 80 m2 sa pomo}nim objektima, plac povr{ine 14 ara, cena 6.000
evra, tel. 065/440-27-28
• Izdajem name{tenu garsoweru Stevana Mokrawca
43 kod Kasarne, tel.
063/808-37-33
• Izdajem name{tenu garsoweru u Novom Sadu, Arawi
Jano{a 18, tel. 064/420-2357
• Prodajem u La}arku ku}u
na kqu~, 70 m2 sa dosta pomo}nih objekata i radionicom, plac 4 ara povoqno,
tel. 064/280-97-53
• Prodajem vikendicu, nova gradwa na glavnom putu
Ruma–Novi Sad, 100m od
{ume, 64 kvadrata, useqiva 13 ari placa, tel.
063/590-183
• Izdajem jednosoban,name{ten,dvorisni stan sa centralnim grejawem u Sremskoj Mitrovici,naseqe Matija
Hu|i.tel.611-738,
064/148-51-39
• Izdajem nov ekskluzivno
name{ten stan 75 m2, u centru Kraqa Petra Prvog,
klima, dve terase, centralno grejawe na gas, tel.
621-520, 064/419-80-93
• Izdajem dvosoban, komforan, name{ten stan sa
centralnim grejawem u
strogom centru Srem.Mitrovice, tel. 022/625-132,
022/624-724, 064/022-74-59
• Izdajem super name{ten
stan 70 m2 grejawe, klima u
centru Srem.Mitrovice,
tel. 064/119-80-93
• Izdajem ~etvorosoban
stan u Beogradu, Zvezdara
Kluz, 105 m2, komplet name{ten, zgrada, prvi sprat
+ ~etiri terase, cg, telefon KATV, interfon, videonadzor, na du`e vreme,
cena 450 evra tel. 064/90242-90
• Izdajem jednosoban nename{ten stan sa cg u nasequ
Stari most, tel. 626-164,
063/562-001
• Prodajem ili izdajem ku}u sa 11 ari placa u strogom centru S.Mitrovice,
mo`e i zamena, tel. 063/5094-94
• Kupujem u S.Mitrovici
ku}u do 50.000 evra, tel.
064/280-97-53
• Hitno prodajem ku}u na
placu od 34 ara pogodna za
ru{ewe, struja, voda, telefon, @elezni~ka 74, Martinci, cena povoqna, tel.
064/317-71-05
A.D. ZA IZRADU
ORTOPEDSKIH POMAGALA
ORTOPEDSKA POMAGALA,
OBU]A ZA DECU I ODRASLE,
MIDERI, POJASEVI, PROTEZE
I ORTOZE, INVALIDSKA KOLICA
I [TAKE...
Radno vreme od 8 do 14 ~asova
Izlasci na teren
Ruma, Stara Pazova i In|ija
u prostorijama Socijalnog.
Sremska Mitrovica
Ul. Jupiterova 73 (ulaz u Medicinsku {kolu)
022/ 614 - 328; 063/ 610 - 913
• Prodajem ku}u na Crvenoj
~esmi tel. 061/30-20-696
• Izdajem ku}u za stanovawe u La}arku, tel. 063/7694-395
• Izdajem studentima jednosoban stan u Novom Sadu,
Liman 4, tel. 060/362-77-84
• Prodajem trosoban stan u
Dekancu, tel. 062/800-44-53
• Prodajem ku}u na Crvenoj
~esmi, informacije na tel.
061/302-06-96
• Izdajem maqi dvoiposobni stan sa centralnim grejawem, prizemqe u nasequ
Dekanac, tel. 063/771-9479, 640-696
• Prodajem ku}u u u`em delu grada, kompletno sre|ena, odmah useqiva, tel.
063/831-30-33
• Prodajem stanove svih
vrsta, stare i nove na svim
lokacijama u Sremskoj Mitrovici, tel. 063/486-181
• Prodajem ku}u sa potkrovqem, grejawe, naseqe Severno od Planinske, u odli~nom stawu, cena po dogovoru, tel. 063/486-181
• Izdajem name{ten stan
kod „Horoskopa kafe“ 56
m2 odmah useqiv, tel.
063/808-37-33
• Mewam stan od 46 m2 na
prvom spratu sa centralnim grejawem u nasequ
M.Hu|i kod obdani{ta za
ve}i, tel. 062/369-914
• Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima i ba{tom od
14 ari u Bu|anovcima, tel.
063/836-90-73
• Izdajem name{tenu sobu
sa ni{om i kupatilom, grejawe na gas kod Doma vojske, tel. 613-272
• Prodajem dvosoban i trosoban stan u Beogradu na
Mirijevu, mogu} svaki dogovor, tel. 063/583-927
• Prodajem garsoweru 22
m2 u Rumi kod pijace, povoqno tel. 064/278-68-83
• Prodajem dvosoban komforan stan u nasequ Kolonija Ma~vanska Mitrovica,
tel. 063/822-83-62
• Prodajem ku}u u Sremskoj
Mitrovici, trosobna sa
parnim grejawem, podrumom
i dvori{tem, tel. 064/32649-98
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici, super sre|ena 110 m2,
tel. 064/280-97-54, 622-339
• Izdajem jednosoban name{ten stan, preko puta Ekonomske
{kole,
tel.
064/155-17-78
• Prodajem dvosoban stan u
Dekancu i ku}u u Hrtkovcima, tel. 060/624-56-22
• Kupujem mawu ku}u u okolini Sremske Mitrovice i
{ire, tel. 065/472-65-97
• Prodajem dve ku}e u ulici Novi {or u Sremskoj Mitrovici, tel. 063/834-77-13
• Prodajem spratnu ku}u u
Sremskoj Mitrovici, naseqe Aleja, 170 m2 sa gara`om i podrumom od 50 m2,
ozidana ciglom i potpuno
izolovana, sva infrastruktura, sve vrste grejawa, na placu od 6 ari, tel.
064/191-55-97, 063/835-2355
• Prodajem ku}u u La}arku,
Fru{kogorska 148, tel.
671-135
• Izdajem u~enicama name{tenu sobu sa upotrebom
kupatila i kuhiwe, u blizini Medicinske {kole,
tel. 617-239
• Prodaje se ku}a sa lokalom i dvori{nim jednosobnim stanom i svim prate}im objektima, Planinska
103, tel. 651-201, 065/60066-97
• Prodajem jedosoban stan
od 41 m2 + velika terasa,
CG u S.Mitrovici naseqe
Stari most, tel. 064/07392-43
VOZILA
VOZILA
• Prodajem opel astru karavan 95. godi{te, 1,7 dizel, registrovana vlasnik
motor odli~an, cena 1400
evra, tel. 065/504-71-01
• Prodajem Mercedes 190
E, registrovan do avgusta
2010. Cena povoqna, tel.
063/569-061
• Prodajem jugo 60 u dobrom
stawu, registrovan do kraja godine, tel. 064/459-8687, 618-629
• Prodajem reno 4, 1979,
tel. 022/626-879, 063/84123-65
Veoma povoqno vr{im
korekcije na pantalonama,
sukwama, trenerkama (skra
}ivawe, su`avawe), mewam
rajsfer{luse i postavqam
trake na zavesama.
Tel. 022/ 621-484.
Pru`am usluge projektovawa i servisirawa hidraulike i pneumatike, agregata i hidrauli~nih platfori. Boban Ili}
Tel: 060/660-13-09
• Prodajem zastavu 128, registrovanu i u ispravnom
stawu. Tal 063/118-0078Prodajem zastavu 101,
crvene boje, registrovana,
atestiran plin, 2000. godi{te u izuzetnom stawu,
tel. 022/673-014
• Prodajem golf 1, 1984.
god.
tel.
022/625-671,
063/766-94-29
• Prodajem xetu 1988. godi{te,
tel.
022/673-120,
063/862-68-67
• Prodajem kombi folcvagen teretni dizel, 1981. godi{te, registrovan do 1.
aprila 2010. god. tel. 685667, 060/685-66-77
• Prodajem audi 80, 1,3 dizel
registrovan
do
18.12.2010. god. u voznom
stawu o~uvan, tel. 022/632588, 064/56-66-928
• Prodajem povoqno mazdu
626 god. 1984. god. u dobrom
stawu atestiran gas cena
po dogovoru, tel. 022/636299, 064/889-45-02
• Prodajem golf dizel
1989. godi{te ~etvoro vrata 1700 evra i opel suzu karavan dizel 1985. godi{te
1000 evra, tel. 022/613-977,
069/702-002
• Prodajem golf 2 dizel
86. god. registrovan u solidnom stawu cena 1500
evra, tel. 064/535-14-22,
627-091
• Prodajem motor automatik u dobrom stawu cena po
dogovoru, tel. 064/256-1878
• Prodajem jugo 45, bele boje, 1987. god. neregistrovan, ura|ena limarija, nov
akumulator, cena 570 evra,
tel. 063/722-52-49
• Prodaje se teretni kombi
fiat dukato, 2,5 d, god.proizvodwe 1990, tel. 022/664834, 064/28-97-639
• Prodajem Zastavu 128
1984. godi{te ispravna u
voznom stawu, cena 300
evra, tel. 065/513-19-99
• Prodajem jugo 55, god.proiz. 89. neregistrovan, u dobrom stawu tel. 064/870-9382
• Prodajem Opel astru S na
benzin
1600
kubika
god.proiz.
1997.
tel.
064/827-18-07
• Prodajem Zastavu 128
1984. godi{te registrovana do marta 2010. cena 300
evra, tel. 611-903
• Prodajem jugo 45, tel.
064/137-04-08
• Prodajem TAM–i}a, T-65,
produ`en sanduk, poseduje
arweve i ciradu u odli~nom stawu , tel. 064/938-8808
• Na prodaje motor BT 50
kubika regist. na potvrdu,
tel. 063/742-01-81
• Prodajem Opel Kadet karavan 1,6 dizel. 1989. god.
tel. 063/89-62-861
• Prodajem Zastavu 101,
1986. godi{te sa autoprikolicom registrovana, tel.
064/324-93-93
• Prodajem Jugo 55 1989. godi{te, plin, registrovan,
vlasnik, cena 750 evra,
tel. 064/889-48-08
• Prodajem Opel Korsu
1999. godi{te, 1.0 registrovana godinu dana,
064/506-32-32
• Prodajem pe`o skuter
125 kubika 99. god. tel.
060/345-33-65
• Povoqno prodajem jugo
55, godi{te 1989, u voznom
stawu, registrovan do jula
meseca, tel. 651-202, 625058
STRANA 19.
MALI OGLASI 022/611-556
• Prodajem citroen ksara,
1.9 dizel, god. proizvodwe
2000, tel. 064/19-31-351
• Prodajem jugo 45 1990. godi{te pus na {asiji tek registrovan u dobrom stawu,
tel. 062/594-542, 622-559
• Prodajem jugo 55, zastavu
poli i peglicu, tel.
063/751-49-02
• Prodajem jugo tempo 1,1
1998. god. u odli~nom stawu, tel. 064/920-51-62,
022/613-572
• Prodajem jugo 45 povoqno
u ispravmom stawu, dobro
o~uvan, proizveden 1988.
godine, tel. 022/630-883,
065/65-13-181
• Prodajem reno klio 2001.
god. dizel i motor APN 6
povoqno,
tel. 617-846,
061/11-84-947, 064/401-5253
• Prodajem zastavu 128 84.
god.
registrovan
do
8.10.2010. 35 evra mo`e i u
delovima, tel. 611-903,
064/341-54-35
• Prodajem varburg motor
golf 1,3 91. god. plin registrovan do februara 2010.
tel. 064/913-14-40
• Prodajem golf 1 1,5 b petoro vrata, pet brzina,
1982. god. alu felne, nove
gume, nov akumulatur, korpa, kva~ilo i lamela novi,
motor odli~an limarija super, regis. Do 20.12.2010.g.
cena 1400 evra, 022/659671, 064/342-74-72
• Prodajem automobila DAEWOO ESPERO 1997. godi{te, atestiran plin. Tel:
064/18-56-707.
• Prodajem opel kadet suzu
dizel u dobrom stawu 85’
tel. 064/122-72-78
• Prodajem zastavu 128,
1987. godi{te, prvi vlasnik, registrovana do
24.9.2010. cena po dogovoru, tel. 064/122-88-25,
063/803-28-68, 430-120
• Prodajem golf 2 god.proiz. 1987, 1.3 benzin , petoro
vrata u odli~nom stawu,
tel. 060/022-74-44
• Prodajem ladu samaru
1990. god. vlasnik , registrovana do 16.9.2010, Ruma, tel. 064/468-58-51
• Prodajem jugo 45 1989.
god. u odli~nom stawu, tel.
618-910, 064/155-42-02
• Prodajem fijat tempra
1997. god. 1,9 dizel, vlasnica, registrovan godinu
dana, cena 2600 evra, tel.
063/731-07-54
• Prodajem zastavu 128
1985. god. registrovana do
januara 2010. tel. 060/3535-855
• Prodajem auto reno kangu
1,9 DTI klima, podiza~i,
arbag, mo`e zamena za karavan, tel. 064/83-77-049
Boban
• Prodajem ford fokus,
2000. god. turbo dizel, u dobrom stawu, cena po dogovoru, 063/486-181
• Prodajem golf 2 dizel
1986. god. Tel. 065/861-8111
• Prodajem golf 2, 1,6 D 89.
godi{te i kombi folksvagen T2 1,7 D 87. godi{te
tel. 064/131-44-97, 623-205
posle 20 ~asova
• Prodajem golf 2, 1989.
god. ~etvoro vrata i opel
kadet karavan dizel, 1985.
god. Tel. 613-977, 069/702002
• Prodajem „Jugo in“, metalik, star godinu dana, pre{ao 750 km, tel. 063/739-4623
• Povoqno prodajem mercedes karavan 124 2000 kubika, 1988. godi{te, tel.
063/821-58-53
• Prodajem generalno osve`en motor od zastave 101 i
juga 55 kao polovne delove
za zastavu 101, tel.
064/920-51-62
JUSEL d.o.o.
www.jusel.com
- TRGOVAC REZERVNIM DELOVIMA ZA
TRAKTORSKI I PUTNI^KI PROGRAM
MESTO:
SREMSKA MITROVICA - 1 izvr{ilac
Po`eqno je radno iskustvo na navedenim poslovima.
Rok za prijavu je zakqu~no sa 10.05.2010.godine.
Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju
profesionalnu biografiju zajedno sa fotografijom po{aqu na slede}u adresu: JUSEL [abac,
Kraqa Milutina 6, 15000 [abac
ili na e-mail [email protected]
• Prodajem golf 2, 1987.
god.benzin+plin,
tel.
065/431-97-64
• Prodajem golf 2 turbo
dizel 1985. god. tel.
022/613-661
POQOPRIVREDA
POQOPRIVREDA
• Prodajem zemqu u arendu
Vi{wevci, tel. 064/975-3521
• Prodajem dva ara zemqe
sa 80 stabala {qiva i 200
stabala loze–Grgurevci
Golo brdo, tel. 628-800,
065/388-85-99
• Prodajem jutro zemqe u
Kuzminu potes Tr{~are,
tel. 060/71-21-966
• Prodajem wivu u Le`imiru 42 ara potews Carina,
tel. 064/182-72-23
• Prodajem motokultivator guldbor 8,2 kow.snaga
sa frezom i rotacionom
kosa~icom, tel. 022/630803, 060/630-80-30
ORGANIZUJE
OBUKU ZA RA^UNOVO\E
- OSNOVNI I NAPREDNI KURS
- RAD NA KONKRETNIM PRIMERIMA IZ PRAKSE
- PREDAVAWA SE ORGANIZUJU SUBOTOM U SREMSKOJ MITROVICI
- PO^ETAK KURSA 24. 04. 2010. GODINE
- PRVA DVA PREDAVAWA SU BESPLATNA
Prijave na telefon
022/610 778, 063/57 39 52, 064/6 123 177
www.kursracunovodstva.com
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU
I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
Gradska uprava za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine Grada Sremska Mitrovica na
osnovu ~lana 10. Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik RS" broj
135/04 i 36/09 ) objavquje,
OBAVE[TEWE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLU^IVAWE O POTREBI PROCENE
UTICAJA PROJEKTA NA @IVOTNU SREDINU
20. STRANA
Gasni prikqu~ci
KONKURS
ZA RADNO MESTO:
SREMSKA PRIVREDNA KOMORA
Obave{tava se javnost da je nosilac projekta „VIP MOBILE“ d.o.o., Omladinskih brigada br.21. Novi Beograd, podneo zahtev za odlu~ivawe o potrebi procene uticaja na `ivotnu sredinu, Projekta Radio - bazna stanica za
mobilnu telefoniju „SM_Sremska Mitrovica_Timo~ke divizije“ NS2105_04, Sremska
Mitrovica, ~ija realizacija se planira u ulici Filipa Vi{wi}a br.55, na katastarskoj
parceli br.5500/5 k.o. Sremska Mitrovica.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva
nosioca projekta, mo`e se izvr{iti u prostorijama Gradske uprave za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine ( soba broj 39), u Srem-
Javno preduze}e za distribuciju
prirodnog gasa Sremska Mitrovica
Trg Vojvo|anskih brigada 14/I
skoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija 13, u periodu od 22.04.2010.godine do 05.05.2010.godine, u vremenu od 10 do14 ~asova.
Svi zainteresovani mogu u roku od 10 dana
od dana objavqivawa ovog obave{tewa dostaviti svoje mi{qewe u pisanoj formi Gradskoj
upravi za poqoprivredu i za{titu `ivotne
sredine, Grada Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija broj 13.
Ovaj organ }e u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obave{tewa doneti odluku o tome da li je za predlo`eni projekat potrebna procena uticaja na `ivotnu
sredinu.
• Prodajem vo}wak {qivik u punom rodu oko 2000
stabala na povr{ini od 5
kat.jutara u Fru{koj gori
kod Vrawa{a, tel. 064/28097-53
• Prodajem zemqu u Divo{u
4 jutra u komadu potes Brestovi, tel. 060/062-13-17
• Prodajem {parta~ za repu i soju sa za{titnim zonama, marka ran kombi, tel.
063/18-17-263
• Prodajem ~etiri jutra prvoklasne zemqe udaqena
od asfaltnog puta Irig –
Vrdnik 1,5 km, tel. 063/71131-86
• Prodajem ~etiri jutra zemqe u Kuzminu, potes ]elija, tel. 063/534-643
• Prodajem osam jutara zemqe u komadu u Rivi~kom
ataru, udaqena 1,5 km od
asfaltnog puta Irig–Vrdnik, tel. 063/711-31-86
• Prodajem motokultivator saks 4,5 ks i delove
motora lombardini 14 ks
blok glava, tel. 064/162-9468, 022/432-075
• Prodajem frezu 4,5 ks,
tel. 064/137-04-08
• Prodajem tifon fi 90
makedonski sa turbinom i
reduktorom du`ine 280 m,
bauerovu pumpu i bauerov
top, tel. 060/344-62-52
• Prodajem 1,5 jutro oranice u La}arku, potes Tabanac, tel. 627-725, 064/07392-06
• Prodajem 2,5 jutara zemqe u S.Binguli nedaleko
od asfaltnog puta, tel.
022/753-878
• Prodajem motokultivator LABIN goldini dizel14 kowskih snaga, sa kiper kardan. prikolicom,
pod. frezom i jo{ pet radila, tel. 621-520, 063/84966-21
• Prodajem dve traktorske
gume 11,2 – 24 ili mewam za
mawe 9,5 – 24, tel. 064/2071-631
• Prodajem trobrazni plug
Leskovac 14 cola, tel.
064/20-71-631
• Prodajem ili mewam `itni kombajn Zmaj 125, kosa 5
metara, tel. 062/107-92-78,
064/397-32-19
• Prodajem sala{ kod Hidrogra|evinara, tel. 613977, 069/702-002
• Prodajem 2,5 jutra zemqe
u La}arku potes Okopi,
tel. 624-651
• Prodajem levator za kukuruz 9 m, prskalicu RAU
350 lit. i dvoredni {parta~ – ITM, 062/800-44-53
• Prodajem jutro zemqe na
man|elo{kom putu, tel.
621-615
• Prodajem traktor 533, godi{te 1979, i {pediter nosivosti 1,5 tona tel.
064/420-23-57
• Prodajem pu`ni transporter 6 metara kao nov,
tel. 022/448-230
• Prodajem dva jutra zemqe
preko puta Novog grobqa u
drugoj du`i u Sremskoj Mitrovici, tel. 022/610-147
JP Srem gas izvodi radove na izgradwi ku}nih gasnih
prikqu~aka. Pozivaju se svi zainteresovani gra|ani da
ukoliko `ele da se prikqu~e na gasnu mre`u podnesu svoje zahteve.
Zahtevi se predaju na {alterima JP Srem gas.
- Potrebna dokumentacija
izvod iz zemqi{nih kwiga (gruntovnica)
kopija plana (katastar)
- Cena prikqu~ka (du`ine do 17,5 metara)
- Za pla}awe na 6 i 12 mese~nih rata – 62.550,62 din (sa
PDV-om )
Prva rata – 20% avans – 12.510,12 din (sa PDV-om )
Preostali iznos deli se na 6 ili 12 rata
- Za pla}awe u celosti, uz 5% popusta, cena prikqu~ka
iznosi 59.466,10 din ( sa PDV-om )
- Kod odlo`enog pla}awa na 12 rata cena se uskla|uje sa
rastom cena na malo.
Tel/faks:022/610-069, 022/610-070,022/624-657
• Prodajem sadnice kalamqenog le{nika sorti:
rimski, halski xin, kosford, istarski dugi, tel.
037/875-049, 063/767-75-62
• Prodajem sadnice: jabuka,
{qiva, kru{ka, tre{wa,
breskva, vi{wa, duwa i
ostalo, tel. 063/106-89-89,
037/875-049
• Kupujem dvoredni tarup,
tel. 037/875-049, 063/76775-62
• Prodajem traktor 577 sa
predwom vu~om, 89. godi{te, prikolicu zmaj u fabri~kom stawu 8t, plug obrta~ rabeverg, 3 brazde plug
IMT 757 – 2 brazde i plasti~ni rasturiva~ za ve{a~ko |ubrivo 400 kg tel.
064/432-12-12
• Prodajem nosivu tawira~u TO fi 33 tel. 063/77929-51, 681-525
• Prodajem pneumatsku sejalicu za kukuruz, traktor
torpedo 75 sa predwom vu~om, tel. 063/82-44-364
• Prodajem {qivik, Kr~edin vikend zona (potes Bo`i} dol K.O. Kr~edin
3793/1 i 3793/2) 42 ara sa
220 stabala (11 godina stare , pun rod) vikendica –
trofazna struja, asvaltni
put, pogled na Dunav, cena
20.000 evra, tel. 063/592235
• Prodajem kombajn zmaj
142, sve tri varijante, ful
oprema, torpedo 90 sa
predwom vu~om, tarup 4 reda, liniju za {e}ernu repu
ful oprema, {estoredni i
~etvoredni futo{ki {parta~ za kukuruz, tel. 063/8806-707, 022/381-859
• Prodajem jednobrazni
plug, cena povoqna, o~uvan, tel. 684-195
• Prodajem vo}wak ({qivik), 10 ari 68 stabala pet
godina star u punom rodu,
Sala{ No}ajski, 200 m sa
leve strane od drumskog
mosta, cena 5.500 evra, tel.
064/30-38-362
Odeqewe za urbanizam, komunalno–stambene i imovinsko–pravne poslove Op{tine [id,na osnovu ~lana 25. Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04, 36/09)
objavquje
OBAVE[TEWE
o dono{ewu re{ewa o davawu
saglasnosti na Studiju
o proceni uticaja na `ivotnu sredinu
Odeqewe za urbanizam, komunalno – stambene i imovinsko –
pravne poslove, op{tine [id, obave{tava
javnost da je doneto Re{ewe o davawu saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na `ivotnu sredinu PROJEKTA
Rekonstrukcija objekta
qu{tione – presaone i
objekta ekstrakcije, br.
1–01/10 iz januara 2010.
g., na kat. parceli br.
5086 k.o. [id, i kat.
parceli br. 5089/2 k.o.
[id, u ilici Branka
Eri}a br. 2, [id, nosioca projekta: „Victoria
Oil“ ad, [id, Branka
Eri}a br. 2.
Re{ewe o davawu saglasnosti je doneto na
osnovu predloga odluke koja je sastavni deo
Izve{taja Tehni~ke komisije kao i uvidom u
dostavqenu dokumentaciju, kojom je konstatovano da je Studija izra|ena u svemu prema odredbama Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu („Slu`beni
grasnik
RS“,
br.
135/04), Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja
na `ivotnu sredinu
(„Slu`beni
glasnik
RS“, br. 36/09) i Pravilnika o sadr`ini
studije o proceni uticaja na `ivotnu sredinu („Sl. glasnik RS“
broj 69/05).
Radi za{tite ~inioca `ivotne sredine,
nosilac projekta je du`an da obezbedi uslove i sprovede mere za{tite `ivotne sredine
u ciqu spre~avawa i
smawewa mogu}ih uticaja na `ivotnu sredinu, da preduzme mere u
slu~aju udesa (mere
prevencije i pripravnosti), predvi|ene Studijom o proceni uticaja, sa datim rokovima
za wihovo sprovo|ewe
u poglavqu 7 kao i da
obezbedi izvr{avawe
programa pra}ewa uticaja na `ivotnu sredinu, predvi|enog poglavqem 8 (monitoring `ivotne sredine).
21. april 2010.
FRIZER SHOP
I PARFIMERIJA
MALI OGLASI 022/611-556
• Prodajem ~etiri jutra zemqe u Lapovcu na putu Kuzmin–Bosut, tel. 065/66039-71
• Prodajem `itnu sejalicu
23 lule i mehani~ku sejalicu za kukuruz Maksikor,
tel. 060/05-88-882
• Prodajem traktor IMT
577 1984. god. bez predwe
vu~e u izuzetno dobrom stawu, tel. 022/448-230
• Prodajem traktor IMT
533 sa zadwim traktorskim
viqu{karom, cena povoqna, tel. 063/81-33-025
• Prodajem dve traktorske
prikolice, tel. 061/546-3031, 069/ 546-30-31
• Prodajem jutro zemqe u
Le`imiru, pola jutra vo}waka, motokultivator honda, prekrupa~ oxa~ki, tel.
Tel. 065/66-77-489
• Prodajem tri prikolice
Dubrava sa punim stranicama nosivosti 4,5 t u izuzetno dobrom
stawu, tel.
022/448-230
• Prodajem 1,9 ha zemqe u
gra|evinskoj zoni Srem.
Mitrovica na putu za Velike Radince kod naplatne
rampe, tel. 064/280-97-53
• Prodajem dva jutra zemqe
u La}arku, potes Ba{te,
tel. 670-810
LOKALI
LOKALI
• Izdajem nov lokal broj 5
povr{ina 45 m2 u Srem. Mitrovici ulica Ratarska br.
17 kod Zmajeve {kole, tel.
064/358-55-34
• Povoqno izdajem opremqen frizerski salon ul.
Kara|or|eva bb u La}arku,
tel. 672-962
• Izdajem lokal u Rumi kod
pijace, ul. Proleterska 1a,
15 m2, cena 80 evra, tel.
Tel. 063/875-76-43
• Izdajem kafi} sa kuhiwom u centru La}arka kod
pekare Jovica ozbiqnom
ugostitequ na du`e vreme,
tel. 064/832-97-39
• Izdajem pekaru u La}arku
sa radionicom (turske pe}i) pekara Jovica od 1. maja 2010. tel. 064/832-97-39
• Izdajem dvori{te sa posebnim ulazom, magacin i
stambeni prostor u La}arku, pogodno za sme{taj
opreme i qudstva gra|evinske firme i sli~no,
tel. 064/832-97-39
• Izdajem lokl-poslovni
prostor u novom objektu,
luks gradwa sa grejawem,
telefonom i alarmom. •
Pogodno za sve vrste delatnosti. Sremska Mitrovica 16. divizije 23 a, tel.
064/451-26-14, 022/626-700
• Izdajem pasa`ni prostor
u centru Sremske Mitrovice pogodan za lekarske ordinacije, poslovna predstavni{tva i kozmeti~ke
salone, tel. 061/606-65-19
• Izdajem lokal 60 m2, Milo{a Obili}a 120, preko
puta
Molove
pumpe,
065/619-98-61
• Izdajem poslovni prostor 55 m2 +pomo}ne prostorije luks gradwa, grejawe, telefon, alarm, ul. 16.
divizije 23a, tel. 626-700,
064/451-26-14
• Izdajem lokal 70 m2 centar, Stari Banovci povoqan za sve delatnosti povoqno, tel. 352-113
• Izdajem kiosk veli~ine
15 m2, tel. 064/082-75-67
• Podajem trafike sa tendom 5 m2 plasti~na i metalna 7 m2, tel. 064/217-8060
• Prodajem ili iznajmqujem pekaru u Grgurevcima,
tel. 022/632-199
• Izdajem mawi dvori{ni
kancelarijski prostor na
adresi Trg Svetog Dimitrija 29, S.Mitrovica, Tel.
022/622-653, 063/522-474
• Povoqno izdajem nov loka 45 m2, ulica Ratarska 17
kod Zmajeve {kole, tel.
064/358-55-34
• Izdajem lokal, biv{a mewa~nica, (preko puta biv{eg SDK–a), tel. 063/50-4473
• Izdajem poslovni prostor od 21 m2 i 22 m2, u Rumi, novogradwa, kupatilo,
cg, telefon, prking, povoqno, tel, 063/377-561
• Izdajem lokal u centru
Vrdnika 34 m2, tel.
022/465-113
• Izdajem magacinski prostor kod KPD (Kraji{ka),
tel. 612-033, 061/224-21-42
• Prodajem poslovni prostor , veli~ine 35m2, u blizini hotela Sirmijum, tel.
064/206-47-89
34
• Prodajem dvori{ne lokale u nasequ M. Mu|i, pogodno za frizere, advokate,
agencije, ordinacije, nova
gradwa, tel. 063/77-98-609
• Prodajem lokale u nasequ M. Hu|i do Zmajeve {kole nova gradwa od 32 m2 do
58 m2, tel. 063/54-11-76,
063/77-98-609
• Proadjem kafanu Le`imirska kapija u Le`imiru
kod hotela, te. 663-163,
064/12-27-278
PLACEVI
PLACEVI
• Na prodaju plac 11 ari u
Kuzminu blizu centra prikqu~ena voda, tel. 060/0108-992
• Prodajem plac u Plati~evu pored puta Ruma-[abac,
pogodno za industriju, tel.
065/61-64-368, 064/34-12865
• Prodajm placeve u Sremskoj Mitrovici naseqe Mala Bosna , Radina~ki put,
tel. 064/215-46-73
• Prodajem plac u Kamewru
vrlo povoqno sa svom prete}om dokumentacijom, tel.
063/486-181
• Prodajem plac 10 ari u
Velikim Radincima, tel.
064/326-49-98
Z.R.
-
-
KOMARNICI
UNIVER, MEDIJAPAN
LESONIT
[email protected] SE^EWE
KANTOVAWE ABS TRAKE
METAR KUHIWE VE] OD 9.000,00
Tel.064/612-3131
022/618-228
• Prodajem lokale i placeve svih vrsta na raznim lokacijama, vrlo povoqno,
tel. 063/931-30-33
• Prodajem plac sa temeqom za ku}u od 80 m2 naseqe Krivaja M.Mitrovica,
povoqno tel. 064/280-9754, 622-339
• Prodajem plac u centru
[a{inaca povr{ine 10
ari, tel. 064/30-94-494
• Prodajem plac u Bloku B
kod Ambulante, povr{ine 5
ari, tel. 063/549-691
• Prodajem ba{tu, jedno katastarsko jutro na kraju sela, u{oreno, struja, voda,
pogodno za oranicu ili
plac, [a{inci, Partizanska 13, tel. 684-195
• Prodajem 2 placa u Maloj
Bosni izme|u ulica Marka
Kraqevi}a i Ozrenske,
svaki plac je povr{ine oko
9 ara, ukwi`eni – legalizovani, tel. 060/706-19-57
• Prodajem legalizovan
plac u La}arku, Kara|or|eva bb, izlaz na dve ulice,
tel.064/96-24-079
• Prodajem plac sa temeqom i vo}em povr{ine 11
ari legalizovan u La}arku,
cena po dogovoru, tel.
022/613-915,
628-891,
064/31-45-579
• Prodajem plac 7,5 ari u
Maloj
Slavoniji,
tel.
022/621-404, 064/9163-628
• Prodajem plac povr{ine
37 ari u Le`imiru vikend
naseqe
Banovac
tel.
022/663-163, 064/12-27-278
RAZNO
RAZNO
• Prodajem rashladnu vitrinu za sladoled u odli~nom stawu cena 200 evra.
Tel. 065/504-71-01
• Prodajem veliki drveni
sanduk du`ine 1,5 m i dve
no}ne
komode,
tel.
064/240-60-48
• Prodajem termoakumulacionu pe} 2,5 kw. Tel. 626 363
• Prodajem polovan krevetac sa du{ekom i nosiqku
peg-pergo, tel. 064/217-8060
• Prodajem polovnu opremu
za tov 1.500 pili}a, top za
grejawe na propan butan,
automatsku pojilice i hranilice, 662-643
• Kupujem polovnu kosilicu za travu tel. 618-187,
062/87-97-451
• Prodajem polovan name{taj, tri bicikla, tel. 617882
[email protected] TELEFONI
Sremska Mitrovica
Policija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Vatrogasci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Hitna pomo} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Autobus. stanica . . . . . . . . . . . .621-143
@elezn. stanica . . . . . . . . . . . .621-444
De`urna apoteka . . . . . . . . . . .625-411
JKP Vodovod . . .626-200, 064/8894-772
JP Komunalije . . . . . . . . . . . . . .624-500
Srem gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610-069
Elektrodistribucija . . . . . . . .630-333
JP Direk. za izgr. grada . . . . .623-788
Bolnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610-222
Zavod za javno zdravqe . . . . .610-511
PU „P~elica“ . . . . . . . . . . . . . .624-398
Poreska uprava . . . . . . . . . . . . .611-214
Op{tin. inspekcije cen. . . . . .610-566
Republi~ke inspekcije:
- poqoprivredna . . . . . . . . . .610-657
- veterinarska . . . . . . . . . . . .610-646
- sanitarna . . . . . . . . . . . . . . .610-558
- tr`i{na . . . . . . . . . . . . . . . .610-348
- za rad, zapo{qavawe
i soc. politiku . . . . . . . . . .610-618
- za{tita `iv. sredine . . . .624-660
- vodoprivrede . . . . . . . . . . .614-450
TERMOELEKTRANE
- TOPLANE
SREMSKA MITROVICA
21. april 2010.
Lorena
"STOLARIJA ERAKOVI]"
KUHIWE
PLAKARI
VRATA
PROZORI
STEPENI[TA
Stari {or 30
Sremska Mitrovica
• Prodajem atestiranu
autoprikolicu, suncokret
gricko i suncokret za golubove, tel. 062/393-055
• Prodajem tendu 4 metra i
name{taj za prodavnicu,
tel. 064/088-34-97
• Prodajem vikendicu u Suseku Ribarsko naseqe, tel.
022/466-245, 064/122-90-82
• Prodajem vikendicu od
kamena, kod Vrawa{a 25m2
sa 33 ara zemqe, tel. 628800, 065/388-85-99
• Prodajem novu kaqev pe}
slovena~ku, Kraqa Petra
19, tel. 623-823
• Prodajem francuski le`aj dim. 200 h 160 cm sa
sandukom za posteqinu ispod du{eka, cena 100 evra
tel. 064/266-37-82
• Prodajem 4 vozila jugo,
god. proizvodwe ’96, motocikl tomos, god. proizvodwe ’87, prikolicu 800 kg ’80
god., tel. 063/552-968,
063/533-757, faks, 021/6312-505
• Prodajem kuhiwu i francuski le`aj, tel. 640-746
• Prodajem pi{toq zastavin 7,65, licima sa dozvolom, povoqno, tel. 064/29387-48
• Prodajem kazan od inoksa
za proizvodwu svih konditorskih proizvoda, tel.
022/626-879, 063/841-23-65
• Prodajem dva bravca,
tel. 631-462
• Prodajem sviwski super
vrlo
povoqno,
tel.
064/276-15-01
• Prodajem polovni radni
sto, de~ji krevetac sanduk
za posteqinu i zastakqen
zamrziva~, tel. 064/217-8060
• Pripravnik, sredwa tehni~ka {kola, tra`i poslodavca u Rumi po programu
Prva {ansa 2010. tel.
063/87-57-643
• Prodajem 700 komada crepa 28 salonit plo~a i polovna vrata i prozore, tel.
063/87-57-643
• Povoqno prodajem fotokopir kanon MP 6030 tel.
063/551-248
@itna pijaca br. 16
Sremska Mitrovica
Tel: 022/622-127
Celokupan program za nadogradnju
noktiju i trepavica
Oprema i alat za frizerske salone
Restoranu „Probus“ hitno potrebni kuvari,
pomo}nici kuvara i konobari
Tel: 623-860
• Prodajem razra|enu radwu zdrave hrane u centru
Srem. Mitrovice sa robom
i inventarom, tel. 060/39925-98
• Povoqno prodajem usisiva~ Sloboda, de~ja kolica
i monitor za ra~unar, tel.
628-045, 064/34-123-61
• Prodajem ogrevno drvo u
autoprikolici, se~eno, cepano, dove`eno ku}i, cena
2000 din. Tel. 064/137-0408
• ^uvala bih ku}u i odr`avala oku}nicu u Sr.Mitrovici tel. 061/654-24-56 od
18-20 ~asova
• Negovala bih stariju osobu ili ~uvala decu, tel.
063/759-60-47
• Prodajem polovan name{taj i belu tehniku, uvoz iz
Holandije i Nema~ke, tel.
022/753–213, 060/753–21–30
• Prodajem dva bravca od
120 kg, S.Mitrovica, tel.
611-903
• Prodajem dve rashladne
vitrine, tel. 063/787-43-73,
Dragan
• Potrebna `ena za ~uvawe
mu{ke stare osobe u Jarku,
stan, hrana obezbe|eni,
tel. 664-600
• Radite dva, tri sata
dnevno i zaradite bar jo{
jednu platu, tel. 060/70-61957
• Prodajem polovnu drvenu
stolariju, polovan fri`ider, mini {poret sa rernom cena povoqna, tel.
022/618-981, zvati posle 14
~asova, tel. 064/370-46-61
• Ozbiqna `ena sredwih
godina ~uvala bi decu u
svom stanu ili dolazila na
ku}nu adresu Jadranka,
tel. 062/802-94-62
• Ozbiqnq `ena sredwih
godina penzionerka tra`i
honorarni
posao
na
kwig.administrativnim
poslovima,
Jadranka,
tel.062/802-94-62
Programska {ema Sremske televizije
Sreda
12:00 Srem na dlanu - hronika op{tine Ruma (r)
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 O~i u o~i (r)
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu - hronika op{tine In|ija
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Luna (r)
20:45 Sremske pri~e (r)
21:15 Dokumentarni program
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
^etvrtak
12:00 Srem na dlanu - hronika op{tine In|ija (r)
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 Slova~ki magazin
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu – hronika
op{tine Stara Pazova
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Bez tambure nema pesme
21:15 Dokumentarni program
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
Petak
12:00 Srem na dlanu – hronika
op{tine Stara Pazova (r)
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 Dokumentarni program
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu - hronika op{tine Sremska Mitrovica
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Luna (r)
20:45 Kazivawa
21:15 Zu Hobi
22:15 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
Subota
12:00 Kuhiwica
13:00 Xuboks
14:30 Film (r)
16:30 Paor (r)
17:30 Slova~ki magazin (r)
18:00 Dokumentarni program
18:30 Nemi svedok (r)
19:30 Dokumentarni program
20:00 Film
22:00 Put vina
22:30 Kazivawa (r)
23:00 Ko te {i{a
00:00 Xuboks
Nedeqa
12:00 Cicina tezga
13:30 Paor
14:30 Zu Hobi (r)
15:00 Film (r)
17:00 Bez tambure nema pesme
18:30 Nemi svedok (r)
19:30 Dokumantarni program
20:00 Film
22:00 Sremske pri~e
22:30 Emisija : e TV (r)
23:00 Nemi svedok
00:00 Xuboks
Ponedeqak
12:00 Srem na dlanu - hronika op{tine Srem.Mitrovica (r)
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 Put vina (r)
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu - hronika op{tine [id
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Luna (r)
20:45 Sport STV-a
21:15 Raskr{}a
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
Utorak
12:00 Srem na dlanu - hronika op{tine [id (r)
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 Sport STV-a (r)
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu - hronika op{tine Ruma
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Luna (r)
20:45 Emsija : e TV
21:15 O~i u o~i
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
STRANA 21.
MALI OGLASI 022/611-556
• Potrebna gara`a u nasequ M. Hu|i, tel. 063/37-4849. 630-512
• Prodajem ~etiri original vilerova goblena - ~etiri godi{wa doba, uramqen dobro o~uvan 35h27
cm, tel. 064/934-30-13
• Prodajem dva nova kau~a.
Povoqno. Tel: 626-363
• Kupujem staru Singer {iva}u ma{inu. Tel: 626-363
• Prodajem zamrziva~e dva
sandu~ara od 210 i 410 litara i ladli~ar 200 litara, tel. 626-041, 064/22145-09
• Potreban posao `eni za
pomo} i negu u ku}i i druge
poslove, tel. 641-270,
064/207-11-59
• Prodajem zamrziva~ 320
l u ispravnom stawu, tel.
623-972
• Prodajem povoqno ma{inu za su{ewe ve{a Gorewe
ma{ina ima garanciju nekori{tena, Kraqa Petra
prvog br. 19, tel. 022/623823, 065/602-10-35
• Povoqno prodajem polovni ma{inu za {ivewe i
zastakqeni
zamrziva~,
tel. 064/217-80-60
• Prodajem kamenoreza~ku
ma{inu za rezawe slova,
tel. 064/938-88-08
• Prodajem lov.karabin CZ
PAP u kalibru 8h57 sa opti~kim ni{anom BUSHNELI
ELITE 3200, uve}awe 5-9h12
sa originalnim nosa~em,
tel. 064/938-88-08
• Prodajem lova~ku pu{ku
I MP 153 u kalibru 12 sa
promenqivim ~okovima
novo, 064/938-88-08
• Prodajem kom.lova~ku pu{ku ?Z-586-15 u kalibru
16/7h65 R novo, tel.
064/938-88-08
• Prodajem aparat za elektrovarewe 220 – 380 V velike ja~ine ujedno puwa~
akumulatora i starter motora 12 – 24 V , kao nov,
tel. 022/448-230
• Prodajem rashladnu vitrinu Frigo @ika, tel.
617-605, 063/816-65-00
• Prodajem garderobni ormar, vuneni okrugli tepih,
fotequ, doma}u rakiju, monitor samsung CZNCMASTER 19 in~a 943 SN, tel.
064/317-72-73
• Prodajem dva trokrilna
drvena prozora dimenzija
170 h 120 cm sa duplim krilima i roletnama i jedan
dimenzija 140 h 120 sa
ugra|enim venecijaner roletnama cena vrlo povoqna
tel.
022/630-329,
060/484-00-44
• Prodajem TA pe} 6 cena
8.000 dinara tel. 063/7855-835, 611-708
• Prdajem polovnu stolariju, balkonska vrata, dvokrilni, trokrilni i ~etvorokrilni prozor, mogu}
svaki dogovor, tel. 064/2071-631
• Ugra|ujem i remontujem
sekciona gara`na vrata,
ku}na i industrijska, tel.
065/619-98-61
• Prodajem ili mewam metalni ~amac sa kabinom za
mawi auto uz doplatu tel.
064/684-66-44
• Prodajem perje, tel.
064/317-71-05
• Otkupqujem neispravne
zamrziva~e i ve{ ma{ine,
626-041
• Prodajem fri`ider gorewe 225 l povoqno, tel.
627-064
• Prodajem dva mu{ka odela br. 52, 54, krevet za preglede, pogodan za ordinacije i kozmeti~ne salone,
povoqno, tel. 064/317-7132
• Prodajem slu{ni aparat,
skoro nov tel. 022/612-282
• Prodajem nove kau~e cena 100 evra po komadu, tel.
063/552-915
• Prodajem novu kuhiwu od
hrastovog drveta 3 metra
du`ine, cena 500 evra,
tel. 063/063/552-915
22. STRANA
• Prodajem doma}u rakiju
kajsiju diwu i {qivu,
063/155-57-97
• Prodajem o~uvanu ve{
ma{inu marke CANDY i el.
{poret u odli~nom stawu,
povoqno, tel. 060/30-59600
• Prodajem polovne prozre
sa roletnama staklo vakumirano slovena~ka proizvodwa, (drvo) dimenzije
180 h140 tel. 613-190,
064/276-15-16
• Prodajem, pe} na drva
smederevo nova, {iva}u
ma{inu bagat – Maja,tel.
651-328
• Prodajem police monta`no–demonta`ne sa fiokama 2,2 h 5m, cena 500
evra, tel. 063/590-183
• Prodajem veliki sanduk
za posteqinu i dve no}ne
komode, tel. 064/240-60-48
• Kucam diplomske, seminarske radove i sve vrste
tekstualnih sadr`aja po
ceni od 40 din/stranica,
tel. 063/70-25-884
• Dajem ~asove iz matematike za u~enike osnovnih
{kola, 639-183, 064/155-4202
• Prodajem motornu testeru 2,2 ks povoqno, tel.
060/367-16-03
• Prodajem doma}u rakuju
staru 15 godina, tel.
060/623-41-11
• Prodajem polovnu ve{
ma{inu i nov tepih, tel.
630-209
• Prodajem guske, patke,
~ili vili, japanke, gu{~iju
mast, tel. 651-569
• Prodajem benxamin 180
cm visine, tel. 618-034
• ^asovi nema~kog jezika
za u~enike osnovne {kole,
tel. 625-904, 064/370-45-40
• ^asovi srpskog jezika i
pomo} pri u~ewu, tel. 625904, 064/370-45-40
• Tra`im ozbiqnu osobu
za obavqawe komercijalnih poslovva, tel. 061/16936-53
• Najpovoqnije prawe, su{ewe i peglawe ve{a, mawe popravke ma{inom za
{ivewe, tel.063/194-87-96
• Prodajem kopir strug za
drvo, tel. 022/613-661
• Vaspita~ i apsolvent
U~iteqskog fakulteta sa
aktivnim znawem engleskog jezika, otac jednog deteta, ~uvao bi dvoje dece
od 3 – 7 godina, prevoz
obezbe|en, tel. 617-413,
060/345-33-10
• Spremam po ku}ama, tel.
621-615
• Fizioterapeutkiwa sa
patrona`nim iskustvom,
negovala bi i ~uvala starije osobe, tel. 064/420-2013
• Povoqno prodajem komad
novog etisona krem boje veli~ine 1,3m h 0,92, tel.
063/859-73-17
• Prodajem lova~ki karabin 7h64 i lova~ku pu{ku
12/12, lice sa dozvolom,
tel. 631-972
• Prodajem i dovozim ku}i
ise~eno drvo cena 1500 meko, 2000 tvrdo, tel.
064/137-04-08
• Dajem ~asove matematike
i hemije, tel. 022/625-407,
064/021-46-88
• Uspe{no dajem ~asove hemije, tel. 061/165-72-02
• Prodajem spravu za ve`bawe – leg magic, 063/562091
• Kupujem mawu vikendicu
na Fru{koj gori, tel.
064/322-25-37
• Dajem ~asove engleskog
za osnovce i sredwo{kolce, 069/627-119
• Prodajem briketirnicu,
dvosmernu 250 kg na ~as,
su{aru, gorionik i ciklon,
tel. 064/685-66-77, 063/19229-26
• Mawu ma{inu za rezawe
kamena prodajem, pogodno
za teracere i kamenorezce, tel. 640-134, 063/72-50542
• Dajem ~asove matematike, osnovcima, sredwo{kolcima i studentima,
tel. 670-776, 064/965-22-87
• ^uvala bih starije osobe,
tel. 064/162-29-04
• Prodajem kompletan
alat za mehaniku, bravariju i vodovod sa svim prete}im el. ma{inama kao i
autogeni i el. aparat, tel.
612-648
• Prodajem pe} na gas (dimna) ja~ine 7 kw tel. 060/3059-600
• Prodajem trofejni zastavin pi{toq 7,62, tel. 625359
• Engleski, nema~ki, italijanski jezik – ~asovi,
(zagarantovan uspeh), tel.
063/85-97-317
• Ugradwa gipsanih plo~a
(pregradni zidovi, spu{teni plafoni) i ugradwa laminatnih podova, tel. 651804, 651–154, 060/75-35753
• Snimawe i fotografisawe va{ih sve~anosti, digitalnom opremom po najpovoqnijim uslovima, tel.
063/527-657
• Prodajem povoqno novu
poluautomatsku lepilicu
za kese (pra{kasti proizvodi) tel. 064/32-22-537
• Presnimavawe video materijala na DVD, snimawe
doga|aja, uslu`na monta`a, tel. 022/615-137
• Prodajem tendu za va{are i pijace, veoma o~uvana,
gratis {tender za ve{alice i fiskalnu kasu kompakt, dobro o~uvana, tel.
063/83-77-440, 022/625-160
• Prodajem ma{inu za pletewe `ice u ispravnom
stawu, povoqno, tel. 672779, 064/351-82-44
• Prodajem zrewaninsku
pe} na gas, 35000 kalorija
u ispra-vnom stawu, povoqno, 672-779, 064/651-8244
• Prodajem opremu za proizvodwu hladno ce|enih
uqa, suncokret, bundeva,
repica, tel. 011/80-75-341,
063/184-10-26
• Prodajem pentu, moravinu prskalicu od 100 l , tel.
064/16-84-652
• Prodajem stolarsku presu, tel. 625-413
•Prodajem de~ji sportski
bicikli sa 5 brzina, jedan
broj mawi od ponike. Cena
3.000 dinara. Tel: 022/640531
• Prodajem ma{inu za pletewe `ice, ili mewam za
auto, tel. 670-940
• Prodajem pribor za klawe sviwa, tel. 614-665,
064/88-94-852
Dana, 13. aprila 2010. godine u 73. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Borivoje Be`anovi}
1937 – 2010
Dana, 15. aprila 2010. godine u 53. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 24. aprila 2010. godine u 11 ~asova na gradskom
grobqu u Sremskoj Mitrovici dajemo trogodi{wi pomen
na{em dragom i nikad zaboravqenom suprugu, ocu i dedi
Marija Jejina
1957 – 2010
O`alo{}eni: supruga Vera, sin Milo{, snaja Ana, unuka Iva, Sini{a sa porodicom
i ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: suprug Predrag, sinovi Goran i Sr|an
sa porodicom, }erka Sla|ana
sa porodicom, bra}a Miroslav, Dragan i Ivica i ostala rodbina i prijateqi
Dana, 15. aprila 2010. godine u 56. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 15. aprila 2010. godine u 72. godini `ivota preminula je na{a draga
Petar Latas
@ivana Isailovi}
1938 – 2010
Veselinke Kuzminac
O`alo{}eni: supruga Marija, sinovi Du{an i Milo{,
otac Du{an, sestra Desa sa
porodicom i ostala rodbina
i prijateqi
O`alo{}eni:
suprug
Zdravko, sin Dragan, }erka
Dragica, snaja Biqana, unuci
i unuke Maja, Mi{a, Ivana,
Milica i ostala mnogobrojna
rodbina i prijateqi
Uspomenu ~uvaju: }erka Jelica, zet Zoran, unuk Radomir, snaja Katarina, praunu~ad Jelena i Marko i ostala
rodbina i prijateqi
Dana, 16. aprila 2010. godine u 82. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 12. aprila 2010. godine u 66. godini `ivota preminula je na{a draga
Frawa Buha
Kaja Spasojevi}
O`alo{}eni: sin Ivan,
}erka Ivanka, brat Ivan, sestra Bojka, unu~ad i ostala
rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: suprug \or|ije, sinovi Miodrag, Nenad
i ^edomir unuk Jakov, sestre
Ana, Sarajka, Zora i Ru`a i
ostala rodbina i prijateqi
U na{im srcima uvek }e{
biti sa nama. S qubavqu i
po{tovawem uvek }ete se se}ati tvoji najmiliji.
Suprug Petar, k}i Oqa, unu~ad Aleksandra i Stojan i
zet Mileta.
Dana, 17. aprila 2010. godine u 59. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 12. aprila 2010. godine u 67. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 18. aprila 2010. godine u 73. godini `ivota preminula je na{a draga
1954 – 2010
1928 – 2010
1944 – 2010
Du{anu Te{anovi}u
Porodica Te{anovi}
Dana, 2. maja 2010. godine
navr{ava se godina od smrti
na{e drage
Tu`no se}awe
Dana 19. aprila 2010. godine navr{ava se tri godine
kako nije sa nama na{a voqena, supruga, majka i baka
Du{anka Sladojevi}
LI^NI
LI^NI
• Penzioner, dobar doma}in, tra`i osobu do 65 godina radi dru`ewa a mogu} je i brak, tel. 022/752451
• Lep i zgodan povratnik
iz [vajcarske tra`i lepu
i zgodnu `ensku osobu bez
obaveza od 35 do 50 godina,
tel. 022/670-734, 670-963
• O`enio bi ka`u drugi da
sam zgodan mu{karac, upadqivu vrlo zgodnu `ensku
izra`enih bujnih oblina,
izazovnog zavodqivog izgleda, mla|u, sa svim izra`enim `enskim atributima, `enstvenu, lepu, zdravu, bez dece, bez obzira na
obrazovawe, zaposlewe,
imovno stawe i narodnost,
penzioner nema dece i dao,
nasledila bi lepu penziju,
stan sa centralnim grejawem i ostalo u Sremskoj
Mitrovici pored reke Save, tel. 022/617-934
• Penzioner 54 godine `eli da upozna penzionerku
od 55 godina za dru`ewe
tel. 062/521-84-34
• Penzioneru 80 godina,
potrebna `ena od 50 do 70
godina radi pomo}i u ku}i,
mogu} brak, tel. 640-685
Radoslav Runti}
1951 – 2010
Ivan Bugaxija
Danica Davorija
1937 – 2010
1943 – 2010
O`alo{}eni: supruga Novka, sin Dragan, }erka Dragana, snaha Danijela, zet Dragan, unuk Marko i ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: majka Bojana,
supruga Verica, sin Sa{a i
}erka Sawa sa porodicama i
ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: suprug Nikola, sin Nikola, }erka Nada,
zet Stevo, unuci Dejan i Dejana i ostala rodbina i prijateqi
Dana, 18. aprila 2010. godine u 54. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 13. aprila 2010. godine u 50. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 18. aprila 2010. godine u 81. godini `ivota preminula je na{a draga
Mijo [imle{a
1956 – 2010
O`alo{}eni: otac Ivan,
supruga Slavica, sin Darko
i ostala rodbina i prijateqi
Ivan Jovanovi}
1960 – 2010
O`alo{}eni: voqena supruga Ru`ica, porodice Jovanovi}, Miri}, ^repinko, Imbri{i}, Peri}, Repaji}, Panteli}, Galeti} i ostala rodbina i prijateqi
Spomenka Ani~i}
1929 – 2010
O`alo{}eni: sin Milorad, po}erka Jela sa porodicama i ostala mnogobrojna
rodbina i prijateqi
21. april 2010.
Nenad Grozdani}
24. avgust 1990. - 13. april 2010.
Svi su ~itali bajke, a mi smo sa na{im An|elom `iveli bajku
gotovo 20 godina. Vi{e nema Nenada, nema bajke, nema ni~ega sem
stravi~nog bola, koji ne prestaje.
Hvala svima koji su nam davali podr{ku.
Majka Nada i otac Branislav
21. april 2010.
STRANA 19.
CMYK
CMYK
Hotel "Moravica"(***)
Timo~ke bune 4, 18230 Sokobawa
Phone: +381 18/ 830 622
Fax: +381 18/ 830 656
Sajt: www.hotel-moravica.com
E-mail: [email protected]
Mitrova~ke novine * Osniva~ i izdava~ NIP "Mitrova~ke novine" d.o.o Sremska Mitrovica, Kraqa Petra I broj 9. Odgovorni urednik Svetlana Cucani}, * telefon /faks 022/ 611-556 * teku}i ra~un: 355-1005979-55 Vojvo}anska banka AD Novi Sad, glavna filijala Sremska Mitrovica i 335-13635-87, Metals banka AD Novi Sad, filijala Sremska Mitrovica * cena primerka 30 dinara. Godi{wa pretplata 1.560 dinara, polugodi{wa 780 dinara, tromese~na 390 (+ptt tro{kovi)*
e-mail: [email protected] i [email protected] * [tampa: [tamparija Forum, Vojvode Mi{i}a br. 1, Novi
Sad. Nenaru~eni tekstovi i fotografije se ne vra}aju.
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 (497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni nedeqnik / odgovorni urednik
Svetlana Cucani}. - God. 1, br. 1 (2001) - . – Sremska Mitrovica : Mitrova~ke novine,
2001-.-Ilustr.: 45 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 165382407
Download

str 01 M.qxd