CMYK
GODINA X l SREMSKA MITROVICA, 11. AVGUST 2010. l BROJ 451 l CENA
Telefon
623-860
30 DINARA
@u}a
AN
EST
IZV G L E D
PO
K
Foto: @eqko Petras
Strana 3.
„Etno dan“ u Morovi}u
rajem pro{le i po~etkom ove godine sa ruskim ministarstvom za vanredne situacije na{e ministarstvo unutra{wih poslova utana~ilo je dogovor o formirawu regionalnog centra za vanredne situacije i za brzo reagovawe u slu~aju po`ara, poplava, zemqotresa itd. sa sedi{tem u Ni{u. Tu ideju razni analiti~ari, a naro~ito dvojica ministara Da~i} i [ojgu, su
ocenili kao opravdanu jer Rusija, navodno, raspola`e dobrim letelicama za ga{ewe po`ara poput aviona Il-76 ili Be-200, kao i
helikopterima Ka-32. Kakvi su to avioni znaju vaqda oni upu}eni, ja samo citiram vesti od pre nekoliko meseci. Ideja je bila
da se iz tog centra reaguje, po potrebi i za ne daj bo`e, u oblasti
Mediterana.
Ne{to se ne se}am da je iko iz tog centra reagovao proletos, u
vreme stravi~nih poplava na jugu Srbije, ali recimo da treba da
sa~ekamo da bra}a Rusi, potpomognuti srpskim snagama, realizuju tu kolosalnu ideju. A nas i Rusa 200 miliona. Ili ne{to vi{e?
Me|utim, stvarno ne razumem koga }e Rusi braniti od po`ara u
Srbiji i Bugarskoj, kad nisu kadri mesec dana da ugase po`are u
svojoj zemqi? Moskva se nedeqama gu{i u dimu, civili ginu kao
muve, a kraj se toj tragediji i ne nazire. Dok u drugim, civilizovanim zemqama u takvim prirodnim katastrofama ginu iskqu~ivo vatrogasci, u Rusiji je na sceni jo{ uvek 19. vek.
Ruska novinarka Julija Latiwina je na sajtu E novina u tekstu
Rusija gori, a Putin se ~e{qa iznela po tu zemqu poraznu statistiku, a ti~e se najve}ih po`ara u 20. veku. Koga zanima mo`e to
da pro~ita, veoma je pou~no, a novinarka posebno apostrofira
po`ar u Kaliforniji iz 2003. godine, koji je bio najve}i u istoriji te dr`ave. Tada je izgorelo 3.640 ku}a, evakuisano 120 hiqada
qudi i zabele`ena je {teta od preko dve milijarde dolara, a poginulo ukupno 24-oro qudi. Ona dodaje da je tokom 2008. godine
Rusiji zabele`eno preko 200.000 po`ara u kojima je `ivot izgubilo 15.000 Rusa. Toliko o ruskoj spremnosti da reaguje u vanrednim
situacijama. Kad ruska vlada tako vodi ra~una o Rusima, kako }emo tek mi pro}i?
Uop{te gledano u modernom svetu, ka`u oni koji se razumeju u
te stvari, ne postoje prirodne katastrofe. Sve katastrofe su
uglavnom socijalne. Pa tako, kad se desi zemqotres na Haitiju,
pogine 200.000 qudi, a jo{ ja~i zemqotres u ^ileo odnese 700 `rtava. [to je dr`ava siroma{nija i neorganizovanija broj `rtava
je ve}i.
kakve dr`ave spada maj~ica Rusija, ja stvarno ne znam. Moj
utisak je da je ta zemqa velika tajna. Kako druga~ije okarakterisati zemqu koja promeni zakone koji reguli{u bezbednost {uma i brigu o wima sa dr`ave prenese na one koji eksploati{u te {ume, na bogata{e i vlasnike fabrika za proizvodwu celuloze i papira? Onako kako bi pro{le koko{ke kada bi ih
~uvale lisice, isto tako su pro{le i ruske {ume i Rusi u wima.
Ka`e narod: u dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci. Sve mo`e da izgleda lepo, doterano, upeglano kad nema isku{ewa. ^im se ona pojave, vidi se {ta je na stvari, u stvari.
Gde je ta silna ruska vojska, ti mo}ni avioni, ta tehnika i qudstvo da spre~i pogibije civila po ruskim selima? Kadri su da
stignu na Mesec, da naprave nuklearnu bombu, da tro{e milijarde na naoru`awe, a ne mogu obi~nog Rusa da spasu vatre.
Stepen civilizovanosti i ure|enosti dr`ave ne meri se po koli~ini blaga onih najbogatijih, ve} po tome kako se ista ta dr`ava brine o onima najrawivijima, o siroma{nima, starima, bolesnima, deci, o postradalim.
Tako da se mi xabe uzdamo u rusku silu. Xabe smo se uzdali i
kad je pre neku godinu gorela isto~na Srbija, koliko dugo smo ~ekali ruske avione? Slaba nam je uzdanica. Boqe u se i u svoje
kquse. A i na{e kquse samo {to nije lipsalo.
U
U nedequ, 8. avgusta, na dan za{titnice `ena Svete Petke, odr`an je „Etno dan“ u Morovi}u. U~estvovala su udru`ewa `ena iz blizu 30 mesta iz op{tine [id i mnogih drugih krajeva zemqe, ali i susednih dr`ava.
Aleksandra i Nikola su tako|e uzeli u~e{}e na
ovoj manifestaciji i pokazali da na mladima svet
ostaje.
Strana 6.
Od ovog broja u M novinama
SVE O SREMSKOM
SPORTU STRANA 12-13.
Sremska Mitrovica ♦ Promenada 13 ♦ Centrala: 022 625 555 ♦ E-mail: hidrosrem ptt.rs
qubavni roman
u nastavcima
„Vrelo leto“
CMYK
Krovovi leteli
po krovovima
Pi{e: Vladimir ]osi}
Moskva suzama ne veruje
@u}a se na
vol{eban na~in
na{ao na
Srem folk festu
i gostima iz
Evropske unije
preneo svoju
zabrinutost {to
u Sremskoj Mitrovici
jo{ uvek nije
izgra|en azil
za pse.
Prijateqstvo sa
u~esnicima
Festivala
iz Italije
@u}a je
iskoristio i da
zatra`i pse}i azil
u toj zemqi.
OLUJNO NEVREME PRO[LOG PETKA
NAPRAVILO VELIKU [TETU
U SREMSKOJ MITROVICI
DUNAV OSIGURAWE A.D.
Glavna filijala SREM
Sremska Mitrovica
^ETKE
&
METLE
Pi{e: Svetlana Cucani}
INTERVJU: GORAN VUKOVI], PREDSEDNIK OP[TINE RUMA
Otvorena vrata za investitore
Eva bez Adama S
D
a nije bilo Eve Ras ne bi se tako o~igledno
pokazalo koliko humane zakone donose na{i
vrli poslanici u Skup{tini Srbije. @eni su
ukinuli porodi~nu penziju zato {to je ostvarivale
prihode od honorarnih poslova. Po zakonu korisnik
porodi~ne penzije ne sme ni{ta da radi. U stvari
mo`e da radi, ali ne mo`e da zaradi, u suprotnom,
sledi oduzimawe iste. Mo`da doti~na glumica nije jedina kojoj se desio zakon o porodi~nim penzijama, ali svakako da je najpoznatija. I dobro, red je
red i zakon mora da se po{tuje.
Zakon po{tuju i svi funkcioneri kojima je ista ta
Skup{tina izglasala da mogu biti na vi{e funkcija istovremeno i da po osnovu tih vi{estrukih
funkcija mogu ostvarivati i vi{estruke zarade.
Nije zabele`no da je neko prekr{io zakon i odrekao se neke foteqe i platice koja ide uz tu fotequ. Na{i politi~ari su legalisti i blago nama sa
wima. Ako je po zakonu, e onda tu nema {ta da se
pri~a, ima da se }uti i trpi.
ojvo|anski pokrajinski poslanici mogu da
kme~e koliko ho}e, ali iako su predsednici
op{tina, direktori bolnica i raznih drugih
javnih preduze}a i ustanova ima da sede u Skup{tini APV i ta~ka. Ako neko misli da je lako dolaziti
svaki mesec, ej, svaki bogovetni mesec, i sedeti tamo nekoliko sati za hiqadu evra, neka proba, pa
nek vidi kolika je to muka. I jel se oni bune? Ne bune se, ako je po zakonu, tako mora biti i {lus.
V
Po zakonu korisnik porodi~ne penzije ne sme ni{ta da radi. U stvari
sme da radi, ali ne sme da zaradi, u
suprotnom, sledi oduzimawe iste.
Mo`da doti~na glumica nije jedina
kojoj se desio zakon o porodi~nim
penzijama, ali svakako da je najpoznatija. I dobro, red je red i zakon mora
da se po{tuje. Zakon po{tuju i svi
funkcioneri kojima je ista ta Skup{tina izglasala da mogu biti na vi{e
funkcija istovremeno. Nije zabele`no da je neko prekr{io zakon i odrekao se neke foteqe i platice koja
ide uz tu fotequ. Ako je po zakonu, e
onda tu nema {ta da se pri~a, ima da
se }uti i trpi
K
o da je lako mu~enom Du{anu Bajatovi}u da
dnevno ide na tri posla i mese~no zaradi 1,3
miliona dinara? Od silnog rada, sigurna sam
da ~ovek ne mo`e da stigne ni da potro{i te silne
novce. I jeste li ga ~uli da se nekad po`alio na
svoju surovu sudbinu? Niste. Tvrd je to orah, socijalisti~ki, navikao na o ruk sistem, dok traje obnova,
nema odmora. Dajte mi ve}u lopatu, pa }ete da vidite za kakve sam rekorde spreman, samo {to ne ka`e.
Tri radna mesta ima, pritisle ga tri dr`avne muke,
pa mu se od wih iz dana u dan {iri vrat i struk. Na~isto }e ~ovek propasti od jeda za dr`avu. Kila`a
mu raste proporcionalno broju obaveza, a izabranicu svog srca jo{ nije sreo. A kad je sretne, {ta da joj
ka`e? Ej, vidi, ovako sam ugojen zbog dr`avnih briga? Ina~e sam lep, visok i zgodan? Koja bi mu to poverovala? I ako ostane neo`ewen, to }e biti samo
zbog dr`avnih briga koje mora da brine. A da li }e
mu dr`ava to upamptiti i priznati? Sumwam. Za takve dr`ava je ma}eha, a ne majka.
e, ne, nije wima lako, pa vi mo`ete da ka`ete {ta ho}ete. I da oplakujete tu`nu sudbinu
Eve Ras, kojoj su ukinuli 18.000 penzije. Jel
vodila dr`avnu brigu? Nije. Jel morala jednom mese~no da sedi u pokrajinskoj Skup{tini? Nije. Jel
se nervirala {to je priznato Kosovo? Nije. (Bar ne
javno). Jel bila direktor neke bolnice? Nije ni to.
Pa {to ho}e onda? To {to je pro{le godine obele`ila 50 godina umetni~kog rada, {to je svetsku slavu stekla dok se Bajatovi} i ostali uspe{ni direktori nisu ni rodili, {to je dobila pregr{t nagrada
za svoj kwi`evni i gluma~ki rad, koga je briga za
to? ^ak ni nacionalnu penziju nema. Mo` misliti
kakva je to onda umetnica. Pa ~ak i Sla|ana mikimiki-veliki Milo{evi} ima tu penziju, a 15 godina
je mla|a. Ova ima 70 godina i jo{ joj |avo ne da mira. Umesto da lepo, penzionerski `ivi od 18.000
ona se uskopistila pa o}e preko leba poga~e. E neka su joj oteli. Na kazan s wom, u narodnu kujnu, kad
ne}e da po{tuje zakone dr`ave Srbije. Kad ne}e da
trpi svoj usud, ko Bajatovi} i ekipa.
N
2. STRANA
hodne radove u skladu sa zahtevima Zavoda za za{titu
spomenika, jer je ona pod za{titom. Iz tre}eg, ~etvrtog
poku{aja uspeli smo da na|emo zainteresovanog zakupca.
Ugovor je potpisan i obaveza
je da se investira 120.000
evra u ure|ewe ovog objekta,
tako da }e on kona~no dobiti
svoj prvobitni izgled. Zakupac je "Maks sport" koji ve}
ima jedan objekat u Rumi i mislimo da je wegova delatnost
primerena ovoj lokaciji.
a Goranom Vukovi}em,
predsednikom rumske
op{tine, razgovarali
smo o nekoliko tema va`nih
za poboq{awe kvaliteta `ivota Rumqana, industrijskoj
zoni i otvarawu novih radnih
mesta, pro{irewu kapaciteta
za prijem dece u vrti}e, socijalnim davawima.
Jedna od najva`nijih aktivnosti lokalne samouprave vezana je za opremawe
industrijske zone "Rumska
petqa", jer se o~ekuju investicije doma}ih i stranih
privrednika, {to zna~i i
otvarawe novih radnih mesta. Dokle se tu stiglo?
GORAN VUKOVI]: [to se
ti~e "Rumske petqe" mi ne gubimo vreme. Sve aktivnosti
realizujemo u {to kra}im rokovima kako bi {to pre do{li do rezultata. Poodmakle su pripreme za elektrifikaciju ove zone {to je najzna~ajniji infrastrukturni
resurs i preduslov da bi se
ne{to gradilo. Sve ostalo je
i lak{e i br`e. Elektrifikacija je ne{to {to tra`i vi{e vremena i ugovor koji smo
potpisali sa Elektrovojvodinom nam garantuje da }e do
jeseni struja sti}i do ove lokacije pa bi, prvi investitori ako se pojave, mogli da
grade. Radili smo i na izme{tawu melioracionih kanala, posle ~ega se sti~u uslovi da se izvr{e radovi izme{tawa tih kanala, da bi se
povr{ina oslobodila postoje}e kanalske mre`e i na boqi na~in uradilo odvodwavawe. Nova parcelacija je
stupila na snagu, tako da mo`emo po~eti i projektovawa
saobra}ajnica na ovoj lokaciji, sredstva od 182 miliona dinara su obezbe|ena u
Fondu za kapitalna ulagawa,
tako da o~ekujem da }e industrijska zona do jeseni biti
kompletno infrastrukturno
opremqena i na raspolagawu
zainteresovanim investitorima. Sa nekima su razgovori
ve} u poodmakloj fazi, sa nekima su u najavi. O~ekujem
kad krenu prve realizacije,
da }e ih biti jo{ vi{e, tako
da }e se sa wihovim ulagawima po~eti re{avati i na{
najve}i problem - nezaposlenost.
"Mitas" pro{iruje pogon
pored ve} postoje}eg u biv{oj "Rumagumi", a trenutno
aktuelan je i pogon koji se
gradi u Hrtkovcima za proizvodwu hrane za ku}ne qubimce. Kakvo je va{e mi{qewe o ovim investicijama?
VUKOVI]: Kad je "Mitas" u
pitawu, najnovija informacija je da }e za nekoliko meseci
pomeriti izgradwu, zbog wihove investicije u Americi.
Ono {to je dobra vest iz ovog
kolektiva je da }e u narednom
periodu uvesti i ~etvrtu smenu, {to zna~i da }e oko 60
radnika u postoje}em pogonu
do kraja godine dobiti posao.
Jedan broj wihovih radnika je
na obuci u ^e{koj i obu~avaju
se za rad na novim ma{inama
koje }e biti donete u postoje-
Strip
U Hrtkovcima je postavqen kamen temeqac za izgradwu fabrike za proizvodwu
hrane za ku}ne qubimce kapaciteta
30.000 tona godi{we i tim proizvodima
se prakti~no pokriva tr`i{te ovog dela
Evrope, a vrednost investicije je oko 10
miliona evra
}u halu i wima se zameniti
neke zastarele konfekcionerke i prese. To je sasvim izvesno i pohvalili su se da je
prodaja u Evropi dobra, {to
zna~i da je Evropa iza{la iz
ekonomske krize, i da }e morati da pove}aju proizvodwu
kako bi zadovoqili te novostvorene zahteve za wihovim
proizvodima. I za nas je to
dobra vest, a najavqena investicija }e biti pomerena za
po~etak naredne godine. U
Hrtkovcima je postavqen kamen temeqac za izgradwu fabrike za proizvodwu hrane za
ku}ne qubimce kapaciteta
30.000 tona godi{we i tim
proizvodima se prakti~no pokriva tr`i{te ovog dela
Evrope, a vrednost investicije je oko 10 miliona evra. U
toku je izrada Plana detaqne
regulacije za tu fabriku, a
dogovor je da im rumska op{tina ovo zemqi{te ustupi
besplatno, da na wemu grade.
Re~ je o zapo{qavawu tridesetak radnika, najve}im delom iz Hrtkovaca.
Po okon~awu ovogodi{weg upisa dece u rumske
vrti}e, 80-oro wih koji ispuwavaju uslove da borave
u vrti}ima je ostalo "ispod
crte". Pro{le godine je bila sli~na situacija, ali je
ipak na|eno re{ewe. [ta }e
lokalna samouprava uraditi tim povodom i dokle se
stiglo sa izgradwom novom
vrti}a?
VUKOVI]: Ostalo je 80
dece i poku{a}emo da najve}em broju, ipak, obezbedimo
sme{taj. Najverovatnije da
}emo dobiti od Ministarstva
prosvete jedan monta`ni
objekat, oko 400 kvadratnih
metara, koji bi bio postavqen kod postoje}eg vrti}a u
Prvomajskoj ulici i prakti~no bi time problem re{ili
na adekvatan na~in. [to se
ti~e vrti}a koji je trebalo
da po~ne da se gradi jo{ krajem pro{le godine, gradwa
jo{ nije po~ela. Raspisan je
tender za izbor izvo|a~a. On
je na finansirawu Fonda za
kapitalna ulagawa tako, da
oni biraju izvo|a~a i prakti~no odre|uju po~etak radova. Do pomerawa rokova je do{lo zbog smawenih sredstava
u Fondu za kapitalna ulagawa, tako da su oni imali prioritete da neke ve} zapo~ete
projekte zavr{e i sada je do{ao na red i vrti}. O~ekujem
tokom jeseni da }e po~eti prvi gra|evinski radovi i da
}e oni biti zavr{eni.
Da li se mo`e re}i da }e
sa po~etkom slede}e {kolske godine, u septembru, vrti} biti zavr{en?
VUKOVI]: Mnogo puta su
pomiwani rokovi i oni su iz
navedenih razloga pomerani.
Ne bih `eleo ni{ta zbog toga
da obe}am. Vide}emo kakva }e
biti kretawa u slede}oj godini, ali uglavnom sve zavisi
od obezbe|ewa sredstava u
Fondu za kapitalna ulagawa.
Svakako, da bi jako dobro bilo, da to bude septembar naredne godine i mi }emo u~initi sve {to je do nas da tako
bude. U svakom slu~aju, postoji i alternativno re{ewe i ja
o~ekujem na jesen postavqawe
monta`nog objekta, mi smo sve
pripreme izvr{ili i on bi
nam u zna~ajnoj meri, na kra}i
period, re{io problem sme{taja dece.
Pre par meseci izvr{en
je prenos vlasni{tva na
rumsku op{tinu zgrade koja
je me|u Rumqanima poznata
kao biv{a zgrada SDK. Ona
je posle preseqewa slu`be
bila ruglo u samom centru
grada. Kada }e po~eti wena
popravka?
VUKOVI]: Rekonstrukcija
ovog objekta zahteva velika
finansijska sredstva i mi ih
u ovom trenutku nemamo. Zato
smo se odlu~ili da ovu zgradu
damo u zakup i da zakupac ima
obavezu da izvr{i sve neop-
Biv{a kasarna u Rumi je
sada potpuno napu{tena, a
nalazi se na izuzetnoj lokaciji, na svega par minuta hoda od samog centra grada.
[ta }e lokalna samouprava
preduzeti u saradwi sa Vojskom Srbije kako bi se ovaj
prostor priveo nekoj nameni?
VUKOVI]: Razgovarali
smo sa Vojskom Srbije. Mi smo
izrazili interes da rumska
op{tina taj prostor preuzme,
odnosno kupi. Komisija je i
odredila vrednost tog prostora, a re~ je o oko tri i po
miliona evra, ali opet su finansije u pitawu. Mi u ovom
trenutku nemamo sredstva potrebna za kupovinu tog prostora. On ostaje rezervisan i
kada budemo obezbedili ta
sredstva mi }emo kupiti ovaj
prostor i prostor kasarne na
aerodromu koji je mnogo ve}i,
ali je prostor u centru daleko atraktivniji. Mi ra~unamo
na oba prostora. Za ovaj prostor u centru krenu}emo u
pripremu urbanisti~ke dokumentacije za wegovo ure|ewe,
verovatno za neki sportskoposlovno-stambeni kompleks
koji bi bio ure|en na najsavremeniji na~in i predstavqao ne{to {to bi ulep{alo
na{ grad. Kada je prostor kasarne na aerodromu u pitawu,
to je izvanredna lokacija za
izgradwu nove industrijske
zone.
Zavr{en je i Akcioni
plan zapo{qavawa koji je
neophodan ukoliko lokalna
samouprava `eli da aplicira za sredstva za odre|ene projekte iz ove oblasti?
VUKOVI]: Akcioni plan
se ti~e na~ina za re{avawe
problema nezaposlenosti. Mi
smo i do sada radili na tome,
iako nismo imali Akcioni
plan. On predvi|a sve one aktivnosti koje smo i do sada
imali i ono {to je zna~ajno,
kao dodatno, da Op{tina pomogne samozapo{qavawe sa
200.000 dinara svakom, ko sa
evidencije Nacionalne slu`be na ovaj na~in `eli da re{i svoj problem. Mislim da je
to, uz ono {to obezbe|uje Republika, zna~ajno. Mi smo u
ovoj godini ve} izdvojili sedam miliona dinara za stimulisawe zaposlenosti, o~ekujem da }emo u nekom iznosu dobiti podr{ku od Republike i
tim sredstvima finansirati
samozapo{qavawe.
Smiqa Xakula
(Deo intervjua objavqenog u
novom broju Rumskih novina)
Crta: Ratko Torma
Pi{e: V. ]osi}
11. avgust 2010.
OLUJNO NEVREME PRO[LOG PETKA NAPRAVILO VELIKU [TETU U SREMSKOJ MITROVICI
PE]INA^KI
TURIZAM
Termalni
izvor u
Kupinovu
KROVOVI LETELI PO KROVOVIMA: Izme{tawe bolesnika u hirur{kom bloku
Mitrova~ka bolnica ponovo bez krova
• Olujni vetar je odneo privremeni krov
sa hirur{kog bloka •
Krov Zavoda za javno
zdravqe pao na zgradu
Doma zdravqa, {teta u
oba objekta je velika •
Stradali
krovovi
PSC Pinki, Popovi}eve i {kole u [a{incima
S
remsku Mitrovicu je u petak,
6. avgusta oko 17 ~asova zahvatilo jako olujno nevreme,
pra}eno gradom i obilnim padavinama. Vetar je lomio drve}e, nosio
krovove, a najve}a {teta je zabele`ena na zgradi Op{te bolnice, Zavoda za javno zdravqe, PSC Pinki,
te dvema {kolama, Popovi}evoj
{koli u Sremskoj Mitrovici i {koli u [a{incima.
Sa zgrade hirur{kog bloka Op{te bolnice vetar je odneo privremeno postavqen krov. Da podseti-
OD [email protected] DO OLUJE: Dr Dragan Malobabi}, Branislav Nedimovi}, Aleksandar Prodanovi}, Atila ^engeri
mo, 2. juna krov hirur{kog bloka je
izgoreo u po`aru, tako da on nije
bio u potpunosti saniran. Prema re~ima dr Dragana Malobabi}a, pomo}nika direktora Op{te bolnice,
privremeni krov nije odoleo jakom
vetru, a zbog proki{wavawa osobqe bolnice je moralo da evakui{e
74 pacijenta sa ~etvrtog sprata, sa
odeqena ortopedije.
Krov sa zgrade Zavoda za javno
zdravqe je odleteo i pao na zgradu
direkcije Doma zdravqa koja se na-
Tro{no stablo platana nije izdr`alo olujni bes
Strava u ulici platana
Rasturen krov PSC Pinki
Jedan od najvi{e nastradalih
delova grada bila je ulica platana koja od nekada{weg Doma JNA
vodi put @elezni~ke stanice.
Svakako da treba pohvaliti radnike sremskomitrova~kog JP „Komunalije“ i „Elektrodistribucije“
Pre`iveo splitsku Loru,
zamalo nastradao u bolnici
Bo{ko Ka{i}, izbeglica iz Drni{a i pacijent mitrova~ke Bolnice pre`iveo je po`ar 2. juna i
kako sam ka`e tu no} je preno}io u
staroj Bolnici u hodniku.
– To je bila drama nevi|ena. E
evo, sad me je opet sna{lo. Sad mi
je malo boqe, ali {aqu me ku}i,
pa kako }e biti tek }u da vidim. Ja
sam rezervni stare{ina i bio sam
na rati{tu od prvog dana, a 1994.
godine su me Hrvati zarobili.
Sedam meseci sam proveo u zatvoru u splitskoj Lori. E, kad sam to
pre`iveo. Sav sam izlomqen i u
delovima, sve mi je bilo zdrobqeno, ruke, noge, vilica ... – pri~a
Bo{ko dok sedi u pixami u holu
hirur{kog bloka i ~eka sina da ga
odvede ku}i.
11. avgust 2010.
Bo{ko Ka{i}
koji su u rekordno brzom vremenu
do{li na lice mesta i odmah pristupili sanirawu o{te}ena prouzrokovanih padom ogromnih grana
platana na kolovoz i elektri~ne
instalacije.
N. Nik{i}
lazi u bolni~kom krugu. Po re~ima
direktora Doma zdravqa dr Nade
Zec Petkovi} o{te}ewe je veliko.
Na lice mesta su isto ve~e do{li
predstavnici lokalne samouprave,
gradona~elnik Branislav Nedimovi} i predsednik Skup{tine grada
Aleksandar Prodanovi} sa saradnicima, a o{te}ene objekte u krugu Bolnice obi{ao je i pokrajinski sekretar za zdravqe dr Atila ^engeri.
- Odmah po prestanku oluje na
ulice grada su iza{le sve slu`be
javnih preduze}a, Vodovoda, Komunalija, vatrogasci. Bilo je dosta
problema na saobra}ajnicama u gradu zato {to je popadalo drve}e. U
@elezni~koj ulici vetar je oborio
stablo platana. Sve je to u roku od
sat vremena o~i{}eno, atmosferska kanalizacija odgu{ena. Sre}a
pa niko nije nastradao. U Bolnici je
veliki problem, ali ona je u nadle`nosti Pokrajinskog sekretarijata
za zdravqe – rekao je Branislav
Nedimovi}.
Svetlana Cucani}
Snimio: @eqko Petras
Sini{a Vukov
U
sredu, 4. avgusta, u op{tini Pe}inci su u protokolarnoj poseti boravili dr`avni sekretar Ministarstva za infrastrukturu,
doktor Rajko Peri}, zamenik
predsednika op{tine Ba~ki
Petrovac, Radomir Zotovi} i
predstavnici turisti~kih organizacija iz Egipta i Rusije
Gaser Anvar Riad i Mihail
Larionov. Osnovni ciq posete i razgovora koji su vo|eni
sa predsednikom op{tine Pe}inci Sini{om Vukovim, bio
je upoznavawe gostiju iz inostranstva sa turisti~kim potencijalima op{tine.
Zamenik predsednika op{tine Ba~ki Petrovac, Radomir Zotovi} tom prilikom je
rekao, da je op{tina Pe}inci
ve} na pravi na~in iskoristila prednosti svog geografskog
polo`aja za industrijski razvoj, a da je ovo prilika da se
predstavnici turisti~kih organizacija upoznaju sa turisti~kim potencijalima op{tine Pe}inci, vezano i za organizaciju turisti~kih tura, ali
i za mogu}i prostor za investirawe u turizam.
Predstavnik Egipatske kompanije Nature travel, Gaser
Anvar Riad, osim turisti~kih
obilazaka prirodnog rezervata bio je zainteresovan i za
izvor tople vode u Kupinovu.
- Za sada smo zainteresovani, ali moramo da prou~imo
koje mogu}nosti za privla~ewe turisti~ke posete nudi va{a op{tina i kakvu vrstu saradwe mo`emo ostvariti, kako bi smo {to vi{e qudi zainteresovali da je poseti. Znam
da imate dobre izvore termalne vode, a to je ono {to mi
tra`imo, jer nam to pru`a mogu}nost da investiramo u spa
centre i male hotele - rekao je
Gaser Anvar Riad.
D. Sre}kov
Brojne turisti~ke
mogu}nosti
STRANA 3.
U GRADSKOJ KU]I
Prijem za volontere sa „Zasavice“
G
MATI^AR
SKLOPILI BRAK: Duki}
Du{an, voza~ i Vukovi} Nata{a, trgovac, Popovi} Slobodan, automehani~ar i Vetmi}
Valerija, preh. tehni~ar, Ili}
Mladen, gimn. i Pejakovi} Marija, preh. tehn., Luki} Nenad,
policajac i \uri} Qubica,
med. sestra, Herceg Neboj{a i
Nimet Lidija, Ke~i} Ratomir,
ekonomista i Mrk{i} Katarina, prof. srpske kwi`evnosti, Jevti} Sa{a, bravar i Domazet Marijana, preh. tehni~ar, Lobo`inski Miodrag, gimnaz. i Pindovi} Tawa, gimnaz.,
Nedi} Ilija, prof. istorije i
[uput Jelena, prof. engleskog
DOBILI ]ERKU: ^e~eri}
Jovan i Jovana, Begu{evi}
Stanislav i Nikolina – Srem.
Mitrovica, Pejakovi} Mirko i
Valentina – Vel. Radinci,
Jankovi} \or|e i Vera - Bu|anovci
DOBILI SINA: Beko Dragoqub i Gorica, Moro Ivica i
Anamarija, Simjanovski Paskal i Nata{a – Srem.Mitrovica, Trivkovi} Miroslav i
Olga, Parmakovi} Vladan i
Dragica – No}aj, Bursa} Branislav i Milanka – Irig, Ili}
Miodrag i Slobodanka, Varagi} Mile i Jelena – Ruma, Vlaisavqevi} Dejan i Jovana –
[id, Smiqani} \or|e i Daniela – Siba~, Kon~ar Neboj{a i
Vesna – Ba~inci
UMRLI: Stoj{i} Ilija ro|.
1938, Petrovi} Milan ro|.
1980, Popovi} Radivoj ro|.
1947, Pavlovi} Gojko ro|.
1958, Petrovi} Dobrila ro|.
1942, Nesvanulica Mara ro|.
1944, Vlaisavqevi} Nevenka
ro|. 1938, Jovanovi} \or|e
ro|. 1952, Bere{ Mata ro|.
1944, Mi{i} Milka ro|. 1924,
Ceh Mira ro|. 1958, Tumbas
Hermina ro|. 1920, \ukanovi}
An|elija ro|. 1947, Pap An|elija ro|. 1942, Kuzmanovi}
Veqko ro|. 1912, Feratovi}
Fadil ro|. 1964, Blagojevi}
Toda ro|. 1933, Brki} Nada
ro|. 1932, Jovi~i} Bogdanka
ro|. 1960, Vasi} @ivka ro|.
1960, Papi} Sava ro|. 1928,
Tadi} Sreto ro|. 1955, Vojnovi} Vladimir ro|. 1938, Ni}kovi} Bo{ko ro|. 1961, Dabi}
Vera ro|. 1942, ^avi} Nenad
ro|. 1956, ^upi} Milica ro|.
1931, @ivkovi} Tomislav ro|.
1934, Simeunovi} Gojko ro|.
1961.
Obave{tewe
za izbeglice
Komesarijat za izbeglice
Republike Srbije nastavqa
raspodelu humanitarnih paketa hrane najugro`enijim porodicama izbeglih i interno
raseqenih lica, ~ime obezbe|uje dodatnu podr{ku Lokalnim akcionim planovima za
re{avawe problema izbeglih
i interno raseqenih lica.
Da bi ostvarili pravo na
humanitarnu pomo} (paketi sa
hranom) svi zainteresovani
(socijalno ugro`eni) sa boravi{tem-prebivali{tem na
podru~ju grada Sremska Mitrovica treba da se jave gradskom povereniku za izbeglice
najkasnije do 25. avgusta 2010.
godine.
NA SCENI POZORI[TA
„DOBRICA MILUTINOVI]“
Sreda 11. avgust u 21 sat,
mala scena
[email protected] u`ivo“
Ciklus filma: Slobodna zona
Subota 14. avgust u 12 sati,
mala scena
„Gospodari metle“, predstava za decu
4. STRANA
radona~elnik Sremske
Mitrovice, Branislav
Nedimovi}, u ~etvrtak,
5. avgusta primio je u~esnike Me|unarodnog volonterskog kampa koji se odr`ava u
Specijalnom rezervatu prirode „Bara Zasavica“ a koji
je po~eo 4. i traja}e do 13.
avgusta. Ovaj kamp se tradicionalno odr`ava u Zasavici, a organizuje se u saradwi sa Mladim istra`iva~ima Srbije, biolozima sa biolo{kog fakulteta u Novom
Sadu i mladim volonterima
iz drugih zemaqa. Ove godine mladi su stigli iz Francuske, Turske, [panije, Belgije, Italije, Hrvatske i iz
daleke Severne Koreje.
- Velika mi je ~ast {to
sam u na{em gradu mogao da
pozdravim mlade qude iz
celog sveta koji su odabrali
da budu na{i gosti. Na{a je
obaveza i du`nost bila da
se poka`emo kao dobri doma}ini, kako bi mladi volonteri, a neki od wih su
do{li ~ak i sa drugih kontinenata, ovde lepo proveli i
iz na{e zemqe oti{li sa
najboqim utiscima. Ovo je
prilika za dobru promociju
turisti~kih ponuda na{eg
grada koji ima {ta da poka`e – istakao je Branislav
Nedimovi} koji je u razgovoru sa volonterima predstavio i sve istorijske ~iwenice vezane za drevni Sirmijum, ali i druge kulturne i
zabavne sadr`aje koji se mogu prona}i u Sremskoj Mitrovici.
Ukupno 12 volontera radilo je nekoliko dana na revitalizaciji pa{waka Vaqevac, ali i upotpunilo
vreme brojnim obilascima
Sremske Mitrovice, kao i
JKP „TOPLIFIKACIJA“
Prijem kod gradona~elnika
odlaskom u Novi Sad.
- Mladi volonteri koji su
u~esnici ovogodi{weg kampa nalaze se po prvi put u
na{oj zemqi. Trudili smo
se da vreme dobro organizujemo i da pored aktivnosti
na „Zasavici“ pru`imo i bogat zabavni sadr`aj kako bi
se mladi lepo proveli. Ovaj
kamp je ve} tradicionalnog
karaktera {to garantuje wegov kvalitet i dobro dru`ewe – rekao je doma}in, Slo-
bodan Simi}, upravnik Rezervata i direktor Pokreta
gorana.
Mladi volonteri su zadovoqni ovogodi{wom organizacijom i nadaju se da ovo
ne}e biti jedina prilika da
borave u Srbiji. Tokom svog
dosada{weg boravka obi{li su brojna mesta u gradu,
Carsku palatu i druga kulturna i istorijska mesta, a
posetili su i gradsku pla`u.
- Nadamo se daqoj saradwi sa organizatorima kampa
koji mo`e da okupi jo{ ve}i
broj u~esnika i qubiteqa
prirode. Ovogodi{wi kamp
je dao odli~ne rezultate, a
u~esnici iz drugih zemaqa
isti~u da }e se ku}i vratiti
sa lepim utiscima – rekao je
Ivan An|elkovi}, koordinator kampa.
M. Brwilov
NASEQE „MATIJA HU\I“
Izbegli~ka zgrada
Otvoren jo{ jedan Drvengrad
prikqu~ena na toplovod U
Radovi na prikqu~cima za toplifikaciju
R
adovi na prikqu~ewu
zgrade za socijalno
ugro`eno stanovni{tvo na toplovod u mitrova~kom Nasequ „Kamewar“
su u toku. Prema re~ima
Slavka Sladojevi}a, direktora JKP Toplifikacija Sremska Mitrovica, radi se trasa du`ine od 200
metara i vrednost investi-
cija je oko milion i 700 hiqada dinara, a u potpunosti se finansira iz prihoda ovog preduze}a. U Nasequ „Kamewar“ se ujedno izvode radovi na izgradwi
prikqu~nog {ahta za budu}i Gerontolo{ki centar
koji treba da bude izgra|en
na ovoj lokaciji.
B. S.
CENTAR ZA KULTURU „SIRMIJUMART“
POD POKROVITEQSTVOM GRADA
SREMSKE MITROVICE
Raspisuje javni konkurs
za Gitarijadu "Savstok"
Gitarijada se odr`ava 28. avgusta, a konkurs se raspisuje u
dve kategorije autorska muzika i obrade poznatih pesama.
(Grupa konkuri{e samo za jednu kategoriju)
Uz prijavu za Konkurs obavezno dostaviti:
Ime grupe (adresa i telefon osobe za kontakt)
Kratku biografiju grupe
Broj ~lanova i sastav po instrumentima (sa obavezno zastupqenom gitarom)
Radni snimak u trajawu od 10 do 15 minuta
Grupa mora, za Gitarijadu, imati pripremqen program u
trajawu do 20 minuta.
Konkurs je otvoren od 1. jula do 16. avgusta
Prijave dostaviti na adresu: Centar za kulturu „Sirmijumart“, za Gitarijadu „Savstok“, Ul. Vuka Karaxi}a 10, 22000
Sremska Mitrovica
Sve informacije mogu se dobiti na telefone: 022/62-11-94,
022/62-63-30 i na sajtu: www.sirmiumart.com
[email protected] TELEFONI
Policija
Vatrogasci
Hitna pomo}
Autobus. stanica
@elezn. stanica
De`urna apoteka
JKP Vodovod
92
93
94
621-143
621-444
625-411
626-200,
064/8894-772
JP Komunalije
624-500
Srem gas
610-069
Elektrodistribucija
630-333
JP Direk. za
izgradwu grada
623-788
Bolnica
610-222
Zavod za
javno zdravqe
PU „P~elica“
Poreska uprava
Op{tin. inspekcije cen.
Republi~ke inspekcije:
- poqoprivredna
- veterinarska
- sanitarna
- tr`i{na
- za rad, zapo{qavawe
i soc. politiku
- za{tita `ivotne
sredine
- vodoprivrede
610-511
624-398
611-214
610-566
610-657
610-646
610-558
610-348
610-618
624-660
614-450
~etvrtak, 5. avgusta u
Nasequ „Matija Hu|i“
sve~ano je otvoreno
drugo po redu de~ije igrali{te u ovom delu Sremske Mitrovice. Drvengrad u Nasequ
„Matija Hu|i“ je u potpunosti
finansiran iz sredstava JP
Direkcije za izgradwu grada.
Ovo Javno preduze}e osim
{to radi na komunalnoj i saobra}ajnoj
infrastrukturi,
trudi se da i za najmla|e napravi neke zanimqive sadr`aje.
- Kao {to smo pre dvadesetak dana najavili, nastavqa
se izgradwa de~ijih igrali{ta u Sremskoj Mitrovici.
Ovo je drugo igrali{te u Nasequ „Matija Hu|i“, a ja se nadam da }e do kraja avgusta biti izgra|eno i tre}e de~ije
igrali{te koje }e se nalaziti
u Nasequ „Bloku B“. U perspektivi slede}e godine }emo nastaviti ovu akciju – izjavio je direktor Direkcije za
izgradwu grada Bojan Gavri}.
Grad Sremska Mitrovica
ovom akcijom nastavqa sa
Sa otvarawa Drvengrada u Nasequ „Matija Hu|i“
ure|ewem centralne gradske
zone. Izgra|eno de~ije igrali{te je u potpunosti bezbedno za decu.
- Izgradili smo de~ije
igrali{te i na taj na~in obezbe|ujemo da roditeqi imaju
gde da dovedu svoju decu. Deca
su ovde bezbedna, sklowena
su sa ulice. Ovde nema saobra}aja i sigurno je da dajemo
svoj doprinos razvoju i una-
pre|ewu detiwstva – rekao je
zamenik gradona~elnika Sr|an Kozlina na otvarawu Drvengrada u Nasequ „Matija
Hu|i“.
Roditeqi i deca su zadovoqni igrali{tem koje im je
Grad poklonio. Sada }e imati
jo{ jedno mesto za igru i dru`ewe sa svojim vr{wacima.
B. Selakovi}
DOM ZDRAVQA
BUK BAR
Bazar zdravqa u MZ „Centar“ Otkrivawe
Fru{ke gore
A
kcija Bazar zdravqa organizovana je u
~etvrtak, 5. avgusta u Mesnoj
zajednici „Centar“ u Sremskoj
Mitrovici. Ovo
je bila prilika
da radnici mitrova~kog Doma
zdravqa provere zdravstveno
stawe stanovnika ovog dela
grada, a saradwa sa mesnim
zajednicama je
jedna od wihovih ~estih aktivnosti.
Direktorka
Doma zdravqa u
Sremskoj
Mitrovici dr Nada Zec Petkovi} istakla je
Detaq sa Bazara zdravqa
da se Bazar
zdravqa organizuje u ciqu kontrole zdravstvenog stawa gra|ana.
Mesna zajednica „Centar“ je po prvi put organizovala Bazar
zdravqa u svojim prostorijama.
– Na posledwem sastanku Saveta Mesne zajednice „Centar“
doneli smo odluku da iza|emo u susret najstarijim sugra|anima i omogu}imo im da dobiju besplatno merewa krvnog pritiska, {e}era u krvi, kao i merewe triglicerida i holesterola. Ovu akciju planiramo da organizujemo na svaka tri meseca – izjavio je predsednik Saveta Mesne zajednice „Centar“ Vladimir Lukjan~enko.
Gu`ve u prostorijama Mesne zajednice ukazuju na veliko
interesovawe starijih Mitrov~ana da kontroli{u svoje
zdravqe.
B. S.
U
mitrova~koj kwi`ari
„Buk bar“ u ~etvrtak, 5.
avgusta odr`ana je promocija romana „14 tajni Fru{ke gore“ autora Sa{e Jovanovi}a koji je ro|en u Sremskoj Mitrovici, a sada `ivi
i radi u Novom Sadu. Kako je
poreklom Mitrov~anin, ovaj
umetnik okupio je veliki broj
zainteresovane publike u kojoj je bilo puno autorovih
prijateqa, ali i onih koji su
do{li na jo{ jednu od kwi`evnih promocija koja je obele`ila leto u pesni~kom
dvori{tu „Buk bara“.
Roman „14 tajni Fru{ke gore“ napisan je modernim i
primamqivim i lako ~itqivim stilom koji }e zainteresovati svakog ~itaoca. U wemu }e svako ko traga za tajnama ve~ne mladosti i `ivota,
poku{ati da prona|e odgovore, gde se one kriju i kako ih
otkriti. Fru{ka gora, prirodni lokalitet sa velikim
brojem lepota i bogatstava,
krije brojna mesta, kako
umetnik isti~e, izvore ve~ne
mladosti za kojom svi te`imo, ali nam zbog nedostatka
duha ostaje nedosti`na. Ova
kwiga poku{ala je da promeni takvu sliku i ponudi odgovore na pitawa koja mu~e savremenog ~oveka.
M. B.
11. avgust 2010.
LETO U LA]ARKU
Festival folklora “La}ara~kim {orovima”
U
subotu, 7. avgusta po prvi put u La}arku je odr`an Festival folklora pod nazivom „La}ara~kim
{orovima“. Festival je bio
uvertira za Srem folk fest
koji se ove godine odr`ava
od 9. do 12. avgusta u Sremskoj Mitrovici. Na Festivalu folklora „La}ara~kim
{orovima“ predstavili su se
doma}ini, KUD „Aleksandar
Dejanovi}“, zatim KUD „Branko Radi~evi~}“ iz Sremske
Mitrovice, kao i nekoliko
vokalnih solista.
- Ciq Festivala je da
afirmi{e Kulturno – umetni~ko dru{tvo „Aleksandar
Dejanovi}“, Mesnu zajednicu
La}arak, samo selo i tradicionalni mentalitet. Nadam se da }e ovaj Festival
prerasti u tradicionalni i
da }e slede}e godine biti
jo{ sadr`ajniji – rekao je
predsednik Organizacionog
odbora Festivala Bo{ko
Umeti}.
Tokom dva sata, mnogobroj-
Bo{ko Umeti}
ni me{tani sela i gosti, me|u kojima su bili i predsednica op{tine [id Nata{a
Cvjetkovi}, gradona~elnik
Sremske Mitrovice i wegov
zamenik, Branislav Nedimovi} i Sr|an Kozlina, predsednik Skup{tine grada
Aleksandar Prodanovi}, i
drugi predstavnici lokalne
samouprave, u`ivali su u pesmi i igri. Ovo je bila prilika da se podseti na zna~aj negovawa kulture i tradicije
Srema.
B. Selakovi}
Sa Festivala folklora „La}ara~kim {orovima“
Predstavnici Grada i gosti na Festivalu u La}arku uz bogat program za sve generacije
U
~etvrtak 5. avgusta
zavr{en je tradiconalni no}ni turnir u
malom fudbalu „La}arak
2010“. Tokom dvanaest dana
trajawa turnira vi|en je
vi{e nego kvalitetan fudbal i 500 do 600 qubiteqa
fudbala (na dan finala i
svih hiqadu) su svako ve~e
mogli da u`ivaju u majstorijama ~ak devetnaest ekipa.
Finalno ve~e obele`ila
je sve~arska atmosfera
upotpuwena
revijalnom
utakmicom veterana, finalom pionira i nastupom
KUD Aleksandar Dejanovi}
iz La}raka.
U finalu su se zaslu`eno na{le ekipe Intervagena i Hidromatika koje su i
tokom celog turnira najvi-
Turnir u malom fudbalu
{e pokazale. Kona~an rezultat bio je 1:1(strelci:
Vujovi} za Intervagen a ]iri} za Hidromatik) a u penal zavr{nici spretnija,sretnija i za nijansu boqa bila je ekipa Intervagena u sastavu: \oki}, A}imovi}, Santra~, Maksimovi}, Trebovac, Vujovi}, Valenti}, Grabi}, Mili~i}.
Za Hidromatik su igrali
Klincov, Raji} Sr|an, Raji}
Nikola, Miqkovi}, Ga~i},
Jeremi};Jovanovi} Qubi{a, Jovanovi} Goran,]iri}.
U utakmici za tre}e mesto ekipa Stolarije Mi{~evi} je pobedila ekipu
Kafe bar Atos.
Za najboqeg igra~a turnira progla{en je Slobodan
Santra~ iz ekipe Intervagena, dok je najboqi golman
turnira Dragan Klincov iz
ekipe Hidromatik.
Tako|e se mora pohvaliti odli~no su|ewe kako u
finalu tako i tokom ~itavog turnira sudija Milanovi}a i Stankovi}a.
Intresantno je ista}i da
je u pionirskoj konkurenciji trijunfovala ekipa De~aci paklene ulice.
Puno utiska,energije i
sportskog nadmetawa obele`ilo je ovaj turnir koji
nije uspelo da ugrozi ni povremeno lo{e vreme koje je
produ`ilo wegovo trajawe.
Utisak je da se sa blagim
`alom {to se ovaj turnir
priveo kraju ve} sada javqa
`eqa da {to pre startuje
„La}arak 2011“.
Tekst i slike:
Bo{ko Umeti}
Drugo mesto je pripalo ekipi Hidromatika
11. avgust 2010.
Pobednici turnira: ekipa Intervagena
Publika je mogla da prati kvalitetan mali fudbal
STRANA 5.
U OKVIRU [IDSKOG „KULTURNOG LETA“
[IDSKA TRIBINA
Etno dan u Morovi}u
N
UKRATKO
Koncerti u KOC-u
Protekle nedeqe na platou ispred KOC – a u [idu
odr`ani su brojni koncerti
grupa kao {to su Daire, Prajm
Tajm, Propala firma, kao i
koncert posve}en najve}im
porocima dana{wice. Odr`an je i kwi`evni susret posve}en Me{i Selimovi}u kao
i niz pozori{nih predstava.
Proslava jubileja
Ovog meseca bi}e obele`ena jubilarna godi{wica doseqavawa Slovaka u [id, a 200
godina od wihovog dolaska
posebno }e biti obele`eno u
periodu od 13. do 15. avgusta
predstavqawem monografije
„Slovaci u [idu“, sportskim
dru`ewima, sve~anom slu`bom u Slova~koj evangeli~koj crkvi i nizom drugih manifestacija.
Zlatni kotli}
Posledweg julskog dana u
Morovi}u je odr`ano takmi~ewe u spravqawu najukusnijeg kotli}a na kojem su prvo
mesto zauzele `ene iz udru`ewa „Sremice“ iz Morovi}a, drugo mesto je osvojio
„Adios Embrios“ iz istog sela, a tre}e „Var Temerin“ iz
istoimenog mesta.
Ure|ewa u Ba~incima
U Ulici Sala{i u Mesnoj
zajednici Ba~inci, zavr{eno
je nasipawe grebanog asfalta u du`ini puta od 250 metara ~ime je poboq{an put koji
vodi do pru`nog prelaza, a
ubrzani su i radovi koji prethode otvarawu Etno ku}e. Do
objekta je dovedena voda, a
o~ekuje se nastavak ure|ewa.
Novi trotoari
U Mesnoj zajednici [id,
nastavqeni su radovi na izgradwi pe{a~kih staza koje
su zavr{ene u ulicama Majke
Jevrosime i Cara Lazara, a
predvi|eni su radovi na izgradwi istih u Tolstojevoj i
Vojvo|anskoj ulici.
^i{}ewe [idine
Do kraja meseca, u okviru
javnih radova, bi}e zavr{eno
ure|ewe i ne betoniranog dela korita kanala [idina.
a samom kraju ovogodi{we
manifestacije
„Morovi}ki letwi dani“ koja se odr`ava u sklopu
„[idskog kulturnog leta“ , u
nedequ, 8. avgusta, na dan za{titnice `ena Svete Petke,
odr`an je „Etno dan“ u Morovi}u. Ovogodi{wi, ~etvrti
po redu, susret udru`ewa
`ena iz blizu 30 mesta kako
iz op{tine [id, tako iz mnogih drugih krajeva zemqe,
ali i susednih dr`ava, odr`ao se, u organizaciji Kulturno – obrazovnog centra, u
[idu, dok su u ulozi doma}ina bile `ene iz udru`ewa
„Morovi}anke“. Manifestaciju koja je okupila blizu hiqadu gostiju i me{tana sve~ano je otvorio pokrajinski
sekretar za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova,
Miroslav Vasin koji je istakao vrednost ovakvih dru`ewa, razmene iskustava, ali i
potencirawa turisti~kih
ponuda Vojvodine, a kako je
rekao, u op{tini [id, Morovi} sigurno raspola`e sa
najbrojnijim argumentima kada je oblast turizma u pitawu.
- Uvek je veliko zadovoqstvo biti u lepom dru{tvu
`ena, a posebno mi je drago
{to su ovakve manifestacije
sve ~e{}e i {to okupqaju sve
Miroslav Vasin i predstavnici lokalne samouprave na jednom od {tandova
ve}i broj u~esnika. Ovakvi
doga|aji }e uvek imati podr{ku institucija Pokrajine,
koje nastoje da promovi{u
prednost udru`ivawa `ena i
tako doprinose negovawu
tradicije i kulturnih vrednosti, ali i razvijaju svest o
zna~aju organizovawa i samoinicijative. Veliki je zna~aj
dolaska udru`ewa iz regiona, jer tako negujemo dobre
odnose i razvijamo prijateqstva. Morovi} je uvek bio do-
^etvrtak 12. avgust
17 ~as. – Uli~ni basket, Dan
mladih
Petak 13. avgust
17 ~as. – Uli~ni basket
200 Godina Slovaka u [idu
Subota 14. avgust
19 ~as. – Finalna utakmica
uli~nog basketa
22 ~as. - Pena party ( DJ Tole
– Space Motion – Radio AS Novi Sad) – Vatrene igra~ice
(Plato KOC-a)
21 ~as. – Melodije Ruskog dvora – (Ruski Dvor)
Nedeqa 15. avgust
21 ~as – Koncert Tambura{kog
orkestra Ravnica
manifestaciju, koja je ve} postala tradicionalna.
- Uz pomo} Op{tine i pokrajinskih institucija, uspeli smo da organizujemo ovo
dru`ewe koje je okupilo `ene iz brojnih mesta. Mesna
zajednica Morovi} je tako
pokazala da mo`e da organizuje manifestacije ovakvog
obima i zna~aja – rekao je Miladin Pini}.
„Etno dan“ okupio je udur`ewa `ena iz Vaqeva, Rume,
Delo za ponos mnogih generacija
Po{to je krajem prethodnog
meseca u Op{tini [id potpisan ugovor koji predvi|a
vrednu donaciju Amerikanke
na{eg porekla, Radmile Milentijevi} u iznosu od 22.000
ameri~kih dolara, za izradu
spomenika slavnom narodnom peva~u Filipu Vi{wi}u,
u Mesnoj zajednici Vi{wi}evo ve} su po~ele pripreme za
dan kada }e spomenik biti
otkriven. O~ekuje se da }e to
biti 30. oktobra, uo~i manifestacije „Vi{wi}evi dani“, a ve} je potvr|eno da }e
otkrivawu ovog veli~anstvenog dela, ~iji }e izgled biti
dostojan li~nosti kojoj }e biti posve}eno, prisustvovati
veliki broj me{tana, gostiju
i posetilaca, ali i zvani~nika.
- Postojawe spomenika posve}enog Filipu Vi{wi}u od
velike je va`nosti za na{e
selo koje }e tih dana, kada
spomenik bude otkriven, biti centar tradicionalnog i
Ponedeqak 16. avgust
18 ~as. - „Prvo lice imenice –
ma{ta“ radionica Lutkarskog
pozori{ta
19 ~as – Brana i prijateqi –
Uli~no pozori{te
20 ~as. – Pozori{na predstava za decu lutkarskog pozori{ta „^arobwak iz Oza“
21.30 ~as. – Filmsko preduze}e „Fiks –Fokus“ filmsko ve~e „ Kratkog metra“
Utorak 17. avgust
21 ~as. – Koncert grupe „Neuni{tivi“
Sreda 18. avgust
21 ~as. – Master Bend i Truba~i Danijela Jokanovi}a
^etvrtak 19. avgust
21 ~as. – Koncert grupe „ Van
Gog“ - Sportska hala
ISPRAVKA
U broju 450 na{ih novina od 4. avgusta, objavqena je gre{ka
u anketi u okviru teksta Bogat program uprkos krizi. U pomenutom tekstu, pogre{no je navedeno ime jednog od anketiranih sagovornika, Vlatka \eki}a. U tekstu je umesto imena
Vlatko \eki} stajalo Ratko \eri}.
Ovom prilikom se izviwavamo Vlatku \eki}u i ~itaocima
na{ih novina.
6. STRANA
bar doma}in, {to se i sada
pokazalo – izjavio je Miroslav Vasin.
„Etno dan“ posetili su i
predstavnici lokalne samouprave na ~elu sa predsednicom op{tine, Nata{om Cvjetkovi} i narodnim poslanikom @eqkom Brestova~kim,
a sve goste pozdravio je i
predsednik Saveta Mesne zajednice Morovi}, Miladin
Pini}, koji je istakao da su
me{tani sela ponosni na ovu
PRIPREME ZA OTKRIVAWE SPOMENIKA FILIPU VI[WI]U
duhovnog o~uvawa svesti na{eg naroda. Za ovu donaciju
mo`emo da zahvalimo brojnim imenima ~iji su nosioci
qudi koji su prepoznali zna~aj ovakvog poduhvata. Pored
same gospo|e Milentijevi},
uz ~iju pomo} su obezbe|ena
sva potrebna sredstva za izradu spomenika, veliku zahvalnost dugujemo i lokalnoj
samoupravi u [idu, pokrajinskom sekretaru Miroslavu
Vasinu i drugim zvani~ncima
Pokrajine. Od ove godine,
svaki put kada budemo odr`avali tradicionalnu manifestaciju „Vi{wi}evi dani“
po kojoj je na{e selo poznato
u celoj zemqi, to }emo ~initi pored spomenika posve}enog velikoj li~nosti na{e
istorije i tako }e ona imati
svoj puni zna~aj i smisao –
rekao nam je Boban Kolarevi}, predsednik Saveta Mesne zajednice Vi{wi}evo koji je dodao, da me|u me{tanima postoji velika radost i
[IDSKO KULTURNO LETO
Sreda 11. avgust
19 ~asova – Etno dan – Aktivi
`ena op{tine [id, KUD „Jesen `ivota“ i Savez invalida rada
Iriga, Bawa Luke, ^erevi}a,
Rakovca, [ida i sela {idske op{tine. Iako je bio takmi~arskog karaktera, najva`nije za sve u~esnike je bilo
dru`ewe i lep provod koji je
trajao do kasnih ve~erwih
sati. U ime doma}ina, sve
prisutne je pozdravila i Veronika Gavri}, predsednica
udru`ewa „Morovi}anke“,
koja je istakla va`nost manifestacije za promociju sela,
ali i dru`ewa koja su sve ~e{}a. Jedna od u~esnica je bila i Vera Aleksi} predsednica udru`ewa `ena iz Rume
koja je bila veoma zadovoqna
organizacijom {to su istakle i ostale u~esnice.
- Sveta Petka je za{titnica svih `ena, a danas nam je
pomogla da se okupimo i ponovo sastanemo na jednom mestu. Veoma je va`no {to manifestacija ima humanitarni karakter – istakla je Vera
Aleksi}.
Za najlep{i {tand progla{en je {tand Udru`ewa `ena
„Va{ica“. „Etno dan“ je zavr{en kulturno – zabavnim
programom, a sve slatke i
slane |akonije koje su bile
izlo`ene na {tandovima
udru`ewa odnete su deci
sme{tenoj u De~je selo u
Sremskoj Kamenici.
M. Brwilov
Boban Kolarevi}
nestrpqewe da spomenik bude {to pre otkriven.
Kako se mesto budu}eg spomenika nalazi u centru sela,
preko puta ambulante, ve} se
radi na ure|ewu okoline koja
obuhvata {irok prostor pe{a~kih staza, zelenih povr{ina, prate}ih objekata, koje
treba srediti, kako bi orga-
Mesto budu}eg spomenika
nizacija otkrivawa spomenika bila {to boqa. Ure|ewe
okoline budu}eg spomenika
kao svoju du`nost preuzele
su Mesna zajednica Vi{wi}evo i Op{tina [id, koja }e otkrivawem ovakvog dela dobiti jo{ jedan argument u turisti~koj ponudi na{ih krajeva.
Otkrivawe spomenika Fi-
lipu Vi{wi}u, u mestu gde je
`iveo i gde je sahrawen bi}e
zasigurno jedan od najva`nijih doga|aja u oblasti kulture i negovawa tradicije i
istorije na{eg naroda ove godine u op{tini [id, ali za
koji }e se sigurno ~uti i u celoj zemqi, ali i {ire.
M. B.
ELEKTRONSKA NAPLATA PARKING MESTA
Vi{e reda - mawe reklamacija
P
o~etkom maja u [idu
je po~ela elektronska naplata parking
mesta. Prema re~ima nadle`nih iz parking slu`be JKP
Standard, voza~ima u [idu
je na raspolagawu 265 parking mesta, raspore|enih u
dve zone, crvenu i plavu.
Mesta su u svakom momentu
uglavnom popuwena. Cena
parkirawa u crvenoj zoni je
40 dinara sa maksimalnom
du`inom parkirawa 90 minuta. U plavoj zoni nije
ograni~eno vreme. Svi parkinzi su propisno obele`eni, postavqene su velike
info table, na kojima je detaqno opisano na koji na~in je mogu}e uplatiti parking mesto.
– U posledwe vreme imamo sve mawe reklamacija i
pritu`bi gra|ana, {to zna~i da je elektronska uplata
parkirawa za`ivela. U samom centru grada ima vi{e
mesta, uveden je red na ulicama grada, tako da mo`emo
\or|e Manojlovi}
re}i da su iskustva u ovih
nekoliko meseci pozitivna.
Dodu{e, ima i onih kojima
to ne odgovara, ali smatram
da je ovo deo neke voza~ke
kulture. Zadovoqni smo i
ostvarenim prihodom od
parkirawa, a ta sredstva se
upu}uju u buxet firme. Svi
parkinzi u gradu su javna povr{ina. Ni jedna firma ili
ustanova nije zakupila par-
Svi parkinzi su propisno obele`eni
kinge, tako da nema parking
mesta za korisnike usluga
tih firmi – rekao je administrator u parking slu`bi
\or|e Manojlovi}
On je dodao da se sve reklamacije gra|ana mogu podeliti na osnovane i neosnovane. Osnovane su one
kada gra|ani uplate parking na pogre{an broj ili se
permutuje broj tablice, i to
su nenamerne gre{ke koje se
lako isprave.
– Neosnovane su kada do|e ~ovek i pita za{to je to
da platim? Ipak, broj reklamacija se iz dana u dan
smawuje, tako da mo`emo zakqu~iti da su gra|ani ve}
prihvatili pla}awe parking mesta – ka`e Manojlovi}.
S. C.
11. avgust 2010.
AD „NOVOGRADWA“ RUMA
JP “STAMBENO” RUMA
Pripreme za grejnu sezonu Posle procene,
prodaja imovine
O
Rumska hronika
SAVEZ
SAMOSTALNIH
SINDIKATA RUMA
Besplatno
letovawe za
57 radnika
U ponedeqak, 9. avgusta u
sindikalno odmarali{te u
Dowem Stolivu otputovalo
je 57 radnika iz rumske op{tine. Radnici }e u Dowem
Stolivu besplatno boraviti
deset dana, a za wih je ovaj
odmor obezbedilo Op{tinsko ve}e Saveza samostalnih
sindikata Srbije u Rumi.
Obave{tewa o besplatnom
desetodnevnom odmoru su
upu}ena u rumske firme, a
osnovne organizacije sindikata u wima su odlu~ivale
ko }e i}i na odmor u Dowi
Stoliv. Neki od kriterijuma
su bili uslovi rada, primawa i zdravstveno stawe radnika. Ovih 57 radnika poti~u
iz 29 rumskih preduze}a. Finansirawe wihovog odmora na{ sindikat ko{ta 1,2
miliona dinara. Zato }emo
videti da li }emo slede}u
grupu radnika koji bi trebalo da idu u bawe mo}i da po{aqemo na odmor i le~ewe
na jesen ove ili na prole}e
slede}e godine - rekao nam je
Drago Te{i}, predsednik Op{tinskog ve}a.
Iako prihvatqivi uslovi
u ovom odmarali{tu, ni`a
cena i mogu}nost otplate na
vi{e rata, nije rezultiralo
ve}im interesovawem radnika. Naprotiv, interesovawe
onih koji se opredequju da sa
porodicom letuju ove godine
na moru, nikada nije bilo mawe.
SPORTSKI
TERENI
NA BREGU – RUMA
Pena
festival
Subota, 14. avgust sa
po~etkom u 21 ~as
Informacije i rezervacije
na telefon: 065/660-66-56
RUMSKI MATI^AR
SKLOPILI BRAK: David Suba i Sawa Savi},
Mitar Hrenek i Branka Pacek, Milan Blagojevi} i
Ivana Vla~i}, Damir Nikoli} i Gordana Stanoj~ev,
Predrag amarxi} i Nada
Marjanovi}
DOBILI SINA: Milka i
Sr|an [kaqac, Jelena i
Aleksandar Milo{evi}
UMRLI: Milutin Pe{ovi} ro|. 1968, Jela Bi}ani}
ro|. 1929, ^aslav Simi}
ro|. 1931, Simo Stojakovi}
ro|. 1949, Dragiwa Kosanovi} ro|. 1924.
Stranu pripremila:
Smiqa Xakula
11. avgust 2010.
d 4. avgusta u JP “Stambeno” u Rumi zapo~eo je
remont kotlarnica i
postrojewa kako bi sve bilo
spremno za narednu grejnu sezonu.
U kotlarnici “Solidarnost” kod Doma zdravqa kupi}e se novi kotao snage tri megavata, jer je postoje}i u lo{em stawu, a radi}e se i remont kotla u kotalrnici
Sportska hala, kao i svi drugi neophodni poslovi, dok je
ve} ura|eno prawe i za{tita
kotlova i neophodne popravke.
JP “Stambeno” greje 111.300
kvadratnih metara povr{ine
od ~ega je 92.000 kvadratnih
metara stambenog prostora u
oko 1.800 stanova.
- Tokom cele prethodne
grejne sezone imali smo stabilno snabdevawe energentima, tako da nije bilo problema sa grejawem. Me|utim, nama je osnovni problem disparitet cena, odnosno cena ko{tawa je znatno ve}a od na{e
prodajne cene. Svesna sam socijalne situacije i ne insistiram da cena bude jednaka
ceni ko{tawa, ali smatram
opravdanim, da cena bar pokrije tro{kove energenata i
da bude socijalno prihvatqiva. Energenti sada u~estvuju u
ceni ko{tawa sa oko 80 procenata - ka`e Milica Mihajlovi}, direktorka JP “Stambeno”.
Ona ukazuje da je 2009. godine prose~na cena energenata
bila 26 dinara, a ove godine
u prvih {est meseci 37,50 dinara.
- U prvih {est meseci pro{le godine bili smo u plusu
600.000 dinara, a u istom periodu ove godine u minusu smo
preko 12 miliona dinara. Za
jedan mesec grejawa potrebno
nam je mazuta u vrednosti 11,5
miliona dinara, a kada bi za
jedan mesec imali stoprocentnu naplatu inkasirali
bi 8.757.000 dinara - ukazuje
na disparitet cena direktorka Mihajlovi}, podse}aju}i
Milica Mihajlovi}
da je po~etkom godine tra`eno pove}awe cena koje pokriva tro{kove energenata, ali
da cena bude prihvatqiva.
Odobreno je {est procenata pove}awa, te su unutra{we rezerve potpuno iscrpqene. Tako|e, direktorka
Mihajlovi} ka`ei da je cisterna mazuta od 24 tone pro{le godine ko{tala 600.000
dinara, a ove u istom periodu
1.040.000 dinara. Ina~e, prose~na naplata ra~una je oko
95 procenata.
Za jednu grejnu sezonu, kada
je zima prose~no hladna, JP
“Stambeno” utro{i 1,7 miliona kilograma mazuta i pola
miliona kubnih metara prirodnog gasa.
Stambeno je dobilo i donaciju od Nema~ke razvojne banke KFW u visini od 600.000
evra koja }e biti utro{ena za
pove}awe energetske efikasnosti.
- Sa tim sredstvima obnovi}emo 13 podstanica u nasequ “Solidarnost” i 13 novih
podstanica u centru grada,
zna~i 26 od ukupno 43 podstanice bi}e nove. Dva kotla u
“Solidarnosti” i jedan kotao
nazivne snage od pet megavata u kotlarnici u Sportskoj
hali, a uradi}emo i cirkulacione krugove za jo{ jedan kotao i rekonstruisati deo toplovoda u centru. Ugasi}emo
kotlarnicu u Robnoj ku}i i
Orlovi}evoj ulici i tako
smawiti zaga|ewe ugqen dioksidom i natrijum hidroksidom u centru grada - ka`e o
planovima za kori{}ewe ove
donacije Milica Mihajlovi}.
Donacija se ne mo`e, kako
je prvobitno planirano, realizovati u ovoj godini, jer se
za povla~ewe sredstava mora
po{tovati odre|ena procedura. Ona podrazumeva potpisivawe ugovora izme|u Vlade
Srbije i Vlade Nema~ke, jer
je KFW dr`avna banka, a potom }e Ministarstvo rudarstva i energetike morati da
konkuri{e kod pristupnih EU
fondova za novac za pla}awe
konsultanata, a konkursi za
ova sredstva se otvaraju dva
puta godi{we.
- U januaru, februaru i martu naredne godine konsultanti }e obi}i sve toplane koje
su dobile kredite i donacije,
a posle toga }e se i}i na objediwenu javnu nabavku za potrebnu opremu, a re~ je o ukupnim sredstvima u visini od
54 miliona evra. Mi smo projekte za 13 podstanica u nasequ „Solidarnost“ i projekat
za toplovod u centru grada
ve} uradili, a ostalo tek
predstoji, jer nemamo potrebna sredstva za sve. Re~ je o
projektima koji }e poboq{ati energetsku efikasnost, a u
ciqu sni`avawa na{ih tro{kova i poboq{awa grejawa ka`e direktorka JP “Stambeno” Milica Mihajlovi}.
SEZONA GODI[WIH ODMORA
Ve}ina Rumqana letuje u gradu
K
ada su se pro{le godine i kod nas po~eli
ose}ati efekti ekonomske krize to se odrazilo i na broj prodatih aran`mana za letovawa. No, ove
godine, kada je prodaja
aran`mana u pitawu, situacija je jo{ lo{ija nego pro{le.
Oni koji se odlu~e da idu
u Gr~ku, i to severni deo,
budu}i da su vize ukinute,
~esto idu u sopstvenoj organizaciji i na licu mesta
uzimaju apartmane.
- ^uo sam od nekih na{ih
ranijih klijenata, da su na
takav na~in, sme{taj i
apartmani skupqi nego preko agencija - upozorava Petar Dimitrijevi}, vlasnik
"Panonijatursa" u Rumi.
Zapa`eno je i ve}e interesovawe Rumqana za Tursku, ali se za aran`mane sa
hotelima sa tri i vi{e zvezdica ipak opredequju oni
sa dubqim xepom. Standardno je interesovawe za
Crnu Goru, a {to se ti~e Hrvatske za ovu destinaciju
se, jo{ uvek, opredequju qudi koji imaju rodbinu ili
poti~u iz Hrvatske i tamo
putuju u sopstvenoj re`iji.
Sve ~e{}a je i pojava
aran`mana "Last minute" i
ko se opredeli za wih, mo`e na letovawe za 20 do 30
odsto jeftinije.
- Po~ela je i boqa prodaja turisti~kih aran`mana u
evropske prestonice, Be~,
Budimpe{tu, Prag, a re~ je o
putovawima od produ`enog
vikenda, pa do pet-{est dana trajawa. Staju 150 do 200
evra, {to nije puno za dobre
aran`mane a, i pogodni su
za one koji ne mogu odvojiti
vi{e dana za odmor - ka`e
Petar Dimitrijevi}.
Velika ve}ina Rumqana
ne}e putovati na odmor. To
potvr|uju i na{i sagovornici Qiqana Jerki} i Bora
Bo`i}. Iako `ivi sama, Qi-
sla sina koja nemaju posao,
ve} samo povremeno rade
kod privatnika, pa od svoje
plate jo{ poma`e i wima.
- Nikada nisam bio na moru, a odmor koristim da dodatno zaradim, tako {to radim sezonske poslove u poqoprivredi ili sa zidarima - ka`e Bora Bo`i}.
Deo biv{ih radnika Novogradwe
U
AD "Novogradwa" u Rumi
u toku je procena imovine posle ~ega }e uslediti prodaja. To je jedini na~in da se isplate radnici,
kao prvi poverioci koji su godinama nisu primili ni zarade niti su zdravstveno osigurani, kao i ostali poverioci.
Procena imovine je pokrenuta na osnovu re{ewa Trgovinskog suda u Sremskoj Mitrovici i trebalo bi da bude
zavr{ena do 20. avgusta. Tada
bi trebalo da se zna vrednost oko 11 hektara zemqi{ta koje poseduje ova firma,
kao i nekoliko preostalih
objekata koji su jo{ uvek u
vlasni{tvu "Novogradwe".
Podsetimo, u "Novogradwi"
je pokrenut ste~aj u novembru
pro{le godine, a na osnovu
predloga za pokretawe ste~ajnog postupka koji je podnelo JP "Stambeno" koje je imalo preko dva miliona dinara
potra`ivawa od "Novogradwe". Sredstva za pokretawe
ste~ajnog postupka od 600.000
dinara obezbedila je rumska
Op{tina. Za ste~ajnog upravnika odre|en je Vladeta Duwi} iz In|ije.
U junu ove godine, 82 biv{a
radnika "Novogradwe" su potpisali ugovore sa republi~kim Fondom solidarnosti i
svako od wih je dobio preko
140.000 dinara na ime posledwih devet zarada pred
odlazak na evidenciju Nacionalne slu`be za zapo{qavawe.
GRADSKA BIBLIOTEKA
Ve~e nezaboravnih pesama
Zavi~ajnog muzeja. Me|utim, tada se posetiocima
predstavio kao izvo|a~
pesama ~ije je tekstove
napisao poznati pesnik
Du{ko Trifunovi} sa kojim je Branko bio dugogodi{wi prijateq.
Ove godine, Branko
Pra`i} je pevao ruske
romanse i starogradske
pesme.
- Uvek sam se dobro
ose}ao u Rumi. Pravim
{etwu kroz muziku koju
volim, pre svega, ruske
pesme. Gostovao sam vi{e puta jo{ u onda{wem
Branko Pra`i} na
SSSR-u, gde su na{i pekoncertu u Rumi
va~i, pogotovo \or|e
Marjanovi} i Ivica [erokviru rumskog Kulfezi bili izuzetno popularturnog leta, u ~itaoci
ni. Kod Rusa me je uvek faGradske biblioteke u
scinirao wihov odnos prema
petak, 6. avgusta, svoj konistoriji, narodu i patrioticert pod nazivom "Ve~e nezazmu - rekao je Branko Praboravnih pesama" odr`ao je
`i}.
kantautor Branko Pra`i}.
Svoj koncert, Branko PraBranko Pra`i} nije nepo`i} je zapo~eo starom i poznat Rumqanima, budu}i da
znatom ruskom pesmom iz
je ovo wegovo tre}e gostova1941. godine "Tamna je no}", a
we zaredom. Pro{le godine,
zatim je otpevao i niz drugih
on je tako|e odr`ao svoj konpoznatih ruskih pesama, kao
cert u Gradskoj biblioteci,
i pesme Zvonka Bogdana.
a 2008. godine, u dvori{tu
U
FESTIVAL FOLKLORA U RUMI
"Razigrana Evropa"
na Gradskom trgu
qana sebi ove godine ne mo`e priu{titi odmor van Rume.
- Firma mi je iza{la iz
ste~aja i nemam para ni za
{ta, a kamoli za letovawe.
Plata mi je stra{na, nema
{anse da odem negde ni van
sezone. Pretpro{le godine
sam bila na moru, a pro{le
pet dana na Tari - ka`e nam
Qiqana Jerki}.
Bora Bo`i} je radnik u
"Komunalcu". Ima dva odra-
Ako za odmor ostajete u
gradu, ne morate ga provesti
samo uz TV ili u velikom
spremawu. Mo`ete pro~itati neke lepe kwige, dru`iti se sa rodbinom i prijateqima, kupati se u Borkovcu
ili obli`wim bazenima,
skoknuti do Fru{ke gore i
wenih manastira, obi}i muzeje ili izlo`be u Beogradu
ili Novom Sadu i tako provesti odmor. A slede}e godine, ko zna?
U sredu, 11. avgusta uve~e, Ruma }e biti doma}in
me|unarodnog Festivala
folklora
"Razigrana
Evropa".
Tokom jednog festivalskog dana, u Rumi }e nastupiti de~iji i stariji
folklorni ansambli i
orkestri iz Gr~ke, Italije, Rumunije, Slova~ke,
Republike Srpske i Srbije sa oko 250 u~esnika. Rumqani }e biti prvo u prilici da u 20 ~asova vide
sve~ani defile svih u~e-
snika, a potom }e u 20 ~asova i 30 minuta "Razigranu Evropu" otvoriti predsednik rumske op{tine
Goran Vukovi}. Festival
je revijalnog karaktera, a
odr`a}e se na Gradskom
trgu.
Organizatori Festivala su "Kolo Mladost" iz
Rume i KUD "Stevan Petrovi} Brile" iz Stejanovaca, a ova kulturna manifestacija odvija}e se
pod pokroviteqstvom Op{tine Ruma.
STRANA 7.
QUBAVNI ROMAN
NOVINA (1)
Vrelo leto
G
rom je prethodio ki{i koja je
po~ela da pada kasno uve~e.
Nemilosrdno je padala celu
no}. Prestala je u ranim jutarwim
~asovima. Sunce je iza{lo i sve je
bilo sve`e i okupano. Vazduh je bio
~ist. Boje su bile pune `ivosti. Nebo se razmetalo dubokom plavom
bojom koja nije vi|ena danima.
Voze}i automobil mirnim provincijskim drumom, Emili se polako
opustila. U`ivala je posmatraju}i
rasko{nu prirodu. Spustila je prozor i pustila da joj topao vazduh duva u lice. Unutra{wost kola ispunila se mirisom rastiwa. Sunce je
grejalo sve ja~e, vru}ina postajala
sve ve}a. Bi}e vrelo leto, pomislila je. Nije joj bilo nimalo prijatno u sivoj haqini kratkih rukava
koju je imala na sebi. Nadala se da
joj baka ne}e zameriti {to nije u crnini. Misli su joj odlutale u veliku starinsku ku}u u koju je kao dete
rado odlazila. Sada }e joj verovatno delovati pusto bez dede. Zauvek
}e joj ostati u se}awu wegova slika
kako s velikim slamnatim {e{irom ponosno stoji u svom ru`i~waku, raduju}i se svakom novom pupoqku. Dante je bio krepak i vedar
~ovek. Kada je Marko, wegov sin jedinac, zajedno sa svojom `enom poginuo u saobra}ajnoj nesre}i, naglo
je ostario. Emili, }erki Marka i
Paule Dante, bilo je tek dvanaest
godina kada je ostala bez oba roditeqa. Od tada je ve}i deo `ivota
provela kod babe i dede ili kod
svojih tetaka, Marte i Petre, koje
su `ivele u gradu.
Deda je svojevremeno imao malu
fabriku stakla, ali ju je prodao posle tragi~ne smrti sina s kojim je
zajedni~ki vodio posao. Nakon toga
je `iveo povu~eno, odlaze}i samo
povremeno u ribolov. [to se vi{e
pribli`avala dedinoj ku}i, to joj je
bilo te`e. O~aj se spustio na wu
poput oklopa. Sve vi{e je bila svesna koliko }e joj nedostajati i koliko ga je volela. Pogreb i susret s
ro|acima unosili su u wu nervozu.
Kroz glavu su joj prolazile slike iz
mladosti koje i nisu bile ba{ prijatne. Lidija i Eliot, sestra i brat,
bili su razuzdana deca. Pravili su
joj razne smicalice pa zbog toga nije volela da ide kod tetaka u goste.
Kod tetka Marte se morala preseliti kada je po{la u sredwu {kolu.
Posle gimnazije zavr{ila je fakultet primewenih umetnosti, odsek za dizajn, i od tada je `ivela
sama u stanu koji joj je ostao od roditeqa. Stan je bio dovoqno velik, te je u wemu bio i wen kroja~ki
salon. Sama je kreirala i {ila modele, ali bez dobre reklame i popularnih prodajnih mesta zarada je
bila veoma mala. Sada je imala
dvadeset i sedam godina, bila samostalna ali ne i zadovoqna.
Jo{ pre nekoliko nedeqa deda je
Iv Jan
bio raspolo`en i prili~no zdrav,
ali izdalo ga je srce. Znala je da bi
vi{e voleo da je vidi u nekoj vedrijoj boji nego u crnini, ali tetke
}e te{ko prihvatiti boju wene ode}e. Te{ila ju je samo pomisao da ni
Lidija ne}e biti u crnom. Lidija je
bila veoma lepa devojka s bakarnim uvojcima i krupnim crnim o~ima. Kada je trebalo da ode kod tetke Petre, wene majke, i tamo provede neko vreme, Lidija se pona{alo
naduto i prepotentno.
– Zar nema{ ni{ta boqe da obu~e{? – besramno bi je upitala, razgledaju}i sa omalova`avawem wenu siroma{nu garderobu. – Pozajmila bih ti ne{to od svojih stvari,
ali bojim se da ti ne bi odgovarale.
– Obe su zasigurno znale da Emili
ne}e mo}i da obu~e wene haqine
jer je bila mr{ava i nerazvijena.
Me|utim, kasnije je dobila obline
koje su weno vitko telo ~inile veoma po`eqnim.
Emili se nije ose}ala dobrodo{lom ni kod jedne tetke. One se nisu ni trudile da joj boravak bude
prijatan. Tu`an osmeh joj se pojavio
na licu kada je pomislila na tetka
Martu i wenog mu`a Borisa. U wihovoj ku}i te~a je vodio glavnu re~
ali tetka je ipak znala da sprovede
svoju voqu. Otmena ode}a i le`ernost bili su elementi te~ine
uglancane spoqa{wosti i ni~im
nisu odavale bezose}ajnog ~oveka
koji se iza wih krio. Imao je vrlo
uspe{an salon automobila. I wi-
hov sin Eliot je u~estvovao u poslu.
Tetki se to nije svi|alo, `elela je
da se on {koluje i samo je zahvaquju}i wenoj upornosti oti{ao na studije.
– On nikada ne}e zavr{iti fakultet – vikao je te~a kada je posledwi put bila kod wih.
– Ho}e! – bila je uporna tetka. –
On je pametan mladi}. Mora{ imati
vi{e poverewa u wega.
– Lew je i bez ambicija – te~a nije popu{tao. – Ti si ga razmazila i
napravila neradnika od wega. Tebi
i tvojoj sestri nije trebalo dozvoliti da imate decu.
Emili nije mogla da shvati za{to
se oni stalno sva|aju. Kad se vratila kod babe i dede, pitala ih je za{to je te~a uvek qut i vi~e na tetku.
– Ne mu~i svoju lepu glavicu time
– blago je rekla baka. – Tvoj te~a galami vi{e nego {to treba. Eliot
nije glup mladi}, ali nije ni vredan. A za Lidiju bi bilo najboqe da
se uda. Ne znam {ta s tobom treba
raditi.
– Ja }u biti poznati dizajner –
upala joj je Emili u re~. – Nema razloga da se brine{ za mene.
– Talenta ima{, a i voqu da
uspe{ – baka je zakqu~ila zadovoqno.
Javno komunalno preduze}e „Komunalije“ iz Sremske Mitrovice, ulica Stari {or 114, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora
preduze}a br.2742-1/10 od 03.08.2010.godine i Pravilnikom o zakupu i rezervaciji
objavquje
JAVNI KONKURS
ZA PRIKUPQAWE ZATVORENIH PONUDA ZA DAVAWE U ZAKUP
SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA
Javno komunalno preduze}e „Komunalije“ iz Sremske Mitrovice ogla{ava javni konkurs za prikupqawe zatvorenih
ponuda za davawe u zakup slobodnog poslovnog prostora –
lokala na Gradskoj pijaci u Sremskoj Mitrovici.
II
Rok za podno{ewe zatvorenih ponuda je ponedeqak 23.avgust do 12 ~asova. Ponude se podnose na adresu JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica, ulica Stari {or broj 114.
III
Vremenski period davawa poslovnog prostora u zakup je
tri godine.
IV
Podaci o poslovnom prostoru koji se izdaje u zakup:
- Adresa: lokal L2 (stari) na Gradskoj pijaci, ulica Pu{kinova br.18,
- Povr{ina poslovnog prostora: 68,56 m2,
- Povr{ina magacinskog prostora: 4,60 m2.
V
Po~etna vrednost mese~nog zakupa iznosi:
- 630,25 dinara po m2 bez PDV-a za poslovni prostor, i
- 315,13 dinara po m2 bez PDV-a za magacinski prostor.
VI
Visina garantovanog iznosa (kaucije) za u~estvovawe na
javnom konkursu iznosi 50.000,00 dinara.
VII
Garantovani iznos (kaucija) se mo`e polo`iti uplatom na
blagajni Pija~ne uprave ili virmanskom uplatom na teku}i
ra~un JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica br. 205-82378-13
kod Komercijalne banke, uz naznaku „Kaucija za javni konkurs“. Virmanska uplata mora biti izvr{ena najkasnije dan
pre roka za dostavu zatvorenih ponuda, odnosno do 22.avgusta 2010.godine.
U~esnicima konkursa koji ne dobiju pravo zakupa prodajnog prostora, polo`eni garantovani iznos se vra}a odmah
nakon dono{ewa Odluke Upravnog odbora JKP o dodeli poslovnog prostora najpovoqnijem ponu|a~u, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana, na isti na~in kako je polo`en.
JKP „Komunalije“ ima pravo zadr`avawa 10% od upla}enog garantovanog iznosa (kaucije) svakog podnosioca ponude
na ime pokrivawa tro{kova organizacije javnog konkursa.
8. STRANA
VIII
Na javnom konkursu za prikupqawe zatvorenih ponuda za
davawe u zakup slobodnog poslovnog prostora mogu u~estvovati sva fizi~ka lica, preduzetnici i pravna lica koja ispuwavaju uslove u~e{}a na konkursu i dostave urednu pismenu prijavu, u roku odre|enom u oglasu.
Prijave na javni konkurs za davawe u zakup poslovnog prostora podnose se u zatvorenoj koverti, sa naznakom na koverti za koji se poslovni prostor podnosi prijava.
IX
Ponuda za u~e{}e na javnom konkursu mora da sadr`i obavezno:
1) podatke o podnosiocu ponude:
- za fizi~ka lica: ime i prezime, fotokopija li~ne karte;
- za preduzetnike: ime i prezime vlasnika radwe sa adresom prebivali{ta, naziv radwe, mati~ni broj, kopiju re{ewa o dodeqenom PIB-u, kopiju potvrde o izvr{enom
evidentirawu za PDV ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju Ugovora o otvarawu i vo|ewu ra~una kod poslovne
banke;
- za pravna lica: naziv i sedi{te, kopiju re{ewa o upisu
pravnog lica u registar kod nadle`nog organa, kopiju
re{ewa o dodeqenom PIB-u, kopiju potvrde o izvr{enom evidentirawuz za PDV ukoliko je u sistemu PDV-a,
kopiju Ugovora o otvarawu i vo|ewu ra~una kod poslovne banke;
2) dokaz da je podnosilac ponude izmirio zakupninu, ukoliko je ve} zakupac tezge ili poslovnog prostora kod JKP „Komunalije“,
3) naznaku poslovnog prostora za koji se ponuda podnosi,
4) delatnost koja }e se na tom prostoru obavqati,
5) visinu ponu|ene cene za zakup poslovnog i magacinskog
prostora,
6) potpisanu i overenu izjavu da }e poslovni i magacinski
prostor preuzeti u vi|enom stawu,
7) potpisanu i overenu izjavu garancije da }e preuzete obaveze ispuwavati uredno i blagovremeno, odnosno da }e nakon potpisivawa Ugovora o zakupu izvr{ti uplatu 50% iznosa ponu|ene zakupnine za tri godine, i da }e preostalih 50%
iznosa ponu|ene zakupnine uplatiti u roku od 6 ({est) meseci nakon zakqu~ewa Ugovora o zakupu,
8) dokaz da je podnosilac ponude izmirio zakupninu, ukoliko je ve} zakupac tezge ili poslovnog prostora kod JKP,
9) dokaz o uplati garantovanog iznosa (kaucije).
X
Javno otvarawe ponuda bi}e odr`ano u ponedeqak 23.avgusta 2010.godine, u 12,15 ~asova.
Javno otvarawe ponuda uz prisustvo ovla{}enih lica ponu|a~a obavi}e nadle`na komisija u prostorijama direkcije
JKP „Komunalije“, ulica Stari {or 114, Sremska Mitrovica.
XI
Kao najpovoqniji ponu|a~ smatra}e se ponu|a~ koji je ponudio kompletno najpovoqniju ponudu prema slede}im kriterijumima:
1) visinu cene zakupa poslovnog i magacinskog prostora,
2) delatnost koju }e vr{iti,
3) garanciju da }e preuzete obaveze ispuwavati uredno i
blagovremeno.
Ukoliko vi{e ponu|a~a ponudi iste uslove, prednost ima
ponu|a~ koji je ponudio boqe uslove po redosledu napred
navedenog kriterijuma.
Kao nepodoban ponu|a~ bez obzira na ponu|ene uslove zakupa, smatra}e se onaj ponu|a~ koji je neredovno izvr{avao
obaveze prema JKP u pogledu pla}awa zakupnine, ukoliko je
ve} zakupac poslovnog prostora kod JKP.
XII
Izabrani ponu|a~ }e kao garanciju za uredno i blagovremeno ispuwavawe preuzetih obaveza dostaviti prilikom zakqu~ewa Ugovora o zakupu poslovnog prostora prilo`iti
blanko menicu, uz dostavu potvrde poslovne banke o prometu na teku}em ra~unu ponu|a~a u prethodne dve kalendarske
godine.
XIII
Upravni odbor JKP }e u roku od 15 dana od dana javnog
otvarawa ponuda doneti Odluku o izboru najpovoqnijeg ponu|a~a sa kojim }e se zakqu~iti Ugovor o zakupu poslovnog
prostora.
XIV
Na Odluku Upravnog odbora JKP o izboru najpovoqnijeg
ponu|a~a mo`e se ulo`iti pismeni prigovor u roku od tri
dana od dana isticawa Odluke na oglasnoj tabli Pija~ne
uprave.
Odluka Upravnog odbora po prigovoru je kona~na.
XV
Sva potrebna obave{tewa i informacije mogu se dobiti u
Pija~noj upravi Gradske pijace ili na telefon 022/621-904.
11. avgust 2010.
Kako li sada, nakon toliko vremena, svi oni izgledaju, razmi{qala je Emili. Jedino je redovno pose}ivala dedu i babu, dok za ostale
nije imala ni vremena ni `eqe. Mo`da }e o tetkama i wihovim porodicama sada imati boqi utisak nego pre.
D
edina ku}a je bila velika
gra|evina od sivog kamena.
Mo`da nije imala spoqa{wi
{arm, ali je raspolagala trikovima ru`ne `ene, nekom unutra{wom
tajanstveno{}u koja polako navodila qude da postanu zavisni od
we. Okolo se prostirala velika
ba{ta puna cve}a, koju je pazio
stari Fabijan Gordon obavqaju}i
grube poslove, dok je deda Gustav
uglavnom odre|ivao gde }e se {ta
saditi, a jedino je ru`e sam negovao.
Fabijan je upravo ~istio stazu
ispred ku}e kada je Emili pro{la
kolima kroz {iroku kapiju od kovanog gvo`|a. Wegova `ena Karla
pomagala je baki u ku}nim poslovima. Stari ba{tovan je izgledao izgubqeno i bespomo}no. Emili zaustavi kola i re~e kroz otvoren
prozor:
– Dobar dan, Fabijane. Uvek na|e{ neki posao.
– Moram ovo da po~istim. Sutra
}e na sahranu do}i mnogo sveta, pa
da bude uredno, kako je gospodin
Gustav voleo.
Emili samo klimnu glavom kada
je ugledala suze u o~ima starca.
Znala je da mu je deda bio najboqi
prijateq.
– Ima li koga u ku}i? – upitala ga
je.
– Svi su stigli. Cela porodica.
O~ekuju jo{ samo vas, gospo|ice.
– Onda moram po`uriti. Vide}emo se kasnije.
Parkirala se izme|u dva velika
i mo}na automobila. Prepoznala je
novi model audija i znala da su to
sigurno kola te~e Borisa. On ih je
mewao svake godine. Kada je iza{la iz svog starog karavana, Emili se ku}a u~inila vrlo tiha. Vrata joj je otvorila Karla. Sitna mr{ava starica toplo ju je pozdravila.
– Va{a baka je ve} bila zabrinuta – rekla je. – U svojoj je sobi. Legla je da se malo odmori. Ostali
su u dnevnom boravku. Upravo piju
kafu. Ho}ete li da je i vama skuvam?
– Molim vas, ali donesite mi je
gore u bakinu sobu – zamolila ju je
Emili. – Ho}u prvo wu da obi|em.
Kada je Emili u{la, stara gospo|a je sedela na krevetu. Bila je
bleda, a u o~ima joj se videla tuga.
– Nije mi pozlilo, ne boj se, drago moje dete – umirila je unuku kad
je videla wen zabrinut izraz. – Deda i ja smo oduvek gledali trezveno na `ivot. Znali smo da }emo se
jednog dana rastati. Ipak, nisam
mislila da }e on prvi oti}i. Uvek
je bio pun `ivota. Gustav ne bi `eleo da tugujemo predugo. Zato nam
lica moraju biti malo vedrija, a ne
kao kod tvojih tetaka koje samo jau~u.
– O, bako moja – uzdahnula je Emili istovremeno i s tugom i sa olak{awem. Uprkos svojoj dubokoj `alosti, baka se dr`ala boqe nego
{to je o~ekivala. ^inilo joj se, tako|e, da baki nije smetalo {to nije u crnini.
– Mogle su mu ~e{}e dolaziti u
posetu dok je bio `iv i zdrav, a ne
uvek pronalaziti budalaste izgovore – nastavi baka.
Emili ne re~e ni{ta. Znala je da
su tetke bile qubomorne jedna na
drugu.
– Ja }u sada ustati – re~e starica.
– Nema potrebe – usprotivila se
Karla koja je upravo ulazila u sobu
nose}i poslu`avnik. – Mo`ete popiti kafu sa Emili a potom nastaviti sa odmorom. Sutra }e biti te`ek dan.
K
ada je kasnije si{la u dnevni
boravak, Emili je zakqu~ila
da se ro|aci nisu promenili.
Tetka Petra joj je pri{la i poqubila je. Nije bilo topline, poqubac je
izgledao kao da ju je kqucnula u
obraz. Visoka, ve} prili~no oronula, ta `ena je vodila izgubqenu bitku sa svojim izgledom. Tetka Marta
je bila niska i puna~ka a te~a Boris
visok i }elav. Eliot nije bio ni na
jedno od wih. Kosa mu je bila crna
poput gavranovog krila a o~i tamno
sme|e. Emili se zagledala u Eliota
koji se od nezgrapnog de~aka razvio
u zgodnog mladi}a.
– Zdravo, Emili – javio joj se. – Izgleda{ fantasti~no.
Ona se blago zarumenela a te~a Boris opomenu sina.
– Dosta, Eliote. Nije vreme za takvo pona{awe. Zar nema{ nimalo
po{tovawa?
– Izvini – progun|a Eliot.
– I daqe je mr{ava. Suvi{e si ko{~ata, draga. A i kosa ti je previ{e
svetla. Uz taj tvoj bledi ten i{la bi
boqe neka ja~a boja – konstatovala
je tetka Petra odmeravaju}i je.
U sobi je neko vreme vladala ne-
Starica ubijena ciglom
]erku ubijene Evice Bizumi} policija
je uhapsila pod sumwom da je po~inila
krivi~no delo ubistva
vica Bizumi} (79) iz
Kru{edola, kod Iriga,
ubijena je u sredu 11.
avgusta oko dva ~asa ispred
svoje ku}e udarcem ciglom u
glavu. Le{ starice kom{ija
je prona{ao ju~e ujutro i
slu~aj prijavio policiji.
Policija je uhapsila Jelicu B. (39) iz Kru{edola, a istra`ni sudija Vi{eg suda u
Sremskoj Mitrovici odredio joj je pritvor od 30 dana
zbog osnovane sumwe da je
po~inila krivi~no delo
ubistva. U ku}i u kojoj se dogodio zlo~in prekju~e ujutro
~ula se sva|a izme|u majke i
}erke. Me|utim, to je za kom{ije postala uobi~ajena
stvar, koja traje ve} dvadeset godina, od kada se Jelica B. razbolela, ali niko
nije ni pomi{qao da mo`e
do}i do zlo~ina. Ina~e, u ku}i je, osim majke i k}erke,
`iveo i sin i brat Slavko,
koji kobne no}i nije bio u
selu.
– ^uo sam sva|u i galamu.
Me|utim, to tako traje ve}
godinama. Kada je Evici
umro suprug, nije dozvoqavala k}erki da izlazi iz ku}e, nije joj dozvoqavala da
ima momka kao ostale wene
vr{wakiwe i devojka je iznenada obolela. Le~ena je po
bolnicama, ali najvi{e vremena je provodila kod ku}e.
Majka ~ak nije dozvoqavala
ni da }erka bude u bolnici,
kao, boqe joj je ku}i. Wih
dve su se stalno sva|ale i
tukle – pri~a jedan kom{ija
kog smo zatekli u ku}i posle
11. avgust 2010.
Evi~ine sahrane.
Kobne ve~eri, kada je izbila sva|a izme|u Jelice i
wene majke, }erka je krenula
ka ulici, kom{ije preko puta ka`u da su ~uli vapaj majke: ,,Sejo, ubi}e{ me", ali niko tome nije pridavao toliko zna~aja. Evica je krenula
za wom i, kako se osnovano
sumwa, Jelica je u trenutku
kada majka nije htela da se
vrati u ku}u, dohvatila ciglu iz dvori{ta i jednim
udarcem u slepoo~nicu ubila staricu, a onda se vratila u ku}u, gde su je ujutro, kada su do{li po pozivu kom{ije, zatekli policajci koji
su do{li na uvi|aj.
– Jelica je bila najlep{a
devojka u selu. Me|utim, posle smrti wenog oca, majka
devojku nije pu{tala da bilo gde izlazi. Nedavno sam
~ula da Jelica vi~e i ka`e
majci da joj je dosta i sviwa
i svega, da i ona `eli da `ivi kao svi normalni qudi.
Ne znam kako se dogodilo
ovo ubistvo i ko je ubica,
ali znam da je kom{ija ujutro, oko pola {est, kada je
po{ao u prodavnicu po hleb,
video le{ Evice Bizumi} na
ulici pored kom{ijine }uprije i odmah je pozvao policiju – pri~a nam kom{inica
Dana. U prvi mah Kru{edolci su, kada su ugledali staricu kako le`i na asfaltu
pored ku}e, pomislili da ju
je udario automobil. Ta nedoumica je trajala dok nije
do{la policija i zakucala
na Jeli~ina vrata, a ona je,
Nastavak u slede}em broju
CRNA HRONIKA
ZLO^IN U KRU[EDOLU
E
prijatna ti{ina a zatim Eliot primeti:
– Mislim da deda ne bi voleo da
sedimo natmureni i snu`deni. Voleo
je smeh i vedre qude.
– Od kad ti zna{ {ta bi deda voleo? – prekide ga otac.
– Ne kritikuj ga sada – uze ga majka
u za{titu. – Svi smo pogo|eni na svoj
na~in.
– Gde je Lidija? – upita Emili tetka Petru.
– U kupatilu. Oti{la je da se osve`i.
Nije pro{lo dugo i Lidija je u{la u
prostoriju obavijena nevidqivim
oblakom finog parfema. Emili se
iznenadila kad ju je videla u haqini od crnog satena. Izvrsno joj je stajala.
– Lidija je `elela da bude u crnini – naglasila je tetka umesto }erke
i prekorno pogledala Emili.
– Mislim da nikoga iz porodice ne
moram uveravati koliko tugujem za
dedom – re~e devojka gledaju}i prisutne.
– Naravno – podr`ao ju je Eliot.
– Verujem da bi nam svima dobro
do{la ~a{ica kowaka – predlo`i
wegov otac.
– U pravu si. Idi i zamoli Karlu
da nam donese – slo`i se Oskar.
– Ja }u oti}i da donesem – ponudila se Emili. – Karla je sigurno umorna.
– Da, da – re~e tetka Marta – mogla
bi da joj pomogne{ dok si ovde.
Spretna si u ku}nim poslovima.
– Moram da budem – procedi devojka odlaze}i u kuhiwu.
Obe tetke su joj i{le na `ivce a
nerviralo ju je i Lidijino pona{awe. Nezainteresovano je sedela u
udobnoj foteqi ne nameravaju}i bilo {ta da uradi.
@RTVA, UBICA I MESTO ZLO^INA: Evica Bizumi}, wena
}erka Jelica i wihova porodi~na ku}a
SU\EWE OKRIVQENOM ZA
ZLO^IN U GOLUBINCIMA
Ubio novoro|en~e
Mustafi ^au{evi}u (33) dr`avqaninu Federacije BiH-a sa prebivali{tem u Golubicima kod Stare Pazove, su|ewe za te{ko ubistvo deteta nastavqeno je u Vi{em sudu u
Sremskoj Mitrovici, gde je okrivqeni za te`ak zlo~in izneo svoju odbranu kao i wegova
sestra po majci @.Q. (21) u ulozi svedoka, sa
kojom je odr`avao seksualne odnose, {to su
oboje priznali pred pretresnim ve}em. U optu`nici pi{e da je ^au{evi} 23. februara
ove godine u Golubincima u ulici Maradi~ka
broj 9, sestri po majci Q.@.(21) pomogao da se
porodi, a nakon poro|aja, verovatno po unapred pripremqenom scenariju, tek ro|enog
sina – zadavio. Le{ bebe, nakon zlo~ina je
stavio u xak a zatim ga zakopao na ledini van
ovog sremskog sela. Za monstruozan zlo~in zapre}ena mu je najminimalnija kazna od 10 godina zatvora do mogu}nosti izricawa kazne
od 30 ili 40 godina robije. DNK ve{ta~ewem
ustanovqeno je da je upravo okrivqeni ^au{evi} otac zadavqene bebe.
S.Lali}
Utopio se de~ak
U petak, 6. avgusta oko 05,00 ~asova, na obali ve{ta~kog akumulacionog jezera u blizini
Jarkovaca, op{tina In}ija, prona|eno je telo
trinaestogodi{weg de~aka M.Z. iz Golubinaca. De~ak se utopio se za vreme kupawa u jezeru, u sredu, 4. avgusta oko 18,00 ~asova. Po
naredbi istra`nog sudije Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici telo je poslato na sudsko-medicinsku obdukciju.
Poginuo voza~
kako se pretpostavqa, rekla
{ta se desilo kobne ve~eri.
Evi~in sin Slavko otvoreno
sumwa i ka`e da wegova sestra nije ubica, ve} da je neko drugi usmrtio wegovu majku, ali ne zna iz kojih razloga. U Kru{edolu svi me{ta-
ni ka`u da Evica Bizumi}
nije imala neprijateqa, da
nije dolazila u sukob s kom{ijama, da se jedino sva|ala
i ~ak tukla sa svojom k}erkom Jelicom.
U. Bebi}
U subotu 7. avgusta, oko 5 ~asova u Krwe{evcima, dogodila se saobra}ajna nezgoda u
kojoj je jedno lice preminulo, dva lica su zadobila te{ke telesne povrede, a za ~etiri
lica jo{ uvek nije konstatovan stepen povrede. Do saobra}ajne nezgode do{lo je usled direktnog sudara putni~kog vozila kojim je
upravqao Aleksandar Z. (20) iz Vojke i putni~kog vozila kojim je upravqao [tefan M.
(44) iz Stare Pazove. Od siline udara, neposredno nakon nezgode preminuo je Aleksandar
Z. dok su ostala lica zadobila telesne povrede.
STRANA 9.
CMYK
LETO NA SAVI
Mitrova~ka pla`a - besplatna i sre|ena
M
alo koji grad mo`e da se
pohvali ~iwenicom da
ima reku i ure|enu pla`u. Mitrova~ka pla`a je jedna
od najlep{ih pla`a u Sremu,
mo`da ~ak i u dr`avi, a pored
toga je besplatna, za razliku od
velikog broja gradskih kupali{ta {irom Srbije koja se pla}aju. Pla`a je omiqeni deo grada,
koji u dane vikenda primi i do
pet hiqada posetilaca. Da bi
svima onima koji odlu~e da spas
od letwih `ega potra`e na savskoj obali bilo {to prijatnije,
ali da bi i boravak na pla`i
bio u potpunosti bezbedan, Grad
Sremska Mitrovica potrudio se
da ove godine unapredi sve
usluge koje posetioci mogu dobiti. Vidno je poboq{awe izgleda pla`e, koji je sada poprimio
novi i savremeniji oblik.
Istina da je usled nepovoqnih vremenskih prilika, ~estih
ki{a i blata, sezona kupawa na
Gradskoj pla`i kasnila, ali je
bila spremna na vreme kako bi
se posetioci po vrelim letwim
danima mogli rashladiti.
Svi oni koji nisu bili u prilici da ovo leto odu na more,
spas od vru}ina mogu prona}i na
Gradskoj pla`i i to besplatno.
Pla`a je u potpunosti sre|ena i
bezbedna, a gra|anima su svakodnevno na raspolagawu spasila~ke i ~uvarske slu`be i slu`be hitne pomo}i. Iz Hitne pomo}i, koja je i kao prethodnih
godina stacionirana pored restorana Probus ka`u da nisu
imali puno intervencija, ali da
svakodnevno de`uraju na pla`i.
- Do sada smo imali malo in-
tervencija. Naj~e{}e su to bile
neke sitne povrede, tipa posekotina, merewe pritiska i
sli~no. Nisu se Mitrov~ani `alili na ve}e zdravstvene probleme i tegobe – rekao je za M
novine Neboj{a Proki}, zdravstveni radnik koji radi u Hitnoj
slu`bi na pla`i, koji je isto tako zadovoqan ure|eno{}u pla`e i napomiwe da nema primedbi.
Javno preduze}e Direkcija za
izgradwu grada Sremska Mitrovica je zadu`ena za odr`avawe
Gradske pla`e. Iz ovog preduze}a svake godine izdvoje oko
pet i po miliona dinara za ure|ewe pla`e, a radovi na sre|ivawu i odr`avawu pla`e su povereni JKP Komunalije iz
Sremske Mitrovice. Pre po~etka sezone kupawa obavqena je
dezinfekcija i deratizacija, a
dezinfekcija peska i vode se
obavqa jednom nedeqno, pred
vikend kada je poseta pla`e
najve}a. Hemijska i bakteriolo{ka ispravnost vode se obavqa
jedanput nedeqno, uzimawem
uzoraka sa nekoliko mesta du`
prostora za kupawe. Zbog velikog broja kupa~a veoma je va`no
i svakodnevno odr`avawe higijene na celoj pla`i. Postavqen
je dovoqan broj kanti i kontej-
nera za sme}e, redovno se skupqaju otpaci sa peska i trotoara.
Ovih dana zavr{ava se i izgradwa javnog toaleta koji }e
tako|e biti besplatan. Sastoja}e se iz 20 toalet kabina i sa
javnom ~esmom ispred objekta.
Po uzoru na lokale koji su pro{le godine izgra|eni, i javni
toalet }e biti tipski ura|en,
ima}e betonsku podlogu, metalnu konstrukciju i tr{~ani krov.
Objekti na Mitrova~koj pla`i,
ukqu~uju}i i javni toalet su
prikqu~eni na gradsku kanalizaciju, tako da otpadne vode vi{e ne}e i}i u reku, ve} u gradsku kanalizacionu mre`u. Time
}e se pove}ati higijena na pla`i i sve sanitarne mere su maksimalno ispo{tovane.
Pro{le i ove godine je ura|ena potpuna rekonstrukcija gradske pla`e, i kada se zavr{i izgradwa javnog toaleta, a nakon
sezone kupawa dovr{e betonske staze na {etali{tu pored
reke, mitrova~ka pla`a }e dobiti potpuno nov izgled, koji
zadovoqava sve evropske standarde.
Gradska pla`a je upotpuwena
razli~itim sadr`ajima zahvaquju}i kojima se posetioci ose}aju opu{tenije i prijatnije, i
to ni za kakve pare. Pored terena za razne sportove, poput odbojke i fudbala na pesku, i ko{arke, najmla|ima su na pla`i
dostupne quqa{ke, klackalice
i tobogan. Tu su i kafi}i, u kojima se uvek mo`e popiti kafa
ili neko drugo hladno osve`ewe.
Vladimir Filipovi}:
– Odli~no je. U odnosu na
pro{lu godinu ima vi{e
kafi}a, {to je super. Jedino nije vreme lepo, pa
ne verujem da }u se ba{
nakupati, ali se zato se
bavim sportovima na
pla`i i veslam.
10. STRANA
Mirjana Ivi}:
- Pla`a je super. Zadovoqna sam ure|eno{}u
pla`e. Sezona na pla`i
je malo kasnila, bilo je
blato i dok nisu postavili pesak. Sada se voda
izbistrila, lepa je i topla.
Marko Radmanovi}:
– Pla`a je super, samo
{to voda nije naj~istija.
Svako ve~e sam po kafi}ima i super se provodim. Ponekad igram basket ili fudbal. Po ceo
dan sam na pla`i i jako
sam zadovoqan.
Qubica Jovi}:
– Lepo provodim leto na
Savi. Ponekad dovedem
unu~e, nekad do|em sama.
Ja sam Mitrov~anka pa
mi je lepo na Savi. Zadovoqna sam, voda mi prija
iako je malo hladwikava. I deca u`ivaju.
Luka \or|i}:
- Boqe je ure|ena pla`a
nego pro{le godine, ali
nije ba{ bistra voda. Kupam se, u`ivam i zadovoqan sam. Celo leto provodim na Savi i uglavnom
se samo kupam i sun~am,
mawe sam na terenima.
Branislava Radovi} –
Tomi}:
- Jako smo zadovoqni,
voda je ~ista. Sun~amo
se, u`ivamo. Po{to `ivimo blizu Save, stalno
smo tu. Jako je lepo, sin
koristi klackalice, quqa{ke, dan je ispuwen.
4. avgust 2010.
CMYK
[ta ka`u kupa~i?
Imamo puno razloga da se ponosimo
gradskom pla`om u Sremskoj Mitrovici
Z
avr{etkom radova na izgradwi javnog ve-cea, ovih
dana, za potrebe onih koji
leto provode na gradskoj pla`i
u Sremskoj Mitrovici, zaokru`uje se jedan veoma bitan segment u opremawu ovog dela grada. Javni toalet ima 20 kabina,
plus javne ~esme sa vawske
strane, uz koje ide i de~ja ~esma, a zajedno sa svim objektima
na gradskoj pla`i je povezana
na kanalizacionu mre`u. To
zna~i da su na gradskoj pla`i
ispo{tovani najvi{i standardi u smislu sanitarnih mera i
higijene uop{te, pa sada vi{e
ni{ta od otpadnih voda ne ide
u reku Savu, sem ako se ne ra~una voda koja ide iz tu{eva.
Bojan Gavri}, direktor Direkcije za izgradwu Grada
Sremska Mitrovica, ka`e da
Mitrov~ani imaju puno razloga
da se ponose svojom gradskom
pla`om, jer sem {to spada u najlep{e re~ne pla`e u na{oj zemqi (ako nije i najlep{a, {to je
Mo`da se nekome ba{ i ne}e svideti da ovo
~uje, ali za posledwe dve godine je na polzu
onih koji leto provode na mitrova~koj gradskoj pla`i ura|eno vi{e nego za prethodne
dve decenije
vrlo verovatno), ona je sada i
sasvim ure|ena po najvi{im civilizacijskim standardima.
Iako je mitrova~ka pla`a jo{
u doba „Titove“ Jugoslavije va`ila za jednu od najlep{ih re~nih pla`a, Mitrova~ki gradski
oci iz tog vremena nekako kao
da ba{ i nisu imali sluha za
ovaj deo grada. I dok su Mitrov~anima zavideli na reci Savi
i re~noj pla`i, i Rumqani, i
[i|ani, i svi ostali iz bli`eg
i daqeg kom{iluka, Mitrovica
se urbanisti~ki stalno „ustru~avala“ da u najve}oj jugoslovenskoj reci okvasi noge. Popularnije su bile vikendice od
~amaca i splavova.
Prolazile su godine, a pla`a
je bila i daqe lepa. Zbog op{te
besparice, sve mawe wih je odlazilo na more, a sve vi{e provodilo leto na mitrova~koj
pla`i. Sve vi{e se ose}ala potreba da se pla`a uredi po odgovaraju}im
urbanisti~koestetskim i sanitarno-higijenskim standardima. Pro{le godine izgra|eni su objekti za
ugostiteqske usluge, a ove godine je zavr{en i javni ve-ce,
~ime su zapravo okon~ani krucijalni poslovi, koji su da je
bilo sre}e i pameti trebali
biti zavr{eni jo{ pre dve decenije.
– Zavr{etkom javnog toaleta
okon~ani su najva`niji radovi
na mitrova~koj gradskoj pla`i.
Studija o priobaqu reke Save
Po prvi put otkako je lokalne samouprave, Direkcija je nedavno izradila dokument pod radnim nazivom Studija o kori{}ewu priobalnog podru~ja reke Save.
Studija je dobila saglasnost Voda Vojvodine, a ve} na septembarskoj sednici
Skup{tine Grada trebalo bu da bude
usvojena i odgovaraju}a odluka, kojom }e
biti regulisano ovo pitawe. Na osnovu
U jednom od kafi}a na pla`i
su nam rekli da je su zadovoqni
posetom lokalima, pogotovo u
dane vikenda.
– Poseta lokalima na pla`i
je velika, pogotovo kada temperature prelaze 30 stepeni. Vikendom, kada imaju vi{e slobodnog vremena, dolaze ~e{}e i
u ve}em broju. Na{ kafi} vikendom pravi `urke, razne zabave,
imamo puno gostiju. Kupa~a ima,
nije lo{e, ali sve zavisi od
vremena i da li je vikend ili
radni dan – rekao je Bojan Stilin, konobar u jednom od kafi}a
na pla`i.
Na Gradskoj pla`i postoje dva
objekta za brzu hranu, i dva platoa za rashladne vitrine sa
sladoledima. Prodavci brze
hrane i sladoleda, Marko Tadi} i Sandra Vuleti}, ka`u da
su zadovoqni kao ide prodaja,
ali usled lo{eg vremena, nemaju previ{e pazara. Ali, napomiwu da kada je toplo, posetioci
pla`e se rashlade uz sladoled
ili pojedu po koju pqeskavicu.
Ove godine je ura|ena i Studija o kori{}ewu priobalnog
podru~ja reke Save, koja je dobila saglasnost Voda Vojvodine.
Re~ je o studiji kojom su utvr|e-
Studije i gradske odluke, po prvi put }e
postojati op{ti uslovi o kori{}ewu priobalnog podru~ja reke Save na teritoriji
Grada Sremska Mitrovica. Tako }e kona~no biti jasno gde su predvi|ene pla`e,
gde se mogu postaviti kampovi itd. i time
}e kona~no biti otvoren put ka izgradwi
re~ne marine, koja itekako nedostaje velikom broju vlasnika re~nih plovila.
Tu je fekalni kolektor, crpna
stanica, kanalizacija – sve je
to trebalo da bude ura|eno jo{
pre dve decenije, a ne da se ~eka 21. vek pa da se gradi javni
ve-ce na pla`i. Ipak, najva`nije je da su se poslovi priveli
kraju i mi sad imamo jednu lepo
ure|enu pla`u u urbanisti~kom
i komunalnom smislu – ka`e direktor Direkcije za izgradwu
Grada Bojan Gavri}.
ajve}i pomak u ure|ewu
pla`e je u~iwen pro{le
godine, kada su izgra|eni
standardizovani objekti za
pru`awe ugostiteqskih usluga
na mitrova~koj pla`i, koji su,
putem javne licitacije, dati u
zakup na pet godina. Time je
eliminisano {arenilo divqe
gradwe, a {to je najva`nije svi
objekti su prikqu~eni na kanalizacionu mre`u. Najesen, kada
pro|e sezona kupawa, ostaje jo{
ne{to radova na ure|ewu betonskih staza i to bi, uz ve} teku}e odr`avawe, bilo finalno
N
ure|ewe gradske pla`e, ~ujemo
od Bojana Gavri}a. U svakom
slu~aju, pla`a je sada u funkciji koja zadovoqava sve potrebne standarde.
Ova godina, dodu{e, nije ba{
bila naro~ito naklowena kupa~ima, ali je ipak bilo dovoqno
lepih dana za sun~awe i kupawe, a sude}i po meteorolo{kim
prognozama, jo{ }e biti toplih
perioda za odmor na savskoj
pla`i.
V. ]osi}
Besplatno kori{}ewe gradske pla`e
Mitrov~ani u odnosu na me{tane drugih sredina, imaju privilegiju. Za razliku od drugih kupali{ta, pla`a, bazena i
sli~no, za koja se pla}a ulaznica, mitrova~ka pla`a je besplatna. To je stav
gradskih vlasti i po svemu sude}i on se
ne}e mewati. Direkcija za izgradwu
Grada izdvaja svake godine oko 5,5 miliona za ure|ewe gradske pla`e. U to spa-
da: postavqawe peska, dezinfekcija,
dezinsekcija i deratizacija, ~uvarskospasila~ka slu`ba, slu`ba hitne pomo}i, provera kvaliteta vode... Ceo posao
se poverava Javnom komunalnom preduze}u Komunalije, kome se upla}uje pomenuti nov~ani iznos, a posebno se o tro{ku Grada pla}aju tro{kovi vode, koja
se tokom leta potro{i na tu{evima.
ni op{ti uslovi za kori{}ewe
reke Save koja proti~e kroz
Sremsku Mitrovicu. Na jednoj
od narednih sednica Skup{tine
grada o~ekuje se da }e biti doneta odluka na osnovu koje }e se
utvrditi na~in kori{}ewa priobalnog pojasa Save. Ovim prostornim planom }e se utvrditi
koji deo pla`e }e se mo}i koristiti i za {ta. Bi}e ta~no odre|en prostor za kampere, deo za
kupawe, kao i deo za pristani{te ~amaca i brodova, kako bi
se razbio trenutni sistem prostorne neure|enosti priobaqa
reke Save.
Iako je ova letwa sezona
znatno kasnila, gosti }e, ukoliko bude lepog i toplog vremena,
mo}i da isprate sve aktivnosti
koje se organizuju na pla`i. To
su pre svega sportska nadmetawa, ali i zanimqive `urke u
danima vikenda u kafi}ima na
pla`i.
Mitrova~ka pla`a je jedna od
retkih pla`a koja je potpuno
besplatna i kao takva je dostupna svim gra|anima, i predstavqa pravi spas od letwih vru}ina.
Biqana Selakovi}
foto: @eqko Petras
CMYK
CMYK
BOJAN GAVRI], direktor Direkcije za izgradwu Grada Sremska Mitrovica
4. avgust 2010.
STRANA 11.
Crkveni
kalendar
sreda 11. avgust (29. jul)
Sveti mu~enik Kalinik; sveta
mu~enica Serafima
Kalinik be{e
rodom iz Kilikije. Veliki misionar i propovednik. Postradao u
Ankiri 250. godine.
Serafima
–
devojka iz Antiohije. An|eo Bo`ji {titio ovu devicu od napasnika. Postradala u
vreme cara Adrijana.
~etvrtak 12. avgust (30. jul)
Prepodobna mati Angelina
Srpska (Gospojinske poklade)
]erka albanskog kneza Arijanita, svastika
\ur|a Skenderbega. Udata za
despota srpskog
Stefana Slepog, drugog sina
Despota \ur|a
Brankovi}a. Sa sinom Maksimom
podi`e manastir Kru{edol gde i
po~inu 1520. godine
petak 13. avgust (31. jul)
Sv. mu~enik Evdokim; sv. mu~enica Julita
Ro|en i `iveo
u Kapadokiji u
vreme cara Teofila. Be{e visoki
oficir.
Skon~ao mlad u
33. godini `ivota.
Julita be{e
iz Kesarije Kapadokijske. Neznabo`ci i goniteqi hri{}ana spali{e je u ogwu 303. godine.
Horoskop
OVAN: Jasno vam je da imate sjajnu poslovnu priliku koju ne treba propustiti. Obnovite neke poslovne veze ili kontakte, pridru`ite se timu saradnika za koje vas vezuju sli~ne aspiracije i profesionalni interesi. Imponuje vam saznawe da se nalazite u centru
pa`we, razli~iti susreti na vas deluju vrlo podsticajno.
VAGA: Stalo vam je da u narednom periodu
unapredite svoj poslovni polo`aj. Povremeno imate velike ambicije ili neskromna
o~ekivawa u susretu sa saradnicima. @elite da profitirate u poslovima koji ne spadaju u va{u
osnovnu nadle`nost. Umete da delujete lepr{avo, poku{avate da u`ivate u razli~itim situacijama.
BIK: Delujete vrlo odlu~no u svojim namerama, saradnici imaju pozitivan uticaj na
va{u anga`ovanost i na poslovnu procenu.
U situacijama kada su isprepletani poslovni uspeh i emotivno zadovoqstvo, ose}ate psiholo{ki pritisak i dodatnu odgovornost.
Sve ima svoj smisao, ako postoji zajedni~ki dogovor,
skladni odnos i dobra voqa.
[KORPIJA: Imate dovoqno stvarala~ke
energije i jaku voqu, ali pa`qivo razmi{qate o svojim interesnim ciqevima. Potrebno je da osmislite dobru poslovnu strategiju, koja }e vam omogu}iti da se uspe{no anga`ujete
na razli~itim stranama. Zadovoqstvo koje vas prati
u odnosu sa voqenom osobom predstavqa lep{i deo
stvarnosti. Emotivna inspiracija i ma{ta su neiscrpne.
BLIZANCI: Delujete vrlo ambiciozno i
anga`ovani ste na razli~itim stranama, na
sre}u okolina vas podsti~e na kreativno
izra`avawe. U zavisnosti od li~nog interesovawa ili motivacije, birate poslovnu varijantu
koja donosi rezultate. Ose}ate emotivnu inspiraciju
i svet oko sebe posmatrate, kao da se nalazite na
zlatnom vrhuncu sre}nih uticaja i dobrih mogu}nosti.
STRELAC: Jasno vam je da splet razli~itih
okolnosti na poslovnoj sceni nalaze da prihvate novu ulogu, koja zahteva boqe prilago|avawe i delimi~no ograni~avaju va{ uticaj. Potrebni su vam diplomatski maniri i {ira kompromisna varijanta. Ukoliko postoji nova osoba koja
privla~i va{u emotivnu pa`wu, budite dovoqno diskretni u svom pona{awu.
RAK: Delujete vrlo promi{qeno u raznim
situacijama, umete da procenite povoqnu
priliku na poslovnoj sceni i da ostvarite
svoje ciqeve. U qubavnom `ivotu pri`eqkujete vi{e uzbu|ewa i ne`nosti u odnosu sa voqenom osobom. Potreban vam je mali podsticaj da biste
osetili veliki zanos, sre}u ili emotivnu inspiraciju.
JARAC: Suo~avate se sa novim dilemama,
neko od saradnika vas nagovara da nastavite sa zapo~etim poslovima i da se ne obazirete na razli~ita upozorewa. Povremeno
ose}ate nedostatak voqe ili koncentracije
u obavqawu nekih rutinskih zadataka. Potajno pri`eqkujete, da se ostvari jedan romanti~ni susret ili
da osetite novi impuls. Sve je mogu}e.
LAV: Uznemireni ste zbog nekih novih doga|aja na poslovnoj sceni i poku{avate da
razre{ite jedan nesporazum u odnosu sa saradnicima. Ipak, nema razloga za paniku i
ishitrenost. Nema potrebe da gubite dragocenu energiju, uporno poku{avaju}i da promenite partnerovo
pona{awe ili da uti~ete na sled doga|aja koji ne zavise od va{e voqe.
VODOLIJA: Delujete vrlo anga`ovano na
poslovnoj sceni i ne `elite da vas neko
usporava u planovima koje imate. Umesto da
favorizujete takmi~arski odnos sa saradnicima, promenite svoj stil pona{awa i nemojte ulaziti u finansijski rizik. Ukoliko ste slobodni, neko
}e vas {armirati svojom atraktivnom pojavom. O~ekuje vas nova i interesantna poznanstva.
DEVICA: Stalo vam je da u narednom periodu ostvarite neke nove ili perspektivnije kontakte na poslovnoj sceni. Da bi va{e
ideje privukle pa`wu javnosti, potrebno je
da ostavite dobar utisak u svakom pogledu. Delujete
zadovoqno u qubavnom `ivotu, pored vas se nalazi
osoba koja iskreno brine o va{im emotivnim `eqama
i potrebama.
RIBE: O~ekujete da neko ozbiqno prihvati va{e poslovne ideje i smeta vam ose}aj
neravnopravnosti u odnosu sa saradnicima. Ipak budite dovoqno strpqivi, na zaobilazan na~in mo`ete da ostvarite povoqne rezultate na razli~itim stranama. Partner poku{ava da vas oraspolo`i na razli~ite na~ine i da
ispuni va{a o~ekivawa.
subota 14. (1.) avgust
Izno{ewe ^asnog krsta; sv.
mu~. Makaveji (Po~etak posta)
Praznik ustanovqen dogovorom Grka i Rusa
u spomen pobede
Rusa nad Bugarima i Grka nad
Saracenima silom ~asnog Krsta u
veku.
Sedam bra}e Makaveja: Avram,
Antoni, Eleazar, Gurije, Evsevon, Alim i Markel sa majkom
Solomonijom postradali 180. godina pre Hrista.
nedeqa 15. (2.) avgust
Prenos mo{tiju svetog prvomu~enika i arhi|akona Stefana
^udesnim otkrivawem u snu
jednom sve{teniku 415. godine
budu na|ene mo{ti svetog Stefana i uz velike po~asti prenete iz Jerusalima u Sion. Posle mnogih ~udesa i isceqewa nad wima mo{ti
su prenete u Carigrad.
ponedeqak 16. (3.) avgust
Prepodobni Isakije, Dalmat i
Faust
Dalmat
i
Favst behu otac
i sin. Odreko{e
se
ovozemaqskih u`ivawa i
odo{e
starcu
Isakiju u manastir. Posle smrti starca nasledi ga Dalmat. Sva trojica skon~ala u petom veku u miru.
utorak 17. (4.) avgust
Svetih sedam mu~enika
u Efesu
Sinovi najuglednijih gra|ana Efeskih odbi{e da prinesu
`rtve rimskim
bogovima.
Postradali u vreme cara Dekija.
Posle 200 godina vaskrsli i `iveli sedam dana i ponovo se upokojili.
12. STRANA
V R E M E P L O V
11. avgust
1456. Umro ugarski vojskovo|a Jano{
Huwadi. Kao erdeqski vojvoda uspe{no ratovao protiv Turaka, a 1456.
doprineo razbijawu turske opsade Beograda. Neposredno potom umro od kuge, u Zemunu. U srpskim narodnim pesmama pomiwe se kao Sibiwanin Janko.
1919. Umro ameri~ki industrijalac
{kotskog porekla Endru Karnegi. Veliko bogatstvo ulo`io u dobrotvorne
svrhe, naj~e{}e u osnivawe javnih biblioteka u SAD i Velikoj Britaniji.
Karnegijeva zadu`bina 1926. prilo`ila 100.000 dolara za izgradwu Univerzitetske biblioteke u Beogradu
1999. Potpuno pomra~ewe Sunca zahvatilo delove Evrope, Bliskog istoka i Azije, a bilo vidqivo i u Jugoslaviji.
12. avgust
1848. Umro engleski
in`ewer i pronalaza~ Xorx Stivenson.
Razvio i unapredio
konstrukciju parne
lokomotive, a wegova
lokomotiva "Rokit"
1825. vukla prvi putni~ki voz u svetu na pruzi StoktonDarlington. U Wukaslu 1823. osnovao
prvu fabriku lokomotiva
1914. Po~ela Cerska bitka, zavr{ena
20. avgusta pobedom srpske nad
austrougarskom vojskom. To je bila prva srpska i prva savezni~ka pobeda u
Prvom svetskom ratu.
2000. U Barencovom moru potonula ruska nuklearna podmornica "Kursk", posle dve eksplozije uzrokovane kvarom.
Poginulo svih 118 ~lanova posade
13. avgust
1899. Ro|en engleski filmski re`iser Alfred Xozef Hi~kok.
1923. Mustafa Kemal Ataturk postao
prvi
predsednik
Turske. Tokom vladavine, do smrti, 1938,
sproveo radikalne
reforme u zemqi,
pribli`iv{i Tursku
Evropi.
1927. Ro|en kubanski revolucionar i
dr`avnik Fidel Rus Kastro, pod ~ijim je vo|stvom na Kubi svrgnuta diktatura Fulhensija Batiste i izvedena
socijalisti~ka revolucija.
1961. Po~ela izgradwa Berlinskog zida
1998. [vajcarske banke i jevrejske
grupe postigli sporazum kojim je predvi|ena suma od milijardu i 250 mili-
ona dolara kompenzacije za `rtve holokausta u Drugom svetskom ratu.
14. avgust
1457. Gutenbergova {tamparija u Majncu izdala je prvu {tampanu kwigu u boji. "Majnci{ki psaltir" bio je {tampan
u crvenoj i crnoj boji.
1945. Japan je prihvatio savezni~ke
zahteve za bezuslovnu kapitulaciju,
~ime je okon~an Drugi svetski rat. Kapitulacija je potpisana 2. septembra
na ameri~kom bojnom brodu "Misuri" u
Tokijskom zalivu.
1988. Umro je italijanski konstruktor
sportskih automobila Enco Ferari.
15. avgust
1769. U Aja~iju, na Korzici, ro|en
francuski vojskovo|a i car Napoleon
Bonaparta, ~iji su ratni uspesi omogu}ili politi~ku i ekonomsku prevlast
Francuske nad ve}im delom Evrope.
1914. Prolaskom broda "Ankon" otvoren Panamski kanal, prokop dug 81,6
kilometara, koji u naju`em delu sredwe Amerike spaja Atlantski i Tihi
okean. Kanal je zvani~no otvoren tek
u julu 1920.
1965. Koncert Bitlsa u Wujorku okupio 55.600 qudi, ~ime je postavqen
svetski rekord u broju posetilaca i
zaradi na pop koncertu.
1969. U Woodstoku je poceo najveci
rok festival. Trajao je do 17.avgusta.
1994. U Sudanu uhap{en i izru~en
Francuskoj jedan od najpoznatijih
svetskih terorista Iqi~ Ramires
San~es, poznat kao "Karlos [akal".
16. avgust
1717. U bici kod Beograda, u austrijsko-turskom ratu, u kojoj se na strani
Austrijanaca borilo i 6.000 Srba iz
Vojvodine, princ Eugen Savojski potukao tursku vojsku i zauzeo Beograd.
Po`areva~kim mirom, koji je usledio
1718, Austriji pripali severna Srbija, Banat i severna Bosna. Beograd je
ostao pod austrijskom vla{}u do 1739,
kada su ga ponovo preuzeli Turci.
1819. U talasu protesta engleskih
radnika i pripadnika sredwe klase,
koji su tra`ili parlamentarne i dru-
ge reforme, u Man~esteru ubijeno vi{e qudi, a nekoliko stotina povre|eno, kada su Vladine trupe poslate da
razbiju protestni miting.
1921. Umro kraq Petar I Kara|or|evi}, kraq Srbije od 1903. do 1918. i
potom Kraqevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
1958. Ro|ena ameri~ka peva~ica i
glumica Madona Luiz Veronika ^ikone, poznata kao Madona.
1977. U Memfisu u 42. godini umro
ameri~ki muzi~ar Elvis Aron Prisli,
"kraq roka". Prodao vi{e od 150 miliona plo~a i igrao u dvadesetak
filmova.
1984. Umro srpski pisac Du{an Radovi}, urednik de~ijih redakcija Radija
i Televizije Beograd i autor popularne emisije Studija B "Beograde, dobro
jutro".
17. avgust
1552. U Beogradu {tampana prva kwiga }irilicom, poznata kao "Beogradsko ~etvorojevan|eqe". Kwigu, koja
predstavqa dragocen izvor za upoznavawe prilika u Beogradu sredinom
XVI veka, {tampao Trojan Gunduli},
~lan dubrova~ke kolonije u Beogradu.
1896. Xor` Karmak otkrio zlato u
pritoci reke Klondajk u Kanadi, izazvav{i jednu od najmasovwih "zlatnih
groznica".
1908. Umro srpski pisac Radoje Domanovi},
majstor politi~ke satire, koja u wegovim
najboqim pripovetkama dose`e nivo univerzalne
kritike
qudske naravi i dru{tvenih institucija.
1987. Nema~ki ratni zlo~inac Rudolf Hes, zamenik Adolfa Hitlera,
izvr{io samoubistvo u 93. godini u
berlinskom zatvoru "[pandau", u kojem je izdr`avao kaznu do`ivotne robije.
• Mr`wa slabi}a nije
tako opasna kao wihovo prijateqstvo.
• Nema sre}nih qudi. A
nesre}ni su samo oni
koji ovo ne znaju.
• Neverovatno je koliko
brzo mewam mi{qewe. U stvari nije!
Nedeqna
prognoza
vremena
Sreda 11. avgust
Min. 19
Maks. 31
Sun~ano
^etvrtak 12. avgust
Min. 18
Maks. 33
Sun~ano
Petak 13. avgust
Min. 21
Maks. 33
Sun~ano
Subota 14. avgust
Min. 21
Maks. 33
Sun~ano
Nedeqa 15. avgust
Min. 19
Maks. 31
Sun~ano
Ponedeqak 16. avgust
Min. 19
Maks. 28
Pquskovi
Utorak 17. avgust
Min. 18
Maks. 28
Mestimi~no obla~no
REPERTOAR BIOSKOPA
RUMA
Bioskop ne radi
od 2. do 29. avgusta
30.08 – 05.09. No} za pam}ewe
Cena ulaznice 200 dinara
[ID
Nema projekcije
SREMSKA MITROVICA
Bioskop ne radi
Lagana krompir
~orba
Potrebno je: 1 ve}i krmpir, 2
{argarepe, 1 koren celera, 100 ml
pavlake, 1 veza per{una, suvi
biqni za~in, 1 jaje, biber, so.
Priprema: Krompir oqu{titi,
oprati i ise}i na kocke. [argarepu
i celer o~istiti, oprati i ise}i na
kolutove. Staviti povr}e u mlaku
posoqenu vodu sa suvim bilnim
za~inom pa skuvati. Nakon toga,
ocediti povr}e i propasirati a
te~nost sa~uvati. Propasiranom
povr}u dodati vodu u kojoj se kuvalo.Sve kratko prokuvati a potom
za~initi i dodati jaje umu}eno sa
kiselom pavlakom. Na kraju, ~orbu
posuti iseckanim listom per{una i
poslu`iti.
11. avgust 2010.
11. avgust 2010.
STRANA 13.
KSS SE UKQU^UJE U ORGANIZACIJU IWBL LIGE
Ruma doma}in sportskog skupa
R
NOVI USPESI ATLETSKOG KLUBA SREM
Balkansko zlato
U
subotu 07.08. 2010. u turskom
gradu Jedrene odr`ane su Balkanske igre za mla|e juniore u
atletici. Za reprezentaciju Srbije
nastupili su atleti~ari Srema Marija Vu~enovi} i Nikola ^ankovi}.
Marija je nastupila u bacawu kopqa,
a Nikola u bacawu kugle i diska.Takmi~ewe je odr`ano po izuzetno toplom vremenu, bilo je 45 stepeni u
hladu {to je smetalo takmi~arima da
ostvare boqe rezultate. I pored toga Marija je ubedqivo osvojila prvo
mesto sa 51,18m. i tre}u godinu za redom postala prvakiwa Balkana. Sa
ovim rezultatom bi bila u finalu
svetskog prvenstva u Monktonu (Kanada) na kojem je nastupila pre dve
nedeqe, ali nedovoqno oporavqena
od povrede sko~nog zgloba koja joj se
tamo pogor{ala zbog dugog i napornog
putovawa (23 sata), {to joj je onemogu}ilo da postigne rezultat za koji je
bila spremna. Da nije bilo te povrede Marija bi u Monktonu sigurno
ostvarila rezultat od preko 54 m. sa
kojim bi se ukqu~ila u borbu za medaqu .
Drugi predstavnik Srema , Nikola
^ankovi} je tako|e zablistao na
ovom takmi~ewu . Na svom debitanskom nastupu za reprezentaciju Srbije osvojio je dve srebrne medaqe. U
bacawu kugle osvojio je drugo mesto
sa li~nim rekordom od 17,09m. {to je
izuzetno ostvarewe. U bacawu diska
bio je ne{to slabiji od svojeg najboqeg ostvarewa , bacio je 48,77m. {to
mu je bilo dovoqno za drugo mesto.
Nikola je potvrdio da je izuzetan talenat i sa godinu dana bavqewa
Nikola ^ankovi} i Marija Vu~enovi}
atletikom ve} osvaja medaqe na me|unarodnim takmi~ewima.
U satavu reprezentacije kao trener je bio i Dragi{a \or|i}, Marijin
i Nikolin trener koji je bio zadu`en
za baca~ke discipline.
Rezultati ovo dvoje mladih takmi~ara su dopuna nizu uspe{nih rezultata atleti~ara Srema u ovoj godini ,ali tu nije kraj, jer atleti~are
o~ekuje jo{ niz takmi~ewa i u A.K.
Srem o~ekuje se jo{ mnogo uspe{nih
rezultata.
[AH: ME\UNARODNI TURNIR U STAROJ PAZOVI
Rudolf Serti} pobednik
H
rvatski me|unarodni majstor
Rudolf Serti} pobednik je Me|unarodnog
velemajstorskog
turnira u Staroj Pazovi „Ilindan
2010“.
Rezultati 10. (posledweg) kola: fm
Goran \urovi} (Hrvatska, 2348) – im
Rudolf Serti} (Hrvatska, 2395), vm
Dragan Kosi} (Crna Gora, 2512) – Goran ^abrilo (Srbija, 2455), fm Dragan
Kova~evi} (Srbija, 2282) – im Stefan
Mazur (Slova~ka, 2419), vm Zlatko
Ilin~i} (Srbija, 2455) – fm Mladen
Milenkovi} (Srbija, 2380), im Predrag Bodiroga (Srbija, 2406) – Goran
N. Todorovi} (Srbija, 2398), Aleksandar In|i} (Srbija, 2148) – vm Milko
Pop~ev (Bugarska, 2502), im [ahbaz
Nurki}, BiH, 2404) – im Du{an In|i}
(Srbija, 2329), Mirza Avdi} (BiH,
2282) – Milan Skoko (Srbija, 2209)
Kona~na tabela: 1. Serti} 7, 2. – 3.
Mazur i Milenkovi} po 6,5 4. – 6. ^abrilo, Kosi} i \urovi} po 6, 7. – 8.
Pop~ev i G.N. Todorovi} po 5,5 9. – 11.
Ilin~i}, Nurki} i Bodiroga po 5, 12.
A. In|i} 4,5 13. – 14. Kova~evi} i Avdi} po 4, 15. Skoko 3 i 16. D. In|i} 2
poena.
@. R.
Nove medaqe Kristine Uzelac
U
14. STRANA
Dr Lazar Popovi}
^elik Zenica, a iz Srbije Partizan Galenika, Radivoj Kora} i Vo`dovac iz Beograda i Vojvodina
NIS iz Novog Sada. Na wihovom
sastanku su izvu~eni takmi~arski
brojevi i utvr|en kalendar i raspored takmi~ewa. Takmi~ewe IWBL
lige zapo~iwe 6.oktobra i traje do
19.februara naredne godine, a finale }e se igrati od 4.do 6.marta
2011.godine.
Istovremeno se igraju i utakmice
Prve lige Srbije u kojoj se takmi~i
deset ekipa. Sredinom februara
naredne godine }e se zavr{iti takmi~ewa u obe ove lige i zapo~iwe
Super lige u kojoj }e se nadmetati
sve ~etiri ekipe IWBL lige iz Srbije i ~etiri najboqe iz Prve lige.
To }e biti plej of za prvaka Srbije. Po re~ima odgovornih iz Ko{arka{kog saveza Srbije postoji i mogu}nost da Ruma bude doma}in neke
od utakmice plej ofa Srbije. Podsetimo, takmi~ewe `enskih ko{ar-
Predstavnici klubova na sastanku u Rumi
ka{kih ekipa sa prostora biv{e
Jugoslavije, uglavnom poznato kao
Atlantik liga, postoji ve} desetak
godina, ali je ovo prvi put da su ko{arka{ki savezi stali iz ove lige
i u~estvuju u wenom organizovawu.
- Drago mi je da su u Rumi predstavnici svih klubova koji u~estvuju u ovoj Me|unarodnoj `enskoj ligi
koja je priznata i od ULEB-a i to je
i jedan podstrek za na{ rad. Zna~i,
na dobrom smo putu da Ruma postane
regionalni centar `enske ko{arke
na ~emu mi dosta radimo. Jako je va`no da se saradwa sa KSS i daqe
nastavi i mi smo obe}ali da }emo u
narednom periodu odraditi i neke
izmene u Sportskoj hali kako bi bili spremni za kvalifikacije za
Evropsko prvenstvo koje }e se odvijati u Rumi. To je jo{ jedan doga|aj vredan pa`we i pozivamo Rumqane da od 17.avgusta do|u i navijaju za na{u reprezentaciju i tako im pomognu u kvalifikacijama
za Evrospko prvenstvo, rekao je povodom ovih sastanaka u Rumi Igor
Sadrija, ~lan Op{tinskog ve}a zadu`en za sport.
Dr Lazar Panteli}, predsednik
Komisije za `ensku ko{arku KSS
ka`e: -U Rumi je prvo odr`an sastanak KS Srbije, Hrvatske, Slovenije
i BIH koji smo mi inicirali, a dobar doma}in tog sastanka bio je
predsednik rumske op{tine Goran
Vukovi}. Posle desetak godina postojawa `enske me|unarodne lige
ove godine ko{arka{ki savezi navedenih zemaqa su prihvatili da
u~estvuju u organizaciji lige na teritoriji ex Jugoslavije. Ove godine
prvi put KS Srbije se zvani~no
ukqu~uje u organizaciju, u odabir
sudija i klubova koji }e u woj igrati. Na ovaj na~in `elimo da na vi-
{i nivo podignemo kvalitet `enske ko{arke u Srbiji, da je omasovimo i postignemo boqe rezultate
na{ih klubova i selekcija kroz
igrawe kvalitetnijih utakmica tako dve ekipe iz Hrvatske - Gospi} CO i [ibenik Jolly igraju Evro
ligu, {to je posledwi put u Srbiji
ostvarila ekipa Vojvodine u sezoni 2004-2005.godine. Ve}ina klubova iz ove lige igra evropska klupska takmi~ewa, {to od na{ih klubova igra samo Partizan.
Lazar Panteli} ka`e da su u Rumi dobili dobrog i odgovornog
partnera i sredinu koja je pokazala
interesovawe za ko{arku, pogotovo
`ensku i da postoje dobri uslovi
za pripreme ( sada je na pripremama `enska seniorska reprezentacija) i sme{taj. On navodi i da se
privode kraju pripreme u Sportskoj
hali za kvalifikacione utakmice
koje }e biti odr`ane u Rumi od 17.
do 23.avgusta sa selekcijama Rumunije, Letonije i Izraela.
- KSS je, pored potpisanog protokola sa Rumom, potpisao i ugovor
sa jednim hotelom na Zlatiboru, a u
planu je potpisivawe jo{ samo jednog sli~nog ugovora sa Bawom Koviqa~om. To }e biti tri trena`na
centra za `ensku ko{arku i reprezentativne selekcije i u narednom
periodu. Naredne godine nas o~ekuju evropska prvenstva u tri mla|e kategorije, Univerzijada i seniorsko Evropsko prvenstvo, tako da
o~ekujemo da }e Ruma i slede}e godine biti u prilici da se poka`e u
dobrom svetlu, kao ove godine, izjavio je za na{e novine dr Lazar Panteli}, predsednik Komisije za `ensku ko{arku KSS i predsednik Ko{arka{kog saveza Vojvodine.
S.Xakula.
PRIPREME KO[ARKA[ICA U RUMI
Serti} {ampion
ME\UNARODNI PLIVA^KI MITING
subotu 07. avgusta u Adi odr`an
je Me|unardni pliva~ki miting
“XIV DELFIN KUP” na kom je nastupilo 424 pliva~ice i pliva~a iz
35 klubova iz Kanade, BiH, Slova~ke,
Rumunije, Ma|arske, Kenije, Francuske i Srbije. PK OAZA nastupio je sa
16 pliva~a i pliva~ica u svim uzrasnim kategorijama koji su ostvarili
niz zapa`enih rezultata. Najuspe{nija i ovog puta bila je najtalentovanija mitrova~ka pliva~ica Kristina Uzelac koja je u svojoj kategoriji
osvojila drugo mesto u disciplini
50m delfin i tre}e na 50 metara slobodno. Pored we u izuzetno jakoj konkurenciji odli~ne rezultate plasmanom u A finale ostvarili su: Jovan
Savi} peto mesto 50m.prsno, Milo{
Star~evi} 6. mesto 50m. le|no, Ivan
Jovanovi} 7. mesto na 50m. delfin,
Aleksandar Goli} 8. mesto u delfinu
i Lana Gavrilovi} 8. mesto na 50m.
slobodno. Ostali mitrova~ki pliva~i koji su nastupili na ovom takmi~ewu isplivali su dobre rezultate i
pokazali napredak forme pred prestoje}e “B” prvenstvo Srbije (klubovi
koji treniraju u letwim uslovima).
Doma}in narednog takmi~ewa u pli-
uma je protekle nedeqe ponovo bila doma}in jednom zna~ajnom sportskom skupu. Naime, 3. i 4.avgusta u Gradskoj ku}i su
odr`ani sastanci predstavnika
ko{arka{kih federacija iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije koji su
razgovarali o svom u~e{}u u organizovawu jedne lige za ko{arka{ice na teritoriji biv{e Jugoslavije
(slede}e godine se o~ekuje i u~e{}e Crne Gore). U radu ovog skupa
u~estvovao je i Luka Fekowa, direktor IWBL lige.
Re~ je o organizovawu @enske
internacionalne ko{arka{ke lige
- skra}eno IWBL. Posle razgovora
predstavnika ko{arka{kih saveza, sutradan je odr`an i sastanak
klubova u~esnika IWBL lige u kojoj
}e se nadmetati 12 klubova. To su
iz Hrvatske: [ibenik JOLLY, Gospi} CO, Medve{~ak i LUPO Promotion, iz Slovenije }e se takmi~iti HIT Krawska Gora i Merkur
Ceqe, iz BIH Jedinstvo Telekom i
Kristina Uzelac
va~kom kalendaru je upravo PK OAZA
koji organizuje 3. PINGVIN KUP. U
okviru ovog takmi~ewa odr`a}e se i
Memorijalna trka ,,Sr|an Arizanovi},, u znak se}awa na tragi~no preminulog mladog mitrova~kog pliva~a
maratonca.
Zvani~ni zapisnik sa takmi~ewa u
Adi
mo`e
se
pogledati
na
http://www.serbia-swim.org.rs/rezultati.
Po~iwu kvalifikacije
U
minula tri meseca Ruma je doma}in juniorskim i seniorskim reprezentacijama ko{arka{ica
koje su se pripremale za Evropsko prvenstvo u Letoniji, a sada su tu i seniorke u okviru priprema za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u Poqskoj 2011. godine.
Povodom po~etka kvalifikacija za
Evropsko prvenstvo, u ponedeqak, 9.
avgusta je u restoranu “Borkovac” odr`ana konferencija za novinare.
Novinarima se obratio Zoran Gavrilovi}, generalni sekretar KSS
koji je rekao da kvalifikacije po~iwu 12. i traju do 29. avgusta. Na{e ko{arka{ice su 10. avgusta otputovale
za Izrael, gde }e igrati prvu utakmicu sa reprezentacijom ove zemqe, potom slede tri utakmice koje }e igrati
u rumskoj Sportskoj hali: sa Rumunijom
17. sa Letonijom 20. i Izraelom 23. avgusta. Po najavi Zorana Gavrilovi}a
potom slede utakmice 26. avgusta u Trgovi{tu, u Rumuniji i 29. avgusta u Rigi u Letoniji.
Predsednik rumske op{tine Goran
Vukovi} je izrazio zadovoqstvo {to
je Ruma doma}in `enskim ko{arka{kim reprezentacijama iz kojeg kre}u
put takmi~ewa.
- U narednom periodu u~ini}emo i
dodatne napore da poboq{amo uslove
za trening i igrawe utakmica i na{a
Sportska hala se dodatno ure|uje kako bi zadovoqila standarde FIBE.
Svi radovi bi}e okon~ani do po~etka
tri kvalifikacione utakmice koje }e
se igrati u Rumi od 17. avgusta. Na{im
ko{arka{icama `elim pobede i da
Dobri uslovi za pripreme seniorki, re~eno ne konferenciji za novinare
uspe{no okon~aju kvalifikacije - istakao je Goran Vukovi}.
- O~ekujem pobedu u Izraelu, dobro
smo se spremili i uslovi za pripreme
su nam ovde bili izuzetno dobri. Nadam se da }emo 30. avgusta proslaviti
uspe{no zavr{ene kvalifikacije rekla je novinarima reprezentativka
Adrijana Kne`evi}.
Selektor Miodrag Veskovi} je rekao da su pripreme startovale u maju,
bez nekih ve}ih ambicija, imaju}i u
vidu aktuelni trenutak `enske ko{arke u Srbiji.
- Devojke su hrabro u{le u taj projekat i sada se ose}amo kao pravi tim i
rezultati se vide. Imaju}i u vidu do
sada odigranih 13 utakmica mislim
da imamo razloga za realni i umereni
optimizam - ka`e selektor Veskovi}.
U na{oj grupi su jo{ i Rumunija, Izrael i Letonija, a selektor Miodrag
Veskovi} realno sagledava potencijale reprezentacije Srbije.
- Svakako da je tim Letonije najve}i
favorit u grupi, ka`e Veskovi} i dodaje: - Sada je na Rumqanima da se poka`u, napune Sportsku halu i navijaju
za na{u reprezentaciju, a mi ih ne}emo razo~arati.
Na spisku za put u Izrael je 13 igra~ica, a pored onih koje igraju za timove u Srbiji, tu su i one koje igraju u
BIH, Rusiju, [paniju, Francusku, Gr~ku i Kipar.
S. X.
11. avgust 2010.
SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT= SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT
SLOVEN IZ RUME NAKON DUBOKE AGONIJE NA PUTU POTPUNE KONSOLIDACIJE KLUBA
Novi vetrovi u borkova~koj dolini
S
loven iz Rume, jedan od najve}ih simbola i brendova grada u
sredi{tu Srema, u minule dve
sezone do`iveo je takav rezultatski
fijasko, nezabele`en u istoriji kluba dugoj 86 godine, kada je brzopotezno od Srpske uspeo dosko~iti do
Sremske podru~ne lige! Nije potrebno biti posedbno mudar, te zakqu~iti, da su ~iwene mnoge, najbla`e re~eno katastrofalne i kardinalne
gre{ke, po~ev od same organizacije
kluba, rukovo|ewa wime, do stru~nog
rada, igra~kog kadra i mnogo {to {ta
jo{. Me|utim, o minulim danima, kako
isti~e novoizabrani diretor rumskih crveno-belih \or|e Berowa, nekada{wi golman i kapiten Slovena,
sada{wa rukovode}a garnitura kluba iz Borkova~ke doline, ne}e ni da
govori ni da se prise}a.
- Iskqu~ivo nas interesuje danas i
sutra! Dakle, ono {to je za nama, kao
da nije ni postojalo! Po~iwemo novu
pri~u, gde je glavni akcenat, ponovno
formirawe omladinske Slovenove
{kole, dakle onog {to je godinama
krasilo na{ klub. Da se ovde u Borkova~koj dolini {koluju i fabrikuju
talenti, igra~i koji }e sa ponosom
braniti ne samo boje na{eg kluba ve}
i na{ih najelitnijih superliga{a. Na
`alost vi{e od deceniju unazad to je
ispu{teno, pa na{ klub koji je kroz
svoju bogatu istoriju proizveo tolike
generacije kvalitetnih igra~a, morao
je u svoje redove dovoditi igra~e, nije prete{ka re~ ako ka`em, sumqivog
kvaliteta, ne samo igra~e nego i trenere. Stoga okre}emo plo~u, po~iwemo novu pri~u u koju ulazimo sa no-
Milo{ Bunovi}
\or|e Berowa
vom, jakom i nadasve pozitivnom enregijom koja }e se vrlo brzo prepoznati. U vezi s tim, u toku je zavr{etak elaborata o na~inu rada i delovawa na{ih mla|ih selekcija, gde }e
na{ glavni adut biti SO Ruma, koja
}e svesrdno podr`ati i prepoznati
ideju da Sloven bude poligon da talentovani de~aci od najranijih uzrasta, ba{ kao nekada, iz Rume i okoline naprosto preplave terene na stadionu. Tako da sada imamo veoma lako ostvarqivu viziju da sa 4-5 mla|ih trenera napravimo dogovor o radu u pionirsko-omladinskoj Slovenovoj {koli, te da krenemo sa mrtve
ta~ke i sve ono {to je bilo lo{e
ostavimo iza sebe. Zahvquju}i razumevawu lokalne samouprave, posle
nekoliko decenija, ovoga leta sredili smo kupatila, svla~ionicu, klupske prostorije, tako da se sada ne
stidimo da primimo svakog u goste.
Ova godina, odnosno sezona {to se
ti~e seniorskog pogona neka pro|e u
novom, ni`em rangu, kao sezona stabilizacije. Nikako opu{tawa, naprotiv, ako se uka`e prilika napa{}emo
prvo mesto ali nikako da nam to bude
neki bolesni imperativ. Dakle, sve
etapno, postepeno. Sloven ovakvu rezultasku dubiozu i organizacione te{ko}e nije ostvario preko no}i, godinama unazad bilo je problema, ako ne
i decenijama. Nikoga ne prozivamo,
nikoga ne optu`ujemo, samo `elimo
novim vizijama i na~inom rukovo|ewa kluba, Sloven dovesti i postavi-
FINALE KUPA NA PODRU^JU FS VOJVODINA U PE]INCIMA
Rapsodija izabranika ^ede Mati}a
DOWI SREM – DOLINA 5:0 (1:0)
Pe}inci – Stadion: Suva~a. Gledalaca: 500. Sudija: Milorad Ma`i} (Vrbas) 9. Strleci: ]iri} u 29., 52. i 68,
Jovanovi} u 70. i Prqevi} u 80. minutu
za Dowi Srem. @uti kartoni: Radi{i},
Laki}-Pe{i} (Dowi Srem), [alipurovi}, Staji} (Dolina).
DOWI SREM: Varga 8, Markovi} 8
(Mirkovi}-), Prqevi} 8,5, Risti} 8, Bukorac 8, Berowa 8, ]iri} 9 (Mrkaji}-),
Radi{i} 8, Laki}-Pe{i} 8, Jovanovi}
9, Antunov 8. (To{i}-).
DOLINA: Aleksi} 7,5, Ostoji} 6,
Staj~i} 5 (Arbutina 6), Nedu~i} 6, To{kov 6,5, O`egovi} 6, [alipurovi} 7,
Stanisavqevi} 6,5 (Tomin-), Staj~i} 7
(Kova~-), \akovi} 7,5, Tripkovi} 5.
Igra~ utakmice: Nikola ]iri} (Dowi Srem)
U pravoj fudbalskoj rapsodiji izabranici trenera ^ede Mati}a naprosto
su demolirali sastav srpskoliga{a
Doline iz Padine, osvojili pobedni~ki pehar Kupa Vojvodine, plasirali se
me|u 32 najboqe ekipe u LAV Kup-u Srbije i ujedno ostvarili najve}i uspeh u
istoriji kluba dugoj ~ak 83 godine!
Doma}i su po~eli nekako ’’zakop~ano’’ te su gosti prvi pripretili ve} u 7.
minutu preko svog kapitena i najboqeg
igra~a Zvonka \akovi}a, koji je sa 30
metara uputio pravi projektil ali je
golman doma}ih Danijel Varga ~udesnom intervencijom iz samih ra{aqa
poslao loptu u korner. Uzvratili su
doma}ini u 18. minutu. Marko Prqevi}
izvanrednom dubinskom loptom prona{ao je golgetera Nikolu ]iri}a, sevnuo je udarac sa 18 metara a lopta se
sna`no od pre~ke odbila u poqe. Polako ali sigurno izbaranici trenera Mati}a pleli su mre`u oko gola gostiju i
u 29. minutu je na~eli. Naime, kapiten
Milan Berowa odli~no je probio po levom boku namestio se i centrirao a sa
nekih 7-8 metara Nikola ]iri} je udarcem glavom pogodio sam desni ugao
Aleksi}evog gola.
Nastavak susreta doneo je igru za
istinske fudbalske sladoksuce i totalnu dominaciju srpskoliga{a iz Pe}inaca. U 52. minutu jedna od najlep{ih
akcija na utakmici. Stefan Bukorac
snimio je na desnom boku Nemawu Antunova ovaj zavrnuo negde na peterac gola gostiju a raspolo`eni ]iri} ponovo
poga|a mre`u. Dva minuta kasnije kapiten Berowa iskoristio je nesmotrenost
dvojice {topera Doline, ukrao im loptu, sam krenuo ka golu, ali wegov udarac Aleksi} je sjajno odbranio. Me|utim,mre`a gostiju nakon toga nije dugo
mirovala. Igrao se 68. minut me~a kada
je sjajni i lucidni poslovo|a doma}ih
Dejan Jovanovi} centrirao sa desne
strane na suprotnu stativu a Nikola
]iri} het-trikom i zvani~no promovisao svoju ekipu u osvaja~a kupa Vojvodine. Najlep{i trenutak me~a, kada su
gledaoci sko~ili na noge i dugo aplaudirali, zbio se u 70. minutu igre. Izvanredni Jovanovi} tek {to je pre{ao
centar video je da je golman Aleksi}
istra~ao i velemajstorskim udracem,
kakav se retko vi|a, efektno, za pam}ewe, po ~etvrti put pogodio mre`u gostiju. [lag na pobedni~ku tortu fudbaleri Doweg Srema stavili su u 80. minutu utakmice. Slobodan udarac sa desne strane majstorski je u srce {esnestrca izveo Dejan Jovanovi} a u naletu
je bio {toper doma}ih Marko Prqevi}
koji je negde sa penaltika zakucao loptu pod pre~ku srpskoliga{a iz Padine
i time stavio ta~ku na veliku pobedu
pe}ina~kih fudbalera.
Sima Lali}
ti na mesto, gde to, po svim parametrima, zaslu`uje. Dakle, uz timski
rad i po{tovawe hijerarhije mo`emo
i moramo, to nam je u krajwem slu~aju
i obaveza, da klub oja~amo u svim segmentima, da u bliskoj budu}nosti ovde bude pravi slet od talentovanih
de~aka. @elimo vratiti na tribine
na{eg stadiona i publiku. Na `alost
Sloven je izgubio. Mukotrpan proces
je vra}awe, to se mo`e samo kroz rezultate i spoznaju da klub funkcioni{e na zdravim i korektnim osnovama, bez trzavica i prepucavawa, nekavih unutra{wih struja. To ne}e
pro}i, smelo tvrdim, u tome mi kojima je dato poverewe da ozdravimo crveno-bele redove, bi}emo istrajni.
Dakle, slobodno se mo`e re}i da u
klubu duvaju novi lep{i vetrovi. To
Sloven kao ime koje je masnim slovima ucrtnao na fudbalskoj mapi ne samo Vojvodine, Ruma kao grad, u potpunosti zaslu`uje.- jasno i glasno poru~uje \or|e Berowa, prvi operetivac
u klubu, rekli bismo sa punim pokri}em, pravi ~ovek na pravom mestu.
Milo{ Bunovi}, {ef stru~nog
{taba Slovena, dete kluba od svojih
najmla|ih dana , koji je trenersko
ume}e pokazo vode}i Sloven u nekoliko navrata, Radni~ki iz Iriga je
uveo u Vojvo|ansku ligu, rumsko Jedinstvo je pod wegovom dirigentskom palicom bilo vi{e puta, ka`e
za na{ list.
- Nakon duboke agonije, prakti~no
bezizlaznog stawa, posle ispadawa i
iz vojvo|anske lige, gde objektivno
sa igra~kim kadrom kojim smo raspolagali, nismo ni mogli ostati, kao da
se desilo ~udo! Naime, pojavila se
grupa fudbalera, rekao bih lokalpatriota koja je izrazila `equ da se
vrati u Sloven i pomogne, bez pare i
dinara! Danas je to u na{em fudbalu,
makar se radilo i o ni`im ligama, u
sferi nau~ne fantastike. Odmah da
se razumemo, ovim se nikom ne udvaram, nego konstaujem, samo ~iweni~no
stawe. Tako da smo bukvalno sa ambisa provalije vra}eni na sigurno tle,
gde mo`emo na miru da radimo i vremenom do|emo do dobrih rezulatta.
Imamo na spisku 27 fudbalera. Ne
treba odmah o~ekivati rezultasku
renesansu odnosno ekspresan povratak u vi{i rang - Vojvo|ansku ligu.
Ali, vrlo brzo kada se ekipa uigra
Sloven }e ponovo, kao {to je to decenijama bio, biti klub za po{tovawe,
prepoznatqiv po svojoj igri i rezultatima. Qudi koji vode klub maksimalno se anaga`uju i to trebe pozdraviti iz sve snage, gradski oci su uz
nas, {to nam je ogromna podr{aka, tako da smo u minut do dvanest uledali
svetlost na kraju dugog tunela. Sa
svoje strane obe}avam da }emo maksimalno raditi po{teno, korektno, atmosfera u ekipi je za pri~u, bezmalo
porodi~na, to su napravili ovi momci koji su skupili snage i mo}i da pomognu klubu, kada je bio bli`e propasti nego ikada do sada u bezmalo 9
decenija dugoj istoriji, koliko egzistira na ovim na{im vojvo|anskim
prostorima.- re~i su ’’kou~a’’ Slovena, Milo{a Bunovi}a na ~ijem ostanku na mesttu trenera su insistirali
fudbaleri Slovena.
Sima Lali}
Prijateqska fudbalska utakmica
Radni~ki (SM) - ^ukari~ki (Beograd) 0:4 (0:2)
Sremska Mitrovica - Stadion u
Hesni, gledalaca 200. Sudija Igor
Milanovi} (Sremska Mitrovica).
Strelci:Nedeqkovi} u 22. i 75. i
Kr~marevi} u 35, iz jedanaesterca,
Radojevi} u 63. za ^ukari~ki.
@uti kartoni: Stevi}, Maksimovi} i Risti} iz Radni~kog, Popovi}
i Nedeqkovi} iz ^ukari~kog
RADNI^KI: Reli}, Stevi}, Sladojevi} G., Gruji}, Ninkovi} D., Jordanovski, Mili~i}, Sladojevi} D.,
Dragi}, Santra~, \ur|evi}. Igrali
su jo{: Teodorovi}, Pavlovi}, Maksimovi}, Miji}, Risti}, Boji}, Ninkovi} M., Ivi}, Vasili} i Soviq.
^UKARI^KI: Radivojevi}, Jev|enijevi}, Popovi}, Trnin}, @ivanovi}, Kuzmanovi}, Kiso, Kr~marevi},
Stojanovi}, Nedeqkovi}, Takma~.
Igrali su jo{: [}eki}, Ko~anovi},
Krasanovi}, Paunovi}, Kova~evi},
Petrovi} A., Petrovi} B., Spasi},
Radojevi}, Morariu i Danijel.
Igra~ utakmice Igor Nedeqko-
vi} iz ^ukari~kog, ocena 9
Posle 16 godina ekipa superliga{a ^ukari~kog iz Beograda, jedna od
najboqih fudbalskih ekipa u Srbiji, ponovo je gostovala na stadionu u
Hesni. Tim doma}ina, vojvo|anskog
liga{a, mitrova~kog Radni~kog, suprostavio se gostima u najja~em i
kompletnom sastavu.
Izabranici trenera Ninkovi}a i
Deli}a, pru`ili su gostima `estok
otpor, ali Beogra|ani su opravdali
ulogu apsulutnog favorita i Hesnercima su naneli zaslu`en poraz.
Tim ^ukari~kog je mitrova~koj publici demonstrirao kvalitetan,
brz i dopadqiv fudbal i stavio jasno do znawa ko je ~lan Super lige
Srbije. Iskusni gostuju}i igra~i
trenera Kruni}a, brzim i uigranim
kontranapadima predstavili su se
mitrova~koj publici u najlep{em
svetlu i posve zaslu`eno pobedili
u ovoj interesantnoj utakmici.
J. S.
LETO NA SAVI
Fudbal na pesku
U okviru manifestacije
“Leto na Savi”, od 02.08. do
08.08. 2010. godine odr`ano
je takmi~ewe “Fudbal na
pesku 2010”, u organizaciji
Gradske uprave za sport.
Takmi~ilo se u 4 kategorije: mla|i pioniri (“99.”00.), pioniri (“96.-”98.), kadeti (“93.-”95.) i seniori.
Ukupno je u~estvovalo 24
ekipe i 120 igra~a.
Nagrade su osvojile prve
tri ekipe u sve 4 kategori-
11. avgust 2010.
je, a dobili su majice i diplome.
Plasman: Mla|i pioniri (“99.-”00.): 1. Mungosi, 2.
Crni |avoli, 3. Vatreni lavovi, Pioniri (“96.-”98.):
1. Vatreni portugalci, 2.
Meteor, 3. OFK “Lavovi”,
Kadeti (“93.-”95.): 1. Bleja~i, 2. Fantasti~na ~etvorka, 3. Ne znam, Seniori: 1.
Pasuq tetovac, 2. Orlovi,
3. Dos Santos
S. R.
Zajedni~ka fotografija igra~a Radni~kog i ^ukari~kog
Ve~e gimnastike
U subotu 07.08.2010. godine, na gradskoj pla`i (na
ko{arka{kom terenu), odr`ano je “Ve~e gimnastike,
plesa i fitnesa”, u okviru
manifestacije “Leto na Savi”.
Na teren su prvo iza{li
mladi gimnasti~ari Sokolskog dru{tva 2 sa trenerom Slobodanom Jevremovi}em. Oni su prezentovali i pokazali svoje ume}e u de~ijem fitnesu, koji
predstavqa kombinaciju
gimnastike i plesa, {to je
ne{to novo u na{em gradu.
O propozicijama fitnesa
ne{to vi{e je rekla Marija
Savi} – Sre}kovi}, vi{estruka {ampionka Srbije i
tre}a na svetu, a trenutno
predsednica Fitnesa Srbije.
U drugom delu programa
nastupili su mladi plesa~i plesnog studija “Olena”
iz La}arka, Martinaca i
Kuzmina. Oni su u sjajnim
kostimima prezentovali
vi{e razli~itih plesova.
Ceo doga|aj i manifestaciju je organizovala Gradska uprava za obrazovawe,
kulturu i sport.
S. R.
IRIG
Ve~erwi turnir u malom fudbalu
Prijava ekipa i uplata takmi~arskih kotizacija vr{i}e se od
8. do 15. avgusta u Sportskom centru „Unu~e“ od 19 do 21 ~asova
svakim danom i Planinarskom
domu „Vojvodina“ na Iri{kom
vencu tokom celog dana.
Konkurencije: Kategorija I petli}i (deca do 13 godina) – kotizacija 2.000 dinara po ekipi; kategorija II seniori – kotizacija
6.000 dinara po ekipi; kategorija
III veterani (stariji od 35 godina)
kotizacija 4.000 dinara po ekipi.
Fond za nagrade 100 % od uplate.
Ekipu sa~iwava osam igra~a i
to: pet u igri (~etiri plus golman) i tri rezerve.
Prezentovawe na~ina organizovawa sistema takmi~ewa, pravila igre, propozicija, slu`benih lica turnira i `rebawe ekipa po grupama obavi}e se u S.R.C.
„Unu~e“ 15. avgusta u 20 ~asova.
Kontakt telefoni. 065/463-0008, 060/607-07-67
Generalni pokroviteqi: Op{tina Irig i Mesna zajednica
Irig
Suorganizatori: Sportski savez op{tine Irig i S. R. C. „Unu~e“
STRANA 15.
MALI OGLASI 022/611-556
KU]E - STANOVI
• Prodajem {ator za kampovawe sa
terasom, povoqno, tel. 064/20-71631
• Izdajem name{ten jednosoban
stan za studente ili |ake, Ulica
Zanatlijska u Sremskoj mitrovici,
tel. 639-029
• Prodajem jednosoban stan u Wego{evoj ulici, Naseqe Nikola Tesla, tel. 628-878
• Prodajem garsoweru u Nasequ M.
Hu|i, tel. 069/108-14-16
• Izdajem nename{ten jednoiposonbni stan, centralno grejawe, u
Nasequ Stari most, tel. 063/562001
• Izdajem dvori{ni poluname{ten
stan od 50 m2 u {irem centru S.M.
(kod Pedago{ke {kole), samcima,
tel. 639-228, 064/376-61-70
• Izdajem jednosoban stan u Nasequ Dekanac, tel. 613-762
• Prodajem ku}u sa lokalom u u`em
centru grada, tel. 064/303-84-83
• Potreban trosoban ili ~etvorosoban stan za iznajmqivawe ili
kupovinu, tel. 063/154-81-81
• Izdajem dvosoban komforan stan
u Nasequ Stari most, tel. 064/50476-64
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u Novom Sadu, Ulica Hilandarska 2 a stan 2 useqiv od 1. oktobra 2010. ili po dogovoru, tel.
623-384, 064/428-28-94
• Izdajem nov dvosoban stan sa velikom terasom, potpuno opremqen
+ tv total u ekskluzivnoj vili u
Aleji u Sremskoj Mitrovici, tel.
611-638
• Izdajem jednosoban kompletno
name{ten stan, nova gradwa, pored Zmajeve {kole, tel. 061/30-20696
• Prodajem dvosoban stan 54 m2 +
gara`a, Ulica Ribarska obala 6,
tel. 063/129-30-06
• Izdajem jednosoban komforan
stan u Beogradu, na Vra~aru, prvi
sprat, centralno grejawe, tel.
064/31-77-089
• Izdajem nov jednosoban stan u
Nasequ M. Hu|i, useqiv odmah,
tel. 632-795, 061/240-51-22
• Izdajem potpuno nov name{ten
dvosoban stan u Novom Sadu kod
Socijalnog, tel. 628-872, 064/45698-65
• Izdajem name{tenu garsoweru u
Novom Sadu, A.Jano{a. tel. 064/4202-357
• Prodajem dvosoban komforan,
renoviran stan sa gara`om, visoko
prizemqe Naseqe kod @elezni~ke stanice, Fru{kogorska 48,
Sremska Mitrovica, tel. 065/2623-171
• Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici Ulica Savska, oko 70 m2, plac
2,5 ara, ili mewam za jednosoban
stan, tel. 060/64-74-020
• Prodajem ku}u u La}arku, Ulica
1. novembar, tel. 064/13-94-407
• Izdajem trosoban stan u centru
S.Mitrovice, tel. 624-445, 611114, zvati posle 14 ~asova
• Izdajem name{ten jednosoban
stan (kupatilo, suhiwa, soba) u
Sremskoj Mitrovici, Despota Stefana 19/3 (biv{a Mariborska),
tel. 627-534
• Izdajem name{tenu garsoweru
u~enicama pored Medicinske {kole, tel. 063/88-23-767
• Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici, tel. 063/702-10-05
• Izdajem stan 55 m2 u centru
Sremske Mitrovice, tel. 752-326,
621-883
• Prodajem jednosoban stan, Naseqe M. Hu|im, cena 27.000 evra,
063/17-17-901
• Prodajem trosoban stan, Naseqe
M. Hu|i , cena 45.000 evra, tel.
063/17-17-901
• Izdajem jednosoban stan, centar
grada, centralno grejawe , kompletno name{ten, tel. 063/17-17901
• Izdajem ku}u sa 10 ari placa u
Ma~vanskoj Mitrovici , Savska 5m.
Cena 50 evra ili po dogovoru, tel.
651-095, 069/39-46-865,
• Izdajem dvosoban stan 64 m2 u
Nasequ Stari most br. 6, Sremska
Mitrovica , centralno grejawe,
lift, osmi sprat, tel. 621-193,
063/84-59-329
• Prodajem porodi~nu spratnu ku}u
150 m2 u Kuzminu, cena, 25.000
evra, tel. 060/71-21-966
• Izdajem name{tenu garsoweru sa
centralnim grjawem (u blizini Kasarne) samcima, tel. 063/800-32-75
• Izdajem sobu za dve u~enice, parno grejawe, Naseqe Dekanske ba{te, tel. 617-097
• Prodajem trosoban koforan stan
u Novom Sadu kod autobuske stanice, drugi sprat, lift, 627-725,
064/073-92-06
• Izdajem dvosoban stan u Ulici
Milo{a Obili}a Sremska Mitrovica. Poseban ulaz i kupatilo,
tel. 627-725, 064/073-92-06
• Prodajem sprat ku}e, na @itnom
trgu u strogom centru kod Muzi~ke
{kole, tel 627-725, 064/073-92-06
• Izdajem studentima, name{ten
jednosoban stan, u Novom Sadu,
preko puta Medicinskog fakulteta, 625-616
• Izdajem name{ten jednosoban
stan u centru , tel. 628-760
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u Nasequ M. Hu|i, tel. 611-766,
064/226-87-52
• Izdajem stan u strogom centru
Soko bawe, tel. 064/850-70-84
• Izdajem nov, name{ten, dvosoban
stan sa klimom, tel. 617-846,
061/11-84-947
• Kupujem jednosoban stan, lokacija: {iri centar, naseqa M. Hu|i,
Sportski centar, Dekanac, pijaca,
tel. 624-371
• Izdajem garsoweru u Novom Sadu,
nova name{tena za dve osobe, Haxi
Rumivova 61, tel. 661-398, 064/19468-14
• Kupujem ku}u u M. Mitrovici u
vrednosti do 20.000 evra, tel
064/09-23-416
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u centru Sremske Mitrovice, bez
centralnog grejawa, useqiv od 1.
avgusta, 658-899, 064/570-24-17
• Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima na placu od 23 ara u Ravwu,
658-899, 064/570-24-17
• Prodajem ku}u na ~etiri vode 90
m2 na placu od 5,5 ara sa pomo}nim
objektima kod @itoprometa u S.
Mitrovici, povoqno, tel. 064/28097-53
• Izdajem jednosoban dvori{ni
komforan stan sa kablovskom TV
ulaz poseban tel. 625-355 064/56765-96
• Izdajem ku}u za stanovawe u La}arku, tel. 063/76-94-395
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU
I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
objavquje
OBAVE[TEWE
O DONETOJ ODLUCI U POSTUPKU ODLU^IVAWA O POTREBI
PROCENE UTICAJA NA @IVOTNU SREDINU
U postupku odlu~ivawa o potrebi procene uticaja na `ivotnu
sredinu, sprovedenom na zahtev nosioca projekta, Neboj{e Kr~eli}, Sremska Mitrovica, Kru{edolska br.13, utvr|eno je re{ewem
broj 501-99/2010-XI od 10.08.2010.god, da je za predmetni projekat,
izgradwa bravarsko zanatsko ma{inske radionice, na katastarskoj
parceli br. 7405/6, k.o. Sremska Mitrovica, nije potrebna procena
uticaja na `ivotnu sredinu.
Protiv ovog re{ewa zainteresovana javnost mo`e izjaviti `albu Pokrajinskom sekretarijatu za `ivotnu sredinu i odr`ivi razvoj u Novom Sadu, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavqivawa ovog obave{tewa.
Obave{tewe se objavquje na osnovu ~lana 10. stav 7. Zakona o
proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik Republike
Srbije",broj 135/04, 36/09).
VELEPRODAJA
I MALOPRODAJA
[ID, Ogwena Price 2
Tel/fah: 022/716-723
SREMSKA MITROVICA,
Ticanova 82
Tel: 022/631-456, Mob: 063/77-96-438
PROIZVODWA I UGRADWA:
-PODNIH I ZIDNIH OBLOGA OD BETONA
-KOMPLET RIGIPS SISTEMA
-IZOLACIJE
-«KARBON» PROGRAM-DEMIT FASADE
(DISTRIBUTERI ZA SREM)
FRIZER SHOP
I PARFIMERIJA
Lorena
@itna pijaca br. 16
Sremska Mitrovica
Tel: 022/622-127
Celokupan program za nadogradnju
noktiju i trepavica
Oprema i alat za frizerske salone
Z.R.
-
"STOLARIJA ERAKOVI]"
KUHIWE
PLAKARI
VRATA
PROZORI
STEPENI[TA
-
KOMARNICI
UNIVER, MEDIJAPAN
LESONIT
[email protected] SE^EWE
KANTOVAWE ABS TRAKE
METAR KUHIWE VE] OD 9.000,00
Tel.064/612-3131
022/618-228
BA]A
Stari {or 30
Sremska Mitrovica
GRA\EVINSKO ZANATSKA RADWA
Vi ste na
pravom mestu
Sremska Mitrovica, Kuzminska 79
Tel/Faks:022/640-982; Mob:064/30-46-987
!
O
V
O
N
REZANA GRA\A
OSB PLO^E
BOJE I LAKOVI
• Izdajem povoqno name{tenu ku}u u Sremskoj Mitrovici Orlovo
naseqe, tel. 614-262
• Izdajem u~enicama, studentkiwama dvosoban, name{ten stan u
Sremskoj Mitrovici kod kru`nog
toka, Neseqe • M.Hu|i, poseban
ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno
grejawe, kablovska tv , tel. 625069
• Prodajem garsoweru @itni trg
12 prvi sprat 28 m2, 060/179-00-80
• Prodajem ku}u sa placem 30 ari,
La}ara~ka 2, u Sremskoj Mitrovici, tel. 630-706
• Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici ili mewam za stan u Nasequ
M. Hu|i, tel. 064/329-78-68
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u centru Sremske Mitrovice,
tel. 623-972
• Izdajem garsoweru sa odvojenom
kuhiwom u Novom Sadu, preko puta
Socijalnog, cena 170 evra + tro{kovi, tel. 064/00-988-29
• Izdajem dva stana u Nasequ Mala Bosna tel. 631-669, 064/34-27439
• Prodajem ku}u u No}aju na 15 ari
placa u sklopu ku}e 40 ari wiva i
pet ara {ume, tel. 650-807, 064/2242-099
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u Nasequ M. Hu|i tel. 611-016,
064/317-73-77
• Izdajem name{ten stan 40 m2 sa
centralnim grejawem kod Bolnice,
tel. 621-520, 064/419-80-93
• Izdajem dvosoban i trosoban
stan poseban ulaz, Kraqa Aleksandra Kara|or|evi}a 1 a, tel.
636-561
• Izdajem komforan name{ten
stan 45 m2 u Nasequ Orao na du`i
period tel. 614-230, 065/467-3-551
• Na prodaju ku}a na sprat u M.Mitrovici, Naseqe Krivaja tel. 650103
• Izdajem prazan dvori{ni stan,
poseban ulaz, sopstveno grejawe,
tel. 632-774, 064/449-16-24
• Izdajem dvosoban stan na prvom
spratu sa gara`om u Nasequ KPD,
tel. 064/337-86-35
• Izdajem name{tenu dvori{nu
garsoweru u centru S.Mitrovice,
tel. 628-760
• Izdajem name{tenu garsoweru sa
centralnim kod Muzi~ke {kole ,
tel. 613-915, 628-891, 064/31-455-79
• Prodajem useqivu porodi~nu ku}u u centru Kuzmina – blizu tranzitnog puta za Bosnu, na pola jutra
placa, pogodno za sve vrste delatnosti, cena 35 000 evra tel. 623955
• Izdajem jednosoban name{ten
stan, poseban ulaz, struja, telefon, cena 110 evra, tel. 627-091
• Izdajem garsoweru u Novom Sadu
u blizini Fakulteta tehni~kih nauka, tel. 063/85-95-039
• Ku}a na prodaju u Privinoj glavi
Ulica Vuka Karaxi}a 28, cena povoqna, tel. 710-759, Solakovi}
• Izdajem jednosoban name{ten
stan sa klimom u Nasequ Orao,
tel. 614-230, 064/111-77-54
• Prodajem dve ku}e, Bulevar Konstantina Velikog 16, tel. 610-210,
064/412-52-46
• Izdajem jednosoban stan kod Hale, slobodan od 5. jula, tel.
064/150-71-09
• Kupujem ku}u ili plac u Nasequ
Trive Vitasovi} ili u La}araku,
tel. 626-879, 063/84-12-365
• Izdajem garsoweru u Nasequ
Orao cg, klima, telefon, tel. 626938, 063/181-66-53
Ticanova 68
Sremska Mitrovica
Tel:022/631-718
Mob:063/85-39-714
Zidawe, malterisawe, proizvodwa betonskih blokova,
fasade, izolacije, izrada i prodaja fert gredica
Restoranu „Probus“ hitno potrebni kuvari,
pomo}nici kuvara i konobari Tel: 623-860
• Prodaje se mawa ku}a u M.Mitrovici, tel. 064/32-22-537
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u Dekancu, tel. 622-626
• Prodajem ku}u u La}arku, tel.
622-626
• U~enici izdajem name{tenu sobu
sa upotrebom kuhiwe i kupatila.
Veoma povoqno kod Bolnice. Tel.
617-239
• Prodajem nov stan 36 m2 i gara`u
preko puta SUD-a, crvena zgrada,
pogodan za kancelarije, tel.
064/90-92-645
• Izdajem name{ten stan kod Bolnice 40 m2, tel. 621-520, 064/41980-93
• Izdajem name{ten dvosoban stan
kod Sportskog centra, drugi sprat,
tel. 063/78-55-835
• Izdajem jedoiposoban name{ten
stan u Novom Sadu, tel. 022/625998, 062/20-55-95
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u Novom Sadu, tel. 062/422-470
• Prodajem ku}u u La}arku ili mewam za mawu u Sremskoj Mitrovici, tel. 632-237
• Prodajem stan 52 m2 Naseqe KPD
tel. 064/429-08-33
• Izdajem nov jednosoban dvori{ni stan 30 m2 u Ulici Zanatlijska, tel. 639-029
• Mewam nov stan u centru Rume 57
m2 kompl. name{ten, neuseqivan,
centralno grejawe, ukwi`en za
sli~an na lokaciji Zemun-Beograd,
tel. 064/842-25-98
• Izdajem ku}u za stanovawe u La}arku, tel. 063/76-94-395
• Kupujem garsoweru u naseqima
Sportski centar, M.Hu|i ili Orao,
tel. 617-297, 061/617-23-85
• Izdaje se deo ku}e, Naseqe Mala
Bosna tel. 630-888
• Izdajem jednosoban stan kod Bolnice 40 m2 centralno grejawe, tel.
621-520, 064/419-80-93
• Izdajem jednosoban stan 40 m2 ,
Sportski centar, toplovod, 625364
• Izdajem dvosoban stan u Nasequ
KPD na prvom spratu sa gara`om,
064/33-78-35
• Izdajem u zakup name{ten jednoiposoban stan u N.Beogradu J. Gagarina 169 od 1. juna 2010. godine
(Blok 45) tel. 062/340-780
• Prodajem stan u Novom Sadu ili
mewam za ku}u u Sremskoj Mitrovici, po dogovoru, tel. 064/178-3398
• Izdajem nov name{ten jednosoban stan za dve devojke nepu{a~e u
Novom Sadu kod Futo{ke pijace od
1.6.2010. tel. 063/81-44-931
• Izdajem nename{tenu garsoweru,
grejawe toplifikacija u Nasequ
M. Hu|i peti sprat, na du`e vreme,
tel. 632-226 064/193-10-48
• Prodajem jednosoban kompletno
name{ten stan 45 m2 sa centralnim grejawem, ~etvrti sprat, Naseqe M.Hu|i, tel. 064/280-97-53
• Izdajem ku}u, lokal i perionicu
u Bulevaru Konstantina Velikog
br. 81 tel. 064/193-11-86
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u Novom Sadu drugi sprat, kod
@elezni~ke stanice, tel. 672-962
• Prodajem ku}u na sprat 150 m2 na
osam ari placa novogradwa u Kuzminu, gara`a, svi prate}i objekti, grejawe na ~vrsto gorivo, cena
po dogovoru, tel. 640-090, 060/71219-66
• Prodajem stariju ku}u u Kuzminu
zapo~eto renovirawe, u centru cena 5000 evra, tel. 640-090, 060/0108-992
Tel/faks:
Zmaj Jovina 26, Sremska Mitrovica
PREDUZE]E ZA PROIZVODWU I DISTRIBUCIJU
TOPLOTNE ENERGIJE
www.smtoplana.co.yu
Obave{tewe potro{a~ima
Sve prijave kvarova na instalacijama centralnog
grejawa objekata na sistemu daqinskog grejawa mogu
se prijaviti u periodu od 6 do 21 ~as svakog dana u
toku grejne sezone na telefone:
612 - 694, 610 - 584
Molimo potro{a~e da redovno izmiruju svoje
obaveze kako bi izbegli neprijatnosti iskqu~ewa sa
toplovodne mre`e.
16. STRANA
022/610-069
022/610-070
022/624-657
Javno preduze}e za distribuciju prirodnog gasa
Sremska Mitrovica
Trg Vojvo|anskih brigada 14/I
De`urni: 064/889-45-80
Mob: 064/889-45-81
sremgas gmail.com
11.avgust 2010.
NA[E ZDRAVQE
SPECIJALISTI^KA ORDINACIJA ZA ULTRAZVU^NU DIJAGNOSTIKU
Prim. dr Milenko Trifunovi}
Sremska Mitrovica, Save Kova~evi}a 13
Ultrazvuzvu~na i
kolor dopler dijagnostika
022/641 - 494, 062/240 - 287
SPECIJALISTI^KA LEKARSKA ORDINACIJA
- DR LAU[EVI] Prim. dr Bo{ko J. Lau{evi}
spec. interne medicine
Sremska Mitrovica
Stefana Lastavice 11
POLIKLINIKA
Dr Milo{evi}
- ultrazvuk srca
- ultrazvuk dojke
- ultrazvuk {titaste `lezde
- SVE ZA STOMAK
Tel. 015/774-1234; Kasarska 7, [ABAC
SPECIJALISTI^KA
PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA
"Dr Qiqana Stoli}"
Ruma, Orlovi}eva 27
Tel: 022/431-500
Dr med. Qiqana Stoli}
Tel/fah: 022/639 - 189
Tel: 022/636 - 002
Mob: 064/127-29-23
specijalista pedijatar
Mob: 064/207-11-83
UROLOGIJA
Prof.dr. Jovan Stojkov
Prim.dr. Du{an Bonert
Dr.med. Dragan Grbi}
GINEKOLOGIJA
I AKU[ERSTVO
Prof.dr.sci.med. Miroslava Pavlov- Mirkovi}
INTERNA MEDICINA
ULTRAZVUK
Telefon: 021/55-77-07
Jovana \or|evi}a 11, Novi Sad
Radno vreme
Radnim danom: 7:30-20:00; subotom: 8:00-14:00
De`urni telefon (svakog dana 7:00-22:00):064/ 429-6624
O^NA KU]A
RADOVAN^EVI]
NORMALNO JE
DA DOBRO VIDITE!
Sremska Mitrovica Stari {or 102
Tel: 022/626-428 i 064/19-15-847
SPECIJALISTI^KA DERMATOVENEROLO[KA ORDINACIJA
dr med. Jasmina Divi}
spec. dermatovenerolog
DERMATOLOGIJA, DERMATOHIRURGIJA,
KOMPJUTERIZOVANA DERMOSKOPIJA,
ALERGOLOGIJA, ALERGOLO[KI TESTOVI,
KOZMETOLOGIJA, BOLESTI VENA, POLNE BOLESTI
!
e- mail:jasminadivic
yahoo.com
• Izdajem dvosoban stan sa gara`om u Nasequ KPD, prvi sprat,
tel. 064/337-86-35
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u Nasequ M. Hu|i, tel. 611-016
, 064/317-73-77
• Povoqno prodajem mawu ku}u
(polovina renovirana) u La}arku,
tel. 064/96-03-789 i 060/55-44-909,
Mile
• Izdajem garsoweru 25 m2 u Novom
Sadu, prvi sprat, cena 150 evra,
tel. 064/420-23-57
• Prodajem dvosoban stan 57m2 u
Nasequ M.Hu|i, cena 30.000 evra
tel. 626-025, 063/17-17-901
• Prodajem ku}u u centru Srem.Mitrovice Svetla 4 kod mosta,
tel.639-007
• Izdajem sobe devojkama i u~enicama u centru sopstveno kupatilo
i kuhiwa Svetla 4 kod mosta, tel.
639-007
• Prodajem stan u Novom Sadu, Bulevar oslobo|ewa tel. 061/19-52521
• Kupujem ku}u u {irem centru
Sremske Mitrovice, tel. 064/17833-98
• Prodajem sprat sa potkrovqem u
centru 250 m2 Svetla 4 kod mosta,
tel. 639-007
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u centru grada cena 150 evra, tel.
063/17-17-901
• Izdajem dvosoban stan u Nasequ
Stari most, kod kru`nog toka, na
du`e vreme, tel. 064/211-40-35
• Izdajem ve}u garsoweru, mo`e i
za u~enice, Mato{eva 49 a, tel.
069/640-443, 640-443
• Izdajem name{ten jednosoban
komforan dvori{ni stan sa posebnim ulazom , tel. 625-355, 064/3912-429
• Prodajem garsoweru u [e}er sokaku 25m2 cena 15.000 evra, tel.
626-025, 063/17-17-901
• Potreban dvosoban ili jednoiposoban stan nename{ten, tel.
065/261-09-83
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u Nasequ M.Hu|i, tel. 611-016,
064/191-60-00
• Prodajem stan u Barajevu 57,66
m2, mogu}nost pro{irewa ili zamena za ku}u u Srem.Mitrovici
ili La}arku, povoqno, tel.
064/450-26-81
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici u
blizini pe{a~kog mosta tel.
064/450-19-80,
• Izdajem name{tenu garsoweru
pored Medicinske {kole mo`e i
za sezonske radnike, tel. 063/8823-767
• Kupujem ku}u oko 90 m2, u Sremskoj Mitrovici ili La}arku, tel.
063/71-97-993
• Prodajem garsoweru 25 m2, visoko prizemqe u Novom Sadu na Bulevaru Evrope, odvojena kuhiwa,
gradsko grejawe topla voda klima,
kablovska,telefon, useqiva, cena
30 000 evra fiksno, tel. 064/32122-97
• Veoma povoqno prodajem noviju
ku}u na Crvenoj ~esmi sa tri stambene jedinice 160, 85, i 26 m2, sa
pomo}nim objektima, mo`e i zamena za dva dvosobna stana novije
gradwe, tel. 614-491, 064/18-16-561
• Izdajem prazan ve}i jednosoban
stan, tel. 063/86-25-699
• Mewam prizemni jednoiposoban
stan 37 m2, sa pomo}nim objektima
i dvori{tem, sa mogu}no{}u dogradwe, kod {kole Sveti Sava za
odgovaraju}i u Sremskoj Mitrovici tel. 064/936-83-75
• Prodaje se povoqno jednosoban
stan 48 m2 u Novom Sadu Rumena~ki put 17 tel. 063/721-43-89
• Izdajem dvosoban komforan stan
u centru u~enicama – studentkiwama, tel. 657-440, 062/873-10-97
• Na prodaju ku}a u [a{incima –
hitno, novogradwa 130 m2, centralno grejawe, tel. 062/184-10-21
• Izdajem potpuno name{ten jednosoban stan u Nasequ M.Hu|i kod
~esme, tel. 611-980, 063/31-65-89
• Prodajem garsoweru u Nasequ
Orao u Srem. Mitrovici, tel.
065/523-38-22, 650-116
• Izdajem name{tenu garsoweru u
novom objektu sa centralnim grejawem jednoj osobi nepu{a~u, tel.
626-700, 064/451-26-14
• Izdajem name{ten dvosoban stan
u Sremskoj Mitrovci u Nasequ
M.Hu|i kod kru`nog toka , poseban
ulaz, kuhiwa, kupatilo, grejawe,
telefon, kablovska TV, tel.
063/534-643
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u sklopu ku}e sa zasebnim
ulazom cena 120 evra plus depozit, tel. 627-091, 064/535-14-22
• Izdajem jednosoban name{ten
stan sa centralnim grejawem kod
Bolnice i gara`u kod Sportskog
centra, tel. 664-834, 064/28-97-639
• Izdajem nename{tenu garsoweru
u Nasequ Orao u Sremskoj Mitrovici, tel. 650-116, 065/523-38-22
• Prodajem dvosoban stan u izgradwi u S.Mitrovici, tel. 624-828
• Izdajem name{tenu garsoweru sa
centralnim grejawem u Nasequ
Pejton, tel. 628-015, 062/411-835
• Prodajem dvoiposoban stan u Kamewaru 641-009, 063/118-0078
• Izdajem garsoweru u Novom Sadu,
tel. 064/037-03-40
Hotel "Moravica"(***)
Timo~ke bune 4, 18230 Sokobawa
Phone: +381 18/ 830 622
Fax: +381 18/ 830 656
Sajt: www.hotel-moravica.com
E-mail: hotelmoravica bankerinter.net
"
11. avgust 2010.
Pru`am usluge projektovawa i servisirawa hidraulike i pneumatike, agregata
i hidrauli~nih platfori.
Boban Ili}.
Tel: 060/660-13-09
• Prodajem opel kadet 1991. god.
tel. 640-738, 064/142-69-32
• Prodajem kombi folcfagen u voznom stawu, cena 500 evra, tel.
685-667, 064/493-23-40
• Prodajem kombi T2 1,6 dizel
1984. godi{te, registrovan, tel.
063/80-34-854
• Prodajem ford eskort 4, 1986. godi{te u dobrom stawu, motor 1,1,
registrovan do novembra 2010,
tel. 065/577-07-77
• Prodajem reno 4, 1985. god.proizvodwe, registrovan do 27. 4.2011.
motor i limarija u odli~nom stawu, tel. 063/129-30-06
• Prodajem tojotu tercel 1984. godi{te u voznom stawu registrovana do 4. januara 2011. godine, povoqno, tel. 617-185
• Prodajem kombi folcvagen 1989.
godi{te u odli~nom stawu registrovan, tel. 614-875, 063/85-12500
• Prodajem jugo 55 sa ugra|enim
atestiranim plinom god. proizvodwe decembar 1998. povoqno,
tel. 063/897-24-28
• Prodajem opel korsu 1.2 B, 2001.
godi{te, klima, vlasnik, cena
4000 evra i skuter malaguti 2004.
godi{te, 50 m3, cena 1100 evra,
tel. 064/289-80-06
• Prodajem „Jugo in“, metalik, star
godinu dana, pre{ao 750 km, tel.
063/739-46-23
• Prodajem skuter honda, 1997. godi{te cena 300 evra, 064/259-91-28
• Prodajem folcvagen lupo 1,4 – 16
god.proiz. 2000. crn,
podiza~i stakla, al.felne, centralna brava, klima, servo volan,
muzika cd, registrovan, 064/16152-48
• Prodajem ili mewam za jeftiniji auto fiat tempru 2,0 93. god.
proiz. tel. 063/111-38-07, 641-647
• Prodajem pasat 1,9 turbo dizel,
1993. tel. 064/86-22-075
• Prodajem ford eskort 1,3 89. godi{te, dobro o~uvan, vlasnik, registrovan do 12.9.2010. tel.
064/249-21-75
• Na prodaju ford orion dizel,
1984. god. registrovan do decembra 2010. tel. 753-878, 060/446-8095
• Prodajem
ful
oprema u izuzetnom stawu tel. 673014
• Prodajem ili mewam ford sijeru
86. godi{te, 1,6 benzin, plin, , tel.
069/753-067
• Prodajem motor automatik 2006.
god. cena, 420 evra, tel. 661-314,
• Prodajem ili mewam ford fiestu 1,6 dizel, tel. 063/323-547
• Prodajem ili mewam za auto, motor onda 750 cm3 rs 86. god. u dobrom stawu cena 1200 evra, tel.
065/50-47-101
• Prodajem zastavu 101 – poli, 91.
godi{te, registrovana, plin atestiran, 658-001, 063/83-17-674
• Prodajem zastavu 101, 91. godi{te, registrovana, tel. 658-001,
063/83-17-674
• Prodajem pasat karavan 87. god.
registovan do 2010. u solidnom
stawu cena 1400 evra, tel. 064/1509-203
• Prodajem micubi{i kolt reg. do
oktobra 2010. ispravan u dobrom
stawu, cena povoqna, tel. 064/56669-93
• Prodajem alfa–romeo ne registrovanog u voznom stawu, godina
1988, alfa-33-170, tel. 065/53-05932
• Prodajem ladu samaru 1.3 1990.
godi{te, atestiran plin do 2016.
registrovana do marta 2011, cena
650 evra, tel. 064/119-44-61, Qubi{a
• Na prodaju apenac 6 sre|en, 420
evra, tel. 064/321-32-16
• Prodajem fi}u u odli~nom stawu
registrovan, povoqno, tel. 628840, 064/15-47-637
• Prodajem
karavan, 1999. god. izuzetno o~uvan, registrovan do januara 2011. god.
tel. 063/640-570
• Prodajem alfa romeo 33 turbo
dizel karavan, registrovan do avgusta 2010. god.proiz. 1987. cena
700 evra, tel. 063/549-142
• Prodajem ladu rivu, kraj 90. registrovana do februara 2011. plin
atestiran, tel. 671-943
• Prodajem ~etiri vozila jugo, god.
proizvodwe ’96, motocikl tomos,
god. proizvodwe ’87, prikolicu
800 kg ’80 god., tel. 063/552-968,
063/533-757, faks, 021/63-12-505
• Prodajem zastavu 101 povoqno,
tel. 065/224-21-97, 065/224-21-97
• Prodajem kombi astava ival
teretni nosivost 1100 t, B kategorija, tel. 063/534-643
• Prodajem fijat ar|entu 85. godi{te, 2,5 cm3, neregistrovan u voznom stawu, tel. 064/490-46-31
• Mewam golf 2 85. godi{te, plin
troje vrata, {iber, centralna brava, registrovan, odli~an, za golfa
dizela ~etvoro vrata, tel.
064/393-18-97
Tel: 022/622-421
Sremska Mitrovica
Svetozara Mileti}a 1
Veoma povoqno vr{im
korekcije na pantalonama,
sukwama, trenerkama (skra
}ivawe, su`avawe), mewam
rajsfer{luse i postavqam
trake na zavesama. 621-484.
• Izdajem dvosoban nename{ten
jednosoban stan u Nasequ M.Hu|i u
Sremskoj Mitrovici, tel. 639-029
• Prodajem ku}u na 18 ari placa u
strogom centru Kraqevaca, tel.
011/260-53-06, 064/448-19-54
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u Sremskoj Mitrovici, pogled
na centar, tel. 065/651-95-17, 615429
• Izdajem ve}i jednosoban stan u
stogom centru Srem.Mitrovice kod
Muzi~ke {kole, tel. 627-725
• Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici useqiva odmah, 31.000 evra,
tel. 626-025, 063/17-17-901
• Prodajem dvosoban stan u Sremskoj Mitrovici, Naseqe M.Hu|i,
renoviran, tel. 626-025 063/17-17901
• Hitno prodajem nov stan u Sremskoj Mitrovici, potkrovqe, 30 - 35
m2, tel. 064/505-19-70
• Hitno prodajem nov stan u Sremskoj Mitrovici, 50 m2, tel.
069/212-01-03
• Ku}a na prodaju, Ulica 1. novembar 351, 180 m2 La}arak, 061/20-80627
• Prodajem ~etvorosoban, lepo renoviran stan, povr{ine 120 m2 sa
centralnim grejawem i velikim
podrumom u Nasequ KPD povoqno,
tel. 064/280-97-53
• Prodajem nedovr{enu ku}u u Nasequ 25. maj na 5 ari placa, tel.
064/53-66-433
• Prodajem ukwi`en dvosoban
stan u Sremskoj Mitrovici, centar, Naseqe M.Hu|i, pored obdani{ta i {kole, prvi sprat, 54 m2,
tel.
064/141-38-08,
626-315,
063/582-857
• Izdajem dvosoban name{ten stan
centar grada, tel. 063/17-17-901
• Prodajem dvosoban sre|en stan,
Naseqe M.Hu|i, prvi sprat, tel.
626-025
• Kupujem ku}u u Velikim Radincima na ve}em placu, tel. 064/150-7021
• Izdajem name{ten dvosoban stan
na Krwa~i–Beograd, preko puta
Poqoprivredne {kole, pogodan za
u~enike i studente, cena 120 evra,
tel. 663-355, 066/143-916
• Prodajem ku}u na Crvenoj ~esmi
tel. 061/30-20-696
• Izdajem name{ten dvosoban stan
u S.Mitrovici, tel. 617-846,
061/11-84-947, 064/401-52-53
• Hitno prodajem ku}u na placu od
34 ara pogodna za ru{ewe, struja,
voda, telefon, @elezni~ka 74,
Martinci, cena povoqna, tel.
064/317-71-05
• Prodajem ku}u u Bu|anovcima, povr{ina 80 m2 sa pomo}nim objektima, plac povr{ine 14 ara, cena
6.000 evra, tel. 065/440-27-28
• Prodajem u La}arku ku}u na
kqu~, 70 m2 sa dosta pomo}nih
objekata i radionicom, plac ~etiri ara, povoqno, tel. 064/280-9753
• Prodajem ili izdajem ku}u sa 11
ari placa u strogom centru S.Mitrovice, mo`e i zamena, tel.
063/50-94-94
• U Subotici izdajem jednosoban
name{ten stan, klima, kablovska,
tel. 626-779, 069/110-79-49
• Kupujem u S.Mitrovici ku}u do
50.000 evra, tel. 064/280-97-53
• Izdajem ku}u za stanovawe u La}arku, tel. 063/76-94-395
• Izdajem studentima jednosoban
stan u Novom Sadu, Liman 4, tel.
060/362-77-84
• Prodajem trosoban stan u Dekancu, tel. 062/800-44-53
• Prodajem ku}u na Crvenoj ~esmi,
informacije na tel. 061/302-06-96
• Prodajem ku}u u u`em delu grada,
kompletno sre|ena, odmah useqiva, tel. 063/831-30-33
• Prodajem stanove svih vrsta,
stare i nove na svim lokacijama u
Sremskoj Mitrovici, tel. 063/486181
• Prodajem ku}u sa potkrovqem,
grejawe, Naseqe Severno od Planinske, u odli~nom stawu, cena po
dogovoru, tel. 063/486-181
• Izdajem name{ten stan kod „Horoskopa kafe“ 56 m2 odmah useqiv, tel. 063/808-37-33
• Mewam stan od 46 m2 na prvom
spratu sa centralnim grejawem u
Nasequ M.Hu|i kod obdani{ta za
ve}i, tel. 062/369-914
• Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima i ba{tom od 14 ari u Bu|anovcima, tel. 063/836-90-73
• Prodajem dvosoban i trosoban
stan u Beogradu na Mirijevu, mogu}
svaki dogovor, tel. 063/583-927
• Prodajem garsoweru 22 m2 u Rumi kod pijace, povoqno tel.
064/278-68-83
• Prodajem dvosoban komforan
stan u Nasequ Kolonija Ma~vanska
Mitrovica, tel. 063/822-83-62
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici, super sre|ena 110 m2, tel. 064/28097-54, 622-339
• Prodajem dvosoban stan u Dekancu i ku}u u Hrtkovcima, tel.
060/624-56-22
• Kupujem mawu ku}u u okolini
Sremske Mitrovice i {ire, tel.
065/472-65-97
• Prodajem dve ku}e u Ulici Novi
{or u Sremskoj Mitrovici, tel.
063/834-77-13
VOZILA
VOZILA
• Prodajem motocikl jamaha 125
tdr, tel. 063/88-52-597
• Prodajem opel karavan kocku 1,6
benzin registrovan do kraja 2010.
god. motor i limarija u vrlo dobrom stawu bez ulagawa, tel. 667964, 065/60-10-836
• Prodajem pe`o skuter 125 kubika
ili mewam za ~amac sa pentom,
tel. 060/345-33-65
• Prodajem ili mewam golf 2, 1,6
dizel, 1988. godi{te, tel. 069/753067
• Prodajem jugo, 1990. godi{te, motor odli~an u voznom stawu, neregistrovan, 250 evra, tel. 064/22799-99
• Prodajem zastavu 128, 1997. godi{te, prvi vlasnik, pre{la 68.000
km, tel. 627-167, 063/206-566
STRANA 17.
MALI OGLASI 022/611-556
• Prodajem opel astru karavan 95.
godi{te, 1,7 dizel, registrovana
vlasnik motor odli~an, cena 1400
evra, tel. 065/504-71-01
• Prodajem zastavu 101, crvene boje, registrovana, atestiran plin,
2000. godi{te u izuzetnom stawu,
tel. 673-014
• Prodajem reno 4, 1979, tel. 626879, 063/841-23-65
• Prodajem golf 1, 1984. god. tel.
625-671, 063/766-94-29
• Prodajem xetu 1988. godi{te,
tel. 673-120, 063/862-68-67
• Prodajem kombi folcvagen teretni dizel, 1981. godi{te, registrovan do 1. aprila 2010. god. tel.
685-667, 060/685-66-77
• Prodajem audi 80, 1,3 dizel registrovan do 18.12.2010. god. u voznom stawu o~uvan, tel. 632-588,
064/56-66-928
• Prodajem povoqno mazdu 626 god.
1984. god. u dobrom stawu atestiran gas cena po dogovoru, tel. 636299, 064/889-45-02
• Prodajem golf dizel 1989. godi{te ~etvoro vrata 1700 evra i
opel suzu karavan dizel 1985. godi{te 1000 evra, tel. 613-977,
069/702-002
• Prodajem golf 2 dizel 86. god.
registrovan u solidnom stawu cena 1500 evra, tel. 064/535-14-22,
627-091
• Prodajem jugo 45, bele boje, 1987.
god. neregistrovan, ura|ena limarija, nov akumulator, cena 570
evra, tel. 063/722-52-49
• Prodaje se teretni kombi iat
dukato, 2,5 d, god.proizvodwe
1990, tel. 664-834, 064/28-97-639
• Prodajem zastavu 128 1984. godi{te ispravna u voznom stawu, cena
300 evra, tel. 065/513-19-99
• Prodajem jugo 55, god.proiz. 89.
neregistrovan, u dobrom stawu
tel. 064/870-93-82
• Prodajem pel astru S na benzin
1600 kubika god.proiz. 1997. tel.
064/827-18-07
• Prodajem zastavu 128 1984. godi{te registrovana do marta 2010.
cena 300 evra, tel. 611-903
• Prodajem jugo 45, tel. 064/137-0408
• Prodajem TAM–i}a, T-65, produ`en sanduk, poseduje arweve i ciradu u odli~nom stawu , tel.
064/938-88-08
• Na prodaje motor BT 50 kubika
regist. na potvrdu, tel. 063/742-0181
• Prodajem opel kadet karavan 1,6
dizel. 1989. god. tel. 063/89-62-861
• Prodajem jugo 55 1989. godi{te,
plin, registrovan, vlasnik, cena
750 evra, tel. 064/889-48-08
• Prodajem opel korsu 1999. godi{te, 1.0 registrovana godinu dana,
064/506-32-32
• Povoqno prodajem jugo 55, godi{te 1989, u voznom stawu, registrovan do jula meseca, tel. 651202, 625-058
• Prodajem pe`o skuter 125 kubika
99. god. tel. 060/345-33-65
• Prodajem jugo 45 1990. godi{te
pus na {asiji tek registrovan u dobrom stawu, tel. 062/594-542, 622559
• Prodajem jugo 55, zastavu poli i
peglicu, tel. 063/751-49-02
• Prodajem jugo tempo 1,1 1998. god.
u odli~nom stawu, tel. 064/920-5162, 613-572
• Prodajem varburg motor golf 1,3
91. god. plin registrovan do februara 2010. tel. 064/913-14-40
• Prodajem jugo 45 povoqno u ispravmom stawu, dobro o~uvan, proizveden 1988. godine, tel. 630-883,
065/65-13-181
• Prodajem reno klio 2001. god. dizel i motor APN 6 povoqno, tel.
617-846, 061/11-84-947, 064/401-5253
• Prodajem zastavu 128 84. god. registrovan do 8.10.2010. 35 evra mo`e i u delovima, tel. 611-903,
064/341-54-35
• Prodajem golf 1 1,5 b petoro vrata, pet brzina, 1982. god. alu felne, nove gume, nov akumulatur, korpa, kva~ilo i lamela novi, motor
odli~an limarija super, regis. do
20.12.2010.g. cena 1400 evra, 659671, 064/342-74-72
• Prodajem automobila daewoo
espero 1997. godi{te, atestiran
plin. Tel: 064/18-56-707.
• Prodajem opel kadet suzu dizel
u dobrom stawu 85’ tel. 064/122-7278
• Prodajem golf 2 god.proiz. 1987,
1.3 benzin , petoro vrata u odli~nom stawu, tel. 060/022-74-44
• Prodajem ladu samaru 1990. god.
vlasnik
,
registrovana
do
16.9.2010, Ruma, tel. 064/468-58-51
• Prodajem jugo 45 1989. god. u odli~nom stawu, tel. 618-910,
064/155-42-02
• Prodajem fijat tempra 1997. god.
1,9 dizel, registrovan godinu dana, u super stawu, vlasnica, cena
povoqna, tel. 066/519-14-75
• Prodajem zastavu 128 1985. god.
registrovana do januara 2010. tel.
060/35-35-855
• Prodajem auto reno kangu 1,9 DTI
klima, podiza~i, arbag, mo`e zamena za karavan, tel. 064/83-77049 Boban
• Prodajem golf 2 turbo dizel
1985. god. tel. 613-661
• Prodajem ford fokus, 2000. god.
turbo dizel, u dobrom stawu, cena
po dogovoru, 063/486-181
• Prodajem golf 2 dizel 1986. god.
Tel. 065/861-81-11
• Prodajem olf 2, 1,6 D 89. godi{te i kombi folksvagen T2 1,7 D
87. godi{te tel. 064/131-44-97,
623-205 posle 20 ~asova
POQOPRIVREDA
POQOPRIVREDA
• Prodajem sala{ sa 47 ari zemqe
na Man|elo{kom putu kod ^arde i
7,5 k.j. zemqe u komadu u Man|elosu, tel. 064/28-09-753
• Prodajem traktor 1984. god. IMT
560 stari tip ili mewam za ve}i,
tel. 069/720-147
• Prodajem ili mewam za ve}i
traktor torpedo 75 sa predwom vu~om, tel. 063/82-44-364
• Prodajem traktor imt 577 1989.
godi{te bez predwe vu~e u odli~nom stawu, tel. 060/514-59-60
• Prodajem frezu 4,5 ks, tel.
064/137-04-08
• Prodajem: traktor ursus c 335,
1978. godi{te 2600 radnih sati,tawira~u 20 diskova, {parta~ dvoredni, drqa~u trokrilnu, rasipa~
za |ubrivo, plug jednobrazni i
{pediter preure|en, tel. 659-671,
064/342-74-72
• Prodajem dva jutra zemqe u La}arku, potez Bircuz, pored glavnog
puta, blizu sela, tel. 670-990,
063/733-37-47
• Prodajem traktor belorus 52 sa
predwom vu~om u dobrom stawu,
cena povoqna, tel. 381-577,
063/889-32-95
• Prodajem kruwa~ - prekrupa~
(motor 1.5
lifam) povoqno!
Tel. 064/83-62-749
• Prodajem dva jutra zemqe pored
asfaltnog puta udaqeno 1,5 km od
Vrdnika i 150 m od skretawa za
Rumu, tel. 063/711-31-86
• Prodajem kombajn far – klajson
`itni, kosa 2,80 cena 3500 evra,
tel. 86-068
• Prodajem sala{ sa dva jutra zemqe pored savskog mosta uz selo
La}arak (kod Varde) 064/223-21-30
• Prodajem tawira~u 24 diska i
traktorsku prskalicu morava, stara 2 godine, tel. 062/393-055
• Povoqno prodajem u Ba~incima
potez ^esmin 31,5 ara bagremove
{ume, 9,5 ara wive, 3,5 ara {qivika i zgrada od 18 m2 u komadu, tel.
650-714
• Prodajem dva ara zemqe sa 80
stabala {qiva i 200 stabala loze–Grgurevci Golo brdo, tel. 628800, 065/388-85-99
• Prodajem jutro zemqe u Kuzminu
potez Tr{~are, tel. 060/71-21-966
• Prodajem wivu u Le`imiru 42
ara potewz Carina, tel. 064/18272-23
• Prodajem vo}wak {qivik u punom rodu oko 2000 stabala na povr{ini od 5 kat.jutara u Fru{koj gori kod Vrawa{a, tel. 064/280-9753
• Prodajem zemqu u Divo{u 4 jutra
u komadu potez Brestovi, tel.
060/062-13-17
• Prodajem motokultivator guldbor 8,2 kow.snaga sa frezom i rotacionom kosa~icom, tel. 630-803,
060/630-80-30
• Prodajem ~etiri jutra prvoklasne zemqe udaqena od asfaltnog
puta Irig – Vrdnik 1,5 km, tel.
063/711-31-86
• Prodajem motokultivator saks
4,5 ks i delove motora lombardini 14 ks blok glava, tel. 432-075,
064/162-94-68
• Prodajem tifon fi 90 makedonski sa turbinom i reduktorom du`ine 280 m, bauerovu pumpu i bauerov top, tel. 060/344-62-52
• Prodajem 1,5 jutro oranice u La}arku, potez Tabanac, tel. 627-725,
064/073-92-06
• Prodajem 2,5 jutara zemqe u
S.Binguli nedaleko od asfaltnog
puta, tel. 753-878
• Prodajem motokultivator labin
goldini dizel14 kowskih snaga, sa
kiper kardan. prikolicom, pod.
frezom i jo{ pet radila, tel. 621520, 063/849-66-21
• Prodajem dve traktorske gume
11,2 – 24 ili mewam za mawe 9,5 –
24, tel. 064/20-71-631
• Prodajem trobrazni plug Leskovac 14 cola, tel. 064/20-71-631
• Prodajem ili mewam `itni kombajn zmaj 125, kosa 5 metara, tel.
062/107-92-78, 064/397-32-19
• Prodajem sala{ kod Hidrogra|evinara, tel. 613-977, 069/702-002
• Prodajem 2,5 jutra zemqe u La}arku potez Okopi, tel. 624-651
• Prodajem levator za kukuruz 9 m,
prskalicu RAU 350 lit. i dvoredni
{parta~ – ITM, 062/800-44-53
• Prodajem jutro zemqe na man|elo{kom putu tel. 621-615
• Prodajem traktor 533, godi{te
1979, i {pediter nosivosti 1,5 tona tel. 064/420-23-57
• Prodajem pu`ni transporter 6
metara kao nov, tel. 448-230
• Kupujem dvoredni tarup, tel.
037/875-049, 063/767-75-62
Programska {ema Sremske televizije
Sreda
12:00 Hronika op{tine Ruma (R)
13:00 Va{ar ta{tine
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Raskr{}a (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine In|ija
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Karmelita (R)
20:45 Dokumentarni program
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
^etvrtak
12:00 Hronika op{tine
In|ija (R)
13:00 Va{ar ta{tine
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Dokumentarni program
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine Stara
Pazova
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Bez tambure nema pesme
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Petak
12:00 Hronika op{tine Stara
Pazova (R)
18. STRANA
13:00 Va{ar ta{tine
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Dokumentarni program
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine Sremska
Mitrovica
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Karmelita (R)
20:45 E TV
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Subota
12:00 Kuhiwica
13:00 Vi{e od igre
14:00 Zoo Hobi
14:30 Film (R)
16:30 Paor (R)
17:30 Xuboks
18:30 Nemi svedok (R)
19:30 Dokumentarni program
20:00 Film
22:00 Put vina
22:30 Dokumentarni program
23:00 Nemi svedok
00:00 Xuboks
Nedeqa
10:00 Crtani film:[i-Ra
12:00 Cicina tezga
13:30 Paor
14:30 Film (R)
16:30 Zoo Hobi ( R )
17:00 Bez tambure
nema pesme (R)
18:30 Nemi svedok (R)
19:30 Dokumentarni program
20:00 Film
22:00 E TV (R)
22:30 Vi{e od igre (R)
23:30 Nemi svedok
00:30 Xuboks
Ponedeqak
12:00 Hronika op{tine
Sremska Mitrovica (R)
13:00 Va{ar ta{tine
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Put vina (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine [id
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Karmelita (R)
20:45 Sport STV-a
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Utorak
12:00 Hronika op{tine
[id (R)
13:00 Va{ar ta{tine
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Sport STV-a (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine Ruma
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Karmelita (R)
20:45 Raskr{}a
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
• Prodajem sadnice kalamqenog
le{nika sorti: rimski, halski
xin, kosford, istarski dugi, tel.
037/875-049, 063/767-75-62
• Prodajem sadnice: jabuka, {qiva, kru{ka, tre{wa, breskva, vi{wa, duwa i ostalo, tel. 063/10689-89, 037/875-049
• Prodajem traktor 577 sa predwom vu~om, 89. godi{te, prikolicu
zmaj u fabri~kom stawu 8 t, plug
obrta~ rabeverg, 3 brazde plug
IMT 757 – 2 brazde i plasti~ni
rasturiva~ za ve{a~ko |ubrivo
400 kg tel. 064/432-12-12
• Prodajem {qivik, Kr~edin vikend zona (potez Bo`i} dol K.O.
Kr~edin 3793/1 i 3793/2) 42 ara sa
220 stabala (11 godina stare , pun
rod) vikendica – trofazna struja,
asvaltni put, pogled na Dunav, cena 20.000 evra, tel. 063/592-235
• Prodajem kombajn zmaj 142, sve
tri varijante, ful oprema, torpedo 90 sa predwom vu~om, tarup 4
reda, liniju za {e}ernu repu ful
oprema, {estoredni i ~etvoredni
futo{ki {parta~ za kukuruz, tel.
381-859, 063/88-06-707
• Prodajem jednobrazni plug, cena
povoqna, o~uvan, tel. 684-195
• Prodajem ~etiri jutra zemqe u
Lapovcu na putu Kuzmin–Bosut,
tel. 065/660-39-71
• Prodajem `itnu sejalicu 23 lule
i mehani~ku sejalicu za kukuruz
maksikor, tel. 060/05-88-882
Prodajem vo}wak ({qivik), 10 ari
68 stabala pet godina star u punom
rodu, Sala{ No}ajski, 200 m sa leve strane od drumskog mosta, cena
5.500 evra, tel. 064/30-38-362
• Prodajem traktor IMT 533 sa
zadwim traktorskim viqu{karom,
cena povoqna, tel. 063/81-33-025
• Prodajem dve traktorske prikolice, tel. 061/546-30-31, 069/ 54630-31
• Prodajem jutro zemqe u Le`imiru, pola jutra vo}waka, motokultivator honda, prekrupa~ oxa~ki,
tel. Tel. 065/66-77-489
• Prodajem tri prikolice dubrava
sa punim stranicama nosivosti 4,5
t u izuzetno dobrom stawu, tel.
448-230
• Prodajem 1,9 ha zemqe u gra|evinskoj zoni Srem. Mitrovica na
putu za Velike Radince kod naplatne rampe, tel. 064/280-97-53
• Prodajem dva jutra zemqe u La}arku, potez Ba{te, tel. 670-810
LOKALI
LOKALI
• Izdajem novosagra|en poslovno–magacinski prostor u Sremskoj
Mitrovici od 90 m2, visokog standarda. Pogodan za razne vrste delatnosti, tel. 613-573, 060/300-3268
• Prodajem razra|en dvoeta`ni
kafi} sa ba{tom, kompletan inventar, centar S.Mitrovice, tel.
065/514-57-46
• Izdaje se mlin u Irigu kapaciteta 35 tona p{enice na dan, tel.
461-831, 063/563-003,
• Izdajem kafi} u podrumu i mawi
lokal, sve u strogom centru grada,
tel. 063/50-94-94
• Izdaje se hala 200 do 1000 m2, pogodno za poslovno–prodajni proctor, proizvodwu i magacin. Vladimira Matijevi}a 106, Sremska Mitrovica, tel. 069/624-042
• Izdajem poslovni prostor 16 m2
i 65 m2, nova gradwa, kuhiwa, kupatilo, grejawe, telefon, parking ,
Ratarska 8 (preko puta Zmajeve
{kole), tel. 063/77-99-659
• Povoqno izdajem lo al sa sanitarnim ~vorom, tel. 621-315,
022/622-431
• Izdajem lokal u strogom centru
24 m2 pasa` preko puta SUP-a tel.
065/514-57-46
• Izdajem lokal 187 m2 u centru
Man|elosa, tel. 681-478, 624-708
• Izdajem nov lokal broj 5 povr{ina 45 m2 u Srem. Mitrovici Ulica
Ratarska br. 17 kod Zmajeve {kole, tel. 064/358-55-34
• Izdajem lokal u Rumi kod pijace,
Ulica Proleterska 1a, 15 m2, cena
80 evra, tel. 063/875-76-43
• Izdajem kafi} sa kuhiwom u centru La}arka kod pekare Jovica
ozbiqnom ugostitequ na du`e vreme, tel. 064/832-97-39
• Izdajem pekaru u La}arku sa radionicom (turske pe}i) pekara Jovica od 1. maja 2010. tel. 064/83297-39
• Izdajem dvori{te sa posebnim
ulazom, magacin i stambeni prostor u La}arku, pogodno za sme{taj
opreme i qudstva gra|evinske
firme i sli~no, tel. 064/832-97-39
• Izdajem lokl-poslovni prostor u
novom objektu, luks gradwa sa grejawem, telefonom i alarmom. Pogodno za sve vrste delatnosti.
Sremska Mitrovica 16. divizije
23 a, tel. 064/451-26-14, 626-700
• Izdajem pasa`ni prostor u centru Sremske Mitrovice pogodan za
lekarske ordinacije, poslovna
predstavni{tva i kozmeti~ke salone, tel. 061/606-65-19
• Izdajem lokal 60 m2, Milo{a
Obili}a 120, preko puta Molove
pumpe, 065/619-98-61
• Izdajem lokal 70 m2 centar, Stari Banovci povoqan za sve delatnosti povoqno, tel. 352-113
• Izdajem kiosk veli~ine 15 m2,
tel. 064/082-75-67
• Prodajem ili iznajmqujem pekaru u Grgurevcima, tel. 632-199
• Izdajem lokal u centru Vrdnika
34 m2, tel. 465-113
• Izdajem mawi dvori{ni kancelarijski prostor na adresi Trg
Svetog Dimitrija 29, S.Mitrovica,
Tel. 622-653, 063/522-474
• Povoqno izdajem nov loka 45 m2,
Ulica Ratarska 17 kod Zmajeve
{kole, tel. 064/358-55-34
• Izdajem lokal, biv{a mewa~nica, (preko puta biv{eg SDK–a),
tel. 063/50-44-73
• Izdajem poslovni prostor od 21
m2 i 22 m2, u Rumi, novogradwa, kupatilo, cg, telefon, prking, povoqno, tel, 063/377-561
• Izdajem ili prodajem magacinski
prostor (biv{a klanica) sa upotrebnom dozvolom, kod KPD (Kraji{ka), tel. 612-033, 066/919-72-81
• Prodajem poslovni prostor , veli~ine 35m2, u blizini hotela
Sirmijum, tel. 064/206-47-89
• Prodajem dvori{ne lokale u Nasequ M. Mu|i, pogodno za frizere,
advokate, agencije, ordinacije, nova gradwa, tel. 063/77-98-609
• Prodajem lokale u Nasequ M. Hu|i do Zmajeve {kole nova gradwa
od 32 m2 do 58 m2, tel. 063/54-1176, 063/77-98-609
• Proadjem kafanu Le`imirska
kapija u Le`imiru kod hotela, te .
663-163, 064/12-27-278
PLACEVI
PLACEVI
• Prodajem plac 9,5 ara iznad Le`imira potes Gaj, tel. 063/897-2428
• Prodajem plac u ^almi, 14 m {irina 70 m du`ina, struja, voda i asfaltni pu, Mitrova~ka 10, ku}a i
~ardak, cena povoqna, 065/623-3282
• Peodajem plac u La}arku, „Ledine“bb, povr{ine 849 m2 sa temeqom i gra|evinskom dozvolom
(struja, voda, telefon), tel.
063/159-46-17
• Prodajem legalizovan plac sa
temeqom u La}arku Kara|or|eva
ulica , 16 ari, cena 7000 evra, tel.
064/139-61-50
• Na prodaju plac 11 ari u Kuzminu
blizu centra prikqu~ena voda,
tel. 060/01-08-992
• Prodajem plac u Plati~evu pored puta Ruma-[abac, pogodno za
industriju, tel. 065/61-64-368,
064/34-12-865
• Prodajm placeve u Sremskoj Mitrovici Naseqe Mala Bosna , Radina~ki put, tel. 064/215-46-73
• Prodajem plac u Kamewru vrlo
povoqno sa svom prete}om dokumentacijom, tel. 063/486-181
• Prodajem lokale i placeve svih
vrsta na raznim lokacijama, vrlo
povoqno, tel. 063/931-30-33
• Prodajem plac sa temeqom za ku}u od 80 m2 Naseqe Krivaja, M.Mitrovica, povoqno tel. 064/280-9754, 622-339
• Prodajem plac 10 ari u Velikim
Radincima, tel. 064/326-49-98
• Prodajem plac u centru [a{inaca povr{ine 10 ari, tel. 064/30-94494
• Prodajem plac u Bloku B, kod ambulante, povr{ine 5 ari, tel.
063/549-691
• Prodajem ba{tu, jedno katastarsko jutro na kraju sela, u{oreno,
struja, voda, pogodno za oranicu
ili plac, [a{inci, Partizanska
13, tel. 684-195
• Prodajem
placa u Maloj Bosni izme|u ulica Marka Kraqevi}a i Ozrenske, svaki plac je povr{ine oko 9 ara, ukwi`eni – legalizovani, tel. 060/706-19-57
• Prodajem legalizovan plac u La}arku, Kara|or|eva bb, izlaz na
dve ulice, tel.064/96-24-079
• Prodajem plac sa temeqom i vo}em povr{ine 11 ari legalizovan
u La}arku, cena po dogovoru, tel.
613-915, 628-891, 064/31-45-579
• Prodajem plac 7,5 ari u Maloj
Slavoniji, tel. 621-404, 064/9163628
• Prodajem plac povr{ine 37 ari u
Le`imiru vikend naseqe Banovac
tel. 663-163, 064/12-27-278
RAZNO
RAZNO
• Prodajem de~ji krevetac sa du{ekom i trena`er bicikl, 064/21780-60
• Prodajem mlade, 18 nedeqa, koke
nosiqe, tel. 631-331, 065/838-95-35
• Prodajem ta pe} 2,5
tel.
060/353-58-55, 064/148-40-45
• Potrebna ozbiqna frizerka za
partnerstvo u salonu lepote, odli~ni uslovi, tel. 060/399-25-98
• Prodajem kiko krevet na sprat,
gotovo nov, dobro o~uvan. Tel.
063/696-450, 064/18-38-711
• Prodajem kaqevu pe} u odli~nom
stawu, tel. 621-315
• Prodajem 10 kg satnih osnova za
ko{nice, tel. 624-371
• Prodajem prirodno suve hrastove daske, tel. 624-371
• Prodajem {est kom. ramova za goblene, tel. 624-371
• Prodajem hrastove delove za
stepeni{te, tel. 624-371
• Povoqno prodajem polovan sto i
stolicu za kompjuter, tel. 673-404,
064/916-24-94
• Proizvodim i prodajem tikvice
na veliko, tel. 063/535-180
• Prodajem vilerov goblen Bulke,
i drvenu policu za kwige, tel.
064/490-40-40
• Prodajem trosed, dvosed i fotequ, tel. 671-849
• Prodajem zamrziva~ ladli~ar,
o~uvan, tel. 611-766
• Vr{im usluge prevoza robe kombijem do 1100 kg tel. 063/534-643
• Prodajem trpezarijski sto 80 h
90 cm na razvla~ewe i ~etiri stolice be` boje, modernog dizajna,
dobro o~uvane, tel. 064/358-54-77
• Prodajem ventilator pre~nika
65 cm sa trofaznim trobrzinskim
elektromomotorom snage 0.55
tore trofazne snage 1,4/0,76 i
0,36, tel. 641-093
• Prodajem p~ele na lr okvirima
20 dru{tava, cena 4,5 evra po
okviru, tel. 064/83-62-742
• Prodajem brako prikolicu, dve
pente tomos i prikolicu za ~amce,
tel. 064/616-76-76
• Prodajem ispravqa~e 12 volti
20 ampera i 12 volti 10 ampera,
alternatore iskra 28 volti 35 ampera i 14 volti 45 ampera, tel.
641-093
• Prodajem kau~, dvosed, dva radna stola, fasadnu pe} na gas ja~ina 6 tel. 613-417, 064/473-95-27
• Prodajem polovnu tendu, suncobran i drvena balkonska vrata,
tel. 064/31-614-31
• Na prodaju tenda italijanska alu
profil rasklopiva 1,5 m h 2 m dva
komada, vaga le`e}a 500 kg metalna, tel. 632-403, 064/47-96-023
• Veoma povoqno prodajem malu
spravu za ve`be „Stomak eliminator“,tel. 623-767 , 063/83-17-674
• Prodajem potpuno novu kantu za
mast od 50 litara, metalac – plava, tel. 063/83-17-674, 623-767, 658001
• Ozbiqna `ena hitno tra`i posao: negovawe bolesne starije osobe, ~uvawe deteta ili pomo} u ku}i uz sme{taj, platu, hranu, tel.
065/472-65-97
• Prodajem veliku ~eli~nu kasu i
ma{inu za za peglawe rolomatik
EI, tel. 063/534-643
• Prodajem de~ju sobu: most regal,
kau~, dve foteqe i dva pisa}a
stola, tel. 614-755
• Potrebna gara`a u Nasequ M. Hu|i, tel. 064/219-85-87
• Prodajem ve}u kaqevu pe}, tel.
060/715-69-25
• Prodajem torzionu osovinu sa
to~kovima za pravqewe prikolice, tel. 628-760
• Prodajem samohodni bansek za
se~ewe ogrevnog drveta, i ma{inu
za se~ewe i cepawe ogrevnog drveta, 661-201
• Vrlo povoqno prodajem o~uvanu
spava}u sobu sa novim simpo du{ecima tel. 623-955
• Vrlo povoqno prodajem gasne pe}i za centralno grejawe, zrewaninska sa tu~anim lo`i{tem i junkers (radila jednu sezonu) tel.
623-955
• Vrlo povoqno prodajem gasnu pe}
za grejawe 40 m2 nova, neupotrebqavana, tel 063/540-169 ili 623955
• Prodajem kopaoni~ke ~upave }ilime sa resama ru~ni rad dva komada du`ina dva metra {irina
1,40 m tel. 628-706
• Izdajem apartmane u Ohridu,
tel. 063/85-95-039
• Prodajem pianino (^ajkovski),
klavijature tone bank kasio cp –
656 i ~e{ku violinu 3/4 , tel. 641584, 063/641-055
• Diplomirani ekonomista, ovla{}eni ra~unovo|a i revizor, 52 godine, tra`i posao, tel. 063/87-57643
• Izdajem apartmane u Bao{i}ima,
tel. 00382 31 674-895, 064/43 00
161
• Prodajem rojeve ko{nice – p~eliwak, tel. 064/155-23-46
• Prodajem vikendicu, nova gradwa na glavnom putu Ruma–Novi
Sad, 100m od {ume, 64 kvadrata,
useqiva 13 ari placa, tel.
063/590-183
• Prodajem zamrziva~e od 210 i
310 litara, povoqno, tel. 626-041
• Prodajem pi{toq mauzer 7.65 kalibar tel. 661-314
• Dajem ~asove iz matematike, veliki popust za redovan rad sa decom, tel. 617-263, 065/510-42-16
• Vr{im selidbu kamionom, tel.
065/530-59-32
• Prodajem stolove i stolice za
kafanu, tel. 064/122-72-78
• Pru`am usluge vo|ewe poslovnih kwiga za pravna lica i preduzetnike, tel. 478-755
• Prodajem ma{inu za prawe sudova, tri komada dvokrilna regala,
dve police za kwige, tel. 069/25623-36
• Prodajem trpezarijski ovalan
sto sa ~etiri stolice , o~uvan, {iva}u ma{inu marke pfaf staru ispravu i {iva}u ma{inu bagat danica ispravnu, sve u [idu, tel.
061/161-52-48
• Prodajem suvu doma}u {unku, cena 800 dinara kilogram, tel. 670453
• Diplomirana fizioterapeutkkiwa veoma uspe{no radi medic. relaksacionu i anticelulitnu masa`u, po potrebi dolazi na ku}nu
adresu, tel. 064/420-20-13
• U Soko bawi izdajem apartmane
i sobe sa kupatilom, tel. 063/8757-021
• Prodajem ogrevno drvo sa prevozom do kupca, tel. 640-960, 063/8036-754
• Prodajem vikendicu bez struje i
vode, u [i{atovcu iza manastirta, 663-547
• Diplomirana fizioterapeutkiwa sa patrona`nim iskustvom negovala bi i ~uvala bolesne osobe,
postoji mogu}nost stanovawa iskqu~ivo
S.Mitrovica,
tel.
064/420-20-13
11. avgust 2010.
MALI OGLASI 022/611-556
• Prodajem emajlirane kante za
mast, tel. 622-626
• Povoqno prodajem bazen za kupawe pre~nika 4,47cm h 107cm sa
kompletnom opremom, tel. 641-093
• Se~em i cepam drva ma{inskim
putem, tel. 641-792
• Prodajem ili mewam za lak{u
stolarsku frezu levanu, tel.
064/91-63-883
• Prodajem vikendicu sa vo}wakom, 7 ari u Ma~vanskoj Mitrovici Naseqe Staro selo, cena 9.000
evra, tel. 063/772-34-57
• Prodajem prikolicu kipericu
3,5 tone nosivosti, ru~ni rad, dno
stranice limeni, Milenko Krsti}, Sremska 51, Martinci
• Izdajem trokrevetni apartman
sa kuhiwom i kupatilom u Vrdniku, tel. 465-079, 069/613-354
• Prodajem vrhunske {tence kratkodlakog jazavi~ara, tel. 063/81156-82
Radila bih poslove svih profila
i radnog vremena, mla|a penzionerka, tel. 621-928, 064/240-33-27
• Otkupqujem vunu veoma povoqno, Andrija, tel. 061/248-64-10
• Prodajem {iva}u ma{inu ru`a
step elektronik , `ensku bundu od
nerca, tel. 621-602, zvati posle 16
~asova
• Prodajem nov du{ek za de~ji
krevetac povoqno, tel. 627-747,
064/369-61-29
• Prodajem zamrziva~e od 210 l
sa ladlama od 120 l, tel. 626-041
• Otkupqujem neispravne zamrziva~e 626-041
• Prodajem polovnu original haubu pe`oa 206, cena 50 evra, tel.
062/85-01-598
• Prodajem polovan o~uvan bicikl
planinac, cena 50 evra, tel.
062/85-01-598
• Prodajem vikendicu kod Rohaq
baza , tel. 063/285-322
• Prodajem dva skoro nova kau~a
na razvla~awe, povoqno, tel.
064/317-71-32
• Dajem ~asove srpskog jezika –
500 dinara dvo~as, tel. 061/31557-93
• Prodajem ma{inu za pletewe
`ice ili zamena za juga ili stojadina, tel. 670-940
• Prodajem prozor 120h80 nov vakumiran, tel. 064/490-46-31
• Prodajem cisterne od 1000 litara za kom (te~nost) tel. 064/87250-05
• Povoqno postavqam sve vrste
kerami~kih plo~ica, tel. 063/83130-43
• Prodajem stari trpezarijsk kredenac alt daj~ i francuski krevet, tel. 063/890-77-26
• Prodajem jabuke za rakiju, tel.
623-902, 063/535-180
• Prodajem veliki drveni sanduk
du`ine 1,5 m i dve no}ne komode,
tel. 064/240-60-48
• Prodajem rashladnu vitrinu za
sladoled u odli~nom stawu cena
200 evra. el. 065/504-71-01
• Prodajem polovnu opremu za tov
1.500 pili}a, top za grejawe na
propan butan, automatsku pojilice
i hranilice, 662-643
• Prodajem atestiranu autoprikolicu, suncokret gricko i suncokret za golubove, tel. 062/393-055
• Prodajem tendu ~etiri metra i
name{taj za prodavnicu, tel.
064/088-34-97
• Prodajem vikendicu od kamena,
kod Vrawa{a 25m2 sa 33 ara zemqe, tel. 628-800, 065/388-85-99
• Prodajem novu kaqev pe} slovena~ku, Kraqa Petra 19, tel. 623823
• Prodajem francuski le`aj dim.
200 h 160 cm sa sandukom za posteqinu ispod du{eka, cena 100 evra
tel. 064/266-37-82
• Prodajem polovan name{taj, tri
bicikla, tel. 617-882
• Prodajem kuhiwu i francuski
le`aj, tel. 640-746
• Prodajem kazan od inoksa za
proizvodwu svih konditorskih
proizvoda, tel. 626-879, 063/84123-65
• Prodajem sviwski super vrlo
povoqno, tel. 064/276-15-01
• Prodajem razra|enu radwu zdrave hrane u centru Srem. Mitrovice sa robom i inventarom, tel.
060/399-25-98
• Povoqno prodajem fotokopir
kanon MP 6030 tel. 063/551-248
• ^uvala bih ku}u i odr`avala
oku}nicu u Sr.Mitrovici tel.
061/654-24-56 zvati od 18-20 ~asova
• Negovala bih stariju osobu ili
~uvala decu, tel. 063/759-60-47
• Prodajem polovan name{taj i belu tehniku, uvoz iz Holandije i
Nema~ke,
tel.
753–213,
060/753–21–30
• Prodajem dve rashladne vitrine, tel. 063/787-43-73, Dragan
• Prodajem polovnu drvenu stolariju, polovan fri`ider, mini
{poret sa rernom cena povoqna,
tel. 618-981, zvati posle 14 ~asova, tel. 064/370-46-61
• Ozbiqna `ena sredwih godina
~uvala bi decu u svom stanu ili
dolazila na ku}nu adresu Jadranka, tel. 062/802-94-62
• Ozbiqna `ena sredwih godina
penzionerka tra`i honorarni posao na kwig.administrativnim poslovima, Jadranka, tel.062/80294-62
• Prodajem ~etiri original vilerova goblena - ~etiri godi{wa doba, uramqen dobro o~uvan 35h27
cm, tel. 064/934-30-13
11. avgust 2010.
• Potrebna `ena za ~uvawe mu{ke
stare osobe u Jarku, stan, hrana
obezbe|eni, tel. 664-600
• Prodajem polovna vrata i prozore, tel. 063/87-57-643
• Prodajem dva nova kau~a. Povoqno. Tel: 626-363
• Kupujem staru singer {iva}u ma{inu. Tel: 626-363
• Potreban posao `eni za pomo} i
negu u ku}i i druge poslove, tel.
641-270, 064/207-11-59
• Prodajem zamrziva~ 320 l u ispravnom stawu, tel. 623-972
• Prodajem kamenoreza~ku ma{inu
za rezawe slova, tel. 064/938-8808
• Prodajem lov.karabin CZ PAP u
kalibru 8h57 sa opti~kim ni{anom
uve}awe 5-9h12 sa
originalnim
nosa~em,
tel.
064/938-88-08
• Prodajem aparat za elektrovarewe 220
velike ja~ine ujedno puwa~ akumulatora i starter
motora 12 – 24 , kao nov, tel. 448230
• Prodajem rashladnu vitrinu
frigo @ika, tel. 617-605, 063/81665-00
• Prodajem , vuneni okrugli tepih,
doma}u rakiju, tel. 064/317-72-73
• Prodajem dva trokrilna drvena
prozora dimenzija 170 h 120 cm sa
duplim krilima i roletnama i jedan dimenzija 140 h 120 sa ugra|enim venecijaner roletnama cena
vrlo povoqna tel. 630-329,
060/484-00-44
• Prodajem TA pe} 6 cena 8.000 dinara tel. 063/78-55-835, 611-708
• Prdajem polovnu stolariju, balkonska vrata, dvokrilni, trokrilni i ~etvorokrilni prozor, mogu}
svaki dogovor, tel. 064/20-71-631
• Ugra|ujem i remontujem sekciona
gara`na vrata, ku}na i industrijska, tel. 065/619-98-61
• Prodajem ili mewam metalni ~amac sa kabinom za mawi auto uz doplatu tel. 064/684-66-44
• Prodajem perje, tel. 064/317-7105
• Prodajem fri`ider gorewe 225
l povoqno, tel. 627-064
• Prodajem dva mu{ka odela br.
52, 54, krevet za preglede, pogodan
za ordinacije i kozmeti~ne salone, povoqno, tel. 064/317-71-32
• Prodajem doma}u rakiju kajsiju
d wu i {qivu, 063/155-57-97
• Prodajem slu{ni aparat, skoro
nov tel. 612-282
• Prodajem nove kau~e cena 100
evra po komadu, tel. 063/552-915
• Prodajem novu kuhiwu od hrastovog drveta 3 metra du`ine , cena
500 evra, tel. 063/552-915
• Prodajem o~uvanu ve{ ma{inu
marke
i el. {poret u odli~nom stawu, povoqno, tel. 060/3059-600
• Prodajem polovne prozre sa roletnama staklo vakumirano slovena~ka proizvodwa, (drvo) dimenzije 180 h140 tel. 613-190, 064/27615-16
• Prodajem, {iva}u ma{inu bagat –
maja,tel. 651-328
• Prodajem police monta`no–demonta`ne sa fiokama 2,2 h 5m, cena 500 evra, tel. 063/590-183
• Prodajem veliki sanduk za posteqinu i dve no}ne komode, tel.
064/240-60-48
• Kucam diplomske, seminarske
radove i sve vrste tekstualnih sadr`aja po ceni od 40 din/stranica,
tel. 063/70-25-884
• Dajem ~asove iz matematike za
u~enike osnovnih {kola, 639-183,
064/155-42-02
• Prodajem motornu testeru 2,2 ks
povoqno, tel. 060/367-16-03
• ^asovi nema~kog jezika za u~enike osnovne {kole, tel. 625-904,
064/370-45-40
• ^asovi srpskog jezika i pomo}
pri u~ewu, tel. 625-904, 064/37045-40
• Prodajem kopir strug za drvo,
tel. 613-661
• Vaspita~ i apsolvent U~iteqskog fakulteta sa aktivnim znawem engleskog jezika, otac jednog
deteta, ~uvao bi dvoje dece od 3 –
7 godina, prevoz obezbe|en, tel.
617-413, 060/345-33-10
• Spremam po ku}ama, tel. 621-615
• Prodajem ogrevno drvo u autoprikolici, se~eno, cepano, dove`eno ku}i, cena 2000 din. tel.
064/137-04-08
• Dajem ~asove iz matematike i hemije, tel. 625-407, 064/021-46-88
• Uspe{no dajem ~asove hemije,
tel. 061/165-72-02
• Prodajem lova~ki karabin 7h64 i
lova~ku pu{ku 12/12, lice sa dozvolom, tel. 631-972
• Prodajem spravu za ve`bawe –
063/562-091
• Kupujem mawu vikendicu na Fru{koj gori, tel. 064/322-25-37
• Dajem ~asove engleskog za osnovce i sredwo{kolce, 069/627-119
• Prodajem briketirnicu, dvosmernu 250 kg na ~as, su{aru, gorionik i ciklon, tel. 064/685-66-77,
063/192-29-26
• ^uvala bih starije osobe, tel.
064/162-29-04
• Prodajem kompletan alat za mehaniku, bravariju i vodovod sa
svim prete}im el. ma{inama kao i
autogeni i el. aparat, tel. 612-648
• Prodajem pe} na gas (dimna) ja~ine 7
tel. 060/30-59-600
• Prodajem trofejni zastavin pi{toq 7,62, tel. 625-359
• Prodajem pentu, moravinu prskalicu od 100 l , tel. 064/16-84-652
• Engleski, nema~ki, italijanski
jezik – ~asovi, (zagarantovan
uspeh), tel. 063/85-97-317
• Dajem ~asove matematike, osnovcima, sredwo{kolcima i studentima, tel. 670-776, 064/965-22-87
• Ugradwa gipsanih plo~a (pregradni zidovi, spu{teni plafoni)
i ugradwa laminatnih podova,
tel. 651-804, 651–154, 060/75-35753
• Mawu ma{inu za rezawe kamena
prodajem, pogodno za teracere i
kamenorezce, tel. 640-134, 063/7250-542
• Snimawe i fotografisawe va{ih sve~anosti, digitalnom opremom po najpovoqnijim uslovima,
tel. 063/527-657
• Prodajem povoqno novu poluautomatsku lepilicu za kese (pra{kasti proizvodi) tel. 064/32-22537
• Presnimavawe video materijala na dvd, snimawe doga|aja, uslu`na monta`a, tel. 615-137
• Prodajem tendu za va{are i pijace, veoma o~uvana, gratis {tender
za ve{alice i fiskalnu kasu kompakt, dobro o~uvana, tel. 063/8377-440, 625-160
• Prodajem ma{inu za pletewe
`ice u ispravnom stawu, povoqno,
tel. 672-779, 064/351-82-44
• Prodajem zrewaninsku pe} na
gas, 35000 kalorija u ispravnom
stawu, povoqno, 672-779, 064/65182-44
• Prodajem opremu za proizvodwu
hladno ce|enih uqa, suncokret,
bundeva, repica, tel. 011/80-75341, 063/184-10-26
• Prodajem stolarsku presu, tel.
625-413
• Prodajem pribor za klawe sviwa, tel. 614-665, 064/88-94-852
LI^NI
LI^NI
• Penzionerk 55 godina, potreban stariji situiran gospodin radi dru`ewa, tel. 061/65-97-036
• Penzioner, dobar doma}in, tra`i osobu do 65 godina radi dru`ewa a mogu} je i brak, tel. 752451
Lep i zgodan povratnik iz [vajcarske tra`i lepu i zgodnu `ensku osobu bez obaveza od 35 do 50
godina, tel. 670-734, 670-963
• Penzioner 54 godine `eli da
upozna penzionerku od 55 godina
za dru`ewe tel. 062/521-84-34
• Penzioneru 80 godina, potrebna
`ena od 50 do 70 godina radi pomo}i u ku}i, mogu} brak, tel. 640685
SE]AWE
Steva ]etkovi}
Jovan Pivni~ki
1931 – 2010
Wegovi najmiliji: supruga Emica, }erke Katica i Branka,
zetovi i unu~ad
Dana, 3. avgusta 2010. godine u 90. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 3. avgusta 2010. godine u 88. godini `ivota preminula je na{a draga
1956 – 2005
Dana 11. avgusta 2010. godine navr{ava se pet godina
kako nije sa nama. Uvek te se
rado se}amo
Supruga sa decom
POMEN
Radojka Vlajkovi}
1922 – 2010
Hermina Tumbas
Gordana Pi{talovi}
1920 – 2010
O`alo{}eni: }erka Verica, zet Rada, unuk Milo{,
unuka Sne`ana, snaja Qiqana, unuka Brankica, unuk
@eqko i ostala rodbina i
prijateqi
O`alo{}eni: sestra Leposava sa porodicom, brat
Milan sa porodicom, brati~ina Qiqa sa porodicom i
ostala rodbina i prijateqi
21. avgusta 2010. godine
navr{ava se pet godina od
smrti drage supruge, majke i
bake koja }e zauvek ostati sa
nama u se}awu.
Porodice
Pi{talovi},
Hoqevac i Trivi}
Dana, 4. avgusta 2010. godine u 86. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 2. avgusta 2010. godine u 50. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 8. avgusta 2010. godine u 80. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Milka Mi{i}
1924 – 2010
O`alo{}eni: }erke Milanka i Ru`a, unu~ad Biqana, Mirjana, Vesna, Nikola i
Milenko, praunuke i ostala
rodbina i prijateqi
1960 – 2010
O`alo{}eni: suprug Jovan, }erke An|elka i Sne`ana, unuci Nikola i Milan,
unuke An|ela i Ivona, zetovi Predrag i Zoran i ostala
rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: supruga Zlata, }erka Dragica i sin Vladimir sa porodicama i ostala rodbina i prijateqi
Dana, 3. avgusta 2010. godine u 52. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 3. avgusta 2010. godine u 63. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 5. avgusta 2010. godine u 63. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Bogdanka Jovi~i}
Ranko Vlaovi} – Mi{a
1930 – 2010
Dana, 5. avgusta 2010. godine u 79. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Obave{tavamo rodbinu i
prijateqe da 14. avgusta
2010. godine dajemo godi{wi
pomen na{oj dragoj
An|elija \ukanovi}
Anici Ve{i}
Parastos }e biti na Novom
grobqu u 10 ~asova
Weni najmiliji
Dana, 6. avgusta 2010. godine
u 82. godini `ivota preminula
je na{a draga
Mira Ceh
1958 – 2010
O`alo{}eni: majka Velinka, suprug Stevan, sin Miroslav, }erka Nata{a, brat
Mirko, svekrva Radinka i
ostala rodbina i prijateqi
Dana, 5. avgusta 2010. godine u 66. godini `ivota preminula je na{a draga
1947 – 2010
O`alo{}eni: suprug Mile,
}erke Mirjana i Svetlana,
unuk Jovan, zet Goran, sestre
Milka, Cvija i Branka sa porodicama, brati}, brati~ina, sestri}i i sestri~ine i
ostala rodbina i prijateqi
Dana, 3. avgusta 2010. godine u 68. godini `ivota preminula je na{a draga
Radivoj Popovi}
1947 – 2010
O`alo{}eni: supruga Dragica, sin Mile, }erka Vesna,
unuci Damir, Radivoje, Radoslav i Luka, unuka Dragica i
ostala rodbina i prijateqi
Dana, 3. avgusta 2010. godine u 99. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Jelena Solarevi}
1928 – 2010
O`alo{}eni: suprug Mitar,
}erka Spomenka, sinovi Zdravko i Radojica, zet Ivan, snaje
Sne`ana i Nedeqka, unu~ad
Ogwen, Bojan, Gordan, Jelena,
Bojana, Vladimir, Aleksandar,
praunuci Ilija i Ogwen i ostala rodbina i prijateqi
U subotu 14. avgusta 2010.
godine, dava}emo godi{wi
pomen na{em dragom bratu,
stricu i deveru
Miroslavu
Han~ovskom
Uvek }e ga se se}ati brat
Stevan sa porodicom
Mara Nesvanulica
1944 – 2010
An|elija Pap
Veqko Kuzmanovi}
O`alo{}eni: sinovi Milenko i Mirko, snaja Qubica, unu~ad Milka, Milena i
Milan, kumovi i ostala rodbina i prijateqi
1942 – 2010
O`alo{}eni: sin Stjepan,
}erka Lucija, unu~ad Ladislav, Nikola, Dijana i Teodora, zet Dejan, snaja Manca,
i ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: }erka Nada,
unuke i ostala rodbina i
prijateqi
Dana, 5. avgusta 2010. godine u 88. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 2. avgusta 2010. godine u 78. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 1. avgusta 2010. godine u 82. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Miroslava Cveti}anin
Radojka Ili} Nik{i}
Sava Papi}
1922 – 2010
O`alo{}eni: }erka Ru`ica, unuci Dragan, Gordana,
Sa{a, Sawa i ostala rodbina i prijateqi
1933 – 2010
O`alo{}eni: suprug Jovan, sin Pera sa porodicom,
}erka Marija sa porodicom,
sestra Lela i ostala rodbina i prijateqi
poslasti~ar u penziji
1912 – 2010
1928 – 2010
O`alo{}eni: sinovi Milan i Stevan sa porodicama
i ostala rodbina i prijateqi
STRANA 19.
ME\UNARODNI FESTIVAL FOLKLORA „SREM FOLK FEST“
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA
VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA
POQOPRIVREDU I ZA[TITU
@IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
T
radicionalni, sedmi po
redu Festival folklora „Srem folk fest“
otvoren je u Sremskoj Mitrovici, u ponedeqak 9. avgusta,
a traje do 12. avgusta. U ~etiri festivalska dana nastupa
oko 500 izvo|a~a iz nekoliko ansambala grada doma}ina, drugih gradova Srbije,
kao i gostuju}ih kulturnoumetni~kih dru{tava iz Italije, Gr~ke, Rumunije, Poqske, Slova~ke, Bosne i Hercegovine i po prvi put, Izraela. Festival je zapo~eo defileom gradskim ulicama, a
koncert, pred vi{e stotina
gledalaca, otvoren je na
@itnom trgu, u ambijentu
rimskih iskopina. Grad
Sremska Mitrovica obezbedio je sredstva za odr`avawe ovogodi{weg Festivala,
a organizacija je poverena
Centru za kulturu „Sirmijumart“.
Sedmi „Srem folk fest“
otvorio je zamenik gradona~elnika Sremske Mitrovice,
Sr|an Kozlina, koji je istakao da je ova manifestacija
ve} dostigla neprocewivu
kulturnu vrednost u `ivotu
grada i da je odli~na prilika da se Mitrov~ani poka`u
kao dobri doma}ini.
- Kada smo po prvi put organizovali Festival, nismo ni
slutili kakve }e dimenzije
dosti}i i koliko }e biti zna~ajan za kulturni `ivot u
Sremu, kao i promociju na{ih
vrednosti. Iz Sremske Mitrovice {aqemo poruku mira, tolerancije i prijateqstva i dokazujemo da smo ravnopravni gra|ani Evrope koji svakodnevno ula`u u svoju
budu}nost – rekao je Sr|an
Kozlina, obra}aju}i se prisutnima koje je pozvao da se
lepo provedu, a u~esnicima
iz inostranih zemaqa, da iz
Mitrovice ponesu pozitivne
utiske, kako bi u svojim zemqama bili na{i najboqi
ambasadori.
Centar za kulturu „Sirmijumart“ i ove godine je dokazao da se ovakva manifestacija mo`e dobro organizovati, a direktor ove ustanove,
Josip Novotni istakao je da
se svake godine ula`e trud
kako bi Festival nadma{io
prethodni.
-Trudimo se da ~lanovi
dru{tava koji do sada nisu
bili na{i gosti, upoznaju lepote na{ih krajeva, a ove godine to su mladi iz Izraela
– rekao je na otvarawu Josip
Novotni.
Sremska Mitrovica je tokom ~etiri festivalska dana centar na kulturnoj mapi
regiona, budu}i da je „Srem
folk fest“ me|unarodnog karaktera.
M. B.
objavquje
JAVNI OGLAS
O DATOJ SAGLASNOSTI NA
STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA
@IVOTNU SREDINU
PROJEKTA, RADIO BAZNE STANICE
MOBILNE TELEFONIJE
„SM82, SMH82, SMU82,-SM-Kraqa
Petra I - Telekom“
NA KATASTARSKOJ PARCELI
BR. 4309/1
K.O. SREMSKA MITROVICA
1. Investitor, Preduze}e za telekomunikacije „TELEKOM SRBIJA“a.d. Direkcija za tehniku, Bulevar Umetnosti br.16a, Beograd
planira postavqawe radio bazne
stanice
mobilne
telefonije
„SM82, SMH82, SMU82-SM-KRAQA
PETRA I-TELEKOM“Sremska Mitrovica, na katastarskoj parceli
br.4309/1 k.o. Sremska Mitrovica.
2. Na osnovu izve{taja Tehni~ke komisije broj 06-124/2010-XI odr`ane
dana 05.08.2010 godine, Gradska
uprava za poqoprivredu i za{titu
`ivotne sredine donela je re{ewe broj 501-98/2010- XI kojim se daje saglasnost na studiju o proceni
uticaja, projekta, radio bazna
stanica mobilne telefonije
"SM82, SMH82, SMU82-SM-KRAQA
PETRA I-TELEKOM"Sremska Mitrovica.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Sremska Mitrovica
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Sremska Mitrovica
GRADSKA UPRAVA
ZA POQOPRIVREDU I
ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
GRADSKA UPRAVA
ZA POQOPRIVREDU I
ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
Na osnovu ~lana 81. Zakona o za{titi `ivotne sredine i ~lana 20. Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu (“Slu`beni glasnik RS”, broj
135/2004 i 36/2009)
Na osnovu ~lana 81. Zakona o za{titi `ivotne sredine i ~lana 20. Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu (“Slu`beni glasnik RS”, broj
135/2004 i 36/2009)
OGLA[AVA
SE
javni uvid Studije o proceni uticaja na `ivotnu sredinu
projekta radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju
„Man|elos“ Sremska Mitrovica
Studija o proceni uticaja, projekta –
radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju„Man|elos“, ~ija realizacija se
planira na katastarskoj parceli br.1441
k.o. Man|elos .
Investitor je "TELENOR" doo Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi
Beograd.
Obra|iva~ Studije od jula 2010. godine
je Fakultet Tehni~kih Nauka, Departman
za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Novi Sad.
Studija o proceni uticaja, projekta –
radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju „Man|elos“, Sremska Mitrovica
~ija realizacija se planira na katastarskoj parceli br.1441 k.o. Man|elos, na
teritoriji Grada Sremska Mitrovica, na
`ivotnu sredinu, sadr`i podatke: opis
lokacije na kojoj se planira izvo|ewe
projekta, opis projekta, prikaz glavnih
alternativa koje je nosilac projekta razmatrao, prikaz stawa `ivotne sredine
na lokaciji i bli`oj okolini (mikro i
makro lokacija), opis mogu}ih zna~ajnih
uticaja projekta na `ivotnu sredinu,
procenu uticaja na `ivotnu sredinu u
slu~aju udesa, opis mera predvi|enih u
ciqu spre~avawa, smawewa i, gde je to
mogu}e, otklawawe svakog zna~ajnijeg
{tetnog uticaja na `ivotnu sredinu, program pra}ewa uticaja na `ivotnu sredi-
nu, netehni~ki kra}i prikaz podataka
navedenih u ta~. 2) do 9), podaci o tehni~kim nedostacima ili nepostojawu odgovaraju}ih stru~nih znawa i ve{tina
ili nemogu}nosti da se pribave odgovaraju}i podaci.
Na osnovu ~lana 20. Zakona o proceni
uticaja na `ivotnu sredinu (“Slu`beni
glasnik RS”, 135/2004 i 36/2009) odr`a}e
se:
1.JAVNI UVID studije u trajawu od 20
dana od 12.08.2010. godine do 02.09.2010.
godine.
Studija }e biti izlo`ena na javni uvid
svakog radnog dana od 9-14 ~asova u zgradi Grada Sremska Mitrovica, soba broj
39.
Sve bli`e informacije o mestu izlagawa i potrebna obja{wewa projekta mogu se dobiti u Gradskoj upravi za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine.
Fizi~ka i pravna lica mogu dostaviti
primedbe na studiju u pisanom obliku
Gradskoj upravi za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine.
2.JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA
RASPRAVA o studiji o proceni uticaja
06.09.2010. godine u Sremskoj Mitrovici
u prostorijama Gradske uprave za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine,
ulica Svetog Dimitrija broj 13 u 11,00
~asova
OGLA[AVA
SE
javni uvid Studije o proceni uticaja na `ivotnu sredinu
projekta radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju „SM_Sremska
Mitrovica Timo~ke divizije“-NS 2105_04, Sremska Mitrovica
Studija o proceni uticaja, projekta
– radio-bazna stanica za mobilnu
telefoniju„SM_Sremska Mitrovica
Timo~ke
divizije“-NS
2105_04,
Sremska Mitrovica ~ija realizacija
se planira na katastarskoj parceli
br.5500/5 k.o. Sremska Mitrovica.
Investitor je "VIP MOBILE" doo,
Omladinskih brigada 21, Novi Beo-
wawe svakog zna~ajnijeg {tetnog uticaja
na `ivotnu sredinu, program pra}ewa
uticaja na `ivotnu sredinu, netehni~ki
kra}i prikaz podataka navedenih u ta~.
2) do 9), podaci o tehni~kim nedostacima ili nepostojawu odgovaraju}ih stru~nih znawa i ve{tina ili nemogu}nosti
da se pribave odgovaraju}i podaci.
Na osnovu ~lana 20. Zakona o proceni
uticaja na `ivotnu sredinu (“Slu`beni
glasnik RS”, 135/2004 i 36/2009) odr`a}e
se:
1.JAVNI UVID studije u trajawu od 20
dana od 12.08.2010. godine do 02.09.2010.
godine.
Studija }e biti izlo`ena na javni uvid
svakog radnog dana od 9-14 ~asova u zgradi
Grada Sremska Mitrovica, soba broj 39.
Sve bli`e informacije o mestu izlagawa i potrebna obja{wewa projekta mogu se dobiti u Gradskoj upravi za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine.
Fizi~ka i pravna lica mogu dostaviti
primedbe na studiju u pisanom obliku
Gradskoj upravi za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine.
2.JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA
RASPRAVA o studiji o proceni uticaja
03.09.2010. godine u Sremskoj Mitrovici
u prostorijama Gradske uprave za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine,
ulica Svetog Dimitrija broj 13 u 11,00
~asova.
grad.
Obra|iva~ Studije od jula 2010. godine
je Fakultet Tehni~kih Nauka, Departman
za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Novi Sad.
Studija o proceni uticaja, projekta –
radio-bazna stanica za mobilnu telefoniju „SM_Sremska Mitrovica Timo~ke
divizije“-NS 2105_04, Sremska Mitrovica ~ija realizacija se planira na
katastarskoj parceli br.5500/5 k.o.
Sremska Mitrovica, na teritoriji Grada
Sremska Mitrovica, na `ivotnu sredinu, sadr`i podatke: opis lokacije na kojoj se planira izvo|ewe projekta, opis
projekta, prikaz glavnih alternativa
koje je nosilac projekta razmatrao, prikaz stawa `ivotne sredine na lokaciji
i bli`oj okolini (mikro i makro lokacija), opis mogu}ih zna~ajnih uticaja projekta na `ivotnu sredinu, procenu uticaja na `ivotnu sredinu u slu~aju udesa,
opis mera predvi|enih u ciqu spre~avawa, smawewa i, gde je to mogu}e, otkla-
Mitrova~ke novine * Osniva~ i izdava~ NIP "Mitrova~ke novine" d.o.o Sremska Mitrovica, Kraqa Petra I broj
9. Odgovorni urednik Svetlana Cucani}, * telefon /faks 022/ 611-556 * e-mail: redakcija m-novine.com i
marketing m-novine.com *teku}i ra~un: 335-13635-87, Razvojna banka Vojvodine, filijala Sremska Mitrovica *
cena primerka 30 dinara. Godi{wa pretplata 1.560 dinara, polugodi{wa 780 dinara, tromese~na 390 (+ptt
tro{kovi)* [tampa: [tamparija Forum, Vojvode Mi{i}a br. 1, Novi Sad. Nenaru~eni tekstovi i fotografije se ne vra}aju.
- Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 (497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni nedeqnik / odgovorni urednik
Svetlana Cucani}. - God. 1, br. 1 (2001) - . – Sremska Mitrovica : Mitrova~ke novine,
2001-.-Ilustr.: 45 cm
Nedeqno.
1451-8597
165382407
CMYK
CMYK
Boje Evrope u igri i pesmi
Download

str 01 M.qxd