www.m-novine.com
[email protected]
CMYK
GODINA X l SREMSKA MITROVICA, 2. JUN 2010. l BROJ 441 l CENA
DUNAV OSIGURAWE A.D.
Glavna filijala SREM
Sremska Mitrovica
Telefon
623-860
30 DINARA
AN
EST
IZV G L E D
PO
Pi{e: Vladimir ]osi}
Farma u {tali
S
vima koji su sabla`weni doga|ajima na Farmi toplo preporu~ujem nedovr{ene memoare Ni}ifora Ninkovi}a, @izniopisanija moja. Doti~ni Ni}ifor, ina~e Sremac iz Dobrinaca, je najneobi~nija pojave srpske kwi`evnosti 19. veka. Bio je u~esnik Prvog
srpskog ustanka pod vo|stvom Kara|or|a, dugogodi{wi li~ni berberin kneza Milo{a, poliglota, lekar i pustolov. Ni|ifor je bio pisar i kod ni{kog bimba{e Cvetka i kod resavskog vojvode ]or-Ilije
i kod knezova Ra{kovi}a, tako da su wegovi memoari svedo~anstvo
jedne epohe, epohe u kojoj su udareni temeqi na{e moderne dr`ave.
E, kad pro~itate @izniopisanija, vide}ete da su likovi sa Farme,
zbog kojih se ovih dana digla moralisti~ka kuka i motika, ~isti amateri {to se ti~e psovawa. Ali, da ne bude zabune, u memoarima Ni}ifora Ninkovi}a ne psuje sam Ni}ifor, nego oci na{e dr`ave, Kara|or|e i Milo{, a i sve ostale vojvode i prvaci. I to kako psuju?
Brajko moj, da ti se digne kosa na glavi. I jel im to smetalo da naprave modernu srpsku dr`avu? Jok more, naprotiv, to ih je samo nadahnulo. Jel to nama smetalo da ih stavimo u ~itanke, da im di`emo
spomenike i pevamo himne? Nije. Sad, dal zato {to nismo znali, il
zato {to nas nije bilo briga za wihovo psovawe, ne bih mogao ta~no
re}i. Uglavnom, @izniopisanija vrve od psovki iz kojih se delimi~no mo`e zakqu~iti i kakva je bila seksualna orijentacija onda{weg
`ivqa, naro~ito mu{kog. A bila je po sistemu, sve {to je qudsko, nije mi strano. Onda nije bilo Parade, al Ponosa je bilo.
Prema tome, psovawe je u na{oj tradiciji i kulturi i ne vidim ~emu tolika pometwa? [ta je to tako stra{no re~eno na Farmi {to se
i ina~e ne govori? Kome je stalo da razbije ogledalo u kom se vidi
koliko smo ru`ni? I ima li ova dr`ava pre~a posla od isterivawa
ve{tica po nekakvoj komercijalnoj televiziji? Ko treba da vodi kulturnu i prosvetnu politiku u Srbiji? @eqko Mitrovi} i wegov
Pink?
vreme kad se Srbija ponovo ra|ala kao moderna evropska dr`ava, prosvetu i kulturu su vodili iskqu~ivo pre~ani, Srbi
iz Vojvodine. I to ne zato {to je „autonoma{tvo“ bilo omiqeno kod Kara|or|a i Milo{a, ve} zato {to su u to vreme jedino pre~anski Srbi bili pismeni. Ju`no od Save i Dunava ni popovi nisu
znali na ~itaju i pi{u, a kamol neki bimba{a il vojvoda. O sirotiwi raji da ne govorim. Iako su ih zvali [vabama, pre~ane su trebali i Kara|or|e i Milo{. Pa je ~ak prek i pust \or|ije Petrovi} znao
da savije {iju pred jednim Dositejom Obradovi}em. Ali, Kara|or|e
i Milo{ su bili dr`avnici.
Dana{we vojvode su skinuli fesove i turbane, potkresali per~ine, raspustili hareme i odustali od udarawa 50 po golom turu. Nau~ili su da ~itaju i pi{u. Nabavili su ~ak i diplome, odbranili nekakve doktorske disertacije, prestali javno da psuju, ali tu je kraj
svim wihovim prosvetiteqski akcijama, ne ra~unaju}i putovawa na
Kubu o tro{ku dr`ave i poku{aj izbacivawa Darvina iz {kolskog
gradiva. A {iju ne savijaju ni pred kim, sem pred partijskim {efom
koji ~esto ne zna ko je bio Dositej Obradovi}, ali bi hteo da bude dr`avnik.
I onda se posle svega neko sabla`wava zbog vulgarnosti na televiziji Pink? Kao sve nam je ostalo ba{ po taman, samo nam Farma
smeta. Samo na Farmi ima prostakluka, drugde jok. U Skup{tini jok.
U vladi jok. I ni{ta drugo sem Farme nije vulgarno. Nije vulgarno
{to milion qudi nema {ta da jede. Nije vulgarno {to nam je pola miliona {kolovanih qudi pobeglo iz zemqe, jer ovde nema {ansu za
normalan `ivot. Nije vulgarno {to Ustavni sud donosi odluku da jedan ~ovek mo`e imati dve funkcije, ko da je, bo`e me prosti, dvoglava a`daja. Nije vulgarno {to imamo kofere i satelite, a nemamo institucije. Ni{ta od pomenutog (i nepomenutog) nije vulgarno, sem
Farme. Pa ako je stvarno tako, mi zaista `ivimo u sre}noj zemqi.
Maturanti i maturanti
V
eselo i uz truba~e maturanti Medicinske {kole iz Sremske Mitrovice su u petak
28. maja proslavili svoju maturu. Dan kasnije, generacija koja je mitrova~ku gimnaziju zavr{ila 1950. godine obele`ila je 60 godina svoje mature. I dok ovi mladi hitaju da {to pre u|u u svet odraslih, krepki osamdesetogodi{waci znaju da u tom svetu nije
ba{ sve onako kako se ~ini na po~etku. I da je ta~na ona Brankova Od kolevke pa do groba najlep{e je |a~ko doba ...
SVE O SREMSKOM
SPORTU STRANA 18 - 19.
Sremska Mitrovica ♦ Promenada 13 ♦ Centrala: 022 625 555 ♦ E-mail: [email protected]
CMYK
Foto: @eqko Petras
U
^ETKE
&
METLE
Pi{e: Svetlana Cucani}
INTERVJU: GORAN VUKOVI], PREDSEDNIK OP[TINE RUMA
„Mitas“ zapo{qava 200 novih radnika
Luk i strela P
P
re neki dan pro~itam u novinama kako je predsednik Tadi} rekao da je patriotizam otvarawe
radnih mesta, a tog otvarawa ne}e biti bez stranih investicija, a stranih investicija ne}e biti bez
evropskih integracija. To je rekao pre nego {to je stavio {lem na glavu i spustio se pravo tamo gde „|avoli
se kote“, u rudnik zapravo, i u razgovoru sa rudarima
zakqu~io da Evropa nema alternativu. Sa Kosovom,
naravno. Dakle, prvo smo imali patriotizam i radna
mesta, onda smo dobili {lem i na kraju, posle svega ~ujem da su tom na{em patriotizmu i otvarawu radnih
mesta najve}i protivnici Nemci, odnosno Nema~ka.
Hvala bogu pa Nema~ka nema nikakav uticaj u Evropi,
niko se ba{ ne osvr}e na wihovo mi{qewe. Nama je u
ovom trenutku dragocena podr{ka Kipra i prijateqskog Gabona, koji ruku na srce nije u Evropi, ali na sve
mogu}e na~ine podr`ava na{u pravednu borbu za o~uvawe teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Na{a diplomatija je nepogre{iva. ^emu akawe oko bezna~ajne Nema~ke, kad su tu Gabon i Jamajka. I Kipar.
P
redstavnici Me|unarodnog monetarnog fonda
bili i oti{li. Re{eno je, nema pove}awa plata
i penzija. Ima samo jednokratne pomo}i socijalnim slu~ajevima u dr`avnoj administraciji. Po pet hiqada svakom ko ima platu mawu od 80 hiqada dinara.
Onaj ko uop{te nema platu ne}e dobiti ni{ta. Takva je
dr`avna politika. Dr`ava ne}e sirotiwi da komplikuje `ivot. Taman su nau~ili da ne jedu i sad treba da
do`ive stres. Ovoga puta, po svemu sude}i, Bajatovi}
ne}e dobiti bonus od pet hiqada, na `alost, ali vide}emo kako }e socijalista pre`iveti da ne zagrabi iz
dr`avne kase. Naravno on sve to posle da u humanitarne svrhe. Ali, koga Srbija brani i Bajatovi} ’rani, taj
ne}e skoro na zelenu granu.
Neko }e se pitati odakle dr`avi toliki novac. Pet hiqada puta 500 hiqada (to onako orijentaciono, pretpostavqam da je toliko qudi naka~eno na dr`avnu
slavinu), pa vi vidite kolika je to suma. Na{i stru~waci ka`u iz dobiti javnih preduze}a. Onih istih
preduze}a koja su od 2000. godine do danas nakupila gubitke od ~etiri milijarde evra. Ko je tu lud, a ko bezobrazan uskoro }emo videti. Ovi iz MMF-a sigurno nisu ludi.
Re{eno je, nema pove}awa plata i
penzija. Ima samo jednokratne pomo}i
socijalnim slu~ajevima u dr`avnoj administraciji. Po pet hiqada svakom ko
ima platu mawu od 80 hiqada dinara.
Onaj ko uop{te nema platu ne}e dobiti
ni{ta. Takva je dr`avna politika. Dr`ava ne}e sirotiwi da komplikuje `ivot. Taman su nau~ili da ne jedu i sad
treba da do`ive stres
U
pravni odbor Radiodifuzne ustanove Radiotelevizija Srbije, u narodu poznate kao javni servis, raspisao je konkurs za direktora. Tra`i se
neko ko je ili zavr{io fakultet ili je istaknuti novinar. Upravnom odboru nije palo na pamet da neko mo`e
biti istaknuti novinar iako je zavr{io fakultet. Jasno mi je {ta zna~i uslov zavr{en fakultet, ali uop{te ne razumem {ta zna~i istaknuti novinar. Ko u ovoj
zemqi mo`e da istakne novinara i gde se novinari
uop{te mogu ista}i, i u ~emu? Konkurs je jasan ko beli
dan, jedino {to u tekstu nigde nije napisano da budu}i
direktor mora biti iz Podujeva, mora biti glavat i
o{i{an ko pripadnik zemunskog klana. Ali, ~im je istaknut i bez fakulteta, to i ne mora da pi{e, jasno je
na koga se ciqa. A ono ili-ili slu`i samo za dodatna
cewkawa i pokazivawa mi{i}a s jedne strane i odanosti s druge strane. Istaknuti novinar bez fakulteta
vrlo dobro zna kako se pokazuje odanost kad po~nu da
rade mi{i}i, zato i jeste istaknut.
K
i{a pada ko pred potop, a bogami negde tu~e i
led. Kao u ^a~ku onomad. I opet je, ne}ete verovati, zakazala protivgradna odbrana. Ovoga puta ne zato {to nisu hteli da pucaju, ve} zato {to nisu
imali ~ime da pucaju. Vaqda je neko, nadle`an, a mudar, mislio da rakete nisu neophodne, da gradonosni
oblaci mogu da se ga|aju lukom i strelom? Nemam pojma, ali vidim da }e zbog nove ki{e i starih klizi{ta
celo Trgovi{te morati da se evakui{e. Nije uspelo betonirawe Ivice Da~i}a od pre neki dan. Izgleda da
klizi{ta nemaju respekta spram autoriteta prvog srpskog policajca. O Trgovi{tu }e se jo{ ~uti, ako bude
bilo mesta u dnevniku. Jer, koliko vidim to {to 400
ku}a klizi{te mo`e da zbri{e sa lica zemqe i {to
silan narod, siroma{an ko sir}e, mo`e ostati bez krova nad glavom, nije za Srbiju jako va`na stvar, ~im se
me}e u 53. minut dnevnika. Trgovi{te je pro{lo mnogo
gore nego onomad Knin. Vest da je pao Knin objavqena
je u dvadeset i nekom minutu dnevnika. Zbog takve ure|iva~ke politike i izbora prioriteta Upravnom odboru RTS i treba istaknuti novinar na mestu direktora.
[to istaknutiji, to boqi.
2. STRANA
|eno. Prikupqawe te dokumentacije je u poodmakloj
fazi, tako da je po~etak radova vrlo blizu. Dinamika
predvi|a da ve}ina gra|evinskih radova bude okon~ana tokom ove gra|evinske sezone, da se onda pristupi
fini{u, uvo|ewu opreme i
svemu onome {to takvi projekti predvi|aju. Do kraja
slede}e godine, u punom kapacitetu, pogon }e po~eti sa
radom.
red rumskom op{tinom
je realizacija jedne od
najve}ih investicija u
posledwih nekoliko godina.
Re~ je o inostranoj investiciji koja bi u narednoj godini obezbedila posao za oko
200 lica.
Izgradwa jo{ jednog pogona ~e{ke firme "Mitas", u
vidu projekta je predstavqena u ambasadi Republike ^e{ke u Beogradu. Tim povodom, 25. maja je organizovan prijem na kojem su, pored
ambasadorke Hane Huba~kove bili i Miroslav Vasin,
pokrajinski sekretar za rad,
zapo{qavawe i ravnopravnost polova, predstavnici
~e{ke Gumarske industrije
"Mitas", koja je vlasnik i nekada{we "Rumagume" i Goran
Vukovi}, predsednik rumske
op{tine.
O ovoj zna~ajnoj investiciji, razgovarali smo sa Goranom Vukovi}em.
Kolika je vrednost najavqene investicije s obzirom da se o~ekuje otvarawe velikog broja radnih
mesta?
GORAN VUKOVI]: Investicija dosti`e gotovo 14
miliona evra, osam miliona odlazi na gra|evinske
objekte, a na opremu oko
{est miliona evra. Realizacijom ovog objekta stvori}e se uslovi za zaposlewe
oko 200 novih radnika, a
ono {to smo ~uli na promociji ovog projekta u ~e{koj
ambasadi je da je opredeqewe "Mitasa", koji je u sastavu ^e{ke gumarske industrije, da to budu uglavnom
radnici koji se po prvi put
zapo{qavaju. Oni }e pre toga, pro}i odgovaraju}u obuku. S obzirom na veli~inu
ulagawa i broj zaposlenih,
kao i na{a prethodna iskustva kada je ovaj investitor
u pitawu, mislim da je ovo
Goran Vukovi}
trenutno jedna od zna~ajnijih investicija u Srbiji.
Strani investitor je u Rumi
prona{ao povoqno poslovno okru`ewe za svoja ulagawa i bez intervencije dr`ave, pa mislim da to Rumu
na najboqi na~in preporu~uje kao op{tinu sa dobrim
poslovnim okru`ewem koja
mo`e da garantuje da }e ulo`eni kapital biti i vra}en
na najboqi na~in. Nova hala }e biti podignuta uz postoje}u proizvodnu halu
"Mitasa" .
Da li je re~ o novom proizvodnom asortimanu koji
}e se proizvoditi u novosagra|enom pogonu?
VUKOVI]: Proizvodni
program }e biti onaj koji je
bio i do sada, ali }e se
asortiman i kapaciteti zna-
~ajno pove}ati, tako da prema projektu, sa 290.000 komada pneumatika godi{we, kapacitet }e se pove}ati na
450.000 komada. Za toliko
}e se pove}ati i vrednost
proizvodwe, a za toliko i
izvoz Srema. "Mitas" izvozi
ve}inu svoje proizvodwe, a
najve}i procenat celog
sremskog izvoza ~ini upravo
"Mitasov" rumski pogon.
Kada bi trebalo da po~ne gradwa pogona i kada }e
po~eti proizvodwa?
VUKOVI]: Gradwa ovog
pogona po~iwe ~im se prikupi neophodna dokumentacija.
Pokrajinska administracija
je obe}ala da }e iza}i u susret investitoru u smislu
brzine i efikasnosti, a ono
{to je do nas, bi}e u najkra}im mogu}im rokovima ura-
Pored podsticaja zapo{qavawa, da li je ovo i
prvi korak u pravcu razvoja i investicija kakve imamo u In|iji i Pe}incima?
VUKOVI]: Suvi{no je i
re}i {ta ova investicija
zna~i za nas s obzirom na
procenat nezaposlenosti.
Ovo su 200, ja bih rekao najzdravijih radnih mesta, s obzirom da je re~ o direktnoj
proizvodwi koja je orijentisana na izvoz i to u preduze}u koje je poznato po redovnom izmirivawu svojih obaveza i prema zaposlenima i
prema dr`avi. Wihovo poslovawe mo`e slu`iti kao
dobar primer drugima kako
treba poslovati. Mislim da
je ovo pravi put i na~in kako
treba re{avati goru}i problem nezaposlenosti.
S obzirom da je re~ o gumarskoj proizvodwi, da li
na tr`i{tu rada ima dovoqno lica sa odgovaraju}im kvalifikacijama?
VUKOVI]: Dodatna obuka radnika }e biti potrebna. Svi obrazovni profili
mogu da se prekvalifikuju
za rad u gumarskoj industriji. To ne}e biti problem, pogotovo ako imamo u vidu ~iwenicu, da je Ruma od ranije
centar gumarske industrije
i ima tradiciju u toj proizvodwi.
Smiqa Xakula
REGIONALNA RAZVOJNA ASOCIJACIJA SREMA
Unapre|ewe energetske efikasnosti
P
ro{le nedeqe je u
Gradskoj ku}i u Rumi
odr`an sastanak predstavnika sremskih op{tina
sa predstavnicima GTZ - Program za ja~awe lokalne samouprave, ~ija je tema bila kreirawe sporazuma o me|uop{tinskoj saradwi sremskih
op{tina na realizaciji projekta unapre|ewa energetske
efikasnosti javnih objekata
i komunalnih usluga i kori{}ewe obnovqivih izvora
energije u Sremskom okrugu.
Ovo je inicijalni sastanak i prvi operativni korak, posle ~ega sledi kreirawe i potpisivawe me|uop{tinskog sporazuma, kao i
podr{ka GTZ - Program za ja~awe lokalne samouprave u
realizaciji projekata u Sremu koji }e, kasnije, potpisati predsednici sremskih op{tina.
Sastanak u Rumi organizovao je Milan Miri}, predsednik Upravnog odbora Regionalne razvojne asocijacije
Srema, a u wegovom radu su
u~estvovali Radivoj Mitrovi}, dr`avni sekretar u Ministarstvu prosvete, Maja
Mateji} iz GTZ, Radoslav Gali}, konsultant na projektu
uvo|ewa energetske efikasnosti u oblasti prosvete i
zdravstva,
predstavnici
Sremske privredne komore i
svih sremskih op{tina, kao i
predsednik rumske op{tine
Goran Vukovi}.
Dr`avni sekretar u Ministarstvu prosvete Radivoj
Mitrovi} je istakao, da se
kod nas energija jo{ uvek ne
koristi u potpunosti.
- Na{a zemqa poseduje geo-
Sa skupa u Gradskoj ku}i u Rumi
energiju i bioenergiju, ali je
cije - rekao je Mitrovi} doproblem {to nemamo para da
dav{i, da po izradi projekato iskoristimo. Za dobijawe
ta slede i donacije preko
novca potrebni su projekti
IPA fondova.
~iji nosioci treba da budu
Maja Mati}, zamenik {efa
regionalne razvojne asocijaPrograma za ja~awe lokalne
Roboti iz Plati~eva
Dr`avni sekretar u Ministarstvu prosvete dr Radivoj Mitrovi} je posle
razgovora u Gradskoj ku}i,
posetio pogon fabrike
"ICM Electronics" u Plati~evu. U pratwi dr`avnog sekretara su bili i dr Zoltan Jege{, pokrajinski sekretar za obrazovawe i dr
@eqko Stankovi} iz Zavoda za unapre|ewe obrazovawa i vaspitawa.
Ciq posete fabrici je
bio podsticaj mladih da se
u nastavku daqeg obrazovawa opredele za proizvodna zanimawa, kako bi
po zavr{etku {kolovawa
mogli da rade u o fabrikama ovog tipa, u kojima bi
ste~eno znawe uspe{no
primenili.
Goste je u Plati~evu primio direktor "ICM Electonics" Dragan Mi}i}. On je
istakao da je ova kompanija
doma}i lider u oblasti robotike i automatizacije
proizvodwe, a da se weni
proizvodi izvoze u nekoliko zemaqa sveta. Tom prilikom je demonstriran i
rad robota namewenih duvanskoj i konditorskoj industriji.
samouprave GTZ - Nema~ke
organizacije za tehni~ku saradwu je upoznala prisutne
da se sa ovim programom po~elo 2009. godine. Ona je najavila i obuku za energetski
menaxment i pripremu projekata energetske efikasnosti
koja }e tokom juna biti organizovana za predstavnike
svih 167 op{tina u Srbiji i
pozvala je sremske op{tine
da odaberu svoje predstavnike. S obzirom da je GTZ nema~ka organizacija, ona je istakla da ova zemqa ula`e
velike napore i sredstva da
se smawi emisija ugqen dioksida, pove}a energetska
efikasnost i {to vi{e koriste obnovqivi izvori energije.
- Ako sremske op{tine
prihvate na{e preporuke i
prepoznaju ih kao svoj interes, mogu da privuku zna~ajna sredstva za ove namene rekla je Maja Mati}.
Predsednik rumske op{tine Goran Vukovi} je naglasio da je do{ao pravi
trenutak za bavqewe temama koje nude re{ewe problema vezanih za energiju.
- Taj trenutak se ne sme
propustiti i sremske op{tine su uvek kompaktne kada je re~ o va`nim pitawima. Apelujem na Regionalnu
razvojnu asocijaciju, da bude nosilac ovog projekta i
da to bude jedan od prvih
pravaca wenog delovawa, a
na nama je da ih u potpunosti pratimo, rekao je predsednik rumske op{tine u kojoj se i nalazi sedi{te Regionalne razvojne asocijacije Srema.
S. Xakula
2. jun 2010.
VLADIKA ARTEMIJE, NA[ KOM[IJA IZ [I[ATOVCA
MANTIJA[KA „JOGURT REVOLUCIJA“:
Jo{ jedna ujdurma beogradskih dahija?
NOVA KAPEDOMSKA AFERA I
HAP[EWE OSUMWI^ENIH ZA
PRIMAWE MITA I PREVARU
Vaqda zato {to je svojim suptilnim duhovnim delovawem sa~uvao u na{oj du{i
Kosovo, penzionisani vladika Artemije je poslat u Srem, sa o~ekivawem da „sa~uva“ i Vojvodinu? Da je sa~uva, od koga? Mo`da od Bojana Pajti}a i wegovih, koji budu}nost Vojvo|ana radije vide u Evropi i uz kompjutere, nego uz autisti~ni de-eses-ovski kvazipatriotizam, za~iwen mirisom tamjana i sve}a
Pi{e: Vladimir ]osi}
S
tvar je kona~na, nova
adresa stanovawa biv{eg episkopa Eparhije
ra{ko-prizrenske, bi}e manastir
[i{atovac,
kod
Sremske Mitrovice.
Prvo se {u{kalo, pa zatim
pri~alo i sve otvorenije – da
kako vladika Artemije dolazi u Srem. Sa svojih tridesetak monaha iz Crne Reke i
isto toliko monahiwa. Sad,
da li je Srem kao „destinacija“ penzionisanog kontroverznog vladike, odre|en nakon velikodu{nog poziva
episkopa sremskog gospodina
Vasilija, svom bratu po Hristu, mawe je va`no. U svakom
slu~aju, to je ~vrsta administrativna odluka Sinoda
Srpske pravoslavne crkve, a
novo odredi{te vladike Artemija }e ubudu}e biti manastir [i{atovac.
rema izvorima bliskim
M novinama, koji `ele
da ostanu anonimni,
nakon smene vladike Artemija, koja je rezultirala kao posledica finansijske afere,
i nakon wegovog penzionisawa, isti je navodno izrazio
`equ da se trajno nastani u
manastiru Kru{edol. Manastir Kru{edol slovi za
„fru{kogorsku Studenicu“ i
bez sumwe je najzna~ajniji od
manastira sa „Srpske Svete
Gore“. U wemu su sahraweni
mnogi srpski velikani: Arsenije III,^arnojevi}, Arsenije
IV Jovanovi} [akabenta,
grof \or|e Brankovi}, kraq
Milan Obrenovi} i drugi, a
kad je u pitawu likovna
vrednost Kru{edol se stavqa na prvo mesto.
Isti izvori tvrde da je
episkop sremski Vasilije
imao drugu ideju: da vladiku
Artemija smesti u manastir
Privina glava, kojim upravqa nadaleko ~uveni iguman Gavrilo, poznat po tome
{to le~i i ono {to savremena medicina ne mo`e, pa je
pravo ~udo {to ministar
zdravqa Tomica nije kod
wega potra`io pomo} za svoju boqku, nego se upustio na
taj truli zapad, u Wema~ku.
Navodno da vladika sremski vi{e nije u tako dobrim
odnosima sa ocem Gavrilom,
te da je navodno hteo da sa
Artemijevim novim kona~i{tem, kontroverznog monaha
iz Privine glave dr`i pod
kontrolom. Kako je protekao
susret izme|u igumana Gavrila i vladike Artemija,
to jest kad je (odnosno: ako
je) do wega do{lo, znaju samo upu}eni, ali me|u vernicima vazda zainteresovanim za `itija svojih pastira, ve} se prepri~ava jedna
anegdota:
KPZ Sremska Mitrovica
Kru{edol
P
Strip
2. jun 2010.
Vladika Artemije
Navodno je vladika Artemije, zastav{i pred neumoqivim isceliteqem molitvama i blagosiqaocem
[korpiona, igumanom Gavrilom, izustio ne{to kao primedbu da manastir Privina
glava ba{ ne{to „nije na dobrom glasu“, ciqaju}i pri
tom na igumana. Na {ta mu je,
opet navodno, na{ otac Gavrilo odbrusio da ni on, vladika Artemije to jest, tako|e
„nije ba{ na dobrom glasu“.
a li je to bilo ba{ tako,
ili druga~ije, ne bi vam
znao kasti, ali kako god
da je bilo, Gavrilo je, brate
mili, na{ ~ovek, s wim znamo
na {ta se mo`e iza}i, i ovo i
ono, al s tim Artemijem ko
zna {ta nas sve mo`e sna}i.
A wegovo mona{ko bratstvo
iz Crne Reke, za koje se o~ekuje da do|e s wim, bije glas
da su poprili~no radikalni,
do stepena koji se mo`e meriti zilotskom rigidno{}u.
[to se sestrinstva ti~e, ono
je tako|e veoma odano vladici Artemiju.
Kada se sve ovo uzme u obzir, nije slu~ajno {to na{i
izvori u dolasku Artemija u
Srem (to jest u Vojvodinu a
ne, recimo, negde u unutra{wost Srbije), vide nameru
beogradskih
centralista,
bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da uti~u na stvarawe mogu}nosti za raskol, ne
samo me|u vernicima, nego i
me|u stanovni{tvom u kontekstu predstoje}ih pokrajinskih i lokalnih izbora.
[ta se dobija time {to }e
vladika Artemije biti novi
Privina glava
D
Transparentno
hap{ewe
Ko god poznaje advokate Zorana Levajca, Dragoquba Lon~arevi}a, ili
Jovicu Kova~evi}a, zna da imaju i
mnogo posla i klijentelu koja ne `ali para da se spasi robije, pa je te{ko poverovati da su se mogli spustiti na nivo „jajarewa“ i varawa
rodbine osu|enih lica, zarad navodno prebacivawa iz zatvorenog u (polu)otvoreno zatvorsko odeqewe. U
svakom slu~aju, ne sumwam u to da }e
„ta stvar“ dobiti adekvatan epilog
na Sudu, ube|en sam da }e sva trojica
imati odli~ne branioce, ali kako
god, sva ova transparentna medijska
galama oko hap{ewa se dobro uklapa
u politi~ku pri~u Ivice Da~i}a o tome kako }e Srbija da bude zemqa gde
se kriminal ne isplati
P
[i{atovac
kom{ija Sremaca, posebno sa
podru~ja Sremske Mitrovice, u manastiru [i{atovac?
Da li se u ovome mogu prepoznati naznake jedne odlo`ene (boqe re}i – produ`ene),
mantija{ka „jogurt revolucije“? Da li je po sredi jo{ jedna ujdurma beogradskih dahija? Vaqda zato {to je svojim
suptilnim duhovnim delovawem sa~uvao u na{oj du{i
Kosovo, penzionisani vladika Artemije je poslat u Srem,
sa o~ekivawem da „sa~uva“ i
Vojvodinu? Da je sa~uva, od
koga? Mo`da od Bojana Pajti}a i wegovih, koji budu}nost
Vojvo|ana radije vide u
Evropi i uz kompjutere, nego
uz autisti~ni de-es-es-ovski
kvazipatriotizam, za~iwen
mirisom tamjana i sve}a.
Mo`da su ovakva razmi{qawa previ{e „paranoi~na“, ali Vojvo|ani, Sremci
oba{ka, spu{tali su se ve}
niz jedno takvo u`e, hvala
lepo. U svakom slu~aju, eto
nama Artemija u [i{atovcu,
eto i nas, da}e Bog, vide}emo
{ta }e vreme doneti.
Crta: Ratko Torma
Pi{e: V. ]osi}
rvo su u ponedeqak,
31. maja, po~eli da
zvone telefoni, a
ve} na prvim popodnevnim
televizijskim vestima, sa
sve fotografijama i akcentovawem funkcija koje su
nekad obavqali, objavqena
je op{irna informacija o
hap{ewima u Sremskoj Mitrovici i Rumi. Portparol
Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici me je na moje
tra`ewe informacije o
svemu ovome, obavestio da
se oni nisu me{ali u taj posao, ve} da „to je radio
MUP“ (?!) i da je isti nadle`an.
Dakle, na svim televizijskim vestima je u ponedeqak 31. maja, i u dnevnoj
{tampi u utorak 1. juna, objavqeno da su uhap{ena trojica advokata, Zoran Levajac (52), Dragoqub Lon~arevi} (43) i Jovica Kova~evi}
(51), prva dvojica iz Sremske Mitrovice, a tre}i iz
Rume, a u istom paketu i Goran Milakovi} (38), nadzornik stra`e prvog paviqona
sremskomitrova~kog Zatvora, te Branislav Radowi}
(47) i Neboj{a Petrovi}
(30), obojica iz Rume.
Sem {to se zapovedniku
stra`e Goranu Milakovi}u
stavqa na sumwu da je, u periodu od 2007. do 2009. godine, primio mito od 2.000
evra, kako bi dvojicu zatvorenika premestio iz zatvorenog u poluotvoreni zatvorski deo, ostali se terete za prevaru. Za trojicu
advokata, Zorana Levajca,
Dragoquba Lon~arevi}a i
Jovicu Kova~evi}a se sumwa da su na prevaru uzeli
od rodbine i prijateqa vi{e osu|enika (u ~emu su im
navodno pomagali Branislav Radowi} i Neboj{a
Petrovi}), ukupno 27.500
evra, prevariv{i ih tako
{to za uzvrat nisu izdejstvovali wihovo preme{tawe u lak{u zatvorsku kategoriju.
Svo to obrazlo`ewe razloga za transparentno hap{ewe vi|enijih advokata,
uz „spektakularnu“ medijsku pratwu (navo|ewe da
kako je Lon~arevi} bio biv{i upravnik KPZ, a zatim
direktor Uprave za izvr{ewe krivi~nih sankcija, te
da kako je Levajac bio branilac [korpiona itd.), deluje pomalo neobi~no. Navodna „jajaro{ka“ prevara i
udarni termini na javnom
servisu, B 92 i {ire, nekako ne stoje ba{ jedno uz drugo. I ne samo to.
o god poznaje advokate Zorana Levajca,
Dragoquba Lon~arevi}a, ili Jovicu Kova~evi}a, zna da imaju i mnogo posla i klijentelu koja ne `ali para da se spasi robije,
pa je te{ko poverovati da
su se mogli spustiti na nivo „jajarewa“ i varawa rodbine osu|enih lica, zarad
navodno prebacivawa iz zatvorenog u (polu)otvoreno
zatvorsko odeqewe. U svakom slu~aju, ne sumwam u to
da }e „ta stvar“ dobiti adekvatni epilog na Sudu, ube|en sam da }e sva trojica
imati odli~ne branioce,
ali kako god, sva ova transparentna medijska galama
oko hap{ewa se dobro uklapa u politi~ku pri~u Ivice
Da~i}a o tome kako }e Srbija da bude zemqa gde se
kriminal ne isplati.
Prema posledwim saznawima svi osim Dragoquba
Lon~arevi}a, za koga je odre|en jednomese~ni pritvor, pu{teni su da se brane sa slobode.
V. ]osi}
K
STRANA 3.
PO PRVI PUT U SREMSKOJ MITROVICI
Gradona~elnik sa kom{ijama
P
GRGUREVCI
Etno ku}a
Grgurevci su pro{le subote, 29. maja, bili doma}in
otvarawa Etno ku}e. Opremile su je `ene iz Grgurevaca u
okviru rada svog odnedavno
osnovanog Udru`ewa „Fru{kogorke“, kako bi podstakle razvoj seoskog turizma.
One su prepoznale savremene potrebe sela, a Turisti~ka organizacija i grad Sremska Mitrovica su ih u tome
podr`ali.
MATI^AR
SKLOPILI BRAK: Stoj{i} Borivoj,dipl.soc.radnik
i
Milovanovi}
Vesna,
dipl.ing.tehnologije, Toma{evi} Mi}a, policajac i Milanovi} Ivana, dipl.psiholog, Filipovi} Stevan,
dipl.in`.elektronike i [aganovi} Dragana, dipl. in`.
elektronike, Sotonica Dimitrije, autoelektri~ar i Antoni} Mirjana, ugostiteq,
Korodi} Velibor i Radosavqevi} Bojana, Odak Sr|an,
frizer i Marketi} Ana,
hem.tehni~ar, Tubi} Spasoje,
ekon.tehni~ar i Papi} Jelena, mag.ekonomije, Poznanovi} Dejan, voza~ i Jankovi}
Qiqana, prav.tehni~ar, Sivac Milo{, bravar i Kova~evi} Tereza, teh.biotehnologije
DOBILI ]ERKU: Gaji} Milan i Tamara – Srem.Mitrovica, ^oke{a Damir i Ankica
– La}arak, Zaborski Janko i
Sne`ana – Erdevik, Tintor
Sa{a i Branislava, Milutinovi} Milan i Swe`ana –
[id, Degenek Boris i Milijana – Ruma, Stani{i} Goran
i Mirjana - Irig
DOBILI SINA: Simonovi} Qubi{a i Jelena, Horvat
Nenad i Nata{a – Srem.Mitrovica, Joveli} Branislav
i Marijana – La}arak, Nestorovi} Dejan i Marija –
Sal.No}ajski, Simi} Velibor i Milena – Grgurevci,
Vladisavqevi} Milan i Ana
– Radenkovi}, Marinkovi}
Dejan i Zorica, ^aji} Aleksandar i Biqana – [id, Jovanovi} Nenad i Marija – Popinci, Sabo Karlo i Zorica Ruma
UMRLI: Puzi} Mara ro|.
1928, Nikoli} @ivorad ro|.
1937, Miti} Qubisav ro|.
1943, Joji} Jasmina ro|. 1973,
Petkovi} Zagorka ro|. 1936,
Simi} Sreten ro|. 1937, Gari} Jovo ro|. 1941, Sandaq
Stevo ro|. 1927, Pavlovi}
Du{an ro|. 1936, Mitrovi}
Zdenka ro|. 1962, Mi{kulin
Nada ro|. 1939, Majki} Dragan ro|. 1934, Gmizi} @ivan
ro|. 1928, Vijuk Cveta ro|.
1922, Vukoli} Grujo ro|.
1930, Jano{evi} Qubica
ro|.1928, Panteli} Slavoqub ro|.1938, Perkovi} Marija ro|. 1924, Nikolovski
Savre ro|. 1925, Stojanovi}
Dragomir ro|. 1943, Niketi}
Branislav ro|.1936, Rudi}
Milan ro|. 1937
PRIPREMIO MATI^AR
@ivojin Jankovi}
4. STRANA
raznik kom{ija po prvi put je odr`an u
Sremskoj Mitrovici u
petak, 28. maja, na vi{e lokacija u gradu. Centralni doga|aj organizovan je na Gradskom trgu, gde je odr`an odbojka{ki turnir za |ake
osnovnih {kola. Pored Trga,
kom{ije su se dru`ile u mesnim zajednicama „Centar“,
„Nikola Tesla“, i u Ravwu.
Praznik kom{ija organizovan je na inicijativu Pokreta Mitrovica evropska regija, a uz podr{ku Grada Sremska Mitrovica.
Gradona~elnik Branislav
Nedimovi} je otvorio turnir
u odbojci, a zatim je u~estvovao u aktivnostima organizovanim povodom ove manifestacije. U mesnoj zajednici
„Centar“ imao je priliku da
se dru`i sa sugra|anima, a
na kraju dana je u~estvovao u
fudbalskoj utakmici koju su
organizovali me{tani Mesne zajednice „Nikola Tesla“.
– Prvi put u Sremskoj Mitrovici pod pokroviteq-
vet miliona qudi se okupilo u 29 zemaqa, od kojih 21
pripada Evropskoj uniji, sa
u~e{}em vi{e hiqada gradova i socijalnih organizacija.
Od ove godine i Srbija se
prikqu~ila obele`avawu
ovog praznika, a Sremska Mitrovica je prva u Srbiji dobila aplikaciju za organizovawe ovakve manifestacije.
Praznik kom{ija je vi{e
nego obi~no okupqawe kom{ija, organizovano jednom godi{we. To je doga|aj koji
omogu}ava da se u~vrste socijalne veze me|u stanovnicima iste zgrade, istog kvarta, istog dela grada ili sela, a u ciqu da se razvijaju
solidarnost, tolerancija i
me|usobno po{tovawe. Ovo
je prilika za susret sa va{im kom{ijama, uspostavqawe novih prijateqstava i
{irewe tolerancije me|u
qudima.
Mesna zajednica „Centar“
odlu~ila se da povodom Praznika kom{ija okupi svoje sugra|ane na pomo}nom igrali{tu
fudbalskog
kluba
KOM[IJSKA [email protected]: Gradona~elnik sa najmla|ima, kom{ije MZ "Nikola Tesla" i "Centar"
Odbojka{ki turnir
Odbojka{ki turnir pod
sloganom „Odbojka sutra –
lopte za pobedu“ odr`an je
tako|e u petak, 28. maja u
okviru proslave Praznika
kom{ija. Na turniru su podeqene odbojka{ke lopte,
poklon kompanije VIP, zvani~nog sponzora Odbojka{kog saveza Srbije.
Op{irnije na sportskoj strani.
stvom Grada obele`avamo
Praznik kom{ija, manifestaciju koja ima tradiciju.
Ovo je prilika da se qudi
dru`e, a u dana{we vreme se
to retko de{ava. Siguran
sam da }e ovaj praznik uvek
imati podr{ku grada – izjavio je gradona~elnik Sremske Mitrovice Branislav
Nedimovi}.
Deset godina nakon {to je
pokrenut u Parizu, Praznik
kom{ija je postao prvo okupqawe gra|ana ovog tipa u
Evropi. U 2009. godini, de-
„Srem“. Uz muziku, hranu i
pi}e, me{tani ovog dela grada su dru`e}i se proveli
prijatno popodne.
– Proslavili smo Praznik
kom{ija, uz malo hrane i pi}a i puno dru`ewa. Mi iz
Mesne zajednice „Centar“
`elimo da ovo bude primer
za to kako bi ovaj praznik
trebalo da se odr`ava. Sve
kom{ije koje smo pozvali, i
one mla|e i one malo starije
su se rado odazvali pozivu,
jer smatraju da je ovo lep
praznik – rekao je Vladimir
Jovanovi}, ~lan Saveta mesne zajednice „Centar“.
esna zajednica „Nikola Tesla“ je za Praznik kom{ija organizovala sportsko dru`ewe.
Na igrali{tu Osnovne {kole „Sveti Sava“, odigrane su
fudbalska i ko{arka{ka
utakmica. Na taj na~in, me{tani ovog dela grada dali
su svoj doprinos ovoj manifestaciji.
- Jako nam je drago {to i
Sremska Mitrovica ove go-
M
dine u~estvuje u obele`avawu ovog lepog datuma, Praznika kom{ija. Mesna zajednica „Nikola Tesla“ se potrudila da okupi kom{ije koje su u dobrim odnosima i koji se ~esto dru`e, kako bi odigrali fudbalsku i ko{arka{ku utakmicu. Nadamo se
da }e ovaj praznik prerasti u
neku tradiciju i zajedni~ko
dru`ewe kom{ija – kazao je
predsednik Saveta mesne zajednice „Nikola Tesla“ Sa{a Bugaxija.
Se}amo se da je kom{ija
nekada bio porodi~ni prijateq, a danas je sve ~e{}e samo stranac iz lifta. Praznik kom{ija je jedan od na~ina kojim se promovi{u pozitivne vrednosti, poput tolerancije, me|usobnog razumevawa i podr`avawa.
Ciq praznika je ja~awe zajedni{tva i solidarnosti, i
borba protiv izolacije i
ravnodu{nosti.
B. Selakovi}
JKP VODOVOD NASTAVQA ULAGAWA U VODOSNABDEVAWE
Hlorogen za kvalitetniju vodu
R
ealizacija projekta za
poboq{awe kvaliteta vode za pi}e kroz
nabavku i instalirawe najsavremenije opreme za dezinfekciju vode, zapo~eta
krajem pro{le godine, uspe{no je nastavqena i tokom
ove godine. U crpnim stanicama @enski zatvor, Le`imir i Sremska Ra~a pu{teni su u rad hlorogeni koji }e
zna~ajno poboq{ati higijensku ispravnost pija}e vode
potro{a~ima u fru{kogorskim mestima i u Sremskoj
Ra~i. Vrednost ovih radova
je oko 25,5 miliona dinara.
Deo sredstava je obezbe|ena preko Pokrajinskog sekretarijata za poqoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu, a deo je ulo`ilo JKP Vodovod. Novac iz Pokrajinskog buxeta na konkursu su
dobile mesne zajednice Jarak, Sremska Ra~a i Le`imir.
- Uspe{no nastavqamo sa
prezentacijom najsavremenijeg sistema za dezinfekciju vode. Radi se o sistemu
hlorogen, koji je zaista savremen i omogu}ava nam da
automatski o~itamo sve potrebne parametre koji su
bitni za vodosnabdevawe,
protok vode, nivo dezinfekcionih sredstava i
ostalo. Istakao bih zna~aj
ovog postrojewa, jer smatram da je vrlo lagan i
prakti~an za upotrebu. Ne
zahteva veliku koli~inu
radne snage i sada u svakom
momentu imamo ta~an podatak i parametre vezane za
vodosnabdevawe, a veoma je
siguran i za qude i za okolinu. U ovoj godini akcenat
dajemo ulagawu u sredstva
za dezinfekciju vode, kako
bi ona bila {to kvalitetnija za pi}e – izjavio je direktor Vodovoda Sa{a Bugaxija, prilikom obilaska
Crpne stanice @enski zatvor i Le`imir.
Potisna crpna stanica
@enski zatvor potiskuje vodu za pi}e do fru{kogorskih mesta Man|elos, Grgurevci, Le`imir, [i{atovac, Letenka, Be{enovo, Be{enova~ki Prwavor i [uqam, kao i do Velikih Radinaca. Ona se nalazi 10tak kilometra od postrojewa za preradu vode u Sremskoj Mitrovici, a do krajwih ta~aka vodosnabdevawa na Letenci, u Le`imiru
i u Be{enova~kom Prwavoru ima jo{ preko 20 kilometra. Pored funkcije potiska vode za pi}e, u ovom
objektu obavqa se i dohlorisavawe vode, kako bi se
postigla odgovaraju}a za{tita vode od infekcije.
Do sada se taj posao obavqao pomo}u automatskog
hlorinatora, uz stalni nadzor slu`be zadu`ene za lokalne crpne stanice. Savremenija oprema dovodi do
efikasnije dezinfekcije i
racionalnijeg upravqawa
sistemom. To je potpuno zatvoren sistem, sme{ten u
poseban kontejner i adekvatno obezbe|en.
Novi sistem za dezinfekciju vode hlorogen, koji pro-
Sa{a Bugaxija
izvodi hlor u obliku rastvora natrijum hipohlorita
na mestu potro{we, postavqen je krajem pro{le godine u crpnoj stanici Jarak, a
sada je instaliran i u crpne
stanice Le`imir i Sremska Ra~a. Hlorogen postavqen u crpnoj mre`i Le`imir ima funkcija da hlori{e sirovu vodu iz prirodnih izvora - kapta`a, koje
upotpuwuju postoje}e koli~ine vode za potro{a~e u
Le`imiru. Posebnu va`nost
realizacija ovog projekta
ima za lokalne sisteme vodosnabdevawa.
- Mi u Mesnoj zajednici
Le`imir smo veoma zadovoqni {to smo dobili ovako zna~ajan ure|aj. Zdravstvena ispravnost vode je
bitna za zdravqe qudi –
rekao je zamenik predsed-
Hlorogen - novo postrojewe za dezinfekciju vode
nika Saveta mesne zajednice Le`imir, Laza Smiqani}.
Dohlorisavawe vode je
neophodno zbog starosti, du`ine i razu|enosti distributivne mre`e. Zahvaquju}i ovom savremenom sistemu uspe{no se elimini{u
svi potencijalni rizici koji bi mogli ugroziti kvalitet vode. Samo kvalitetnom
dezinfekcijom mogu}e je
spre~iti potencijalne infekcije vode, naro~ito na
krajevima mre`e.
Grad Sremska Mitrovica
podr`ao je ulagawe vodosnabdevawe seoskih mesnih
zajednica, kako bi se poboq{ao kvalitet `ivota
me{tana.
- Grad Sremska Mitrovica je u buxetu za ovu godinu
predvideo zna~ajna sred-
stva za infrastrukturu po
selima na{e op{tine. Mislim da to prelazi ~ak 50
odsto od ukupnih sredstava
koja }e biti ulo`ena u sela.
Ugradwa hlorogena po selima je dobar primer kako
Grad sa javnim komunalnim
preduze}em i mesnim zajednicama popravqa uslove
`ivota na selu – istakao je
pomo}nik gradona~elnika
Goran Mati}.
Postizawe zdravstvene
ispravnosti vode po najvi{im standardima svakako
}e uticati i na poboq{awe
kvaliteta vode za pi}e. Mitrova~ki Vodovod te`i tom
ciqu svakodnevno kroz pra}ewe svih propisanih parametara va`nih za kvalitet
vode u internoj laboratoriji tog preduze}a.
B. S.
2. jun 2010.
REKONSTRUKCIJA GRADSKIH SAOBRA]AJNICA
NEDEQA ZDRAVQA
USTA I ZUBA
Novi izgled Ulice 1. novembra
Za lep osmeh
R
adovi na asfaltirawu
gradskih saobra}ajnica
nastavqeni su krajem
pro{le nedeqe. Po~ela je
kompletna rekonstrukcija
Ulice 1. novembra u Sremskoj
Mitrovici, a radove su u ~etvrtak, 27. maja obi{li predstavnici Grada.
Ulica 1. novembra se pre-
{}ena kao alternativa za
izlazak iz grada, na Bulevar. Povezuje saobra}aj iz
Male Bosne, preko Bloka B,
sa izlazom na Rumsku Maltu.
Ova investicija je zato zna~ajna za ceo grad – rekao je
predsednik Saveta mesne
zajednice „Blok B“, Miroslav Smrzli}.
Povodom 20. jubilarne nedeqe zdravqa usta i zuba, pod
sloganom „Svi zajedno do lepog
osmeha“, organizovana je pro{log petka 28. maja u ~itaonici
Biblioteke „Gligorije Vozarovi}“ izlo`ba pristiglih de~i-
jih radova na konkurs Zavoda za
javno zdravqe Srbije i Stomatolo{ke slu`be. Moto ovogodi{weg konkursa je “Zube operi,
osmeh izaberi“.
M. V.
[email protected]
U BIBLIOTECI
Aleksandar Prodanovi}
Bojan Gavri}
svla~i novim slojem asfalta u du`ini od jedan i po kilometar i {irini od {est
metara. Ura|eni su kompletni ivi~waci kako bi se spre~ilo propadawe puta sa
strane. U pitawu je najskupqa investicija, koja iznosi
37 miliona dinara.
- Mesna zajednica „Blok
B“ je jedna od najve}ih mesnih zajednica u gradu. U
slu~aju zastoja saobra}aja,
ova ulica je uvek bila kori-
Radove je obi{ao predsednik Skup{tine grada Aleksandar Prodanovi} koji je
istakao zna~aj novih sredstava koje je Sremska Mitrovica dobila od Fonda za kapitalna ulagawa.
– U toku su zavr{ni radovi
na svih 60 saobra}ajnica u
gradu, koje su finansirane
iz Fonda za kapitalna ulagawa AP Vojvodine u dogovoru
sa predsednikom Izvr{nog
ve}a Vojvodine Bojanom Paj-
@enski likovi
od kukuruzovine
Asfaltirawe ulice 1. novembra u Sremskoj Mitrovici
ti}em. U 2010. godini dobili
smo sredstva za izgradwu kanalizacione mre`e u La}arku i Ma~vanskoj Mitrovici i
jo{ dodatnih 300 miliona
dinara namewenih obnavqawu jo{ nekih gradskih saobra}ajnica, tako da }emo ~itav niz veoma va`nih putnih
pravaca i ulica u Sremskoj
Mitrovici i u selima rekonstruisati preko Fonda za kapitalna ulagawa i Grada
Sremske Mitrovice – nagla-
CENTAR ZA RURALNI RAZVOJ SREMA
Pomo} sremskim selima
sio je Aleksandar Prodanovi}.
Bojan Gavri}, direktor Direkcije za izgradwu grada
najavio je nastavak ulagawa
u putnu infrastrukturu na
podru~ju grada.
- Ono {to nas o~ekuje je asfaltirawe ulice kod Tre}e
zdravstvene stanice na Savi, gde se planira potpuna
rekonstrukcija, sa izgradwom novih parking mesta i
sistemom za odvodwavawe.
Nadam se da }e u narednih
desetak dana po~eti radovi
u Dositejevoj ulici, i drugi
deo saobra}ajnica na pijaci,
sve sa atmosferskom kanalizacijom. U gradu je nemogu}e bez atmosferske kanalizacije uraditi bilo kakav
kvalitetan posao, posebno
kod u`ih delova grada – izjavio je Bojan Gavri}, prilikom obilaska radova.
B. Selakovi}
DAN POLICIJE
Zadovoqni svojim radom
U
Gradskoj ku}i u Sremskoj Mitrovici je u sredu 26. maja odr`ana je
konferencija za {tampu regionalnog Centra za ruralni
razvoj Srema na kojoj je predstavqen rada regionalnog
centra i podru~nih kancelarija u [idu, Rumi, Irigu, Pe}incima, Sur~inu. Regionalni
centar za ruralni razvoj Srema (RCRR) je jedan od 15 u zemqi osnovan pre nepunih godinu dana, kao deo mre`e saradnika UG „Agromre`a i nadle`nog ministarstva, koji rade na zajedni~koj strategiji u
razvoju sela i poqoprivrede.
Kako je istakao koordinator Centra Sremska Mitrovica Marko Cvijanovi} od osnivawa odr`ano je preko 25 tribina na podru~ju Srema, preko
deset obuka za ~lanove centra i ura|eno nekoliko projekta. Ciq nosilaca projekta
je da se umnogome poboq{a
polo`aj sremskih i ma~vanskih sela. Na~elnik gradske
uprave za poqoprivredu Goran ^ekerinac je naglasio da
je pojam rurala kompleksniji
2. jun 2010.
izlo`ba, jer retko imamo priliku da se susretnemo sa
skulpturama u ovom krhkom materijalu pokazala je veliko
autorkino ume}e u oblikovawu
jednog neuobi~ajenog izra`ajnog sredstva, kao {to je kukuruM. V.
zovina.
AKCIJA O^ISTIMO
SRBIJU
Veliko spremawe
Mitrovice
Susret dece sa policajcima
od poqoprivrede, obuhvata
{ire teme, u koje spada i ekoturizam, zanatstvo i mnoge
druge.
Saradwa izme|u svih merodavnih ~inilaca, koji se bave
ruralnim razvojem Srema je
od velike va`nosti i prema
re~ima direktora Poqoprivredne stru~ne slu`be Laleta Andonovi}a odr`ava se sa
predstavnicima RCRR i resornom Gradskom upravom, a
sve u ciqu pru`awa pomo}i
poqoprivrednicima u novim
Pomo} izbeglicama
Evropska unija preko Delegacije Evropske unije u
Republici Srbiji i grad
Sremska Mitrovica finansiraju projekat „Podr{ka
izbeglim i interno raseqenim licima u Srbiji“, ~iju
realizaciju je u februaru
2010. godine zapo~ela nema~ka nevladina organizacija HELP.
Jedna od komponenti koju
u okviru navedenog projekta
je i distribucija tri monta`ne ku}e izbeglim i interno raseqenim licima ~ija
realizacija po~iwe u junu
2010. godine. Korisnici ove
komponente mogu biti socijalno ugro`ena, izbegla i
interno raseqena lica iz
kolektivnih centara i privatnog sme{taja koja nemaju
re{eno stambeno pitawe, u
vlasni{tvu imaju plac na
U Sremskoj Mitrovici, u
okrugloj sali Biblioteke „Gligorije Vozarovi}“ pro{log ~etvrtka, 27. maja otvorena je izlo`ba skulptura od kukuruzovine Tatjane Milivoj~evi} pod
nazivom [email protected] Ova neobi~na
kome je dozvoqena stambena
gradwa, a na wemu nisu zapo~eli gradwu.
Odobrena pomo} bi}e distribuirana iskqu~ivo u
vidu isporuke i monta`e ku}a sa ukqu~enom izradom
temeqa. Gotovinskih isplata ne}e biti. Tako|e, pla}awe prikqu~aka na infrastrukturu nije predvi|eno
projektom, pa ove tro{kove
moraju pokriti sami krajwi
korisnici.
Svi zainteresovani potencijalni korisnici sa teritorije grada Sremske Mitrovice detaqne informacije i formulare za prijavu
mogu dobiti na prezentaciji, koja }e biti odr`ana 8. juna u 10 ~asova u sali 1, zgrada Skup{tine grada, Ulica
Svetog Dimitrija 13, Sremska Mitrovica.
promewenim uslovima i prilago|avawu proizvodwe za
ulazak u EU. Sara|uje se i sa
ostalim organizacijama, kao
{to su turisti~ke organizacije, MZ, udru`ewa p~elara,
mlekara i mnogih drugih.
Formirawe mre`e saradnika i stru~waka za ruralni
razvoj uklapa se u koncept
odr`ivog razvoja poqoprivrede i rurala, koji uti~u na
razvoj celokupnih prilika na
selu i ja~awa seoskih sredina.
M. Vukajlovi}
RUSINSKO VE^E
Zajedno na
glasawe
U Hrvatskom domu pro{log petka, 28. maja odr`an je skup mitrova~kih
Rusina pod nazivom „Rusinsko ve~e“. Povod za
dru`ewe ovaj put su bili
predstoje}i izbori za Nacionalni savet rusinske
nacionalne mawine, koji
}e se odr`ati 6. juna. Promovisana je lista Rusinske demokratske stranke
~iji je nosilac Miroslav
Besermewi. Rusinsko dru{tvo je tokom ve~eri izvelo kratak kulturno – umetni~ki program u kome su
u~estvovale Ivana i Katarina Bere`ni i glumci Jelena Jankovi}. i Vladimir Bala{}ak.
M. V.
Slava MUP Republike Srbije, koja se svake godine
slavi na tre}i dan Duhova i
u Sremskom okrugu je prigodno obele`ena. Tim povodom
u utorak 25. maja organizovan je susret pripadnika policije sa decom Pred{kolske ustanove P~elica u
Sremskoj Mitrovici. Mali{ani su izveli prigodan
program, a na poklon su dobili bojanke i pribora za
crtawe.
U Gradskoj ku}i je u sredu
26. maja odr`ana centralna
sve~anost kojoj su prisustvovali na~elnici Policijske
uprave, odeqewa, odseka i
policijskih stanica, pravosudnih organa, predstavnici
grada, predstavnici lokalnih samouprava sa podru~ja
Srema, vi{e institucija, Mi-
nistarstva pravde, Vojske RS
i crkve.
- Ocena rezultata rada Policijske uprave u prethodnom
periodu pokazuje da su u stawu bezbednosti na podru~ju
Srema postignuti zna~ajni
rezultati. Od posebne va`nosti je da u Sremu nema organizovanog kriminala, mawi
je procenat te{kih krivi~nih
dela, privedeno je nekoliko
zna~ajnih narko - dilera i izvr{ena zaplena narkotika, a
u oblasti javnog reda i mira
stawe je stabilno – rekao je
na~elnik PU Sremske Mitrovice Zoran Smaji}.
Kako je istakao gradona~elnik Branislav Nedimovi} novina u radu policije je
boqa saradwa sa lokalnom
samoupravom
M. Vukajlovi}
Ministarstvo `ivotne sredine i prostornog planirawa u
okviru akcije O~istimo Srbiju
organizuje veliku radnu akciju
~i{}ewa otpada - Veliko spremawe Srbije u subotu, 5. juna.
Grad Sremska Mitrovica
pridru`uje se ovoj akciji. Pozivu za u~e{}e u akciji odazvala su se javna preduze}a, osnovne i sredwe {kole, udru`ewa
gra|ana, predstavnici privrede i pojedinci.
Akcija po~iwe u 10 ~asova i
traja}e jedan dan.
GINEKOLOZI
Dostignu}a u
laproskopiji
KAMPAWA PROTIV PU[EWA
Sini{a Nikoli} pobednik
Sini{a Nikoli}, star 50
godina, pobednik je kampawe
u odvikavawu od pu{ewa
„Ostavi i pobedi“. Wegov pu{a~ki sta` je dug ~ak 44 godine, ali je on pokazao da se
uz veliku voqu i `equ u svemu mo`e istrajati. Zavod za
javno zdravqe Sremska Mitrovica je pobedniku – takmi~aru darovao nov~anu nagradu u iznosu od 10.000 dinara. Podr`avalac Sini{e
Nikoli}a bila je wegova
kom{inica Marija Dra`i}. U
kampawi se prijavilo 96 takmi~ara na teritoriji Srem-
ske Mitrovice, a nagrada je
uru~ena u ponedeqak, 31. maja, povodom Svetskog dana
bez duvanskog dima.
B.S.
Oko 200 lekara i profesora prisustvovalo je ovogodi{woj Ginekolo{koj sekciji
Op{te bolnice Sremska Mitrovica, na kojoj se govorilo
o dostignu}ima u domenu laproskopske hirurgije u ginekologiji.
- Ginekolo{ko odeqewe mitrova~ke Op{te bolnice jedno je od vode}ih u zemqi kada je re~ o primeni ove savremene operativne metode istakao je dr Dragan Malobabi}.
B. S.
STRANA 5.
UO^I PREDSTOJE]IH IZBORA ZA NACIONALNI SAVET SLOVA^KE MAWINE
ANA TOMANOVA MAKANOVA U [IDU I ERDEVIKU:
U nedequ 6. juna - iza|imo na izbore!
P
Drvo maja, simbol mladala~ke qubavi, pre i posle obarawa
ovodom predstoje}ih izbora za
Nacionalni savet slova~ke
mawine, u pro{lu nedequ, 30.
maja, pokrajinska sekretarka za informisawe Ana Tomanova Makanova
boravila je u [idu i Erdeviku. Nakon aktivnosti u samom [idu, kao
centru op{tine u kojoj `ivi zna~ajan
broj slova~ke mawine, Makanova se
du`e vreme zadr`ala u Erdeviku,
gde Slovaci ~ine ~ak 30 odsto populacije.
Ana Tomanova Makanova je nosilac
liste broj 1 SLOVACI ZAJEDNO, na
kojoj se nalazi 29 kandidata za ~lanove Nacionalnog saveta, od kojih je
i jedan iz Erdevika – Andrej Bere|i,
predsednik erdevi~kog Kulturnoprosvetnog
dru{tva
Slovaka
(SKOS). Ina~e, na listi je ukupno
pet kandidata iz Srema, od kojih je
troje iz Stare Pazove, jedan iz [ida
(Stanislav \er~an) i jedan iz Erdevika – ve} pomenuti Andrej Bere|i.
Izbori }e biti odr`ani u nedequ
6. juna.
U razgovoru sa erdevi~kim Slovacima, Makanova je pozvala svoje sunarodnike da obavezno iza|u na
izbore, kako bi izborom Nacionalnog saveta mogli da konkretnije i sadr`ajnije ostvaruju svoje interese.
Ina~e, Ana Tomanova Makanova je
prilikom boravka u Erdeviku prisustvovala i tradicionalnoj slova~koj
sve~anosti povodom obarawa Drveta
maja – stabla koje momci postavqaju
ispred devoja~kih ku}a po~etkom maja, a obaraju ga krajem maja, nakon {to
pro|e godinu dana.
Prilikom boravka u Erdeviku, pokrajinska sekretarka za informisawe je potpisala i protokol o saradwi sa Sremskom televizijom i Radio
[idom.
V. ].
Tomanova sa Slovakiwama i na potpisivawu protokola sa Radio [idom
„TEKSTIL“ A.D. Sremska Mitrovica
Svetog Stefana 13
Na osnovu Odluke Upravnog odbora
Raspisuje oglas za
PRODAJU NEPOKRETNOSTI U SREMSKOJ MITROVICI
1) „Tekstil“ A.D. Sremska Mitrovica prodaje poslovni prostor koji se nalazi u Sremskoj Mitrovici na slede}im adresama:
– lokal „ODE]A“, @itni Trg br. 12., povr{ine 60,40
m2 na K^ BR. 3962/2, KO S. Mitrovica
– lokal „REVIJA“, @itni trg br. 6, povr{ine 69,51
m2 na K^ BR 3965/1 KO S. Mitrovica
– Spratni prostor Trg Svetog Stefana br. 31,
povr{ine 280,78 m2 na K^ BR 3982 KO Sremska
Mitrovica
2) Navedene nekretnine su ukwi`ene, bez tereta i
prodaju se u vi|enom stawu, bez prava na naknadnu
reklamaciju kupca.
3) Postupak prodaje }e se obaviti prikupqawem
zatvorenih pisanih ponuda.
Po~etna cena za I lokal je 1.300 evra/m2, za II
lokal 1.400 evra/m2, za III 280 evra/m2 u dinarskoj
protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke
Srbije na dan uplate.
4) Pravo u~e{}a u postupku prodaje imaju doma}a i
strana pravna i fizi~ki lica, koja u zatvorenim
pisanim ponudama, pru`e dokaz o uplati depozita ili polo`e garanciju prvorazredne banke, u
visini od 5 % od najni`e ponu|ene cene.
Uz original dokaza o uplati depozita, zainteresovana lica su obavezna da dostave ponudu koja sadr`i:
a) za doma}e fizi~ko lice:
– ime i prezime, ime i prezime jednog roditeqa;
– adresu, mati~ni broj i fotokopiju li~ne karte;
– broj telefona;
– broj ra~una i naziv banke za vra}awe depozita
6. STRANA
b) za doma}e pravno lice:
– poslovno ime i mati~ni broj pravnog lica
– ime i prezime lica ovla{}enog za zastupawe, wegov potpis s pe~atom pravnog lica
– overenu foto kopiju izvoda iz Agencije za privredne registre;
– broj ra~una i naziv banke za vra}awe depozita.
c) za strano fizi~ko lice
– ime i prezime, ime i prezime jednog roditeqa;
– adresa, dr`avqanstvo, jedinstven identifikacioni broj u potpis;
– foto kopiju paso{a;
– broj ra~una i naziv banke za vra}awe depozita
d) za strano pravno lice
– poslovno ime i mati~ni broj pravnog lica;
– ime i prezime lica ovla{}enog za zastupawe, wegov potpis sa pe~atom pravnog lica;
– overenu fotokopiju iz registra pravnih lica;
– dokaz o obavqawu delatnosti na teritoriji RS;
– broj ra~una i naziv banke za vra}awe depozita.
5) Porez na prenos apsolutnih prava i ostali tro{kovi padaju na teret kupca.
6) Odluku o izboru najpovoqnijeg ponu|a~a done}e
Komisija za prikupqawe ponuda (u daqem tekstu
Komisija).
Komisija mo`e odlu~iti da se nepokretnost ne
proda, ukoliko se ne postigne o~ekivana cena
7) Doma}a i strana pravna i fizi~ka lica vr{e
uplate depozita u dinarskoj protivvrednosti, po
sredwem kursu NBS za EUR na dan uplate, u korist ra~una Dru{tva 355-1027798-73.
8) Ponu|a~ima koji nisu izabrani u postupku prikupqawa zatvorenih pisanih ponuda, bi}e vra}en
prvobitno upla}eni iznos na ime depozita odnosno garancija prvorazredne banke, u roku od 10
(deset) dana od dana otvarawa ponuda. Na povra}aj depozita, odnosno garancije nema pravo onaj
ponu|a~ kojeg je komisija odabrala za najboqeg
ponu|a~a, a on ne zakqu~i ugovor o kupoprodaji
ili ne uplati kupoprodajnu cenu. U ovom slu~aju
ako je polo`ena bankarska garancija, ona }e se
aktivirati i naplatiti.
9) Rok za podno{ewe zatvorenih pisanih ponuda je
11.06.2010. godine . Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, na adresu „Tekstil“ A.D. Trg Svetog
Stefana 13, 22000 Sremska Mitrovica sa naznakom na licu koverte „Komisija za prikupqawe ponuda za nepokretnosti – ne otvarati“.
10) Razgledawe nepokretnosti koja je predmet prodaje vr{i se prema rasporedu koji se prethodno utvrdi sa ovla{}enim licem i to radnim danom od 9 do
14 ~asova.
11) Izbor ponu|a~a izvri{}e se u roku od 7 dana od
dana isteka roka iz ta~ke 9) ovog oglasa.
12) Najpovoqniji ponu|a~ koji bude izabran du`an je
da u roku od 8 (osam) dana od dana zavr{etka postupka zakqu~i ugovor o kupoprodaji i da u roku
od 30 (trideset) dana od dana zakqu~ewa ugovora o kupoprodaji, uplati u korist prodavca ponu|enu cenu, umawenu za iznos upla}enog depozita.
13) Sve informacije u vezi sa prodajom nepokretnosti koja je predmet ovog oglasa mogu se dobiti na
telefon 022/626-711 i 022/ 622-506.
2. jun 2010.
INTERVJU
ANA TOMANOVA MAKANOVA NOSILAC LISTE „SLOVACI ZAJEDNO“ ZA IZBOR
NACIONALNOG SAVETA SLOVA^KE NACIONALNE MAWINE
Da sami brinemo o svom interesu
Potrudili smo se da na listi budu reprezentativni i odgovorni qudi, koji }e svoj posao isto tako obavqati, rekla je Ana
Tomanova Makanova
I
zbori za nacionalne savete
nacionalnih mawina bi}e
odr`ani u nedequ 6. juna. Odvija}e se na celoj teritoriji Srbije, u vi{e od 170 op{tina. Wima je
prethodilo upisivawe u posebne
bira~ke spiskove koje je trajalo tri
meseca. Za svaku nacionalnu zajednicu je bio odre|en broj koji je morao da se ispuni, odnosno da se upi{e 50 odsto plus jedan pripadnik
svake etni~ke zajednice, kako bi se
mogli odr`ati direktni izbori.
Sve etni~ke zajednice }e u nedequ
na direktnim izborima glasati za
svoje nacionalne parlamente, jedino }e Hrvati i Makedonci svoje nacionalne savete birati elektorskim putem.
Povodom predstoje}ih izbora Ana
Tomanova Makanova, pokrajinski sekretar za informacije i nosilac liste „Slovaci zajedno“ u nedequ 30.
maja posetila je [id i Erdevik. Na
po~etku razgovora koji smo sa Anom
Tomanovom Makanovom vodili povodom izbora ona je naglasila da su izbori koji }e biti odr`ani 6. juna u
su{tini izbori za kulturnu autonomiju svake nacionalne zajednice, koja }e samostalno odlu~ivati o prioritetima u oblastima obrazovawa,
kulture i informisawa.
S obzirom da }e 6. juna u Srbiji
prvi put biti organizovani direktni izbori za ~lanove nacionalnih saveta na osnovu novog zakona, {ta mo`ete re}i o celom
Ovaj zakon reguli{e i finansirawe nacionalnih saveta iz republi~kog i pokrajinskog buxeta, a prvi put se uvodi i lokalna samouprava. I ono {to je jako va`no, zakon
ima i kaznene odredbe, sankcije za
one koji ne ispuwavaju svoje obaveze, a to mo`e biti dr`ava, ako ne
ispuwava obaveze u smislu finansirawa, ili ako nacionalni saveti
nenamenski tro{e dodeqena sredstva.
Kako ocewujete proces upisa u
posebne bira~ke spiskove?
Ceo postupak upisa u bira~ke
spiskove je bio te`ak, trajao je tri
meseca zato {to je pripadnicima
etni~kih zajednica trebalo objasniti {ta mi u stvari radimo. Da to
nije popis koji }e se zloupotrebiti,
niti da je to getoizacija ili svrstavqawe pripadnika etni~kih zajednica u gra|ane drugog reda. Jednostavno na{e ustavno pravo je da putem neposrednih izbora biramo svoj
nacionalni parlament, a za to je
neophodno da imamo bira~ki spisak. Ceo proces je vodilo Ministarstvo za qudska i mawinska
prava i svi spiskovi se ~uvaju u tom
ministarstvu i mogu da se koriste
samo u svrhu izbora za nacionalne
savete. Sad su spiskovi zatvoreni,
ali posle izbora oni }e mo}i, kao i
svi bira~ki spiskovi, da se a`uriraju i oni koji nisu upisani mo}i }e
da se upi{u, ali sve je na dobrovoqnoj bazi.
Andrija Bere|i kandidat iz Erdevika,
sa nosiocem liste Anom Tomanovom Makanovom
procesu koji je vo|en od novembra 2009. godine do danas?
Nov zakon o nacionalnim savetima, koji je u republi~koj skup{tini
usvojen u avgustu pro{le godine, detaqno razra|uje nadle`nosti nacionalnih saveta, a to su obrazovawe,
kultura, informisawe i slu`bena
upotreba jezika. Ta~no su nabrojane
sve nadle`nosti, {to nije bio slu~aj sa Zakonom o za{titi prava i
sloboda nacionalnih mawina iz
2002. godine, u kome je doslovno
stajala samo jedna re~enica u kojoj
je re~eno da nacionalni savet
predstavqa i zastupa nacionalnu
mawinu u ove ~etiri oblasti i da
ima pravo da osniva ustanove, i ni{ta vi{e. Do sada smo se snalazili
kako smo znali i umeli, tra`ili
puteve, izgra|ivali sisteme, mre`e, donosili planove, ali sad ne
moramo da vodimo ra~una o tome
{ta jeste na{a zakonska obaveza i
nadle`nost, a {ta nije. Nov zakon,
prvi put u istoriji Srbije daje mogu}nost da predstavnici etni~kih
zajednica mogu da biraju ~lanove
nacionalnih saveta na dva na~ina.
Prvi na~in su direktni izbori, {to
pretpostavqa postojawe posebnog
bira~kog spiska, a drugi putem
elektora, kao {to je to bilo i 2002.
godine nakon osnivawa nacionalnih saveta kao organa kulturne samouprave.
2. jun 2010.
0
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Koliko je bira~a trebalo da se
upi{e u bira~ki spisak za izbor
Nacionalnog saveta slova~ke nacionalne mawine?
Za Slovake je to bilo 23.506, a
upisalo se preko 33 hiqade. Ja sam
veoma zadovoqna odzivom Slovaka
i brojem upisanih bira~a.
Zbog ~ega su izbori za nacionalne savete va`ni za pripadnike nacionalnih mawina?
Izbori su veoma zna~ajni za sve
nas, ali to nisu lokalni, ni parlamentarni izbori. Radi se samo o ~etiri oblasti koje sam ve} pomenula.
Bira se nacionalni savet koji }e
biti savetodavno telo republi~kim i pokrajinskim organima, i koji }e kreirati i voditi kulturnu samoupravu. To zna~i da }e u oblasti
obrazovawe, kulture, informisawa
i slu`bene upotrebe jezika donositi planove, programe rada, voditi
ra~una o uslovima rada. Su{tina je
u samoupravi, da svaka nacionalna
zajednica sama odre|uje {ta su weni prioriteti i kako }e aktivno voditi mawinsku politiku.
Lista ~iji ste nosilac „Slovaci zajedno“, prva je od pet lista
za koje }e Slovaci mo}i da glasaju u nedequ 6. juna. [ta mo`ete
re}i o toj listi?
Slovaci }e, kao i pripadnici
svih drugih nacionalni zajednica,
na izbore iza}i 6. juna. Bi}e im ponu|eno pet lista. Pod brojem jedan
se nalazi lista „Slovaci zajedno“.
Ja sam nosilac te liste. Ponosna
sam i zadovoqna, {to na prvoj listi nacionalna zajednica slova~ke
nacionalne mawine ima predstavnike 27 asocijacija i udru`ewa, od
kojih je devet predstavnika iz
oblasti obrazovawa, od pred{kolskih ustanova pa do univerziteta.
Na na{oj listi se nalaze stru~waci, direktori gimnazija, najve}ih
{kola i pred{kolskih ustanova,
koji su u stawu da pi{u planove i
programe i da na pravi na~in vode
politiku obrazovawa na slova~kom
jeziku. [to se ti~e kulture tako|e
imamo devet predstavnika. Tu smo
napravili spoj izme|u profesionalnih institucija iz oblasti kulture i amaterskih kulturno-umetni~kih dru{tava. Na na{oj listi se
nalaze direktor Slova~kog izdava~kog centra, direktor Slova~kog
vojvo|anskog pozori{ta, muzeja, galerije, Zavoda za kulturu vojvo|anskih Slovaka, a tu su predstavnici
kulturno umetni~kih dru{tava. Zastupqeni su predstavnici amatera
Ana Tomanova Makanova
iz oblasti folklora, pozori{ne
umetnosti, naivnog slikarstva, etnografije... Iz svih oblasti imamo
stru~wake koji }e mo}i da vode kulturnu politiku, da vode festivale,
da obezbe|uju dobre uslove za rad
amatera. [to se ti~e informisawa, asocijacija slova~kih novinara
na nivou Vojvodine je dala pet kandidata.
Da li ste vodili ra~una o regionalnoj zastupqenosti kandidata na listi „Slovaci zajedno“?
Naravno. I {to je veoma zna~ajno,
imamo podr{ku i lokalnih samouprava. Na listi imamo predsednika
sveta mesnih zajednica Ba~ki Petrovac, Kova~ica, Stara Pazova, to
su najve}e lokalne samouprave. Vodili smo ra~una o regionima, zastupqeni su Banat, Ba~ka, Srem, i {to
je jo{ zna~ajno ukqu~ili smo i politi~are, u smislu funkcija. Na listi imamo narodne poslanike u
Skup{tini Srbije, pokrajinske poslanike i oni }e nam obezbediti
kontakte sa republi~kim i pokrajinskim nivoima vlasti. Ciq nam je
da napravimo adekvatnu mre`u, i
vertikalnu i horizontalnu, da bi
smo znali gde i na koja vrata treba
pokucati. Prava i slobode na papiru ne zna~e ni{ta, za sve treba da
se radi i lobira. Potrudili smo se
da na listi budu reprezentativni
i odgovorni qudi, koji }e svoj posao
isto tako obavqati.
[ta mo`ete re}i o ostalim listama?
Matica slova~ka ima svoju listu.
To je udru`ewe koje se mahom vezuje
za tradiciju. Imamo dve liste slova~kih politi~kih stranaka lokalnog karaktera, jedna je sa sedi{tem
u Padini, a druga u Pivnicama i tu
je i lista udru`ewa koju podr`ava
Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Da li imate neku poruku za
kraj?
Pozivam sve Slovake da iza|u na
izbore 6. juna i da glasaju za listu
broj 1. „Slovaci zajedno“ zato {to
je reprezentativna lista i zato
{to qudi koji su na woj znaju, ho}e i
mogu.
Svetlana Cucani}
1. Slovaci zajedno Ana Tomanova Makanova
Ana Tomanova Makanova, 1961, diplomirani pedagog, Novi Sad
Vladimir Valentik, 1959, novinar, Ba~ki Petrovac
Jan Brna, 1959, profesor razredne nastave, Ba~ki Petrovac
Zuzana Lenhart, 1957, profesor slova~kog jezika, Kova~ica
Martin Zloh, 1964, diplomirani ekonomista, Kova~ica
Jan Majorski, 1951, elektrotehni~ar, Stara Pazova
Svetlana Zolwan, 1968, doktor razredne nastave, Selen~a
Pavel Roharik, 1957, profesor, Padina
Pavel Mar~ok, 1968, profesor informatike, Ba~ki Petrovac
Anna Lep{anovi}, 1949, vaspita~, Stara Pazova
Samuel ^elovski, 1950, profesor univerziteta, Ba~ki Petrovac
Paqo Beqi~ka, 1950, profesor, Ba~ki Petrovac
Jarmila ]endi}, 1961, dipl. istori~ar umenosti, Kova~ica
La|islav Petrovi~, 1968, profesor, Padina
Valentin Grwa, 1962, muzi~ki saradnik, Pivnice
Erka Viqa~ik, 1965, dipl. ing. ind. in`, Aradac
Pavel ^awi, 1953, profesor Kulpin
Juraj ^ervenak, 1951, dipl. ing. elektrotehnike, Glo`an
Ana Hr}an Leskovac, 1969, profesor razredne nastave, Kisa~
Andrija Mar~ok, 1956, sve{tenik, Kisa~
Janko Havran, 1966, prof. Fizike, Stara Pazova
Awi~ka Halupa, 1971, odgovorni urednik, Kova~ica
Pavel Zima, 1956, dipl. Ing. elektrotehnike Kulpin
Martin Listmajer, 1944, penzioner, Jano{ik
Marija \uri{, 1970, Ing . Informatike, Kova~ica
Andrija Bere|i, 1954, diplomirni ekonomista, Erdevik
Samo @jak, 1958, novinar, Silba{
Zuzana Vereski, 1955, slikarka, Kova~ica
Stanislav \ier~an, 1964, ma{inski tehni~ar, [id
STRANA 7.
RE[AVAWE PROBLEMA VODOSNABDEVAWA U [IDSKOJ OP[TINI
[IDSKA TRIBINA
Zavr{eni projekti za fru{kogorska sela
^
UKRATKO
Susret amaterskih
pozori{ta
Amatersko pozori{te „Branislav Nu{i}“ iz [ida nastupilo je u ~etvrtak, 27. maja
na Susretu amaterskih pozori{nih dru{tava Vojvodine
koje je odr`ano u Staroj Pazovi, najboqoj smotri ove vrste
u zemqi. [i|ani su odigrali
predstavu „Jelena Trojanska“.
Promocija kwige
Narodna biblioteka „Simeon Pi{~evi}“ i kwi`evni
klub „Filip Vi{wi}“ su u ~etvrtak, 27. maja organizovali
promociju kwige pesama „[apat vetrova“ autora Sne`ane
Mihajlovi}. O kwizi su govorili recenzent Veselin Vu~kovi} i pesnik Darko Kolar.
U umetni~kom delu programa
u~estvovali su u~enici {idske Gimnazije i Muzi~ke {kole.
Prva pomo}
etiri mesne zajednice
op{tine [id, Biki}
Do, Privina Glava, Molovin i Sot, do kraja 2011.
godine mogle bi da re{e pitawe vodosnabdevawa. Predsednicima Saveta ovih mesnih zajednica su u utorak, 25
maja, u Skup{tini op{tine
[id uru~eni glavni projekti
vodosnabdevawa ~ija je vrednost dva miliona dinara, a
kako je istakla Nata{a
Cvjetkovi}, predsednica op{tine, ovo je prvi i najva`niji korak u realizaciji
ovih investicija.
Uz pomo} nema~ke organizacije za tehni~ku saradwu
GTC
koja
je
izdvojila
1.550.000 dinara i op{tine
[id koja je sredstvima buxeta pomogla izradu projekata
sa jo{ 25 odsto od ukupno potrebnih sredstava, zavr{eni
su glavni projekti vodosnabdevawa koji }e omogu}iti
konkurisawe za sredstva kod
evropskih i doma}ih fondova.
Predsednica op{tine, Nata{a Cvjetkovi} ovom prilikom je istakla da je ova investicija jedna od prioritet-
nih u strategiji razvoja op{tine.
- Da bismo re{ili nagomilane probleme mesnih zajednica moramo se obra}ati institucijama i fondovima uz
pomo} kojih mo`emo obezbediti sredstva, a to je mogu}e
samo ako imamo ovakve projekte. Vrednost investicija
koje }e obezbediti kvalitetno vodosnabdevawe u na{im
fru{kogorskim selima je
150 miliona dinara. O~ekujemo i podr{ku Fonda za kapitalna ulagawa AP Vojvodine
- izjavila je Nata{a Cvjetkovi}, koja je potom istakla da
se svima u op{tini moraju
obezbediti jednaki uslovi
za `ivot, pa da se tek tada
mo`e raditi na razvoju i
privla~ewu investitora.
Mesne zajednice Sot i Molovin dobile su posebne projekte vodosnabdevawa dok su
Biki} Do i Privina Glava
obuhva}ene jednim projektom.
- Projekti hidrogeolo{kih
istra`ivawa kao i idejni
projekti su postojali i ranije, ali sada imamo svu neophodnu dokumentaciju na osnovu koje mogu da po~nu radovi,
a vrednost projekta za samo
jednu od ovih mesnih zajedni-
Ulagawe u infrastrukturu
- Fond za kapitalna ulagawa uputio je op{tini
[id 204 miliona dinara
za revitalizaciju putne
mre`e. U ovoj godini bi}e
rekonstruisano ili sanirano 50 kilometara puteva, a najpre }emo raditi
one saobra}ajnice koje su
najugro`enije. Iz Fonda za
kapitalna ulagawa upu}ena su nam sredstva od {est
miliona dinara za zavr{etak vrti}a koji }e biti
otvoren do jeseni. Zala`emo se i za analizu projekta
za obnovu Muzi~ke {kole,
jer nam je `eqa da novu
zgradu izgradimo na sada{wim temeqima. Tako bismo dobili moderan objekat i za Dom omladine - najavila je predsednica op{tine.
Dugo ~ekamo vodovod
Me{tani Qube bili su upoznati sa dolaskom ambasadora
Slova~ke i od te posete o~ekuju konkretnu pomo} i saradwu.
Bo{ko Gagi}:
Najpotrebniji
nam je vodovod, ali
}e i pored
toga ostati dosta
problema.
Za nas stare vi{e nije va`no, jer smo
navikli na ovakav `ivot,
ali }e nam svi mladi oti}i
iz sela tragaju}i za boqim
`ivotom. Nema posla, od poqoprivrede se te{ko `ivi
i ne vidimo nikakvu perspektivu.
Tradicionalni majski susreti za{titara odr`ani su
po 16. put u [idu u petak, 28.
maja. Bilo je re~i o temama iz
oblasti bezbednosti i osigurawa kao i o novom Zakonu o
za{titi od po`ara.
Zmajeve de~je igre
U petak, 28. maja odr`ana je
Op{tinska smotra muzi~ko –
folklornog stvarala{tva
odraslih u okviru 47. Festivala muzi~kih dru{tava Vojvodine u sali Kulturno obrazovnog centra u [idu.
Najboqi na smotri bili su
~lanovi Srpskog kulturno –
umetni~kog dru{tva „Sveti
Sava“ iz [ida koji }e predstavqati Op{tinu [id na
zonskoj smotri u Pe}incima,
13. juna.
Koncert tambura{a
U nedequ, 6. juna sa po~etkom u 19,30 odr`a}e se koncert Tambura{kog orkestra
„Sowe Marinkovi}“ iz Novog
Sada i Gradskog tambura{kog
orkestra iz Bawa Luke.
U sredu, 9. juna sa po~etkom
u 19 ~asova odr`a}e se koncert duva~kog orkestra Muzi~ke {kole „Petar Kraw~evi}“ iz Sremske Mitrovice.
8. STRANA
zdrav i boqi `ivot, pre svega na{oj deci. Planiramo da
izgradimo restoran sa sobama za preno}i{te, a ve} imamo dve ponude investitora
koji su zainteresovani za
razvoj verskog turizma u selu
- izjavio je Miroslav Grkini}, predsednik Saveta mesne zajednice Privina Glava.
M. Brwilov
Problemi se re{avaju saradwom
Susreti za{titara
Smotra folklora
ca je blizu 50 miliona dinara – izjavio je Dejan Koji}, pomo}nik predsednika op{tine.
Predsednici saveta mesnih zajednica su se slo`ili
da je re{avawe problema vodosnabdevawa prioritet.
- U selu postoji samo tehni~ka voda koja nije za pi}e.
Realizacijom projekta vodosnabdevawa omogu}ili bismo
SLOVA^KI AMBASADOR POSETIO MESNU ZAJEDNICU QUBA
U utorak, 25. maja u prostorijama Crvenog krsta odr`ano je takmi~ewe u pru`awu
prve pomo}i. Prvo mesto je
osvojila
O[
„Sremski
front“ iz [ida i time izborila plasman na Pokrajinsko
takmi~ewe koje }e se odr`ati 5, juna na Letenci. Drugo
mesto su osvojili u~enici
{kole „Sava [umanovi}“ iz
Erdevika, a tre}e u~enici
{kole „Branko Radi~evi}“ iz
[ida.
Op{tinu [id }e 4. juna na
Zmajevim de~jim igrama predstavqati u~enici Osnovne
{kole „Filip Vi{wi}“ iz Jamene sa predstavom „Riba u
oblacima“ kao i u~enici Specijalne {kole „Jovan Jovanovi} Zmaj“ iz [ida koji }e izvesti predstavu „^arobwak
iz Oza“.
Nata{a Cvjetkovi} i Dejan Koji} uru~ili su projekte
predstavnicima mesnih zajednica
Ambasador Slova~ke Igor Furdik u pratwi Nata{e Cvjetkovi} obi{ao je Qubu
U
okviru posete {idskoj
op{tini, 26. maja, ambasador Slova~ke Igor
Furdik najpre je posetio
Skup{tinu op{tine [id, gde
je razgovarao sa predsednicom op{tine, Nata{om Cvjetkovi} i direktorom JKP „Vodovod“ Miroslavom Ribarom.
Povod posete je skori po~etak radova na izgradwi vodovodne mre`e na podru~ju Mesne zajednice Quba, sredstvima koje je obezbedio
Fond za kapitalna ulagawa
AP Vojvodine, kao i upoznavawe sa problemima me{tana
Qube koji su inicirali dolazak ambasadora Furdika.
Budu}i da u Qubi `ivi ve}insko slova~ko stanovni{tvo, predstavnici Saveta
ove Mesne zajednice `eleli
da upoznaju ambasadu Slova~ke sa nekim od svojih dugogodi{wih problema.
- Namera nam je bila da zatra`imo pomo} za realizaciju projekta vodosnabdevawa,
ali kako je ovaj problem, zahvaquju}i Fondu za kapitalna ulagawa re{en, imali smo
prilike da razgovaramo i o
drugim problemima za koje su
predstavnici ambasade bili
zainteresovani. U selu je
neophodna sanacija i rekonstrukcija puteva adaptacija
Doma kulture i zavr{etak kapele na seoskom grobqu.
Atarski putevi i kanalska
Sa sastanka u Skup{tini op{tine [id
Detaq sa razgovora u prostorijama Mesne zajednice Quba
Jovo Sjeri}:
Mi se ne
mo`emo
pokrenuti
bez pomo}i razvijenijih dr`ava. Quba je na
dobrom
mestu. Ovde je nekada bio
veliki protok roba i kapitala, radilo se, pa je bilo
i para. Sada nema nade da
}e se ne{to promeniti, jer
se promene sporo de{avaju.
Mladi su oti{li, a stari
ne mogu puno da urade.
mre`a su tako|e u veoma lo{em stawu. Kada dobijemo vodovod bi}e mnogo boqe, ali
jo{ puno problema ostaje da
se re{i. Na{u nameru da sa
ovim problemima upoznamo
ambasadu Slova~ke podr`ala je i predsednica op{tine
– rekao je Janko Topoqski,
predsednik Saveta MZ Quba.
Ambasador Slova~ke, Igor
Furdik sa saradnicima, u
pratwi predsednice op{tine
Nata{e Cvjetkovi} posetio je
Qubu i tom prilikom razgovarao sa me{tanima, ~lanovima Saveta, ~lanicama slova~kog Udru`ewa `ena. Gosti iz ambasade su posetili
i {kolu, Dom kulture i Etno
sobu slova~kog Udru`ewa
`ena. Na sastanku koji je
uprili~en povodom posete
ambasadora Slova~ke, razgovaralo se o mogu}nostima poboq{awa uslova `ivota u
selu, unapre|ewe saradwe
Dra`en Polinac:
Slova~ka ambasada nam mo`e pomo}i
tako {to
}e podr`ati na{a
udru`ewa.
Mladi bi
ovde i ostali kada bi imali uslove za rad ali za bavqewe sportom. Fudbalskom klubu je potrebna
oprema i malo sredstava
koja su skromna, a za nas bi
bila velika.
Mirjana Gaj~evi}:
Selu je
najpotrebniji vodovod i ure|eni putevi. Najve}i
problem
je
{to nema
posla, osim u poqoprivredi, a mladi se za to ne
opredequju. Razumem ih i
svoju decu sam podr`ala da
odu u inostranstvo, jer nisam videla da ovde imaju
perspektivu. Poseta ambasadora je dobra prilika da
neko ~uje i na{e probleme.
izme|u slova~kih zajednica u
op{tini [id sa zajednicama
u regionu i inostranstvu. Ambasador Furdik je istakao da
Quba ima zna~ajne potencijale koje treba usmeriti u
pravcu razvoja kroz stvarawe
projekata i podsticawe stvarala{tva. Furdik je najavio
daqu podr{ku {idskoj op{tini i pozvao Slovake da
iza|u na predstoje}e izbore
za ~lanove Saveta nacionalnih mawina.
Predsednica
op{tine
[id, Nata{a Cvjetkovi} je
istakla da je probleme sa kojima se susre}u me{tani pojedinih mesnih zajednica mogu}e re{iti samo uz podr{ku
doma}ih i stranih fondova
za ~ega je neophodna inicijativa me{tana. Ona je najavila i ostvarivawe ~vr{}ih
kontakata sa gradovima Slova~ke u ciqu br`eg razvoja
op{tine.
M. Brwilov
2. jun 2010.
SEDNICA OP[TINSKOG VE]A OP[TINE RUMA
Pro{logodi{wi buxet namenski tro{en
^
Rumska hronika
IZBORI ZA SAVETE
NACIONALNIH
MAWINA
U Rumi
pet
bira~kih
mesta
Za nedequ, 6. jun, zakazani su izbori za nacionalne savete nacionalnih mawina. U rumskoj op{tini bira~ko pravo za
ove izbore ima 1.131 bira~ koji se nalazi na posebnim bira~kim spiskovima. Neposredni izbori
bi}e odr`ani za nacionalne savete Nemaca, Ma|ara, Roma, Ukrajinaca,
Buwevaca i ^eha, a ostali }e ~lanove svojih saveta birati putem elektora.
U rumskoj op{tini }e u
nedequ od 7 do 20 ~asova
biti otvoreno pet bira~kih mesta. U Drugoj MZ u
gradu, glasaju iz Prve i
Druge MZ, Dowih Petrovaca, Malih Radinaca, Putinaca, @arkovca, Kraqevaca i Dobrinaca. U prostorijama Tre}e MZ glasa}e `iteqi te mesne zajednice, IV gradske, kao i iz
Stejanovaca, Vogwa i Pavlovaca. U Vitojevcima
mogu da glasaju i `iteqi
Plati~eva i Grabovaca, a
u Nikincima i `iteqi Bu|anovaca i Hrtkovaca. Peto bira~ko mesto je u
Klenku. Tehni~ku organizaciju izbora u rumskoj op{tini realizova}e Op{tinska uprava.
Povodom izbora za Nacionalni savet Roma, u
nedequ, 30 maja je odr`ana promocija Internacionalne romske unije Srbije
- Za boqe sutra - Mala}e
detera}e. Promocija je
odr`ana u bioskopskoj sali rumskog Kulturnog centra, a organizovao ju je Perica Petrovi} iz romskog
udru`ewa "Mala vatra" u
Rumi.
MZ GRABOVCI
Odr`ani
izbori za
~lanove
Saveta
U nedequ, 30. maja u Grabovcima su odr`ani izbori
za ~lanove Saveta Mesne zajednice. U bira~kom spisku je
bilo upisano 1.077 lica sa
pravom glasa, a na izbore je
iza{lo 30 odsto od upisanih
bira~a koji su se opredeqivali za 14 predlo`enih kandidata.
Za devet ~lanova Saveta,
najvi{e bira~a je glasalo za
kandidate sa liste Demokratske stranke - pet, dva su
sa liste SPS - PUPS i dva
kandidata
Demokratske
stranke Srbije.
Odr`ani izbori u Grabovcima prvi put su realizovani u skladu sa novom Odlukom o mesnim zajednicama po
kojoj su kandidati koji imaju
do 2.500 bira~a morali da
prikupe 15 potpisa za svoju
kandidaturu.
2. jun 2010.
lanovi Op{tinskog ve}a su na pro{lonedeqnoj sednici utvrdili
Predlog Odluke o zavr{nom
ra~unu buxeta za 2009. godinu
sa izve{tajem o izvr{ewu
Odluke o buxetu.
O stavkama, ostvarewu prihoda i rashoda op{tinskog buxeta za 2009. godinu op{irnije se razgovaralo na prethodnoj sednici, a sada je vi{e bilo re~i o ~iwenici da je u me|uvremenu izvr{ena i eksterna revizija buxeta i da se u
woj konstatuje da je pro{logodi{wi buxet realizovan u
skladu sa zakonskim odredbama, uz dve mawe primedbe koje nisu su{tinske.
- Obaveza eksterne revizije po prvi put va`i ove godine
i reviziju je uradila nezavisna revizorska ku}a “Vin~i}”
iz Beograda, za {ta je dobijena saglasnost Dr`avne revizorske institucije - ka`e Nada Begojevi}, na~elnica Odeqewa za privredu i buxet.
Da niko od buxetskih korisnika pro{le godine nije bio
uskra}en, rekao je predsednik rumske op{tine Goran Vukovi}.
- U{tede i racionalizacije
smo vr{ili gde god smo mogli.
U ovoj godini smo svesni da se
prihodna strana sporije
ostvaruje i ako se tako nastavi, mora}emo biti restriktivniji. Podmiriva}emo ono
{to je najva`nije kako ne bi
imali problem sa nelikvidno{}u, jer moramo biti svesni trenutka u kojem `ivimo.
Trudimo se da budemo maksimalno racionalni i to nam za
sada uspeva - tvrdi Vukovi}.
^lanovi Op{tinskog ve}a
su utvrdili i Predlog Odluke o uslovima i na~inu poveravawa obavqawa javnog prevoza putnika u gradskom i
prigradskom saobra}aju na teritoriji rumske op{tine. Ova
odluka je u skladu sa Zakonom
o komunalnim delatnostima,
s obzirom da u rumskoj op{tini nema javnog preduze}a za
ovu delatnost, ve} se ona mo`e poveriti, putem javnog
konkursa, preduze}u ili
preduzetniku koji ispuwava
propisane uslove. Ovu Odluku trebalo bi da usvoje odbornici SO Ruma, a posle we
sledi i Odluka o javnom prevozu.
- Iz buxeta godi{we izdvajamo oko 50 miliona za finansirawe prevoza u~enika, studenata, penzionera, zaposle-
nih, a to su solidna sredstva
za koja ne dobijamo adekvatnu
uslugu. Na stajali{tima nema
rasporeda vo`we, neki delovi grada nisu pokriveni autobuskim linijama, kao i neka
sela, pa poku{avamo da ove
usluge dovedemo na vi{i nivo - objasnila je Nada Begojevi}.
Na sednici je doneta i odluka o izboru organizacije za
Sa sednice Op{tinskog ve}a
procenu gra|evinskog zemqi{ta. S obzirom da je nedavno
stupila na snagu Odluka o
otu|ewu i davawu u zakup gra|evinskog zemqi{ta, potrebno je prilikom otu|ewa ili
davawa u zakup utvrditi tr`i{nu vrednost gra|evinskog
zemqi{ta. Doneta je odluka
da tu procenu vr{i Ministarstvo finansija - Poreska
uprava Ruma.
Na odr`anoj sednici Op{tinskog ve}a data je i saglasnost na statute mesnih zajednica Plati~evo, Nikinci, Pavlovci, Hrtkovci, @arkovac
i Tre}e i ^etvrte mesne zajednice u gradu. Ovi statuti
su u skladu sa nedavno usvojenom Odlukom o mesnim zajednicama, kao i Statutom Op{tine Ruma.
U OKVIRU AKCIJE „O^ISTIMO SRBIJU“
HOR I NARODNI ORKESTAR RTS-a GOSTOVAO U RUMI
U`ivawe uz zvuke izvorne pesme ^i{}ewe Rume od otpada
H
or i Narodni orkestar RTS-a odr`ao je
u petak, 28. maja u rumskom Kulturnom centru koncert, nazvan po staroj kosovskoj pesmi "Cve}e cafnalo".
Rumqani su mogli da u`ivaju u vrhunskom pevawu starih srpskih melodija izvedenih pod dirigentskom palicom Stanka Jovanovi}a.
Tokom sat i po vremena,
gosti iz Beograda su izveli
splet pesama iz Rukoveti,
pesme "Kozar", "Mehanxi mori" "Povedi oro Todoro"...
Nastupili su i sopran Vojka
\or|evi} koja je izvela pesmu "Devojka je zelen bor sadila", dok je pesmu "Na vrata
se|a{e Jevka Zamfirova"
otpevao tenor Nikola Dori}. Najvi{e aplauza rumske publike dobili su Merima Wegomir koja je otpevala
poznatu pesmu "A {to ti je
mila k}eri jelek raskop~an"
i Mom~ilo Stanojevi} koji
je izveo poznatu kompoziciju
za violinu "[eva".
Ovim koncertom, Hor
RTS-a obele`ava 70 godina
uspe{nog rada, a Narodni
orkestar 75 godina postojawa i rada.
Imaju}i u vidu kvalitet
KULTURNI CENTAR
Izlo`ba pejza`a Dejana Krge
izvo|a~a, kao i cenu ulaznice od 200 dinara, moglo je
biti znatno vi{e posetilaca te ve~eri u velikoj sali
Kulturnog centra u Rumi.
Povodom 5. juna, Dana za{tite `ivotne sredine, Ministarstvo za za{titu `ivotne sredine i prostorno
planirawe realizuje akciju
"O~istimo Srbiju".
Da bi se ova akcija sprovela kako vaqa, potrebno je
formirati op{tinske {tabove koji }e koordinirati
aktivnosti u svakoj op{tini
u Srbiji. Takav {tab je formiran i u rumskoj op{tini, a
na wegovom ~elu je Luka Zagorac, na~elnik Odeqewa za
urbanizam i komunalno stambene poslove.
- U akciju "O~istimo Srbiju" koja }e se sinhronizovano realizovati 5. juna, ukqu~i}emo sve osnovne i sredwe
{kole, ustanove, javna preduze}a i mesne zajednice u
rumskoj op{tini. Oni }e,
svako u svojoj sredini, odrediti {ta im je prioritet i
koju lokaciju }e tog dana ~istiti. Od Ministarstva za
za{titu `ivotne sredine i
prostorno planirawe dobi}emo rukavice i plasti~ne
kese koje }e se deliti u~e-
Luka Zagorac
snicima akcije - ka`e Luka
Zagorac.
JP "Komunalac" }e u dogovoru sa savetima mesnih zajednica, postaviti kontejnere za kabasti otpad. To }e
biti prilika da se gra|ani
oslobode nepotrebnog kabastog otpada koji }e 5. juna, tokom celog dana, odvoziti zaposleni u JP "Komunalac".
KANCELARIJA ZA MLADE
Sticawe medijske pismenosti
U
T
Dejan Krga i Milijana Juca Jovanovi}
okom minule nedeqe
Rumqani su u holu Kulturnog centra mogli da
pogledaju izlo`bu beogradskog slikara Dejana Krge.
Re~ je o 26 pejza`a, uglavnom ra|enih akrilom, uz nekoliko uqa na platnu. Slikar Dejan Krga je ro|en 1963.
godine u Bukovcu, a sada `ivi i stvara u Beogradu. Zavr{io je Fakultet likovnih
umetnosti, a potom i postdi-
plomske studije. Do sada je
imao pet samostalnih izlo`bi u Beogradu, a rumska je
prva samostalna izlo`ba
van Beograda. Tako|e, u~estvovao je i na vi{e grupnih
izlo`bi i kolonija.
Izlo`bu pejza{a Dejana
Krge otvorila je Milijana
Juca Jovanovi}, istori~arka umetnosti i predsednica
Umetni~kog saveta Galerije
rumskog Kulturnog centra.
organizaciji Kancelarije za mlade i Omladinskog centra "Vega"
iz Beograda, 24. maja u prostorijama Gradske biblioteke u Rumi zapo~eo je trening na temu "Medijska pismenost i sticawe ve{tina
iz video produkcije".
- Ovi treninzi su nameweni mladima od 15 do 17 godina, a ciq je da se polaznici
kroz prakti~ne ve`be i predavawa upoznaju sa osnovama medijske pismenosti, kao
i da steknu ve{tine da kreiraju i prenose pri~e i poruke iz svoje perspektive.
Veliki deo radionica bi}e
povezan i sa video produkcijom - ka`e Goran Mihajlovi}, koordinator rumske
Kancelarije za mlade.
U ovim radionicama znawe i ve{tine stica}e 12
u~enika rumskih sredwih
{kola, a edukatorke su Vasiliki Akritidou, Dubravka
Obradovi} i Maja @ivkovi}
- antropolozi.
Na po~etku treninga, po-
Jedan od treninga u Gradskoj biblioteci
laznike je pozdravio @eqko Stojanovi}, direktor
Gradske biblioteke i Goran
Mihajlovi}, koordinator
Kancelarije za mlade, kao i
Dubravka Obradovi} koja je
rekla da je "Vega" osnovana
2000. godine sa osnovnim ciqem, da se pomogne kreativni razvoj mladih. Tema prvog treninga odr`anog 26.
maja bila je medijska pismenost gde su polaznici u~ili
o reklamama, 31. maja o osno-
vama vizuelne pismenosti,
a za 2. jun planirano je u~ewe o osnovama video produkcije. Trening se zavr{ava 5. juna snimawem video
filma.
Inicijator treninga je
profesor srpskog jezika i
kwi`evnosti Tehni~ke {kole "Milenko Brzak - U~a" Radoslav Mili}.
Stranu pripremila:
Smiqa Xakula
STRANA 9.
CRNA HRONIKA
U SKUP[TINI OP[TINE PE]INCI
Zloupotreba slu`benog polo`aja
Prijemom obele`en Dan policije
Operativnim radom policije utvr|eno je da su Branislav F. (37) i Dragi{a P. (39), direktor i komercijalista preduze}a "Ital palk" iz Sremske Mitrovice,
od februara ove godine, na osnovu ostavqene blanko
menice i meni~nog ovla{}ewa, uzimali robu od firme
"Lu~i} - Prigrevica" iz Novog Sada, a zatim je prodavali na crno i napla}ivali u gotovini. Nabavka i prodaja robe nije evidentirana u kwigovodstvenu dokumentaciju preduze}a "Ital palk". Zbog vi{emese~ne blokade ra~una "Ital palka", novosadska firma nije naplatila preuzetu robu, ~ime je o{te}ena za skoro pet i
po miliona dinara. Zbog osnovane sumwe da su izvr{ili krivi~na dela zloupotreba slu`benog polo`aja
i falsifikovawe slu`bene isprave, osumwi~eni su
nakon policijskog zadr`avawa privedeni istra`nom
sudiji Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici, koji im je odredio pritvor do 30 dana.
Pretio porodici i policajcima
^edomir J. (24) iz Rume pretio je sestri i zetu u porodi~noj ku}i, a zatim vi{e puta udario u staklena
vrata i rasekao ruku. Prilikom policijske intervencije, vre|ao je i pretio policajcima, zamahuju}i prema
wima rukom i drvenim {tapom. Nakon lekarske pomo}i u Op{toj bolnici u Sremskoj Mitrovici, ^edomiru
J. odre|eno je zadr`avawe do 48 ~asova. Zbog osnovane
sumwe da je izvr{io krivi~na dela nasiqe u porodici i napad na slu`beno lice u vr{ewu slu`bene du`nosti, osumwi~eni je priveden istra`nom sudiji
Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, koji mu je odredio pritvor do 30 dana.
Metalnom {ipkom izudarao oca
Milan S. (26) iz Sremske Mitrovice tereti se da je
pod uticajem alkohola, nakon sva|e, metalnom {ipkom vi{e puta udario oca i naneo mu te{ke telesne povrede. Povre|eni je zbrinut u sremskomitrova~koj Op{toj bolnici, a osumwi~enom je odre|eno zadr`avawe
do 48 ~asova. Zbog osnovane sumwe da je izvr{io krivi~no delo nasiqe u porodici, Milan S. je priveden
istra`nom sudiji Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, koji mu je odredio pritvor do 30 dana.
P
ovodom Dana policije
predsednik op{tine
Pe}inci Sini{a Vukov, organizovao je prijem za
pripadnike policije iz Policijske stanice Pe}inci.
Prijemu je prisustvovao i
predsednik Skup{tine op{tine @ivko Markovi}. Tom
prilikom, predstavnici lokalne samouprave i policije
razgovarali su o bezbednosnoj situaciji na teritoriji
op{tine i konstatovali da je
zadovoqavaju}a, ali da i daqe ima prostora za unapre|ewe bezbednosti gra|ana i
imovine.
Predsednik op{tine Sini{a Vukov je istakao dobru saradwu lokalne samouprave,
policije i gra|ana.
- Mo`emo da se pohvalimo, da je na{a op{tina na
nivou Sremskog okruga, najbezbednija op{tina godina-
Sa prijema u SO Pe}inci
ma unazad, {to je zna~ajno,
slio na ovo podru~je. Lokalimaju}i u vidu vrlo dinamina samouprava i policija }e
~an industrijski razvoj i nisvakako i ubudu}e biti
vo finansijskih sredstava,
partneri na ostvarivawu
koji se posledwih godina
{to ve}e bezbednosti gra|a-
na - rekao je Vukov.
Predsednik Skup{tine op{tine @ivko Markovi} je naglasio, da je bezbednost gra|ana i wihove imovine prioritet i policije i lokalne
samouprave i da u tom smeru
treba raditi i u narednom
periodu.
Komandir Policijske stanice Pe}inci Miodrag Kosti} je rekao, da je za policijsku stanicu od posebnog
zna~aja pomo} op{tine u
obezbe|ivawu materijalnotehni~kih sredstava, neophodnih za uspe{no organizovawe rada. On je istakao dobru saradwu policije, ne samo sa lokalnom samoupravom, ve} i sa pravosudnim i
poreskim organima, ali i
gra|anima, Mesnim zajednicama i privrednim subjektima na teritoriji op{tine.
D. Sre}kov
U SREDWOJ [KOLI „BORISLAV MIHAJLOVI] - MIHIZ“ U IRIGU
Nov smer za vinogradare - vinare
Osumwi~eni za ubistvo umro u zatvoru
Slobodan Jovanovi} (21) iz A{awe, op{tina Pe}inci umro je u pritvorskom odeqewu KPZ Sremska Mitrovica, te je usred smrtnog ishoda, istra`ni sudija
Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici Miodrag Rosi}, obustavio daqe sprovo|ewe istrage u kojoj je pokojni Jovanovi} bio osumwi~en da je zajedno sa svojim ro|akom, Qubi{om Jovanovi}em po~inio te{ko ubistvo u
ovom sremskom mestu. Da podsetimo, Vi{e javno tu`ila{tvo ponelo je istra`nom sudiji Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici zahtev za sprovo|ewe istrage protiv
dvojice Jovanovi}a, zbog osnovane sumwe da su u no}i
izme|u 9. i 10. marta 2010. godine ubili Milana Radoj~i}a (51) u ku}i `rtve u A{awi, u Ulici Patizanska
broj 4.
S. Lali}
Pijanom voza~u dve godine zatvora
Jovicu Cvi{i}a (41) iz Novog Slankamena, Pretresno ve}e sudije Igora Bursa}a u Vi{em sudu u Sremskoj Mitrovici oglasilo je krivim i osudilo ga na kaznu zatvora od dve godine i zabranu upravqawa motornim vozilom ’’B’’ kategorije u trajawu od tri godine zato {to je po~inio te{ko delo protiv bezbednosti javnog saobra}aja. Na osnovu izvedenih dokaza tokom
glavnog pretresa, osu|eni Cvi{i} je 23. septembra
2007. godine upravqaju}i putni~kim motornim vozilom sa 1,7 promila alkohola u krvi, u Novom Slankamenu svojim vozilom udario biciklistu Petra Stoiqkovi}a koji se kretao iz suprotnog smera i tom prilikom mu naneo te{ke povrede u predelu glave, od kojih
je povre|eni nakon tri sata umro u Klini~kom centru
u Novom Sadu.
S. Lali}
Uhap{en zbog razbojni{tva
Aleksandar L. (23) iz Sremske Mitrovice tereti se
da je kod silosa u blizini `elezni~ke stanice presreo tri devojke, jednu uhvatio za vrat, a drugu udario
pesnicom u predelu lica nanev{i joj lake telesne povrede, nakon ~ega je oteo wenu torbu u kojoj su se nalazila dva mobilna telefona i pobegao. Isto ve~e prona{la ga je policija i odredila zadr`avawe do 48 ~asova. Povre|enoj devojci ukazana je lekarska pomo} u
Op{toj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Prilikom pretresa, kod Aleksandra L. na|eno je deset tableta sa
liste opojnih droga. Zbog osnovane sumwe da je izvr{io krivi~na dela razbojni{tvo i neovla{}eno dr`awe opojnih droga, osumwi~eni je priveden istra`nom
sudiji Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, koji mu je
nakon saslu{awa odredio pritvor do 30 dana.
Poginuo voza~ renoa
U saobra}ajnoj nezgodi koja se 30. maja oko podne dogodila na auto-putu Beograd - [id, podru~je op{tine
Pe}inci, u~estvovali su Milo{ S. (49) iz Malih Radinaca, voza~ "renoa" rumske registracije i Du{ko \.
(59) iz Beograda, koji je upravqao vozilom "seat toledo". U nezgodi ~iji se uzrok jo{ utvr|uje, `ivot je izgubio Milo{ S. Lake telesne povrede zadobila je suvoza~ u "renou" Jelica S. (40) koja je medicinski zbrinuta u Urgentnom centru u Beogradu. Uvi|aj na licu mesta
izvr{io je istra`ni sudija Osnovnog suda u Sremskoj
Mitrovici, u prisustvu zamenika osnovnog javnog tu`ioca i policijskih slu`benika Policijske uprave u
Sremskoj Mitrovici.
10. STRANA
Direktorka {kole
Radinka Biriwi
I
ri{ka Sredwa {kola
„Borislav Mihajlovi}
Mihiz“, pored postoje}a dva odelewa, konobara i
kuvara sa 30 u~enika i 30
u~enika u odelewu turizmologa, slede}e {kolske godine otvori}e i novo odelewe
vinogradar - vinar, sa 20 novih u~enika.
Ova sredwa {kola otvorena je pro{le {kolske godine, usled potrebe za obrazovawem kadrova tra`enih na
ovom podru~ju. Kako je razvoj
iri{ke op{tine okrenut ka
vinogradarstvu, vo}arstvu i
razvoju turizma, tako su profilisani i programi nastave u ovoj {koli.
Usvajawem projekta „Vinski Srem“, kojim se stimuli{e razvoj vinogradarstva i
vo}arstva, stvorena je potreba i za srodnim obrazovanim
profilima.
- Sadwa vo}waka i vinograda na podru~ju Fru{ko-
[kola "Borislav Mihajlovi} Mihiz" u Irigu
gorja je u zamahu i za taj posao treba}e stru~na radna
snaga, pa smo odlu~ili da
predlo`imo Sredwoj {koli
„Borislav Mihajlovi} - Mihiz“ da ve} ove jeseni otvori
jedno odelewe vinogradara vinara, kako bi u naredne
tri godine, koje }e biti udarne u podizawu novih zasada
na ovom podru~ju, od{kolovali i prve stru~wake za
ove poslove – isti~e predsednik op{tine Vladimir
Petrovi}.
Za budu}e vinogradare vinare ve} je obezbe|ena
stru~na praksa u dve poznate
iri{ke vinarije, a op{tina
je odlu~ila da {koli, za
ogledno imawe i prakti~nu
nastavu dodeli 85 hektara
dr`avnog obradivog zemqi{ta. To su povr{ine na kome
}e budu}i vinogradari - vinari zasaditi mini planta`e vinograda i gde }e, uz
stru~nu pomo} svojih profesora teoretsko znawe dopuwavati prakti~nim radom.
- Pripremamo se da u slede}oj {kolskoj godini u prvi
razred, pored ve} postoje}ih
smerova, upi{emo i 20 budu}ih vinogradara - vinara.
Upis u prve razrede obavi}e
se 8. i 9. jula i ja verujem da
}e biti dovoqno kandidata
me|u svr{enim osnovcima ka`e direktorka Sredwe
{kole „Borislav Mihajlovi}
- Mihiz“ Radinka Biriwi.
I slede}e {kolske godine
svi polaznici u prvi razred
sredwe {kole dobi}e besplatne uxbenike, kao i besplatan prevoz za |ake koji u
{kolu dolaze iz Rume i Novog Sada.
- Ako `elimo br`i razvoj i
obezbe|ewe stru~nih radnika, onda je logi~no da }emo
|acima koji poha|aju ovu
sredwu {kolu osigurati boqe uslove za {kolovawe –
nagla{ava predsednik Petrovi}.
Svi u~enici koji su zainteresovani za upis u novi
smer vinogradar - vinar, mogu detaqnije da se informi{u na telefon: 022 /462-026.
Una Bebi}
DANI GIBANICE U A[AWI
Praznik za sladokusce
U
selu A{awa u op{tini
Pe}inci 29. i 30. maja,
odr`ani su drugi Dani
gibanice, u ~ast jednog od simbola sremskog kulinarstva.
Manifestaciju, koja se uvek
odr`ava prve nedeqe posle
Duhova organizovali su Mesna
zajednica A{awa i Kulturni
centar Pe}inci, pod pokroviteqstvom op{tine Pe}inci.
Na sve~anom otvarawu, posetioci su imali priliku da
u`ivaju u nastupu Kulturno
umetni~kog dru{tva „Abra{evi}“ iz [apca, koje je pokazalo folklornu rasko{ tradicije du`e od jednog veka (osnovano je 1905. godine), a nakon
toga usledio je Tuborg-Lav
party.
U nedequ su na centralnoj
manifestaciji nastupili ~lanovi Kulturno umetni~kog dru-
{tva „Pe}inci“ i Tambura{ki
orkestar „Da ne umre Tambura“
iz [a{inaca, a dok je `iri
ocewivao takmi~arske gibanice, posetioci su imali priliku i sami da ih probaju. Pobedni~ku gibanicu (i jednu od
prvih pojedenih od strane posetilaca) donele su kuvarice
iz Udru`ewa `ena „Sremica“
Pe}inci. Drugo i dva tre}a mesta osvojili su polaznici
Pred{kolske ustanove u A{awi i Osnovne {kole.
Gibanica nije jedino ~ime
su se toga dana posetioci mogli da oslade, jer je organizator priredio i tradicionalni
sremski paprika{ u kotli}u (u
ovom slu~aju u oraniji), za sve
u~esnike i sve goste, koji su
posetili A{awu.
D. Sre}kov
Degustacija sremske gibanice
2. jun 2010.
VISOKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVAWE VASPITA^A – SREMSKA MITROVICA
[kola za mlade koji veruju u sebe
S
vake godine krajem maja svr{eni sredwo{kolci nalaze se pred
va`nom `ivotnom odlukom,
izborom pravog puta u daqem
obrazovawu. Oni koji se odlu~e da upi{u Visoku {kolu
strukovnih studija za obrazovawe vaspita~a u Sremskoj
Mitrovici sigurno ne}e pogre{iti.
Ova visoko obrazovna ustanova uspe{no odr`ava tradiciju obrazovawa prosvetnih
radnika zapo~etu 1963. godine. Mewala je oblik i zvawe,
da bi 2008. godine dobila dozvolu za rad od strane Pokrajinskog sekretarijata kojom se
potvr|uje da ispuwava sve
uslove za visoko stru~ni rad.
Komisija za akreditaciju i
proveru kvaliteta odlu~ila
je da ova ustanova zadovoqava
najvi{e kriterijume i izdala
joj dozvolu za rad i uverewe o
akreditaciji. Tako je ova {kola postala jedina Visoka {kola u Sremskom okrugu.
- Pred nama je upis jo{ jedne generacije studenata koji
}e se obrazovati na smeru
strukovnog vaspita~a i koji
}e ste}i znawa i ve{tine za
rad sa decom u pred{kolskim ustanovama. Na{a `e-
qa je da se u {kolu upi{u svi
koji prepoznaju zna~aj i vrednosti ovog odgovornog zanimawa i mladi qudi ~ija je
namera da aktivno u~estvuju
u razvoju dru{tva kao wegovi
kqu~ni ~inioci. Budu}i vaspita~i ste~eno znawe moraju
kvalitetno primeniti – izjavila je dr Sla|ana Milenkovi}, direktor ove obrazovne
ustanove.
Nastava u {koli se izvodi
na trogodi{wim studijama po
ugledu na najpresti`nije
svetske univerzitete i visoke {kole. Planovi i programi su uskla|eni sa Bolowskom deklaracijom i Zakonom
o visokom obrazovawu. Svi
predmeti su jednosemestralni i nose odre|eni broj poena, a celokupne studije iznose 180 bodova.
- Studijski program obuhvata razli~ite oblike nastavnih aktivnosti, predavawa, ve`bi, prakse i konsultacija. Za uspe{no savladavawe programa brinu}e se
vi{e od 20 profesora i
stru~nih saradnika. Raspola`emo sa velikim prostorom za izvo|ewe nastave i
ve`bi, a prakti~na ve`bawa
se odvijaju u vrti}ima. Imamo veliki fond kwiga i
stru~ne literature, a studenti imaju mogu}nost kori{}ewa interneta – re~i su
direktorke {kole, koja nagla{ava da se intezivno radi na stvarawu uslova za
ostvarivawe specijalisti~kih studija. Kako isti~e dr
Sla|ana Milenkovi}, prioritet u budu}em razvoju bi}e
da {kola postane otvorena,
Uslovi upisa
Svi kandidati podle`u
proveri muzi~kih, fizi~kih i govornih sposobnosti. Ova provera je eliminatornog karaktera. Ispuwenost posebnih uslova pomenutih sposobnosti utvr|uje komisija na osnovu po-
sebnog ispita, lekarskog
uverewa i uverewa logopeda. Kandidati koji polo`e
ovaj ispit provere sposobnosti, pola`u prijemni ispit iz srpskog jezika i kwi`evnosti i test op{te kulture.
tako {to }e postati mesto za
`ivot i rad studenata, ali i
partner sa pred{kolskim
ustanovama i lokalnom zajednicom.
- Aktivnost {kole usmerena je ka istra`ivawu teorije,
metodike i prakse vaspitawa
i obrazovawa dece, stalnom
pra}ewu efektivnosti i
efikasnosti studija, razvijawu i usavr{avawu programa,
a sve uz u~e{}e studenata i
pra}ewe i unapre|ivawe sopstvenih stru~nosti – izjavila je direktorka {kole.
Kadrovi obrazovani u mitrova~koj Visokoj {koli posedova}e znawa i ve{tine za
prepoznavawe de~ijih potreba i mogu}nosti, wihovo podsticawe i razvijawe u igri,
izra`avawu, u~ewu i komunikaciji, kao i po{tovawe li~nih i kulturnih osobenosti
deteta.
- Predanim radom studenti
}e ste}i diplome koje }e kao
i do sada biti garant znawa,
stru~nosti i osposobqenosti, prema ~ijim se nosiocima institucije i pojedinci
odnose s po{tovawem – dodala je dr Sla|ana Milenkovi}.
M. Brwilov
Dr Sla|ana Milenkovi}, direktor Visoke {kole
Veliki broj projekata
Sa otvarawa nau~nog skupa o radu sa decom
sa posebnim potrebama
^lanovi studentskog parlamenta: Slobodan Orlovi},
Irina Varni~i} i Moutih Aldroubi
Ispred univerziteta u Padovi
Detaq sa predavawa
U Visokoj {koli je aktivan studentski parlament,
koji je organizovan kao podsticaj na slobodne aktivnosti u okviru kojih je pokrenut studentski list.
Autori ovog lista su iskqu~ivo studenti, a uskoro
se o~ekuje i prvi broj. Vr{ene su brojne analize saradwe ove ustanove sa lokalnom zajednicom. Projekat je podr`ao i Pokrajinski sekretarijat za obrazovawe. Visoka {kola je nedavno bila organizator
promocije stvarala{tva
Tiodora Rosi}a koji je
autor brojnih zbirki za decu.
- Na{a {kola je prethodnog meseca bila doma}in i
suorganizator nau~nog skupa me|unarodnog karaktera
koji je sazvan na temu rada
sa decom sa posebnim potrebama u vrti}u i {koli.
U~estvovalo je preko 100
stru~waka, a studenti su
imali priliku da pro{ire
svoja znawa. Planiramo da
ovaj skup postane tradicionalan – izjavila je dr
Sla|ana Milenkovi}.
Nastava engleskog jezika
VISOKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA OBRAZOVAWE VASPITA^A
Sremska Mitrovica, Zmaj Jovina 29
Tel: 022/621-864
www.sm-vaspitac.edu.rs
KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U I GODINU STUDIJA
U [KOLSKOJ 2010/2011. GODINI
U PRVU GODINU UPISA]E SE 120 STUDENATA
70 KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUXETA I
50 KOJI PLA]AJU [KOLARINU
- Prijavqivawe kandidata 23. i 24. i 25. 06. 2010. od 8 - 14
- Provera sposobnosti (muzi~kih, fizi~kih i govornih) 26. 06. 2010. u 9:00.
KLASIFIKACIONI ISPITI
- iz Srpskog jezika 28. 06. 2010. u 9:00
- iz Op{te kulture-informisanosti 28. 06. 2010. u 11:00
Pravo upisa imaju kandidati koji su zavr{ili sredwu {kolu u ~etvorogodi{wem
trajawu. Provera sposobnosti ima eliminatorni karakter, a ne podle`u joj kandidati prosvetne struke.
2. jun 2010.
STRANA 11.
PRVI SAJAM @ENSKOG STVARALA[TVA U SREMU
POKRAJINSKI SEKRETAR
MIROSLAV VASIN:
CMYK
Promocija `enskog
stvarala{tva
Sve goste na Sajmu pozdravio je pokrajinski sekretar
za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova Miroslav Vasin.
- Ova manifestacija predstavqa jo{ jednu izuzetnu
priliku da poka`emo stvarala{tvo `ena Vojvodine.
Ovoga puta su to 60 udru`ewa Sremica koje su izlo`ile sve lepote onoga {to rade. Jako mi je drago da su
ovakve akcije po~eli da prate i predstavnici stranih
ambasada i Ministarstvo
Vlade Republike Srbije,
{to pokazuje poseta ministra Dragina i prisustvo prvog
sekretara japanske ambasade. Akcija kojom smo `eleli da
uka`emo na snagu `enskog aktivizma u Vojvodini, po~iwe
da daje rezultate. Siguran sam da ovakve manifestacije
ne samo {to pokazuju ono {to je stvarala{tvo `ena Vojvodine, one stvaraju uslove i za wihovo zapo{qavawe, oboga}ivawe turisti~ke ponude i privrednih kapaciteta Pokrajine – izjavio je Miroslav Vasin.
Udru`ewe `ena iz Kuzmina
Mirisi i ukusi iz bakine kuhiwe
sredu, 26. maja u Sremskoj Mitrovici odr`an
je prvi Sajam `enskog
stvarala{tva u Sremu. Na
Sajmu su predstavqeni potencijali i proizvodi stvarala{tva `enskih organizacija, a organizovan je i okrugli sto na temu „Izazovi `enskog preduzetni{tva“. Na terenu Poslovno – sportskog
centra „Pinki“ postavqena
je izlo`ba fotografija [email protected] na selu u Vojvodini“, koja
predstavqa portrete `ena
kroz generacije i poslove koje obavqaju. Organizator Sajma je Poslovno-sportski centar „Pinki“ pod pokroviteqstvom Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapo{qavawe
i ravnopravnost polova, pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova, Grada
Sremska Mitrovica i Gradske uprave za privredu.
Vredne ruke na{ih lepih
sna{a vratile su nas u pro{lo vreme da osetimo mirise i ukuse iz bakinih kuhiwa.
U zvucima ki}enog Srema, koje su izvodili tambura{i iz
Martinaca, 60 udru`ewa `ena predstavilo je svoje ume}e
i organizovalo prodajnu izlo`bu ukusnih proizvoda iz
doma}e kuhiwe i ru~nih radova. Sajam `enskog stvarala{tva je dokaz da `ena, koja
je stub porodice, oslonac
uku}anima, uvek na|e dovoqno vremena i za stvarala{tvo, ru~ni rad, slikarstvo,
kulinarstvo, a u novije vreme
i preduzetni{tvo.
Razgovarali smo sa nekoliko predstavnica razli~itih udru`ewa `ena, koje su
nam otkrile {ta su sve pripremile za ovaj Sajam.
Udru`ewe `ena iz Martinaca postoji {est godina i
broji 62 ~lanice. Prate sve
manifestacije vezane za
`ensku radinost.
- U Sremskoj Mitrovici
smo prikazale etno postavku,
srema~ku narodnu no{wu i
staru srema~ku trpezu. Gosti
su mogli da listaju svesku sa
receptima staru 100 godina,
koja se prenosi sa kolena na
kolena u na{em selu. Dosta
vezemo, pravimo starinske
kola~e, kuglof, poga~e, ora{~i}e, poga~ice sa sirom, gu`vare. Imamo i starih ru~nih radova, heklanog, ve`enih pe{kira, ali i novih koje
su napravile mlade `ene –
rekla nam je predsednica
Udru`ewa `ena „Martinci“,
Svetlana Kobri}.
@ene iz Kuzmina su tako|e
izlagale svoje radove. Iako
postoje tek nepunih godinu
dana, uspele su da privuku
posetioce da pogledaju wiho-
12. STRANA
@ene iz Martinaca...
vo stvarala{tvo.
- Udru`ewe `ena „Dika“ iz
Kuzmina ima oko 40 ~lanica.
Predstavile smo kola~e,
kravaq, ru~ne radove, koji su
bile za prodaju. Najzanimqivije su starinske kuvarice,
miqei, jelen~i}i, ~ar{avi,
pe{kiri, stari preko 100 godina. Imamo toliko radova
da bi uspeli da prekrijemo
ceo Srem, Banat i Ba~ku – rekla je ~lanica Udru`ewa
„Dika“, Vida @ivanovi}.
Udru`ewe `ena „Biki}anke“ nose naziv po selu koje
predstavqaju, Biki} Do. Imaju oko 20 stalnih ~lanica i
planiraju da otvore sekciju
za pravqewe kuvarica koje
bi kasnije prodavale. Pri~ale su nam o tradicionalnim
rusinskim jelima koje se
spremaju za Bo`i} i Uskrs.
- Predstavqamo rusinka
tradicionalna jela, posebno
isti~emo ono {to pravimo za
Badwak i Uskrs. Za Badwak
se prave kisela testa sa kupusom i krompirom, zatim bobaqke, posno jelo koje se slu`i na kraju ve~ere, da se gosti zaslade. Za Uskrs uvek
pravimo sir od mleka i jaja,
koji se jede sa {unkom, jer
ubla`uje slano}u. Donele
smo da prika`emo i radove
na{ih baka i prabaka, tkawa,
stara i po sto godina. Imamo
mlade koje se aktivno ukqu-
... i iz Pavlovaca
~uju u rad Udru`ewa, iako nisu rusinke, prave i tradicionalna rusinska jela i bave se
izradom ru~nih radova – obja{wava Nevenka Bobaq,
predsednica Udru`ewa `ena
„Biki}anke“.
Dokaz da se bez `ena ne
mo`e je taj, da `ene iz Pavlovaca aktivno u~estvuju u
razvijawu seoskog turizma.
Iako postoje ve} 10 godina, u
posledwe tri godine se bave
etno postavkama i odlaze na
festivale i sajmove `enskog
stvarala{tva.
- Ovako ne{to je jako va`no
za sve `ene, kako bi pokazale {ta znaju i {ta sve mogu
da izrade, naprave i umese.
Na{ {tand je zanimqiv jer
smo pored doma}e radinosti
izlo`ile i slike od suvog
cve}a i korpe. To je jedna vrsta umetnosti, jer ovo i ne
zna svako, a i nema ideja. Pone{to od toga i prodamo, uz
minimalne cene – kazala nam
je Dragana Jakovqevi}, predsednica Udru`ewa `ena „Pavlovci“ koje broji 15 ~lanica.
Sajam `enskog stvarala{tva nije bio samo povod da
`ene prika`u svoju radinost, ve} i da se istaknu problemi sa kojima se `ene susre}u, poput diskriminacije,
zlostavqawa i nasiqa.
evladina organizacija
„Lutaju}a srca“ iz Rume je imala svoj {tand
na ovogodi{wem Sajmu. Prikazali su radove `ena nastalih u okviru raznih radionica i predstavqaju izvor prihoda ~lanica tog udru`ewa.
- Udru`ewe „Lutaju}a srca“
se bavi problematikom kako
romskih `ena, tako i neromskih, u ~etiri faze Dekade
Roma, koja traje do 2015. godine. Isti~emo zna~aj emancipacije `ena u dru{tvu, a
bavimo se i za{titom `ena
od nasiqa, ne`eqene trudno}e i drugih vidova rizi~nog pona{awa. Zbog toga smo
na Sajmu izlo`ili promotivni materijal, kwige. Ovo je
prilika da promovi{emo
Udru`ewe kao nevladinu organizaciju i Kancelariju za
inkluziju Roma, koji su donatori programa – rekla nam je
Sawa Pavlovi}, predsednica nevladine organizacije
„Lutaju}a srca“ iz Rume.
Sajam @enskog stvarala{tva je bio prilika da se
spoji i lepo i korisno. @ene
su uspela da prodaju ne{to
od svojih radova, a gosti da
u`ivaju u prijatnom ambijentu uz bogatu gozbu i srema~ke
tambura{e.
N
Biqana Selakovi}
Foto: @eqko Petras
MINISTAR POQOPRIVREDE
SA[A DRAGIN:
Ku}a po~iva na `eni
Prvi Sajam `enskog stvarala{tva sve~ano je otvorio
ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Sa{a Dragin.
- Znamo da su za odr`avawe kulture i umetnosti zaslu`nije `ene, jer imaju vi{e smisla za lepo i tradiciju. Ono {to je najbitnije na
ovom Sajmu je `eqa da poka`emo da su `ene te koje velikim delom doprinose ekonomskom razvoju porodice,
naro~ito u seoskim sredinama. Jer na kraju krajeva, kako
god okrenete, ku}a uvek po~iva na `eni. @ena je ta, koja pored obavqawa svih ku}nih poslova, uspeva da bude
ostvarena i na poslovnom planu – rekao je ministar Sa{a
Dragin, otvaraju}i Sajam `enskog stvarala{tva u Sremu.
GRADONA^ELNIK SREMSKE MITROVICE
BRANISLAV NEDIMOVI]
Prilika za novo
radno mesto
Gradona~elnik Branislav Nedimovi} je istakao
da se nada da }e ovaj Sajam
uspeti da smawi nezaposlenost na teritoriji Srema,
barem za jedno mesto.
- Ovo je ne{to novo u
Sremskoj Mitrovici i na
prostoru Srema. Mislim da
je jako dobro da `ene koje su
predstavile svoje radove,
obezbede i neku zaradu za
sebe. Sajam }e biti uspe{an
ukoliko se uka`e barem jedno slobodno radno mesto za
wih – kazao je gradona~elnik Sremske Mitrovice
Branislav Nedimovi}.
POMO]NIK MINISTRA KULTURE
DU[ICA @IVKOVI]
Podr{ka Ministarstva
kulture
Ispred
Ministarstva
kulture, Sajam `enskog
stvarala{tva je posetila
Du{ica @ivkovi}, pomo}nik ministra kulture za
za{titu kulturnog nasle|a. Tom prilikom ona je rekla, da su manifestacije
ovog tipa prilika da se sagleda zna~aj kulturnog nasle|a koje je neophodno
o~uvati.
CMYK
U
2. jun 2010.
CMYK
11. „SREMSKA KULENIJADA“ U ERDEVIKU
PRILOZI ZA BIOGRAFIJU SREMSKE KULENIJADE: [tand Komore, kulenxija iz Ba~ke i junior Vuk \or|evi} sa kulenom
C
U zagrqaju kulena i vina
AL SE OVDE DOBRO JELO BA[: Ministar Dragin navalio na kulen i vino
Najboqi proizvo|a~i kulena
Za ovogodi{we, 11. po redu takmi~ewe proizvo|a~a sremskog kulena stiglo je 69 uzoraka pod {iframa industrijskih proizvo|a~a i pojedinaca. Tro~lana komisija na ~elu sa prof Ilijom Vukovi} sa Veterinarskog fakulteta u Beogradu ocenila je kvalitet predatih kulenova i utvrdila rang listu:
I) Preduze}e-preduzetnik prirodni omota~
1.’’LIPI]’’, [id
2. {ifra ’’Bresta~’’
3. ’’MESKO’’, La}arak
III) Fizi~ko lice prirodni omota~
1. {ifra ’’Privina glava’’
2. [OJI] BORISLAV, Martinci
3. MARKO MAR[I], Sremska Mitrovica
II) Preduze}e-preduzetnik ve{ta~ki omota~
1. ’’\UR\EVI]’’, Suboti{te
2. {ifra ’’Vrawe’’
3. ’’MESKO’’, La}arak
IV) Fizi~ko lice ve{ta~ki omota~
1. TOPOQSKI PAVEL, Ba~ki Petrovac
2. [OJI] BRANISLAV, Kuzmin
3. VLADISLAV GAJDOBRANSKI, Ba~ki Petrovac
Apsolutni pobednik HI ’’Sremske kulenijade’’ je TOPOQSKI PAVEL iz Ba~kog Petrovca.
proizvo|a~ ima svoj recept, ali
se sigurno u Sremu prave najboqe
kulenske kobasice. Pre slanog
u`itka preporu~ujem neki dobar
aperitiv, a posle uz kulen mo`e i
{pricer da malo razbla`i ukus i
otvori apetit – ka`e Kuzminac,
Stanko Vukadinovi} koji zajedno
sa sinom Milanom predstavqa
ume}e svoje porodi~ne tradicije
koja kako ka`e krije i malu tajnu
spravqewa kulena koja je doprinela da bude vi{estruki dobitnik brojnih nagrada. Tradicionalni vinari, stari Erdevi~ani
izlo`ili su svoje crno, belo i roze vino, a kako tvrde sve vrste
dobro idu uz kulen.
- Dobro vino se sla`e sa svakom hranom. Kulen je ipak redak
specijalitet koji ima poseban jak
ukus pa zato preporu~ujem neka
bla`a vina, da ne pokvari u`itak – ka`e Mihal Lomjanski, Erdevi~anin.
Va`an sastojak u spravqewu
kulena je paprika, a kako isti~e
Mihaq Marki, paprikar iz Ka}a
najboqa je mesnata vrsta, bez puno semenki i peteqki, a to je horgo{ka dvojka.
Ne mali broj tezgi bio je ispuwen kola~ima, krofnama, kifli-
Dobra
organizacija
Ovogodi{wa Sremska kulenijada odr`ana je u subotu 29.
maja u organizaciji Privredne
komore Srema, Op{tine [id,
Mesne zajednice Erdevik, Turisti~ke organizacije u [idu, kao
i Kulturnog centra, a manifestaciju je finansijski podr`alo i Ministarstvo poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva,
kao i Vlada pokrajine Vojvodine. Prisutni su bili ministar
za poqoprivredu, Sa{a Dragin,
koji je otvorio Kulenijadu, pozdravqaju}i sve okupqene, pokrajinski sekretar za rad i zapo{qavawe, Miroslav Vasin,
na~elnik Sremskog okruga, Sava Ali{i}, predsednica op{tine [id, Nata{a Cvjetkovi}, koja je istakla da je uspeh Kulenijade o~igledan jer svake godine
okupqa sve ve}i broj izlaga~a.
Tu su bili i Nikola Stoj{i}, u
ime
Privredne
komore
Vojvodine i Vladimir Malba{i}, direktor glavnog organizatora manifestacije, Sremske
privredne komore.
- Kada je grupa entuzijasta do{la na ideju da pokrene jednu
ovakvu manifestaciju nismo ni
pomi{qali da }e ona postati
prepoznatqiva za ceo Srem a i
{ire. Iz godine u godinu kvalitet proizvoda se poboq{ava, a
slede}e godine obe}avamo jo{
boqu organizaciju – izjavio je
Vladimir Malba{i}.
Predsednik Saveta MZ Erdevik, Zoran Ma{i}, tako|e je izrazio zadovoqstvo organizacijom i pose}eno{}u na Kulenijadi. U ime jednog od organizatora obe}ao je da }e Erdevik jo{
vi{e raditi na promociji ovog
brenda u zemqi ali i regionu.
Posle sve~anog otvarawa Kulenijada je nastavqena uz kulturno – umetni~ki program.
cima, pala~incima i drugim slatkim u`itcima koji su bili delo
vrednih ruku doma}ica, ~lanica
mnogobrojnih uduru`ewa `ena. Pored wih se nije moglo pro}i, a da
se ne proba barem jedan kola~i} i
tako poremeti ukus slanog i qutog
kulena sa prethodnih degustacija.
og dana se u Erdeviku lepo
dru`ilo i ~astilo. Iza{lo
je i staro i mlado da vidi,
proba i porazgovara. Slava kulena i vina tako ostaje u Sremu, a
svi su pozvani da se za slede}u
godinu jo{ boqe pripreme.
Marija Brwilov
Foto: @. Petras
T
CMYK
elom du`inom erdevi~kog
parka, u samom centru ovog
najlep{eg sremskog sela,
protekle subote bile su postavqene tezge na kojima su se mogli
na}i razni specijaliteti, srema~ki, ali i vojvo|anski. Kulena,
{unke, slanine, raznih vrsta kobasica, zatim sireva, vina i drugih prate}ih |akonija bilo je dosta. Ponosni izlaga~i mamili su
prolaznike seckaju}i i serviraju}i razli~ite sorte kulena, od
jarko qutog do malo bla`ih specijaliteta bez kojih se sremska
trpeza ne mo`e zamisliti. Probali su svi, deca, zatim stari
znalci koji su se takmi~ili u {to
boqoj oceni kvaliteta kulena i
gospo|e koje su tako|e pokazale
zavidno znawe. Za cenu je ipak,
malo ko pitao, jer je ovo bila prilika da se kulen proba i u wemu
u`iva, a da se prodavac ne quti
ako se ne pazari. Pored tezgi sa
su{enim kulenom, na jednoj je cvr~ila mast pod sve`im kulenskim
kobasicama koje su se prodavale
u velikoj kifli sa kupus salatom.
Naravno tu su bile i neizbe`ne
pqeskavice i ostali ro{tiqski
specijaliteti.
Od pojedina~nih proizvo|a~a
kulena najvi{e je bilo onih iz Kuzmina.
- Svaka ku}a u Sremu u kojoj se
pravi kulen ima svoju tajnu. Moraju se izabrati dobre sviwe, preko
dve godine starosti, dosta mesnate. Paprika mora biti ekstra kvaliteta, jer u suprotnom mo`e sve
da pokvari. Kada se napravi kulen od kvalitetnih sastojaka najbitnije je su{ewe i ~uvawe. Kulen se su{i pet meseci, mada mo`e i ranije da sazri. Potrebna mu
je dobra promaja, sve` vazduh, sve
mora biti u srazmeri. ^uva se u
dobrim podrumima, a naravno jede se uz neko dobro, po mogu}nosti, erdevi~ko vino – rekao nam
je Milorad @ivkovi}, ovogodi{wi dobitnik bronzane medaqe
za kvalitet na novosadskom Sajmu. Ovaj mladi Kuzminac, koji se
tradicionalno bavi proizvodwom kulena isti~e, da planira
da nastavi i pro{iri proizvodwu, u kojoj kako ka`e za razliku
od ~isto poqoprivredne delatnosti vidi neku perspektivu.
Izlo`eni kulen razlikovao se
po boji, ukusu i mirisu, ali je svaki primerak bio najboqi predstavnik svoje vrste, jer se me|u
izlaga~ima moglo ~uti da se za
Sremsku kulenijadu ~uva samo
najboqe.
- Pravi kulen nije te{ko napraviti, ali posle treba biti majstor osu{iti ga i o~uvati. Svaki
SLIKE ZA PRILIKU: Erdevi~ki folklor, ministar u lep{em dru{tvu i kulenxije iz Kuzmina
2. jun 2010.
STRANA 13.
MATURANTI MITROVA^KIH
O[ „BO[KO
PALKOVQEVI] – PINKI“
VIII - 1
Barzut Maja, Bedri~i} Borislav, Vasi} Nata{a, Vukota Nevenka, Debeqak Davor, Domba Jovan, Drobac Andrijana, Eri} Marijana,
Zorbi} Dragana, Zorbi} Dragoqub, Luki} Bojan, Joki} Milan, Malogajski Vawa, Obadovi} Nevena, Peri} Milica, Petkovi} Katerina, Puqi} Zorana, Radosavqevi} Milica,
Ri|o{i} Kristina, Rakovi} Dragana, Stankovi} Verica, ^obanovi} Milan.
Odeqenski stare{ina: Cvita Male{evi}
VIII - 2
Bo`i} Sr|an, Vaselek Jovana, Vasiqevi}
Aleksandar, Vetmi} Tamara, Vladisavqevi}
Du{anka, Vladisavqevi} Vuk, Gagi} Marko,
Deli} Nikola, Din~i} Milana, Duman~i} Natalija, @upunski Ana, @ivkovi} Mladen,
Zdelar Jovan, Ivi} Ana, Jakovqevi} Marko,
Ki{ Teodora, Krsmanovi} Nemawa, Latas Maja, Mandi} Jelena, Ne{i} Milica, Petrovi}
Nada, Popovi} Aleksandra, Papi{ta Ana,
^akmak Bojana, Travica Kristina.
Odeqenski stare{ina: Drago Trivun
VIII - 3
Angelovski Ana, Bo`i} Qiqana, Varga Vi{wa, Veskovi} \or|e, Vu~enovi} Tamara,
Glu{~evi} Aleksandar, Erdeji Anabela,
Ivankovi} Endi Amanda, Joksimovi} Marija,
Krsmanovi} Branka, Markovi} Sne`ana, Mataji} Ivona, Mirkovi} Rastko, Nedeqkovi}
Vasa, Nikoli} Slavko, Pavlovi} Nenad, Petkovi} Marija, Popovi} Bojana, Sejdi} Dragan,
Sekuli} Marijana, Stankovi} Nemawa, Stojanovi} Ana, Tre}ak Marko, Trni} Jelena,
Uvali} Andrijana, Furlan - Saboci Milena,
[auli} Adela.
Odeqenski stare{ina:
Qubica Vasiqevi} - La}arac
VIII - 4 – Grgurevci
Vaji} Dejan, Vidovi} Darinka, Vukovi}
Aleksandar, Gavri} Jelena, Erak Dragoslav,
Erak Lazar, Jeremi} Branko, Lo|inovi} Nikolina, Marjanovi} Ugqe{a, Melenti} Stevan, Mirkovi} Jelena, Ni}eti} Jovana, Petkovi} Lazar, Stani} Novica, Stefanovi}
Milorad, Tadi} Milana, Te{anovi} Marijana, Te{anovi} Nikola, Toma{evi} Aleksandar, Toma{evi} Nikolina, Toma{evi} Radenko, Toma{evi} Uro{, Tomi~i} Milan,
Tom~i} Mladen.
Odeqenski stare{ina: Igor Do{en
O[ „JOVAN JOVANOVI] –
ZMAJ“
VIII - 1
Stefan Aleksi}, Biqana Bori}, Dragana
Vegner, Filip Vu~i}, Marko Davidovi}, Sawa Drqa~a, Vawa Drqa~a, Mirjana \ur|evi}, Katarina @ivkovi}, Tamara @upunski,
Lidija Jovanovi}, Nemawa Kuzminac, Vladimir Lazi}, Jovana Maricki, Marijana Mackani}, Milenko Novakovi}, Strahiwa Pelki},
Sara Ples, Aleksa Radojevi}, Stefan Radivojevi}, Jovana Stajki}, Milo{ Star~evi},
Milica Stoji}, Ivana Svilar, Kristina Fri{~i}, Dragana ^ovi}, Du{ka [oji}.
Odeqenski stare{ina: Mira \uri}
VIII - 2
Neboj{a Banovac, Dejan Boji}, Igor Burlica, Branislav Vaselek, Dejana Ga}a, Igor
Dut~ak, Luka \or|i}, Tomislav Erdeg, Sara
Ivanovi}, Nikola Juri{i}, Nemawa Kalini}, Aleksandar Kova~evi}, Dajana Kosti},
Leonid Lepoti}, Nina Maqkovi}, Natalija
Mari}, Duwa Milivojevi}, Tamara Milosavqevi}, Milutin Mitrovi}, Nikola Mi{i},
Teodora Nedimovi}, Branislava Paldrmi},
Stefan Pejakovi}, Aleksandar Popovi}, Nevena Radmanovi}, Marko Rakovi}, Uro{ Ristivojevi}, Vawa Simi}.
Odeqenski stare{ina: Nada Joni}
VIII - 3
Olga Adamovi}, Milan Barjaktarevi}, Dimitrije Beqanski, Isidora Bere`ni, Dejan
Buha, Petar Veqanoski, Tamara Damjanovi},
Nata{a Jano{evi}, Aleksandar Jevremovi},
Igor Joveli}, Sawa Kolar, Milan Lazarevi}, Ana Qubi{i}, Mirjana Manojlovi}, Teodora Mataruga, Miwa Maxi}, Danica Milinkovi}, Dragan Novakovi}, Nina Ostoji}, Vida
Radovanov, Bojana Radanovi}, Marko Radmanovi}, Marko Raji}, Jelena Savi}, Katarina
Sekuli}, Kristina Stoki}, Milo{ Tanasijevi}, Nikola Tepavac, Damir Tiri}, Nata{a
Uvali}, Slobodan Uvali}, Mihajlo Ujvari.
Odeqenski stare{ina:
Zvezdana Simi} - Kurixa
[a{inci
Predrag Bogdanovi}, Maja Vuka{inovi},
Jovana Divni}, Tijana Zmijanac, Nikolina Jovi}, Mladen Mati}, Aleksandar Milanovi},
Milenko Nedeqkovi}, Milo{ Obrenovi},
Bo{ko Radi~i}, Dragan Ristanovi}, Radovan
Savi}, Milan Xelajlija.
Odeqenski stare{ina: Joca Kop~i}
14. STRANA
Jarak
Milutin Grkovi}, Bojan Dani~i}, Ratko Pavlovi}, Milan \ur|evi}, Marko Eri}, Bojan
Staj~i}, Aleksandar Dobri}, Nemawa Marki}evi}, Vuk Vukosavqevi}, Stefan Dobri},
Jelena Vasi}, Marija Stevanovi}, Ana Simovqevi}, Milica Mili}, Marijana Gaji}, Milica Kuzmi}, Dajana Lon~arevi}, Marija Prekqu{aj, Milica Savi}, Dragana Simi}.
Odeqenski stare{ina: Miroslav Pevac
O[ "SVETI SAVA"
VIII - 1
Mario Major, Sawa Makivi}, ,ana Vorguca,
Bojana Bala{, Marija Atanackovi}, Nemawa
Radovanovi}, Vojislav Kosijer, Predrag Rakovi}, Igor vi}i}, Nemawa Babi}, Bojana Ga}e{a, Tijana Milakovi}, Ksenija Kova~, Radomira Trivanovi}, Ma{a Rezi}, Mi{a Perge, Borislav Lazi}, Nata{a Jovanovi}, Sr|an Kri~kovi}, Tijana Milovanovi}, Dragana
Beader, Vawa Milovac, Milo{ Miki}, ,ana
Drobac, Jelisavka Duki}, Aleksandra Maksimovi}, Milo{ Savi}, Danijela Jovanovi},
Vawa Ostoji}
Odeqenski stare{ina: Nevenka Vukadinovi}
VIII - 2
Kristina Ani~i}, Vladimir Li`enes, Nata{a Naranxi}, Bojana Nedeqkovi}, Dragana
Kova~evi}, Milo{ Sekuli},Nina Zaringer,
Milica Kurti},Ranko Baki}, Bojan Kli~ari},
Tatjana Solarevi}, Danilo Bori~i}, Aleksandar Jovanovi}, Milica Laki}, Sawa
Stankovi}, Dalibor Mihaqevi}, Sawa Milanovi}, Bogdan Jagodi}, Sne`ana Kaji{, Du{ica Mitrovi}, Rada ^eni}, Milica Miqatovi}, Jelena Risti}, Katarina Trbojevi}
Odeqenski stare{ina: Sr|an Bo`i}
VIII - 3
Ivana Ke~i}, Vuk Mijatovi}, Nikola Kli~ari}, Nikolina Kati}, Nata{a Samac, Dejan
Miku{, Katarina Bere`ni, Aleksandar \ermanovi}, @eqko Makivi}, Tawa Drini}, Kristina Klincov, Aleksandar Pap, An|ela Saranovac, Sr|an Jel~i}, Stevan Stoki},
Lazar Brodali}, Igor Lackovi}, Jovana Vuki}, Sofija Skuli}, Jovana Stojanovi}, ,ana
Stojanovi}, Vojislav Kotarac
Odeqenski stare{ina:
Qubica Dimitri{in
VIII - 4
Bojan Bo{kovi}, Vuk Parmakovi}, Awa Simi}, Kristina Vukadinovi}, Jovana Bo`i},
Nikola \urovi}, Elena Stojanovi}, Tawa Cime{a, Dejana Jovanovi}, Bojan Mitrovi}, @eqana Poqak, Martin Bando, Milo{ Mari~id, Milo{ Danilovi}, Gordana Vesi}, Nikola Sladi}, Vawa Vasili}, Vladimir Georgijevi}, Sawa Gruji}, Jovana Milinkovi}, Dragi{a ^ugaq, Vawa Petkovi},
Odeqenski stare{ina: Jelena Sav~i}
Odeqewe Divo{
Milena Bani}, Jelena Vujinovi}, Nikola
Vukomanov, Milica Ili, Dragana Ko~i} Tamara Kraj~ek, Nikolina Mitrovi}, Dejan Ni-
koli}, Milan Nikoli, Milorad Plav{i, Nevena Ruvarac, Branislav Svir~evi}, Jovan
Filipendi},Stevan ^ekerinac, Jelena [i{akovi}, Marko Tatqak, Sne`ana Bu|a Divo{
Odeqenski stare{ina: Danica Vejnovi}
Odeqewe ^alma
Qubomirka Vukmir, Rade Grbi, Dragana \ukid, Milutin Zec, Miroslav Isakovi}, Jovana Keki, Marija Milo{evi}, Renata Joji},
Miroslava Milo{evi}, Zorica Petkovi}, Danica Trebovac, Radovan ^avi}, Filip Cvijeti}
Odeqenski stare{ina: Nata{a Ga~i}
O[ „JOVAN POPOVI]“
VIII - 1
Bijedi} Nikolina, Ðakovi} Vuka{in, Kr~edinac \or|e, Gerguri Anita, Hajnal Anamarija, Jeremi} Stevan, Josipovi} Gordana,
Kravec Kasija, Lepinica Jovana, Malinovi}
Marko, Ma{i} Danijel, Miki} Borislav, Miki} Dajana, Novotni Jelena, Pani} Hristina,
Panzalovi} Darko, Pa{i} Nina, Radovanovi} Katarina, Strni{a Dejan, Vukmir Aleksandar, @ivani} Nikolina.
Razredni stare{ina: Vera Sladi}
VIII - 2
Bijeli} Jovan, Grgi~evi} Kristina, Ili}
Magdalena, Ja{}ur @eqka, Hidanovi} Sonita, Jovanov Jelena, Miqatovic Igor, Krsti}
Jovana, Nedi} Nikolina, \ordjevic Tamara,
Novakovi} Nemawa, Petkovi} Bogdan, Petrovi} Danilo, Proki} Bogdan, Proki} Tatjana,
Sekuli} Aleksandar, Sladek Ivana, Slomo
Katarina, Strni{a Miroslav, Tica Uro{, Vasi} Georgije, Vla{kali} Dragan, Vrawe{ Sr|an, Vuleti} Ivana.
Odeqenski stare{ina:
Biqana Radovanovi}
VIII - 3
Baraksadi} Milijana, Bla{~ak Anabela,
Cviji} Boban, Gaji} Jelena, Goli} Lazar, Han~ovski Dragana, Lazarevi} Mileva, Lazi}
Milica, Qubinkovi} Milo{, Ma{trapovi}
Sa{a, Medi} Jovana, Mijoni} Danilo, Miqanovi} Nikolina, Milovanovi} Jovana, Mojsovski Dejan, We`i} Milica, Rai~evi} Mom~ilo, Sav~i} Ivana, Simi} Milan, Sladek
Predrag, Tomi} Jelena, Veli~kovi} Milo{,
Vlaisavqevi} Budimir, Vorotwak Aleksandar, Vukovi} Bojan.
Odeqenski stare{ina: Sawa Pavlovi}
VIII - 4
]iri} @ivan, Filipovi} Bojan, Juri{i}
Valentina, Kalini} Katarina, Kirjakovi}
Aleksandra, Kuruc Marko, Maksimovi} Marica, Markovi} Milo{, Markovi} Ra{a, Ne{kovi} Pavle, Nikoli} Vladimir, Nikoli}
Marija, Pewa{kovi} Marko, Prelaz Marija,
Raduki} Jovana, [andor David, Savi} Tamara, [krivaw Dragan, Vasiqevi} Katarina,
Verinac Jelena, Vu~anovi} Mirko, @arko
Ivan, Zelenkovi} Bojana, \or|evi} Aleksandar, Foro Sandra.
Odeqenski stare{ina:
Dragica Ivankovi}
VIII - 5
Ani~i} Petar, Bara} Nemawa, Bojani}
Aleksandar, Ðor|i} Danijel, Hladik Miroslav, Jagwi} Petra, Jeli} Dajana, Kala~ Denis, Cvetkovic Nikolina, Kowevi} Uro{, Kuzmi} Bojana, Lazi} Jelena, Lopin Andrej, Mihajlovi} Miqana, Milovanovi} Nikola, Novakovi} Nikola, Ogwenovi} Na|a, Samarxija
Nata{a, [apowa Nata{a, Sokaqski Jovana,
Trni} Nenad, Verinac Aleksandar, @urovski
Sara, Trivi} Bojan.
Odeqenski stare{ina: Olivera \akovi}
VIII - 6 Veliki Radinci
Cerovac Branislav, Eri} Nenad, Graovac
Nikola, Ili~i} Jasna, Jeli} Nikola, Ma~vanski Mi{a, Malijevi} Mladen, Marinkovi} Dejan, Proti} Zoran, Stanivukovi} Mirko, Stanivukovi} Milo{, Stevanovi} Jelena, Stevanovi} Stefan, Todorovi} Jovan,
@ili} Dra{ko.
Odeqenski stare{ina: Marija Vujanovi}
O[ „TRIVA VITASOVI] –
LEBARNIK“ LA]ARAK
VIII - 1
Slobodan Ozimkovi}, Aleksandra Popovi}, Zoran Popovi}, Ksenija Preksavec, Sr|an Ratkovi}, Dana Soviq, Marko Herceg,
Stojan Xodan, Nikola [amara, Lidija Arbanovski, Sawa Babi}, Dejan Bala, Drago Bijeqi}, Nata{a Bogi}, Ivana Bojki}, Lidija Ze~evi}, Marko Jovanovi}, Milica Jovan~evi},
Nikola Klincov, Tatjana Kne`evi}, Ilija
[arac, Nikola Mrk{i}, Stefan Ov{ek, Sla|ana Nikoli}.
Odeqenski stare{ina: Jasna Cvijeti}
VIII - 2
Maja Vuleti}, Borivoj Divqak, Marijana
\uri}, Milan Zec, Rade Igwatovi}, Ivana
Komnenovi}, Milan Krsti}, Kristina Qubi{i}, Milan Ma~ki}, Milo{ Nikoli}, Du{an
Wegovanovi}, Aleksandra We`i}, Zoran
Obren~evi}, Ivana Petrovi}, Jelena Petrovi}, Selena Ribi}, Ivica Svilokos, Maja
Stanivukovi}, @ivan Stepanovi}, Mina [ajkovi}, Maja Tucakovi}, Lazar Sedlarevi},
Jovana [trba~ki, Milana Arbutina, Duwa
Bara}, Aleksandra Vaji}, Boban Tomi}.
Odeqenski stare{ina:
Biqana Duduk - Milovanovi}
VIII - 3
Sla|ana Vukoli}, Tamara Vukoli}, Dejan
Varme|a, Obrenka Golubovi}, Milo{ @abi},
Marko Kelava, Jelena Krsti}, Marko Kova~evi}, Marko Kuqa, Nikolina Lali}, Bojan Luki}, Milica Lukanovi}, Stefan Mari~i},
Aleksandra Mici}, @eqka Popovi}, Jelena
Popovi}, Uro{ Savi}, Miodrag Sokolivi},
Aleksandar Staj~i}, Predrag Todorovi}, Dejan [aji}, Dejan \eni}, Krstina Jev|eni},
Milica Augustinovi}, Jelena Budim~i},
@eqka Blagojevi}.
Odeqenski stare{ina: Rada [panovi}
VIII - 4
Svetlana Duganxi}, Aleksandra \ukanovi}, Neboj{a Zari}, Aleksandar Jela~a, Ne-
2. jun 2010.
OSNOVNIH [KOLA
mawa Jovanovi}, Vladimir Koji}, Sne`ana
Kowevi}, Milena Luni}, Sre}ko Matijevi},
Katarina Mihajlovi}, Marko Ninkovi}, Tawa We`i}, Aleksandra Pisarevi}, Jovana
Plav{i}, Nikolina Puqi}, Milan Puri},
Dejan Raki}, Nedeqko Savi}, Mirjana Stanivukovi}, Vasa Tomi}, Du{ko ]elap, Aleksandra Ru`i}, Lazar Bara}, Sr|an Gari},
Dejan Boji}, Aleksandra Jano{ko.
Odeqenski stare{ina:
Slobodan Nadoveza
O[ „DOBROSAV
RADOSAVQEVI] – NAROD“
MA^VANSKA MITROVICA
VIII - 1
Beri} Nenad, Vasiqevi} Wego{, Veli~kovi} Miqan, Golubovi} Nikolina, Eror Slavko, Ivankovi} Verica, Jovanovi} Qubica,
Radivoj Jovi}, Jovi~i} Milica, Krsmanovi}
Lazar, Qubi{i} Milan, Male{evi} Kristina, Mini} Vladimir, Simi} Cvetin, Stankovi} Aleksandar, Topi} Nemawa, Tomi} Jelena, ^upi} Milo{, Cerov~evi} Damjan, Basrak
Milena, \erfi} Ivana, Qubi{i} Milenko,
Nikoli} Sandra, Parmakovi} Jelena, Marinkovi} Radivoje, Dabi} Violeta.
Odeqenski stare{ina:
Vesna Vojinovi}
VIII - 2
Aleksi} Vladimir, Aleksi} Slavica, Antoni} Tijana, Veqkovi} Dragan, Veqkovi}
Zoran, Jovanovi} Dajana, Jovanovi} Du{an,
Jovanovi} Milan, Karakli} Igor, Miqkovi}
Sr|an, Mirkovi} Maja, Nikoli} Marina, Peji} Du{an, Petri} Sandra, Radovanovi}
Aleksandar, Ristivojevi} Sa{a, Turudi}
Natalija, Jeliki} Stefan, Jovanovi} S Milan, Jovanovi} Sla|ana, Mirkovi} Marko,
Ribar Milo{, Savati} Nevena, Uro{evi}
Aleksandar, Nikoli} Jelena, Klincov Du{an, Klincov Dragan.
Odeqenski stare{ina: Miqan Gar~evi}
VIII - 3
Belin~evi} Nata{a, Brodi} Nina, Vi}enti} Darko, Vi}enti} Natalija, Dostani}
Stefan, \oki} Stefan, Erkanovi} Branko,
Ivkovi} Kristina, Jankovi} Jovan, Jovanovi} Ivana, Kova~evi} Slavoqub, Kova~evi}
Toni, Qubi~i} Marija, Miqkovi} Jelena,
Mi{~evi} Aleksandra, Mom~ilovi} Bojana,
Nasti} Nata{a, Radivojevi} Danica, Romandi} Nikola, Tomi} Strahiwa, Cvetanovi}
Nikola, Jadranski Zoran, Milosavqevi}
Mirjana, Ubiparip Radmila, Tanasi} Milan,
Tintor Nemawa.
Odeqenski stare{ina:
Dragica Topalovi}
VIII - 4 Ravwe
Ban~evi} Jovica, Baxi} Sini{a, Belovukovi} Milica, Bude~evi} Milica, Dom~i}
Branko, Dom~i} Dragana, Dom~i} Dragiwa,
Duki} \or|e, \ukanovi} @eqko, Stankovi}
Nata{a\oki} Vlada, Jovanovi} Aleksandar, Nikoli} An|elija, Nikoli} Rade.
Odeqenski stare{ina: ^edomir Duki}
VIII - 5 No}aj
Vladisavqevi} Nata{a, Vojnovi} Tina,
\oki} Milan, Ili} Kristina, Jankovi} Daliborka, Jankovi} Milan, Jeliki} Ivana,
Jeliki} Marko Lov~evi} Milan, Manojlovi}
Dragana, Marjanovi} Svetlana, Pandurevi}
Vladimir, Toji} Andrijana, Toji} Nemawa,
Turudi} Nemawa, Gospovi} Vladimir.
Odeqenski stare{ina: Jelena Trivkovi}
VIII - 6 No}aj
Vukosaovi} Nikolina, Vu~enovi} Milo{,
Gaxuri} Branislava, Lov~evi} Ivana, Lov~evi} Jovan, Mezi} Tijana, Pepel~evi} Milica,
Sam~evi} Marko, Sretenovi} Bojana, Sretenovi} Miroslav, Stani} Ivan, Trivkovi} Jelena, Tripi} Stevan, Vu~enovi} Milan.
Odeqenski stare{ina:
Aleksandar Milo{evi}
O[ „BRANKO RADI^EVI]“
KUZMIN
VIII - 1
Bra{anac Jovana, Bogdanovi} Stefan,
Vladisavqevi} Vladimir, Vuleti} Mladen,
Gajdo{ Kristina, Grbi} Aleksandra, Dimitrijevi} Branislava, Dimitrijevi} Dejan,
@ivanovi} Qubi{a, @ivanovi} Marko, Kragovi} Mirko, Mari} Zorica, Markovac Bojan,
Pavlovi} Mile, Pani} Nata{a, Riki} Dragana, Smoqani} Miroslava, Su{i} Nikola,
Cvetin~anin Slobodan, [oji} Marija, [u{a
Kristina.
Odeqenski stare{ina:
Sini{a Orlovi}
VIII - 2
Armakovi} Vesna, Bo`i} Marija, Veselinovi} Aleksandar, Vladisavqevi} Mihajlo,
Vojinovi} Vladimir, Vrhovac Aleksandar,
Dudok Maja, \ur|evi} Uro{, Zeki} Marijana,
Jovanovi} Bojana, Qubi~i} Du{an, Makitanovi} Milana, Mahovac Ivan, Pe~enica Violeta, Pe~enica Dejan, Sekuli} Bojana, Simi} Mladen, Stefanovi} Katarina, Stojano-
2. jun 2010.
vi} Aleksandar, Tomi} Radmila, ]uk Nikola, Crnogorac Nikola
Odeqenski stare{ina:
Aleksandar Vojisavqevi}
VIII - 3
Be{li} Miodrag, Golo Nikolina, Grgin
Bojan, Draji} Nikolina, Kova~evi} Cvijetin,
Manojlovi} Mirjana, Manojlovi} Sawa, Mitrovi} Maja, Nikoli} Slavica, Savi} Sa{a,
Sedlarovi} Nenad, 12. Trnini} Sa{a.
Odeqenski stare{ina:
Milan Nestorovi}
O [ „JOVAN JOVANOVI]
– ZMAJ“ MARTINCI
VIII - 1
Nata{a Brko, Jelena Garunovi}, Tamara
Garunovi}, Igor Grbi}, Marija Grbi}, Slavoqub Jovanovi}, Blagoje Joveli}, Igor Joveli}, Jovan Karoli}, Tawa Krsti}, @eqka
Lutovac, Gordana Male{evi}, Danica Maricki, Borislav Markovi}, Ivana Nikoli},
Jovan Parmakovi}, Dragana Prodanovi}, Lidija Radakovi}, Bojana Risti}, Selakovi}
Branko, Nikolina [kori}, Sava [panovi}.
Odeqewski Stare{ina: Jasna Papi{ta
VIII - 2
Jovana Blagojevi}, Kristina Eri}, Vojin
@uni}, Milica Lazi}, Jovana Luki}, \or|e
Maricki, Suzana Marjanovi}, Biqana Milin~i}, Irina Mimi}, Milan Milo{evi},
Sla|ana Radi}, Nikola Risti}, Nikola Siker, Nenad Sekuli}, Mom~ilo Stani{i}, Ogwen Stojni}, Neboj{a Talirovi}, Branislav
Tomi}, Andrijana Terek, Natalija Uro{evi},
Milan Filkas.
Odeqenski stare{ina: Radovan @upunski
O[ „SLOBODAN BAJI] –
PAJA“
VIII - 1
Nedimovi} Mile, Laketi} Bogdan, Dabi}
Petar, Galeti} Damir, Bora Avramovi}, Svetlana Babi}, ^uli} Stefan, Vukovi} Ana,
Dini} Aleksandra, Vujinovi} Sla|ana, Mi}i} Milo{, Kuku} Nikola, Angelovski Andrijana, Fernc Marija, Sladi} Branislav,
Cvijeti} Jovan, Marjanovi} Vladimir, Jakovqevi} Stefan, Kurjak Sr|an, Markovi}
Darko, Solarevi} Aleksandar, Guslov Milo{, ]elap Jelena, Reli} Marijana, Vasiqevi} Blagoje, Kova~evi} Sla|ana.
Odeqenski stare{ina:
Mirko Mladenovi}
VIII - 2
Gas Sa{ka, Miladinov Stefan, Kuli}
Marko, Buboti} Milo{, Tojagi} Aleksa, Sladojevi} Milorad, Bani} Marina, Babi} Sne`ana, Jakovqevi} Jovana, Vojvodi} Jelena,
Koji} Bojana, Novak Boban, Cucani} Ksenija,
Cucani} Teodora, Kor~ok Nata{a, Maleti}
Ratko, [e{kevi} Radovan, Mar~eti} Tomislav, Samarxija Ogwen, Anti} Aleksandar,
Leki} Nikola, Abramovi} Jovana, Jeli} Nemawa, \or|evi} Marko, Nikolin Sr|an.
Odeqenski stare{ina: Zoran Kova~i}
VIII - 3
Sedlarovi} Milan, Zubi} Jovana, Mileki} Zdravko, Sekuli} Milena, Duji} Ana,
Jankovi} An|ela, Korman Bojana, Bojandi}
Aleksandra, Kvrgi} Milo{, Savi} Dragan,
Mihajlovi} Nemawa, @ivkovi} Nenad, Toma{evi} Dejan, Qubi{i} Milorad, Kova~evi}
Zoran, Radovanovi} Denis, Stankovi} Nemawa, Sedlarevi} Milo{, Daki} Milica, Toma{evi} Katarina, Gruji~i} Marko, Mihajlovi} Milan, Babovi} Danijela, Nedimovi}
Milo{.
Odeqenski stare{ina: Slavko Grabi}
Ma|elos
Gaji} ^edomir, Divqak Nenad, \uri} Milo{, @i`i} Slobodanka, Jeli} Sr|an, Kusi}
Ana, Lu`aji} Sandra, Markus Nikola, Mi{kovi} Zoran, Nedi} Kristina, Rosi} Nikola,
Rosi} Nikolina, Savi} Stefan, Stepanov
Milo{, Tijani} Tijana, Vreki} Stojan, Seli}
Goran, Anoj~i} Jelena, Bilbija Jovana.
Odeqenski stare{ina: Zlata Xani}
[OSO „RADIVOJ
POPOVI]“
VIII - 1
Jovanovi} Dragan, Sekuli} Petar, Jovi}
Andrija, Veli} Vladimir, Despotovi} Mladen, Stepanovi} Milo{, Stojkovi} Danijela, Nikoli} Kristina, Vukovi} Milan, Macura Zoran.
Odeqenski stare{ina: Jelica Divqak
VIII - 2
Bere`ni Leona, La|evac Miroslav, Jankovi} Stefan, Mili} Sini{a.
Odeqenski stare{ina: Dijana Ja{}ur
MATURANTI PE]INA^KIH
OSNOVNIH [KOLA
O[ “SLOBODAN BAJI] PAJA” PE]INCI
Arbutina Sini{a, Baji} Zorica, Baki}
Sla|ana, Baki} Sr|an, Banova~ki Stevan,
Berber Aleksandar, Bogi~evi} Marko,
Cvjetinovi} Marko, ]iri} Ivana, ]iri}
Jovana, ]uri~i} Marko, Dimitrijevi}
Aleksandar, Dimitrijevi} Gordana, Din~i} Nemawa, \eli} An|ela, \ur|evi}
Stevica, Dobrilovi} Nikola, Dragojlovi}
Nikolina, Drpa Vojislav, Dudi} Dragoslav, Diki} \or|e, \oki} Milan, Gaji}
Nata{a, Glumac Nikola, Gmizi} Marijana,
Gordi} Jelenko, Gruji} Gordana, Gruji~i}
Ivana, Hirki} Dejan, Ili} Stefan, Jakovqevi} Nikola, Jakovqevi} Stevan, Jeremi} Aleksandar, Jeremi} Dragana, Jovanovi} Jelena, Jovanovi} Nada, Kovanovi}
Sr|an, Jovi~i} Petar, Jovi~i} Zoran, Kaji{ Nevena, Klincov Gojko, Kne`evi} Milica, Kova~evi} Branislav, Kova~evi~
\or|e, Kova~evi} Milutin, Krwulac Sne`ana, Qubojevi} Aleksandar, Luki} Dejana, Maksimovi} Igor, Markovi} Ivana,
Markovi} Slobodanka, Mesarovi} Ivana,
Mi~i} Milica, Mili}evi} Bojana, Milivojevi} Marica, Mi{kovi} Aleksandar,
Naji} Dragana, Nedeqkovi} Marko, Ne{kovi} Dragana, Nikoli} Dragan, Nikoli}
Jelica, Nikoli} Verica, Opa~i} Milan,
Pandurovi} Milica, Pani} Ivana, Pani}
Jovana, Pani} Marina, Panti} Bojana, Pavlovi} Marko, Peri{i} Milo{, Petkovi}
Gordana, Petrovi} Bo{ko, Petrovi} Milena, Petrovi} Vladimir, Plav{i} Ivana, Popadi} Aleksandar, Pu|a Mileva,
Radivojevi} Vuka{in, Radujkov Aleksandra, Raji} @ivko, Savati} Nemawa, Savati} Nenad, Savkovi} Katarina, Savkovi}
Petar, Savkovi} Slavoqub, Savkovi}
@eqana, Simi} Jelena, Stani{i} Jelena,
Stefanovi} Petar, Stepanovi} Marina,
Stojakovi} Nenad, Stoj~evi} Mateja, Supur Jelena, [ovqanski Ivan, Teodorovi}
Marinela, Teodorovi} Luka, Trkuqa Marijana, Uro{evi} Aleks, Vukin An|ela,
Vukosavqevi} Ivana, Zaklanac Petar,
@ivi} Dejana, @uti} Dragomir.
O[ "DU[AN VUKASOVI]
DIOGEN" KUPINOVO
Erdeqan Nikola, Jovanovi} David, Jovanovi} Jelena, Jovanovi} Ru`ica, Jovanovi} Svetlana, Kosti} Marina, Kobilarev Zoran, Lakato{ Marko, Luka~ Bogdan,
Luki} Stefan, Lu`aji} Nemawa, Livwak
Uro{, Majstorovi} Petar, Marjanovi} Sawa, Marjan nenad, Rado{evi} Ivana, Radanov Tamara, Saxak Du{an, Bastaji} Milica, Budim~i} Milica, Vuki} Nenad, \uri~i} Nevena, Lazi} Jovana, Jovanovi}
Ivana, Ivan~ok Aleksandra, Jovanovi}
Nikola, Mati} Bojana, Milivojevi} Kristina, Topalovi} Vladan, Balaban Branko, Barbi{ Predrag, Vasi} Milica, Vuka{inovi} Marko, Aleksandar-Kristijan
Markovi}, Kne`evi} Branislava, Lisulov
Danijela, Nikoli} Nikoleta, Obreni}
Darko, Plav{i} Maksim, Po{arac Zorica,
Po{arac Milica, Raki} Marko, Xakula
Valentina, Andri} Goran, Vorkapi} Milica, Gotovac Zorana, Gotovac Milorad, Devrwa Nikola
O[ „DU[AN JERKOVI]
U^A“ [IMANOVCI
VIII - 1
Nikola Despotovi}, Danica @e`eq,
Ivan @e`eq, Milica Karla{,Marija Kova~evi}, Sr|an Lali}, Ivana Mari}, Mihajlo Ostoji}, Andreja Radosavqevi}, Kosta Radosavqevi}, Katarina Stojilkovi},
Marija Todorovi}, Nina ^antri}
VIII - 2
Darko Bosi}, Valentina Bujila, Igor
Vuleti}, Milica Goli}, Sne`ana Jefti},
Bojan Jovanovi}, Svetlana Kara~, Stefan
Qubinkovi}, Marko Mandi}, Nadica Radosavqevi}, Milana Savatovi}, Katarina Stefanovi}, Nenad Stojanovi}, Milo{
Te{i}, Milan Vu~ini}, Milica Ugarkovi}, Sr|an ^avi}
VIII - 3
Milo{ Crepuqa, Sne`ana ^enad, Marija Drqa~a, \or|e \or|evi}, Sandra Ili},
Miroslav Jefteni}, Nenad [erbexija,
\or|e Qubi~i}, Ivan Mijatovi}, Nikola
Ne{kovi}, Sr|an Pavi~i}, Ivana Pani},
Marija Radovac
VIII - 4
Katarina Gara{anin, Ivan Devrwa,
Vlada \or|evi}, Danica \or|evi}, Jovana Ilijin, Du{an Jovanovi}, Filip Jovanovi}, Boban Jovi~i}, Marijana Klin~arevi}, Anita Kova~evi}, Marijana Kova~evi}, Milan Maksimovi}, Tamara Maksimovi}, Aleksandar Mirkovi}, Petar Peto{evi}, Marko Petrovi}, Maja Ostoji}, Marina Jev|eni}, Danijel Banti}, Milica
Jovanovi}, Filip Mati}, Nikola Marjanovi}
MATURANTI IRI[KIH
OSNOVNIH [KOLA
O[ „DOSITEJ
OBRADOVI]“ IRIG
VIII-1
\or|e Abramovi}, Marija Avramovi}, Sawa Antunovi}, Sr|an Bakai, Vladimir Veli~kovi}, @eqka Georgijevi}, Sla|ana \uki}, Marina Krsti}, Dejan Lazar, Aleksandra Luki}, Sima Maleti}, Bojan Mandi},
Marija Mijatovi}, Bo`idar Milovukovi},
Konstantin Milo{evi}, Sr|an Slovak, Sima Smiqawi}, Suzana Sulomar, Marko Tagliavia, Nemawa ]a}i}, Milan ]iri}
Odeqewski stare{ina:
Maja Vuksanovi}
VIII-2
Stevan Beli}, Jovana Geci, Ratko Zagorac, Filip Ivani}, Isidora Koro{ec, Milica Milo{evi}, Aleksandar Munxi}, Bojan Pavin, Branislava Pani}, Verica Radi}, Stevan Radi}, Ivana Risti}, Danijel
Rokni}, Igor Rude`, Miloqub Sekuli},
\or|e Stanoj~ev, Milan Stojisavqevi},
Pavle Ston~ik, Vera Urban, Danijela [evi}, Milorad [orgi}
Odeqewski stare{ina:
Sawa Medi}
VIII-3
Milica Dubroja, Danijela Sabo, Stevan
Mari}, Stefan Mandi}, Nemawa Kalaver,
Branislav Kockarevi}, Zorana Mi}i}, Svetlana Pani}, Predrag Kezmi}, Ilija Suboti}, Nikola Zari}, Nemawa Mari}, Ivan
Markovi}, Sr|an @ivan~evi}, Dimitrije
Koledin, Teodora Radulovi}, Pero Luki},
Jovana Luki}, Sara Kova~, Ivona Pap
Odeqewski stare{ina:
Bo`ana Grbi}
O[ "Dositej Obradovi}"
O[ „MILICA
STOJADINOVI] SRPKIWA“ VRDNIK
Bibi} Milica, Vi{wovski Emanuel, Vondra~ek Bojan, Vukovi} Milica, Vuk~evi}
Jelena, Gledi} Emilija, Dra`i} Zorica,
Dra~a Mirko, Ivani{evi} Predrag, Jawi}
Nikola, Jerkovi} Milo{, Kerkez Predrag,
Kova~evi} Tamara, Kongo Denis, Krsti} Danijela, Milakovi} Helena, Pi`em @eqka,
Sladojevi} Wemawa, Stojanovi} Dragan,
Bakalovi} Zoran, Majstorovi} Milan, Mirkovi} Nemawa, Petakovi} Nikolina, Radoj~i} Du{an, Radoni} Aleksandra, Rodi}
\or|e, Savi} Nikola, Stojkovi} Aleksandra, Utvi} Marina, Gruji} @ivan, Kirjakovi} Tatjana, Todorovi} Jovana, Da{i} Bogdan, Babnik Doris, Baji} Milan, Deji} Konstantin, @ugi} Marinko, Ivani} Dajana,
Ili} Nemawa, Jokanovi} Vuk, Nonkovi}
Stefana, Pavi~i} Ana Marija, Pavlovi}
Danijel, Peki} Milka, Pokrajac Igor, Poli} Jovana, Savi} Aleksandra, Stojkovi}
Bojan
Razredne stare{ine:
Zorka Radujkov i Zorica Devrwa
STRANA 15.
Crkveni
kalendar
sreda 2. jun (20. maj)
Sveti mu~enik Talalej; prep.
Stefan Piperski
Talalej be{e
rodom iz Livana,
lekar po zanimawu. Neobi~ne lepote izgledom i
uzrastom.
Postradao 284. godine.
Stefan je ro|en u plemenu nik{i}kom u selu
@upi. Podvizavao se najpre u manastiru Mora~i, potom u Piperima. Skon~ao 1697. godine.
~etvrtak 3. jun (21. maj)
Sveti car Konstantin i carica
Jelena: prep. Jelena De~anska
Sin i majka.
Konstantin dade
slobodu hri{}anima 313. godine.
Jelena skon~ala
327. godine a
Konstantin 337.
godine. Konstantin je sagradio
divan grad Konstantinopoq (Carigrad), a Jelena prona{la ~asni
Krst Gospodwi.
petak 4. jun (22. maj)
Sveti mu~enik Jovan Vladimir, knez srpski
Od roda kne`evskog iz Zahumqa. Kao vladar
mudar, milostiv,
krotak, devstven
i hrabar. Na prevaru ubijen 1015.
godine.
Horoskop
OVAN: Romanti~no ste raspolo`eni. Po{to
slobodno vreme provodite u dru{tvu, lepo se
ose}ate. Shvatili ste da je ono ~ega se u`asavate - samo}a. Niste zadovoqni poslom kojim
se bavite, posebno ako se on svodi na rutinu.
Razmi{qate o tome da ga promenite ili da u wega unesete inovacije. Morate savladati hipohondri~nu crtu
karaktera. Mnogo vremena provodite u strahu od
bolesti.
VAGA: Ni{ta lep{e nego kad se racionalna
Vaga zaqubi. Prepustite se partneru i
u`ivajte. Pred vama su dugi topli dani.
Nastojte da na adekvatan na~in re{ite
jednu dilemu. Po{to razum trenutno ne poma`e, reagujte srcem. Dozvolite sebi i takav luksuz. Mogu}i su
problemi sa jetrom i pankreasom usled lo{eg rada
organa za varewe.
BIK: Javqa se `eqa da se nametnete u onome
~emu niste vi~ni. Morate biti objektivniji
prema sebi ukoliko `elite da iz trenutne
situacije izvu~ete maksimum. U sve {to
radite unosite celog sebe. Emotivniji ste nego {to to
okolnosti na poslu zahtevaju. Neko od saradnika ko~i
vas u akcijama. Problemi su vezani za nekontrolisano
uno{ewe hrane.
[KORPIJA: Nova qubav je na vidiku.
U`ivate u zagrqaju voqene osobe. Ne
mo`ete da poverujete da je to stvarnost suvi{e je lepo da bi bilo istinito.
Prepustite se pozitivnim vibracijama i u`ivajte.
Ukoliko se pojavi sivilo, setite se osobe koja je na
mala vrata u{la u va{ `ivot. Zdravstvene probleme
}ete savladati ukoliko se na vreme posvetite
wihovom sanirawu.
BLIZANCI: Za divno ~udo, nije vam lo{e.
Svi oko vas se nerviraju, a vi - mrtvi hladni.
Pitate se {ta im je? Uspeli ste da shvatite
dubqi smisao `ivota. ^uvajte se promaje.
Zbog opasnosti od prehlade i problema sa grlom, budite
oprezni sa hladnim napicima i sladoledom. Nalazite
se u dilemi. Zbog ne~ega strahujete. Morate biti
oprezni i izbegavati verbalne duele koji ni~emu ne
vode.
STRELAC: Po{to imate tendenciju da mnoge
stvari zapo~nete, ali ne i zavr{ite po`eqno je napraviti selekciju, koncentrisati se na jednu od wih. Mudro ule}ete u
nove poslovne poduhvate. Shvatate da nemate {ta da
izgubite. Ko reskira, taj dobija. Super. Nervna
napetost reakcija je na poquqano samopouzdawe.
RAK: U{li ste u sre}an period. Dobro ste
raspolo`eni, mada nemate konkretnih razloga za to. Od izvesne situacije mnogo o~ekujete, pa se mo`ete razo~arati. Ili mnogo
radite, ili ste bez posla. Sa saradnicima stvari ne
stoje najboqe, ali nekako ipak isplivavate. Budite
razumniji i realniji, bar kad su emocije u pitawu.
Ostale oblasti `ivota zasad su pod kontrolom.
LAV: Posle dugih zavrzlama, u{li ste u
mirniji period. Ose}ate da ste duhovno i
intelektualno stabilni. Sve akcije su
uravnote`ene. Dobijate unapre|ewe koje,
me|utim, kasni ve} du`e vreme. Ako se uzme u obzir da
lepe stvari sti`u u pravo vreme, slavqeni~ki ste
raspolo`eni. Trenutna situacija zahteva puno tolerancije; te{ite se - ipak znate {ta ho}ete.
DEVICA: Ukoliko budete bili napeti,
mora}ete da se kontroli{ete. Po{to niste
sposobni da upravqate sobom, skloni ste
sva|ama i ekscesima. Sa partnerom ste
sklopili primirje, pa o~ekujte mirniji period. Ukoliko
ste slobodni, nova qubav ~eka vas u avgustu. ^esta
promena raspolo`ewa pra}ena depresijom. Iako nemate
konkretnh razloga za takvo stawe, te{ko }ete ga izbe}i.
JARAC: Ose}ate se bolesno. Sve {to se oko
vas de{ava do`ivqavate emotivno. Mogu} je
susret sa institucijama zatvorenog tipa.
Potrebno je puno strpqewa i zdravog razuma da biste savladali kriti~ne doga|aje koji su pred
vama ove sedmice. Budite oprezni! Ukoliko se jave
stoma~ni problemi, obratite se lekaru. Ishranu
svedite na razumnu meru.
VODOLIJA: U{li ste u mirniji period.
Bi}ete u situaciji da poma`ete mawe
uspe{nim saradnicima - sve zarad ostvarewa zajedni~kih interesa. ^uvajte se burnih
reakcija i vre|awa, jer na taj na~in odbijate partnera.
Potrudite se da ne dospete u stawe afekta. Budite
oprezni kad su emocije u pitawu, jer va{a tvrdoglavost kvari ono u {ta ste mnogo investirali.
RIBE: Situacija od vas zahteva strpqewe.
To je za Ribe te{ko, ali morate trenirati.
U{li ste u period finansijskih izdataka.
Novac vam klizi iz ruku, ali ga i
zara|ujete, pa ne brinite. Iako je u
nagove{taju nova veza, prednost dajete li~noj slobodi. Izbirqivi ste kad je qubav u pitawu. Lukavo pristupate ovom problemu. Va{a nervoza odra`ava se na
zdravqe.
subota 5. jun (23. maj)
Prepodobni Mihailo Ispovednik
Po smrti svojih
roditeqa
ovaj
Mihail razdade
sve svoje imawe
siromasima, a on
ode na poklowewe svetiwama u
Jerusalim.
Po
tom stupi u obiteq sv. Save Osve{tanog, gde se
zamona{i. Postradao za Hrista u
devetom stole}u.
nedeqa 6. jun (24. maj)
Prepodobni Simeon Divnogorac
Ro|en u Antiohiji 522. godine.
U {estoj godini
`ivota udaqio
se u pustiwu i
ve`bao se hri{}anskim vrlinama. Na Divnoj
Gori
sagradio
stub na kome se godinama podvizavao. Skon~ao 596. godine
ponedeqak 7. jun (25. maj)
Tre}e Obretawe glave Svetog
Jovana Krstiteqa
U osmom veku u
vreme ikonobora~kog gowewa,
glava Prete~ina
bi preneta u mesto Komane. Kada
ikonoborstvo
presta , glava bi
preneta u Carigrad i polo`ena u prvobitnoj crkvi. To bi vreme cara Mihaila
859. godine.
utorak 8. jun (26. maj)
Sveti apostoli Karp i Alfej
Sledbenik i
pratilac apostola Pavla jedan od
sedamdesetorice. Episkop Verije tra~ki propovedao jevan|eqe
na Kritu. Postradao od nevernih
Jevreja po~etkom drugog veka.
16. STRANA
Nedeqna
prognoza
vremena
Sreda 2. jun
Min. 11
Maks. 18
Ki{a
^etvrtak 3. jun
Min. 11
Maks. 19
Ki{a
Petak 4. jun
Min. 13
Maks. 21
Ki{a
Subota 5. jun
Min. 14
Maks. 21
Obla~no
Nedeqa 6. jun
Min. 14
Maks. 24
Prete`no obla~no
Ponedeqak 7. jun
Min. 14
Maks. 26
Sun~ano
Utorak 8. jun
Min. 14
Maks. 27
Sun~ano
V R E M E P L O V
2. jun
1882. Umro je italijanski
revolucionar
\uzepe
Garibaldi, vo|a
pokreta za nezavisnost i ujediwewe
Italije.
Legendarnim
pohodom sa svojim dobrovoqcima
("hiqadu crvenih ko{uqa") oslobodio je 1860. Siciliju od vlasti
Burbona i u septembru trijumfalno
u{ao u Napuq. Izabran je za
poslanika Rima 1874, ali je odbio
po~asti kraqa Viktora Emanuela,
titule vojvode i mar{ala.
1904. Ro|en je ameri~ki olimpijski
{ampion i filmski glumac Xoni
Vajsmiler. Prvi je uspeo preplivati 100 metara za mawe od jednog
minuta. Osvojio je tri zlatne
medaqe na Olimpijskim igrama
1924. i dve 1928. Poznatiji je,
me|utim, kao tuma~ glavne uloge u
filmovima o Tarzanu.
1924. Ameri~ki Kongres priznao je
dr`avqanstvo Indijancima, starosedeocima na teritoriji na kojoj su
stvorene SAD.
1953. Britanska kraqica Elizabet
II krunisana je u Vestminsterskoj
katedrali u Londonu. To je bilo prvo krunisawe u istoriji koje je prenosila televizija.
3. jun
1968. U Beogradu, a
potom i u drugim
univerzitetskim
centrima u Jugoslaviji, po~ele su studentske demonstracije, prve u komunisti~koj Jugoslaviji.
Protest protiv privilegija komunisti~kih funkcionera, nezaposlenosti i ugro`avawa osnovnih
demokratskih prava prekinut je posle sedam dana nakon {to se studentima preko TV Beograd obratio
predsednik SFRJ Josip Broz Tito,
koji je podr`ao studente i obe}ao
im br`e re{avawe dru{tvenih
problema.
4. jun
1859. Ro|en je srpski slikar Paja
Jovanovi}.
1920. U dvorcu Trijanon kod Pariza
sile Antante su posle Prvog svetskog rata potpisale mirovni ugovor sa Ma|arskom i oduzele joj teritorije koje je dr`ala u okviru
Austro-Ugarske. Oko 3,5 miliona
Ma|ara ostalo je izvan mati~ne zemqe, najvi{e u Rumuniji.
1989. Kineske vlasti su tenkovima
rasturile studentske demonstracije
na pekin{kom trgu
Tjenanmen na kojima je tra`ena demokratizacija zemqe. Prema izve{tajima ve}ine svetskih medija poginulo je vi{e hiqada qudi.
5. jun
1837. Srpski knez Milo{ Obrenovi} postavio prve ekonome (agronomi), ~iji je zadatak bio da savetuju
seqake i nastoje da svaki od wih
zaseje odre|enu koli~inu p{enice,
ovsa, je~ma, kukuruza, krompira...
1898. Ro|en {panski pesnik i
dramski pisac Federiko Garsija
Lorka.
6. jun
1799. Ro|en ruski pisac Aleksandar Sergejevi~ Pu{kin.
1875. Ro|en nema~ki pisac Tomas
Man.
1933. U Wu Xersiju je otvoren prvi
auto bioskop, koji je mogao da primi 400 automobila.
1944. Savezni~ke
snage u Drugom svetskom ratu iskrcale
se u Normandiji u
najve}em desantu u
istoriji, nazvanom
"D-Day".
1954. Prenosom manifestacije "Festival cve}a" iz [vajcarske po~ela je s radom Evrovizija, televizijska mre`a evropskih zemaqa.
7. jun
1861. U ameri~kom gradu Wu Orleansu izvedena prva predstava
striptiza.
1862. SAD i Velika Britanija potpisale sporazum o suzbijawu trgovine robqem.
1848. Ro|en francuski postimpresionisti~ki slikar Pol Gogen, ~ije
je delo imalo zna~ajan uticaj na
razvoj ekspresionizma i na formirawe fovizma.
1935. Umro ruski biolog Ivan
Vladimirovi~ Mi~urin, koji je
metodom aklimatizacije uzgajio
nove otporne vrste ju`nih biqaka
i na taj na~in pro{irio wihov
areal prema severu.
1971. Sovjetski vasionski brod
"Sojuz II" spojio se u zemqinoj
orbiti sa svemirskom stanicom
"Saqut".
8. jun
1810. Ro|en nema~ki kompozitor
Robert [uman, jedan od najzna~ajnijih i najuticajnijih predstavnika
muzi~kog romantizma.
1871. Austrougarski car Franc Jozef I objavio odluku o ukidawu Vojne krajine. Odluka sprovedena 1873.
Krajina bila austrijski grani~ni pojas prema Turskoj, po uspostavqawu
Austro-Ugarske monarhije..
1943. Umro srpski matemati~ar
Mihajlo Petrovi} Mika Alas.
1986. Uprkos optu`bama da je kao
nacisti~ki oficir u Drugom svetskom ratu odgovoran za zlo~ine u
Jugoslaviji i Gr~koj, biv{i generalni sekretar UN Kurt Valdhajm
izabran za predsednika Austrije.
Bojkotovao ga gotovo ceo svet.
• Mi smo Balkanci veliki gurmani, i viceve
volimo kad su – masni!
• Glupi sve znaju, osim
da su – glupi!
• Istorijska distanca:
ju~e jedno – danas drugo!
REPERTOAR BIOSKOPA
RUMA
Mala dvorana od 20 i 22 ~asa
02–06. 06.
07–13.06.
10–13.06.
Besa
Svet okeana,
od 20.00 ~asova
Akvarijum,
od 22.00 ~asa
[ID
Nema projekcije
SREMSKA MITROVICA
Bioskop ne radi
Krem ~orba
od krompira
Potrebno je: 500 g krompira, 100 g
korena celera, 500 ml bistre supe,
so, biber, ka{ika maslaca, {argarepe, 200 ml pavlake, vezica luka.
Priprema: Krompir i koren celera o~istiti, sitno iseckati, oprati
i kuvati oko 20 minuta u instant supi. [argarepu o~istiti, oprati i
ise}i na fine {tapi}e.
Pa`qivo dinstati na maslacu ne
vi{e od 5 minuta. Krompir i celer u
supi ispirati, pa dodati pavlaku i
sve polako zagrejati. Za~initi supu
soqu i biberom.
Luk dobro oprati i ise}i ga na
sitne kolutove. Gotovu ~orbu poslu`iti garniranom {argarepom i seckanim lukom.
2. jun 2010.
2. jun 2010.
STRANA 17.
TURNIR U ODBOJCI NA GRADSKOM TRGU U SREMSKOJ MITROVICI
sremski
sport
ATLETSKI KLUB SIRMIJUM
Skaka~i Sirmijuma u formi
P
roteklog vikenda Sremska Mitrovica je bila doma}in republi~kog
{kolskog prvenstva za osnovne i
sredwe {kole. Nastupaju}i za svoje {kole, atleti~ari „Sirmiuma“ pokazali su
zavidne rezultate. Posebno se istakla
Ivona [ari} koja je pobedila u skoku u
vis sa novim li~nim rekordom od 170 centimetra. Ovo je trenutno izjedna~en najboqi rezultat u Srbiji u apsolutnoj konkurenciji. Sre}ko Koviqac, iako je skakao sa povre|enim le|ima i pod terapijom, sko~io je 2 metra. Mlada skaka~ica u
daq, Sofija Babi}, osvojila je drugo mesto u svojoj prvoj juniorskoj godini, sko~iv{i li~ni rekord 5.10 metara. Wena
osnovna disciplina je tr~awe sa preponama, tako da je ovo velik uspeh za kategoriju skok u daq.
- Po~etak je sezone, predstoji nam mnogo napornog rada. Ovo nisu wihovi maksi-
„Odbojka sutra – lopte za pobede“
T
urnir u odbojci za u~enike osnovnih {kola, pod sloganom „Odbojka
sutra – lopte za pobede“, odr`an je
u petak, 28. maja na gradskom trgu u Sremskoj Mitrovici, u okviru manifestacije
„Praznik kom{ija“. Na turniru je u~estvovalo preko 400 u~enika osnovnih
{kola iz cele Srbije.
Gradona~elnik Sremske Mitrovice
Branislav Nedimovi} prvim odbojka{kim poenom otvorio je ovogodi{wi turnir.
- Odbojka u Sremskoj Mitrovici je jedan od najmasovnijih sportova. Apelujem
na sve Mitrov~ane koji mogu i `ele, da
pomognu {kole i sportske organizacije.
Deca treba da se bave sportom i grad }e
podr`ati sve kompanije koje `ele da
unaprede uslove za bavqewe sportom –
rekao je Branislav Nedimovi}.
Gosti turnira bili su predstavnici
Odbojka{kog saveza Srbije i odbojka{i
koji su svoje karijere zapo~eli u Srem-
Odbojka{ki turnir u Sremskoj Mitrovici
Ivona [ari} sa trenerom
Goranom Pavlovi}em
mumi, pa o~ekujemo jo{ boqe rezultate –
isti~e wihov trener Goran Pavlovi}.
[KOLSKI SPORT U SREMSKOJ MITROVICI
[email protected] PRVENSTVO U ATLETICI
ZA OSNOVNE I SREDWE [KOLE
Gimnazijalke najboqe
Takmi~ewe je odr`ano u sredu 26.05
2010. godine na Atletskom stadionu u
Sremskoj Mitrovici, u organizaciji Gradske uprave za sport i Republi~kog saveza
za {kolski sport i olimpijsko vaspitawe.
Nastupilo je 360 u~enika osnovnih i sredwih {kola iz Srbije.
Nagrade medaqe, pehare i diplome
obezbedio je Republi~ki Savez za {kolski sport, a majice i zna~ke za osvaja~e
medaqa su poklon Svetske atletske federacije.
Takmi~ewe je otvorio i pozdravio sve
u~enike i profesore gradona~elnik
Sremske Mitrovice Branislav Nedimovi} i istakao da je ovo takmi~ewe ujedno
i priprema Sremske Mitrovice za organizaciju {kolske Olimpijade 2012.godine.
Gradska uprava za sport je pokazala da
u saradwi sa Ustanovom Atletski stadion, Udru`ewem atletskih sudija i dva
atletska kluba, Srem i Sirmijum u potpunosti ispuwava, organizaciono i tehni~ki, uslove za odr`avawe atletskih takmi~ewa za predstoje}u Olimpijadu – rekao je Bogdan Bo`in, zamenik na~elnika
Uprave za obrazovawe, kulturu i sport.
Najzapa`eniji rezultati u~enika na{eg grada: Ekipno-omladinke: Mitrova~ka Gimnazija 1.mesto, Kugla-omladinke:
Marija Vu~enovi} 1. mesto, Vis: omladinke Ivona [ari} 1. mesto, Skok u daq:
omladinke Babi} Sofija 2.mesto, Visomladinci: Sre}ko Koviqac 2.mesto,
Daq-pioniri: Bojan Trni} 3.mesto, 300mpioniri: Boris Laketi} 3.mesto
Branislav Nedimovi}
Zoltan Hegedi{
Du{ko [aro{kovi}
skoj Mitrovici, a trenutno igraju za
evropske klubove, Nikolina Alter, Slobodan Krqi} i Tawa Burmazovi}. Oni su
podelili 426 odbojka{kih lopti u~enicima osnovnih {kola koji su se takmi~ili na ovom turniru, a lopte su poklon
sponzora Odbojka{kog saveza Srbije.
- Ova manifestacija je od su{tinskog
zna~aja za razvoj odbojke u Sremskoj Mitrovici. Zahvalni smo Odbojka{kom savezu Srbije {to je prepoznao zna~aj ovog
sporta i podelio 426 lopti. To nije mala
stvar, pogotovo za seoske sredine gde je
odbojka u ekspanziji. Zahvaqujemo se i
lokalnoj samoupravi koja radi na ulagawu u sportsku infrastrukturu u {kolama
– izjavio je Zoltan Hegedi{, trener OK
„Prvi tempo“ iz Sremske Mitrovice.
Odbojka{ki turnir organizovan je u
saradwi sa Gradskim odbojka{kim savezom Sremska Mitrovica, Gradskom upravom za obrazovawe, kulturu i sport, a na
inicijativu Pokreta Mitrovica evropska regija.
- Mitrovica je grad sporta, pa samim
tim i odbojke koja treba da doprinese fizi~kom razvoju dece. O tome koliko je
Grad zainteresovan za pravilan razvoj
dece pokazuje Gradski odbojka{ki savez
koji ula`e u odbojku sa ciqem popularizacije ovog sporta i pomo}i deci, na{im
budu}im vrhunskim sportistima – istakao
je Du{ko [aro{kovi}, predsednik Gradskog odbojka{kog saveza Sremska Mitrovica.
Odbojka{ki turnir „Odbojka sutra –
lopte za pobede“ predstavqa zna~ajan
doga|aj koji }e dovesti do popularizacije odbojke i celokupnog sporta u Sremskoj Mitrovici.
Rezultati
Kategorija I – IV razred- de~aci: 1.
mesto Ninxa odbojka{i (J.J. Zmaj)
Sr.Mitrovica, 2. mesto Ra{a i drugari
(T.V-Lebarnik) La}arak, 3. mesto Sloven 7 (O[) Ruma, kategorija V-VI razred: 1. mesto Srem 022-4 (S.B.-Paja)
Sremska Mitrovica, 2. mesto NUBN
(S.Sava) Sremska mitrovica, 3. mesto
Srem 2006 (S.B.-Paja) Sremska Mitrovica, kategorija VII-VIII razred: 1. mesto Pazova (O[) Stara Pazova, 2. mesto
Srem 2006 -2 (S.B.-Paja) Sremska Mitrovica, 3. mesto Srem 2006 -2 (S.B.-Paja) Sremska Mitrovica, kategorija I -
POKRAJINSKO PRVENSTVO U KO[ARCI ZA PIONIRKE
P
okrajinsko prvenstvo u ko{arci
za
pionirke
odr`ano
je
27.05.2010. godine u PSC “Pinki’’, u Sremskoj Mitrovici. Nastupile
su dve ekipe ({kole) iz Pokrajine: O[
“Svetozar Markovi} – Toza” iz Elemira i O[ “Triva Vitasovi} – Lebarnik”
iz La}arka.
Organizator takmi~ewa je Pokrajinski savez za {kolski sport i Gradska
uprava za sport Sremska Mitrovica, a
nagrade (medaqe i pehare) je obezbedio
Pokrajinski sekretarijat za sport i
omladinu.
Rezultati i plasman: O[ “Triva
Vitasovi}–Lebarnik” (La}arak) – O[
“S. Markovi}-Toza” (Elemir) 65 – 59, 1.
O[ “Triva Vitasovi}-Lebarnik” (La}arak), 2. O[ “Svetozar Markovi}-Toza”
(Elemir)
S. R.
OL SREMSKA MITROVICA - PRVI RAZRED
Rezultati 22. kola: Sala{ No}ajski:
Budu}nost – Mitros 3:1, ^alma: Sloga –
BSK 4:0, Jarak: Sremac – Fru{kogorac
2:2, No}aj: Zmaj – Srem 3:1, Divo{: Hajduk
– Sloboda 0:2, Zeka Buquba{a je bio slobodan
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
Z. Buquba{a
Budu}nost
Sloga
Mitros
Zmaj
Fru{kogorac
Sloboda
Sremac
Srem
BSK
Hajduk
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
16
11
11
10
9
9
6
6
4
4
2
2
6
5
6
4
3
5
2
5
4
2
2
3
4
4
7
8
9
12
11
12
16
64:23
46:18
41:15
48:26
34:28
39:35
28:37
37:52
29:46
27:55
20:78
50
39
38
36
31
30
23
20
17
16
8
R.@.
18. STRANA
BUDU]NOST – MITROS
3:1 (0:0)
Sala{ No}ajski: sudija Milanovi}
(Ma~vanska Mitrovica); @uti kartoni: G.
Luki}; strelci: Luki}, Tufegxi}, Karakli} (Budu}nost), Kowevi} (Mitros)
Budu}nost: ^upi} 8, Jesreti} 8, Petrovi} 8, V. Simeunovi} 8 (Markovi} 8),
Dobo 8, Karakli} 9, Tufegxi} 9, Rogo 9
(Bugarski 9), \uki} 8, G. Simeunovi} 9,
Luki} 9 (Pani} 8)
Mitros: I. Mr{i} 8, M. Luki} 6, [imi} 5 (Babi} 6), Tintor 5, Pani} 5, Matkovi} 6 (Mijatovi} 7), Alimanovi} 6, G. Luki} 7, Kowevi} 7, D. Mr{i} 7, Lazi} 7
Doma}a ekipa zaslu`eno odnela veliku pobedu za drugo mesto. Mesari dobro
pro{li sa samo tri gola u mre`i. Da su
doma}i napada~i bili precizniji, rezultat bi bio daleko ve}i. M. Simi}
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Dunav
Hajduk (B)
Sloga (E)
Borac (S)
Mladost
Hajduk (V)
Podriwe
Grani~ar (A)
Fru{kogorac
Jedinstvo
Jadran
LSK
Grani~ar (K)
Sloga M[
Borac (M)
PSK
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
20
17
16
16
12
13
12
10
11
11
11
9
9
10
6
4
4 5
7 5
8 5
6 7
6 11
2 14
4 13
10 9
6 12
6 12
6 12
8 12
7 13
3 16
2 21
5 20
51:16
63:28
56:33
58:28
44:40
45:49
58:53
39:36
41:36
36:36
39:46
27:42
41:55
42:67
32:60
36:83
64
58
56
54
42
41
40
40
39
39
39
35
34
33
20
17
Raspored utakmica 30.kola: Nedeqa
06.jun 17.30: Martinci: Borac - Grani~ar
(K), Kupinovo: Mladost - Grani~ar (A),
Erdevik: Sloga – PSK, Kukujevci: Fru{kogorac – Podriwe, La}arak: LSK - Hajduk (V), Golubinci: Jadran – Dunav, Stara Pazova: Jedinstvo - Hajduk (B), Krwe{evci: Sloga M[ - Borac (S)
PODRIWE – LSK 4:1 (1:1)
Ma~vanska Mitrovica: gledalaca
300; sudija ]irilovi} (Divo{); `uti kartoni: Zabla}anski, Jefti}, Stoki}, Vitas (Podriwe), Mladenovi}, Papi},
Aleksi}, Jovani} (LSK); crveni karton:
Milovan Bosan~i} (LSK); strelci: Vitas
u 27. (pen.) i 74. , Zabla}anski u 48. i 69.
(Podriwe), Vujinovi} u 18. (pen.)
Podriwe: Reli} 7, Stoki} 7, Dobo 7,
Arnautovi} 7 (Radovanovi} 7), Vukovi} 7,
Kulpinac 7, Zabla}anski 8 (Plav{i} -),
Petri} 7, Vitas 8, Mitrovi} 7, Jefti} 7
(Savinovi} 7)
LSK: Aleksi} 6, Q. Bosan~i} 5, Mladenovi} 5 (^orak -), Papi} 6, Vujinovi} 6,
Jovani} 5 (Andri} -), Milovan Bosan~i}
4, Boji} 5 (^ikara 5), Gavrilovi} 5, Milan Bosan~i} , Savi} 6
U kom{ijskom derbiju koji je odlu~ivao
o opstanku u Sremskoj ligi, zaslu`ena
pobeda doma}ih, koji su u svim elementima igre nadvisili danas nemo}ne La}arce. Ekipa Podriwa }e idu}e godine igrati Sremsku ligu, dok }e igra~i LSK-a, ako
zabele`e pobedu u zadwem kolu, ~ekati
svoju priliku od rezultata bara`a vi{ih
liga.
V. Savi}
Bara` za popunu
Sremske lige
Rezultati utakmica 1.kola: Qukovo:
@elezni~ar - Zeka Buquba{a 1 : 0, [id:
Jednota – Partizan 0 : 3, [umar Ogar slobodan
1.Partizan
1 1 0 0
3:0 3
2.@elezni~ar
1 1 0 0
1:0 3
3.Zeka Buquba{a 1 0 0 1
0:1 0
4.Jednota
1 0 0 1
0:3 0
5.[umar
- - -:Raspored utakmica 2. kola: Sreda
02.jun: Ravwe: Zeka Buquba{a – Jednota,
Ogar: [umar – @elezni~ar, Partizan
slobodan
MINI LIGA
O~ekivani rezultati
Rezultati prvog kola Mini – lige za
popunu Sremske podru~ne lige:
Qukovo: @elezni~ar (In|ija) – Zeka Buquba{a 1:0, [id: Jednota – Partizan
0:3, [umar (Ogar) bio je slobodan
1.
2.
3.
4.
5.
Partizan
@eqezni~ar
Z. Buquba{a
Jednota
[umar
IV razred devoj~ice: 1. mesto Pinki 1
(B.P.Pinki) Sremska Mitrovica, 2.mesto Vesela deca (T.V-Lebarnik) La}arak, 3. mesto @OK Srem 1 (S.B.-Paja)
Sremska Mitrovica, kategorija V-VI
razred: 1. mesto @OK Srem 1 (S.B.-Paja) Sremska Mitrovica, 2. mesto Sjajna
ekipa (J.J.-Zmaj) Sr.Mitrovica, 3. mesto
Srem 2 (J.Popovi}) Sremska Mitrovica,
kategorija VII – VIII razred: 1. mesto
Klinci sa ulice (J.J.-Zmaj) Sr.Mitrovica, 2. mesto Srem 2 (S.Sava) Sremska
Mitrovica, 3. mesto King star (J.J.-Zmaj)
Sr.Mitrovica
PRVA LIGA SRBIJE
SREMSKA LIGA
Rezultati utakmica 29.kola: Surduk:
Borac - Borac (M) 3 : 0, Be{ka: Hajduk Sloga M[ 5 : 3, Stari Banovci: Dunav –
Jedinstvo 1 : 1, Vi{wi}evo: Hajduk – Jadran 4 : 1, Ma~vanska Mitrovica: Podriwe – LSK 4 : 1, Putinci: PSK – Fru{kogorac 0 : 3, Ada{evci: Grani~ar - Sloga (E)
2 : 2, Kuzmin: Grani~ar – Mladost 1 : 1
B. Selakovi}
1
1
1
1
-
1
1
0
0
-
0
0
0
0
-
0
0
1
1
-
3:0
1:0
0:1
0:3
- -
3
3
0
0
-
Utakmice 2. kola (2. jun 17.00):
Ravwe: Zeka Buquba{a – Jednota, Ogar:
[umar – @elezni~ar, Partizan je slobodan
R.@.
Rezultati utakmica 32.kola:
Subota 29.maj 16,30: Novi Pazar: Novi Pazar – Kolubara 1 : 1, Zrewanin:
Banat - Radni~ki (N) 1 : 3, Vrawe: Dinamo – Teleoptik 2 : 1, Sevojno: Sevojno P. - Mladost (A) 4 : 0, Be`anija: Be`anija - Novi Sad 1 : 0, Novi Sad:
Proleter – Sloga 0 : 0, Sombor: Radni~ki - Mladost (L) 0 : 0, Zemun: Zemun
- ^SK Pivara 2 : 1, In|ija: In|ija –
Srem 0 : 1
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
In|ija
32
Kolubara
32
Be`anija
32
Sevojno Point 32
Novi Sad
32
Novi Pazar
32
Teleoptik
32
Srem
32
Proleter
32
Banat
32
Zemun
32
Radni~ki (S) 32
Radni~ki (N) 32
Dinamo
32
Mladost (L) 32
Sloga
32
^SK
32
Mladost (A) 32
16
14
14
15
14
13
12
12
12
10
11
11
8
10
7
8
6
7
8 8
13 5
11 7
7 10
9 9
7 12
8 12
8 12
7 13
1210
1011
8 13
1311
7 15
1510
1212
1412
7 18
44:24
36:27
34:24
33:23
32:24
31:34
34:31
32:34
36:32
26:26
37:34
26:31
30:33
26:35
31:31
24:28
30:39
22:54
56
55
53
52
51
46
44
44
43
42
41
41
37
37
36
36
32
28
Raspored
utakmica
33.kola:
Sreda 02.jun 16,30: In|ija: In|ija Novi Pazar, Sremska Mitrovica:
Srem – Zemun, ^elarevo: ^SK Pivara Radni~ki (S), Lu~ani: Mladost – Proleter, Kraqevo: Sloga – Be`anija,
Novi Sad: Novi Sad - Sevojno P., Apatin: Mladost – Dinamo, Zemun: Teleoptik – Banat, Ni{: Radni~ki – Kolubara
Raspored
utakmica
34.kola:
Nedeqa 6.jun 16,30: Novi Pazar: Novi
Pazar -Radni~ki (N), Lazarevac: Kolubara – Teleoptik, Zrewanin: Banat Mladost (A), Vrawe: Dinamo - Novi
Sad, Sevojno: Sevojno P. – Sloga, Be`anija: Be`anija - Mladost (L), Novi
Sad: Proleter - ^SK Pivara, Sombor:
Radni~ki – Srem, Zemun: Zemun - In|ija
2. jun 2010.
SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT =
VOJVO\ANSKA LIGA ZAPAD
SRPSKA LIGA - VOJVODINA
’’Prvomajci’’ ostvarili zacrtani ciq
’’Bulsi’’ stigli do
prvoliga{kih vrata
Rezultati utakmica 34: kola: Karavukovo: Polet - Crvena Zvezda 2 : 4, Ruma: 1.Maj – Indeks 0 : 0, Mladenovo: Budu}nost - Radni~ki (SM) 4 : 1, Beo~in: Cement – Mladost 2 : 1, Koviq: [ajka{ –
@AK 2 : 9, [imanovci: Hajduk - Jugovi}
1 : 2, Irig: Radni~ki (I) – Omladinac 2 :
1, Rastina: Solunac – Qukovo 5 : 1, Novi
Sad: Borac – Sloven 5 : 0
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Solunac
Cement
C. Zvezda
Mladost
Omladinac
Indeks
Borac (NS)
Prvi Maj
Radn. (SM)
Budu}nost
Jugovi}
Radn. (I)
Qukovo
@AK
Sloven
[ajka{
Hajduk
Polet
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
23
21
21
18
16
16
16
16
17
15
16
15
13
13
6
7
3
2
4 7
8 5
4 9
6 10
9 9
9 9
5 13
5 13
2 15
6 13
3 15
6 13
1011
7 14
7 21
2 25
7 24
4 28
72:35 73
68:17 71
75:38 67
66:42 60
48:33 57
42:29 57
58:42 53
51:43 53
66:60 53
51:47 51
45:46 51
45:48 51
47:38 49
59:54 46
36:75 25
37:84 23
16:64 16
45:132 10
PRVI MAJ – INDEKS (NS) 0:0
RUMA: Stadion ’’Rigov mlin’’. Gledalaca: 100. Sudija: Dragan Obradovi} (Kru{~i}) 6. @uti kartoni: zelinac, Markovi}, \oki}(Prvi Maj), Zlati}, O`vak, Stani}, Radosvaqev, Cveti} (Indeks).
Prvi Maj: Arsenovi} 7, Putica 7,5, Bori} 8, ]ori} 7,5, Vojnovi} 6,5, \oki} 7, Sikirica 6, Markovi} 6, Je` 6, Zelinac 7,
Star~evi}- (Rokni} 7).
Indeks: Bibi} 7, Stani} 6, Radosavqevi} 7, Radoj~i} 7, O`vak 7,5, Blagojevi} 7,
Je{i} 6,5, Zlati} 6(Guberini} 6,5), Kosanovi} 6(Tati} 6), Radovi} 7, Radosavqev
8.
Igra~ utakmice: Aleksandar Bori}
(Prvi Maj)
Fudbaleri oba tima kao da su jedva ~ekali posledwe kolo i zavr{etak ovogodi{we sezone na vojvo|anskom ’’zapadu’’. Posledwi susret na stadionu rumskih ’’prvomajca’’ protekao je, bez ikakve potrebe, u
pomalo naelektrisanoj atmosferi, odno-
sno o{troj igri, ~emu je u znatnoj meri doprineo i glavni arbitar Dragan Obradovi}, dele}i `ute kartone, bez potrebe,
{to je dodatno iritirao igra~e oba sastava.
Utakmica je protekla prakti~no bez
ve}ih prilika oba akatera za postizawe
pogotka, {to je posve neuobi~ajeno za fudbalere Prvog Maja, koji su, to je bilo o~igledno i u ovom susretu, zapali u krizu
igre, {to se manifestovalo i kroz
rezltate, jer izbarnici trenera Dragana
@ivanovi}a, u posledwih 5 prvenstvenih
kola nisu ukwi`ili nijednu pobedu. Ipak,
najmla|i fudbalski kolektiv iz Rume, tokom jesewe sezone i velikim delom u nastavku, ovoga prole}a sakupio je lepu bodovnu zalihu, dostojno reprezentovao Rumu u ovom rangu takmi~ewa, stao na koti53 osvojena boda, {to im je donelo plasman me|u onima koji su u prvoj polovini
tabele, ta~nije 8. poziju na tabeli. Uspeh
je time ve}e {to ligu napu{ta ~ak 5 klubova, a {esti ekipa Qukova ~eka rasplet u
vi{im ligama, gde }e biti odlu~eno kakva
}e wih sudbina zadesti. Istina, u susretu
protiv novosa|ana prilke za postizawe
gola propustli su doma}i napada~i: iskusni Neboj{a Sikirica i mladi Luka Je`.
Remi je, na kraju, najrealniji ishod me~a,
te fudbaleri oba sastava, zaslu`eno nakon naporne sezone, odlaze na odmor do
po~etka letwih priprema.
S. Lali}
BUDU]NOST - RADNI^KI
(SM) 4:1 (2:0)
MLADENOVO: Stadion Budu}nosti.
Gledalaca 150. Sudija iz Kraw~evi} Damir iz Novog Sada. Strelci Mari} u 12. i
80., Grbi} u 20. i Niki} u 88. za Budu}nost,
a Proki} u 89. minuti za Radni~ki. @uti
kartoni: Siv~evi} i Soldat iz Budu}nosti.
Budu}nost: Jari} 7, Baji} 7, Srdi} 7,
Vigwevi} 8, Balinovi} 8, Pu|a 8, Siv~evi} 7, Soldat 7(Niki} 8), Grbi} 8 (Bukvi}),
Mari} 8.5, Potkozarac (Kremenovi} 7).
Radni~ki: Maksimovi} 7, Pavlovi} 5,
Ili} 5, Gruji}, Sladojevi} G.5 (Vasi} 6),
Risti} 6, Dragi} 5, Sladojevi} D. 6, Jordanovski 5, Miji} 5, i Proki} 6.
Igra~ utakmice: Mari} Marko ocena
8.5.
Posledwa prvenstvena utakmica Vojvo|anske lige-Zapad izme|u doma}e Budu}nosti i gostiju iz Mitrovice protekla je u
zanimqivoj, borbenoj i fer igri. Gosti iz
Mitrovice rastere}eni zna~ajem utakmice, jer su pobedom u pro{lom kolu nad Cementom iz Beo~ina obezbedili opstanak,
nastupili su u podmal|enom sastavu bez
nekoliko standardnih prvotimaca. Doma}i tim je pred sobom imao impertiv pobede jer samo pobeda ih je vodila u mirnu i
sigurnu luku spasa. Odli~nom igrom ~itavog tima, posebno raspolo`enog Mari}
Marka, doma}i tim je zaslu`eno pobedio
Radni~ki.Zanimqivost u timu Radni~kog
je da na ovoj utakmici nijedan od pet registrovanih golmana koji su branili u ovom
prvenstvu(Oxakli}, Spasojevi}, Teodorovi}, Staj~i} i Vu~enovi}), iz raznih razloga nije bio spreman za ovu utkmicu. Po prvi put na golu Radni~kog stajao je stameni
{toper Maksimovi} Mika, koji je odli~no
obavio golmanski zadatak i pokazao da se
na wega mo|e ra~unti i na golmanskoj poziJ. Stevi}
ciji.
HAJDUK – JUGOVI] 1:2 (0:1)
[IMANOVCI: Gledalaca: 50. Sudija:
Milo{ Vagi} (Novi Sad ) 7. Strelci: Mrkaji} u 47. minutu za Hajduk, Bla`i} u 38.
i Radoj~i} u 89. minutu za Jugovi}. @uti
kartoni: Vuka{inovi}, Mrkaji}, Majki},
@ivanovi} i Svilar (Hajduk), Suvara,
Grozdi}, Nikoli}, Radoj~i} i Lepar (Jugovi}). Crveni kartoni: Svilar (Hajduk),
Bla`i} i rezervni golman Duvwak (Jugovi}).
Hajduk: Vuka{inovi} 6, Mini} 7, Vuk{a
7, Cvijanovi} 7 (Domazet 6,5), Pajovi} 6,5,
Stojkovi} 5,5 (Ivkovi} 6,5), Mrkaji} 7, Majki} 6, @ivanovi} 6,5, Svilar 7, Babi} 6,5.
Jugovi}: Suvara 7, Grozdi} 6,5, Nikoli} 6, Kqaji} 6 (@ivanov), Brkqa~ 7, Bojovi} 6,5, Radoj~i} 7,5 (Djeki}), Plav{i} 6,5,
Lepar 6,5, Bla`i} 7, @epina 6,5 (Babi})
Igra~ utakmice: Djordje Radoj~i}.
Golom Radoj~i}a u 89. minutu gosti iz
Ka}a su do{li do bodova, s kojim su ostali u Vojvodjanskoj ligi. Samo na momente
vidjena je igra dostojna ovog stepena takmi~ewa. Hajduk od naredne jeseni „na novom po~etku“, ali u Sremskoj ligi.
R.@.
U SUSRET SVETSKOM PRVENSTVU U FUDBALU
Turnir „Put oko sveta“
U
~etvrtak, 27. maja u organizaciji [kolske uprave Novi Sad, na igrali{tu FK Radni~kog u Sremskoj
Mitrovici, odr`ana je fudbalska utakmica u okviru me|uop{tinskog fudbalskog turnira „Put oko sveta“ za osnovce i sredwo{kolce. Ideja organizatora je bila da okupqawem ekipa u~enika svih op{tina i gradova Sremskog i
Ju`nobanatskog okruga koji su
nastupali pod imenima svetskih fudbalskih reprezentacija, uti~u na promociju fudbala, a u susret Svetskom prvenstvu koje se ovog meseca
odr`ava u Ju`noj Africi.
Na utakmici u Sremskoj Mitrovici nastupile su ekipe
Stare Pazove u dresovima reprezentacije Slova~ke i do-
Sremska Mitrovica (Danska)
ma}ina koji su predstavqali
ekipu Danske.
– Ideja organizatora je bila
promocija sporta, a pre svega
fudbala me|u u~enicima i to
uo~i Svetskog prvenstva. Kao
doma}ini ovog susreta smo se
potrudili da podr`imo ovu
ideju kroz u~e{}e na{ih u~enika u dresovima Danske – rekao
je Aleksandar Umeti}, predsednik mitrova~kog Fudbalskog saveza.
Manifestaciju je podr`ao i
gradona~elnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimovi} rekav{i, da lokalna samouprava
podr`ava svaku manifestaciju
koja radi na popularizaciji
sporta me|u mladima svih uzrasta.
BO]AWE - SUPER LIGA
Pobeda [imanovaca
2. jun 2010.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Big Bul
Veternik
Pali}
Dowi Srem
Radn.(NP)
Sloga
Dolina
Mladost
Tekstilac I.
Senta
Ba~ka
Vr{ac
Kikinda
Radn. ([)
Metalac AV
Spartak (D)
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
22
22
15
15
13
12
12
11
12
10
10
10
9
8
6
4
5
3
6
2
6
8
3
5
2
7
6
6
7
8
7
1
2
4
8
12
10
9
14
13
15
12
13
13
13
13
16
24
52:19
52:23
44:24
42:30
36:30
35:33
42:39
35:39
28:32
39:36
33:33
27:35
34:47
35:43
23:42
20:72
71
69
51
47
45
44
39
38
38
37
36
36
34
32
24
13
Raspored utakmica 30.kola: subota
5.jun, Debeqa~a: Spartak – Dolina, Vr{ac: Vr{ac – Pali}, Futog: Metalac AV Dowi Srem, Ba~inci: Ba~inci Big Bul Veternik V., Temerin: Sloga – Mladost,
Kikinda: Kikinda - Radni~ki ([), Nova
Pazova: Radni~ki - Tekstilac I., Senta:
Senta - Ba~ka
DOWI SREM – BIG BUL 1:2
(1:0)
PE]INCI: Stadion ’’Suva~a’’. Gledalaca: 200. Sudija: \or|e Maksimovi} (In|ija) 8. Strleci. To{i} u 23. za Dowi
Srem, a ]iri} u 53. i @ivkovi} u 84. minutu za Big Bul,
Dowi Srem: Varga 7,5, To{i} 8, Pavi}evi} 7, Prlqevi} 7,5, Risti} 7(Kresojevi}-), Bukorac 8, ]iri} 7(Galin 7), Laki}Pe{i} 8, Radi{i} 8, Jovanovi} 7,5, Cvjetinovi} 7(Dimitrijevi}-).
Big Bul: Davidovi} 6,5(Mladenovi}
7), Savinovi} 7, Josovi} 8, ^obanovi} 7,5,
Vukobrat 7,5, Babi} 8, Simi} 7, @ivkovi} 8, Trebovac 7(Drobwak 7), Petkovi}
7, Despotovi} 6,5(]iri} 7,5).
Igra~ utakmice: Stevan @ivkovi}
(Big Bul)
Pobedom u derbiju 29. kola nad odli~nim sastavom doma}eg Doweg Srema, koji
je pretrpeo prvi poraz na stadionu ’’Suva~a’’ ovoga prole}a, fudbaleri Big Bula napravili su krupan iskorak, mo`ada
i odlu~uju}i, ka ulasku u prvoliga{ko
dru{tvo. Trijumfom u Pe}incima u prelepom dekoru stadiona doma}ina, ba~i-
na~ki ’’bulsi’’ stvorili su sebi situaciju da u posledwem kolu u subotu u najzna~ajnijem me~u ~itavog prvenstva, mogu
odigrati i remi sa direktnim konkurentom za ulazak u Prvu ligu Srbije, sastavom Vetrenik Viskola, pa da overe ulazak u vi{i rang.
U duel dva odli~na sremska srpskoliga{a izabranici gostuju}eg trenera Bogi~evi}a u{li su sa velikim ulogom-pobeda im je zna~ila pravo zlato, porez bezmalo-katastrofu! Stoga je za wih u 23.
minutu usledio pravi {ok. Nepredvidivi i lucidni Dejan Jovanovi} nakon dobijene lopte od Aleksandra Radi{i}a
izvanredno je prona{ao u {esnaestercu
gostiju Branislava To{u}a koji se ’’infiltrirao’’ me|u zkustnutu odbranu
’’bulsa’’, koju je uspeo da nadmudri, i izvanrednim udarcen sa nekih 13-14 metara poslao loptu u desni gorwi ugao golmana Davidovi}a. Nakon primqenog gola, videv{i da je |avo odneo {alu, da su
se namerili na odli~ne doma}ine, gosti
su se prenuli i prvo je wihov najboqi
igra~ Mi{a Petkovi}, koji na ovom me~u
nije pokazao svo svoje bogato fudbalsko
ume}e, u 28. minutu iskosa sa desne strane sa nekih desetak metara pogodio
pre~ku golmana Danijela Varge, da bi samo minut kasnije, nakon odli~nog centra{uta sa leve strane {toper gostiju \or|e Vukobrat, lukavo izmakao odbrani doma}ih, i iskosa sa desne strane poslao
loptu u stativu dome}eg gola.
U nastavku sureta baciv{i sve karte
u napad, Big Bul je u 53. minutu do{ao do
izjedna~ewa. Naime, jedan od najboqih u
wihovim redovima, ofanzivni Ivan Josovi} probio se po levom boku, odli~no
centrirao na prvu stativu gde je spretno
sa dva-tri metra reagovao ’’rezervista’’
Marjan ]iri} i poravnao rezultat. Me|utim, gostima se sledila ’’krv u `ilama’’ kada je u 75. minutu Dejan Jovanovi}
sa nekih dvadestak metara odli~no {utirao a lopta zavr{ila u korneru. Dva
minuta kasnije, Mi{a Petkovi} sa leve
strane izveo je uspe{an solo prodor,
stvorio izglednu poziciju za {ut, ali je
lopta zavr{ila tik pored leve stative
Varginog gola. [est minuta pre kraja susreta, kada se igrao 84. minut me~a, stigla je neopisiva radost za goste! Ponovo
je Josovi} pro{ao po levoj strani idealno zavrnuo u {esnaesterac doma}ih,
gde je odli~no reagovao Stevan @ivkovi} i pogodio mre`u doma}ina i time
svom timu doneo tri zlata vredna boda
sa vru}eg terena u Pe}incima, uo~i odlu~uju}eg duela u subotu sa Vetrnik Viskolom, koji }e kona~no ra{re{iti dilemu, ko }e u vi{i rang, da li ’’bulsi’’
ili gosti iz novosadskog predgra|a.
Sima Lali}
KO[ARKA
Stara Pazova (Slova~ka)
Rezultati 3. kola: Lasta – Novi Beograd 7:15, Dinara – Kanarevo brdo
17:5 i [imanovci – Zele 17:5. Tabela:
Novi Beograd 9 (41:25), Dinara (45:21)
i Lasta (43:23) po 6, Kanarevo brdo
(29:37) i [imanovci (25:41) po 3, Zele
(15:51) bez bodova. Me~evi 4. kola: Novi Beograd – [imanovci, Dinara – Lasta i Kanarevo brdo – Zele.
Rezultati utakmica 29.kola: Ba~ka
Palanka: Ba~ka – Spartak 5 : 1, Oxaci:
Tekstilac I. – Senta 2 : 1, [id: Radni~ki - Radni~ki (NP) 0 : 2, Ba~ki Jarak:
Mladost – Kikinda 0 : 1, Veternik: Veternik V. – Sloga 3: 1, Pe}inci: Dowi
Srem - Ba~inci Big Bul 1 : 2, Pali}: Pali} - Metalac AV 3 : 0, Padina: Dolina –
Vr{ac 1 : 0
[IMANOVCI – ZELE 17:5
Rezultati po disciplinama: trojka, 10:8 (Reqi}, Stojanovi}, Tovilovi} – Bogunovi}, Djuki}, S. Lacmanovi}); par, 2:13 (Gute{a, Djuri} – Petkovi}, V. Lacmanovi}); pojedinac, 13:3
(Kanazir – Cupa}); krugovi, 14:6 (Svrkota – Oluji}); {tafeta, 12:12 (Stoja-
novi}, Djuri} – Petkovi}, Bogunovi});
precizno gadjawe, 26:14 (Kanazir – Cupa}); brzinsko gadjawe, 13:15 (Gute{a –
Oluji}); parovi, 13:4 (Kanazir, Tovilovi} – Cupa}, Macura, zamena S. Lacmanovi}) i 11:10 (Reqi}, Stojanovi} –
Oluji}, Tintor); pojedinac, 13:4 (Svrkota – Petkovi}); krugovi, 9:7 (Djuri} –
R.@.
Bogunovi}).
Letwa liga – grupa A
Letwa liga – grupa B
Rezultati 5. kola: La}arak: LSK –
@elezni~ar 2 116:62 (24:14, 32:16, 31;16,
29:19), ^ortanovci: ^ortanovci – Dunav
49:113 (9:25, 11:26, 17:28, 12:34),
[imanovci: Pink – Partizan 96:79
(16:22, 22:21 27:14, 31:22)
Rezultati 5. kola: Pe}inci: Pe}inci
– Irig 63:46 (8:9, 25:17, 16:13, 14:7), Vojka:
Vojka – Nova Pazova 2 61:59 (12:10, 14:17,
11:16, 24:16), Golubinci: Jadran – Banovci Dunav 80:85 (21:27, 18:23, 15:19, 26:16)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dunav
Partizan
Pink
LSK
@elezn. 2
^ortanovci
5
5
5
5
5
5
4
4
4
2
1
0
1
1
1
3
4
5
450:310
455:322
422:345
442:339
313:483
218:501
9
9
9
7
6
5
Utakmice 6. kola (5. 6. jun): @elezni~ar 2 – Partizan, Pink – Dunav i ^ortanovci – LSK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pe}inci
Vojka
B.Dunav
N. Pazova 2
Irig
Jadran
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
1
0
1
1
2
2
4
5
362:347
320:295
358:317
388:368
268:338
389:420
9
9
8
8
6
5
Utakmice 6. kola (5. i 6. jun): Irig –
Banovci Dunav, Jadran – Nova Pazova 2 i
Vojka – Pe}inci
R.@.
[AH
VOJVO\ANSKA LIGA– SREM
Stevica Puzi} maksimalan
Rezultati 3. kola: Sremac 1 (Vojka) –
Car Uro{ (Jazak) 1,5:6,5 [imanovci – Stevica Puzi} (Irig) 3:5, Sloven (Ruma) –
Mladost (Nova Pazova) 4,5:3,5 Banovci
Dunav – Stara Pazova 2 4,5:3,5 LSK (La}arak) – Hajduk (Be{ka) 4,5:3,5 Sremac (^erevi}) – Cement (Beo~in) 4:4. Tabela: Stevica Puzi} 9 (16,5), Cement 7 (15), Mladost (12,5) i Sloven (12,5) po 6, Sremac
(^erevi}, 13,5) 5, Car Uro{ (13,5) i Stara
Pazova 2 (12) p o 4, Hajduk (12,5), Banovci
Dunav (10) i Lsk (9) po 3, [imanovci (10,5)
bod i Sremac 1 (Vojka, 6,5) bez bodova.
Me~evi 4. kola (6. jun): Car Uro{ – Cement, Hajduk – Sremac (^), Stara Pazova 2
– LSK, Mladost – Banovci Dunav, Stevica
Puzi} – Sloven i Sremac 2 (Vojka) – [imanovci.
[IMANOVCI
– STEVICA PUZI] 3:5
Rezultati po tablama: m Miroslav Babi} – fm Mirko Kokeza 0:1, mk Du{an Eri}
– fm Igor Kokeza 0:1, mk Slobodan Zori}
– mk Miqan Grbovi} 1:0, mk Slavi{a Spasi} – mk Djordje Nedeqkovi} 1:0, mk Mla-
den Pe{terac – mk Nenad Stojkovi} 0:1,
mk Dejan Jovanovi} – mk Nemawa Milanovi} 0:1, mk Marija Dragojevi} – IIk Emilija
Raj~o 0:1 i IIIk Lazar Pe{terac – IIIk Bojan
Balti} 1:0.
ZONSKA LIGA
Dvojac kolo vodi
Rezultati 2. kola: Podunavac (Belegi{) – Bano{tor 3:5, Jadran (Golubinci)
– Borac (Veliki Radinci) 6,5:1,5 Sloga
(Indjija) – Sloga (Hrtkovci) 5,5:2,5 Radni~ki ([id) – Sremac 2 (Vojka) 5,5:2,5 i
Rudar (Vrdnik) – Dowi Srem (Pe}inci)
4:4. Tabela: Radni~ki (13,5) i Sloga
(Indjija, 10) po 6, Jadran (10,5) i Bano{tor (9) po 4, Podunavac (7,5) 3, Rudar
(7,5), Sloga (Hrtkovci, 6,5), Borac (5,5) i
Dowi Srem (4) po bod, Sremac 2 (7) bez
bodova.
Me~evi 3. kola: Sremac 2 – Rudar,
Dowi Srem – Podunavac, Sloga (H) –
Radni~ki, Borac – Sloga (I) i Bano{tor
– Jadran.
@.R.
STRANA 19.
OGLASI
SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT
SAVATE
KU]E
KU]E- -STANOVI
STANOVI
Pripreme za me|unarodna takmi~ewa
U
rumskoj Sportskoj hali,
krajem maja odr`an je seminar za trenere koji su zajedni~ki organizovali Savate savez Srbije i Savate savez Vojvodine.
Na seminaru je u~estvovao 41
u~esnik iz 17 klubova, me|u kojima su neki do{li iz BiH i Hrvatske.
- Pvi deo seminara je bila
prakti~na obuka rada sa reprezentativcima od zagrevawa, do
rada na fokusarima i vo|ewe
borbe u paru. Odr`ano je i predavawe o teoriji i metodama sportskog treninga, a u drugom delu seminara je vr{ena prakti~na edu-
kacija trenera o radu sa sportistima za op{te fizi~ku pripremu gde je u~estvovalo osam reprezentativaca - ka`e Miodrag Raki}, selektor savate reprezentacije Srbije.
Seminar su vodili sportski
direktor, prof. Dejan Gavrilovi} iz Beograda i selektor Miodrag Raki} iz Rume.
Istovremeno, odr`ana su i dva
treninga u sklopu priprema reprezentacije Srbije za tri velika me|unarodna takmi~ewa. Prvo
takmi~ewe koje se od 16. do 20. juna odr`ava u Francuskoj je
Evropsko prvenstvo u kombat savateu. U reprezentaciji }e biti, u
juniorskoj konkurenciji, Stefan
Mira`i} i Mi{o Gaji} iz Sremske Mitrovice, Du{an Mu`deka i
Milo{ Vra~arevi} iz Stare Pazove. U seniorskoj konkurenciji
boje Srbije brane Darko Gruji} i
Qubomir ^esti} iz Rume, Igor
[ivoqicki iz Sremske Mitrovice, Sini{a Kne`evi} iz Novog
Sada i Sa{a ]irovi} iz Stare
Pazove. Od seniorki nastupaju
Fleis \en|i i Eva Hala{i iz
Sente i Jelena Kuni} iz Sombora. Sa wima }e put Francuske na
Evropsko prvenstvo, otputovati
selektor Miodrag Raki}, ~etiri
trenera i sudija.
S.X.
Promocija rukometa
U
subotu u prepodnevnim satima
odr`an je, na terenu O[ “Veqko Dugo{evi}” u Rumi rukometni turnir za u~enike gradskih osnovnih {kola od prvog do petog razreda.
- Ciq nam je da na ovaj na~in promovi{emo mini rukomet. Zato smo
organizovali turnir koji se igra sistemom eliminacije, a za u~esnike
smo obezbedili slatki{e i majice,
ka`e Dragan Vidovi}, rukometa{ i
trener mla|ih kategorija u RK “Ruma”. Ovu promociju rukometa podr`ali su lokalna samouprava, Odeqewe
dru{tvenih delatnosti, firma “Rumekon” koja je finansirala nabavku
golova i Rukometni kamp “Rastimo”
koji je glavni promoter rukometa u
Vojvodini.
S.X.
FRIZER SHOP
I PARFIMERIJA
Lorena
@itna pijaca br. 16
Sremska Mitrovica
Tel: 022/622-127
Celokupan program za nadogradnju
noktiju i trepavica
Oprema i alat za frizerske salone
Z.R.
-
VELEPRODAJA
I MALOPRODAJA
[ID, Ogwena Price 2
Tel/fah: 022/716-723
SREMSKA MITROVICA,
Ticanova 82
Tel: 022/631-456, Mob: 063/77-96-438
[email protected]
PROIZVODWA I UGRADWA:
-PODNIH I ZIDNIH OBLOGA OD BETONA
-KOMPLET RIGIPS SISTEMA
-IZOLACIJE
-«KARBON» PROGRAM-DEMIT FASADE
(DISTRIBUTERI ZA SREM)
^lanovi Organizacionog odbora biciklisti~ke trke
me|u kojima su i na{i, jer je posledwih godina biciklizam u Srbiji u usponu. U Rumi }e se dodeliti priznawa, podeliti medaqe i
pehari i proglasiti pobednici
etape i cele trke. Pripremamo se
da budemo dobri doma}ini, ali i
da promovi{emo Rumu i na{e po-
tencijale i ono {to mo`emo ponuditi. Posledwa etapa se vozi od
Mili}a do Rume, a ciq prethodne
etape je na Palama - rekao je Goran
Vukovi}, predsednik rumske op{tine i predsednik Organizacionog odbora ove trke u Rumi.
S.X.
TEPIH SERVIS I AUTOPRAONICA
SERVIS ZA ^I[]EWE OBJEKATA
"DADA - 06"
MALI RADINCI
Renovirana svla~ionica FK Fru{kogorac
20. STRANA
Stari {or 30
Sremska Mitrovica
Restoranu „Probus“ hitno potrebni kuvari,
pomo}nici kuvara i konobari
Tel: 623-860
S
R
KOMARNICI
UNIVER, MEDIJAPAN
LESONIT
[email protected] SE^EWE
KANTOVAWE ABS TRAKE
METAR KUHIWE VE] OD 9.000,00
Fini{ trke u Rumi
enoviranu svla~ionicu FK
Fru{kogorca iz Malih Radinaca, 22. maja sve~ano je
otvorio i predao klubu na upotrebu Nenad Borovi}, predsednik SO Ruma.
Svla~ionica je dobila nove
plo~ice, sanitarne ~vorove, tu{eve i garderobu, a za te radove
je iz op{tinskog buxeta izdvojeno
190.000 dinara, dok su me{tani
obezbedili novac za kupovinu
ve{ ma{ine za prawe sportske
opreme.
- Pre dve godine smo krenuli
u postepeno renovirawe, pa je pr-
-
Tel.064/612-3131
022/618-228
50. ME\UNARODNA BICIKLISTI^KA TRKA “KROZ SRBIJU 2010.”
ve~ano otvarawe 50. Me|unarodne biciklisti~ke trke bi}e odr`ano 13. juna u
Beogradu, a start je planiran za
14. maj u Mladenovcu. Posledwa
etapa je Mili}i - Ruma 19. juna.
Prema satnici ne{to posle 14 ~asova bi}e progla{eni pobednici,
a potom }e biti odr`ana i konferencija za novinare.
Na ovoj jubilarnoj, pedesetoj trci “Kroz Srbiju”, pored na{ih,
u~estvova}e i selekcije iz Gr~ke,
Nema~ke, Holandije, Francuske,
Italije, Jermenije, Japana, Ukrajine, Slova~ke, Belgije, Ruske federacije, Kazahstana, Rumunije,
Bugarske, Turske, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Predsednik Organizacionog odbora je
Sne`ana Samarxi} - Markovi},
ministarka omladine i sporta, a u
glavnom odboru je i Goran Vukovi}, kao predsednik rumske op{tine u kojoj je zavr{nica ovogodi{we trke.
- Ovo je svakako najva`niji
sportski doga|aj u Rumi, jer smo
doma}ini zavr{nice. Bi}e dvadesetak u~esnika iz inostranstva,
dakle ima me|unarodni karakter
i dosta kvalitetnih takmi~ara,
"STOLARIJA ERAKOVI]"
KUHIWE
PLAKARI
VRATA
PROZORI
STEPENI[TA
vo sre|ena elektri~na instalacija, krov i oluci, a pored fudbalskog, asfaltiran je i teren za
mali fudbal, rukomet i ko{arku.
U toku je i realizacija projekta
na osvetqewu ovih sportskih terena kako bi se mogli koristiti i
no}u - ka`e Nenad Borovi}.
Do sada je u sre|ivawe terena
i svla~ionice u Malim Radincima utro{eno iz op{tinskog buxeta oko 400.000 dinara, ali u lokalnoj samoupravi smatraju da se
na taj na~in stvaraju uslovi da se
deca sklone sa ulica i bave sportom. Zanimqiv je i podatak da je
~ak 10 procenata `iteqa Malih
Radinaca ukqu~eno u aktivnosti
FK Fru{kogorac.
- Na{ ciq je da u svim mesnim
zajednicama stvorimo dobre
uslove za bavqewe sportom, da
se deca masovno ukqu~e u rad
klubova, bez obzira u kojem se
rangu takmi~ewa klub nalazi.
Sre|ivawe svla~ionice u Malim
Radincima }e nam biti standard
i za ostale seoske mesne zajednice - istakao je Nenad Borovi},
predsednik SO Ruma.
S.X.
Pr. Boris Ov{ek
-
Higijensko odr`avawe objekata
Prawe tepiha i mebla
Dubinsko prawe automobila
Prawe izloga, prawe stanova
022/670-241
063/19-20-769
065/2-670-241
1. Novembar 279
LA]ARAK
• Izdajem dvoiposoban komforan
stan u nasequ 29. novembar, Slobodan od 10. juna, tel. 623-974
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u suterenu naseqe M.Hu|i,
grejawe na TA pe}, veoma povoqno,
tel. 022/658-899, 064/570-24-17
• Prodajem stan 52 m2 na KPD tel.
064/429-08-33
• Izdajem nov jednosoban dvori{ni stan 30 m2 u ulici Zanatlijska, tel. 639-029
• Mewam nov stan u centru Rume
57 m2 kompl. Name{ten neuseqivan, centralno grejawe, ukwi`en
za sli~an na lokaciji Zemun-Beograd, tel. 064/842-25-98
• Kupujem garsoweru u naseqima
Sportski centar, M.Hu|i ili
Orao, tel. 617-297, 061/617-23-85
• Izdajem name{tenu garsoweru u
Novom Sadu, na Bulevaru Oslobo|ewa, preko puta Dnevnika. 150
evra + tro{kovi, kontakt:
022/672-406, 064/133-92-66
• Izdajem ku}u u Sremskoj Mitrovici, Petra Preradovi}a 81, tel.
623-709
• Izdajem jednosoban stan kod
Bolnice 40 m2 centralno grejawe,
tel. 621-520, 064/419-80-93
• Izdajem jednosoban stan 40 m2 ,
Sportski centar, toplovod, 625364
• Izdajem dvosoban name{ten dvori{ni stan, tel. 022/622-032,
064/37-66-192
• Izdajem dvosoban stan u nasequ
KPD na prvom spratu sa gara`om,
064/33-78-35
• Izdajem u zakup name{ten jednoiposoban stan u N.Beogradu J. Gagarina 169 od 1. juna 2010. godine
(Blok 45) tel. 062/340-780
• Prodajem stan u Novom Sadu ili
mewam za ku}u u Sremskoj Mitrovici, po dogovoru, tel. 064/178-3398
• Izdajem nov name{ten jednosoban stan za dve devojke nepu{a~e
u Novom sadu kod Futo{ke pijace
od 1.6.2010. tel. 063/81-44-931
• Izdajem jednoiposoban stan u nasequ Stari most useqiv od 1.6.
tel. 064/093-66-15
• Izdajem ku}u za stanovawe u La}arku, tel. 063/76-94-395
• Izdajem nename{tenu garsoweru, grejawe toplifikacija u nasequ M. Hu|i 5 sprat, na du`e vreme,
tel. 064/193-10-48, 632-226
• Prodajem jednosoban kompletno
name{ten stan 45 m2 sa cg 4 sprat
naseqe M.Hu|i, tel. 064/280-97-53
• Izdajem ku}u, local i perionicu
u Bulevaru Konstantina Velikog
br. 81 tel. 064/193-11-86
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u Novom Sadu drugi sprat,
kod @elezni~ke stanice, tel. 672962
• Izdaje se dvosoban stan u nasqu
M.Hu|i 59/5, tel. 064/837-22-84,
\or|e
• Izdajem dvosoban stan sa gara`om u nasequ KPD prvi sprat, tel.
064/337-86-35
• Prodajem ku}u u Kuzminu na
sprat 150 m2 na 8 ari placa novogradwa, gara`a svi prate}i objekti grejawe na ~vrsto gorivo, cena
po dogovoru, tel. 060/712-19-66,
022/640-090,
• Prodajem stariju ku}u u Kuzminu
zapo~eto renovirawe u centru cena 5000 evra, tel. 060/01-08-992,
640-090
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u Nasequ M. Hu|i, tel. 064/317-7377, 611-016
• Povoqno prodeajem mawu ku}u
(polovina renovirana) u La}arku,
tel. 064/96-03-789 i 060/55-44-909,
Mile
• Izdajem garsoweru 25 m2 u Novom Sadu, prvi sprat, cena 150
evra, tel. 064/420-23-57
• Prodajem dvosoban stan 57m2 u
nasequ M.Hu|i, cena 30.000 evra
tel. 626-025, 063/17-17-901
• Izdaje se deo ku}e, naseqe Mala
Bosna tel. 022/630-888
• Prodajem ku}u u centru Srem.Mitrovice Svetla 4 kod mosta,
tel.639-007
• Izdajem sobe devojkama i u~enicama u centru sopstveno kupatilo
i kuhiwa Svetla 4 kod mosta, tel.
639-007
• Prodajem stan u Novom Sadu Bulevar oslobo|ewa tel. 061/19-52521
• Kupujem ku}u u {irem centru
Sremske Mitrovice, tel. 064/17833-98
• Prodajem sprat sa potkrovqem u
centru 250 m2 Svetla 4 kod mosta,
tel. 639-007
• Izdajem svosoban name{ten stan
u centru grada cena 150 evra, tel.
063/17-17-901
• Prodajem stan 56 m2 sa parnim
grejawem u nasequ KPD Zmaj Ogweni Vuk 10, prizemqe, cena po dogovoru svati od 8 do 21 sat tel. 630035
• Prodajem stan 51m2 u nasequ M.
Hu|i u potpunosti renoviran, 640462
• Izdajem prazan ve}i jednosoban
stan, tel. 063/86-25-699
• Izdajem dvosoban stan u nasequ
Stari most, kod kru`nog toka, na
du`e vreme, tel. 064/211-40-35
• Izdajem ve}u garsoweru, mo`e i
za u~enice, Mato{eva 49 a, tel.
069/640-443, 640-443
• Prodajem garsoweru u [e}er sokaku 25m2 cena 15.000 evra, tel.
626-025, 063/17-17-901
2. jun 2010.
• Izdajem na du`i period name{tenu garsoweru u nasequ M.Hu|i,
tel. 063/195-20-25
• Izdajem jednosoban name{ten
stan sa centralnim grejawem kod
Sportske hale, tel. 022/624-646,
064/506-32-36
• Potreban dvosoban ili jednoiposoban stan nename{ten, tel.
065/261-09-83
• Izdajem dvosoban name{ten
stan u nasequ M.Hu|i, tel. 611016, 064/191-60-00
• Prodajem stan u Barajevu 57,66
m2, mogu}nost pro{irewa ili zamena za ku}u u Srem.Mitrovici
ili La}arku, povoqno, tel.
064/450-26-81
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici u
blizini pe{a~kog mosta tel.
064/450-19-80,
• Izdajem name{ten jednosoban
komforan dvori{ni stan sa posebnim ulazom , tel. 625-355,
064/39-12-429
• Izdajem name{tenu garsoweru
pored Medicinske {kole mo`e i
za sezonske radnike, tel. 063/8823-767
• Kupujem ku}u oko 90 m2, u Sremskoj Mitrovici ili La}arku, tel.
063/71-97-993
• Prodajem garsoweru 25 m2 visoko prizemqe u Novom Sadu na Bulevaru Evrope, odvojena kuhiwa,
gradsko grejawe topla voda klima,
kablovska telefon useqiva cena
30000 evra fiksno, tel. 064/32122-97
• Veoma povoqno prodajem noviju
ku}u na Crvenoj ~esmi sa tri stambene jedinice 160, 85, i 26 m2, sa
pomo}nim objektima, mo`e i zamena za dva dvosobna stana novije
gradwe, tel. 022/614-491, 064/1816-561
• Mewa se mali jednosoban komforan prizemni stan sa mogu}no{}u dogradwe kod {kole Sveti
Sava za jednosoban stan u
nasqwima M. Hu|i, Stari most,
Dekancu, tel. 064/936-83-75
• Prodaje se povoqno jednosoban
stan 48 m2 u Novom Sadu Rumena~ki put 17 tel. 063/721-43-89
• Izdajem dvosoban komforan
stan u centru u~enicama – studentkiwama, tel. 657-440, 062/873-1097
• Na prodaju ku}a u [a{incima –
hitno, novogradwa 130 m2, centralno grejawe, tel. 062/184-10-21
• Izdajem potpuno name{ten jednosoban stan u nasequ M.Hu|i kod
~esme, tel. 063/31-65-89, 022/611980
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u nasequ Orao, tel. 063/80843-52
• Prodajem garsoweru u nasequ
Orao u Srem. Mitrovici, tel.
065/523-38-22, 022/650-116
• Izdajem name{tenu garsoweru u
novom objektu sa c.grejawem jednoj
osobi nepu{a~u, tel. 064/451-2614, 022/626-700
• Prodajem dvosoban stan u izgradwi u S.Mitrovici, tel. 624828
• Izdajem name{ten dvosoban
stan u SM u nasequ M.Hu|i kod
kru`nog toka , poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, grejawe, telefon,
kablovska TV, tel. 063/534-643
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u sklopu ku}e sa zasebnim
ulazom cena 120 evra plus depozit, tel. 627-091, 064/535-14-22
• Izdajem jednosoban name{ten
stan sa centralnim grejawem kod
Bolnice i gara`u kod Sportskog
centra, tel. 022/664-834, 064/2897-639
• Izdajem nename{tenu garsoweru
u nasequ Orao u Srem. Mitrovici, tel. 065/523-38-22, 650-116
• Izdajem name{tenu garsoweru
sa centralnim grejawem u nasequ
Pejton, tel. 628-015, 062/411-835
• Hitno prodajem nov stan u Sremskoj Mitrovici, 50 m2, tel.
069/212-01-03
• Izdajem dvosoban nename{ten
jednosoban stan u naseu M.Hu|i u
Sremskoj Mitrovici, tel. 639-029
• Prodajem ku}u na 18 ari placa u
strogom centru Kraqevaca, tel.
011/260-53-06, 064/448-19-54
• Prodajem dvoiposoban stan u Kamewaru 641-009, 063/118-0078
• Izdajem garsoweru u Novom Sadu, tel. 064/037-03-40
NA[E ZDRAVQE
Stomatolo{ka ordinacija
POLIKLINIKA
"Dr Stoj{i}"
Milan Stoj{i}
specijalista oralni hirurg
Trg Nikole Pa{i}a bb, Sremska Mitrovica
Tel: 022/611-225; 063/404-801
Dr Milo{evi}
- ultrazvuk srca
- ultrazvuk dojke
- ultrazvuk {titaste `lezde
- SVE ZA STOMAK
Telefon: 021/55-77-07
Jovana \or|evi}a 11, Novi Sad
Radno vreme
Ruma, Orlovi}eva 27
Tel: 022/431-500
Ultrazvuzvu~na i
kolor dopler dijagnostika
Radnim danom: 7:30-20:00; subotom: 8:00-14:00
De`urni telefon (svakog dana 7:00-22:00):064/ 429-6624
Dr med. Qiqana Stoli}
specijalista pedijatar
Mob: 064/207-11-83
022/641 - 494, 062/240 - 287
SPECIJALISTI^KA LEKARSKA ORDINACIJA
O^NA KU]A
RADOVAN^EVI]
- DR LAU[EVI] -
NORMALNO JE
DA DOBRO VIDITE!
Sremska Mitrovica Stari {or 102
Tel: 022/626-428 i 064/19-15-847
SPECIJALISTI^KA DERMATOVENEROLO[KA ORDINACIJA
dr med. Jasmina Divi}
A.D. ZA IZRADU
ORTOPEDSKIH POMAGALA
ORTOPEDSKA POMAGALA,
OBU]A ZA DECU I ODRASLE,
MIDERI, POJASEVI, PROTEZE
I ORTOZE, INVALIDSKA KOLICA
I [TAKE...
Radno vreme od 8 do 14 ~asova
spec. dermatovenerolog
DERMATOLOGIJA, DERMATOHIRURGIJA,
KOMPJUTERIZOVANA DERMOSKOPIJA,
ALERGOLOGIJA, ALERGOLO[KI TESTOVI,
KOZMETOLOGIJA, BOLESTI VENA, POLNE BOLESTI
Sremska Mitrovica
Svetozara Mileti}a 1
Tel: 022/622-421
Izlasci na teren
Ruma, Stara Pazova i In|ija
Sremska Mitrovica
Ul. Jupiterova 73 (ulaz u Medicinsku {kolu)
022/ 614 - 328; 063/ 610 - 913
e- mail:[email protected]
VISOKA TEHNOLO[KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA [ABAC
Hajduk Veqkova 10, www.vtssa.edu.rs 015/352-728
KONKURS
Za upis 110 studenata na buxet i 140 samofinansiraju}ih studenata u prvom
(junskom) upisnom roku, u prvu godinu studija u {kolskoj: 2010/11. godini, na
studijske programe:
STUDIJSKI PROGRAM:
• Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici useqiva odmah, 31.000 evra,
tel. 626-025, 063/17-17-901
• Prodajem ili mewam ku}u u Man|elosu za stan ili ku}u u
Srem.Mitrovici, tel. 681-649
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u Sremskoj Mitrovici, pogled na centar, tel. 065/651-95-17,
615-429
• Izdajem komfornu ku}u oko 100
m2, grejawe na gas ili ~vrsto gorivo u blizini Bolnice, tel. 625-937
• Izdajem ve}i jednosoban stan u
stogom centru Srem.Mitrovice
kod Muzi~ke {kole, tel. 627-725
• Izdajem nename{ten stan Solarski trg, tel. 667-920
• Prodajem dvosoban stan u Sremskoj Mitrovici naseqe M.Hu|i,
renoviran, tel. 626-025 063/17-17901
• Izdajem name{ten dvosoban
stan kod sportskog centra od 1.
marta 2010. god. tel. 063/78-55835, 611-708
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
Gradska uprava za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine Grada Sremska Mitrovica na
osnovu ~lana 10. Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik RS" broj
135/04 i 36/09 ) objavquje,
OBAVE[TEWE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLU^IVAWE O POTREBI
PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA @IVOTNU SREDINU
Obave{tava se javnost da je nosilac projekta “Balkan Organic Food“ d.o.o, Ribarska
obala 14, Sremska Mitrovica, podneo zahtev
za odlu~ivawe o potrebi procene uticaja na
`ivotnu sredinu, Projekta proizvodwe hladno ce|enog uqa od semena ko{ti~avog vo}a za
potrebe proizvo|a~a prirodnih kozmeti~kih
preparata, ~ija realizacija se planira na katastarskoj parceli br.4085 k.o. Sremska Mitrovica u ulici Ribarska obala br.14.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva
nosioca projekta, mo`e se izvr{iti u prostorijama Gradske uprave za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine ( soba broj 39), u Srem-
2. jun 2010.
Prof.dr.sci.med. Miroslava Pavlov- Mirkovi}
INTERNA MEDICINA
ULTRAZVUK
"Dr Qiqana Stoli}"
Sremska Mitrovica, Save Kova~evi}a 13
Sremska Mitrovica
Stefana Lastavice 11
GINEKOLOGIJA
I AKU[ERSTVO
SPECIJALISTI^KA
PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA
Prim. dr Milenko Trifunovi}
Tel/fah: 022/639 - 189
Tel: 022/636 - 002
Mob: 064/127-29-23
Prof.dr. Jovan Stojkov
Prim.dr. Du{an Bonert
Dr.med. Dragan Grbi}
Tel. 015/774-1234; Kasarska 7, [ABAC
SPECIJALISTI^KA ORDINACIJA ZA ULTRAZVU^NU DIJAGNOSTIKU
Prim. dr Bo{ko J. Lau{evi}
spec. interne medicine
UROLOGIJA
skoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija 13, u periodu od 03.06.2010.godine do 14.06.2010.godine, u vremenu od 10 do14 ~asova.
Svi zainteresovani mogu u roku od 10 dana
od dana objavqivawa ovog obave{tewa dostaviti svoje mi{qewe u pisanoj formi Gradskoj
upravi za poqoprivredu i za{titu `ivotne
sredine, Grada Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija broj 13.
Ovaj organ }e u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obave{tewa doneti
odluku o tome da li je za predlo`eni projekat potrebna procena uticaja na `ivotnu sredinu.
buxet
samofinansirawe
Proizvodne tehnologije:
- Hemijska tehnologija
- Farmaceutska tehnologija
40
20
Prehrambene tehnologije
25
15
Za{tita `ivotne sredine
15
5
Informacione tehnologije
30
100
UKUPNO
110
140
Prijavqivawe kandidata: 23.,24. i 25.juni 2010. godine od 8 – 14 ~asova.
PRIJEMNI ISPIT }e se odr`ati: 01. jula 2010.godine u:
- 10 ~asova za studijski program Informacione tehnologije
- 12 ~asova za ostale studijske programe
Za upis mogu da konkuri{u svi svr{eni sredwo{kolci IV i III stepena
stru~ne spreme.
Uslovi za odre|ivawe redosleda kandidata, konkursni rokovi i ostali
uslovi objavqeni su na oglasnoj tabli i sajtu {kole.
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
objavquje
JAVNI OGLAS
O DATOJ SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA @IVOTNU
SREDINU PROJEKTA, RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE
„NS2106_02SM SREMSKA MITROVICA 25.MAJ“ SREMSKA MITROVICA, NA
KATASTARSKOJ PARCELI BR. 1515/1 K.O. SREMSKA MITROVICA
1. Investitor, „VIP MOBILE“ doo, Omladinskih brigada br.21, Novi Beograd planira postavqawe radio bazne stanice mobilne telefonije „NS 2106_02SM SREMSKA MITROVICA 25.maj“Sremska Mitrovica, na katastarskoj parceli br.1515/1 k.o. Sremska Mitrovica.
2. Na osnovu izve{taja Tehni~ke komisije broj 06-76/2010-XI odr`ane dana 26.05.2010 godine, Gradska uprava za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine donela je re{ewe
broj 501-69/2010- XI kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja, projekta, radio bazna stanica mobilne telefonije "NS2106_02SM Sremska MItrovica 25.maj"
Sremska Mitrovica.
STRANA 21.
MALI OGLASI 022/611-556
• Hitno prodajem nov stan u Sremskoj Mitrovici, potkrovqe, 30 - 35
m2, tel. 064/505-19-70
• Ku}a na prodaje ulica 1. novembar 351 180 m2 La}arak, 061/20-80627
• Prodajem ~etvorosoban lepo renoviran stan povr{ine 120 m2 sa
centralnim grejawem i velikim
podrumom u nasequ KPD povoqno,
tel. 064/280-97-53
• Prodajem nedovr{enu ku}u u nasequ 25. maj na 5 ari placa, tel.
064/53-66-433
• Prodajem ukwi`en dvosoban
stan u Sremskoj Mitrovici, centar, naseqe M.Hu|i, pored obdani{ta i {kole, prvi sprat, 54 m2,
tel.
064/141-38-08,
626-315,
063/582-857
• Izdajem dvosoban name{ten
stan centar grada, tel. 063/17-17901
• Prodajem ku}u u Bu|anovcima povr{ina 80 m2 sa pomo}nim objektima, plac povr{ine 14 ara, cena
6.000 evra, tel. 065/440-27-28
• Prodajem dvosoban sre|enstan
naseqe M.Hu|i prvi sprat, tel.
626-025
• Kupujem ku}u u Velikim Radincima na ve}em placu, tel. 064/15070-21
• U Subotici izdajem jednosoban
name{ten stan, klima, kablovska,
tel. 022/626-779, 069/110-79-49
• Izdajem name{ten dvosoban
stan na Krwa~i–Beograd, preko
puta poqoprivredne {kole, pogodan za u~enike i studente, cena
150 evra, tel. 022/663-355,
066/143-916
• Izdajem jednosoban stan u centru S.Mitrovice novogradwa, tel.
061/30-20-696
• Prodajem ku}u na Crvenoj ~esmi
tel. 061/30-20-696
• Izdajem name{ten dvosoban
stan u S.Mitrovici, tel. 617-846,
061/11-84-947, 064/401-52-53
• Izdajem name{tenu garsoweru
Stevana Mokrawca 43 kod Kasarne, tel. 063/808-37-33
• Izdajem name{tenu garsoweru u
Novom Sadu, Arawi Jano{a 18,
tel. 064/420-23-57
• Izdajem super name{ten stan 70
m2 grejawe, klima u centru
Srem.Mitrovice, tel. 064/119-8093
• Prodajem u La}arku ku}u na
kqu~, 70 m2 sa dosta pomo}nih
objekata i radionicom, plac 4 ara
povoqno, tel. 064/280-97-53
• Prodajem vikendicu, nova gradwa na glavnom putu Ruma–Novi
Sad, 100m od {ume, 64 kvadrata,
useqiva 13 ari placa, tel.
063/590-183
•
Izdajem
jednosoban,name{ten,dvorisni stan sa centralnim grejawem u Sremskoj Mitrovici,naseqe Matija Hu|i.tel.611738, 064/148-51-39
• Izdajem studentima jednosoban
stan u Novom Sadu, Liman 4, tel.
060/362-77-84
• Izdajem dvosoban, komforan, name{ten stan sa centralnim grejawem u strogom centru Srem.Mitrovice, tel. 022/625-132, 022/624724, 064/022-74-59
• Prodajem ili izdajem ku}u sa 11
ari placa u strogom centru S.Mitrovice, mo`e i zamena, tel.
063/50-94-94
• Prodajem ku}u na Crvenoj ~esmi,
informacije na tel. 061/302-06-96
• Kupujem u S.Mitrovici ku}u do
50.000 evra, tel. 064/280-97-53
• Prodajem stanove svih vrsta,
stare i nove na svim lokacijama u
Sremskoj Mitrovici, tel. 063/486181
• Izdajem ~etvorosoban stan u Beogradu, Zvezdara Kluz, 105 m2,
komplet name{ten, zgrada, prvi
sprat + ~etiri terase, cg, telefon KATV, interfon, videonadzor, na du`e vreme, cena 450 evra
tel. 064/902-42-90
• Izdajem jednosoban nename{ten
stan sa cg u nasequ Stari most,
tel. 626-164, 063/562-001
• Hitno prodajem ku}u na placu od
34 ara pogodna za ru{ewe, struja,
voda, telefon, @elezni~ka 74,
Martinci, cena povoqna, tel.
064/317-71-05
• Izdajem ku}u za stanovawe u La}arku, tel. 063/76-94-395
• Prodajem trosoban stan u Dekancu, tel. 062/800-44-53
• Prodajem ku}u u u`em delu grada, kompletno sre|ena, odmah useqiva, tel. 063/831-30-33
• Prodajem ku}u sa potkrovqem,
grejawe, naseqe Severno od Planinske, u odli~nom stawu, cena po
dogovoru, tel. 063/486-181
• Izdajem name{ten stan kod „Horoskopa kafe“ 56 m2 odmah useqiv, tel. 063/808-37-33
• Mewam stan od 46 m2 na prvom
spratu sa centralnim grejawem u
nasequ M.Hu|i kod obdani{ta za
ve}i, tel. 062/369-914
• Prodajem ku}u sa pomo}nim
objektima i ba{tom od 14 ari u Bu|anovcima, tel. 063/836-90-73
• Izdajem name{tenu sobu sa ni{om i kupatilom, grejawe na gas
kod Doma vojske, tel. 613-272
• Prodajem dvosoban i trosoban
stan u Beogradu na Mirijevu, mogu}
svaki dogovor, tel. 063/583-927
• Prodajem dvosoban komforan
stan u nasequ Kolonija Ma~vanska
Mitrovica, tel. 063/822-83-62
• Prodajem ku}u u La}arku, Fru{kogorska 148, tel. 671-135
[email protected] TELEFONI
Sremska Mitrovica
Policija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Vatrogasci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Hitna pomo} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Autobus. stanica . . . . . . . . . . . .621-143
@elezn. stanica . . . . . . . . . . . .621-444
De`urna apoteka . . . . . . . . . . .625-411
JKP Vodovod . . .626-200, 064/8894-772
JP Komunalije . . . . . . . . . . . . . .624-500
Srem gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610-069
Elektrodistribucija . . . . . . . .630-333
JP Direk. za izgr. grada . . . . .623-788
Bolnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610-222
Zavod za javno zdravqe . . . . .610-511
PU „P~elica“ . . . . . . . . . . . . . .624-398
Poreska uprava . . . . . . . . . . . . .611-214
Op{tin. inspekcije cen. . . . . .610-566
Republi~ke inspekcije:
- poqoprivredna . . . . . . . . . .610-657
- veterinarska . . . . . . . . . . . .610-646
- sanitarna . . . . . . . . . . . . . . .610-558
- tr`i{na . . . . . . . . . . . . . . . .610-348
- za rad, zapo{qavawe
i soc. politiku . . . . . . . . . .610-618
- za{tita `iv. sredine . . . .624-660
- vodoprivrede . . . . . . . . . . .614-450
TERMOELEKTRANE
- TOPLANE
SREMSKA MITROVICA
Programska {ema Sremske televizije
Sreda
12:00 Srem na dlanu: Hronika
op{tine Ruma (R)
13:00 Xuboks
14:00 Raskr{}a (R)
14:30 Denis Napast (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 O~i u o~i (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu: Hronika
op{tine In|ija
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis Napast
20:00 Karmelita (R)
20:45 Planeta zemqa
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
^etvrtak
12:00 Srem na dlanu: Hronika
op{tine In|ija (R)
13:00 Xuboks
14:30 Denis Napast (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Sremske pri~e (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu: Hronika
op{tine Stara Pazova
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis Napast
20:00 Bez tambure nema pesme
21:15 Dokumentarni program
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Petak
12:00 Srem na dlanu: Hronika
op{tine Stara Pazova (R)
22. STRANA
13:00 Xuboks
14:30 Denis Napast (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Rusinski magazin
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu: Hronika
op{tine Sremska Mitrovica
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis Napast
20:00 Karmelita (R)
20:45 Dokumentarni program
21:15 Zoo Hobi
22:00 Novosti 3
22:30 Sport STV-a
22:35 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Subota
12:00 Kuhiwica
13:00 Planeta Zemqa
14:00 Xuboks
14:30 Film (R)
16:30 Paor (R)
18:00 Rusinski magazin (R)
18:30 Nemi svedok (R)
19:30 Dokumentarni program
20:00 Film
22:00 EPut vina
22:30 Dokumentarni program
23:00 Nemi svedok
00:00 Xuboks
Nedeqa
10:00 Denis napast
12:00 Cicina tezga
13:30 Paor
15:00 Film (R)
16:30 Zoo Hobi (R)
17:00 Bez tambure nema pesme
(R)
18:30 Nemi svedok (R)
19:30 Dokumentarni program
20:00 Film
21:45 Sport STV-a
22:00 Sremske pri~e
22:30 E TV (R)
23:00 Nemi svedok
00:00 Xuboks
Ponedeqak
12:00 Srem na dlanu: Hronika
op{tine S. Mitrovica (R)
13:00 Xuboks
14:30 Denis Napast (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Put vina (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu: Hronika
op{tine [id
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis Napast
20:00 Karmelita (R)
20:45 Sport STV-a
21:15 Raskr{}a
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Utorak
12:00 Srem na dlanu: Hronika
op{tine [id (R)
13:00 Xuboks
14:30 Denis Napast (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Sport STV-a (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine Ruma
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis Napast
20:00 Karmelita (R)
20:45 E TV
21:15 O~i u o~i
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
• Prodajem garsoweru 22 m2 u Rumi kod pijace, povoqno tel.
064/278-68-83
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici,
super sre|ena 110 m2, tel.
064/280-97-54, 622-339
• Izdajem jednosoban name{ten
stan, preko puta Ekonomske {kole, tel. 064/155-17-78
• Prodajem dvosoban stan u Dekancu i ku}u u Hrtkovcima, tel.
060/624-56-22
• Kupujem mawu ku}u u okolini
Sremske Mitrovice i {ire, tel.
065/472-65-97
• Prodajem dve ku}e u ulici Novi
{or u Sremskoj Mitrovici, tel.
063/834-77-13
• Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici, trosobna sa parnim grejawem, podrumom i dvori{tem, tel.
064/326-49-98
• Prodajem spratnu ku}u u Sremskoj Mitrovici, naseqe Aleja, 170
m2 sa gara`om i podrumom od 50
m2, ozidana ciglom i potpuno izolovana, sva infrastruktura, sve
vrste grejawa, na placu od 6 ari,
tel. 064/191-55-97, 063/835-23-55
• Izdajem u~enicama name{tenu
sobu sa upotrebom kupatila i kuhiwe, u blizini Medicinske {kole, tel. 617-239
• Prodaje se ku}a sa lokalom i
dvori{nim jednosobnim stanom i
svim prate}im objektima, Planinska 103, tel. 651-201, 065/600-6697
• Prodajem jedosoban stan od 41
m2 + velika terasa, CG u S.Mitrovici naseqe Stari most, tel.
064/073-92-43
VOZILA
VOZILA
• Na prodaju apenac 6 sre|en, 420
evra, tel. 064/321-32-16
• Prodajem pasat karavan 87. god.
registovan do 2010. u solidnom
stawu cena 1400 evra, tel. 064/1509-203
• Prodajem micubi{i kolt reg. do
oktobra 2010. ispravan u dobrom
stawu, cena povoqna, tel.
064/566-69-93
• Prodajem fi}u u odli~nom stawu registrovan, povoqno, tel.
022/628-840, 064/15-47-637
• Prodajem alfa–romeo ne registrovanog u voznom stawu, godina
1988, alfa-33-170, tel. 065/53-05932
• Prodajem ladu samaru 1.3 1990.
godi{te, atestiran plin do 2016.
registrovana do marta 2011, cena
650 evra, tel. 064/119-44-61, Qubi{a
• Prodajem FORD FOCUS 1,8 TD DI
karavan, 1999. god. izuzetno o~uvan, registrovan do januara 2011.
god. tel. 063/640-570
• Prodajem alfa romeo 33 turbo
dizel caravan, registrovan do avgusta 2010. god.proiz. 1987. cena
700 evra, tel. 063/549-142
• Prodajem zastavu 101 povoqno,
tel. 065/224-21-97, 065/224-21-97
• Prodajem ladu rivu, kraj 90. registrovana do gebruara 2011. plin
atestiran, tel. 671-943
• Mewam golf 2 85. godi{te, plin
troje vrata, {iber, centralna brava, registrovan, odli~an, za golfa dizela ~etvoro vrata, tel.
064/393-18-97
• Prodajem 4 vozila jugo, god. proizvodwe ’96, motocikl tomos, god.
proizvodwe ’87, prikolicu 800 kg
’80 god., tel. 063/552-968, 063/533757, faks, 021/63-12-505
• Prodajem kombi Zastava Rival
teretni nosivost 1100 t, B kategorija, tel. 063/534-643
• Prodajem fijat ar|entu 85. godi{te, 2,5 cm3, neregistrovan u voznom stawu, tel. 064/490-46-31
• Prodajem Mercedes 190 dizel
o~uvan, dobra limarija, dobar motor registrovan do marta 2011.
god. Tel. 064/484-19-30
• Prodajem xetu 1988. godi{te,
tel. 022/673-120, 063/862-68-67
• Prodajem kombi folcvagen teretni dizel, 1981. godi{te, registrovan do 1. aprila 2010. god.
tel. 685-667, 060/685-66-77
• Prodajem opel astru karavan 95.
godi{te, 1,7 dizel, registrovana
vlasnik motor odli~an, cena 1400
evra, tel. 065/504-71-01
• Prodajem zastavu 101, crvene boje, registrovana, atestiran plin,
2000. godi{te u izuzetnom stawu,
tel. 022/673-014
• Prodajem jugo 60 u dobrom stawu,
registrovan do kraja godine, tel.
064/459-86-87, 618-629
• Prodajem reno 4, 1979, tel.
022/626-879, 063/841-23-65
• Prodajem golf 1, 1984. god. tel.
022/625-671, 063/766-94-29
• Prodajem audi 80, 1,3 dizel registrovan do 18.12.2010. god. u voznom stawu o~uvan, tel. 022/632588, 064/56-66-928
• Prodajem Opel astru S na benzin 1600 kubika god.proiz. 1997.
tel. 064/827-18-07
• Prodajem povoqno mazdu 626
god. 1984. god. u dobrom stawu atestiran gas cena po dogovoru, tel.
022/636-299, 064/889-45-02
• Prodajem golf dizel 1989. godi{te ~etvoro vrata 1700 evra i
opel suzu karavan dizel 1985. godi{te 1000 evra, tel. 022/613-977,
069/702-002
• Prodajem golf 2 dizel 86. god.
registrovan u solidnom stawu cena 1500 evra, tel. 064/535-14-22,
627-091
• Prodajem pe`o skuter 125 kubika 99. god. tel. 060/345-33-65
• Prodajem jugo 45, bele boje, 1987.
god. neregistrovan, ura|ena limarija, nov akumulator, cena 570
evra, tel. 063/722-52-49
• Prodajem jugo 45, tel. 064/137-0408
• Prodaje se teretni kombi fiat
dukato, 2,5 d, god.proizvodwe
1990, tel. 022/664-834, 064/28-97639
• Prodajem Zastavu 128 1984. godi{te ispravna u voznom stawu, cena 300 evra, tel. 065/513-19-99
• Prodajem jugo 55, god.proiz. 89.
neregistrovan, u dobrom stawu
tel. 064/870-93-82
• Prodajem Zastavu 128 1984. godi{te registrovana do marta 2010.
cena 300 evra, tel. 611-903
• Prodajem TAM–i}a, T-65, produ`en sanduk, poseduje arweve i ciradu u odli~nom stawu , tel.
064/938-88-08
• Na prodaje motor BT 50 kubika
regist. na potvrdu, tel. 063/74201-81
• Prodajem Opel Kadet karavan
1,6 dizel. 1989. god. tel. 063/8962-861
• Prodajem Jugo 55 1989. godi{te,
plin, registrovan, vlasnik, cena
750 evra, tel. 064/889-48-08
• Prodajem Opel Korsu 1999. godi{te, 1.0 registrovana godinu dana,
064/506-32-32
• Povoqno prodajem jugo 55, godi{te 1989, u voznom stawu, registrovan do jula meseca, tel. 651202, 625-058
• Prodajem jugo 45 1990. godi{te
pus na {asiji tek registrovan u
dobrom stawu, tel. 062/594-542,
622-559
• Prodajem citroen ksara, 1.9 dizel, god. proizvodwe 2000, tel.
064/19-31-351
• Prodajem jugo tempo 1,1 1998. god.
u odli~nom stawu, tel. 064/920-5162, 022/613-572
• Prodajem jugo 55, zastavu poli i
peglicu, tel. 063/751-49-02
• Prodajem jugo 45 povoqno u ispravmom stawu, dobro o~uvan, proizveden 1988. godine, tel.
022/630-883, 065/65-13-181
• Prodajem reno klio 2001. god.
dizel i motor APN 6 povoqno,
tel.
617-846,
061/11-84-947,
064/401-52-53
• Prodajem zastavu 128 84. god. registrovan do 8.10.2010. 35 evra
moe i u delovima, tel. 611-903,
064/341-54-35
• Prodajem varburg motor golf 1,3
91. god. plin registrovan do februara 2010. tel. 064/913-14-40
• Prodajem golf 1 1,5 b petoro
vrata, pet brzina, 1982. god. alu
felne, nove gume, nov akumulatur,
korpa, kva~ilo i lamela novi, motor odli~an limarija super, regis.
Do 20.12.2010.g. cena 1400 evra,
022/659-671, 064/342-74-72
• Prodajem automobila DAEWOO
ESPERO 1997. godi{te, atestiran
plin. Tel: 064/18-56-707.
• Prodajem opel kadet suzu dizel
u dobrom stawu 85’ tel. 064/12272-78
• Prodajem golf 2 god.proiz. 1987,
1.3 benzin , petoro vrata u odli~nom stawu, tel. 060/022-74-44
• Prodajem ladu samaru 1990. god.
vlasnik , registrovana do
16.9.2010, Ruma, tel. 064/468-58-51
• Prodajem jugo 45 1989. god. u odli~nom stawu, tel. 618-910,
064/155-42-02
• Prodajem fijat tempra 1997. god.
1,9 dizel, vlasnica, registrovan
godinu dana, cena 2600 evra, tel.
063/731-07-54
• Prodajem zastavu 128 1985. god.
registrovana do januara 2010. tel.
060/35-35-855
• Prodajem golf 2 turbo dizel
1985. god. tel. 022/613-661
• Prodajem auto reno kangu 1,9
DTI klima, podiza~i, arbag, mo`e
zamena za karavan, tel. 064/83-77049 Boban
• Prodajem golf 2, 1987. god.benzin+plin, tel. 065/431-97-64
• Prodajem ford fokus, 2000. god.
turbo dizel, u dobrom stawu, cena
po dogovoru, 063/486-181
• Prodajem golf 2 dizel 1986. god.
Tel. 065/861-81-11
• Prodajem golf 2, 1,6 D 89. godi{te i kombi folksvagen T2 1,7 D
87. godi{te tel. 064/131-44-97,
623-205 posle 20 ~asova
• Prodajem zastavu 128, 1987. godi{te, prvi vlasnik, registrovana do 24.9.2010. cena po dogovoru,
tel. 064/122-88-25, 063/803-28-68,
430-120
• Prodajem golf 2, 1989. god. ~etvoro vrata i opel kadet karavan
dizel, 1985. god. Tel. 613-977,
069/702-002
• Prodajem „Jugo in“, metalik,
star godinu dana, pre{ao 750 km,
tel. 063/739-46-23
• Prodajem generalno osve`en motor od zastave 101 i juga 55 kao polovne delove za zastavu 101, tel.
064/920-51-62
POQOPRIVREDA
POQOPRIVREDA
• Prodajem kombajn far – klajson
`itni, kosa 2,80 cena 3500 evra,
tel. 022/86-068
• Prodajem sala{ sa dva jutra zemqe pored savskog mosta uz selo
La}arak (kod Varde) 064/223-2130
• Prodajem tawira~u 24 diska i
traktorsku prskalicu morava, stara 2 godine, tel. 062/393-055
• Prodajem jutro zemqe na man|elo{kom putu, tel. 621-615
• Povoqno prodajem u Ba~incima
potes ^esmin 31,5 ara bagremove
{ume, 9,5 ara wive, 3,5 ara {qivika i zgrada od 18 m2 u komadu,
tel. 650-714
• Prodajem 1,5 jutro oranice u La}arku, potes Tabanac, tel. 627725, 064/073-92-06
• Prodajem dva ara zemqe sa 80
stabala {qiva i 200 stabala loze–Grgurevci Golo brdo, tel. 628800, 065/388-85-99
• Prodajem wivu u Le`imiru 42
ara potews Carina, tel. 064/18272-23
• Prodajem jutro zemqe u Kuzminu
potes Tr{~are, tel. 060/71-21-966
• Prodajem vo}wak {qivik u punom rodu oko 2000 stabala na povr{ini od 5 kat.jutara u Fru{koj
gori kod Vrawa{a, tel. 064/28097-53
• Prodajem zemqu u Divo{u 4 jutra
u komadu potes Brestovi, tel.
060/062-13-17
• Prodajem motokultivator guldbor 8,2 kow.snaga sa frezom i rotacionom kosa~icom, tel. 022/630803, 060/630-80-30
• Prodajem ~etiri jutra prvoklasne zemqe udaqena od asfaltnog
puta Irig – Vrdnik 1,5 km, tel.
063/711-31-86
• Prodajem osam jutara zemqe u
komadu u Rivi~kom ataru, udaqena 1,5 km od asfaltnog puta
Irig–Vrdnik, tel. 063/711-31-86
• Prodajem motokultivator saks
4,5 ks i delove motora lombardini 14 ks blok glava, tel. 064/16294-68, 022/432-075
• Prodajem frezu 4,5 ks, tel.
064/137-04-08
• Prodajem tifon fi 90 makedonski sa turbinom i reduktorom du`ine 280 m, bauerovu pumpu i bauerov top, tel. 060/344-62-52
• Prodajem 2,5 jutara zemqe u
S.Binguli nedaleko od asfaltnog
puta, tel. 022/753-878
• Prodajem motokultivator LABIN goldini dizel14 kowskih
snaga, sa kiper kardan. prikolicom, pod. frezom i jo{ pet radila,
tel. 621-520, 063/849-66-21
• Prodajem dve traktorske gume
11,2 – 24 ili mewam za mawe 9,5 –
24, tel. 064/20-71-631
• Prodajem trobrazni plug Leskovac 14 cola, tel. 064/20-71-631
• Prodajem ili mewam `itni kombajn Zmaj 125, kosa 5 metara, tel.
062/107-92-78, 064/397-32-19
• Prodajem sala{ kod Hidrogra|evinara, tel. 613-977, 069/702-002
• Prodajem 2,5 jutra zemqe u La}arku potes Okopi, tel. 624-651
• Prodajem levator za kukuruz 9 m,
prskalicu RAU 350 lit. i dvoredni {parta~ – ITM, 062/800-44-53
• Prodajem traktor 533, godi{te
1979, i {pediter nosivosti 1,5 tona tel. 064/420-23-57
• Prodajem pu`ni transporter 6
metara kao nov, tel. 022/448-230
• Prodajem sadnice kalamqenog
le{nika sorti: rimski, halski
xin, kosford, istarski dugi, tel.
037/875-049, 063/767-75-62
• Prodajem sadnice: jabuka, {qiva, kru{ka, tre{wa, breskva, vi{wa, duwa i ostalo, tel. 063/10689-89, 037/875-049
• Kupujem dvoredni tarup, tel.
037/875-049, 063/767-75-62
• Prodajem traktor 577 sa predwom vu~om, 89. godi{te, prikolicu zmaj u fabri~kom stawu 8t, plug
obrta~ rabeverg, 3 brazde plug
IMT 757 – 2 brazde i plasti~ni
rasturiva~ za ve{a~ko |ubrivo
400 kg tel. 064/432-12-12
• Prodajem nosivu tawira~u TO
fi 33 tel. 063/779-29-51, 681-525
• Prodajem dva jutra zemqe preko
puta Novog grobqa u drugoj du`i u
Sremskoj Mitrovici, tel. 022/610147
• Prodajem {qivik, Kr~edin vikend zona (potes Bo`i} dol K.O.
Kr~edin 3793/1 i 3793/2) 42 ara sa
220 stabala (11 godina stare , pun
rod) vikendica – trofazna struja,
asvaltni put, pogled na Dunav, cena 20.000 evra, tel. 063/592-235
• Prodajem kombajn zmaj 142, sve
tri varijante, ful oprema, torpedo 90 sa predwom vu~om, tarup 4
reda, liniju za {e}ernu repu ful
oprema, {estoredni i ~etvoredni
futo{ki {parta~ za kukuruz, tel.
063/88-06-707, 022/381-859
• Prodajem pneumatsku sejalicu za
kukuruz, traktor torpedo 75 sa
predwom vu~om, tel. 063/82-44-364
• Prodajem jednobrazni plug, cena
povoqna, o~uvan, tel. 684-195
• Prodajem ~etiri jutra zemqe u
Lapovcu na putu Kuzmin–Bosut,
tel. 065/660-39-71
• Prodajem `itnu sejalicu 23 lule
i mehani~ku sejalicu za kukuruz
Maksikor, tel. 060/05-88-882
• Prodajem traktor IMT 577 1984.
god. bez predwe vu~e u izuzetno
dobrom stawu, tel. 022/448-230
• Prodajem vo}wak ({qivik), 10
ari 68 stabala pet godina star u
punom rodu, Sala{ No}ajski, 200 m
sa leve strane od drumskog mosta,
cena 5.500 evra, tel. 064/30-38-362
• Prodajem traktor IMT 533 sa
zadwim traktorskim viqu{karom, cena povoqna, tel. 063/81-33025
• Prodajem jutro zemqe u Le`imiru, pola jutra vo}waka, motokultivator honda, prekrupa~ oxa~ki,
tel. Tel. 065/66-77-489
• Prodajem tri prikolice Dubrava
sa punim stranicama nosivosti 4,5
t u izuzetno dobrom stawu, tel.
022/448-230
2. jun 2010.
MALI OGLASI 022/611-556
• Prodajem dve traktorske prikolice, tel. 061/546-30-31, 069/ 54630-31
• Prodajem 1,9 ha zemqe u gra|evinskoj zoni Srem. Mitrovica na
putu za Velike Radince kod naplatne rampe, tel. 064/280-97-53
• Prodajem dva jutra zemqe u La}arku, potes Ba{te, tel. 670-810
LOKALI
LOKALI
• Povoqno izdajem lokal sa sanitarnim ~vorom, tel. 022/621-315,
022/622-431
• Izdajem lokal u strogom centru
24 m2 pasa` preko puta SUP-a tel.
065/514-57-46
• Izdajem lokal 187 m2 u centru
Man|elosa, tel. 681-478, 624-708
• Izdajem nov lokal broj 5 povr{ina 45 m2 u Srem. Mitrovici ulica
Ratarska br. 17 kod Zmajeve {kole,
tel. 064/358-55-34
• Izdajem lokal u Rumi kod pijace,
ul. Proleterska 1a, 15 m2, cena 80
evra, tel. Tel. 063/875-76-43
• Izdajem kafi} sa kuhiwom u centru La}arka kod pekare Jovica
ozbiqnom ugostitequ na du`e vreme, tel. 064/832-97-39
• Izdajem pekaru u La}arku sa radionicom (turske pe}i) pekara Jovica od 1. maja 2010. tel. 064/83297-39
• Izdajem dvori{te sa posebnim
ulazom, magacin i stambeni prostor u La}arku, pogodno za sme{taj
opreme i qudstva gra|evinske
firme i sli~no, tel. 064/832-97-39
• Izdajem lokl-poslovni prostor u
novom objektu, luks gradwa sa grejawem, telefonom i alarmom. Pogodno za sve vrste delatnosti.
Sremska Mitrovica 16. divizije 23
a, tel. 064/451-26-14, 022/626-700
• Izdajem lokal 60 m2, Milo{a
Obili}a 120, preko puta Molove
pumpe, 065/619-98-61
• Izdajem pasa`ni prostor u centru Sremske Mitrovice pogodan za
lekarske ordinacije, poslovna
predstavni{tva i kozmeti~ke salone, tel. 061/606-65-19
• Izdajem poslovni prostor 55 m2
+pomo}ne prostorije luks gradwa,
grejawe, telefon, alarm, ul. 16.
divizije
23a, tel. 626-700,
064/451-26-14
• Izdajem lokal 70 m2 centar, Stari Banovci povoqan za sve delatnosti povoqno, tel. 352-113
• Izdajem kiosk veli~ine 15 m2,
tel. 064/082-75-67
• Podajem trafike sa tendom 5 m2
plasti~na i metalna 7 m2, tel.
064/217-80-60
• Prodajem ili iznajmqujem pekaru
u Grgurevcima, tel. 022/632-199
• Izdajem mawi dvori{ni kancelarijski prostor na adresi Trg
Svetog Dimitrija 29, S.Mitrovica,
Tel. 022/622-653, 063/522-474
• Povoqno izdajem nov loka 45 m2,
ulica Ratarska 17 kod Zmajeve
{kole, tel. 064/358-55-34
• Izdajem lokal, biv{a mewa~nica, (preko puta biv{eg SDK–a), tel.
063/50-44-73
• Izdajem poslovni prostor od 21
m2 i 22 m2, u Rumi, novogradwa, kupatilo, cg, telefon, prking, povoqno, tel, 063/377-561
• Izdajem lokal u centru Vrdnika
34 m2, tel. 022/465-113
• Izdajem magacinski prostor kod
KPD (Kraji{ka), tel. 612-033,
061/224-21-42
• Prodajem poslovni prostor , veli~ine 35m2, u blizini hotela
Sirmijum, tel. 064/206-47-89
• Prodajem dvori{ne lokale u nasequ M. Mu|i, pogodno za frizere,
advokate, agencije, ordinacije, nova gradwa, tel. 063/77-98-609
• Prodajem lokale u nasequ M. Hu|i do Zmajeve {kole nova gradwa
od 32 m2 do 58 m2, tel. 063/54-1176, 063/77-98-609
• Proadjem kafanu Le`imirska
kapija u Le`imiru kod hotela, te.
663-163, 064/12-27-278
PLACEVI
PLACEVI
• Prodajem plac u ^almi, 14 m {irina 70 m du`ina, struja, voda i asfaltni pu, Mitrova~ka 10, ku}a i
~ardak, cena povoqna, 065/623-3282
• Peodajem plac u La}arku, „Ledine“bb, povr{ine 849 m2 sa temeqom i gra|evinskom dozvolom
(struja, voda, telefon), tel.
063/159-46-17
• Prodajem legalizovan plac sa
temeqom u La}arku Kara|or|eva
ulica , 16 ari, cena 7000 evra, tel.
064/139-61-50
• Na prodaju plac 11 ari u Kuzminu
blizu centra prikqu~ena voda,
tel. 060/01-08-992
• Prodajem plac u Plati~evu pored puta Ruma-[abac, pogodno za
industriju, tel. 065/61-64-368,
064/34-12-865
• Prodajm placeve u Sremskoj Mitrovici naseqe Mala Bosna , Radina~ki put, tel. 064/215-46-73
• Prodajem plac u Kamewru vrlo
povoqno sa svom prete}om dokumentacijom, tel. 063/486-181
• Prodajem lokale i placeve svih
vrsta na raznim lokacijama, vrlo
povoqno, tel. 063/931-30-33
• Prodajem plac sa temeqom za ku}u od 80 m2 naseqe Krivaja M.Mitrovica, povoqno tel. 064/280-9754, 622-339
• Prodajem plac 10 ari u Velikim
Radincima, tel. 064/326-49-98
• Prodajem plac u centru [a{inaca povr{ine 10 ari, tel. 064/30-94494
2. jun 2010.
• Prodajem plac u Bloku B kod Ambulante, povr{ine 5 ari, tel.
063/549-691
• Prodajem ba{tu, jedno katastarsko jutro na kraju sela, u{oreno,
struja, voda, pogodno za oranicu
ili plac, [a{inci, Partizanska
13, tel. 684-195
• Prodajem 2 placa u Maloj Bosni
izme|u ulica Marka Kraqevi}a i
Ozrenske, svaki plac je povr{ine
oko 9 ara, ukwi`eni – legalizovani, tel. 060/706-19-57
• Prodajem legalizovan plac u La}arku, Kara|or|eva bb, izlaz na
dve ulice, tel.064/96-24-079
• Prodajem plac sa temeqom i vo}em povr{ine 11 ari legalizovan
u La}arku, cena po dogovoru, tel.
022/613-915, 628-891, 064/31-45-579
• Prodajem plac 7,5 ari u Maloj
Slavoniji,
tel.
022/621-404,
064/9163-628
• Prodajem plac povr{ine 37 ari u
Le`imiru vikend naseqe Banovac
tel. 022/663-163, 064/12-27-278
RAZNO
RAZNO
• Povoqno prodajem bazen za kupawe pre~nika 4,47cm h 107cm sa
kompletnom opremom, tel. 022/641093
• Se~em i cepam drva ma{inskim
putem, tel. 641-792
• Prodajem ili mewam za lak{u
stolarsku frezu levanu, tel.
064/91-63-883
• Prodajem vikendicu sa vo}wakom, 7 ari u Ma~vanskoj Mitrovici
naseqe Staro selo, cena 9.000
evra, tel. 063/772-34-57
• Prodajem prikolicu kipericu 3,5
tone nosivosti, ru~ni rad, dno
stranice limeni, Milenko Krsti},
Sremska 51, Martinci
• Izdajem trokrevetni apartman
sa kuhiwom i kupatilom u bawi
Vrdnik, tel. 022/465-079, 069/613354
• Prodajem {iva}u ma{inu Ru`a
step selektronik , `ensku bundu
od nerca, tel. 022/621-602, zvati
posle 16 ~asova
• Potreban finansijer u iznosu od
500 evra za godinu dana s akamatom, tel. 621-928, 064/240-33-27
• Prodajem vrhunske {tence kratkodlakog jazavi~ara, tel. 063/81156-82
• Radila bih poslove svih profila i radnog vremena, mla}a penzionerka, tel. 621-928, 064/240-33-27
• Otkupqujem vunu veoma povoqno,
Andrija, tel. 061/248-64-10
• Prodajem nov du{ek za de~ji krevetac povoqno, tel. 627-747,
064/369-61-29
• Prodajem francuski le`aj dimenzije 220h155 cm sa sandukom za
posteqinu ispod du{eka veoma malo kori{}en u odli~nom stawu,
tel. 628-026
• Prodajem zamrziva~e od 210 l I
sa ladlama od 120 l, tel. 626-041
• Otkupqujem neispravne zamrziva~e 626-041
• Prodajem polovnu original haubu
pe`oa 206, cena 50 evra, tel.
062/85-01-598
• Prodajem polovan o~uvan bicikl
planinac, cena 50 evra, tel.
062/85-01-598
• Prodajem vikendicu kod Rohaq
baza , tel. 063/285-32
• Pripremam osmake za polagawe
prijemnog ispita iz srpskog jezika.
Povoqno. kontakt: 064/ 00-988-29.
Biqana
• Prodajem dva skoro nova kau~a
na razvla~awe, povoqno, tel.
064/317-71-32
• Dajem ~asove srpskog jezika – 500
dinara dvo~as, tel. 061/315-57-93
• Kupujem prikolicu ~okova, tel.
639-186
• Prodajem ma{inu za pletewe `ice ili zamena za juga ili stojadina, tel. 670-940
• Prodajem prozor 120h80 nov vakumiran, tel. 064/490-46-31
• Prodajem cisterne od 1000 litara za kom (te~nost) tel. 064/872-5005
• Povoqno postavqam sve vrste
kerami~kih plo~ica, tel. 063/83130-43
• Prodajem stari trpezarijsk kredenac alt daj~ i francuski krevet,
tel. 063/890-77-26
• Prodajem jabuke za rakiju, tel.
623-902, 063/535-180
• Prodajem veliki drveni sanduk
du`ine 1,5 m i dve no}ne komode,
tel. 064/240-60-48
• Prodajem rashladnu vitrinu za
sladoled u odli~nom stawu cena
200 evra. Tel. 065/504-71-01
• Prodajem polovan krevetac sa du{ekom i nosiqku peg-pergo, tel.
064/217-80-60
• Prodajem polovnu opremu za tov
1.500 pili}a, top za grejawe na propan butan, automatsku pojilice i
hranilice, 662-643
• Prodajem atestiranu autoprikolicu, suncokret gricko i suncokret
za golubove, tel. 062/393-055
• Prodajem tendu 4 metra i name{taj za prodavnicu, tel. 064/088-3497
• Prodajem vikendicu u Suseku Ribarsko naseqe, tel. 022/466-245,
064/122-90-82
• Prodajem vikendicu od kamena,
kod Vrawa{a 25m2 sa 33 ara zemqe,
tel. 628-800, 065/388-85-99
• Prodajem novu kaqev pe} slovena~ku, Kraqa Petra 19, tel. 623-823
• Prodajem francuski le`aj dim.
200 h 160 cm sa sandukom za posteqinu ispod du{eka, cena 100 evra
tel. 064/266-37-82
• Prodajem kuhiwu i francuski le`aj, tel. 640-746
• Prodajem kazan od inoksa za proizvodwu svih konditorskih proizvoda, tel. 022/626-879, 063/841-2365
• Prodajem polovan name{taj, tri
bicikla, tel. 617-882
• Prodajem dva bravca, tel. 631462
• Prodajem sviwski super vrlo povoqno, tel. 064/276-15-01
• Prodajem polovni radni sto, de~ji krevetac sanduk za posteqinu i
zastakqen
zamrziva~,
tel.
064/217-80-60
• Pripravnik, sredwa tehni~ka
{kola, tra`i poslodavca u Rumi
po programu Prva {ansa 2010. tel.
063/87-57-643
• Povoqno prodajem usisiva~ Sloboda, de~ja kolica i monitor za ra~unar, tel. 628-045, 064/34-123-61
• Prodajem 700 komada crepa 28 salonit plo~a i polovna vrata i prozore, tel. 063/87-57-643
• Prodajem razra|enu radwu zdrave hrane u centru Srem. Mitrovice
sa robom i inventarom, tel.
060/399-25-98
• Povoqno prodajem fotokopir kanon MP 6030 tel. 063/551-248
• Prodajem ogrevno drvo u autoprikolici, se~eno, cepano, dove`eno
ku}i, cena 2000 din. Tel. 064/13704-08
• ^uvala bih ku}u i odr`avala
oku}nicu u Sr.Mitrovici tel.
061/654-24-56 od 18-20 ~asova
• Negovala bih stariju osobu ili
~uvala decu, tel. 063/759-60-47
• Prodajem polovan name{taj i belu tehniku, uvoz iz Holandije i Nema~ke,
tel.
022/753–213,
060/753–21–30
• Prodajem dve rashladne vitrine,
tel. 063/787-43-73, Dragan
• Potrebna `ena za ~uvawe mu{ke
stare osobe u Jarku, stan, hrana
obezbe|eni, tel. 664-600
• Radite dva, tri sata dnevno i zaradite bar jo{ jednu platu, tel.
060/70-61-957
• Prodajem polovnu drvenu stolariju, polovan fri`ider, mini {poret sa rernom cena povoqna, tel.
022/618-981, zvati posle 14 ~asova,
tel. 064/370-46-61
vOzbiqna `ena sredwih godina
~uvala bi decu u svom stanu ili
dolazila na ku}nu adresu Jadranka, tel. 062/802-94-62
• Ozbiqnq `ena sredwih godina
penzionerka tra`i honorarni posao na kwig.administrativnim poslovima, Jadranka, tel.062/802-9462
• Prodajem ~etiri original vilerova goblena - ~etiri godi{wa doba, uramqen dobro o~uvan 35h27
cm, tel. 064/934-30-13
• Prodajem dva nova kau~a. Povoqno. Tel: 626-363
• Kupujem staru Singer {iva}u ma{inu. Tel: 626-363
• Potreban posao `eni za pomo} i
negu u ku}i i druge poslove, tel.
641-270, 064/207-11-59
• Prodajem zamrziva~ 320 l u ispravnom stawu, tel. 623-972
• Prodajem povoqno ma{inu za su{ewe ve{a Gorewe ma{ina ima garanciju nekori{tena, Kraqa Petra
prvog br. 19, tel. 022/623-823,
065/602-10-35
• Povoqno prodajem polovni ma{inu za {ivewe i zastakqeni zamrziva~, tel. 064/217-80-60
• Prodajem lov.karabin CZ PAP u
kalibru 8h57 sa opti~kim ni{anom
BUSHNELI ELITE 3200, uve}awe 59h12 sa originalnim nosa~em, tel.
064/938-88-08
• Prodajem lova~ku pu{ku I MP
153 u kalibru 12 sa promenqivim
~okovima novo, 064/938-88-08
• Prodajem kom.lova~ku pu{ku ?Z586-15 u kalibru 16/7h65 R novo,
tel. 064/938-88-08
• Prodajem kamenoreza~ku ma{inu
za rezawe slova, tel. 064/938-8808
• Prodajem aparat za elektrovarewe 220 – 380 V velike ja~ine ujedno puwa~ akumulatora i starter
motora 12 – 24 V, kao nov, tel.
022/448-230
• Prodajem rashladnu vitrinu
Frigo @ika, tel. 617-605, 063/81665-00
• Prodajem , vuneni okrugli tepih,
doma}u rakiju, tel. 064/317-72-73
• Prodajem dva trokrilna drvena
prozora dimenzija 170 h 120 cm sa
duplim krilima i roletnama i jedan dimenzija 140 h 120 sa ugra|enim venecijaner roletnama cena
vrlo povoqna tel. 022/630-329,
060/484-00-44
• Prodajem TA pe} 6 cena 8.000 dinara tel. 063/78-55-835, 611-708
• Prdajem polovnu stolariju, balkonska vrata, dvokrilni, trokrilni i ~etvorokrilni prozor, mogu}
svaki dogovor, tel. 064/20-71-631
• Ugra|ujem i remontujem sekciona
gara`na vrata, ku}na i industrijska, tel. 065/619-98-61
• Prodajem ili mewam metalni ~amac sa kabinom za mawi auto uz doplatu tel. 064/684-66-44
• Prodajem perje, tel. 064/317-7105
• Prodajem fri`ider gorewe 225
l povoqno, tel. 627-064
• Prodajem dva mu{ka odela br. 52,
54, krevet za preglede, pogodan za
ordinacije i kozmeti~ne salone,
povoqno, tel. 064/317-71-32
• Prodajem pi{toq zastavin 7,65,
licima sa dozvolom, povoqno, tel.
064/293-87-48
SE]AWE
na na{e drage, voqene i nikad zaboravqene roditeqe
• Prodajem doma}u rakiju kajsiju
diwu i {qivu, 063/155-57-97
• Prodajem slu{ni aparat, skoro
nov tel. 022/612-282
• Prodajem nove kau~e cena 100
evra po komadu, tel. 063/552-915
• Prodajem novu kuhiwu od hrastovog drveta 3 metra du`ine , cena
500 evra, tel. 063/552-915
• Prodajem o~uvanu ve{ ma{inu
marke CANDY i el. {poret u odli~nom stawu, povoqno, tel.
060/30-59-600
• Prodajem police monta`no–demonta`ne sa fiokama 2,2 h 5m, cena 500 evra, tel. 063/590-183
• Prodajem polovne prozre sa roletnama staklo vakumirano slovena~ka proizvodwa, (drvo) dimenzije 180 h140 tel. 613-190, 064/27615-16
• Prodajem, {iva}u ma{inu bagat –
Maja,tel. 651-328
• Prodajem veliki sanduk za posteqinu i dve no}ne komode, tel.
064/240-60-48
• Kucam diplomske, seminarske
radove i sve vrste tekstualnih sadr`aja po ceni od 40 din/stranica,
tel. 063/70-25-884
• Dajem ~asove iz matematike za
u~enike osnovnih {kola, 639-183,
064/155-42-02
• Prodajem motornu testeru 2,2 ks
povoqno, tel. 060/367-16-03
• Prodajem benxamin 180 cm visine, tel. 618-034
• ^asovi nema~kog jezika za u~enike osnovne {kole, tel. 625-904,
064/370-45-40
• Prodajem kopir strug za drvo,
tel. 022/613-661
• Vaspita~ i apsolvent U~iteqskog fakulteta sa aktivnim znawem engleskog jezika, otac jednog
deteta, ~uvao bi dvoje dece od 3 –
7 godina, prevoz obezbe|en, tel.
617-413, 060/345-33-10
• Spremam po ku}ama, tel. 621-615
• Fizioterapeutkiwa sa patrona`nim iskustvom, negovala bi i ~uvala starije osobe, tel. 064/42020-13
• Prodajem lova~ki karabin 7h64
i lova~ku pu{ku 12/12, lice sa dozvolom, tel. 631-972
• ^asovi srpskog jezika i pomo}
pri u~ewu, tel. 625-904, 064/37045-40
• Prodajem i dovozim ku}i ise~eno drvo cena 1500 meko, 2000 tvrdo, tel. 064/137-04-08
• Dajem ~asove matematike i hemije, tel. 022/625-407, 064/021-46-88
• Uspe{no dajem ~asove hemije,
tel. 061/165-72-02
• Prodajem spravu za ve`bawe –
leg magic, 063/562-091
• Kupujem mawu vikendicu na Fru{koj gori, tel. 064/322-25-37
• Dajem ~asove engleskog za osnovce i sredwo{kolce, 069/627-119
• Prodajem briketirnicu, dvosmernu 250 kg na ~as, su{aru, gorionik i ciklon, tel. 064/685-66-77,
063/192-29-26
• Dajem ~asove matematike, osnovcima, sredwo{kolcima i studentima, tel. 670-776, 064/965-22-87
• ^uvala bih starije osobe, tel.
064/162-29-04
• Prodajem kompletan alat za mehaniku, bravariju i vodovod sa
svim prete}im el. ma{inama kao i
autogeni i el. aparat, tel. 612-648
• Prodajem pe} na gas (dimna) ja~ine 7 kw tel. 060/30-59-600
• Prodajem trofejni zastavin pi{toq 7,62, tel. 625-359
• Engleski, nema~ki, italijanski
jezik – ~asovi, (zagarantovan
uspeh), tel. 063/85-97-317
• Ugradwa gipsanih plo~a (pregradni zidovi, spu{teni plafoni)
i ugradwa laminatnih podova, tel.
651-804, 651–154, 060/75-35-753
• Mawu ma{inu za rezawe kamena
prodajem, pogodno za teracere i
kamenorezce, tel. 640-134, 063/7250-542
• Snimawe i fotografisawe va{ih sve~anosti, digitalnom opremom po najpovoqnijim uslovima,
tel. 063/527-657
• Prodajem povoqno novu poluautomatsku lepilicu za kese (pra{kasti proizvodi) tel. 064/32-22537
• Presnimavawe video materijala
na DVD, snimawe doga|aja, uslu`na monta`a, tel. 022/615-137
• Prodajem tendu za va{are i pijace, veoma o~uvana, gratis {tender
za ve{alice i fiskalnu kasu kompakt, dobro o~uvana, tel. 063/8377-440, 022/625-160
• Prodajem ma{inu za pletewe `ice u ispravnom stawu, povoqno,
tel. 672-779, 064/351-82-44
• Prodajem zrewaninsku pe} na
gas, 35000 kalorija u ispra-vnom
stawu, povoqno, 672-779, 064/65182-44
• Prodajem opremu za proizvodwu
hladno ce|enih uqa, suncokret,
bundeva, repica, tel. 011/80-75341, 063/184-10-26
• Prodajem pentu, moravinu prskalicu od 100 l , tel. 064/16-84-652
• Prodajem stolarsku presu, tel.
625-413
• Prodajem pribor za klawe sviwa, tel. 614-665, 064/88-94-852
LI^NI
LI^NI
• Penzioner, dobar doma}in, tra`i osobu do 65 godina radi dru`ewa a mogu} je i brak, tel. 022/752451
• Penzioner 54 godine `eli da
upozna penzionerku od 55 godina
za dru`ewe tel. 062/521-84-34
Mladenovi}
Luka
4. 6. 1989 – 4. 6. 2010.
Stana
4. 3. 2010 – 4. 6. 2010.
S qubavqu, ponosom i po{tovawem uvek ih se rado se}aju wihova deca: Mila, Mirjana, Mirko i Sre}ko sa porodicama
Dana, 24. maja 2010. godine
u 82. godini `ivota preminula je na{a draga
Qubica Jano{evi}
1928 – 2010
Dana, 29. maja 2010. godine
u 61. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Milan Beli}
O`alo{}eni: sin Vasilije, }erke Nada, Vera, Gordana, Stanka, Olga, Jasmina i
Sne`ana sa porodicama i
ostala rodbina i prijateqi
1949 – 2010
O`alo{}eni: supruga Nada, majka Kosana, brat Svetislav sa porodicom, porodica
Mi~i} i ostala rodbina i
prijateqi
Dana, 27. maja 2010. godine
u 78. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 26. maja 2010. godine
u 73. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Bosiqka Kne`evi}
1932 – 2010
@ivorad Nikoli}
1937 – 2010
O`alo{}eni: sin Milan i
sestra Milka sa porodicama,
porodica Savati} i ostala
rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: supruga Verica, sinovi Aleksandar i
Rikardo, }erka Jolanda i
ostala rodbina i prijateqi
Dana, 27. maja 2010. godine
u 87. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 24. maja 2010. godine
u 67. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Slavica Markovi}
1924 – 2010
Du{an Isakovi}
O`alo{}eni: }erke Branka i Svetlana sa porodicama
i ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: sin, supruga
i ostala rodbina i prijateqi
Dana, 28. maja 2010. godine
u 84. godini `ivota preminu
la je na{a draga
Dana, 24. maja 2010. godine
u 75. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Negosava Te{i}
1936 – 2010
O`alo{}eni:
supruga
Miqka, sin Sava, }erka Zorica, unuci Aleksandar, @ivan, Du{an i Du{anka, zet
Te{an i ostala rodbina i
prijateqi
1926 – 2010
O`alo{}eni: sin Radomir, }erke Rosa, Bosa, Qiqa
i Smiqa, unu~ad, praunu~ad,
snaje, zetovi i ostala rodbina i prijateqi
• Lep i zgodan povratnik iz [vajcarske tra`i lepu i zgodnu `ensku osobu bez obaveza od 35 do 50
godina, tel. 022/670-734, 670-963
• O`enio bi ka`u drugi da sam
zgodan mu{karac, upadqivu vrlo
zgodnu `ensku izra`enih bujnih
oblina, izazovnog zavodqivog izgleda, mla|u, sa svim izra`enim
`enskim atributima, `enstvenu,
lepu, zdravu, bez dece, bez obzira
na obrazovawe, zaposlewe, imovno stawe i narodnost, penzioner
nema dece i dao, nasledila bi lepu penziju, stan sa centralnim
grejawem i ostalo u Sremskoj Mitrovici pored reke Save, tel.
022/617-934
• Penzioneru 80 godina, potrebna
`ena od 50 do 70 godina radi pomo}i u ku}i, mogu} brak, tel. 640685
1943 – 2010
Du{an Pavlovi}
Dana, 25. maja 2010. godine
u 48. godini `ivota preminula je na{a draga
Zdenka Mitrovi}
1962 – 2010
O`alo{}eni: otac @ivko,
majka Jelka, suprug Milan,
}erke Milana, Branislava i
Nikolina, sestra Spomenka i
ostala rodbina i prijateqi
STRANA 23.
CMYK
Tel/faks:
022/610-069
022/610-070
022/624-657
Javno preduze}e za distribuciju prirodnog gasa
Sremska Mitrovica
Trg Vojvo|anskih brigada 14/I
De`urni: 064/889-45-80
Mob: 064/889-45-81
[email protected]
Hotel "Moravica"(***)
Timo~ke bune 4, 18230 Sokobawa
Phone: +381 18/ 830 622
Fax: +381 18/ 830 656
Sajt: www.hotel-moravica.com
E-mail: [email protected]
Zmaj Jovina 26,
22000 Sremska
Mitrovica
PREDUZE]E ZA PROIZVODWU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE
www.smtoplana.co.yu
Obave{tewe
potro{a~ima
Sve prijave kvarova na instalacijama centralnog grejawa objekata na sistemu daqinskog grejawa mogu se prijaviti u periodu od 6 do 21 ~as svakog dana u
toku grejne sezone na telefone:
612 - 694, 610 - 584
Molimo potro{a~e da redovno izmiruju svoje obaveze kako bi izbegli neprijatnosti iskqu~ewa sa toplovodne mre`e.
Mitrova~ke novine * Osniva~ i izdava~ NIP "Mitrova~ke novine" d.o.o Sremska Mitrovica, Kraqa Petra I broj 9. Odgovorni urednik Svetlana Cucani}, * telefon /faks 022/ 611-556 * teku}i ra~un: 355-1005979-55 Vojvo}anska banka AD Novi Sad, glavna filijala Sremska Mitrovica i 335-13635-87, Metals banka AD Novi Sad, filijala Sremska Mitrovica * cena primerka 30 dinara. Godi{wa pretplata 1.560 dinara, polugodi{wa 780 dinara, tromese~na 390 (+ptt tro{kovi)*
e-mail: [email protected] i [email protected] * [tampa: [tamparija Forum, Vojvode Mi{i}a br. 1, Novi
Sad. Nenaru~eni tekstovi i fotografije se ne vra}aju.
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 (497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni nedeqnik / odgovorni urednik
Svetlana Cucani}. - God. 1, br. 1 (2001) - . – Sremska Mitrovica : Mitrova~ke novine,
2001-.-Ilustr.: 45 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 165382407
Download

str 01 M138.qxd