www.m-novine.com
[email protected]
CMYK
GODINA X l SREMSKA MITROVICA, 19. MAJ 2010. l BROJ 439 l CENA
DUNAV OSIGURAWE A.D.
Glavna filijala SREM
Sremska Mitrovica
Telefon
623-860
30 DINARA
AN
EST
IZV G L E D
PO
Pi{e: Vladimir ]osi}
Pismo ministru
P
Novosadski va{ar
M
e|unarodni poqoprivredni sajam u Novom Sadu ove godine se
odr`ava po 77. put. Na jednom mestu na{li su se izlaga~i iz 25
zemaqa, me|u kojima je posebno mesto pripalo Ma|arskoj koja je
ove godine zemqa partner.
Kako je na otvarawu istakao predsednik vojvo|anske vlade dr Bojan
Pajti}, poqoprivreda je jedina privredna grana u Srbiji koja je uprkos
krizi zabele`ila suficit u razmeni sa inostranstvom od 680 miliona
dolara i rast proizvodwe od dva procenta. Uprkos nastojawima dana{wih kreatora ekonomske politike, da od Srbije naprave ono {to ona
nije, nismo tako uspe{ni bili ni u proizvodwi automobila, ni kompjuterskih programa, a ni bele tehnike.
Me|unarodni poqoprivredni sajam koji }e trajati do 22. maja, prilika
je da se poka`e ono najboqe i najlep{e, kao {to su na primer junice na
na{oj fotografiji. Wih svakako ne doti~e globalna ekonomska kriza, a
ni kriza u mlekarstvu.
U OVOM BROJU
OBJAVQUJEMO:
Svi na{i
maturanti
o{tovani ministre zdravqa, gospodine Tomice! Dugo sam se lomio u sebi, premi{qaju}i se da li da Vam se javim, ali kao neko
ko je izgradio svoj karakter na staromodnim shvatawima, ra~unam
da, nakon svega {to sam u sopstvenim mislima premetnuo, ne bih imao
miran san ukoliko ne priznam, pre svega samom sebi, ali i drugima, da
sam se ogre{io po pitawu one, zli jezici bi rekli rutinske, a neki bogme ba{ i ne tim re~ima – operacije diskus hernije u Nema~koj.
Dakle, po{tovani moj doktore, Tomice Milosavqevi}u, neka ste Vi,
blago meni, `ivi i zdravi, jer G 17 plus ovih dana ponovo kre}e u nove
(pred)izborne akcije i pobede i u tom smislu su mu potrebni zdravi i
pravi qudi, a ne bolesni, kilavi i kqakavi. [to se pak moje malenkosti ti~e, ni dan-danas mi nije jasno kako sam podlegao toj populisti~koj
potrebi brojnih novinara i politi~ara, me|u kojima (politi~arima, to
jest) nisu bili samo oni iz opozicije, nego bogme i iz vladaju}e koalicije, da Vas stavqaju na stub srama samo zbog toga {to ste svom zdravqu
`eleli sve najboqe, odnosno {to niste `eleli da padnete u ruke nekom
od ovih na{ih {intera i za vjeki vjekov ostanete invalid. A znamo da
nema ve}e nesre}e nego ostati invalid, pa makar te proglasili i za do`ivotnog ministra.
Sva je sre}a da se, iako jo{ uvek aktuelni ministar zdravqa, niste
operisali u nekoj od srpskih bolnica! I sva je sre}a {to niste podlegli toj nezadovoqnoj ruqi koja Vas je, sve pucaju}i od zdravqa, pozivala da podnesete ostavku.
Vidite, po{tovani Tomice, nevezano za ispirawe usta po vazdan nezadovoqnom i nadasve zlonamernom bira~kom telu, na koje se ionako
nema potrebe preterano obazirati, s obzirom da isti sve vi{e apstiniraju izlaske na izbore (a ko ne glasa, taj kao i da ne postoji, stara je
strana~ka mudrost), znamo i Vi i ja da ima dosta onih i iz Va{eg okru`ewa koji bi Vam najradije videli zauvek le|a, ali qudi naprosto ponekad nemaju mere. Op{te raspolo`ewe anketiranih slu~ajnih prolaznika u medijima koji objavquju (verovatno nepla}ene?) hvalospeve o radu Va{eg ministarstva, pokazuje da bi svako normalan, ako ve} mora na
operaciju, pa makar u pitawu bio tek rutinski zahvat kakav zahteva diskus hernija, uvek radije to obavio u inostranstvu.
Ima i Va{ih kolega ministara, koji se sa ovim ne bi slo`ili, ali moli}u lepo...
Zar ministar ekonomije, Mla|an Dinki}, treba da daje ostavku samo
zato {to se u voznom parku srpske vlade ne nalaze „zastava“. „jugo“ (ako
je i sa „pe`oovim“ motorom), ili barem „punto“? Zato {to se voze „audiji“ i „mercedesi“?
ar @arko Obradovi} treba da podnosi ostavku zbog trivijalnih
stvari kao {to je pojava pedofila me|u prosvetnim radnicima?
Znamo dobro da je pedofilija uvezena sa trulog Zapada, a da se na{i autohtoni i narodni primeri nastranosti nisu odmakli daqe od op{tewa sa kozama i ovcama. [ta je on (kubanski putnik, privatno, a o tro{ku poreskih obveznika, doktor @arko, pope~iteq prosvetni) tu mogao?
Svakojake bitange rade ~ak i u policiji, pa {to ne bi i u prosveti. Kad
mogu popovi i kalu|eri, s bo`jom i uz pomo} nekih sudija, da neka`weno
pipkaju de~ake u predelu genitalija, za{to bi to (tako verovatno razmi{qaju neki u~iteqi i nastavnici), bilo uskra}eno prosvetnim radnicima, a ako nekog od doti~nih i uhvate na delu, kakve veze s tim ima ministar?
Ministar ima pametnija posla, nego da odgovara za svako nepo~instvo
u okviru svog resora.
Zato, Tomice dragi, neka ste Vi nama `ivi i zdravi, jer zdravqe nema cenu. Nisu svi, kao ja, dobri sa doktorom Bo{kom La}arcem, ili sa
doktorom Goranom Ivi}em, ili, {to je posebno va`no, sa doktorom Mitom Pavlovi}em, pa da se ne pla{e za svoj `ivot. Danas je do{lo takvo
vreme da maltene i raspored rada lekara u hirur{kim salama zavisi od
toga ko je iz koje stranke. O nivou obrazovawa, pa ~ak i budu}ih lekara,
da se ne govori. A, ipak, `ivot nije tek listi} za tombolu. [to je sigurno, sigurno je.
Z
SVE O SREMSKOM
SPORTU STRANA 16- 18.
Sremska Mitrovica ♦ Promenada 13 ♦ Centrala: 022 625 555 ♦ E-mail: [email protected]
CMYK
Strane 10, 11. i 14.
^ETKE
&
METLE
Pi{e: Svetlana Cucani}
Sada{wi i biv{i
S
ocijalista Du{an Bajatovi}, poslanik u Skup{tini
Srbije, direktor JP Srbijagas i ~lan Upravnog odbora Jugorosgaz, uzima nadoknadu na sve tri funkcije i mese~no prima 1.345.000 dinara. Samo za ~lanstvo
u upravnom odboru dobija neverovatnih 995.941 dinara.
Ovi podaci stoje u imovinskoj karti, koju je Du{an Bajatovi} kao i drugi javni funkcioneri po Zakonu dostavio
Agenciji za borbu protiv korupcije. Pored milionske sume koju dobija u Jugorosgazu, kao direktor Srbijagasa prima platu od 319.258 dinara. Mada su wegova mese~na primawa ekstremno visoka i za zapadne zemqe, Bajatovi} se
nije odrekao ni pau{ala od 30 hiqada dinara (ne{to mawe od prose~ne plate u Srbiji) koji dobija na ime poslani~ke funkcije u srpskom parlamentu. I pored tako visokih mese~nih primawa, Bajatovi} ne poseduje ni stan, ni
ku}u. Samo go plac. Ni do prve plo~e nije stigao.
Tako to rade socijalisti. Oni koji u svom politi~kom
delovawu zastupaju ideologiju jednakosti me|u qudima.
U socijalisti~koj politi~koj teoriji smo svi jednaki. Ali
u praksi je malo druga~ije. Praksa obi~no demantuje teoriju i poka`e da uvek ima jednakijih, kao {to je g. Bajatovi}, na primer. Ali, bez obzira na teoriju i praksu
fascinantan je taj aristokratski mir sa kojim se primaju
sve te i tolike prinadle`nosti. Takav mir mogu da
sa~uvaju samo socijalisti. I u teoriji i u praksi.
o se ugradio 20 miliona evra u aferi "satelit"?
Mi se pitamo, a biv{i ambasador u Izraelu Mile
Isakov to, izgleda, zna samo ne}e da ka`e. Isakov
je bio ambasador Srbije u Izraelu do aprila pro{le godine. Kako se proteklih dana "izjavqivao" po {tampi,
predstavnici izraelske kompanije sa kojom je biv{i ministar odbrane u prvoj vladi V. Ko{tunice, Prvoslav Davini}, potpisao ugovor o iznajmqivawu satelita, imali
su `equ da se spor re{i na "najelegantniji na~in". Isakov pomiwe silne milione, te 45, te 36, te 22, a po{to sa
na{e strane nije bilo `eqe za "elegancijom", rezultat
svih tih ra~unskih operacija je 20 miliona evra, koje su
po mi{qewu Mileta Isakova zavr{ile u ne~ijem xepu.
Ili xepovima. Pre }e biti ovo drugo. Ali, {ta da se radi kad su svi akteri ve} biv{i. Biv{i ministar, biv{a
vlada, biv{i premijer.
K
Du{an Bajatovi}, poslanik u Skup{tini Srbije, direktor JP Srbijagas i
~lan Upravnog odbora Jugorosgaz, uzima nadoknadu na sve tri funkcije i mese~no prima 1.345.000 dinara. Tako to
rade socijalisti. Oni koji u svom politi~kom delovawu zastupaju ideologiju
jednakosti me|u qudima
Jo{ jedan biv{i se javqa, ali ovaj je spreman da odgovara za svoja (ne)dela. Velimir Ili} tvrdi da dok je on
bio ministar za kapitalne investicije, ni~eg nezakonitog nije bilo u poslovawu @eleznice, a s tim u vezi da
ni optu`eni direktor nije kriv. Sve je ~isto ko suza, ka`e Ili} i nudi svoju „glavu“. To {to su za vreme kraqa
Aleksandra Obrenovi}a vozovi bili br`i nego dana{wi, ministra se ne ti~e. Ne ti~e se ni direktora srpskih @eleznica, ni biv{eg ni sada{weg. Remont hiqadu
vagona, plus {ve|anke, i opet „milioni, avioni,
kamioni“, ali sve je po zakonu. U zakonu o prugama i `eleznici vaqda pi{e da vozovi ne smeju da idu br`e od
30 kilometara na sat i da korov mora da raste izme|u
pragova i {ina? Ne znam, nisam ~itala taj zakon, ali koliko sam razumela biv{i direktor tvrdi da nikakve
malverzacije ne mogu biti dokazane. Sad, da li ih je bilo ili ne, to je sasvim druga pri~a.
Gradskom sudu za prekr{aje u Beogradu sudi se ministru trgovine, ina~e demokrati od glave do pete,
Slobodanu Milosavqevi}u, po zahtevu dr`avnog
revizora. Prekr{ajna prijava protiv Milosavqevi}a
odnosi se na projekat Srbija - Dunavski sliv. Taj projekat, prema oceni dr`avnih revizora, nije trebalo da bude finansiran iz sredstava namewenih za izgradwu i
pozicionirawe nacionalnog brenda Srbije, ve} iz drugih buxetskih stavki. Milosavqevi} se sumwi~i za kr{ewe Zakona o buxetskom sistemu, a zapre}ena kazna je
do 50 hiqada. Dinara. Svaka ~ast za odgovornost i tako
„sitni~avu“ pravnu dr`avu koja tera mak na konac za 50
hiqada dinara.
Predsednik saveta Narodne banke Srbije, a neki ka`u
i budu}i guverner, Dejan [o{ki} je rekao da je recesija
iza nas. Ne znam {ta je ispred nas, ali kako tvrdi jo{
jedna biv{a, ministarka za socijalna pitawa u vladi Zorana \in|i}a Gordana Matkovi}, u odnosu na razvijene
zemqe i daqe smo siroma{ni i gladni. Oko 700.000 qudi ne mo`e da zadovoqi ni svoje najosnovnije potrebe.
Sude}i prema gore datoj hronologiji, iz recesije je prvi
iza{ao Du{an Bajatovi}. Biv{i ministar Davini}, posle
transakcije sa Izraelcima nije ni bio u recesiji. Ministar
Ili}, pardon, biv{i ministar, tako|e ne mora da brine o
recesiji. U slede}em deqewu mo`e ponovo da ra~una na neku
fotequ. [to da ne. Kod Tome Nikoli}a je otvoren konkurs za
politi~ke preleta~e, ali samo za one vredne i pametne, tako
bar ka`e Jorgovanka Tabakovi}. Oni koji se ne upi{u u napredwa~ku stranku su lewi i glupi. Tako ka`e analogija. Dakle ko smatra da je vredan i pametan, sad zna gde }e.
U
P.S.
700 hiqada gladnih za sada niko nigde
ne upisuje i ne ra~una. Do izbora. Posle
kojih }e sada{wi ministar Milosavqevi} opet biti ministar. Dobro je prezivati se Milosavqevi}.
2. STRANA
Dr @EQKO FAJFRI], ADVOKAT: O reformi pravosu|a i ostalim stvarima
„Sudije u putu provedu
vi{e vremena nego u sudnici!“
Svako ko ne veruje u to neka ode jedan dan u bilo koji sud, posebno onaj u Sremskoj Mitrovici. Sedite negde u hodnik i onda posmatrajte. Kada vidite da neko
dolazi sa punim kesama i torbama, onda znajte da su to sudija i wegov zapisni~ar, a da su u tim kesama sudski predmeti. To je zaista poni`avaju}e i optere}uju}e za sudije i umesto da je ova reforma wima pomogla ona ih je opteretila i
ponizila – ka`e dr @eqko Fajfri}
A
dvokatska komora Srbije je na svom skupu,
odr`anom 24. aprila u
Beogradu, donela zakqu~ke
da sprovedena reforma pravosu|a nije donela o~ekivane
rezultata. Tim povodom razgovaramo sa dr @eqkom Fajfri}em, advokatom iz [ida
Kako ocewujete rad pravosu|a nakon izvr{ene reforme?
Najslabiji nego ikada do
sada, ali ovaj put nije vi{e
problem u sudijama ve} u famoznoj reformi pravosu|a
koja je “uspela” da sa svojim
reformama ovo postigne.
Imam utisak da su ovu reformu radili oni koji ne poznaju
mehanizam rada sudova, ne
znaju {ta zna~i pisarnica u
sudu i {ta radi.
Mislite da je kriva reforma?
Apsolutno. Ne zalazim u to
kakav je bio reizbor sudija
(mada vlast ka`e “Op{ti izbor”), ~ak, koliko ja vidim
kod reizbora sudija za podru~je Srema se nije mnogo pogre{ilo. Tu nije problem.
Ova nova mre`a pravosu|a i
novi na~in rada sudija doveo
je do kolapsa. I to bukvalno,
kolapsa. Sudije su optere}ene vi{e nego ikada do sada, a
rezultati su jako slabi. Oni
jednostavno nisu u stawu da
rade boqe. Umesto da se {iri nadle`nost lokalnih sudova (nekada Op{tinskih sudova) vlast je skoro celokupni rad pravosu|a skoncen-
trisala u par velikih gradova (u Sremu u Sremsku Mitrovicu) i time jako ote`ala
rad sudija. Sa ovom reformom pravosu|a trend sve ve}eg centralizovawa celokupnog javnog i dr`avnog `ivota se nastavio. Meni je to
malo ~udno, tim vi{e {to takvo centralizovawe zna~i
sve mawe demokratije. Upravo stepen decentrazlizacije
jedne dr`ave jeste merilo
demokratije. [to vi{e vlasti lokalu zna~i ve}u demokratiju u dr`avi. Kod nas je
obrnuto.
[ta mislite da je pogre{no u reformi?
Jedino se parnice rade u
nekada{wim Op{tinskim
sudovima (sada sudske jedinice Osnovnog suda), dok je
sve ostalo u centru (kod nas
u Sremskoj Mitrovici).
Prakti~no svi sada putuju od sudija do advokata, zapisni~ara, porotnika. Sada zamislite krivi~na su|ewa
gde se saslu{ava mno{tvo
svedoka, ve{taka. Iz celoga
Srema, za najminornija krivi~na dela, svi okrivqeni,
svedoci, itd. moraju da putuju u Sremsku Mitrovicu. I to
uz ovakve nikakve autobuske
i `elezni~ke veze. To ne samo da pove}ava tro{kove, ne
samo da produ`ava vreme
Vlast i nezavisno sudstvo
Vlast tvrdi da se nije
me{ala u reizbor sudija?
Zar ste o~ekivali da
priznaju da jesu? Nema te
vlasti koja bi propustila
takvu priliku, a ni ova ne
mo`e biti imuna na to. Nekada{wa
komunisti~ka
vlast je bila barem iskrena, bez, se}ate se, nekada{we “moralne politi~ke
podobnosti” nisi mogao biti ni kurir, a kamoli sudija. Sada je to partijska (ili
koalicijska) podobnost.
Sme{no mi je kada ~itam
kako se na{i akademici
“hvale” kako nisu bili nikada ~lanovi komunisti~ke partije, a dobijali su
velelepne stanove, razne
nagrade, mesta u Akademiji, itd. Znate, ova zemqa
nikada nije imala pravog
disidenta, svi pravi disidenti su “zaglavili” i za
wih niko ne zna. Ovi dana{wi, poput raznih “o~eva
nacije”, “o~eva demokratije”, itd., bili su najboqem
slu~aju tajni ~lanovi Komunisti~ke partije, a u najgorem dou{nici komunisti~kog DB – a. Tako su pravili karijere. Za{to neko
mo`e uop{te da pomisli
da je danas bilo {ta druga~ije? To je tako oduvek bilo, od kada je sveta i veka.
Nisu to komunisti izmislili, to je u qudskoj prirodi.
rada na jednom predmetu, nego i mnogima ote`ava da se
pojave na sudu. Svedocima iz
In|iji, Pazovi, [idu, itd.,
koji bi u svojim mestima svedo~ewe mogli da obave za
sat ili dva, sada treba ceo
dan. Dok na|u prevoz do
Sremske Mitrovice, dok se
tamo sna|u gde je sud, gde je
sudnica, pa onda treba da se
vrate, itd. Za to treba ceo
dan. E, sada uzmite u obzir
da neko treba da do|e iz nekoga udaqenog sela, poput
Jamene, Be{enova Jaska.
Oni gube ceo dan i to za svedo~ewe koje treba da traje
10 – 15 minuta. To su ogromni
tro{kovi, kako vremena, tako i novca.
Da li je zaista korupcija
bila prisutna u pravosu|u?
Mo`da, ali je to prenagla{eno. Ja sam advokat ve} vi{e od 20 godina, nikada do
sada, jo{ jednom, nikada do
sada nisam imao taj problem.
Imao sam raznih neslagawa
sa nekim sudijama, sa predsednicima sudova, ali to su
bila stru~na neslagawa, nikada nije bila u pitawu neka
wihova koprucija. O tome ne
mogu da svedo~im, ~ak, jo{
jednom, mislim da je to prenagla{eno. Znate, kada neka
stranka izgubi sudski spor
ona se odmah poziva na korupciju sudije, itd. To je uvek
neki oblik opravdawa. Takve korupcije je, po meni, bilo najmawe, a ako je i bilo i
ako je vlast znala za neke
IRI[KA OP[TINA IMA DOBRU PRILIKU ZA UBRZANI RAZVOJ
"Vinski Srem" i drugi projekti
D
o`ivqava li iri{ka
op{tina preporod i izlazak iz razvojne u~malosti, koja je trajala gotovo
celu posledwu deceniju, tek
}e se videti, ali, mora se
re}i da vesti koje sti`u iz
ove sremske varo{ice, sve
vi{e ohrabruju. Projekat
„Vinski Srem“ i izra`ena
`eqa da se u naredne tri godine ovde zasadi vi{e od
700 hektara vinograda i vo}waka, prema prvim rezultatima, gotovo da garantuje da
}e se ova `eqa i ostvariti,
a to zna~i novo zapo{qavawe i boqi standard gra|ana.
Strate{ko opredeqewe o
razvoju poqoprivrede i turizma je osloweno na prirodne resurse, ali i na ve}
stvorene tehni~ko-tehnolo{ke uslove, podloga su na
kojoj lokalna samouprava temeqi sve razvojne planove
ovog kraja, a predsednik op{tine Vladimir Petrovi},
ka`e:
- Da smo u pravu kada smo
se strate{ki opredelili za
razvoj vinogradarstva i vo}arstva potvr|uje i to, da je
ovog prole}a ve} zase|eno
130 hektara jabuka na planta`i „Rudnap agrara“ i da }e
u naredne dve godine ova
planta`a biti zaokru`ena
na 500 hektara, da „Atos vinum“ iz Male Remete ima 38
hektara savremenog jabu~wa-
Vlada Vojvodine, odnosno predsednik Vlade dr Bojan Pajti} je zapravo pru`io punu podr{ku projektu "Vinski Srem", imamo podr{ku i
Ministarstva poqoprivrede Srbije, kroz stimulacije koje ovo Ministarstvo daje budu}im vo}arima
i vinogradarima, zapravo, sve se
uklopilo i krenulo brzo napred
Vladimir Petrovi}
ka u rodu i da planira da ga
pro{iri na 80 hektara. Pored toga na{i poqoprivredni proizvo|a~i se sve vi{e
opredequju za sadwu vinograda, od jednog do pet hektara, {to }emo stimulisati
i iz op{tinskog Fonda za
razvoj i unapre|ewe poqoprivrede koji raspola`e sa
oko sto miliona dinara za
stimulaciju individualnim
proizvo|a~ima.
Ima li projekat „Vinski
Srem“ {iru podr{ku?
VLADIMIR PETROVI]:
Vlada Vojvodine, odnosno
predsednik Vlade dr Bojan
Pajti} je zapravo pru`io punu podr{ku ovom projektu,
imamo podr{ku i Ministarstva poqoprivrede Srbije,
kroz stimulacije koje ovo
Ministarstvo daje budu}im
vo}arima i vinogradarima,
zapravo, sve se uklopilo i
krenulo brzo napred. Tu je i
„Iri{ki podrum“ koji je op{tina dobila na raspolagawe i mi `elimo da ga izdamo
u dugoro~ni zakup firmi koja }e se pored proizvodwe i
~uvawa vina baviti i vinogradarstvom. Zainteresovanih za ovaj podrum ima mnogo
i siguran sam da }e i to uticati na br`i razvoj vinogradarstva u ovom kraju, u kome
ima i nekoliko privatnih
vinarija, a posebno je va`na
~iwenica da su na{i poqoprivrednici ina~e poznati
kao dobri vinari i vo}ari.
[ta je sa industrijskom
zonom na izlazu iz Iriga
prema Rumi?
PETROVI]: Kona~no je i
ta zona do{la na red. Mi
imamo 17 investitora koji
`ele da ula`u, da grade pogone u zoni, ali je sve to stalo, jer u zoni nema prilazni
puteva. Sada smo dobili 30
miliona dinara iz Fonda za
kapitalna ulagawa Vojvodine, za izgradwu saobra}ajnica u zoni i kada to zavr{imo
ovog leta, investitori nemaju vi{e izgovor, ili }e
graditi pogone, ili }emo
raskidati ugovore.
Postoje li u Irigu kadrovi za ovako krupne razvojne korake?
19. maj 2010.
Slu~aj novinarke
Brankice Stankovi}
Dr @eqko Fajfri}
slu~ajeve, trebala je te sudije i tu`ioce da smeni ili da
uhapsi, a ne da razbija celokupni sudijski kadar. I sada
politi~ari pri~aju da je pravosu|e bilo korumpirano,
ali ne ka`u ko je bio korumpiran.
Kako se, po Va{em mi{qewu, novoizabrane sudije snalaze?
Mu~e se. Svi moraju da putuju. I umesto da na su|ewa
sudije dolaze odmorne, one
moraju da putuju. Zamislite,
sudija iz [ida sudi parnicu
u In|iji, onaj iz In|ije sudi
parnicu u Sremskoj Mitrovici, iz Pazove u [idu, itd. To
za parnice. A za krivice Iz
celog Srema slivaju se sudije u Sremsku Mitrovicu da bi
sudili tamo krivice. Oni uz
sebe vode zapisni~are, porotnike, vuku pune kese i
torbe sudskih predmeta. Svako ko ne veruje u to neka ode
jedan dan u bilo koji sud, posebno onaj u Sremskoj Mitrovici. Sedite negde u hodnik
i onda posmatrajte. Kada vidite da neko dolazi sa punim
kesama i torbama, onda znajte da su to sudija i wegov zapisni~ar, a da su u tim kesama sudski predmeti. To je zaista poni`avaju}e i opterePETROVI]: Mi imamo
1.596 nezaposlenih na berzi rada, po~eli smo u Sredwoj {koli „Borislav Mihajlovi} Mihiz“ sa obrazovawem kadrova za rad u turizmu, a od slede}e jeseni,
prema predlogu koji smo
uputili Pokrajini i Ministarstvu prosvete Srbije,
`elimo da u {kolu upi{emo, na trogodi{we {kolovawe, po deset u~enika za
zvawe konobara, kuvara i
poslasti~ara, 30 u~enika
za zvawe turisti~kog tehni~ara i 20 za zvawe vinar-vinogradar. Dakle, ra~unamo da }e tih kadrova
nedostajati, pa `elimo da
ih {kolujemo paralelno sa
podizawem novih zasada.
Turizam je tako|e jedan
od pravaca razvoja u iri{koj op{tini?
Strip
}uju}e za sudije i umesto da je
ova reforma wima pomogla
ona ih je opteretila i ponizila. To su osetili i advokati tako da ne}ete ~uti od dobronamernih advokata da danas za bilo {ta okrivquju sudije. Ne, ovo lo{e stawe u
pravosu|u sa sudijama nema
nikakve veze. Iskqu~ivi je
krivac nova organizacija sudova i taj – “putuju}i” - na~in
rada.
Da li je reagovala Advokatska komora?
Jeste. Doneti su u Beogradu
24. aprila 2010. godine zakqu~ci gde se ocewuje da su
odluke o izboru sudija i tu`ilaca donete na nelegelan
i nelegitam na~in budu}i da
je ceo reizbor sudija i tu`ilaca bio tajan. Drugi zakqu~ak je da sprovedena reforma, kako u personalnom tako
i organizacionom pogledu ne
da nije donela efikasniji
rad sudova, naprotiv, ionako
lo{e stawe sada je jo{ gore.
I to je zaista tako. Ja znam
da javnost mnogo toga ne razume ili je nije briga, ali svaki pojedinac, onoga momenta
kada bude trebao da ostvari
neku svoju za{titu na sudu,
vide}e o ~emu se ovde radi.
Tek tada }e da shvati {ta je
PETROVI]: Postoje prirodni potencijali, koje moramo iskoristiti. Prvo, tu
je Bawa „Termal“ u Vrdniku,
koja je u pro{loj godini imala 130.000 no}ewa. Na podru~ju op{tine je i osam manastira i ~etiri ve{ta~ka
jezera i Nacionalni park
„Fru{ka gora“, pa dobrom
organizacijom mo`e se mnogo toga ostvariti u turizmu,
da nam autobusi sa turistima nisu samo u prolazu kroz
Irig. Da bi sve to ostvarili, „Termalu“ je potrebna
daqa sanacija i sre|ivawe
i za taj posao Fond za kapitalne investicije Vojvodine odobrio je ove godine 35
miliona, ali i 27 miliona
za asfaltirawe ulica u
Vrdniku. Tako|e, ove godine
}e po~eti i asfaltirawe
dva putna pravca – od [atrinaca do Malih Radina-
Da li je bilo kod Advokatske komore nekih reagovawa u vezi famoznog
„slu~aja Brankice Stankovi}”?
Jeste. Izra`ena je zabrinutost zbog toga {to se
izvr{na vlast me{a u sudsku vlast, a {to je, sada citiram zakqu~ak: “kulminiralo izjavama najvi{ih
predstavnika Ministarstva pravde vezanim za
krivi~ne postupke koji su u
toku”. Tako|e, izra`ava se
“protest zbog pozivawa na
odgovornost sudija zbog
wihovog mi{qewa izra`enog u sudskim odlukama
jer to predstavqa najgrubqe kr{ewe Ustava i zakona”. Ja tu moram biti
konkretan. Sudija je oslobodila navija~e koji su izvikivali one poruke novinarki Brankici, ja ne znam
spise predmeta, ali onu
odluku koju je sudija doneova reforma u svojoj su{tini
donela.
Mnogo se govori o zakonu
o advokaturi.
Da. Taj zakon treba da bude
donet, ali je problem {to je
i wega izvr{na vlast, odnosno, Vlada, spremila, a da
sami advokati o tome nisu
konsultovani. [ta re}i o tome? Toliko daleko nije i{la
ni nekada{wa, toliko napadana, komunisti~ka vlast. To
}e biti “oktroisani” zakon,
odnodno – od dr`avne vlasti
“darovani” zakon, a, ne znam,
mo`da }e se od advokata tra`iti i zahvalnost za jedan
takav zakon.
Niste optimista?
Uop{te. Bojim se da tonemo
sve dubqe. Ili }e morati
pod hitno izvr{iti “reforma” reforme ili }e se ovaj
postoje}i haos dovesti do
ta~ke gde izlaza ne}e biti.
Svaka reforma, pogotovo
pravosu|a, posebno ovako
sveobuhvatna, od reizbora
sudija, do stvarawa novih sudova, nove mre`e pravosu|a,
itd., ne mo`e da se uradi za
par meseci, kako je to ova
vlast zamislila. To je postepen proces koji traje godinama i koji ide korak po korak,
ca, a bi}e zavr{eno i asfaltirawe puta od [atrinaca do Dobrodola. Za taj
posao Pokrajina nam je odobrila 102 miliona dinara.
Dakle, stvaramo {to boqe
pretpostavke za br`i razvoj turizma na ovom podru~ju.
Gde je zapelo oko izgradwe zaobilaznice oko Iriga?
PETROVI]: Ogor~en sam
{to ta saobra}ajnica nikako da bude izgra|ena. Kroz
centar Iriga pro|e dnevno
od 12 do 15 hiqada vozila,
zaobilaznica je nasuta kamenom i posao prekinut pre
vi{e od dve godine. Samo za
vijadukt na zaobilaznici
potrebno je sedam miliona
evra, Me|utim, sve se to odla`e zbog planirane iz-
la, ona je morala i da obarzlo`i. Na takvu odluku postoji `alba. Ako ta odluka
nije dobra, drugostepeni
sud }e je staviti van snage.
Do tada, a ni kasnije, ne
mo`e niko komentarisati
odluku sudije, pogotovo ne
novinari (koji o pravu pojma nemaju), jo{ mawe politi~ari (koji ga znaju jo{ mawe). Oni se usu|uju da pozivaju sudiju na odgovornost,
ne smeta im {to nisu ni
stru~ni, a jo{ mawe {to ne
poznaju okolnosti celoga
slu~aja. Ako bi se to prihvatilo, onda sud nije ni
potreban. Neka svi takvi
slu~ajevi onda ne idu na
sud, ve} neka presu|uju ti
politi~ari, ti novinari,
te televizije. To mo`e i
tako, ali onda to moramo
nazvati pravim imenom diktatura. Gde je tu nezavisnost pravosu|a, nezavisnost sudija?
jako oprezno. Ipak je to pravosu|e, pa ni fudbalska liga
se ne reorganizuje za par meseci.
Kako komentari{ete reakcije neizabranih sudija?
Iskreno, i taj je deo prenagla{en. Nije najve}i problem oko na~ina reizbora sudija, ne znam kako je izbilo u
prvi plan. Najve}i problem
je ovo nezgrapno i nepokretno reorganizovano pravosu|e. Sam na~in rada, gde svi
putuju, zamaraju se i tro{e,
itd. jeste ono {to najvi{e
ometa efikasan rad. Sada
kada neki advokat ili stranka, a koji nisu iz Sremske
Mitrovice, `ele da peregledaju krivi~ne spise moraju
da potegnu sve do Sremske
Mitrovice. Za svaku sitnicu
put pod noge do – Sremske
Mitrovice. Kada trebaju neku konsultaciju sa sudijom,
ne znaju gde da ga na|u, ili je
u svome mestu ([id, In|ija,
Pazova, Ruma), ili je u Sremskoj Mitrovici ili, {to je
naj~e{}e – negde na putu. U
Sremu je to jo{ i dobro, a sada zamislite kako je to dubqe u Srbiji.
Razgovarao:
Vladimir ]osi}
gradwe poluautoputa od
[apca do Novog Sada, sa tunelom ispod Fru{ke gore.
Na`alost, gra|ani su nezadovoqni i ponovo predla`u
da blokadom puta tra`imo
re{ewe za ovaj te`ak problem koji ne mo`emo re{iti
bez Pokrajine i „Puteva Srbije“.
Iri{ka lokalna samouprava ima pred sobom veoma
te{ke zadatke. Da li je vreme u~malosti i nerealnih
pri~a o razvoju zapravo pro{lo, vide}e se ve} krajem
ove godine. Niko u iri{koj
op{tini ne mo`e vi{e da se
pravda besparicom, jer postoji konkretna podr{ka Pokrajine od 200.000.000 dinara za ovu godinu, a za najva`nije razvojne projekte, ne
izostaje ni podr{ka Republike Srbije.
Una Bebi}
Crta: Ratko Torma
Pi{e: V. ]osi}
DEMANTI
Nisam manipulator
ULOGA TROJANSKOG KOWA U [IDSKOM (PARA)POLITI^KOM POZORI[TU - M novine br. 438 od 12. maja
2010. godine
Po{tovani,
ko `ivimo u slobodnoj zemqi gde je sloboda govora iznad svega i gde svaki pojedinac ima pravo da javno ka`e svoj problem, ne razumem za{to sam ja `igosan {to
sam javno istupio posle svoje predstave ~iji sam autor i publici rekao problem mladih umetnika koji sa save{}u obavqaju svoj posao?
Naravno da ne mogu dozvoliti da budem zga`en poput ispquvka na ulici jer `ivim svim svojim bi}em za pozori{no
stvarala{tvo.
Diplomirao sam na Nacionalnoj akademiji za pozori{te i
film, odsek lutkarstvo, u Sofiji (Bugarska) ako proverite
vide}ete da je NATFIZ jedna od zna~ajnijih akademija sveta
za {kolovawe lutkara.
Kako je moje `ivotno opredeqewe lutkarstvo, odnosno pozori{te sasvim je logi~no da se uputim na izu~avawe te
umetnosti.
Jako je malo qudi u Srbiji koji se bave ovom vrstom posla,
ali to nije razlog da budemo poni`eni i degradirani jer baviti se lutkarstvom nije sram.
Naime, ja sam od svoje op{tine [id u kojoj radim ve} sedam godina kao pozori{ni rediteq gde sam osnovao i Lutkarsko pozori{te tra`io da mi pomognu u vezi pla}ana takse moje nostrifikacije diplome u visini 40 000 dinara. Op{tinsko ve}e septembra 2009 godine donosi odluku da mi se
novac za nostrifikaciju odvoji od sopstvenih sredstava
Kulturno obrazovnog centra ~iji sam radnik. Neposredno posle toga do{lo je do smene predsednika op{tine i odluku
biv{eg predsednika ne prihvataju. Odlazim na Novosadski
univerzitet umetnosti i saznajem da takse za nostrifikacija tamo iznose 24 000 dinara . Naravno obra}am se op{tini
i tad po~iwe nesporazum. Odbili su me, {to mi nikako nije
bilo jasno sobzirom na uspehe i nagrade koje sam doprineo
gradu.
Pa sam naravno vo|en tom mi{qu da jo{ vlada sloboda govora obratio se publici i rekao svoj problem sa pitawem
„Kojim se ja to zlo~inom bavim ?“. Sem toga {to sam odbijen
ja sam od strane op{tinske vlasti i ucewen kao i poku{aj da
me upla{e time {to mi je {ef kabineta pretila da me je navodno predsednica op{tine tu`ila za nekakvu klevetu i da
gra|ani [ida skupqaju potpise protiv mene. Verujte mi, sve
me to stra{no pogodilo . I re{io sam sve da ispitam . Naravno, ne postoji nikakva tu`ba (bar za sada) kao ni peticija protiv mog rada. I to je ono zastra{ivawe koje prevazilazi sve mogu}e granice qudskosti. Odmah zatim sam re{io da
ja pitam gra|ane li~no da li se oni sla`u da se od op{tinskog buxeta (koji je ujedno i gra|anski) odvoji 24 000 dinara
za nostrifikaciju moje diplome a sa tim ujedno i sam se uverim da li gra|anima trebam u daqem pozori{nom stvarawu.
Potpisi su krenuli i odziv gra|ana je izuzetno veliki
{to je verovatno lokalnu vlas jako naqutilo jer sam se drznuo da koristim isuvi{e slobode za svoja prava. Odmah su
krenuli akciju protiv mene povezivaju}i me sa politi~kim
protivnicima i nekakvim smewenim funkcionerima, {to je
suludo, jer ja se ne bavim politikom nego lutkarstvom a to
su dva razli~ita pojma.
Dodirnih ta~aka sa politikom imao sam samo kroz svoj
rad jer sam u~estvovao kao lutkar animator u seriji „NIKAD
IZVINI“ (serija je emitovana na TV PINK-u) gde su lutke bile na{i politi~ari i ske~evi su bili vrlo o{tri, prepuni
satire. Iskreno politika bi ugu{ila moj rad u pozori{tu i
ja bi izgubio svoju nit.
U tekstu novinara Vladimira ]osi}a koji je objavqen u
listu M-novine u Sremskoj Mitrovici vrlo sam izvre|an i
poni`en. Gospodin Vladimir ]osi} je do{ao kod mene ne bi
li uzeo izjavu o nagradama koje smo osvojili na festivalu(
{to se u ~lanku i ne vidi) i dotakao se naravno i te teme mog
govora posle predstave. Da bi kasnije oti{ao do lokalne
vlasti i razgovarao gde su mu, kako i on sam ka`e u tekstu
„na{i sagovornici iz lokalne samouprave...“ izneli gomilu
neistine o meni. I gle ~uda on objavquje samo mi{qewe „sagovornika lokalne vlasti“ a mojih re~i nigde .
Oni me okrivquju da manipuli{em gra|anima, da sam marioneta u rukama tamo nekih animatora, da mi neko daje obe}awe direktorskog mesta i {to je najgore za moju diplomu ka`e da je „navodna“... Jezivo i pora`avaju}e za profesiju kakva je novinarstvo.
Pitam se, zar novinari ne bi trebalo da budu kao i umetnici odvojeni od politi~kih manipulacija?
Ili jo{ gore, mo`da novinar nije smeo da objavi moje re~i, {to je jo{ gore?
[to zna~i da nisam ja ta marioneta nego novinar koji je
odradio ~lanak po wihovom naho|ewu.
Kroz ~lanak koji je napisao gospodin ]osi} baca se sumwa
na postojawe moje diplome... Zar taj gospodin (novinar) misli da bih tra`io nostrifikaciju diplome koju sam izmislio, zar je jedan novinar u stawu da mi izbri{e moje {kolovawe...?
Sve u svemu znam za sebe da nikada nisam manipulisao
drugima kao {to nikada nisam dozvolio da budem izmanipulisan, da nisam ni~ija marioneta jer sam sposoban da sam
radim svoj posao i ideje za moje predstave su li~no moje. Naravno da mi niko ni{ta nije obe}ao i da nikada ne bih pristao biti direktor neke institucije na takav na~in jer se to
sukobi sa mojim poslom (a i otkad se direktorska mesta obe}avaju, zar ne bi trebalo za takva mesta da postoji javni konkurs na koji bi se javili qudi od struke i sa idejama?)
Sve u svemu ovo pi{em u nadi da }e neko o{tro reagovati na ugro`avawe slobode govora jer sam ovde bio onemogu}en da se moje re~i ~uju u javnost {to nam potvr|uje da cenzura u [idu {to se ti~e slobode govora jo{ uvek traje i iz
dana u dan kulminira.
Ako smo slobodni izborite se za istinu, a ako smo u ropstvu onda daj da svi }utimo jer istina se izgleda ne kazuje
nego trpi.
S po{tovawem lutkar
Cvetin Ani~i}
A
ODGOVOR VLADIMIRA ]OSI]A
OBJAVI]EMO U NAREDNOM BROJU
19. maj 2010.
STRANA 3.
TRIBINA POVODOM DANA EVROPE
Austrijski ambasador u Carskoj palati
E
MATI^AR
SKLOPILI BRAK: [panovi}
\oko, ugos. teh. i ]osi} Dragana,
gin. aku{. sestra, Le{~uk Sergej, elek.instalater i Milovac
Nata{a, pravni tehni~ar, Jeremi} Goran, ma{. tehni~ar i Raki} Aleksandra, dipl. filolog,
Kruni} Slavi{a, bravar i Bara} Zlata, frizerka, Flawak
Sa{a, voza~ i Grabawa Tawa,
preh.tehni~ar, ]osi} Milan,
dipl. ing. in`. menax. i Tiri}
Sawa, pravnik u org. unut. poslova, Kurixa \or|e, dip. in`.
arhit. i Sojevi} Aleksandra,
dipl.ing.elektronike, Radulovi} Qubomir, RTV mehani~ar i
Aramba{i} Nata{a, med.sestra,
Stokanov @eqko, trgovac i Lazi} Kristina, ekon. tehni~ar
DOBILI ]ERKU: Perovi}
Aleksandar i Ivana, Tupenarac
Sr|an i Marijana – Srem. Mitrovica, Muri} @eqko i Dragiwa – Srem.Mitrovica, Cime{a
Darko i Mirjana – In|ija, Mihajlovi} Dragan i Nada, Jovi} Milan i Danijela - Ruma
DOBILI SINA: Majki} Dragan i Sne`ana – Srem. Mitrovica, Stuperinac Nikola i Jelena
– La}arak, Runti} Dragan i Danijela – Martinci, Laketi}
@eqko i Jovanka – Grgurevci,
Jakovqevi} Dejan i Sandra - Ruma
UMRLI: Kopunovi} Damwan
ro|. 1952, Zavorski Vlatko ro|.
1936, Parmakovi} Zoran ro|.
1953, Ziri} An|elija ro|. 1925,
Tuti} Slobodan ro|. 1949, Mari} Jagoda ro|. 1927, Drmanovi}
Du{an ro|. 1930, Luhali} Savka
ro|. 1936, Trkuqa Zorica ro|.
1954, Jovi} Milka ro|. 1929,
Olijar Slavko ro|.1951, Mitrovi} Raja ro|. 1939, Jari} Danica
ro|.1933, Stankovi} Milenko
ro|. 1950, Vu~kovi} Mile ro|.
1943, Vasi} Zoran ro|.1954, Gavrilovi} Nedeqka ro|. 1930,
Milo{evi} Miodrag ro|. 1929,
Rohrle Ervin ro|. 1941, Simi}
Gordana ro|. 1948, Mo~i} Vitomir ro|. 1940, Popovi} Petar
ro|. 1936, Stojanovi} Mara ro|.
1934
PRIPREMIO MATI^AR
@ivojin Jankovi}
Sajam `enskog
stvarala{tva
Poslovno sportski centar
Pinki iz Sremske Mitrovice
}e skupa sa pokrajinskim Sekretarijatom za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova i Zavodom za ravnopravnost polova i uz podr{ku lokalne samouprave, u sredu, 26.
maja od 10 do 18 ~asova biti
doma}in Sajma `enskog stvarala{tva u Sremu. U okviru
ovog prvog Sajma `enskog stvarala{tva u Sremu bi}e postavqena i izlo`ba [email protected] na selu u Vojvodini“ koja }e predstaviti portrete `ena kroz
generacije i poslove koje obavqaju a tako|e }e biti organizovan okrugli sto na temu
„Izazovi `enskog preduzetni{tva“.
N. N.
POZORI[TE
Petak, 21. maj u 20 sati,
mala scena
Filmski festival „Bdewe
du{e“
Subota, 22. maj u 12 sati,
velika scena
Predstava za decu „Ivica i
Marica“
U 20 sati, mala scena
Ciklus dokumentarnog filma
„Subotwa fraza - Teatar rok“
Utorak, 25. maj u 20 sati,
mala scena
Ciklus filmova „Slobodna
zona“: Jedno selo - jedan ~ovek
Sreda, 26. maj u 20 sati,
Ciklus filmova „Slobodna
zona“: Burma VJ - Reporting
From A Closed Country„
4. STRANA
vropski pokret u Srbiji,
lokalno ve}e u Sremskoj Mitrovici i Pokret „Mitrovica evropska regija“ su povodom 9. maja, Dana
Evrope u vizitorskom centru
Carska palata, u sredu, 12.
maja organizovali tribinu
kojoj su prisustvovali ambasador Austrije u na{oj zemqi
Klemens Koja, gradona~elnik
Sremske Mitrovice, Branislav Nedimovi} kao i drugi
predstavnici lokalne samouprave.
Predavawe o odnosima Srbije i Austrije, kroz istoriju,
kao i ovima koji su danas aktuelni i mogu}nostima unapre|ewa saradwe, kako privredne tako i kulturne najpre je odr`ao ambasador
Austrije.
- Na{a zemqa daje punu podr{ku naporima Srbije da se
pridru`i porodici evropskih dr`ava u ~ijem okriqu
joj je i mesto. Odnosi na{e
dve zemqe nisu uvek bili
najboqi, ali sada kada svi
imamo iste ciqeve, a to je
sveop{ti prosperitet, razvoj a pre svega aktuelni napori da se velika kriza prebrodi na najboqi na~in, moramo jedni drugima pru`iti
podr{ku. Srbija ima potencijale i veliki spektar mogu}nosti za razvijawe svih
vrsta dobrih odnosa sa zemqama u regionu i {ire. Negativni doga|aji koji su obe-
Evropa pred
isku{ewima
- Koncept Evropske unije zasnovan je na principima solidarnosti i dostojanstva. Idejom i znawem moramo se boriti
protiv siroma{tva i dru{tvene iskqu~enosti. U
posledwe vreme Evropska unija prolazi kroz te{ka isku{ewa koja }e pokazati koliko je zajednica jaka i koliko mo`e pomo}i onima koji joj te`e.
Kriza koja je zahvatila
ceo svet mora biti samo
jedan razlog vi{e da
usmerimo snage ka ja~awu
odnosa koji }e nas osna`iti – rekao je austrijski
ambasador.
Ambasador Klemens Koja i gradona~elnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimovi}
le`ili prethodni period u
Srbiji su razumqivo usporili va{e dru{tvo u razvoju,
ali je sada vreme kada ubrzanim koracima morate sti}i
propu{teno.
Investicije
austrijskih privrednika u
Srbiju su me|u najbrojnijim i
najve}im a to je dokaz uspe{ne saradwe koju jo{ mo`emo
Pokret „Mitrovica evropska regija“ i
ove godine je nizom aktivnosti obele`io
Dan Evrope, a ova centralna manifestacija u Carskoj palati dokaz je podr{ke te`wama da se {to pre pribli`imo Evropskoj uniji
unaprediti – izjavio je ambasador Koja.
Iako jo{ nije dr`ava ~lanica EU, Srbija je, po mi{qewu u~esnika skupa svakako
deo kulturnog i istorijskog
nasle|a Evrope. Pored politi~ke i ekonomske integracije ovim doga|ajem organizatori su `eleli da naglase zna~aj interkulturalnog dijaloga i kulturne integracije.
- Nije slu~ajno {to je na{a
`eqa bila da ba{ ambasador
Austrije bude po~asni gost
ove tribine. Do sada je preko
300 austrijskih kompanija investiralo u Srbiju, a o~ekivawa su da }e posle krize taj
broj biti jo{ ve}i. Kompanija
„Meler“ donela je veliki broj
novih radnih mesta u Mitrovicu, u toku su pregovori sa
investitorima iz ove zemqe,
a o~ekujemo i razvoj direktne
privredne saradwe Mitrovice i grada [rema. Nova radna
mesta }e za nas uvek biti prioritet, a taj ciq ne mo`emo
posti}i bez direktnih investicija, koje }e se nadam se
posle zati{ja sada nastaviti
– rekao je Branislav Nedimovi}.
Ambasador Austrije istakao je da je prepoznatqiva voqa lokalne samouprave u
Sremskoj Mitrovici da omogu-
}e razvoj grada i da su na pravom putu da to i u~ine. Tako|e
je istakao da je vizitorski
centar odli~na mogu}nost za
promociju grada koji po wegovim re~ima podse}a na mnoge
austrijske.
Pokret „Mitrovica evropska regija“ i ove godine je nizom aktivnosti obele`io Dan
Evrope, a ova centralna manifestacija u Carskoj palati
dokaz je podr{ke te`wama da
se {to pre pribli`imo
Evropskoj uniji. Posle zvani~nog
dela
predavawa
austrijski ambasador je u
pratwi gradona~elnika Mitrovice, wegovih saradnika i
direktora Zavoda za za{titu
spomenika kulture, Qubi{e
[ulaje obi{ao lokalitet
Carske palate.
M. Brwilov
Nije slu~ajno {to je na{a `eqa bila da
ba{ ambasador Austrije bude po~asni
gost ove tribine. Do sada je preko 300
austrijskih kompanija investiralo u Srbiju, a o~ekivawa su da }e posle krize taj
broj biti jo{ ve}i
JKP TOPLIFIKACIJA
Nastavqaju se ulagawa u toplovodnu mre`u
U
prostorijama mitrova~kog JKP „Toplifikacija“ pro{le srede
12. maja na konferencija za
medije predstavqen je izve{taj o radu ovog javnog preduze}a za proizvodwu i distribuciju toplotne energije
za prethodnu grejnu sezonu.
Kako je rekao direktor
Slavko Sladojevi} za ukupno 185 dana koliko je trajala grejna sezona nije bilo
prekida isporuke, a bilo je
samo tri havarije na toplovodu koje su uspe{no sanirane. Ove godine nije bilo pove}awa potro{we, {to je
uprkos jakoj zimi rezultat
sprovedene racionalizacije
u sistemu.
- Za nama je izuzetno hladna zima, ali bez obzira na to
mi smo imali ni`u specifi~nu potro{wu ove grejne
sezone nego proteklih godina. To je rezultat racionalizacije koju smo uveli u potro{wi toplotne energije koju
smo sveli na optimalni nivo
za grad Sremsku Mitrovicu,
a sve investicije imale su za
ciq upravo smawewe potro{we toplotne energije - rekao je direktor Toplifikacije Slavko Sladojevi}.
Nove cene
Najnovije cene grejawa
po kvadratu su za stambeni prostor 73,59 dinara, a
za poslovni 181,81. Povla{}eni
potro{a~i,
ustanove obrazovawa i
kulture pla}a}e 138,36
Slavko Sladojevi}
Ove godine je bilo i znatno mawe pritu`bi gra|ana i
potro{a~a {to govori o pove}awu nivoa usluga ovog
javnog preduze}a i postizawu optimalne temperature
oko 20 stepeni po stanovima.
Uprkos visokom nivou tehni~kog poslovawa situacija
u finansijskom delu je daleko komplikovanija. Naime,
ove godine cena energenata
je drasti~no porasla. Samo u
prva tri meseca za energente preduze}e je izdvojilo
daleko vi{e sredstava nego
pro{le godine. Kada se uporede prva ~etiri meseca
2009. sa prva ~etiri meseca
2010. godine po pitawu izdvajawa za energente vidi
se da je ove godine izdvojeno
~ak 18 miliona dinara vi{e
sredstava.
Kako ka`u u „Toplifikaciji“ bili su prinu|eni zbog
poskupqewa energenata na
pove}awe cena koje su korigovali 7. aprila za {est odsto za toplotnu energiju, {to
je najmawe mogu}e poskupqewe u odnosu na ostale toplane. JKP „Toplifikacija“ u
ovom trenutku treba da ispuni obaveze prema dobavqa~ima energenata preko 50
miliona dinara. Ina~e cena
energenata u~estvuje sa 79
odsto u ceni distribuirane
toplotne energije.
dinara po kvadratnom metru prostora. Za potro{a~e koji mere potro{wu cena za stambeni prostor je
5,96 dinara, za poslovni
prostor 7,55 dinara po kilovat~asu.
- Veliki broj du`nika i
neizmirenih dugovawa firmi i doma}instava stvara
problem kod izmirewa na{ih obaveza prema dobavqa~ima energenata, koja se
recimo prema NIS- u moraju
ispuniti u dan. Sa Panonskim energanama dogovoreno
je da se dug prema wima servisira do po~etka idu}e
grejne sezone i mi se nadamo
da }emo u tome uspeti – rekao je direktor Slavko Sladojevi} na konferenciji za
medije.
Prema podacima izve{taja ukupna potra`ivawa „Toplifikacije“ prema gra|anima u ovom trenutku iznose
oko 82 miliona dinara, od
toga 44,5 miliona duguju poslovni, a 37,5 miliona stambeni potro{a~i. Podneseno
je i 27 tu`bi protiv du`nika. Poo{trene mere su neophodne jer problemi u naplati potra`ivawa ko~e normalno poslovawe ovog javno
komunalnog preduze}a.
Pored teku}ih te{ko}a
JKP„Toplifikacija“ ne odustaje od daqih ulagawa i radova na toplovodnoj mre`i.
U toku je zamena dotrajalog
kotla u kotlarnici „Stari
most“ u vrednosti investicije oko tri miliona dinara.
Radi}e se na izmewiva~koj
stanici rezervni regulator,
tako|e u vrednosti oko dva
miliona dinara. U planu je
potom automatizacija sa povremenim nadzorom na kotlarnici „Stevan Sremac“.
Za ovu godinu predvi|ena je
ugradwa 13 kalorimetara i
to u podstanicama naseqa
Kamewar i Dekanske ba{te.
A u toku naredne dve, tri godine planira se wihova
ugradwa u sve gradske podstanice. Sredstva za ove radove Toplifikacija izdvaja
iz sopstvenih sredstava,
ona }e prema proceni iznositi do 15 miliona dinara
za ovu godinu.
M. Vukajlovi}
19. maj 2010.
OBNAVQAWE PUTNE INFRASTRUKTURE U SREMSKOJ MITROVICI
BIBLIOTEKA
Radovi pri kraju
Promocija kwiga
U
Sremskoj
Mitrovici
privode se kraju radovi na rekonstrukciji
putne mre`e. Zahvaquju}i
sredstvima koja su obezbe|ena iz Fonda za kapitalna
ulagawa AP Vojvodine, asfaltirane su Kara|or|eva
ulica, ulice Pu{kinova, 28.
marta, Mato{eva i Savska,
kao i parking u nasequ Matija Hu|i.
Radove u Kara|or|evoj ulici su u utorak, 11. maja obi{li direktor Direkcije za
izgradwu grada Bojan Gavri},
i predsednik i potpredsednik Saveta mesne zajednice
„Sutjeska“, Vladimir Sanader i Du{an ^izmi}.
- Zahvaquju}i Fondu za kapitalna ulagawa AP Vojvodine nastavqeni su radovi na
komunalnoj infrastrukturi u
gradu Sremska Mitrovica.
Vrednost investicije u Kara|or|evoj ulici je 3.5 miliona
dinara, a asfaltirano je 750
metara puta – rekao je Bojan
Gavri} prilikom obilaska
radova.
Iz Saveta mesne zajednice
„Sutjeska“, navode da je ovo
tre}a ulica koja je asfaltirana ove godine u wihovoj mesnoj zajednici zahvaquju}i
Fondu za kapitalna ulagawa
AP Vojvodine i Direkciji za
BUK BAR
Tajna hrane
Sr|an Kozlina
Bojan Gavri}
izgradwu grada, i u mnogome
}e poboq{ati kvalitet `ivota me{tana ovog dela grada.
Kao {to je ve} najavqeno u
sredu, 12. maja asfaltiran je
parking u nasequ Matija Hu|i, koji se nalazi izme|u
stambenih zgrada broj 58 i 62.
Radove su obi{li zamenik
gradona~elnika Sr|an Kozlina, i predstavnici Saveta
mesne zajednice, dr Miroslav
Kendri{i} i Zoran Lovri}.
- Po odluci Saveta mesne
zajednice „Matija Hu|i“ ure|ena su dva parking prostora,
na prostoru od 1300 kvadrat-
nih metara, a vrednost investicije je 3.7 miliona dinara.
Na ovom parkingu se dnevno
parkira preko 100 vozila, tako da je to bio jedan od prioriteta – rekao je predsednik
Saveta mesne zajednice „Matija Hu|i“, dr Miroslav Kendri{i}.
Ulice Pu{kinova i 28. marta, u Mesnoj zajednici „Centar“ rekonstruisane su u ~etvrtak, 13. maja. asfaltirano
je 320 metara puta i vrednost
ove investicije je oko ~etiri
miliona dinara.
U petak, 14. maja presvu~ene su ulice Mato{eva i Sav-
„NO] MUZEJA“ U SREMSKOJ MITROVICI
Rekonstrukcija parking mesta u nasequ Matija Hu|i
ska i deo ulice Radojke Vitasovi} u Mesnoj zajednici „Sava“. Mato{eva ulica je asfaltirana u du`ini od 650
metra, a vrednost investicije je 2.7 miliona dinara, dok
je u Savskoj rekonstruisano
220 metra puta i utro{eno je
iz Fonda za kapitalna ulagawa 1.3 miliona dinara. Radove su obi{li predstavnici
Saveta mesne zajednice.
- U ulice koje su rekonstriuisane nije se ulagalo posledwih 15 godina i bile su u
lo{em stawu. Ovo je prilika
da se poboq{a kvalitet saobra}aja u na{oj mesnoj – izja-
vio je predsednik Saveta mesne zajednice „Sava“, Dragan
Milo{evi}.
Zamenik gradona~elnika
Sr|an Kozlina je rekao da je
90 odsto planiranih saobra}ajnica odra|eno zahvaquju}i sredstvima Fonda za kapitalna ulagawa AP Vojvodine.
U Sremskoj Mitrovici se vodilo ra~una na infrastrukturnom ure|ewu grada i da
svi delovi budu ravnomerno
raspore|eni. Kozlina je istakao da Grad vodi ra~una o potrebama gra|ana i da te`i da
iste budu zadovoqene.
B. Selakovi}
LA]ARAK
Istorija grada kroz radionice i izlo`be Drvengrad u vrti}u
Manifestacija „No} muzeja“ po tre}i put odr`ana je
prethodnog vikenda, 15. maja,
u Sremskoj Mitrovici. I pored lo{eg vremena, Mitrov~ani su imali priliku da
u~estvuju u tri radionice
eksperimentalne arhitekture i da pogledaju ~etiri izlo`be.
U okviru Radionice kovawa ma~eva prikazani su primerci replika rimskog vojnog
naoru`awa. Interesovawe
za izradu kerami~kih lampica bilo je veliko me|u starijom generacijom, dok se za Radionicu izrade mozaika tra`ilo mesto vi{e i ona je bila najpopularnija kod najmla|ih. Ove godine, na`alost, iz tehni~kih razloga,
nije odr`ana radionica za
izradu rimskog stakla.
- Mnogi Mitrov~ani su posetili obe zgrade Muzeja u
kojima su bile prire|ene izlo`be i radionice. Uprkos
lo{im vremenski uslovima,
poseta je bila odli~na i mi
smo izuzetno zadovoqni kako je protekla ovogodi{wa
No} muzeja – izjavio je direktor Muzeja Srema, Nikola
Stokanovi}.
Ure|ewe vrti}a „^uperak“
u La}arku zavr{eno je u petak 14. maja. Tom prilikom
deca iz ove pred{kolske
ustanove, zajedno sa vaspita~ima, priredila su sve~anost na kojoj su pokazala {ta
su sve do sada nau~ili. U pesmi, igri, sportskim ve{tinama i glumi, u`ivala su mali{ani, wihovi roditeqi i
predstavnici lokalne samouprave, iz ~ijih sredstava je
obezbe|eno ure|ewe Drven-
otvorena i izlo`ba „Sirmium kao inspiracija“ u organizaciji Udru`ewa likovnih
umetnika „Esnaf“.
Ovogodi{wa „No} muzeja“
privukla je brojne posetioce,
me|u kojima je bio i zamenik
gradona~elnika Sr|an Kozlinam, koji je rekao da je
„No} muzeja“ prilika se {to
boqe upoznamo sa kulturnim
i istorijskim vrednostima
na{eg grada.
B. Selakovi}
Planirawe ku}nog buxeta
P
19. maj 2010.
- Deca iz vrti}a „^uperak“
iz La}arka dobili su novo
igrali{te koje je izgra|eno
po wihovim `eqama – rekla
je direktorica Pred{kolske
ustanove „P~elica“, Vesna
Konstantinovi}.
Savet mesne zajednice podr`ao je ure|ewe igrali{ta
za decu koja borave u ovom vrti}u i u narednom periodu
najavquju nove investicije u
vezi sa radom „^uperka“.
- O~ekuje se da se u per-
Radionica za izradu mozaika
Pored radionica, u No}i
muzeja posetioci su mogli da
u`ivaju i u ~etiri izlo`be.
To su dve tematske izlo`be,
„Replika rimskog segmentnog
oklopa“ i izlo`ba „Akvizicija Muzeja Srema 20052010“, za posetioce je bila
otvorena i stalna postavka
kojom je obuhva}en period od
ledenog doba do 13. veka kao
i izlo`ba „Srem kroz vekove“.
Istog dana je u Carskoj palati povodom „No}i muzeja“
OBUKA ZA HRANITEQE U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD „SAVA“
redavawe na temu „Postizawe finansijske
nezavisnosti“ odr`ano
je u ~etvrtak, 13. maja u mitrova~kom Centru za socijalni
rad „Sava“. U organizaciji
Centra za dru{tveno ekonomski razvoj iz Jagodine, a uz
podr{ku Centra za socijalni
rad „Sava“ i Kancelarije za
mlade Sremska Mitrovica,
organizovana je finansijska
edukacija namewena predstavnicima hraniteqskih porodica, deci iz hraniteqskih
porodica i volonterima Kancelarije za mlade. Predavawe je imalo za ciq da se mladi i hraniteqi upoznaju sa
osnovama finansijske pismenosti, poput {tedwe, planirawa li~nih finansija i odlu~ivawu o finansijskim pitawima.
- Razlog zbog kojeg je bitno
da na{i hraniteqi savladaju
ovu oblast i da se dodatno
edukuju je {to kod wih na sme-
U Biblioteci „Lazar Vozarevi}“ u utorak 11. maja odr`ana je promocija kwiga mladog srpskog pisca za decu Dejana Aleksi}a, koji je do sada
objavio vi{e kwiga pesama i
dobio brojne nagrade, a prisutan je u antologijama i bukvarima za osnovce. U ~itaonici gradske biblioteke Dejan Aleksi} je u~enicima IV
razreda osnovne {kole „B.P.
Pinki“ ~itao svoje pesme iz
„Pustolovine jednog zrna kafe“, „Dugme bez kaputa“ i
pri~e iz „Muzika tra`i u{i“.
M. V.
{taju imamo decu o kojoj se te
porodice brinu. Neophodno je
da imaju potrebna znawa i ve{tine o planirawu i tro{ewu porodi~nog buxeta, a isto
tako moraju da steknu ve{tine i znawa koja }e preneti
mladima da bi ih pripremili
za samostalan `ivot - izjavila je direktorka Centra za
socijalni rad „Sava“ Sne`ana Stanisavqevi}.
Rukovodilac Projekta podr{ke ekonomskom razvoju Srbije (SEGA), Rosa Kiape iz
[panije, prisustvovala je
ovoj obuci i u uvodnom predavawu hraniteqe upoznala sa
osnovnim ciqevima edukacije
o sticawu finansijske pismenosti.
- Na{a ideja je da roditeqe
obu~imo da decu nau~e kako
da najboqe koriste finansijske proizvode koji su svima
dostupni. Mislimo da mladi u
Srbiji ne treba da nau~e samo
da ~itaju i pi{u, ve} i da raz-
umeju finansijske usluge koje
su im dostupne – rekla je Rosa
Kiape.
Kancelarija za mlade ve}
du`i period sara|uje sa Centrom za socijalni rad. Milorad Popadi}, koordinator
Kancelarije je rekao, da je
ciq ove obuke, nau~iti volontere da raspola`u novcem i
ta znawa da prenesu drugima.
Hraniteqi koji su prisustvovali edukaciji, nadaju se
da }e ste~ena znawa uspeti
da primene i u realnim situacijama.
- Ve} sedam godina sam hraniteq. Ovo predavawe mo`e
da pomogne, pogotovo {to na{a deca nemaju re{ewe za
svoju budu}nost, poput dece
koja imaju roditeqe. Na{a deca imaju hraniteqe koji se o
wima staraju, ali je pitawe
da li }e mo}i uvek da brinu o
wima i na koji na~in – kazala
je Gospava Mi{kov.
B. Selakovi}
Da hrana uslovno mo`e biti
lekovita, ali i {tetna, potreba, ali i zadovoqstvo, a
pre svega izvor zdravqa i vitalnosti, ako se pravilno
upotrebqava govori kwiga
„Tajna hrane“ autora prim dr.
med. Du{ana @ivi}a predstavqena pro{le srede u dvori{tu kwi`are „Buk bar“. Pored
autora kwige prisutni su bili
i legenda doma}eg boksa, danas direktor bokserske reprezentacije Tadija Ka~ar i
predsednik zdravstvene komisije Bokserskog saveza dr
Du{an Maxi}.
Raspojasane misli
U sremskomitrova~koj kwi`ari „Buk bar“ pro{log petka,
14. maja, odr`ana je promocija
kwige „Raspojasane misli“
Olivera Dor}olca (jedan od
pseudonima pisca Zorana An|elkovi}a), u kojoj su sabrani
raznorodni tekstovi od eseja,
rasprava, oma`a poznatim
li~nostima, pesama, autobiografskih misli, do aforizama i tabu tema. Kao {to i naslov ka`e, razbaru{enost
ideja gde se me{aju razli~ite
misli, jedna su od osnovnih
vrednosti ove „raspojasane“
kwige.
M. V
DRU[TVO SRPSKO NEMA^KE SARADWE
Stevi} novi
predsednik
Ure|eno igrali{te u vrti}u „^uperak“
grada u la}ara~kom vrti}u.
– Vrednost investicije je
800.000 dinara i sva sredstva su obezbe|ena u potpunosti iz buxeta Gradske uprave
za pred{kolsko obrazovawe
– izjavila je na~elnica Nata{a Kop~i}.
Vrti} „^uperak“ broji oko
150 mali{ana i ure|ewe prostora za igru je bitno za razvoj wihovih sposobnosti.
spektivi kapaciteti ovog
objekta pro{ire, jer se oko
70 mali{ana nalazi na listi
~ekawa za upis u vrti} u La}arku – kazao je predsednik
Saveta mesne zajednice La}arak, Bo{ko Umeti}.
Ure|ewe prostora za igru }e
svakako pospe{iti rad sa decom u vrti}u „^uperak“.
B. Selakovi}
U subotu 15. maja odr`ana
je sve~ana skup{tina Dru{tva srpsko-nema~ke saradwe ogrank “Sremske Mitrovica”. Na skup{tini je jednoglasnom odlukom diplomirani in`iwer informatike Jovica Stevi}, izabran za novog predsednika Dru{tva.
Doneta je odluka da novo sedi{te dru{tva bude u Hesni.
Dru{tvo }e nastaviti da uspostavqa jo{ ~vr{}u sradwu
[email protected] @ENA „LA]ARKU[E“
Obele`en jubilej
Zavi~ajno udru`ewe `ena
„La}arku{e“ u petak, 14. maja
proslavilo je 62. godinu svog
postojawa. Sve~anosti su
prisustvovale i ~lanice
Udru`ewa `ena iz Bjeqine i
Dobanovaca.
Udru`ewe `ena „La}arku{e“ organizuju izlo`be svojih ru~nih radova koje su i
prodajnog karaktera i najavquju da }e se pone{to od
tih radova mo}i pogledati i
na predstoje}em Festivalu
folklora u Sremskoj Mitrovici.
B. S.
sa podunavskim [vabma koji
su ro|eni u Vojvodini, a u
planu je postavqawe spomenplo~e na mestu gde je postojao
Logor Svilara. Pre po~etka
skup{tine, ~lanovi Dru{tva
su na katoli~kom grobqu na
spomenik podunavskim [vabma, koji su stradali u Svilri
od 1945. do 1947. godine polo`ili vence i odali po{tu.
STRANA 5.
[IDSKA TRIBINA
TURISTI^KI POTENCIJALI [IDA
NA BUDU]OJ KULTURNOJ MAPI
[id grad slikara
UKRATKO
Pomo}
ugro`enima na
jugu Srbije
Predsednica Op{tine
[id Nata{a Cvjetkovi} i
narodni poslanik @eqko
Brestova~ki posetili su u
petak 14. maja, selo Stajkovce u Op{tini Vlasotince, gde ih je do~ekao narodni poslanik iz Vlasotinca
dr Slavoqub Mitov, i sa
skromnim
finansijskim
sredstvima pomogli osam
porodica ~iji su plastenici uni{teni usled poplava
koje su zadesile jug Srbije.
[teta od posledwih poplava u vlasotina~koj op{tini procewuje se na 120
miliona dinara jer je vodena stihija poplavila 190
hektara obradivih povr{ina od kojih su 60 hektara
pod plastenicima. Kako su
istakli predstavnici op{tine [id, pomo} jeste
skromna ali je znak podr{ke i razumevawa za situaciju u kojoj su se na{li
`iteqi poplavqenih podru~ja. Poqoprivrednici iz
ugro`enih krajeva bele`e
i do sto odsto {tete na ranim zasadima povr}a, tako
da je svaka pomo} u ovim
trenucima
dobrodo{la.
Me{tani Stajkovca i predstavnici op{tine [id
slo`ili su se da saradwa
izme|u regiona mora biti
na vi{em nivou, kako bi
jedni drugima bili od {to
ve}e pomo}i, kada je to
neophodno, ali i da bi mogli zajedno da uti~u na sveukupni razvoj.
Na Sajam o
tro{ku Op{tine
Pedeset poqoprivrednika sa teritorije op{tine
[id je imalo priliku da
poseti 77. Me|unarodni poqoprivredni sajam u Novom
Sadu, koji je u toku, a svakako je me|u najzna~ajnijim
doga|ajima te vrste u regionu. Op{tina [id je obezbedila ulaznice i organizovala besplatan prevoz, a
[i|ani su sajam posetili
18. maja. Kako je i o~ekivano, postojalo je veliko interesovawe, tako da su ulaznice brzo raspore|ene.
Kulturni radnici [ida veruju da postoje jaki
razlozi za{to bi turisti iz zemqe, pa i Evrope
do{li u ovaj mali grad u sremskoj ravnici, upravo onoj koju je tako pasionirano oslikao wihov
slavni sugra|anin Sava [umanovi}, a op{tina
[id sve vi{e uvi|a prednosti kulturnog turizma ~ija promocija zauzima sve zna~ajnije mesto
T
urizam postaje privredna grana o kojoj se sve vi{e govori i
razmi{qa, a danas je posebno
aktuelan vid kulturnog turizma, koji ra~una na sve kulturne potencijale kojim raspola`e odre|eni kraj.
Da [id ima {ta da ponudi ne samo
u`oj sredini, ve} i {ire svedo~e
dve reprezentativne galerije u samom centru ovog gradi}a u dowem
Sremu.
Galerija „Sava [umanovi}“ i Muzej naivne umetnosti Ilije Ba{i~evi}a Bosiqa poznatiji kao „Ilijanum“ sa crkvom Sv Nikolaja, Parohijskim domom i parkom ~ine jedinstvenu ambijentalno kulturnu celinu u
samom centru grada koje [id ~ine
atraktivnim svima onima koje zanimaju kulturne vrednosti. Prisustvo
dva velika slikara na jednom mestu
koja su obele`ila umetnost 20. veka,
Sava [umanovi} prvu polovinu veka
i Ilija Bosiq posleratni period u
oblasti naivne umetnosti je ono {to
na predstoje}oj kulturnoj mapi Vojvodine i Srbije o ~ijoj zamisli je govorio pokrajinski sekretar za kulturu Milorad \uri} sve vi{e obele`ava [id kao grad slikara.
- Kulturni turizam je ne{to {to je
u svetu veoma razvijeno i mi poku{avamo svojim radom da prihvatimo
pravila igre, pa smo na tom planu poja~ali svoju prisutnost u medijima,
{tampi, ostvarili brojne kontakte
li~ne i poslovne. Ogroman fond kojim raspola`emo od 417 slika Save
[umanovi}a, atraktivna lokacija,
sa~uvan ateqe i Spomen ku}a samog
umetnika sa autenti~nim ambijentom
je veliki kapital koji svedo~i o tome da Galerija ima {ta da ponudi i
da se odli~no uklapa u ideju kultur-
Miroslav Jawi} direktor TOS
Qubica Juki} kustos Galerije
Dve galerije i dva majstora slikarstva
nog turizma – rekla je direktor Galerije „Sava [umanovi}“ Vesna Burojevi}.
Zainteresovani posetilac mo`e
da provede oko ~etiri sata da bi obi{ao sve sadr`aje koje Galerija nudi, od izlo`benog prostora sa u proseku 100 reprezentativnih dela slikara, arheolo{ke zbirke nalazi{ta
Gradina iz praistorijskog doba, preko Spomen ku}e u blizini do reprezentativnog primera anti~kog rimskog sarkofaga u dvori{tu Galerije.
Tokom pro{logodi{we velike izlo`be „Put do slike“ istaknuti moto „[id nije daleko“ privukao je veliki broj posetilaca, pre svega onih
primarno motivisanih koji dolaze
na sopstvenu inicijativu bez organizovanih tura, a na ulazu u grad postoji obave{tewe „Dobro do{li u
grad Save [umanovi}a“ {to je do sada bilo veoma dobro prihva}eno.
Izlo`beni prostor „Ilijanuma“
je vi{e puta mewao mesto pre nego
{to se na{ao pored Galerije „Sava
[umanovi}“, na mestu na kome je trebao, po `eqi porodice biti od samog po~etka. U adaptiranom prostoru izlo`eno je 60 slika, dovoqno da
se stekne uvid u stvarala~ki opus
slikara koji se u nauci sve mawe
smatra naivnim, a sve vi{e modernim i koji je progla{en za jednog od
50 najpoznatijih slikara naivne,
marginalne i art brut umetnosti
sveta.
- Ove godine Muzej naivne umetnosti obele`ava 115 godina od ro|ewa
Ilije Ba{i~evi}a Bosiqa ~iji legat ~uvamo. Jubilej smo zapo~eli
izdavawem kataloga koji pored
osnovnih podataka o Muzeju i autoru sadr`i veliki broj reprodukcija u boji. Nedavno je promovisana i
nova monografija o slikaru „Svet
po Iliji“ ~iji autor je umetnikova
unuka Ivana Ba{i~evi}, a Muzej je
pomogao wenu izradu reprodukcijama dela iz zbirke koja predstavqa
nezaobilazni izvor za sve koji ne{to publikuju o Iliji ili rade neku ve}u izlo`bu, jer u fondu imamo reprezentativna dela – ka`e
direktor Muzeja „Ilijanum“ Qubinka Panti} isti~u}i da su za ovu godinu jubileja mnogo planirali, a
{ta }e biti ostvareno zavisi}e od
odobrenih sredstava, kako bi se
promovisao rad umetnika koji je
priznat u svetu o ~emu svedo~e
mnogi strani posetioci.
Za sada je turizam u [idu tranzitnog tipa, kao poseta u prolazu za
druge destinacije. Najvi{e dolaze
|a~ke ekskurzije i organizovane ture raznih udru`ewa, preko penzionera do ambasada. Kako ka`e Qubica Juki}, vi{i kustos Galerije „Sava [umanovi}“ niko ko do|e ne sme
da bude uskra}en da vidi dela velikih slikara koji su obele`ili
umetni~ki `ivot pro{log veka, zato Galerija radi svaki dan.
Nedavno osnovana Turisti~ka
organizacija [ida radi na prezentaciji turisti~kih potencijala
grada. Po re~ima wenog direktora
Obele`en dan {kole
G
imnazija „Sava [umanovi}“ je u petak, 14. maja
obele`ila 59. godinu postojawa i rada.
- Budu}i da su i iza i ispred
nas brojne aktivnosti iz kulturno – obrazovnih i javnih
delatnosti odlu~ili smo se
da ovaj dan obele`imo na na~in koji }e nam dopustiti da
se opustimo i odmorimo i u
dru`ewu profesora i u~enika
proslavimo ro|endan na{e
{kole. Organizovali smo
sportska nadmetawa u odbojci, ko{arci, fudbalu, pikadu
i navla~ewu konopca. Posebno
je interesantno {to su ekipe
sastavqene i od profesora i
od u~enika te tako razvijamo
{to boqi me|usobni odnos –
izjavio je Dejan Pribi~evi},
direktor {idske Gimnazije.
U~enici ove {kole su u skorijoj pro{losti u~estvovali
na brojnim sportskim takmi~ewima, zatim na Vaskr{woj izlo`bi u Vladi~anskom domu,
obele`ili su dan Svetog Save
kao i Dan materweg jezika, 21.
februara. O~ekuje ih ispra}aj
maturanata i proslava Vidovdana.
M. Brwilov
Matursko ve~e pred vratima
Pribli`ava se jedan od najva`nijih doga|aja u `ivotu mladih qudi, a to je sigurno proslava mature, koju }e {idski gimnazijalci uprili~iti u Sremskoj
Mitrovici, u restoranu „Bela ru`a“. Tim povodom smo ih pitali da li su spremni za proslavu koja se ve~no pamti, ali i kakvi su wihovi planovi posle zavr{etka sredwe {kole.
Bogdan Novakovi}:
- O~ekujem da
}emo se lepo provesti jer nas posle maturske ve~eri o~ekuju brojne obaveze. Planiram da upi{em
Fakultet organizacionih nauka.
Jo{ uvek nisam
sve pripremio za matursko ve~e. Obi{ao samo butike, ali }u morati u neki
ve}i centar da bih kupio odelo jer se
ovde ne mo`e na}i. Roditeqi me nisu
ograni~ili sa iznosom novca koji mogu potro{iti ali se nadam da ne}e biti previ{e skupo. Verujem da je potrebno preko 10. 000 dinara, ako se
svi tro{kovi uzmu u obzir.
6. STRANA
Milan Miti}:
- Zadovoqan
sam dogovorom
da maturu proslavimo u Mitrovici. Nisam uspeo za sada da
prona|em ne{to
{to mi se svi|a a
{to bih to ve~e
obukao pa }u sa
roditeqima oti}i u Novi Sad. Nije toliko bitno koliko }e odelo ko{tati ali je sigurno
da ne mo`e biti jeftino. Bi}u slobodan u izboru a verujem da to ne}e biti ispod deset hiqada dinara, a mo`da i dosta vi{e. Kada se proslava
zavr{i ~ekaju me brojne obaveze a
planiram da nastavim obrazovawe u
oblasti tehni~kih nauka.
Biqana Deli}:
- Haqinu sam kupila u Novom
Sadu i trudila
sam se da budem
skromna, jer se
mo`e prona}i
vrlo povoqna
kombinacija a
da nije previ{e
skupa. Sa druge
strane }e neki
verovatno potro{iti mnogo vi{e a
ne}e lepo izgledati. Nabavila sam i
opremu koju }u poneti uz haqinu, {to
pove}ava tro{kove. Devojke moraju
da obrate pa`wu i na {minku, frizuru, nakit, cipele i druge detaqe,
tako da se i u najpovoqnijoj varijanti potro{i vi{e od desetak hiqada
dinara.
Nata{a Dorowga:
- Tro{kovi za
matursko ve~e su
veliki ali mo`e
se povoqno pro}i ako se sve prona|e na vreme a
ne u posledwem
trenutku, kada
vi{e i ne pitamo
za cenu. Jo{ nisam izabrala haqinu, a ukoliko `elite ve}i izbor morate do nekog ve}eg grada. Va`no je kako }emo se provesti ali i kako }emo izgledati jer
se to ve~e pamti zauvek. Zato roditeqi nas razumeju i uglavnom nam izlaze u susret kada je u pitawu iznos
novca. Nadam se da }u posle mature
upisati Medicinski fakultet.
SEMINAR O
MODERNIM
TEHNOLOGIJAMA
[idski
sredwo{kolci
na putu uspeha
Od 14. do 17. maja odr`an
seminar pod nazivom „IT
Open Days 2010“. Ovaj seminar koji je okupio 30 najtalentovanijih sredwo{kolaca iz ove oblasti iz cele zemqe odr`an je u organizaciji Tehni~ke {kole „Nikola
Tesla“ iz [ida, op{tine
[id, Ra~unarskog fakulteta, Kancelarije za mlade, a
ove godine je podr{ku dala i
Narodna kancelarija predsednika Republike.
Posle uspe{nog organizovag pro{logodi{weg projekta „Tesla Open Days“ nedavni seminar je bio logi~an
poduhvat koji je sada sa lokalnog podignut na nacionalni nivo. Kako su pravo
u~e{}a sude}i i po nazivu
seminara imali svi sredwo{kolci tehni~kih {kola i
matemati~kih gimnazija najpre su svi prijavqeni kandidati, a bilo ih je 120 radili kvalifikacioni test
na osnovu kojeg je izabrano
wih 30.
Pored Milo{a Jovanovi}a, maturanta Tehni~ke {kole u [idu jo{ tri u~enika iz
ove {kole izborila su plasman na seminar. To su Mihailo Koji}, u~enik drugog razreda, Milan Marinkovi} i
Stefan Kolarevi}, u~enici
prvog razreda {idske sredwe {kole.
M. B.
19. maj 2010.
U svakom slu~aju jedinstveno
[id ima razlog da do|ete
Qubinka Panti}: Ilija se ~esto inspirisao biblijskim tekstovima
Samouki slikar Ilija Ba{i~evi} savremenik i {kolski drug Save [umanovi}a
slikarstvom je po~eo da se bavi u poznijim
godinama `ivota 1957. godine. Osporavan i
optu`ivan za `ivota zbog izuzetne originalnosti dovelo je do toga da je wegov slikarski opus mawe izlagan u zemqi nego u
svetu. Dela su otkupqivana od mnogih svetskih muzeja i galerija, {to je doprinelo da
wegovo stvarala{tvo bude poznato u svetu.
Miroslava Jawi}a u planu je slawe dopisa svim {kolama koje su
udaqene do 150 kilometara od
[ida da uvrste u redovan {kolski program posetu galeriji „Sava [umanovi}“ i „Ilijanumu“, kako bi se osnovci upoznali sa
vrednim delima. Nisu samo galerije u ponudi, tu su Slova~ki i
Rusinski dani i susreti, lutkarsko pozori{te sa svakodnevnim
predstavama, etno - ku}a u Morovi}u, za koju je ura|en projekat i
~eka se investitor, a planiran je
i brodi} kojim bi se Studvom moglo re~nim putem sti}i do Spomen obele`ja „Sremski front“,
kao i arheolo{kog nalazi{ta
Gradina na Bosutu. Otpo~et je i
projekat „Vinogradareve ku}e“ u
Berkasovu, gde je u rimsko doba
donesena vinova loza, na|eni
rimski {lemovi, a posledwih 15
godina odr`ava ve} tradicionalna Vinijada. Vinarstvo je zna~ajno ne samo sa aspekta privrede, ve} i turizma, jer se sa dobrom ponudom hrane i vina proizvedenog u vlastitim vinarijama sti~u preduslovi za kvalitetniju turisti~ku ponudu. Sa op{tinom Bijeqina u planu su pre-
Ocene o wegovom stvarala{tvu se mewaju i
danas spada u sam vrh likovne umetnosti i
to ne samo kod nas. Autenti~nost wegovog
dela je nesumwiva, ne uklapa se u do sada
poznate sheme, niti predstave o naivnoj
umetnosti poznate doma}oj sredini. Ovo izuzetno alegori~no slikarstvo, plo{no i
dvodimenzionalno sa fantasti~nim likovima nosi simboli~na zna~ewa i poruku koja po Iliji ~esto ima dva lica.
Vesna Burojevi}: Sava je do~arao du{u {idskog pejsa`a
U Galeriji „Sava [umanovi}“ nalazi
se najve}a kolekcija slikarevih dela,
najvi{e iz „{idskog perioda“ koji pripada posledwoj deceniji wegovog stvarala{tva. To je razlog {to je posledwih godina Galerija preduzela niz aktivnosti u
oboga}ivawu svoje ponude u vidu organizovawa posebnih tematskih izlo`bi kako bi privukla {to ve}i broj posetilaca.
govori o realizaciji zajedni~kog
projekta „Vi{wi}evi dani“, u trajawu od sedam dana sa brvnarom
Filipa Vi{wi}a ~iji se grob nalazi u Vi{wi}evu kao jedne od turisti~kih atrakcija. Fru{kogorski
manastiri predstavqaju zna~ajne
pokreta~e verskog turizma, a Molovin i Privina glava su mesta koja privla~e najve}i broj posetilaca. Lipova~a i „Staza zdravqa“ koja vodi do manastira Privina glava je jedan od projekata za o`ivqavawe prirodnih potencijala kraja,
koji mogu biti uvr{teni u turisti~ku ponudu.
Od turisti~ke ponude do zadovoqnog posetioca ima dosta usputnih stanica i potrebno je mnogo raditi da bi ta ponuda bila {to potpunija, a kulturni potencijali grada {to boqe iskori{}eni. Kada }e
[id sa tranzitnog pre}i na „ja~i“ i
unosniji vid turizma pokaza}e vreme, ali ono {to je izvesno je da }e
[id ostati grad galerija, umetnosti i slikara koji su obele`ili
epohe i stvarali stilove, u onom
samo wima svojstvenom „kako znam
i umem“ stilu, koji je bio zajedni~ki moto oba umetnika.
Marija Vukajlovi}
Materijala ima dovoqno za uvo|ewe
prakse da se svake godine u septembru
organizuje posebna izlo`ba, koja bi osvetlila odre|eni aspekt Savinog slikarstva. Galerija je svakim danom sve poznatija i pose}enija, a planira se za predstoje}u sezonu izlo`ba De~ijih portreta,
koji do sada nisu bili u dovoqnoj meri
valorizovani.
Ekskurzija u Galeriji
DAN PLANETE [email protected] I U OP[TINI PE]INCI
OLAK[AWE ZA [email protected] PE]IN^ANE
Razvijawe ekolo{ke svesti gra|ana Besplatan javni prevoz
N
a inicijativu predsednika op{tine Pe}inci
Sini{e Vukova, 11. maja je potpisan Ugovor o poslovno-tehni~koj saradwi
izme|u op{tine Pe}inci i
autoprevoznika „Rumatrans“
iz Rume i „Autoprevoz“ iz
Pe}inaca. Na osnovu ovog ugovora, lica starija od 60 godina i ratni vojni invalidi }e
ubudu}e mo}i besplatno da
koriste usluge javnog prevoza na svim linijama na teritoriji op{tine Pe}inci.
Pravo na besplatan prevoz
gra|ani stariji od 60 godina
}e ostvarivati pokazivawem
li~nih dokumenata, a ratnim
vojnim invalidima }e na ve}
postoje}u legitimaciju, biti
Sini{a Vukov
pridodata i potvrda o pravu
na besplatnu vo`wu na teri-
toriji op{tine. Za dobijawe
ove potvrde, ratni vojni invalidi treba da se jave Biqani Milo{evi}, na telefon 022/400-738 ili li~no u
zgradi op{tinske uprave op{tine Pe}inci, kancelarija
broj 7.
Na ovaj korak, predsednik
Vukov se odlu~io zarad poboq{awa kvaliteta `ivota
onih gra|ana op{tine, koje
kriza najvi{e poga|a, jer obe
kategorije na koje se ova odluka odnosi su upu}ene na kori{}ewe javnog transporta,
a cene autobuskih karata
predstavqaju sve ve}i izdatak, posebno za putnike iz
udaqenijih mesta op{tine.
D. Sre}kov
JKP „SAVA“ – PE]INCI
Po~elo odno{ewe sme}a u Bresta~u
P
Ru`ica Mrkaq
ovodom obele`avawa Dana planete
Zemqe, Ekolo{ko dru{tvo „Ekologi~no”, Edukativni centar „Discipulus” i
Udru`ewe „Nova duga”, organizovali su akciju koja je za ciq imala bu|ewe ekolo{ke svesti gra|ana pe}ina~ke op{tine. Akcija je
simboli~no nazvana “Ekologi~no je ra|awe
nove duge na na{em nebu”, a tokom ove jednodnevne akcije, u~esnici su ispred Kulturnog
centra u Pe}incima razgovarali sa prolaznicima o zna~aju za{tite `ivotne sredine,
delili im letke sa “10 eko-zapovesti” i kartonske kutije za prikupqawe papira za reciklirawe.
Kako nam je rekla predsednica udru`ewa
“Ekologi~no“ Ru`ica Mrkaq, akcija podele
19. maj 2010.
„10 eko-zapovesti” i kutija za hartiju je sprovedena i u Op{tinskoj upravi op{tine Pe}inci i u pe}ina~kim {kolama, gde su uru~eni i primerci ekolo{kog bontona.
Po wenim re~ima, reakcija gra|ana i u~enika je bila izuzetno povoqna, a nakon prvobitnog iznena|ewa i jedni i drugi pokazali
su izuzetno razumevawe o tome koliki zna~aj
ima za{tita `ivotne sredine. Kao trajna posledica ove akcije, osta}e prikupqawe hartije za recikla`u u {kolama i op{tini, a
slede}a akcija bi}e, kako nam je rekla, usmerena na prikupqawe PET ambala`e, koja ukoliko se sa wom postupa nesavesno, predstavqa veliku pretwu zdravoj okolini.
D.S.
Javno komunalno preduze}e
„Sava“ Pe}inci nakon kupovine kamiona za odno{ewe sme}a, polako preuzima na sebe i
ona naseqa u kojima je ovaj posao do sada bio poveren tre}em licu. U jednom od tih mesta, Bresta~u, od srede 12.
maja, po~elo je odno{ewe sme}a novim kamionom i u novom
terminu. Naime do sada je u
Bresta~u sme}e odno{eno ~etvrtkom, a od sada }e dan za
odno{ewe sme}a biti sreda,
od 7 ~asova i 30 minuta, kako
bi se i ovo naseqe uklopilo u
ve} postoje}i raspored.
Po re~ima direktorke JKP
„Sava“ Dejane Stamenkovi},
osnovna ideja kupovine kamiona je bila, da ovo preduze}e
u potpunosti preuzme organizovano odno{ewe sme}a u
svih petnaest naseqa pe}ina~ke op{tine.
- Odno{ewem sme}a kamionom poboq{ava se kvalitet
same usluge, ali se i {tede
sredstva, {to nije zanemarqivo. U ovom trenutku tre}a
lica odnose sme}e u pet naseqa na{e op{tine. Jedan od
razloga za to je i {to nam je
kamion stigao u zimskom periodu, kada nismo imali mogu}nost pristupa svim deponijama, ali sa dolaskom boqih vremenskih uslova po-
Dejana Stamenkovi}
trudi}emo se, kako nam raspored bude dozvoqavao, da i
ostala naseqa na{e op{tine
obuhvatimo odno{ewem sme}a kamionom Javnog komunalnog preduze}a „Sava“ - ka`e
Dejana Stamenkovi}.
D. Sre}kov
STRANA 7.
SAVETI LEKARA
Alergija
oka
A
lergijska reakcija oka
se javqa i kod dece i
kod odraslih, gotovo
bez razlike. Kad se javi na
o~ima, ona naj~e{}e izaziva
crvenilo, suzewe i svrab.
Ako se alergija ne le~i blagovremeno, tokom godina mo`e da se poja~ava, a ~ovek
mo`e da postaje alergi~an
na sve vi{e novih izaziva~a
alergije (alergena).
Alergijski konjunktivitis
je naj~e{}a alergijska reakcija oka. Ona napada konjunktivu, odnosno unutra{wu stranu kapaka, iako
alergije veoma retko mogu
da zahvate i dubqe delove
oka. Sezonski alergijski
konjunktivitis je naj~e{}e
reakcija na polen u vazduhu,
na travu, korov, ambroziju i
sl. Naj~e{}e se javqa u prole}e i tokom leta. Pra}en je
hiperemijom (pove}anom koli~ina krvi u krvnim sudovima konjunktive) i otokom
konjunktive, a od simptoma
se javqaju i svrab, fotofobija (preosetqivost na svetlost), `arewe i pe~ewe
oka. Mo`e da se javi i gr~ewe kapaka (tzv. blefarospazam). Konjunktivitis mo`e da se pojavi i kao reakcija na mehani~ku iritaciju
u oku. Ta iritacija se naj~e{}e javqa kod osoba koje nose kontaktna so~iva. Tako|e, i trqawem o~iju nedovoqno ~istim rukama mogu
da se unesu ne~isto}e koje
iritiraju o~i.
Jo{ uvek ne postoji lek
koji trajno le~i alergije
oka. Zato je ~esto neophodno
le~iti je u saradwi sa alergologom. On treba da utvrdi
koja je materija izazvala
alergiju, pa se terapija sastoji od uklawawa tog
uzro~nika (recimo, ~ovek
zameni perjane jastuke jastucima od nekog drugog materijala). Ipak, naj~e{}e je
te{ko ta~no utvrditi na koju je materiju oko osetqivo.
Lekovi koji spre~avaju
alergijske reakcije su od velike pomo}i (antihistaminici) i mogu da se uzimaju
kao tablete (peroralno),
ili kao masti, kapi i sl.
(lokalno). Oni smawuju
svrab, iako slabije deluju
na otok i crvenilo. Postoje
i lekovi koji smawuju crvenilo tako {to su`avaju krvne sudove, ali se sa wima
mora postupati oprezno i
uvek u konsultaciji sa lekarom, jer mogu da izazovu zavisnost, kao i da pogor{aju
neke druge bolesti (recimo
glaukom).
Va`na je i mehani~ka za{tita oka – no{ewem sun~anih nao~ara, ili dioptrijskih sa UV filterima i foto-grej staklima (protiv
{tetnog zra~ewa sunca). Od
koristi je i rehidracija oka
(ponovno vra}awe wegove
normalne vla`nosti) pomo}u kapi – opet po preporuci
lekara. Postoje i steroidne
kapi za o~i, ali se one koriste samo u najte`im slu~ajevima, jer imaju ozbiqna ne`eqena dejstva: pove}avaju
o~ni pritisak, mogu da izazovu kataraktu, a ponekad i
krvarewe.
Dakle, alergije su ~esta
pojava, nisu ne{to zbog ~ega
treba pani~iti, ali ih treba ozbiqno shvatiti, obratiti se lekaru bez odlagawa
i ne uzimati lekove na svoju
ruku.
Dr Dra{ko Radovan~evi},
oftalmolog specijalista
8. STRANA
OBRA^UN NARKOKARTELA U BOLIVIJI:
Ubijena dvojica Rumqana
U petak uve~e, u sukobu
narkodilera, u bolivijskoj
pokrajini Santa Kruz, u gradu San Ramon, me|u {estoro
poginulih su i tri dr`avqana Srbije - Predrag Stojkov i
dva Rumqana - Bojan Bakula
i Sa{a Tur~inovi} - moglo se
~uti i pro~itati u na{im medijima.
Prema agencijskim podacima, koji su dostupni, oni su
u Boliviju doputovali u ~etvrtak, 13. maja, kao telohraniteqi Vilijama Rosalesa
Sauresa koji je, posle ovog
sukoba kidnapovan. Za wim
je, ina~e bila raspisana poternica na milion dolara.
Vest da su Bakula i Tur~inovi} poginuli u obra~unu
Agencija ''Combat team security solutions'' u Rumi
[email protected] momak“
koji se nije tukao
U ku}i u kojoj je
Agencija za za{titu
lica i objekata, Bojan je `iveo sa majkom
Vesnom,
suprugom
Gordanom i dvogodi{wim blizancima de~akom i devoj~icom. Kako saznajemo,
porodica jo{ nije (u
ponedeqak, 17. maja)
zvani~no dobila nikakvu potvrdu pogibije dvojice Rumqana, ali su videli
tekstove i slike sa
karakteristi~nom
Bojanovom tetova`om
na internetu.
Bojanova strina,
Mira Bakula ka`e
nam da je Bojan u sre-
Bojan Bakula Grof
narkokartela u Boliviji iznenadila je Rumqane koji su
poznavali ovu dvojicu mladi}a. Za Sa{u Tur~inovi}a
se u Rumi tvrdi da je bio pripadnik JSO-a, da je izvesno
vreme tokom bombardovawa
boravio na Kosovu, te da je
posle toga napustio specijalnu jedinicu i neko vreme
radio u agencijama za obezbe|ewe u Beogradu. On se
vratio u Rumu i pre ne{to
vi{e od dve godine, po pri~i
qudi koji su ga poznavali,
formirao je s Bojanom Bakulom Grofom agenciju za za{titu lica i imovine. Sa{a
Tur~inovi} je, osim toga, vodio i svoju boksersku {kolu,
ali te {kole nema u mesnom
registru sportskih klubova i
organizacija.
Bojana Bakulu znaju kao
momka koji je pre nekoliko
godina poku{avao da se aktivira u Vojsci Srbije, ali i
koji je `eleo da ima vlastitu agenciju za za{titu lica i
imovine. Pojedinci nagla{avaju da je zavr{io neku od
vojnih {kola, a jedan Rumqanin, koji ne `eli da mu se
ime bilo gde pomiwe ka`e:
- ^esto sam ga sretao, uvek
bi mi pri~ao da bi `eleo da
radi u Vojsci Srbije, ali, govorio je i da }e, ako ne uspe
ovde u zemqi da stupi u Vojsku ili formira svoju agen-
du otputovao za Brazil, a u ~etvrtak se
posledwi put javio
iz Brazila i rekao
da ~ekaju avion za
Boliviju. Ona ujedno
demantuje i pisawe
nekih listova da je
Bojan ~esto boravio u
inostranstvu, u Ju`noj Americi.
- Bojan nigde nije
bio van zemqe, jedino inostranstvo mu je
bila Crna Gora u kojoj je jedno vreme radio kao vojnik po ugovoru. Ka`u i da je bio
`estok momak, a ni s
kim se nije nikad potukao - ka`e kroz suze Mira Bakula.
ciju, oti}i u inostranstvo da
slu`i u nekoj od legija stranaca. Da li je imao kakvo vojno obrazovawe, ja to stvarno
ne znam. Ni za jednog od wih
u Rumi nije bila vezana pri~a o bilo kakvoj drogi, zato
sam iznena|en {to su wih
dvojica stradala u obra~unu
narkobandi u Boliviji – ka`e na{ sagovornik.
Nezvani~no, dosijei Bojana Bakule i Sa{e Tur~inovi}a su, kako to u policiji ka`u, „~isti“, mada me|u Rumqanima ima i onih koji ovu
dvojicu mladih qudi svrstavaju u „sumwive tipove“.
Mnogima je sumwivo i to {to
je Bakula u posledwe vreme
Sa{a Tur~inovi}
veoma ~esto boravio u Italiji.
Kako je prenela agencija
Tawug, biv{i i aktivni bolivijski policajci bili su u
grupi pla}enih ubica koji su
u petak uve~e u gradu San Ramon u provinciji Santa Krus,
na istoku Bolivije, ubili
tri srpska i tri bolivijska
dr`avqanina, ranili ~etiri osobe i kidnapovali bolivijskog kraqa droge Vilijama Rosalesa Suaresa, tvrde dva glavna svedoka policije.
Istu tvrdwu izneo je i
advokat porodica `rtava
Denver Pedrasa, a policija
je potvrdila da je jedna od
`rtava policajac i saop{tila da traga za jednim biv{im
policajcem, zbog ume{anosti
u taj pokoq i druga krivi~na
dela koja je po~inio dok je
bio pripadnik policije, objavio je ju~e bolivijski list
„Tijempos“.
Po rezultatima preliminarne istrage, `rtve su zaustavqene na la`nom policijskom kontrolnom punktu,
gde su ih napada~i vezali,
mu~ili, a zatim im pucali u
glavu vi{e puta. Bolivijac
Huan Karlos Maras Gutjeres
i Kolumbijac poznat samo
kao Jairt pre`iveli su napad i nalaze se pod za{titom policije zato {to su
kqu~ni svedoci. Pretpostavqa se da su napada~i kidnapovali Rosalesa Suaresa, za
koga policija tvrdi da je vo|a narkokartela iz Santa
Krusa, zbog nagrade od milion dolara koju su kolumbijski narkokarteli ponudili
za wegovu otmicu, i da je to
mo`da bio motiv pokoqa.
U. Bebi} i S. Xakula
Majeru preti 40 godina robije
Toni Majer (31) sa sada{wom adresom prebivali{ta u In|iji, po tre}i put
seo je na optu`eni~ku klupu
Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici, po{to je i drugu
presudu koju je izreklo pretresno ve}e u biv{em Okru`nom sudu u Sremskoj Mitrovici, ukinulo peto~lano
ve}e tada{weg Vrhovnog suda Srbije i nalo`ilo novi
sudski proces, uz obrazlo`ewe da se na tre}em po re-
du su|ewu utvrdi stepen
ura~unqivosti okrivqenog.
Wemu se stavqa na teret da
je po~inio te{ko ubistvo na
podmukao na~in, gde mu je
zakonom zapre}ena mogu}nost izricawe i najte`e kazne od 40 godina robije. Me|utim, okrivqeni je u pritvorskoj jedinici proveo
devet meseci, ta~nije od
hap{ewa 13. marta 2002. godine pa do decembra te iste
godine, kada je pu{ten da se
brani sa slobode. Na su|ewa se, do sada, uredno odazivao.
U optu`nici protiv wega
stoji da je 24. januara 2002.
godine u porodi~noj ku}i u
Staroj Pazovi, ulica Novosadska broj 70. na spavawu
na podmukao na~in hicima
iz pi{toqa marke ’’bereta’’, sa ukupno pet metaka,
ubio svog oca Antuna Majera
(65) poznatog staropazova~kog automehani~ara. Nakon
SAVETI IZ POQOPRIVREDNE STRU^NE [email protected]
Aktuelno u za{titi vo}a
S
obzirom da je protekli mesec bio
ki{ovit, i veoma povoqan za nastavak infekcije jabu~astog vo}a
prouzrokova~em ~a|ave krastavosti
Venturia inaequalis, potrebno je nastaviti sa daqom za{titom, kao i protiv
prouzrokova~a pepelnice Podosphaera
leucotricha. Primeniti preparate na bazi Mankozeba, Ditianona u kombinaciji
sa Penkonazolom.
U narednom periodu opasnost za jabuku predstavqa jabukin smotavac Carpocapsa pomonella, tj. intenzivno polagawe jaja. Naro~ito je va`no suzbijawe pr-
ve generacije {teto~ine, jer je kasnije
suzbijawe narednih generacija znatno
te`e. Do polovine maja treba uraditi
tretman kombinacijom preparata Nurelle D (za suzbijawe larvi) i Insegar, ili
Harpun, za jaja koja }e biti polo`ena.
Ako se na kru{kama uo~ava pojava
medne rose, {to ukazuje na prisustvo
kru{kine buve Psylla pyri primeniti
preparate na bazi Abamektina.
Na vinovoj lozi utvr|eno prisustvo
eriofidnih griwa, pa se preporu~uje
tretirawe preparatima na bazi Bifentrina.
po~iwenog zlo~ina, Toni je
le{ svoga oca sakrio u podrumu porodi~ne ku}e, a da
bi prikrio tragove ubistva,
na be`ivotno telo `rtve
navukao je veliku koli~inu
cigle i ugqa. Zajedno sa sestrom Marinom koja nije
znala {ta se dogodilo, prijavio je nestanak oca nadle`nim u Policijskoj stanici
u Staroj Pazovi 1. marta
2002. godine.
S. Lali}
Pepelnica
Za va{i na {qivama koristiti Neonikotinoide, a za plamewa~u kontaktne
preparate npr. Dithane.
Dipl.ing. Mirjana Tojagi}
Milovanovi}
CRNA HRONIKA
Privedeni
zbog droge
U pretresu stana @eqka P.
(27) iz Sremske Mitrovice,
policija je prona{la 9 grama
heroina ba~enog u vc {oqu,
nekoliko tableta sa liste
opojnih droga, dva mobilna telefona i 12.000 dinara. Utvr|eno je da je osumwi~eni drogu dobio od Stevana K. (21) iz
Sremske Mitrovice. Obojica
su li{ena slobode i odre|eno
im je zadr`avawe do 48 ~asova. Zbog osnovane sumwe da su
izvr{ili krivi~no delo neovla{}ena proizvodwa, dr`awe i stavqawe u promet opojnih droga, @eqko P. i Stevan
K. su privedeni istra`nom sudiji Vi{eg suda u Sremskoj
Mitrovici, koji im je nakon
saslu{awa odredio pritvor
do 30 dana.
Falsifikovali
isprave
Policija je li{ila slobode albanske dr`avqane Algerta D. (19) i Edlira C. (23)
zbog osnovane sumwe da su izvr{ili krivi~no delo falsifikovawe isprave. Prilikom kontrole na Grani~nom
prelazu Batrovci, na izlazu
iz Srbije, osumwi~eni su pokazali falsifikovane li~ne, putne i voza~ke isprave i
radno-boravi{ne dozvole Republike Italije. Algert D. i
Edlir C. privedeni su istra`nom sudiji Osnovnog suda u
Sremskoj Mitrovici koji im je
nakon saslu{awa odredio
pritvor do osam dana.
Poku{aj ubistva
U petak, 14. maja uve~e, u Rumi, Dejan F. (31) iz Putinaca
ranio je Sretena O. (27) iz Rume no`em u predelu grudi i
naneo mu te{ku telesnu povredu opasnu po `ivot. Sreten O. hospitalizovan je u
Zdravstvenom centru u Sremskoj Mitrovici. Doga|aju su
prethodili sva|a i tu~a izme|u osumwi~enog i `rtve. Zbog
osnovane sumwe da je izvr{io
krivi~no delo ubistvo u poku{aju, Dejan F. je priveden istra`nom sudiji Vi{eg suda u
Sremskoj Mitrovici, koji mu
je nakon saslu{awa odredio
pritvor do 30 dana.
Tre}a presuda
za ubistvo
u Dobrincima
Nakon {to je Vi{a sudska
instanca ukinula i drugu
presudu okrivqenom Branislavu Manojlovi} (26) iz Dobrinaca kod Rume i nalo`ila novi sudski proces pred
Pretresnim ve}em Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici,
ovaj, sada ve} dugi sudski
proces, uskoro bi trebalo
da dobije novi epilog, odnosno da Krivi~no ve}e u
sremskomitrova~koj Palati
pravde okrivqenom za ubistvo izrekne i tre}u presudu. Da podsetimo, na prethodnom su|ewu, Manojlovi}u je izre~ena kazna zatvora u trajawu od 12 godina i 5
meseci. Sud je tada utvrdio
tokom glavnog pretresa, da
je okrivqeni iz Dobrinaca
21. avgusta 2005. godine oko
3,30 ~asova na }upriji ispred svoje ku}e, u ulici
Rumska broj 43, sa vi{e uboda no`em na licu mesta
usmrtio @ikicu Smukova
(22) mladi}a iz Dobrinaca.
Tokom su|ewa, okrivqeni
za zlo~in se pred Krivi~nim ve}em mitrova~kog Suda branio tvrdwom, da se
kobne ve~eri upla{io po{to ga je `rtva pratila
automobilom u kome je bilo
jo{ nekoliko lica, od Rume
gde su iza{li te ve~eri, do
wegove ku}e u Dobrincima.
Potom su, prema onom {to je
Manojlovi} neveo, `rtva i
wegovi drugari po izlasku
iz vozila po~eli da vre|aju
wega i wegovu sestru. Me|utim, Pretresno ve}e nije
prihvatilo wegovu odbranu.
S. Lali}
19. maj 2010.
Rumska hronika
KULTURNI CENTAR
Klasika
uz ~aj
U okviru projekta "^aj u
osam", koji se od aprila realizuje u rumskom Kulturnom centru, do sada je nastupilo vi{e
izvo|a~a ozbiqne muzike.
Ideja ovog projekta je da se
Rumqanima na potpuno druga~iji na~in pribli`i ozbiqna
muzika. Posetioci Kulturnog
centra su uz svetlost sve}a i
~aj, do sada mogli da ~uju guda~ki kvartet "Innuendo", duo "Vocalises", u~enike rumske Muzi~ke {kole "Teodor To{a Andrejevi}", klavirski trio „Modigliani“, a pro{log ~etvrtka, 13.
maja i duo klavir-violina
"Margo" iz Novog Sada.
Slede}eg ~etvrtka, 20. maja,
publici }e se predstaviti beogradski Duo "Seme" - violina, muzi~ka testera i gitara, a
krajem meseca nastupi}e i
Klavirski duo iz Beograda.
VAZNESEWSKA CRKVA
Obele`en
Spasovdan
Rumska crkva Vaznesewa
gospodweg je pro{log ~etvrtka, 13. maja obele`ila svoju
slavu - Spasovdan.
Protojerej stavrofor Jovan
Jovi~i}, namesnik rumski u
saslu`ewu sa sve{tenicima
odr`ao je tim povodom liturgiju, a potom su vernici i sve{tenici u~estvovali u litiji
oko Vaznesewske crkve. Za
vernike i zvanice je organizovan sve~ani ru~ak u Svetosavskom domu kojem je prisustvovao i Dragan Karda{, zamenik predsednika rumske
op{tine.
RUMSKI MATI^AR
SKLOPILI BRAK: @arko Vidovi} i Maja Zubovi},
Mom~ilo Marjanovi} i Svetlana Damjanovi}, @arko
Po{arac i Helena \uki},
Igor Hasi} i Milica Vukmanovi}, Branislav Kati} i
Vesna Poli}
DOBILI ]ERKU: Nada i
Zoran Pavlovi}
DOBILI SINA: Brankica i Bo`idar Petrovi}
UMRLI: Dragi} Martinovi}, ro|. 1920, Mihailo Radowi}, ro|. 1926, Qiqana
Panteli}, ro|. 1944, Verica
Trifunovi}, ro|. 1929, \uro Ivo{evi}, ro|. 1948, Sofija Sre}o, ro|. 1944, Du{an Dulikravi}, ro|. 1951,
Dejan Todorovi}, ro|. 1935,
\ura Sulocki, ro|. 1951,
Milica Dudukovi}, ro|.
1922.
Stranu pripremila:
Smiqa Xakula
19. maj 2010.
POVODOM SLAVE GERONTOLO[KOG CENTRA „SREM“
"NO] MUZEJA" U RUMI
Otvoreno renovirano
odeqewe
Ki{a nije omela posetioce
U
U
o~i Svetog Vasilija
Ostro{kog, slave rumskog Gerontolo{kog
centra “Srem”, u utorak, 11.
maja u ovoj ustanovi sve~ano
je otvoreno renovirano odeqewe za sme{taj zavisnih
korisnika.
U GC “Srem”, koji se po
kvalitetu sme{taja i usluga
nalazi me|u najboqima u
Srbiji, trenutno je sme{teno 285 korisnika.
- U renoviranom odeqewu
smo izvr{ili kompletnu zamenu podova na povr{ini od
600 kvadratnih metara, sopstvenim sredstvima u vrednosti od preko 1,8 miliona
dinara. Tokom 2009. godine,
od prethodne slave do danas, imali smo jo{ dve investicije. Ceo objekat smo pokrili javqa~ima po`ara i
taj projekat nam je finansi-
okviru 150 muzeja i galerija iz 48 gradova u
kojima je realizovana
"No} muzeja" u no}i izme|u 15.
i 16. maja, bio je i Zavi~ajni
muzej u Rumi.
Ovo je drugi put da se Zavi~ajni muzej ukqu~io u "No} muzeja", a za posetioce je pripremqena izlo`ba slika
Dmitrija Ne~itailova, jednog
od najuglednijih ruskih slikara. Ovu izlo`bu su pre par
meseci Rumqani mogli da vide u Zavi~ajnom muzeju, a wenom otvarawu je prisustvovao
i sam autor. Osim toga, posetioci su mogli da pogledaju i
deo radova Bogumila Karlavarisa koji je pobednik pro{logodi{we Likovne kolonije "Borkovac" i ~ija samostalna izlo`ba sa vi{e radova }e
uskoro biti otvorena.
- Imaju}i u vidu izuzetno
lo{e vreme pla{ili smo se
da }e poseta biti mala, ali
mogu da ka`em da sam zadovoqan brojem posetilaca, me|u
kojima su, uglavnom, bili mladi qudi. Vrata na{eg muzeja
su za mnogobrojne posetioce
bila otvorena od 18 do 2 sata
posle pono}i - rekao je direktor Zavi~ajnog muzeja Radovan Kuzmanovi}.
PREDSTAVNICI „VODOVODA“ U VELEWU
Ponuda za rekonstrukciju pre~ista~a
S
Renovirani deo Gerontolo{kog centra
krova - rekla je Marija Stanoj~i} - Sraka, direktor
Centra.
Gostuju}i na proslavi Gerontolo{kog centra, predsednik rumske op{tine Goran Vukovi} je rekao:
- Ponosimo se ovim objektom, u wemu je i sme{teno
najvi{e starih iz na{e op{tine. Ako se prema onome
{to ovde vidimo, meri briga prema starima, onda je
ona na zaista visokom nivou, {to dokazuje i ~iwenica da je rumski Gerontolo{ki centar ~esto progla{avan za najboqi Dom starih u
Srbiji - naglasio je Vukovi},
ovogodi{wi kum slave Sveti Vasilije Ostro{ki.
Renovirane prostorije za
zavisne korisnike je otvoOsve}ewe slavskog kola~a
rio Neboj{a Vitomirovi},
litiku, a ostatak smo obezpredsednik Upravnog odborao Pokrajinski sekretaribedili iz sopstvenih sredra Gerontolo{kog centra, a
jat za socijalnu politiku i
stava.
Na{e
usluge
su
sada
pred kapelicom u dvori{tu,
demografiju. U celom “B”
jo{ kvalitetnije, od onih
slavski kola~ je osvetio
objektu su izgra|eni savrekoje
pru`a
stru~no
osobqe,
protojerej Jovan Jovi~i},
meni sanitarni ~vorovi sa
do uslova za udoban `ivot
namesnik rumski.
senzorima, a ova investicikorisnika. U planu nam je
Posle zvani~nog dela,
ja vredi oko 8,5 miliona dipro{irewe trpezarije u
usledio je i kra}i program
nara, sa {est miliona je
objektima “A” i “B” u kojem
koji su izveli korisnici Geu~estvovalo Ministarstvo
}e biti obavqena i zamena
rontolo{kog centra.
za zdravqe i socijalnu po-
redinom pro{le nedeqe, u poseti Velewu u
Sloveniji bili su predstavnici rumskog „Vodovoda“,
Vladimir Maleti}, zamenik
direktora i tehnolog Radoslav Nikoli}, pra}eni predsednikom op{tine Goranom Vukovi}em. Povod za ovu posetu
je `eqa JP "Vodovod" i lokalne samouprave da se postoje}i
pre~ista~ otpadnih voda posle du`eg perioda stavi u
funkciju, ali i u wega ugradi
savremena tehnolo{ka oprema.
- Na poziv i ponudu slovena~ke firme "Esotech" koja
ima dobre reference u projektovawu i izvo|ewu radova na
energetskim i ekolo{kim projektima, posetili smo Sloveniju. Konkretan povod je izgradwa pre~ista~a u Rumi, a
ova firma je ponudila saradwu u izradi studije ekonomske
opravdanosti izgradwe pre~ista~a i pomo} u pripremi
aplikacije za sredstva koja bi
bila donirana iz evropskih
fondova uz dobijawe vrlo povoqnih kredita sa grejs periodom na du`i rok, a kojim bi kona~no bilo omogu}eno funkci-
onisawe pre~ista~a otpadnih
voda za Rumu. Time bi re{ili
veliki ekolo{ki problem, a
sa~uvali bi i zna~ajna sredstva koja sada pla}amo u vidu
taksi "Vodama Vojvodine" zbog
ispu{tawa nepre~i{}enih otpadnih voda - ka`e Goran Vukovi}.
Vukovi} je rekao da ono {to
radi pomenuta firma predstavqa sam tehnolo{ki vrh, a
{to se ti~e visine sredstava,
znatno su ni`a od prethodnih.
- To su objekti za ~iju realizaciju je potrebno izdvojiti
zna~ajna sredstva, pa je potrebna detaqna analiza. Iskustva nam ukazuju da se kod
ovih objekata ~esto naprave
gre{ke - ulo`e se sredstva, a
postrojewe ne funkcioni{e
onako kako je predvi|eno, {to
sebi ne mo`emo dozvoliti.
Naravno, sve se mora uskladiti i sa na{im Zakonom o javnim nabavkama, tako da se prilikom ove posete nismo mogli
ni{ta konkretno dogovoriti.
Vide}emo {ta nude druge firme i na kraju }emo se opredeliti za najboqe re{ewe - ka`e Goran Vukovi}.
IRIG I VR[AC POTPISALI PROTOKOL
O SARADWI I BRATIMQEWU
Za br`i napredak
dve op{tine
O~uvawe tradicije i saradwe
DRU[TVO SLOVENACA U RUMI
U
junu 2009. godine formirano je Dru{tvo
Slovenaca “Emona”,
~ije je sedi{te u Rumi, a zamisao je da okupi sve Slovence koji `ive u Sremu.
Dru{tvo, za sada, ima 117
~lanova iz Rume, Iriga i
Vrdnika, kao i deseto~lani
Izvr{ni odbor, ~iji predsednik je Rumqanin Zoran
Jovi~i}.
- Ciq osnivawa Dru{tva
je ekonomska, kulturna i
sportska saradwa sa Slovenijom, kao i o~uvawe slovena~kog jezika i ba{tine - ka`e Zoran Jovi~i}.
Dru{tvo organizuje redovne ~asove slovena~kog jezika koje u Rumi, Novom Sadu i
Subotici dr`i u~iteqica
Barbara Gor{i} iz Slovenije. Zainteresovani za u~ewe ovog jezika, mogu do}i u
prostorije “Emone” koje se
nalaze u Partizanskoj ulici
broj 41, a ~asovi su besplatni. Slovena~ki jezik u~e i
zainteresovani u Vrdniku, a
uskoro bi trebalo da po~ne
i nastava u Staroj Pazovi.
Pored toga, formirane su
i Sportska sekcija (biciklizam, bo}awe, planinarewe, boks...) kao i Sekcija za
kulturu.
- Nedavno smo okon~ali i
prikupqawe potpisa za
formirawe Nacionalnog saveta Slovenaca. Na{e udru`ewe je sakupilo 200, a na
nivou Srbije 2.100 potpisa.
Po{to nas ima mawe, izbori
ne}e biti neposredni, ve}
Potpisivawe protokola o saradwi
P
Zoran Jovi~i} i ~lanovi Izvr{nog odbora
putem elektora. Ina~e, u
pqawe literature i kwiga
Srbiji deluje ukupno 13
na slovena~kom jeziku, kako
udru`ewa Slovenaca - rebi se formirala bibliotekao nam je Zoran Jovi~i}.
ka Dru{tva.
Sredstva za rad, udru`eJednom mese~no odr`ava
wa dobijaju od slovena~kog
se “konzularni dan” kada
Ministarstva za dijasporu,
dolaze predstavnici Ambaa o~ekuju da }e, posle konsade Slovenije u Beogradu.
stituisawa saveta nacioTada ~lanovi Dru{tva mogu
nalnih mawina, deo sredda podnesu zahteve za dr`astava dobijati i od Srbije.
vqanstvo, postavqaju pita- Trudi}emo se da {to viwa vezana za dobijawe svih
{e slovena~kih firmi podpotrebnih papira iz Slovestaknemo da do|u i investinije ili poku{aju da, uz poraju u Srem. Pro{le godine
mo} Ambasade, re{e svoje
je u Novom Sadu otvoren Biprobleme ili zahteve.
znis klub Slovenija - Vojvo- Ono {to nam predstoji u
dina u ~iji rad sam i ja
septembru je novi upis za
ukqu~en, kao predstavnik
sve zainteresovane koji `eiz Srema - pri~a Zoran Jovile da u~e slovena~ki jezik i
~i}.
ja pozivam sve koji su voqni
^lanovi se okupqaju u
da nau~e slovena~ki jezik
svojim prostorijama jednom
da se prijave - ka`e Zoran
nedeqno, a u toku je prikuJovi~i}.
rotokol o saradwi i
bratimqewu potpisan je izme|u op{tina Irig i Vr{ac. Protokol
su u Irigu potpisali predsednici op{tina Vr{ac,
^edomir @ivkovi} i op{tine Irig, Vladimir Petrovi}. Ovaj dokument je
izraz `eqe obe strane za
{to boqom saradwom u
svim oblastima, od privrede do kulture.
- Pro{lost nas vezuje za
budu}nost. Deo na{ih sugra|ana, u nastojawima da
spase `ivu glavu, pre vi{e
od stotinu godina be`e}i
od opake bolesti kuge, izbeglo je u Vr{ac. Tamo su
na{li svoj dom osnivawem
naseqa ''Irig mala'' - izneo
je tom prilikom Vladimir
Petrovi}.
Predstavnici Vr{ca su u
razgovoru sa doma}inima
istakli, da ove dve op{tine mnogo toga povezuje i da
bi razmenom iskustava tre-
balo da do|e i do boqe
privredne saradwe, na
obostranu korist.
Dve op{tine, kako su se
dogovorili wihovi predstavnici, nastupa}e zajedno sa razvojnim projektima
prema evropskim fondovima, posebno u oblasti vo}arstva i vinogradarstva.
Jedna od privrednih grana
gde obe op{tine vide razvojnu {ansu je i zdravstveni turizam, a re~ je o Fru{koj gori i Vr{a~koj planini.
Vr{~ani su istakli da
}e im dobro do}i iskustva
oko formirawa industrijske zone i privla~ewa investitora, ali i iskustava
Bawe „Termal“, a Iri`anima nude pomo} u proizvodwi i plasmanu vina sa ovog
podru~ja. Tokom susreta u
Irigu i Vr{cu, istaknuta je
i istorijska veza izme|u
ove dve vojvo|anske op{tine.
U. B.
STRANA 9.
MITROVA^KI MATURANTI
MITROVA^KA GIMNAZIJA
Koviqac Sre}ko, Kopestenski Aleksandra,
Marinkovi} Jelena, Milovac Katarina, Milovac Tamara, Nani} Maja, Petropoqac Milo{, Petrovi} Radmila, Radovac Bojana,
Stevi} Mihajlo, Tomi} Aleksandra, Ugqe{i} \or|e, ]iri} Zorica, ^ankovi} Jovana,
[en Ksenija.
Odeqenski stare{ina: Smiqka Utvi}
IV 1 Dru{tveno jezi~ki smer
Andrijevi} Katarina, Bo`i} Aleksandar,
Vladisavqevi} Jovana, Vrga Jovana, Vuji} Selena, Vu~kovi} Stefan, Gvozdenovi} Jelena,
\ukanovi} Qiqana, Jovi~i} Nata{a, Kalabi}
Sla|ana, Klaji} Stefan, Komnenovi} Milan,
Konstantinovi} Vladimir, Le{~uk Ivana, Qubi~i} Jelena, Milenkovi} Olivera, Obrovac
Sawa, Pavlovi} Maja, Paji~i} Filip, Reli} Jelena, Stani{i} Nikola, Stojanovi} Bojana, Trni} Mirjana, ]etkovi} Tamara, Cveti} Uro{,
Cvetkovi} Teodora, ^i~i} Sofija, [arac Nikola.
Odeqenski stare{ina:
Dragica Novakovi}
IV 2 Dru{tveno jezi~ki smer
Bajunovi} Marko, Bi{~i} Milica, Gvozdenovi} Marija, Dubqevi} Sawa, @ivkovi} Mina,
Kvrgi} Sawa, Kli~kovi} Jovana, Kusi} Nata{a,
Lali} Dragana, Luki} Jelena, Mirni} Jelena,
Miti} Isidora, Nedi} Mirjana, Radovanovi}
Tatjana, Radovi} Du{an, Ribi} Ivana, Savi}
Selma, Sretenovi} Nikola, Stefanovi} Dragana, Tarla} Jovanka, Cundra Aqo{a, [ari}
Aleksandra.
Odeqenski stare{ina: Dragana Predi}
IV 3 Dru{tveno jezi~ki smer
Angelovski Aleksandra, Arsenijevi} Nata{a,
Bere`ni Andrej, Veliki Ana, Vu~kovi} Aleksandar, \oki} Nenad, \or|evi} Miodrag, \ur|evi}
Vesna, Jefti} Ivana, Jefti} Jovana, Joveli}
Milo{, Kli~ari} An|elka, Komnenovi} Tawa,
Nikoli} Jovana, Or{ani} Sandra, Peri} Svetlana, Peti} Jovana, Rakovi} Aleksandra, Ramadani Nermin, Ratkovi} Vawa, Sko~i} Aleksandar Sa{a, Slijep~evi} Ivana, Star~evi}
Ivana, Trajkovi} \or|e
Odeqenski stare{ina: Aleksandra Kutuzov Anti}
IV 4 Prirodno matemati~ki smer
Bao{i} Ilija, Ivani} Milica, Juki} Nikola,
Milanovi} Marko, Milo{evi} Jelena, Nedi}
Marko, Pani} Stefan, Reli} Vuk, Savi} Marina, Sari} Ivana, Simiki} Bobana, Stepanovi}
Uro{.
Odeqenski stare{ina:
Branislava Mila{inovi}
IV 5 Prirodno matemati~ki smer
Babi} Danilo, Vasiqevi} Milo{, Vuleti}
Milo{, Vu~enovi} Nata{a, Dugo{ija Milan, @igi} Du{an, @uni} Jovan, @upunski Marija, Ivkovi} Ana, Kosti} Vladimir, Mari} Zagorka,
Ostoji} Jelena, Pavlovi} Nevena, Pavlovi} Sawa, Petrovi} David, Tasi} Ana.
Odeqenski stare{ina: Janko Jovanovi}
IV 6 Op{ti smer
Aleksi} Marija, Andri} Nikola, Vu~kovi} Sawa, Glamo~i} Dragana, Dani~i} Aleksandra, Divqak Biqana, Kova~evi} Jelena, Lazi} Nikola,
Milinkovi} Ivana, Mi{~evi} Uro{, Peri} Milan, Pituli} Daliborka, ^uli} Mla|en, [ar~evi} Aleksandra, [panovi} Branka.
Odeqenski stare{ina: Nada Petrovi}
SREDWA MEDICINSKA
[KOLA
„DRAGIWA NIK[I]“
IV-1 Farmaceutski tehni~ar
Berowa Mirjana, Bodlovi} Mirjana, Drini}
Zorica, @ivkovi} Svetlana, Ze~evi} Jelica,
Ja{}ur Vladimir, Jerini} Tamara, Jovanovi}
Sne`ana, Koji} Natalija, Kokanovi} Danijela,
Kolari} Katarina, Kuzminac Svetlana, Masal
Aleksandra, Matijevi} Branka, Milkovi} Matija, Milo{evi} Biqana, Milutinovi} Aleksandra, Mitrovi} Ivana, Ne{kovi} Ivana, Ostoji}
Marijana, Pavlovi} Sawa, Peri} Majda, Petrovi} Sawa, Radivojevi} Marija, Rado{evi} Marija, Ra|enovi} Petra, Savi} Sla|ana, Stoji}
Jovana, Stracenski Vawa, U{qebrka Dragana,
Crnokrak @eqana, ^ampri} Marijana, ^awi Maja, [ikora Ana.
Odeqenski stare{ina: Sawa Vuleti}
IV-2 Fizioterapeutski tehni~ar
Barun Tijana, Basta Aleksandar, Belovukovi}
Sandra, Bradi} Bo`idar, \ur|evi} Jelena, Jovanovi} Nata{a, Jorgi} Jovana, Jurica Du{ica,
Kova~evi} Ivan, Kostadinovi} Marina, Kolarovi} Marijana, Laketi} Vladan, Lov~evi} Marija, Luli} Qiqana, Qubani} Lazar, Mataruga
Aleksandar, Mirkajlovi} Sini{a, Paunovi}
Dragana, Pi`uk Marko, Popovi} Dejan, Prostran
Du{an, Ristivojevi} Ivana, Simi} Bojan, Stupar
Jelena, Te{anovi} Milana, Cvetin~anin Nikolina, Cvijanovi} Jovana, ^ubra Mirjana.
Odeqenski stare{ina: Smiqka Peri}
IV-3 Kozmeti~ki tehni~ar
Babi} Zorana, Bajunovi} Danijela, Bro}ilovi} Aleksandra, Vasiqevi} Dragana, Vasi}
Aleksandra, Vidi} Bogdana, Gavranovi} Kristina, Draganovi} Aleksandra, Dra`i} Duwa, \ur|evi} Ankica, Jesreti} Nikolina, Jovanovi} Jovana, Kne`evi} Jelena, Lemaji} Branka, Markovi} Vesna, Mijatovi} Jovana, Novakovi} Maja,
Pani} Biqana, Papi} Ivana, Radeki} Sawa, Radovanovi} Brankica, Radovi} Mirjana, Stankovi} Sofija, Filipovi} Miroslava, ^ubra Bojana.
Odeqenski stare{ina: Milica Gar~evi}
10. STRANA
Pravni tehni~ari
Antoni} Branka, Babi} Zlatica, Beli} Milana, Beri} Ines, Bradi} Jelena, Vukmir
Ivana, Vuk{i} Maja, Dobrwac Borinka, Drini} Darko, \ur|evi} Maja, @ivkovi} Dragana, Jeleni} Dragana, Jel~i} Radovan, Jovanovi} Aleksandra, Kuzmanovi} Bosiqka, Marinkovi} Sr|an, Maricki Maja, Mati} Dimitrije, Milanovi} Tawa, Mileti} Aleksandra, Ostoji} Danijela, Panti} Qubica, Pa{i} Qubica, Petrovi} Nikola, Poznanovi}
Dejan, Reqi} Mirko, Savi} Milica, Stjepanovi} Marta, Stojanovi} Milo{, Stoj{i} Milo{, Trbi} Vawa, Trbojevi} Nata{a, Ciganovi} Aleksandar.
Odeqenski stare{ina:
Qiqana Maksimovi}
IV-4 Ginekolo{ko - aku{erska sestra
Abaxija Aleksandra, Bodro`i} Danijela, Bo`i} Jela, Bo{kovi} Jelena, Divqak Dragana,
\oki} Dijana, \or|i} Dragana, \akovi} Ivana,
Ivkovi} Biqana, Jerkovi} Jasmina, Jovanovi}
Jasmina, Jugovac Milica, Kne`evi} Awa, Krsti}
Radica, Magerovski Lidija, Manojlovi} Deana,
Mili} Jovana, O{apovi} Qubica, Petkovi}
Slavica, Roman Daniela, Rajakovac Milica, Ravanki} An|elka, Sam~evi} Aleksandra, Stojinovi} Jelena, Stani{i} Sandra, Studen Branislava, Todi} Nata{a, Uro{evi} Tamara.
Odeqewski stare{ina:
Vera [panovi} - Kalmich
IV-5 Medicinska sestra - tehni~ar
Bo{kovi} Verica, Vasili} Marina, Vasili}
Mi}o, Vla{kali} Jelena, Vukojevi} Qubica,
Gerguri Dejana, Eri} Brankica, Zec Nenad, Jeremi} Rastko Sava, Joki} Jelena, Juhas Milan, Kalajxi} Marko, Kvrgi} Radovan, Kne`evi} Milica, Kusi} Danijela, Kusi} Milan, Kusi} Milo{,
Lov~evi} Marija, Mari} Novak, Poznanovi} Milica, Precep Branimir, Simi} Jelena, Simi}
Tamara, Stani} Jelena, Stan~eti} Ivana, Trnini} Uro{, Trni} Milodrag.
Odeqenski stare{ina: Milosava Kranik
IV-6 Medicinska sestra - tehni~ar
Vu~enovi} Mihajlo, Divqak Suzana, Drini}
Strahiwa, Drqa~a Marijana, Zabla}anski Danijel, Zeqkovi} Olivera, Jankovi} Ksenija, Jovanovi} Vladimir, Kuraji} Miroslav, Li`enes Vawa, Luki} \ur|ica, Miladinovi} Jelena, Mladenovi} Jovana, Mojsovski Danijela, Nedeqkovi} Dragana, Ninkovi} Vladimir, Ninkovi} Jelena, Peri} Danka, Petrew Jelena, Polovina
Dejan, Pavlovi} \or|e, Pilipovi} Nikolija,
Plav{i} Tijana, Radosavqevi} Sla|ana, Rati}
Nikola, Skorupan Nela, Stani} Milo{, Stankovi} Marija, Cekinovi} Dejan, ^izmarevi} Sandra.
Odeqenski stare{ina:
Jelica Damjanovi}
vi} Danijela, Kova~evi} Aleksandar, Kozak Jelena, Komar~evi} Jovana, Kuzmi} Suzana, La}arac Jovana, Luki} Suzana, Majstorovi} Dragana,
Mr{i} Marina, Novkovi} Marijana, Pavlovi}
Stefan, Risti} Sawa, Savi} Slavica, Smaji}
Milivoj, Spasojevi} Anka, Stani{i} Sla|ana,
Stojsavqevi} Isidora, Tesli} Gordana, Todorovi} Andrea, Tomanovi} Milica, Trogrli} Qiqana, Tutuk Milena, Hrenka Suzana, [urlan
Marijana.
Odeqenski stare{ina: Dubravka Subi}
EKONOMSKA [KOLA
„9. MAJ“
Birotehni~ari
Bakajli} Kristina, Boji} Qubomir, Vukoti}
Danijela, @eravi} Dragana, Jezdi} Tamara, Katafaj Ivana, Ki~iwa Jasmina, Koren Vawa, Krsti} Aleksandar, Li~anin Verica, Qubi~i} Zorica, Marin Milan, Markovi} Qiqana, Milinkovi} Bogdan, Mili} Goran, Niki} Svetlana,
Novakovi} Mirjana, Pani} Nenad, Pavlovi}
Sla|ana, Petkovi} Gavrilo, Petkovi} Milica,
Radovanovi} Jelena, Roman Andrijana, Sav~i}
Maja, Simi} Mirjana, Staj~i} Ivana, Staki} Dajana, Tubi} Milo{, ]etojevi} Tijana, Uro{evi}
Sne`ana, Cvijanovi} Danijela, ^olovi} Jelena.
Odeqenski stare{ina: Slavica [atara
Ekonomski tehni~ari 1
Bogdanovi} Magdalena, Bo`i} Jovana, Geli}
Tihana, Despi} Igor, \uki} \or|e, Erak Gordana, Ivkovi} Dragoslava, Ili} Mirjana, Jezdi}
Aleksandar, Karanovi} Marija, Kolari} Maja,
Luki} Biqana, Majki} Mirjana, Mijailovi} Nata{a, Miqkovi} Tijana, Mirni} Branka, Matijevi} Maja, Nikolajevi} Goran, Petranovi} Vawa,
Simi} Marija, Sladojevi} Nenad, Stanimirovi}
Jovana, ]osi} Biqana, Cekovi} Monika, Crnobrni} Vesna, Crnogorac Milena.
Odeqenski stare{ina: Zora Beader
IV-7 Medicinska sestra - tehni~ar
Avramovi} Nata{a, Armu{ Aleksandra, Veselinovi} Sr|an, Vukosavqevi} Marina, Vu~kovi} Aleksandar, Zahorjanski Mirko, Jovanovi}
Jovana, Kojadinovi} Nikola, Krivo{ija Boban,
Lemi} Milo{, Marti} Branko, Mati} Nada, Milek{i} Nikolina, Milanovi} Ana, Popovi} Jelena, Puri Igor, Radivojevi} Milica, Radovanovi} Marija, Rati} Nikolina, Ribi} Milan,
Sedlarovi} Olgica, Stojanovi} Danijela, Suba{i} Mirjana, Tadi} @eqka, Tanasi} Aleksandar, Topoli} Brankica, Horvat Valentina, [trbac \or|e.
Odeqenski stare{ina: Drago Milo{evi}
Ekonomski tehni~ari 2
Bojani} Sawa, Vojvodi} Ines, Vukovi} Danijela, Garapi} Qiqana, Georgijevi} Gordana, Divqak Nikola, Doki} Nikolina, Dr~a Teodora,
Eli} Milica, Ili} Sla|ana, Krsti} Ivana, Makitanovi} Zorana, Medali} Katarina, Medi}
\ur|ica, Miji} Lorena, Mi{~evi} Tamara, Mocowa Milo{, Man|elo{ki Danijela, Paji} Ksenija, Petrovi} Dragana, Popovi} Ivana, Pr{i}
Nikola, Pua~ Milo{, Rujak Aleksandra, Savi}
Dejan, Sarajli} Bo{ko, Stoji} Ivana, Cuki} Stefan, [kiqevi} Jelena.
Odeqenski stare{ina:
Vesna Milovan~evi}
III-8 @enski - mu{ki frizer
Anti} Dujkovi} Dajana, Borovac Biqana, Vorti} Veqko, Dobri~i} Nenad, Dostani} Nenad,
\ukanovi} Danijela, Ilijev Nikolina, Jovano-
Finansijski administratori
Avri} Kristina, Boji} Danijela, Brestova~ki
Bojan, Brodi} Radivoj, Vladisavqevi} Andrijana, Ga{par Duwa, Gelo Katarina, Dabi} Dejana,
Trgovci
Batalo Vladimir, Bosani} Tamara, Brati}
Nata{a, Vrawevac Nikola, Grbi} Aleksandra, Dom~i} Danijela, Ilijin Milo{, Jovan~evi} Bojana, Kondi} Aleksandra, Kosti}
Qiqana, Jeliki} Danijela, Lazi} Jelena,
Ma}e{i} Ivana, Martinovi} Nikola, Mergl
Sawa, Miku{ Nikolina, Popovi} Jovana, Radosavqevi} Qiqana, Simi} Sne`ana, Stefanovi} Bojana, Stoj{i} Suzana, Suboti}
Ivana, Toma{evi} Biqana, Filipovi} Biqana, ^ovi} Danijela, ^u~kovi} Strahiwa,
Dimi} Neboj{a.
Odeqenski stare{ina: Verica @ivani}
Turisti~ki tehni~ari
Avakumovi} Biqana, Antunovi} Bo`idar,
Varazli} Awa, Veselinovi} Sne`ana, Vladisavqevi} Sawa, Vuka{inovi} Ivana, Dostani} Dragana, Dragi{i} Vladimir, \uki}
Tijana, @ambok Aleksandra, Ivankovi}
Aleksandra, Ivankovi} Ana, Jankovi} Kristina, Jovanovi} Andrijana, Joki} Leposava,
Kari} Vladimir, Kova~evi} Vedrana, Kovi}
Biqana, Kuzmanovi} Goran, Latinovi} Verica, Luka~ Ivana, Makivi} Nemawa, Melenti}
Aleksandra, Mile{i} Branislav, Mr|enovi} Maja, Nikoli} Jelena, Nik{i} Nenad,
Panteli} Marija, Parmakovi} Milo{, Rezi}
Sr|an, Sedlar Mira, Spasi} Bojana, Sretenovi} Biqana, Stanojevi} Aleksandar, ]asi} Branka.
Odeqenski stare{ina: Qiqana [uman
Konobari
Bertok Igor, Dujkovi} Danijela, Dujkovi}
Dejan, \uri} Aleksandar, Mr|enovi} Du{ko,
Peji} Savo, Pe{ut Petar, Roman Mladen, Savi} Tawa, Stojanovi} Miroslav, Farka{ Dario, Hajdukovi} Aleksandar, [kori} Milenko, [uman Sa{a.
Odeqenski stare{ina: Sini{a Juki}
Kuvari
Bo{kovi} Milo{, Deli} \or|e, Erak Bo`idar, Jovanovi} Jovana, Kler Sini{a, Komnenovi} Aleksandar, Lazi} Vladimir, Markovi} Sr|an, Mar~ok Nenad, Mar~ok Predrag, Mitrovi} Gospava, Plemi} Stevan, Popovi} Du{an, Simi} Aleksandar, Simiki}
Sara, Ferdo{ Zoran, Hidanovi} Anita, Hrubik Tatjana, Carevi} Du{ko.
Odeqenski stare{ina:
Sr|an Radovanovi}
PREHRAMBENO - [UMARSKA
I HEMIJSKA [KOLA
H 41 - Tehni~ar za za{titu `ivotne sredine
Bo`i} Jelena, Vulin Miroslav, Gaxuri}
Branislav, Dmitrovi} Dajana, Kuzmi} Branislav, Milinkovi} Nikola, Milo{evi} Marko, Mocko Marija, Mu`ik Sandra, Nikoli}
Gordana, Orlovi} Maja, Radisavqevi} Ana,
Radovanovi} Vesna, Savati} Bojana, Savinovi} Marko, Stevanovi} Branislava, Umeti}
Bojan.
Odeqenski stare{ina: Marijana Artukov
H 33 - Sito{tampar
Videnovi} Ogwen, Vuji} Jelena, Glui}
Sandra, Zubovi} Milica, Jeliki} Tijana, Bijeqi} Marijana, Mira`i} Stefan, Skorupan
Sne`ana, Star~evi} Darko.
Odeqenski stare{ina: Milan Gaji}
P 41 - Prehrambeni tehni~ar
Avramovi} Sawa, Bertok Vladimir, Bjeli} Milanko, Boji} Darko, Ga{ovi} Marko,
\uki} Gojko, \uri} Mladen, Zaskalicki Nenad, Kiti} Suzana, Mari} Bojana, Milivojac
Darko, Mohun Tatjana, Opa~i} Nemawa, Seni}
Petar, Toma{evi} Violeta, Trni} Bojana,
]ur~i} Renata.
Odeqenski stare{ina:
Biqana Kova~evi}
P 32 - Proizvo|a~ prehrambenih
proizvoda
Budimirovi} Marko, Bun~i} Jelena, Vu~enovi} Ivana, Glava{ Dragan, Gerguraj Dejan,
Dimitrijevi} Dijana, @ivkovi} Borisav, Ercegovac Nemawa, Juri} Jelena, Jeli} Nada,
19. maj 2010.
MITROVA^KI MATURANTI
Soviq Nikola, Spasojevi} Dragan, Stepan~evi}
Stanislav, ]iri} Slavko, ^eni} Mladen.
Odeqenski stare{ina: Zorica Rankovi}
Krsti} Brankica, Milovanovi} Milo{, Novakovi} Aleksandar, Pavkovi} Jelena, Petrovi} Nevenka, Radulovi} Mila, Stojakovi} Branko, Ru`ecki Kristijan, Topalovi}
Sla|ana, Tucakovi} Ivana, Zubi} Igor, Crnobarac Vladimir.
Odeqenski stare{ina: Dragan Sekuli}
Autolimar, instalater, ma{inbravar i mehani~ar privredne mehanizacije
Bani} Vladimir, Vi}enti} Neboj{a, Gavrilovi} Vladimir, Gruji} Slobodan, Dobra{ Danijel, Dragoqevi} Branko, Dragoqevi} Vid, \akovi} Miroslav, @ivanovi} Dragan, @eravi} Milo{, Jakotrenovi} Vasilije, Jovi} Bo{ko, Koji}
Bojan, Kosi} Nikola, Kri`ov Darko, Lazi} Stefan, Milovan~evi} Sa{a, Nikoli} Rajko, Novotni Marko, Nuji} Denis, Petrovi} Tibor, Raki} Zoran, Simi} Miroslav, Stani} Aleksandar, Sudar Sr|an, Todorovi} Aleksandar, Toma{evi} Radivoj, [ili Darko.
Odeqenski stare{ina: Blagomir ]osovi}
C 41 - Tehni~ar za pejza`nu arhitekturu
Api} Biqana, Bosan~i} Sne`ana, Brmbota Jovana, Vukadinovi} Tamara, Gaji} Vladimir, Deak Aleksandra, \uki} Dragana, Zarin Marija, Lo|inovi} Mirjana, Mari} Tomislav, Miqkovi} Vawa, Nikoli} Nikolina,
Novkovi} Nikolina, O{apovi} Jovana, Pala~kovi} Bojan, Pregun Milica, Radivojevi} Milica, Remi} Lazar, Stanivukovi}
Dragana, Stani} Sandra, Stankovi} Marina,
Stojanovi} Suzana, Suboti} Jovan, Struhar
Tatjana, Filipovi} Vawa, Fimi} Sofija,
Flawak Ana, ^upi} Biqana, [upuri} Marina, [uster Lidija.
Odeqenski stare{ina:
Milanka Cvjetinovi} - Gemovi}
C 42 - [umarski tehni~ar
Antoni} Aqo{a, Babi} Aleksandar, Vidovi} Dragan, Vlajni} Borko, Vukadinovi} Dejan, Gavrilovi} Aleksandar, Ga~i} Lazar,
Gvoka Nikola, Desan~i} Zoran, Drobac Ilijana, \or|evi} \or|e, @ivanovi} Nenad,
Igwatovi} Sa{a, Kova~evi} Aleksandar,
Kova~evi} Vuka{in, Kopri} Qubica, Mamli} Marko, Mar~eta Sr|an, Maksimovi}
Vaso, Mitrovi} Marko, Milakovi} Du{an,
Radi} Milan, Rajli} Neboj{a, Rosi} Aleksandar, Savi} Dragan, Savi} Dalibor, Suvajxi} Dragan, ^avi} Sr|an.
Odeqenski stare{ina: Dejan Juki}
C 43 - Nadzornik parka
Drqa~a Marko, Dura} Dragi{a, \uki}
Marko, \uri} Goran, Jerkovi} Vladimir,
Kli~ari} Sawa, Kula~anin Nikola, La}arac Milo{, Male{evi} Sawa, Marijanovi}
Tawa, Prokopovi} Tawa, Resanovi} Nemawa, Simi} Katarina, Slijep~evi} Dejan,
Spasojevi} Predrag, ]etkovi} \or|e.
Odeqenski stare{ina: Dragana Kosti}
D 41 - Tehni~ar za finalnu obradu drveta
Belanovi} Sr|an, Vladisavqevi} Vladislava, Davidovi} Aleksandar, Leki} Mladen, Mi{~evi} Milena, Ostoji} Ivan, Ostoji} Savo, Pejakovi} Dragan, Perovi} Jovan,
Petrovi} Vladislava, Plisni} Aleksandar,
Raki} Aleksandar, Raki} Darko, Toma{evi}
Vladan, ^awi David, [apri} Sa{a.
Odeqenski stare{ina: Milko Gospi}
D 32 - Proizvo|a~ finalnih proizvoda
od drveta - tapetar, dekorater
Arsi} Filip, Debeqak Sowa, \uki} Aleksandar, Mati} Momir, Midanovi} Tawa, Milo{evi} David, Vasi} Petko, Vru}ini} Mile, Jovi~i} Vuk, Kodermac Slobodan, Lenhart Milan, Petri} Branislav, Ri|o{i}
Sreta, Stanki} Jasmin, Tomi} Dejan.
Odeqenski stare{ina: Jelena Stankovi}
SREDWA TEHNI^KA [KOLA
„NIKOLA TESLA“
Gra|evinski tehni~ar za visoku gradwu
Andri} Goran, Bojani} Marko, Vukovi} Branislav, Gruji~i} Lazar, Devi} Jovan, Duji} Josip,
Dragojlovi} Tamara, Kova~evi} Stevan, Kotarli} Neboj{a, Kremi} Sr|an, Kuli} Borislav,
Mandi} Nemawa, Milinkovi} Dragana, Milovanovi} Marko, Peri} Vojislav, Radowi} Gordana,
Radosavqevi} Sa{a, Repaji} Aleksandra, Simi} Zorica, Tomi} Sla|an, [kiqni Dragan.
Odeqenski stare{ina: Milivoje Vu~eti}
Elektrotehni~ar automatike
Ba{tovanovi} Milisav, Dovedan Branislav,
Doro{ Nikola, @uni} Neboj{a, Kadar Darko,
Koro{i Darko, Ma{i} Milo{, Markovi} Milo{,
Mileti} Milan, Milovanovi} Milan, Mujanovi}
Pe|a, Nikoli} Milo{, Novakovi} Danilo, Peji}
Vladislav, Pelki} Vojislav, Petkovi} Katarina, Petrovi} Miroslav, Spasojevi} Vojislav,
Trwanac Marko, Xever Branislav, [ar~evi}
Vuka{in, [tekovi} David.
Odeqenski stare{ina:
Bla`ica Markovi}
Elektrotehni~ar ra~unara
Bednar Marko, Belovukovi} Goran, Vu~eti}
Novak, Dragojlovi} \or|e, Jovanovi} Vladimir,
Jovi~i} Sreten, Joti} Borislav, Kne`evi}
Igor, Kolari} Ivan, Kosanovi} \ura, Mrva Marek, Mati} Aleksandar, Miki} Miroslav, Marjanovi} Milan, Perge Pavle, Radanovi} Ivan, Radovanlija Mladen, Radojevi} Goran, Radosavqevi} Vasilije, Savanovi} Branislav, Sretenovi} Stefan, Stjepi} Strahiwa, Stojkovi}
Mar}elo, ]oli} Du{an, [kori} Aleksandar,
[u{a Milan, Stevanovi} Kristina.
Odeqenski stare{ina:
Slobodan Kopunovi}
Elektrotehni~ar za termi~ke i rashladne
ure|aje
Be{i} Dario, Vukajlovi} Marko, Vu~enovi}
Vojislav, Grbavac Nikola, Gruji} Dejan, @eravi} Miroslav, Igwi} Petar, Marjanovi} Boris,
Miji} Stanoje, Pavlovi} Nikola, Popovi} Stevan, Radosavqevi} Milutin, Stankovi} Nikola, Stepanov Mladen, Crnojevi} Marko, [arac
Nemawa.
Odeqenski stare{ina: Marijana Derew
Autoelektri~ar i autoinstalater
Andri} Vladimir, Atanackovi} @ivan, Bogdani} Nikola, Vrani} Petar, Danilovi} Milo{,
Dukari} Vladimir, \akovi} Aleksandar, Kova~evi} Branislav, Ko~i} Milo{, Kupre{i} Zoran, Leki} Nemawa, Luki} Goran, Magli} Goran,
Milanovi} Radenko, Nenadovi} Aleksandar,
Nosi} Nikola, Ostoji} Dragoqub, Petrovi} Bojan, Reli} Miroslav, Sekuli} Bojan, Farka{
Milan, ^uprina Nemawa.
Odeqenski stare{ina: Jasminka Drobac
Automehani~ar
Antunovi} Zoran, Bani} Slavko, Vukas Mladen, Vukoli} Momir, Gaji} Marinko, Gledi} Sa{a, Domazet Dejan, Eri} Radovan, @ivi} Nikola, Ze~evi} \or|e, Jevti} Milan, Juri{i} Mile, Kraguq Mr|an, Lon~arevi} Marko, Milinkovi} Dejan, Pani} Dragoslav, Petkovi} Slavi{a,
Radosavqevi} Du{an, Ris Zoran, Sebele Vladimir, Stoj~i} Aleksandar, Talirovi} Nikola,
Uro{evi} Aleksandar, Flawak Boris.
Odeqenski stare{ina: Milisav Dani~i}
Mehani~ar grejne i rashladne tehnike
Beli} Milan, Vasili} Bojan, Vladisavqevi}
Marko, Vukadinovi} Dejan, Vojnovi} Nemawa,
Dostani} Predrag, Dragojevi} Jovan, \uri} Jovica, Jovanovi} Dejan, Manojlovi} Jovica, Mi{kov Aleksandar, Milovan~evi} Du{an, Pavlovi} Dra`en, Petkovi} Milan, Popovi} Slavko,
Ma{inski tehni~ar za kompjutersko konstruisawe 1
Bor|o{ki Petar, Vozarevi} Jovana, Vukovi}
Milo{, Vuk{i} Sa{a, Gligori} @ivan, Dani~i}
Goran, Dostani} Aleksandar, \urovi} Branko,
Jano{evi} Nemawa, Jevti} Radomir, Jovi~i}
Milan, Klav`ar Jovana, Marti} Sr|an, Mici}
Milenko, Musovi} Qubi{a, Naran~i} ^edomir,
Nedeqkovi} Mihajlo, Neranxi} Slavko, Savi}
Radi{a.
Odeqenski stare{ina: Miodrag Jovan~i}
Ma{inski tehni~ar za kompjutersko
konstruisawe 2
Vidovi} Boris, Gavri} Nikola, Dodig Dejan,
\oki} Sr|an, Jevti} Goran, Jovi} Danijela, Jovi} Sa{a, Juri{i} Aleksandar, Krsti} Slavko,
Maksimovi} Jovan, Mari~i} Rajko, Mijajlovi}
Mladen, Mileti} Nemawa, Milo{evi} Nikola,
Moroz Nikola, Nikoli} Tawa, Pani} Jovan, Petkovi} Uro{, Petrovi} Marko, Polovina Sini{a,
Rakovi} Igor, Tanasi} Aleksandar, Tri{i} Milan, Hrece{in Ivan, ^upi} \or|e, ^upi} Stefan.
Odeqenski stare{ina: Lana Vasov
SREDWA MUZI^KA [KOLA
„PETAR KRAN^EVI]“
A|anski Nenad, Vaki} Jovana, Jevremovi} Vi{eslava, Koli} Neda, Maqkovi} Bojana, Mahovac Bojana, Pu{i} Emilija, Stojanac Zorka, @elem Marina, Cundra Aleksandar, Macura Nikola, ^ubra Bojan.
Odeqenski stare{ina: Vladimir Opa~i}
[OSO „RADIVOJ POPOVI]“
III - 1
Obrazovni profil moler: Bo`i} Marko, Eri}
Dejan, Jovanovi} Igor.
Obrazovni profil frizer: Galija{ Svetlana, Gruji} Branka, Kne`evi} Kristina, Stankovi} Sawa.
Odeqenski stare{ina: Negovan Nikoli}
III - 2
Obrazovni profil pomo}nik kwigovesca: Medakovi} Bojan, ]iri} Ru`ica, Lazor Andrija,
Despotovi} Aleksandar, Markovi} Tamara.
Odeqenski stare{ina: Petar Caki}
[IDSKI MATURANTI
GIMNAZIJA
„SAVA [UMANOVI]“ [ID
IV 1
Aramba{i} Sr|an, Bogdanovi} Jovica, Brezovski Qiqana, Vidi} Predrag, Vuj~i} Ivana,
Vukmir Tamara, Grbatini} Sr|an, Ko{uti} Miroslav, Lackovi} Jovana, Nani} Ivan, Medi}
Strahiwa, Nenadovi} Milana, Nikoli} Gorana,
Peji} Milica, Radunkovi} Aleksandra, Savkovi} Arsenije, Skakavac Marina, Stanivukovi}
Mladen, Steki} Saveta, Stepani} Damjan, Tomi} Lidija, Tom{i} Aleksandra
Odeqenski stare{ina:
Qiqana Obradovi} - Mi}i}
IV 2
Barna Marija, Basta{i} Jovana, Bo`i} Du{an, Vlaisavqevi} Zoran, Dorowga Nata{a, Zari} Darija, Ivi~i} Nenad, Jawi{ Marina, Jovanovi} Zlatka, Kresovi} Milica, Mili} Marija,
Milo{evi} Milena, Pavli} Jelena, Puri} Jelena, Radi{i} Tatjana, Ran|elovi} Filip, Slavujevi} Slavko, Te{i} Nemawa, Trzin Qubica,
Cico Milijana, ^elovski Aleksandra
Odeqenski stare{ina: Ivanka Marinkovi}
IV 3
Arsenovi} Ogwen, Bali} Kristina, Benke
Marko, Bibi} Milica, Blanu{a Katarina, Vidi} Brankica, Vl~ek Jelena, Dobrikovi} Branka, Jawi} Bogdan, Jovanovi} Rada, Krmek Milica, Krsmanovi} Milo{, Marinkovi} Nata{a,
Mijatovi} Jovana, Mom~ilovi} Aleksandar, Novakovi} Bogdan, Pa|en Aleksandar, Papuga
Ines, Petri} Milo{, Reqi} Sla|ana, Filagi}
Bojana, ^uti} Bo`ana, ]ulum Milo{
Odeqenski stare{ina: Danica Gaji}
IV 4
Babi} Mirjana, Ba{i} Ivana, Budulica @eqka, Varni~i} Biqana, Gligorijevi} Nata{a, Deli} Biqana, Dmijovi} Jelena, Drenovac Branka, Jeremi} Emilija, @ivkovi} Aleksandar,
19. maj 2010.
@igi} Milijana, Jefti} Biqana, Jovi} Jelena,
Kova~ Jelena, Luki} Dra`en, Luki} Stefan,
Milankovi} Mihajlo, Milankovi} Nata{a, Milanovi} Igor, Miti} Milan, Ne{kovi} Kristina, Orli} Du{an, Pavlovi} Sne`ana, Papdanko
Nata{a, Papdanko Predrag, Peri{i} Zorica,
Pogrmi} Milena, Radin Jovana, Raki} Milica,
Srnka Oqa, Cvijanovi} Aleksandra, Cvjetkovi} Aleksandra, ^emerli} Qiqana, ^ipkar
Stefan, [arac Tatjana
Odeqenski stare{ina: Jelisaveta Tuti}
SREDWA TEHNI^KA [KOLA
„NIKOLA TESLA“ [ID
4.1 Poqoprivredni tehni~ar
Bar~ikin Aleksandar, Boti} Milenko, Boti} Zoran, Buza|`i} Zvjezdana, Vrhovac Milo{, Grozdani} Tawa, Danguzov Milica, \a~anin Radomir, \oki} Savo, @ivkovi} Sanela,
Jovanovi} Dejan, Kapelac Milo{, Krsmanovi}
Neboj{a, Kuli} Mirko, Macura Dragana, Medakovi} Sla|ana, Mitrovi} Nikola, Mrk{i} Milo{, Opa~i} Dejana, Peji} Milo{, Petrovi}
Sr|an, Ranki} Danijela, Sremac Nikola, ^awi Mario, ^ubra Momir, ^ugaq Nata{a, [u{ki} Aleksandar
Odeqenski stare{ina: Slavica Katrina
4.3 Elektrotehni~ari ra~unara
Bogdanovi} Suzana, Borojevi} Bojan, Breki}
Milan, Vlaisavqevi} Branislav, Ze~evi}
Aleksandar, Jovanovi} Milo{, Jovi~i} Milan, Juki} Milan, Klisuri} Tijana, Maqkovi}
Nata{a, Markovi} Aleksandar, Markovi} Mihajlo, Matovina Nevena, Milanovi} Milana,
Mu~alovi} Borislav, Na| Branislava, Nani}
Jovan, Nikoli} Branislav, Pani} Dra`en, Rajkovi} Marko, Risti} Milan, Sari} Branislav,
Star~evi} Bojan, Subi} Milanko, Tesli}
Aleksandar, Te{i} Dejan, To{i} Petar, [ili
Gordana
Odeqenski stare{ina: Svetlana Mrk{i}
4.5 Ma{inski tehni~ari za kompjutersko
konstruisawe
Adamovi} Sawa, Vu~enovi} Jadranka, Ga~i}
Dra`en, Gesti} Branislav, \or|evi} Nikola,
Zvarec Darijan, Me|edovi} Sawa, Mijatovi}
Rajko, Milo{evi} Dejan, Na| Ivona, Nedi} Jelena, Nikoli} Milan, Pawik Tijana, Prodanovi} Du{an, Radojevi} Milana, Rudi} Nikola,
Sabo Kristina, Savi} Dra`ena, Savi} Milan,
Savi} Milo{, Smiqani} Radivoj, Stevanovi}
Milica, Furik Dra`en, ^ervewak Jelena
Odeqenski stare{ina: Jovan Novakovi}
3.2 Pekari i mesari
\erasimovi} Jelena, Kuruc Stefan, Milankovi} Gordana, Papi} Radoslav, Repaji} Aleksandar, Squka @eqko, ^obanovi} Milo{, \a-
kovi} Zorica, \aleta Svetlana, Zari} Radojka, Jokanovi} Jovica, Maglov Nata{a, Mali}
Bo`ana, Mi~anovi} Jelena, Papuga Igor, Srnka
Danijel, Carevi} Vawa, Squka Dario
Odeqenski stare{ina: Silvija Mili~i}
3.4 Automehani~ari i bravari
Antunovi} Jovica, Varga Miroslav, Vidi}
Bojan, Vu~i} Veqko, Gavrilovi} Milan, Giordini Nikola, Gruji} Milan, Devetak Mirko,
Derme{ek Sa{a, Jakovqevi} Milo{, Jovanovi} Miroslav, Jovi~evi} Nemawa, Jockovi}
Dragomir, Kara{i} Milo{, Petrovi} Petar,
Raj{i} Danijel, Runti} Nenad, Topoqski Branislav, Feltan Alen
Odeqenski stare{ina: Sawa Popov
STRANA 11.
U SREMSKOJ MITROVICI 35 KILOMETARA NOVOG PUTA
CMYK
Prioritet ulagawe u selo
Bojan Gavri}, direktor JP Direkcija
za izgradwu grada Sremska Mitrovica
Mom~ilo Milovi}, direktor Fonda za
kapitalna ulagawa AP Vojvodine
- Zahvaquju}i razumevawu Upravnog odbora Fonda
za kapitalna ulagawa i predsednika dr Bojana
Pajti}a odobrena su velika sredstva Gradu Sremska Mitrovica. Iskreno se nadam da smo ispunili
data obe}awa na{im gra|anima, da }emo nastaviti ulagawe u putnu infrastrukturu i omogu}iti boqe uslove za `ivot i bezbedniji saobra}aj.
– Za infrastrukturne
projekte
u
Sremskoj Mitrovici smo u
posledwe dve
godine opredelili
1,3
milijarde dinara. Krajem
2009. godine
dodeqena su
sredstva u iznosu od 220
miliona dinara za poja~ano odr`avawe puteva u
Sremskoj Mitrovici i selima, 50 ulica odnosno 35
kilometara
nove
putne
mre`e. U martu mesecu ove godine odobrena su sredstva od 350
miliona dinara za nastavak radova na izgradwi
kanalizacije u Ma~vanskoj Mitrovici i La}arku,
kao i za radove na izgradwi saobra}ajnica i poja~anog odr`avawa puteva u gradu Sremska Mitrovica. Veliko je zadovoqstvo kada prilikom obilaska radova vidim da radovi napreduju i da su
me{tani i grada i sela veoma zadovoqni.
BE[ENOVO - Lewinova ulica
BOSUT- Jovanovi}eva i Bogdanovi}eva ulica
RADENKOVI] - Ulica Mare Radeti}
RAVWE - Ulice Kraqa Petra i Hajduk Stanka
OBILAZAK RADOVA - Predstavnici grada sa predstavnicima Fonda
F
ond za kapitalna ulagawa AP Vojvodine je od kraja pro{le
godine u putnu infrastrukturu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica ulo`io 220 miliona dinara. Rekonstruisane
su najfrekventnije ulice u Man|elosu, Le`imiru, Be{enovu, Divo{u, Grgurevcima, Bosutu, Martincima, Kuzminu, Ma~vanskoj Mitrovici, No}aju, Ravwu, Radenkovi}u, Sala{u No}ajskom, [uqmu,
Jaraku i La}arku. Asfaltirane su saobra}ajnice u pojedinim
gradskim mesnim zajednicama, koje su bile u najlo{ijem stawu. To
su ulice u mesnim zajednicama „Matija Hu|i“, „Sutjeska“, „Nikola
Tesla“ i „Centar“ . Rok za zavr{etak radova je jun mesec.
U martu ove godine odobreno je jo{ 350 miliona dinara za rekonstrukciju kanalizacione mre`e i putnu infrastrukturu u jo{
nekim ulicama u gradu. Za kanalizaciju u Ma~vanskoj Mitrovici je
obezbe|eno 10 miliona dinara, dok }e u la}ara~ku kanalizacionu mre`u biti ulo`eno 40 miliona dinara. Sva ostala sredstva
}e biti potro{ena na rekonstrukciju saobra}ajnica u Sremskoj
Mitrovici.
B. S.
DIVO[ - Partizanska ulica
SALA[ NO]AJSKI - Ulica Dobrosava Coke Radosavqevi}a
[UQAM- Fru{kogorska ulica
LA]ARAK - [kolska i @elezni~ka ulica
M. MITROVICA - L. Stankovi}a, S. Damjanovi}a, @. Nikoli}a
MARTINCI - Fru{kogorska i Partizanska ulica
[A[INCI - Ulice Fru{kogorska, Save Zdelara i Zmaj Jovina
JARAK- Borovska i Savska ulica
KUZMIN - Savska ulica i sokaci
[email protected] - Pinkijeva ulica i sokaci
MAN\ELOS - Ulica Save Sogi}a i Save Sogi}a sokak
NO]AJ - Ulice Miladina Parmakovi}a i Save Sretenovi}a
KUZMIN - Po~etak radova
CMYK
GRGUREVCI - Ulica palih boraca
RUMSKI MATURANTI
GIMNAZIJA
"STEVAN PUZI]"
Odeqewe: 4D-1
Bogunovi} Andrea, Bogunovi} Nenad, ^olak Maja, ^olak Mirjana, Dimitrijevi} Filip, Fridman Aleksandra, Gladovi} Milica, Glu{ac Branka, Kordi} Predrag, Kova~evi} Maja, Lakaj Darko, Mladenovi} Petar,
Pavli}ev Aleksandra, Radivojko Jelena,
Tutu{ Nikolina, Vidi} Jelena, Volar Dejan,
Vu~eti} Stanka, @iki} Maja
Odeqenski stare{ina: Milo{ ]orda
Odeqewe: 4D-2
Gaji} Adrijana, Gwatovi} Du{anka, Grubi{a Bojan, Desan~i} Vojin, Dragi~evi} Tijana,
@agar Kristina, Kamber Igor, Karapandzin
Zorana, Kegaq Ivana, Kosti} Marko, Kotur
Sowa, Kova~evi} Sawa, Mago~ Karolina, Mihajlovi} Qiqana, Ne{kovi} Stanislav, Nikoli} @eqka, Opa~i} Mina, Pe}inar Nina,
Preradovi} Bojan, Radi} Nenad, Savanovi}
Miqka, Simi} Dragana, Stojakovi} Rada,
Tripi} Jovana, ]eran Dragana,
Odeqenski stare{ina:
Svetlana Bugarin
Odeqewe: 4P
Dragi}evi} Nikolina, Golubovic, Aleksandar, Jovi} Jovana, Kapetanovi} Bo{ko,
Kokinovi} Gordana, Krivoku}a Nikola, Mihajlovi} Nemawa, Mili~evi} Jelena, Mi{~evi} Irena, Mr|a Jelena, Popovi} \ura|,
Rapai} Du{an, Ubavin Jovan, Vuji} Jovan,
@agar Jasmina
Odeqenski stare{ina: Jelica ^vorkov
Odeqewe: 4O
An|elkovi} Aleksandra, Asanovi} Vladimir, Bandi} Dejan, Cvjeti}anin Milka, Dragi{i} Milica, Dundi} Jovana, Grbi} Tamara,
Jankovi} Nikola, Jelovac Sawa, Qubinkovi} Jelena, Mari~i} Milica, Medi} Danilo,
Miri} Milan, Mujari} Sandi, Nenadi} Tamara, Pajkovi} Ogwen, Petrovi} Nada, Radovi}
Mila, Srem~evi} Milena, Stoki} Vladimir,
Stoli} Nikola, Trkuqa Vojislav, Urban Maja, Uzur Miroslava
Odeqenski stare{ina: Biqana Gajevi}
SPP „STEVAN PETROVI]
BRILE“
MP 31
Ili} Sne`ana, Krsti} Jovana, Milutinovi} Ivana, Si~ Andrija, Spasojevi} Jasmina,
Vejin Denis, Kne`evi} Bladimir, To{i} Dragan
V41
Asanovi} \ur|ica, Bo`i} Nela, Dimi} Du{an, Erak Predrag, Ili} Jovan, Joki} Nata{a, Ki{ Ivan, Komlenac Milo{, Mili~evi}
Bojan, Novi} Lazar, Paukovi} Branko, Poznan Vladimir, Radi} Aleksandra, Radoj~i}
Igor, ^vorkov Marko, [imulija Jovana
PT41
Deli} Bo{ko, Divni} Miroslav, \or|evi}
@eqko, Erceg Nikola, Kova~evi} Jovan, Luki} @eqko, Makari} Milan, Obradov Vladimir, Obrovac Aleksandra, Radovi} Sr|an,
Slep~evi} Vladislav, Sora|i Marija, Tomi} Dragana, Topi} Kristina, Trifunovi}
Radoslav, Tufegxi} Milo{, Crnomarkovi}
Marko
BT 41
Daki} Miroslav, @agar Dajana, Qubinkovi} Sawa, Qubinkovi} Tamara, Miji} Jovan,
Miti} Gordana, Mi{i} Ivana, Obrenovi}
Nata{a, Risti} Natali, Srem~evi} Biqana,
Stefanovi} Jelena, Tripi} Svetozar, Butkovi} Maja
TH41
Avramovi} Branislava, Axi} Danijela, Daki} Marica, Deni} Marija, Ili} Stefanija,
Kati} Nata{a, Kolonxija Sawa, Krompi} Sawa, Obadovi} Bojana, Pavlovi} Marija, Pavlovi} Milan, Palurovi} Dragana, Petrovi}
Aleksandra, Popovi} Kristina, Radakovi}
Goran, Tovqani} Du{anka, ]iri} Milan, Hajnal Anita
SREDWA STRU^NA [KOLA
„BRANKO RADI^EVI]“
III Trgovac
Dragana Bevc, Bojana Bei}, Dejan Grubi{i}, Nata{a Devi}, Vawa Deni}, Milo{
\urkovi}, [emsija \afoli, Sla|ana @uni},
Milo{ Ivkovi}, Milica Jovanovi}, Ivana
Jovanovi}, Svetlana Jovi~i}, Miroslava
Lazi}, Jasmina Mikulinac, Stefana Milo{evi}, Milka Mi}a{evi}, Mirjana Mi}i},
Ivana Ninkovi}, Tamara Novakovi}, Marija
Obrovac, Vesna Opa~i}, Lidija Pa~i, Bejan
Rokni}, Bojana Stupar, Dragana [opalovi}
Odelewski stare{ina:
Mirjana Nikoli} Bertok
III Konobar i kuvar
Dragica Basari}, Stefan Guduri}, Jovana
Zoranovi}, Branko Jovanovi}, Lazar Jovi~i}, Tibor Juhas, Dejan Kokinovi}, Stevan
Krwulac, Goran Lazi}, Miroslav Liki},
Markovi} Vladimir, Markovi} Stevan,
Miqkovi} Slobodan, Petkovi} Milenko, Radi{i} Vojislav, Radovac Milo{, Radi} Dragana, Savanovi} Jovo, Savi} Nenad, Stojadinovi} Nemawa, Sur~inski Dragan, Taka~ Davor, ]ur~in Stefan, [erbexija Dejan
Odelewski stare{ina:
Borislav Dimkovi}
III Mu{ki i `enski frizer
Ivana Bo`i}, Qiqana Bosni}, Jelena Vuji},
Qubica Devrwa, Nata{a Zdovc, Marina Ivanovi}, Jelena Krajnovi}, Nata{a Mati}, Dragana Mr|enovi}, Milana Mrkowa, Marija Mu{kiwa, Vladimir Nestorovi}, Dragana Nikoli}, Dragan Opa~i}, Marko Pari}, \ura Pera},
Nemawa Reparski, Marija Stanimirovi}, Du{an ]ur~i}, Sini{a Fridman, Milana Bo`i}
Odelewski stare{ina: Renata Samac
IV Tehni~ar modelar ode}e
Amixi} Gordana, An|eli} Katarina, Bo`i~kovi} Suzana, Vasi} Vladimir, Guduri}
Aleksandra, Ivkovi} Aleksandra, Jovanovi} Pavle, Katfaj Du{anka, Krsti} Vesna,
Lazarevi} Zorana, Marinkovi} Ivana, Matrinovi} Qiqana, Mileti} Jelena, Milo{evi} Jelena, Mla|enovi} Milica, Moji}
Katarina, Novoselac Dragan, Opa~i} Kristina, Radman Marica, Reparski Biqana, Rosi}
Milena, Stambolija Stanislava, Stojanovi}
Nata{a, Stojkovi} Ivana, Ugre{i} Dragana,
Hajdukovi} Sava, Hodak Sne`ana
Odelewski stare{ina: Tatjana Bili}
IV E1 Ekonomski tehni~ar
Begovi} Marijana, Veselinovi} Qubomir,
Veselinovi} Selena, Vlahovi} Milena, De-
vi} Sawa, Devi} Tawa, Dimov Vera, Eror Goran, @ivanovi} Vawa, Jovanovi} Milo{, Jovovi} Aleksandar, Kalu|erovi} Katarina,
Karlica Veqko, Kova~evi} Jelena, Kocan
Aleksandra, Lazarevi} Vawa, Mirkovi}
Aleksandra, Novkovi} Milo{, Obradovi}
Jovana, Pani} Milo{, Petrovi} Marija, Petrovi} Svetlana, Plav{i} Jelena, Poznan
Nemawa, Radlovi} Smiqana, Rau{ Milo{,
Roksandi} Maja, Sando Branka, Smiqani}
Mina, Suzi} Neboj{a, Terzi} Jovan, Urban
Robert, Horvat Marina, Crnkovi} Ivana
Odelewski stare{ina:
Dragana ]orkovi}
IV E2 Ekonomski tehni~ar
Alin~i} Sawa, Alin~i} Sa{a, Babi} Suzana, Bo`i} Nata{a, Erlauer Goran, @ivkovi} Milo{, Ivanovi} Sla|ana, Ivo{evi}
Bojana, Jakovqevi} Goran, Jan~i} Sla|ana,
Jovi~i} Mirjana, Joci} Aleksandar, Keki}
Mirjana, Kuki} Petra, Kunac Simonida, Mari} Teodor, Male{evi} Ivana, Marti} Bo`ana, Mihaqica Valentina, Ne{kovi} Ivana, Novakovi} Maja, Nov~i} Olivera, Pavli~evi} Ines, Podunavac Dario, Povi} Milica, Pu{kar Qubi{a, Radivojevi} Marija, Rakita Aleksandra, Sav~i} Biqana, Stojanovi} Katarina, Stoji} Tamara, Stri~evi} Suzana, Te{i} Maja, ^uha Aleksandra
Odelewski stare{ina: Mirjana Tep{i}
SREDWA TEHNI^KA [KOLA
„MILENKO BRZAK – U^A“
M41 Ma{inski tehni~ar za kompjutersko
konstruisawe
Ra{kovi} Pantelije, Bo`i} Milan, Veselinovi} Du{an, Galeti} Ru`ica, Kqaji} Nata{a, [quki} Zdravko, Miokovi} Igor, ]iri} Darko, Radulovi} Marko, Nik{i} Vladimir, Ugrin~i} Goran, Ne{kovi} Du{anka, Radujkovi} Nikola, Musi} Ivana, Miqkovi}
Marko
Odeqenski stare{ina: Ili} Vesna
M42 Ma{inski tehni~ar motornih vozila
Sabqi} Miroslav, [arkovi} Slobodan,
Utvi} Nenad, Zekanovi} Pavle, Mar~eta
Marko, \uri} Nikola, Jevremovi} Milenko,
\okanovi} Dejan, ]uk Rado{, Milosavqevi}
Nemawa, Kordi} Du{ko, Popovi} Nemawa,
Grbi} Borislav, Milin Milo{
Odeqenski stere{ina: Guduri} Petar
E41 Elektrotehni~ar automatike
Petrovi} Nikola, Po`ar~evi} Tihomir,
Hegedi{ Karlo, Kri~ka Aleksandar, ]umi}
Sava, Jura{in Goran, Joki} Branko, Mi{~evi} Strahiwa, Vasovi} Nenad, Qubinkovi}
Vojislav, Milinkovi} Budimir, ]iri} Dragan, Markovi} Dragan, ^vorkov Vladimir,
Bome{tar Dragan, Vlajsevi} Sr|an, Rodi}
@arko, Mrvo{ Dejan, Smukov Stevan, Kolonxija Slavko, Radovi} Milo{
Odeqenski stare{ina:
Vi{anovi} Miodrag
E32 Elektroinstalater i Elektromehani~ar za termi~ke i rashladne ure|aje
Kalac Andrija, Me|ed Goran, Antonijevi}
Nemawa, Ne{kovi} Dejan, Pap Robert, Mihajlovi} Jovan, Vu~kovi} Dragan, Loli} Dejan,
Tanevi}, Igor, Radmilovi} Radoslav, Vladisavqevi} Nikola, Po`ega Mladen
Odeqenski stare{ina: Zec An|elka
E33 Autoelektri~ar
Ple{ Dejan, Vukajlovi} Dragan, Cvijanovi} Aleksandar, Vojnovi} Milo{, Obrenovi} Sa{a, @akula Nikola, Crnkovi} Ivan,
Gaji} Jovan, Curkovi} Stevan, Miqu{ Jovan,
Dara` Nenad
Odeqenski stare{ina: Zori} Jelica
M33 Automehani~ar
Grubi{i} Branislav, Bujakovi} Milo{,
Obrenovi} Nemawa, Juhas Ivan, Radulovi}
Mile, Jovi~i} Zoran, Ugrin~i} Vladimir,
Popovi} Bojan, Teomirovi} Obrad, Bodor Davor, Tepi} Dejan, Ra{i} Radovan, ^akalo
Branko, [timac Tomislav
Odeqenski stare{ina: Vasi} Nada
PE]INA^KI MATURANTI
TEHNI^KA [KOLA
"MILENKO VERKI] - NE[A"
dovi} Dragan|, Jovanovi} Bojan, Mileusni}
Sa{a, Ili} Branislav, Damjanovi} Darko,
Radivojevi} Bojan, Stani{i} Dalibor, Dragi} Sa{a, Marinkovi} Pavle, Beqin Milenko, Jovanovi} Zlatko
Odeqewe: IV-1 Ekonomski tehni~ari
Dimitri} Ivana, Dragi{i} Du{an, @ivanov Marija, Jak{i} Sne`ana, Kova~ Nata{a,
Male{evi} Dejan, Milo{evi} Valentina,
Mi{anovi} Stefan, Nai} Nata{a, Nedi}
Milan, Petrovi} Sawa, Pe{i} Danijel,
Plav{i} Aleksandra, Ranisavqevi} Tamara, Rogi} Dobrila, Savi} Du{an, Spasojevi}
Katarina, Sretkovi} Qiqana, Stankovi}
Milo{, Sto{i} Vawa, Tadi} Mirjana, ]etojevi} Jovana, ]iri} Tawa, ]iri} Kristina,
^avi} Marina, Radakovi} Mi}a, Naran~i}
Jovana, Aramba{i} Dragana, Bira~ Tamara,
Brkovi} @eqka, Veliki} Sawa, Vuka{inovi} Aleksandra
Odeqewe: IV-2 Ekonomski tehni~ari
Simixi} Vladimir, Svilar Aleksandar,
Lazarevi} Jelena, Trbojevi} Aleksandra,
Xakula Jelena, Gudovi} Dragana, Gruji~i}
Aleksandra, Brdarevi} Zorica, Borovi}
Marko, Jovanovi} Jovana, Staki} Mom~ilo,
Raji} Aleksandar, Erdeqan Ivan, Raki} Jovan, Lali} \or|e, Jankovi} Jelena, Qubinkovi} Ivana, Ze~evi} Petar, Jeleni} Marko,
Stepanovi} Sofija, Damjanovi} Tijana, Kova~evi} Marko, \ur|evi} Bojana, Maksimovi}
Marija, Mari~i} Sawa, Zeqaji} Danijela, Vidakovi} Jelena, Tukeli} Danijela, Petrovi}
Veqko, Miri} Branislav, Cveji} Marko
14. STRANA
Odeqewe: 3-2 Ma{instvo i obrada metala
Bo`ani} Zoran, Stepanovi} Aleksandar,
Bogi~evi} Du{ko, Nikoli} Slobodan, Pavlovi} Aleksandar, Budulica Vladimir, Nenadov Neboj{a, Dalipovi} Goran, Popovi} Nemawa, Stefanovi} Jovica, Peri} Branislav, \uri} Stefan, \or|evi} Jovan, Markovi} Nenad, Mijailovi} Sini{a, Vasi} Mladen, Jovanovi} Borivoje, Bukorac Stefan,
Dragojevi} Aleksandar, Petrovi} Nikola,
Dimitirjevi} Sr|an, Latas Stefan
Odeqewe: IV-3 Turisti~ki tehni~ari
Eremi} Marko, @ivanovi} @ivka, Zec Maja, Ja{o Ivana, Kleverni} Dejan, Komnenovi}
Tamara, Krwaji} Goran, Lazi} Mirjana, Laskovi} Slobodan, Markovi} Sawa, Mijatovi} Jasna, Nedeqkovi} Jelena, Ninkovi}
Marko, Nikoli} Jelena, Rudi} Zorica, Saxak Milo{, ]ur~i} Vawa, Dani~i} Miqana,
@iv~i} Nata{a, Mati} Jovica, Vukeli} Katarina, Romanovi} Katarina, Stipanovi}
Dragana, Farki} Dalibor, Nai} Zorana, Putica Denis, Obri} Nata{a, Vasi} Aleksandar, @ivanovi} Tijana, Zdjelar Emilia, Bo`i} Danijela, Dejanovi} Jelena, Dobrojevi}
Milena
Odeqewe: 3-1 Ma{instvo i obrada metala
Jovanovi} Branislav, Stevanovi} @eqko,
Jovanovi} Petar,Rogi} Goran, Kosani} Milan, Mati} Svetozar, Stojkovi} Nemawa, Gu-
Odeqewe: 3-3 Trgovci
Maksimovi} Jelena, Beqin Ivana, Simi}
Aleksandra, Jovanovi} Milica, Bastaji} Zoran, Be`anovi} Angelina, Marjanovi} Jelena, Juri{i} Jelena, Radin Borivoj, Jovanovi} Marijana, Gazibari} Marina, Trifunovi} Branislava, Vlahovi} Ivana, Ristivojevi} Tamara, Mari} Andrea, Gruji} Marijana,
Veliki} Katarina, Radovanovi} Ivana, Kova~evi} Aleksandar, Markovi} Gordana, Petrovi} Branka, Motika Bo{ko, Motika Milo{, Markovi} Dragana, Savi} Dragica, Adamovi} Jelena, Jovanovi} Sawa, Pilipovi}
Maja, Mandi} Natalija, Jelovac Milica,
Rankovi} Sawa, Arsenov Maja
19. maj 2010.
Crkveni
kalendar
sreda 19. (6.) maj
Pravedni Jov; prenos mo{tiju
Svetog Save Srpskog
@iveo je oko
2000. godine pre
Hrista u Arabiji.
Pretrpeo `estoka mu~ewa od |avola, po dopu{tewu Bo`ijem.
Prenos mo{tiju Svetog Save iz bugarskog grada
Trnova u manastir Mile{evu.
Ovaj prenos izvr{io kraq Vladislav 1237. godine.
~etvrtak 20. (7.) maj
Pojava ^asnog Krsta u Jerusalimu
U vreme cara
Konstansa sina
cara Konstantina, pojavi se ~asni Krst nad Golgotom u Jerusalimu , prostiru}i
se do iznad Gore
Maslinske. Krst
be{e svetliji od
sunc i krasniji od najrasko{nije
duge. Ovo ~udesno znamewe dogodi se u 357. godini.
petak 21. (8.) maj
Sv. apostol i Jevan|elist Jovan
Bogoslov
(Odan.
Vaznesewa)
Ovog dana praznuje se ~udo pojavqeno na wegovom grobu. Naime,
kada bi u dubokoj
starosti, Jovan
naredi
svojim
u~enicima da iskopaju grob u vidu
krsta. On `iv si|e u wega. Posle
nekoliko dana u~enici otkopa{e
grob, ali Jovana ne be{e u wemu.
Horoskop
OVAN: Zahvaquju}i dobroj proceni i efikasnoj poslovnoj strategiji koju primewujete
o~ekuju vas pozitivni rezultati. Zainteresovani ste za vrednosne aspekte koji donose
mogu}nosti za li~nim napredovawem u razli~itim
pravcima. Potrebno je da poka`ete dobru voqu i dodatno razumevawe za ne~ije slabosti, izbegavajte novo emotivno rivalstvo.
VAGA: Delujete snala`qivo i vrlo sugestivno na svoju okolinu, ipak to ne predstavqa dovoqan uslov ili garanciju za poslovni uspeh. Potrebno je da se dogovorite o zajedni~kom re{ewu i da boqe za{titite svoje poslovne interese. Nema potrebe da komplikujete svoj emotivni odnos ili da postavqate stroge uslove koje neko ne mo`e da ispuni.
BIK: Nalazite se u sjajnoj psiho–fizi~koj
formi, tako da delujete vrlo samouvereno i
zahtevno u susretu sa saradnicima. Na vrlo
efikasan na~in umete da sprovedete pravila uspe{nog poslovawa. Pri`eqkujete sna`ne izlive
qubavi i imate dobar predose}aj u odnosu sa voqenom
osobom. U emotivnom zanosu spremni ste da se oprobate u novim situacijama.
[KORPIJA: Ose}ate laganu stagnaciju u
stvarala~kom izazivawu i potrebu da se
psihi~ki rasteretite od nagomilanih obaveza. Va`no je da anga`ujete pouzdane saradnike , kako biste ostvarili zajedni~ke interese u
predvi|enom roku. U qubavnom `ivotu prija vam ne~ije prisustvo, ali `elite da ostvarite dovoqno prostora i za neka paralelna interesovawa.
BLIZANCI: Delujete odlu~no i uporno branite svoje stavove, ali postoje novi doga|aji koji dodatno ote`avaju va{ poslovni ili
dru{tveni polo`aj. Partner ili osoba koja
vam se dopada ve{to izmi~e pred va{im pozivima. Povremeno imate utisak, kao da se nalazite na razli~itim talasnim du`inama ili da ne dobijate pravi qubavni tretman.
STRELAC: Pomalo subjektivno tuma~ite nove doga|aje na poslovnoj sceni i nehoti~no
umawujete ne~ije sposobnosti. Potrebno je
da se usaglasite sa svojim saradnicima oko
uva`avawa razli~itih poslovnih interesa. Skloni
ste ~estim promenama emotivnog raspolo`ewa, kada
se nalazite u osetqivoj fazi prepustite svom partneru da kreira zajedni~ke planove.
RAK: Anga`ovani ste na razli~itim stranama i delujete pretenciozno u susretu sa saradnicima. Potrebno je da pravilno usmerite svoju stvarala~ku energiju ili da poja~ate koncentraciju. Ne~ija asistencija prilikom re{avawa poslovnih dilema pokaza}e se od velike koristi. Nezadovoqni ste kada novi doga|aji ne idu u `eqenom pravcu.
JARAC: Stalo vam je da ostvarite svoje poslovne ciqeve na razli~itim stranama, me|utim postoje dodatne komplikacije ili saradnici koji usporavaju va{e planove. Analizirajte poslovne interese sa razli~itih aspekata.
Ukoliko sumwate u ne~ije namere budite mudri i osmislite test situaciju kao proveru uzajamnog poverewa
ili emotivne naklonosti.
LAV: O~ekujete pozitivne reakcije i odgovore u susretu sa saradnicima za koje vas
vezuju zajedni~ki poslovni interesi. Stalo
vam je da ostvarite perspektivan dogovor u
poslovnom dijalogu i da sa~uvate kontakte na razli~itim stranama. Promenite svoj pristup u pona{awu,
preuzmite inicijativu ili osmislite neko neobi~no
iznena|ewe za voqenu osobu.
VODOLIJA: Stalo vam je da pro{irite svoje vidike i da se daqe profesionalno usavr{avate u raznim pravcima, ali prime}ujete da se oko vas nalaze saradnici razli~itih profila i }udi. Nalazite se u fazi novog emotivnog uzleta, neko vas je zaintrigirao svojom pojavom i
deluje provokativno za va{ ukus. Mogu}e je prijatno
iznena|ewe.
DEVICA: Nalazite se u fazi kreativnog
uspona i podstaknuti ste na nova poslovna
re{ewa. U susretu sa saradnicima imate jasne vizije i umete dobro da procenite redosled poteza. U qubavnom `ivotu ose}ate laganu stagnaciju, stoga tra`ite izlaz ili re{ewe na nekim drugim stranama. Ponekad delujete suvi{e zahtevno i neumoqivo.
RIBE: Ose}ate lagani umor ili nedostatak voqe da se suo~ite sa nekim poslovno–finansijskim problemima. Stalo vam je
da sve bude u idealnom skladu ali imate
utisak da vam nedostaju osnovne informacije. Delujete zadovoqno u ne~ijem dru{tvu, umete da
stvorite ~arobnu atmosferu. Pronalazite smisao u
zajedni~kim planovima.
Prenos mo{tiju Svetog oca Nikolaja – Zadu{nice
U vreme cara
Aleksija Komnena 1087. godine,
bude telo ovog
svetiteqa preneto iz Mira Likijskoga u Bari, u
Italiji. Ovog dana spomiwe se ~udo, kako je sveti Nikola povratio vid slepome kraqu Stefanu
De~anskom.
nedeqa 23. 10. (maj)
Silazak Svetog Duha na apostole – Pedesetnica – Trojice
Ovoga dana po
obe}awu Hristovom, si{ao je Duh
Sveti na apostole. U vidu plamenih buktiwa (jezika). Oni su tada dobili duhovnu blagodat i
snagu da propovedaju jevan|eqe
po svemu svetu.
ponedeqak 24. (11.) maj
Duhovski ponedeqak, Sveti
Kirilo i Metodije
Apostoli
se
vrati{e po Hristovom Vaznesewu u Jerusalim i
tu na molitvi sa~eka{e silazak
Duha Svetoga. Tada oni dobi{e
~udesne mo}i, izme|u ostalog mo} da govore mnogim jezicima i da ~ine ~udesa.
utorak 25. (12.) maj
Duhovski utorak
Nakon silaska
Svetog Duha na
apostole koji nastavi{e da propovedaju
veru
Hristovu, mnogi
qudi poverova{e u Hrista i krsti{e se u ime
Wegovo.
19. maj 2010.
19. maj
1649. Prvi put upotrebqen naziv
Komonvelt, kojim je Oliver
Kromvel ozna~io englesku republiku.
1906. Italijanski kraq i
{vajcarski
predsednik
zvani~no otvorili
"Simplon",
tunel
kroz Alpe kojim su povezane Italija i [vajcarska.
1928. Ro|en kamboxanski diktator
Salot Sar, poznat kao Pol Pot. Tokom wegove vladavine pobijeno vi{e od milion qudi
1945. Vi{e od 40 ameri~kih bombardera napalo Tokio u Drugom
svetskom ratu.
2000. Kina i Evropska unija
postigle sporazum o trgovini, Kini
otvoren put u Svetsku trgovinsku
organizaciju. Kina naredne godine
primqena u STO.
20. maj
1349. Donet Du{anov zakonik, kojim su utvr|ena op{ta na~ela ure|ewa srpske dr`ave.
1498. Portugalski moreplovac Vasko da Gama stigao u luku Kalikat,
na jugozapadu Indije, otkriv{i novi morski put oko Rta dobre nade.
1506. Umro italijanski moreplovac Kristofer Kolumbo.
1985. Film "Otac na slu`benom putu" jugoslovenskog re`isera Emira
Kusturice osvojio je "Zlatnu palmu"
na festivalu u Kanu
21. maj
1471. Ro|en nema~ki slikar i graver
Albreht Direr, jedan od najve}ih renesansnih majstora.
Izradio portrete
velike umetni~ke i
dokumentarne
vrednosti i izvanredne gravire u drvetu i bakru, koje odlikuje precizan crte`.
1894. Kraq Aleksandar Obrenovi}
ukinuo liberalan ustav iz 1888. i
vratio na snagu Ustav iz 1869.
1904. U Parizu osnovana Svetska
fudbalska federacija
1982. Britanske trupe se iskrcale
na Foklandska ostrva, koja je okupirala Argentina, u najve}oj vojnoj
akciji Londona od Suecke krize
1956
1991. Premijer Indije Raxiv Gandi
ubijen bombom skrivenom u buket
cve}a, tokom predizbornog mitinga.
22. maj
1859. Ro|en engleski pisac Artur
Konan Dojl, autor kriminalisti~kih romana u kojima su glavni junaci detektiv [erlok Holms i wegov
prijateq, dr Votson.
1885. Umro francuski kwi`evnik
Viktor Igo
1907. Ro|en engleski pozori{ni i
fimski glumac, re`iser i producent Lorens Olivije.
1939. Hitler i Musolini potpisali "^eli~ni pakt" o desetogodi{wem vojnom i politi~kom savezu
Nema~ke i Italije.
23. maj
1430. Jovanka Orleanka zarobqena i predata Englezima, koji su je
potom izveli na crkveni sud i
1431. osudili na smrt i spalili na
loma~i.
1934. U Lujzijani u
okr{aju s policijom ubijeni Boni
Parker i Klajd Barou,
ozlogla{en
razbojni~ki par.
1906. Umro norve{ki dramski pisac
Henrik Ibzen. Prvi
uspeh donela mu drama s nacionalnom tematikom "Pretendenti na
presto", a svetsku slavu stekao
"Per Gintom" i "Norom".
1945. Nema~ki nacisti~ki lider i
{ef Gestapoa Hajnrih Himler iz-
Sreda 19. maj
Min. 8
Maks. 14
Pquskovi
^etvrtak 20. maj
Min. 7
Maks. 15
Pquskovi
Petak 21. maj
Min. 9
Maks. 17
Pquskovi sa
grmqavinom
Subota 22. maj
Min. 11
Maks. 21
Pquskovi sa
grmqavinom
Nedeqa 23. maj
Min. 12
Maks. 22
Obla~no
Ponedeqak 24. maj
Min. 12
Maks. 21
Ki{a
Utorak 25. maj
Min. 13
Maks. 20
Obla~no
REPERTOAR BIOSKOPA
V R E M E P L O V
subota 22. (9.) maj
Nedeqna
prognoza
vremena
vr{io samoubistvo dan po{to su ga
Britanci zarobili. Uhap{en Hitlerov naslednik, admiral Karl
Denic.
24. maj
1844. Izumiteq telegrafa Semjuel
Morze poslao prvu
telegrafsku poruku na udaqenost od
65 kilometara, iz
Va{ingtona u Baltimor. Poruka glasila: "[ta je to Bog uradio?".
1941. Ro|en ameri~ki peva~ i kompozitor Robert Cimerman, poznat
kao Bob Dilan, jedan od najpopularnijih muzi~ara XX veka.
RUMA
Mala dvorana od 20 i 22 ~asa
19–21.05.
Bra}a
22. i 23. 05. bioskop ne radi
zbog FTOS–a
24–30. 05.
Borba titana
31.05–06. 06.
Besa
Matine
Mala dvorana nedeqa,
30. maj u 11.00 ~asova
Borba titana
[ID
Nema projekcije
SREMSKA MITROVICA
Bioskop ne radi
25. maj
1810. U Rio de la Plati u Argentini po~ela pobuna protiv {panskog
kolonijalnog re`ima, a vlast je
preuzela privremena vlada. Taj
dan se proslavqa kao Dan nezavisnosti Argentine, mada je nezavisnost formalno progla{ena u julu
1816.
1895. Britanski pisac Oskar Vajld
osu|en na dve godine robije zbog homoseksualizma.
1929. U Narodnom
pozori{tu u Beogradu izvedena je
premijera "Gospo|e
ministarke" Branislava Nu{i}a.
Rediteq je bio Vitomir Bogi}, a scenograf
Ananije
Verbicki. Naslovnu ulogu tuma~ila je @anka Stoki}, kojoj je Nu{i}
unapred namenio ulogu.
• More je sigurno napravila neka `ena – preslano je.
• Na raskrsnici ima
prednost onaj ko je ve}a budala.
• Najve}e srpske sinove,
majke su ra|ale pod
Turcima.
Puweni sviwski
kotleti
Potrebno je: 4 sviwska kotleta, 2
sirove kobasice za pe~ewe, 1 ka{ika iseckanog per{una, 1 ka{ika
iseckanog crnog luka, 2 ka{ikice
senfa, 2 ka{ike belog vina, malo
qute paprike, malo biqne masti.
Priprema: Sviwske kotlete zase}i do same kosti. Sadr`aj kobasica izme{ati sa iseckanim per{unom, kockicama luka, senfom, belim
vinom i paprikom. Time puniti
sviwske kotlete i zatvoriti ih ~a~kalicama. Zagrejati u tigawu mast,
dodati posoqene i puwene sviwske
kotlete i pr`iti ih sa obe strane
po 5 minuta. U toku pe~ewa prelivati sokom koji ispuste. Servirati u
mrkom delikatesnom umaku (gotov
proizvod).
STRANA 15.
VOJVO\ANSKA LIGA ZAPAD
sremski
sport Slovenova crna serija
USPESI AK “SREM”
Marija najuspe{nija
U
nedequ, 16. maja u Beogradu, na stadionu Vojne akdemije odr`an je Me|unarodni atletski miting za mla|e juniore. Na mitingu su nastupili i
mla|i juniori A K Srem i to veoma uspe{no: Marija Vu~enovi} u bacawu kugle i
kopqa, Katarina Braun{tajn u bacawu
kopqa, Nina Milinkovi} u skou u vis, Nikola ^ankovi} u bacawu kugle, Dejan Mari~i} na 1.000 metara, Bojan Trivi} u
skoku u daq i Sima Nedi} na 110 metara
sa preponama.
Po obi~aju najuspe{nija je bila Marija
Vu~enovi} koja je osvojila prva mesta u
bacawu kopqa i bacawu kugle i progla{ena je za najuspe{niju takmi~arku mitinga.
Nikola ^ankovi} je osvojio tre}e mesto u
bacawu kugle, Sima Nedi} je bio ~etvrti
na 110 metara prepone. Ostali takmi~ari
Srema su bili na niovou svojih najboqih
rezultata i ostvarili dobre plasmane.
Velika {teta je {to su izuzetno lo{i
vremenski uslovi onemogu}ili takmi~arima da ostvare boqe rezultate.
Atleti~ari Srema su bili uspe{ni i u
Senti, na mitingu Ma|ar szoa koji je odr`an u subotu, 15. maja. Mirjana Kostadinovi} je osvojila tre}e mesto trci na 800
metara, a wena sestra Aleksandra je bila ~etvrta na 3.000 metara.
XUDO KLUB „LSK“ LA]ARAK
Osvojili 15 medaqa
Rezultati 31. kola (12. maj): Qukovo:
Qukovo – Polet 6:1, Belegi{: Omladinac – Sloven 2:1, Ka}: Jugovi} – Borac
1:0, Sombor: @AK – Solunac 1:2, Turija:
Mladost – Radni~ki (I) 1:1, Sremska
Mitrovica: Radni~ki – Hajduk 3:0, Novi
Sad: Indeks – [ajka{ 1:2, Novi Sad: Crvena zvezda – Cement 0:0, Ruma: Prvi maj
– Budu}nost 0:2.
Rezultati utakmica 32.kola: Karavukovo: Polet - 1.Maj 3:1, Mladenovo: Budu}nost - Crvena Zvezda 2:1, Beo~in: Cement – Indeks 4:0, Koviq: [ajka{ - Radni~ki (SM) 2:3, [imanovci: Hajduk – Mladost 0:0, Irig: Radni~ki – @AK 4:2, Rastina: Solunac – Jugovi} 3:1, Novi Sad:
Borac – Omladinac 2:1, Ruma: Sloven –
Qukovo 0:4
01. Solunac
02. Cement
03. C. Zvezda
04. Mladost
05. Omladinac
06. Index
07. 1.Maj
08. Borac
09. Radn. (SM)
10. Budu}nost
11. Radni~ki (I)
12. Qukovo
13. Jugovi}
14. @AK
15. [ajka{
16. Sloven
17. Hajduk
18. Polet
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
22
20
19
17
15
15
16
15
16
14
14
12
14
11
7
5
3
2
4 6
8 4
4 9
6 9
9 8
8 9
4 12
5 12
2 14
6 12
6 12
1010
3 15
7 14
2 23
7 20
7 22
4 26
67:33 70
66:14 68
69:35 61
61:40 57
46:31 54
40:29 53
50:41 52
52:38 50
63:56 50
47:44 48
43:45 48
42:32 46
41:45 45
47:52 40
35:71 23
31:67 22
15:59 16
40:123 10
Raspored utakmica 33.kola: Ruma:
Sloven – Polet, Qukovo: Qukovo – Borac, Belegi{: Omladinac – Solunac,
Ka}: Jugovi} - Radni~ki (I), Sombor:
@AK – Hajduk, Turija: Mladost – [ajka{,
Sremaska Mitrovica: Radni~ki (SM) –
Cement, Novi Sad: Indeks – Budu}nost,
Novi Sad: Crvena Zvezda - 1.Maj
SLOVEN – QUKOVO
0:4 (0:1)
Ruma: Stadion: Borkova~ka dolina.
Gledalaca:
100.
Sudija:
Stanko
Majstorovi}( Stari Banovci) 8. Strelci:
Jovi~i} u 10., Ivkovi} u 59. i 77. i R.
Peji} u 74. minutu za Qukovo. @uti kartoni: Vidakovi}, \ur|evi}, Raki},
Vujakovi} (Sloven), Z. Peji}, Blanu{a
(Qukovo).
U
organizaciji Xudo kluba „Partizan K.O.T“ iz Kawi`e, u Kawi`i je
15. maja odr`an VIII memorijalni
xudo turnir pod nazivom „Dragi} M.
Branko“ za mla|e poletarce, poletarce,
mla|e i starije pionire u mu{koj i `enskoj konkurenciji. U~estvovalo je 367
takmi~ara i takmi~arki iz 31 kluba iz
Ma|arske i Srbije. La}arci su ovoga puta bili na visini zadatka i osvojili su
ukupno 15 medaqa i time dokazali da se
svrstavaju me|u najuspe{nije ekipe u
ovom uzrastu u Srbiji. U sveukupnom plasmanu osvojili su drugo mesto iza Dinama iz Pan~eva. Ovo je bilo posledwe
takmi~ewe pred tradicionalni 16. po
redu Me|unarodni xudo turnir „Srem
2010.“ koji }e se odr`ati 12. juna u Sremskoj Mitrovici.
Osvaja~i medaqa:
Cvija \uri}, 28 kg, mla|a pionirka, 1.
mesto, Ru`ica Blagojevi}, 25 kg, mla|a
poletarka 2. mesto, Milo{ \uri}, 25 kg,
mla|i poletarac 3. mesto, Miroslav Ata-
rac, 34 kg, poletarac, 3. mesto, Ivana Obrad, 43 kg, poletarka, 2. mesto, Ru`ica
Blagojevi}, 25 kg, poletarka 3. mesto, Cvija \uri}, 28 kg, poletarka, 3. mesto, Miodrag Sudar, 50 kg, stariji pionir 2. mesto,
Dragan Baji}, preko 50 kg, poletarac, 2.
mesto, Nemawa \ur|evi}, preko 66 kg,
mla|i pionir, 2. mesto, Nemawa Mirosavqevi}, 22 kg, mla|i poletarac, 3. mesto,
Blagoje Sedlarevi}, 55 kg, stariji pionir,
2. mesto, Valentina [}urk, 48 kg, starija
pionirka, 2. mesto, Nada Pani}, 63 kg, starija pionirka, 2. mesto, Nikola Karajlovi}, 73 kg, stariji pionir, 2. mesto.
- Rezultati su izvanredni i time su
na{i takmi~ari dokazali da su u samom
vrhu Xudo–a, a slede}e takmi~ewe je 12.
juna u Poslovno–sportskom centru „Pinki“ u Sremskoj Mitrovici, kada je na{
klub doma}in 16. po redu tradicionalnom turniru „Srem 2010.“ O~ekujemo oko
800 takmi~ara i takmi~arki iz 12 zemaqa - re~i su sportskog direktora Bogdana Joveti}a.
[AHOVSKI VIKEND U SREMSKOJ MITROVICI
[ah u {kole
U
subotu, 16. maja, u O[ „Jovan Jovanovi} - Zmaj“ u Sremskoj Mitrovici,
odr`ano je Otvoreno pionirsko prvenstvo Vojvodine u {ahu. Ovogodi{we
takmi~ewe odr`ano je pod sloganom – [ah
u skole. U~estvovalo je 54 u~enika koji su
se takmi~ili u ~etiri kategorije.
Rezultati : mla|a kategorija – de~aci :
1. mesto : Mihajlo Matovi} ([id) – 5,5 poena, 2. mesto : Nikola Osap (@abaq) – 5,5
poena, 3. mesto: Dejan Dudi} (Nova Pazova) – 4,5 poena.
Starija kategorija – de~aci : 1. mesto :
Aleksandar In|i} (Stara Pazova) – 5,5
poena, 2. mesto : Peri{a Radovi} (Sivac)
– 5 poena, 3. mesto : Nenad Carevi} (Nova
Pazova) – 4,5 poena.
Mla|a kategorija - devoj~ice: mesto :
Isidora Bo`i} (Sremska Mitrovica) – 4,5
poena, 2. mesto : Tijana Mar~ak (Sremska
Mitrovica) – 3 poena, 3. mesto: Vawa Rau{
(La}arak) – 1 poen.
Starija kategorija – devoj~ice: 1. mesto
Detaq sa prvenstva
USPEH RUMQANA NA [email protected] TAKMI^EWU U ATLETICI
Plasirali se u vi{i rang takmi~ewa
N
a Okru`nom takmi~ewu u atletici
koje je pro{le nedeqe odr`ano u
Sremskoj Mitrovici, nekoliko
takmi~ara iz Rume plasiralo se za Me|uokru`no takmi~ewe koje se 19. maja ponovo odr`ava u Sremskoj Mitrovici.
Me|u najboqim atleti~arima iz Srema, Vaqeva, [apca i Beograda na}i }e se
16. STRANA
i `enske ekipe O[ “Veqko Dugo{evi}” i
Poqoprivredne {kole “Stevan Petrovi} - Brile”, a od pojedinaca Aleksandar
Topi}, u~enik O[ “Zmaj Jova Jovanovi}”,
koji je pobedio u trci na 100 metara i Petar \uri}, u~enik Tehni~ke {kole “Milenko Brzak - U~a”, kao pobednik u disciplini skok u daq.
S.X.
[AJKA[ - RADNI^KI
(SM) 2:3 (1:1)
Koviq: gledalaca 100. Sudija Dra`i}
Lazar iz Ba~ke Palanke. Strelci: [vedi} u 21. i Koji~i} u 55. za [ajka{, a Sladojevi} D. U 33., Proki} u 67. i Maksimovi} u 71. minuti za Radni~ki. @uti kar-
PRVA LIGA SRBIJE
Rezultati utakmica 29.kola: ^elarevo: ^SK Pivara - Novi Pazar 2:2, Lu~ani:
Mladost (L) – Srem 1:1, Kraqevo: Sloga
– In|ija 1:2, Novi Sad: Novi Sad – Zemun
4:0, Apatin: Mladost (A) - Radni~ki (S) 0:
2, Zemun: Teleoptik – Proleter 2:0, Ni{:
Radni~ki (N) – Be`anija 0:0, Lazarevac:
Kolubara - Sevojno P.0:0, Zrewanin: Banat – Dinamo 1:0
01. Kolubara
29 14 10 5 34:25 52
02. In|ija
29 14 8 7 41:22 50
03. Novi Sad
29 13 9 7 30:21 48
04. Be`anija
29 12 11 6 30:22 47
05. Sevojno Point 29 13 6 10 26:22 45
06. Teleoptik
29 12 8 9 32:24 44
07. Banat
29 10 11 8 24:21 41
08. Srem
29 11 7 11 31:31 40
09. Proleter
29 11 6 12 33:30 39
10. Novi Pazar
29 11 6 12 26:33 39
11. Radni~ki (S) 29 10 7 12 23:28 37
12. Mladost (L) 29 7 13 9 30:29 34
13. Zemun
29 9 9 11 33:33 34
14. Dinamo
29 9 6 14 24:33 33
15. Sloga
29 7 1111 22:25 32
16. ^SK
29 6 1310 29:36 31
17. Radni~ki (N) 29 6 1211 25:31 30
18. Mladost (A) 29 6 7 16 20:47 25
Raspored utakmica 30.kola: SREDA
19.maj 16,30 : Novi Pazar: Novi Pazar –
Banat, Vrawe: Dinamo – Kolubara, Sevojno: Sevojno P. - Radni~ki (N), Be`anija:
Be`anija – Teleoptik, Novi Sad: Proleter - Mladost (A), Sombor: Radni~ki (S) Novi Sad, Zemun: Zemun – Sloga, In|ija:
In|ija - Mladost (L), Sremska Mitrovica: Srem - ^SK Pivara
BO]AWE – SUPER LIGA
: Aleksandra Arsenijevi} (Nova Pazova) –
7 poena, 2. mesto: Tamara Stani} (Nova
Pazova) – 4,5 poena, 3. mesto: Mateja Bunti} ([id) – 4 poena.
U ime organizatora, [ahovskog kluba
Srem, takmi~ewe je otvorio dr Dragan
[ojic, a u ime Grada Sremska Mitrovica,
takmi~arima se obratio Zoran Mi{~evi}.
Sloven: Vujakovi} 9, Bo`i} 5,
\ur|evi} 5,5, Marinkovi} 5,5, Vidakovi}
6, Raki} 6, An|eli} 5 (Bome{tar-),
Milojevi} 6, Spasojevi} 6, Nedi}
5,5(Vuji}-), Cvjeti}anin 6(Kleverni}-).
Qukovo: Mijatovi} 7, Mladenovi} 7,
R. Peji} 7,5, Ivani{ 7, Rodi} 7, Blanu{a
7,5, Marjanovi} 7, Dubaji} 7,5, Z. Peji} 7,
Ivkovi} 8(Pejovi}-), Jovi~i} 8.
Igra~ utakmice: Milan Vujakovi}
(Sloven)
Doma}i ’’crveno-beli’’ pretrpeli su
20. prvenstveni poraz, ovoga puta vi{e
nego zaslu`eno bodove sa stadiona u
Borkova~koj dolini odneli su fudbaleri kom{ijskog Qukova, kojima }e ’’trojka’’ u Rumi itekako mnogo zna~iti u borbi
za opstanak u vojvo|anskoj ligi, gde borba
za bodove ulazi u zavr{ni deo, u posledwa dva kola.
Po nepisanom pravilu, jalovo,
beskrvno, bez ideje, krenuli su rumqani
u duel sa sastavom gostuju}eg trenera
Jugoslava Popovi}a. Tako da su
qukov~ani ve} u 10. minutu preko
iskusnog i osli~nog Branimra Jovi~i}a
do{li u vo|stvo. Do kraja prvih 45 minuta igre, gosti su bili boqi akter susreta
stvorili jo{ 4-5 izglednih prilika za
postizawe gola, i ako je ne{to dobro u
Slovenu bilo na ovom me~u, to je zasigurno golman Milan Vujakovi} koj je
spre~io sastav Qukova da ve} u prvom
delu ne izre{eta mre`u Slovena.
U nastavku susreta, u drugih 45 minuta, saigra~i su golamna ’’crveno-belih’’
Vujakovi}a ostavili na milost i
nemilost raspolo`enim gostuju}im fudbalerima, koji ruku na srce, nisu ni
inali te`ak zadatak da dotuiku grogiranog doma}ina. Prvo je najboqi u redovima
gostiju Ivkovi} u 59. minutu postigao
drugi gol za svoju ekipu i najavio pobednika ovog duela, da bi u 74. minutu Rade
Peji} postigao tre}i pogodak za Qukovo.
Ta~ku na jo{ jedno bledo izdawe
rumqana, koji su se ve} davno oprostili
od ovog ranga takmi~ewa, stavio je
zapa`eni Ivkovi} u 77. minutu susreta.
S.Lali}
Ubedqiva
pobeda Laste
Rezultati prvog kola: Lasta – [imanovci 20:2, Dinara – Zele 18:4 i Novi Beograd – Kanarevo brdo 14:8.
Lasta – [imanovci 20:2
Rezultati po disciplinama: trojke,
6:12 (Simi}, Petrovi}, Ra{kovi} – Reqi}, Stojanovi}, R. Tovilovi}); parovi,
13:1 (Rai~, Koqaja – Gute{a, D. Tovilovi}); pojedinci, 13:7 (Jankovi} – Kanazir); krugovi, 14:6 (Dimitrijevi} – Svrkota); {tafeta, 28(52) : 12(39) (Dimitrijevi}, Ra{kovi} – Stojanovi}, Svrkota);
precizno ga|awe, 13:10 (Rai~ – Kanazir);
brzinsko ga|awe, 22(46) : 8(42) (Dimitrijevi} – Gute{a); parovi, 13:5 (Simi}, Koqaja – Reqi}, Stojanovi}), 13:8 (Bil~ar,
Ra{kovi} – Kanazir, Svrkota); pojedinci, 13:5 (Rai~ – R. Tovilovi}); krugovi,
24:10 (Jankovi} – Gute{a).
R. @.
Slobodan Santra~
ton: Maquri}, Koji~i} i Male{evi} iz
[ajka{a, a \ur|evi} i Maksimovi} iz
Radni~kog.
[ajka{: Simi} 5, Maquri} 5, Halavawa 5, Male{evi} 5, Kotuqa~ 5 (Klaji} 6),
Koji~i} 7, Bo`oki 6, Raden 6, [vedi} 7,
Stoji} 6, Samrexija 6(Lazi} 6)
Radni~ki: Staj~i} 7, \ur|evi} 7, Ili}
7, Radovanovi} 7, Maksimovi} 8, Jovanovi} 7, Gruji} 8, Sladojevi} D. 8, Risti}
7(Miji} 7), Santra~ 8(Jo{i}-) Proki}
8(Dragi} -),
Igra~ utakmice: Slobodan Santra~,
ocena 8.
Po ki{ovitom i vetrovitom vremenu
mlada hesnerska ~eta sa svojim komadantom i neumornim startegom, Mitom Ninkovi}em uspe{no je prebrodila jo{ jedno
neugodno gostovawe i pevaju}i se vratilila iz koviqskog Rita. Tim doma}ih koji }e od slede}e godine igrati u ni`em
stepenu takmi~ewa, nije mogao da se suprostavi raspolo`enim fudbaleriima
iz Mitrovice, koji su u uspone forme.
Trener Ninkovi} je takti~ki ofanzivnom
igrom sa tri {pic napada~a, primorao
doma}ine na defanzivnu igru. Raspolo`eni napada~i Radni~kog, Santra~, Maksimovi} i Proki} lepim i uigranim akcijama stalno su ugro`avali gol nesigurnog
Simi}a. Sudijska trojka je bez gre{ke
obavila svoj zadatak, a pobeda Radni~kog je sazlu`ena. Hesnerci ve} u utorak
18. maja do~ekuju u Hesni Proleter iz Banatskog Karlovca u osmini finala Kupa
Vojvodine, a tri dana kasnije u petak 21.
maja igra se veliki sremski derbi Radni~ki-Cement.
Jovica Stevi}.
SREMSKA LIGA
Rezultati utakmica 26.kola: Martinci: Borac - Sloga (E) 2:1, Kukujevci:
Fru{kogorac – Mladost 0:0, La}arak:
LSK - Grani~ar (K) 4:1, Golubinci: Jadran - Grani~ar (A) 3:0, Stara Pazova:
Jedinstvo – PSK 5:1, Krwe{evci: Sloga M[ – Podriwe 3:0, Surduk: Borac Hajduk (V) 2:1, Be{ka: Hajduk – Dunav
1:1
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Dunav
Sloga (E)
Hajduk (B)
Borac (S)
Mladost
Fru{kogorac
Grani~ar (A)
Jedin. (SP)
Hajduk (V)
Jadran
Podriwe
LSK
Sloga M[
Grani~ar (K)
Borac (M)
PSK
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
19
16
15
14
11
10
9
10
11
10
10
8
9
8
5
4
3
6
7
6
5
5
8
5
2
5
3
8
3
5
2
5
4
4
4
6
10
11
9
11
13
11
13
10
14
13
19
17
46:14
52:27
56:22
52:24
40:37
36:33
35:33
29:31
36:43
34:42
50:51
24:37
38:57
36:51
30:54
36:74
60
54
52
48
38
35
35
35
35
35
33
32
30
29
17
17
Raspored utakmica 27.kola: Be{ka: Hajduk - Borac (M), Stari Banovci:
Dunav - Borac (S), Vi{wi}evo: Hajduk Sloga M[, Ma~vanska Mitrovica: Podriwe – Jedinstvo, Putinci: PSK – Jadran, Ada{evci: Grani~ar – LSK, Kuzmin: Grani~ar – Fru{kogorac, Kupinovo: Mladost - Sloga (E)
LSK – GRANI^AR 4:1 (1:0)
La}arak: stadion LSK-a; gledalaca
200; sudija ]irilovi} (Divo{); `uti kartoni: Matijevi}, Jovani} (LSK), Vejinovi}, Poli}, Stanki}, Kotarli}, Novakovi} (Grani~ar); strelci: Vujinovi} u 24. ,
Savi} u 50. , Milovan Bosan~i} u 78. , Gavrilovi} u 87. (LSK), Vejinovi} u 55.
LSK: Aleksi} 7, Matijevi} 7 (Boji} 7),
Q. Bosan~i} 8, Papi} 7 (^orak 7), Vujinovi} 8, Jovani} 9, Milovan Bosan~i} 8, ^ikara 8, Gavrilovi} 8, Milan Bosan~i} 8,
Savi} 8
Grani~ar: Novakovi} 6, Vasili} 5, Poli} 6 (Krsti} 5), Jugovi} 6, Kotarli} 6,
Milinkovi} 5 (Simi} 5), Luka~ 4, Stanki} 6, [evi} 5 (Kuzmanovi} -), Dobri} 5,
Vejinovi} 5
Po hladnom i ki{ovitom vremenu doma}i su bili veoma raspolo`eni za igru
i pozitivan rezultat u korist LSK-a nije
mogao izostati. Od prvog minuta, doma}i
su krenuli veoma ofanzivno, ali koncentracija za golove u mre`i Novakovi}a je
bila slaba. Neiskori{}ene {anse ipak
rezultuje Vujinovi} prelepim golom sa
oko 28 metara. U drugom poluvremenu, Savi} veoma brzo na odli~nu asistenciju
Gavrilovi}a posti`e pogodak, posle ~ega ekipa LSK-a staje sa igrom. To koriste
gosti da smawe na 2:1 preko Vejinovi}a.
Od 70. minuta ekipa LSK-a ponovo kre}e
ozbiqnije u igru i preko Milovana Bosan~i}a i Darka Gavrilovi}a sti`e do
zaslu`enih 4:1.
V. Savi}
GRADSKO PRVENSTVO U ATLETICI
U~estvovalo 120 u~enika
Gradsko prvenstvo u atletici odr`ano je 10. maja na Atletskom stadionu u
Sremskoj Mitrovici, u organizaciji
Gradske uprave za sport. Takmi~ilo se u
sedam disciplina, a u~estvovalo je 120
u~enika mitrova~kih osnovnih i sredwih
{kola.
Pioniri - Ekipno: O[ “Slobodan Baji} – Paja’’ – Srem. Mitrovica, O[ “Sveti
Sava’’ – Srem. Mitrovica, O[ “Jovan Jovanovi} – Zmaj’’ – [a{inci. Pionirke Ekipno: O[ “Sveti Sava’’ – Srem. Mitrovica, O[ “S. Baji}’’ – Srem. Mitrovica,
O[ “J. J. Zmaj’’ – [a{inci. Omladinci Ekipno: Mitrova~ka Gimnazija, S[ “9.
maj’’, S[ “D.Nik{i}’’. Omladinke - Ekipno: Mitrova~ka Gimnazija, S[ “D.Nik{i}’’, S[ “9. maj’’.
19. maj 2010.
SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT =
SRPSKA LIGA - VOJVODINA
OL [ID
Rezultati utakmica 20.kola: Jamena:
Grani~ar - Jedinstvo (M) 0:0, Ilinci: Borac - Jedinstvo (Q) 1:2, [id: Jednota –
Sin|eli} 5:2, Bingula: OFK Bingula –
Omladinac 1:4, Biki} Do: OFK Biki} –
Napredak 2:3, Bratstvo slobodan
01. Jednota
18
02. Napredak
18
03. Jedinstvo (Q) 18
04. Bratstvo
18
05. OFK Biki}
19
06. Jedinstvo (M) 19
07. Sin|eli}
18
08. Omladinac
18
09. Borac
18
10. Grani~ar (J) 18
11. Bingula
18
13
14
11
10
9
7
7
7
3
3
1
4
1
2
3
2
5
4
0
4
2
3
1
3
5
5
8
7
7
11
11
13
14
51:11
48:21
36:28
38:26
40:31
24:26
29:29
40:45
12:40
23:40
13:57
43
43
35
33
29
26
25
21
13
11
6
Raspored utakmica 21.kola: Va{ica:
Napredak - OFK Bingula, Batrovci:
Omladinac – Jednota, Gibarac: Sin|eli} – Borac, Quba: Jedinstvo – Grani~ar, Morovi}: Jedinstvo – Bratstvo,
OFK Biki} slobodan
OL IN\IJA - STARA PAZOVA
Rezultati 25. kola (12. maj): KR^EDIN: Fru{kogorac – Dunav 1:3, MARADIK: Sloga – Podunavac 6:2, ^ORTANOVCI: ^SK – @elezni~ar 0:3, NOVI KARLOVCI: Polet – Borac 9:1, Sremac (Vojka) bio je slobodan.
Rezultati 26. kola (16. maj): KR^EDIN: @elezni~ar – Polet 3:2, BELEGI[: Podunavac – ^SK 3:1, NOVI SLANKAMEN: Dunav – Sloga 4:0, NOVI SLANKAMEN: Dunav – Sloga 4:0, VOJKA: Sremac – Fru{kogorac 5:3, Borac (Jarkovci)
bio je slobodan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
@elezni~ar
Podunavac
Dunav
Sremac (-4)
Fru{kogorac
Sloga
^SK
Polet
Borac
23
23
23
23
24
23
23
23
23
18
15
13
12
10
7
7
5
3
4
3
4
5
1
5
2
3
1
1
5
6
6
13
11
14
15
19
79:30
63:29
57:29
46:33
50:44
39:47
28:79
35:48
30:88
58
48
43
37
31
26
23
18
6
Utakmice 27. kola: JARKOVCI: Borac
– @elezni~ar, NOVI KARLOVCI: Polet
– Podunavac, ^ORTANOVCI: ^SK – Dunav, MARADIK: Sloga – Sremac, Fru{kogorac (Kr~edin) je slobodan.
R.@.
OP[TINSKA LIGA PE]INCI
Rezultati 21. kola: DOWI TOVARNIK: Sloboda – Sloven 3:0 (slu`beni rezultat), SREMSKI MIHAQEVCI: Srem –
Sremac 3:2, A[AWA: Kameni – [umar
0:4, PRHOVO: Mladost – OFK Bresta~
7:3, KARLOV^I]: Lovac – Napredak 1:3,
OBRE@: Grani~ar – Vitez 1:1.
01. [umar
02. Napredak
03. Mladost
04. Sloboda
05. Srem
06. OFK Bresta~
07. Vitez
08. Grani~ar
09. Sremac
10. Lovac
11. Kameni
21
21
21
21
21
21
21
20
21
20
20
18
15
13
11
10
9
9
9
8
4
2
2 1 66:13
3 3 73:14
2 6 55:27
4 6 47:25
5 6 43:29
6 6 45:35
3 9 44:50
2 9 32:28
1 12 40:51
2 14 31:80
1 18 29:88
56
48
41
35
35
33
30
29
25
14
7
Utakmice 22. kola: SIBA^: Sloven –
Grani~ar, SUBOTI[TE: Vitez – Lovac,
POPINCI: Napredak – Mladost, DE^:
Sremac – Sloboda, OGAR: [umar – Srem,
BRESTA^: OFK Bresta~ – Kameni.
R. @.
OL SREMSKA MITROVICA
II RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Borac (VR)
OFK Bosut
Planinac
Napredak
Borac (R)
Grgurevci
10
10
10
10
10
10
8
7
4
2
2
0
1
1
2
4
3
3
1
2
4
4
5
7
29:13
27:08
16:15
08:18
13:17
07:29
25
22
14
10
9
3
OL RUMA - IRIG I RAZRED
Prevagnulo iskustvo
Pali} – Sloga (T) 1:1, Dolina – Big bul
0:2, Tekstilac Ites – Spartak (D) 2:0,
Radni~ki ([) – Ba~ka (BP) 1:1, Mladost
(BJ) – Senta 3:2, Veternik Viskol – Radni~ki (NP) 1:0, Dowi Srem – Kikinda 3:0,
Vr{ac – Metalac AV 2:0
01. Big bul
27
02. Veternik
27
03. Pali}
27
04. Dowi Srem
27
05. Radn. (NP)
27
06. Sloga (T)
27
07. Senta
27
08. Dolina
27
09. Mladost (BJ) 27
10. Tekstilac
27
11. Vr{ac
27
12. Ba~ka (BP)
27
13. Radn. ([)
27
14. Kikinda
27
15. Metalac AV (-3)27
16. Spartak (D) 27
20
20
14
15
12
11
10
11
10
11
9
9
8
8
5
4
5
3
6
2
6
8
6
3
5
1
6
5
7
7
7
1
2
4
7
10
9
8
11
13
12
15
12
13
12
12
15
22
49:18
46:21
41:23
41:26
33:28
32:30
38:34
40:37
33:37
26:31
25:34
28:32
35:41
32:45
21:38
20:65
65
63
48
47
42
41
36
36
35
34
33
32
31
31
19
13
U slede}em kolu (22/23. maja) sastaju se: Spartak (D) – Vr{ac, Metalac AV –
Dolina, Big bul – Pali}, Sloga (T) – Dowi Srem, Kikinda – Veternik Viskol,
Radni~ki (NP) – Mladost (BJ), Senta –
Radni~ki ([), Ba~ka (BP) – Tekstilac
Ites.
DOLINA – BIG BUL 0:2
(0:1)
Padina: Stadion Doline, gledalaca
300, sudija R. Mono{tori (Kikinda),
strelci: Jocovi} u 32. i Babi} u 86. minutu. @uti kartoni: V. Duda{, S. Duda{,
^erwo{ (Dolina), Savinovi} (Big bul).
Crveni karton: ^erwo{ (Dolina).
Dolina: Krivoku}a 6, ^erwo{ 6, ^i`ik 6, Radenkovi} 6, V. Duda{ 6, Nestorovski 6, Stan~i} 6 (S. Duda{ 6), Raji} 7,
Xakovi} 7, Teofanov 6 (Okuka 6), Ivani{evi} 6 (Gvozdenovi} 6).
Big Bul: Davidovi} 7, Paunovi} 6, Jocovi} 7, ^obanovi} 7, Vukobrat 7, Babi}
7, Mari~i} 6, (Sii} 6), @ivkovi} 6, Ga~i}
6 (Drobwak 6), Petkovi} 7, Trebovac 6,
(Veselinovi} 6).
U ravnopravnoj igri, gosti iz Ba~inaca
zahvaquju}i iskustvu u boqoj organizaciji igre do{li su do tri boda. Prvu priliku su imali doma}ini, ali je @i`ik bio
neprecizan. Jocovi} je u 32. minutu iz
slobodnog udarca savladao Krivoku}u. U
nastavku utakmice se vodila ravnopravna igra, Babi} je posle dobro izvedenog
kornera postigao pogodak i osigurao gostima pobedu.
RADNI^KI ([) – BA^KA
1:1 (1:1)
[id: Gradski stadion, gledalaca 300,
sudija Mastilovi} (Senta), strelci: \ori} u 40. za Radni~ki, a Vajagi} u 11. minutu za Ba~ku. @uti kartoni: Miqkovi},
@ebi}, Duki} (Radni~ki), Kova~evi}
(Ba~ka).
Radni~ki: I. Vukovi} 7, Kosanovi} 7
(Seke - ), @ebi} 6 (B. Mom~ilovi} -),
Miqkovi} 7, Vukmir 8, Jovanovi} 7, Nini} 7, B. Vukovi} 6 (Gostojevi} -), \ori} 7,
Duki} 6, \urki} 6.
Ba~ka: Kova~evi} 8, [e{um 7, Petrovi} 7, Mili~evi} 6 (Bero{ 6), Perak 7,
Zelin~evi} 8, Kozomora 6, Zec 6, Vajagi}
7 (Jovi} - ), Ivkovi} 6, Momi~ 6 (Pu|a -).
U veoma va`noj utakmici za obe ekipe,
Palan~ani su se sre}no provukli i osvojili dragoceni bod u [idu, mada to po
prikazanoj igri nisu zaslu`ili. Zahvaquju}i previdu pomo}nog sudije Cveti}anina iz Sombora, koji nije na vreme reagovao i signalizirao ofsajd poziciju, gosti su golom Vajagi}a ve} u 11. minutu do{li u vo|stvo, {to je bio hladni tu{ za
[i|ane. Od tada doma}i preuzimaju totalnu inicijativu, stvaraju povoqnije
{anse, ali ~vrsta odbrana Palan~ana na
~elu sa sigurnim golmanom Kova~evi}em
je odolevala. Tek pet minuta pre kraja
prvog dela centarfor \ori} je divnim
projektilom iskosa sa desne strane
efektnim udarcem sa strane izjedna~io
rezultat {to je bio krajwi ishod susreta.
U nastavku gosti skoro da nisu prelazili
poqe [i|ana, koji su se propisno isproma{ivali. Na su|ewe Mastilovi}a imali su i jedni i drugi dosta primedbi, jer
je po op{tem mi{qewu bio naklowen Palan~anima.
M. ]ur~i}
DOWI SREM – OFK KIKINDA
3:0 (1:0)
Pe}inci: Stadion: ’’Suva~a’’. Gledalaca: 400. Sudija: Sini{a Savi} (Novi Sad)
8,5. Strelci: Kovrlija u 28. (autogol), Berowa u 69. i Jovanovi} u 73. minutu za Dowi Srem. @uti kartoni: Markovi} (Dowi
Srem), ]eran, Cvijan (OFK Kikinda).
Dowi Srem: Varga 8, Markovi} 8, Prqevi} 8,5, Bukorac 8, Berowa 9, ]iri} 6
(To{i} 7,5), Radi{i} 8, Galin 6,5 (Jovanovi} 8), Kresojevi} 7,5, Antunov 8 (Dimitrijevi} -)
Igra~ utakmice: Milan Berowa (Dowi
Srem)
OL SREMSKA MITROVICA - PRVI RAZRED
Rezultati utakmica 20.kola: ^alma:
Sloga - Zeka Buquba{a 3:1, Jarak: Sremac – Mitros 3:1, No}aj: Zmaj – BSK 3:1,
Divo{: Hajduk – Fru{kogorac 0:1, [a{inci: Sloboda – Srem 2:2, Budu}nost
slobodna
01. Z. Buquba{a
02. Budu}nost
03. Mitros
04. Sloga (^)
05. Zmaj
06. Fru{kogorac
07. Sloboda
08. Sremac
09. Srem
10. BSK
11. Hajduk
19
18
18
18
18
18
19
18
18
18
18
15
10
10
10
8
8
5
6
3
3
2
2
6
5
4
4
2
5
1
5
4
2
2
2
3
4
6
8
9
11
10
11
14
61:23
43:14
45:21
35:13
31:26
36:33
26:37
33:47
26:43
24:49
20:74
47
36
35
34
28
26
20
19
14
13
8
Raspored utakmica 21.kola: Sremska
Ra~a: Srem – Hajduk, Man|elos: Fru{kogorac – Zmaj, Be{enovo: BSK – Sremac,
Sremska Mitrovica: Mitros – Sloga,
Ravwe: Zeka Buquba{a – Budu}nost,
Sloboda slobodan
SLOGA – ZEKA BUQUBA[A
3:1 (2:1)
Sloga: Zeqkovi}, Zec (Tot), Bogosavqevi} (Petkovi}), Filipovi}, Seku-
li}, Draganovi}, Bojani}, Vetmi} (Ra|evi}), Majstorovi}, Juri{i}, A}imovi}
Zeka: Vi}enti}, Kowevi}, Jovanovi},
Mijajlovi} (Bu~i}), Z. Stankovi}, Ivi},
Martinovi}, N. Stankovi}, Trifkovi}
(Turudi}), Todorovi}, Belovukovi} (Kuki})
Zaslu`ena pobeda Sloge protiv oslabqene ekipe iz Ravwa, koja je obezbedila prvo mesto, i ve} misli o utakmicama
bara`a za popunu Sremske lige.
M. Deli}
ZMAJ – BSK 3:1 (1:0)
No}aj: gledalaca 50; `uti kartoni:
Plemi}, Todi}, Pu{karevi} (BSK);
strelci: Toji} u 45. , Gospavi} u 74. i 76.
(Zmaj), Todi} u 81. (BSK)
Zmaj: Miqevi} 5, Vo`jakovi} 7, Toji}
8, @ivkovi} 7, Sretenovi} 7, Vuga 7, Ogwenovi} 8, Vu~enovi} 7 (Jovanovi} 8),
Stani} 7 (Mihajlo Vu~enovi} 7), Gospavi} 9. \uri} 7 (Star~evi} -)
BSK: Dragojevi} 6, T. Plemi} 5, Kova~evi} 6, Maleti} 6, Todi} 6, Ili} 6, Pu{karevi} 6, Laketi} 6, Ili} 5, Konrad 6,
D. Plemi} 6
U zaslu`enoj pobedi, doma}in je uz
malo sre}e mogao i ubedqivije da slavi.
N. Ogwenovi}
Sjajna serija pe}ina~kih ’’crvenih’’ se
nastavqa ovog prole}a! Ukupno 15. prvenstveni trijumf od toga 10. ostvaren
ovoga prole}a je za skidawe-kape dole!
Ovoga puta pred izabranicima trenera
^ede Mati}a oru`je su morali polo`iti
gosti iz Kikinde, kojima je ovaj me~ prakti~no zna~io ’’biti ili ne biti’’ u gre~evitoj brobi za opstanak u srpskoliga{kom dru{tvu.
Prvi su zapretili gosti u 3. minutu,
nakon brze kontre kikin|ana kapiten gostiju Jovica Kovrlija oprobao je udarac
ali, nedovoqan za odli~nog Vargu. Kapiten doma}ih i najboqi igra~ Milan Berowa u 9. minutu protutwao je levom stranom, idealno centrirai ali udrac glavom Nikole ]iri}a golman Hajrovi} je
odbranio. Gotovo istoventa akcija ponovila se u 17. minutu kada je Berowa ponovo bacao ’kao snopqe’’ gostuju}e odbrambene igra~e {utirao iskosa sa leve strane golman gostiju odbija loptu, ali sa metar-dva ]iri} nije bio precizan. Igrao
se 28. minut susreta kada je nastupila
erupcija odu{evqewa na stadionu pe}ina~kog srpskoliga{a. Milan Berowa je
izvrsno sa desne strane izveo korner, u
buketu igra~a odli~no je sko~io stameni
Marko Prqevi} wegov udarac na putu do
mre`e sproveo je u svoj gol kapiten kikin|ana Jovica Kovrlija.
U nastavku susreta idealnu priliku
da izjedna~i rezultat imao je centrafor
gostiju Du{an Pavlov u 68. minutu, nakon
smi{qene akcije na{ao se o~i u o~i sa
golmanom Danijelom Vargom, koji ga je
nadmudrio i efektno odbranio udarac
nogom. I kako to, po nepisanom pravilu u
fudbalu biva, onaj ko proma{i gol-prima
ga! Dakle, samo minut kasnije u 69. minutu
susreta junak nove pobede doma}ih kapiten Berowa sa nekih 25 metara uputio je
pravo topovsko |ule ka golu gostiju, brza
lopta dobila je ’’`abicu’’ i zarila se u
sam ugao golmana Ilije Hajrovi}a. Dosta
`ivosti u igru doma}ina uneo je lucidni
’’razervista’’ Dejan Jovanovi}, koji je prvo ’’vezao u ~vor’’ trojicu protivni~kih
igra~a, sna`no raspalio po lopti, koju je
Hajrovi} vrlo dobro ispod pre~ke izboksovao u korner. Me|utim, Jovanovi} je
’’gre{ku’’ ispravio samo minut kasnije kada je sa nekih 22-23 metra efektno matirao po tre}i put na ovom susretu golmana
gostiju i postavio kona~an rezultat. Do
kraja me~a bila je to igra ma~ke i mi{a,
pa su izbarnici ^ede Mati}a propustili
priliku da jo{ koji put pogode mre`u gostiju iz Kikinde.
Sima Lali}
KO[ARKA
Letwa liga
Grupa A Rezultati 2. kola - IN\IJA:
@elezni~ar 2 – ^ortanovci 82:47, [IMANOVCI: Pink – LSK 77:76, [ID: Partizan – Dunav iz Novog Slankamena
84:70. Tabela: Partizan 4 boda, Pink, Dunav, LSK i @elezni~ar 2 po 3, ^ortanovci 2 boda.
Naredno kolo: Dunav – @elezni~ar 2
, LSK – Partizan i ^SK – Pink.
Grupa B Rezultati 2. kola IRIG:Irig – Vojka 43:54,GOLUBINCI:
Jadran – Pe}inci 77:82, BANOVCI DUNAV: Banovci Dunav – Nova Pazova 2 nije odigrano. Tabela: Pe}inci 4 boda, Vojka 3, Banovci Dunav, Nova Pazova 2, Jadran i Irig po 2 boda.
R.@.
Rezultati 29. kola: STEJANOVCI:
Borac – Partizan 0:6, PLATI^EVO: Jedinstvo – Dowi Petrovci 0:0, GRABOVCI: Grani~ar – Fru{kogorac 3:0, BU\ANOVCI: Mladost – Fru{ka gora 1:1,
NIKINCI: Polet – Sremac 4:2, @ARKOVAC: Napredak – Rudar 1:3, RUMA:
Jedinstvo – Vojvodina 10:0, KRU[EDOL: Kru{edol – Hrtkovci 3:3.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Partizan
29
Rudar
29
D. Petrovci 29
Sremac
29
Hrtkovci
29
Jedinstvo (R) 29
Polet
29
Jedinstvo (P) 29
Fru{kogorac 29
Grani~ar
29
Napredak
29
Kru{edol
29
Fru{ka gora 29
Mladost
29
Vojvodina
29
Borac
29
24
22
15
16
13
13
13
12
12
11
11
9
8
6
5
1
0 5
3 4
8 6
6 7
5 11
4 12
4 12
5 12
4 13
6 12
5 13
8 12
1110
4 19
4 20
5 23
123:2372
79:24 69
59:31 53
59:41 53
47:34 44
57:55 43
44:45 43
39:44 41
48:40 40
42:37 39
56:71 38
41:45 35
37:5 35
29:71 22
23:82 19
25:95 8
Utakmice 30. kola: VITOJEVCI:
Partizan – Jedinstvo (P), HRTKOVCI:
Hrtkovci – Borac, NERADIN: Vojvodina – Kru{edol, VRDNIK: Rudar – Jedinstvo (R), DOBRINCI: Sremac – Napredak, RUMA: Fru{ka gora – Polet,
MALI RADINCI: Fru{kogorac – Mladost, DOWI PETROVCI: Dowi Petrovci – Grani~ar.
R.@.
JEDINSTVO(P) – DOWI PETROVCI
0:0 (0:0)
Plati~evo: Igrali{te Jedinstva,
gledalaca 50, sudija Marko ]ulibrk iz
Rume. @uti kartoni: Vu~kovi} i ^olakovi} iz Jedinstva.
Jedinstvo: Jandri} 6, Tadi} 6, Samarxi}, Stojanoi} 7, ^olakovi} 7, Petrovi} 7, @akula 6, Vu~kovi} 6, (Despotovi}), Kuli} 7, Stevanoi} 6 (Gvoka) i
Zuber.
Dowi Petrovci: Vasi} 8, [iqkovi}
7, Je{i} 7 (Oparu{i}), Zaki} 7, Stupar
7, [a{a 7, Mati} 6, Oparu{i} V. 7, Tadin 7 (Bursa}), Bosni} 6 i Miqkovi} 6.
Dobra igra sa dosta {ansi sa obe
strane u kojoj su gosti pokazali fer i
korektnu igru. Nere{en rezultat je realan ishod ove utakmice.
S. Brankovi}
OL RUMA - IRIG II RAZRED
Rezultati utakmica 19. kola: PAVLOVCI: Mladost – Sloga 1:7, JAZAK:
Car Uro{ – OFK Kraqevci 0:3 (slu`beni rezultat), RIVICA: Planinac –
27. oktobar 4:2, Borac (Klenak) bio je
slobodan.
1. OFK Kraqevci
40,
2. Sloga
16
3. Borac
16
4. Mladost
17
5. Car Uro{
16
6. Planinac
16
7. 27. oktobar
12
16 13 1 2
11
10
6
5
4
1
2
4
1
2
2
1
3
2
10
9
10
10
67:11
57:22
42:19
41:61
30:62
31:35
16:64
35
34
19
17
14
4
Utakmice 20. kola: KRAQEVCI:
OFK Kraqevci – Planinac, VOGAW:
Sloga – Car Uro{, KLENAK: Borac –
Mladost, 27. oktobar ([atrinci) je
slobodan.
R.@.
[email protected] PRVENSTVO U ATLETICI
Trijumf mitrova~kih
gimnazijalaca
ME\[email protected] PRVENSTVO U MALOM FUDBALU
Najboqa ekipa {kole „Jovan Popovi}“
Me|uokru`no prvenstvo u malom fudbalu odr`ano je 11. maja u Sremskoj Mitrovici, u hali Pinki. Organizator takmi~ewa je Gradska uprava za sport. Takmi~ile su se tri {kole, sa ukupno 33
u~enika.
Plasman: O[ ''Jovan Popovi}'' –
Sremska Mitrovica, O[ ''Nikola Tesla''
– Velika Reka, O[ ''Andra Sav~i}'' – Vaqevo. Prvoplasirana ekipa O[ “Jovan
Popovi}“ predvo|ena profesorom fizi~kog vaspitawa Slobodanom Stoiqkovi}em, nastupila je u sastavu: Vu~anovi} Mirko, Strni{a Dejan, Cviji} Boban, Kova~i} Aleksandar, ]iri} @ivan,
Malinovi} Marko, Eri} Nenad, ^utovi}
Milan, Markovi} Milo{, Vasi} Georgije.
Prvoplasirana ekipa mitrova~ke
{kole je obezbedila plasman na Republi~ko takmi~ewe koje se odr`ava u Trsteniku.
19. maj 2010.
Okru`no prvenstvo u atletici odr`ano je 10. maja na Atletskom stadionu u
Sremskoj Mitrovici, u organizaciji
Gradske uprave za sport. Takmi~ilo se u
sedam disciplina, a u~estvovali su u~enici osnovnih i sredwih {kola Mitrova~kog okruga.
Pioniri - Ekipno: 1. O[ “Sveti Sava’’ –
Nova Pazova, O[ “Veqko Dugo{evi}’’ –
Ruma, O[ “S. Baji}’’ – Srem. Mitrovica.
Pionirke - Ekipno: O[ “Veqko Dugo{evi}’’ – Ruma, O[ “Sveti Sava’’ – S. Mitrovica, O[ “Sveti Sava’’ – N. Pazova.
Omladinci - Ekipno: Mitrova~ka Gimnazija, Gimnazija – In|ija. Omladinke Ekipno: Mitrova~ka Gimnazija, S[
“\or|e Nato{evi}’’ – In|ija, S[ “Vuk Karaxi}’’ – S. Pazova.
STRANA 17.
SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT =
KROS RTS U RUMI
ODBOJKA[KI KLUB „PRVI TEMPO“
Uspe{no zavr{ena sezona U~estvovalo oko 5.000 u~enika
S
ve~anost povodom uspe{nog zavr{etka sezone odbojka{kog kluba
„Prvi tempo“ iz Sremske Mitrovice prire|ena je u utorak, 11. maja u
Domu u~enika. Uz dru`ewe i ve~eru,
igra~ice, roditeqi, ~lanovi kluba i
predstavnici lokalne samouprave proslavili su uspeh koji je ovaj klub postigao, a to je osvojeno tre}e mesto na tabeli Prve vojvo|anske lige i mogu}nost
prelaska u Drugu ligu Srbije.
- Na po~etku sezone smo o~ekivali da
}emo do}i do sredine tabele, me|utim
devojke su dale vi{e i na tome im ~estitam. Osvojile su tre}e mesto. Prvi
deo sezone je bio uspe{niji od drugog
dela, a sada nam ostaje bara` i da se
borimo daqe. Nadam se da }emo obezbediti prelazak u Drugu ligu Srbije – izjavio je trener `enskog OK „Prvi tempo“ Goran Prodanovi}.
Igra~ice su vi{e nego zadovoqne
postignutim uspehom i obe}avaju jo{
boqu igru naredne sezone.
- Ove sezone smo postigli jako dobar
uspeh i svi smo veoma zadovoqni. Trudili smo se, slede}a sezona }e biti
jo{ boqa i potrudi}emo se da postignemo jo{ ve}i uspeh – rekla je Ru`ica
Goran Prodanovi}
Ru`ica Jeli}
Jeli}, koja igra na poziciji prima~a.
Isto misli i kapiten „Prvog tempa“,
Marija Simi}.
- Zadovoqna sam na{im uspehom.
Igrale smo dobro, bile smo slo`ne i
to je dovelo do uspeha – isti~e Marija
Simi}.
Klub „Prvi tempo“ postoji ve} pet
godina i broji oko 250 de~aka i devoj~ica. Rad u klubu se pre svega zasniva
na mla|oj kategoriji, ali starije igra~ice i igra~i posti`u zna~ajne rezultate. Tre}e mesto koje su postigle od-
Marija Simi}
bojka{ice ovog kluba, kao i nagove{taj
da }e nakon bara`a uspeti da se plasiraju u Drugu ligu Srbije je najve}i uspeh
koji je OK „Prvi tempo“ do sada ostvario.
Ispred lokalne samouprave sve~anosti je prisustvovao Zoran Mi{~evi}, zamenik predsednika Skup{tine
grada koji je naglasio, da lokalna samouprava podr`ava rad Odbojka{kog
kluba „Prvi tempo“ i po`eleo im u narednom periodu puno sportskih uspeha.
B. Selakovi}
SIMULTANKA U RUMSKOM KULTURNOM CENTRU
Osnovci protiv Alise
U
organizaciji [ah kluba “Sloven” i
Saveza sportova rumske op{tine, a
pod pokroviteqstvom Odeqewa za
dru{tvene delatnosti Op{tinske uprave, u subotu, 15. maja je u Kulturnom centru
odigrana simultanka 20 najboqih {ahista iz ~etiri gradske osnovne {kole sa
velemajstorima Alisom Mari} i Aleksandrom Matanovi}em.
U~esnicima simultanke i gostima se
obratio Zoran Radosavqevi}, predsednik [ah kluba “Sloven” koji je istakao
zna~aj ovakvih susreta za edukovawe mladih {ahista, uz `equ da neko od u~esnika u budu}nosti krene stopama velemajstora Mari} i Matanovi}.
- Drago mi je da danas u Rumi imamo dve
legende {aha, a na nama je da ovu drevnu
igru propagiramo me|u mladima. Biv{a
SFRJ bila me|u svetskim silama kada je
{ah u pitawu, a na nama je da poku{amo da
tu poziciju i povratimo - rekao je Goran
Vukovi}, predsednik rumske op{tine.
Velemajstor Aleksandar Matanovi} je
ukazao da se u mnogim zemqama ula`u na-
Jedan rumski remi - Alisa i Obrad
pori da se {to vi{e |aka bavi {ahom, jer
po pravilu, dobar {ahista je i dobar matemati~ar i dobar |ak.
- [ah u~i da po{tujemo sagovornika i
da od vi{e mogu}nosti izaberemo najboqu, kao i da razlikuje bitno od sporednog
- rekao je Matanovi}.
U skladu sa wegovom najavom da ne}e
biti popu{tawa rumskim osnovcima, od
20 u~esnika remi je izborio samo jedan,
Obrad Sre}o, u~enik sedmog razreda O[
“Ivo Lola Ribar”.
- Trenirao sam tri godine u [ah klubu
“Sloven”, a sada redovno igram preko interneta. Ne znam da li }u daqe trenirati, ali }u sigurno {ah igrati rekreativno
- rekao nam je Obrad koji je bio ponosan
{to je sa velemajstorom Alisom Mari} izborio remi.
Alisa Mari} je posle odigrane simultanke izrazila zadovoqstvo {to je pozvana u Rumi i istakla da su ona i Matanovi} igrali sa perspektivnim {ahistima.
- Mislim da su partije bile dobre i deca su pokazala izuzetnu borbenost i ve}
dovoqno {ahovsko znawe. Jedan u~esnik
je izvukao remi, mogao je jo{ jedan, ali je
odbio, pa je na kraju, izgubio. Time su pokazali i veliku borbenost. Ovakve simultanke su dobre da se promovi{e {ah i
da deca imaju prilike da vide kako igra
iskusan i dobar {ahista, da se oprobaju i
nau~e jo{ pone{to iz takve partije - rekla je za na{e novine Alisa Mari}. S.X.
VETERANI JEDINSTVA GOSTOVALI U SLOVA^KOJ
Grade novi most prijateqstva
Ono {to ne mogu mla|i, polazi za rukom veteranima Jedinstva koji su se potrudili da unesu bar malo radosti u oronuli staropazova~ki fudbal.
Ovih majskih dana, biv{i igra~i Jedinstva odazvali su se pozivu iz Republike Slova~ke da zajedno sa ekipom iz
Srebrenice u~estvuju na Me|unarodnom
turniru u malom fudbalu pod nazivom
„Turew 2010“. Inicijator ovog gostovawa
dve nekada pobratimqene op{tine bio je
biv{i predsednik srebreni~kog gubera
Muradif Pa{agi}, sada uspe{ni privrednik i politi~ar u Slova~koj. Bila je
to i prilika da se sa sada{wim predsednikom Abdurahamom Malki}em postigne
dogovor o gra|ewu novog mosta prijateqstva izme|u sportske Srebrenice i Stare Pazove prekinutog zbog rata u BiH. O
ovim namerama veterani Jedinstva izvesti}e i Ministarstvo omladine i sporta
Srbije.
Turnir u op{tinskom mestu Turen (srez
Senec) pokraj Bratislave okupio je pored
gostuju}ih i dve doma}e ekipe, a na otvarawu su pored gradona~elnice Turewa
Gabrijele Matu{ove, bili i slavni topxija reprezentacije ^SSR Jozef Adamec
i fudbaler Jan Popoluhar. Kao specijalan gost pojavio se i Juraj ^opej biv{i
vratar Petr`alke, kod nas upam}en po
odbrani dva penaltika na utakmici beogradskog Partizana i Artmedije.
Iako po godinama najstariji, Staropa-
Veterani Jedinstva: stoje s leva Mi{a Hric, Hviezdoslav, ^melik,
Milan Muixa, Milorad Bosan~i}, ~u~e: Petar Milisav, Radoslav Radoj~i},
Aleksandar i Radomir Bal~ak, Milan Prodanovi}
zov~ani se nisu obrukali i pobrali su
simpatije gledalaca. U prvom susretu sa
Srebrenicom izgubili su 3:8 (0:4), ali su
u borbi za tre}e mesto nadmo}no su savladali doma}i sastav fudbalera Senca. U
finalu, Srebreni~ani su se predstavili
u najlep{em svetlu i pobedili doma}i
tim Turew sa 13:8 i osvojili veliki prelazni i pehar turnira. Pazov~ani su bili
zadovoqni osvajawem pehara za tre}e mesto, kao i pozivom da zajedno sa Srebrenicom u~estvuju na narednom turniru
2011. godine.
Veterani Jedinstva planiraju da tokom jula u pro{irenom sastavu gostuju u
Srebrenici i time postave nove temeqe
saradwe dva grada.
M. Bzovski
KROS RTS U SREMSKOJ MITROVICI
Na ciqu 3.350 u~enika
Gradska uprava za obrazovawe, kulturu
i sport u saradwi sa Ustanovom Atletski
stadion, a pod pokroviteqstvom Ministarstva prosvete i Ministarstva omladine i sporta, organizovala je „ KROS
RTS KROZ SRBIJU“ na Spomen grobqu
dana 14. maja (petak) u vremenu od 10.00 do
12.30 ~asova. U~estvovale su gradske
osnovne i sredwe {kole, dok je mati~na
{kola u La}arku, Martincima i Kuzminu,
kao i podru~ne {kole, odr`ale kros u
svojim {kolama ( 725 u~enika ). U~estvovalo je ukupno 2.538 u~enika osnovnih i 87
u~enika sredwih {kola na centralnom
krosu na Spomen grobqu.
B.B.
18. STRANA
Goran Vukovi} uru~uje diplome najboqim u~esnicima
T
radicionalni, dvadeseti po redu, “Kros RTS kroz Srbiju” odr`an je u petak, 14. maja u Rumi,
istovremeno kada i u 150 op{tinskih
centara u Srbiji. U 24 kategorije u~estvovalo je oko 5.000 rumskih osnovaca i sredwo{kolaca. Kros RTS-a je i
najve}a {kolska trka u Evropi, tradicionalno se odr`ava pod pokroviteqstvom Ministarstva prosvete, a ove
godine ga je ministar prosvete @arko
Obradovi} otvorio iz studija Radio
Beograda.
Kros u Rumi je zapo~eo trkom devoj~ica i de~aka iz “Poletarca”, a potom
ga je otvorio Goran Vukovi}, predsednik rumske op{tine.
- Na ovom krosu tr~i cela Srbija, a
Ruma ima oko 5.000 takmi~ara. Do sada
nije zabele`eno da na jednom mestu
ima toliko u~esnika, a ja im `elim da
ovo bude samo po~etak wihovog bavqewa fizi~kim aktivnostima, jer pored
igre i kompjutera, podjednako je va`no
baviti se i sportom. Dajte sve od sebe,
a najboqi neka pobede - poru~io je Goran Vukovi}.
Po tri najuspe{nija takmi~ara u
svakoj kategoriji stekla su pravo u~e{}a na zavr{nom takmi~ewu u In|iji.
Pored In|ije, zavr{na takmi~ewa bi}e odr`ana i u Beogradu, Leskovcu i
Zaje~aru.
S. X.
POLUFINALE KUPA OFL PE]INCI
Popinci u finalu!
Ogar: stadion [umara, gledalaca 150. Sudija Sremac
(Ruma).
FK [umar: Raki} 8, Radoj~i} 7, Dupor 7, Vra~evi} 7,
Dragosavac 7,5 (M. Mitrovi}),
Ivani{ 7 (Teodorovi}), Obradovi} 7, G. Mili~evi} (Jar~anin 7,5), Marjanovi} 7, N. Mitrovi} 7,5, Z. Mili~evi} 7.
FK Napredak: Rogi} 9, Baki} 8, Gojkovi} B. 7,5, [arec
7,5, Ninkovi} 8, Kokanovi} 7,5,
Jovanovi} B 7,5, Stoj~evi} 7,5
(Jovanovi} Q. 7,5), Pilka 8,
Tica 8, Gojkovi} I. 7,5.
Igra~ utakmice: Rogi}
[ampioni, [ampioni…odjekivala je pesma navija~a,
ali i igra~a, u Popincima do duboko u
no}. Popinci su uspeli da iz tre}eg puta
u posledwih mesec dana pobede direktnog rivala na svim poqima ove godine,
ekipu [umara iz Ogara. Prvo u op{tinskom finalu Lav kupu Srbije, tada je [umar bio boqi nakon izvo|ewa jedanaesteraca, pa onda u prvenstvu kada se gotovo odlu~ivalo o {ampionu OFL Pe}inci, opet je [umar bio boqi, dodu{e odlukama sudija, jer je sviran prekid kod rezultata 0 : 0 i spornog penala za doma}ine. I kona~no u polufinalu kupa OFL
Pe}inci, ponovo su se susrele ove dve
ekipe i posle jedanaesteraca boqi su bili gosti iz Popinaca. Iako nije bilo golova, utakmica je bila vi{e nego uzbudqiva. U prvom poluvremenu totalna
nadmo} doma}ina, re|ale su se {anse kao
na traci, igralo se samo pred golom Po-
pin~ana. Izdvajamo neke akcije: u 27. minutu neverovatan
“volej” Mitrovi}a sa nekih 18
metara, ali i neverovatna reakcija Rogi}a, koji je uspeo da
skrene loptu toliko da pogodi
pre~ku. U 38. minutu Marjanovi} uspeva da se iskrade ~uvarima, izlazi “jedan na jedan”
sa Rogi}em, i opet je pre~ka
bila saveznik gostiju…
Na poluvremenu trener doma}ih [teti} (zamenio trenera Mijailovi}a) uvodi dvojicu
najiskusnijih na teren, Jar~anina i Todorovi}a, prebacuje
sve napade na desnu stranu,
lako probija po strani, ali neprecizni centar{utevi su laki plen golmana Rogi}a. Na drugoj strani
trener Opa~i} mewa taktiku, i me{a
igra~e. Napredak se budi i odli~nim
kontrama preti doma}inima, tri puta se
u odli~nim {ansama nalazio Ilija Gojkovi}, ali nije imao zavr{nicu. Za 90 minuta nije bilo golova, pa se pristupilo izvo|ewu penala. Interesantan podatak je
i taj, da u tri utakmice, tj. 270 minuta nije bilo gola iz igre.
Gosti iz Popinaca su u ovoj utakmici
imali sjajnog golmana Rogi}a, koji je odbranio tri penala i odveo Napredak u
finale OFL Pe}inci, koje nisu osvojili
od 89 godine.
Ne bi bilo fer ne spomenuti najpravi~nijeg ~oveka ove utakmice, sudiju
Sremca, koji je u vi{e navrata izmamio
aplauze publike i igra~a, {to se zaista
retko vi|a na na{im terenima.
ME\UNARODNI TURNIR U [AHU
Staropazov~ani nastavqaju tradiciju
P
ored turnira u Senti i Stara Pazova se mo`e pohvaliti organizacijom tradicionalnog me|unarodnog trurnira.
- Definitivno je odlu~eno da se krene s poslovima oko organizacije 5. Me|unarodnog velemajstorskog Ilindanskog
turnira - ka`e predsednik [K Stara Pazova Jovan Miqkovi} - Ove godine turnir ~e po~eti ne{to kasnije 1. ili 2. avgusta, kako bi se izbeglo poklapawe sa
Me|unarodnim prvenstvom Vojvodine.
Na{ klub je, kao i do sada organizator, a
pokroviteqi su MZ Stara Pazova i Op{tina Stara Pazova. Predstoje nam razgovori i sa predstavnicima Op{tine Pe}inci koji su pro{le godine bili pokroviteqi, a jedna od grupa turnira je igrana u Pe}incima. Nadamo se da }emo nastaviti saradwu. Razlog vi{e za to, je
nagli razvoj {ahovskog `ivota u ovoj sredini, kroz reaktivawe [ahovskog kluba
Pe}inci.
R. @.
Jovan Miqkovi},
predsednik [K Stara Pazova
19. maj 2010.
JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA ZA IZGRADWU GRADA SREMSKA MITROVICA
Na osnovu Odluke o zakupu gara`a JP Direkcija za izgradwu Op{tine Sremska Mitrovica
(“Slu`beni list Op{tina Srema”, broj 14/2003, i 16/2004), JP Direkcija za izgradwu Grada Sremska Mitrovica raspisuje:
O G L A S
RADI DAVAWA U ZAKUP [email protected] LICITACIJOM – PRIKUPQAWEM PISMENIH PONUDA –
NA NEODRE\ENO VREME
I lokacija
povr{ina
m2
tip
po~etna mese~na zakupnina din./m2
bez PDV-a
Naseqe ”Dekanske ba{te”
broj 72
zidana
12,55
51,50 din
Naseqe “Matije Hu|i”
broj 103
zidana
11,00
51,50 din
Gara`e se izdaju na neodre|eno vreme:
II PRAVO U^E[]A na licitaciji ima lice koje ispuwava uslove :
1. Da je vlasnik putni~kog automobila (Dokaz: kopija saobra}ajne dozvole);
2. Da ima prebivali{te na teritoriji Grada Sremska Mitrovica (Dokaz:
kopija li~ne karte);
- overa kopija se vr{i u Direkciji
3. Da nije Zakupac gara`e ~iji je korisnik Direkcija, a ukoliko jeste uz
prijavu za Oglas podnosi predlog za otkaz Ugovora o zakupu gara`e pod
uslovom da je od dana zakqu~ewa Ugovora proteklo najmawe {est meseci (Dokaz: Potvrda Direkcije);
4. Da nije du`nik Direkciji (Dokaz: Potvrda Direkcije).
Gara`a se ne}e dodeliti u zakup licu ~iji je Ugovor o zakupu prestao
usled neizvr{avawa ugovorenih obaveza u roku od pet godina od dana pre-
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
Gradska uprava za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine Grada Sremska Mitrovica na
osnovu ~lana 10. Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik RS" broj
135/04 i 36/09 ) objavquje,
stanka Ugovora, odnosno licu protiv koga je u toku ili je okon~an izvr{ni
postupak iseqewem i to u roku od pet godina od dana pokretawa izvr{nog
postupka.
III Najpovoqnijim Ponu|a~ima smatra se lice koje je ponudilo najvi{u zakupninu.
Izlicitirana zakupnina se uskla|uje sa rastom cena na malo u Republici prema statisti~kim pokazateqima. Korekcija se vr{i kad rast cena
pre|e 5 % .
IV Rok za Ponude je 15 dana od dana objavqivawa.
Rok za Ponude isti~e 03.06.2010.godine.
V U~esnik licitacije, koji dobije u zakup gara`u, pre potpisivawa
Ugovora, du`an je da uplati izlicitiranu zakupninu za tri (3) meseca unapred.
VI PDV PLA]A ZAKUPAC.
Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom za koju gara`u se
Ponuda podnosi, li~no ili po{tom – preporu~eno, na adresu:
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU GRADA SREMSKA MITROVICA, Sremska Mitrovica, ulica Kraqa Petra Prvog broj 5.
Nepotpune i neblagovremene Ponude se ne razmatraju.
Javno otvarawe Ponuda obavi}e se 04.06.2010.godine u 11,00 ~asova
u prostorijama JP Direkcije za izgradwu Grada Sremska Mitrovica,
Sremska Mitrovica, ulica Kraqa Petra Prvog broj 5.
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU
I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
objavquje
OBAVE[TEWE
JAVNI OGLAS
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLU^IVAWE O POTREBI PROCENE
UTICAJA PROJEKTA NA @IVOTNU SREDINU
Obave{tava se javnost da je nosilac projekta TELENOR d.o.o,Omladinskih brigada
90, Novi Beograd, podneo zahtev za odlu~ivawe o potrebi procene uticaja na `ivotnu
sredinu, Projekta bazna stanica mobilne
telefonije na lokaciji „Man|elos“,Sremska Mitrovica, ~ija realizacija se planira
na katastarskoj parceli br.1441 k.o. Man|elos.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, mo`e se izvr{iti u
prostorijama Gradske uprave za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine ( soba broj
39),u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimi-
trija 13, u periodu od 20.05.2010.godine do
31.05.2010.godine, u vremenu od 10 do14 ~asova.
Svi zainteresovani mogu u roku od 10 dana od dana objavqivawa ovog obave{tewa
dostaviti svoje mi{qewe u pisanoj formi
Gradskoj upravi za poqoprivredu i za{titu
`ivotne sredine, Grada Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija broj 13.
Ovaj organ }e u roku od 15 dana od dana
isteka roka iz stava 3. ovog obave{tewa doneti odluku o tome da li je za predlo`eni
projekat potrebna procena uticaja na `ivotnu sredinu.
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU
I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
objavquje
JAVNI
OGLAS
O DATOJ SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA @IVOTNU SREDINU
PROJEKTA,RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „^ALMA“ SM67 SREMSKA
MITROVICA, NA KATASTARSKOJ PARCELI BR. 1992/6 K.O. ^ALMA
1.Investitor, Preduze}e za telekomunikacije „TELEKOM SRBIJA“a.d. Direkcija za
tehniku, Bulevar Umetnosti br.16a, Beograd planira postavqawe radio bazne stanice mobilne telefonije „^ALMA“SM67
Sremska Mitrovica, na katastarskoj parceli br.1992/6 k.o. ^alma.
19. maj 2010.
2.Na osnovu izve{taja Tehni~ke komisije
broj 06-69/2010-XI odr`ane dana 10.05.2010
godine, Gradska uprava za poqoprivredu i
za{titu `ivotne sredine donela je re{ewe
broj 501-57/2010- XI kojim se daje saglasnost
na studiju o proceni uticaja, projekta, radio bazna stanica mobilne telefonije
"^alma" SM67 Sremska Mitrovica.
O DATOJ SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA @IVOTNU SREDINU
PROJEKTA,RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „GRGUREVCI“ SM63
SREMSKA MITROVICA, NA KATASTARSKOJ PARCELI BR. 2569 K.O. GRGUREVCI
1. Investitor, Preduze}e za telekomunikacije „TELEKOM SRBIJA“a.d. Direkcija za tehniku, Bulevar Umetnosti
br.16a, Beograd planira postavqawe radio bazne stanice mobilne telefonije
„GRGUREVCI“SM63 Sremska Mitrovica,
na katastarskoj parceli br.2569 k.o. Grgurevci.
2. Na osnovu izve{taja Tehni~ke komisije
broj 06-69/2010-XI odr`ane dana 10.05.2010
godine, Gradska uprava za poqoprivredu i
za{titu `ivotne sredine donela je re{ewe
broj 501-58/2010- XI kojim se daje saglasnost
na studiju o proceni uticaja, projekta, radio bazna stanica mobilne telefonije
"Grgurevci" SM63 Sremska Mitrovica.
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU
I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU
I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
objavquje
objavquje
OBAVE[TEWE
O DONETOJ ODLUCI U POSTUPKU ODLU^IVAWA O POTREBI PROCENE UTICAJA NA @IVOTNU SREDINU
U postupku odlu~ivawa o potrebi procene uticaja na `ivotnu sredinu, sprovedenom na zahtev nosioca projekta
operatera,“VIP MOBILE“d.o.o., Omladinskih brigada
br.21, utvr|eno je re{ewem broj 501-67/2010-XI od
13.05.2010.god, da za predmetni projekat radio-bazna
stanica za mobilnu telefoniju „SM_Sremska Mitrovica_Timo?ke divizije“-NS2105_04Sremska Mitrovica, katastarska
parcela br.5500/5 k.o. Sremska Mitrovica potrebna je
procena uticaja na `ivotnu sredinu.Odlukom kojom se
utvr|uje da je potrebna procena uticaja datog projekta na
`ivotnu sredinu, istovremeno se odre|uje obim i sadr`aj Studije o proceni uticaja.
Protiv ovog re{ewa zainteresovana javnost mo`e izjaviti `albu Pokrajinskom sekretarijatu za `ivotnu
sredinu i odr`ivi razvoj u Novom Sadu, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavqivawa ovog obave{tewa.
Obave{tewe se objavquje na osnovu ~lana 10. stav 7.
Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Slu`beni
glasnik Republike Srbije",broj 135/04, 36/09).
OBAVE[TEWE
O DONETOJ ODLUCI U POSTUPKU
ODLU^IVAWA O POTREBI PROCENE
UTICAJA NA @IVOTNU SREDINU
U postupku odlu~ivawa o potrebi procene uticaja na
`ivotnu sredinu, sprovedenom na zahtev nosioca projekta Preduze}a za telekomunikacije,“Telekom Srbija“
a.d. Direkcija za tehniku, Novi Beograd, Bulevar Umetnosti br.16a, utvr|eno je re{ewem broj 501-70/2010-XI od
13.05.2010.god, da za predmetni projekat radio-bazna
stanica za mobilnu telefoniju „SM-Kralja Petra I-Telekom"-SM82, SMN82, SMU82,ulica Kraqa Petra I br.2, na
katastarskoj parceli br.4309/1, k.o. Sremska Mitrovica,
potrebna je procena uticaja na `ivotnu sredinu.
Protiv ovog re{ewa zainteresovana javnost mo`e izjaviti `albu Pokrajinskom sekretarijatu za `ivotnu
sredinu i odr`ivi razvoj u Novom Sadu, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavqivawa ovog obave{tewa.
Obave{tewe se objavquje na osnovu ~lana 10. stav 7.
Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik Republike Srbije",broj 135/04, 36/09).398-15
STRANA 19.
OGLASI
KU]E
KU]E- -STANOVI
STANOVI
• Izdajem jednosoban stan kod
Bolnice 40 m2 centralno grejawe, tel. 621-520, 064/419-80-93
• Izdajem jednosoban stan 40 m2 ,
Sportski centar, toplovod, 625364
• Izdajem dvosoban name{ten
dvori{ni stan, tel. 022/622-032,
064/37-66-192
• Izdajem jednosoban name{ten
stan sa cg u nasequ Kamewar,
tel. 064/345-33-48
• Izdajem dvosoban stan u nasequ KPD na prvom spratu sa gara`om, 064/33-78-35
• Izdajem u zakup name{ten jednoiposoban stan u N.Beogradu J.
Gagarina 169 od 1. juna 2010. godine (Blok 45) tel. 062/340-780
• Prodajem stan u Novom Sadu
ili mewam za ku}u u Sremskoj
Mitrovici, po dogovoru, tel.
064/178-33-98
• Izdajem nov name{ten jednosoban stan za dve devojke nepu{a~e u Novom sadu kod Futo{ke pijace od 1.6.2010. tel. 063/81-44931
• Izdajem jednoiposoban stan u
nasequ Stari most useqiv od
1.6. tel. 064/093-66-15
• Izdajem ku}u za stanovawe u
La}arku, tel. 063/76-94-395
• Izdajem nename{tenu garsoweru, grejawe toplifikacija u nasequ M. Hu|i 5 sprat, na du`e
vreme, tel. 064/193-10-48
• Prodajem jednosoban kompletno name{ten stan 45 m2 sa cg 4
sprat naseqe M.Hu|i, tel.
064/280-97-53
• Izdajem ku}u, local i perionicu u Bulevaru Konstantina Velikog br. 81 tel. 064/193-11-86
• Izdajem jednosoban stan u Kamewaru sa centralnim grejawem
i klimom ~etvrti sprat, 065/63058-70
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u Novom Sadu drugi sprat,
kod @elezni~ke stanice, tel.
672-962
• Izdajem jednosoban name{ten
komforan stan u Novom Sadu u
Kisa~koj ulici tel. 064/317-7273
• Izdaje se dvosoban stan u nasqu M.Hu|i 59/5, tel. 064/837-2284, \or|e
• Prodajem stan 56 m2 sa parnim
grejawem u nasequ KPD Zmaj Ogweni Vuk 10, prizemqe, cena po
dogovoru svati od 8 do 21 sat
tel. 630-035
20. STRANA
• Izdajem dvosoban stan sa gara`om u nasequ KPD prvi sprat,
tel. 064/337-86-35
• Prodajem ku}u u Kuzminu na
sprat 150 m2 na 8 ari placa novogradwa, gara`a svi prate}i
objekti grejawe na ~vrsto gorivo,
cena po dogovoru, tel. 060/71219-66, 022/640-090,
• Prodajem stariju ku}u u Kuzminu zapo~eto renovirawe u centru
cena 5000 evra, tel. 060/01-08992, 640-090
• Izdajem dvosoban name{ten
stan u Nasequ M. Hu|i, tel.
064/317-73-77, 611-016
• Povoqno prodeajem mawu ku}u
(polovina renovirana) u La}arku, tel. 064/96-03-789 i 060/55-44909, Mile
• Izdajem garsoweru 25 m2 u Novom Sadu, prvi sprat, cena 150
evra, tel. 064/420-23-57
• Prodajem dvosoban stan 57m2 u
nasequ M.Hu|i, cena 30.000 evra
tel. 626-025, 063/17-17-901
• Izdaje se deo ku}e, naseqe Mala Bosna tel. 022/630-888
• Izdajem jednosoban name{ten
stan sa centralnim grejawem vrlo povoqno slobodan od 1. maja,
tel. 622-475
• Prodajem ku}u u centru
Srem.Mitrovice Svetla 4 kod
mosta, tel.639-007
• Izdajem sobe devojkama i u~enicama u centru sopstveno kupatilo i kuhiwa Svetla 4 kod mosta, tel. 639-007
• Prodajem stan u Novom Sadu
Bulevar oslobo|ewa tel. 061/19525-21
• Kupujem ku}u u {irem centru
Sremske
Mitrovice,
tel.
064/178-33-98
• Prodajem sprat sa potkrovqem
u centru 250 m2 Svetla 4 kod mosta, tel. 639-007
• Izdajem svosoban name{ten
stan u centru grada cena 150
evra, tel. 063/17-17-901
• Izdajem nename{ten jednosoban stan u nasequ Orao drugi
sprat, 625-482, 063/78-70-437
• Prodajem stan 51m2 u nasequ
M. Hu|i u potpunosti renoviran,
640-462
• Izdajem dvosoban stan u nasequ Stari most, kod kru`nog toka, na du`e vreme, tel. 064/21140-35
• Izdajem ve}u garsoweru, mo`e
i za u~enice, Mato{eva 49 a, tel.
069/640-443, 640-443
• Prodajem garsoweru u [e}er
sokaku 25m2 cena 15.000 evra,
tel. 626-025, 063/17-17-901
Tel/faks:
022/610-069
022/610-070
022/624-657
Javno preduze}e za distribuciju prirodnog gasa
Sremska Mitrovica
Trg Vojvo|anskih brigada 14/I
De`urni: 064/889-45-80
Mob: 064/889-45-81
[email protected]
• Izdajem na du`i period name{tenu garsoweru u nasequ M.Hu|i, tel. 063/195-20-25
• Izdajem jednosoban name{ten
stan sa centralnim grejawem kod
Sportske hale, tel. 022/624-646,
064/506-32-36
• Potreban dvosoban ili jednoiposoban stan nename{ten, tel.
065/261-09-83
• Izdajem dvosoban name{ten
stan u nasequ M.Hu|i, tel. 611016, 064/191-60-00
• Izdajem prazan ve}i jednosoban stan, tel. 063/86-25-699
• Prodajem stan u Barajevu 57,66
m2, mogu}nost pro{irewa ili zamena za ku}u u Srem.Mitrovici
ili La}arku, povoqno, tel.
064/450-26-81
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici u
blizini pe{a~kog mosta tel.
064/450-19-80,
• Izdajem name{ten jednosoban
komforan dvori{ni stan sa posebnim ulazom , tel. 625-355,
064/39-12-429
• Izdajem name{tenu garsoweru
pored Medicinske {kole mo`e i
za sezonske radnike, tel. 063/8823-767
• Kupujem ku}u oko 90 m2, u Sremskoj Mitrovici ili La}arku, tel.
063/71-97-993
• Prodajem garsoweru 25 m2 visoko prizemqe u Novom Sadu na
Bulevaru Evrope, odvojena kuhiwa, gradsko grejawe topla voda
klima, kablovska telefon useqiva cena 30000 evra fiksno,
tel. 064/321-22-97
• Izdajem mawu name{tenu ku}u
u S.Mitrovici, tel. 060/621-1270
• Veoma povoqno prodajem noviju ku}u na Crvenoj ~esmi sa tri
stambene jedinice 160, 85, i 26
m2, sa pomo}nim objektima, mo`e
i zamena za dva dvosobna stana
novije gradwe, tel. 022/614-491,
064/18-16-561
• Mewa se mali jednosoban komforan prizemni stan sa mogu}no{}u dogradwe kod {kole Sveti
Sava za jednosoban stan u
nasqwima M. Hu|i, Stari most,
Dekancu, tel. 064/936-83-75
• Prodaje se povoqno jednosoban
stan 48 m2 u Novom Sadu Rumena~ki put 17 tel. 063/721-43-89
• Izdajem dvosoban komforan
stan u centru u~enicama – studentkiwama,
tel.
657-440,
062/873-10-97
• Izdajem potpuno nov kompletno
name{ten stan Kraqa Petra Prvog 50 m2, centralno grejawe –
gas, klima dve terase interfon,
drugi sprat, tel. 064/889-45-44
• Na prodaju ku}a u [a{incima –
hitno, novogradwa 130 m2, centralno grejawe, tel. 062/184-1021
• Izdajem potpuno name{ten jednosoban stan u nasequ M.Hu|i
kod ~esme, tel. 063/31-65-89,
022/611-980
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u nasequ Orao, tel. 063/80843-52
• Prodajem garsoweru u nasequ
Orao u Srem. Mitrovici, tel.
065/523-38-22, 022/650-116
• Izdajem jednosoban name{ten
stan sa centralnim grejawem kod
Bolnice i gara`u kod Sportskog
centra, tel. 022/664-834, 064/2897-639
Zmaj Jovina 26, Sremska Mitrovica
PREDUZE]E ZA PROIZVODWU I DISTRIBUCIJU
TOPLOTNE ENERGIJE
www.smtoplana.co.yu
Obave{tewe
potro{a~ima
Sve prijave kvarova na instalacijama centralnog
grejawa objekata na sistemu daqinskog grejawa mogu
se prijaviti u periodu od 6 do 21 ~as svakog dana u
toku grejne sezone na telefone:
612 - 694, 610 - 584
Molimo potro{a~e da redovno izmiruju svoje
obaveze kako bi izbegli neprijatnosti iskqu~ewa sa
toplovodne mre`e.
• Izdajem name{tenu garsoweru
u novom objektu sa c.grejawem jednoj osobi nepu{a~u, tel. 064/45126-14, 022/626-700
• Prodajem dvosoban stan u izgradwi u S.Mitrovici, tel. 624828
• Izdajem name{ten dvosoban
stan u SM u nasequ M.Hu|i kod
kru`nog toka , poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, grejawe, telefon, kablovska TV, tel. 063/534643
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u sklopu ku}e sa zasebnim
ulazom cena 120 evra plus depozit, tel. 627-091, 064/535-14-22
• Izdajem nename{tenu garsoweru u nasequ Orao u Srem. Mitrovici, tel. 065/523-38-22, 650-116
• Izdajem name{tenu garsoweru
sa centralnim grejawem u nasequ Pejton, tel. 628-015, 062/411835
• Izdajem dvosoban nename{ten
jednosoban stan u naseu M.Hu|i u
Sremskoj Mitrovici, tel. 639029
• Prodajem ku}u na 18 ari placa
u strogom centru Kraqevaca,
tel. 011/260-53-06, 064/448-19-54
• Prodajem dvoiposoban stan u
Kamewaru 641-009, 063/118-0078
• Prodajem ili mewam ku}u u
Man|elosu za stan ili ku}u u
Srem.Mitrovici, tel. 681-649
• Izdajem name{ten dvori{ni
stan u centru Srem.Mitrovice sa
centralnim grejawem, tel. 628760
• Izdajem garsoweru u Novom Sadu, tel. 064/037-03-40
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u Sremskoj Mitrovici, pogled na centar, tel. 065/651-9517, 615-429
• Izdajem komfornu ku}u oko 100
m2, grejawe na gas ili ~vrsto gorivo u blizini Bolnice, tel.
625-937
• Izdajem ve}i jednosoban stan u
stogom centru Srem.Mitrovice
kod Muzi~ke {kole, tel. 627-725
• Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici useqiva odmah, 31.000
evra, tel. 626-025, 063/17-17-901
• Prodajem dvosoban stan u
Sremskoj Mitrovici naseqe
M.Hu|i, renoviran, tel. 626-025
063/17-17-901
• Hitno prodajem nov stan u
Sremskoj Mitrovici, potkrovqe,
30 - 35 m2, tel. 064/505-19-70
• Hitno prodajem nov stan u
Sremskoj Mitrovici, 50 m2, tel.
069/212-01-03
• Ku}a na prodaje ulica 1. novembar 351 180 m2 La}arak, 061/2080-627
• Izdajem jednosoban stan, tel.
617-882
• Prodajem dvosoban sre|enstan
naseqe M.Hu|i prvi sprat, tel.
626-025
• Izdajem name{ten dvosoban
stan kod sportskog centra od 1.
marta 2010. god. tel. 063/78-55835, 611-708
• Prodajem ~etvorosoban lepo
renoviran stan povr{ine 120 m2
sa centralnim grejawem i velikim podrumom u nasequ KPD povoqno, tel. 064/280-97-53
• Prodajem nedovr{enu ku}u u
nasequ 25. maj na 5 ari placa,
tel. 064/53-66-433
• Prodajem ukwi`en dvosoban
stan u Sremskoj Mitrovici, centar, naseqe M.Hu|i, pored obdani{ta i {kole, prvi sprat, 54
m2, tel. 064/141-38-08, 626-315,
063/582-857
• Izdajem dvosoban name{ten
stan centar grada, tel. 063/1717-901
• Kupujem ku}u u Velikim Radincima na ve}em placu, tel.
064/150-70-21
• Izdajem nename{ten stan Solarski trg, tel. 667-920
• U Subotici izdajem jednosoban
name{ten stan, klima, kablovska, tel. 022/626-779, 069/110-7949
• Izdajem name{ten dvosoban
stan na Krwa~i–Beograd, preko
puta poqoprivredne {kole, pogodan za u~enike i studente, cena 150 evra, tel. 022/663-355,
066/143-916
• Izdajem dvosoban name{ten
stan u nasequ M.Hu|i, tel.
063/569-061
• Izdajem jednosoban stan u centru S.Mitrovice novogradwa,
tel. 061/30-20-696
• Prodajem ku}u na Crvenoj ~esmi tel. 061/30-20-696
• Izdajem name{ten dvosoban
stan u S.Mitrovici, tel. 617-846,
061/11-84-947, 064/401-52-53
• Hitno i povoqno izdajem name{ten dvosoban stan u nasequ
Stari most, prvi sprat, tel.
060/345-33-10, 617-413
• Prodajem ku}u u Bu|anovcima
povr{ina 80 m2 sa pomo}nim
objektima, plac povr{ine 14 ara,
cena 6.000 evra, tel. 065/440-2728
• Izdajem name{tenu garsoweru
Stevana Mokrawca 43 kod Kasarne, tel. 063/808-37-33
• Izdajem name{tenu garsoweru
u Novom Sadu, Arawi Jano{a 18,
tel. 064/420-23-57
• Prodajem u La}arku ku}u na
kqu~, 70 m2 sa dosta pomo}nih
objekata i radionicom, plac 4
ara povoqno, tel. 064/280-97-53
• Prodajem vikendicu, nova gradwa na glavnom putu Ruma–Novi
Sad, 100m od {ume, 64 kvadrata,
useqiva 13 ari placa, tel.
063/590-183
• Izdajem jednosoban,name{ten,dvorisni stan sa centralnim grejawem u Sremskoj Mitrovici,naseqe
Matija
Hu|i.tel.611-738, 064/148-51-39
• Izdajem dvosoban, komforan,
name{ten stan sa centralnim
grejawem u strogom centru
Srem.Mitrovice, tel. 022/625132, 022/624-724, 064/022-74-59
19. maj 2010.
NA[E ZDRAVQE
Stomatolo{ka ordinacija
"Dr Stoj{i}"
Milan Stoj{i}
specijalista oralni hirurg
Trg Nikole Pa{i}a bb, Sremska Mitrovica
Tel: 022/611-225; 063/404-801
SPECIJALISTI^KA ORDINACIJA ZA ULTRAZVU^NU DIJAGNOSTIKU
Prim. dr Milenko Trifunovi}
POLIKLINIKA
Dr Milo{evi}
- ultrazvuk srca
- ultrazvuk dojke
- ultrazvuk {titaste `lezde
- SVE ZA STOMAK
Tel. 015/774-1234; Kasarska 7, [ABAC
SPECIJALISTI^KA
PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA
"Dr Qiqana Stoli}"
Ruma, Orlovi}eva 27
Tel: 022/431-500
Sremska Mitrovica, Save Kova~evi}a 13
Ultrazvuzvu~na i
kolor dopler dijagnostika
Dr med. Qiqana Stoli}
SPECIJALISTI^KA LEKARSKA ORDINACIJA
O^NA KU]A
RADOVAN^EVI]
- DR LAU[EVI] -
Sremska Mitrovica
Stefana Lastavice 11
Tel/fah: 022/639 - 189
Tel: 022/636 - 002
Mob: 064/127-29-23
Prof.dr. Jovan Stojkov
Prim.dr. Du{an Bonert
Dr.med. Dragan Grbi}
GINEKOLOGIJA
I AKU[ERSTVO
Prof.dr.sci.med. Miroslava Pavlov- Mirkovi}
INTERNA MEDICINA
ULTRAZVUK
Telefon: 021/55-77-07
Jovana \or|evi}a 11, Novi Sad
Radno vreme
Radnim danom: 7:30-20:00; subotom: 8:00-14:00
De`urni telefon (svakog dana 7:00-22:00):064/ 429-6624
specijalista pedijatar
Mob: 064/207-11-83
022/641 - 494, 062/240 - 287
Prim. dr Bo{ko J. Lau{evi}
spec. interne medicine
UROLOGIJA
NORMALNO JE
DA DOBRO VIDITE!
Sremska Mitrovica Stari {or 102
Tel: 022/626-428 i 064/19-15-847
SPECIJALISTI^KA DERMATOVENEROLO[KA ORDINACIJA
dr med. Jasmina Divi}
spec. dermatovenerolog
DERMATOLOGIJA, DERMATOHIRURGIJA,
KOMPJUTERIZOVANA DERMOSKOPIJA,
ALERGOLOGIJA, ALERGOLO[KI TESTOVI,
KOZMETOLOGIJA, BOLESTI VENA, POLNE BOLESTI
Sremska Mitrovica
Svetozara Mileti}a 1
Tel: 022/622-421
A.D. ZA IZRADU
ORTOPEDSKIH POMAGALA
ORTOPEDSKA POMAGALA,
OBU]A ZA DECU I ODRASLE,
MIDERI, POJASEVI, PROTEZE
I ORTOZE, INVALIDSKA KOLICA
I [TAKE...
Radno vreme od 8 do 14 ~asova
Izlasci na teren
Ruma, Stara Pazova i In|ija
Sremska Mitrovica
Ul. Jupiterova 73 (ulaz u Medicinsku {kolu)
022/ 614 - 328; 063/ 610 - 913
e- mail:[email protected]
• Kupujem mawu ku}u u okolini
Sremske Mitrovice i {ire, tel.
065/472-65-97
• Prodajem dve ku}e u ulici Novi {or u Sremskoj Mitrovici,
tel. 063/834-77-13
• Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici, trosobna sa parnim grejawem, podrumom i dvori{tem,
tel. 064/326-49-98
• Prodajem ku}u u La}arku, Fru{kogorska 148, tel. 671-135
• Izdajem u~enicama name{tenu
sobu sa upotrebom kupatila i kuhiwe, u blizini Medicinske
{kole, tel. 617-239
• Prodaje se ku}a sa lokalom i
dvori{nim jednosobnim stanom
i svim prate}im objektima, Planinska 103, tel. 651-201,
065/600-66-97
• Prodajem jedosoban stan od 41
m2 + velika terasa, CG u S.Mitrovici naseqe Stari most,
tel. 064/073-92-43
VOZILA
VOZILA
• Izdajem super name{ten stan
70 m2 grejawe, klima u centru
Srem.Mitrovice, tel. 064/11980-93
• Izdajem ~etvorosoban stan u
Beogradu, Zvezdara Kluz, 105
m2, komplet name{ten, zgrada,
prvi sprat + ~etiri terase, cg,
telefon KATV, interfon, videonadzor, na du`e vreme, cena
450 evra tel. 064/902-42-90
• Izdajem jednosoban nename{ten stan sa cg u nasequ Stari
most, tel. 626-164, 063/562-001
• Prodajem ili izdajem ku}u sa
11 ari placa u strogom centru
S.Mitrovice, mo`e i zamena,
tel. 063/50-94-94
• Kupujem u S.Mitrovici ku}u do
50.000 evra, tel. 064/280-97-53
• Hitno prodajem ku}u na placu
od 34 ara pogodna za ru{ewe,
struja, voda, telefon, @elezni~ka 74, Martinci, cena povoqna, tel. 064/317-71-05
• Izdajem ku}u za stanovawe u
La}arku, tel. 063/76-94-395
• Izdajem studentima jednosoban stan u Novom Sadu, Liman 4,
tel. 060/362-77-84
• Prodajem trosoban stan u Dekancu, tel. 062/800-44-53
• Prodajem ku}u na Crvenoj ~esmi, informacije na tel.
061/302-06-96
• Izdajem maqi dvoiposobni
stan sa centralnim grejawem,
prizemqe u nasequ Dekanac,
tel. 063/771-94-79, 640-696
• Prodajem ku}u u u`em delu grada, kompletno sre|ena, odmah
useqiva, tel. 063/831-30-33
• Prodajem stanove svih vrsta,
stare i nove na svim lokacijama
u Sremskoj Mitrovici, tel.
063/486-181
19. maj 2010.
• Prodajem ku}u sa potkrovqem,
grejawe, naseqe Severno od
Planinske, u odli~nom stawu,
cena po dogovoru, tel. 063/486181
• Izdajem name{ten stan kod
„Horoskopa kafe“ 56 m2 odmah
useqiv, tel. 063/808-37-33
• Mewam stan od 46 m2 na prvom
spratu sa centralnim grejawem u
nasequ M.Hu|i kod obdani{ta
za ve}i, tel. 062/369-914
• Prodajem ku}u sa pomo}nim
objektima i ba{tom od 14 ari u
Bu|anovcima, tel. 063/836-90-73
• Izdajem name{tenu sobu sa ni{om i kupatilom, grejawe na gas
kod Doma vojske, tel. 613-272
• Prodajem dvosoban i trosoban
stan u Beogradu na Mirijevu, mogu} svaki dogovor, tel. 063/583927
• Prodajem garsoweru 22 m2 u
Rumi kod pijace, povoqno tel.
064/278-68-83
• Prodajem dvosoban komforan
stan u nasequ Kolonija Ma~vanska Mitrovica, tel. 063/822-8362
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici,
super sre|ena 110 m2, tel.
064/280-97-54, 622-339
• Izdajem jednosoban name{ten
stan, preko puta Ekonomske {kole, tel. 064/155-17-78
• Prodajem dvosoban stan u Dekancu i ku}u u Hrtkovcima, tel.
060/624-56-22
• Prodajem spratnu ku}u u Sremskoj Mitrovici, naseqe Aleja,
170 m2 sa gara`om i podrumom
od 50 m2, ozidana ciglom i potpuno izolovana, sva infrastruktura, sve vrste grejawa, na
placu od 6 ari, tel. 064/191-5597, 063/835-23-55
• Na prodaju apenac 6 sre}en,
420 evra, tel. 064/321-32-16
• Prodajem fi}u u odli~nom stawu registrovan, povoqno, tel.
022/628-840, 064/15-47-637
• Prodajem FORD FOCUS 1,8 TD
DI karavan, 1999. god. o~uvan,
tel. 063/640-570
• Prodajem alfa romeo 33 turbo
dizel caravan, registrovan do
avgusta 2010. god.proiz. 1987. cena 700 evra, tel. 063/549-142
• Prodajem zastavu 101 povoqno, tel. 065/224-21-97, 065/22421-97
• Prodajem ladu rivu, kraj 90.
registrovana do gebruara 2011.
plin atestiran, tel. 671-943
• Prodajem 4 vozila jugo, god.
proizvodwe ’96, motocikl tomos, god. proizvodwe ’87, prikolicu 800 kg ’80 god., tel. 063/552968, 063/533-757, faks, 021/6312-505
• Prodajem kombi Zastava Rival
teretni nosivost 1100 t, B kategorija, tel. 063/534-643
• Prodajem fijat ar|entu 85. godi{te, 2,5 cm3, neregistrovan u
voznom stawu, tel. 064/490-46-31
• Mewam golf 2 85. godi{te,
plin troje vrata, {iber, centralna brava, registrovan, odli~an, za golfa dizela ~etvoro
vrata, tel. 064/393-18-97
• Prodajem Mercedes 190 dizel
o~uvan, dobra limarija, dobar
motor registrovan do marta
2011. god. Tel. 064/484-19-30
• Prodajem opel astru karavan
95. godi{te, 1,7 dizel, registrovana vlasnik motor odli~an, cena 1400 evra, tel. 065/504-71-01
• Prodajem zastavu 101, crvene
boje, registrovana, atestiran
plin, 2000. godi{te u izuzetnom
stawu, tel. 022/673-014
• Prodajem jugo 60 u dobrom stawu, registrovan do kraja godine,
tel. 064/459-86-87, 618-629
• Prodajem reno 4, 1979, tel.
022/626-879, 063/841-23-65
• Prodajem golf 1, 1984. god.
tel. 022/625-671, 063/766-94-29
• Prodajem xetu 1988. godi{te,
tel. 022/673-120, 063/862-68-67
• Prodajem kombi folcvagen teretni dizel, 1981. godi{te, registrovan do 1. aprila 2010. god.
tel. 685-667, 060/685-66-77
• Prodajem audi 80, 1,3 dizel registrovan do 18.12.2010. god. u
voznom stawu o~uvan, tel.
022/632-588, 064/56-66-928
• Prodajem povoqno mazdu 626
god. 1984. god. u dobrom stawu
atestiran gas cena po dogovoru,
tel. 022/636-299, 064/889-45-02
• Prodajem golf dizel 1989. godi{te ~etvoro vrata 1700 evra
i opel suzu karavan dizel 1985.
godi{te 1000 evra, tel. 022/613977, 069/702-002
• Prodajem golf 2 dizel 86. god.
registrovan u solidnom stawu
cena 1500 evra, tel. 064/535-1422, 627-091
• Prodajem jugo 45, bele boje,
1987. god. neregistrovan, ura|ena limarija, nov akumulator, cena 570 evra, tel. 063/722-52-49
• Prodaje se teretni kombi fiat dukato, 2,5 d, god.proizvodwe
1990, tel. 022/664-834, 064/2897-639
• Prodajem Zastavu 128 1984. godi{te ispravna u voznom stawu,
cena 300 evra, tel. 065/513-19-99
• Prodajem jugo 55, god.proiz. 89.
neregistrovan, u dobrom stawu
tel. 064/870-93-82
• Prodajem Opel astru S na benzin 1600 kubika god.proiz. 1997.
tel. 064/827-18-07
• Prodajem Zastavu 128 1984. godi{te registrovana do marta
2010. cena 300 evra, tel. 611-903
• Prodajem TAM–i}a, T-65, produ`en sanduk, poseduje arweve
i ciradu u odli~nom stawu , tel.
064/938-88-08
• Na prodaje motor BT 50 kubika
regist. na potvrdu, tel. 063/74201-81
• Prodajem Opel Kadet karavan
1,6 dizel. 1989. god. tel. 063/8962-861
• Prodajem Zastavu 101, 1986. godi{te sa autoprikolicom registrovana, tel. 064/324-93-93
• Prodajem Jugo 55 1989. godi{te, plin, registrovan, vlasnik,
cena 750 evra, tel. 064/889-48-08
• Prodajem Opel Korsu 1999. godi{te, 1.0 registrovana godinu
dana, 064/506-32-32
• Prodajem pe`o skuter 125 kubika 99. god. tel. 060/345-33-65
• Povoqno prodajem jugo 55, godi{te 1989, u voznom stawu, registrovan do jula meseca, tel.
651-202, 625-058
• Prodajem jugo 45, tel. 064/13704-08
• Prodajem citroen ksara, 1.9
dizel, god. proizvodwe 2000,
tel. 064/19-31-351
• Prodajem jugo 45 1990. godi{te
pus na {asiji tek registrovan u
dobrom stawu, tel. 062/594-542,
622-559
• Prodajem jugo 55, zastavu poli
i peglicu, tel. 063/751-49-02
• Prodajem jugo tempo 1,1 1998.
god. u odli~nom stawu, tel.
064/920-51-62, 022/613-572
• Prodajem jugo 45 povoqno u ispravmom stawu, dobro o~uvan,
proizveden 1988. godine, tel.
022/630-883, 065/65-13-181
• Prodajem reno klio 2001. god.
dizel i motor APN 6 povoqno,
tel. 617-846, 061/11-84-947,
064/401-52-53
• Prodajem zastavu 128 84. god.
registrovan do 8.10.2010. 35
evra moe i u delovima, tel. 611903, 064/341-54-35
• Prodajem varburg motor golf
1,3 91. god. plin registrovan do
februara 2010. tel. 064/913-1440
• Prodajem golf 1 1,5 b petoro
vrata, pet brzina, 1982. god. alu
felne, nove gume, nov akumulatur, korpa, kva~ilo i lamela novi, motor odli~an limarija super, regis. Do 20.12.2010.g. cena
1400 evra, 022/659-671, 064/34274-72
• Prodajem automobila DAEWOO ESPERO 1997. godi{te,
atestiran plin. Tel: 064/18-56707.
• Prodajem opel kadet suzu dizel u dobrom stawu 85’ tel.
064/122-72-78
• Prodajem golf 2 god.proiz.
1987, 1.3 benzin , petoro vrata u
odli~nom stawu, tel. 060/02274-44
• Prodajem ladu samaru 1990.
god. vlasnik , registrovana do
16.9.2010, Ruma, tel. 064/468-5851
• Prodajem jugo 45 1989. god. u
odli~nom stawu, tel. 618-910,
064/155-42-02
• Prodajem fijat tempra 1997.
god. 1,9 dizel, vlasnica, registrovan godinu dana, cena 2600
evra, tel. 063/731-07-54
• Prodajem zastavu 128 1985.
god. registrovana do januara
2010. tel. 060/35-35-855
• Prodajem auto reno kangu 1,9
DTI klima, podiza~i, arbag, mo`e zamena za karavan, tel.
064/83-77-049 Boban
• Prodajem golf 2, 1987. god.benzin+plin, tel. 065/431-97-64
• Prodajem golf 2 turbo dizel
1985. god. tel. 022/613-661
• Mercedes 190 E na prodaju cena – dogovor, tel. 063/569-061
• Prodajem golf 2 dizel 1986.
god. Tel. 065/861-81-11
Veoma povoqno vr{im
korekcije na pantalonama,
sukwama, trenerkama (skra
}ivawe, su`avawe), mewam
rajsfer{luse i postavqam
trake na zavesama. 621-484.
Pru`am usluge projektovawa i servisirawa hidraulike i pneumatike, agregata i
hidrauli~nih platfori. Boban Ili}. Tel: 060/660-13-09
• Prodajem ford fokus, 2000.
god. turbo dizel, u dobrom stawu, cena po dogovoru, 063/486181
• Prodajem golf 2, 1,6 D 89. godi{te i kombi folksvagen T2
1,7 D 87. godi{te tel. 064/13144-97, 623-205 posle 20 ~asova
• Prodajem zastavu 128, 1987. godi{te, prvi vlasnik, registrovana do 24.9.2010. cena po dogovoru, tel. 064/122-88-25, 063/80328-68, 430-120
• Prodajem golf 2, 1989. god. ~etvoro vrata i opel kadet karavan dizel, 1985. god. Tel. 613977, 069/702-002
• Prodajem „Jugo in“, metalik,
star godinu dana, pre{ao 750 km,
tel. 063/739-46-23
• Povoqno prodajem mercedes
karavan 124 2000 kubika, 1988.
godi{te, tel. 063/821-58-53
• Prodajem generalno osve`en
motor od zastave 101 i juga 55
kao polovne delove za zastavu
101, tel. 064/920-51-62
POQOPRIVREDA
POQOPRIVREDA
• Prodajem sala{ sa dva jutra
zemqe pored savskog mosta uz
selo La}arak (kod Varde)
064/223-21-30
• Prodajem tawira~u 24 diska i
traktorsku prskalicu morava,
stara 2 godine, tel. 062/393-055
• Povoqno prodajem u Ba~incima potes ^esmin 31,5 ara bagremove {ume, 9,5 ara wive, 3,5 ara
{qivika i zgrada od 18 m2 u komadu, tel. 650-714
• Prodajem dva ara zemqe sa 80
stabala {qiva i 200 stabala
loze–Grgurevci Golo brdo, tel.
628-800, 065/388-85-99
• Prodajem jutro zemqe u Kuzminu potes Tr{~are, tel. 060/7121-966
• Prodajem wivu u Le`imiru 42
ara potews Carina, tel.
064/182-72-23
• Prodajem vo}wak {qivik u punom rodu oko 2000 stabala na povr{ini od 5 kat.jutara u Fru{koj
gori kod Vrawa{a, tel. 064/28097-53
• Prodajem zemqu u Divo{u 4 jutra u komadu potes Brestovi,
tel. 060/062-13-17
• Prodajem motokultivator
guldbor 8,2 kow.snaga sa frezom
i rotacionom kosa~icom, tel.
022/630-803, 060/630-80-30
• Prodajem {parta~ za repu i soju sa za{titnim zonama, marka
rau kombi, tel. 063/18-17-263
• Prodajem ~etiri jutra prvoklasne zemqe udaqena od asfaltnog puta Irig – Vrdnik 1,5
km, tel. 063/711-31-86
• Prodajem osam jutara zemqe u
komadu u Rivi~kom ataru, udaqena 1,5 km od asfaltnog puta
Irig–Vrdnik, tel. 063/711-31-86
• Prodajem motokultivator saks
4,5 ks i delove motora lombardini 14 ks blok glava, tel.
064/162-94-68, 022/432-075
• Prodajem frezu 4,5 ks, tel.
064/137-04-08
• Prodajem tifon fi 90 makedonski sa turbinom i reduktorom du`ine 280 m, bauerovu pumpu i bauerov top, tel. 060/34462-52
• Prodajem 1,5 jutro oranice u
La}arku, potes Tabanac, tel.
627-725, 064/073-92-06
• Prodajem 2,5 jutara zemqe u
S.Binguli nedaleko od asfaltnog puta, tel. 022/753-878
• Prodajem motokultivator LABIN goldini dizel14 kowskih
snaga, sa kiper kardan. prikolicom, pod. frezom i jo{ pet radila, tel. 621-520, 063/849-66-21
• Prodajem dve traktorske gume
11,2 – 24 ili mewam za mawe 9,5
– 24, tel. 064/20-71-631
• Prodajem trobrazni plug Leskovac 14 cola, tel. 064/20-71631
• Prodajem ili mewam `itni
kombajn Zmaj 125, kosa 5 metara,
tel. 062/107-92-78, 064/397-32-19
• Prodajem sala{ kod Hidrogra|evinara, tel. 613-977, 069/702002
• Prodajem 2,5 jutra zemqe u La}arku potes Okopi, tel. 624-651
• Prodajem levator za kukuruz 9
m, prskalicu RAU 350 lit. i dvoredni {parta~ – ITM, 062/80044-53
• Prodajem jutro zemqe na man|elo{kom putu, tel. 621-615
• Prodajem traktor 533, godi{te
1979, i {pediter nosivosti 1,5
tona tel. 064/420-23-57
• Prodajem pu`ni transporter 6
metara kao nov, tel. 022/448-230
• Prodajem dva jutra zemqe u La}arku, potes Ba{te, tel. 670-810
STRANA 21.
OGLASI
• Prodajem sadnice kalamqenog
le{nika sorti: rimski, halski
xin, kosford, istarski dugi,
tel. 037/875-049, 063/767-75-62
• Prodajem sadnice: jabuka,
{qiva, kru{ka, tre{wa, breskva, vi{wa, duwa i ostalo,
tel. 063/106-89-89, 037/875-049
• Kupujem dvoredni tarup, tel.
037/875-049, 063/767-75-62
• Prodajem traktor 577 sa predwom vu~om, 89. godi{te, prikolicu zmaj u fabri~kom stawu 8t,
plug obrta~ rabeverg, 3 brazde
plug IMT 757 – 2 brazde i plasti~ni rasturiva~ za ve{a~ko
|ubrivo 400 kg tel. 064/432-1212
• Prodajem nosivu tawira~u TO
fi 33 tel. 063/779-29-51, 681-525
• Prodajem {qivik, Kr~edin vikend zona (potes Bo`i} dol K.O.
Kr~edin 3793/1 i 3793/2) 42 ara
sa 220 stabala (11 godina stare ,
pun rod) vikendica – trofazna
struja, asvaltni put, pogled na
Dunav, cena 20.000 evra, tel.
063/592-235
• Prodajem dva jutra zemqe preko puta Novog grobqa u drugoj du`i u Sremskoj Mitrovici, tel.
022/610-147
• Prodajem kombajn zmaj 142, sve
tri varijante, ful oprema, torpedo 90 sa predwom vu~om, tarup 4 reda, liniju za {e}ernu repu ful oprema, {estoredni i ~etvoredni futo{ki {parta~ za
kukuruz, tel. 063/88-06-707,
022/381-859
• Prodajem pneumatsku sejalicu
za kukuruz, traktor torpedo 75
sa predwom vu~om, tel. 063/8244-364
• Prodajem `itnu sejalicu 23 lule i mehani~ku sejalicu za kukuruz Maksikor, tel. 060/05-88-882
• Prodajem traktor IMT 577
1984. god. bez predwe vu~e u izuzetno dobrom stawu, tel.
022/448-230
• Prodajem vo}wak ({qivik), 10
ari 68 stabala pet godina star u
punom rodu, Sala{ No}ajski, 200
m sa leve strane od drumskog mosta, cena 5.500 evra, tel. 064/3038-362
• Prodajem traktor IMT 533 sa
zadwim traktorskim viqu{karom, cena povoqna, tel. 063/8133-025
• Prodajem dve traktorske prikolice, tel. 061/546-30-31, 069/
546-30-31
Z.R.
• Prodajem jednobrazni plug, cena povoqna, o~uvan, tel. 684-195
• Prodajem ~etiri jutra zemqe u
Lapovcu na putu Kuzmin–Bosut,
tel. 065/660-39-71
• Prodajem jutro zemqe u Le`imiru, pola jutra vo}waka, motokultivator honda, prekrupa~
oxa~ki, tel. Tel. 065/66-77-489
• Prodajem tri prikolice Dubrava sa punim stranicama nosivosti 4,5 t u izuzetno dobrom
stawu, tel. 022/448-230
• Prodajem 1,9 ha zemqe u gra|evinskoj zoni Srem. Mitrovica
na putu za Velike Radince kod
naplatne rampe, tel. 064/280-9753
LOKALI
LOKALI
• Izdajem lokal u strogom centru 24 m2 pasa` preko puta SUPa tel. 065/514-57-46
• Izdajem lokal 187 m2 u centru
Man|elosa, tel. 681-478, 624-708
• Izdajem nov lokal broj 5 povr{ina 45 m2 u Srem. Mitrovici
ulica Ratarska br. 17 kod Zmajeve {kole, tel. 064/358-55-34
• Izdajem lokal u Rumi kod pijace, ul. Proleterska 1a, 15 m2,
cena 80 evra, tel. Tel. 063/87576-43
• Izdajem kafi} sa kuhiwom u
centru La}arka kod pekare Jovica ozbiqnom ugostitequ na du`e vreme, tel. 064/832-97-39
• Izdajem pekaru u La}arku sa
radionicom (turske pe}i) pekara Jovica od 1. maja 2010. tel.
064/832-97-39
• Izdajem dvori{te sa posebnim
ulazom, magacin i stambeni prostor u La}arku, pogodno za sme{taj opreme i qudstva gra|evinske firme i sli~no, tel.
064/832-97-39
• Izdajem lokl-poslovni prostor u novom objektu, luks gradwa sa grejawem, telefonom i
alarmom. Pogodno za sve vrste
delatnosti. Sremska Mitrovica
16. divizije 23 a, tel. 064/45126-14, 022/626-700
• Izdajem pasa`ni prostor u
centru Sremske Mitrovice pogodan za lekarske ordinacije, poslovna predstavni{tva i kozmeti~ke salone, tel. 061/606-65-19
• Izdajem lokal 70 m2 centar,
Stari Banovci povoqan za sve
delatnosti povoqno, tel. 352113
-
"STOLARIJA ERAKOVI]"
KUHIWE
PLAKARI
VRATA
PROZORI
STEPENI[TA
-
FRIZER SHOP
I PARFIMERIJA
KOMARNICI
UNIVER, MEDIJAPAN
LESONIT
[email protected] SE^EWE
KANTOVAWE ABS TRAKE
Lorena
@itna pijaca br. 16
Sremska Mitrovica
Tel: 022/622-127
METAR KUHIWE VE] OD 9.000,00
Tel.064/612-3131
022/618-228
Stari {or 30
Sremska Mitrovica
Proizvodwa i ugradwa:
Veleprodaja
i maloprodaja
[id, Ogwena Price 2
Tel/fah: 022/716-723
Sremska Mitrovica,Ticanova 82
Tel: 022/631-456
Mob: 063/77-96-438
[email protected]
• Izdajem lokal 60 m2, Milo{a
Obili}a 120, preko puta Molove
pumpe, 065/619-98-61
• Izdajem poslovni prostor 55
m2 +pomo}ne prostorije luks
gradwa,
grejawe,
telefon,
alarm, ul. 16. divizije 23a, tel.
626-700, 064/451-26-14
• Izdajem kiosk veli~ine 15 m2,
tel. 064/082-75-67
• Podajem trafike sa tendom 5
m2 plasti~na i metalna 7 m2,
tel. 064/217-80-60
• Prodajem ili iznajmqujem pekaru u Grgurevcima, tel.
022/632-199
• Izdajem mawi dvori{ni kancelarijski prostor na adresi
Trg Svetog Dimitrija 29, S.Mitrovica,
Tel.
022/622-653,
063/522-474
• Povoqno izdajem nov loka 45
m2, ulica Ratarska 17 kod Zmajeve {kole, tel. 064/358-55-34
• Izdajem lokal, biv{a mewa~nica, (preko puta biv{eg
SDK–a), tel. 063/50-44-73
• Izdajem poslovni prostor od
21 m2 i 22 m2, u Rumi, novogradwa, kupatilo, cg, telefon, prking, povoqno, tel, 063/377-561
• Izdajem lokal u centru Vrdnika 34 m2, tel. 022/465-113
• Prodajem dvori{ne lokale u
nasequ M. Mu|i, pogodno za frizere, advokate, agencije, ordinacije, nova gradwa, tel. 063/7798-609
Hotel "Moravica"(***)
Timo~ke bune 4, 18230 Sokobawa
Phone: +381 18/ 830 622
Fax: +381 18/ 830 656
Sajt: www.hotel-moravica.com
E-mail: [email protected]
= podnih i zidnih obloga
od betona
= komplet rigips sistema
= izolacije
=demit fasade-karbon
program (zastupnici za
Srem)
Celokupan program za nadogradnju
noktiju i trepavica
Oprema i alat za frizerske salone
Restoranu „Probus“ hitno potrebni kuvari,
pomo}nici kuvara i konobari
Tel: 623-860
• Izdajem magacinski prostor
kod KPD (Kraji{ka), tel. 612033, 061/224-21-42
• Prodajem poslovni prostor ,
veli~ine 35m2, u blizini hotela
Sirmijum, tel. 064/206-47-89
34
• Prodajem lokale u nasequ M.
Hu|i do Zmajeve {kole nova
gradwa od 32 m2 do 58 m2, tel.
063/54-11-76, 063/77-98-609
• Proadjem kafanu Le`imirska
kapija u Le`imiru kod hotela,
te. 663-163, 064/12-27-278
PLACEVI
PLACEVI
• Prodajem legalizovan plac sa
temeqom u La}arku Kara|or|eva ulica , 16 ari, cena 7000
evra, tel. 064/139-61-50
• Na prodaju plac 11 ari u Kuzminu blizu centra prikqu~ena
voda, tel. 060/01-08-992
• Prodajem plac u Plati~evu pored puta Ruma-[abac, pogodno
za industriju, tel. 065/61-64368, 064/34-12-865
• Prodajm placeve u Sremskoj
Mitrovici naseqe Mala Bosna ,
Radina~ki put, tel. 064/215-4673
• Prodajem plac u Kamewru vrlo
povoqno sa svom prete}om dokumentacijom, tel. 063/486-181
• Prodajem lokale i placeve
svih vrsta na raznim lokacijama, vrlo povoqno, tel. 063/93130-33
• Prodajem plac sa temeqom za
ku}u od 80 m2 naseqe Krivaja
M.Mitrovica, povoqno tel.
064/280-97-54, 622-339
• Prodajem plac 10 ari u Velikim Radincima, tel. 064/326-4998
• Prodajem plac u centru [a{inaca povr{ine 10 ari, tel.
064/30-94-494
• Prodajem plac u Bloku B kod
Ambulante, povr{ine 5 ari, tel.
063/549-691
• Prodajem ba{tu, jedno katastarsko jutro na kraju sela, u{oreno, struja, voda, pogodno za
oranicu ili plac, [a{inci,
Partizanska 13, tel. 684-195
• Prodajem 2 placa u Maloj Bosni izme|u ulica Marka Kraqevi}a i Ozrenske, svaki plac je
povr{ine oko 9 ara, ukwi`eni –
legalizovani, tel. 060/706-19-57
• Prodajem legalizovan plac u
La}arku, Kara|or|eva bb, izlaz
na dve ulice, tel.064/96-24-079
• Prodajem plac sa temeqom i
vo}em povr{ine 11 ari legalizovan u La}arku, cena po dogovoru, tel. 022/613-915, 628-891,
064/31-45-579
• Prodajem plac 7,5 ari u Maloj
Slavoniji, tel. 022/621-404,
064/9163-628
• Prodajem plac povr{ine 37
ari u Le`imiru vikend naseqe
Banovac
tel.
022/663-163,
064/12-27-278
RAZNO
RAZNO
• Prodajem {iva}u ma{inu Ru`a
step selektronik , `ensku bundu
od nerca, tel. 022/621-602, zvati
posle 16 ~asova
• Prodajem nov du{ek za de~ji
krevetac povoqno, tel. 627-747,
064/369-61-29
• Otkupqujem vunu veoma povoqno, Andrija, tel. 061/248-64-10
• Prodajem francuski le`aj dimenzije 220h155 cm sa sandukom
za posteqinu ispod du{eka veoma malo kori{}en u odli~nom
stawu, tel. 628-026
• Prodajem zamrziva~e od 210 l
I sa ladlama od 120 l, tel. 626041
• Otkupqujem neispravne zamrziva~e 626-041
• Prodajem polovnu original haubu pe`oa 206, cena 50 evra, tel.
062/85-01-598
• Prodajem polovan o~uvan bicikl planinac, cena 50 evra,
tel. 062/85-01-598
• Prodajem vikendicu kod Rohaq baza , tel. 063/285-322
• Pripremam osmake za polagawe prijemnog ispita iz srpskog
jezika. Povoqno. kontakt: 064/
00-988-29. Biqana
• Prodajem dva skoro nova kau~a
na razvla~awe, povoqno, tel.
064/317-71-32
• Dajem ~asove srpskog jezika –
500 dinara dvo~as, tel. 061/31557-93
Programska {ema Sremske televizije
[email protected] TELEFONI
Sremska Mitrovica
Policija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Vatrogasci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Hitna pomo} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Autobus. stanica . . . . . . . . . . . .621-143
@elezn. stanica . . . . . . . . . . . .621-444
De`urna apoteka . . . . . . . . . . .625-411
JKP Vodovod . . .626-200, 064/8894-772
JP Komunalije . . . . . . . . . . . . . .624-500
Srem gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610-069
Elektrodistribucija . . . . . . . .630-333
JP Direk. za izgr. grada . . . . .623-788
Bolnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610-222
Zavod za javno zdravqe . . . . .610-511
PU „P~elica“ . . . . . . . . . . . . . .624-398
Poreska uprava . . . . . . . . . . . . .611-214
Op{tin. inspekcije cen. . . . . .610-566
Republi~ke inspekcije:
- poqoprivredna . . . . . . . . . .610-657
- veterinarska . . . . . . . . . . . .610-646
- sanitarna . . . . . . . . . . . . . . .610-558
- tr`i{na . . . . . . . . . . . . . . . .610-348
- za rad, zapo{qavawe
i soc. politiku . . . . . . . . . .610-618
- za{tita `iv. sredine . . . .624-660
- vodoprivrede . . . . . . . . . . .614-450
TERMOELEKTRANE
- TOPLANE
SREMSKA MITROVICA
22. STRANA
Sreda
12:00 Srem na dlanu - hronika
op{tine Ruma (r)
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 O~i u o~i (r)
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu - hronika
op{tine In|ija
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Luna (r)
20:45 Sremske pri~e (r)
21:15 Dokumentarni program
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
^etvrtak
12:00 Srem na dlanu - hronika
op{tine In|ija (r)
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 Slova~ki magazin
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu – hronika
op{tine Stara Pazova
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Bez tambure nema pesme
21:15 Dokumentarni program
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
Petak
12:00 Srem na dlanu – hronika
op{tine Stara Pazova (r)
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 Dokumentarni program
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu - hronika
op{tine Sremska Mitrovica
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Luna (r)
20:45 Kazivawa
21:15 Zu Hobi
22:15 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
Subota
12:00 Kuhiwica
13:00 Xuboks
14:30 Film (r)
16:30 Paor (r)
17:30 Slova~ki magazin (r)
18:00 Dokumentarni program
18:30 Nemi svedok (r)
19:30 Dokumentarni program
20:00 Film
22:00 Put vina
22:30 Kazivawa (r)
23:00 Ko te {i{a
00:00 Xuboks
Nedeqa
12:00 Cicina tezga
13:30 Paor
14:30 Zu Hobi (r)
15:00 Film (r)
17:00 Bez tambure nema pesme
18:30 Nemi svedok (r)
19:30 Dokumantarni program
20:00 Film
22:00 Sremske pri~e
22:30 Emisija : e TV (r)
23:00 Nemi svedok
00:00 Xuboks
Ponedeqak
12:00 Srem na dlanu - hronika
op{tine Srem.Mitrovica (r)
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 Put vina (r)
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu - hronika
op{tine [id
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Luna (r)
20:45 Sport STV-a
21:15 Raskr{}a
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
Utorak
12:00 Srem na dlanu - hronika
op{tine [id (r)
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 Sport STV-a (r)
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu - hronika
op{tine Ruma
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Luna (r)
20:45 Emsija : e TV
21:15 O~i u o~i
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
19. maj 2010.
MALI OGLASI 022/611-556
• Kupujem prikolicu ~okova,
tel. 639-186
• Prodajem ma{inu za pletewe
`ice ili zamena za juga ili stojadina, tel. 670-940
• Prodajem prozor 120h80 nov
vakumiran, tel. 064/490-46-31
• Prodajem cisterne od 1000 litara za kom (te~nost) tel.
064/872-50-05
• Prodajem kamp prikolicu 3+2
tel. 022/639-007
• Povoqno postavqam sve vrste
kerami~kih
plo~ica,
tel.
063/831-30-43
• Prodajem stari trpezarijsk
kredenac alt daj~ i francuski
krevet, tel. 063/890-77-26
• Prodajem jabuke za rakiju, tel.
623-902, 063/535-180
• Prodajem veliki drveni sanduk du`ine 1,5 m i dve no}ne komode, tel. 064/240-60-48
• Prodajem rashladnu vitrinu
za sladoled u odli~nom stawu
cena 200 evra. Tel. 065/504-7101
• Prodajem polovan krevetac sa
du{ekom i nosiqku peg-pergo,
tel. 064/217-80-60
• Prodajem polovnu opremu za
tov 1.500 pili}a, top za grejawe
na propan butan, automatsku pojilice i hranilice, 662-643
• Prodajem atestiranu autoprikolicu, suncokret gricko i suncokret za golubove, tel. 062/393055
• Prodajem tendu 4 metra i name{taj za prodavnicu, tel.
064/088-34-97
• Prodajem vikendicu u Suseku
Ribarsko naseqe, tel. 022/466245, 064/122-90-82
• Prodajem vikendicu od kamena, kod Vrawa{a 25m2 sa 33 ara
zemqe, tel. 628-800, 065/388-8599
• Prodajem novu kaqev pe} slovena~ku, Kraqa Petra 19, tel.
623-823
• Prodajem francuski le`aj
dim. 200 h 160 cm sa sandukom za
posteqinu ispod du{eka, cena
100 evra tel. 064/266-37-82
• Prodajem polovan name{taj,
tri bicikla, tel. 617-882
• Prodajem kuhiwu i francuski
le`aj, tel. 640-746
• Prodajem pi{toq zastavin
7,65, licima sa dozvolom, povoqno, tel. 064/293-87-48
• Prodajem kazan od inoksa za
proizvodwu svih konditorskih
proizvoda, tel. 022/626-879,
063/841-23-65
• Prodajem dva bravca, tel. 631462
• Prodajem sviwski super vrlo
povoqno, tel. 064/276-15-01
• Prodajem polovni radni sto,
de~ji krevetac sanduk za posteqinu i zastakqen zamrziva~,
tel. 064/217-80-60
• Pripravnik, sredwa tehni~ka
{kola, tra`i poslodavca u Rumi
po programu Prva {ansa 2010.
tel. 063/87-57-643
• Prodajem 700 komada crepa 28
salonit plo~a i polovna vrata i
prozore, tel. 063/87-57-643
• Prodajem razra|enu radwu
zdrave hrane u centru Srem. Mitrovice sa robom i inventarom,
tel. 060/399-25-98
• Povoqno prodajem usisiva~
Sloboda, de~ja kolica i monitor za ra~unar, tel. 628-045,
064/34-123-61
• Povoqno prodajem fotokopir
kanon MP 6030 tel. 063/551-248
• Prodajem ogrevno drvo u autoprikolici, se~eno, cepano, dove`eno ku}i, cena 2000 din. Tel.
064/137-04-08
• ^uvala bih ku}u i odr`avala
oku}nicu u Sr.Mitrovici tel.
061/654-24-56 od 18-20 ~asova
• Negovala bih stariju osobu ili
~uvala decu, tel. 063/759-60-47
• Prodajem polovan name{taj i
belu tehniku, uvoz iz Holandije
i Nema~ke, tel. 022/753–213,
060/753–21–30
• Prodajem dve rashladne vitrine, tel. 063/787-43-73, Dragan
• Potrebna `ena za ~uvawe mu{ke stare osobe u Jarku, stan,
hrana obezbe|eni, tel. 664-600
• Radite dva, tri sata dnevno i
zaradite bar jo{ jednu platu,
tel. 060/70-61-957
• Prodajem polovnu drvenu stolariju, polovan fri`ider, mini
{poret sa rernom cena povoqna,
tel. 022/618-981, zvati posle 14
~asova, tel. 064/370-46-61
• Ozbiqna `ena sredwih godina
~uvala bi decu u svom stanu ili
dolazila na ku}nu adresu Jadranka, tel. 062/802-94-62
• Ozbiqna `ena sredwih godina
penzionerka tra`i honorarni
posao na kwig.administrativnim poslovima, Jadranka, tel.
062/802-94-62
• Prodajem ~etiri original vilerova goblena - ~etiri godi{wa doba, uramqen dobro o~uvan 35h27 cm, tel. 064/934-30-13
• Kupujem staru Singer {iva}u
ma{inu. Tel: 626-363
• Potreban posao `eni za pomo}
i negu u ku}i i druge poslove,
tel. 641-270, 064/207-11-59
19. maj 2010.
• Prodajem zamrziva~ 320 l u ispravnom stawu, tel. 623-972
• Prodajem povoqno ma{inu za
su{ewe ve{a Gorewe ma{ina
ima garanciju nekori{tena, Kraqa Petra prvog br. 19, tel.
022/623-823, 065/602-10-35
• Povoqno prodajem polovni ma{inu za {ivewe i zastakqeni
zamrziva~, tel. 064/217-80-60
• Prodajem kamenoreza~ku ma{inu za rezawe slova, tel.
064/938-88-08
• Prodajem lov.karabin CZ PAP
u kalibru 8h57 sa opti~kim ni{anom BUSHNELI ELITE 3200,
uve}awe 5-9h12 sa originalnim
nosa~em, tel. 064/938-88-08
• Prodajem lova~ku pu{ku I MP
153 u kalibru 12 sa promenqivim ~okovima novo, 064/938-8808
• Prodajem kom.lova~ku pu{ku
?Z-586-15 u kalibru 16/7h65 R novo, tel. 064/938-88-08
• Prodajem aparat za elektrovarewe 220 – 380 V velike ja~ine
ujedno puwa~ akumulatora i
starter motora 12 – 24 V , kao
nov, tel. 022/448-230
• Prodajem rashladnu vitrinu
Frigo @ika, tel. 617-605,
063/816-65-00
• Prodajem garderobni ormar,
vuneni okrugli tepih, fotequ,
doma}u rakiju, monitor samsung
CZNCMASTER 19 in?a 943 SN, tel.
064/317-72-73
• Prodajem dva trokrilna drvena prozora dimenzija 170 h 120
cm sa duplim krilima i roletnama i jedan dimenzija 140 h 120
sa ugra|enim venecijaner roletnama cena vrlo povoqna tel.
022/630-329, 060/484-00-44
• Prodajem TA pe} 6 cena 8.000
dinara tel. 063/78-55-835, 611708
• Prdajem polovnu stolariju,
balkonska vrata, dvokrilni,
trokrilni i ~etvorokrilni prozor, mogu} svaki dogovor, tel.
064/20-71-631
• Ugra|ujem i remontujem sekciona gara`na vrata, ku}na i industrijska, tel. 065/619-98-61
• Prodajem ili mewam metalni
~amac sa kabinom za mawi auto
uz doplatu tel. 064/684-66-44
• Prodajem perje, tel. 064/31771-05
• Prodajem fri`ider gorewe
225 l povoqno, tel. 627-064
• Prodajem dva mu{ka odela br.
52, 54, krevet za preglede, pogodan za ordinacije i kozmeti~ne
salone, povoqno, tel. 064/31771-32
• Prodajem doma}u rakiju kajsiju
diwu i {qivu, 063/155-57-97
• Prodajem slu{ni aparat, skoro nov tel. 022/612-282
• Prodajem nove kau~e cena 100
evra po komadu, tel. 063/552-915
• Prodajem novu kuhiwu od hrastovog drveta 3 metra du`ine ,
cena 500 evra, tel. 063/552-915
• Prodajem o~uvanu ve{ ma{inu
marke CANDY i el. {poret u odli~nom stawu, povoqno, tel.
060/30-59-600
• Prodajem polovne prozre sa
roletnama staklo vakumirano
slovena~ka proizvodwa, (drvo)
dimenzije 180 h140 tel. 613-190,
064/276-15-16
• Prodajem, {iva}u ma{inu bagat – Maja,tel. 651-328
• Prodajem police monta`no–demonta`ne sa fiokama 2,2
h 5m, cena 500 evra, tel. 063/590183
• Prodajem veliki sanduk za posteqinu i dve no}ne komode,
tel. 064/240-60-48
• Kucam diplomske, seminarske
radove i sve vrste tekstualnih
sadr`aja po ceni od 40 din/stranica, tel. 063/70-25-884
• Dajem ~asove iz matematike za
u~enike osnovnih {kola, 639183, 064/155-42-02
• Prodajem motornu testeru 2,2
ks povoqno, tel. 060/367-16-03
• Prodajem benxamin 180 cm visine, tel. 618-034
• ^asovi nema~kog jezika za u~enike osnovne {kole, tel. 625904, 064/370-45-40
• ^asovi srpskog jezika i pomo}
pri u~ewu, tel. 625-904, 064/37045-40
• Prodajem kopir strug za drvo,
tel. 022/613-661
• Vaspita~ i apsolvent U~iteqskog fakulteta sa aktivnim znawem engleskog jezika, otac jednog deteta, ~uvao bi dvoje dece
od 3 – 7 godina, prevoz obezbe|en, tel. 617-413, 060/345-33-10
• Spremam po ku}ama, tel. 621615
• Fizioterapeutkiwa sa patrona`nim iskustvom, negovala bi
i ~uvala starije osobe, tel.
064/420-20-13
• Prodajem lova~ki karabin
7h64 i lova~ku pu{ku 12/12, lice
sa dozvolom, tel. 631-972
• Prodajem i dovozim ku}i ise~eno drvo cena 1500 meko, 2000
tvrdo, tel. 064/137-04-08
• Dajem ~asove matematike i hemije, tel. 022/625-407, 064/02146-88
• Uspe{no dajem ~asove hemije,
tel. 061/165-72-02
• Prodajem spravu za ve`bawe –
leg magic, 063/562-091
• Kupujem mawu vikendicu na
Fru{koj gori, tel. 064/322-25-37
• Dajem ~asove engleskog za
osnovce
i
sredwo{kolce,
069/627-119
• Prodajem briketirnicu, dvosmernu 250 kg na ~as, su{aru, gorionik i ciklon, tel. 064/685-6677, 063/192-29-26
• Dajem ~asove matematike,
osnovcima, sredwo{kolcima i
studentima,
tel.
670-776,
064/965-22-87
• ^uvala bih starije osobe, tel.
064/162-29-04
• Prodajem kompletan alat za
mehaniku, bravariju i vodovod
sa svim prete}im el. ma{inama
kao i autogeni i el. aparat, tel.
612-648
• Prodajem pe} na gas (dimna) ja~ine 7 kw tel. 060/30-59-600
• Prodajem trofejni zastavin
pi{toq 7,62, tel. 625-359
• Engleski, nema~ki, italijanski jezik – ~asovi, (zagarantovan
uspeh), tel. 063/85-97-317
• Ugradwa gipsanih plo~a (pregradni zidovi, spu{teni plafoni) i ugradwa laminatnih podova, tel. 651-804,
651–154,
060/75-35-753
• Mawu ma{inu za rezawe kamena prodajem, pogodno za teracere i kamenorezce, tel. 640-134,
063/72-50-542
• Snimawe i fotografisawe va{ih sve~anosti, digitalnom
opremom po najpovoqnijim uslovima, tel. 063/527-657
• Prodajem povoqno novu poluautomatsku lepilicu za kese
(pra{kasti proizvodi) tel.
064/32-22-537
• Presnimavawe video materijala na DVD, snimawe doga|aja,
uslu`na monta`a, tel. 022/615137
• Prodajem tendu za va{are i
pijace, veoma o~uvana, gratis
{tender za ve{alice i fiskalnu kasu kompakt, dobro o~uvana,
tel. 063/83-77-440, 022/625-160
• Prodajem ma{inu za pletewe
`ice u ispravnom stawu, povoqno, tel. 672-779, 064/351-82-44
• Prodajem zrewaninsku pe} na
gas, 35000 kalorija u ispra-vnom
stawu,
povoqno,
672-779,
064/651-82-44
• Prodajem opremu za proizvodwu hladno ce|enih uqa, suncokret, bundeva, repica, tel.
011/80-75-341, 063/184-10-26
• Prodajem pentu, moravinu prskalicu od 100 l , tel. 064/16-84652
• Prodajem stolarsku presu, tel.
625-413
• Prodajem pribor za klawe sviwa, tel. 614-665, 064/88-94-852
Dana, 10. maja 2010. godine
u 75. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 11. maja 2010. godine
u 60. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Slavko Olijar – Vlatko
Ru`a Karali}
1935 – 2010
O`alo{}eni: sinovi Pera
i Sava sa porodicama i ostala rodbina i prijateqi
1951 – 2010
O`alo{}eni: majka Marija, supruga Slavica, }erka
Aleksandra, sin Igor, sestra
Olgica, brat Aleksandar,
unuk Danilo, zetovi Bora i
Euzebio, kumovi i ostala
rodbina i prijateqi
Dana, 16. maja 2010. godine
u 70. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Branislav Dobra{
1940 – 2010
O`alo{}eni: supruga Jovanka, }erke Qiqana i Vesna, sin Predrag sa porodicama i ostala rodbina i prijateqi
Dana, 11. maja 2010. godine
u 74. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 11. maja 2010. godine
u 28. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Dana, 16. maja 2010. godine
u 65. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Raja Mitrovi}
1936 – 2010
Bogdan Brwa{evi} –
Boki
Zvonimir Lovri}
1982 – 2010
1945 – 2010
O`alo{}eni: sin Novak,
snaja Milanka, unuke Sawa i
Du{ica i ostala rodbina i
prijateqi
O`alo{}eni: otac Branko,
majka Olgica, bra}a Darko i
Svetozar i ostala rodbina i
prijateqi
O`alo{}eni: supruga Milivojka (Bela) i ostala rodbina i prijateqi
Dana, 11. maja 2010. godine
u 74. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 10. maja 2010. godine
u 56. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Dana, 13. maja 2010. godine
u 58. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Savka Puhali}
Damwan Kopunovi}
O`alo{}eni: suprug Ilija,
sinovi Milutin i Zoran, snaje
Jasmina i Zorica, unu~ad Mile, Ilija, Milo{, Du{an i Jovana, bra}a Ilija, Mile i
Slavko, sestra Perka sa porodicama i ostala rodbina i prijateqi
Zoran Vasi}
1954 – 2010
O`alo{}eni: supruga Stanimirka, sinovi Neboj{a i
Damjan, snaja Vesna, unuka
Miqana, brat Vojislav i sestra Sun~ica sa porodicama
i ostala rodbina i prijateqi
1952 – 2010
O`alo{}eni: supruga Slavica, }erke Mirjana, Qiqana i Radmila, zet Vladimir,
unuka Anita, brat Tomislav
sa porodicom, sestra Dragana sa porodicom i ostala
rodbina i prijateqi
Dana, 13. maja 2010. godine
u 67. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 10. maja 2010. godine
u 83. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Dana, 13. maja 2010. godine
u 74. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
1936 – 2010
LI^NI
LI^NI
• Penzioner, dobar doma}in,
tra`i osobu do 65 godina radi
dru`ewa a mogu} je i brak, tel.
022/752-451
• Lep i zgodan povratnik iz
[vajcarske tra`i lepu i zgodnu
`ensku osobu bez obaveza od 35
do 50 godina, tel. 022/670-734,
670-963
• O`enio bi ka`u drugi da sam
zgodan mu{karac, upadqivu vrlo zgodnu `ensku izra`enih bujnih oblina, izazovnog zavodqivog izgleda, mla|u, sa svim izra`enim `enskim atributima,
`enstvenu, lepu, zdravu, bez dece, bez obzira na obrazovawe,
zaposlewe, imovno stawe i narodnost, penzioner nema dece i
dao, nasledila bi lepu penziju,
stan sa centralnim grejawem i
ostalo u Sremskoj Mitrovici pored reke Save, tel. 022/617-934
• Penzioner 54 godine `eli da
upozna penzionerku od 55 godina
za dru`ewe tel. 062/521-84-34
• Penzioneru 80 godina, potrebna `ena od 50 do 70 godina radi
pomo}i u ku}i, mogu} brak, tel.
640-685
• Prodajem sto na razvla~ewe
70 h70. Tel: 626 - 363
Dana, 14. maja 2010. godine
u 74. godini `ivota preminula je na{a draga
Vlatko Zavorski
1936 – 2010
O`alo{}eni: sin Zvonko,
snaja Ru`ica, }erka Ivanka,
zet Ivica, brat Perica sa porodicom, unu~ad Aca, Kristina, Nenad i Adrijana, praunuk Ivan i ostala rodbina i
prijateqi
Dosta Sladojevi}
Bo{ko Mo{i}
O`alo{}eni: sinovi Dragan i Milorad, snaje Mira i
Mirjana, unu~ad i ostala
rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: supruga Krista sa }erkama i ostala rodbina i prijateqi
Dana, 14. maja 2010. godine
u 63. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 10. maja 2010. godine
u 60. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Dana, 13. maja 2010. godine
u 57. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
1943 – 2010
1927 – 2010
Du{anka Savi}
1947 – 2010
O`alo{}eni: suprug Borko, sin Dragi{a, }erka Dragica, snaja Vesna, unuci Boris i
Dejan, unuke Duwa i Tamara,
brat Pera sa porodicom i
ostala rodbina i prijateqi
Milenko Stankovi}
Zoran Parmakovi}
O`alo{}eni: }erke, zetovi, unu~ad i ostala rodbina
i prijateqi
O`alo{}eni: supruga Ru`a, sinovi Aca i Peda i ostala rodbina i prijateqi
Dana, 14. maja 2010. godine
u 58. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 11. maja 2010. godine
u 81. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 12. maja 2010. godine
u 80. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
1950 – 2010
1953 – 2010
Milka Jovi}
1929 – 2010
Danica Boji}
1936 – 2010
O`alo{}eni: suprug @ivan, sin Radomir sa porodicom, }erka Vesna sa porodicom i ostala rodbina i prijateqi
Kata Pavlovi}
1952 – 2010
O`alo{}eni: suprug Milenko i weni najmiliji
O`alo{}eni: suprug Tomislav,
}erke Gina, Qubica i Marica, zetovi Radenko i Todor, unuci Stefan, Vasilije, Sofija, Teodora i
Jovan, brat Marijan, sestre Jeka,
Cvijeta, Mara i Ru`a sa porodicama i ostala rodbina i prijateqi
Du{an Drmanovi}
1930 – 2010
O`alo{}ena porodica
STRANA 23.
CMYK
KU]E I QUDI
N
Pi{e: Marija Vukajlovi}
Dve ku}e pod jednim krovom
a uglu dana{we Kraqa Petra i puta za
Spomen grobqe, nekad mesto gde se protezao Severni bedem drevnog Sirmijuma,
u ulici koja je trasirana od rimskih vremena,
kao i vodovod ~iji ostaci su jo{ vidqivi u
Fru{kogorskoj, a sprovodio je vodu sa izvora
Vrawa{ nalazi se neobi~na ku}a, koja se sastoji od dve zasebne pod jednim zajedni~kim krovom. To je sve {to je povezivalo ove dve ku}e
koje su imale i svoje razli~ite vlasnike i sudbine, ali i predawe da su ih gradila dva brata.
Zna se da je jednu zasigurno gradio Stanko
Dikli}, pinter ili majstor koji se bavio ba~varskim zanatom. Prema sa~uvanoj gra|evinskoj dozvoli izdatoj 1891. godine saznajemo da
je odobrena gradwa ku}e od me{ovitog materijala sa teku}im ku}nim brojem 1446. pod kojim
je u gradskom popisniku uvedena. Potvrda je bila izdata g. Stanku Dikli}u i potpisana od na~elnika Gradskog poglavarstva, a 1894. godine
do kad je gradwa morala biti okon~ana ku}a je
ukwi`ena. Prema nacrtu na molbi za podizawe
ku}e i dogradwu ajnforta iz 1911. godine vidi
se da je ku}a imala dva du}ana. Tom prilikom
pro~eqe je nadzidano, a da li su lokali izbijeni tada ili su ve} postojali te{ko je sa sigurno{}u re}i. Prema jednom popisu u gradu je
1894. godine bilo 320 prijavqenih obrtnih
preduze}a, a izme|u ostalih prijavqenih zanatskih radwi bilo je osam ba~vara.
Druga ku}a, koja se nalazi na uglu je sazidana, po svemu sude}i odmah posle prve, a obe su
imale veoma sli~an arhitektonski izgled pro~eqa. Odlikuju ih dekoracija sa istaknutim
natprozornim gredicama, kao i finim frizom
arkadica u potkrovnom vencu i bogato profilisani prozorski otvori. Jo{ se pamti dekorativni ukras oko prozora i u parapetnom delu, koji je tokom pedesetih skinut radi „lak{eg“ odr`avawa i kre~ewa fasade, ~ime su nepovratno izgubqeni. Osim toga ova fasada je
boqe o~uvana, budu}i da nije izbijana, a ku}u
krasi izuzetno lepa kapija sa klasi~nim oblicima gde preovla|uju trougaoni timpanoni. Mada su obe ku}e sli~nog unutra{weg rasporeda
sa ~etiri prostorije i bo~nim krilom kao ekonomskim delom, ova je imala nekad lepu drvenu verandu u staklu koja je kasnijim pregradwama sru{ena, a ajnfort je poplo~an `utom ukrasnom ciglom i dekorativnom kockom.
pio imawe Vi{wevac kod Erema i dvorac kne`evske porodice Odeskalki, koja je svojevremeno imala najve}e posede u Sremu. Nekada{wa pustara, kao vlastelinsko imawe bila je
opremqena prema onda{wim najsavremenijim
standardima za poqoprivredno gazdinstvo, a
imalo je i ergelu. Usitwavawem imawa namenske zgrade gube svoj raniji zna~aj te su kudeqara, pekara i kova~nice u me|uratnom periodu
sru{eni. Nekada je imawe imalo bogat vrt poput botani~ke ba{te koji, je privla~io brojne
ekskurzije u to vreme.
ala{ u ^almi sa zemqom i vinogradom je
posle rata sru{en, a materijal razne{en pa se @ivanovi sinovi ne}e baviti
poqoprivredom. Kosta je kao ma{inski in`iwer radio u Gimnaziji, Drvnom kombinatu i
Auto {koli, a Slobodan kao veterinar ceo
radni vek provodi na „Mitrosu“. Slobodan sa
Katicom ima dva sina Aleksandra i Dragana i
}erke Danicu i Draganu.
U drugoj ku}i `ivela je porodica mitrova~kog protojereja stavrofora i katihete @ivojina Jankovi}a. Popadija Melanija ju je nasledila od svojih usvojiteqa pintera Stanka Dikli}a i `ene mu Anke. Tokom rata cela porodica je
odvedena u Jasenovac, ali su se svi `ivi vratili. Prota Jankovi} }e jo{ ~itavu deceniju i
po posle rata slu`iti crkvi i svom gradu, do
1960. godine. Sin Milan se o`enio sa Kosanom
i imali su @ivojina, koji je po dedi dobio ime.
U ku}i gde je ro|en `iveo je do 1977. godine,
pre nego {to je osnovao porodicu i zaposlio se
kao mati~ar. Novi vlasnik ku}e Predrag Trbojevi} je preduzeo renovirawe ku}e i otvarawe
lokala, a na osnovu sa~uvane dokumentacije
dokazano je da su ranije postojala dva „izloga“
koja su kasnije zazidana. Na mestu nekada{we
pinterske radwe otvorena je sada kroja~ka i
frizerska radwa i studio u dvori{tu.
Nekada su se celom du`inom ulice prostirale ku}e u nizu do izbijawa nove radi izlaza
prema Spomen grobqu, ~ime ku}a dobija ugaoni
polo`aj. Tradicija stanovawa u ovom delu grada se`e u rimsko doba kada je prostor bio unutar bedema. Nekada{wi Kitog {or, pa Fru{kogorska ulica gde je ku}a ponela 77 broj, u blizini ranijeg Ratarskog doma pokazuje vekovni
kontinuitet `ivota i graditeqske tradicije
ovog kraja, koja se stalno mewala, ali od davnina ostala jedna od glavnih ulica u gradu.
S
Nekada su se celom du`inom ulice prostirale ku}e u nizu do izbijawa nove radi izlaza prema Spomen grobqu, ~ime ku}a dobija
ugaoni polo`aj. Tradicija stanovawa u ovom delu grada se`e u
rimsko doba kada je prostor bio unutar bedema. Nekada{wi Kitog
{or, pa Fru{kogorska ulica gde je ku}a ponela 77 broj, u blizini
ranijeg Ratarskog doma pokazuje vekovni kontinuitet `ivota i
graditeqske tradicije ovog kraja, koja se stalno mewala, ali od
davnina ostala jedna od glavnih ulica u gradu
Nekada je pripadala Bo`i Bo`i~kovi}u koji
je bio profesor mitrova~ke gimnazije. Wegov
otac je kako se ~ini radio na KPD – u, jer je po
predawu Kazniona u~estvovala u renovirawu
ku}e. O`enio se Vukosavom Radojevi} iz porodice preko puta, a ku}u }e 1947. godine prodati @ivanu Budo{an i odseliti se u Pan~evo.
redak \ura Budo{an do{ao je iz Novog
Sada i naselio se sa sinovima Perom,
Lukom i Jovom u Oborskoj ulici, gde su se
nekad nalazili obori i ba{te posednika ili
imu}nijih doma}ina mitrova~kih. Vremenom porodica se veoma razgranala, sinovi osnivali
svoja doma}instva, kupovali zemqu i imawa.
P
Budo{anove ba{te prostirale su se na mestu
dana{we Aleje i obli`wih naseqa i pre la}ara~ke pruge, kao i vinograd sa druge strane grada du` Save. Perini sinovi \oka, Milan i @ivan bavili su se uglavnom povrtarstvom ili ba{tovanlukom kako se to onda zvalo, a jedino je
najmla|i Nikola imao gvo`|aru na @itnom trgu „Pera Budo{an i sin“. Gajen je uglavnom paradajz, ta~kan, a izme|u redova kupus i transportovani `eleznicom u Sloveniju i Austriju.
@ivan je bio o`ewen sa Dragiwom, ~ija porodica se doselila iz Ma|arske prilikom pomerawa granica stare Jugoslavije posle Prvog
rata. Tada je wen otac Milovan Kova~evi} ku-
Mitrova~ke novine * Osniva~ i izdava~ NIP "Mitrova~ke novine" d.o.o Sremska Mitrovica, Kraqa Petra I broj 9. Odgovorni urednik Svetlana Cucani}, * telefon /faks 022/ 611-556 * teku}i ra~un: 355-1005979-55 Vojvo}anska banka AD Novi Sad, glavna filijala Sremska Mitrovica i 335-13635-87, Metals banka AD Novi Sad, filijala Sremska Mitrovica * cena primerka 30 dinara. Godi{wa pretplata 1.560 dinara, polugodi{wa 780 dinara, tromese~na 390 (+ptt tro{kovi)*
e-mail: [email protected] i [email protected] * [tampa: [tamparija Forum, Vojvode Mi{i}a br. 1, Novi
Sad. Nenaru~eni tekstovi i fotografije se ne vra}aju.
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 (497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni nedeqnik / odgovorni urednik
Svetlana Cucani}. - God. 1, br. 1 (2001) - . – Sremska Mitrovica : Mitrova~ke novine,
2001-.-Ilustr.: 45 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 165382407
Download

str 01 M.qxd