M novine
Kasni setva
p{enice
GODINA X z 27. OKTOBAR 2010. z BROJ 462 z CENA 30 DINARA
Prva
sremska
~eli~ana
Sremski jataci Ratka Mladi}a
CMYK
Nove
saobra}ajnice
mewaju
Mitrovicu
Strana 8.
Pe}ina~ki
trijumf
u Turskoj
Strana 14.
Obele`eno
pola veka
Pokreta
gorana
Strana 17.
Sve o sremskom
sportu
Strana 18 - 21.
Naslovna strana detaq iz topionice
Sirmijum stil.
Fotografija na posledwoj strani
snimqena u okolini Divo{a
novembra 2009. godine.
Snimio @eqko Petras
IZVESTAN POGLED
Pi{e: Vladimir ]osi}
Na{i univerziteti
S
rbija je, izgleda i zvani~no, dostigla svoju meru. Najve}u intelektualnu hrabrost me|u onima
do ~ijeg mi{qewa se ovde koliko-toliko dr`i, pokazala je izvesna estradna
umetnica Jelena Karleu{a. Prema kojoj
sam, evo javno priznajem, bio ponekad
nepravedan. Jer sam mislio da, po{to
ba{ ne{to naro~ito ne zna da peva, nema razloga da me interesuje ni po nekom
drugom osnovu. (Dodu{e, ona jeste zgodna `enska, ali je i sre}no udata, a ja,
iako ne ba{ neki rasni pravoslavac,
cenim instituciju braka, kao jednu od
svetih tajni, kako ve} nala`e Maj~ica
Crkva.)
Daklem, Jelena je Karleu{a odjednom
postala dodatno poznata, kao kolumnistkiwa u izvesnom tabloidu, protestuju}i o{tro protiv na{eg ve} nadaleko poznatog licemerja i dvostrukog, malogra|anskog morala.
I dok su se na{i politi~ari, po~ev od
ministra policije Ivice Da~i}a (koji je
pro{le godine rekao da policija ne}e
biti u stawu da obezbedi neometano
odr`avawe gej parade, do~im se ove godine prosvetlio i rekao da }e policija
sa~uvati dupeta srpskih homoseksualaca i evropske vrednosti, po svaku cenu),
mawe-vi{e izviwavali {to eto moraju
da ispo{tuju tu Jevropu, a koalicioni
Palma izrazio zgra`avawe, ba{ kao i
opozicioni Veqa, koji gaji seksualno
frustrirane ovce, jer je poznato da su
ovce, pored koza omiqene seksualne
„destinacije“ izvesnog dela populacije
– dotle je jedna ispodprose~na pevaqka
pokazala da ima vi{e pameti i intelektualne hrabrosti od ve}eg dela srpske
politi~ke tzv. elite.
To pokazuje bar dve stvari. Prvo: da
ako neko zara|uje za hleb bave}i se
estradom, ne mora nu`no da zna~i da je
neobrazovan i prirodno glup, i drugo:
ako se neko predstavqa kao srpska politi~ka elita, ne mora nu`no da zna~i
da nije neobrazovan i prirodno glup.
Sem toga, za razliku od mu{karaca i ono
ne{to brkatih `ena iz te tzv. elite, Jelena Karleu{a „ima muda“, odnosno dovoqno preko neophodne hrabrosti za bavqewe javnim poslom.
I dok se na{a tzv. elita, u svrhu predizbornog bodovawa, udvara najni`im
ukusima i }epena~kom mentalitetu, do-
tle jedna udarnica ibarske provenijencije, dr`i lekciju iz javnog delovawa
onima koji bi trebali biti avangarda
jednog dru{tva.
Jo{ jedan primer sveop{teg licemerja i dvostrukog morala jeste velika buka
koja se digla u udvori~kim medijima u
vezi sa kvalifikovano{}u jednog
estradnog umetnika, u ovom slu~aju Radi{e Uro{evi}a, za mesto u Upravnom
odboru PTT-a. Tako smo iz beogradskih
medija saznali da je siroti Radi{a jo{
kao mali bio radio amater, a da zna i da
telefonira, te je isti kao takav, jelte,
kvalifikovan da bude ^lan Upravnog
Odbora jednog dr`avnog javnog preduze}a. (Novinarska bran{a ina~e je krcata
fakultetski obrazovanim kadrovima,
po~ev od direktora Javnog servisa, koji,
po sopstvenom priznawu nije zavr{io
ni{ta osim osnovne {kole. Za zvani~nu
srbsku pamet, malo li je?) Ne vidim {ta
fali Radi{i, u odnosu na one silne
strine, tetke i ostalu u`u i {iru rodbinu ~lanova vladaju}e nu{i}evske tzv.
elite, koja se ba{kari po raznim upravnim odborima, koja nema ~ak ni toliko
talenta koliko ovaj peva~.
ovinarska ma{ta nije se zadovoqila samo apsolvirawem slu~aja
Radi{e Uro{evi}a, pa su plasirane i spekulacije o Jovan~i, prvoj jagodinskoj `irafi. U smisli da bi, isti
kao takav, Jovan~a, `irafa(c) mu{kog
pola, mogao osvanuti kao ~lan Upravnog
odbora, recimo Elektrodistribucije.
[to se mene ti~e, mo`e i mnogo vi{e,
kakvi sve likovi sede na mestima direktora raznih dr`avnih preduze}a,
agencija, pa ~ak i pojedinih ministara.
[ta fali Jovan~i? Ukoliko Jovan~a odbije kandidaturu, bio bih slobodan za
jedan drugi predlog. Naime, imam `enku
nema~kog ov~ara, odaziva se na ime
Aska, i veoma je pametna i inteligentna
osoba. Nema formalno obrazovawe, ali
ako je to uslov, mogla bi da zavr{i neki
od ovih kupovnih fakulteta. Tamo ionako nije obavezan dolazak, to jest ako se
uplati odgovaraju}a svota, a za svaki
slu~aj poznajemo i ~ika Jovu, profesora
na jednom od tih na{ih univerziteta.
Sem toga, Aska je po{tena, ne la`e i ne
krade. Nadam se da to ne}e biti neka velika smetwa. Nadam se da ne gre{im kad
to ka`em.
N
CMYK
CMYK
U ovom broju
Telefon 6 2 3 - 8 6 0
27. oktobar 2010.
M novine
Strana 3.
SIRMIJUM STIL
PU[TEN U RAD
Topionica ~elika
zaposlila 200 radnika
P
redsednik vojvo|anske vlade da je Srem danas jedan najprosperitet- da }e do juna slede}e godine biti otvoBojan Pajti} u prisustvu ~elnika nijih delova Srbije. Gradona~elnik reno jo{ oko 1.000 novih radnih mesta.
lokalne samouprave je u sredu, Sremske Mitrovice Branislav Nedimo- Aleksandar Prodanovi}, predsednik
20. oktobra zvani~no pustio u rad To- vi} je istakao da u Mitrovici u posled- Skup{tine grada, rekao je da je investipionicu ~elika „Sirmijum stil“ u wih 30 godina nije realizovana tako cija „Sirmijum stila“ zna~ajna za Grad i
Sremskoj Mitrovici koja posluje u vredna investicija poput ove i najavio da su izgradwom trafo stanice 2002.
godine stvoreni uslovi za obnaokviru italijanske STG grupe.
vqawe industrijskih zona. PreOtvarawu nove fabrike u kojoj
ma re~ima pokrajinske sekreje trenutno zaposleno 200 radtarke za arhitekturu, urbaninika, prisustvovali su i pokrazam i graditeqstvo, Du{anke
jinska sekretarka za arhitektuSrema~ki, Topionica „Sirmijum
ru, urbanizam i graditeqstvo
stil“ je primer kako se u Srbiji
Du{anka Srema~ki, kao i pomo`e graditi i investirati brkrajinski sekretar za rad, zazo, efikasno i to uz apsolutno
po{qavawe i ravnopravnost
po{tovawe zakonske regulatipolova Miroslav Vasin. Vredve. Ona je istakla je da je proiznost investicije je 45 miliona
vodwa u ovoj fabrici potpuno
evra.
sigurna u pogledu za{tite `iDirektor Topionice „Sirmivotne sredine.
jum stil“ i predstavnik STG
grupe, Dario Bodino izjavio je
Topionica „Sirmijum stil“
da se od januara 2011. godine
bavi se prera|ivawem gvo`|a
po~iwe sa izgradwom vaqaonikako sekundarne sirovine, a
ce u okviru „Sirmijum stila“,
osnovna delatnost im je izrada
kako bi se kompletirala proiz~eli~nih gredica, koje se korivodwa. Ovom novom investiciste u gra|evinarstvu. U naredjom bi trebalo da se zaposli
nih {est meseci, Topionica }e
jo{ 300 qudi.
zaposliti jo{ 100 radnika.
U Vojvodini se nastavqa
Aleksandar Prodanovi}, Dario Bodino, Bojan Pajti},
trend smawena nezaposlenosti
Biqana Selakovi}
Branislav Nedimovi}
izjavio je Bojan Pajti} i dodao
Foto: @eqko Petras
4. Strana
M novine
27. oktobar 2010.
Bojan Pajti}:
Smawena nezaposlenost
- Kada je izabrana
pokrajinska
Vlada, Srem je bio
jedan od najnerazvijenijih delova
Srbije. Danas je
Srem jedan od najprosperitetnijih
delova ove zemqe,
upravo zahvaquju}i ovakvim i sli~nim investicijama koje su zna~ajne,
kao zbog toga {to zapo{qavaju veliki broj qudi, tako i zbog toga
{to ove fabrike omogu}avaju i daqe razvoj gra|evinske operative.
Nastavqa se investicioni ciklus,
kakav Vojvodina ne pamti u posledwih 30 godina, ulagawem u oblasti
zdravstva, obrazovawa i infrastrukture.
OVE JESENI NA SREMSKIM WIVAMA
Kasni setva
hlebnog `ita
Branislav Nedimovi}:
Jo{ 1.000 radnih mesta
– Moje zadovoqstvo je zbog ovih
qudi koji }e ovde
na}i svoj posao i
mogu samo da ka`em da je ova investicija kruna ove
godine. Ali, ve}
slede}e godine nastavqamo daqe.
Imamo pet projekata koji su po~eli da se grade ili su
u fazi pribavqawa dozvola i ja
o~ekujem kada se sve zaokru`i, barem 1.000 radnih mesta do juna slede}e godine.
Aleksandar Prodanovi}:
Mitrovica nudi najvi{e
– U Sremskoj Mitrovici u toku je
~itav niz investicija.
Sirmijum
stil je najva`nija
i zbog visine ulo`enih sredstava,
radi se o 45 miliona evra, ali i
zbog broja zaposlenih. U ovom trenutku ima ih oko 200, a zavr{etkom
vaqaonice posao }e dobiti jo{
100 radnika. Mi smo u prethodnom
periodu uspeli infrastrukturno
da opremimo sve na{e radne zone
i zbog toga }e Sremska Mitrovica
svim potencijalnim investitorima ponuditi mnogo vi{e nego druge
op{tine u Srbiji.
27. oktobar 2010.
S
etva strnih `ita u Sremu trebalo
bi ove jeseni da se obavi na oko 54
hiqade hektara, ali ovaj va`an posao kasni zbog vremenskih prilika koje
nisu naklowene poqoprivrednicima, kao
i zbog zakasnele vegetacije proletos zasejanih kultura. O trenutnoj situaciji u
Sremu razgovarali smo sa Radislavom Kova~evi}em, samostalnim stru~nim saradnikom u Poqoprivrednoj stru~noj slu`bi
Sremska Mitrovica i savetodavcem pri
Savetodavnoj slu`bi Pokrajinskog sekretarijata za poqoprivredu.
– Jesewa berba u Sremu je zapo~ela jako
kasno, vremenske prilike su uticale na
produ`enu vegetaciju kod kukuruza i soje,
pa je kukuruz skinut sa oko 15 odsto povr{ina, {to je za ovaj period godine nesvakida{we, jer je uobi~ajeno da u ovo doba
bude skinuto oko 50 do 60 odsto povr{ina
pod kukuruzom. To direktno uti~e na setvu
p{enice, jer osloba|aju}i povr{inu od kukuruza, ona se sprema za setvu p{enice,
{to u ovom periodu nije mogu}e zbog ki{a.
Trenutna vlaga kukuruza je od 19 do 28 odsto, {to je neprimereno za ~uvawe, a jo{
mawe ako bi se odmah nosio na su{ewe koje nije isplativo za proizvo|a~e, jer bi novac bio potro{en na energente za su{ewe
koji su jako skupi. Zato treba sa~ekati jo{
malo da se kukuruz prosu{i, ali onda izlazimo iz optimalnog roka za setvu p{enice, tako da ne preporu~ujem da se p{enica
gaji na povr{inama gde je kukuruz zato {to
to nije isplativo – ka`e Kova~evi}.
Prema re~ima na{eg sagovornika, dinamika va|ewa {e}erne repe je druga~ija u
odnosu na prethodne godine zato {to sada
{e}erane diktiraju dinamiku i propisuju
rokove za va|ewe i pla}awe. Do sada je
izva|eno oko 60 do 70 odsto {e}erne repe
i na tim povr{inama se mo`e pripremati
za setvu p{enice, kao i na mestima gde je
bila soja.
– Do sada je zasejano 15 do 20 odsto
ozimnih strnina u Sremu, a optimalni rok
za setvu je istekao 20. oktobra, {to zna~i
da je zasejano malo povr{ina. U toku je poM novine
lu optimalni rok
za setvu koji traje od 20. oktobra
do kraja meseca.
Ve}a koli~ina je
zasejana na povr{inama koje pri- Radislav Kova~evi}
padaju poqoprivrednim preduze}ima i zadrugama od 18
do 20 odsto, dok je mawe kod individualnih proizvo|a~a i iznosi od 12 do 15 odsto. Vremenske prilike sa mnogo ki{e bez
vetrova nisu pogodne za poqoprivredne
radove. Hibridi kukuruza kao {to je pionir koji obi~no brzo ispu{taju vlagu, ove
godine jo{ uvek imaju dosta vlage. To lo{e uti~e na sazrevawe kukuruza i setvu
p{enice, a posledice toga su da ako pomerimo rokove za setvu p{enice, treba staviti ve}u koli~ini semena, {to zna~i ve}e tro{kove, a smaweni prinos. Kod kukuruza, ako se skine vla`an i stavi u ~ardak, postoji bojazan od gqivi~nih bolesti, plesni i truqewa, a ako se kukuruz u
zrnu nosi u silos na su{ewe, proizvo|a~
ostaje bez ikakve zarade – upozorava Kova~evi}.
Radislav Kova~evi} savetuje poqoprivrednike da ne `ure sa skidawem kukuruza i ka`e da p{enicu treba sejati na soji{ta i repi{ta uz po{tovawe agrotehni~kih rokova i preporu~enih setvenih normi.
– Ako poqoprivredni proizvo|a~i imaju bilo kakvih dilema vezanih za setvu,
neka do|u u Poqoprivrednu stru~nu slu`bu u Sremskoj Mitrovici, gde }emo im rado iza}i u susret, jer po sada{woj ceni se
ne isplati neplanski sejati. Preporu~ujem svim poqoprivrednim proizvo|a~ima
da urade hemijsku analizu zemqi{ta, ne
samo zbog dobijawa subvencija, ve} i zbog
saznawa o tome koliko je |ubriva kojem
zemqi{tu potrebno – rekao je Radislav
Kova~evi}, samostalni stru~ni saradnik
Poqoprivredne stru~ne slu`be Sremska
Mitrovica.
J. Jovi~i}
Strana 5.
DRUGI PI[U: KAKO JE LOCIRAN RATKO MLADI]
Sremski jataci
"Rade Bulatovi} je krajem februara i po~etkom marta
2006. vi{e puta vrlo jasno rekao da je Ratko Mladi} opkoqen, i da }e biti uhva}en za dan ili dva", ka`e izvor
"Vremena" koji je prisustvovao sastancima tima koji je
koordinisao potrage za ha{kim beguncima
P
olovinom 2005. godine operativci Bezbednosno-informativne agencije i Vojnobezbednosne agencije priznali su ono {to su
~elnici Ha{kog tribunala ponavqali godinama: da se Ratko Mladi}
skriva u Srbiji, i da niko pre toga nije ozbiqno ni poku{ao da ga uhapsi.
Jesu ga, dodu{e, sa velikom mukom isterali iz vojnog objekta Kr~mari kod
Vaqeva 1. juna 2002, ali umesto da se,
sa zave`qajem na le|ima, uputi put
rodnih Bo`anovi}a, Mladi} je zapucao u "opel kadetu" do kasarne Gardijske brigade na Top~ideru, a onda, lagano, "jugo floridom", put Be`anijske
kose gde je proveo narednih mesec dana.
To bi se skretawe sa puta prema Kalinoviku ka Beogradu, koji mu je prethodnih godina ukazivao puno gostoprimstvo uprkos optu`nici za najte`e
zlo~ine i genocid, nekako zaba{urilo, da ovaj ha{ki begunac nije nastavio da se ba{kari po novobeogradskim
blokovima. A negde tu su ga, prate}i
tragove wegovih biv{ih saboraca, otkrile civilna i vojna slu`ba bezbednosti, s tim {to je BIA znala ne{to
vi{e od onoga {to nije htela, ili mogla da vidi VBA: da se, na primer, na
kau~u u Upravi za qudske resurse pri
General{tabu Vojske SCG zaposleni
ispovedaju psihologu Nadi Tolimir,
ro|enoj `eni Zdravka Tolimira, starog Mladi}evog bezbedwaka, koji je
M
6. Strana
\ENERAL RATKO MLADI]:
Alo, ko me tra`i?
Strip
bio dugo u bekstvu zbog optu`nice za
zlo~ine koji su po~iweni nakon pada
Srebrenice; da u Upravi za bezbednost General{taba radi troje qudi
koji su u dosluhu sa Mladi}evim pomaga~ima, a da sli~an hobi upra`wava i
jedna od sekretarica u Ministarstvu
odbrane koja, po prirodi stvari, ~uje
na radnom mestu i ono {to ba{ ne bi
trebalo ~uti.
Ti qudi su ubrzo ukloweni, ali to,
kako ka`u izvori "Vremena", nije umawilo sve vidqivije nepoverewe koje
se razbuktalo izme|u ~elnika VBA
Svetka Kova~a i BIA Radeta Bulatovi}a, koji tih meseci nisu mogli da
gledaju jedan drugog. Bulatovi} je
stalno sumwi~io vojsku da skriva
Mladi}a, {to je tokom potraga dobijalo groteskne razmere, tako da se de{avalo da su operativci ove dve slu`be legitimisali jedni druge tokom
pojedinih akcija, dr`e}i pritom ruke
na poklopcima futrola heklera koji
su im se klatili na opasa~ima. Jedna
od najopse`nijih akcija sprovedena je
u to vreme kod vojnog magacina u Bubaw
Potoku, jer je dobijena informacija da
se biv{i komandant vojske bosanskih
Srba skriva u jednoj ku}ici u {umi. A
tamo su, nakon upada, specijalci zatekli nekog starog zastavnika na koga
behu ve} odavno svi zaboravili. Nakon niza neprijatnih scena Kova~ i Bulatovi} sastali su se 18. decembra
2005. i sve~ano obe}ali policijskom i
vojnom vrhu da }e zajedno, bez surevwivosti, raditi na tome da otpreme
Mladi}a put Sheveningena.
rethodno su operativci VBA
stupili u kontakt sa nekada{wim {efom Biroa Vojske RS u
Beogradu Jovom \ogom, i jasno mu stavili do znawa da im je poznata wegova
P
Crta i pi{e: Ratko Torma
M novine
27. oktobar 2010.
uloga u nala`ewu stanova u kojima se
Mladi} krio po Novom Beogradu.
Sli~na poruka diskretno je upu}ena
ostalim jatacima, ali je wen eho stigao i do samog Ratka Mladi}a, koji je
na brzinu potrpao stvari u staru vojni~ku torbu, i zauvek zalupio vrata
stana u Jurija Gagarina 118, negde posledwih dana decembra 2005.
dok su ~elnici VBA ~ekali da
~uju od qudi na terenu da li je
Mladi} izabrao "opel" ili
"floridu", ne bi li na osnovu toga zakqu~ili koliko se daleko zaputio, na
programu dr`avne televizije saznali
su 27. januara da je uhap{en Jovo \ogo,
upravo onaj koga su poku{avali da ubede da im bar ka`e na kojoj strani "Halo oglasa" }e se na}i stan sa slede}om
Mladi}evom adresom. Kada su Svetka
Kova~a pozvali iz Ministarstva odbrane i pitali o ~emu je re~, on je samo
slegnuo ramenima. Sli~no je reagovao
i ne{to kasnije kada je {ef BIA Rade
Bulatovi} prvi put na jednom od sastanaka tima koji je koordinisao potrage
za ha{kim beguncima nagovestio da
zna gde se skriva Ratko Mladi}.
"Rade Bulatovi} je krajem februara
i po~etkom marta 2006. vi{e puta vrlo
jasno rekao da je Ratko Mladi} opkoqen, i da }e biti uhva}en za dan ili
dva", ka`e izvor "Vremena" koji je prisustvovao ovim sastancima. Bilo je to
u trenutku kada su dr`avni ~elnici
stranim diplomatama koje su dolazile
u Srbiju otvoreno govorili da su u toku pregovori o Mladi}evoj predaji.
A pregovaralo se, kako saznajemo, sa
penzionisanim potpukovnikom Vojske
Srbije Stankom Risti}em, pitomcem
Vazduhoplovne akademije u Zadru, koji je kao pilot helikoptera obleteo
ve}inu rati{ta biv{e Jugoslavije, od
Slovenije i Hrvatske, do Bosne i Kosova. Jedni su ga vi|ali tokom opsade
Vukovara u Negoslavcima, drugi u blizini Knina, sam je priznao da je slu`bovao u Hercegova~kom i Sarajevsko-romanijskom korpusu, a pred dru{tvom u kafani se redovno hvalio kako je sa Miloradom Ulemekom, glavom
I
KO SU MLADI]EVI JATACI : Centar sela Quba
i bradom, u~estvovao u akcijama na
Kosovu. Tada, dodu{e, Risti} nije posebno isticao svoje {valerske sposobnosti, niti je govorio da je strastven igra~ preferansa, jer je vaqalo
sa~uvati ne{to lepih re~i o sebi i za
neku drugu priliku, koja mu se ukazala
kada je sredinom aprila 2006. uhap{en zbog sumwe da je pla}ao kiriju za
stanove u kojima se skrivao Ratko
Mladi}. To hap{ewe je tu`ilac za
ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} nazvao u pro{lom broju "Vremena" katastrofalnim potezom {efa BIA Radeta Bulatovi}, koji je omogu}io Mladi}u da pobegne.
Prethodno je Risti}, samom Bulatovi}u, koji nije imao obi~aj da tra}i
vreme ba{ svakoga u Institutu za bezbednost na Bawici, rekao da mo`e da
ih odvede do Ratka Mladi}a. Na{ izvor iz Nacionalnog saveta za saradwu
sa Tribunalom ka`e da je Mladi} bio
lociran u "blizini jednog mesta u Sremu", po svemu sude}i Erdeviku, gde se,
gle slu~ajnosti, nalazi vikendica
Stanka Risti}a u selu Quba. Oni koji,
po prirodi svog posla, znaju ne{to vi{e o tome, ka`u da su otkrili i loka-
ciju na koju se Mladi} prebacio nakon
toga, "opelom" ili "floridom", svejedno.
a padinama Fru{ke gore Stanko
Risti} se naprasno oslobodio
svojih kockarskih strasti i
sklonosti ka `enama, tako da je vreme
provodio, kako sam ka`e, ~uvaju}i koze i jari}e. Sud }e vrlo brzo oceniti
da li mu ovi ~etvorono`ci daju ~vr{}i alibi od kompawona za preferans, s obzirom na to da se su|ewe
Mladi}evim jatacima bli`i kraju, mada bi se o ovoj epizodi moglo ne{to
doznati i od samog Radeta Bulatovi}a. Bilo je, naravno, poku{aja da se on
priupita ne{to o tome na sve~anosti
povodom Dana Bezbednosno-informativne agencije, ali je Bulatovi}, ostaju}i dosledan manirima Slu`be kojom
je rukovodio, odbrusio da ne `eli da
govori o takvim stvarima, i mirno nastavio da }aska sa svojim dru{tvom.
Za neke ozbiqnije razgovore o tome
gde se skrivao Ratko Mladi}, i za{to
ga nije uhapsio, ovaj novope~eni advokat bi morao da upotrebi i ne{to od
znawa svoje sada{we profesije.
Slobodan Kosti} (Vreme)
N
VLADIMIR VUK^EVI], REPUBLI^KI [email protected] ZA RATNE ZLO^INE
Nema politi~ke voqe za hap{ewe
Zato {to je izvr{ena opstrukcija.
^ija?
Onih koji su to mogli da vr{e, i to
sa jasnim planom da se omogu}i da
Mladi} pobegne, {to se i dogodilo.
Gde je pobegao?
Jo{ uvek smo u domenu istra`ivawa
{ta se tada ta~no desilo. Znamo da
nam je Ratko Mladi} bio na dohvat ruke, znamo da nam je pobegao, ali ne
znamo ta~no ko je za to kriv.
Znali ste ta~no gde se nalazi?
Jesmo. Mladi} je tada bio precizno
lociran. Karla del Ponte je to nazvala "nedostatkom politi~ke voqe".
Pretpostavqam da 2006. niste
nadletali helikopterima jedan sala{ u blizini Sremske Mitrovice?
Nismo, ali je bilo drugih stvari koje su osujetile Mladi}evo hap{ewe.
Kojih?
To {to je {ef BIA Rade Bulatovi}
uhapsio Stanka Risti}a koji je skrivao Ratka Mladi}a, {to je bio katastrofalan potez koji je omogu}io
Mladi}u da pobegne.
To je bila najve}a {ansa za hap{ewe Mladi}a?
Jeste. Imali smo Ratka Mladi}a u
{aci. Bilo je ~isto tehni~ko pitawe
kako da se obavi hap{ewe.
Za{to je propu{tena ta prilika?
27. oktobar 2010.
(Vreme, deo intervjua)
M novine
Strana 7.
www.sremskamitrovica.org.rs
ULAGAWE U GRADSKU INFRASTRUKTURU
MATI^AR
SKLOPILI BRAK: Drini}
Stevan, pol. slu`benik i Loli}
Jasmina, doma}ica, Stefawuk
Ivan, `enski frizer i Markovi}
Mirjana, trgovac, Kern Zvonimir,
pravnik i Krpan Ana, frizerka,
Hrece{in Damir, tapetar i Kuki}
Zlata, trgovac, Bo`i} Marko,
auto elektri~ar i Sekuli} Marica, trgovac, Do{en Branislav,
automehani~ar i Jeroti} Sla|ana, trgovac, Milo{evi} Miodrag,
radnik i Radovanovi} Aleksandra, radnik, Vislavski Daniel,
preh. tehni~ar i Ili} Sofija, trgovac, Igri} Jovan, ma{. in`ewer
i Prodanovi} Jelena, vi{i fizioterapeut
DOBILI ]ERKU: [ari} Branislav i Awa – Srem. Mitrovica,
Pandurevi} Dragan i Jasmina –
No}aj, Jovi} Perica i Vawa – Putinci, Gakovi} Goran i Dragana,
Kati} Branislav i Vesna, Bo`i}
Bojan i Jelena – Ruma, Ga{i} Bojan i Savka – Morovi}, Jankovi}
Dragan i Lidija – [id, Teodorovi} Milan i Tawa – Crna Bara
DOBILI SINA: Poznanovi}
Dejan i Qiqana – Srem. Mitrovica, Pogrmi} Dragan i Anita – La}arak, Slijep~evi} \or|e i
Smiqka – [a{inci, \ura{inovi} Qubomir i Sla|ana – Ma~.
Mitrovica, Romandi} Novica i
Ivana – Ravwe, Radosavqevi}
Dejan i Verica – Divo{, Lazor Sa{a i Jelena, \uri} Milan i Radmila, Kancko Vlada i Kristina –
[id, Brwevarac Dalibor i Borka
– Nova Bingula, Nikoli} Slavko
i Marica – Molovin, Stoji} Bora
i Ru`ica – Hrtkovci, Stevanovi}
Vladimir i Vesna, [terleman
Sr|an i Dragana – Ruma, Mitrovi}
Stevan i Gordana – Erdevik, Tomi} Stevan i Ira – Irig, Jerkovi} Goran i Dragana - Berkasovo
UMRLI: Mari~i} Marija ro|.
1938, Jovanovi} Vojislav ro|.
1930, Veliki Ilija ro|. 1923, Zeki} \oko ro|. 1951, Luka~evi} An|elko ro|. 1959, Zoranovi} Zorka
ro|. 1947, Blagojevi} Julka ro|.
1935, Kuzmanovski Petra ro|.
1941, Ziramov An|elka ro|. 1942,
Ba~i} Jovan ro|. 1942, Kosti} Qubica ro|. 1935, Ratkovi} Irina
ro|. 1951, Kosti} \or|e ro|. 1977,
Okoli} Branko ro|. 1926, Dragutinovi} Slobodan ro|. 1942, Vukadinovi} Radoslav ro|. 1937,
Stojisavqevi} Branko ro|. 1936,
Negovanovi} Aleksandar ro|.
1936, Radoi~i} Nikola ro|. 1931,
Bobi} Milica ro|. 1932, Bogdanovi} Milica ro|. 1928, Stoj{i} Borivoj ro|. 1927, Bi`i} Jovanka
ro|. 1935
PREMIO MATI^AR
@ivojin Jankovi}
8. Strana
Obilazak radova na putu R-103
Nove saobra}ajnice
mewaju izgled grada
U
~etvrtak, 21. oktobra radove na izgradwi kru`ne
raskrsnice kod Muzeja
Srema u Sremskoj Mitrovici obi{li su zamenik gradona~elnika Sr|an Kozlina, direktor JP
Direkcija za izgradwu grada Bojan Gavri} i potpredsednik Saveta mesne zajednice „Centar“
Zoran @igi}. Trenutno se rade
ivi~waci, a do kraja oktobra je
najavqeno da }e se raskrsnica
- Radi se kilometar i po puta,
sa jednom novinom, a to je da }e
se iza Salona name{taja „[ipad“ krenuti sa razdelnim
ostrvom i zelenom povr{inom
izme|u. Radove zajedno finansiraju Grad Sremska Mitrovica
i Evropska investiciona banka,
zato rokove moramo da po{tujemo. Za sada ide dobro i nadam
se da ne}e biti velikih vremenskih neprilika – izjavio je gra-
Postavqawe ivi~waka na kru`nom toku
pustiti u saobra}aj. Vrednost
investicije je oko 50 miliona
dinara, a sredstva su obezbe|ena iz Fonda za kapitalna ulagawa AP Vojvodine.
Dan kasnije, u petak 22. oktobra, radove na izgradwi puta R103 obi{li su gradona~elnik
Sremske Mitrovice Branislav
Nedimovi} i direktori gradskih javnih preduze}a. Nastavak
pro{irewa puta R-103 je jedna
od najve}ih investicija vezanih
za izgradwu i unapre|ewe putne
mre`e u Sremskoj Mitrovici.
dona~elnik Branislav Nedimovi} prilikom obilaska radova.
Trenutno se radi izgradwa
atmosferske kanalizacije, a
uskoro }e se po~eti i sa postavqawem ivi~waka sa obe strane puta. Direktor JP Direkcija
za izgradwu grada Bojan Gavri}
je izjavio da je rok za zavr{etak
radova 60 radnih dana, odnosno
kraj novembra. Nakon zavr{etka
pro{irewa puta ostaje da se postave novi semafori i signalizacija.
Izvo|a~ radova je preduze}e
Borovica transport, na izgradwi puta R-103 radi oko 60 radnika, a na terenu je i sva potrebna mehanizacija, kako bi
posao bio {to kvalitetnije ura|en. Menaxer firme Borovica
transport Petar Isakovi} ka`e
da se radi put sa pet saobra}ajnih traka, {irine od po sedam i
po metara sa svake strane.
Pro{irewem puta jedne od
najprometnijih saobra}ajnica
svakako }e se smawiti gu`ve i
rasteretiti saobra}aj.
B. Selakovi}
Kanalizacija u Ma~vanskoj Mitrovici
Radovi na izgradwi kanalizacije u Ma~vanskoj Mitrovici, koja je po~ela pre nekoliko godina, nastavqeni su pro{le nedeqe. U petak, 22. oktobra radove je obi{ao pomo}nik gradona~elnika Vlada Vu~enovi}, koji je rekao da }e se
raditi izgradwa fekalne kanalizacije u ulicama @arka
Obradovi}a, Josipa Gasa i 28.
avgusta. Zahvaquju}i sred-
M novine
stvima Fonda za kapitalna
ulagawa AP Vojvodine, 80 odsto radova }e biti zavr{eno,
a vrednost investicije je deset miliona dinara.
Vu~enovi} je istakao da se u
prethodnom periodu dosta
uradilo po pitawu infrastrukture u selima Ma~ve, kako bi se me{tanima obezbedili {to kvalitetniji uslovi za
`ivot.
27. oktobar 2010.
SREM-GAS SREMSKA MITROVICA
Potpuna gasifikacija
industrijskih zona
O
ve jeseni u Sremskoj Mitrovici privode se kraju
radovi na kona~noj gasifikaciji industrijske zone „Sever“ i u planu su novi radovi na
opremawu radno poslovne zone
„Radina~ka petqa“.
Kompletna gasifikacija radno poslovnih zona na teritoriji
Sremske Mitrovice, jedan je od
preduslova za dolazak investitora i otvarawe novih radnih
mesta. Ovu ~iwenicu prepoznali su lokalna samouprava i Javno preduze}e Srem-Gas, jer kada
potencijalni investitor po~ne
da se zanima za odre|enu lokaciju, jedno od wegovih prvih pitawa je koje energente ima na
raspolagawu. Zato u sremskomitrova~kom Srem-Gasu jasno ka`u
da sem struje, gas tako|e mora da
postoji u industrijskoj zoni, jer
su ta dva energenta u ovom momentu najkomfornija:
– Kompletna gasifikacija industrijskih zona na teritoriji
Sremske Mitrovice je zna~ajna,
kako za grad, tako i za Srem-Gas.
Za nas zna~i nove potro{a~e i
pove}awe distribucije gasa, dok
za grad to zna~i kompletno
opremqene industrijske zone.
Investitori kada dolaze, prvo
gledaju {ta imaju na raspolaga-
wu od energenata. Jasno je da gas
i struja, kao najkomforniji
energenti moraju da postoje u industrijskoj zoni i zato je veoma
va`no izvesti gasifikaciju do
kraja. Dakle, s jedne strane imamo preduslove za otvarawe novih radnih mesta, a s druge strane imamo nove potro{a~e i ve}u
distribuciju gasa, {to mo`e uticati na ni`u cenu ovog energenta – ka`e Vladimir Sanader,
direktor JP Srem-Gas u Sremskoj Mitrovici.
Kako ka`u u stru~noj slu`bi
Srem-Gasa, u radnoj poslovnoj
zoni „Sever I“ projektom iz 2007.
godine, kao druga faza, predvi|ena je gasna mre`a niskog pritiska du`ine 2.000 metara, koja
treba da snabdeva budu}e potro{a~e prirodnog gasa du` cele
zone. Prva faza gasifikacije je
zavr{ena izgradwom ~eli~nog
gasovoda sredweg pritiska,
pre~nika 80 milimetara, du`ine 1.200 metara i regulacione
stanice kapaciteta 1.000 metara kubnih na ~as prirodnog gasa,
pored regionalnog puta za Le`imir i gradske zaobilaznice.
Radovi na izgradwi polietilenske distributivne gasne
mre`e otpo~eli su 8. septembra
ove godine i predstavqaju drugu
Vladimir Sanader
fazu gasifikacije zone „Sever
I“. Trasa gasne mre`e polazi iz
regulacione stanice i nastavqa
pored puta gradske zaobilaznice do granice obuhvata poslovne
zone „Sever I“, odnosno do ukr{tawa sa Ulicom Radina~ki
put. Radovi koji se izvode su ma{inski i gra|evinski. Do 1. oktobra ura|eno je 1.300 metara
distributivne mre`e, odnosno
polo`eno je 500 metara polietilenskih cevi pre~nika 110
milimetara i 800 metara polietilenskih cevi pre~nika 90 milimetara.
Sav ma{inski materijal kao
{to su polietilenske cevi, fitinzi i oprema za postavqawe i
zavarivawe istih blagovremeno su nabavqeni. Ma{inske radove na polagawu i zavarivawu
polietilenskih cevi izvode
osposobqeni
radnici
JP
Srem–Gasa, a gra|evinske radove na iskopu firma „Nikol komerc“ iz Sremske Mitrovice
kao izabrani izvo|a~ putem javne nabavke.
Zavr{etak radova se planira
najkasnije do 10. novembra ove
godine, a vrednost radova iznosi tri miliona dinara.
ako|e, u toku su i aktivnosti na radno poslovnoj zoni „Radina~ka petqa“. To
}e biti novoformirana zona oko
Ulice Marka Aurelija, odnosno
regionalnog puta za Le`imir.
Za ovu zonu planira se izrada
projekta polietilenske distributivne gasne mre`e niskog pritiska ukupne du`ine 2.500 metara ~ija je predra~unska vrednost izgradwe oko tri i po miliona dinara. Trenutno JP
Srem–Gas radi na definisawu
trase gasne mre`e za sve budu}e
potro{a~e i prikupqawu ulova
i saglasnosti za ishodovawe lokacijske dozvole.
V. ].
T
Spremni za investitore: Gasifikacija industrijske zone
27. oktobar 2010.
M novine
ITALIJANI
U MITROVICI
Predstavqeni
potencijali
Grada
Oko 120 italijanskih privrednika pro{le nedeqe je posetilo Sremsku Mitrovicu. Wihovu posetu je pro{le srede organizovao direktor topionice
Sirmijum stil, Dario Bodini povodom otvarawa ovog postrojewa. Italijanskim privrednicima je gradona~elnik Branislav
Nedimovi} predstavio potencijale Sremske Mitrovice. Razgovaralo se o mogu}nostima kupovawa zemqi{ta za grinfild investicije i povoqnostima koje
grad daje investitorima. Istaknuto je da Sremska Mitrovica
ima odli~ne uslove za nova ulagawa i da je pozitivno iskustvo
STG grupe, u okviru koje posluje
Sirmijum stil, veoma zna~ajno
te da }e uticati na to da se ve}i
broj italijanskih biznismena
odlu~i za ulagawe u Mitrovicu.
Dan sportske
hale
Direktorka PSC „Pinki“ Jovanka Kotarli}, je za petak, 29.
oktobar najavila posetu ministarke omladine i sporta Sne`ane Samarxi} Markovi} povodom obele`avawa dana hale. U
saradwi sa Gradskom upravom
za sport, u hali }e bi}e uprili~en i atletski turnir za decu
ni`eg osnovno{kolskog uzrasta.
GRADSKI TRG
Maskenbal
za decu
U petak, 22. oktobra na Trgu
]ire Mileki}a u Sremskoj Mitrovici, povodom obele`avawa
novembarskih dana, Biblioteka „Gligorije Vozarovi}“ organizovala je maskenbal pod nazivom „Ja u bajci stanujem“. Maske inspirisane likovima iz
de~ije kwi`evnosti ukrasile
su mali{ane pred{kolskog i
osnovno{kolskog uzrasta.
MUZEJ SREMA
Kalendar 2010
Samostalna izlo`ba slika
Aleksandre Cvijanovi} „Kalendar 2010“ otvorena je u utorak,
19. oktobra u Muzeju Srema u
Sremskoj Mitrovici. Kroz 365
slika malog formata, slikarka
je vizuelno izrazila do`ivqaje svakog pojedina~nog dana u godini, neke intimne, a neke karakteristi~ne za sve nas. Izlo`ba je otvorena do 29. oktobra
Strana 9.
SEDNICA OP[TINSKOG VE]A RUMA
N
Rumska hronika
POQOPRIVREDA
Na licitaciji
3.077 hektara
Predsednik rumske op{tine
Goran Vukovi} je 20. oktobra raspisao oglas za javnu licitaciju za
zakup poqoprivrednog zemqi{ta
u dr`avnoj svojini.
- Licitira}e se 3.077 hektara,
od ukupno 3.199 hektara, jer za
razliku, ne{to vi{e od 200 hektara, postoji pre~e pravo zakupa.
Dok je oglas otvoren, uveli smo i
de`urstva svakim radnim danom
od 8 do 13 ~asova u Glavnoj ulici
107 gde zainteresovani mogu da
izvr{e uvid u zemqi{ne karte,
a u drugoj nedeqi bi}e omogu}eno
da se u svim katastarskim op{tinama obi|e ponu|eno zemqi{te.
Novina u odnosu na pro{logodi{wu licitaciju je da zainteresovani zakupci moraju imati u posedu najmawe 0,5 hektara zemqi{ta
- ka`e Tawa Drobac, predsednica
Komisije za davawe u zakup poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini.
Rok za podno{ewe dokumentacije je 4. novembar, a javne licitacije }e biti organizovane od 5.
do 11. novembra od 12 ~asova u
prostorijama IV gradske mesne zajednice.
Tribina
o saobra}aju
Kancelarija za mlade je u saradwi sa Udru`ewem "Tra~ak"
iz Novog Sada realizovala pro{log ~etvrtka, 21. oktobra, okrugle stolove na temu "Bezbednost
dece u saobra}aju" u rumskoj
Sredwoj stru~noj {koli "Branko
Radi~evi}".
RUMSKI MATI^AR
SKLOPILI BRAK: Dragan Vukmanovi} i Zorica Nikoli}, Branislav Mihajlovi} i Ivana Avramovi}, Zoran Bijeli} i Vera Topalovi}
DOBILI ]ERKU: Mirka i Bogosav Savi}, @eqka Jovanovi},
Sne`ana i Sava Milin~evi}
DOBILI SINA: @eqka i Sava
Zeremski, Marija i Oliver Krompi}, Danijela i Nenad Gavrilovi}
UMRLI: Jela Ivankovi}, ro|.
1954, An|a Vrawe{, ro|. 1926,
Dragoqub ^ali}, ro|. 1936, Svetozar Gak, ro|. 1924, Jelisava [iqkovi}, ro|. 1936, Borislav Smiqani}, ro|. 1938.
Pripremila Smiqa Xakula
10. Strana
a 51. sednici Op{tinskog
ve}a u Rumi koja je odr`ana 19. oktobra, utvr|en je
predlog Odluke o pristupawu
izradi Lokalnog akcionog plana
upravqawa otpadom.
Obrazla`u}i potrebu za dono{ewem LAP-a za upravqawe
otpadom, Goran Vukovi}, predsednik rumske op{tine je rekao
da }e se wime odrediti kako postupati, kako i gde deponovati
~vrst otpad. On je napomenuo i
da }e se wegova izrada poveriti
stru~nim licima iz rumske op{tine, kako se ne bi anga`ovale
skupqe firme koje nisu iz Rume.
- ^lanove ove radne grupe ~eka va`an i slo`en posao - rekao
je u ime predlaga~a Luka Zagorac, na~elnik Odeqewa za urbanizam i komunalno stambene
poslove. Podr`avaju}i ovu Odluku i potrebu da se LAP upravqawa otpadom sa~ini, ~lanovi
Op{tinskog ve}a su ukazali i na
dva zna~ajna problema. Branislav Rahar je ukazao na problem
vezan za odlagawe ambala`e za
pesticide koja se sada baca gde
ko stigne, kao i na velike koli~ine folija koje seqaci koriste u uzgoju povr}a i bostana. Sa
druge strane dr Goran Peri} je
posebno apostrofirao problem
odlagawa medicinskog otpada o
~emu bi tako|e, trebalo da se
povede ra~una pri izradi ovog
plana.
Na sednici je doneto i nekoliko re{ewa o upotrebi teku}e
buxetske rezerve. Za adaptaciju zgrade biv{eg SDK u delu koji nije dat u zakup, a koristi}e
ga odre|ene op{tinske slu`be
izdvojeno je 1,7 miliona dina-
Sednica Op{tinskog ve}a Ruma
ra. Dodatnih milion dinara je
preba~eno na poziciju za pokrivawe tro{kova prevoza i sme{taja hendikepiranih u~enika
sredwih {kola.
- Za ovu {kolsku godinu je vi{e hendikepirane dece upisalo sredwe {kole, a to nismo
mogli ta~no utvrditi pre upisa. Po{to je re~ o hendikepiranoj deci, potrebno je obezbediti prevoz i za pratioce - objasnila je na~elnica Odeqewa
za privredu i buxet Nada Begojevi}.
Tako|e, 492.000 dinara je
obezbe|eno i za nabavku igra~aka za tri grupe mali{ana uzrasta 2005. i 2006. godi{te za
koje je naknadno prona|en sme{taj u O[ “Zmaj Jova Jovanovi}” kako bi svi mali{ani koji
ispuwavaju uslove, a bili su
“ispod crte”, ipak od 1. novembra krenuli u vrti}.
^lanovi Op{tinskog ve}a su
razmotrili i odluku UO JP
“Gas Ruma” o raspodeli dobiti
za pro{lu i pretpro{lu godinu.
Dobit iz 2008. godine od preko
11 miliona dinara je ulo`ena u
pro{irewe gasne mre`e, odnosno za uve}awe sopstvenog
osnovnog kapitala preduze}a,
dok je pro{logodi{wa, od oko
pola miliona dinara, delom
upla}ena u op{tinski buxet, a
delom opet za pove}awe osnovnog kapitala.
Na sednici je razmotrena i
prihva}ena i izmena i dopuna
godi{weg Programa poslovawa
JP “Komunalac”, jer se javila
potreba dodatnog ulagawa u remont buldo`era, za osigurawe,
nabavku ra~unarske opreme,
rad veterinara u Azilu za pse.
Budu}i da rumski Kulturni
centar ovog meseca obele`ava
i 25 godina postojawa i rada
odobreno je i 150.000 dinara za
izradu elektronske forme monografije i izlo`bene postavke povodom tog jubileja.
PROGRAM ZA[TITE @IVOTNE SREDINE
Za lep{i izgled Rume
Z
ajedni~ki sastanak predstavnika Odeqewa za privredu i buxet i Odeqewa za
urbanizam i komunalno stambene
poslove odr`an je 19. oktobra. Na
wemu se razgovaralo o temama vezanim za za{titu `ivotne sredine i programe za narednu godinu
za ~iju realizaciju }e se koristiti i sredstva iz op{tinskog Fonda za za{titu `ivotne sredine.
- U narednoj godini sredstva iz
buxeta za ove namene }e biti tro{ena u skladu sa donetim programom mera koji bi trebalo zavr{iti do kraja ove nedeqe. Stav je i
da on bude malo ambiciozniji jer
se preko programa mo`e aplicirati i kod Republi~kog buxetskog
Fonda za za{titu `ivotne sredine.
Od ura|enog, na teritoriji sve
~etiri gradske mesne zajednice
su postavqene oglasne table. Dosada{wa praksa lepqewa plakata, oglasa, parti po drve}u, ogradama, stubovima za javnu rasvetu
stvarala je ru`nu sliku o gradu.
Upravo zato je postavqeno preko
45 tipiziranih tabli na podru~ju grada da bi se omogu}ilo da ih
qudi koriste, a mesne zajednice
imaju obavezu da se staraju i da
ih odr`avaju.
- Ukoliko se uka`e potreba za
jo{ tabli gra|ani mogu sugerisati preko svojih mesnih zajednica
gde da ih postavimo. Molimo gra|ane da ih koriste i da izbegavaju lepqewe svojih oglasa ili obave{tewa na mestima koje su do
sada koristili i ru`ili grad,
ka`e Nada Begojevi}.
Tako|e, u vreme skupqawa opalog li{}a rumska op{tina je kupila plasti~ne vre}e koje su gra|anima podeqene preko mesnih
zajednica. I pro{le godine se
ovako radilo po prvi put i iskustva su bila pozitivna, tako da
se nadle`ni nadaju da vi{e ne}e
biti paqewa li{}a i ostalog zelenog otpada iz ba{ti, te }e se
tako smawiti zaga|ewe vazduha
M novine
Nove oglasne table
ali i ugro`avawe bezbednosti
saobra}aja.
Jo{ traje i ko{ewe zelenih povr{ina preko javnih op{tinskih
radova. Sve one povr{ine koje
nisu u nadle`nosti JP "Komunalac" kosila je jedna mobilna ekipa koja u~estvuje u op{tinskim
javnim radovima i koja je dobro
radila.
27. oktobar 2010.
CMYK
CMYK
Plan upravqawa otpadom
CMYK
Vakcinacija
protiv gripa
U rumski Dom zdravqa stigle
su vakcine protiv sezonskog gripa i zapo~ela je vakcinacija Rumqana starijih od 65 godina i
hroni~nih bolesnika. U prvom
kontigentu stiglo je 880 vakcina, a o~ekuje se jo{ toliko.
U Domu zdravqa u Rumi vakcina protiv “novog gripa” nemaju, a
gu`ve nema, jer se vakcine pri-
Milenko Lazi}
prima vakcinu
maju na vi{e mesta, preko izabranog lekara.
- Imam punih 83 godine i problema sa srcem. Svake godine
primam vakcinu i posle nemam
problema sa zdravqem - rekao
nam je Rumqanin Milenko Lazi}.
Humanost najmla|ih
U organizaciji O[ "Du{an
Jerkovi}" pro{log petka je u velikoj dvorani Kulturnog centra
odr`an humanitarni koncert.
U~estvovali su mali{ani UPVO "Poletarac" kao i u~enici
svih rumskih osnovnih {kola, a
ciq je bio prikupqawe sredstava za pomo} Aleksandru Milo{evi}u. Ovaj {estogodi{wi
de~ak boluje od leukemije, a
sredstva se prikupqaju za wego-
vu operaciju. U akciju se ukqu~io i rumski Rotari klub, kao i
Dru{tvo za pomo} mentalno nedovoqno razvijenim osobama.
Cena ulaznice za ovaj koncert
kojim su i najmla|i Rumqani pokazali svoju humanost je bila
100 dinara, dok su ~lanovi
MNRO prodavali ukrasne predmete koje izra|uju u okviru svoje grn~arske radionice.
27. oktobar 2010.
OD NOVEMBRA U RUMSKIM VRTI]IMA
Jo{ mesta za mali{ane
I
maju}i u vidu da je pro{le
godine 106 rumskih mali{ana koji ispuwavaju
uslove za upis u vrti} ostalo
"ispod crte" lokalna samouprava je taj problem re{ila pro{irewem kapaciteta u biv{oj zgradi Odeqewa dru{tvenih delatnosti, kao i samom objektu u centru grada.
Me|utim, ni ta pro{irewa nisu bila dovoqna, tako da je i
ove godine, posle upisa za stotinak dece nije bilo mesta u postoje}im objektima UPVO "Poletarac".
- Standardi za sme{taj dece
su strogo definisani, kao i kolike grupe mogu biti {to smo iskoristili da bi ih popunili,
ali po propisima. I pored toga
pojavila se potreba za sme{tajem jo{ stotinak dece, pa smo u
"Zmaj Jovinoj" {koli, tri u~ionice pretvorili u prostor gde }emo smestiti pred{kolski uzrast. Ura|eni su svi gra|evinski radovi kako bi se u~ionice
prilagodile tom uzrastu i ostalo je jo{ da taj prostor opremimo, a me|u neophodnom opremom
su i igra~ke za decu za ~ega je
obezbe|eno 492.000 dinara - ka`e predsednik rumske op{tine
Goran Vukovi} i najavquje da bi
deca ovako opremqene u~ionice
u O[ "Zmaj Jova Jovanovi}" mogla da koriste od 1. novembra.
Tako }e {est pred{kolskih
grupa koje su poludnevno u vrti}u biti preme{tene iz objekta
"Livade" u preure|ene u~ionice
u "Zmaj Jovinu" {kolu, dok }e se
u "Livadama" stvoriti uslovi za
Ipak ima mesta
sme{taj tri celodnevne grupe.
- Na ovaj na~in kompletno }e
biti re{en problem sme{taja
dece 2005. i 2006. godi{ta. Ina~e, cena sme{taja dece u rumskim vrti}ima je 2.000 dinara,
{to je dostupno ve}ini roditeqa i mo`da je i zato veliki pritisak da se deca upi{u u vrti}e,
smatra Goran Vukovi}.
[to se ti~e projekta monta`nog vrti}a kao aneksa objekta
u Prvomajskoj ulici za {ta se
konkurisalo u Ministarstvu
prosvete, Goran Vukovi} ka`e:
- Ministarstvo je opredelilo
da ovaj monta`ni objekat bude u
Rumi, ali }e se sredstva realizovati u narednoj godini. Imamo
~vrsta obe}awa da }e u 2011. godini taj monta`ni objekat biti
izgra|en i to po strogim standardima kako bi ispuwavao sve
uslove za sme{taj dece.
DO KRAJA GODINE U HRTKOVCIMA
Ambulanta u novoj zgradi
U Hrtkovcima su u
toku radovi na adaptaciji zgrade u centru
u koju }e, po okon~awu
radova, biti preseqena Zdravstvena stanica. Prema planu, tu }e
se nalaziti i ogranak
apoteke, stomatolo{ka slu`ba i odeqewe op{te medicine.
Adaptacija i radovi
}e se odvijati u vi{e
faza, sanacija krova,
ure|ewe enterijera,
pro{irewe elektri~ne mre`e,
vodovodnih instalacija i sanitarnog ~vora, postavqawe lokalne informacione mre`e i
ure|ewe fasade zgrade. S obzirom da je ova zgrada pod za{titom dr`ave, svi radovi se
sprovode uz konsultacije sa Zavodom za za{titu spomenika.
Po okon~awu radova Hrtkov~ani }e dobiti i znatno boqu
zdravstvenu uslugu, ali }e i
centar sela imati lep{i izgled.
Tim povodom, u Hrtkovcima
su nedavno boravili i dr Vesna
Sav~i}, direktorka Doma zdravqa i Ivan Mari~i}, na~elnik
Slu`be
za
farmaceutsku
zdravstvenu delatnost u rumskom Domu zdravqa.
- Planirani radovi se, za sada, odvijaju predvi|enom dinamikom. I mi, ali i lokalna samouprava koja je izdvojila zna~ajna sredstva za ovaj projekat
}emo i daqe pratiti tok radova kako bi se dr`ali predvi|enih rokova. Planiramo da se
preseqewe zdravstvene stanice izvr{i do kraja ove godine ka`e dr Vesna Sav~i}.
M novine
KULTURNI CENTAR
Sreda, 27. oktobar u 22 ~asa
RED HOT CHILLI PEPPERS –
WORLD TRIBUTE BAND
- koncert ^etvrtak. 28. oktobar u 20
^AJ U OSAM
Nastupa guda~ki kvartet
„INNUENDO“ iz Novog Sada
Petak, 29. oktobar u 20
Veliki hol VE^E SA PESNIKOM – PERO ZUBAC
Subota, 30. oktobar od 21 ~as
Veliki hol DISKO KC
Gosti ve~eri Bijelo Dugme Tribute Band Live
Subota i nedeqa, 30. i 31.
oktobar u 11 ~asova
Mala dvorana - matine
[REK SRE]AN ZAUVEK
- film za decu Ponedeqak, 1. novembar u 20
SABQA DIMISKIJA
- pozori{na predstava -
GRADSKA BIBLIOTEKA
Stihovi stanara
GC „Srem“
U Gradskoj biblioteci su 19.
oktobra predstavqene dve kwige poezije stanara Gerontolo{kog centra "Srem" u Rumi.
Predstavqawe je deo aktivnosti na obele`avawu oktobra,
meseca solidarnosti sa starim
licima.
Posetioci Gradske biblioteke su imali priliku da se upoznaju sa poezijom Emilije Miqkovi} ~ija zbirka pesama nosi
naziv "Kraj mojih snova" i sa pesmama Milo{a Miju{kovi}a ~ije su pesme sakupqene pod nazivom "Mesec sawa kroz re{etke
grawa".
Posle pozdravne re~i @eqka
Stojanovi}a, direktora Gradske
biblioteke, posetiocima se
obratio i predsednik rumske
op{tine Goran Vukovi}.
- U ovoj poeziji mo`ete u`ivati, ali se nad wom mo`ete i zamisliti - istakao je Vukovi}.
Direktorka Gerontolo{kog
centra Marija Stanoj~i} Sraka
je govorila o akcijama koje su realizovane ili }e se realizovati u ovom mesecu, a istakla je da
su ove dve kwige poezije ozna~ile po~etak saradwe sa "Srpskom
kwigom" koja ih je {tampala.
Svekrve i ta{te
Pro{log petka, 22. oktobra, u
Gradskoj biblioteci u Rumi
predstavqena je kwiga pod nazivom "Drage na{e svekrve i ta{te" autora Marka Nadalina.
Re~ je o kwizi sa popularnom
temom odnosa prema svekrvama
i ta{tama koji je predmet velikog broja dosko~ica i be}araca,
a koji su delom sakupqeni, a
delom su i tvorevina samog
autora.
O kwizi su govorili \ura [efer, Ratko Rackovi} i Jasmina
Vukmanovi}.
Strana 11.
CMYK
DOM ZDRAVQA RUMA
[IDSKA TRIBINA
OP[TINSKO VE]E
Diskusija
o Lipova~i
Na sednici Op{tinskog ve}a u [idu u ponedeqak 25. oktobra razmatran je izve{taj o
izvr{ewu buxeta za period
januar – septembra 2010. godine. Usvojen je program kori{}ewa sredstava Buxetskog
fonda za za{titu `ivotne
sredine, kao i predlog visine
naknade za iste namene. ^lanovi Op{tinskog ve}a usvojili su vi{e predloga odluka
me|u kojima i odluke o uvo|ewu samodoprinosa u Sotu i
Morovi}u, kao i odluku o pove}awu cene kablovske televizije.
Velika diskusija je vo|ena
oko prodaje depadansa Lipova~a, po{to je svojevremeno
{idska op{tina ulagala
sredstva u izgradwu tog
objekta. Kako je re~eno, op{tinsko pravobranila{tvo
}e tra`iti obustavu postupka
prodaje i wegovo preispitivawe.
Poqoprivredni
radovi
U jeku je skidawe useva kukuruza, najvi{e se odmaklo na `etvi soje koja je obavqena na vi{e od 7.000 hektara uz prose~an
rod od 3,4 tone po hektaru, {to
je 40 odsto vi{e nego pro{le
godine. Nastavqa se va|ewe
{e}erne repe, a od proletos zasejanih 1.780 hektara, repa je
izva|ena sa 854 hektara.
Radovi na putevima
Protekle nedeqe nastavqeni su radovi na rekonstrukciji
saobra}ajnica u ulicama Janka
Veselinovi}a, \ure Ki{a i
Vladimira Nazora u [idu.
Pomo} narodnoj
kuhiwi
Zaposleni u {idskoj Pred{kolskoj ustanovi „Jelica
Stanvukovi} [iqa“ protekle
nedeqe prikqu~ili su se akciji za pomo} narodnoj kuhiwi u
[idu, a sakupqani su proizvodi trajne, konzervirane hrane.
12. Strana
Radovi na atmosferskom odvodu
I
ako nedavno odr`ani referendum za uvo|ewe
dodatnog samodoprinosa
u [idu nije pro{ao, u Mesnoj
zajednici ne odustaju od ideje
da se izgradi atmosferski odvod. Za ovu godinu, za prvu fazu ovih radova, izdvojeno je
osam miliona dinara, a radili{te kod autobuske i `elezni~ke stanice su u nedequ, 24.
oktobra, obi{li predsednica
op{tine Nata{a Cvjetkovi} i
prvi ~ovek mesne zajednice Zoran [apowa.
– @elim da pohvalim Mesnu
zajednicu [id, {to je i pored
toga {to nije izglasan samodoprinos za izgradwu atmosferskog odvoda, izna{la na~in da
zapo~ne radove na ovom va`nom
poslu. Iskreno se nadam da }e
gra|ani prepoznati potrebu da
se uradi atmosferski odvod, s
obzirom da su svi dosada{wi
radovi na izgradwi i rekonstrukciji puteva pokazali da se
ovo pitawe mora re{iti, kako
ne bi bilo problema zbog atmosferskih padavina – rekla je
tom prilikom Nata{a Cvjetkovi}, predsednica Op{tine [id.
Predsednik Saveta MZ [id
Zoran [apowa je naglasio da
se za prvu fazu radova, koji se
obavqaju na podru~ju oko `elezni~ke i autobuske stanice, gde
je teren ina~e i najni`i i gde
se najvi{e gomilaju vode od atmosferskih padavina, izdvojeno osam miliona dinara. Toliko je planirano za ovu godinu, a
radovi }e biti nastavqeni i u
narednoj godini.
V. ].
ILINCI
Dom kulture u novom ruhu
S
avet Mesne zajednice u
Ilincima je postavio
visoke ciqeve kako bi
se poboq{ali uslovi `ivota u
ovom {idskom selu, koje iako
udaqeno od centra op{tine
ima perspektivu za razvoj koji
}e spre~iti odlazak mladih
bez kojih se ne}e nastaviti
prosperitet svih delova najzapadnije srpske op{tine. Ilince smo posetili u jeku velikih
radova na obnovi zgrade Doma
kulture.
- Vi{e od 35 godina u Dom
kulture nije ulagano ni{ta,
tako da smo se bili uhvatili u
ko{tac sa velikim problemom,
a na{ ciq }e se sada ostvariti. Ilinci }e dobiti jednu od
najlep{ih sala Doma kulture,
a za kompletno opremawe }e
nam nedostajati name{taj. Nadam se da }emo i taj problem
re{iti, jer on deluje veoma mali naspram onog koji nas je na{ao kada smo bili na po~etku
ovog posla. Ovakva investicija vredna je vi{e stotina hiqada dinara, kojima }emo kom-
Radovi u Domu kulture
pletno obnoviti unutra{wost
sale i sanirati pomo}ne objekte koji se naslawaju na zgradu.
Uradili smo sve od plafona
do poda, binu, rasvetu, ozvu~ewe. Bi}e ura|ena i spoqna fasada, kao i lep ulaz u zgradu.
Bila je neophodna kompletna
M novine
zamena stolarije, jer je stara
bila neupotrebqiva. Radove
}emo zavr{iti u predvi|enom
roku, a finansirali smo ih iz
sopstvenih sredstava – rekao
nam je Velimir Ranisavqevi},
predsednik Saveta mesne zajednice u Ilincima.
27. oktobar 2010.
LIKOVNA KOLONIJA U MOROVI]U
Na putevima Save [umanovi}a
K
ulturno – obrazovno centar u [idu proteklog vikenda bio je organizator
15. likovne kolonije „Na putevima Save [umanovi}a“ koja je
odr`ana u ~ast ovog velikog
svetskog umetnika.
Brojni slikari okupili su se
ve} u petak, 22. oktobra u Morovi}kim vojnim objektima, gde
su u okru`ewu prirodnih lepota imali priliku da stvaraju
likovna dela kojima su inspiracije bile netaknute umetni~ke visine kojima je Sava [umanovi} te`io i po re~ima stru~waka i publike vrlo ~esto ih
dostizao. Me|u u~esnicima ove
likovne kolonije na{li su se:
Sava Halugin, Du{an Todoro-
vi}, [tefica Radovanov, Jelena Gajin, Miroslav Odavi},
Divna Jelenkovi}, Qiqana
Mi}ovi}, kao i slikari amateri iz [ida.
Sva dela kojom su tokom samo
tri dana nastala kao rezultat
umetni~kog nadahnu}a, ali i
pokreta ve{te ~etkice pravih
majstora dela na platnu mogla
su se pogledati na izlo`bi
otvorenoj u ponedeqak, 25. oktobra u holu DDOR – a u [idu.
Neki od u~esnika ove likovne
kolonije na{li su se na ovom
mestu po prvi put, dok su drugi
tragom dobrih iskustava i lepih uspomena likovnu koloniju
posve}enu se}awu na Savu [umanovi}a posetili vi{e puta.
Sava Halugin, jedan od
u~esnika kolonije
SLOVA^KI DOM U [IDU
Obnova krova i fasade
I
ako je bilo planini od 400.000 dirano da sveobunara, a 9.200 evra
hvatni radovi obza ove potrebe
nove zgrade Slova~kog
stiglo je iz fondoma u [idu budu zavrda Ministarstva
{eni pre ovogodi{we
za dijasporu Vlaproslave jubileja, 200
de
Republike
godina od doseqewa
Slova~ke. Kako
Slovaka na ove prostonam je rekao Stare, oni su ipak kasnili
nislav \er~an,
zbog priliva sredstava
pre mesec dana
koja su stigla ne{to kazapo~ela je resnije, ali }e svakako
konstrukcija kroprema re~ima Stanislava i obnova fasava \er~ana, sekretara
de, a o~ekuje se i
Radovi
na
obnovi
Slova~kog
doma
Srpskog kulturno umetpomo}
lokalne
ni~kog dru{tva (SKUD)
samouprave u [i„Jednota“ iz [ida biti dovoqna da se zavr{e
du, ~ijim bi se sredstvima omogu}ila i obnova
radovi.
drugog dela krova iznad pomo}nih prostorija.
Sredstva za obnovu Slova~kog doma u [idu
Zna~ajniji radovi na zgradi Slova~kog doma koobezbedio je Pokrajinski sekretarijat za loji je sagra|en 1952. nisu preduzimani jo{ od
kalnu upravu i nacionalne mawine i to u visi1974. godine, a sagra|ena je 1952. godine.
VA[ICA
Radovi u zgradi Mesne zajednice
K
ao i u brojnim drugim mesnim zajednicama {idske
op{tine, tako i u Va{ici
u posledwe vreme izostali su
radovi zna~ajnijeg obima. Ekonomska kriza i nedostatak
sredstava ipak nisu bili prepreka da se barem u mawem obimu ne urade neophodni radovi.
Va{icu smo posetili u toku radova na prostorijama zgrade
Mesne zajednice, gde }e uskoro
biti zavr{ena sala za sastanke
i ven~awa i koja }e iako mawe
povr{ine biti dovoqna za prijem gostiju i organizovawe mawih proslava.
- Pored prostorije za sastanke u koju su sada ulo`ena sredstva u visini od 300 do 400 hiqada dinara iz buxeta mesnog
samodoprinosa, potrudi}emo se
da i druge prostorije Mesne zajednice lepo izgledaju. Ova sa-
27. oktobar 2010.
[id na sajmu
investicija
U Novom Sadu, od 26. do 28.
oktobra 2010. odr`ava se 5.
me|unarodni sajam investicija i nekretnina. Op{tina
[id se i ove godine predstavqa na sajmu investicija u
Novom Sadu sa svojim potencijalima, pre svega industrijskom zonom na autoputu
E – 70 i turisti~kim potencijalima.
Zavr{eni radovi
u „Ilijanumu“
U Muzeju naivne umetnosti
„Ilijanum“ u [idu zavr{eni su
radovi na ugradwi osvetqewa
u izlo`benom prostoru za koje
je Pokrajinski sekretarijat za
kulturu obezbedio sredstva u
iznosu od 300.000 dinara.
Vakcine protiv
gripa
Prvi kontigent vakcina protiv sezonskog gripa od 425 doza
stigao je u {idski Dom zdravqa. Prednost u vakcinisawu
ima}e zaposleni u Domu zdravqa kao i stari i hroni~ni bolesnici, a uskoro se o~ekuje i
dodatna po{iqka ovih vakcina
sa istim brojem doza.
Godi{wica rada
Udru`ewe `ena „Biki}anke“
iz Biki} Dola proteklog vikenda obele`ilo je prvu godi{wicu rada. Tom prilikom je u subotu, 23. oktobra u mesnom Domu
kulture uprili~ena sve~anost.
Referendum
u Gibarcu
Dana 29. 30. i 31. oktobra me{tani Gibarca izja{wava}e se
na referendumu o uvo|ewu novog petogodi{weg samodoprinosa. Za uspeh referenduma
neophodno da na bira~ka mesta
iza|e vi{e od polovine upisanih me{tana sa pravom glasa.
Borba protiv
nasiqa
Proteklog vikenda je u znak
obele`avawa svetskog dana
borbe protiv nasiqa nad `enama, u organizaciji KOC – a i
Udru`ewa `ena „[i|anke“ iz
[ida u blizini centra grada
organizovana manifestacija
pod nazivom [email protected] da se
oslobodim“.
Kapela u Ba~incima
Zgrada Mesne zajednice
la koju ure|ujemo poslu`i}e i
kao prostorija Doma kulture
koji Va{ica nikada nije imala
i pored zna~ajnog doprinosa
kulturnom `ivotu na{e op{tine koji daju ~lanovi Kwi`evnog
dru{tva „Blagoje Jastrebi}“ i
drugih koji su aktivni u selu.
M novine
Na mesnoj kapeli u Ba~incima ura|ena je stolarija, a za
ove radove izdvojena su sredstva u visini od 280.000 dinara
i to iz buxeta mesnog samodoprinosa.
Strana 13.
@ENE PE]IN^KE OP[TINE [email protected] ME\UNARODNI DAN SEOSKIH @ENA U SOMBORU
Snaga `ena Vojvodine
M
e|unarodni dan seoskih
`ena i ove godine je obele`en izlo`bom stvarala{tva seoskih `ena u Vojvodini. Izlo`ba je, pod pokroviteqstvom Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapo{qavawe
i ravnopravnost polova, odr`ana 15. oktobra u Gradskoj hali „Mostonga“ u Somboru. Manifestaciju je otvorio predsednik Vlade Autonomne Pokrajine
Vojvodine dr Bojan Pajti}. U
okviru manifestacije organizova je okrugli sto temu [email protected]
na selu – politike i praksa“.
Op{tinu Pe}inci su, na zajedni~kom {tandu, predstavqala ~ak tri udru`ewa `ena
– „Sremice“ iz Pe}inaca, „[imanov~anke“ iz [imanovaca i
„Veselice“ iz De~a, a doma}in
na {tandu je, zajedno sa `enama
op{tine Pe}inci, bio predsednik Skup{tine op{tine Pe}inci @ivko Markovi}, koji je u~esnicama podelio cve}e.
Kako nam je rekla na~elnica
Odeqewa za dru{tvene delatnosti op{tine Pe}inci i dugogodi{wa ~lanica „Sremica“
Dragica Petkovi}, na {tandu
op{tine Pe}inci predstavqeni su tradicionalni ru~ni radovi i kola~i po starim receptima, karakteristi~ni za ovaj
deo Srema.
- Sremice su izradu starih
Dr Bojan Pajti} i @ivko Markovi} na pe}ina~kom {tandu
ru~nih radova usavr{ile na
brojnim edukacijama, kroz koje
su, kao najstarije udru`ewe u
na{oj op{tini pro{le, a o kvalitetu kola~a mogu samo da ka`em da smo ku}i vratili prazno posu|e, {to vaqda dovoqno govori o wihovom kvalitetu.
Moje li~ne impresije se posebno odnose na izlagawe Gordane
^omi}, koja je otvorila novi
pogled na ovu tematiku, govore}i o problemima seoskih `ena
krajwe prizemno i realno, a ~ije su izlagawe `ene nekoliko
puta prekidale aplauzom. Ona
nas je svojom pri~om vratila u
sistem vrednosti, koji je oduvek postojao kod seoskih `ena
u Vojvodini i koji ni slu~ajno
Pe}in~anke u Somboru
ne smemo izgubiti. Moj utisak je
da su `ene Vojvodine spremne
da rade i sara|uju i da re{avaju probleme, koji se javqaju un
wihovim sredinama – ka`e
Dragica Petkovi}
[tand op{tine Pe}inci posetili su dr Bojan Pajti}, Miroslav Vasin, Milorad \uri} i
Sa{a Dragin, gde su imali priliku da se upoznaju sa stvarala{tvom `ena iz ove op{tine,
ali i da se kroz razgovor sa
wima i sa predsednikom Markovi}em, pobli`e upoznaju i sa
problemima sa kojima se suo~avaju i sa idejama o tome kako bi
ovi problemi mogli da se re{avaju.
D. Sre}kov
KUD PE]INCI NA FESTIVALU BALKANSKIH ZEMAQA
Briqirali U Turskoj
K
ulturno umetni~kog dru{tva „Pe}inci“ gostovalo je, od 11. do 17. oktobra, na Me|unarodnom festivalu balkanskih zemaqa u gradu
Sarimsakli, u Turskoj. Na ovom
festivalu, pored 24 ~lana KUD
„Pe}inci“, Srbija je imala jo{
dva predstavnika – KUD „Sveti
Sava“ iz Beograda i KUD „Abra{evi}“ iz Smederevske Palanke. Festivalski program organizovan je u dve ve~eri, od kojih su prve ve~eri u~esnici nastupali revijalno, dok je drugo
ve~e bilo takmi~arsko. U konkurenciji devet Kulturno umetni~kih dru{tava iz {est balkanskih zemaqa(po jedno dru{tvo iz Slovenije, Hrvatske,
Crne Gore i Bugarske, tri dru{tva iz Srbije i dva iz Turske),
KUD „Pe}inci“ se okitio i sa
dve vredne nagrade. Nagradu za
najboqeg igra~a na festivalu
dobila je Marija Nedi}, a ceo
ansambl je dobio nagradu za
scenski prikaz igre, koja kako
nam je rekao predsednik ovog
Dru{tva Jovica Nedi}, predstavqa pandam nagradi za sveu-
14. Strana
^lanovi KUD Pe}inci
kupnog pobednika.
- Ono {to nas je posebno odu{evilo bila je reakcija publike i doma}e javnosti. Zatvaraju}i Festival, uspeli smo da na
noge podignemo dve hiqade qudi, koji nisu seli dok su deca
iz Pe}inaca igrala, a u lokalnim novinama, dva dana za redom, Kulturno umetni~ko dru{tvo „Pe}inci“ bilo je na na-
slovnoj strani, tako da smo se
iz Turske vratili prepuni samo
pozitivnih utisaka – rekao nam
je Jovica Nedi}.
Kako nam je rekao, u~esnici
su izme|u sebe podelili kontakte, tako da je za o~ekivati
da }e se saradwa me|u dru{tvima nastaviti i u budu}nosti.
- Ve} sada znamo da je udru`ewe `ena iz Sarajeva, ~iji su
M novine
predstavnici bili samo gosti
na festivalu, izrazilo `equ
da otpo~ne saradwu sa udru`ewem „Sremice“ iz Pe}inaca, a
sa svim u~esnicima }emo ostati
u kontaktu i sigurni smo da }e
saradwa biti ostvarena, jer su{tina na{eg postojawa jeste
{irewe drugarstva i dru`ewe
na{e dece sa decom drugih naroda – zakqu~uje Nedi}. D. S.
27. oktobar 2010.
TRE]I KVARTAL U IRI[KOJ OP[TINI DONEO POZITIVNE PROMENE
Pove}ani prihodi u buxetu
R
ast prihoda buxeta op{tine Irig od oko 50 miliona
dinara u tre}em kvartalu
ove godine jasan je znak da se
kriza smiruje, a da poreski obveznici izmiruju urednije svoje
obaveze i tako uti~u na stabilizaciju op{tinskog buxeta.
Na posledwoj sednici Skup{tine op{tine Irig razmatrani
su rezultati ostvarewa buxeta
u prvih {est meseci ove godine,
kada su buxetski prihodi iznosili 87,5 miliona dinara, pa su
i buxetski rashodi bili primereni prilivu, tako da su rashodi, u prvom polugodi{tu ostvareni u iznosu od 87,5 miliona
dinara, {to je 26,6 odsto u odnosu na plan, ali, i na ovaj na~in
je do{lo do izmirewa svih obaveza, neophodnih za funkcionisawe buxetskih korisnika.
Br`i rast buxetskih prihoda
u tre}em kvartalu je dobar signal da }e i posledwe tromese~je ove godine biti uspe{nije po
prilivu buxetskih sredstava,
jer, sa 87,5 miliona na polugodi{tu, buxetski prihodi stigli
su do 125,5 miliona za devet
meseci.
Istina, buxetska ostvarewa
u prvih {est meseci nisu bila
nimalo ohrabruju}a. Porez na
dohodak, dobit i kapitalnu dobit realizovan je sa samo 36,8
odsto, a ubirawe poreza na imovinu ostvareno je sa samo 26,9
odsto do plana, dok je porez na
zarade napla}en u gotovo zanemarqivom odnosu – od 2,8 odsto. Ni porez na dobra i usluge
nije ni izdaleka napla}en prema planu, ustvari, napla}eno je
tek 20,3 odsto. Izostalo je i redovno priticawe sredstava iz
transfera sa vi{ih nivoa vla-
sti i ono je realizovano, u odnosu na o~ekivawa, sa 36,9 odsto.
Prethodni period je karakteristi~an i po tome da su
preduzete efikasnije mere za
naplatu onog dela javnih prihoda ~ije je utvr|ivawe i naplata
pre{la u nadle`nosti op{tinskih organa, pa se upravo u ovoj
~iwenici vidi i podatak da je
za samo tri meseca buxet op{tine uve}an za 50 miliona dinara.
Skup{tina op{tine Irig je
na svojoj posledwoj sednici donela i odluku o uvo|ewu mesnog
samodoprinosa u selu Rivici, a
sredstva su namewena kao u~e{}e za izgradwu doma kulture,
kapele na grobqu, ali i izgradwu sto~nog grobqa u ovom selu.
Predsednik op{tine Vladimir
Petrovi} je ovom prilikom re-
kao da stanovni{tvo treba da
se vi{e ukqu~i u gradwu infrastrukture u svojim sredinama i da je odnos me{tana Rivice prema gradwi infrastrukturnih objekata treba da poslu`i kao primer i drugim sredinama u iri{koj op{tini.
- Da bi ne{to uradili, moramo i zajedni~kim snagama da se
anga`ujemo. Pred Vrdni~anima,
Iri`anima, Jaza~anima kao i
ostalim gra|anima na{e op{tine je odluka o uvo|ewu samodoprinosa u wihovim mestima.
Svaka mesna zajednica uz dobre
projekte mo`e i da sve realizuje, naravno, uz na{u pomo}, ali
zato jo{ jednom nagla{avam, da
naj taj na~in tj uvo|ewem samodoprinosa lak{e }emo do}i do
realizacije - izneo je Petrovi}.
Una Bebi}
[email protected] 24. OKTOBAR, DAN OSLOBO\EWA IRIGA
Polo`eni venci i odata po{ta
P
ovodom 24. oktobra dana
oslobo|ewa Iriga u Drugom svetskom ratu predsednik op{tine Vladimir Petrovi} je polo`io venac na
Spomenik se}awa na pale junake u odbrani otaxbine, ispred
Doma kulture u Irigu. Tom prilikom Petrovi} je rekao:
- Ovaj dan je izuzetno zna~ajan, ne samo za na{u op{tinu
ve} i za celu Srbiju. Dan op{tine Irig je prilika da se
podsetimo {ta smo radili od
jednog do drugog oktobra, ciqeva koje smo zacrtali i {ta smo
sve ostvarili. Op{tina Irig
kroz svoj rad brine o svojim
stanovnicima od novoro|enih
beba do penzionera. Jedan od
na{ih najve}ih zadataka je briga o na{im najmla|im sugra|anima. Postoje mnogi oni koji
nas karakteri{u, kao op{tinu
M
Delegacija Op{tine Irig
Strip
27. oktobar 2010.
u usponu, ali nama to nije dovoqno, mi te`imo ka tome da
postanemo jo{ boqi. Ovo je dan
kada se se}amo onih koji su u~estvovali i onih koji su dali
`ivot za oslobo|ewe na{eg mesta. On je ostao u istoriji koja
je iza nas, i zato je ovaj dan od
velikog zna~aja.
Vence su polo`ile i odale
po{tu poginulima delegacije
udru`ewa boraca, Op{tine
Irig, SPS-a, Ratnih vojnih invalida i porodica poginulih.
Na spomenik Anki Mati} Grozdi, ispred Doma zdravqa, venac je polo`ila delegacija
Udru`ewa boraca NOR-a.
Obele`avawu dana oslobo|ewa u Irigu prisustvovali su
Miroslav Vasin pokrajinski
sekretar za rad i zapo{qavawe i na~elnik Sremskog okruga
Sava Ali{i}.
U. B.
Crta i pi{e: Ratko Torma
M novine
Strana 15.
URE\EWE SAVSKE
OBALE
Bi}e propisana
i izgradwa
sojenica sa
statusom
privremenih
objekata, na
odre|enim
razmacima u
grupama od pet do
{est ku}ica uz
kori{}ewe
alternativnih
izvora energije
Prednosti grada na dve obale
N
a zasedawu Skup{tine
grada Sremska Mitrovica uskoro bi trebalo da
se usvoji Odluka o kori{}ewu
priobaqa reke Save kojom se po
prvi put reguli{e kori{}ewe
ovog prostora za izgradwu objekata razli~ite namene.
Zna~ajan prirodni, kulturni
i turisti~ki potencijal Sremske Mitrovice, da svojim polo`ajem izlazi na dve obale reke
Save, povla~i za sobom potrebu
da se `ivot grada barem jednim
delom premesti na priobaqe.
Budu}i da decenijama unazad
ovaj potencijal nije razvijan,
kao i da se tokom posledwih godina ukazala potreba da se iza|e u susret zahtevima gra|ana
za kori{}ewe priobaqa, Gradska uprava za urbanizam i JP
Direkcija za izgradwu Grada
Sremska Mitrovica, odlu~ili
su se na izradu Studije kori{}ewa i ure|ewa priobaqa i
vodenog prostora reke Save.
– Izradu Studije iniciralo
je dugogodi{we nastojawe da se
Mitrov~anima iza|e u susret,
jer su se sporadi~no pojavqivali zahtevi za postavqawe
splav ku}ica, priveza za ~amce, sojenica za vikendice ili
ugostiteqske objekte koji nisu
re{eni Odlukom o kori{}ewu
priobaqa iz 1994. godine. Postoje}a Odluka nije dala ni re{ewe za problem staciona`e
priobaqa koji je postao izra`en zbog pove}awa broja ku}ica i plovila na Savi. Zato je
na inicijativu Gradske uprave
za urbanizam, u prole}e ove godine, ura|ena Studija o kori{}ewu i ure|ewu priobaqa,
koja je kasnije usvojena na Gradskom ve}u i sada ~eka dono{ewe Odluke o kori{}ewu priobaqa da bi se krenulo u wenu
realizaciju – ka`e autor Studije Mirjana Va{ut, samostalni stru~ni saradnik za prostorno planske i urbanisti~ke
Privezi{te za ~amce kod starog mosta
16. Strana
poslove u JP Direkcija za izgradwu Grada.
Problem odre|ivawa staciona`e, odnosno ta~nog definisawa prostora na priobaqu,
Studijom je boqe re{en.
– Studija je ura|ena i da bi
se donela nova Odluka o kori{}ewu dela obale i akvatorija
reke Save, kojom }e biti ta~no
re{eno {ta }e se u kom prostoru nalaziti bilo da se radi o
splav ku}icama, objektima sojeni~nog tipa i sli~no, a propisuje se i {ta investitori moraju da urade i koju dokumentaciju da spreme kako bi postavili
objekat na vodnom zemqi{tu –
obja{wava Mirjana Va{ut.
rema wenim re~ima, u narednom periodu sledi
izrada Plana detaqne
regulacije za podru~je priobaqa kojim bi se ta~no definisalo ono {to pi{e u Studiji. U
Planu }e biti definisane obaveze Grada prema tom prostoru,
kao i onih koji bi na tom prostoru postavqali objekte razli~ite namene.
–Prema predlogu namene prostora, na lokaciji gde je bio
stari pontonski most planirana je izgradwa Gradske marine.
Tako|e, na{a ideja je bila da
se zadr`i kamp pored gradske
pla`e koji bi dobio privezi{te za prilaz ~amcima, prostor za prikolice i {atore uz
obavezne sanitarne ~vorove i
aeratore za pro~i{}avawe vode. Gradska pla`a }e biti pro{irena, a i na woj se planira
postavqawe aeratora. Pa`wa
je posve}ena i lokacijama za
formirawe malih pla`a, u Nasequ Stari most, pla`i u La}arku i vikend zonama u Jarku,
P
M novine
Mirjana Va{ut
Martincima i Kuzminu, gde }e
biti razli~itih sadr`aja uz
mogu}nost postavqawa objekata razli~ite namene, ali sve u
skladu sa propisima koji }e definisati izgled i namenu tih
objekata. Bi}e propisana i izgradwa sojenica sa statusom
privremenih objekata, na odre|enim razmacima u grupama od
pet do {est ku}ica uz kori{}ewe alternativnih izvora energije. Studija je predvidela i
objekte namewene institucijama kontrole re~nog saobra}aja
na prostoru kod Kapetanije. Na
lokaciji kod industrijske zone
„Zapad“, predvi|en je deo na
koji }e biti odvu~eni postoje}i
objekti koji nemaju dozvole, nisu lepog izgleda ili nisu u upotrebi, a ru`e priobaqe sa obe
strane Save. Odlukom }e biti
propisani i uslovi kako treba
da izgledaju objekti koji }e se
na}i u ovom delu Sremske Mitrovice., Prostor oko reke Save je neprocewivo blago koje
samo treba da doradimo – rekla je autorka Studije Mirjana
Va{ut.
Studija }e biti realizovana
na terenu kada bude doneta nova Odluka o kori{}ewu priobaqa i program realizacije, a
iskori{}ewe prostora zavisi
od zainteresovanosti investitora.
J. Jovi~i}
27. oktobar 2010.
SRP “ZASAVICA”
Gorani proslavili pola
veka ulep{avawa Srbije
U
subotu 23. oktobra ~lanove Goranskog pokreta Srbije proslavili su
veliki jubilej, pola veka postojawa.
Tim povodom na Vizitorskom centru SRP
Zasavica odr`ana je sve~anost na kojoj su
gorani Sremske Mitrovice uz pomo} gostiju iz svih krajeva Srbije pokazali kako se
~uva priroda. Slavqe su uveli~ala kulturno umetni~ka dru{tva uz Sremske Mitrovice i @agubice.
Stotine hiqada gorana svake godine
uspe{no realizuje neku od zacrtanih akcija, pa kad se to pomno`i sa pedeset, koliko
godina traju dobije se brojka od skoro 280
hiqada po{umqenih goleti, 94.983 hektara visokorodnih livada i pa{waka, 31.298
hektara van{umskih zasada, i u sopstvenim
rasadnicima proizvedeno tri miliona
sadnica, ~etinara, li{}ara i ukrasnog {ibqa. Uz pu su uredili i ulep{ali bezbroj
{kola i radnih sredina, edukuju}i sebe i
druge na brojnim eko i radnim kampovima.
Sve u svemu, za pola stole}a preko 600 miliona sadnica, {to prevedeno u ~iwenicu
da tri drveta proizvedu dovoqno kiseonika za jedan qudski vek zadovoqstvom i
sre}om boji wihove napore da sa~uvaju majku planetu od daqeg propadawa.
Gorani su u ~ast jubileja zasadili nekoliko desetina sadnica lipa tik uz Dabrov
bircuz na vizitorskom centru i pored etno
ku}e.
N. N.
CRNA HRONIKA
Poku{aj ubistva
U nedequ, 24. oktobra oko 21,00
~as u @elezni~koj ulici u Rumi nepoznato lice je hicima iz vatrenog
oru`ja ranilo Petra S. (34) iz Rume
i nanelo mu te{ke telesne povrede.
Povre|eni je hospitalizovan u Op{toj bolnici u Sremskoj Mitrovici.
Policija preduzima intenzivne mere u rasvetqavawu svih okolnosti
ovog poku{aja ubistva, identifikaciji i pronala`ewu izvr{ioca.
Umro od droge
Spomen stabla na Vaqevcu
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU
I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
Policija je li{ila slobode i odredila zadr`avawe do 48 ~asova Latinki Z. (39) iz La}arka zbog osnovane sumwe da je izvr{ila krivi~na
dela omogu}avawe u`ivawa opojnih
droga i neovla{}eno dr`awe opojnih
droga i Jovanu V. (54) iz Sremske Mitrovice, zbog neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet opojnih
droga. Latinka Z. je u svom stanu omogu}ila u`ivawe droge 29-godi{wem
mu{karcu koji je preminuo od posledica prekomerne upotrebe metadona.
Preminuli je drogu kupio od Jovana
V, od kojeg je policija oduzela tri bo~ice metadona i tri vrste lekova sa
liste opojnih droga. Mawa koli~ina
tableta prona|ena je i u stanu osumwi~ene. Latinka Z. i Jovan V. su uz
krivi~nu prijavu privedeni istra`nom sudiji Vi{eg suda u Sremskoj
Mitrovici, koji im je nakon saslu{awa odredio pritvor do mesec dana.
Gradska uprava za poqoprivredu i za{titu `ivotne
sredine, na osnovu ~lana 63. stav 2. i ~lana 69. Zakona
o upravqawu otpadom („Sl.glasnik RS“ broj 36/09)
Gradska uprava za poqoprivredu i za{titu `ivotne
sredine Grada Sremska Mitrovica na osnovu ~lana 10.
Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik RS" broj 135/04 i 36/09 ) objavquje,
OBAVE[TEWE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLU^IVAWE
O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA
NA @IVOTNU SREDINU
OBAVE[TAVA JAVNOST
Operater SALVECO d.o.o. za recikla`u nemetalnog
otpada, registarski broj 20535237, podneo je zahtev za
izdavawe dozvole za sakupqawe, transport, skladi{tewe i tretman neopasnog otpada u ulici Bulevar Konstantina Velikog bb, Sremska Mitrovica na katastarskim parcelama br. 3629/1, 3629/2,3630 i 3664 k.o. Sremska Mitrovica.
Obave{tava se javnost da je nosilac projekta Mile Popovi}
iz [uqma, Slobodana Baji}a br.8 , podneo zahtev za odlu~ivawe o potrebi procene uticaja na `ivotnu sredinu, projekta ,objekat za intenzivan uzgoj sviwa, na katastarskoj parceli br.234
k.o. [uqam.
Operater se bavi sakupqawem, skladi{tewem, sortirawem, balirawem, tretmanom, dovo`ewem i odvo`ewem sekundarnih sirovina (PET ambala`a, papir, guma,
najlon, aluminijum) do fabrika za recikla`u.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta,
mo`e se izvr{iti u prostorijama Gradske uprave za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine ( soba broj 35),u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija 13, u periodu od 28.10.2010. godine do 08.11.2010. godine, u vremenu od 10 do 14 ~asova.
Uvid u podatke i zahtev operatera mo`e se izvr{iti
u prostorijama Gradske uprave za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine ( soba broj 35) u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija 13, u periodu od
27.10.2010.godine do 08.11.2010.godine, u vremenu od 10
do14 ~asova.
Svi zainteresovani mogu u roku od 10 dana od dana objavqivawa ovog obave{tewa dostaviti svoje mi{qewe u pisanoj formi Gradskoj upravi za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine, Grada Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija broj 13.
Ovaj organ }e u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava
3. ovog obave{tewa doneti odluku o tome da li je za predlo`eni projekat potrebna procena uticaja na `ivotnu sredinu.
27. oktobar 2010.
Svi zainteresovani mogu u roku od 10 dana od dana objavqivawa ovog obave{tewa dostaviti svoje mi{qewe
u pisanoj formi Gradskoj upravi za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine, Grada Sremska Mitrovica, Trg
Svetog Dimitrija broj 13.
M novine
Strana 17.
[AHOVSKI TURNIR OSLOBO\EWE RUME 2010.
P
RADNI^KO SPORTSKE IGRE
Gradsko prvenstvo
u odbojci i basketu
Gradsko prvenstvo u odbojci u
`enskoj konkurenciji odr`ano je u
Medicinskoj {koli Dragiwa Nik{i} 12., 15. i 21. oktobra, u organizaciji Gradske uprave za sport.
Plasman: 1. P~elica 6 bodova, 2.
Iton 4 boda, 3. Gradska uprava 3 boda, 4. Kazneno popravni zavod 1
bod.
Dve prvoplasirane ekipe }e nastupiti na Zonskom prvenstvu 29.
oktobra u Sremskoj Mitrovici.
Ekipa PU P~elica
Gradsko prvenstvo u basketu za
mu{karce u okviru radni~ko sportskih igara odr`ano je od 8. do 15.
oktobra u organizaciji Gradske
uprave za sport.
Plasman: 1. Gradska uprava: Mir~eta, Umeti}, Milovanovi}, Milovac, Gaji}, Damjanovi}, Markovi}, 2.
Iton 3 : Stevi}, Danilovi}, Vuji},
Petrovi} i Bo`i}, 3.Kazneno popravni zavod: Milovanovi}, Peri},
Milutinovi} i Mi{~evi}, 4. Iton 2,
5. Iton 1, 6. Vodovod-Komunalije.
Dve prvoplasirane ekipe su se
kvalifikovale za Zonsko prvenstvo koje }e se odr`ati u Sremskoj
Mitrovici 26. oktobra.
Bogdan Bo`in
XUDO KLUB LSK LA]ARAK
Zlatni Boris i Ivana
iz Beo~ina
U
organizaciji Xudo kluba Cement
iz Beo~ina 16. oktobra odr`an je prvi
Trofej Beo~ina. Nastupilo je 348 takmi~ara
iz 36 klubova iz Bugarske, Rumunije, Ma|arske, Hrvatske i Srbije.
Nastupili su najmla|i
takmi~ari, poletarci,
kao i mla|i i stariji
pioniri u mu{koj i `enskoj konkurenciji. Kao i
na svakom takmi~ewu i
ovoga puta odu{evili
su takmi~ari Xudo kluba LSK iz La}arka, gde
Boris Sladi} i Ivana Obrat
su osvojili dve zlatne
medaqe. Boris Sladi}
ma, a ovoga puta najvi{e je pokazao
u kategoriji mla|ih pionira do 55
Boris Sladi}, koji je i prvak Srbikilograma i Ivana Obrat u kategoje u konkurenciji mla|ih pionira, a
riji poletarki do 44 kilograma
bio je i u naju`em izboru za najbookitili su se zlatnim medaqama.
qeg takmi~ara na Trofeju Beo~iWih dvoje se redovno sa takmi~ena.
wa vra}aju sa osvojenim medaqa-
18. Strana
ovodom Dana
oslobo|ewa
Rume 27. oktobra, pro{le subote je
odr`an {ahovski vikend turnir “Oslobo|ewe Rume 2010.” u
organizaciji [ahovskog kluba Sloven ,
Saveza sportova Rume i OO SPS, a pod
pokroviteqstvom
rumske op{tine.
Turnir je odigran u
sve~anoj zajedni~koj
sali sredwih {kola
“Stevan
Petrovi}
Brile” i “Milenko Dragan Karda{ povla~i prvi potez
Brzak U~a” koje su se
ra, me|u kojima je bilo i vi{e {ampokazale kao dobri doma}ini, a
piona dr`ave i biv{ih i sadau~estvovalo je pedesetak {ahista.
{wih olimpijskih reprezentativaU~esnike turnira iz cele Srbica Srbije, kao i {est internacioje prvo je pozdravio internacionalnih majstora. Pobedio je vi{enalni majstor Dragan Te{i}, sestruki prvak dr`ave velemajstor
kretar [ahovskog kluba Sloven, a
Branko Damqanovi} iz Beograda,
zvani~no ga je otvorio Dragan Kardrugi je mladi velemajstor u uspoda{, zamenik predsednika rumske
nu Danilo Milanovi} iz Mladeop{tine i predsednik OO SPS Runovca, tre}i je bio jedan od najboma. - Ovo je deveti turnir koji orqih vojvo|anskih velemajstora
ganizujemo povodom osloba|awa
Miroqub Lazi} iz Novog Sada, a
Rume od fa{izma u Drugom svet~etvrti olimpijski reprezentatiskom ratu, a prvi put ga odr`avamo
vac i vi{estruki {ampion dr`ave
u ovoj novoj sve~anoj sali dve sredvelemajstro Ivan Ivani{evi}.
we {kole. Iako 27. oktobar vi{e
Najuspe{niji omladinci su bili
nije Dan grada, mi ga kroz ovaj turinternacionalni majstor Milo{
nir obele`avamo i ne `elimo da
Roganovi} i wegov brat - majstorse zaboravi. Na ovaj na~in se se}aski kandidat Neboj{a Roganovi}
mo i svih onih koji su dali svoje
iz Vrbasa. Najuspe{nija takmi~ar`ivote za osloba|awe Rume, ali i
ka je Rumqanka Milica Laketi}
cele zemqe. Slede}ih godina }emo
fide - majstor, dok je najboqi vega tako|e organizovati i trudi}eteran Milorad \uki} iz Beograda.
mo se da bude jo{ boqi i sa jo{ viNajuspe{niji doma}i {ahisti su
{e dobrih u~esnika, rekao je Drabili majstorski kandidat Dragi{a
gan Karda{.
Kova~evi}, Miqko Stjepi} i Ti[ahovski turnir “Oslobo|ewe
gran Okiq.
Rume 2010.” igrao se po [vajcar[ahovskom turniru koji je u Ruskom sistemu u devet kola po FImi organizovan povodom Dana
DE pravilima za ubrzan {ah uz
oslobo|ewa prisustvovali su
kompjutersko parovawe. Nagradni
predsednik i sekretar [ahovskog
fond je iznosio 90.000 dinara.
saveza Vojvodine Miroslav KopaTurnir je bio izuzetno jak {to
wa i Danko Bokan.
potvr|uje podatak da je na wemu
S. X.
u~estvovalo ~ak devet velemajsto-
PRIJATEQSKA UTAKMICA
NAPREDAK – VOJVODINA 6:8 (3:4)
Popinci. – Igrali{te Napretka.
Gledalaca: 100. Sudija: Branislav
Grozdani} (Ogar). Strelci: Erceg 3,
Nai}, Mati} i M. Radoj~i} (Napredak), Lerinc 3, Drakuli} i D. Radoj~i} po 2 i Dun|erski (Vojvodina).
Napredak: Stankovi}, Gruji},
Opa~i}, Ninkovi}, Nagli}, Serdar,
Ragastovac, Mari}, Savi}, Nai},
]irkovi}. Igrali su jo{: [trapajevi}, M. Radoj~i}, Z. Vra~evi}, M.
Vra~evi}, Erceg, Jovanovi}, Mati}
i An|elkovi}.
Vojvodina: Na|, [araba, Ga}inovi}, [ar~evi}, Gruji}, Dun|erski,
Perovi}, Lerinc, Drakuli}, Panteli}. Zagor~i}. Igrali su jo{: Krsmanovi}, D. Radoj~i}, Vasiqevi} i
Trebiva~evi}.
Qubiteqi fudbala u Popincima
u`ivali su u majstorijama veterana
Napretka i Vojvodine, kojima „lepe
godine“ i po koji kilogram vi{e nisu smetali da poka`u ono {to znaju.
M novine
Qubi{a Opa~i} – Taka~
Ovom prilikom od igrawa za veterane Napretka zvani~no se oprostila legenda popina~kog fudbala Qubi{a Opa~i} – Taka~.
@. R.
27. oktobar 2010.
CMYK
CMYK
Pobednik velemajstor
Branko Damqanovi}
DRUGO KOLO ODBOJKA[KOG PRVENSTVA
[KOLSKI SPORT
Pobedio Srem Iton
U
organizaciji Prehrambene {umarske i hemijske {kole - doma}ina direktora Neboj{e Ogwenovi}a i profesora fizi~kog
vaspitawa Bogdana Radivojeva, odr`ani su sportski susreti sredwo{kolaca ~etiri grada u malom fudbalu. Na turniru su pored Mitrov~ana u~estvovale i ekipe iz sredwe
{kole Branko Radi~evi} iz Rume,
sredwa tehni~ka {kola Mileva Mari} iz Titela i sredwa {kola 22.
oktobar iz @abqa.
Najvi{e uspeha je imala ekipa iz
@abqa, drugo mesto je zauzeo Titel,
tre}e Sremska Mitrovica i ~etvrto
Ruma. Stru~ni `iri je nagradio najboqeg golmana, strelca i igra~a
turnira. Najboqoj ekipi i pojedincima profesor Jovan Vuk~evi}, savetnik za sport u Vojvodini je uru-
P
~io pehare i diplome. Na kraju, Vuk~evi} je naglasio da u reformi
{kolstva kada je sport u pitawu
treba permanentno podsticati i
odr`avati sportske susrete srodnih {kola i generacija s obzirom da
je igra svojstvo koje traje tokom ~itavog `ivota a u adolescentskom periodu ima socijalizacijski, misaoni, emocionalni i voqni zna~aj. ^esto se isti~e da je igra mladih kao
vrsta umetnosti zna~ajna zato {to
im omogu}ava da se oslobode vi{ka
energije , da ja~aju mentalno i fizi~ko zdravqe i da sadr`ajno koriste slobodno vreme.
U narednom susretu doma}in }e
biti prvak ovog prvog turnira, u budu}e tradicionalnog, sredwa {kola
22.oktobar iz @abqa.
S. Gruji~i}
Uru~ewe pehara kapitenu pobednika
Turnir u ko{arci
Kvalifikacije u ko{arci za
osnovne i sredwe {kole odr`ano je
u hali Pinki od 19. do 22. oktobra u
organizaciji Gradske uprave za
sport.
Za finalno takmi~ewe u ko{arci koje }e se odr`ati 7. novembra
plasirale su se slede}e ekipe: Pioniri: O[ S.B.Paja, O[ S.Sava, Pi-
onirke: O[ T.V.Lebarnik, O[ B.Radi~evi} Kuzmin, Omladinci: S[ 9.
Maj, S[ Nikola Tesla, Omladinke:
Mitrova~ka Gimnazija, S[ Dragiwa
Nik{i}.
Gradska uprava za sport je obezbedila nagrade, majice i diplome,
za sve finaliste turnira Novembarski dani 2010.
27. oktobar 2010.
Sremska Mitrovica, Pojedina~no 1. Gordana Drini} - Bo{ko Palkovqevi} Pinki, 2. Irina Veliki - Bo{ko Palkovqevi} Pinki, 3. Sla|ana Mari~i} - Sveti Sava, 3. Marija
Kova~i} - Jovan Popovi}, Ekipno,omladinci - 1. Prehrambeno-{umarska i hemijska {kola (P[H),
Sremska Mitrovica, 2. Ekonomska
{kola “ 9. maj “, 3. Medicinska {kola “Dragiwa Nik{i}”, Pojedina~no 1.Branko Vitorovi} - “9.maj”, 2. Sr|an Kirjakovi} - “Dragiwa Nik{i}”,
Milan Jawi} – P[H, Ekipno,omladinke- 1. “Dragiwa Nik{i}”, 2. “9.
maj”, 3. P[H, Pojedina~no - 1. Milana Sreti} - “Dragiwa Nik{i}”, 2. Vesna Milovanovi} - “ 9.maj”, 3. Andrea
Kalaba - “Dragiwa Nik{i}”, Prvoplasirane ekipe i pojedinci }e nastupiti na prvenstvu Okruga Srema
19.10 2010. u [idu.
Srema koja se takmi~i u Prvoj vojvo|anskoj ligi izgubila je na gostovawu u Novom Sadu sa 3:0 od ekipe
„Vo{e“. Mladi tim Srema namerio
se na ja~u i iskusniju ekipu koja je
iskoristila svoje prednosti i slab
dan nekoliko vode}ih igra~a. U narednom kolu prva Ekipa Srema gostuje u Novom Sadu na „Spensu“ Vojvodini 2, dok drugi tim do~ekuje u
subotu u 18 i 30 h u Sali T[C ekipu
Petrovaradina. Pozivamo sve simpatizere i navija~e Srema da do|u i
podr`e ovaj mladi tim.
PRVA LIGA SRBIJE
Rezultati 12. kola – LAZAREVAC: Kolubara – Napredak 0:2, VRAWE: Dinamo – Banat 0:1, NI[: Sin|eli} – Srem 2:0, NOVI SAD: Proleter
– Zemun 1:2, ZEMUN: Teleoptik – Novi Sad 2:1, [ID: Big bul Radni~ki –
BASK 0:1, [email protected]: Mladi radnik – Be`anija 2:0, LU^ANI: Mladost – Radni~ki [umadija 1923 1:0,
NOVI PAZAR: Novi Pazar – Radni~ki (S) 1:0
Utakmice 13. kola – SOMBOR:
Radni~ki – Kolubara, KRAGUJEVAC:
Radni~ki [umadija 1923 – Novi Pazar, KRU[EVAC: Napredak – Dinamo,
ZREWANIN: Banat – Sin|eli},
SREMSKA MITROVICA: Srem – Proleter, ZEMUN: Zemun – Teleoptik,
NOVI SAD: Novi Sad – Big bul Radni~ki, BEOGRAD: BASK – Mladi radnik, [email protected]: Be`anija – Mladost
0
01. BASK
12 8 2 2 20:7 26
02. Banat
12 6 5 1 12:7 23
03. Proleter
12 6 4 2 20:11 22
04. Novi Pazar
12 6 4 2 14:9 22
05. Sin|eli}
12 6 2 4 13:9 20
06. Radn. 1923
11 5 4 2 16:11 19
07. Mladost (L) 12 5 4 3 13:8 19
08. Novi Sad
12 5 3 4 18:15 18
09. Ml. radnik
12 5 3 4 14:13 18
10. Radn. (S)
12 4 5 3 10:9 17
11. Zemun
12 3 5 4 10:10 14
12. Napredak
12 4 2 6 12:16 14
13. Teleoptik
11 3 4 4 12:16 13
14. Be`anija
12 3 3 6 8:11 12
15. B B Radn.
12 3 2 7 11:15 11
16. Srem
12 1 7 4 9:12 10
17. Dinamo
12 1 2 9 3:24 5
18. Kolubara (-3) 12 0 5 7 6:18 2
@. R.
BIG BUL RADNI^KI –
BASK 0:1 (0:1)
Gradsko prvenstvo
u stonom tenisu
Gradsko prvenstvo za osnovne i
sredwe {kole odr`ano je 13. i 14.
oktobra u PSC “Pinki” u organizaciji Gradske uprave za sport i stonotenskog kluba Srem Spin.
U konkurenciji osnovnih {kola
nastupilo je jedanaest {kola, sa
ukupno 63 u~enika.
Rezultati: Ekipno,pioniri 1.Branko Radi~evi}, Kuzmin - Izdvojeno odeqewe Bosut, 2. Jovan Popovi}, Sremska Mitrovica, 3. Dobrosav Radosavqevi} - Narod, Ma~vanska Mitrovica, Pojedina~no - 1.
Dimitrije Dimitri{in - Sveti Sava,
2. Nikola ^upi} - Dobrosav Radosavqevi} – Narod, 3. Damjan Deli} Jovan Jovanovi} Zmaj, Ekipno pionirke - 1.Branko Radi~evi}, Kuzmin
- Izdvojeno odeqewe Bosut, 2. Bo{ko Palkovqevi} Pinki, Sremska
Mitrovica, 3. Jovan Jovanovi} Zmaj,
roteklog vikenda prva ekipa
Srem Iton-a zabele`ila je
pobedu na doma}em terenu
protiv neugodnih gostiju iz Futoga.
Srem je pobedio sa 3:1 (25:18; 28:30;
25:16; i 26:11). Gosti iz Futoga bili
su ravnopravan rival samo u drugom
setu gde se vodila izjedna~ena borba i gde igra~i Srem Iton-a nisu iskoristili 2 set lopte pri rezultatu 24:22. Gosti su to iskoristili i
osvojili svoj jedini set. U ostala 3
seta na terenu je postojala smo jedna ekipa - Srem Iton. Druga ekipa
[ID: Gradski stadion, gledalaca
200, sudija Nikoli} (Kragujevac),
strelac Din~i} u 40. minutu. @uti
kartoni: ^i`ik, Drobwak, Trebovac,
Babi} (Big bul Radni~ki).
BIG BUL RADNI^KI: Davidovi}
7, Savinovi} 6, ^i`ik 7, Babi} 7, Vukobrat 7, Drobwak 7, \ukanovi} 6,
Mari~i} 6 (Aperli} -), Perovi} (Trebovac -), Petkovi} 6, Asanovi} 6 (Simeunovi} -).
BASK: Risti} 8, \ori} 7, Vuji~i}
6, Atanasijevi} 6, Savi} 7, Ostoji} 7,
Mileti} 6, Stojanovi} 6, Din~i} 7
(Sta{i} -), R. Paunovi} 6, A. Paunovi} 6 (Joki} -).
I pored minimalne pobede, zahvaquju}i prestrogo dosu|enom penalu,
lider na tabeli je razo~arao. [i|ani su izgubili, potpuno zaslu`eno od
daleko ja~e ekipe.
U 20. minutu ofanzivni bek Pavel
^i`ik je sa pozicije krila uputio jak
udarac, odli~ni golman gostiju Risti} je odbranio {uta, a golgeter [i|ana Mi{a Petkovi} posle udarca
M novine
glavom nije uspeo da svoju ekipu dovede u vo|stvo. Desetak minuta kasnije
\ukanovi} je iz daqine {utirao,
lopta je pogodila pre~ku i oti{la u
gol aut.
U 40. minutu, odlu~uju}i trenutak u
{esnaestercu doma}ih, nesigurni sudija Nikolli} je pokazao belu ta~ku.
Penal je sigurno realizovao centarfor Din~i}. Nastavak susreta doneo
je jo{ agresivniju i boqu igru fudbalera trenera Bogi}evi}a, pa i pored
veoma povoqnih prilika pred golom
golmana Risti}a doma}i igra~i nisu
uspeli da postignu gol.
M. ]ur~i}
SIN\ELI] – SREM
2:0 (1:0)
NI[: Stadion ^air, gledalaca
150, sudija Stoilkovi} (Beograd),
strelci: S. Stefanovi} u 33. i Veli~kovi} u 74. minutu (iz penala).
@uti kartoni: Markovi}, D. Stefanovi} (Sin|eli}), Soviq, Baji},
Stankovi} (Srem).
SIN\ELI]: Jovi} -, Stojanovi} 6,
Markovi} 6, D. Stefanovi} 6, Komadina 7, Mi. Kosti} 6, A. Jovanovi} 8,
Kolarevi} 6, J. Jovanovi} 6, Milo{
Stankovi} 6 (od 59. Veli~kovi} 5),
S. Stefanovi} 6.
SREM: Baji} 5, \uri} 5, Jandri} 5,
Nikoli} 5, Sre}kovi} 5, Milo{evi}
5 (od 66. Alehandro 5), Radunovi} 5
(od 51. Alfredo 5), Zec 5 (od 46.
Stankovi} 5), Soviq 6, Milosavqevi} 5, @ivkovi} 6.
Doma}ini su po~eli mlako i prvo
uzbu|ewe bilo je tek u 14. minutu,
Komadina je bio u {ansi ali je Milosavqevi} izblokirao. Zatim je
usledio dobar napad Milo{a Stankovi}a, a J. Jovanovi} je iz prve {utirao pored gola. Agilni Vladica
Stojanovi} u 31. minutu centrirao je
sa desne strane, J. Jovanovi} je smirio loptu i sa sedam metara neshvatqivo {utirao, iako je bio neometan, daleko od Baji}eve mre`e. Doma}in je poveo u 33. minutu, Aca Jovanovi} je {revario dvojicu ~uvara,
idealno zavrnuo, loptu je zahvatio
S. Stefanovi} i odsela je iza Baji}evih le|a. Tek pred odlazak na odmor, Srem je stvorio prvu {ansu, me|utim Komadina je otklonio opasnost.
Trener gostiju Neboj{a Vu~i}evi}
u nastavku je izvr{io tri izmene,
ali vajde nije bilo. @ivkovi} je u
49. minutu {utirao neprecizno sa
deset metara, a zatim je usledila
uspavanka sve do 70. minuta kad je
Du{an Kolarevi} prona{ao J. Jovanovi}a, koji je jo{ jedanput poslao
loptu pored gola. Pokretqivi Aca
Jovanovi} u 74. minutu je predriblao
~uvara i izbio ispred Baji}a koji ga
je stu{io, a sudija Stoilkovi} je pokazao belu ta~ku. Ivan Veli~kovi}
je pogodio desni dowi ugao.
Strana 19.
CMYK
CMYK
Sportski susreti
~etiri grada
VOJVO\ANSKA LIGA ZAPAD
Rezultati 11. kola – Ruma:
Prvi maj – Ba~ka 0:1, SREMSKA
MITROVICA: Radni~ki – Sloga
Radni~ki 1:0, MLADENOVO: Budu}nost – Jugovi} 4:0, BELEGI[: Omladinac – Metalac
Asko Vidak 5:0, IRIG: Radni~ki
– Mladost 1:1, NOVI SAD: Crvena zvezda – Borac 2:0, ZMAJEVO: Obili} – Indeks 0:1, SIVAC: Polet – Dunav 1:1
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Borac
11
Indeks
11
Dunav
11
C. zvezda
11
Ba~ka
11
Polet
11
Omladinac 11
Sloga Radn. 11
Mladost
11
Radn. (SM) 11
Budu}nost
11
Obili}
11
Jugovi}
11
Prvi maj
11
Metalac AV 11
Radni~ki (I) 11
7 40
7 31
7 22
6 23
6 23
5 24
4 43
4 43
3 62
5 06
2 54
2 45
3 17
2 36
1 37
0 38
34:20 25
15:10 24
27:12 23
19:13 20
18:15 20
17:14 17
23:18 16
15:13 16
18:14 15
19:23 15
15:18 11
9:12 10
13:21 10
6:14 9
10:24 6
4:21 3
Rezultati 12. kola – BA^KA
PALANKA: Ba~ka – Dunav, NOVI
SAD: Indeks – Polet, RUMA: Prvi maj – Radni~ki (SM), ERDEVIK: Sloga Radni~ki – Budu}nost, KA]: Jugovi} – Omladinac,
FUTOG: Metalac Asko Vidak –
Radni~ki (I), TURIJA: Mladost
– Crvena zvezda, NOVI SAD: Borac – Obili}
@. R.
PRVI MAJ – BA^KA (BP)
0:1 (0:1)
Ruma – Gledalaca: 200. Sudija. Milo{ Jocovi} (Vrbas) 8.
Strelac: La}arak u 29. minutu
(iz penala) za Ba~ku. @uti kartoni: Luki} (Prvi Maj). Kozomora, Rudan, ^u~kovi}, Jefti}
(Ba~ka). Crveni kartoni: Kozomora (Ba~ka) u 67. a, Vidakovi}
(Prvi Maj) u 89. minutu.
PRVI MAJ: Deli} 7, Luki} 6,
Bori} 7,5, ]ori} 7,5, Milo{evi} 7, Vidakovi} 7, Sikirica
7,Zori} 6 (Je` 7), Mihajlovi} 6
(Putica 7), ^upeqi} 7, Rokni} 6
(Novakovi} 7,5).
BA^KA (BP): Anti} 7 (^u~kovi} 7), Rudan 7, La}arak 7,5, Sekeru{ 6,5 (Stojni} 6,5), Jefti}
7,5 Zelin~evi} 7, Kozomora 6,5,
Bjelo{ 7,5 \oki} 8, Furtula
7,5, Duki} 7 (Gajdobranski -).
Igra~ utakmice: Goran \oki}
(Ba~ka)
Gosti su po~eli znatno agresivnije od samog starta i atakovali smi{qenim akcijama po
bokovima ugro`avaju}i opasno
mre`u prvomajaca. Igrao se 29.
minut susreta kada su vrlo dobri fudbaleri Ba~ke izveli
smi{qenu akciju nakon koje je
Luki} u svom {esnestercu sru{io napada~a gostiju Daneta
Duki}a a Jocovi} pokazao na
penal. Siguran sa bele ta~ke
bio je zapa`eni Nikola La}arak. U 39. minutu odli~na akcija Bjelo{a i Furtule koji su izmenili nekoliko duplih pasova
20. Strana
JELEN SUPER LIGA
ali {ut Bjelo{a sa distance
zavr{io je pored gola doma}ina.
U nastavku susreta, druga pesma. Doma}i prvomajci pre svega ulaskom ’’poslovo|e’’ Miroslava Novakovi}a povezali su
redove, postali opasniji akter
susreta, napadali u talasima
ka golu ba~kopalan~ana, pre
svega po levom boku preko raspolo`enog Aleksandra Bori}a.
Tako je kolosalnu {ansu za izjedna~ene propustio Goran Milo{evi} koji je nakon odli~nog
centar{uta iz skra}enog kornera Miroslava Novakovi}a glavom uputio ka mre`i gostiju ali
je lopta pogodila stativu. Prvomajci su propustili idealnu
priliku da izjedna~e i u 78. minutu nakon {to je Darko Vidakovi} odli~no uposlio Luki}a,
ovaj umesto da rutinski po{aqe loptu u mre`u dozvolio je
da mu iskusni ^u~kovi} u|e u
{ut i spre~i ve} vi|en pogodak.
S. Lali}
RADNI^KI (SM) –
SLOGA RADNI^KI 1:0 (0:0)
Sremska Mitrovica – gledalaca: 200; Sudija – Bla`on
(Ruma); Strelac: Proki} Aleksandar u 71. min. za Radni~ki
SM; @uti kartoni: Skorupan i
Boji} (Radni~ki SM) i Simiki}, Miqkovi} i Vasi} (SlogaRadni~ki); Igra~ utakmice:
Proki} Aleksandar (Radni~ki
SM)
RADNI^KI (SM) : Reqi} 8,
Boji} 7 (Ninkovi} M. 7), Ninkovi} D. 7, Jovanovi} 8, Skorupan
7, Mili~i} 7, Babi} 7 (Sladojevi} 7), Ivi} 7, Proki} 8, Stevi} 7, Pavlovi} 7 (Santra~ 7).
SLOGA RADNI^KI : Kuqa 7,
Bojani} 6, Jovanovi} 7, Pendo
6, Miqkovi} 6, Simiki} 6, Raji~evi} 6 (Erak -), \or|evi} 7,
Pova`an 6, [aji} 6 (Vasi} 6),
Mi{~evi} 6 (Ugqe{i} -).
Sremski derbi je potpuno zaslu`eno pripao Mitrov~anima
koji su u jednoj pravoj prvenstvenoj utakmici savladali rivala iz Erdevika. Svih 90 minuta vodila se rovovska borba
u kojoj je upornija i borbenija
ekipa Radni~kog golom ve{tog
i spretnog Proki}a u drugom poluvremenu obezbedila va`nu
pobedu. S obzirom na zna~aj
utakmice u trci za bodove, me~
je protekao sa malo lepih poteza, izuzev gola Proki}a i maestralne odbrane jedanaesterca
golmana Radni~kog Reqi}a.
Igra Erdevi~ana, uglavnom
oslowena na odbranu, ukazivala je da su gosti do{li po bod.
Sti~e se utisak i da je glavni
sudija bio nakloweniji Slogi,
jer nekoliko grubqih startova
u I poluvremenu nije sankcionisano u korist doma}ina. Mitrov~ani su negodovali zbog
nedosu|enog penala nad Boji}em u drugom poluvremenu, no
su|ewe nije uticalo na kona~an
rezultat utakmice.
Q. J.
Rezultati 9. kola – ^A^AK:
Borac – In|ija 0:0, SUBOTICA:
Spartak Zlatibor voda – Rad 1:2,
NOVI SAD: Vojvodina – OFK Beograd 0:0, SMEDEREVO; Smederevo – Hajduk 1:1, BEOGRAD: Crvena
zvezda – Partizan 0:1, JAGODINA: Jagodina – Sloboda Point Sevojno 0:1, BEOGRAD: BSK Bor~a –
Metalac 1:0, IVAWICA: Javor –
^ukari~ki Stankom 2:0
Utakmice 10. kola – IN\IJA:
In|ija – ^ukari~ki Stankom, KRAGUJEVAC: Metalac – Javor, LU^ANI: Sloboda Point Sevojno – BSK
Bor~a, BEOGRAD: Partizan – Jagodina, KULA: Hajduk – Crvena zvezda, BEOGRAD: OFK Beograd –
Smederevo, BEOGRAD: Rad – Voj-
vodina, ^A^AK: Borac – Spartak
Zlatibor voda
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Partizan
9
C. zvezda
9
Rad
9
Vojvodina
9
OFK Beograd 9
Sloboda PS 9
Spartak ZV 9
Jagodina
9
Smederevo 9
Borac
9
BSK Bor~a 9
In|ija
9
Javor
9
Hajduk
9
Metalac
9
^ukari~ki S 9
7 11
7 11
6 21
5 40
4 23
3 51
3 42
3 33
2 52
2 52
2 43
2 34
1 53
0 27
0 27
0 27
17:6 22
13:3 22
13:5 20
10:1 19
8:7 14
6:6 14
8:7 13
7:7 12
10:8 11
6:8 11
5:9 10
8:9 9
4:6 8
5:14 2
2:12 2
1:15 2
@. R.
SRPSKA LIGA – VOJVODINA
Rezultati 11. kola – RASTINA: Solunac – Sloboda 3:1, BA^KI JARAK: Mladost – Veternik
Viskol 1:1, KIKINDA: OFK Kikinda – Radni~ki (NP) 0:0, SENTA: Senta – ^SK Pivara 0:0, PADINA: Dolina – Dowi Srem, BEO^IN: Cement – Pali} 1:0, OXACI: Tekstilac Ites – Sloga 2:1,
VR[AC: Vr{ac – Mladost (A)
2:0
Utakmice 12. kola – NOVI
KOZARCI: Sloboda – Mladost
(A), TEMERIN: Sloga – Vr{ac,
PALI]: Pali} – Tekstilac
Ites, PE]INCI: Dowi Srem –
Cement, ^ELAREVO: ^SK Pivara – Dolina, NOVA PAZOVA:
Radni~ki – Senta, VETERNIK:
Veternik – OFK Kikinda, RASTINA: Solunac – Mladost (BJ).
01. Radni~ki
11 7 3 1 21:5 24
02. Dowi Srem 11 7 3 1 21:9 24
03. ^SK Pivara 11 6 4 1 27:10 22
04. Dolina
11 7 0 4 14:17 21
05. Veternik
11 5 5 1 17:12 20
06. Senta
11 5 4 2 21:9 19
07. Vr{ac
11 4 5 2 12:10 17
08. Cement
11 4 3 4 16:12 15
09. Solunac
11 4 3 4 19:17 15
10. Tekstilac
11 4 3 4 11:12 15
11. Mladost (BJ) 11 3 2 6 11:21 11
12. Sloga
11 2 4 5 14:15 10
13. Pali}
11 2 4 5 14:19 10
14. Kikinda
11 1 4 6 7:22 7
15. Sloboda
11 1 3 7 15:25 6
16. Mladost (A) 11 0 2 9 8:33 2
@. R.
SREMSKA LIGA
lezni~ar – Partizan, RAVWE: Zeka Buquba{a – Hajduk ([), KUPINOVO: Mladost – Grani~ar, VI[WI]EVO: Hajduk – Jadran, LA]ARAK: LSK – Borac Sloga Mil{ped, MA^VANSKA MITROVICA:
Podriwe – Jedinstvo, KUKUJEVCI: Fru{kogorac – Hajduk (B)
Rezultati 11. kola – KUKUJEVCI: Fru{kogorac – Qukovo
2:1, BE[KA: Hajduk – Podriwe
0:1, STARA PAZOVA: Jedinstvo –
LSK 2:0, KRWE[EVCI: Borac
Sloga Mil{ped – Hajduk (V) 1:0,
GOLUBINCI: Jadran – Mladost
1:0, VITOJEVCI: Partizan – Sloven 5:1, [IMANOVCI: Hajduk –
@elezni~ar 2:0, ADA[EVCI:
Grani~ar – Zeka Buquba{a 1:0
Utakmice 12. kola – QUKOVO:
Qukovo – Sloven, IN\IJA: @e-
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Podriwe
11
Hajduk ([)
11
Hajduk (B)
11
LSK
11
Partizan
11
Borac Sloga 11
Hajduk (V)
11
Z. Buquba{a 11
Sloven
11
Jedin. (-1)
11
Mladost (-1) 11
Grani~ar
11
@elezni~ar 11
Jadran
11
Qukovo
11
Fru{kogorac 11
7 31
7 22
6 23
5 42
5 33
5 33
5 15
4 34
4 34
5 15
3 44
3 35
3 26
3 26
3 17
1 19
27:7 24
25:9 23
17:14 20
17:8 19
30:18 18
15:14 18
14:14 16
18:17 15
19:19 15
16:24 15
10:12 12
10:15 12
15:14 11
8:11 11
9:19 10
5:40 4
@. R.
SREMSKA MITROVICA II RAZRED
Rezultati 9. kola – [UQAM: Napredak – Srem 2:2, ZASAVICA: Sloga – Hajduk 2:1, GRGUREVCI: Grgurevci – Planinac 1:2, BOSUT: OFK
Bosut – BSK 2:0, Borac je bio slobodan
Utakmice 10. kola (na prole}e)
– BOSUT: OFK Bosut – Planinac,
GRGUREVCI: Grgurevci – Hajduk, ZASAVICA 1: Napredak – Borac, BSK
slobodan
M novine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Srem
Borac (R)
Hajduk
OFK Bosut
Napredak
BSK
Sloga
Planinac
Grgurevci
8
7
8
8
8
8
8
8
7
5 21
4 21
4 13
3 32
3 23
3 14
2 24
2 15
2 05
16:6 17
12:6 14
14:7 13
15:10 12
10:17 11
10:14 10
9:11 8
6:12 7
11:20 6
@. R.
27. oktobar 2010.
OFL RUMA – IRIG I RAZRED
Rezultati 10. kola – PUTINCI: PSK – Napredak 2:0, PLATI^EVO: Jedinstvo – Polet
0:0, DOBRINCI: Sremac – Jedinstvo (R) 1:3, KRU[EDOL:
Kru{edol – Hrtkovci 0:2, MALI RADINCI: Fru{kogorac –
Grani~ar 0:2, KRAQEVCI: OFK
Kraqevci – Rudar 0:1, RUMA:
Fru{ka gora – Dowi Petrovci
0:3
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
Rudar
10
Jedin. (P)
10
D. Petrovci 10
Grani~ar
10
Jedin. (R)
10
Polet
10
Hrtkovci
10
.Kraqevci 10
Kru{edol
10
Fru{ka gora 10
Fru{kogorac 10
PSK
10
Napredak
10
Sremac
10
8 20
6 31
6 22
6 04
5 14
4 33
4 24
4 24
4 24
2 53
3 25
2 17
1 27
1 18
26:6 26
11:5 21
22:6 20
16:11 18
14:10 16
19:15 15
19:18 14
11:10 14
11:19 14
14:14 11
13:19 11
13:22 7
9:29 5
6:20 4
Utakmice 11. kola – RUMA:
Jedinstvo – PSK, DOWI PETROVCI: Dowi Petrovci – Sremac, @ARKOVAC: Napredak –
Jedinstvo (P), NIKINCI: Polet – Kru{edol, HRTKOVCI:
Hrtkovci – Fru{kogorac, GRA-
OFL SREMSKA MITROVICA I RAZRED
BOVCI: Grani~ar – OFK Kraqevci, VRDNIK: Rudar – Fru{ka gora
@. R.
JEDINSTVO (P) – POLET 0:0
Plati~evo: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 300, sudija Branislav Qubinkovi} iz Rume.
@uti kartoni: @akula iz Jedinstva i Jovi} iz Poleta.
Jedinstvo: Der 7, G. Petrovi}
6, D. Petrovi} 7, I. Stojanovi}
7, Nikoli} 7 (Paji}), Milo{evi}
6 (\urkovi}), Maxar 6, Zelinac
7 (S. Stojanovi}), @akula 6,
A{}eri} 6, Kuli} 7.
Polet: Dardi} 8, N. Petrovi}
7, Ivanovi} 7, Marjanov} 7, Dragi~evi} 7, Tilinger 7, Stevanovi} 6 (Nonkovi}), Mari} 7 (Krsti}), Jugovi}, Jovi} 7, Cvijanovi} 6 (Polak).
Doma}i su propustili nekoliko dobrih {ansi za pogodak ali
ih je spre~io odli~ni golman gostiju Dardi}. Pred sam kraj drugog poluvremena gosti su postigli pogodak koji je sudija poni{tio zbog faula gostuju}eg igra~a.
S. Brankovi}
OFL RUMA – IRIG II RAZRED
Rezultati 8. kola – PAVKOVCI: Mladost – Borac (S) 5:2,
[ATRINCI: 27. oktobar – Borac
(K) 1:2, JAZAK: Car Uro{ – Planinac 3:2, VOGAW: Sloga – Vojvodina 6:0, Mladost (B) bila je
slobodna
Utakmice 9. kola –RIVICA:
Planinac – Sloga, KLENAK: Borac – Car Uro{, STEJANOVCI:
Borac – 27. oktobar, BUDJANOVCI: Mladost – Mladost (P), Voj-
vodina je slobodna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Borac (K)
Sloga
Mladost (B)
Car Uro{
Mladost (P)
Vojvodina
Planinac
27. oktobar
Borac (S)
7
7
7
7
7
8
6
6
7
6 10
5 11
5 02
4 21
3 13
1 25
1 14
1 05
1 06
23:3 19
29:9 16
20:11 15
21:9 14
18:12 10
8:23 5
9:21 4
11:26 3
8:33 3
@. R.
OFL [ID
Rezultati 10. kola – BIKI]
DO: OFK Biki} – Sloga OFK Ba~inci 3:0, JAMENA: Grani~ar –
Omladinac (M) 3:1, GIBARAC:
Sin|eli} – OFK Bingula 4:1,
MOROVI]: Jedinstvo – Jednota
1:9, VA[ICA: Napredak – Omladinac (B) 2:0, QUBA: Jedinstvo
– Sremac 5:0, SOT: Bratstvo –
Borac 6:1
Utakmice 11. kola – BA^INCI: Sloga OFK Ba~inci – Jedinstvo (M), [ID: Jednota –
Napredak, BATROVCI: Omladinac – Bratstvo, BINGULA: OFK
Bingula – OFK Biki}, BERKASOVO: Sremac – Grani~ar, MOLOVIN: Omladinac – Sin|e-
li}, ILINCI: Borac – Jedinstvo (Q)
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
Jedin. (Q)
Bratstvo
Oml. (B)
Jednota
Napredak
Sin|eli}
Sloga B.
OFK Biki}
Grani~ar
Borac
Bingula
Omlad. (M)
Sremac
Jedin. (M)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9 01
7 03
7 03
6 13
6 13
6 04
5 14
5 14
5 14
4 15
4 06
1 18
1 09
0 19
39:11 27
33:16 21
21:14 21
34:12 19
30:15 19
17:9 18
21:14 16
21:21 16
19:21 16
18:18 13
24:28 12
12:46 4
8:37 3
8:43 1
@. R.
Rezultati 9. kola – MARTINCI: Borac – Grani~ar 1:0, SALA[
NO]AJSKI: Budu}nost – Mitros
4:0, [A[INCI: Sloboda – Sremac 2:2, NO]AJ: Zmaj – Fru{kogorac 2:0, VELIKI RADINCI: Borac – Sloga 2:2
01. Borac (M)
9
02. Budu}nost
8
03. Zmaj
9
04. Sloga
9
05. Mitros
9
06. Fru{kogorac 9
07. Grani~ar
9
08. Sloboda
9
09. Sremac
9
10. Borac (VR) 9
7 11
5 12
5 04
4 23
4 23
4 05
3 24
2 43
2 16
1 16
26:8 22
17:10 16
19:15 15
18:15 14
16:14 14
17:23 12
9:16 11
20:27 10
16:17 7
13:26 4
Utakmice 10. kola (na prole}e) – KUZMIN: Grani~ar – Mitros, SALA[ NO]AJSKI: Budu}nost – Sremac, [A[INCI: Sloboda – Fru{kogorac, NO]AJ: Zmaj
– Sloga, VELIKI RADINCI: Borac – Borac (M)
@. R.
BUDU]NOST – MITROS
4:0 (1:0)
Sala{ No}ajski: gledalaca
100; sudija Milanovi} (Ma~vanska
Mitrovica); strelci: Bugarski,
Pani} 2, Reli} (autogol); `uti
kartoni: S. ^upi}, V. Petrovi}, Jesreti} (Budu}nost), M. Babi}, Pani}, Alimanovi}, [imi} (Mitros)
Budu}nost: D. ^upi} 8, V. Petrovi} 8, Bo`jakovi} 8, Simeuno-
vi} 8, Jesreti} 8 (Savi} 8), S. ^upi} 8 (^elikovi} 8), Mihajlovi} 8,
Rogo 8, Luki} 8, Bugarski 9 (Milovanovi} 8), Pani} 9
Mitros: Mr{i} 7, Babi} 6 (Luki} 6), [imi} 6, Cvjeti} 6 (]iri}
6), Reli} 5, Alimanovi} 6 (Simi}
6), Ivkovi} 7, Tomi} 7, Tubi} 6,
Pani} 7, Lazi} 5
Zaslu`ena pobeda doma}ih mada su i vrlo dobri gosti imali
svoje {anse. Napokon je golgeter
doma}ih Nenad Pani} proradio.
M. Simi}
ZMAJ – FRU[KOGORAC
2:0 (0:0)
No}aj:
sudija
Mihajlovi}
(Sremska Mitrovica); strelci: M.
Vu~enovi}, Babi}; `uti kartoni:
Toji}, M. Vu~enovi}, Ogwenovi}
(Zmaj), Trni} (Fru{kogorac)
Zmaj: Savi} -, Vuga 7 (Zackalicki 8), Ogwenovi} 9, Vu~enovi} 9,
Sretenovi} 9, Jovi} 8, Babi} 8,
Gospavi} 8 (Bogdanovi} 7), \uri}
9, Stanisavqevi} 9, Toji} 8 (Gaxuri} 9)
Fru{kogorac: Grabi} 8, Trni}
5, Stoj~i} 5, M. Trni} 6, Todi} 6.
Mari} 5 (Ko~i} 5), Momir Maslari} 5 (Vukojevi} 5), Milan Maslari} 6, Malba{i} 5, \ori} 6, Grabi} 5 (Roqi} 5)
Utakmica u kojo su doma}i bili
u potpunosti nadmo}niji i gde se
90 minuta igralo na jedan gol. Su|ewe solidno.
N. Ogwenovi}
OFL PE]INCI
Rezultati 10. kola – PRHOVO:
Mladost – Sloboda gosti nisu doputovali, SUBOTI[TE: Vitez –
Lovac 1:3, OGAR: [umar – Kameni
7:3, SIBA^: Sloven – Srem 2:1,
OBRE@: Grani~ar – Napredak
0:4, POPINCI: Popinci – OFK
Bresta~ 4:0, Sremac je bio slobodan
Utakmice 11. kola – KARLOV^I]: Lovac – Mladost, A[AWA:
Kameni – Vitez, SREMSKI MIHAQEVCI: Srem – [umar, POPINCI: Napredak – Sloven, BRESTA^: OFK Bresta~ – Grani~ar,
DE^: Sremac – Popinci, Sloboda
je slobodna
1. [umar
2. Popinci
3. Sloven
4. Sremac
5. OFK Bresta~
6. Sloboda
7. Napredak
8. Mladost
9. Srem
10. Kameni
11. Lovac
12. Grani~ar
13. Vitez
9
10
9
9
9
10
9
9
9
9
10
9
9
8 01
7 03
7 02
6 12
5 31
5 05
4 14
4 14
3 15
2 16
2 08
1 17
1 17
33:8 24
24:10 21
16:7 21
22:11 19
15:11 18
18:20 15
24:19 13
19:15 13
12:16 10
18:32 7
18:32 6
9:23 4
5:29 4
@. R.
OFL IN\IJA – STARA PAZOVA
Rezultati 9. kola – BELEGI[:
Podunavac – Sloga Borac 4:1, KR^EDIN: Fru{kogorac – Sloga 3:0,
NOVI SLANKAMEN: Dunav – Sremac 0:1, NOVI KARLOVCI: Polet
– Borac 2:1, ^SK je bio slobodan
Utakmice 10. kola (na prole}e) – NOVI KARLOVCI: Polet –
Sremac, NOVI KARLOVCI: Dunav
– Sloga, KR^EDIN: Fru{kogorac
– Sloga Borac, BELEGI[: Podu-
navac – ^SK, Borac slobodan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Podunavac
Sremac
Sloga Borac
Polet
Fru{kogorac
Dunav
^SK
Sloga
Borac
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7 01
7 01
7 01
4 04
2 24
2 15
2 15
2 06
1 07
24:9 21
18:3 21
15:7 21
15:12 12
10:16 8
12:17 7
12:18 7
10:20 6
11:25
@. R.
Srem protiv Jagodine
U sredu, 27. oktrobra, igraju se
utakmice osmine finala Kupa FS
Srbije – LAZAREVAC: Kolubara –
Spartak Zlatibor voda, JAKOVO:
Srem – Vojvodina, SREMSKA MITROVICA: Srem – Jadodina, BEO-
27. oktobar 2010.
M novine
GRAD: Crvena zvezda – Borac, BEOGRAD: Partizan – Proleter (NS),
NI[: Sin|eli} – Rad, SEVOJNO:
Sloboda Point Sevojno – Metalac,
SMEDEREVO: Smederevo – Teleoptik.
@. R.
Strana 21.
V R E M E P L O V
27. oktobar
1811. Ro|en je ameri~ki pronalaza~ Ajzak Merit Singer, koji
je 1851. usavr{io prvu {iva}u
ma{inu za {iroku upotrebu.
2000. Ruska atomska podmornica Kursk potonula 12. avgusta u
Barencovom moru. Stru~waci
su procenili da mornari nisu
mogli `iveti du`e od osam sati od po~etka ove katastrofe u
kojoj je svih 118 ~lanova posade
izgubilo `ivot.
28. oktobar
1492. Kristofer Kolumbo na
prvom putovawu preko Atlantika otkrio Kubu i proglasio je
posedom [panije.
1919. U SAD na snagu stupio zakon o prohibiciji, kojim je zabrawena prodaja pi}a s vi{e od
pola odsto alkohola.
29. oktobar
1814. Prvi parni ratni brod
"Fulton", koji je konstruisao
Robert Fulton, porinut je u wujor{koj luci.
1929. Krah Wujor{ke berze, poznat kao "crni utorak", ozna~io
je po~etak velike krize koja je
uzdrmala temeqe ameri~ke
privrede, a kasnije se pro{irila na ceo svet. Industrijska
proizvodwa je pala u razvijenim zemqama na nivo s po~etka
veka, a bez posla je ostalo 26
miliona qudi.
30. oktobar
1817. Simon Bolivar je osnovao
prvu nezavisnu vladu Venecuele.
Horoskop
1869. Izvo|ewem alegorijske
slike \or|a Mileti}a "Posmrtna slava kneza Mihaila", u Beogradu je otvorena nova zgrada
Narodnog pozori{ta, izgra|ena
po projektu Aleksandra Bugar
31. oktobar
1517. Ogor~en mnogobrojnim
zloupotrebama crkve, nema~ki
sve{tenik Martin Luter na
vrata katedrale u Vitenbergu
oka~io i na javnu raspravu stavio 95 teza o reformi crkve.
Time u nema~kim zemqama po~ela Reformacija, a Luter postao jedan od wenih vo|a.
1993. Umro italijanski re`iser Federiko Felini.
1. novembar
1509. Javnosti prvi put predstavqene Mikelan|elove slike na plafonu Sikstinske kapele.
1886. U Beogradu osnovana Kraqevska srpska akademija, kasnije Srpska akademija nauka i
umetnosti. Prvi predsednik
bio Josif Pan~i}.
1918. Prva srpska armija pod
komandom vojvode Petra Bojovi}a u Prvom svetskom ratu
oslobodila Beograd.
2. novembar
1721. Posle ratova protiv Otomanskog carstva i [vedske, kojima je u~vrstio Rusiju na Crnom
moru i Baltiku, Petar Veliki
progla{en za cara cele Rusije.
1785. Londonski proizvo|a~ ko~ija Lionel Lukin patentirao
~amac za spasavawe.
Crkveni
kalendar
sreda 27. (14.) oktobar
Prepodobna mati Parskeva – Sveta Petka
~etvrtak 28. (15.) oktobar
Sveti sve{tenomu~enik
Lukijan; prepodobni Jevtimije
petak 29. (16.) oktobar
Sveti mu~enik Longin
Sotnik
subota 30. (17.) oktobar
Sveti prorok Osija; prepodobnomu~enik
Andrej
Kritski
nedeqa 31. (18.) oktobar
Sv. apostol i jevan|elist
Luka; Sveti Petar Cetiwski
ponedeqak 1. novembar
(19. oktobar)
Sv. prorok Joil; prep.
Prohor P~iwski; prtp. Jovan Rilski
utorak 2. novembar
(20. oktobar)
Sveti velikomu~enik Artemije
22. Strana
]ufte od ribe
Potrebni sastojci: 100 g hleba,
250 ml vru}eg mleka, 1 glavica crnog luka, 50 g maslaca, 500 g ribe
bez kostiju, 3 jajeta, 1 ka{i~ica
seckanog per{una, so, biber, 3
ka{ike uqa, 8 ~e{weva belog luka
izmrvqenog, 3 ka{ikice soka od
limuna, 1 ka{ickcu senfa, 1 dl
ke~apa.
Priperema jela: Hleb ostavimo
u mleku da se natopi. Crni luk sitno iseckamo i
ispr`imo na
maslacu. Hleb
iscedimo i dodamo seckane
ribe, jaja, malo
luka i za~ine.
To sve izgwe~imo i pravimo male
}uftice i pe~emo na uqu. Beli luk
pome{amo sa sir}etom, limunovim
sokom, senfom, ke~apom i dodamo
soli, bibera po ukusu i slu`imo
kao prilog uz }ufte.
• Ko peva zlo ne misli a ko
misli nije mu do pesme.
• Ko umire s jeseni za wega
nema zime.
• Budni su do~ekali svitawe, a sada im se spava.
OVAN: Delujete ambiciozno i poku{avate da procenite
zavr{ni ishod u
svim zna~ajnim doga|ajima na
poslovnoj sceni. Saradnicima
je va`no da ~uju va{e mi{qewe. Sve {to ima qubavni
predznak privla~i va{u pa`wu i veliko interesovawe.
Do`ivqavate novu bliskost u
odnosu sa voqenom osobom. Ponekad i male stvari imaju veliku ~ar.
VAGA: Nalazite se u
fazi
kreativnog
uspona i stalo vam
je da unapredite
svoj poslovni polo`aj. Zbog
promenqivih okolnosti deluje da imate velike ambicije
ili neskromna o~ekivawa.
Iskrena ose}awa i najlep{i
deo svoje li~nosti, dugujete
bliskoj osobi ili onima kojima „pripadate“. Va{a intimna
sre}a proizilazi iz harmoni~nog odnosa sa bliskom osobom.
BIK: Postoje iznenadni problemi koji
remete va{ svakodnevni ritam, ali
uz dodatnu upornost mo`ete da
ostvarite svoje poslovne planove. Prona|ite zaobilazna
re{ewa i odr`ite dobar nivo
saradwe. U odnosu sa voqenom
osobom ~este promene u raspolo`ewu stvaraju dodatnu nervozu i emotivnu nesigurnost.
[KORPIJA: Od vas
se o~ekuje da prihvatite novi poslovni izazov ili
da preuzmete va`nu ulogu u zajedni~kom dogovoru. Imate dovoqno energije, ali dobro razmislite o svojim prioritetima koje }ete postaviti. Emotivna inspiracija je neiscrpna ako se nalazite u pravom
dru{tvu ili uz osobu koja u vama pokre}e lepe misli i onu
~udesnu energiju.
BLIZANCI: Delujete zabrinuto zbog
novih informacija
na poslovnoj sceni,
ali to je prolazna faza. Velika doza psiholo{kog optere}ewa je primetna i kod va{ih saradnika. Mudro pre}utkujete
odre|ene doga|aje koje imaju
lo{ uticaj na va{ odnos sa voqenom osobom. Budite dovoqno promi{qeni i potrudite se
da ostavite utisak .
RAK: O~ekujete da
neko prihvati va{e
ideje i smeta vam
ose}aj neravnopravnosti u odnosu sa saradnicima.
Potrebni su vam raznovrsni
diplomatski maniri i kompromisna varijanta. U qubavnom
odnosu u`ivajte u razli~itim
situacijama. Dovoqan vam je
mali podsticaj da biste osetili veliki zanos, sre}u ili inspiraciju.
STRELAC: Ponekad
razli~ite promene
i novi uslovi deluju
kao dodatna motivacija u poslu kojim se bavite,
va`no je da se pravilno organizujete i da ispo{tujete zadate rokove. Partner deluje
pozitivno na va{e raspolo`ewe sada mnoge stvari vidite
druga~ijim o~ima i sa vi{e optimizma. U ne~ijoj blizini
ose}ate dobro raspolo`ewe.
JARAC: Kompletnu
situaciju na poslovnoj sceni treba procewivati sa razli~itih aspekata, pre nego {to
donesete zakqu~ak i kona~nu
odluku o budu}im potezima.
Delujete vrlo podsticajno na
svoji okolinu. U qubavnom `ivotu pri`eqkujete neke nove i
veselije doga|aje. Birate pravi trenutak da ostvarite svoje
namere.
LAV: Nema razloga
da prihvatite poslovnu ponudu koja
deluje i obe}ava samo trenutni uspeh. Budite dovoqno promi{qeni prilikom
poslovnih susreta. Delujete zadovoqno u qubavnom `ivotu,
pored vas se nalazi osoba koja
iskreno brine o va{im emotivnim `eqama. Ukoliko ste slobodni o~ekuju vas razli~iti
pozivi na susret.
VODOLIJA: Ula`ete veliki napor da
ostvarite pozitivne rezultate u profesionalnom
izra`avawu,
ali postoje situacije koje remete va{e planove i poslovnu
koncepciju. Skloni ste ~estim
promenama svog emotivnog raspolo`ewa, naro~ito u situacijama kada partner deluje odsutno ili nezainteresovano za
va{e ideje.
DEVICA: Ideje na
kojima insistirate
imaju dobro pokri}e, stoga niko od saradnika ne sumwa u va{e prakti~ne sposobnosti ili u uspe{ne finansijske rezultate.
Osoba koja vas obasipa emotivnom pa`wom ume da vas inspiri{e i navede na aktivnu ulogu u zajedni~kom odnosu. Nema
razloga da potiskujete svoja
ose}awa i qubavne `eqe.
RIBE:
Delujete
energi~no u susretu sa saradnicima
i postavqate nove
zahteve, kojima `elite da unapredite svoje profesionalno iskustvo i zajedni~ki uspeh. Voqena osoba poku{ava da uti~e na va{e stavove ali to izaziva dodatni
otpor sa va{e strane. Qubavne razmirice prihvatite kao
prolaznu fazu.
M novine
27. oktobar 2010.
27. oktobar 2010.
M novine
Strana 23.
Na osnovu Zakqu~ka Gradona~elnika Grada Sremska Mitrovica, broj 361-33/2010-II od 19.10.2010.godine, JP Direkcija za
izgradwu Grada Sremska Mitrovica,
OGLA[AVA LICITACIJU
RADI DAVAWA U ZAKUP, NA ODRE\ENO VREME,
POSLOVNOG PROSTORA U SREMSKOJ MITROVICI
USMENIM NADMETAWEM:
- Poslovni prostor u Sremskoj Mitrovici, Trg Solarski broj
2, povr{ine 33,46m2, ekstra zona, druga kategorija, po~etna mese~na zakupnina 632,00 din/m2, bez PDV-a, depozit u iznosu tromese~ne zakupnine 63.440,16 dinara, bez PDV-a.
USLOVI ZA U^E[]E NA LICITACIJI:
- u~esnik licitacije ne mo`e biti lice koje do dana podno{ewa
Prijave na Oglas nije izmirilo svoje obaveze prema JP Direkcija;
- u~esnik licitacije ne mo`e biti lice sa kojim je raskinut, odnosno kome je otkazan Ugovor o zakupu zbog wegovog neizvr{avawa, kao i u slu~ajevima poni{taja Ugovora zbog izdavawa u
podzakup, i bespravnog kori{}ewa i to u roku od pet godina od
dana raskida, otkaza odnosno poni{taja, odnosno vra}awa poslovnog prostora u posed zakupodavcu;
- vreme trajawa zakupa je pet godina;
- izlicitirana zakupnina se pla}a unapred za {est meseci;
- izlicitirana zakupnina se uskla|uje sa rastom cena na malo u
Republici;
- korekcija se vr{i kada rast cena prelazi 5% od posledweg
uskla|ivawa;
- potra`ivawe Zakupodavca se obezbe|uje za 54 meseca trajawa
zakupa, hipotekom ili bankarskom garancijom;
- tr`i{na vrednost nepokretnosti (ukoliko ista nije optere}ena
hipotekom) ili dela nepokretnosti koji nije optere}en hipotekom (ukoliko je nepokretnost ve} optere}ena hipotekom), mora
biti najmawe u visini zakupnine koja se obezbe|uje;
- bankarska garancija mora biti najni`a u visini zakupnine koja
se obezbe|uje;
- tro{kove postupka upisa hipoteke i obezbe|ewa bankarske garancije pla}a Zakupac;
- najpovoqnijim Ponu|a~em se smatra lice koje je ponudilo najvi{i iznos zakupnine;
- poslovni prostor se prima u zate~enom stawu;
- primopredaja poslovnog prostora }e biti izvr{ena nakon uplate zakupnine i dostave zalo`ne izjave (ukoliko se koristi hipoteka);
- pravo u~e{}a na licitaciji imaju fizi~ka i pravna lica;
- PDV pla}a Zakupac.
ZAINTERESOVANO LICE UZ PRIJAVU DOSTAVQA:
1. Pravna lica: izvod iz registra, a fizi~ka lica kopiju li~ne
karte;
2. Izvod iz zemqi{nih kwiga izdat u mesecu u kom se dostavqa
Ponuda ili saglasnost banke o izdavawu garancije;
3. Dokaz o uplati depozita.
Uplata se vr{i na ra~un Direkcije broj: 840-115647-59;
4. Procenu JP Direkcije o tr`i{noj vrednosti nekretnine (ukoliko se koristi hipoteka);
5. Potvrdu JP Direkcije da u~esnik licitacije nije du`nik odnosno da sa istim nije raskinut ili poni{ten Ugovor o zakupu poslovnog prostora;
Od upla}enog depozita, na ime manipulativnih tro{kova, zadr`ava se 1,5 %.
DEPOZIT SE NE VRA]A U SLU^AJU ODUSTANKA OD PONUDE
NAKON PO^ETKA LICITACIJE.
Nakon sprovedene licitacije JP Direkcija }e sa budu}im Zakupcem zakqu~iti Ugovor o zakupu poslovnog prostora.
Zainteresovani Prijave uz dokumentaciju dostavqaju u zatvorenoj koverti sa naznakom za koji poslovni prostor se zainteresovano lice javqa na adresu: JP Direkcija za izgradwu Grada
Sremska Mitrovica, ulica Kraqa Petra Prvog br.5. ili po{tom
„preporu~eno“.
Rok za podno{ewe Prijava za usmeno nadmetawe je 15 dana od
dana objavqivawa Oglasa u sredstvima informisawa.
ROK ISTI^E DANA: 11. 11. 2010. GODINE
Nepotpune i neblagovremene Ponude se ne razmatraju.
Usmeno nadmetawe }e se obaviti u poslovnim prostorijama JP Direkcija za izgradwu Grada Sremska Mitrovica, dana
12. 11. 2010. godine (petak) u 11,00 ~asova.
24. Strana
MALI OGLASI 022/611-556
KU]E - STANOVI
KU]E - STANOVI
• Izdajem dvosoban name{ten stan u
Nasequ M.Hu|i, tel. 063/700-55-54
• Izdajem garsoweru u Nasequ M.Hu|i, tel. 066/949-78-30
• Izdajem u~enicama nov dvosoban
stan, name{ten u blizini Ekonomske {kole 9. maj, tel. 062/530-482
• Prodajem ku}u u Grgurevcima novije gradwe sa svim pomo}nim objektima, veliki plac i vo}wak, tel.
064/28-11-424
• Izdajem povoqno stan u Aleji, na
du`e vreme, svetao i prostran stan,
miran kraj, idealno za porodicu,
tel. 628-662, 063/878-11-84
• Izdajem kompletno nov ful opremqen stan 75 m2 u Ulici Kraqa Petra • Prvog, klima, centralno grejawe, gara`a, tel. 065/459-66-21
• Povoqno izdajem jednosoban name{ten stan sa centralnim grejawem,
622-475
• Prodajem jednosoban stan u nasequ M.Hu|i 38m2 sa centralnim grejawem, tel. 063/86-30-804
• Izdajem jednosoban nename{ten
stan, 48 m2, sa centralnim grejawem
u Nasequ Stari most, tel. 611-011
• Izdajem dvosoban stan na prvom
spratu deluks opremqen iza Stoteksa, centralno grejawe na gas tv
kablovska, telefon, klima, tel.
672-574, 064/823-080-4, Slobodan od
15.10.2010.
• Prodajem ku}u u Bano{tru, vikend
naseqe, tel. 879-407, 065/96-25-783,
064/904-61-41
• Prodajem dvosoban stan 61 m2 prvi sprat eta`no centralno grejawe
Naseqe M. Hu|I, tel. 064/280-97-53
• Prodajem garsoweru 30 m2 u
Srem.Mitrovici, tel. 613-977,
069/70-20-02
• Izdajem name{tenu ku}u na Crvenoj ~esmi, tel. 617-195, 064/240-6573
• Prodajem trosoban stan 71 m2 ~etvrti sprat, cg toplovod Naseqe
Dekanac, tel. 064/280-97-53
• Izdajem name{tenu garsoweru u
nasequ M. Hu|i, TA grejawe, interfon,
tel. 066/949-78-30
• Izdajem novosagra|en dvosoban
name{ten stan u Nasequ Orao, tel.
061/200-32-68
• Povoqno izdajem name{ten jednosoban stan sa centralnim grejawem,
622-475
• Prodajem komfornu renoviranu
garsoweru u prizemqu, Naseqe
Orao, 621-811
• Izdajem jednosoban stan na @itnom trgu, grejawe na ~vrsto gorivo
ili struju, tel. 627-725, 064/073-9206
• Prodajem ili mewam ku}u okolina
Bijeqine (6 km) na placu od 0,4 ha,
tel. 063/739-46-23
• Prodajem ili mewam novu ukwi`enu atraktivnu ku}u 130 m2 u Zasavic
2, plac jedan hektar sa vo}wakom i
50 ari zemqe pored brodogradili{ta Sava u Zasavici sa 45 stabala
{qiva, tel. 064/566-70-43
• Izdajem dvosoban name{ten dvori{ni stan u Sremskoj Mitrovici,
tel. 622-032
• Izdajem novoname{tenu garsoweru u centru Novog Sada, Ulica Petra Drap{ina 1, cena 140 evra, tel.
064/905-91-62
• Izdajem dvosoban stan u Sremskoj
Mitrovici , tel. 455-144
• Izdajem spratnu ku}u u centru La}arka, tel. 670-393
• Prodajem dvosoban komforan stan
u Sremskoj Mitrovici u ulici Stari
most, tel. 021/643-53-59
M novine
• Prodajem ku}u novije gradwe u
Sremskoj Mitrovici 140 m2 + 140
m2 pomo’nih objekata, legalizovana
na placu od pet ari, centralno grejawe, dva telefona, struja (trofazna i monofazna), kanalizacija, dva
kupatila , useqiva, cena po dogovoru, tel. 064/96-17-455
• Izdajem dvosoban nename{ten
stan na du`e vreme , Naseqe Stari
most, tel. 650-116
• Izdajem nov ekstra name{ten stan
75 m2 u centru S.Mitrovice, centralno grejawe, klima, internet, kablovska, tel. 621-520, 064/419-80-93
• Izdajem prazan jednosoban dvori{ni stan, poseban ulaz, sopstveno
grejawe, tel. 632-774, 064/449-16-24
• Izdajem jednosoban konforan dvori{ni stan starijem bra~nom paru
ili starijoj samici, sve odvojeno,
tel. 632-502
• Izdajem name{ten stan u centru
S.Mitrovice, povoqno, tel.612-033,
623-819, 064/002-13-97
• Izdajem jednosoban name{ten stan
sa centralnim grejawem u Sremskoj
Mitrovici, tel. 622-475
• Izdajem dvori{ni name{ten stan
50 m2 u centru, u blizini Pedago{ke, samcima ili u~enicima, tel.
639-228
• Prodajem dvosoban stan u super
stawu Dekanske ba{te 2/2, tel.
062/83775-97
• Prodajem u M. Mitrovici nedovr{enu ku}u na legalizovanom placu ,
povoqno, tel. 062/410-872
• Prodajem ili mewam ku}u za stan
bez posredika, tel. 060/632-74-11
• Mewam nov trosoban stan u Sremskoj Mitrovici za adekvatan u Beogradu, tel. 063/460-944, 064/817-0115
• Izdajem jednosoban name{ten stan
u Nasequ M. Hu|i suteren, bez centralnog grejawa, cena 100 evra, tel.
617-280, 065/245-03-45
• Izdajem jednosoban kompletno name{ten stan sa centralnim grejawem i telefonom, Naseqe Stari
most, tel. 627-926
• Prodajem vikendicu u Martincima, spratna 77m2 legalizovana ,
plac 32 ara, voda, struja, ba{ta,
vo}wak, cena po dogovoru, tel. 626054, 069/626-054
• Izdajem name{tenu sobu sa ni{om,
kupatilo i grejawe, kod Doma vojske,
613-272
• Prodajem stariju ku}u u Kuzminu
pola renovirana, cena 5000 evra,
tel.060/01-08-992
• Izdajem trosoban name{ten stan u
Nasequ Dekanac, tel. 064/154-37-24,
060/02-17-446
• Kupujem jednoiposoban stan u Novom Sadu, {iri cntar, tel. 065/6519-517
• Izdajem nename{ten dvosoban
stan u Nasequ Stari most, kod kru`nog toka, prizemqe, centralno
grejawe od 1. oktobra, tel. 064/21140-35
• Prodajem dvosoban stan u Dekancu,
48 m2 tre}i sprat , centralno grejawe, tel. 064/88-44-171
• Primam u~enicu ili dve na stan,
centralno grejawe, upotrba kuhiwe
i kupatila, tel. 621-126
• Izdajem ili prodajem super komforan stan 43 m2, drugi sprat, u novoj zgradi preko puta biv{eg SDK u
Sremskoj Mitrovici, tel. 611-638,
064/493-61-40
• Izdajem garsoweru u Beogradu na
autokomandi za dva studenta, tel.
063/86-21-869
• Izdajem sobu za u~enike, studente,
u`i centar grada, sa centralnim
grejawem, tel. 064/296-37-87
27. oktobar 2010.
MALI OGLASI 022/611-556
• Izdajem jednosoban stan u Maloj
Bosni, 631-078, 064/399-75-36
• Izdajem novu, name{tenu garsoweru u blizini autobuske stanice pogodno za dve u~enice, poseban ulaz,
tel. 613-446, 064/28-27-011
• Izdajem ku}u u Sremskoj Mitrovici, Ulica Petra Preradovi}a, tel.
623-709
• Prodajem mawu ku}u udaqenu 500
m od industrijske zone Sever iza
KPD i plac 5,5 ari, tel. 064/13-63789
• Prodajem dvosoban stan u Nasequ
M.Hu}i, zgrada kod vrti}a, tel.
063/77-28-590
• Prodajem ku}u u La}arku, Ulica
Partizanska 19, tel. 670-944
• Izdajem jednosoban stan u Sremskoj Mitrovici Ulica Milo{a Obili}a (Oborska 130) tel. 639-186
• U Vrdniku, prodajem povoqno novu
ku}u 72 m2 na placu 3 ara u Ulici
Mirka La}arca 79, tel. 465-862
• Prodajem ku}u u Man|elosu sa pomo}nim objektima na 14 ari placa,
tel. 064/09-23-416
• Izdajem jednosoban name{ten stan
u centru Beograda, tel. 064/160-8845
• Izdajem name{ten stan sa centralnim grejawem u centru Novog
Sada studentima, tel. 622-295,
064/088-35-88
• Prodajem dvosoban komforan stan
ukwi`en, u Nasequ Kolonija Ma~vanska Mitrovica, tel. 063/822-8362
• Prodajem ku}u u La}arku i izdajem
dvosoban name{ten stan u Dekancu,
tel. 622-626
• Izdajem dvori{ni prazan jednosoban stan, poseban ulaz, sopstveno
grejawe, tel. 632-774, 064/449-16-24
• Prodaje se stambeno-poslovni
kompleks u u`em centru grada, tel.
064/303-84-83
• Prodajem jednosoban stan u Pejtonu , 015/448-376, 065/53-11-390
• Kupujem garsoweru u Novom Sadu,
blizu centra, tel. 063/81-06-504
• Prodajem ku}um 82 m2, u Martincima, na parceli od 32 ara, legalizovana , struja, voda, {qivik, ba{ta,
pomo}ni objekti, cena po dogovoru,
tel. 626-054, 069/626-054
• Prodajem ku}u u La}arku cena po
dogovoru, tel. 066/90-23-986, 066/9140-006, Mile i Dragica
• Potreban prazan jednosoban stan u
Nasequ M. Hu|i ili okolini, tel.
627-510
• Prodajem ku}u u Velikim Radincima na 40 ari placa, pomo}ni objekti,
tel. 064/281-08-48
• Izdajem dvosoban name{ten stan,
Fru{kogorska 48, kod Horoskopa,
tel. 632-589, 064/496-09-62
• Izdajem dvosoban stan u M.Mitrovici, Kolonija, tel. 651-582
• Prodajem ku}u u Sremskom Jarku
90 m2 na 56 ari placa, zasad oraha,
blizu Save, tel. 064/215-50-08
• Prodajem u Sremskoj Mitrovici
ku}u na 16 ari placa, pogodana za
preduzetnike, tel. 621-315
• Izdajem trosoban komforan stan
studentima u Novom Sadu kod Autobuske stanice, tel. 627-725, 064/07392-06,
• Izdajem u~eniku–ci, sobu sa parnim grejawem Naseqe M. Hu}i 33/2
cena po dogovoru, tel. 624-314
• Izdajem sobu u~enici sa upotrebom kupatila i kuhiwe, Naseqe
Stari most 23, tel. 618-169, 061/6738-471
• Izdajem potpuno novu name{tenu
garsoweru garsoweru u Novom Sadu
u strogom centru grada, Ulica Petra
Drap{ina 1, tel. 064/120-79-89
• Prodajem dvosoban stan 60 m2 sa
gra`om i podrumom, Ulica Nemawina u Sremskoj Mitrovici, tel.
064/112-04-09
• Izdajem jednosoban komforan
stan u centru grada, telefon, klima, pogodno sa dve, tri u~enice, tel.
611-074, 069/611-074
• Izdaje se ku}a sa lokalom u u`em
centru grada, tel.064/303-84-83
• Izdajem dvosoban opremqen stan
u centru Sremske Mitrovice, u~enicama – studentkiwama povoqno,
tel. 657-440, 062/873-10-97
• Izdajem sobu u~enicama, u dvosobnom stanuna na pijaci, pogled na Savu, Promenada 3/15, tel. 062/367659, 617-033, 069/651-603
• Prodajem ku}u u Le`imiru na 33
ara placa, cena po dogovoru i plac u
Svilo{u, tel. 663-121
• Izdajem jednosoban name{ten stan
sa centralnim grejawem, tel. 622475
• Izdajem u~enicama nov name{ten
dvosoban stan u blizini Ekonomske
{kole u Sremskoj Mitrovici, povoqno, tel. 063/511-941, 062/530-482
• Izdajem u~enici sobu sa parnim
grejawem u Nasequ M.Hu|i 33/2, cena od 50 do 60 evra, tel. 624-314
• Kupujem dvosoban stan ili ku}u u
Sremskoj Mitrovici, tel. 064/52553-39
• Prodajem trosoban stan u Novom
Sadu 73 m2, odli~an, drugi sprat,
Bulevar oslobo|ewa, cena 970 evra
m2, tel. 065/651-95-17
• Kupujem jednoiposoban stan do 35
m2 {iri centar Novog Sada, tel.
065/651-95-17
• Izdajem name{ten jednosoban stan
za studente ili |ake, Ulica Zanatlijska u Sremskoj mitrovici, tel.
639-029
Op{tina Ruma
Op{tinska uprava
Odeqewe za urbanizam i
komunalno stambene poslove
22400 Ruma
OBAVE[TEWE
Postupaju}i po zahtevu „Lariko plus“ D.O.O. iz Rume ul. Kraqeva~ka bb, za odlu~ivawe o potrebi procene uticaja zate~enog stawa na `ivotnu sredinu projekta „Podzemni rezervoar
za privremeno skladi{tewe rabqenog motornog uqa“ na katastarskoj parceli br. 6062/7 k.o. Ruma na teritoriji op{tine
Ruma, nadle`ni organ je odbio zahtev kao neosnovan o ~emu je
odlu~eno re{ewem broj 501-44/2010-VIII od 21.10. 2010. godine.
Protiv ovog re{ewa zainteresovana javnost mo`e da izjavi
`albu Pokrajinskom sekretarijatu za za{titu `ivotne sredine i odr`ivi razvoj, Novi Sad, putem ovog organa, u roku od 15
dana od dana objavqivawa ovog obave{tewa.
27. oktobar 2010.
• Izdajem garsoweru u Novom Sadu
sa centralnim grejawem Ulica Kraqa Petra Prvog, 81, tel. 632-422
• Prodajem ku}u u Divo{u sa pomo}nim objektima na placu povr{ine 17
ari, vo}wakom od 10 ari i ba{tom
od 18 ari, mogu}a zamena za Sremsku
Mitrovicu ili drugi dogovor, tel.
060/300-32-68
• Prodajem {ator za kampovawe sa
terasom, povoqno, tel. 064/20-71631
• Prodajem jednosoban stan u Wego{evoj ulici, Naseqe Nikola Tesla,
tel. 628-878
• Izdajem nename{ten jednoiposonbni stan, centralno grejawe, u
Nasequ Stari most, tel. 063/562001
• Izdajem jednosoban stan u Nasequ
Dekanac, tel. 613-762
• Potreban trosoban ili ~etvorosoban stan za iznajmqivawe ili kupovinu, tel. 063/154-81-81
• Prodajem dvosoban stan 54 m2 +
gara`a, Ulica Ribarska obala 6,
tel. 063/129-30-06
• Izdajem name{tenu garsoweru u
Novom Sadu, A.Jano{a. tel. 064/4202-357
• Prodajem dvosoban komforan, renoviran stan sa gara`om, visoko
prizemqe Naseqe kod @elezni~ke
stanice, Fru{kogorska 48, Sremska
Mitrovica, tel. 065/26-23-171
• Prodajem ku}u u La}arku, Ulica 1.
novembar, tel. 064/13-94-407
• Izdajem trosoban stan u centru
S.Mitrovice, tel. 624-445, 611-114,
zvati posle 14 ~asova
• Izdajem name{ten jednosoban stan
(kupatilo, suhiwa, soba) u Sremskoj
Mitrovici, Despota Stefana 19/3
(biv{a Mariborska), tel. 627-534
• Prodajem garsoweru u Nasequ M.
Hu|i, tel. 069/108-14-16
• Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici, tel. 063/702-10-05
• Izdajem name{tenu garsoweru
u~enicama pored Medicinske {kole, tel. 063/88-23-767
• Izdajem stan 55 m2 u centru Sremske Mitrovice, tel. 752-326, 621883
• Prodajem jednosoban stan, Naseqe
M. Hu|im, cena 27.000 evra, 063/1717-901
• Prodajem trosoban stan, Naseqe
M. Hu|i , cena 45.000 evra, tel.
063/17-17-901
• Izdajem jednosoban stan, centar
grada, centralno grejawe , kompletno name{ten, tel. 063/17-17-901
• Izdajem ku}u sa 10 ari placa u Ma~vanskoj Mitrovici , cena 50 evra
ili po dogovoru, tel. 651-095,
069/39-46-865,
• Izdajem dvosoban stan 64 m2 u Nasequ Stari most br. 6, Sremska Mitrovica , centralno grejawe, lift,
osmi sprat, tel. 621-193, 063/84-59329
• Prodajem trosoban koforan stan u
Novom Sadu kod autobuske stanice,
drugi sprat, lift, 627-725, 064/07392-06
• Izdajem dvosoban stan u Ulici
Milo{a Obili}a Sremska Mitrovica.
• Poseban ulaz i kupatilo, tel. 627725, 064/073-92-06
• Prodajem sprat ku}e, na @itnom
trgu u strogom centru kod Muzi~ke
{kole, tel 627-725, 064/073-92-06
• Izdajem studentima, name{ten
jednosoban stan, u Novom Sadu, preko puta Medicinskog fakulteta,
625-616
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Op{tina Ruma
Op{tinska uprava
Odeqewe za urbanizam i
komunalno stambene poslove
22400 Ruma
OBAVE[TEWE
Obave{tava se javnost da je [ivoqski \or|e iz Stejanovaca, ul. Mikanova br. 70, podneo zahtev za odlu~ivawe o potrebi procene uticaja na `ivotnu sredinu projekta „Izgradwa silosa sa su{arom i kolskom vagom“ na
katastarskoj parceli br. 1419 k.o. Stejanovci, na teritoriji op{tine Ruma.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca
projekta, mo`e se izvr{iti u prostorijama Odeqewa za
urbanizam i komunalno–stambene poslove op{tinske
uprave op{tine Ruma, ul. Orlovi}eva br. 5 soba br. 24 u
periodu od 27.10.2010. do 05.11.2010. god. u vremenu od
11 do 14 ~asova. U istom roku, zainteresovana javnost
mo`e dostaviti mi{qewa o zahtevu za odlu~ivawe o
potrebi procene uticaja predmetnog projekta na `ivotnu sredinu, ovom organu.
Ovaj organ }e u roku od 10 dana od dana isteka roka iz
stava 2. ovog obave{tewa doneti odluku o tome da li je
za predmetni projekat potrebna procena uticaja na `ivotnu sredinu, o ~emu }e blagovremeno obavestiti javnost.
M novine
Strana 25.
VELEPRODAJA
I MALOPRODAJA
[ID, Ogwena Price 2
Tel/fah: 022/716-723
Cara Du{ana 35, tel.710-071
[email protected]
PROIZVODWA I UGRADWA:
-PODNIH I ZIDNIH OBLOGA OD BETONA
-KOMPLET RIGIPS SISTEMA
-IZOLACIJE
-«KARBON» PROGRAM-DEMIT FASADE
(DISTRIBUTERI ZA SREM)
FRIZER SHOP I PARFIMERIJA
Mpsfob
@itna pijaca br. 16, Sremska Mitrovica
Tel: 022/622-127
Celokupan program
za nadogradnju noktiju i trepavica
Oprema i alat za frizerske salone
ZA BRZ I JEFTIN TOV
EKO - TOV
- ZDRAVA STOKA, KVALITETNA HRANA
- DOBAR PRIRAST PO NA[IM RECEPTIMA
Sremska Mitrovica, Kuzminska 29, tel: 022/614-190; 639-287
Ruma, JNA 173,
tel.: 022/431-346
No}aj, S. Pandurevi}a 29,
tel: 022/257-287
GRA\EVINSKO ZANATSKA RADWA
Vi ste na
pravom mestu
Sremska Mitrovica, Kuzminska 79
Tel/Faks:022/640-982; Mob:064/30-46-987
O!
V
NO
REZANA GRA\A
OSB PLO^E
BOJE I LAKOVI
BA]A
Ticanova 68
Sremska Mitrovica
Tel:022/631-718
Mob:063/85-39-714
Zidawe, malterisawe, proizvodwa betonskih blokova,
fasade, izolacije, izrada i prodaja fert gredica
Restoranu „Probus“ hitno potrebni kuvari,
pomo}nici kuvara i konobari Tel: 623-860
CMYK
CMYK
SREMSKA MITROVICA,
Ticanova 82, Tel: 022/631-456, Mob: 063/77-96-438
26. Strana
M novine
27. oktobar 2010.
Javno preduze}e za distribuciju
prirodnog gasa
Sremska Mitrovica
Trg Vojvo|anskih brigada 14/I
• Izdajem name{ten jednosoban stan
u centru , tel. 628-760
• Izdajem dvosoban name{ten stan u
Nasequ M. Hu|i, tel. 611-766,
064/226-87-52
• Izdajem stan u strogom centru Soko bawe, tel. 064/850-70-84
• Izdajem nov, name{ten, dvosoban
stan sa klimom, tel. 617-846, 061/1184-947
• Kupujem jednosoban stan, lokacija:
{iri centar,naseqa M. Hu|i, Sportski centar, Dekanac, pijaca, tel.
624-371
• Kupujem ku}u u M. Mitrovici u
vrednosti do 20.000 evra, tel
064/09-23-416
• Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima na placu od 23 ara u Ravwu,
658-899, 064/570-24-17
• Prodajem ku}u na ~etiri vode 90
m2 na placu od 5,5 ara sa pomo}nim
objektima kod @itoprometa u S. Mitrovici, povoqno, tel. 064/280-9753
• Izdajem ku}u za stanovawe u La}arku, tel. 063/76-94-395
• Izdajem povoqno name{tenu ku}u
u Sremskoj Mitrovici Orlovo naseqe, tel. 614-262
• Izdajem u~enicama, studentkiwama dvosoban, name{ten stan u Sremskoj Mitrovici kod kru`nog toka,
Neseqe M.Hu|i, poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno grejawe,
kablovska tv , tel. 625-069
• Prodajem garsoweru @itni trg 12
prvi sprat 28 m2, 060/179-00-80
• Prodajem ku}u sa placem 30 ari,
La}ara~ka 2, u Sremskoj Mitrovici,
tel. 630-706
• Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici ili mewam za stan u Nasequ M.
Hu|i, tel. 064/329-78-68
• Izdajem jednosoban dvori{ni komforan stan u blizini Ekonomske
{kole, kablovska, ulaz poseban
tel. 625-355 064/567-65-96
• Izdajem jednosoban name{ten stan
u centru Sremske Mitrovice, tel.
623-972
• Izdajem dva stana u Nasequ Mala
Bosna tel. 631-669, 064/34-27-439
• Prodajem ku}u u No}aju na 15 ari
placa u sklopu ku}e 40 ari wiva i
pet ara {ume, tel. 650-807, 064/2242-099
• Izdajem dvosoban name{ten stan u
Nasequ M. Hu|i tel. 611-016,
064/317-73-77
• Izdajem name{ten stan 40 m2 sa
centralnim grejawem kod Bolnice,
tel. 621-520, 064/419-80-93
• Na prodaju ku}a na sprat u M.Mitrovici, Naseqe Krivaja tel. 650103
• Izdajem prazan dvori{ni stan, poseban ulaz, sopstveno grejawe, tel.
632-774, 064/449-16-24
• Izdajem dvosoban stan na prvom
spratu sa gara`om u Nasequ KPD,
tel. 064/337-86-35
• Izdajem name{tenu dvori{nu garsoweru u centru S.Mitrovice, tel.
628-760
• Prodajem useqivu porodi~nu ku}u
u centru Kuzmina – blizu tranzitnog
puta za Bosnu, na pola jutra placa,
pogodno za sve vrste delatnosti, cena 35 000 evra tel. 623-955
• Izdajem jednosoban name{ten
stan, odmah useqiv, tel. 627-091
• Izdajem garsoweru u Novom Sadu u
blizini Fakulteta tehni~kih nauka, tel. 063/85-95-039
• Ku}a na prodaju u Privinoj glavi
Ulica Vuka Karaxi}a 28, cena povoqna, tel. 710-759, Solakovi}
• Kupujem ku}u ili plac u Nasequ
Trive Vitasovi} ili u La}araku,
tel. 626-879, 063/84-12-365
27. oktobar 2010.
• Prodaje se mawa ku}a u M.Mitrovici, tel. 064/32-22-537
• Prodajem dve ku}e, Bulevar Konstantina Velikog 16, tel. 610-210,
064/412-52-46
• Izdajem jednosoban stan kod Hale,
slobodan od 5. jula, tel. 064/150-7109
• Izdajem garsoweru u Nasequ Orao
cg, klima, telefon, tel. 626-938,
063/181-66-53
• Izdajem dvosoban name{ten stan u
Dekancu, tel. 622-626
• Prodajem ku}u u La}arku, tel. 622626
• U~enici izdajem name{tenu sobu
sa upotrebom kuhiwe i kupatila. Veoma povoqno kod Bolnice. Tel. 617239
• Izdajem name{ten stan kod Bolnice 40 m2, tel. 621-520, 064/419-80-93
• Izdajem name{ten dvosoban stan
kod Sportskog centra, drugi sprat,
tel. 063/78-55-835
• Izdajem dvosoban name{ten stan u
Novom Sadu, tel. 062/422-470
• Prodajem ku}u u La}arku ili mewam za mawu u Sremskoj Mitrovici,
tel. 632-237
• Prodajem stan 52 m2 Naseqe KPD
tel. 064/429-08-33
• Izdajem nov jednosoban dvori{ni
stan 30 m2 u Ulici Zanatlijska, tel.
639-029
• Mewam nov stan u centru Rume 57
m2 kompl. name{ten, neuseqivan,
centralno grejawe, ukwi`en za sli~an na lokaciji Zemun-Beograd, tel.
064/842-25-98
• Kupujem garsoweru u naseqima
Sportski centar, M.Hu|i ili Orao,
tel. 617-297, 061/617-23-85
• Izdajem jednosoban stan kod Bolnice 40 m2 centralno grejawe, tel.
621-520, 064/419-80-93
• Izdajem jednosoban stan 40 m2 ,
Sportski centar, toplovod, 625-364
• Izdajem dvosoban stan u Nasequ
KPD na prvom spratu sa gara`om,
064/33-78-35
• Izdajem u zakup name{ten jednoiposoban stan u N.Beogradu J. Gagarina 169 od 1. juna 2010. godine (Blok
45) tel. 062/340-780
• Prodajem stan u Novom Sadu ili
mewam za ku}u u Sremskoj Mitrovici, po dogovoru, tel. 064/178-33-98
• Izdajem ku}u za stanovawe u La}arku, tel. 063/76-94-395
• Izdajem nename{tenu garsoweru,
grejawe toplifikacija u Nasequ M.
Hu|i peti sprat, na du`e vreme, tel.
632-226 064/193-10-48
• Prodajem jednosoban kompletno
name{ten stan 45 m2 sa centralnim
grejawem, ~etvrti sprat, Naseqe
M.Hu|i, tel. 064/280-97-53
• Izdajem ku}u, lokal i perionicu u
Bulevaru Konstantina Velikog br.
81 tel. 064/193-11-86
• Izdajem dvosoban stan sa gara`om
u Nasequ KPD, prvi sprat, tel.
064/337-86-35
• Izdajem dvosoban name{ten stan u
Nasequ M. Hu|i, tel. 611-016,
064/317-73-77
• Izdajem garsoweru 25 m2 u Novom
Sadu, prvi sprat, cena 150 evra,
tel. 064/420-23-57
• Prodajem dvosoban stan 57m2 u Nasequ M.Hu|i, cena 30.000 evra tel.
626-025, 063/17-17-901
• Prodajem ku}u u centru Srem.Mitrovice Svetla 4 kod mosta,
tel.639-007
• Izdajem sobe devojkama i u~enicama u centru sopstveno kupatilo i
kuhiwa Svetla 4 kod mosta, tel.
639-007
• Prodajem stan u Novom Sadu, Bulevar oslobo|ewa tel. 061/19-525-21
Ku}ni gasni prikqu~ci
Potrebna dokumentacija :
– list nepokretnosti
– kopija plana (katastar)
Cena prikqu~ka :
– za pla}awe na 6 i 12 rata 65.903,00 dinara sa
PDV–om
– prva rata 25 % avans 16.475,75 dinara sa PDV
preostali iznos se deli na 6 ili 12 rata
– za pla}awe u celosti 5% popusta 62.608,44
– kod odlo`enog pla}awa na 12 rata cena se uskla|uje
sa rastom cena na malo
Kontakt telefon 022/610-069
Zmaj Jovina 26, Sremska Mitrovica
PREDUZE]E ZA PROIZVODWU I DISTRIBUCIJU
TOPLOTNE ENERGIJE
www.smtoplana.co.yu
Obave{tewe potro{a~ima
Sve prijave kvarova na instalacijama centralnog grejawa objekata na sistemu daqinskog grejawa mogu se prijaviti u periodu od 6 do 21 ~as svakog dana u toku grejne
sezone na telefone:
612 - 694, 610 - 584
Molimo potro{a~e da redovno izmiruju svoje obaveze
kako bi izbegli neprijatnosti iskqu~ewa sa
toplovodne mre`e.
M novine
Strana 27.
CMYK
CMYK
MALI OGLASI 022/611-556
NA[E ZDRAVQE
SPECIJALISTI^KA ORDINACIJA
ZA ULTRAZVU^NU DIJAGNOSTIKU
Prim. dr Milenko Trifunovi}
Dr Milo{evi}
Ultrazvuzvu~na i
kolor dopler dijagnostika
- ultrazvuk srca
- ultrazvuk dojke
- ultrazvuk {titaste `lezde
- SVE ZA STOMAK
022/641 - 494, 062/240 - 287
Tel. 015/774-1234; Kasarska 7, [ABAC
Sremska Mitrovica, Save Kova~evi}a 13
O^NA KU]A
RADOVAN^EVI]
NORMALNO JE
DA DOBRO VIDITE!
Sremska Mitrovica Stari {or 102
Tel: 022/626-428 i 064/19-15-847
• Kupujem ku}u u {irem centru Sremske Mitrovice, tel. 064/178-33-98
• Prodajem sprat sa potkrovqem u centru 250 m2
Svetla 4 kod mosta, tel. 639-007
• Prodajem garsoweru u [e}er sokaku 25m2 cena
15.000 evra, tel. 626-025, 063/17-17-901
• Potreban dvosoban ili jednoiposoban stan nename{ten, tel. 065/261-09-83
• Prodajem stan u Barajevu 57,66 m2, mogu}nost
pro{irewa ili zamena za ku}u u Srem.Mitrovici
ili La}arku, povoqno, tel. 064/450-26-81
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici u blizini pe{a~kog mosta tel. 064/450-19-80,
• Kupujem ku}u oko 90 m2, u Sremskoj Mitrovici
ili La}arku, tel. 063/71-97-993
• Prodajem garsoweru 25 m2, visoko prizemqe u
Novom Sadu na Bulevaru Evrope, odvojena kuhiwa, gradsko grejawe topla voda klima, kablovska,telefon, useqiva, cena 30 000 evra fiksno,
tel. 064/321-22-97
• Veoma povoqno prodajem noviju ku}u na Crvenoj
~esmi sa tri stambene jedinice 160, 85, i 26 m2,
sa pomo}nim objektima, mo`e i zamena za dva
dvosobna stana novije gradwe, tel. 614-491,
064/18-16-561
• Mewm prizemni jednoiposoban stan 37 m2, sa
pomo}nim objektima i dvori{tem, sa mogu}no{}u
dogradwe, kod {kole Sveti Sava za odgovaraju}i
u Sremskoj Mitrovici tel. 064/936-83-75
• Prodaje se povoqno jednosoban stan 48 m2 u Novom Sadu Rumena~ki put 17 tel. 063/721-43-89
• Na prodaju ku}a u [a{incima – hitno, novogradwa 130 m2, centralno grejawe, tel. 062/184-10-21
• Prodajem dvosoban stan u izgradwi u S.Mitrovici, tel. 624-828
• Izdajem jednosoban name{ten stan sa centralnim grejawem kod Bolnice i gara`u kod Sportskog centra, tel. 664-834, 064/28-97-639
• Prodajem ku}u na 18 ari placa u strogom centru
Kraqevaca, tel. 011/260-53-06, 064/448-19-54
• Izdajem garsoweru u Novom Sadu, tel. 064/03703-40
• Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici useqiva
odmah, 31.000 evra, tel. 626-025, 063/17-17-901
• Prodajem dvosoban stan u Sremskoj Mitrovici,
Naseqe M.Hu|i, renoviran, tel. 626-025 063/1717-901
• Hitno prodajem nov stan u Sremskoj Mitrovici,
potkrovqe, 30 - 35 m2, tel. 064/505-19-70
• Hitno prodajem nov stan u Sremskoj Mitrovici,
50 m2, tel. 069/212-01-03
Ku}a na prodaju, Ulica 1. novembar 351, 180 m2
La}arak, 061/20-80-627
• Prodajem ~etvorosoban, lepo renoviran stan,
povr{ine 120 m2 sa centralnim grejawem i velikim podrumom u Nasequ KPD povoqno, tel.
064/280-97-53
• Prodajem ukwi`en dvosoban stan u Sremskoj
Mitrovici, centar, Naseqe M.Hu|i, pored obdani{ta i {kole, prvi sprat, 54 m2, tel. 064/141-3808, 626-315, 063/582-857
28. Strana
SPECIJALISTI^KA
PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA
SPECIJALISTI^KA DERMATOVENEROLO[KA ORDINACIJA
dr med. Jasmina Divi}
spec. dermatovenerolog
"Dr Qiqana Stoli}"
Ruma, Orlovi}eva 27
Tel: 022/431-500
Dr med. Qiqana Stoli}
specijalista pedijatar
Mob: 064/207-11-83
DERMATOLOGIJA, DERMATOHIRURGIJA,
KOMPJUTERIZOVANA DERMOSKOPIJA,
ALERGOLOGIJA, ALERGOLO[KI TESTOVI,
KOZMETOLOGIJA, BOLESTI VENA, POLNE BOLESTI
Sremska Mitrovica
Svetozara Mileti}a 1
Tel: 022/622-421
e- mail:[email protected]
POLIKLINIKA
UROLOGIJA
Prof.dr. Jovan Stojkov
Prim.dr. Du{an Bonert
Dr.med. Dragan Grbi}
RADNO VREME
GINEKOLOGIJA
I AKU[ERSTVO
Prof.dr.sci.med. Miroslava Pavlov- Mirkovi}
INTERNA MEDICINA
ULTRAZVUK
Radnim danom: 7:30-20:00;
subotom: 8:00-14:00
De`urni telefon
(svakog dana 7:00- 22:00):
064/ 429-6624
Telefon: 021/55-77-07
Jovana \or|evi}a 11, Novi Sad
• Prodajem nedovr{enu ku}u u Nasequ 25. maj na
5 ari placa, tel. 064/53-66-433
• Prodajem dvosoban sre|en stan, Naseqe M.Hu|i, prvi sprat, tel. 626-025
• U Subotici izdajem jednosoban name{ten stan,
klima, kablovska, tel. 626-779, 069/110-79-49
• Izdajem name{ten dvosoban stan na Krwa~i–Beograd, preko puta Poqoprivredne {kole,
pogodan za u~enike i studente, cena 120 evra,
tel. 663-355, 066/143-916
• Prodajem ku}u na Crvenoj ~esmi tel. 061/30-20696
• Prodajem ku}u u Bu|anovcima, povr{ina 80 m2
sa pomo}nim objektima, plac povr{ine 14 ara, cena 6.000 evra, tel. 065/440-27-28
• Prodajem u La}arku ku}u na kqu~, 70 m2 sa dosta pomo}nih objekata i radionicom, plac ~etiri
ara, povoqno, tel. 064/280-97-53
• Prodajem ili izdajem ku}u sa 11 ari placa u
strogom centru S.Mitrovice, mo`e i zamena, tel.
063/50-94-94
• Kupujem u S.Mitrovici ku}u do 50.000 evra, tel.
064/280-97-53
• Hitno prodajem ku}u na placu od 34 ara pogodna
za ru{ewe, struja, voda, telefon, @elezni~ka
74, Martinci, cena povoqna, tel. 064/317-71-05
• Izdajem ku}u za stanovawe u La}arku, tel.
063/76-94-395
• Izdajem studentima jednosoban stan u Novom
Sadu, Liman 4, tel. 060/362-77-84
• Prodajem trosoban stan u Dekancu, tel. 062/80044-53
• Prodajem ku}u na Crvenoj ~esmi, informacije
na tel. 061/302-06-96
• Prodajem ku}u u u`em delu grada, kompletno
sre|ena, odmah useqiva, tel. 063/831-30-33
• Prodajem stanove svih vrsta, stare i nove na
svim lokacijama u Sremskoj Mitrovici, tel.
063/486-181
• Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima i ba{tom
od 14 ari u Bu|anovcima, tel. 063/836-90-73
M novine
• Prodajem ku}u sa potkrovqem, grejawe, Naseqe
Severno od Planinske, u odli~nom stawu, cena
po dogovoru, tel. 063/486-181
• Mewam stan od 46 m2 na prvom spratu sa centralnim grejawem u Nasequ M.Hu|i kod obdani{ta za ve}i, tel. 062/369-914
• Prodajem dvosoban i trosoban stan u Beogradu
na Mirijevu, mogu} svaki dogovor, tel. 063/583927
• Prodajem garsoweru 22 m2 u Rumi kod pijace,
povoqno tel. 064/278-68-83
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici, super sre|ena
110 m2, tel. 064/280-97-54, 622-339
• Kupujem mawu ku}u u okolini Sremske Mitrovice i {ire, tel. 065/472-65-97
• Prodajem dve ku}e u Ulici Novi {or u Sremskoj
Mitrovici, tel. 063/834-77-13
• Prodajem vikendicu od kamena, kod Vrawa{a
25m2 sa 33 ara zemqe, tel. 628-800, 065/388-85-99
• Prodajem vikendicu, nova gradwa na glavnom
putu Ruma–Novi Sad, 100m od {ume, 64 kvadrata,
useqiva 13 ari placa, tel. 063/590-183
• Prodajem vikendicu bez struje i vode, u [i{atovcu iza manastirta, 663-547
• U Soko bawi izdajem apartmane i sobe sa kupatilom, tel. 063/87-57-021
• Prodajem vikendicu sa vo}wakom, 7 ari u Ma~vanskoj Mitrovici Naseqe Staro selo, cena
9.000 evra, tel. 063/772-34-57
• Izdajem trokrevetni apartman sa kuhiwom i kupatilom u Vrdniku, tel. 465-079, 069/613-354
• Prodajem vikendicu u vikend nasequ Man|elos
na 16 ari placa, 670-393
VOZILA
• Prodajem jugo tempo 1.1 2001. godina proizvodwe, cena 1800 evra, zelena boja, tel. 063/854-4660
• Prodajem opel kadet suzu, 1988. godi{te, cena
po dogovoru, tel. 061/238-49-50
27. oktobar 2010.
MALI OGLASI 022/611-556
• Prodajem u~uvanu ford fijestu
1,2 1997. god. siva metalik, ~etvoro
vrata, vazdu{ni jastuci, podiza~I
stakla, prvi vlasnik, regostrovana
do marta 2011. tel. 063/897-24-28
• Prodajem folcfagen bubu 1303 J
god. proizvodwe 1975. povoqno,
tel. 064/073-92-06
• Na prodaju {koda fabija 1200,
2004. god. 4500 evra i golf 2, dizel,
~etvoro vrata, {iber, dobar motor,
registrovan godinu dana, 1850 evra,
tel. 063/897-24-28
• Prodajem auto prikolicu atestirana, povoqno, tel. 066/472-774
• Prodajem peglicu u odli~nom stawu, cena po dogovoru i vi|enom stawu, tel. 62/176-95-04
• Prodajem jugo 55, 1989. godi{te,
registrovan, cena po dogovoru, tel.
064/566-70-43
• Prodajem skuter ital xet 150 kubika, odli~an, tel. 656-058
• Na prodaje jugo tempo 1,1 1997. godi{te, u odli~nom stawu, tel. 742440, 063/833-57-80
• Prodajem odli~an skuter marke
pja|o liberti 50 kubika 2003. godi{te, trajno registrovan, tel.
064/566-70-43
• Prodajem ford eskort 1985. g. tek
registrovan, fijat tempra 1993. i
ma{inu za rezawe ogrevnog drveta,
mogu}a razmena za razno, tel.
063/111-38-07
• Prodajem auto plin lovato , tel.
064/468-58-32
• Prodajem opel astru 1,4 benzinac,
2004. god. u odli~nom stawu, prvi
vlasnik, tel. 062/531-123
• Prodajem reno 4 gtl 84. godi{te,
registrovan do aprila 2011. godine
tel. 640-357
• Prodajem jugo 55, 91. godi{te, registrovan do 17.4.2011. godine, ugra|en gas, atestiran, prvi vlasnik,
pre{ao 187000 km, generalka ura|ena pre 8500 km, alarm, oja~ana svetla, novi farovi, kqu~ protiv kra|e to~kova, prva farba, cena 800
evra, tel. 064/47-16-615
• Prodajem audi 60 oldtajmer ispravan u voznom stawu i ispravnu prikolicu, 632-698
• Prodajem BMV 320 1991. godi{te E
36 u kompletu ili u delovima, tel.
650-564, 064/468-58-32
• Prodajem polovnu original haubu
pe`oa 206, cena 50 evra, tel. 062/8501-598
• Prodajem pe`o 405 benzin + plin,
atest, 1991. godi{te, registrovan
do kraja februara 2011. godine, tel.
064/913-14-40
• Prodajem motor renoa 4 sa papirima, te. 630-668
• Prodajem zastavu 128 god.proiz.1991. registrovana do avgusta
2011. u voznom stawu, tel. 613-190,
064/276-15-16
• Prodajem polovnog opel kadeta
(suzu), dobro o~uvanog, cena 800
evra, tel. 063/857-38-48
• Prodajem apriliju rs 125 cm3, pun
oklop, fabri~ko stawe, cena 1600
evra, Beograd, 063/321-730
• Prodajem motor automatik A 3 alu
felne dobro o~uvane, tel. 064/9603-555
• Prodajem golf dizel 1.6, 1989. godi{te, u dobrom stawu, tel.
064/916-23-91
• Prodajem golf 2 1,6 dizel 1986 povoqno, tel. 065/243-45-79
• Prodajem golf 1 dizel 1985. god.
troje vrata u solidnom stawu tel.
060/073-92-43
• Prodajem ford eskort 4, 1986. godi{te u dobrom stawu, motor 1,1,
registrovan do novembra 2010, tel.
065/577-07-77
27. oktobar 2010.
• Prodajem fijat stilo 1.9 jtd 2003.
god. bela boja, ~etvoro vrata, registrovan, odli~an, tel. 060/65-10-954
• Prodajem motocikl jamaha 125 tdr,
tel. 063/88-52-597
• Prodajem opel karavan kocku 1,6
benzin registrovan do kraja 2010.
god. motor i limarija u vrlo dobrom
stawu bez ulagawa, tel. 667-964,
065/60-10-836
• Prodajem pe`o skuter 125 kubika
ili mewam za ~amac sa pentom, tel.
060/345-33-65
• Prodajem ili mewam golf 2, 1,6
dizel, 1988. godi{te, tel. 069/753067
• Prodajem jugo, 1990. godi{te, motor odli~an u voznom stawu, neregistrovan, 250 evra, tel. 064/227-9999
• Prodajem kombi folcfagen u voznom stawu, cena 500 evra, tel. 685667, 064/493-23-40
• Prodajem kombi T2 1,6 dizel 1984.
godi{te, registrovan, tel. 063/8034-854
• Prodajem reno 4, 1985. god.proizvodwe, registrovan do 27. 4.2011.
motor i limarija u odli~nom stawu,
tel. 063/129-30-06
• Prodajem tojotu tercel 1984. godi{te u voznom stawu registrovana do
4. januara 2011. godine, povoqno,
tel. 617-185
• Prodajem kombi folcvagen 1989.
godi{te u odli~nom stawu registrovan, tel. 614-875, 063/85-12-500
• Prodajem opel korsu 1.2 B, 2001.
godi{te, klima, vlasnik, cena 3600
evra i skuter malaguti 2004. godi{te, 50 m3, cena 1050 evra, tel.
064/289-80-06
• Prodajem „Jugo in“, metalik, star
godinu dana, pre{ao 750 km, tel.
063/739-46-23
• Prodajem skuter honda, 1997. godi{te cena 300 evra, 064/259-91-28
• Prodajem folcvagen lupo 1,4 – 16
V god.proiz. 2000. crn, ABS – airbag,
podiza~i stakla, al.felne, centralna brava, klima, servo volan,
muzika cd, registrovan, 064/161-5248
• Prodajem pasat 1,9 turbo dizel,
1993. tel. 064/86-22-075
• Prodajem ford eskort 1,3 89. godi{te, dobro o~uvan, vlasnik, registrovan do 12.9.2011. tel. 064/24921-75
• Na prodaju ford orion dizel,
1984. god. registrovan do decembra
2010. tel. 753-878, 060/446-80-95
• Prodajem hyundai gtz 2005 ful
oprema u izuzetnom stawu tel. 673014
• Prodajem motor automatik 2006.
god. cena, 420 evra, tel. 661-314,
• Prodajem ili mewam ford fiestu
1,6 dizel, tel. 063/323-547
• Prodajem ili mewam za auto, motor honda 750 cm3 rs 86. god. u dobrom stawu cena 1200 evra, tel.
065/50-47-101
• Prodajem opel kadet 1991. god.
tel. 640-738, 064/142-69-32
• Prodajem pasat karavan 87. god.
registovan do 2010. u solidnom stawu cena 1400 evra, tel. 064/15-09203
• Prodajem micubi{i kolt reg. do
oktobra 2010. ispravan u dobrom
stawu, cena povoqna, tel. 064/56669-93
• Prodajem alfa–romeo ne registrovanog u voznom stawu, godina
1988, alfa-33-170, tel. 065/53-05932
• Prodajem ladu samaru 1.3 1990. godi{te, atestiran plin do 2016. registrovana do marta 2011, cena 650
evra, tel. 064/119-44-61, Qubi{a
• Prodajem zastavu 101, 91. godi{te,
registrovana, u super stawu, plin atest, tel. 658-001, 063/83-17-674
• Na prodaju apenac 6 sre|en, 420
evra, tel. 064/321-32-16
• Prodajem ford focus 1,8 TD DI karavan, 1999. god. izuzetno o~uvan, registrovan do januara 2011. god. tel.
063/640-570
• Prodajem alfa romeo 33 turbo dizel karavan, registrovan do avgusta
2010. god.proiz. 1987. cena 700 evra,
tel. 063/549-142
• Prodajem ladu rivu, kraj 90. registrovana do februara 2011. plin
atestiran, tel. 671-943
• Prodajem ~etiri vozila jugo, god.
proizvodwe ’96, motocikl tomos,
god. proizvodwe ’87, prikolicu 800
kg ’80 god., tel. 063/552-968, 063/533757, faks, 021/63-12-505
• Prodajem kombi zastava rival teretni nosivost 1100 t, „B“ kategorija, tel. 063/534-643
• Prodajem fijat ar|entu 85. godi{te, 2,5 cm3, neregistrovan u voznom stawu, tel. 064/490-46-31
• Mewam golf 2 85. godi{te, plin
troje vrata, {iber, centralna brava, registrovan, odli~an, za golfa
dizela ~etvoro vrata, tel. 064/39318-97
• Prodajem opel astru karavan 95.
godi{te, 1,7 dizel, registrovana
vlasnik motor odli~an, cena 1400
evra, tel. 065/504-71-01
• Prodajem zastavu 101, crvene boje,
registrovana, atestiran plin, 2000.
godi{te u izuzetnom stawu, tel.
673-014
• Prodajem reno 4, 1979, tel. 626879, 063/841-23-65
• Prodajem golf 1, 1984. god. tel.
625-671, 063/766-94-29
• Prodajem xetu 1988. godi{te, tel.
673-120, 063/862-68-67
• Prodajem kombi folcvagen teretni dizel, 1981. godi{te, registrovan do 1. aprila 2010. god. tel. 685667, 060/685-66-77
• Prodajem audi 80, 1,3 dizel registrovan do 18.12.2010. god. u voznom
stawu o~uvan, tel. 632-588, 064/5666-928
• Prodajem povoqno mazdu 626 god.
1984. god. u dobrom stawu atestiran
gas cena po dogovoru, tel. 636-299,
064/889-45-02
• Prodajem golf dizel 1989. godi{te ~etvoro vrata 1700 evra i opel
suzu karavan dizel 1985. godi{te
1000 evra, tel. 613-977, 069/702-002
• Prodajem jugo 45, bele boje, 1987.
god. neregistrovan, ura|ena limarija, nov akumulator, cena 570 evra,
tel. 063/722-52-49
• Prodaje se teretni kombi fiat dukato, 2,5 d, god.proizvodwe 1990,
tel. 664-834, 064/28-97-639
• Prodajem jugo 55, god.proiz. 89. neregistrovan, u dobrom stawu tel.
064/870-93-82
• Prodajem zastavu 128 1984. godi{te registrovana do marta 2010. cena 300 evra, tel. 611-903
• Prodajem jugo 45, tel. 064/137-0408
• Prodajem TAM–i}a, T-65, produ`en sanduk, poseduje arweve i ciradu u odli~nom stawu , tel. 064/93888-08
• Na prodajeu motor BT 50 kubika
regist. na potvrdu, tel. 063/742-0181
POQOPRIVREDA
• Prodajem potpuno novu motornu
kopa~icu (einhell) snage 4,5 ks, radna
{irina 36 cm, cena 22000 dinara,
tel. 064/33-78-562
M novine
• Prodajem jutro zemqe u Kuzminu
potes Beglu~ine, tel. 021/66-11-576,
posle 19 ~asova 021/528-912
• Prodajem kruwa~ i prekrupa~,
tel. 064/56-18-023
• Prodajem 2,5 jutra zemqe izme|u
[uqma i Be{enova potes ^ovinac
tel. 063/80-10-532
• Prodajem tri jutra zemqe u Kuzminu potes Tr{~are i Beli breg, tel.
060/71-21-966
• Prodajem hektar zemqe u Man|elosu, tel. 618-945, 064/487-33-90
• Prodajem jednobrazni leskova~ki
plug „Lemind“ od 16 coli u super
stawu, tel. 022/684-216
• Prodajem elevator za kukuruz,
tel. 063/19-56-394
• Prodajem jutro zemqe u La}arku,
potes Tabanac, tel. 065/65-19-517
• Prodajem 8,5 jutara zemqe u arendu (u blizini sela La}arka), tel.
061/624-63-87
• Prodajem motokultivator sa frezom, prikolicom i plugom, tel.
069/753-067
• Prodajem jutro ipo zemqe u Le`imiru, potes Cerije, tel. 069/622-781
• Prodajem prikolicu kipericu 3,5
tone nosivosti, ru~ni rad, dno stranice limeni, Milenko Krsti},
Sremska 51, Martinci
• Prodajem dvobrazni plug imt i
prikolicu transporter za stoku,
tel. 670-198, 064/381-18-88
• Prodajem 7,5 jutara obradive zemqe u k.o. Man|elos u komadu, tel.
064/280-97-53
• Prodajem traktor masej ferguson
175, setvosprema~ {irine 2,9 m, imt
plug 16 coli, tel. 660-376, 062/1588-915
• Prodajem sala{ sa 47 ari zemqe
na Man|elo{kom putu kod ^arde i
7,5 k.j. zemqe u komadu u Man|elosu,
tel. 064/28-09-753
• Prodajem traktor 1984. god. IMT
560 stari tip ili mewam za ve}i,
tel. 069/720-147
• Prodajem ili mewam za ve}i traktor torpedo 75 sa predwom vu~om,
tel. 063/82-44-364
• Prodajem traktor imt 577 1989. godi{te bez predwe vu~e u odli~nom
stawu, tel. 060/514-59-60
• Prodajem: traktor ursus c 335,
1978. godi{te 2600 radnih sati,tawira~u 20 diskova, {parta~ dvoredni, drqa~u trokrilnu, rasipa~
za |ubrivo, plug jednobrazni i {pediter preure|en, tel. 659-671,
064/342-74-72
• Prodajem kruwa~ - prekrupa~ (motor 1.5 kw lifam) povoqno! Tel.
064/83-62-749
• Prodajem traktor belorus 52 sa
predwom vu~om u dobrom stawu, cena povoqna, tel. 381-577, 063/88932-95
• Prodajem dva jutra zemqe pored
asfaltnog puta udaqeno 1,5 km od
Vrdnika i 150 m od skretawa za Rumu, tel. 063/711-31-86
• Prodajem kombajn far – klajson
`itni, kosa 2,80 cena 3500 evra,
tel. 86-068
• Prodajem sala{ sa dva jutra zemqe pored savskog mosta uz selo
La}arak (kod Varde) 064/223-21-30
• Povoqno prodajem u Ba~incima
potez ^esmin 31,5 ara bagremove
{ume, 9,5 ara wive, 3,5 ara {qivika i zgrada od 18 m2 u komadu, tel.
650-714
• Prodajem dva ara zemqe sa 80 stabala {qiva i 200 stabala loze–Grgurevci Golo brdo, tel. 628-800,
065/388-85-99
• Prodajem zemqu u Divo{u 4 jutra u
komadu potez Brestovi, tel.
060/062-13-17
Strana 29.
MALI OGLASI 022/611-556
• Prodajem jutro zemqe u Kuzminu
potez Tr{~are, tel. 060/71-21-966
• Prodajem wivu u Le`imiru 42 ara
potez Carina, tel. 064/182-72-23
• Prodajem vo}wak {qivik u punom
rodu oko 2000 stabala na povr{ini
od 5 kat.jutara u Fru{koj gori kod
Vrawa{a, tel. 064/280-97-53
• Prodajem motokultivator guldbor
8,2 kow.snaga sa frezom i rotacionom kosa~icom, tel. 630-803,
060/630-80-30
• Prodajem ~etiri jutra prvoklasne
zemqe udaqena od asfaltnog puta
Irig – Vrdnik 1,5 km, tel. 063/71131-86
• Prodajem motokultivator saks 4,5
ks i delove motora lombardini 14
ks blok glava, tel. 432-075, 064/16294-68
• Prodajem frezu 4,5 ks, tel.
064/137-04-08
• Prodajem tifon fi 90 makedonski sa turbinom i reduktorom du`ine 280 m, bauerovu pumpu i bauerov
top, tel. 060/344-62-52
• Prodajem 1,5 jutro oranice u La}arku, potez Tabanac, tel. 627-725,
064/073-92-06
• Prodajem 2,5 jutara zemqe u
S.Binguli nedaleko od asfaltnog
puta, tel. 753-878
• Prodajem motokultivator labin
goldini dizel14 kowskih snaga, sa
kiper kardan. prikolicom, pod.
frezom i jo{ pet radila, tel. 621520, 063/849-66-21
• Prodajem dve traktorske gume 11,2
– 24 ili mewam za mawe 9,5 – 24,
tel. 064/20-71-631
• Prodajem levator za kukuruz 9 m,
prskalicu RAU 350 lit. i dvoredni
{parta~ – ITM, 062/800-44-53
• Prodajem trobrazni plug Leskovac
14 cola, tel. 064/20-71-631
• Prodajem ili mewam `itni kombajn zmaj 125, kosa 5 metara, tel.
062/107-92-78, 064/397-32-19
• Prodajem sala{ kod Hidrogra|evinara, tel. 613-977, 069/702-002
• Prodajem 2,5 jutra zemqe u La}arku potez Okopi, tel. 624-651
• Prodajem traktor 533, godi{te
1979, i {pediter nosivosti 1,5 tona
tel. 064/420-23-57
• Prodajem sadnice kalamqenog le{nika sorti: rimski, halski xin,
kosford, istarski dugi, tel.
037/875-049, 063/767-75-62
• Prodajem sadnice: jabuka, {qiva,
kru{ka, tre{wa, breskva, vi{wa,
duwa i ostalo, tel. 063/106-89-89,
037/875-049
• Kupujem dvoredni tarup, tel.
037/875-049, 063/767-75-62
• Prodajem traktor 577 sa predwom
vu~om, 89. godi{te, prikolicu zmaj u
fabri~kom stawu 8 t, plug obrta~
rabeverg, 3 brazde plug IMT 757 – 2
brazde i plasti~ni rasturiva~ za
ve{a~ko |ubrivo 400 kg tel.
064/432-12-12
• Prodajem {qivik, Kr~edin vikend zona (potez Bo`i} dol K.O. Kr~edin 3793/1 i 3793/2) 42 ara sa 220
stabala (11 godina stare , pun rod)
vikendica – trofazna struja,
asvaltni put, pogled na Dunav, cena
20.000 evra, tel. 063/592-235
• Prodajem kombajn zmaj 142, sve tri
varijante, ful oprema, torpedo 90
sa predwom vu~om, tarup 4 reda, liniju za {e}ernu repu ful oprema,
{estoredni i ~etvoredni futo{ki
{parta~ za kukuruz, tel. 381-859,
063/88-06-707
• Prodajem jutro zemqe na man|elo{kom putu, tel. 621-615
• Prodajem jednobrazni plug, cena
povoqna, o~uvan, tel. 684-195
• Prodajem ~etiri jutra zemqe u Lapovcu na putu Kuzmin–Bosut, tel.
065/660-39-71
• Prodajem `itnu sejalicu 23 lule i
mehani~ku sejalicu za kukuruz maksikor, tel. 060/05-88-882
• Prodajem vo}wak ({qivik), 10 ari
68 stabala pet godina star u punom
rodu, Sala{ No}ajski, 200 m sa leve
strane od drumskog mosta, cena
5.500 evra, tel. 064/30-38-362
• Prodajem traktor IMT 533 sa zadwim traktorskim viqu{karom, cena povoqna, tel. 063/81-33-025
• Prodajem dve traktorske prikolice, tel. 061/546-30-31, 069/ 546-30-31
• Prodajem jutro zemqe u Le`imiru,
pola jutra vo}waka, motokultivator honda, prekrupa~ oxa~ki, tel.
Tel. 065/66-77-489
• Prodajem 1,9 ha zemqe u gra|evinskoj zoni Srem. Mitrovica na putu
za Velike Radince kod naplatne
rampe, tel. 064/280-97-53
• Prodajem dva jutra zemqe u La}arku, potez Ba{te, tel. 670-810
LOKALI
• Izdajem, vrlo povoqno, local od
35m2 u Sremskoj Mitrovici Ulica
@elezni~ka 2 (preko puta Doma vojske), tel. 632-376, 063/897-24-28
• Izdajem kafe bar, 50 m2, 200 evra
mese~no, 061/880-96-22
• Izdajem lokal u centru, @itni trg
26, tel. 612-033, 061/68-16-223
• Izdajem lokal u centru S. Mitrovice, tel. 617-426
Programska {ema Sremske televizije
Sreda
12:00 Hronika op{tine Ruma (R)
13:00 Va{ar ta{tine
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Raskr{}a (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine In|ija
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Karmelita (R)
20:45 Dokumentarni program
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
^etvrtak
12:00 Hronika op{tine In|ija (R)
13:00 Va{ar ta{tine
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Dokumentarni program
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine S. Pazova
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Bez tambure nema pesme
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Petak
12:00 Hronika op{tine S. Pazova
(R)
13:00 Va{ar ta{tine
30. Strana
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Dokumentarni program
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine S Mitrovica
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Karmelita (R)
20:45 E TV
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Subota
12:00 Kuhiwica
13:00 Vi{e od igre
14:00 Zoo Hobi
14:30 Film (R)
16:30 Paor (R)
17:30 Xuboks
18:30 Nemi svedok (R)
19:30 Dokumentarni program
20:00 Film
22:00 Put vina
22:30 Dokumentarni program
23:00 Nemi svedok
00:00 Xuboks
Nedeqa
10:00 Crtani film:[i-Ra
12:00 Cicina tezga
13:30 Paor
14:30 Film (R)
16:30 Zoo Hobi ( R )
17:00 Bez tambure nema pesme (R)
18:30 Nemi svedok (R)
19:30 Dokumentarni program
20:00 Film
22:00 E TV (R)
22:30 Vi{e od igre (R)
23:30 Nemi svedok
00:30 Xuboks
Ponedeqak
12:00 Hronika op{tine
Sremska Mitrovica (R)
13:00 Va{ar ta{tine
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Put vina (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine [id
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Karmelita (R)
20:45 Sport STV-a
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Utorak
12:00 Hronika op{tine [id (R)
13:00 Va{ar ta{tine
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Sport STV-a (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine Ruma
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Karmelita (R)
20:45 Raskr{}a
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
M novine
• Izdajem ili prodajem biv{u klanicu na 12 ari placa u plo~icama ,
tri komore, pu{nica, sa upotrebnom dozvolom, kod KPD (Kraji{ka).
Pogodno za magacin, skladi{te, stovari{te, ko`aru, mlekaru. tel. 612033, 061/68-16-223
• Izdajem poslovni prostor povr{ine 200 m2 pogodan za sve namene,
tel. 662-395
• Izdajem lokal 50 m2, tel. 061/8809-622
• Izdajem lokal 100 m2 u centru
S.Mitrovice, potpuno opremqen ,
povoqno, tel. 063/787-51-71
• Izdajem dvosoban komforan stan
potpuno name{ten u centru Sremske
• Mitrovice `enskoj osobi bez dece
do 40 godina, tel. 064/276-14-81
• Izdajem ili prodajem frizerski
salon u centru La}arka, tel. 063/5695-19
• Prodajem razra|en dvoeta`ni kafi} sa ba{tom, kompletan inventar, centar S.Mitrovice, tel.
065/514-57-46
• Izdaje se mlin u Irigu kapaciteta
35 tona p{enice na dan, tel. 461831, 063/563-003,
• Izdajem kafi} u podrumu i mawi
lokal, sve u strogom centru grada,
tel. 063/50-94-94
• Izdaje se hala 200 do 1000 m2, pogodno za poslovno–prodajni proctor, proizvodwu i magacin. Vladimira Matijevi}a 106, Sremska Mitrovica, tel. 069/624-042
• Povoqno izdajem lokal sa sanitarnim ~vorom, tel. 621-315,
022/622-431
• Izdajem lokal u strogom centru 24
m2 pasa` preko puta SUP-a tel.
065/514-57-46
• Izdajem lokal 187 m2 u centru
Man|elosa, tel. 681-478, 624-708
• Izdajem nov lokal broj 5 povr{ina 45 m2 u Srem. Mitrovici Ulica
Ratarska br. 17 kod Zmajeve {kole,
tel. 064/358-55-34
• Izdajem lokal u Rumi kod pijace,
Ulica Proleterska 1a, 15 m2, cena
80 evra, tel. 063/875-76-43
• Izdajem kafi} sa kuhiwom u centru La}arka kod pekare Jovica
ozbiqnom ugostitequ na du`e vreme, tel. 064/832-97-39
• Izdajem pekaru u La}arku sa radionicom (turske pe}i) pekara Jovica
od 1. maja 2010. tel. 064/832-97-39
• Izdajem dvori{te sa posebnim
ulazom, magacin i stambeni prostor
u La}arku, pogodno za sme{taj opreme i qudstva gra|evinske firme i
sli~no, tel. 064/832-97-39
• Izdajem lokl-poslovni prostor u
novom objektu, luks gradwa sa grejawem, telefonom i alarmom. Pogodno za sve vrste delatnosti. Sremska Mitrovica 16. divizije 23 a,
tel. 064/451-26-14, 626-700
• Izdajem pasa`ni prostor u centru
Sremske Mitrovice pogodan za lekarske ordinacije, poslovna predstavni{tva i kozmeti~ke salone,
tel. 061/606-65-19
• Izdajem lokal 60 m2, Milo{a Obili}a 120, preko puta Molove pumpe,
065/619-98-61
• Izdajem lokal 70 m2 centar, Stari Banovci povoqan za sve delatnosti povoqno, tel. 352-113
• Izdajem kiosk veli~ine 15 m2,
tel. 064/082-75-67
• Prodajem ili iznajmqujem pekaru
u Grgurevcima, tel. 632-199
• Izdajem mawi dvori{ni kancelarijski prostor na adresi Trg Svetog
Dimitrija 29, S.Mitrovica, Tel.
622-653, 063/522-474
• Izdajem lokal u centru Vrdnika
34 m2, tel. 465-113
27. oktobar 2010.
MALI OGLASI 022/611-556
• Povoqno izdajem nov loka 45 m2,
Ulica Ratarska 17 kod Zmajeve {kole, tel. 064/358-55-34
• Izdajem lokal, biv{a mewa~nica,
(preko puta biv{eg SDK–a), tel.
063/50-44-73
• Izdajem poslovni prostor od 21
m2 i 22 m2, u Rumi, novogradwa, kupatilo, cg, telefon, prking, povoqno, tel, 063/377-561
• Prodajem poslovni prostor , veli~ine 35m2, u blizini hotela Sirmijum, tel. 064/206-47-89
• Prodajem dvori{ne lokale u Nasequ M. Mu|i, pogodno za frizere,
advokate, agencije, ordinacije, nova
gradwa, tel. 063/77-98-609
• Prodajem lokale u Nasequ M. Hu|i do Zmajeve {kole nova gradwa od
32 m2 do 58 m2, tel. 063/54-11-76,
063/77-98-609
• Proadjem kafanu Le`imirska kapija u Le`imiru kod hotela, tel.
663-163, 064/12-27-278
PLACEVI
• Prodajem plac 35 ari u [a{incima, tel. 461-441
• Prodajem plac 9,5 ari u vikend zini iznad Le`imira, potes Gaj, 1.500
evra, tel. 063/897-24-28
• Prodajem plac u Sremskoj Mitrovici, Sterijina ulica (Mala Bosna)
13h70m, obezbe|eni prikqu~ci
(struja, voda, telefon), 069/680-552
• Prodajem povoqno plac 5,5 ari
Ulica Radina~ki put, tel. 063/529258
• Prodajem plac u Nasequ 25. maj,
povr{ina 5 ari, ura|en temeq i podrum sa prvom plo~om, tel. 065/24345-79
• Prodajem plac 9,5 ara iznad Le`imira potes Gaj, tel. 063/897-24-28
• Prodajem plac u ^almi, 14 m {irina 70 m du`ina, struja, voda i asfaltni pu, Mitrova~ka 10, ku}a i
~ardak, cena povoqna, 065/623-3282
• Peodajem plac u La}arku, „Ledine“bb, povr{ine 849 m2 sa temeqom
i gra|evinskom dozvolom (struja,
voda, telefon), tel. 063/159-46-17
• Prodajem legalizovan plac sa temeqom u La}arku Kara|or|eva ulica, 16 ari, cena 7000 evra, tel.
064/139-61-50
• Na prodaju plac 11 ari u Kuzminu
blizu centra prikqu~ena voda, tel.
060/01-08-992
• Prodajem plac u Plati~evu pored
puta Ruma-[abac, pogodno za industriju, tel. 065/61-64-368, 064/34-12865
• Prodajm placeve u Sremskoj Mitrovici Naseqe Mala Bosna , Radina~ki put, tel. 064/215-46-73
• Prodajem plac u Kamewru vrlo povoqno sa svom prete}om dokumentacijom, tel. 063/486-181
• Prodajem lokale i placeve svih
vrsta na raznim lokacijama, vrlo
povoqno, tel. 063/931-30-33
• Prodajem plac 10 ari u Velikim
Radincima, tel. 064/326-49-98
• Prodajem plac u centru [a{inaca
povr{ine 10 ari, tel. 064/30-94-494
• Prodajem plac u Bloku B, kod ambulante, povr{ine 5 ari, tel.
063/549-691
• Prodajem ba{tu, jedno katastarsko jutro na kraju sela, u{oreno,
struja, voda, pogodno za oranicu ili
plac, [a{inci, Partizanska 13,
tel. 684-195
• Prodajem dva placa u Maloj Bosni
izme|u ulica Marka Kraqevi}a i
Ozrenske, svaki plac je povr{ine
oko 9 ara, ukwi`eni – legalizovani, tel. 060/706-19-57
27. oktobar 2010.
• Prodajem plac sa temeqom za ku}u
od 80 m2 Naseqe Krivaja, M.Mitrovica, povoqno tel. 064/280-97-54,
622-339
• Prodajem legalizovan plac u La}arku, Kara|or|eva bb, izlaz na dve
ulice, tel.064/96-24-079
• Prodajem plac sa temeqom i vo}em povr{ine 11 ari legalizovan u
La}arku, cena po dogovoru, tel. 613915, 628-891, 064/31-45-579
• Prodajem plac 7,5 ari u Maloj
Slavoniji, tel. 621-404, 064/9163628
• Prodajem plac povr{ine 37 ari u
Le`imiru vikend naseqe Banovac
tel. 663-163, 064/12-27-278
RAZNO
• Prodajem {ank stolice sedam komada, povoqno,tel. 064/154-76-37
• Prodajem kredenac kuhiwski masiv, de~ja kolica i {etalicu tel.
064/154-76-37
• Prodajem mu{ku krznenu bundu novu (za krupnijeg mu{karca), 064/15476-37
• Prodajem stolarsku ma{inu standard Osjek hobi 89, tel. 064/91-63883
• Prodajem pribor za izradu lova~kih metaka i 12 kg olovne sa~me,
tel. 624-371
• Prodajem kau~, dvosed., regal, sto
i {est stolica, ta pe} 4, smederevac, sudoperu i kvarcnu pe}, tel.
064/56-18-023
• Potrebna ozbiqna `ena za pomo}
indalidnoj `enskoj osobi i vo|ewa
doma}instva u Novom Sadu, stanovawe, hrana i plata, tel. 063/565-735
• Prodajem lova~ku pu{ku dvocevka
i pi{toq mauzer licima sa dozvolom. Oslobo|en poreza na imovinu.
Tel. 064/073-92-06
• Prodajem zamrziva~ gorewe 270
litara, vertikalan, pet ladli u
random stawu, cena po vi|ewu i dogovoru, tel. 621-296
• Ustupam posao forneti zbog odlaska u penziju, tel. 064/150-70-25
• Prodajem pe} kamin na ~vrsto gorivo, skoro nov za 10.000 dinara i
garniture trosed i dve foteqe, izuzetno povoqno, tel. 063/897-24-28
• Kupujem polovne salonit plo~e,
tel. 064/150-70-21
• Povoqno prodajem spravu za ve`bawe stomak eliminator, tel.
063/8-917-674, 623-767, 658-001
• Kupujem regal, tel. 663-355,
064/66-60-447
• Prodajem dvoja de~ja kolica, povoqno i `enski bicikl, tel. 063/8690-905
• Na prodaju nova de~ja soba na
sprat. Svaka stepenica, fioka. Tel.
069/680-552
• Potrebna `ena za ku}ne poslove
samo sa preporukom, tel. 064/14-24452
• Veoma povoqno dajem ~asove engleskog jezika za osnovce i sredwo{kolce zvati posle 13 ~asova, tel.
627-738, 065/607-29-21
• Prodajem fri`ider i zamrziva~
sandu~ar, tel. 625-955
• Prodajem stolarske ma{ine, vratna krila, {tokove i lajsnem, tel.
064/328-08-99
• Prodakem {trikane ~arape, xempere, unukatnu garderobu od Zlatiborske vune, tel. 639-007
• Prodajem stripove, tel. 632-076,
Miroslav
• Prodajem o~uvan trpezarijski sto
i {est stolica, tel. 626-164,
063/562-001
• Prodajem Vilerove goblene tel.
612-093, 064/394-22-12
• Prodajem o~uvanu vitrinu i sto~i} za televizor, povoqno tel.
060/30-59-600
• Engleski, nema~ki, italijanski jezik – ~asovi, (zagarantovan uspeh),
tel. 063/85-97-317
• Prodajem de~ji bicikl i trotinet,
tel. 064/56670-43
• Prodajem polovan zamrziva~ sandu~ar u ispravnom stawu i ve{ ma{inu polovnu, ispravnu, tel. 630209
• Obra|ujem i lakiram o{te}ene kade, tel. 064/535-14-22
• Na prodaju nova trpezarijska garniture od punog mesinga, sto sa {est
stolica i klub sto, tel. 069/680-552
• Prodajem kreku– pe}, 613-754
• Radila bih {est meseci (tekstilna proizvodwa) za industrijsku ma{inu englerica ravna {tepaju}a,
tel. 060-14-61-392
• Prodajem seckalicu sa elektromotorom za jabuke, repu i drugo, tel.
064/566-70-43
• Prodajem radapciger dvokraki podesivi dva komada unior, tel. 622606, 060/622-60-61
• Prodajem prozre 120 h 120 cm
(duplp staklo i {alukatori) dva komada, jedan prozor 180 h 135 cm (duplo staklo i {alukatori), balkonska vrata (duplo staklo i {alukatori), tel. 064/154-76-37
• Prodajem polovan name{taj i ruzmarin, tel. 623-915
• Prodajem tri drvena prozora i
balkonska vrata, tel. 650-718
• Ozbiqna `ena sa iskustvom, sredwih godina negovala bi stariju osobu prednost imaju osobe iz Vojvodine (Srem. Mitrovica, Novi Sad),
tel. +382 682760 66
• Prodajem polovne oluke, cena po
dogovoru, tel.630-706
• Kupujem kraqica pe} okruglu gusanu, tel. 060/471-06-00, zvati od 8 do
20 ~asova
• Prodajem perjane jastuke velike i
dva lio jorgana nova, tel. 673-519
• Prodajem bravca 120 kg i prasice,
tel. 631-462
• Prodajem pe} za parno grejawe na
~vrsto gorivo Standler 40 kw, sa
dvoje vrata i bojlerom od 80 litara,
upotrebqavana godinu dana, tel,
064/314-465, 671-263
• Prodajem polovne zamrziva~e 510,
410, 310, 310 litara, tel. 626-041
• Prodajem de~ja kolica u solidnom
stawu, tel. 064/15-47-637
• Prodajem {poret na ~vrtsto gorivo, kori{‘en jednu sezonu smederevac 7, tel. 640-266
• Prodajem zamrziva~, drvene prozore , balkonska vrata, kau~ i fotequ, tel. 060/632-74-11
• Prodaje se ure|aj za auto plin „lovato“ saatestom, tel. 650-564
• Prodajem povoqno pe} kreka veso
na ~vrsto gorivo, ma{inu za {ivewe i vez -bagat 555 i `enski crni
kaput od buklea duga~ki, tel. 626952, 623-889
• Prodajem gara`na vrata i bicikl
alpina maunti bajk, tel. 069/756-567
• Potrebna ozbiqna odgovorna `ena za pomo} u ku}i starijem pokretnom mu{karcu, sve po dogovoru, 632698
• Prodajem nov motor za zamrziva~
M 7, tel. 063/195-63-94
• Pru`am usluge nege i pomo}i, starim polupokretnim osobama uz mogu}nost do`ivotnog izdr`avawa,
tel. 617-151
• Ozbiqna i pouzdana `ena ~uvala
bi i negovala polupokretne osobe,
tel. 065/690-83-85
• Prodajem nove solarne kolektore,
povoqno, tel. 064/84-70-249
M novine
• Prodajem novu tendu 2 h 2,5 metra
du`ine, cena 2000 dinara, tel.
064/84-70-249
• Prodajem prasice, Man|elo{ki
put 13, tel. 631-462
• Prodajem hidrauli~ne dizalice
dva komada, 10 tona I 13 tona , mazalicu ru~nu „Fadipova“, tel. 622606, 060/622-60-61
• Prodajem ma{inu za izradu sve}a,
povoqno, tel. 714-893
• Prodajem ma{ine za proizvodwu
toilet papira u rolnicama kompletna linija , tel. 662-519
• Popravqam sve vrste ko~ionih
cilindara povoqno, garancija, tel.
064/15-47-637
• Prodajem ma{inu za kerami~ke
plo~ice, teretna kolica sa ~etiri
to~ka, el. trimer za `ivu ogradu,
metalni sto (tezga), nova invalidska kolica, tel. 064/13-63-789
• Obavqam sve vrste fizi~kih poslova, tel. 064/13-63-789
• Prodajem: Metalni sanduk za
alat, nov pogodan za majstore terence, mo`e se ugraditi na kamione i
prikolice 90h40h40 cm, ~eli~nu polugu pajser, kozja noga }uskija, nov
fabri~ki du`ine 110 cm, tel. 622606, 060/622-60-61
• Potrebna frizerka sa radnim iskustvom i svojom opremom, odli~ni
uslovi, tel. 063/741-70-91
• Negovala bih starije osobe, ~uvala decu, pomo} u ku}i, za sme{taj,
hranu i platu, tel. 667-683
• Prodajem ta pe} 4, cena po dogovoru, tel. 627-091
• Prodajem rashladnu vitrinu dimenzije 1.5 m, tel. 617-605, 063/81665-00
• Prodajem inventar za opti~arsku
ili zlatarsku radwu, tel. 625-054,
064/325-73-71
• Prodajem ma{inbravarski alat,
tel. 625-054, 064/325-73-71
• Prodajem nov mobilni telefon
samsung shark gt s 3550 sa garancijom
70 evra, tel. 060/35-35-855
• Prodajem `enski bicikl 24 i tepih za de~ju sobu, tel. 672-142
• Nestala `enka ameri~kog staforda, `uto–bela sa kupiranim u{ima,
tel. 064/232-24-66
• Prodajem {tenad nema~kog ov~ara
i mlade pse vrhunskog kvaliteta,
tel. 669-411
• Iznajmqujem konzolu za igrawe vi
nintendo i donosim na ku}nu adresu, tel. 062/97-22-015
• Prodajem trgova~ku tezgu, polovne
prozore i vrata, tel. 621-315
• Prodajem vunene }ilime, strunice, dowe ~ar{ave Toledo, sintetiku za jorgane, du{eke, tel. 621-315
• Prodajem vunene i sinteti~ke krpe za tkawe i tanko sinteti~ko predivo, tel. 621-315
• Hitno i povoqno prodajem ma{inu
za pletewe `ice! Tel. 670-940
• Usluga kombi prevoz do 1, 5 tone,
tel. 064/015-17-17
• Prodajem ustakqena krila prozora o~uvana, standardnih dimenzija
trokrilnog prozora, cena 800 dinara po komadu, tel. 062/228-299
• Prodajem mobilni telefon marke
soni erikson C 702 I , nov cena 120
evra, tel. 062/228-299
• Izdajem zidanu gara`u kod PSC
Pinki Sremska Mitrovica, tel. 640141, 064/00-81-050
• Prodajem dva kreveta i jednu fotequ, lepo o~uvano, cena 150 evra,
tel. 063/82-02-102
• Prodajem kaqevu pe}, cena 100
evra, tel. 063/897-24-28
• Izdr`avala bih stariju osobu –
`enu radi ku}e-stana, tel. 618-292,
064/570-22-56
Strana 31.
MALI OGLASI 022/611-556
• Kupujem zna~kice, stripove, pez i
kinder figurice, razglednice, tel.
061/654-37-37, 064/912-19-00, 615-414
• Prodajem nove vunene tepihe, ru~ni rad, tel. 632-422
• Prodajem de~ji krevetac sa du{ekom i trena`er bicikl, 064/217-8060
• Potrebna ozbiqna frizerka za
partnerstvo u salonu lepote, odli~ni uslovi, tel. 060/399-25-98
• Prodajem kiko krevet na sprat, gotovo nov, dobro o~uvan. Tel.
063/696-450, 064/18-38-711
• Prodajem 10 kg satnih osnova za
ko{nice, tel. 624-371
• Prodajem prirodno suve hrastove
daske, tel. 624-371
• Prodajem {est kom. ramova za goblene, tel. 624-371
• Prodajem hrastove delove za stepeni{te, tel. 624-371
• Povoqno prodajem polovan sto i
stolicu za kompjuter, tel. 673-404,
064/916-24-94
• Proizvodim i prodajem tikvice na
veliko, tel. 063/535-180
• Prodajem trosed, dvosed i fotequ, tel. 671-849
• Prodajem zamrziva~ ladli~ar,
o~uvan, tel. 611-766
• Prodajem trpezarijski sto 80 h 90
cm na razvla~ewe i ~etiri stolice
be` boje, modernog dizajna, dobro
o~uvane, tel. 064/358-54-77
• Prodajem ventilator pre~nika 65
cm sa trofaznim trobrzinskim motorom snage 0.55 kw, elektromotore
trofazne snage 1,4/0,76 i 0,36, tel.
641-093
• Prodajem p~ele na lr okvirima 20
dru{tava, cena 4,5 evra po okviru,
tel. 064/83-62-742
• Prodajem brako prikolicu, dve
pente tomos i prikolicu za ~amce,
tel. 064/616-76-76
• Prodajem ispravqa~e 12 volti 20
ampera i 12 volti 10 ampera, alternatore iskra 28 volti 35 ampera i
14 volti 45 ampera, tel. 641-093
• Prodajem auto dizalicu `aba marke ford, manometre, satove za kiseonik 2 kom, za acetilen 1 kom, brener za se~ewe sa rukohvatom i osigura~em „Teleoptik“, tel. 622-606,
060/622-60-61
• Prodajem kau~, dvosed, dva radna
stola, fasadnu pe} na gas ja~ina 6
tel. 613-417, 064/473-95-27
• Prodajem polovnu tendu, suncobran i drvena balkonska vrata, tel.
064/31-614-31
• Na prodaju tenda italijanska alu
profil rasklopiva 1,5 m h 2 m dva
komada, vaga le`e}a 500 kg metalna, tel. 632-403, 064/47-96-023
• Veoma povoqno prodajem malu
spravu za ve`be „Stomak eliminator“,tel. 623-767 , 063/83-17-674
• Prodajem potpuno novu kantu za
mast od 50 litara, metalac – plava,
tel. 063/83-17-674, 623-767, 658-001
• Ozbiqna `ena hitno tra`i posao:
negovawe bolesne starije osobe, ~uvawe deteta ili pomo} u ku}i uz
sme{taj, platu, hranu, tel. 065/47265-97
• Prodajem, puwa~ akumulatora 12
vol., nov fabri~ki, kablove za premo{tavawe akunulatora za paqewe
motora kod automobile , kamiona,traktora i radnih ma{ina, tel.
622-606, 060/622-60-61
• Vr{im usluge prevoza robe kombijem do 1100 kg tel. 063/534-643
• Prodajem veliku ~eli~nu kasu i
ma{inu za za peglawe rolomatik
EI, tel. 063/534-643
• Prodajem torzionu osovinu sa to~kovima za pravqewe prikolice,
tel. 628-760
32. Strana
• Prodajem samohodni bansek za se~ewe ogrevnog drveta, i ma{inu za
se~ewe i cepawe ogrevnog drveta,
661-201
• Vrlo povoqno prodajem gasne pe}i
za centralno grejawe, zrewaninska
sa tu~anim lo`i{tem i junkers (radila jednu sezonu) tel. 623-955
• Vrlo povoqno prodajem gasnu pe}
za grejawe 40 m2 nova, neupotrebqavana, tel 063/540-169 ili 623-955
• Prodajem kopaoni~ke ~upave }ilime sa resama ru~ni rad dva komada
du`ina dva metra {irina 1,40 m
tel. 628-706
• Prodajem pianino (^ajkovski),
klavijature tone bank kasio cp –
656 i ~e{ku violinu 3/4 , tel. 641584, 063/641-055
• Prodajem rojeve ko{nice – p~eliwak, tel. 064/155-23-46
• Prodajem pi{toq mauzer 7.65 kalibar tel. 661-314
• Dajem ~asove iz matematike, veliki popust za redovan rad sa decom,
tel. 617-263, 065/510-42-16
• Vr{im selidbu kamionom, tel.
065/530-59-32
• Prodajem stolove i stolice za kafanu, tel. 064/122-72-78
• Prodajem emajlirane kante za
mast, tel. 622-626
• Prodajem suvu doma}u {unku, cena
800 dinara kilogram, tel. 670-453
• Diplomirana fizioterapeutkkiwa veoma uspe{no radi medic. relaksacionu i anticelulitnu masa`u, po potrebi dolazi na ku}nu
adresu, tel. 064/420-20-13
• Prodajem ogrevno drvo sa prevozom do kupca, tel. 640-960, 063/8036-754
• Diplomirana fizioterapeutkiwa
sa patrona`nim iskustvom negovala
bi i ~uvala bolesne osobe, postoji
mogu}nost stanovawa iskqu~ivo
S.Mitrovica, tel. 064/420-20-13
• Se~em i cepam drva ma{inskim
putem, tel. 641-792
• Prodajem ili mewam za lak{u stolarsku frezu levanu, tel. 064/9163-883
• Prodajem vrhunske {tence kratkodlakog jazavi~ara, tel. 063/811-5682
• Radila bih poslove svih profila
i radnog vremena, mla|a penzionerka, tel. 621-928, 064/240-33-27
• Otkupqujem vunu veoma povoqno,
Andrija, tel. 061/248-64-10
• Otkupqujem neispravne zamrziva~e 626-041
• Dajem ~asove srpskog jezika – 500
dinara dvo~as, tel. 061/315-57-93
• Prodajem ma{inu za pletewe `ice ili zamena za juga ili stojadina,
tel. 670-940
• Prodajem prozor 120h80 nov vakumiran, tel. 064/490-46-31
• Prodajem cisterne od 1000 litara
za kom (te~nost) tel. 064/872-50-05
• Povoqno postavqam sve vrste kerami~kih plo~ica, tel. 063/831-3043
• Prodajem polovnu opremu za tov
1.500 pili}a, top za grejawe na propan butan, automatsku pojilice i
hranilice, 662-643
• Prodajem tendu ~etiri metra i name{taj za prodavnicu, tel. 064/08834-97
• Prodajem kazan od inoksa za proizvodwu svih konditorskih proizvoda, tel. 626-879, 063/841-23-65
• ^uvala bih ku}u i odr`avala
oku}nicu u Sr.Mitrovici tel.
061/654-24-56 ?vati od 18-20 ~asova
• Negovala bih stariju osobu ili ~uvala decu, tel. 063/759-60-47
• Dajem ~asove iz matematike za
u~enike osnovnih {kola, 639-183,
064/155-42-02
• Prodajem dve rashladne vitrine,
tel. 063/787-43-73, Dragan
• Prodajem lov.karabin CZ PAP u
kalibru 8h57 sa opti~kim ni{anom
bushneli elite 3200, uve}awe 5-9h12 sa
originalnim nosa~em, tel. 064/93888-08
• Kucam diplomske, seminarske radove i sve vrste tekstualnih sadr`aja po ceni od 40 din/stranica,
tel. 063/70-25-884
• Prodajem motornu testeru 2,2 ks
povoqno, tel. 060/367-16-03
• ^asovi nema~kog jezika za u~enike
osnovne {kole, tel. 625-904,
064/370-45-40
• ^asovi srpskog jezika i pomo} pri
u~ewu, tel. 625-904, 064/370-45-40
• Prodajem kopir strug za drvo, tel.
613-661
• Vaspita~ i apsolvent U~iteqskog
fakulteta sa aktivnim znawem engleskog jezika, otac jednog deteta,
~uvao bi dvoje dece od 3 – 7 godina,
prevoz obezbe|en, tel. 617-413,
060/345-33-10
• Spremam po ku}ama, tel. 621-615
• Prodajem lova~ki karabin 7h64 i
lova~ku pu{ku 12/12, lice sa dozvolom, tel. 631-972
• Prodajem ogrevno drvo u autoprikolici, se~eno, cepano, dove`eno
ku}i, cena 2000 din. tel. 064/137-0408
• Prodajem spravu za ve`bawe – leg
magic, 063/562-091
• Prodajem briketirnicu, dvosmernu 250 kg na ~as, su{aru, gorionik i
ciklon, tel. 064/685-66-77, 063/19229-26
• Dajem ~asove matematike, osnovcima, sredwo{kolcima i studentima, tel. 670-776, 064/965-22-87
• ^uvala bih starije osobe, tel.
064/162-29-04
• Ugradwa gipsanih plo~a (pregradni zidovi, spu{teni plafoni) i
ugradwa laminatnih podova, tel.
651-804, 651–154, 060/75-35-753
• Mawu ma{inu za rezawe kamena
prodajem, pogodno za teracere i kamenorezce, tel. 640-134, 063/72-50542
• Snimawe i fotografisawe va{ih
sve~anosti, digitalnom opremom po
najpovoqnijim
uslovima,
tel.
063/527-657
• Prodajem povoqno novu poluautomatsku lepilicu za kese (pra{kasti
proizvodi) tel. 064/32-22-537
• Prodajem opremu za proizvodwu
hladno ce|enih uqa, suncokret, bundeva, repica, tel. 011/80-75-341,
063/184-10-26
• Prodajem pentu, moravinu prskalicu od 100 l , tel. 064/16-84-652
• Prodajem stolarsku presu, tel.
625-413
Dana, 23. oktobra 2010. godine u 76. godini `ivota preminula je na{a draga
Vinka Blagojevi}
1935 – 2010
O`alo{}eni: suprug Stanislav, sinovi @ivojin i An|elko,
}erka Desa, snaje Milena i Rada, zet Mom~ilo, unu~ad Sa{a,
Stefan, Bojan, Ivana i Nemawa,
brat Qubo, sestra Dragiwa i
ostala rodbina i prijateqi
Dana, 22. oktobra 2010. godine u 82. godini `ivota preminula je na{a draga
Natalija Aran|elovi}
1928 – 2010
O`alo{}eni rodbina i prijateqi
Dana, 19. oktobra 2010. godine u 69. godini `ivota preminula je na{a draga
Petra Kuzmanovska
1941 – 2010
O`alo{}eni: }erke Mirjana
i Qiqana sa porodicama i
ostala rodbina i prijateqi
Dana, 18. oktobra 2010. godine u 59. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 18. oktobra 2010. godine u 75. godini `ivota preminula je na{a draga
Irina Ratkovi}
Qubica Kosti}
1951 – 2010
O`alo{}eni: }erka Jelena,
suprug Radoslav, sestra Cica sa
porodicom, sestri~ina Radmila
sa porodicom, svekrva Lela i
ostala rodbina i prijateqi
M novine
1935 – 2010
O`alo{}eni: suprug Nedeqko, sin Slavko, snaja Spomenka, unuci i ostala rodbina i
prijateqi
27. oktobar 2010.
Dana, 22. oktobra 2010. godine u 29. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 21. oktobra 2010. godine u 73. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Bojan \or|evi}
Prvoslav Sretenovi}
1981 – 2010
O`alo{}eni: majka Kovinka,
supruga Sne`ana, }erka Na|a,
sestre Mirjana i Zorica sa porodicama i ostala rodbina i
prijateqi
1937 – 2010
O`alo{}eni: supruga Slobodanka, sin Dragan sa porodicom, }erke Dragana i Svetlana
sa porodicama, sestra Ivanka
sa porodicom i ostala rodbina
i prijateqi
Dana, 24. oktobra 2010. godine u 80. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 20. oktobra 2010. godine u 68. godini `ivota preminuo je na{ dragi
IN MEMORIAM
Jagoda Kravi}
Ilija ^uli}
Milo{ [uman
1942 – 2010
O`alo{}eni: }erka Jadranka, zet Andrija, bra}a, sestra i
ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: sinovi Mladen
i Slobodan sa porodicama, sestre Staka i Milica, bra}a Mirko i Milorad sa porodicama i
ostala rodbina i prijateqi
Dana, 24. oktobra 2010. godine u 68. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 22. oktobra 2010. godine u 55. godini `ivota preminuo je na{ dragi
1930 – 2010
novinar
(15.4.1947 - 23.10.2010)
Jagoda Kravi} nas je napustila u zoru, 23. oktobra u svojoj 64. godini, posle duge i te{ke bolesti.
Najve}i deo svog `ivota provela je u Radio Sremu u Rumi. Od
samog wegovog osnivawa razvijala se i sazrevala u wemu i sa
wim. Bila je glavni i odgovorni urednik, urednik brojnih emisija koje su, upravo zahvaquju}i woj, lako nalazile put do svojih
slu{alaca. Wen glas i ona sama za mnoge su bili sinonim za Radio Srem. Za svoje novinarsko ume}e dobila je i brojna priznawa
na takmi~ewima kako za informativne emisije, tako i reporta`e
ili emisije za najmla|e i to u konkurenciji sa kolegama iz znatno
ve}ih redakcija. Mnogi od nas smo svoja prva novinarska znawa i
ve{tine nau~ili rade}i uz wu i u~e}i od we.
Zato, ako ka`u da neko `ivi dok `ivi se}awe na wega, na{a koleginica Jagoda Kravi} }e jo{ dugo `iveti sa nama i u nama.
Smiqa Xakula
Dana, 19. oktobra 2010. godine u 59. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 15. oktobra 2010. godine u 55. godini `ivota preminuo je na{ dragi
\oko Zeki}
1951 – 2010
Qubodrag Stankovi}
1942 – 2010
@ivoslav Brodi}
O`alo{}eni: majka Stojana,
otac Bo`idar, supruga Slobodanka, sin Darko, }erka Silvana sa porodicom i ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: supruga Dragica, }erka Jelena, sin Petar sa
porodicom i ostala rodbina i
prijateqi
O`alo{}eni: porodica i
ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: porodica Popovi} i ostala rodbina i prijateqi
Dana, 18. oktobra 2010. godine u 81. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 23. oktobra 2010. godine u 69. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 17. oktobra 2010. godine u 33. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 19. oktobra 2010. godine u 88. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dragoqub Romandi}
1929 – 2010
O`alo{}eni: supruga Dragica, sin Rodoqub sa porodicom,
}erka Kosana sa porodicom i
ostala rodbina i prijateqi
27. oktobar 2010.
1955 – 2010
Borislav Popovi}
1955 – 2010
Sava Stanojevi}
1942 – 2010
O`alo{}eni: supruga Zinaida, brat Slobodan sa porodicom, sinovi Aleksandar i Darko, snaja Danijela, unu~ad Vladimir, Tatjana i Aleksandra i
ostala rodbina i prijateqi
\or|e Kosti}
1977 – 2010
O`alo{}eni: majka Milosavka, brat Tomislav sa porodicom i ostala rodbina i prijateqi
M novine
Ilija Veliki
1923 – 2010
O`alo{}eni: supruga Zora,
sin Stevan, }erka Nevena, snaja Jovanka, brat Miron sa porodicom, unu~ad Mihajlo, Danijela, Zorica, Bo{ko, Nenad i
ostala rodbina i prijateqi
Strana 33.
Nedeqna
prognoza
vremena
Min. 2
Maks. 7
Ki{a
^etvrtak 28. oktobar
Min. 2
Maks. 7
Pquskovi
Petak 29. oktobar
Min. 3
Maks. 8
Mestimi~no
obla~no
u Sremskoj Mitrovici
6. novembra 2010. godine
organizuje promociju kwige
Borisa Fajfri}a
Stari grbovi Srema
O kwizi }e govoriti
prof. dr. Marko Atlagi},
recenzent
Subota 30. oktobar
Min. 4
Maks. 13
Mestimi~no
obla~no
Nedeqa 31. oktobar
Min. 7
Maks. 14
Sun~ano
Ponedeqak 1. novembar
Min. 7
Maks. 14
Sun~ano
Utorak 2. novembar
Min. 6
Maks. 12
Sun~ano
Sve~ana sala
Muzeja Srema
6. novembar u 18 ~asova
www.m-novine.com
[email protected]
* Osniva~ i izdava~ NIP "Mitrova~ke novine" d.o.o Sremska Mitrovica, Kraqa Petra I broj 9. Odgovorni urednik Svetlana Cucani} * telefon /faks 022/ 611-556 * e-mail: [email protected] i [email protected] * teku}i ra~un: 335-13635-87, Razvojna banka Vojvodine, filijala Sremska Mitrovica * cena primerka
30 dinara. Godi{wa pretplata 1.560 dinara, polugodi{wa 780 dinara, tromese~na 390 (+ptt
tro{kovi) * [tampa: [tamparija Forum, Vojvode Mi{i}a br. 1, Novi Sad * Nenaru~eni tekstovi i fotografije se ne vra}aju.
34. Strana
M novine
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana Cucani}. - God. 1,
br. 1 (2001) - . – Sremska Mitrovica : Mitrova~ke
novine,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 165382407
27. oktobar 2010.
CMYK
CMYK
Sreda 27. oktobar
Muzej Srema
STARE RAZGLEDNICE
1
Most
preko
[idine
P
reko [idine nikada nije bilo velikih mostova,
a do sredine pedesetih godina pro{log veka bilo ih je nekoliko od kamena, uz nekoliko drvenih. Betonski most (koji danas postoji) i koji vodi ka
Gibarcu, sagra|en je tek krajem pedesetih godina, do tada tu je bio most od cigala.
Treba obratiti pa`wu na ovaj mosti} u prvom planu.
Preko potoka vodilo je nekoliko ovakvih improvizovanih mostova, dve grede i preko wih pribijene daske.
(Slika 1.)
Na slici iz tridesetih godina pro{loga veka, ovaj se
most vidi mnogo boqe. Most je veoma uzdignut u odnosu
na put tako da je jasno kako je u vreme poplave 1954 godine ovaj most, kao i ostali, mogao str{ati iznad vode.
Tokom rata preko ovog mosta su prelazili tenkovi pa je
tako propao da je morao biti sru{en. Stoga je jedno vreme most bio drven, veoma slab, ne ba{ veliki i tu su
mogla pro}i tek poneka zapre`na kola. (Slika 2.)
Centar [ida
1
N
a prvoj fotografiji je centar [ida, negde
oko Prvog svetskog rata. U prvom planu je
kafana kod ”Rajha”. To je bilo omiqeno mesto gde su se pravili politi~ki mitinzi. Tu je
svoje mitinge ~esto prire|ivao Vitomir Kora}. U
pozadini, ku}a na sprat, vidi se zgrada Po{tanske {tedionice. Obratite pa`wu na ode}u u kojoj
su [i|ani. Iako tu mnogo onih koji su obu~eni u
gradsku no{wu, vidi se nekoliko onih koji su obu~eno i bele ”ga}e”.
Na drugoj slici Po{tanska {tedionica se vidi
mnogo boqe, do we desno je kafana kod ”Rajha”,
vidi se tek jedan prozor.
Tre}a slika je direktno pred kafanom “Kod
Rajha”. Prakti~no ovo je produ`etak prve slike.
CMYK
@eqko Fajfri}
Download

za sajt.qxd