1+2+3+4+5+ TV inspiracija
15.
uvodnik
4
Dragi prijatelji, uvaženi gosti
Dear friends, honourable guests,
U ime Meunarodnog TV festivala Bar, grada Bara kao domaÊina i
liËno ime, želim vam iskrenu dobrodošlicu na petanesto, jubilarno,
okupljanje poklonika televizijskog stvaralštva.
On the behalf of the International TV Festival Bar, the municipality
of Bar as a host, and myself, I wish you a warm welcome to the
fifteenth jubilee gathering of the television devotees.
Sa radošÊu mozemo konstatovati da se Meunarodni TV festival
Bar, kroz petnaest godina, u potpunosti profilisao i zauzeo priznato mjesto na svjetskoj festivalskoj mapi.
We can state with joy that the International TV Festival in Bar, in
the course of fifteen years, has completely developed its identity
and has taken a recognised place on the world festival map.
U prilog ovome, govori i Ëinjenica da su se ove godine na barski
festival prijavile 52 zemlje, sa 227 programa, iz više od 140 produkcijskih i televizijskih kuÊa sa svih meridijana.
The fact supporting this is that 52 countries with 227 programmes,
from more than 140 productions and televisions have applied to
the Bar Festival from all quarters of the world.
Sasvim je sigurno da su dosadašnji uËesnici, svako na svoj osoben
naËin, dali znaËajan doprinos stvaranju ove najveÊe smotre televizijskog stvaralaštva na prostorima jugoistoËne Evrope. Bez njih i
njihovog autorskog opusa, koji je uvijek nudio ideju više, drugaËiji
pogled, korak naprijed, ni ovaj Festival ne bi bio to što jeste - zato
im se ovom prilikom iskreno zahvaljujem.
The former attendees, each one in their own way, have surely given
an important contribution to the creating of the biggest television
spectacle in the region of Southeast Europe. Without them and
their authorial opus, which has always offered one more idea, a different view, a step forward, this Festival would not be what it has
been - therefore, I take this opportunity to sincerely thank them.
Obilježavanje jubileja Festivala ne bi bilo moguÊe bez entuzijazma
ljudi koji su davne 1995. godine vjerovali u drugaËiju misiju televizije, od one koja je bila aktuelna tada na prostorima Balkana,
koji su vjerovali u ideju meusobnog razumijevanja i stvaralaËkog
dijaloga televizijskih autora iz razliËitih dijelova svijeta - iskreno
vam hvala za predanost i entuzijazam kojim ste ustanovili i vodili
Festival u njegovim prvim godinama.
Celebrating the Jubilee Festival would not be possible without the
enthusiasm of the people who, back in 1995, believed in a different
mission of the television from the one which had been current in
the Balkans region at that time, who believed in an idea of mutual
understanding and creative dialogue of the television authors from
all over the world - sincerely thank you for devotion and enthusiasm
with which you have established and led the Festival in its first years.
U festivalskim danima koji su pred nama, uslijediÊe nova poznanstva i druženja, ali Êe se, isto tako ponovo rado okupiti i “stari”
prijatelji. U društvu dobrih ideja i jedinstvene porodice televizijskih
poklonika, okupljenim ljubiteljima medija, komunikacije, produkcije, filma i filmske umjetnosti želim lijepe i plodonosne trenutke.
In the following days of the Festival, new acquaintances and contacts will follow, but also the „old“ friends will be gladly gathered. In
the company of good ideas and the distinguished family of television devotees, I wish beautiful and fruitful moments to the gathered
media, communication, production, film and film arts admirers.
Ljiljana –ininoviÊ
izvršna direktorka
Ljiljana –ininoviÊ
Executive Director
5
TV FESTIVAL BAR - POSLIJE 15 GODINA
PRIBLIŽAVA LI SE PUNOLJTSTVU, ILI JE VE∆ U FAZI ZRELOSTI
Odgovor naslovu zavisi od toga koliko ko oËekuje od medijske manifestacije respektabilnog dometa i velikih moguÊnosti za medijsku
scenu Crne Gore, Region, pa i šire. Rodjen u vrijeme nemira i ratova na prostoru bivše Jugoslavije ( u jesen 1994-te donesena odluka o formiranju, prvi Festival održan u maju 1995-te ), u zaglavlju
svojih osnivaËkih akata, Statutu i Programu, napisano je da mu je
cilj saradnja medju medijima i podsticaj saradnje medju narodima
i državama. Bilo je to i vrijeme sankcija prema Srbiji i Crnoj Gori,
pa, pošto nije funkcionisao ni poštanski saobraÊaj, neoËekivano veliki broj televizija iz evropskih zemalja, po našem upustvu slali su
kasete sa programima na adresu prijateljske TV Skopje, koja ih je
nekoliko dana prije poËetka automobilom proslijedila do direkciji
Festivala u Bar. Tada je i Bar bio u sankcijama unutar Crne Gore
kao opština koja je bila opozicija ratu. U lokalnoj sredini, ipak imao
je punu podršku, prije svih od TuristiËke organizacije kao nominalnog osnivaËa, zatim od Skupštine opštine, Kulturnog centra, Radio
Bara, Zavoda za izgradnju Bara, Primorke Bar, HTP „Korali“ i drugih.
Dogaaji su mu išli na ruku, pa je ubrzo priznat i u svojoj Republici,
a sticao je sve veÊi ugled na medjunarodnom planu.
Prošao je i prirodan period oscilacija da bi došlo do njegove stabilizacije 2000- te, kada mu je definisan status Nevladine organizacije
a osnivaËi preuzeli brigu o daljem razvoju ove manifestacije. Uslovi
su se donekle poboljšali, ali i dalje to nije bilo ni približno potrebama i znaËaju Festivala za crnogorsku sredinu. KljuËni iskorak
naËinjen je prije dvije godine kada je Ministarstvo kulture, sporta
i Medija Vlade Crne Gore uvrstilo Festival u institucije od posebnog nacionalnog znaËaja. Opština Bar i prije toga pokazala je punu
spremnost da podrži dalji razvoj Festivala. Nije, nažalost dovoljno
definisan odnos TV medija u Crnoj Gori, koji bi mogli da imaju veliku programsku i profesionalnu korist od manifestacija koja na
njihovom pragu nudi kreativna iskustva velikih (i malih) televizija
Evrope, pa i šire.
Kako dalje i bolje - to je logiËno pitanje u svakom ozbiljnom poslu.
Novo vrijeme, okolnosti i potrebe, posebno u Regionu, pretpostav6
ke su da se uradi redefinicija Festivala. I programska, i organizaciona, i statusna, te da se stvore još bolji uslovi za dalji razvoj ove
manifestacije. U tome bi pomogao primjer iz 2001. i 2002, kada
je Festival organizovao Susrete televizija sa EX-YU prostora, kojom
prilikom su prvi put poslije rata razgovarali o saradnji najviši predstavnici državnih, odnosno javnih televizija. InaËe, veÊ duže postoji
ideja da se razni sadržaji Festivala (nekolike manifestacije) organizuju u toku godine, a da oktobarska smotra bude kruna godišnje
djelatnosti.
Šta unijeti novo i kako to realizovati, kljuËno je pitanje na koje
valjan odgovor zavisi od mnogih Ëinilaca u Crnoj Gori. »eka se, u
poboljšanim uslovima, i na osnovu svih parametara, moguÊnosti
i nadasve potreba novi bitan iskorak Meunarodnog televizijskog
festivala Bar. U sveËarskim okolnostima uz njegov 15. rodjendan,
kao sauËesnik u nastajanju i u jednom periodu njegovog razvoju,
to mu od srca želim.
Pero RadoviÊ
televizijski autor,
(prim.red. - inicijator osnivanja Festivala i prvi direktor)
7
THE TV FESTIVAL IN BAR- AFTER 15 YEARS
IS IT APPROACHING ITS MATURITY OR IT HAS ALREADY BEEN IN
THE MATURITY PHASE
The response to the title depends on how much one expects from
the media manifestation of the respectable range and huge possibilities for the media scene of Montenegro, the Region, and beyond.
Born in time of tumults and wars in the area of ex-Yugoslavia (in
the autumn of 1994 the decision on forming was made, the first
Festival was held in May 1995), in the headings of its founding
acts, the Statute and the Programme, there has been written that
its objective is the cooperation among the media and the encouragement for the cooperation among people and countries. It was
also in time of sanctions on Serbia and Montenegro, thus, since the
postal delivery was not functioning, unexpectedly large number of
televisions from the European countries were sending the cassettes
with programmes, following our instructions, to the address of the
friendly TV Skopje, which had sent them by car to the Festival Directorate in Bar several days before the Festival started. Back then,
Bar was also under sanctions within Montenegro as a municipality
being an opposition to the war. However, it had a complete support
in the municipal area, first of all from the Tourist Organisation as
a nominal founder, then from the County Assembly, the Cultural
Centre, Radio Bar, the Bureau of Development of Bar, Primorka Bar,
HTP „Korali“ and many more.
The events began going its way, so it has been soon acknowledged
in its own Republic, and it has gained ever growing respect on the
international scene.
The natural period of fluctuation passed, so that the stabilization
came in 2000, when it defined its status as a Non-Governmental
Organisation and the founders took over the care on further development of this manifestation. The conditions improved to certain
extent, but it still was not even close to the needs and importance
of the Festival for the Montenegrin milieu. The key step forward
was made two years ago when the Ministry of Culture, Sports and
Media of the Government of Montenegro listed the Festival as an
institution of a fundamental national interest. The municipality
8
of Bar had shown the complete readiness before that to support
further development of the Festival. Unfortunately, the TV media
relations in Montenegro have not been clearly defined, they could
have huge professional and programme benefits from the manifestation offering the creative experiences at their door, of the big
(and small) televisions of Europe, and beyond.
How to go further and be better - that is a logical question in every
serious work.
New times, circumstances and needs, especially in the Region - all
are the assumptions to redefine the Festival. The redefinition of the
programme, of the organisation, of the status, and also making
better conditions for further development of this manifestation.
The examples from 2001 and 2001 can help with that, when the
Festival organised the Meetings of the Televisions from ex-Yugoslav countries. It was the first time after the war that the most
high-ranked representatives of the national and public televisions
respectively spoke about the cooperation. Furthermore, there has
been an idea for a long time to organise various events of the Festival (several manifestations) throughout the year, and that the
October event should be the crown of the year-long activities.
What to bring new and to realise it -it is the key question to which
a good answer depends on many factors in Montenegro. In the
improved conditions, and based on all the parameters, possibilities and, above all, needs, a new important step forward of the
International TV Festival Bar has been waited. Under the festive
circumstances, along with its 15th anniversary, as the collaborator
in its founding and in one period of its development, I wish this
with all my heart.
Pero RadoviÊ,
television author
(note: the initiator of the Festival and the first TV Festival director)
9
10
Još uvijek se dobro sjeÊam kada sam 2000.godine po prvi put uËestovao u debati na Barskom Televizijskom Festivalu : nekoliko profesionalaca sa Balkana je oštro diskutovalo o priznavanju njihovog
ponovo pronaenog nacionalnog identiteta odmah po raspadu
Jugoslavije. Tenzije su narasle, ali su se odmah stišale zbog našeg
zajedniËkog cilja da koristimo televiziju kao sredstvo uzajamnog
znanja, dijaloga i mira. Televizija se Ëesto koristi kao okvir za širenje propagande, ali bi trebalo da bude naËin kojim bi se doseglo
do raznih zemalja i drugih kultura. Tokom Barskog Festivala sam
podržao ovu ideju, koja je, iz godine u godinu, postajala realnost.
Upoznao sam mnogo poznatih profesionalaca sa raznih kontinenata, koji su imali moguÊnost da prijave programe o svojim tradicijama i obiËajima. Po mom mišljenju, Crna Gora danas postaje
“televizijska raskrsnica nacionalnih kultura” u zemljama u nastajanju, zahvaljujuÊi znaËajnoj ulozi koju je odigrao Internacionalni
Filmski Festival u Baru.
I still greatly remember when in 2000 I took part in a debate for
my very first time in the Bar Television Festival: some professionals
from the Balkans were discussing harshly on the recognition of
their newly found national identity right after the splitting up of
the Yugoslav Federation. Tensions emerged, but were immediately
eased due to our shared aim to use television as a means of mutual knowledge, dialogue and peace. Television is often used as a
scope for diffusing propaganda but it should be a way to reach out
to various countries and other cultures. During the Bar Festival I
welcomed this idea, which year after year has become a reality. I
met many high profile professionals coming from different continents who had the opportunity to submit programmes about their
traditions and customs . In my opinion, Montenegro at present has
become a “television crossroad of national cultures” in emerging
countries, thanks to the significant role played by the International
Television Bar Festival.
Antonio Bruni
Antonio Bruni
11
SreÊa prati hrabre.
Fortune favours the bold.
Te1996. godine sve je bilo nestabilno - politiËka situacija rovita, ekonomske prilike klimave, medijska scena uzdrmana. Samo je Pero RadoviÊ
Ëvrsto bio uveren da upravo tada treba osnovati novi meunarodni televizijski festival. Podršku je pronašao u gradu Baru, Radio televiziji Crne
Gore i grupi saradnika i prijatelja koji su bili željni izazova.
Everything was unstable back in 1996- the political situation was raw,
the economic conditions were loose, the media scene was shaken. Only
Petar RadoviÊ was firmly convinced that it was exactly the right time to
establish a new international television festival. He found support in the
town of Bar, in the Radio Television of Montenegro and in a group of
collaborators and friends, who wanted challenges.
hat was happening in the meanwhile, with rises but also with occasional stagnation and crisis, has confirmed that the idea has been a good one, the expectation justified, and the investment valuable both of effort and of money.
A decade ago, the Festival was wandering a bit in its conception, as if it
didn’t matter anymore about the quality of the competitive programme.
However, thanks to the proficiency of the selector and the jury, it has
never transgressed in terms of awarding with which it has sent the message about the spectacle, where the undeniable media values has been
recognized and acknowledged.
By the time, the number of the festival categories has been boiled down
to the reasonable extent and it has been defined as a place for the presentation of documentarism (to which, in a broader sense, also belong
the ecology and tourism programmes) and of feature drama programmes.
The so-called side events, which add to the substantial profusion of the
Festival and increase its importance, have always been in the wide range
- from the professional counseling and discussions, the artist’s portrayal,
the book promotions, the exhibitions, to the creative and masterly workshops for the future television professionals from the region.
That regional tone of the Festival, with respect for the participants from
all five continents and a constantly increasing number of participating
countries, is a special value of this television gathering. Since the national public RTV services haven’t been the only ones in the competitive
competition from the beginning, but also the private productions and the
independent authors, it has been a real and sustainable climate for spontaneous, straightforward and cooperative communicating, which this
formerly common national, economic and cultural region badly needed.
Today’s looks of the Festival’s centre of the hotel “Princess” symbolically
testifies on how the Festival has been improving through years, how it
was been embellished, modernized and professionalized in relation with
the first gathering in the hotel “Topolica”. The diligent team of mostly
young people is surrounding Ms Ljiljana –­ininoviÊ now and they accomplish with their knowledge, devotion and hospitality what is the principal
benefit for the hosts: making their good reputation recognisable far away.
Ono što se dogaalo u meuvremenu, sa usponima ali i povremenim zastojima i krizama, potvrdilo je da je ideja bila dobra, oÊekivanje opravdano, a ulaganje vredno i truda i novca.
Pre deceniju ipo festival je pomalo lutao u koncepciji, kao da mu je vise bilo stalo do kvantiteta nego kvaliteta takmiËarskog programa. Ali
se, zahvaljujuÊi struËnosti selektora i žirija, nikad nije ogrešio u pogledu
nagraivanja i time je slao poruku o smotri na kojoj se uoËavaju i priznaju
nesumnjive medijske vrednosti.
Vremenom se broj festivalskih kategorija sveo na razumnu meru i profiilisao kao mesto za prikazivanje dokumentarizma (u koji u širem smislu spadaju i emisije iz ekologije i turizma) i igranih dramskih programa. Takozvani
prateÊi dogaaji, koji festivalu pridodaju sadržajno bogatstvo i pojaËavaju
mu znaËaj, oduvek su bili u širokom rasponu - od struËnih savetovanja i
diskusija, preko portreta umetnika, promocija knjiga, izložbi, do kretaivnih i
majstorskih radionica za buduÊe televizijske profesionalce iz regiona.
Ta regionalna nota festivala, uz sve poštovanje za uËesnike sa svih pet
kontinenata i stalno rastuÊi broj ukjljuËenih zemalja, posebna je vrednost
ovog televizijskog okupljanja. S obzirom da se u takmiËarskoj konkurenciji
od poËetka ne samo nacionalni javni RTV servisi nego i privatne producentske kuÊe pa i samostalni autori, stvarna je i održiva pogodna klima za
neposredno, spontano i kolegijalno komuniciranje toliko potrebno ovom
nekad zajedniËkom državnom privrednom i kulturnom prostoru.
Današnji izgled festivalskog središta hotela “Princess”, simboliËno svedoËi
o tome kako je ceo festival tokom godina napredovao, kako se ulepšavao,
modernizovao i profesionalizovao u odnosu na prvo okupljanje u hotelu
“Topolica”. Vredna ekipa mahom mladih ljudi okružuje sada gospou Ljiljanu
–ininoviÊ i svojim znanjem, predanošÊu i gostoprimstvom postiže ono što
je najveÊa korist za domaÊine: da se dobar glas o njima širi nadaleko.
12
Branka OtaševiÊ
Branka OtaševiÊ
13
Kada sam, tamo negdje uoËi njegovog 10-tog roendana i osobno
došao u Bar na TV Festival, ušao sam u hotel gdje se održava s pomalo pomiješanim osjeÊajima. Sam festival nije mi bio nepoznat,
godinama sam veÊ kao koordinator HRT za medjunarodne festivale
i suradjivao s Barom, slao našu produkciju, nastojeÊi popuniti sve
kategorije. Ono što je, na neki naËin prevagnulo u mojoj odluci da
i sam dodjem bila je vrlo oËita iskrena želja vodstva festivala za
suradnjom i stalna spremnost na nju. Doima se to kao nešto normalno, ali moje dugogodišnje iskustvo u tom dijelu posla ukazivalo
mi je na to da ljudi angažirani oko organizacije nekog festivala to
doživljavaju kao „sezonski“ posao, onako kao u turizmu. Ovdje to
nije bio sluÊaj, jer su glavni organizatori upravo živjeli za taj godišnji dogaaj.
Kažem, pomiješanih sam osjeÊaja ušao u hotel, jer to me iskustvo
takoer podsjeÊalo da sustav organizacije (da budem malo pristran!) u ovoj regiji i nije baš uvijek uspješan! To se pomalo rastopilo, jer su entuzijazam i želja za uspjehom svih ukljuËenih u organizaciju ubrzo doveli do toga da u svojim razmišljanjima doem do
iste one toËke do koje su svojevremeno došli i inicijatori pokretanja
festivala.
Vrativši, se u mislima, unatrag na same poËetke, moram reÊi da je
upravo tada trebalo politiËke hrabrosti i profesionalne vizije da bi
se uËinilo ono što Meunarodni TV Festival Bar danas jest. Zamisao
da se, netom završeni ratovi na podruËju bivše zajedniËke države,
te još uvijek neriješeni odnosi država u nastajanju na tom istom
podruËju prevladaju pružanjem moguÊnosti da se TV profesionalci
dobre volje s tog istog podruËja (ali i šire) nau na jednom mjestu
i na jednom festivalu „odmjere“ svoje snage, bila je vrijedna svake
pohvale. Za poznavatelje je skoro i nepotrebno reÊi da je svako takvo okupljanje bila prilika za brojne razgovore i diskusije. Osobno
sam to iskusio u brojnim kontaktima, no još je više sve to doprinijelo jaËanjem suradnje, jer smo se tako upoznavali s nekim drugim,
novim poticajima suradnje, pa tako i konkretnim sudjelovanjem na
nekim drugim, pa i novim festivalima.
Iako ne okuplja brojnu publiku (direktno) TV Festival Bar otišao je
veliki korak dalje u zamisli da se program Festivala gleda preko
domaÊe (gradske) TV mreže, dakle da ga mogu pratiti najširi slojevi
stanovništva.
14
Politika organizatora Festivala da inzistira na meunarodnom segmentu ove manifestacije uvijek je, po mojem mišljenju bila dobra
politika, osobito u vrijeme nastajanja crnogorske nove državnosti.
Pritom moram naglasiti da je takvo pozicioniranje vodstva festivala imalo i pozitivnog odraza na izbor Ëlanova žirija, koji se uvijek
sastoji od veÊinskog dijela gostiju iz inozemstva. Mislim da je time
u velikoj mjeri izbjegnuta opasnost od bilo kakve kritike usmjerene
na moguÊe nepravilnosti u radu, ili drugim rijeËima neobjektivnosti. Ako se tome pridoda Ëvrst stav vodstva da se ni na koji naËin
ne miješa u odluke žirija, onda je ono postupalo na najbolji moguÊi
naËin i to je za svaku pohvalu, jer se neki TV festivali u svijetu ne
mogu pohvaliti takvom principijelnošÊu.
PišuÊi ove retke, sa zadovoljstvom se, dakle osvrÊem unatrag i
prisjeÊam brojnih zanimljivih detalja iz veÊ spomenutih susreta, no,
nekako ponajveÊe mi zadovoljstvo pruža nagrada Festivala u obliku
Povelje kojom me se naziva Prijateljem Festivala. Suprotno, možda
nekim razmišljanjima, ovo, zapravo profesionalno priznanje došlo
je u vjerovatno pravom trenutku, ali i s velikim znakom upozorenja. Profesionalnost, nije, naime rijeË, a još manje pojam s kojim se
poigrava. U prvi mah, može se pomisliti da to pruža neke neograniËene moguÊnosti privilegija (koje li Ëeste rijeËi i još ËešÊe upotrebe!), no ja sam to doživio, najprije kao priznanje, a istodobno kao
obavezu s pozivom na objektivnost. Ma koliko me možda ponekad i
privlaËila moguÊnost kritike, no, kada je bilo i toga, bila je izreËena
(napisana) u najboljoj, dakle prijateljskoj najmjeri.
U zakjuËku, uz najljepše Ëestitke lijepoj godišnjici, još samo to da
se nadam kako slijede najljepše godine ovom Festivalu, koji poput
nekog svjetionika u ovom dijelu svijeta na prepoznatljiv naËin odašilje svoje poruke i one koji ih hvataju upuÊuje u pravom smjeru.
Vladimir Špicer
Umirovljeni novinar HRT
15
When I personally went to Bar to the TV Festival on the eve of
their 10th anniversary, I entered the hotel where it was held with
slightly mixed feelings. The Festival wasn’t unfamiliar to me, I had
been cooperating with Bar for years as a coordinator for the international festivals for the HRT (Croatian Radio-Television), sending
our production, trying to fill in all the categories. What had, in a
certain way, prevailed over my decision to come alone, was an obvious, sincere wish of the Festival direction for cooperation and a
constant readiness for it. It seems that it is something normal, but
my long experience in that part of the work has pointed out to me
that the people, involved in an organization of a festival, feel it as a
seasonal job, like in tourism. That wasn’t the case here, because the
main organisers actually were living for that annual event.
As I have said, I entered the hotel with mixed feelings, because
experience was also reminding me that composition of organization (to be a bit biased!) in this region had not always been successful! That melted a bit, because the enthusiasm and the desire for
success of all the involved in the organization soon brought to the
fact that I also came to the same point in my thoughts to which the
initiators of the initiation of the Festival had formerly come.
Having gone back to the very beginnings of it in my mind, I have
to say that it was exactly then, when the political courage and professional vision were needed in order to create what the International TV Festival has been today. The conception of prevailing just
finished wars on the territory of the former country and still unsolved relationships of the emerging countries on the same territory
by giving the opportunity to the TV professionals from the exact
same region (and beyond) to be in one place and to „test“ their
strength, was really praiseworthy. It is almost unnecessary to say
to the experts that every similar opportunity has been a chance for
various conversations and discussions. I have personally experienced that through various contacts, and all that has contributed to
the strengthening of the cooperation, because in that manner we
have been introduced to another new stimulus of cooperation, as
well as the specific participation in some other also new festivals.
16
Although it doesn’t gather copious audience (directly), the TV Festival Bar has gone a step further to enable watching the programme
of the Festival on the local (urban) TV network, so that the numerous residents can follow it.
The policy of the Festival organiser to insist on the international
segment of this manifestation has always been a good one, in my
opinion, especially in the time of emerging of the new Montenegrin
statehood. At the same time, I have to point out that the positioning of the Festival Direction has had the positive reflexion on the
election of the members of the jury, which mostly consists of the
majority of the foreign guests. By doing so, I think that the risk of
any criticism directed towards possible irregularities in work, or put
in other words - the lack of objectivity, has been greatly avoided. If
you put a firm attitude of the Direction not to interfere in the jury’s
decisions, then it has acted in the best possible way and that has
been highly commendable, because some of the TV festivals in the
world cannot boast of that kind of principle.
Writing these lines, I am going back with pleasure and recalling the
numerous interesting details from the mentioned encounters, but the
Festival Award in the form of the Charter calling me a Friend of the
Festival gives me the greatest pleasure. Contrary to some opinions,
in fact this professional recognition has probably come in the right
moment, but also with a big warning sign. Professionalism is not only
a word, even less a notion which one plays with. In the first place, one
can think that it offers some unlimited possibilities of privileges (what
a frequent word and even more frequent use!), but I have experienced
that, firstly as a recognition and at the same time as a commitment
with a call for objectivity. No matter how I have been sometimes even
attracted to the possibility of criticism, but when there it was, it has
been said (written) in the best friendly intention.
As a conclusion, with best wishes for a great anniversary, I would
like to say that I hope the most beautiful years for this Festival are
coming, which transmits its messages in its recognisable manner
like a lighthouse in this part of the world and directs those who
catch them in the right direction.
Vladimir Špicer
Retired journalist of the HRT
17
Važna kulturna poveznica
The Important Cultural Link
Tokom proteklih petnaest godina Meunarodni TV festival u Baru je, po
mom sudu, u potpunosti opravdao svoje postojanje, potvrdio valjanost
osnovne zamisli svojih osnivaËa i praktiËne sposobnosti svojih organizatora. U meuvremenu se oslobodio poËetniËkih slabosti i nerealnih ambicija, dobio profesionalno obliËje i prepoznatljivu programsku strukturu,
usavršio struËne timove koji ga opslužuju, proširio dobar glas o sebi, a
time i krug svojih uËesnika i poštovalaca.
During the last fifteen years, the International TV Festival in Bar, in my opinion, has completely justified its existence, approved the significance of the
main thought of its founders and the practical capability of its organisers.
In the meanwhile, it has freed itself from the beginner’s weaknesses and
unreal ambitions, gained the professional shape and the recognisable programme structure, improved the expert teams serving it, spread good voice
about itself, and thereby the circle of its participants and admirers.
Everything has started from the enthusiasm and in the beginning, as an
unpretentious spectacle of the TV arts of the regional countries, and in a
relatively short period of time the Festival has gained the international dimension and assured the deserved place in the world’s calendar of the TV
events. Soon it has become the place of creative meetings of the public
RTV services, commercial stations and independent productions from all
over the world; the meetings in which the large media systems can also
learn something from those to whom the television imagination has been
the strongest weapon and the only equipment. The selection of the total
television offer has become more diverse and richer over the years, and
the author’s writing has become a trademark of the TV presentation in Bar.
It is up to the cultural chroniclers to explore how the Adriatic tradition of
the international television gathering has been preserved. The TV festivals
in Portorose and Neum have been shut down and then the idea on a new
television associating, like a river surge, led by the Mediterranean call, has
emerged and established in Bar. In the beginning it might have seemed
that Bar had accepted its picturesque guest only for a short period of
time, but over time that companionship has become a long-term and an
unbreakable relationship. The Festival has quietly and naturally fitted into
the multi-layered cultural and multi-ethnical thread of the town.
Today, after fifteen years of the intensive pursuit for its own face, the
International Festival in Bar has reached the mature phase of its development, gained the status of an important media event and become an
important cultural string in the region and beyond. Therefore, its future
is becoming a huge obligation which is not involving self-complacency,
giving in to inertia, and especially, leaning on the routine because that
would lead to ossification and stagnation. Thus, one should always ask
himself: what to do if the Festival would be upgrading, refreshing its content and adapting to the dynamic technological changes in this media by
stepping bravely toward the world of digital television.
Sve je poËelo na entuzijazmu i, u zaËetku, kao nepretenciozna smotra tv
stvaralaštva zemalja iz okruženja da bi za relativno kratko vrijeme Festival
dobio internacionalnu dimenziju i osigurao zasluženo mjesto u svjetskom
kalendaru tv dogaanja. Vrlo brzo je postao mjesto stvaralaËkog susretanja javnih rtv servisa, komercijalnih stanica i nezavisnih produkcija iz
svih krajeva svijeta; susretanja u kome i veliki medijski sistemi imaju šta
nauËiti od onih kojima je televizijska imaginacija najjaËe oružje i jedina
oprema. Lepeza ukupne televizijske ponude iz godine u godinu postajala
je sve raznovrsnija i bogatija, a autorski rukopis zaštitni znak barskog tv
predstavljanja.
Kulturnim hroniËarima ostaje da istraže kako se oËuvala jadranska tradicija meunarodnog televizijskog okupljanja. TV festivali u Portorožu i
Neumu su se ugasili da bi se ideja o novom televizijskom druženju poput rijeke ponornice, voena mediteranskim zovom, pojavila i etablirala
u Baru. U poËetku je možda izgledalo da je Bar primio samo na konak
svog živopisnog gosta, ali se vremenom to druženje pretvorilo u trajnu i
neraskidivu vezu. Festival se tiho i prirodno uklopio u slojevitu kulturnu i
multietniËku potku grada.
Danas, nakon petnaest godina intenzivnog traganja za vlastitim likom
meunarodni Festival u Baru je dospio u zrelu fazu razvoja, stekao status
važnog medijskog dogaaja i postao važna kulturna poveznica u regionu i znatno šire. Upravo zbog toga, njegova buduÊnost postaje velika
obaveza koja iskljuËuje samozadovoljstvo, prepuštanje inerciji i, posebno,
oslanjanje na rutinu jer bi to vodilo okoštavanju i stagnaciji. Stoga se treba stalno iznova pitati: šta Ëiniti kako bi se Festival dograivao, sadržinski
osvježavao i prilagoavao dinamiËnim tehnološkim promenama u ovom
mediju koraËajuÊi hrabro u susret svijetu digitalne televizije.
Rade BudaliÊ
18
Rade BudaliÊ
19
20
Selekciona komisija /
Selection committee
ALEKSANDAR BE»ANOVI∆ / CRNA GORA
ALEKSANDAR BE»ANOVI∆ / MONTENEGRO
Aleksandar BeËanoviÊ je roen 1971.
Filmski je kritiËar dnevnog lista Vijesti.
»lan je FIPRESCI - Meunarodnog udruženja filmskih kritiËara. Objavio je Ëetiri
knjige poezije: Ulisova daljina 1994.,
Jeste 1996., Ostava 1998., Mjesta u
pismu 2001. i knjigu proze OËekujem
što Êe iz svega proizaÊi 2005. Dobitnik
je nagrade Risto RatkoviÊ za najbolju knjigu poezije 2002. godine. Objavljivao brojne Ëlanke u Arsu, Plimi i drugim Ëasopisima sa
prostora bivše Jugoslavije. Objavio je knjigu Žanr u savremenom
filmu (2005). Njegovi tekstovi su zastupljeni i u sljedeÊim knjigama: 501 Movie Directors (2007), 501 Movie Stars (2007), 101
Horror Movies You Must See Before You Die (2009) i 101 Sci-Fi
Movies You Must See Before You Die (2009). Živi u Baru.
Aleksandar BeËanoviÊ was born in 1971. He is a film critic of the
daily newspaper Vijesti. He is a member of the FIPRESCI-the International Federation of Film Critics. He published four poetry
books : Ulysses’ Distance /1994/, It Is /1996/, Store-room /1998/,
Places in the Letter /2001/ and a prose book I’m Anticipating What
Will Come Out of Everything /2005/. He received the Risto Ratkovic
Award for the best poetry book in 2002. He has published numerous articles in the Ars, Plima, and other magazines from ex-Yugoslavia. He published the book Genre in the Contemporary Film“
/2005/. His texts have been presented in the following books: 501
Movie Directors (2007), 501 Movie Stars (2007), 101 Horror Movies You Must See Before You Die (2009) and 101 Sci-Fi Movies You
Must See Before You Die (2009). He lives in Bar.
VLADIMIR
22
PEROVI∆
(1955,
Cetinje) diplomirao je filmsku i TV režiju
na FDU u Beogradu. Dosad režirao
kreativne dokumentarce i povremeno
kratke igrane filmove. Filmovi su mu
prikazivani na svim kontinentima, na
velikom broju festivala, meu kojima su
najznaËajniji: Amsterdam, Barselona,
Berlin, Bilbao, Hamburg, Jihlava, Krakow,
Lajpcig, London, Madrid, Monpelje, Pariz, Rodos, Sarajevo, Šangaj,
Sankt Peterburg, Tampere, Trento, Trst, Ueska… Osvojio ukupno
60 nagrada. Predavao je na Akademiji umetnosti BK u Beogradu,
trenutno je profesor Dokumentarnog filma na FDU Cetinje. Bio je
Ëlan žirija više puta, u nekadašnjoj Jugoslaviji, u NjemaËkoj, Rusiji,
Iranu, Rumuniji. Živi u Beogradu, a snima i u Srbiji i u Crnoj Gori.
Odabrana filmografija: KuÊa ( 1989 ); Saga o Samuraju i Glibu
(1992); HodoËašÊe (1996); U/dešavanje glasa (1997); Ura (2000);
Sin (2000); Allegria(2000); Ljubav, zavet (2001); Mali kvar na mojoj
sjajnoj zvezdi (2001); »uvar (2002); Nestajanje (2003);Dim ; Koraci
(2006); Že kamenog mora (2007); Da bude svetlost (2008); Senka;
Život, prikljuËenija i održivi razvoj jednog kokota (2010);
VLADIMIR PEROVI∆ (1955, Cetinje, Montenegro) graduated
in film & TV directing from Faculty of Dramatic Arts, Belgrade, Serbia. So far he directed creative documentaries, and occasionally
short fictions. His films were screened on all the continents, at
many festivals, the most important among them: Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bilbao, Hamburg, Huesca, Jihlava, Krakow, Leipzig,
London, Madrid, Montpellier, Paris, Rhodes, Sarajevo, Shanghai, St.
Petersburg, Tampere, Trento, Trieste…Won 60 prizes and awards.
Used to teach Documentary at BK Academy of Arts in Belgrade,
Serbia, actually he teaches Documentary at Faculty of Dramatic
Arts, Cetinje, Montenegro. He was jury member several times in
Yugoslavia, Germany, Russia, Iran, Romania… He lives in Belgrade, Serbia, and makes his films both in Serbia and in Montenegro.
Selected filmography: A house (1989); The Saga on Samourai &
the Mud (1992); Pilgrimage (1996); Tuning Voices / Rigging Votes
(1997); The Clock (2000); Son (2000); Allegria (2000); Love, Vow
(2001); A Slight Malfunction on My Shiny Star(2001); The Guard
(2002); Vanishing (2003);The Smoke; The Steps (2006); The Thirst
of a Stone Sea (2007); Let There Be Light (2008); Shadow (2010);
Trials, Tribulations and Sustainable Growth of a Cock(2010);
23
24
GENA TEODOSIEVSKA / MAKEDONIJA
GENA TEODOSIEVSKA / MACEDONIA
Gena Teodosievska je roena
1962. godine u Velesu, Republika
Makedonija. Diplomirala je 2009.
na prvom privatnom evropskom
univerzitetu, na Fakultetu politiËkih nauka - Odsjek za medije i
komunikologiju, studirala je žurnalistiku na Univerzitetu ∆irila i
Metodija. Bila je stipendista USAID-a
na Okland Univerzitetu za medije
u San Francisku, u klasi gospoe Džin Finli (1991) i provela je 1
mjesec prakse na „Channel 4“/“BBC“ (1992). Trenutno je šefica za
meunarodne odnose i koprodukciju na Makedonskoj radio-televizji.
Od 1984. radi kao novinar u odjelu za kulturu i umjetnost na
MKRTV; 2000. godine postaje urednik mnogobrojnih programa na
odjelu za kulturu i umjetnost na MKRTV; 2003. - Nacionalni koordinator za CIRCOM Regional u Makedoniji; 2003. - Šefica internacionalnih koprodukcija na MKRTV; 2007.- Šefica za meunarodne
odnose i koprodukciju na Makedonskoj radio-televiziji (MKRTV).
U periodu izmeu 1996. i 2001., Gena je izvršni producent eksperimentalnog filma “Sudija” Zanete Vanelija (prikazan na
Venecijanskom filmskom festivalu 2001.g. i na 37 drugih festivala,
galerija i muzeja).
Bila je Ëlan meunarodnog žirija Ostranenie Video i Filmskog
Festivala u Desau, NjemaËka /1995/; Kurator makedonskog videa na EMAF-u u Osnabriku /1999/; Ëlan meunarodnog žirija
na UCINAJA Festivalu u Malagi /2001/; producent video rada Na
putu iz (ka)Makedonije Irene Paskali /2004/; kurator Antologije
makedonske video umjetnosti 1985-2005 za Nacionalnu galeriju
Makedonije /2005/; kurator i urednik videografije Dragan Abjanic
1953-1999 KIC, Skoplje /2009/, itd.
Selektor je Dokumentarnog Filmskog Programa na ICFF “BraÊa
Manaki” u Bitolju 2009.-2010.godine i Ëlan je Asocijacije novinara
Makedonije, SEEMO (Medijska organizacija jugoistoËne Evrope).
Gena Teodosievska was born in 1962, Veles, Republic of Macedonia. She graduated at the First Private European University, at the
Faculty of Political Séance -Department of Media and Communicatory in 2009, studied journalism at the University Cyril and Methodius. She was USAID grant at the Oakland University of Media
in San Francisco in the class of Ms. Jean Finley (1991) and spent 1
month residence at Channel 4 / BBC (1992). At this moment, head
of international relations and co-production on the Macedonian
Radio-Television.
Since 1984. she is working as she is working as a journalist in Culture and Art / department in MKRTV; 2000 editor of the numerous
program at the Culture and Art Department in MKRTV; 2003 National coordinator for CIRCOM Regional in Macedonia; 2003 Head
of International Co productions in MKRTV; 2007Head of International Relations and Co productions in Macedonian Radio Television
(MKRTV).
In period 1996 - 2001, executive producer of the experimental film
The Judge by Zaneta Vangeli (presented at the Venice Film Festival
2001 and at 37 other festivals, galleries and museums).
She was member of the International jury at the Ostranenie Video
and Film Festival in Dessau, Germany / 1995 /; Curator of Macedonian video on EMAF in Osnabruck / 1999 /; Member of International
jury at the UNICAJA Festival, Malaga / 2001 /; Producer of the video
work On the way from(to) Macedonia by Irena Paskali / 2001 /;
Producer of the video work At this bottom by Irena Paskali / 2004 /;
Curator of the Anthology of Macedonian Video Art 1985-2005 for
the National Gallery of Macedonia / 2005 /; Curator and editor of
Videography Dragan Abjanic 1953-1999 KIC, Skopje / 2009 / etc.
In 2009 - 2010 selector of the Documentary Film Programme at the
ICFF “Manaki Brothers” in Bitola and she is a member in Association
of Journalists of Macedonia, SEEMO ( South East European Media
Organization ).
25
26
ŽIRI / JURY
RUMUNIJA/ROMANIA
CRISTINA OANCEA / ROMANIA /
Cristina Oancea was born in 1970 in Bucharest - Romania. Married, mother of a 16 years old daughter. Master’s Degree in Cinematography and Media (2004) National University of Theatre and
Cinematography, Bucharest / Film Direction. Doctor in Arts (2008).
Since 2000 producer and / or director of several documentaries and
documentary series (see filmography). Participation to international film and TV festivals as an author or journalist, providing written and TV coverage for International Film Festivals (Rotterdam,
San Sebastian, Locarno).
CRISTINA OANCEA / RUMUNIJA /
Cristina Oancea je roena 1970. godine u Bukureštu (Rumunija).
Udata, majka šesnaestogodišnjakinje. Diplomu magistra kinematografije i medija (2004) stekla na Nacionalnom univerzitetu
za pozorište i kinematografiju, odjek režije, u Bukureštu. Doktor
Umjetnosti (2008). Od 2000. godine producent i/ili režiser nekoliko dokumentarnih filmova i dokumentarnih serija. UËešÊe na
meunarodnim filmskim i TV festivalima kao autor ili kao novinar,
izvještavanje pismeno i kroz TV reportaže sa meunarodnih filmskih festivala (Rotterdam, San Sebastian, Locarno).
Participated in following international trainings: International seminaries (Hellenic Audiovisual Institute - Greece, Media Academy Holland) Aristoteles Documentary Workshop - ARTE, 2006, ESoDoc
European Social Documentary workshop organized by the ZeLig
school for TV and Documentary (Bolzano) and Media Programme,
2007.
Member of international juries for film and TV festivals (Bar Golden
Olive TV Festival, 1998, Bratislava International Film Festival, 2005).
Member of the Romanian Union of Cineasts (UCIN, 2005) and of
the Union of Professional Journalists in Romania (UZP, 2006)
UËestvovala na sledeÊim meunarodnim obukama: meunarodni
seminari (GrËki Audiovizuelni Institut - GrËka, Akademija Medija Holandija) Aristotel Radionica dokumentarnog filma- ARTE, 2006,
ESoDoc Radionica evropskog socijalnog dokumentarnog filma organizovana od strane ZeLig škole za TV i Dokumentarni (Bolzano) i
Medija Program, 2007.
»lan meunarodnih žirija na filmskim i TV festivalima (Bar Zlatna
Maslina TV Festival, 1998, Bratislava meunarodni filmski festival,
2005). »lan rumunskog sindikata sineista (UCIN, 2005) i Sindikata
profesionalnih novinara Rumunije (UZP, 2006)
28
29
italija / italia
30
LUCIANA CAPRETTI / ITALIJA /
LUCIANA CAPRETTI / ITALIA /
Luciana Capretti je novinarka televizije RAI (italijanske državne televizije). Roena je u Tripoliju (Libija), studirala je u Italiji a radila je
u Njujorku preko 20 godina kao dopisnik, prvo za italijanske novine
i Ëasopise, a onda za RAI.
Luciana Capretti is a journalist for RAI, Italian State Television. She
was born in Tripoli (Libya), studied in Italy and worked in New York
for over 20 years as a correspondent first for italian newspapers
and magazines and then for RAI.
Napisala je roman “Gibli” o Gadafijevoj revoluciji u Libiji. Za RAI
International je, izmeu ostalih, snimila dokumentarne filmove
“Rijeka rata, rijeka mira: Nil”, “Vijetnam: poslednja bitka “, “CvijeÊe
od smeÊa “ (o djeci koja rade na poljima otpada) i “Glasovi u tišini” (o zlostavljanim ženama u Gvatemali). Trenutno radi na novom
romanu.
She wrote the novel “Ghibli”, on Kaddafi’s revolution in Libya. For
RAI International she also made amongst others, the documentaries “River of war, river of peace: the Nile”, “Vietnam: the last battle”, “Garbage flowers “ and “Voices in the silence” about children
working in the garbage fields and abused women in Guatemala
respectively. She is now working on a new novel.
31
australija/
australia
MARCUS DINEEN / AUSTRALIJA /
MARCUS DINEEN / AUSTRALIA /
Nakon što je diplomirao na VCA 1998. godine, Marcus je dobio
stipendiju za ekspertsku obuku iz meunarodne kinematografije u
Budimpešti, koju su sponzorisali Panavision i Kodak. Radio je kao
direktor fotografije na reklamama klijenata kao što su World Vision,
Ford i Alannah Hill, na spotovima za grupe, npr. 1200 Techniques i
Whitlams, a snimio je brojne kratkometražne filmove koji su prikazivani na festivalima kao što su Sundance, Palm Springs i Tropfest.
After graduating from the Victorian College of the Arts in 1998,
Marcus was awarded a scholarship to the Panavision - Kodak International Cinematography Master class in Budapest. He has been
the Director of Photography on commercials for clients such as
World Vision, Ford and Alannah Hill, Music Videos for acts such as
1200 Techniques and the Whitlams and has shot numerous short
films which have been screened at festivals including Sundance,
Palm Springs and Tropfest.
Veoma je iskusan u prekomorskim produkcijama u zemljama u razvoju. Snimao je osiromašene zajednice na lokacijama u IstoËnom
Timoru, Nepalu, Ugandi, Keniji, Tanzaniji, Zambiji, Malawi, Laosu i
Kambodži.
OËekuje se da Êe film koji je Marcus Dineen režirao i snimio, “DjeËak
koji namiguje”, postati TV serija u Australiji.
32
He is highly experienced in overseas productions in developing areas. He has filmed impoverished communities on location in East
Timor, Nepal, Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia, Malawi, Laos and
Cambodia.
“The Winking Boy” - a film directed and shot by Marcus Dineen, is
slated to become a television series in Australia.
33
MARIJA PEROVI∆ / MONTENEGRO /
crna gora/
montenegro
Marija PeroviÊ graduated film and TV direction at the Faculty of
Drama Arts in Belgrade. She is an assistant at the Faculty of Drama
Arts in Cetinje, Montenegro - subjects TV directing (FTV directing
department) and script writing (production department). One of
the founders of the production house “Katun movies“.
MARIJA PEROVI∆ / CRNA GORA /
Marija PeroviÊ je Fakultet dramskih umetnosti završila u Beogradu
- diplomirani filmski i televizijski reditelj. Docent na predmetima
televizijska režija (odsjek FTV režije) i scenario (odsjek produkcija)
na Fakultetu dramskih umjetnosti, Cetinje, Crna Gora. Jedan je od
osnivaËa producentske kuÊe “Katun movies“.
»lan je odbora za filmsku umjetnost, CANU i meunarodnog
udruženja filmskih kritiËara FIPRESCI. Predsjednik je Udruženja
filmskih stvaralaca Crne Gore (2002-2008) i urednik prve filmske
edicije u Crnoj Gori, izdanje Nova Knjiga, Podgorica Alumni JFDP
programa (ljetnji semestar na RTF department, University of TexasAustin, 2010). Free - lance filmski i televizijski reditelj I scenarista.
Member of Film Art Board, Montenegrin Science and Art Academy and International Film Critics Association FIPRESSCI. She is the
president of the Association of Film Authors of Montenegro (20022008) and the editor of the first film publication in Montenegro,
published by Nova Knjiga, Podgorica. Alumni of JFDP program
(summer semester at RTF department, University of Texas-Austin,
2010). Freelance film and TV director and scriptwriter.
Director, producer and scriptwriter of feature film “Look at me” and
director and co-scriptwriter of feature film “Packing the monkeys,
again”. She worked on more than 350 TV productions of various
genres, from educational to entertainment and drama productions
(RTS-Belgrade, TV Montenegro-Podgorica, TV IN Podgorica, TV Avala Belgrade, TV FOX Belgrade), as well as in over 40 music videos.
Reditelj, producent i scenarista dugometražnog igranog filma
“Gledaj me” i reditelj i koscenarista na dugometražnom igranom
filmu “Opet pakujemo majmune”. Radila je u više od 350 televizijskih produkcija, razliËitih žanrova od obrazovnih do zabavnih i
drama (RTS-Beograd, TVCG-Podgorica, TV IN Podgorica, TV Avala
Beograd, TV FOX Beograd), kao i preko 40 muziËkih video spotova.
34
35
njemaËka/germany
36
OLIVER GOETZL / NJEMA»KA/
OLIVER GOETZL / GERMANY /
Oliver Goetzl je roen 18. jula 1968. godine u Hamburgu, NjemaËka.
Studirao je biologiju na Univerzitetu Hamburg /glavni predmet:
zoologija - funkcionalna anatomija i evolucija kiËmenjaka, etologija sisara; dalje prouËava geologiju/paleontologiju. Od 1999. godine
-pomoÊnik snimatelja slike, tonac i/ili nauËni savjetnik za filmove o
divljim životinjama. Oliver Goetzl je radio za NDR, BBC, DISCOVERY
CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC, ANIMAL PLANET, S4C, ARTE,
ARD, WDR i ZDF i snimao u mnogim zemljama: u Indiji, Rusiji, Africi
(Tanzaniji, Keniji, Namibiji, Južnoj Africi, Bocvani), Finskoj, Švedskoj,
Norveškoj (+ Svalbard), Italiji, Poljskoj, Estoniji i NjemaËkoj. 2004. godine osnovao je produkcijsku kuÊu koja se fokusira na divlje životinje
- GULO FILM PRODUCTIONS - gdje je Oliver Goetzl režiser, pisac i
montažer, a Ivo Nörenberg glavni snimatelj.
Oliver Goetzl was born on 18th July 1968 in Hamburg, Germany.
Studied Biology, University of Hamburg / main subject: zology
- functional anatomy and vertebrate evolution, ethology of mammals; moreover study of geology / paleontology, Since 1999 camera assistant, sound man and/or scientific advisor for wildlife
film. Oliver Goetzl has worked for NDR, BBC, DISCOVERY CHANNEL,
NATIONAL GEOGRAPHIC, ANIMAL PLANET, S4C, ARTE, ARD, WDR
and ZDF and filmed in various countries: India, Russia, Africa (Tanzania, Kenya,Namibia, South Africa, Botswana), Finland, Sweden,
Norway (+ Svalbard),Italy, Poland, Estonia and Germany. In 2004,
formation of GULO FILM PRODUCTIONS / Wildlife film company
with Oliver Goetzl as director, writer and editor and Ivo Nörenberg
as main cameraman.
Oliver Goetzl je snimio dokumentarne filmove za mnoge producentske kuÊe: “ŽENKA HIJENE”, ZDF 2003 (režiser + pisac); “HIJENE
SA RIJEKE MARE”, NDR 2003 (direktor montaže + pisac); “BIEBRZA
- ŠANSA ZA OBILJE “, WWF / ZDF 2004 (režiser na terenu);
“POLARNI MEDVEDI NA TANKOM LEDU “, WWF / VOX 2004 (režiser na terenu), a snimio je dokumentarce koje je producirala kuÊa
GULO FILM PRODUCTIONS: “GORSKE KUNE - HIJENE SJEVERA”,
NDR 2006 (režiser, pisac + montažer); “MRKI MEDVEDI ŠVEDSKE
- VOLJENI I OMRAŽENI “, NDR 2006 (režiser, pisac, + montažer).
“URAL” (DIVLJA RUSIJA -serijal NDR Naturfilm), NDR 2009 (režiser,
pisac + montažer).
Oliver Goetzl finished documentaries for various production companies: “HYÄNENLADY”, ZDF 2003 (director + writer); “DIE HYÄNEN
VOM MARA FLUSS”, NDR 2003 (editing director + writer); “BIEBRZA - VIERSPURIG INS PARADIES”, WWF / ZDF 2004 (field director);
“EISBÄREN IM TREIBHAUS”, WWF / VOX 2004 (field director) and
he finished documentaries produced by GULO FILM PRODUCTIONS:
“WOLVERINES - HYENAS OF THE NORTH”, NDR 2006 (director, writer + editor); “SCHWEDENS BÄREN - GELIEBT UND GEHASST”, NDR
2006 (director, writer + editor). “THE URALS” (WILD RUSSIA-series
of NDR Naturfilm), NDR 2009 (director, writer + editor).
37
38
PROGRAMI PO ZEMLJAMA /
PROGRAMMES BY COUNTRIES
AUSTRALIJA / AUSTRALIA
UKRADENO / STOLEN - 2009
Producent/ Production: UNITED NOTIONS FILM
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SO / SALT - 2009
Producent/ Production: JERRYCAN FILM
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
CRNA GORA / MONTENEGRO
KU»KI KATUNI / KATUNS FROM KUCE - 2009/10
Producent / production: D & RIV PRODUKCIJA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
AUSTRIJA / AUSTRIA
TREBA LI TI »UN ZA NA∆AS /
NEED A CRAFT FOR T’NIGHT - 2010
Producent / production: TV CRNE GORE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
BELGIJA / BELGIUM
TUŽNA PJESMA / SAD SONG - 2010
Producent/ production: NVO MONTENEGRIN UNIVERSAL THEATRE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ŽIVOT JE ŽIVOT / LIVE IS LIFE - 2009
Producent/ production: DOR FILM
Kategorija / Category: TV FILM
SADO MAZO SUDIJA / S & M JUDGE / S & M RECHTER - 2009
Producent/ production: CAVIAR FILMS
Kategorija / Category: TV FILM
BOSNA I HERCEGOVINA/BOSNIA - HERZEGOVINA
TITOVA ARKA / TITO’S ARK - 2010
Producent/ production: BHRT - BHT1
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
GODINE KOJE SU POJELI LAVOVI/YEARS EATEN BY LIONS - 2010
Producent/ production: PRODUKCIJA.BA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
KOLIJEVKA / THE CRADLE - 2010
Producent / production: NACIONALNI JAVNI SERVIS RTCG
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ARHIPELAG MALIH ZMAJEVA /
THE ARCHIPELAGO OF THE SMALL DRAGONS - 2010
Producent / production: TVCG
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
ZAPAD NA ISTOKU / THE WEST IN THE EAST - 2010
Producent/ production: INDEPENDENT PRODUCTION
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
NOVA KLASA RADNIKA - SMJENA OD 7 DO 15 SATI /
NEW WORKERS CLASS - DAILY SHIFT 7-15H - 2010
Producent / production: DD FILM, ZETA FILM
Kategorija / Category: TV FILM
BUGARSKA / BULGARIA
»EŠKA / CZECH REPUBLIC
BETONSKI FARAONI / CONCRETE PHARAOHS /
BETONNI FARAONI - 2010
Producent/ production: AGITPROP
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
40
BETON/ CONCRETE / бetoh - 2010
Producent/ production: BULGARIAN NATIONAL TELEVISION
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
PORUKA JANA PALACHA/ JAN PALACH’S MESSAGE /
POSELSTVI JANA PALACHA - 2009
Producent/ production: CZECH TELEVISION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
41
RITAM U PETAMA / RHYTHM ON MY HEELS /
RYTMUS V PATÁCH - 2010
Producent/ production: CZECH TELEVISION
Kategorija / Category: TV FILM
DANSKA / DENMARK
BITKA ZA ZE»JI GRAD / BATTLE OF RABBIT TOWN - 2009
Producent/ production: UIWE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
FILIPINI / PHILIPPINES
POSLEDNJE GLEDANJE / THE LAST VIEWING - 2009
Producent / production: DAVIS ENTERTAINMENT PRODUCTION
Kategorija / Category: TV FILM
FINSKA / FINLAND
»OVJEK MAGNET / THE MAGNETIC MAN /
MAGNEETTIMIES - 2009
Producent/ production: ART FILMS PRODUCTION AFP LTD
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
FRANCUSKA / FRANCE
»OPOR BIJELIH VUKOVA /
THE PACK OF WHITE WOLVES - 2008
Producent / production: SMALL PLANET - ERT
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
HOLANDIJA / NETHERLANDS
POSAO KOJI CVJETA / A BLOOMING BUSINESS - 2009
Producent / production: NEWTON FILM FOR VPRO
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
HRVATSKA / CROATIA
ŠTO JE MENI BALKAN - KINO EVROPA /
WHAT BALKAN MEANS TO ME - CINEMA EUROPE /
ŠTO JE MENI BALKAN - KINO EUROPA - 2010
Producent / production: HRT
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ZAŠTO? / WHY? - 2009
Producent/ production: HRT
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
9:06 - 2009
Producent / production: A.A.C. PRODUCTIONS
Kategorija / Category: TV FILM
POVRATAK ZELENOG RAJA /
RETURN OF THE GREEN PARADISE - 2010
Producent / production: HRT
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
RIJE»I LJUBAVI / WORLDS OF LOVE /
DES MOTS D’AMOUR - 2009
Producent / production: KWAÏ
Kategorija / Category: TV FILM
EKO ZONA / ECO ZONE - 2009
Producent / production: HRT
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
FRANCUSKA / ŠPANIJA / SLOVA»KA /
FRANCE / SPAIN / SLOVAKIA
IRAN IRAN
MJESEC U TEBI / THE MOON INSIDE YOU - 2009
Producent/ production: ANDANA FILMS/ UBAK PRODUCCIONES/ARTE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
42
GR»KA / GREECE
CRVENO, BIJELO I ZELENO /
RED, WHITE AND THE GREEN - 2009
Producent / production: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
43
ŽIVOT U POMRA»ENJU / LIFE IN ECLIPSE - 2010
Producent / production: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
IRSKA / IRELAND
NJEGOVO I NJENO / HIS AND HERS - 2009
Producent / production: VENOM FILM
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ITALIJA / ITALY
TEGOBAN KAMEN / THE BURDENSOME STONE /
EVEN HASHTYA - 2008
Producent / production: THE NATIONAL ISRAELI TV
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
KANADA / CANADA
PAMTE∆I INNINIMOWIN / REMEMBERING CREE - 2010
Producent / production: VIS JUELLES PRODUCTIONS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
RATOVI, LAŽI I TELEVIZIJA /
WARS, LIES & TELEVISION /
GUERRA, BUGIE & TV- 2009
Producent / production: RAI EDUCATIONAL
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
KINA / CHINA
SVETI PLESA» / THE SACRED DANCER - 2008
Producent / production: TERRA S.R.L. & RAI EDUCATIONAL
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
LUKSEMBURG / LUXEMBOURG
POSLEDNJI LOVAC / THE LAST HUNTER /
L’ULTIMO CACCIATORE - 2010
Producent / production: TERRA S.R.L.
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
BIO JEDNOM JEDAN GRAD BUDALA /
ONCE UPON A TIME, THE CITY OF FOOLS /
C’ERA UNA VOLTA LA CITTÀ DEI MATTI - 2010
Producent / production: RAI FICTION & CIAO RAGAZZI PRODUCTION
Kategorija / Category: TV FILM
SJEVERNA SVJETLOST /
NORTHERN LIGHT /
CRIMINI “LUCE DEL NORD”- 2010
Producent / production: RAI FICTION - RODEO DRIVE MEDIA
Kategorija / Category: TV FILM
44
IZRAEL / ISRAEL
SUZE SHUANGXI / TEARS OF SHUANGXI /
SHUANG XI DE YAN LEI - 2010
Producent/ production: JINHUAQING TRAINING CAMP
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SADA JE SANIJEVO VRIJEME / SUNNY’S TIME NOW - 2008
Producent/ production: PAUL THILTGES DISTRIBUTIONS (PTD)
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
MA–ARSKA / HUNGARY
RU»NE TORBICE I NJIHOVE DAME /
HANDBAGS AND THEIR LADIES / NÖI TÁSKA - 2009
Producent/ production: MTV
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
MAKEDONIJA / MACEDONIA
BIOLOŠKI MINIMUM/ BIOLOGICAL MINIMUM - 2010
Producent/ production: MAKEDONSKA TELEVIZIJA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
AUTOBIOGRAFIJA »OVJEKA GOLUBA /
THE AUTOBIOGRAPHY OF THE PIGEON MAN - 2010
Producent/ production: UNIVERZITET AUDIOVIZUELNIH UMJETNOSTI ESRA/ EFA PRODUCTION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
45
SVETI NAUM/ SAINT NAUM - 2009
Producent/ production: MAKEDONSKA TELEVIZIJA
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
ZAMKA / THE TRAP / STAPICA - 2008
Producent/ production: MAKEDONSKA TELEVIZIJA
Kategorija / Category: TV FILM
MALI / MALI
IZVOR/THE WELL/ ECHAG - 2008
Producent/ production: VISUL CULTURAL STUDIES UNIT, UNIVERSITY OF TROMSO, NORWAY
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
MEKSIKO / MEXICO
SIRENA I RONILAC / THE MERMAID AND THE DIVER /
LA SIRENA Y EL BUZO - 2009
Producent/ production: PRODUCCIONES AMARANTA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
NJEMA»KA / GERMANY
BAMA I IZGUBLJENE GORILE /
BAMA AND THE LOST GORILLAS/
BAMA DER GORILLAMANN - 2009
Producent/ production: STUDIO HAMBURG DOCLIGHTS NATURFILM
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SLIKA NAPALM DJEVOJKE / THE PICTURE OF THE NAPALM
GIRL / DAS MÄDCHEN UND DAS FOTO - 2010
Producent/ production: WDR, ARTE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
MAKOVO OBE∆ANJE / POPPY’S PROMISE /
DAS KORNFELD - DSCHUNGEL FÜR EINEN SOMMER - 2010
Producent/ production: NAUTILUSFILM GMBH
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
46
PLANIRANJE PORODICE / FAMILY PLANNING /
KINDERWUNSCH - 2009
Producent/ production: EXIL PRODUCTION
Kategorija / Category: TV FILM
FRAU BOM KAŽE NE / FRAU BÖHM SAYS NO /
FRAU BÖHM SAGT NEIN - 2009
Producent/ production: ZEITSPRUNG ENTERTAINMENT GMBH & WDR
Kategorija / Category: TV FILM
IZA ZIDA /BEHIND THE WALL / JENSEITS DER MAUER - 2008
Producent/ production: ZIEGLER FILM & WDR
Kategorija / Category: TV FILM
NOVI ZELAND / NEW ZEALAND
BILO JEDNOM JEDNO OSTRVO: TE HENUA E NNOHO /
THERE ONCE WAS AN ISLAND: TE HENUA E NNOHO - 2010
Producent/ production: ON THE LEVEL PRODUCTIONS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
POLJSKA / POLAND
PASIJA / PASSION / PASJA - 2008
Producent/ production: TELEWIZJA POLSKA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
PORTORIKO / PUERTO RICO
JUAN MELENDEZ - 6446 / JUAN MELÉNDEZ-6446 - 2008
Producent/ production: LRA DIRECTORES/PUERTO RICO CIVIL LIBERTIES COMMISSION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
RUMUNIJA ROMANIA
SVIJET PO IONU B. / THE WORLD ACCORDING TO ION B. /
LUMEA VAZUTA DE ION B. - 2010
Producent/ production: HBO ROMANIA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
47
RUSIJA / RUSSIA
VELIKI RAT / THE GREAT WAR /
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА- 2010
Producent/ production: STAR MEDIA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
KOTOVSKI / KOTOVSKIY / КОТОВСКИЙ - 2010
Producent/ production: STAR MEDIA
Kategorija / Category: TV FILM
SAD / USA
AUTOMORFOZA / AUTOMORPHOSIS - 2009
Producent/ production: HARROD BLANK
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SJEVERNA IRSKA / NORTHERN IRELAND
DIJETE ∆ORSOKAKA / CHILD OF THE DEAD END - 2009
Producent/ production: GLASS MACHINE PRODUCTIONS
Kategorija / Category: TV FILM
SRBIJA / SERBIA
KAKO PREŽIVJETI? / HOW TO SURVIVE? /
KAKO PREŽIVETI? - 2009
Producent/ production: PL GLOBUS FILM
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
STARAC U 26-TOJ / OLD AT 26 - 2010
Producent/ production: RADIO TELEVIZIJA VOJVODINE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SRBIJA / BELGIJA / SERBIA / BELGIUM
DUGO PUTOVANJE KROZ ISTORIJU, HISTORIJU I POVIJEST /
THE LONG ROAD THROUGH BALKAN HISTORY - 2010
Producent/ production: SEETV
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
48
ŠVEDSKA / SWEDEN
JELEN / THE DEER / RÅDJURET - 2009
Producent/ production: DRAMATISKA INSTITUTET
Kategorija / Category: TV FILM
UTJEHA / SOLACE / TRŐST - 2008
Producent/ production: DRAMATISKA INSTITUTET
Kategorija / Category: TV FILM
QUAN - 2009
Producent/ production: DRAMATISKA INSTITUTET
Kategorija / Category: TV FILM
TAJLAND / THAILAND
NEDELJNA ŠKOLA / SUNDAY SCHOOL - 2010
Producent/ production: OLD FOOL FILMS LIMITED
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
TUNIS / TUNIS
OPEKOTINA / THE BURN / HARGA - 2010
Producent/ production: AUDIMAGE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
TURSKA / TURKEY
VJEN»ANI ZA KAMERU / MARRIED TO THE CAMERA /
MAKERAYLA IZDIVAÇ - 2010
Producent/ production: DELICE FILM & ARTER FRANCE & ARTICLE Z
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
UK
OTKOPAVANJE PENKALA / UNEARTHING THE PEN - 2009
Producent/ production: ROCK SALT FILMS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
UKRAJINA / UKRAINE
SAM / ALONE - 2009
Producent/ production: ZAKRYTA ZONA TV
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
49
50
DOKUMENTARNI /
DOCUMENTARY
UKRADENO / STOLEN - 2009
Producent/ production: UNITED NOTIONS FILM
Zemlja/Country: AUSTRALIJA/ AUSTRALIA
Trajanje / Duration: 78 MIN
Režiser / Director: VIOLETA AYALA, DAN FALLSHAW
Scenario / Screenplay: VIOLETA AYALA
Fotografija /Photography: DAN FALLSHAW, VIOLETA AYALA
Kratak sadržaj:
Autori filma Ayala i Fallshaw prate Fetim Sellamija, Saharawi
izbjeglice u Sjevernu Afriku da bi se sreo sa svojom majkom. Majka
i dijete su bili razdvojeni još od kada je Sellami bio dijete. Ali susret
koji je sponzorisao UN otkriva tajnu koja odvodi film u mraËni svijet
kojeg autori nisu nikako mogli zamisliti. Crni Saharawi poËinju
da priËaju o zabranjenoj temi - njihovom ropstvu. “Ukradeno” je
upeËatljivi moderni triler o skrivenoj stvarnosti.
Programme summary:
Filmmakers Ayala and Fallshaw follow Fetim Sellami, a Saharawi
refugee, to North Africa for a reunion with her mother. Mother
and child were separated when Sellami was a toddler. But the
UN-sponsored reunion reveals a secret which spirals the film
into a dark world the filmmakers could never have imagined. The
black Saharawis start talking about a forbidden subject - their
enslavement. Stolen is a compelling, modern-day, real-life cloackand-dagger thriller.
52
TITOVA ARKA / TITO’S ARK - 2010
Producent/ production: BHRT - BHT1
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA /
BOSNIA - HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 32 MIN
Režiser / Director: DINNO KASSALO
Scenario / Screenplay: DINNO KASSALO
Fotografija /Photography: LOLLA KASSALO, VEDRANA MIJI∆
Kratak sadržaj:
Poslije završetka II svjetskog rata, odnosi Jugoslavije sa Rusijom
su bili loši, a sa Amerikom - nisu bili dobri. Oružjem se zveckalo na
sve strane i veliki potop je mogao izbiti svakog trenutka. Vrhovni
komandant Josip Broz Tito naredio je da se gradi tajno komandno
mjesto, objekat D-0, koji je nosio oznaku “najstroža državna tajna”.
Sticajem istorijskih okolnosti, ovaj najtajniji objekat - metaforu
politika tzv. hladnog rata, zauzimaju umjetnici…
Programme summary:
After the end of World War II, relations between Yugoslavia and
Russia were bad, and with America - not good. Arms clanged
everywhere and great flood was about to break at any moment. The
high commander Josip Broz Tito ordered the secret headquarters
to be built, facility D-0, that had a label “top secret”. Due to some
historical circumstances, this, most secretive facility - metaphor of
cold war politics - is now occupied by artists…
53
GODINE KOJE SU POJELI LAVOVI / YEARS EATEN
BY LIONS - 2010
Producent/ production: PRODUKCIJA.BA
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA/ BOSNIA - HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 58 MIN 30 SEC
Režiser / Director: BORO KONTI∆
Scenario / Screenplay: BORO KONTI∆
Fotografija /Photography: SLAVEN KONTI∆
Programme summary:
War in former Yugoslavia (1991-1995) was one of the events that
marked the last decade of 20th century. Those who lived in that
period know that apart from the politicians and soldiers, journalists
and media in the region, by means of propaganda reports and hate
speech, sped up the outburst of war and enabled its lasting for
such a long time. Producers and the author of this documentary
have been collecting for a long time examples of propaganda in
wartime TV programs, i.e. press of that time. At the same time,
during 2009 and 2010, they went on a journey through Belgrade,
Zagreb, Sarajevo and Podgorica.
This film tries to answer the question „What happened almost 20
years later to former war reporters from Serbia, Croatia, BosniaHerzegovina and Montenegro? Where do they live, what are they
doing, do they remember those days and how do they see today
everything that had happened?
Kratak sadržaj:
Rat u bivšoj Jugoslaviji (1991-1995) jedan je od dogaaja koji je
obilježio poslednju deceniju 20.vijeka u svijetu. Oni koji bolje poznaju
to vrijeme znaju da su, osim politiËara i vojnika, novinari i mediji
sa tog podruËja svojim propagandnim izvještavanjem i govorom
mržnje ubrzali poËetak rata i omoguÊili njegovo dugo trajanje.
Producenti i autor ovog dokumentarca dugo su vremena prikupljali
primjere propagande iz ratnih TV programa odnosno štampe iz tog
vremena. Istovremeno, tokom 2009. i 2010. godine krenuli su na
put koji je ukljuËivao Beograd, Zagreb, Sarajevo i Podgoricu.
Ova priËa pokušava da odgovori na pitanje „Šta se desilo gotovo 20
godina kasnije sa nekadašnjim predvodiocima ratnog izvještavanja
iz Srbije, Hrvatske, BIH i Crne Gore? Gdje žive, šta rade, sjeÊaju li se
tog vremena, kako ga danas vide?
54
55
BETONSKI FARAONI / CONCRETE PHARAOHS /
BETONNI FARAONI - 2010
Producent/ production: AGITPROP
Zemlja/Country: BUGARSKA/ BULGARIA
Trajanje / Duration: 47 MIN
Režiser / Director: JORDAN TODOROV
Scenario / Screenplay: JORDAN TODOROV
Fotografija /Photography: BORIS MISSIRKOV, GEORGI BOGDANOV
Kratak sadržaj:
Da li ste ikada vidjeli slavinu za vino i alkoholno piÊe? Ili kuÊu u
bojama duge, koja kombinuje estetiku stare GrËke sa PVC stolarijom
u jedinstven stil roko baroko? Ili LCD televizor 6 stopa pod zemljom?
Dobrodošli u živopisni svijet Kalderaš Roma - zatvorene zajednice
sa ne više od 1 milion ljudi širom svijeta.
Programme summary:
Have you ever seen a faucet for wine and liquor? Or a house in
all colours of the rainbow, combining the aesthetics of ancient
Greece with PVC joinery into the unique style of rocco-barocco? Or
a LCD TV six feet under? Welcome to the picturesque world of the
Kalderash Roma - a closed community of no more than 1 million
people all over the world.
56
KU»KI KATUNI / KATUNS FROM KUCE - 2009/10
Producent/ production: D & RIV PRODUKCIJA
Zemlja/Country: CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 57 MIN
Režiser / Director: DRAGAN JOCOVI∆
Scenario / Screenplay: NOVO VUJEŠEVI∆, DRAGAN JOCOVI∆
Fotografija /Photography: RADE JOCOVI∆
Kratak sadržaj:
U filmu je sadržana izvorna dimenzija katunskog života na kuËkim
planinama. Data je i sociološka komponenta ali u mjeri da se ne
naruši prava slika tradicionalnog katuna.
Programme summary:
The film contains original dimension of katun (mountain cottage)
life in Kuce mountain area. There is a social component as well but
as such not to disturb true impression of traditional katuns.
57
TREBA LI TI »UN ZA NA∆AS/ NEED A CRAFT FOR
T’NIGHT- 2010
Producent/ production: TV CRNE GORE
Zemlja/Country: CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 17 MIN 17 SEC
Režiser / Director: MILORAD MILI∆
Scenario / Screenplay: MILORAD MILI∆
Fotografija /Photography: MIROSLAV POPOVI∆
Kratak sadržaj:
Selo Kurilo u Crnoj Gori, oko kilometar udaljeno od Skadarskog
jezera i isto toliko od glavne magistrale. Kako se stanovnici tog sela
stotinama godina bore i kako ih doživljavaju? »un, taj mali brodiÊ
je uvijek bio za njih spas i nada. On povezuje godine i vjekove. Kako
je bilo prije pedeset godina?
KOLIJEVKA/ THE CRADLE - 2010
Producent/ production: RTCG
Zemlja/Country: CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 16 MIN 17 SEC
Režiser / Director: DR RADOSLAV T. STANIŠI∆
Scenario / Screenplay: NADA BUKILI∆
Fotografija /Photography: MIODRAG STRUGAR
Kratak sadržaj:
Zaboravljeni svijet: Kolijevka-upotrebni predmet iz naše prošlosti,
u filmu je simbol djetinjstva i nježnosti, majËinske brige i nade u
sreÊniji, bolji i ljepši život Ëovjeka.
Programme summary:
Forgotten world: the cradle - the subject of our past, and in the
film the symbol of childhood and tenderness, mother’s care and
hope for a happier, better and more beautiful life of men.
Programme summary:
The village Kurilo in Montenegro, about a kilometre from Skadar
lake and about a kilometre from the main road. How have the
inhabitants of this village, for hundreds of years, been struggling
and how are they perceived? Punt - that small boat has always
been for them salvation and hope. It links years and centuries.
What was it like fifty years ago?
58
59
TUŽNA PJESMA / SAD SONG - 2010
Producent/production: NVO MONTENEGRIN
THEATRE; NVO COALA PRODUCTION
Zemlja/Country: CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 48 MIN
Režiser / Director: DANILO MARUNOVI∆
Scenario / Screenplay: DANILO MARUNOVI∆
Fotografija /Photography: GORAN TRIPUNOVI∆
UNIVERSAL
Kratak sadržaj:
Fim istražuje socijalni i kulturološki background ljudi koji su prošli,
ili tek prolaze kroz zavisnost od narkotika. Njihov život na margini,
sniman je u snuff maniru u njihovim spavaÊim sobama, ateljeima i
ulicama Podgorice.
Programme summary:
Film researches the social and cultural background of people that
had experienced or are experiencing drug addiction. Their life is
filmed in snuff manner in their bedrooms, studios and in streets
of Podgorica.
60
PORUKA JANA PALACHA /
JAN PALACH’S MESSAGE /
POSELSTVI JANA PALACHA - 2009
Producent/ production: CZECH TELEVISION
Zemlja/Country: »EŠKA/ CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration: 57 MIN
Režiser / Director: KRISTINA VLACHOVÁ
Scenario / Screenplay: KRISTINA VLACHOVÁ, IVAN BIEL
Fotografija /Photography: JOSEF HABERLAND
Kratak sadržaj:
Ovo je jedistveni dokumentarac sa do sada neobjavljenim snimcima
i liËnom ispovješÊu Jana Palacha na samrtnoj postelji. Bio je student
koji se zapalio u znak protesta protiv okupacije »ehoslovaËke od
strane vojske Varšavskog pakta u avgustu 1968. godine. 16. januara
2009. godine, Ëetrdeset godina nakon njegovog herojskog djela, u
znak protesta protiv letargije i malodušnosti koja se sve više širila
meu ljudima u njegovoj zemlji. Januara 1989.godine, sjeÊanje na
njegovo djelo postao je impuls za sedmodnevni javni protest protiv
vlade, za dogaaje koji su konaËno pokrenuli “plišanu revoluciju”.
Dokumentarac baca svjetlo na motive njegovog apsolutnog
žrtvovanja i tako vraÊa u život mladog Ëovjeka koji je postao samo
“primjer heroja iz knjiga” posebno za mlade ljude, a za mnoge od
njih Jan Palach je postao samo ime.
61
Programme summary:
This is a unique documentary with so far unpublished shots and
a personal testimony of Jan Palach on his deathbed. He was the
student who set himself into a flaming torch in protest against the
occupation of Czechoslovakia by Warsaw Pact armies in August
1968. On 16th January 2009, fourty years passed since his heroic
deed, undertaken in protest against the spreading lethargy and
faintheartedness of the people in his occupied country. In January
1989, the memory of his deed became the impulse for a week of
public protest against the government, events which finally started
off the “velvet revolution”. The documentary casts light upon the
motives of his absolute sacrifice and thus bring to life the young
man who has become only a “text-book hero” particularly for young
people, for many of whom Jan Palach has become only a name.
BITKA ZA ZE»JI GRAD /
BATTLE OF RABBIT TOWN - 2009
Producent/ production: UIWE
Zemlja/Country: DANSKA/ DENMARK
Trajanje / Duration: 55 MIN
Režiser / Director: CHRISTIAN PAGH
Fotografija /Photography: CHRISTIAN PAGH
Kratak sadržaj:
“Bitka za zeËji grad” je priËa od dva rivala lidera u sirotinjskom
kraju ZeËjeg grada, Recife, Sjeverni Brazil, tokom izbora za gradsku
upravu. Prljava i posveÊena kampanja je bitka izmeu onih koji
kupuju glasove - i onih koji to ne rade. Danski dokumentarac nudi
rijetki prikaz politiËkih sporednih ulica Brazila, i pokazuje kako
posveÊenost buja meu oËajem i korupcijom. Kroz intiman prikaz
dvojice lidera zajednice, ZeËji Grad pokreÊe mnoga osnovna pitanja
o demokratiji, rasrzanoj izmeu ideala i stvarnosti.
62
Programme summary:
“Battle of Rabbit Town” is the story of two rivalling local leaders in
the favela of Rabbit Town, Recife, North Brazil, during the elections
for city government. The dirty and dedicated campaign is a battle
between those who buy votes - and those who don’t. The Danish
documentary offers a rare look into the political back alleys of
Brazil, showing how political dedication thrives amidst despair
and corruption. Through an intimate portrait of two community
leaders, Battle of Rabbit Town raises fundamental questions about
democracy, torn between ideals and reality.
63
»OVJEK MAGNET /
THE MAGNETIC MAN / MAGNEETTIMIES - 2009
Producent/ production: ART FILMS PRODUCTION AFP LTD
Zemlja/Country: FINSKA/ FINLAND
Trajanje / Duration: 79 MIN
Režiser / Director: ARTO HALONEN
Scenario / Screenplay: ARTO HALONEN
Fotografija /Photography: HANNU-PEKKA VITIKAINEN
Kratak sadržaj:
“»ovjek Magnet” je film o ljudima koji su pronašli snagu u sopstvenoj
individualnosti i stekli moÊna sredstva za liËni razvoj kroz pjesme
praktiËno nepoznatog finskog muziËara Pekka Strenga. Jedan od tih
ljudi je režiser filma, Arto Halonen, za koga je je proizvodni process
putovanje u samootkrivanje. Ljudi u filmu slušaju Strengovu muziku
u stanju transa kako bi osjetili povezanost sa osnovnim znaËenjem
djelova. Oni teže da stvore vezu izmeu muzike i sopstvenog
procesa liËnog razvoja.
64
Programme summary:
“The Magnetic Man” is a film about people who have found strength
in their own individuality and acquired powerful means for personal
development through the songs of a virtually unknown Finnish
musician Pekka Streng. One of these people is the film’s director,
Arto Halonen, for whom the production process is a journey of inner
discovery. The people featured in the film listen to Streng’s music in
a trance-like state in order to feel an association with the underlying
significance of the pieces. They strive to create a connection between
the music and their own process of personal development.
MJESEC U TEBI / THE MOON INSIDE YOU - 2009
Producent / production: ANDANA FILMS / UBAK PRODUCCIONES /
ARTE FRANCE / STV
Zemlja/Country: FRANCUSKA, ŠPANIJA, SLOVA»KA/
FRANCE, SPAIN, SLOVAKIA
Trajanje / Duration: 52 MIN
Režiser / Director: DIANA FABIANOVA
Scenario / Screenplay: DIANA FABIANOVA
Fotografija /Photography: JERONIMO MOLERO
Kratak sadržaj:
Kao mnoge druge žene, Diana pati od problematiËnih menstrualnih
ciklusa veÊ godinama. Prilikom svakog novog ciklusa, uvijek isto
pitanje :”Zašto bol i smetnje ako sam zdrava?”Njena poËetna
radoznalost dovodi do emotivnog putovanja u samu suštinu
ženstvenosti i života. “Mjesec u tebi” je novi pogled na tabu temu
koja definiše politiËku I društvenu realnost i za žene i za muškarce
na dublji naËin nego što društvo želi to da prizna.
Programme summary:
Like many other women, Diana has been suffering from problematic
periods for years. With every new cycle, the same question arises:
“Why the pain and annoyance if I am healthy?” Her initial curiosity
sparks off an emotional voyage to the very roots of femininity and
life. The moon inside you is a fresh look at a taboo that defines
the political and social reality of both women and men in a more
profound way than society might be willing to admit.
65
»OPOR BIJELIH VUKOVA /
THE PACK OF WHITE WOLVES - 2008
Programme summary:
The rise of neo-Nazis in Rusia is more than a fact! The biggest
part of the world’s neo-Nazis are today concentrated in Russia.
Extremist ideas about racial purity and the extermination of
immigrants, homosexuals, drug addicts and all the “useless pests
that pollute the Russian White Race” find an ever more fertile
ground in a population whose national pride was wounded during
the years that followed the fall of the Soviet Union. “The Pack of
White Wolves” is a hair-raising documentary which records the
deadly activities of Russian skinheads, the stories of their innocent
victims and the terrible threat emerging at the North of Europe.
Producent/ production: SMALL PLANET - ERT
Zemlja/Country: GR»KA/ GREECE
Trajanje / Duration: 63 MIN
Režiser / Director: YORGOS AVGEROPOULOS
Scenario / Screenplay: YORGOS AVGEROPOULOS
Fotografija /Photography: YIANNIS AVGEROPOULOS
Kratak sadržaj:
JaËanje neonacista u Rusiji je više od Ëinjenice! NajveÊi dio
neonacista u svijetu danas se nalazi u Rusiji. EkstremistiËke ideje o
Ëistoti rase i istrebljenju imigranata, homoseksualaca, narkomana
i svih “nekorisnih štetoËina koji zagauju rusku bijelu rasu” nalaze
sve plodnije tlo u stanovništvu Ëiji je nacionalni ponos ranjen tokom
godina nakon pada Sovjetskog Saveza. “»opor bijelih vukova”
je jezivi dokumentarac koji belježi smrtonosne aktivnosti ruskih
skinhedsa, priËe njihovih nevinih žrtava i užasne prijetnje koja se
javlja na sjeveru Evrope.
66
67
POSAO KOJI CVJETA /
A BLOOMING BUSINESS - 2009
Producent/ production: NEWTON FILM FOR VPRO
Zemlja/Country: HOLANDIJA/ NETHERLANDS
Trajanje / Duration: 52 MIN
Režiser / Director: TON VAN ZANTVOORT
Scenario / Screenplay: TON VAN ZANTVOORT
Fotografija /Photography: TON VAN ZANTVOORT
Kratak sadržaj:
“Posao koji cvjeta” je poetski dokumentarac Ton Van Zantvoorta o
ljudima u Keniji koji su zarobljeni globalnom industrijom cvijeÊa.
Dilema industrije postaje bolno jasna i otkrivaju se tamni svijet
ugnjetavanja, seksualnog zlostavljanja i užasnih uslova rada. Samo
je jedan moguÊi zakljuËak: miris uvezenog cvijeÊa nije sladak, veÊ
gorak.
ZAŠTO? / WHY? - 2009
Producent/ production: HRT
Zemlja/Country: HRVATSKA/ CROATIA
Trajanje / Duration: 30 MIN
Režiser / Director: LJUBICA JANKOVI∆ LAZARI∆
Scenario / Screenplay: LJUBICA JANKOVI∆ LAZARI∆
Fotografija /Photography: TVRTKO MRŠI∆
Kratak sadržaj:
Djevojku koja je po svom seksualnom opredjeljenju lezbijka, roditelji
su zatvorili u psihijatrijsku bolnicu LopaËa u 15. godini života…
Programme summary:
A girl who declared herself to be a lesbian, the parents commited to
the psychiatric hospital Lopaca at the age of 15…
Programme summary:
“A Blooming Business” is a poetic documentary by Ton Van
Zantvoort about people in Kenya who are imprisoned by the gobal
flower industry. The dilemmas of the industry become painfully
clear and a dark world of oppression, sexual abuse and terrible
working conditions unfolds. There is only one conclusion possible:
the smell of the imported rose is not sweet, but bitter.
68
69
Programme summary:
“What Balkans means to me - Cinema Europe” is envisaged as a
pilot programme of a large series about identity problems within
socities in transition in post-political period in the area known as
the Balkans. This is a Croatian story. Each programme has the same
scheme: an independent proletarian, i.e. an intellectural comes to
his hometown from abroad, from the environment he is living for
so long that social climate there is much more suitable for him
than this one… Responding to the question what Balkan means to
him brings to the surface many painful issues.
ŠTO JE MENI BALKAN - KINO EVROPA / WHAT
BALKAN MEANS TO ME - CINEMA EUROPE /
ŠTO JE MENI BALKAN - KINO EUROPA - 2010
Producent/ production: HRT
Zemlja/Country: HRVATSKA/ CROATIA
Trajanje / Duration: 53 MIN
Režiser / Director: INES PLETIKOS
Scenario / Screenplay: INES PLETIKOS
Fotografija /Photography: MAK VEJZOVI∆
Kratak sadržaj:
“Što je meni Balkan - Kino Evropa” zamišljen je kao pilot emisija
veÊeg serijala koji govori o identitetskim problemima u tranzicijskim
društvima u post-politiËkom vremenu na podruËju država koje se
kolokvijalno nazivaju Balkanom. Ovo je hrvatska priËa. U svakoj
emisiji ponavlja se ista shema: nezavisni proleter, drugim rijeËima
intelektualac, stiže u svoj rodni grad iz inostranstva, iz sredine u
kojoj veÊ godinama živi jer mu tamošnja društvena klima mnogo
više odgovara od domaÊe… OdgovarajuÊi na pitanje šta je njemu
Balkan otvara brojna bolna pitanja.
70
71
CRVENO, BIJELO I ZELENO /
RED, WHITE AND THE GREEN - 2009
Producent/ production: A NINETEEN95 PRODUCTION
Zemlja/Country: IRAN
Trajanje / Duration: 57 MIN
Režiser / Director: NADER DAVOODI
Scenario / Screenplay: NADER DAVOODI
Fotografija /Photography: NADER DAVOODI
Programme summary:
Last June, the world was shaken by the 10th Iranian presidential
election. The events following the election received great media
attention. In what were the most violent days since the Islamic
revolution, over 65 people were killed, and the world began to
wonder just what could cause such wide spread of anger against
the government.
“Red, white, and the green” is a documentary which takes place
during the last three weeks leading up to the June 22nd election. It
features over 55 min of never before seen footage in the Iranian
capital. The most moving aspect of the film is the great optimism
which most people show towards the upcoming election, not
knowing the great horror that is around the corner for most of
them.
Kratak sadržaj:
Prošlog juna, svijet su potresli 10. iranski predsjedniËki izbori.
Dogaaji nakon izbora imali su veliku pažnju medija. Tokom
najnasilnijih dana još od islamske revolucije, preko 65 ljudi je
ubijeno, i svijet je poËeo da se Ëudi šta bi moglo da prouzrokuje
tako široko rasprostranjeni bijes prema vladi.
“Crveno, bijelo i zeleno” je dokumentarac koji je nastao tokom
poslednje tri sedmice sve do izbora 22.juna. Sadrži preko 55 minuta
nikada ranije vienog materijala u iranskom glavnom gradu.
Najdirljiviji aspect filma jeste veliki optimizam koju veÊina ljudi
pokazuje u odnosu na predstojeÊe izbore, ne znajuÊi da je veliki
užas odmah iza ugla.
72
73
NJEGOVO I NJENO / HIS AND HERS - 2009
Producent/ production: VENOM FILM
Zemlja/Country: IRSKA/ IRELAND
Trajanje / Duration: 80 MIN
Režiser / Director: KEN WARDROP
Fotografija /Photography: KATE McCULLOUGH & MICHAEL LAVELLE
Kratak sadržaj:
90 godina stara ljubavna priËa ispriËana kolektivnim glasovima 70
gospoa iz unutrašnjosti Irske.
Programme summary:
A 90-year-old love story told from the collective voices of 70 ladies
from the Irish Midlands.
RATOVI, LAŽI I TELEVIZIJA /
WARS, LIES & TELEVISION /
GUERRA, BUGIE & TV- 2009
Producent/ production: RAI EDUCATIONAL
Zemlja/Country: ITALIJA/ ITALY
Trajanje / Duration: 59 MIN
Režiser / Director: AMEDEO RICUCCI
Scenario / Screenplay: AMEDEO RICUCCI
Fotografija /Photography: DIEGO GARBATI
Kratak sadržaj:
Snimljen televizijskom kamerom kanala France 2 i emitovano širom
svijeta, snimak smrti palestinskog djeËaka Mohammeda al-Dura u
Gazi 30. septembra 2000.godine, postao je tokom godina predmet
politiËke, novinarske i pravne rasprave.
Programme summary:
Filmed by the television cameras of France 2 and broadcast all over
the world, the footage of the death of Palestinian boy Mohammed
al-Dura in Gaza on 30 September 2000 has become, over the years,
the subject of a long political, journalistic and judicial dispute.
74
75
SVETI PLESA» / THE SACRED DANCER - 2008
Programme summary:
Biswajit is a 15-year-old boy who lives in Dimirisena, a small
mud hut village in the Indian state of Orissa. He is one of the last
Gotipuas, the sacred children given at birth to the temple, where
they spent their childhood learning to dance in honour of Lord
Shiva. With make-up and feminine clothes they represent the
Devadasi, the Lord’s lovers.
Every day Biswajit follows an exhausting training routine. But his
time as a Gotipua is almost over and he will soon leave the temple.
The boy cannot imagine what life could be outside the temple, he
cannot imagine a life without dancing, his unique purpose in life.
He asks God to show him a new way.
Producent/ production: TERRA S.R.L. & RAI EDUCATIONAL
Zemlja/Country: ITALIJA/ ITALY
Trajanje / Duration: 30 MIN
Režiser / Director: DIEGO D’INNOCENZO
Scenario / Screenplay: ROBERTA CORTELLA
Fotografija /Photography: MARCO LEOPARDI, MARCO PASQUINI
Kratak sadržaj:
Biswajit je petnaestogodiišnji djeËak koji živi u Dimiriseni, maloj
seoskoj kolibi od blata u indijskog državi Orissa. On je jedan od
poslednjih Gotipuasa, svete djece koja su po roenju predata
hramu, a gdje su provela svoje djetinjstvo uËeÊi da plešu u Ëast
Boga Šive. Sa šminkom i ženskom odjeÊom oni predstavljaju
Devadasi, ljubavnicu Boga.
Svakog dana Biswajit prolazi kroz iscrpljujuÊu rutinu obuke. Ali
njegovo vrijeme Gotipue je skoro gotovo i on Êe uskoro morati da
napusti hram. DjeËak ne može ni da zamisli kakav bi život mogao
da bude van hrama, ne može da zamisli život bez plesa, njegove
jedinstvene svrhe u životu. On moli Boga da mu pokaže novi put.
76
77
TEGOBAN KAMEN / THE BURDENSOME STONE /
EVEN HASHTYA - 2008
Producent/ production: THE NATIONAL ISRAELI TV - CHANNEL 1
Zemlja/Country: IZRAEL/ ISRAEL
Trajanje / Duration: 97 MIN
Režiser / Director: TALI OHAION
Scenario / Screenplay: TALI OHAION
Fotografija /Photography: RONI AHARON
78
Kratak sadržaj:
Ovdje je sve poËelo - i ovdje Êe sve ponovo poËeti…
2002. godine, vodena mrlja je otkrivena na Kamenu Temeljcu. Izvori
kažu da su muslimanska sveštena lica tražila da se posavjetuju sa
Kabalistima. Obe strane vjeruju da pojava vode u Kamenu Temeljcu
pretskazuje kraj svijeta. Po judejstvu, Kamen Temeljac je povezan
sa Postanjem.
To je mjesto najveÊe svetinje Hrama.
Po Islamu - to je mjesto gdje se prorok Muhamed uznio na nebo.
HrišÊanstvo pripisuje koncept “mistiËnog temeljca” Isusu kao izvoru
svih voda svijeta - blagosti - života.
Eksploziv svijeta…
Jevrejsko mistiËno razumijevanje Kamelja Temeljca kao “sjemena i
Ëakre svijeta” opravdava povezivanje svih religija sa ovim mjestom
jedinstva izmeu Boga i Ëovjeka - pluralistiËki pristup koji Ëini
nemoguÊnim osvajanje ovog mjesta sredstvima ljudi.
Svaki teološki i istorijski dogaaj je manifestacija Božije intervencije
i služi da donese spasenje.
U ovoj “igri uloga”, Jevreji predstavljaju Sveštenike cijelog svijeta “jer moj dom Êe biti hram svih naroda…”
Programme summary:
This is where it all began - and where it will all begin again…
In 2002 a water stain was discovered on the Foundation Stone.
Sources report that Moslem clerics have asked to consult with
Kabbalists. Both sides believe that the rising of water in the
Foundation Stone presages the End of Days. According to Judaism,
the Foundation Stone is connected to the Creation.
It is the location of the Holy of Holies of the Temple.
According to Islam - this is where the Prophet Mohammad
ascended to Heaven.
Christianity attributes the concept of “the mystical foundation” to
Jesus as the source of the waters of the world - kindness- life.
The Explosive of the World…
The Jewish mystical conception of the Foundation Stone as the
“seed and chacra of the world” legitimizes the connecting of all the
religions to this place of union between God and man - A pluralistic
approach which makes it impossible to conquer this place through
human means.
Every theological and historical event is a manifestation of divine
intervention and serves to bring about the Redemption.
In this “role-play”, the Jews represent the Priests of the entire world
- “For my house will be the house of worship for all nations…”
79
PAMTE∆I INNINIMOWIN /
REMEMBERING CREE - 2010
SUZE SHUANGXI / TEARS OF SHUANGXI /
SHUANG XI DE YAN LEI - 2010
Producent/ production: VIS JUELLES PRODUCTIONS
Zemlja / Country: KANADA / CANADA
Režiser / Director: JULES A. KOOSTACHIN
Scenario / Screenplay: JULES A. KOOSTACHIN
Fotografija /Photography: MAHIIGAN KOOSTACHIN,
JULES KOOSTACHIN
Producent/ production: JINHUAQING TRAINING CAMP
Zemlja/Country: KINA/ CHINA
Trajanje / Duration: 19 MIN 45 SEC
Režiser / Director: FANJIAJU & WANGJUN
Scenario / Screenplay: FANJIAJU
Fotografija /Photography: WANGJUN
Kratak sadržaj:
Inninimowin (Cree) se govori u nekoliko domorodaËkih zajednica
širom Kanade. Iako se smatra jednim od najoËuvanijih domorodaËkih
jezika, prijeti mu nestanak. Cilj ovog dokumentarca jeste da se
premosti jaz u razumijevanju izmeu generacija prikazujuÊi grub
tretman domorodaca kreÊuÊi se ka izmirenju i isceljenju. “PamteÊi
Inninimowin“ belježi izgubljene razgovore izmeu generacija.
Kratak sadržaj:
Ovaj film otkriva cijenu krvi u ruralnom i urbanom razvoju. Mnogo
ruralnih radnika koje je krenulo ka velikom gradu na jugu Kine još
od 90tih, otpoËelo je svoju karijeru radeÊi kao nadniËari. Nisu znali
za latentne opasnosti i patili su od pneumokonioze. Cijela im je
porodica u okeanu tuge.
Programme summary:
Inninimowin (Cree) is spoken in several Native communities across
Canada. Although it is considered one of the most preserved
Native languages; it is also at risk of disappearing. This goal of
this documentary is to mend the gaps in understanding between
generations by exposing the harsh treatment of Native peoples
and moving towards reconciliation and healing. Remembering
Inninimowin captures the lost conversations between generations.
80
Programme summary:
This film revealed the cost of blood in rural and urban development.
Plenty of rural workers headed for a big city in southern China
since 1990s, began their career as contribute workers. They didn’t
know the latent dangers, and suffered from the pneumoconiosis.
All their family’s in an ocean of sorrow.
81
SADA JE SANIJEVO VRIJEME /
SUNNY’S TIME NOW - 2008
Producent/ production: PAUL THILTGES DISTRIBUTIONS (PTD)
Zemlja/Country: LUKSEMBURG/ LUXEMBOURG
Trajanje / Duration: 108 MIN
Režiser / Director: ANTOINE PRUM
Scenario / Screenplay: ANTOINE PRUM
Fotografija /Photography: CAMILLE COTTAGNOUD & CARLO THIEL
Kratak sadržaj:
Dokumentarac prati dugogodišnju karijeru avangardnog bubnjara
Sunny Murra-ja, jednog od najuticajnijih liËnosti revolucije
Slobodnog džeza. Kroz niz intervjua sa kljuËnim svedocima kao i uz
pomoÊ istorijskih i dokumentarnih snimaka sa koncerata, ponovo se
procjenjuje odnos izmeu pokreta libertarijanske muzike i politiËkih
dogaaja 1960tih Ëije su društvene tvrdnje tako intimno oslikane.
Programme summary:
The documentary retraces the longstanding career of avant-garde
drummer Sunny Murray, one of the most influential figures of the
Free jazz revolution. Through a series of interviews with key time
witnesses as well as historic and documentary concert footage,
it reassesses the relationship between the libertatian music
movement and the political events o the 1960s, whose social
claims it so intimately reflected.
82
RU»NE TORBICE I NJIHOVE DAME /
HANDBAGS AND THEIR LADIES /
NÖI TÁSKA - 2009
Producent/ production: MTV
Zemlja/Country: MA–ARSKA/ HUNGARY
Trajanje / Duration: 54 MIN
Režiser / Director: PÁL SIPOS
Scenario / Screenplay: PÁL SIPOS
Fotografija /Photography: ATTILA KILIAN
Kratak sadržaj:
Odmah nailazimo na poteškoÊe u vezi sa njenim samim imenom.
Zove se torbica, ženska tašna ili jednostavno ruËna torbica? I šta je
sa njenom funkcijom? Da li iËemu služi? Ništa u njoj nema dovoljno
mjesta. Ili obrnuto, sve što ženi može trebati se može zgurati u nju.
Naš dokumentarni film je o predmetu koji se pripisuje ženskom polu
stotinama godina. Ona Ëuva tajne, sadrži sitnice i savršen je modni
detalj. To je kultni predmet koji može prouzrokovati ekstremne
emocije. Ima ljudi koji ih mrze i rado bih ih se riješili, a ima onih
koji ih vole i smatraju ih simbolom ženstvenosti. Postoje ljudi koji
konstantno tragaju za onom savršenom koja Êe biti za cijeli život,
ali nikad na nju ne nailaze. A ima onih koji je drže pored sebe Ëak i
na samrtnoj postelji. Baš kao moja majka…
83
Programme summary:
We immediately run into difficulties concerning its name. It is
called a reticule, a purse or simply a handbag? And what about
its function? Is it good for anything? Nothing has enough room
in it. Or on the contrary, everything can be crammed in it that a
woman might need. Our documentary is about the object which
has been the attribute of the female sex for hundreds of years.
It guards their secrets, contains their odds and ends and serves
as a perfect fashion accessory. It is a cult item which can arouse
extreme emotions. There are people who hate it and would get rid
of it, and those who love it and regard it as a symbol of femininity.
There are people who are constantly on the lookout for the perfect
one for a lifetime, but never come across it. And there are those
who keep it by their side even on their deathbed. Like my mother…
BIOLOŠKI MINIMUM /
BIOLOGICAL MINIMUM - 2010
Producent/ production: MAKEDONSKA TELEVIZIJA
Zemlja/Country: MAKEDONIJA/ FYRO MACEDONIA
Trajanje / Duration: 30 MIN 48 SEC
Režiser / Director: IVAN MITEVSKI
Scenario / Screenplay: TANJA BITOLJANU PLAVŠI∆
Fotografija /Photography: DIMITAR VLADICKI, GOCE SIMONOVSKI
Kratak sadržaj:
Više od 1500 sela u Makedoniji je prešlo u zaborav. Ovo je priËa o
selu Zdunje koje je nestalo u vodama akumulacionog jezera Kozjak
a ispriËali su je poslednji stanovnici koji su polako poËeli da nestaju
baš kao i selo.
“Biološki minimum” se odnosi na malu koliËinu vode koja je ostala
da bi se nastavio život u ovom selu kada brana presjeËe vodu.
Programme summary:
More than 1500 villages in Macedonia have crossed over into
forgetfulness. This story is bout the village of Zdunje that had
vanished in the waters of the accumulation Kozjak was captured
by its last inhabitants who slowly begin to disappear along with it.
Biological minimum refers to the poor quantity of water that is left
to continue the life in this village once the dam cuts off the water.
84
85
AUTOBIOGRAFIJA »OVJEKA GOLUBA /
THE AUTOBIOGRAPHY OF THE PIGEON MAN 2010
Producent/ production: UNIVERZITET AUDIOVIZUELNIH
UMJETNOSTI; ESRA/ EFA PRODUCTION
Zemlja/Country: MAKEDONIJA/ FYRO MACEDONIA
Trajanje / Duration: 8 MIN 20 SEC
Režiser / Director: KONSTANTIN PLEVNES
Scenario / Screenplay: KONSTANTIN PLEVNES
Fotografija /Photography: KONSTANTIN PLEVNES
Kratak sadržaj:
„Autobiografija Ëovjeka goluba“ je intimna ispovjest Ëovjeka koji je
izgubio sve u životu. On je zaboravljen od društva i jedini prijatelji
su mu pas i golubovi.
Programme summary:
„The autobiography of the pigeon man” is an intimate confession
of a man who lost everything. He is forgotten by society and the
only friend are his dog and pigeons.
86
IZVOR /THE WELL / ECHAG - 2008
Producent/ production: VISUL CULTURAL STUDIES UNIT, UNIVERSITY OF TROMSO
Zemlja/Country: MALI
Trajanje / Duration: 32 MIN
Režiser / Director: SOULEYMANE DIALLO
Fotografija /Photography: SOULEYMANE DIALLO
Kratak sadržaj:
Ovaj film prikazuje Tuarega Igorareina koji živi u tranziciji na sjeveru
Malija. U filmu se nadovezuju prošlost predaka (pastoralni život
nomada), njihova sadašnja situacija i nade u bolju buduÊnosti, gdje
mnogi oËekuju da Êe formalno obrazovanje igrati znaËajnu ulogu.
Programme summary:
This film shows Igorareine Tuareg of Echag, northern Mali,
living in transition. It underlines the juxtaposition between their
ancestral past (pastoral nomadic life), their present situation and
their feelings about a better future, in which many expect formal
education to play a major role.
87
SIRENA I RONILAC /
THE MERMAID AND THE DIVER /
LA SIRENA Y EL BUZO - 2009
BILO JEDNOM JEDNO OSTRVO: TE HENUA E
NNOHO / THERE ONCE WAS AN ISLAND: TE
HENUA E NNOHO - 2010
Producent/ production: PRODUCCIONES AMARANTA
Zemlja/Country: MEKSIKO/ MEXICO
Trajanje / Duration: 80 MIN
Režiser / Director: MERCEDES MONCADA RODRIGUEZ
Scenario / Screenplay: MERCEDES MONCADA RODRIGUEZ
Fotografija /Photography: ALEX CATALÁN, EMILIANO VILLANUEVA,
CUCO VILLARIAS
Producent/ production: ON THE LEVEL PRODUCTIONS
Zemlja/Country: NOVI ZELAND/ NEW ZEALAND
Trajanje / Duration: 80 MIN
Režiser / Director: BRIAR MARCH
Scenario / Screenplay: BRIAR MARCH, LYN COLLIE, PRISCA BOUCHET
Fotografija /Photography: BRIAR MARCH
Kratak sadržaj:
Ovo je priËa o fantastiËnom životu Simbada, ronioca koji se zaljubio
u sirenu, koji umire, raa se i odrasta u zemlji Miskito u Nikaragvi.
Programme summary:
This story is the fantastic life of Sinbad, the Diver who fell in love
with a mermaid, who dies, is born and grows up in the Miskito
lands in Nicaragua.
88
Kratak sadržaj:
Šta bi bilo kad bi vaša zajednica morala da odluËi da li da napusti
svoju domovinu zauvijek jer nema dostupne pomoÊi? Ovo je
realnost za kulturološki jedinstvenu polinezijsku zajednicu Takuu
sa malog koralnog ostrva u jugozapadnom Pacifiku. Dok užasne
plimske poplave paraju veÊ uništenu zemlju, zajednica Takuu je
suoËena direktno sa razarajuÊim efektima klimatskih promjena.
Programme summary:
What if your community had to decide whether to leave their
homeland forever and there was no help available? This is the
reality for the culturally unique Polynesian community of Takuu,
a tiny low/lying atoll in the South Western Pacific. As a terrifying
tidal flood rips through their already damaged home, the Takuu
community experiences the devastating effects of climate change
first hand.
89
BAMA I IZGUBLJENE GORILE /
BAMA AND THE LOST GORILLAS /
BAMA DER GORILLAMANN - 2009
SLIKA NAPALM DJEVOJKE /
THE PICTURE OF THE NAPALM GIRL /
DAS MÄDCHEN UND DAS FOTO - 2010
Producent/ production: STUDIO HAMBURG DOCLIGHTS NATURFILM
Zemlja/Country: NJEMA»KA/ GERMANY
Trajanje / Duration: 44 MIN 30 SEC
Režiser / Director: ERNST SASSE, NICKY LANKESTER
Fotografija /Photography: HANS-PETER KUTTLER, ERNST SASSE
Producent/ production: WDR, ARTE
Zemlja/Country: NJEMA»KA/ GERMANY
Trajanje / Duration: 53 MIN
Režiser / Director: MARC WIESE
Scenario / Screenplay: MARC WIESE
Fotografija /Photography: HERMANN SCHULZ
Kratak sadržaj:
Alfred Bama, Ëuvar životinja iz Kameruna ima nevjerovatnu vezu
sa gorilama. On vodi o njima raËuna u Centru za divljaË Limbe,
rezervatu za primate siroËad. Sve njegove gorile ga vole i poštuju,
a on ima blisku vezu sa Nyangom, brdskom gorilom, koji pripada
najugroženijoj vrsti velikog majmuna. Film prati Bamu u njegovoj
potrazi za poslednjim roakom Nyanga u divljini. Ovo je priËa
o izvanrednom prijateljstvu i prikazuju se po prvi put na snimci
brdskih gorilla snimljenih u divljini.
90
Programme summary:
Alfred Bama, an animal keeper from Cameroon, has an extraordinary
connection with gorillas. He takes care of them at the Limbe Wildlife
Centre, a sanctuary for orphaned primates. Loved and respected by
all of his gorillas, he has a close relationship to Nyango, a Cross
River gorilla, the world’s most endangered great ape. The film
follows Bama on his quest for the last of Nyango’s wild relatives. It
tells the story about an outstanding friendship and shows the first
TV pictures of Cross River gorillas ever taken in the wild.
Kratak sadržaj:
1972. godine, jedna fotografija je proletjela svijetom: na njoj je bila
devetogodišnja vijetnamska djevojËica Kim Phuc, lica iskriveljnog
od bola, kako bježi ne bi li se spasila. U svom pokušaju da pobjegne
od napada sa napalm bombama koje su uništile njeno cijelo selo,
ona je zadobila teške opekotine. AP fotograf Nich Ut osvojio je
Pulicerovu nagradu za ovu fotografiju - a i klik njegove blende
spasio je život Kim Phuc. Ovaj film prikazuje kako jedna jedina
fotografija može promijeniti živote svih ukljuËenih strana.
Programme summary:
In 1972 a photograph flashed around the world: it showed nineyear-old Vietnamese girl, Kim Phuc, running for her life, her face
contorted in pain. In her attempt to escape a napalm bomb attack
which destroyed her entire village she suffered terrible burns. AP
photographer Nich Ut won then Pullitzer Prize for this shot - and
the click of his shutter saved Kim Phuc’s life. The film documents
how a single picture can change the lives of all involved.
91
PASIJA / PASSION / PASJA - 2008
Producent/ production: TELEWIZJA POLSKA
Zemlja/Country: POLJSKA/ POLAND
Trajanje / Duration: 36 MIN 10 SEC
Režiser / Director: DAGMARA SZYMAŃSKA- SZYMURA
Scenario / Screenplay: DAGMARA SZYMAŃSKA- SZYMURA
Fotografija /Photography: DARIUSZ SZYMURA
Kratak sadržaj:
Ovo je priËa o izvanrednom “životnom putu” (punom pasije) jednog
od poslednjih i najstarijih isposnika u Poljskoj. Jozef živi svojim
asketskim životom i ne brine o promjenama oko sebe. »ini se
da je nalik izumrlim vrstama u modernom materijalnom svijetu.
Drži se principa i ograniËenja koja je nametnuo sam sebi i koja
su poslediËno ostavila neizbrisiv trag na njegovu sudbinu. On je
nesvjestan Ëinjenice da je postao simbol mjesta u kojem živi skoro
šezdeset godina - to je neobiËna lokacija: Kalwaria Zebrzydowska
(u Poljskoj).
92
Programme summary:
This is a story of extraordinary “life voyage” (full of passion) of one
of the last hermits and Poland’s oldest. Joseph (Jozef) lives his own
ascetic life not bothered by the changes going on around him. He
seems to be like an extinct species in modern material world. He
adheres to the principles and restrictions which he has imposed
upon himself and which consequently have left an indelible mark
on his fate. He is unaware of the fact he has become a symbol of
the place he has inhabited for nearly sixty years - this is an unusual
location: Kalwaria Zebrzydowska (in Poland).
JUAN MELENDEZ - 6446 /
JUAN MELÉNDEZ-6446 - 2008
Producent/ production: LRA DIRECTORES/PUERTO RICO
CIVIL LIBERTIES COMMISSION
Zemlja/Country: PORTORIKO/PUERTO RICO
Trajanje / Duration: 48 MIN
Režiser / Director: LUIS ROSARIO ALBERT
Scenario / Screenplay: MAREL MALARET
Fotografija /Photography: CLAUDIO CHEA
Kratak sadržaj:
Ovo je priËa o portorikanskom farmeru migrantu koji je odrastao u
Njujorku i koji je optužen za ubistvo u državi Floridi. Iako je tvrdio
da je nevin, Juan Meléndez je osuen u roku od pet dana na smrtnu
kaznu na Ëije je izvršenje Ëekao 17 godina, 8 mjeseci i 1 dan do
oslobaanja od presude 3. januara 2002.godine. Juan Meléndez
je bio osuen na smrt za zloËin koji nije poËinio. Ovu priËu priËa
sam Juan Meléndez, njegova majka, advokati i prijatelji. Nakon
osloboenja od presude, Juan se vratio po prvi put u najveÊi zatvor
u Portoriku “Oso Blanco” (Bijeli medved), koji je sada zatvoren kako
bi rekonstruisao neke od najtežih trenutaka u zatvoru …
93
Programme summary:
This is a story of a Puerto Rican migrant farmer raised in New
York City and accused for a murder in the state of Florida. While
claiming his innocence, Juan Meléndez was sentenced in five days
and put on death row for 17 years, 8 months and 1 day until his
exoneration on January 3rd, 2002. Juan Meléndez was sentenced
to death for a crime he did not commit. The story is told by Juan
Meléndez himself, his mother, lawyers and friends. After his
exoneration, Juan returns for the first time to the largest prison
in Puerto Rico “Oso Blanco” (White Bear), now closed to recreate
some of his most difficult moments in jail…
SVIJET PO IONU B. /
THE WORLD ACCORDING TO ION B. /
LUMEA VAZUTA DE ION B. - 2010
Producent/ production: HBO ROMANIA
Zemlja/Country: RUMUNIJA/ ROMANIA
Trajanje / Duration: 61 MIN
Režiser / Director: ALEXANDER NANAU
Scenario / Screenplay: ALEXANDER NANAU
Fotografija /Photography: ALEXANDER NANAU
Kratak sadržaj:
Borac. Pijanica. Vizionar. Autsajder. Umjetnik. BeskuÊnik. Genije. Ion
Barladeanu je na putu da postane važan savremeni umjetnik, ali
maja 2008. godine, on je još uvijek anonimna lutalica na ulicama
Bukurešta.
Programme summary:
Fighter. Drunk. Visionary. Outsider. Artist. Homeless. Genius. Ion
Barladeanu is on his way to become an important contemporary
artist, but in May 2008, he was still an anonymous tramp in the
streets of Bucharest.
94
95
VELIKI RAT / THE GREAT WAR /
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА- 2010
Producent/ production: STAR MEDIA
Zemlja/Country: RUSIJA/ RUSSIA
Trajanje / Duration: 45 MIN
Režiser / Director: VALERIY BABICH
Scenario / Screenplay: ARTEM DRABKIN, ALEKSEY ISAEV
Kratak sadržaj:
Projekat “Veliki rat” oslikava najvažnije dogaaje i bitke II svjetskog
rata. Zadatak projekta je da ilustruje istoriju rata posredstvom
kompjuterske grafike, filma i ratnih snimaka.
Programme summary:
The project “The Great War” depicts the most important events and
battles of World War II. The task of the project is to illustrate the
history of the war by means of computer graphics, motion-picture
images and wartime actuality shots.
96
AUTOMORFOZA / AUTOMORPHOSIS - 2009
Producent/ production: HARROD BLANK
Zemlja/Country: SAD/USA
Trajanje / Duration: 76 MIN 38 SEC
Režiser / Director: HARROD BLANK
Scenario / Screenplay: HARROD BLANK
Fotografija /Photography: HARROD BLANK
Kratak sadržaj:
Šta bi bilo kada biste mogli da promjenite automobil u pokretno
umjetniËko djelo i da ga vozite tako da ga svi mogu vidjeti? Kako bi
to izgledalo? Šta bi svijet mislio o vama? Kako biste se vi promijenili?
“Automorfoza” zadire u umove i srca vesele skupine ekcentrika,
vizionara i jednostavnih ljudi koji su svoje automobile pretvorili u
umjetniËka djela.
Programme summary:
What if you could morph your car into a mobile work of art, and
drive it down the road for all to see? What would it look like? What
would the world think of you? How would you be changed?
“Automorphosis” looks into the minds and hearts of a delightful
collection of eccentrics, visionaries, and just plain folks who have
transformed their autos into artworks.
97
KAKO PREŽIVJETI? / HOW TO SURVIVE? /
KAKO PREŽIVETI? - 2009
Producent/ production: PL GLOBUS FILM
Zemlja/Country: SRBIJA/ SERBIA
Trajanje / Duration: 15 MIN
Režiser / Director: PETAR LALOVI∆
Scenario / Screenplay: VITKA LALOVI∆, PETAR LALOVI∆
Fotografija /Photography: PETAR LALOVI∆
Kratak sadržaj:
I rode se ponekad prevare i donesu na svijet više mladih nego što
mogu da prehrane. Situacija postaje još tragiËnija ako se desi da je
„sušna“ godina, kada za rode nema dovoljno hrane.
Ovo je dokumentarna priËa o malom rodiÊu, koji je u gnijezdu
postao „višak“, o drevnom zakonu i o tome kako roditelji rješavaju
taj problem.
Meutim, ponekad se u ime humanosti i zakoni prirode, ne moraju
uvijek poštovati.
98
Programme summary:
Even the storks are sometimes deceived and bring to the world
more chick than they can feed. The situation gets even more tragic
if is “dry” year when there is not enough food for the storks.
This is a documentary of a small stork chick that became “surplus” in
the nest, about the ancient law and how the parents solve this issue.
However, in the name of humanity, sometimes the laws on nature
can be bent.
STARAC U 26-TOJ / OLD AT 26 - 2010
Producent/ production: RADIO TELEVIZIJA VOJVODINE
Zemlja/Country: SRBIJA/ SERBIA
Trajanje / Duration: 26 MIN
Režiser / Director: ŽELJKO MIRKOVI∆
Scenario / Screenplay: BRANISLAVA KOVA»EVI∆
Fotografija /Photography: VLADIMIR KARA–INOVI∆
Kratak sadržaj:
Zoran MilanoviÊ je u svojoj 24-toj godini doživjeo tešku
saobraÊajnu nesreÊu usled koje je ostao nepokretan. Nakon dvije
godine provedene u raznim rehabilitacionim centrima, našao se
u nezavidnoj situaciji u kojoj je rebalo da odluËi o svom daljem
smještaju. Odluka je bila teška i bolna. BuduÊi da je u tom periodu
veÊ bio dva puta oženjen i otac dvije djevojËice, a roditelji su mu
bili razvedeni, svojevoljno se odluËio da nikom ne nameÊe obavezu i
teret o staranju o sebi. Niko od njih nije ni pokazao izrazitu želju da
to uËini. UtoËište je, u 26-toj, potražio u staraËkom domu.
Programme summary:
Zoran MilanoviÊ had a serious car accident at the age of 24 and
was left paralysed. After two years spent in various rehabilitation
centres, he was in a difficult situation and he had to decide where
he would live. The decision was tough and painful. Having in mind
that had been married twice and had two girls, and his parents
were divorced, he decided on his own not to be a burden to anyone.
Nobody expressed his or her willingness to take care of him. He
took refuge as a 26-year-old man in a retirement home.
99
DUGO PUTOVANJE KROZ ISTORIJU, HISTORIJU I
POVIJEST / THE LONG ROAD THROUGH BALKAN
HISTORY - 2010
Programme summary:
Two writers, Miljenko JergoviÊ from Croatia and Marko VidojkoviÊ
from Serbia take turns behind the wheel of Yugo, the symbol of
their youth, driving from one end to the other of the road once
known as “The highway of Brotherhood and Unity”… From Slovenia
to Macedonia, through Croatia, Bosnia and Serbia.
Through the rear window, Marko and Miljenko look back at their
youth, research the divisions brought down by history, and ask
themselves where the present is taking them. They talk to people
trying to find the anwer how did they get here … and where the
history highway is going to take them further.
Producent/ production: SEETV
Zemlja/Country: SRBIJA & BELGIJA/ SERBIA & BELGIUM
Trajanje / Duration: 58 MIN
Režiser / Director: ŽELJKO MIRKOVI∆
Scenario / Screenplay: ŽELJKO MIRKOVI∆, DUŠAN GAJI∆
Fotografija /Photography: MIODRAG TRAJKOVI∆
Kratak sadržaj:
Dvojica pisaca, Miljenko JergoviÊ iz Hrvatske i Marko VidojkoviÊ iz
Srbije smjenjuju se za volanom Yuga, simbola njihove zajedniËke
mladosti, u vožnji s kraja na kraj puta koji se nekada zvao “Autoput
Bratstva i jedinstva”… Od Slovenije do Makedonije, preko Hrvatske,
Bosne i Srbije.
Kroz retrovizor Yuga, Marko i Miljenko bacaju pogled na zajedniËku
prošlost, istražuju podjele koje je donijela istorija, pitaju se gdje ih
vodi sadašnjost i razgovaraju sa ljudima od kojih traže odgovor na
to kako su dotle dospjeli… i gdje Êe ih dalje odvesti autoput istorije.
100
101
NEDELJNA ŠKOLA / SUNDAY SCHOOL - 2010
OPEKOTINA / THE BURN / HARGA - 2010
Producent/ production: OLD FOOL FILMS LIMITED
Zemlja/Country: TAJLAND/ THAILAND
Trajanje / Duration: 43 MIN 17 SEC
Režiser / Director: JOANNA VASQUEZ ARONG
Scenario / Screenplay: JOANNA VASQUEZ ARONG
Fotografija /Photography: JOANNA VASQUEZ ARONG
Producent/ production: AUDIMAGE
Zemlja/Country: TUNIS/ TUNISIA
Trajanje / Duration: 27 MIN
Režiser / Director: LEILA CHOIBI
Scenario / Screenplay: LEILA CHOIBI
Fotografija /Photography: LEILA CHOIBI
Kratak sadržaj:
Film ispituje kako su muke svakodnevnog života isprepletene
sa vjerom i crkvom u Zambiji. »ini se da je vrijeme stalo kako se
dogaaji odvijaju po jednu djevojku, mladu majku i staricu. Meu
temama koje se ponavljaju o smrti i obnovi, ponovo otkrivamo
religiju kao silu koja može da zalijeËi rane koje je moderni svijet
ostavio davno za sobom.
Programme summary:
This film explores how the pains of everyday life are intricately
linked with faith and the church in Zambia. Time seems to stand
still as events unfold for a girl, a young mother and an elder. Amid
recurring themes of death and renewal, we rediscover religion as a
force to heal wounds that the modern world has long left behind.
102
103
VJEN»ANI ZA KAMERU /
MARRIED TO THE CAMERA /
MAKERAYLA IZDIVAÇ - 2010
Programme summary:
This is a film that shows us the unknown faces of TV world through
a very popular show in Turkey called “Marriage with Esra Erol” which
aims to marry people in front of the camera. While thousands of
people apply to this TV show to marry a complete stranger, millions
are glued to their screens to watch it every morning… “Married to
the camera” focuses on the people who are looking for a glimpse
of hope in the hallways of a huge TV studio: a popular presenter
who feels very much at east on stage but prays for good luck in the
backstage; a director whispering in her earphone to guide her in
order to make the show more exciting; a peculiar spectator whose
job is to criticize; audience dancing and clapping when ordered;
and a young man dancing to hip hop music without ever being in
a disco all his life.
Producent/ production: DELICE FILM & ARTE FRANCE & ARTICLE Z
Zemlja/Country: TURSKA/ TURKEY
Trajanje / Duration: 52 MIN
Režiser / Director: DOǦA KILCIOǦLU
Fotografija /Photography: CAN KILCIOǦLU
Kratak sadržaj:
Ovo je film koji pokazuje nepoznata lica TV svijeta kroz veoma
popularni šou u Turskoj koji se zove “Brak sa Esra Erolom” koji za cilj
ima vjenËanja ljudi ispred kamera. Dok se na hiljade ljudi prijavljuje
za ovaj TV šou kako bi se vjenËali za potpunog stranca, milioni su
vezani za ekrane i gledaju šou svakog jutra … “VjenËani za kameru”
se fokusira na ljude koji traže traËak nade na hodnicima ogromnog
TV studija: popularni domaÊin koji je veoma opušten na sceni ali se
moli iza pozornice za sreÊu; režiser tiho šapuÊe u njene slušalice
kako bi je navodio i uËinio da šou bude još uzbudljiviji; Ëudni
gledalac Ëiji je posao da kritikuje; publika koja pleše i aplaudira kad
joj se kaže; mladiÊ koji pleše na hip hop muziku a da nikada nije bio
u životu u diskoteci.
104
105
OTKOPAVANJE PENKALA /
UNEARTHING THE PEN - 2009
Producent/ production: ROCK SALT FILMS
Zemlja/Country: VELIKA BRITANIJA/ UK
Trajanje / Duration: 12 MIN
Režiser / Director: CAROL SALTER
Fotografija /Photography: CAROL SALTER
Kratak sadržaj:
Locheng, mladi kozar u sjevernoj Ugandi Ëezne da nauËi da Ëita i
piše. Ali sve se urotilo protiv njega. Prije Ëetrdeset godina, plemenske
starješine su zakopale penkalo i bacile kletvu na pisanu rijeË.
“Otkopavanje penkala” je intimni portret borbe djeËaka da izmiri
tradiciju sa svojom željom za uËenjem.
Programme summary:
Locheng, a young goatherd in northern Uganda yearns to be able
to read and write. But the odds are stacked against him. Forty years
ago, tribal elders buried a pen, placing a curse on the written word.
“Unearthing the Pen” is an intimate portrait of a boy’s struggle to
reconcile tradition with his desire to learn.
106
SAM / ALONE - 2009
Producent/ production: ZAKRYTA ZONA TV
Zemlja/Country: UKRAJINA/ UKRAINE
Trajanje / Duration: 26 MIN
Režiser / Director: SEHIY TSYMBAL
Scenario / Screenplay: NATALKA FITSYCH
Fotografija /Photography: YURY RADYK
Kratak sadržaj:
Kostya Buriy ima 14 godina. Ne ide na seoske plesove, on je odrasla
osoba, ispred svog vremena i ne priËa puno. Podigla ga je baka koja
je kasnije umrla. DjeËak je odbio da ode u sirotište i rekao je da Êe u
tom sluËaju izvršiti samoubistvo. Sada živi sasvim sam.
Programme summary:
Kostya Buriy is 14. He does not attend village’s dances, he is a
grown-up, ahead of his years and he doesn’t speak much. He was
brought up by his grandmother who later died. Boy refused to go
to the orphanage house and told that in that case he would kill
himself. Now he lives all alone.
107
108
109
ekologija / ecology
SO / SALT - 2009
Producent/ production: JERRYCAN FILM
Zemlja/Country: AUSTRALIJA/ AUSTRALIA
Trajanje / Duration: 28 MIN
Režiser / Director: MICHAEL ANGUS & MURRAY FREDERICKS
Scenario / Screenplay: MICHAEL ANGUS
Fotografija /Photography: MURRAY FREDERICKS
Kratak sadržaj:
“So” je kratki dokumentarac o ekstremnim putovanjima fotografa
Murray Fredericksa kako bi snimio srce najbezizražajnijeg pejzaža
jezera Eyre, Južna Australija.
Programme summary:
“Salt” is a short documentary on photographer Murray Fredericks
extreme journeys to capture the heart of the world’s most
featureless landscape on Lake Eyre, South Australia.
110
ZAPAD NA ISTOKU /
THE WEST IN THE EAST - 2010
Producent/ production: INDEPENDENT PRODUCTION
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA/ BOSNIA-HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 22 MIN 25 SEC
Režiser / Director: NISVET HRUSTI∆
Scenario / Screenplay: NISVET HRUSTI∆, PROF. SEAD HRUSTI∆
Fotografija /Photography: NISVET HRUSTI∆
Kratak sadržaj:
Zaljubljenik prirode, sume, vode i astronomije pokušava sam
napraviti vikend kuÊu i dovesti do nje neobiËnu šumsku vodu u
dužini od 1200 metara. Uz skromne istoËne finanijske moguÊnosti i
zapadne ideje koristi neupotrebljiv otpadni materijal, Ëuva okolinu,
te nailazi na nerazumijevanje i ismijavanje lokalne sredine.
Programme summary:
Nature lover, forests, water and astronomy lover, he tries to build
a holiday home and bring closer an unusual brook in the length
of 1200 meters. With modest Eastern finances and Western ideas,
he uses useless waste material and in that way preserves nature,
although he is faced with misunderstanding and mockery of the
locals.
111
BETON / CONCRETE / БЕТОН - 2010
Producent/ production: BULGARIAN NATIONAL TELEVISION
Zemlja/Country: BUGARSKA/ BULGARIA
Trajanje / Duration: 27 MIN
Režiser / Director: NIKOLAY VASSILEV
Scenario / Screenplay: NIKOLAY VASSILEV
Fotografija /Photography: BORISLAV GEORGIEV
Kratak sadržaj:
“Beton” je tužna priËa o gajdama… vatri… smeÊu… i moÊi. Šume
ugaraka, planine konzervi i limenki i ljudi koji posjeduju volju da se
suprotstave sumornom mentalitetu.
Programme summary:
“Concrete” is a sad story of a bagpipe…of the fire… the rubbish…
and the power. Forests of embers, mountains of tins and cans and
people who possess the willingness to stand up against the grim
mentality.
112
ARHIPELAG MALIH ZMAJEVA / THE ARCHIPELAGO
OF THE SMALL DRAGONS - 2010
Producent/ production: RTCG
Zemlja/Country: CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 20 MIN
Režiser / Director: PREDRAG BOJOVI∆
Scenario / Screenplay: ONDREJ VIZI
Fotografija /Photography: GORAN TRIPUNOVI∆, ONDREJ VIZI,
SAŠA JOVOVI∆
Kratak sadržaj:
Na ostrvima Krajinskog arhipelaga na Skadarskom jezeru živi pet
endemskih vrsta guštera. SimpatiËni, bezazleni, bore se za opstanak,
prostor, ženku… jesu mali, ali imaju zmajevo srce…
Programme summary:
On the island of Krajina archipelago in Skadar lake, there are five
endemic species of lizards. Loveable, harmless, fighting for survival,
space, females… they are small, but they have a heart of dragons…
113
EKO ZONA / ECO ZONE - 2009
Producent/ production: HRT
Zemlja/Country: HRVATSKA/ CROATIA
Trajanje / Duration: 31 MIN 57 SEC
Režiser / Director: SANDRA KRPAN SERTI∆
Scenario / Screenplay: MLADEN ILI»KOVI∆
Fotografija /Photography: DRAŽEN LIPKA
Kratak sadržaj:
Informativna emisija o zaštiti okoliša i održivom razvoju - zašto
Hrvatska troši oko 55% više mineralnih gnojiva od prosjeka starih
Ëlanica Europske unije, kako oneËišÊeni zrak poveÊava rizik od
srËanoga i moždanog udara te senilnosti, zašto Hrvatska neÊe
moÊi do kraja 2010. ispuniti cilj od 5,8 posto potrošnje energije iz
obnovljivih izvora, što znaËi osnivanje Regionalnog parka Mura
- Drava za zaštitu tih rijeka, kako je sedam godina nakon požara
Ministarstvo zaštite okoliša zbrinulo opasni otpad odložen na
mjestu bivše zagrebaËke spalionice opasnog otpada...
114
Programme summary:
Programme about environmental protection and sustainable
development - why Croatia spends approximately 55% more
of mineral fertilizers in comparison to older EU members; how
unpurified air increases the risk of heart attack, stroke and senility;
why Croatia will not be able to achieve the objective of 5,8 %
energy consumption from renewable sources until 2010; what the
establishing Regional park Mura - Drava means for the protection
of these rivers; seven years after the fire, how did Ministry of
environmental protection take care of dangerous waste deposited
at the site of former dangerous waste incineration facility...
POVRATAK ZELENOG RAJA /
RETURN OF THE GREEN PARADISE - 2010
Producent/ production: HRT
Zemlja/Country: HRVATSKA/ CROATIA
Trajanje / Duration: 35 MIN
Režiser / Director: GORAN ŠAFAREK
Scenario / Screenplay: GORAN ŠAFAREK
Fotografija /Photography: GORAN ŠAFAREK
Kratak sadržaj:
Hrvatski i srpski istraživaËi prirode uËestvuju u revitalizaciji tropske
kišne šume na Šri Lanci.
Programme summary:
Croatian and Serbian nature researchers participate in revitalisation
of tropical rainforest on Sri Lanka.
115
ŽIVOT U POMRA»ENJU / LIFE IN ECLIPSE - 2010
Producent/ production: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING
Zemlja/Country: IRAN
Trajanje / Duration: 45 MIN
Režiser / Director: FATHOLLAH AMIRI
Scenario / Screenplay: FATHOLLAH AMIRI
Fotografija /Photography: ARASTO MADDAHI GIVI
Kratak sadržaj:
Film ispituje život Ëetiri vrste slijepih miševa kukcojeda: veliki repati
slijepi miš, mali repati slijepi miš, listoliki slijepi miš sa tri zuba,
slijepi miš dugih krila. Sve ove vrste slijepog miša žive u peÊinama
Dehlorana na zapadnom jugu Irana.
Programme summary:
This film examines the life of four species of insectivore bats: big
mouse tailed bat, small mouse tailed bat, leaf nosed bat with three
teeth, long winged bat. All of these species live in bat cave of
Dehloran in western south of Iran.
116
POSLEDNJI LOVAC / THE LAST HUNTER /
L’ULTIMO CACCIATORE - 2010
Producent/ production: TERRA S.R.L.
Zemlja/Country: ITALIJA/ ITALY
Trajanje / Duration: 28 MIN
Režiser / Director: MARCO LEOPARDI
Scenario / Screenplay: MARCO LEOPARDI
Fotografija /Photography: MARCO LEOPARDI
Kratak sadržaj:
Od prije više od tri hiljade godina, u moreuzu Mesina lovci na
sabljarke jure svoj plijen harpunom.
–uzepe je sin jednog od poslednjih lovaca na sabljarke u moreuzu,
poslednji naslednik prastare tradicije. Sada je na njega red da hitne
ovo oružje svojih predaka i ubije sabljarku. Ali djeËak nije siguran da
želi da naruši prirodu, veÊ bi htio da je zaštiti. Ustvari, za nekoliko
mjeseci on Êe diplomirati Prirodne Nauke na univerzitetu Mesina.
–uzepe mora da odluËi: u rukama osjeÊa težinu ovog smrtonosnog
oružja, ali i odgovornost prema hiljadugodišnjoj tradiciji kojoj prijeti
da sa njim nestane zauvijek.
117
Programme summary:
Since more than three thousand years, in the Strait of Messina the
sword fish hunters chaise they prey with the harpoon.
Giuseppe is the son of one of the last swordfish hunters of the
Strait, the last heir of this ancient tradition. It is now his turn to
launch this ancestral weapon and kill the swordfish. But the boy
is unsure that he wants to violate that nature; actually, he would
like to protect it. In fact, in few months he will graduate in Natural
Science at the University of Messina.
Giuseppe has to take a decision: in his hands he feels the weight of
a lethal weapon, but also the responsibility of a thousand-year-old
tradition that with him risks to disappear for ever.
SVETI NAUM / SAINT NAUM - 2009
Producent/ production: MAKEDONSKA TELEVIZIJA
Zemlja/Country: MAKEDONIJA/ FYRO MACEDONIA
Trajanje / Duration: 28 MIN 30 SEC
Režiser / Director: KAMELIJA SOJLEVSKA
Scenario / Screenplay: KAMELIJA SOJLEVSKA
Fotografija /Photography: ZDRAVKO PETRUŠEVSKI
Kratak sadržaj:
Provodimo interesantno jutro u malom raju u blizini izvora Svetog
Nauma. Radujemo se prirodnim ljepotama, osjeÊajuÊi vezu sa
netaknutom i Ëistom prirodom. Svega milju od Ohrida, u tom
mnoštvu prirodnih rijetkosti, uËimo o istoriji, prirodi, ekologiji,
tajnama vode i svjesnosti o Ëistoti netaknute prirode koju bi svi
trebalo da Ëuvamo. OdluËili smo da podijelimo ove trenutke i
iskustvo sa vama.
Programme summary:
We spend an interesting morning in a small heavenly place near the
springs of St. Naum. We rejoiced in the natural beauties feeling the
connection with this untspoilt and pure nature. Only a mile away
from Ohrid, in this plentitude of natural rarities we have learned
about the history, nature, ecology, mysteries of the water and the
awareness of the purity of the unspoilt nature that we should all
preserve. We chose to share this moments and experiences with
your.
118
119
MAKOVO OBE∆ANJE / POPPY’S PROMISE /
DAS KORNFELD - DSCHUNGEL FÜR EINEN
SOMMER - 2010
Producent/ production: NAUTILUSFILM GMBH
Zemlja/Country: NJEMA»KA/ GERMANY
Trajanje / Duration: 44 MIN
Režiser / Director: JAN HAFT
Fotografija /Photography: JAN HAFT, KAY ZIESENHENNE, FELIX
PUSTAL, ADRIAN LANGENBACH
Kratak sadržaj:
Kukuruzna polja - samo površina na kojoj se proizvodi hrana …
ili je to zemlja puna tajni? U zapadnim, industrijskim nacijama,
kukuruzna polja i šume zauzimaju najveÊi dio ruralnog zemljišta.
Ali koliko prirodnog života ima na kukuruznom polju? Zašto su neki
stanovnici kukuruznih polja štetni a neki korisni i šta nam šareno
cvijeÊe na kraju polja obeÊava?
Programme summary:
The cornfield - just an area for producing food… or a land full of
secrets? In the western industrial nations, cornfields and woods take
up the greatest proportion of rural land. But how much natural life
dwells in a cornfied? Why are some cornfield inhabitants harmful
and others useful and what do the colourful flowers at the edge of
the field promise us?
120
122
tv film / tv film
Programme summary:
The choice shouldn’t be tough for Rocco. Either he serves a
jail sentence for getting into a fight or he puts in 100 days of
community service at a retirement home. But the gig taking care of
old people isn’t as easy as Rocco had hoped for. An that’s not the
worst of it. His last chance at rock’n’roll stardom, the finale of the
superstar contest is in serious danger. Rocco is so exhausted from
his day job that he mises band practice. The band kicks him out and
so does his groupie girlfriend…
ŽIVOT JE ŽIVOT / LIVE IS LIFE - 2009
Producent/ production: DOR FILM
Zemlja/Country: AUSTRIJA/ AUSTRIA
Trajanje / Duration: 88 MIN 30 SEC
Režiser / Director: WOLFGANG MURNBERGER
Scenario / Screenplay: ULI BRÈE
Fotografija /Photography: MICHAEL RIEBL
Glavni glumci / Leading actors: JAN JOSEF LIEFERS, URSUAL
STRAUSS, JOACHIM FUCHSBERGER, BIBIANE ZELLER, LIGBART
SCHWARZ, HANS MICHAEL REHBERG, PETRA MORZÉ
Kratak sadržaj:
Izbor za Roka ne bi trebalo da bude težak. Ili Êe odležati kaznu
zatvora zato što se potukao ili Êe raditi 100 dana u staraËkom domu.
Ali angažman Ëuvanja starih ljudi nije lak kao što se Roko nadao.
A to nije najgore od svega. Njegova poslednja šansa da postane
poznat rokenrol izvoaË, finale takmiËenja za superzvijezdu, je
ozbiljno narušena. Roko je toliko iscrpljen od svog posla tokom
dana da propušta probe benda. Bend ga izbacuje, a ostavlja ga i
njegova djevojka…
124
125
SADO MAZO SUDIJA / S & M JUDGE /
S & M RECHTER - 2009
Producent/ production: CAVIAR FILMS
Zemlja / Country: BELGIJA / BELGIUM
Režiser / Director: ERIK LAMENS
Scenario / Screenplay: ERIK LAMENS
Fotografija /Photography: STIJN VAN DER VEKEN
Glavni glumci / Leading actors: GENE BERVOETS, VEERLE
DOBBELAERE, DIRK VAN DIJCK
Kratak sadržaj:
1997.godine, belgijanska javnost je bila u šoku kada je sudija Koen
A. osuen zbog sado-mazo veze sa svojom ženom. Iako im je život
bio uništen ovom presudom, Koen i njegova žena Magda ostaju i
dalje zajedno. Ovo je film o mraËnoj seksualnosti i pravoj ljubavi,
ispriËanoj sa taËke gledišta ljubavnika.
Programme summary:
In 1997, the Belgium public was in shock when judge Koen A. was
convicted for the SM relationship with his wife. Although their life
was destroyed by the verdict, Koen and his wife Magda remain
together tuday. This film is a story about dark sexuality and true
love, told from the lovers’ unique point of view.
126
NOVA KLASA RADNIKA - SMJENA OD 7 DO 15
SATI / NEW WORKERS CLASS - DAILY SHIFT
7-15H - 2010
Producent/ production: DD FILM, ZETA FILM
Zemlja/Country: CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 11 MIN
Režiser / Director: DRAŠKO –UROVI∆
Scenario / Screenplay: GORAN ZUGI∆, DRAŠKO –UROVI∆
Fotografija /Photography: RAMO TURKOVI∆, SLOBODAN SPAHI∆
Kratak sadržaj:
Dvadeset prvi vijek doveo je na scenu novu klasu proletera, koji
svako jutro, posle doruËka idu na svoj uobiËajeni posao.
Programme summary:
21st century brought to the stage a new class of proletarians who
every morning after breakfast go to their work as usual.
127
RITAM U PETAMA / RHYTHM ON MY HEELS /
RYTMUS V PATÁCH - 2010
POSLEDNJE GLEDANJE /
THE LAST VIEWING - 2009
Producent/ production: CZECH TELEVISION
Zemlja/Country: »EŠKA/ CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration: 97 MIN
Režiser / Director: ANDREA SEDLÁ»KOVÁ
Scenario / Screenplay: JOSEF ŠKVORECKÝ, ZDENA SALIVAROVÁ,
ANDREA SEDLÁ»KOVÁ
Fotografija /Photography: VLADIMI HOLOMEK
Glavni glumci / Leading actors: VOJTĚCH DYK, MARIKA ŠOPOSKÁ,
VOJTĚCH KOTEK, FRANTIŠEK NĚMEC, BERENIKA KOHOUTOVÁ
Producent/ production: DAVIS ENTERTAINMENT PRODUCTION
Zemlja/Country: FILIPINI/ PHILIPPINES
Trajanje / Duration: 115 MIN
Režiser / Director: RONALDO M. BERTUBIN
Scenario / Screenplay: ROMUALDO AVELLANOSA
Fotografija /Photography: GARY GARDOCE
Glavni glumci / Leading actors: JANICE DE BELEN, SHERWIN
ORDONEZ
Kratak sadržaj:
PriËa smještena u rane pedesete, kada je komunistiËki režim
u »ehoslovaËkoj nemilosrdno eliminisao preostale elemente
slobodnog svijeta. Grupa naivnih mladih ljudi povezanih sa džez
grupom u jednoj kafani postaje lak plijen nemilosrdnih ljudi iz
Državne Bezbjednosti.
Programme summary:
A story set in the early 1950s when the communist regime in
Czechoslovakia mercilessly wiped out the remaining elements of
the free world. A bunch of naïve young people associated with
a coffee-house jazz band were easy prey for the pitiless State
Security men.
128
Kratak sadržaj:
Laurin život je okružen smrÊu. Radi kao nadzornik u krematorijumu.
Ona se ponaša kao leš dok obavlja posao spaljivanja mesa i mljevenja
kostiju i izgovaranja fraza “poslednje vienje” bez ikakvih emocija
prije samog procesa kremiranja.
Heidi, Laurina kÊerka ne zna šta je smrt. Ona je autistiËno dijete.
Šestogodišnja djevojËica sa inteligencijom dvogodišnjeg djeteta.
Jedini izvor Laurine sreÊe jeste njena beživotna djevojËica Ëiji
jedini naËin da uzvrati ljubav jeste udaranje glavom i uvrtanje
prstiju i mrmljanje nerazumnih rijeËi. Tokom uobiËajenog odlaska
u kupovinu na pijaci u Manili, Laurin život Êe biti zamijenjen tugom
kada se Heidi misteriozno izgubi u gužvi. Laura nije ni sumnjala da
je to poslednji put da Êe vidjeti kÊerku živu.
Nakon Ëetiri godine, Laura Êe konaËno sresti Heidi unutar
krematorijuma… beživotnu… pred kremiranje… kojeg treba da
obavi Laura.
129
Programme summary:
Laura’s life is surrounded by death. She works as a Supervisor in
a Crematory. She acts and feels like a corpse while doing her job
burning flesh and grinding bones and uttering those emotionless
phrase “last viewing” before any cremation process.
Heidi, Laura’s daughter doesn’t know death. She’s an autistic child.
A six-year-orld girl with the mind of a two-year-old.
Laura’s only source of happiness is her lifeless daughter whose
way of reciprocating her loce is banging her head and twisting her
fingrs and gurgling meaningless words.
On an ordinary shopping trip in a bargain center in Manila, Laura’s
life will be replaced with grief when Heidi got mysteriously lost in
the middle of a crowded place. Little did Laura know that that’s the
last time that she will see her daughter alive.
After four year, Laura will finally meet Heidi inside the Crematorium…
lifeless… about to be cremated… by Laura herself.
9:06 - 2009
Producent/ production: A.A.C. PRODUCTIONS
Zemlja/Country: FRANCUSKA/ FRANCE
Trajanje / Duration: 71 MIN
Režiser / Director: IGOR STERK
Scenario / Screenplay: IGOR STERK, SINISA DRAGIN
Fotografija /Photography: SIMON TANSEK
Glavni glumci / Leading actors: IGOR SOMOBOR, LABINA
MITEVSKA, SILVA CUSIN
Kratak sadržaj:
U Ljubljani, policijski inspektor istražuje neobiËan sluËaj. Njegova
istraga se pretvara u opsesiju i on se krišom preseljava u stan
preminulog, kopa sve dublje po životu tog Ëovjeka i postepeno
preuzima njegov identitet.
Programme summary:
In Lubljana, a police inspector investigates an unusual case. His
investigation turn into an obsession as he secretly moves into the
apartment of the deceased, delving deeper into the man’s life and
gradually assuming his identity.
130
131
RIJE»I LJUBAVI / WORLDS OF LOVE /
DES MOTS D’AMOUR - 2009
Producent/ production: KWAÏ
Zemlja/Country: FRANCUSKA/ FRANCE
Trajanje / Duration: 69 MIN
Režiser / Director: THOMAS BOURGUIGNON
Scenario / Screenplay: THOMAS BOURGUIGNON
Fotografija /Photography: SERGIO DELL’AMICO
Glavni glumci / Leading actors: ELVIRE DEPPEROIS, DAVID ŠAMI∆
CIP
Kratak sadržaj:
Dok se polako zaljubljuje u Alis, Erik saznaje da je prerano obolio od
Alchajmerove. OdluËuje da sakrije svoju bolest i uživa u životu dok
je god to moguÊe, kako ne bi optereÊivao svoju ljubavnu priËu. On
Êe otiÊi kada više ne bude mogao da se nosi sa svime. Tog dana Êe
otiÊi. Po sopstvenim uslovima. Ali malo pomalo, Erikova se fasada
ruši…
Programme summary:
Eric finds out that he suffers from premature Alzheimer’s disease
as he is falling in love with Alice. He decides to hide his illness and
to enjoy his life as long as it is possible, not to burden his love story.
He shall leave when he cannot handle it anymore. He will leave
on that day. On his own terms. But little by little, Eric’s façade is
crumbling…
132
BIO JEDNOM JEDAN GRAD BUDALA / ONCE
UPON A TIME, THE CITY OF FOOLS / C’ERA UNA
VOLTA LA CITTÀ DEI MATTI - 2010
Producent/ production: RAI FICTION & CIAO RAGAZZI PRODUCTION
Zemlja/Country: ITALIJA/ ITALY
Trajanje / Duration: 2 X 100 MIN
Režiser / Director: MARCO TURCO
Scenario / Screenplay: ALESSANDRO SERMONETA, KATJA
COLJA, MARCO TULLIO
Fotografija /Photography: MARCO ONORATO
Kratak sadržaj:
Kada psihijatra Franco Basaglia, izgnanika iz akademskog svijeta
zbog njegovih radikalnih teorija, imenuju direktorom mentalne
bolnice na sjeveru Italije, on odbija da ide stopama svog prethodnika.
Oni je puštao svoje pomoÊnike da obavljaju prljave poslove držeÊi
pacijente pod kontrolom koristeÊi ludaËke košulje, elektrošokove i
druge metode koje su više za koncentracioni kamp dok on nastavlja
svoja prouËavanja. Umjesto toga, on radi na tome da oslobodi svoje
pacijente, boreÊi se sa ustaljenom birokratijom i vjerovanjima tog
vremena u pokušaju da pruži mentalno bolesnim osobama život
vrijedan življenja.
133
Programme summary:
When psychiatrist Franco Basaglia, an outcast in the academic
world on account of his radical theories, is appointed director of
an insane asylum in northern Italy, he refuses to follow in the
footsteps of his predecessor, letting his underlings do the dirty
work of keeping the patients under control with straightjackets,
electroshock and other methods better suited to a concentration
camp while he continues his studies. Instead he works to free his
parents, fighting the entrenched bureaucracy and beliefs of the
time in an attempt to give the mentally ill a life worth living.
SJEVERNA SVJETLOST / NORTHERN LIGHT /
CRIMINI “LUCE DEL NORD”- 2010
Producent/ production: RAI FICTION - RODEO DRIVE MEDIA
Zemlja/Country: ITALIJA/ ITALY
Trajanje / Duration: 100 MIN
Režiser / Director: STEFANO SOLLIMA
Scenario / Screenplay: GIANPAOLO SIMI, VITTORIO TESTA
Fotografija /Photography: VITTORIO OMODEI ZORINI
Kratak sadržaj:
Inspektor Fabio Derna se sprema da upadne u dom osumnjiËenog
krijumËara dijamantima kada shvata da Êe uhapsiti svog prijatelja
iz djetinjstva Domenica. Fabio uspijeva da izbaci dijamante van
kuÊe prije nego krene operacija. Ali sada Domenica traži šef
krijumËarskog kruga. Na istim ulicama gdje su se nekada igrali
kao djeca, Fabio traži Domenica, oËajan da ga pronae prije nego
podzemlje izvrši smrtnu kaznu.
134
Programme summary:
Inspector Fabio Derna is about to storm the home of a suspected
diamond smuggler when he realises that he will be arresting his
childhood friend Domenico. Fabio manages to slip the diamonds
out of the home before the operation gets underway. But now
Domenico is wanted by the head of the smuggling ring. In the same
streets of Genoa where they used to plaz as kids, Fabio searches for
Domenico, desperate to find him before the underworld carries out
its death sentence.
135
ZAMKA / THE TRAP / STAPICA - 2008
Producent/ production: MACEDONIAN TELEVISION
Zemlja/Country: MAKEDONIJA/ FYRO MACEDONIA
Trajanje / Duration: 83 MIN 30 SEC
Režiser / Director: ALJOSHA SIMJANOVSKI
Scenario / Screenplay: ALJOSHA SIMJANOVSKI
Fotografija /Photography: DIME PEJOVSKI
Glavni glumci / Leading actors: PETAR ARSOVSKI, SLAVISHA
KAEVSKI, NATASHA NAUMOVSKA, MIMI TANEVSKA
Kratak sadržaj:
Porodica je žrtva komunistiËkog ugnjetavanja, sin (novinar) ne vjeruje
u zvaniËni izvještaj da mu je otac stradao u nesreÊi prilikom lova i
poËinje da istražuje. Njegovo istraživanje uzburkava moÊnu strukturu
policije koja je još uvijek na vlasti u ovoj post-komunistiËkoj zemlji.
Ispostavlja se da je oËev ubica porodiËni prijatelj, u stvari njegov pravi
otac, koji je takoe ubijen na istom mjestu.
Programme summary:
A family is a victim of communist repression, the son (journalist)
does not believe in the official report about his father being killed
in an accident at hunting and starts to investigate the case. His
actions sir up a powerful police structure which is still in power in
this post-communist country. It turns out that his father’s killer is
a family friend, actually his real father, who also gets killed at the
same place.
136
PLANIRANJE PORODICE / FAMILY PLANNING /
KINDERWUNSCH - 2009
Producent/ production: EXIL PRODUCTION
Zemlja/Country: NJEMA»KA/ GERMANY
Trajanje / Duration: 12 MIN
Režiser / Director: WILLY ROLLÉ
Scenario / Screenplay: WILLY ROLLÉ
Fotografija /Photography: RONALDO ROGÉS
Glavni glumci / Leading actors: KEREM CAN, REBECCA LINA,
ESTHER MAASS, STEVIE EICHSTAEDT
Kratak sadržaj:
Zemlja, 22.vijek. Dvoje ljudi dobijaju dijete koje je poruËeno u
kompaniji “GenTech BDB”. Joseph nije ništa znao o ovoj porudžbini.
Ne želi to dijete i poËinje da se svaa sa Mary. Svaa je toliko
intenzivna da muškarac i žena dovode u pitanje svoju vezu.
Programme summary:
On earth, 22nd century. Two people get a child that was ordered at
the enterprise “GenTech BDB”. JOSEPH did not know nothing about
this order. He does not want the child and begins to argue with
MARY. The quarrel is so strong that the man and the woman call
their relationship into question.
137
Programme summary:
For over 40 years now, Rita Bohm has been the loyal secretary
to the board of directors of a major corporation. Then come new
managers. The bosses are young and driven, like the CEO’s secretary
Ira Engel. Shortly after the new management publicly proclaims its
unswerving loyalty to the company, the firm becomes the object of
a hostile takeover. Rita is told to pay out 80 million in bonuses to
the managers. Ira uses her knowledge to wheedle out a bonus of
300,000 Euros. But Rita says no. She refuses to pay the bonuses.
But can one upright person topple a mighty pillar of greed?
FRAU BOM KAŽE NE / FRAU BÖHM SAYS NO /
FRAU BÖHM SAGT NEIN - 2009
Producent/ production: ZEITSPRUNG ENTERTAINMENT GMBH
& WDR
Zemlja/Country: NJEMA»KA/GERMANY
Trajanje / Duration: 86 MIN
Režiser / Director: CONNIE WALTHER
Scenario / Screenplay: DOROTHEE SCHÖN
Fotografija /Photography: PETER NIX
Glavni glumci / Leading actors: SENTA BERGER, LAVINIA WILSON,
THOMAS HUBER
Kratak sadržaj:
VeÊ preko 40 godina, Rita Bohm je lojalna sekretarica bordu
direktora jedne velike korporacije. Onda dolaze novi direktori.
Gazde su mlade i ambiciozne, baš kao sekretarica izvršnog direktora
Ira Engel. Ubrzo nakon što novi menadžment službeno iskaže
svoju nepokolebljivu lojalnost kompaniji, firma postaje predmet
neprijateljskog preuzimanja. Riti daju zadatak da isplati 80 miliona
u bonusima za direktore. Ira koristi svoje znanje da izmami bonus
od 300,000 Eura. Ali Rita kaže ne. Ona odbija da isplati bonuse. Ali
da li može jedna ispravna osoba da sruši moÊni stub pohlepe?
138
139
IZA ZIDA / BEHIND THE WALL /
JENSEITS DER MAUER - 2008
Producent/ production: ZIEGLER FILM & WDR
Zemlja/Country: NJEMA»KA/GERMANY
Trajanje / Duration: 90 MIN
Režiser / Director: FRIEDEMANN FROMM
Scenario / Screenplay: HOLGER KARSTEN SCHMIDT
Fotografija /Photography: HANNO LENTZ
Glavni glumci / Leading actors: HENRIETTE CONFURIUS, KATJA
FLINT, EDGAR SELGE, ULRIKE KRUMBIEGEL, HERBERT KNAUP
Programme summary:
1947: Heike and Ulrich Molitor are caught as they try to escape
East Germany. The regime gives them an ultimatum: either they
go to jail or they leave for West Germany with only their sevenyear-old boy. The two-year-old Miriam must stay behind. 1989:
Miriam, now called Rebecca, has become a fun-living teen and
loves her adoptive parents. She has no idea that in West Berlin,
another couple has been writing her letters, that she has never
received. As the citizens of the GDR begin to rebel against their
regime, it becomes clear to what extent the regime relies on fear
and terror to keep it going and on lies and coercion to keep it from
imploding. With the GDR sputtering to an end, Rebecca’s two
families undergo an ordeal marked by a mixture of giddy hope and
gnawing uncertainy, an orderal that will end with a reunion and
reunification.
Kratak sadržaj:
1947: Heike i Ulrich Molitor su uhvaÊeni u pokušaju da pobjegnu
iz IstoËne NjemaËke. Režim im daje ultimatum: ili da idu u zatvor
ili da idu u Zapadnu NjemaËku samo sa sedmogodišnjim djeËakom.
Dvogodišnju Mirjam moraju ostaviti. 1989. godina: Miriam, sada
Rebecca, je postala vesela tinejdžerka i voli roditelje koji su je
usvojili. Ona ne zna da joj u Zapadnom Berlinu, jedan drugi par piše
godinama pisma koja ona nikad nije primila. Kako graani IstoËne
NjemaËke poËinju da se bune protiv režima, postaje jasno do koje se
mjere režim oslanja na strah, teror, laži i prisilu kako bi opstao i kako
se ne bi urušio. IstoËna NjemaËka puca, a Rebekine obe porodice
prolaze kroz teška iskušenja obojena mješavinom besmislene nade
i nesigurnošÊu koja izjeda, kroz iskušenja koja Êe na kraju završii
ponovnim susretom i ponovnim ujedinjenjem.
140
141
KOTOVSKI / KOTOVSKIY / КОТОВСКИЙ - 2010
Producent/ production: STAR MEDIA
Zemlja/Country: RUSIJA/RUSSIA
Trajanje / Duration: 45 MIN
Režiser / Director: STANISLAV NAZIROV
Scenario / Screenplay: ALEKSANDER DRUGOV
Fotografija /Photography: VLADIMIR VOLODIN
Glavni glumci / Leading actors: VLADISLAV GALKIN, EKATERINA
STULOVA, ANDREY GUSEV, MIKHAIL KRYLOV, ALEKSANDER
PASHUTIN, VLADIMIR SIMONOV
142
Kratak sadržaj:
Grigoriy Ivanovich Kotovsky je roen 1881. godine u Hincesti
(sada Republika Moldavija), a umro je 1925. godine u Birzuli
(sada Kotovk u Ukrajini). Jedan od najistaknutijih liËnosti ruske
Oktobarske revolucije. Život i smrt ovog legendarnog komandanta
Crvene armije ostaje obavijen velom tajne do današnjeg dana.
Brzo napredujuÊi kroz vojne Ëinove, Kotovsky je postao ugledan i
poštovan komandant. Meutim, poËeo je da se opire carskoj vlasti
od 1902. godine i nakon što je napustio Carsku rusku vojsku i vodio
dvemoldavske pobune 1905. godine i 1915. godine, bio je zatvoren i
osuen na smrt. 1916. godine je pobjegao i pridružio se Boljševicima
u njihovoj borbi da steknu kontrolu nad Ukrajinom, vodeÊi bataljon
koji je ostao neporažen. Film se pored vojnih dostignuÊa Kotovskog
podsjeÊa i njegovog djetinjstva. Stari školski drugovi se prisjeÊaju
odluËnog i hrabrog mladiÊa sa izraženim osjeÊajem lojalnosti i
dužnosti - osobine koje su nagovjestile izvanrednog vojnog vou
i heroja graanskog rata.
Programme summary:
Grigoriy Ivanovich Kotovsky was born in 1881 in Hincesti (now in
the Republic of Moldova) and died in 1925 in Birzula (now Kotovk in
the Ukraine). One of the most prominent figures in Rusia’s October
Revolution, the legendary Red Army Commander’s life and death
remain shrouded in mystery to this day. Quickly advancing through
the army ranks, Kotovsky became a reputable and respected
commander. However, he had begun resisting tsarist rule since
1902 and after deserting the Imperial Russian Army and leading
two Moldovan rebellions in 1905 and 1915, he was imprisoned and
sentenced to death. In 1916, he escaped and joined the Bolsheviks
in their fight to gain control of Ukraine, leading a battalion, which
remained undefeated. As well as Kotovsky’s military achievements,
this film also recalls his childhood days. Old school friends
remember a determined and brave young man with a strong sense
of loyalty and duty - characteristics, which hinted at the exemplary
military leader and civil war hero that he was to become.
143
Programme summary:
Using archive images and dramatic re-enactment, we tell the rags
to riches story of Irish novelist Patrick Mac Gill and his attempt
to chronicle the lives of the Irish itinerant workers who built the
railroads and dams of early twentieth century Britain.
Mac Gill started off as a penniless migrant worker before entering
the royal court in Windsor and being heralded as the voice of the
working class literature. He fought in WWI and wrote about the
horror of the trenches. He later emigrates to the US hopng to
become a screen writer in Hollywood…
DIJETE ∆ORSOKAKA /
CHILD OF THE DEAD END - 2009
Producent/ production: GLASS MACHINE PRODUCTIONS
Zemlja/Country: SJEVERNA IRSKA/ NORTHERN IRELAND
Trajanje / Duration: 83 MIN
Režiser / Director: DESMOND BELL
Scenario / Screenplay: DESMOND BELL
Fotografija /Photography: SAM MITCHELL
Glavni glumci / Leading actors: STEPHEN REA, CIAN BELL
Kratak sadržaj:
KoristeÊi arhivske snimke i dramsko prikazivanje, priËamo priËu
irskog romanopisca Patricka Mac Gilla na putu iz dronjaka do
bogatstva i njegov pokušaj da zabilježi irske putujuÊe radnike koji
su izgradili željeznicu i brane ranih dvadesetih godina u Britaniji.
Mac Gill je poËeo svoj život kao radnik migrant bez centa u džepu
prije nego je ušao na kraljevski dvorac u Windsoru i postao glas
literature radniËke klase. Borio se u I svjetskom ratu i pisao o
užasima u rovovima. Kasnije je emigrirao u SAD nadajuÊi se da Êe
postati scenarista u Holivudu…
144
145
JELEN / THE DEER / RÅDJURET - 2009
UTJEHA / SOLACE / TRŐST - 2008
Producent/ production: DRAMATISKA INSTITUTET
Zemlja/Country: ŠVEDSKA/ SWEDEN
Trajanje / Duration: 14 MIN 30 SEC
Režiser / Director: TERESE ANDRÉN
Scenario / Screenplay: LOUISE POPE
Fotografija /Photography: IGA MIKLER
Glavni glumci / Leading actors: SIMON J. BERGER, SUSANNE
THORSON
Producent/ production: DRAMATISKA INSTITUTET
Zemlja/Country: ŠVEDSKA/ SWEDEN
Trajanje / Duration: 15 MIN
Režiser / Director: LINNEA ROXEHEIM
Scenario / Screenplay: PIOTR MARCINIAK
Fotografija /Photography: MATTIAS SILVA
Glavni glumci / Leading actors: SOFIA PEKKARI, ADAM LUNDGREN
Kratak sadržaj:
“Jelen” oslikava sudar civilizacije i divljine.Ovo je priËa o pronalaženju
puta nazad ka neËemu prirodnom, o otkrivanju samog sebe i svojih
istinskih osjeÊanja. Film istražuje društvene konvencije, krivicu i
tanku liniju izmeu prihvatljivog i neprihvatljivog.
Programme summary:
“The Deer” reflects a clash between the civilization and the wild.
It is a story about finding a way back to something natural, about
discovering yourself and your true feelings. The film is exploring
social conventions, guilt and the fine line between what’s right and
what’s wrong.
146
Kratak sadržaj:
24-godišnja Sara radi kao operater na centrali u švedskoj službi
hitne pomoÊi u bunkeru 100 stopa pod zemljom. 21-godišnji Daniel
stoji na krovu spreman da svakog Ëasa skoËi. Ali prije nego što to
uradi, njegov poslednji poziv ide preko Sare… Film o bespomoÊnosti
i kontroli. I da ponekad nešto uradimo ispravno tako što to uradimo
dobro.
Programme summary:
24 year old Sara works as a call - operator at the Swedish emergency
center in a bunker 100 feet under the ground. 21 year old Daniel is
standing on a rooftop ready to jump any minute. Before he does,
his last call is put through Sara… A film about helplessness versus
control. And that sometimes we do it right by doing it well.
147
QUAN - 2009
Producent/ production: DRAMATISKA INSTITUTET
Zemlja/Country: ŠVEDSKA/ SWEDEN
Trajanje / Duration: 23 MIN
Režiser / Director: KARZAN KADER
Scenario / Screenplay: LISELOTTE STARCK
Fotografija /Photography: JOHAN HOLMQUIST
Glavni glumci / Leading actors: NQUYEN VAN LAM, CHU HUNG
148
radionica /
workshop
“OD RIJE»I KA SLICI”
“FROM WORD TO PICTURE”
Radionica dokumentarnog filma za TV novinare,
diplomirane studente novinarstva bez iskustva,
studente režije, dramaturgije i kamere
A documentary film workshop for TV journalists,
graduated students of journalism with no experience,
students of film directing, dramaturgy and photography
VeÊina novinara koja doe na televiziju sa fakulteta, iz novina ili
sa radija, oslanja se iskljuËivo na rijeË. Isto se dešava i studentima režije pri prvim dokumentarnim pokušajima. Uprkos Ëinjenici
da u ljudskoj percepciji stvarnosti preteže vid sa 90%, na sluh ide
9%, a ostatak dijele sva ostala Ëula, mnoge emisije na TV, jesu tek
snimljeni radio. MoguÊnosti slike potpuno su zapostavljene. Tako
je nažalost i u dokumentarnom prostoru, i na televiziji i izvan nje:
emisija ili film najËešÊe jeste Ëovjek koji priËa u kameru. Televizija
je, Ëak i u ovom segmentu koji nudi izuzetnu moguÊnost govora
slike, postala jedna velika priËaonica.
Most journalists who come on the television from the faculties,
newspapers or radio, capitalize exclusively on word. The same happens to the students of film directing with their first documentary
endeavours. Despite the fact that in human perception, sight prevails with 90%, hearing with 9%, and the rest is divided among
other senses, many TV shows are only a filmed radio. The possibilities of the picture are ignored. Unfortunately, that is the same in
the documentary realm, both on the television and beyond it: most
often a show or a film is a man who talks to camera. Even in this
segment which offers a remarkable possibility of a picture speech,
the television has become a big chat room.
Kako se prestrukturisati, kako poËeti misliti slikom? Kako prilagoditi
naËin kazivanja suštini medija pokretnih slika, od koga je televizija
dobrim dijelom preuzela i jezik? Koji je odnos izražajnih sredstava,
orua, tehnika, metoda... koje se oslanjaju na verbalnu komponentu i onih koje priËu priËaju slikom? Sve ovo, i još mnogo toga, s
posebnim osvrtom na dokumentarac, jeste predmet ove radionce.
Cilj radionice je približiti polaznicima što više elemenata moÊi slike:
informativnost, deskriptivnost, ekspresivnost, ekonomiËnost, likovnost, grafiËnost, simboliËnost, metaforiËnost, intrigu, igru, otvorenost...
Radionica Êe se baviti nastajanjem TV dokumentarca kroz sve faze,
od uoËavanja moguÊe teme, preko formiranja ideje o njoj, istraživanja, pisanja prvog sinopsisa, pa scenarija, posebno vizualizacije u
scenariju, preko snimanja, do montaže i postprodukcije.
Vladimir PeroviÊ
How to restructure, how to start thinking with a picture? How to
adapt the way of telling to the essence of media of moving pictures from which the television has mainly overtaken the language?
What is the ratio of means of expression, instruments, techniques,
methods... which hold on to the verbal component to those which
tell a story with a picture? All of this, and much more, with a special
attention to the documentary, is the topic of this workshop.
The purpose of the workshop is to bring closer as many elements of
the power of picture as possible to the attendees: informativeness,
descriptiveness, expressiveness, economy, artistic quality, graphicness, symbolism, metaphoricalness, intrigue, play, openness...
The workshop will deal with the creation of the TV documentary
through all phases, from perceiving a possible theme, through
forming an idea on it, research, writing the first synopsis , then
a screenplay, especially visualization in a screenplay, through filming, to editing and post-production.
Vladimir PeroviÊ
150
151
radionica /
workshop
RADIONICA: TV ’sapunice’ - autentiËna televizijska forma
Televizijska ’sapunica’ je, uz muziËki video klip, jedna od autentiËnih formi u televizijskom stvaralaštvu. Po brojnosti epizoda, likova, i paralelnih priËa, ovo je jedna od najmasivnijih stvaralaËkih
formi, uopšte. Poznata i kao ’tele novela’, ova televizijska forma
suvereno predvodi u popularnosti, gde god da se pojavi, i na kom
god jeziku da se stvara. TV ’sapunica’ je, na svim meridijanima, u
prvim redovima bitke koju televizijski medij bije sa moÊnim i popularnim Internetom, sa virtuelnim društvenim grupama, sa umreženim digitalnim medijima i sa fascinantnim, novim, 3D filmskim
spektaklima.
Koje su osnovne programske, dramaturške, režijske, glumaËke i
tehniËke karakteristike TV ’sapunice’? Koji su to stvaralaËki postupci, i medijske zakonitosti, koje Ëine ovaj format tako popularnim, i
sveprisutnim, u televizijskim programskim šemama? Kako se desilo
da je, na podruËju ex-Jugoslavije, hrvatska TV produkcija jedina uspela da uspostavi kontinuitet u produkciji TV ’sapunica’?
Na ova, i mnoga druga pitanja, odgovoriÊe radionica TV festivala
Bar koju Êe 28.10.2010 održati prof.dr Stanko CRNOBRNJA.
THE WORKSHOP: TV ’soap operas’ - the authentic television
form
Television ’soap opera’ is, along with the video clip, one of the authentic forms in the television work. Generally, this is one of the
most massive creating forms in terms of the number of episodes,
characters and parallel stories. Also known as „telenovela“, this television form dominantly leads in popularity, wherever it shows up,
and in whatever language it has been created. The TV ’soap opera’ ,
in all quarters of the world, is in the forefront of the battles which
the television media fights against the powerful and popular Internet, against the virtual social groups, against the networked digital
media and against the new, fascinating, 3D film spectacles.
What are the new programme, dramaturgical, directing, acting and
technical characteristics of a TV ’soap opera’? What are the creating steps, and media rules, which make this format so popular
and omnipresent in the television programme schemes? How has
it happened that, on the territory of ex-Yugoslavia, only the Croatian TV production has succeeded in establishing continuity in the
production of the TV ’soap operas’?
The workshop of the TV Festival Bar will answer to these, and many
other questions, and it will be led by Prof. PhD Stanko Crnobrnja.
152
153
okrugli sto /
round table
okrugli sto /
round table
Okrugli sto „Javni interes - prezentacija manjinskih prava u
elektronskim medijima“ ima za
cilj da skrene paznju na temu koja je uvijek aktuelna, a naroËito
u sredinama koje su u tranziciji.
Ovo je prilika da se za istim stolom nadju predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, nevladinih
organizacija, predstavnika manjina i medija. Ovo je prilika da
se pokaze da se dijalogom može
doÊi do rješenja. Elektronski mediji kao moÊno sredstvo komunikacije i kao sredstvo tolerancije.
Prilika da svako izrazi svoj stav.
Moderator
BogiÊ RakoËeviÊ
Urednik Prvog programa TVCG
The round table „Public interest - presentation of minority
rights in electronic media“ is
aimed at drawing attention
to the topic that has always
been a live issue especially in
the trasitional areas. This is
an opportunity for the representatives of legislative and
executive power, non-governmental organisations, minority representatives and media
to meet at the same table.
This is an opportunity to show
that a solution can be reached
through a dialogue. Electronic
media, as a powerful means
of communication and as a
means of tolerance. An opportunity for everyone to express
their attitude.
Moderator
BogiÊ RakoËeviÊ
Editor of the First Programme
of the TVCG
154
Okrugli sto Balkan TV Market
Iniciative, mjesto je na kome Êe
prisutni profesionalci razmijeniti
mišljena o tome kakvo je stanje
TV marketa u regionu. Na jednom
mjestu Êe se sastati najznaËajniji
content provideri i kupci programa iz Crne Gore i regiona. Ovo je
jedinstvena prilika da se razmijene mišljenja, pokrene incijativa
i zapoËne stvarati regionalno TV
tržište.
Hotel Princess, srijeda, 27.oktobar 2010. godine / 10h
Moderator
docent Marija PeroviÊ
rukovodilac odsjeka za FTV režiju
- FDU Cetinje
The round table The Balkans
TV Market Initiative, a place
where the present professionals will exchange views
on the state of the TV market in the region. The most
important content providers
and programme buyers from
Montenegro and the region
will meet in one place. This is
a unique opportunity for the
exchanging of ideas, the launching of initiatives and the
beginning of creating a regional TV market.
Hotel Princess, Wednesday,
27th October 2010 / 10 a.m.
Moderator
Docent Marija PeroviÊ
The Chief of the FTV Directing Department at the FDA
Cetinje
155
prate∆i program /
accompanying program
Autori, filmovi i nazivi:
studentski
filmovi
I
DESAFINADO / MUTLJAVINA, autor: VUK MARKOVI∆
uloge: SR-AN GRAHOVAC, MIŠO OBRADOVI∆, JELENA NENEZI∆
II
AN-ELI I KAMIONI, autor: SR-AN STANOJEVI∆
uloge: MLADEN NELEVI∆, IVANA MRVALJEVI∆, VELJKO »UROVI∆
JAVNA PROJEKCIJA ISPITNIH FILMOVA STUDENATA
FILMSKE I TV REŽIJE FDU Cetinje
i studenata Filmske kamere
Evropske akademije filmskih umjetnosti ESRA
- Skoplje, Paris, New York
Sedam kratkih filmova, sa zajedniËkim datostima dramaturškoprodukcionim odnosima: ‘3 Lika & 3 Prostora’, trajanja do 12 minuta po filmu, savremene i urbane tematike, u kojima se pojavljuje
veliki broj znaËajnih crnogorskih glumaca mlae i srednje generacije: Mladen NeleviÊ, Sran Grahovac, Ivana MrvaljeviÊ, Mišo
ObradoviÊ, Kristina StevoviÊ, Dušan KovaËeviÊ, Jelena NeneziÊ, uz
niz studenata glume, cetinjskog FDU (sa klasa profesora Branislava
MiÊunoviÊa i Branimira PopoviÊa). Takoe, vrijedno je istaÊi, ovi
filmovi su nastali u saradnji sa Evropskom akademijom filmskih
umjetnosti - ESRA Skoplje, Paris, New York, Ëiji studenti kamere su
crnogorski snimatelji (njih osmoro, radnici TVCG), tako da Êe kroz
ove projekte dodatno biti afirmisana saradnja crnogorskih mladih
stvaralaca i meunarodnih institucija.
Od ove školske godine, predavaË predmeta FILMSKA REŽIJA, na odsjeku Filmske i TV režije FDU Cetinje, je docent mr Nikola VukËeviÊ,
koji je dugi niz godina bio angažovan kao asistent na ovom predmetu, predavaËu Branku BaletiÊu, poznatom jugoslovenskom i crnogorskom sineasti, koji je i jedan od glavnih osnivaËa katedre.
158
III
MATCH POINT, autor: IVAN SALATI∆
uloge: MIŠO OBRADOVI∆ i studenti I godine odsjeka za glumu na
FDU Cetinje: ANA VU»KOVI∆, BOJANA MALINOVSKA
IV
JEDAN DAN U ŽIVOTU GROFA DRAKULE, autor: SENAD
ŠAHMANOVI∆
uloge: MIŠO OBRADOVI∆, DUŠAN KOVA»EVI∆, KRISTINA STEVOVI∆
V
SCARFING, autor: MILANA JOVANOVI∆
uloge: ŽAKLINA OŠTIR, MARTA ∆ERANI∆, BOŽIDAR ZUBER
VI
MALI NINDŽA, autor: MILUTIN DARI∆
uloge: OLIVERA VUKOVI∆, DEJAN IVANI∆, OGNJEN ŠAMŠAL
VII
KLJU», autor: GOJKO BERKULJAN
uloge: ALEKSANDAR RADULOVI∆, MILOŠ PEJOVI∆, ANA VU»KOVI∆
- studenti I godine odsjeka za glumu na FDU Cetinje
159
students’ films
Authors, Films and Titles:
I
DESAFINADO / MUTLJAVINA (TUNELESS), author: VUK MARKOVI∆
starring: SR-AN GRAHOVAC, MIŠO OBRADOVI∆, JELENA NENEZI∆
PUBLIC SHOWING OF EXAM FILMS OF STUDENTS OF FILM AND TV
DIRECTING FROM THE FACULTY OF DRAMATIC ARTS (FDA) CETINJE
and of students of Film photography
of the European Academy of Film Arts ESRASkopje, Paris, New York
Seven short films with particular common conditions, dramaproduction relatonships: „3 Characters & 3 Spaces“, lasting up to
12 minutes per film, of contemporary and urban themes, in which many prominent Montenegrin actors of younger and middle
generation are starring: Mladen NeleviÊ, Sran Grahovac, Ivana
MrvaljeviÊ, Mišo ObradoviÊ, Kristina StevoviÊ, Dušan KovaËeviÊ,
Jelena NeneziÊ, along with a number of students of acting from
the Cetinje’s FDA (the class of Professor Branislav MiÊunoviÊ and
Branimir PopoviÊ). Furthermore, it is important to emphasize that
these films have been made in the cooperation with the European
Academy of Film Arts- ESRA Skopje, Paris, New York, which photography students are Montenegrin cinematographers ( eight of
them are the employees of the TVCG), so the collaboration between
Montenegrin authors and international institutions will be additionaly affirmed through these projects.
160
From this academic year the lecturer for the subject FILM DIRECTING in the Department of Film and TV Directing of the FDA Cetinje
is the docent Nikola VukËeviÊ M.A., who has been engaged as the
assisstant for this subject for many years to the lecturer Branko
BalËetiÊ, the famous Yugoslav and Montenegrin cineast, who is one
of the chief founders of the department.
II
AN-ELI I KAMIONI (ANGELS AND TRUCKS), author: SR-AN STANOJEVI∆
starring: MLADEN NELEVI∆, IVANA MRVALJEVI∆, VELJKO »UROVI∆
III
MATCH POINT, author: IVAN SALATI∆
starring: MIŠO OBRADOVI∆ and the first-year students of the Acting Department of the FDA Cetinje: ANA VU»KOVI∆, BOJANA MALINOVSKA
IV
JEDAN DAN U ŽIVOTU GROFA DRAKULE (ONE DAY IN THE LIFE OF
COUNT DRACULA), author: SENAD ŠAHMANOVI∆
starring: MIŠO OBRADOVI∆, DUŠAN KOVA»EVI∆, KRISTINA STEVOVI∆
V
SCARFING, author: MILANA JOVANOVI∆
starring: ŽAKLINA OŠTIR, MARTA ∆ERANI∆, BOŽIDAR ZUBER
VI
MALI NINDŽA (THE LITTLE NINJA), author: MILUTIN DARI∆
starring: OLIVERA VUKOVI∆, DEJAN IVANI∆, OGNJEN ŠAMŠAL
VII
KLJU» (THE KEY), author: GOJKO BERKULJAN
starring: ALEKSANDAR RADULOVI∆, MILOŠ PEJOVI∆, ANA VU»KOVI∆
- the first-year students of the Acting Department of the FDA Cetinje
161
ukrajinsko veČe
Zemlja koju su mnogi otkrili zbog svoje skorije istorije, Ukrajina se
izdvaja po svojoj prirodnoj ljepoti, nevjerovatnoj istoriji, kulturi, tradiciji, i najvažnije , po duhu i talentu svoga naroda. Profesionalno
oko TV kamere Ëini Ukrajinu OTVORENOM ZONOM za gledaoca.
IzlagaË: Marina Shkuropat - nezavisni tv producent,
‘Zakryta Zona’ predstavnik na internacionalnim tržištima.
Prezentacija: Predstavljanje ‘Zakryta Zona’ (‘OgraniËena Zona’)
produkcijski centar/ Ukrajina.
- Projekcija 26-minutnog dokumentarnog filma iz dokumentarnog
ciklusa ‘Vidkryta Zona’ (Otvorena Zona).
- Kompilacija (isjeËci) najboljih produkcija iz ‘Otvorene Zone’
(‘Vidkryta Zona’) i ostalih
‘ZAKRYTA ZONA’- nezavisni produkcijski centar- je poËeo sa radom
2005.godine i stekao je veliko iskustvo u produciranju ambicioznih
dokumentaraca (ukljuËujuÊi i dugometražne), istraživaËkom novinarstvu i reportažama.
S obzirom da je producirala više od 1000 sati kvalitetnih televizijskih dokumentaraca i publicistiËkih filmova za vodeÊe ukrajinske i ruske TV stanice, ‘Zakryta Zona’ je priznata i nagraena na
ukrajinskom i internacionalnim festivalima, a takoe ima iskustva
u saradnji sa kompanijama za dokumentarnu produkciju u Americi,
Velikoj Britaniji i Finskoj.
162
VIDKRYTA ZONA (‘Otvorena Zona’) je dokumentarni ciklus - niz od
113 26-minutnih filmova. Autor i voa projekta-Natalka Fitsych /
Producent: Volodymyr Ariev
Ovi filmovi su rasplakali i nasmijali stotine hiljada TV gledaca u
Ukrajini, uËinili da podijele radost pobjeda i saosjeÊaju sa tragedijama svojih heroja. Tri godine prikazivanja na vodeÊim TV kanalima
u zemlji i svih 113 tako razliËitih filmova uËinili su da dokumentarni ciklus ‘Otvorena Zona’(‘Vidkryta zona’) bude lider u ukrajinskom
snimanju dokumentaraca.
‘Vidkryta Zona’ (‘Otvorena Zona’) je TV dokudrama. Razne teme kojima se bave (bilo da su jednostavno interesantne, ili posveÊene
društvenim problemima, kulturnom životu, istoriji, tradicijama,
itd.) danas su dio ukrajinskog života. One se rijetko pojavljuju na
TV vijestima, ali i dalje ima mnogo ljudi u ovoj zemlji, na koje se
Ukrajina može ponositi. To nisu politiËari, niti zvijezde iz svijeta
šou-biznisa. To su zapravo obiËni ljudi koji su uspjeli da ostanu jaki
pod nevjerovatnim okolnostima.
Životne priËe stvarnih ljudi , spojene sa estetikom savršenog vizuelnog kvaliteta, i ne-standardnog režiserskog pogleda, stvaraju
novi stil snimanja socijalnog dokumentarca.
163
UKRAINE.
OPEN AREA
A country just discovered by many because of its recent history,
Ukraine is outstanding for its natural beauty, amazing history, culture, traditions and, most important, the spirit and talent of its
people.The professional eye of a tv camera makes Ukraine an OPEN
AREA to the viewer.
Presenter: Marina Shkuropat - independent tv producer, ‘Zakryta
Zona’ representative at international markets.
Presentation:-Introducing ‘Zakryta Zona’ (‘Restricted Area’) production centre/Ukraine.
- Screening of 1 x 26’ documentary film from ‘Vidkryta Zona’ (Open
Area) documentary cycle.
- Compilation (cuts) from the best-of productions from ‘Vidkryta
Zona’ (‘Open Area’) and other
ZAKRYTA ZONA independent production centre was started in 2005
and is well experienced in producing ambitious documentaries (including full-length ones), investigative journalism and reportage.
Having produced more than 1000 hours of quality television documentaries and publicist films for leading Ukrainian and Russian TV
stations, ‘Zakryta Zona has been recognized and received awards
at the Ukrainian and international festivals, and also has the experience of cooperation with docs production companies in the USA,
UK and Finland.
164
VIDKRYTA ZONA (‘Open Area’) is a documentary cycle - a series of
113 x 26’films. Author and project leader - Natalka Fitsych / Producer: Volodymyr Ariev
These films made hundreds of thousands of tv viewers in Ukraine
cry, laugh, share happiness of victories and sympathize with tragedies of their heroes. Three years on air at the country’s leading tv
channels and 113 all so different films have made the documentary
cycle ‘Open Area’ (‘Vidkryta zona’) the leader in Ukrainian documentary film-making.
‘Vidkryta Zona’ (‘Open Area’) is a tv docudrama. Various themes
tackled in it (let them be either simply interesting, or devoted to
social problems, cultural life, history, traditions, etc.) are part of
Ukrainian life today. They seldom appear in tv news, still there’re
lots of people in this country Ukraine can be proud of. Those are
not politicians, neither they are show biz stars. They are rather ordinary people who managed to stay strong under extraordinary
circumstances.
Life stories of real people combined with the aesthetics of a perfect
visual quality and non-standard auteur view make up a new social
documentary film-making style.
165
izložba slika
166
Branko StamatoviÊ je roen 24. marta 1941. godine u Kraljevu Republika Srbija. Višu UmjetniËku školu završio je u Herceg Novom
1962 godine u klasi akademika Voja StaniÊa. Studije likovne
umjetnosti nastavio je u Zagrebu - Republika Hrvatska. Bio je Ëlan
Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, a studijski je duže boravio
u Italiji i Francuskoj. Umro je marta 1991 godine.
Branko StamatoviÊ je imao trinaest samostalnih i nekoliko grupnih
izložbi širom Evrope. Dobitnik je nagrade Osloboenja Titograda
1976 godine, a jedna ulica u Podgorici danas nosi njegovo ime.
Istaknuti crnogorski slikar Branko StamatoviÊ je bio tragiËno, „krvno” vezan za slikarstvo i malo toga je bilo u njegovom životu bitnije od slikanja. Slikarstvo je za njega postalo i ostalo njegov život,
a život slikarstvo.
Izložbu Galatea Gallery prireuje povodom 70 godina od roenja i
20 godina od smrti, tako da ona kao što se i iz samog naziva vidi
predstavlja sjeÊanje na ovog našeg vrsnog umjetnika. Na izložbi su
predstavljene dvadesetËetiri slike nastale u periodu od sredine šezdesetih pa do kraja osamdesetih godina, zakljuËno sa posljednjom
slikom naenom na umjetnikovom štafelaju „Akt”. Ratka ∆etkoviÊ,
koja je temeljito pratila crnogorsku likovnu scenu osamdesetih, o
slikaru i njegovoj izložbi 1982. zapisuje: “Kameni pejzaži, arhaiËna
ljudska obliËja dijaboliËnog izgleda i slobodno interpretiranih proporcija, mitske životinje i Ëudovišta, ptice i puževi i drugi neobiËni
detalji povezani su na poseban naËin složenim momentom fabule, najËešÊe ekspresivno nadrealnog zvuka. Ovako bogatu vizuelnu
problematiku prati odgovarajuÊi i likovni tretman koji je prije svega doživljen, vezan za subjektivno biÊe umjetnika,… pun napetosti,
košmara, agresivnosti.”
Branko StamatoviÊ was born on March 24, 1941 in Kraljevo - the
Republic of Serbia. He graduated from the Collegiate Art Academy in
Herceg Novi in 1962, in the class of the academician Vojo StaniÊ. He
continued his visual arts studies in Zagreb-the Republic of Croatia.
He was a member of the Visual Artist Association of Montenegro,
and he stayed longer in Italy and France to research. He died in March, 1991.
Branko StamatoviÊ had thirteen independent and several group exhibitions throughout Europe. He received the Liberation of Titograd
award in 1976, and one street in Podgorica carries his name today.
The prominent Montenegrin painter, Branko StamatoviÊ, was tragically ‘consanguineously’ linked to painting, so only few things were
more important than that. For him, painting became and remained
his life, and life became painting.
The Galatea Gallery organizes this exhibition to mark 70 years of his
birth and 20 years of his death, thus it represents a memory of our
remarkable artist, as this is perceived from the very title. Twentyfour paintings has been presented at the exhibition, made from the
middle of the ‘60s till the end of the ‘80s, along with the last picture
found on the artist’s easel „Nude”. Ratka ∆etkoviÊ, who has thoroughly tracked the visual art scene of Montenegro, has written about
the painter and his exhibition in 1982: ‘Stony landscapes, archaic
human effigies of diabolic looks and freely interpreted proportions,
mythic animals and monsters, birds and snails and other unusual
details are connected in a special way with a complex moment of
the plot, most often of expressively surreal sound. These rich visual
issues are followed by the appropriate visual treatment, which has
been previously experienced, attached to the subjective being of the
artist,…full of tension, nightmares, aggressiveness.’
167
izložba slika
Izložba “Mladi likovni umjenici
Bara”, obuhvata djela mladih,
barskih akademskih umjetnika
nastala proteklih par godina.
Ova izložba želi prikazati trenutno stanje, razvoj i vitalnost
barske umjetniËke scene. Na
izložbi Êe biti zastupljene razliËite likovne tehnike, od crteža, grafike i ulja na platnu
,do skulpture.
Izložba se otvara u utorak,26.10.2010., u 20h, u galeriji “Velimir A.LekoviÊ”.
168
The exhibition “Young visual
artists of Bar”, comprises the
work of young academic artists
from Bar, created in the last couple of years.
This exhibition would like to
present the current condition,
development and vitality of the
artistic scene of Bar.
Various visual techniques will
be represented at the exhibition, from drawings, graphics
and oil paintings, to sculptures.
The exhibition will open on Tuesday, 26th October 2010 at
20:00h, in the gallery “Velimir
A. Lekoviʓ.
JELENA JOVAN»OV - IMPOSSIBLE LINK
IZ CIKLUSA „ILUZIVNA STVARNOST ILI LAŽNA STVARNOST
U REFLEKSIJAMA“
TEHNIKA: DUBOKA ŠTAMPA
DIMENIZIJE: 50CM X 70CM X 4
GODINA: 2009
169
koncert
Bojana BrajoviÊ je poËela da uËi gitaru u barskoj muziËkoj školi kod
prof. Ranka DomazetoviÊa. Završila je Srednju muziËku školu ’Vasa
PaviÊ’ u Podgorici, u klasi prof. Srdjana BulatoviÊa i gimnaziju ’Niko
RoloviÊ’ u Baru. Diplomirala je sa najvišom ocjenom na MuziËkoj
akademiji na Cetinju, u klasi prof. Vere OgrizoviÊ, kao prvi diplomirani crnogorski gitarista.
Tokom školovanja, osvojila je brojne prve i specijalne nagrade na
republiËkim i saveznim takmiËenjima, kao i dvije II nagrade na medjunarodnim takmiËenjima u Sloveniji i na I Guitar Art Summer
Festu u Herceg Novom, 2006. godine.
Usavršavala se na master-klasovima i seminarima kod renomiranih
svjetskih gitarista kao što su: R. Andia, R. Dyens, E. Karamazov, T.
Hoppstock, P. Steidl, S. Prieto, A. Mouzourakis i drugi.
Nastupala je u okviru festi vala Barski ljetopis, Budva grad teatar,
Montenegro music festival, Bar guitar fest, Guitar Open Festival u
Subotici, Guitar festival Kras u Sloveniji, Guitar Art Summer Fest
u Herceg Novom, Cantiere della musica u Italiji, i imala solistiËke
koncerte u Baru, Podgorici, Petrovcu, NikšiÊu i znaËajnijim salama
u Crnoj Gori ( CNP, KIC Budo TomoviÊ, Zetski dom ). Saradjivala je
sa crnogorskim Simfonijskim orkestrom i muzicirala u kamernim
ansamblima sa flautom, u duu, triju i kvartetu gitara.
Od 2005.godine predaje gitaru u muziËkoj školi ’ Vasa PaviÊ ’
u Podgorici. U septembru 2006., izabrana je za predsjednika
Udruženja gitarskih izvodjaËa i pedagoga Crne Gore, ’Argus’, koje
organizuje najstariji crnogorski festival gitare, Bar Guitar Fest.
Program:
A. Barrios
V. TrajkoviÊ
D. BogdanoviÊ
A. Piazzolla
J. Turina
La catedral
Balada for solo guitar
Blues and 7 variation
Campero
Sonata op. 61
Bojana Brajovic started to study guitar in her hometown of Bar,
Montenegro, with professor Ranko Domazetovic. She finished the
High Music School “Vasa Pavic “ in Podgorica in the class of the
professor Srdjan Bulatovic. She also finished Grammar School “Niko
Rolovic “ in Bar. She graduated at the Music Academy in Cetinje
with the highest mark in the class of professor Vera Ogrizovic. She
was the first guitar graduate from Montenegrin Music Academy.
While still at school, she won numerous first and special awards
in state competitions. She also won two second awards - in international competitions in Slovenia (Murska Sobota) and at the first
Guitar Art Summer Festival in Herceg Novi in 2006.
She perfected her skills participating in various master classes with
prominent and world known guitarists such as: R. Andia, R. Dyens,
E. Karamazov, T. Hoppstock, P. Steidl, S. Prieto, A. Mauzourakis etc.
She performed in public in festivals such as Barski ljetopis, Budva
Teather City, Montenegro Music Festival and Bar Guitar Fest. She
held solo concerts in Bar, Podgorica, Petrovac, Niksic and in some
of the most prestigious music halls in Montenegro (CNP, KIC ”Budo
Tomovic” , Zetski dom). She also staged concerts in festivals such
as: “Cantiere della musica” (Monterotondo, Italy), Guitar Open Festival ( Serbia), Guitar Festival Kras ( Slovenia - Italy) and Guitar Art
Summer Festival ( Montenegro). She was a member of jury at the
International guitar competition in Murska Sobota, Slovenia, and
at state competitions in Montenegro as well. She has cooperated
with the Montenegrin Symphony Orchestra and played in chamber
ensembles with flute and in various guitar duos, trios or quartets.
She has been teaching the guitar at the Junior and High Music
School “Vasa Pavic” in Podgorica since 2005. In September of 2006,
she was elected chairman of the Association of Music Performers
and Pedagogues of Montenegro “Argus”, whose main activity is
organizing the oldest festival for classical guitar in Montenegro,
Bar Guitar Fest.
Programme:
170
A. Barrios
V. TrajkoviÊ D. BogdanoviÊ
A. Piazzolla
J. Turina
La catedral
Balada for solo guitar
Blues and 7 variation
Campero
Sonata op. 61
171
projekcije
filmova
Svjetski trendovi u televizijskom i filmskom stvaralaštvu nameÊu
odreene standarde koji se istiËu kvalitetom. Primjeri priznatih
ostvarenja biÊe prikazani u okviru netakmiËarske selekcije.
Kao poklon Festivala graanima Bara u saradnji sa Kulturnim centrom, u bioskopskoj sali Êe biti prikazani sljedeÊi filmovi:
26.X
Pisma Juliji (2010)
Mlada Amerikanka putuje u Veronu, grad legendarne ljubavi
Romea i Julije. Tamo se pridružuje grupi volontera koja odgovara
na pisma Juliji u kojima se traže ljubavni saveti. Posle odgovora na
pismo iz 1951. godine, ona inspiriše ženu koja ga je napisala da
doputuje u Italiju u potrazi za svojom izgubljenom ljubavi. Splet
Ëudnih okolnosti doneÊe u živote obe žene romansu, kakvu nikada
nisu mogle ni da zamisle.
Glumci: Amanda Seyfried, Gael García Bernal, Vanessa Redgrave
Režija: Gary Winick
27.X
Džuli i Džulija (2009)
Meril Strip i Ejmi Adams tumaËe glavne uloge u obradi proslavljenih bestseler memoara -“Džuli i Džulija” književnice Džuli Pauel
i “Moj život u Francuskoj”, koji su napisali Džulija Cajld i Aleks
Prudom. PoËeci karijere neumorne Džulije Cajld, žene koja je zauvek promenila naËin na koji Amerika kuva, prepliÊu se sa odlukom blogerke Džuli Pauel, koja na prekretnici svog života osmi172
šljava gotovo nerazuman plan kako bi fokusirala svoju energiju.
Scenarista, producent i reditelj filma Nora Efron besprekorno
spaja ove dve izuzetne istinite priËe razdvojene prostorom i vremenom u komediju koja dokazuje da ako imate pravu kombinaciju strasti i putera, možete da promenite svoj život i ostvarite
snove.
Glumci: Jane Lynch, Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci
Režija: Nora Ephron
28.X
PoËetak (2010)
Film “PoËetak” istaknutog reditelja Kristofera Nolana je od
poËetka snimanja obavijen velom tajne. Iako se o njemu za sada
zna veoma malo, opisan je kao savremena nauËnofantastiËna
akcija smeštena u najdublje strukture ljudskog uma. Leonardo
di Kaprio tumaËi lik menadžera Džejkoba Hestlera umešanog
u skandal, dok Merion Kotijar igra njegovu suprugu. Reditelj
Kristofer Nolan, zaslužan za proslogodišnji blokbaster “MraËni
vitez” je ujedno i pisac scenarija za ovaj film.
Glumci: Ellen Page, Michael Caine, Leonardo DiCaprio, Marion
Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe, Tom Hardy,
Cillian Murphy, Tom Berenger,
Režija: Christopher Nolan
173
film showing
World trends in television and film creation impose certain standards which stand out with their quality. Examples of the acknowledged accomplishments will be shown within non-competing selection.
As a present from the Festival for the citizens of Bar with co-organisation with the Cultural Centre, in the town cinema the following
films will be shown:
26th October
Letters to Juliet (2010)
A young American girl travels to Verona, the town of the legendary
love of Romeo and Juliet. She joins a group of volunteers that answers to the letters to Juliet in which love advice is sought. After
the answer to the letter from 1951, she inspires the woman who
wrote it to travel to Italy in quest for finding her lost love. The combination of strange circumstances will bring romance to the lives
of two women they couldn’t have ever imagined.
Actors: Amanda Seyfried, Gael García Bernal, Vanessa Redgrave
Director: Gary Winick
27th October
Julie & Julia (2009)
Meryl Streep and Amy Adams share the leading roles in adaptation
of the well-known best seller memoirs - “Julie & Julia” - of the writer Julie Powell and “My Life in France” written by Julia Child and
Alex Prud’homme. The beginnings of the carier of the strenuous Ju174
lia Child, of the woman who has forever changed the way America
cooks, are intertwined with the decision of the blogger, Julie Powell, who figures out almost unreasonable plan at the turning point of
her life in order to focus her energy. The screenwriter, the producer
and the director of the film, Nora Ephron perfectly connects these
two remarkable true stories separated by space and time into comedy that proves that if you have the right combination of passion
and butter, you can change your life and fulfill your dreams.
Actors: Jane Lynch, Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci
Director: Nora Ephron
28th October
Inception (2010)
The film “Inception” of the well-known director Christopher Nolan
has been veiled in secrecy from its beginning. Although very few
things are known about it at the moment, it is described as a contemporary science-fiction actioner set within the deepest structures of the human mind. Leonardo di Caprio stars as the manager
Jakob Hastley involved in a scandal, and Marion Cotillard stars as
his wife. The director Christopher Nolan, meritorious for the last
year’s blockbuster “The Dark Night”, is also the screenwriter for this
film.
Actors: Ellen Page, Michael Caine, Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe, Tom Hardy, Cillian
Murphy, Tom Berenger,
Director: Christopher Nolan
175
nagrade / awards
Na Festivalu su zastupljene sljedeÊe takmiËarske kategorije:
The Festival has the following competitive categories:
•
•
••
••
•
IGRANI PROGRAMI - TV DRAME i TV FILM (do 120 minuta)
DOKUMENTARNE EMISIJE: dokumentarna TV reportaža i dokumentarni
TV film (do 90 min.)
dokumentarne emisije iz oblasti ekologije, do 30 minuta
SELEKTOVANJE PROGRAMA
Selekciona komisija od tri Ëlana pravi izbor emisija za takmiËarski program.
Dva su osnovna kriterija za selektovanje emisija: kvalitet i utvrena dužina
takmiËarskog programa.
PROGRAMME SELECTION
Selection committee consisting of three members selects programmes for
competitive category. There are two basic criteria for programme selection:
quality and established duration of programmes in competitive category.
ŽIRI
Festival je smotra takmiËarskog karaktera.
Na Festivalu se prezentiraju emisije u zvaniËnoj selekciji.
Kvalitet emisija u zvaniËnoj selekciji vrednuje jedan žiri za sve kategorije.
Žiri ima pet Ëlanova.
Žirijem rukovodi predsjednik, a rad organizuje sekretar žirija.
JURY
The Festival is a competitive event.
Programmes in the official selection are presented in the Festival.
Quality of the programmes in the official category is evaluated by one jury
for all categories.
The jury consists of five members.
The jury is headed by its president, while the work is organized by its secretary.
NAGRADE
Meunarodni televizijski festival Bar 2006 dodjeljuje sljedeÊe nagrade:
• U svakoj kategoriji dodjeljuju se nagrade za najbolju emisiju u cjelini. U
prve dvije kategorije (igrana i dokumentarna), za najbolje emisije u cjelini
dodjeljuju se: prva, druga i treÊa nagrada (Zlatna, Srebrna i Bronzana
maslina), a u kategoriji ekologija dodjeljuje se po jedna nagrada za
najbolju emisiju u cjelini.
• U svakoj kategoriji dodjeljuju se autorske nagrade:
a)
za najbolji scenarij
b)
za najbolju režiju
c)
za najbolju fotografiju
d)
za najbolju montažu
U kategoriji igranih programa dodjeljuju se:
a)
nagrada za najbolju mušku ulogu
b)
nagrada za najbolju žensku ulogu
c)za najbolju emisiju na Festivalu dodjeljuje se Grand prix
Festivala.
d)za najbolju selekciju na Festivalu dodjeljuje se producentska
nagrada
176
••
F EATURE PROGRAMMES - TV DRAMAS and TV FILMS (up to 120 minutes)
DOCUMENTARY PROGRAMMES: documentary TV reportage and a
documentary TV film (up to 90 minutes)
Documentary programmes on ecology, up to 30 minutes
Dobitniku Grand prix-a Festivala, organizator obezbjeuje boravak na
sljedeÊem Festivalu, a nagraena emisija Êe biti emitovana na otvaranju
Festivala.
Na Festivalu mogu biti dodijeljene i druge nagrade pored zvaniËnih nagrada,
koje odobrava Upravni odbor posebnim Pravilnikom (nagrada novinarskog
žirija ili drugih organizacija).
AWARDS
International TV Festival Bar 2007 presents the following awards:
•• One best programme award is presented in each category. In the first two
categories (feature programme and documentary programme) there are
the first, second and third best programme awards (the Golden, Silver
and Bronze Olive), while one best programme award is presented in the
category of ecology.
•• Author’s awards are presented in each category:
a) For the best screenplay
b) For the best directing
c) For the best photography
d) For the best editing
Awards presented in the category of feature programmes are:
e) The best actor award
f) The best actress award
g) Grand prix of the Festival is presented to the best programme in the
Festival.
h) Producer Award is presented to the best selection in the Festival.
The organizer provides the accommodation to the winner of Grand Prix in the
next Festival and the awarded programme shall be shown at the opening of
the Festival.
Other awards may be presented in the Festival aside from the official awards,
approved by the Board of Directors by means of a special rulebook (journalists’
awards or the awards of other organizations).
177
o baru
Poput veÊine crnogorskih gradova, i Bar je tokom svoje istorije pripadao
razliËitim civilizacijskim i kulturološkim svjetovima. Meutim, za razliku od
drugih crnogorskih gradova, Bar danas nije prepoznatljiv samo po jednom
od svjetova Ëiji je dio, ponekad i vjekovima bio. Na nasljeu jedne epohe,
nastajalo je i izgraivalo se novo. U tom novom nasljeu uvijek su se jasno
prepoznavale tekovine preašnjeg.
Grad maslina, pomorska kapija Crne Gore, vjekovno ognjište suživota,
bez obzira na vjeru i naciju, Bar predstavlja spoj modernosti, tradicije i
ljepote. ZnaËajan je kao dinamiËni ekonomski centar Crne Gore, ali i kao
grad koji Ëuva bogatu kulturno-istorijsku tradiciju. Neki od najznaËajnijih
civilizacijskih dometa na prostoru Crne Gore, nastali su u Baru: ovdje
su saËuvani ostaci najstarijih pisanih spomenika, ovdje je nastalo
najznaËajnije književno-istorijsko djelo crnogorskog srednjeg vijeka,
a grad je bio sjedište i najstarije vjerske institucije Crne Gore (Barske
nadbiskupije). Pored toga u Baru se nalazi jedno od najstarijih maslinovih
stabala na svijetu, Stara maslina na Mirovici, stara preko 2000 godina.
Bogata kulturno-istorijska tradicija sjedinjena je na prostoru Bara sa
jedinstvenim darovima prirode, povoljnom klimom i izuzetnim geografskim
položajem.
Prijatna mediteranska klima privlaËi veliki broj turista svake godine. Sa
prosjeËnih 270 sunËanih dana godišnje, Bar je jedan od najsunËanijih
gradova Mediterana. 44 km morske obale, od kojih više od 9 km Ëine plaže,
67 km obale Skadarskog jezera i planinski masiv koji razdvaja ove dvije
velike vodene površine, Ëine Bar idealnim odredištem kako za turiste koji
žele da se odmore na prelijepim plažama i uživaju u netaknutoj prirodi,
tako i za one koji hoÊe da obiu brojne kulturne i vjerske spomenike ili da
svoj odmor aktivno provedu baveÊi se brojnim sportskim aktivnostima.
Nije istorijski utvreno kada je Bar nastao. Da je života na ovome mjestu
bilo još u praistoriji, potvruju arheološki nalazi iz starijeg neolita i
bronzanog doba. Prva naseobina drevnih stanovnika bila je u Barskom
178
polju, od podnožja brda Volujica do Željeznice. Ostaci iz ilirskog perioda,
zatim grËkog i rimskog prodiranja, i doba vizantijske dominacije, nalaze se
svuda po barskoj opštini, što dokazuje da je bila izuzetno znaËajna svim
kulturama i narodima koji su gravitirali ovom podruËju.
Pretpostavlja se da se Bar, kao obnovljeni rimski kastel Antipargai
pominje u VI vijeku kod Prokopija. Prvi put se ime grada, kao Antobareos,
sa sigurnošÊu navodi u X vijeku, u spisku draËkih sufragana, kao i kod
cara Konstantina Porfirogenita u XI stoljeÊu kao d’Antibaris. U verziji
našeg jezika, kao Bar, ime grada se pojavljuje prvi put u pisanim izvorima
poËetkom XIII vijeka u Nemanjinoj biografiji, koju je napisao Stefan
PrvovjenËani. U Baru je, u XII vijeku, barski nadbiskup Grgur napisao
“Sclavorum regnum” (odnosno, “Barski rodoslov” ili “Ljetopis Popa
Dukljanina”), najstariji literarno-istorijski spis u Južnih Slovena.
Ono po Ëemu je Bar oduvijek bio prepoznatljiv jeste njegovanje vjerske
tolerancije meu pripadnicima razliËitih konfesija. Po tradiciji, svake
godine na dan Sv. Trojice pravoslavni, katolici i muslimani iznose na vrh
Rumije Vladimirov krst koji, po vjerovanju, Ëuva cijeli kraj od svakog zla.
Crkve u okolini Sutomora: Sv Tekle, Sv Dimitrija i Sv Roka imaju dva oltara
gdje su istovremeno vršili bogosluženje i pravoslavni i katoliËki sveštenici.
Isti je sluËaj i sa manastirom Sv. Vasilije Ostroški na Ribnjaku.
Maslina na Mirovici, stara preko 2000 godina, pravi je spomenik prirode,
a po legendi bila je mjesto gdje su se mirile zavaene porodice. Pored
ove atrakcije Barani se najviše ponose Starim gradom. Sahat kula, amam,
barutana i akvadukt, kojim je grad snabdijevan vodom, nastali su u tursko
doba. SaËuvani su i ostaci nekoliko sakralnih objekata razliËitih stilova
iz razliËitih perioda. Stari grad Bar je najznaËajniji kulturno-istorijski
spomenik ovog podruËja sa oËuvanim gradskim bedemima, citadelama,
kapijom i kulom u kojoj su otkriveni fragmenti slovenske keramike od XIV
do XVI vijeka.
Na samoj morskoj obali izgraen je 1885. god. Dvorac kralja Nikole koji se
sastoji od velikog i malog dvorca, kula stražara, kapele i zimske bašte, a
1910. god. je dozidana i plesna sala.
Utvrenje Haj-Nehaj predstavlja ostatke srednjovjekovnog grada Nehaj
koji su u XV vijeku podigli MleËani na nepristupaËnom brdu iznad
Sutomora.
Sakralni objekti, nekada duhovna središta, danas su najËešÊe spomenici
kulture. Od velikog broja manastira, crkava i džamija nastalih u Baru i
njegovoj okolini saËuvani su uglavnom njihovi ostaci, rasuti duž obale
mora, na ostrvima Skadarskog jezera, u starom dijelu grada i crmniËkom
kraju.
179
about baru
180
Like many Montenegrin towns, Bar has belonged to various civilizational
and cultural worlds in the course of its history. However, unlike other
Montenegrin towns, Bar is not recognizable today only for one of the
worlds which it has been a part of, sometimes even for centuries. On the
inheritance of an epoch, a new one has been created and built. In that
new inheritance, the achievements of the previous one have always been
recognized.
The town of olives, the naval gateway of Montenegro, the centuries-old
hearth of coexistence, Bar represents a bond of modernity, tradition and
beauty. It is important as an economic centre of Montenegro, but also
as a town that guards the opulent culture-historical tradition. Some
of the most important civilizational achievements on the territory of
Montenegro have emerged in Bar: the remains of the oldest written
records have been preserved here, the most important literary-historical
work of the medieval Montenegro has been written here, and the town
has been the residence of the oldest religious institution of Montenegro
(the Archdiocese of Bar). Moreover, there is one of the oldest olive trees in
the world in Bar, the Old Olive Tree in Mirovica, more than 2000 years old.
The abundant culture-historical tradition has been merged in the area of
Bar with a unique nature’s bounty, favorable climate and a remarkable
geographic location.
The pleasant Mediterranean climate attracts numerous tourists every
year. With 270 sunny days on average per year, Bar is one of the sunniest
towns of the Mediterranean. 44 km of the coast, out of which more than 9
km are beaches, 67 km of Shkoder Lake’s shores and the mountain massif
which separates these two water areas, make Bar an ideal destination
both for the tourists who want to have rest on the beautiful beaches and
enjoy the untouched nature and for those who want to see the numerous
cultural and religious monuments or to spend their vacation actively
engaging in various sports activities.
It is not historically defined when Bar was established. The archaeological
findings from the older Neolithic and the Bronze Age approve the fact
that life existed here in the prehistoric period. The first settlement of the
archaic inhabitants was in the Bar field, from the foot of the Volujica Hill
to the Željeznica river. The debris from the Illyrian period, then of the Greek
and the Roman pervasion, and of the period of Byzantine domination, is
everywhere around the Bar municipality, which proves that it has been
important for every culture and nation that have ever existed in this area.
It is assumed that Bar, as a renovated Roman fortalice Antipargai, was
mentioned in the 6th century by Procopius. The name of the town, as
Antobareos, was mentioned with certainty for the first time in the 10th
century, in the records of the suffragans of Drac, as well as with the Tsar
Constantine Porfirogenet in the 11th century as d’Antibaris. In the version
of our language, as Bar, the name of the town appeared in the written
sources for the first time in the beginning of 13th century in the Biography
of Nemanja, which was written by Stefan The-First-Crowned. In Bar, in
the 12th century, the archbishop Grgur of Bar wrote “Sclavorum Regnum”
(i.e. “The Bar Genealogy” or “The Chronicle of the Priest of Doclea”), the
oldest literary-historical script of the South Slavs.
The thing Bar was always known for is cherishing religious tolerance
among its inhabitants. As per tradition, every year on St. Trinity day,
Orthodox, Catholics and Muslims take Vladimir’s cross to the top of
Rumija. The cross is believed to protect the whole area from any evil.
Churches from the surroundings of Sutomore: St. Tekla, St. Dimities and
St. Roka have two altars where both services, orthodox and catholic,
were performed at the same time. The same case is with the monastery
of St. Vasilije Ostroski at Ribnjak. The fact that 12% of total number of
inhabitants are refugees from areas struck by war who found their refuge
in Bar demonstrates that solidarity among people remains a constituent
part of life philosophy in this area.
Olive tree in Mirovica, more than 2000 years old, is a genuine natural
monument, and according to the legend, it was the place where families
in dispute made peace. Aside from this attraction, inhabitants of Bar are
very proud of the Old town of Bar. Clock tower, Turkish baths, powder
magazine and aqueduct used for water supply were all constructed in
the period of Turkish reign. Remains of several sacral edifices of different
styles and from diff erent periods are preserved. The Old town of Bar is the
most signifi cant cultural-historical monument of this area with preserved
city walls, citadels, gate and tower where fragments of Slavic ceramics
from the XIV and XVI century were found.
In 1885, at the very coast, king Nikola’s Castle was built. It consists of large
and small castle, watch tower, chapel and winter garden, and in 1910, a
dancing hall was added. Fortification Haj-Nehaj represents the remains
of medieval town Nehaj founded in the XV century by Venetians on the
inaccessible hill above Sutomore. Sacral edifices, previously religious
seats, today are mostly cultural monuments.
Remains of the great number of monasteries, churches and mosques
founded in Bar and its surroundings were preserved throughout the coast,
on the islands of the Skadar Lake, in the old part of town and Crmnica
area.
181
IMPRESUM
XV Internacionalni TV FESTIVAL BAR 2010
XV International TV FESTIVAL BAR 2010
Od 25. do 29. oktobra 2010. godine
October 25 - 29, 2010
OSNIVA»:
Internacinalni TV festival u Baru je organizacija Ëiji su osnivaËi : Ministarstvo kulture, Opštine Bar i Televizija Crne Gore.
FOUNDER:
International TV festival in Bar is an organization whose founders are:
Ministry of culture, The Town of Bar and TV Montenegro.
SKUPŠTINA FESTIVALA / FESTIVAL ASSEMBLY :
Žarko PaviÊeviÊ, predsjednik / president
IZVRŠNA DIREKTORKA / EXECUTIVE DIRECTOR
Ljiljana –ininoviÊ
PROGRAMSKI SAVJETNIK / PROGRAMME ADVISOR
Nevenka RedžiÊ Toth
SELEKCIONA KOMISIJA / SELECTION COMMITTEE
Aleksandar BeËanoviÊ ( Crna Gora / Montenegro )
Vladimir PeroviÊ ( Srbija / Serbia )
Gena Teodosievska ( Makedonija / Macedonia )
ŽIRI / JURY
Marija PeroviÊ ( Crna Gora / Montenegro )
Luciana Capretti ( Italija / Italy )
Oliver Goetzl ( NjemaËka / Germany )
Marcus Dineen ( Australija / Australia )
Cristina Oancea ( Rumunija / Romania )
PREVODIOCI / INTERPRETERS
Danijela »ejoviÊ, Nada BogetiÊ, Ljiljana LukšiÊ
VIZUELNI DIZAJN FESTIVALA / VISUAL DESIGN OF THE FESTIVAL
MAPA
FOTO SERVIS / PHOTO SERVICE:
Studio “ PetoviÊ “, Bar
UREDNIK KATALOGA / CATALOGUE EDITOR
Ljiljana –ininoviÊ
PRIPREMA KATALOGA / PREPARATION OF THE CATALOGUE
Danijela »ejoviÊ
PRESS I BILTEN / PRESS AND CHRONICLE
Danilo KaleziÊ, Adrijana HusiÊ
POKROVITELJI / PATRONS
Ministarstvo kulture / Ministry of culture
Opπtina Bar/Municipality Assembly of Bar
MEDIJSKI SPONZOR/ MEDIA SPONSOR
RTCG
FESTIVAL SU POMOGLI / FESTIVAL WAS SUPPORTED BY
Hotel Princess
Kulturni centar Bar
Download

SELEKCIONA KOMISIJA / Selection committee