İLİ
: İZMİR
TARİHİ : 20.02.2015
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
ِ ِ‫ول بِما أُنْ ِز َل إِلَْي ِه ِمن ربِِّه والْم ْؤِمنُو َن ُكلٌّ آمن ب‬
‫اهلل‬
َّ ‫آم َن‬
َ
ُ َ َ ْ
َ ُ ‫الر ُس‬
ََ
‫َوَمالَئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُس ِل ِه‬
ِ ُ ‫قاَ َل رس‬
‫صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم‬
َ ‫ول اهلل‬
َُ
ِ
ِ
ِ ‫الْم َالئِ َكةُ تُصلِّي َعلَى أ‬
‫صلَّى‬
َ ‫ص َّالهُ الَّذي‬
َ ‫َحد ُك ْم َما َد َام في ُم‬
َ
َ
َ
ُ ‫فِ ِيه تَ ُق‬
ُ‫ول اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لَهُ اللَّ ُه َّم ْار َح ْمه‬
MELEKLERE İMAN
Muhterem Mü’minler!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Peygamber, Rabbi tarafından
kendisine indirilene iman etti, müminler de
(iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine,
kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler.”1
Okuduğum
hadis-i
şerifte
ise
Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s): Bir mümin namaz
kıldıktan sonra namaz kıldığı yerden
kalkıncaya kadar melekler onun için Allah’ım,
onu bağışla ona rahmet et diye dua ederler.”2
buyurmaktadır.
Kardeşlerim!
Melekler İslam inanç sistemi içerisinde varlıklarına
iman edilmesi gerekli olan, mahiyetleri itibariyle
nurdan yaratılan, erkeklikleri dişilikleri olmayan,
yemeye içmeye ihtiyaç duymayan, oldukça hızlı
hareket eden varlıklardır. Allah’ın emrine asla
muhalefet etmezler. Allah kendilerini hangi işle
görevlendirmişse o görevi eksiksiz bir şekilde
yerine getirirler.
Kardeşlerim!
Allah Teâlâ insanlık ile iletişimini büyük ölçüde
melekler eliyle gerçekleştirmiştir. Hz Âdem’den
Hz. Muhammed (S.A.V)’e gelinceye kadar bütün
peygamberlere Allah’ın vahyi Cebrail (a.s.)
tarafından iletilmiştir. Bu ilahi emirler insanların
hak ve hakikate uyanmalarını sağlamış; dünyadaki
varlıklarının gayesini onlara anlatmış; onları dünya
ve ahirette faziletli olana iletmiş ve iletmeye de
devam etmektedir.
Yaşadığımız dünya ve bu
dünyanın içinde yer aldığı evrenin düzeni de
melekler aracılığıyla sağlanmaktadır. Allah Teâlâ
Mikail
(a.s) aracılığıyla doğa olaylarını
düzenlerken Azrail (a.s) ile de ecelleri gelmiş
kimselerin dünyadan ayrılmalarını sağlamaktadır.
İsrafil (a.s), bu âlemin faaliyetlerine son verme
görevini yapmak üzere beklemektedir. Kiramen
Kâtibin isimli melekler ise insanları adım adım
takip etmekte ve yaptıklarını ilahi bir sicile
kaydetmektedirler. Münker ve Nekir ahiret
duraklarının ilki olan berzahta dünyadan gelenleri
karşılamakta
onların
ilk
sorgusunu
gerçekleştirmektedirler. Önümüzde ve arkamızda
bizi takip edip koruyan Hafaza Melekleri de yüce
yaratanın sistemine hizmet etmektedirler.
Kardeşlerim!
Kesin sayıları ancak Allah tarafından bilinen
melekler, inananların hem bu dünyada hem de
ahirette en büyük destekçileridirler. Bu gerçeği
yüce Allah şöyle ifade eder: Rabbimiz Allah’tır
deyip de sonra dosdoğru olanlara gelince,
onların üzerine akın akın melekler iner ve
derler ki “Korkmayın! Üzülmeyin! Size
va’dedilmekte olan cennetle sevinin. Biz bu
dünya hayatında da ahirette de sizin
dostlarınızız.3
Melekler bizim için Allah’ın
rahmetine vesile olan varlıklardır. Efendimiz
(s.a.v.) şu sözleriyle meleklerin inananlarla ne
denli irtibatlı olduğunu ifade etmektedir: Bir
Müslüman, din kardeşi için hayır duada
bulunsa melek ona bir misli de senin olsun diye
dua eder.4 İlim talep eden kişi için göklerde ve
yerde bulunanlarla birlikte melekler de istiğfar
ederler.5 Allah’ın rahmetinin o kişiyi
kuşatmasını talep ederler. Melekler aynı
zamanda bizim yaptığımız duaya da âmin
diyerek duamızı güçlendirirler.6
Kardeşlerim,
Allah’ın bildirmesiyle haberdar olduğumuz bu
nurani varlıkların hakkımızdaki olumlu tesirlerinin
devamını istiyorsak imanımızı salih amellerle
destekleyelim; bu sayede görünmeyen bu
dostlarımızı dünyada ve ahirette yanımızda
bulalım.
1
Bakara, 2/285.
Buhari, “Ezan”, 36.
3
Fussılet Suresi, 30-32.
4
Müslim, “Zikir”, 86-88.
5
Tirmizi, “İlim” ,19.
6
Müslim, “Cenaiz” , 7.
2
Hazırlayan: Hasan Rami Kara, Vaiz, Kemalpaşa
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

ِآمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِن