BEK-1
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Introductory Chemistry for Engineers
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
CHE 101
3
0
2
4
Dersin
Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Necati VARDAR
Öğretim
Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Necati VARDAR
Yardımcı Öğretim
Elemanları
-
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Dili
Dersin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların
kantitatif sonuçlara götürmesini açıklayacak mantığı kazandırmaktır.
Giriş, Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Stokiyometri: Kimyasal Formüller
ve Denklemler ile Hesaplamalar. Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonları. Termokimya.
Atomların Elektronik Yapısı.Elementlerin periyodik özellikleri. Kimyasal Bağların Temel
Kavramları. Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler,
Sıvılar ve Katılar. Kimyasal Kinetik. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya.
English
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
A
Temel Bilimleri Mühendislik Sistemlerinin Analizi İçin Kullanabilme
Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu Yapabilme
C
İhtiyaca göre yeni satır eklenebilir veya silinebilir.
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
A8
A9
C2
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
Karşılama Düzeyi
Düşük
Kimyanın temel kavramlarıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmeli,
uygulamalarını yapabilmeli
X
Kimyanın temel kanunları ve kuramlarını kimyasal olaylara
X
uygulayabilmeli
Malzeme seçim kriterlerini bilme ve uygulayabilme
*Temel ve Alt yeterliliği aynı ise bir üst tablodaki yeterlilik yazılmalıdır.
Her bir satırda katkı düzeyinden sadece bir tanesi işaretlenmelidir.
İhtiyaca göre yeni satır eklenebilir veya silinebilir.
Orta
X
Yüksek
BEK-1
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme**
Yöntemi
1
Kimyanın temel kavramlarıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmeli,
uygulamalarını yapabilir
2
Kimyanın temel kanunları ve kuramlarını kimyasal olaylara uygulayabilir
A9
1
3
Malzeme seçim kriterlerini bilme ve uygulayabilir
C2
1
A8
İhtiyaca göre yeni satır eklenebilir veya silinebilir.
*Yeterlilik kazanımları için bir üst tabloda bulunan yeterlilik no’su yazılacaktır.
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
Giriş, Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar.
2
Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Denklemler ile Hesaplamalar.
3
Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonları.
4
Termokimya.
5
Atomların Elektronik Yapısı.
6
Elementlerin periyodik özellikleri.
7
Kimyasal Bağların Temel Kavramları.
8
Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri.
9
Gazlar
10
Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar.
11
Kimyasal Kinetik.
12
Kimyasal Termodinamik
13
Elektrokimya
14
Final
İhtiyaca göre yeni satır eklenebilir veya silinebilir.
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Dersin hocası tarafından seçilecektir.
İhtiyaca göre yeni satır eklenebilir veya silinebilir.
1
BEK-1
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
2
0
28
Ara Sınav
1
15
0
15
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
4
5
0
20
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
30
0
25
130
4.33
4
* Dersin AKTS kredisi şu şekilde hesaplanır:
“Etkinlikler” sütunundaki her bir satırın dönem içindeki tekrarlama sayısı “sayısı” alanına yazılır.
Öğrencinin her bir etkinlik için harcayacağı süre “Çalışma süresi (saat)”, “Çalışma süresi (dakika)” alanlarına
yazılır. ”Toplam (çalışma yükü)” sütunu ise bulunduğu satırdaki “sayısı” hücresi ile “Çalışma süresi (saat)”,
“Çalışma süresi (dakika)” hücresinin çarpımı ile bulunur. Çıkan sonuç saat cinsinden yazılır.
”Toplam (çalışma yükü)” sütunundaki değerler toplanarak “Toplam Yük” değeri bulunur.
”Toplam Yük” değerinin 30’e bölünmesi ile “Toplam Yük/30” değeri bulunur.
“Toplam Yük/30” değeri kendisine en yakın tam sayıya veya buçuğa yuvarlanarak “Dersin AKTS kredisi”
bulunmuş olur.
Download

İndir