BEK-1
Faculty of Engineering
Material Science and Nanotechnology Engineering
Dersin Adı
COURSE INFORMATION
Faz Diagramları
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat AKTS Kredisi
MNT 328
Dersin
Koordinatörü
3
0
0
Öğretim
Elemanları
Yardımcı
Öğretim
Elemanları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Dili
5
Yrd.Doç.Dr. Hulusi Açıkgöz
Yrd.Doç.Dr. Hulusi Açıkgöz,Yrd.Doç.Dr. Necati Vardar, Yrd.Doç.Dr.
Ayben Karasu Uysal
Arş.Gör. Emre Burak Ertuş
Öğrencilere termodinamiğin temel yasalarını kavratmak. Metalurji
mühendisliği bağlamında bu yasaları uygulayabilmesini sağlamak.
Termodinamik yasalarını kullanarak katı-sıvı sistemlerde kararlı faz
yapısını bulabilmesini sağlamak.
Faz Dengeleri: Tekli sistemde faz diagramı, faz geçişleri, Gibbs faz kuralı,
ideal ve ötektik çözeltilerde faz diagramları, nicel özellikler, kısmi mol
oranları.
İngilizce
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
J
Program yeterlilikleri
Ternodinamik Yöntemleri Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Alanında
Kullanabilme
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
J1
J2
J3
J4
J5
J6
Faz diyagramları ile ilgili temel kavramları, Gibbs Faz
kuralını uygulayabilmeli
Faz diyagramları kapsamında bir bileşenli sistemleri
yorumyabilme bilgi ve becerisine sahip olabilmeli
Termodinamiğin temel kavram ve kanunlarını
malzeme mühendisliğinde kullanabilme
Bir sistemdeki iş-enerji ve ısı enerjisini hesaplayabilme
Reaksiyonlarda termodinamik açıdan sebep-sonuç
ilişkisi kurabilme
Malzemelerin termodinamik analizlerini yapabilmeli
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
X
X
X
X
X
X
BEK-1
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
No
Ölçme**
Yöntemi
Faz diyagramları ile ilgili temel kavramları, Gibbs Faz
J1
1,3
kuralını uygulayabilir
Faz diyagramları kapsamında bir bileşenli sistemleri
2
J2
1,3
yorumyabilme bilgi ve becerisine sahip olur
Termodinamiğin temel kavram ve kanunlarını malzeme
3
J3
1,3
mühendisliğinde kullanabilir
4
J4
1,3
Bir sistemdeki iş-enerji ve ısı enerjisini hesaplayabilir
Reaksiyonlarda termodinamik açıdan sebep-sonuç
5
J5
1,3
ilişkisi kurabilir
6
J6
1,3
Malzemelerin termodinamik analizlerini yapabilir
*Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
1
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
No
1
Termodinamiğe Giriş
2
Termodinamiğin I. Kanunu
3
Termodinamiğin II. Kanunu
4
Gibbs ve Helmholtz serbest enerjisi
5
Kimyasal potansiyel ve aktiflik
6
Isı kapasitesi ve entalpi
7
Entropi ve Termodinamiğin III. Kanunu
8
Tek komponentli sistem- Faz diagramları
9
Gaz Davranışı
10
Çözeltilerin davranışı
11
İkili sistemlerde faz diagramları
12
Gaz tepkimeleri
13
Yoğun fazlarla gazlar arasındaki tepkimeler
14
İyonik türlerle çözelti tepkimeleri
BEK-1
15
Üçlü faz diagramları
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Thermodynamics: An Engineering Approach, Yunus Çengel, Michael Boles,
Phase Equilibria, Phase Diagrams and Phase Transformations: Their
Thermodynamic Basis by Mats Hillert, Second Edition
2
3
4
5
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Ön çalışma, Kütüphane,
Pekiştirme)
14
2
0
28
Ara Sınav
1
10
0
10
Kısa Sınav
3
5
0
15
Ödev
4
4
0
16
Uygulama
0
3
0
0
Laboratuar
14
2
0
28
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10
Toplam Yük
149
Toplam Yük / 30
4,96
BEK-1
Dersin AKTS Kredisi
5
* Dersin AKTS kredisi şu şekilde hesaplanır:
“Etkinlikler” sütunundaki her bir satırın dönem içindeki tekrarlama sayısı “sayısı” alanına
yazılır.
Öğrencinin her bir etkinlik için harcayacağı süre “Çalışma süresi (saat)”, “Çalışma süresi
(dakika)” alanlarına yazılır. ”Toplam (çalışma yükü)” sütunu ise bulunduğu satırdaki
“sayısı” hücresi ile “Çalışma süresi (saat)”, “Çalışma süresi (dakika)” hücresinin çarpımı
ile bulunur. Çıkan sonuç saat cinsinden yazılır.
”Toplam (çalışma yükü)” sütunundaki değerler toplanarak “Toplam Yük” değeri bulunur.
”Toplam Yük” değerinin 30’e bölünmesi ile “Toplam Yük/30” değeri bulunur.
“Toplam Yük/30” değeri kendisine en yakın tam sayıya veya buçuğa yuvarlanarak “Dersin
AKTS kredisi” bulunmuş olur.
Download

İndir