BEK-1
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Bölüm/Program Dersi
Dersin Adı
DERS TANIM BİLGİLERİ
Seramiklere Giriş
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat AKTS Kredisi
TE 1
Dersin
Koordinatörü
Öğretim
Elemanları
Yardımcı
Öğretim
Elemanları
3
0
0
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Dili
5
Bölüm Başkanlığı
Yrd. Doç Dr. Ayben KARASU UYSAL, Yrd. Doç Dr. Necati VARDAR, Yrd.
Doç Dr. Hulusi AÇIKGÖZ
Arş.Gör. Emre Burak ERTUŞ
Bu dersin amacı öğrencilere, seramikler, seramik türleri, ham seramik
malzemeler ve malzemelerin üretim yöntemleri ile ilgili temel bilgi
sağlamaktır.
Bu ders farklı seramik malzemelerin yapısı, özellikleri ve üretim
yöntemleri ile ilgili başlıkları kapsamaktadır. Derste işlenecek konular:
seramiklerin temelleri, ham seramik
malzemelerin özellikleri,
karakterizasyonu ve işlenmesinde kullanılan yöntemler, seramik ham
malzemeleri tanımlama, seramik malzemelerin imalatı ve seramik üretim
yöntemleridir.
İngilizce
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
B
Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Temellerini Bilme
C
Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu Yapabilme
Malzeme Karakteristik Özellikleriyle İlgili Mühendislik Problemlerini
Tanımlayabilme
H
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
B5
B12
B4
C1
C2
C6
C10
Temel düzey malzeme bilimi ve mühendislik bilgisi ve
uygulamasını yapabilme
Polimer, seramik ve metal malzemelerin karakteristik
özelliklerini bilme
Malzemelerin elektriksel, ısıl, manyetik ve optik
özelliklerini bilme
Malzemeleri sınıflandırabilme, üstün ve eksik yönlerini
tanımlayabilme
Malzeme seçim kriterlerini bilme ve uygulayabilme
CVD, PVD vs. malzeme büyütme mekanizmalarını
kullanabilme
Bazı hammaddelerin ve ara maddelerin endüstriyel
değeri olan ürünlere dönüştürülmeleri için uygulanan
yöntemleri tanımlayabilme ve en uygun yöntemi
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
X
X
X
X
X
X
X
BEK-1
seçebilme
H1
H4
Malzeme karakteristiği ile ilgili problemleri formüle
edebilme, çözebilme
Malzemenin yapısını, onun mekanik özellikleri üzerine
etkisini kurabilme
X
X
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Sıra
No
Ölçme**
Yöntemi
Temel düzey malzeme bilimi ve mühendislik bilgisi ve
1,3,5
B5
uygulamasını yapabilme
Polimer, seramik ve metal malzemelerin karakteristik
1,3,5
2
B12
özelliklerini bilme
Malzemelerin elektriksel, ısıl, manyetik ve optik özelliklerini
1,3,5
3
B13
bilme
Malzemeleri sınıflandırabilme, üstün ve eksik yönlerini
1,3,5
4
C1
tanımlayabilme
5
Malzeme seçim kriterlerini bilme ve uygulayabilme
C2
1,3,5
CVD, PVD vs. malzeme büyütme mekanizmalarını
1,3,5
6
C6
kullanabilme
Bazı hammaddelerin ve ara maddelerin endüstriyel değeri
7
olan ürünlere dönüştürülmeleri için uygulanan yöntemleri
C10
1,3,5
tanımlayabilme ve en uygun yöntemi seçebilme
Malzeme karakteristiği ile ilgili problemleri formüle
8
H1
1,3,5
edebilme, çözebilme
Malzemenin yapısını, onun mekanik özellikleri üzerine
9
H4
1,3,5
etkisini kurabilme
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
1
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
3
Seramik malzemelere giriş. Seramiklerin sınıflandırılması ve genel özellikleri.
Seramik, yarı iletken ve süperiletken malzemelerin üretimindeki yeni ve ileri
yöntemler ve bu yeni malzemelerin yapısal, optik ve elektriksel özellikleri.
Ham seramik malzemeler ve özellikleri. Seramiklerden beklenen özellikler.
4
Geleneksel seramikler ve özellikleri
5
10
Yüksek teknoloji ürünü olan seramikler ve özellikleri
Ultra saf, ultra ince oksit, nitrit ve karbür tozlarının üretilmesinde kullanılan
yöntemler ve bu malzemelerin karakteristik ve üstün özellikleri.
Monolitik seramikler, bileşikler, kaplama, ince filmler, fiberler, SI ve galyum
arsenit gibi yarı iletkenlerin üretiminde etkileşme yöntemlerine dayanan proses
teknikleri. CVD, buhar faz epitaksisi, PECVD, CVI, SHS.
Seramik toz sentezlemesi
11
Seramik şekillendirme teknikleri
12
Reoloji. Rheology. Seramik süspansiyonların kararlılığı
2
6-7
8-9
BEK-1
13
Seramik malzemelerin karakterizasyonu
14
Mikroyapı etkileşme süreci
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
2
Kaynak
Physical ceramics: principles for ceramic science and engineering − Yet-Ming,
Dunbar, Kingery, J. Wiley, 1997.
Introduction to ceramics, Kingery, J. Wiley, 1976
3
Industrial ceramics, Singer, Singer, Chapman and Hall, 1987
1
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Çalışma
Sayısı Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Ön çalışma, Kütüphane,
Pekiştirme)
14
3
0
42
Ara Sınav
1
10
0
10
Kısa Sınav
3
5
0
15
Ödev
4
4
0
16
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
2
10
0
20
Toplam Yük
150
Toplam Yük / 30
4.83
Dersin AKTS Kredisi
5
AKTS kredisi, toplam iş yükünün 30'a bölümüdür. (1 AKTS = 30 saatlik iş yükü)
Download

İndir