BEK-1
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü
Dersin Adı
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Katı Hal Fiziği
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
MNT 322
Dersin
Koordinatörü
Öğretim
Elemanları
Yardımcı
Öğretim
Elemanları
3
2
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Dili
Laboratuar/Saat AKTS Kredisi
6
Yrd.Doç.Dr. Hulusi Açıkgöz
Yrd.Doç.Dr. Hulusi Açıkgöz,Yrd.Doç.Dr. Necati Vardar, Yrd.Doç.Dr.
Ayben Karasu Uysal
Arş.Gör. Emre Burak Ertuş
Bu dersin amacı öğrencilerde katı hal fiziği konusunda başlangıç
seviyesindeki bilgilerin öğretilmesidir.
Giriş, Kristal Yapılar, Dalga kırınımı ve ters kafesler, Kristal bağlanma ve
Elastik Sabit, Fotonlar I, Kafes titreşimleri, Fotonlar II, termal özellikler,
Serbest elektron ve fermi gaz, Enerji bantları, Yarıiletken kristaller, Fermi
yüzeyler ve metaller, Süperiletkenlik
İngilizce
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
A
K
Temel Bilimleri Mühendislik Sistemlerinin Analizi İçin Kullanabilme
Kuantum Mekaniği ve Katıhal Fiziğinini Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Alanında Kullanabilme
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
A3
K1
K2
K3
K4
K5
K6
Temel Fizik bilgi ve teoremlerini bilmeli
Klasik ve modern fiziği malzeme ve nanoteknoloji
uygulamalarında kullanabilme
Basit kristal yapıları örgü ve birim hücre cinsinden
tanımlayabilme, bu yapıların bağlanma enerjilerini
hesaplayabilme
X-Işını kırınımı şartını ters uzayda formüle edebilme
Miller indislerini tanımlayabilme ve Bragg kırınımı
yasasını açıklayabilme
Temel kristal yapılarını bilme ve paketlenme oranlarını
hesaplayabilme
Katıhal fiziği ile ilgili problemleri belirleyerek, bu
problemlere çözüm üretebilme
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
X
X
X
X
X
X
X
BEK-1
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
No
1
Ölçme**
Yöntemi
Temel Fizik bilgi ve teoremlerini bilir
1,3
Klasik ve modern fiziği malzeme ve nanoteknoloji
2
1,3
uygulamalarında kullanabilir
Basit kristal yapıları örgü ve birim hücre cinsinden
3
1,3
tanımlayabilme, bu yapıların bağlanma enerjilerini
hesaplayabilir
4
1,3
X-Işını kırınımı şartını ters uzayda formüle edebilir
Miller indislerini tanımlayabilme ve Bragg kırınımı
5
1,3
yasasını açıklayabilir
Temel kristal yapılarını bilme ve paketlenme oranlarını
6
1,3
hesaplayabilir
Katıhal fiziği ile ilgili problemleri belirleyerek, bu
7
1,3
problemlere çözüm üretebilir
*Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
No
1
Giriş
2
Kristal Yapılar
3-4
Dalga kırınımı ve ters kafesler
5
Kristal bağlanma ve Elastik Sabit
6
Fotonlar I, Kafes titreşimleri
7
Fotonlar II, termal özellikler
8
Serbest elektron ve fermi gaz
9
Enerji bantları
10-11
Yarıiletken kristaller
12-13
Fermi yüzeyler ve metaller
14
Süperiletkenlik
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
C. Kittel, Introduction to Solid State Physics
2
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
BEK-1
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma
Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Ön çalışma, Kütüphane,
Pekiştirme)
14
4
0
56
Ara Sınav
1
10
0
10
Kısa Sınav
3
5
0
15
Ödev
4
4
0
16
Uygulama
0
3
0
0
Laboratuar
14
2
0
28
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10
Toplam Yük
177
Toplam Yük / 30
5,9
Dersin AKTS Kredisi
6
* Dersin AKTS kredisi şu şekilde hesaplanır:
“Etkinlikler” sütunundaki her bir satırın dönem içindeki tekrarlama sayısı “sayısı” alanına
yazılır.
Öğrencinin her bir etkinlik için harcayacağı süre “Çalışma süresi (saat)”, “Çalışma süresi
(dakika)” alanlarına yazılır. ”Toplam (çalışma yükü)” sütunu ise bulunduğu satırdaki
“sayısı” hücresi ile “Çalışma süresi (saat)”, “Çalışma süresi (dakika)” hücresinin çarpımı
ile bulunur. Çıkan sonuç saat cinsinden yazılır.
”Toplam (çalışma yükü)” sütunundaki değerler toplanarak “Toplam Yük” değeri bulunur.
”Toplam Yük” değerinin 30’e bölünmesi ile “Toplam Yük/30” değeri bulunur.
“Toplam Yük/30” değeri kendisine en yakın tam sayıya veya buçuğa yuvarlanarak “Dersin
AKTS kredisi” bulunmuş olur.
Download

İndir