İÇİNDEKİLER
Ön Söz
vii
Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz
ix
Çevirenin Ön Sözü
xi
1 Sinterleme Bilimine Giriş
1
Genel bakış / 1
Sinterleme tarihçesi / 3
Sinterleme işlemleri / 4
Tanımlar ve isimlendirme / 8
Sinterleme tekniklerine genel bakış / 13
Sinterleme çalışmalarının amacı / 16
Sinterleme teorisi ile ilgili problemler / 19
İlgili konular / 20
Kaynaklar / 20
2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri
23
Giriş / 23
Sıkıştırma etkileri / 24
Yoğunluk, gözeneklilik ve gözenek özellikleri / 26
Mikroyapı / 32
Çekme ve şişme / 39
Yüzey alanı / 46
Isıl, elektriksel ve manyetik tepkiler / 51
Mekanik tepkiler / 55
Homojenleştirme ve reaksiyonlar / 59
Özet / 61
Kaynaklar / 63
xiii
xiv
İÇİNDEKİLER
3 Katı Hal Sinterlemesinin Temelleri
67
Teorik giriş / 68
Temel kavramlar / 68
Sinterleme teorilerinin varsayımları / 72
İrileşme ve yoğunlaşma / 73
Sinterleme gerilmesi / 75
Kütle taşınım mekanizmaları / 78
Vizkoz akış / 80
Buharlaşma-yoğuşma / 82
Yüzey difüzyonu / 86
Hacim difüzyonu / 88
Tane sınırı difüzyonu / 91
Plastik akış / 93
Kütle taşınım olaylarına genel bir bakış / 94
Sinterleme aşamaları / 95
Yapışma, yeniden düzenleme ve yeniden paketlenme / 96
İlk aşama-boyun büyümesi / 98
Ara aşama / 103
Son aşama / 110
Yoğunlaşmaya karşı irileşme / 115
Verilerin analizi / 121
Sinterleme hızının hesaplanması / 126
Sinterleme diyagramları / 132
Özet / 136
Kaynaklar / 137
4 Katı Hal Sinterlemesindeki Mikroyapı ve İşlem İlişkileri
Giriş / 142
Toz özellikleri / 143
Parçacık paketleme / 147
Gözenek yapısı / 155
Tane yapısı / 161
Mikroyapı gelişim dinamikleri / 166
Isıtma hızı / 170
142
İÇİNDEKİLER
xv
Katı hal sinterleme çevrimleri / 171
Kaynaklar / 174
5 Toz Karışımlarının Katı Hal Sinterlemesi
Fiziksel ve kimyasal etkileşimlerin sınıflandırılması / 178
Toz karışımlarının paketleme ve sinterleme davranışı / 181
Gevşek paketleme kuralları / 181
Sinterleme çekmesi kuralları / 184
Sinterleme gerilmesi kavramları / 188
Sinterleme Yoğunluğunun Tahmini / 191
Nötr fazlı kompozitlerin sinterlenmesi / 192
Homojenleşme kinetikleri / 197
Kimyasal olarak aktif sistemlerde şişme ve gözenek oluşumu / 201
Gelişmiştirilmiş sinterleme / 207
Aktifleştirilmiş sinterleme / 209
Mikroyapı kontrolü / 214
Yardımcı yakma (co-fire) sistemleri / 218
Özet / 219
Kaynaklar / 221
178
6 Sıvı Faz Sinterleme
Sıvı faz sinterlemeye genel bakış / 226
Önemli termodinamik ve kinetik faktörler / 231
Faz diyagramı kavramları / 231
Arayüzey enerjileri / 232
Islatma, yayılma, nüfuziyet ve ayrışma / 235
Temas açısı / 237
Çözünürlük / 239
Kılcal çekim / 240
Temas kuvveti / 243
Katı-sıvı sistemlerinin vizkoz akışı / 244
Temas oluşumu / 247
Mikroyapı özellikleri / 247
Hacim oranı / 247
Dihedral açı / 248
225
xvi
İÇİNDEKİLER
Tanelerarası bağlar / 252
Koordinasyon ve bağlanırlık / 2544
Bitişiklik / 256
Tane şekli / 258
Isıtma ve ergitme aşaması / 261
Çözünürlüğün yoğunlaşmadaki rolü / 263
Ergiyik oluşumu / 269
Parçacık parçalanması / 270
Yeniden düzenlenme / 271
Çözelti-yeniden çökelme aşaması / 274
Tane şekli uyumu / 275
Yoğunlaşma / 276
Tanelerarası boyun büyümesi / 280
Birleşme / 282
Gözenek doldurma / 284
Mikroyapısal irileşme / 286
Son aşama yoğunlaşması / 288
Tane büyümesi / 293
Tane boyutu dağılımı / 299
Kesintili tane büyümesi / 300
Sınırlı tane büyümesi / 301
Diğer mikroyapısal değişiklikler / 302
Özet / 304
Kaynaklar / 307
7 Basınç Destekli Sinterleme
313
Giriş / 314
Uygulamalar / 315
Geliştirilmiş yoğunlaşma / 316
Gözeneklerde gerilme artışı / 318
Basınç destekli yoğunlaşmada kısıtlamalar / 322
Basınç destekli sinterlemede gerilme-şekil değiştirme davranışları / 326
Deformasyon mekanizmaları / 330
Plastik akış / 330
Vizkoz akış / 332
Sürünme akışı / 333
İÇİNDEKİLER
xvii
Yoğunlaşma haritaları / 338
Basınç destekli sinterleme işlemleri / 340
Basınç destekli sinterleme / 341
Toz dövme / 343
Toz ekstrüzyonu / 347
Şok dalgası ile yoğunlaştırma / 348
Tek eksenli sıcak presleme / 350
Sıcak izostatik presleme / 353
Üç eksenli basınçlandırma / 359
Reaksiyonlu işlemler 361
Yeni basınç destekli sinterleme teknikleri / 362
Basınç destekli sinterlemede karşılaşılan sorunlar / 362
Özet / 366
Kaynaklar / 368
8 Yeni Sinterleme Teknikleri
Giriş / 373
Süper katı üstü sıvı faz sinterleme / 374
Yoğunlaşma mekanizmaları / 375
İşlem parametreleri / 379
Yoğunlaşma modeli / 380
Uygulama / 383
Emdirme sinterleme / 385
Aktifleştirilmiş sıvı faz sinterlemesi / 389
Geçici sıvılar / 391
Reaktif işlemler / 395
Reaktif sinterleme / 397
Reaksiyonlu bağlanma / 400
Reaktif sıcak sıkıştırma / 402
Yeni ısıtma teknikleri / 403
İndüksiyon ısıtma / 404
Mikrodalga ısıtma / 408
Plazma ısıtma / 411
Elektriksel boşalım ısıtma / 412
Lazer ısıtma / 414
373
xviii
İÇİNDEKİLER
Özet / 414
Kaynaklar / 416
9 Sinterleme Atmosferleri
Giriş / 421
Atmosfer Türleri / 423
Gazlar / 423
Vakum / 426
Termodinamik / 427
Oksidasyon-İndirgeme / 428
Karbürleyici-Karbon giderici / 432
Diğer Örnekler / 435
Safsızlık Etkileri / 438
Özet / 444
Kaynaklar / 447
421
10Sinterleme Uygulamaları
Giriş / 451
Sinterlemede ürün kontrolü / 451
Boyutlar / 452
Kusur büyümesi / 461
Mikroyapı ve özellikler / 163
Ham mikroyapı etkileri / 165
İşlem kısıtlamaları / 466
Ekipman sorunları / 472
Fırın tipi / 472
Isı kaynakları / 474
Altlık malzemeleri / 476
İşlemlerin ölçülmesi / 478
Isı taşınımı / 480
Isıtma ve soğutma hızları / 482
Örnek sinterleme çevrimleri / 483
Alümina / 483
Alüminyum / 484
Pirinç ve bronz / 485
450
İÇİNDEKİLER
xix
Sementit karbürler / 486
Bakır alaşımları / 486
Silisyum karbür / 487
Silisyum nitrür / 487
Paslanmaz çelik / 489
Çelikler / 491
Takım çelikleri / 493
Tungsten ağır alaşımları / 494
Zirkonya / 495
Uygulamadaki kısıtlamaların özeti / 495
Kaynaklar / 496
11Geleceğe Yönelik Adımlar
507
Giriş / 507
Ham parça mikroyapısı / 508
Isıtma metotları / 509
Mikroyapısal irileşme / 510
Çatlaklar ve diğer kusurlar / 512
Sıvı faz sinterleme / 513
Basınç destekli sinterleme / 514
Safsızlık ve atmosfer etkileri / 514
Küçük parçacıklar / 516
İleri düzey malzemeler / 516
Gelişmiş modeller / 517
Yeni işlem teknikleri / 518
Kaynaklar / 519
Ek: Sinterleme Çalışmalarıyla İlgili Bazı Veriler
524
Malzeme sabitleri ve özellikleri / 535
İndex
537
Download

İÇİNDEKİLER