T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TALİM VE TERBİYE KURULU
BAŞKANLIĞI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
4-5. SINIFLAR
ÖĞRETİM PROGRAMI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMINDA ESAS
ALINAN ANLAYIŞLAR VE HAREKET
NOKTALARI

Az bilgi özdür.

Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımı

Fen ve teknoloji okur-yazarlığı

Yeni değerlendirme yaklaşımları

Öğrencilerin
seviyeleri

Sarmallık ilkesi

Diğer derslerin programlarıyla paralelliği ve
bütünlüğü
esas alınmıştır.
zihinsel
ve
fiziksel
gelişim
Fen ve Teknoloji Dersi
Öğretim Programının
Vizyonu
İlköğretim mezunu
her öğrencinin
fen ve teknoloji okuryazarı olmasıdır.
Yapılandırıcı Öğrenme
Yaklaşımının Temel Prensipleri -1

Öğrenciler öğrenme ortamına kendilerine
özgü ön bilgi ve inançlarla gelirler ve
bu ön bilgi, tutum ve amaçlar öğrenmeyi
etkiler.
Öğrenme pasif bir süreç değil öğrencinin
öğrenme sürecine katılımını gerektiren
aktif, sürekli ve gelişimsel bir süreçtir.
İnsanlar amaçları olan ve öğrenmelerini
kontrol eden varlıklardır.
Yapılandırıcı Öğrenme
Yaklaşımının Temel Prensipleri -2
Fen öğrenme basitçe mevcut kavramlara
eklemeler yapılması veya mevcut
kavramların genişletilmesi meselesi
değildir, aynı zamanda mevcut
kavramların radikal bir şekilde yeniden
düzenlenmesini gerektirebilir.

Bilgi ve anlayışlar her birey tarafından
eşsiz bir şekilde hem kişisel hem de
sosyal olarak yapılandırılır. Ancak ortak
fiziksel deneyimler, dil ve de sosyal
etkileşimler nedeniyle bireylerin
yapılandırdığı anlam kalıplarında
düzenlilikler vardır.
Yapılandırıcı Öğrenme
Yaklaşımının Temel Prensipleri -3
İnsanlar dünyayı anlamlandırmaya
çalışırlarken yapılandırdıkları yeni
bilgileri değerlendirirler ve yeni
bilgileri özümleyebilir, düzenleyebilir
veya reddedebilirler.

Öğretme ile öğrenme arasındaki ilişki
her zaman doğrusal ve bire bir değildir.
Bilgi ve beceriler öğretim
uygulamaları ile öğretmenden
öğrenciye bir paket olarak, olduğu
gibi aktarılamaz.
Fen ve Teknoloji Okur-yazarı
Bir Birey






Günlük problemlerinde ve kararlarında
fen ve teknoloji kavramlarını kullanır.
Dünyanın doğal yapısını ve insan eliyle
değişen ortamını merak eder.
Fen ve teknoloji ile ilgili bilgileri öğrenir,
analiz eder ve günlük hayatta kullanır.
Fen ve teknolojiyi kişisel ve küresel
sorunlarla ilişkilendirir.
Fen ve teknolojideki gelişmelerin
yararını bilir.
Fen, teknoloji ve toplumun kendi
aralarında etkileşimini analiz eder.
Fen ve Teknoloji
Okur-Yazarlığının Boyutları
Bilimin Doğası
Anahtar Fen Kavramları
Bilimsel Süreç Becerileri
Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre
Etkileşimleri
5. Bilimsel ve Teknik Psikomotor
Beceriler
6. Bilimin Özünü Oluşturan
Değerler
7. Fen’e İlişkin İlgi ve Tutumlar
1.
2.
3.
4.
Fen ve Teknoloji Dersi
Öğretim Programının Amaçları -1Öğrencilerin,

Doğal dünyayı öğrenme ve anlama
heyecanını yaşamalarını sağlamak,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere merak
uyandırmak,

Fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında
bilgi, deneyim ve ilgi geliştirmelerini sağlamak,
Fen ve Teknoloji Dersi
Öğretim Programının Amaçları -2



Yeni bilgi elde etme ve problem çözmede fen
ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,
Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve
ilkeleri kullanmalarını sağlamak,
Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik, etik
ve çevresel sorunları fark etmelerini, bunlarla
ilgili sorumluluk taşımalarını ve bilinçli kararlar
vermelerini sağlamak,
Meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve
becerilerini kullanarak ekonomik verimliliklerini
artırmalarını sağlamak.
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim
Programı Öğrenme Alanları
• CANLILAR VE HAYAT
• MADDE VE DEĞİŞİM
• FİZİKSEL OLAYLAR
• DÜNYA VE EVREN
Beceri, Anlayış, Tutum ve
Değerler
Fen okur-yazarlığını destekleyecek dört öğrenme
alanına örülmüş beceri, anlayış, tutum ve değer
kazanımları FTTÇ, BSB, TD olarak belirlenmiştir.
Bunlar;
• FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM-ÇEVRE (FTTÇ)
• BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ (BSB)
• TUTUMLAR VE DEĞERLER (TD)
Bu kazanımlarla öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini
kazanmaları,
fen-teknoloji-toplum-çevre
arasındaki
etkileşimleri anlamaları, bilimsel tutum ve değerleri
geliştirmeleri amaçlanmıştır.
Beceri, Tutum ve Değer
Kazanımlarına Örnek

ÖĞRENME ALANI: Madde ve
Değişim


ÜNİTE: Maddeyi Tanıyalım
KAZANIM: Çöplerdeki demirli atıkların
ayrılması için yöntem önerir.

BSB, FTTÇ KAZANIMLARI: BSB-14,
15; FTTÇ-5, 23, 28, 30).
FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
SARMAL YAKLAŞIM ANLAYIŞINI
BENİMSEMİŞTİR

ÖRNEK
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
PROGRAMINDA ATATÜRKÇÜLÜK
KONULARINA YER VERİLMİŞTİR

ÖRNEK
ARA DİSİPLİNLER







Afet Eğitimi
Girişimcilik
İnsan Hakları ve Vatandaşlık
Özel Eğitim
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Sağlık Kültürü
Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim

ÖRNEK
Download

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının