TEOG,
sınav ile öğrenci alan liselere giriş için
uygulanan seçme ve yerleştirme işlemidir.
•Modelin amacı, öğrenci başarısını anlık bir
performansa dayalı olarak değil, geniş bir
zaman dilimine yayarak belirlemektir.
•Bu amaçla kullanılacak puanları;
-Merkezi Yazılı Sınavlar,
-Yılsonu Başarı Puanı ,
olmak üzere iki ana unsur ile belirleyen
öğrenci odaklı bir sistemdir.
Öğrenci başarısının anlık performansa dayalı olarak
değil geniş bir zaman dilimine yayılarak belirlenmesini
sağlayan bu uygulama;
•Telafi imkânının sağlanması,
•Merkezî ortak sınavların iki okul gününde yapılması,
ortak sınavların, sınav gününe kadar işlenen konuları
kapsayacak olması,
•Merkezi sınavların süresinin bir yazılı süresi kadar olması,
•Yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi,
•Merkezî sınavların ilerleyen zamanlarda açık uçlu
soruları da içerecek olması,
•Her öğrencinin sınavlara kendi okullarında girebilmesi
gibi yenilikleri içermektedir.
SINIF
DÖNEM
8.SINIF I.DÖNEM
SINAV TARİHLERİ
MAZERET SINAVI
TARİHLERİ
SINAV
SONUÇLARININ
İLANI
26-27 KASIM 2014 13 - 14 ARALIK 2014 OCAK 2015
8.SINIF II.DÖNEM 29-30 NİSAN 2015
16-17 MAYIS 2015
HAZİRAN 2015
Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul
gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar
tatil edilecek
SINAV SÜRELERİ
Ortak
sınavlar, öğrencilerin okullarında hâlihazırda
girmiş oldukları yazılılardan bir tanesinin daha
denetimli bir şekilde yapılmasıdır.
•Çalışma takvimine göre konu ve kazanımların
dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında
birinci dönemde yapılacak ortak sınavda sorulacak
soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından
birinci dönem ortak sınavın yapılacağı tarihe kadar
olan konu ve kazanımlarla sınırlı olacaktır.
•İkinci dönemde yapılacak ortak sınavda
sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının
başından ikinci dönem ortak sınavın yapılacağı
tarihe kadar işlenecek olan tüm konular ile sınırlı
kalacaktır.
Yeni
uygulamada SBS’ den farklı olarak
merkezi ortak sınavlara giremeyen
öğrencilere telafi imkânı sağlanmıştır.
•Merkezi sınavların yapıldığı günlerde
geçerli bir mazereti sebebiyle sınava
katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten
resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen
tarihlerde mazeret sınavına
girebileceklerdir. Buna rağmen mazeret
sınavına da giremeyen öğrenciler sınava
girmemiş kabul edilecektir.
Yanlış
cevaplar doğru cevapları
etkilemeyecektir. Öğrencilerin hâlihazırda
okullarında girmekte oldukları yazılılarda
yanlış cevaplar doğru cevapları olumsuz
etkilememektedir.
•Merkezi değerlendirmeler uygulanan
yazılılardan farklı olmadığı için yanlış
cevapların doğru cevapları etkilememesi
değerlendirme açısından daha uygun
görülmektedir.
Merkezi ortak sınavlar, 2014-2015 eğitim öğretim
yılında sadece 8.sınıfta uygulanacaktır.
8 inci sınıf öğrencileri ayrıca 2014 yılı PYBS’ye
girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk
hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf
öğrencilerinin başvuruları 2015 yılı PYBS
kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin
öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından
e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.
PYBS
8’inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup,
bu öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar kullanılarak
parasız yatılılığa ve bursluluğa yerleştirme işlemleri
yapılacaktır.
Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak
isteyen 8’inci sınıf öğrencileri, başvuru şartlarını öğrenmek
üzere halen eğitim gördükleri okul müdürlüklerinden bilgi
alarak, başvuru için gerekli belgeleri hazırlayacaklardır.
Tercih döneminde ise tercihlerini okul müdürlüklerinden
yapacaklardır.
Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında
kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri
bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli,
hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu,
telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlar
bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları
bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı,
sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla
geçersiz sayılacaktır.
Öğrenciler, ortak sınavlara olağanüstü şartlar
dışında kendi okullarında gireceklerdir.
•Ortak sınava girmeyecek öğrenciler
sınavların yapılacağı günler okulda
bulunmayacakları için sınavın uygulanmasına
yönelik fizikî olumsuzluklar yaşanmayacaktır.
•Öğrenciler sıralarında tekli oturma
düzeninde ortak sınava gireceklerdir.
•Ortak sınav güvenliğine yönelik olarak 4
farklı kitapçık türü hazırlanacaktır. (A,B,C,D)
Ortak
sınavlarda öğrencilerin normal
dönemde okullarda girdikleri yazılılardan
farklı bir güvenlik tedbiri alınmayacaktır.
•Üst araması vb. gibi önlemler
alınmayacaktır.
•Kopya işlemi sınav salonunda görevli
öğretmenler tarafından tespit edilen
öğrencinin sınavı tutanağa bağlanarak
geçersiz sayılacaktır.
Yeni
uygulama, öğrencilerin 6 ve 7. sınıf notlarının dikkate
alınmasında SBS sisteminden herhangi bir farklılık
göstermemektedir.
•Öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıf notları hesaplamada etkili olacaktır.
Yıl Sonu Başarı Puanı
Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması,
o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı
yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o
derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de
yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan
üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı
puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da
kullanılacaktır.
Yıl Sonu Başarı Puanı
Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların
aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık
ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu
puanları hesaplanacaktır. Bu puanların
toplamının, o derslere ait haftalık ders saati
toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı
puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam
puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin
ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf
yılsonu başarı puanı hesaplamasında da
kullanılacaktır.
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
Hesaplaması
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı
gerçekleştirilen
derslerden
alınan
puanlar kendi ağırlık katsayıları ile
çarpılacaktır. Çarpımların toplamından
elde edilen değerin derslerin ağırlık
katsayılarının
toplamına
bölünmesi
suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav
puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700
tam puan üzerinden yapılacaktır.
Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı
puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak
sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam
ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde
edilecektir.
Puanlama 500 tam puan üzerinden
yapılacaktır.
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan
virgülden sonraki dört haneye kadar
hesaplandığı için eşitlik olma ihtimali çok
düşüktür. Buna rağmen puanların eşit olması
durumunda;
–Tercih önceliği,
–Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı
puanı yüksekliği,
–Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı,
öncelik sıralamasına göre yerleştirmede esas
alınacaktır.
Download

TEOG Sunumu - ETİMESGUT - Ülkü Ahmet Durusoy Ortaokulu