YAPILANDIRMACILIK
(OLUŞTURMACILIK- YAPILANDIRICI
YAKLAŞIM- İNŞAACILIK- CONSTRUCTIVISM-)
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
1
Yapılandırmacılık = Constructivism
Oluşturmacılık
13.12.2015
Kurmacı Anlayış
Bütünleştiricilik
Yapılandırıcı öğrenme
Yapılandırmacı öğrenme
Oluşumcu Yaklaşım
Sinan KOÇYİĞİT
2
• Yapılandırmacılık bilginin yapılandırılmasını
sağlayan uygulamalar, normlar ve inançlar
setinden oluşan bir kültür, bireyin öğrenme
sürecinde ne türden işlemler yaptığını ve bu
sürece etki eden etmenlerin neler olduğunu
açıklayan bir kuramdır.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
3
Yapılandırmacı anlayış nedir?
• Öğrenmenin, bilginin öğrenci tarafından
yeniden yapılandırılması ile gerçekleştiği
anlayışına dayalıdır. Yani, bireyler bilgiyi
aynen almaz, kendi bilgilerini yeniden
oluştururlar. Kendilerinde var olan bilgiyle
beraber yeni bilgiyi, yine kendi öznel
durumlarına uyarlayarak öğrenirler.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
4
Yapılandırmacı anlayış nedir?
Bu öğrenme anlayışında, öğrencinin
önceki yaşantıları öğrenmede temel
oluşturur. Bilgi, konu alanlarına bağlı
olarak değil, bireylerin yarattığı ve ifade
ettiği şekilde yapılandırarak var olur. Bu
sebeple öğrenme deneysel, sübjektif ve
bireyseldir.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
5
Yapılandırmacılar ,
Ne
Öğretilmeli???
Birey Nasıl Öğrenir???
Sorusu ile ilgilenmektedirler.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
6
Günümüzdeki Yapılandırmacılığın Temelleri
• Jean Piaget,
• Vygotsky,
• Von Glasarfeld
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
7
Yapılandırmacılığın Felsefi Temelleri
• Nesnelcilik
• Yapılandırmacılık
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
8
Yapılandırmacı kuram, öğrencilerin
öğrenmelerine ilişkin şu sorulara cevap arar:
• Öğrenciler; bilgiyi nasıl seçerler,
edinirler ve yapılandırırlar?
• Nasıl bütünleştirir ve korurlar?
• Kullanılması gerektiğinde bilgiyi
nasıl geri getirirler?
• Öğrencilerde etkili öğrenme
becerileri nasıl geliştirilir?
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
9
Yapılandırmacı Yaklaşım Türleri
Eğitimsel
Yapılandırmacılık
Felsefi
13.12.2015
Sosyolojik
Sinan KOÇYİĞİT
10
Yapılandırmacı Yaklaşım Türleri
bilişsel
Eğitimsel
yapılandırmacılık
sosyal
13.12.2015
radikal
Sinan KOÇYİĞİT
11
Bilişsel Yapılandırmacılık
• Bilişsel yapılandırmacılar çoğunlukla Piaget’nin
düşüncelerini temel alırlar ve “özümleme”,
“uyma” ve “denge” kavramlarına başvururlar.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
12
• Piaget’e göre birey nesneleri bilmek ve
tanımak için, onlarla etkileşime girmelidir.
Yerlerini değiştirmeli, düzeltmeli, birleştirmeli,
parçalara ayırmalı ve parçaları tekrar bir araya
getirmelidir. Bilgi, en ilkel duyu-motor
hareketlerden, zihin tarafından gerçekleştirilen
içselleştirilmiş en karmaşık entelektüel
hareketlere kadar eylemler ya da işlemlerle
ilişkilendirilmelidir.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
13
Sosyal Yapılandırmacılık
• Sosyal yapılandırmacılık, öğrenmenin işbirlikçi tarafını
vurgulayan bilişsel yapılandırmacılığın bir türüdür.
• Bu bakış açısı özellikle Vygotsky, Bruner ve
Bandura’nın kuramları olmak üzere birçok çağdaş
kuramla yakından ilgilidir. Sosyal yapılandırmacılar,
öğrenmeyi açıklamada öğrenmede kültürün ve dilin
önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan
Vygotsky'nin görüşlerini daha çok kullanırlar.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
14
• Vygotsky, bilgi inşası ve anlam oluşturmada iki
olguya dikkat çeker.
• sosyal öğrenmeler bir diğer deyişle arkadaşlar
ve çevredeki büyükler,
• ikincisi ise dış dünya ile etkin biçimde teması
olanaklı kılan psikolojik araçlardır (Aydın,
2007).
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
15
Kaynak: Özden, 2003.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
16
Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı
Vygotsky’e göre,
Bireyler arası etkileşim öğrenmenin
temelidir. Bireyler arası yapılacak bu
etkileşim
var
olan
bilginin
irdelenmesini ve yeni kuramlara
ulaşılmasını sağlar.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
17
Vygotsky'ye göre çocuğun “etkinliği”
eğitimin merkezidir ve öğretmen bu
etkinliği desteklemelidir
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
18
Radikal Yapılandırmacılık
• Radikal yapılandırmacılık sosyal etkileşimin
önemini inkâr etmemekle birlikte, anlamanın
sosyal bir etkileşimle aktarılamayacağını ve
kişisel gayret ve beceriyle herkesin kendi
anlayışını kendisinin oluşturması gerektiğini
vurgular. Radikal yapılandırmacılık kişinin asla
kemale erecek bir mutlak gerçeğe
ulaşmayacağını öğrenmenin ve gelişmenin
hayat boyu süreceğini savunur.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
19
• Radikal yapılandırmacılık deneyimlerin
ötesinde rasyonel olarak bilinebilecek ve
açıklanabilecek nesnel bir gerçekliğin
olduğunu kabul etmez. Ancak deneyimlerin
ötesindeki var olan gerçekliği de inkâr etmez.
Bireyler sadece deneyimler aracılığıyla
kavramları oluştur ve deneyimlerin ötesindeki
gerçeklik var olsa bile nesnel bir şekilde ortaya
koyamazlar.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
20
YAPILANDIRMACI ÖĞRENMENİN TEMEL İLKELERİ
• Öğrenme aktif bir süreçtir
• İnsanlar öğrenirken, öğrenmeyi öğrenir.
• Anlam oluşturmanın en önemli eylemi
zihinseldir
• Öğrenme ve dil iç içedir.
• Öğrenme sosyal bir etkinliktir
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
21
YAPILANDIRMACI ÖĞRENMENİN TEMEL İLKELERİ
• Öğrenme yaşantımızla bağlantılıdır.
• Öğrenmek için önceki bilgimize ihtiyaç
vardır.
• Öğrenme için zamana gerek vardır.
• Motivasyon öğrenmede anahtar öğedir.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
22
Yapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı eğitim programında konu
merkezli tasarım yerine, öğrenen
merkezli tasarım uygulanmaktadır.
Bilgiyi anlatmak yerine öğrenenin
içerikle etkileşim kurması ve bilgiyi
yapılandırması ön plandadır.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
23
Yapılandırmacı öğretim Ortamı
• Jonassen (1994) yapılandırmacı öğretim
ortamını farklı kılan sekiz özelliğin var
olduğunu ileri sürmüştür.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
24
Yapılandırmacı öğrenme ortamları
• 1) Yapılandırmacı öğrenme ortamları gerçeğin
çoklu temsilini sağlar.
• 2) Çoklu temsillerde aşırı basitleştirmelerden
kaçınılır ve gerçek dünyanın karmaşıklığı
yansıtılır.
• 3) Yapılandırmacı öğrenme ortamında bilginin
tekrarı değil yapılandırılması vurgulanır.
• 4) Yapılandırmacı öğrenme ortamı bağlam dışı
soyut bir öğretim yerine anlamlı içeriklerde
özgün görevleri vurgular.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
25
Yapılandırmacı öğrenme ortamları
• 5) Yapılandırmacı öğrenme ortamı önceden
belirlenmiş öğretim aşamaları yerine gerçek
yaşamdan kurgulanmış ya da olaya dayalı öğrenme
ortamları sağlar.
• 6) Yapılandırmacı öğrenme ortamı deneyimlerin
yansıtılmasını destekler.
• 7) Yapılandırmacı öğrenme ortamı içerikten bağımsız
bilgi yapılandırmasına olanak sağlar.
• 8) Yapılandırmacı öğrenme ortamı takdir edilmek için
öğrencilerin birbirleriyle rekabeti yerine sosyal
etkileşim yoluyla işbirlikçi eğitimi destekler.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
26
Yapılandırmacı öğrenme planlarının genellikle
izledikleri yollar
Dersin başında öğrencilerin dikkati çekilmektedir.
 Problem durumu sunmakta ve öğrenenlerin
önbilgileri açığa çıkarılmaktadır.
 Öğrenenler işbirliği içinde problemleri
incelemekte, bilgi kaynaklarına ulaşmakta, çözüm
önerileri geliştirmekte, görüşlerini paylaşmakta,
diğer görüşleri eleştirmektedir.
 Son aşamada ise öğrenenler kendi bilgi yapılarını
değerlendirmekte, kendisini geliştirmek için neler
yapması gerektiğine karar vermektedir.

13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
27
YAPILANDIRMACILIKTA
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
28
• Geleneksel Anlayışta
Amaç öğrenciye tek tek tanımlanmış
davranışları kazandırmak iken

13.12.2015
Yapılandırmacı Anlayışta
Amaç bir çok davranışın bir araya gelmesinden
oluşan yapılandırılmış ve karmaşık üst düzey
becerileri kazandırmak(eleştirel düşünme,
problem çözme vb.)
Sinan KOÇYİĞİT
29
Geleneksel Anlayışta
• Öğrencinin belli zaman dilimi içerisindeki
performansı ön plandayken, yani sonuç
önemliyken

13.12.2015
Yapılandırmacı Anlayışta
Öğrencinin uzun dönemde neyi, nasıl yaptığı,
yani süreç önemli
Sinan KOÇYİĞİT
30
• Geleneksel Anlayışta
Değerlendirme sürecinde ön planda olan kişi
öğretmen iken

13.12.2015
Yapılandırmacı Anlayışta
Öğrenci de öğretmenle birlikte sürecin
içerisinde
Sinan KOÇYİĞİT
31
YAPILANDIRMACI ANLAYIŞTA KULLANILAN ÖLÇME
ARAÇLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klasik anlayıştaki ölçme araçlarına ek olarak;
Öz değerlendirme, grup değerlendirme, akran değerlendirme
formları
Tutum ölçekleri
Gözlem formları
Görüşmeler
Sunumlar ve sunum değerlendirme formları
Projeler ve proje değerlendirme ölçekleri
Performans ödevleri
Portfolyolar
Kontrol listeleri
Kavram Haritaları
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
32
Bu anlayışta;
• ÖĞRETMEN
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
33
•
•
Öğrencilerin görüşlerine önem
verir, öğrenci görüşleri
doğrultusunda yöntem ve
tekniklerini, dersin içeriğini
değiştirebilir.
Öğrencinin sahip olduğu
mevcut bilgi, beceri, çeşitli
yönleriyle kapasite ve
özelliklerini iyi tanır, tanıma
çalışmalarında bilimsel yöntem
ve teknikleri kullanır.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
34
• Grupla çalışma yöntem ve
tekniklerine önem verir.
• Öğrenmeyi öğrencinin ilgi ve
ihtiyaçları etrafında
yoğunlaştırır.
• Öğrencilerin geniş bir bakış
açısı kazanmaları için, devamlı
farklı ve alternatif görüşler
sunar.
• Öğrencilerin moral, motivasyon
ve meraklarını devamlı canlı
tutar.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
35
Bu anlayışta;
• ÖĞRENCİ
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
36
Öğrenmenin kontrolü
bireydedir. Öğrenmeye
öğretmenle birlikte yön verir.
Bu yön verme sürecinde
öğrencinin geçmiş yaşantıları,
bakış açısı, hazır bulunuşluk
düzeyi etkilidir.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
37
Öğrenci öğrenme sürecinde etkili
olabilmek için eleştirel ve yapıcı sorular
sorar, diğer öğrencilerle ve
öğretmeniyle etkileşim ve iletişim
içinde bulunur.
Yapılandırmacılık sürecinde öğrenci
öğrenmeyi kendisine sunulan şekliyle
değil de, zihninde yapılandırdığı biçimi
ile gerçekleştirir.
Yapılandırmacılıkta öğrenci; meraklı,
girişimci ve sabırlı olmalıdır.
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
38
Yapılandırmacı Öğrenme Aşamaları
•
•
•
•
•
1. Dikkat çekme
2. Keşfetme
3. Açıklama
4. Bilgiyi anlamlandırma
5. Değerlendirme
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
39
• “İnsanlara bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini
söylemeyin.Yapılmasını istediğiniz şeyin ne
olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl
hayran bırakacaklarını görün.”
General George S. Patton
13.12.2015
Sinan KOÇYİĞİT
40
Download

Radikal Yapılandırmacılık