Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 1 / 67
Okulistik Değerlendirme Sınavları
Okulistik Değerlendirme Sınavları Programı:
z Hazır Bulunuşluk (Eğitim-öğretim yılı başlangıcında okul / öğretmenin belirleyeceği bir tarihte uygulanır.)
z 1. Sınav: 24 Ekim 2013
z *2. Sınav: 5 Aralık 2013 (*8. Sınıflar: 14 Kasım 2013)
z 3. Sınav: 7 Ocak 2014
z 4. Sınav: 5 Mart 2014
z 5. Sınav: 15 Nisan 2014
z 6. Sınav: 14 Mayıs 2014
2. Sınıf
Hzr Blnş*
D1
3. Sınıf
Hzr Blnş*
D1
4. Sınıf
Hzr Blnş*
D1
5. Sınıf
Hzr Blnş*
D1
6. Sınıf
Hzr Blnş*
D1
7. Sınıf
Hzr Blnş*
D1
8. Sınıf
Hzr Blnş*
D1
(*) : Bu sınavlar hazır bulunuşluk sınavları olup,
D2
D3
D4
D5
D6
D2
D3
D4
D5
D6
D2
D3
D4
D5
D6
D2
D3
D4
D5
D6
D2
D3
D4
D5
D6
D2
D3
D4
D5
D6
D2
D3
D4
D5
D6
bir önceki yılın konularını kapsar
2.Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı
Bölüm Adı
Türkçe
(1. Sınıf)
Kazanımlar
Okuduğunu Anlama:
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
4.Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar
11. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
Yazma Kurallarını Uygulama:
6. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
7. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
8. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:
1. Olayları, oluş sırasına göre yazar.
Görsel Okuma:
4. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
12. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.
Soru Sayısı
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
Toplam
Hayat Bilgisi
(1. Sınıf)
Okul Heyecanım :
A1.5. Arkadaşlarının oyunlarına katılırken, onlarla oyun kurarken ve oynarken uygun davranışlarda
bulunur.
A.1.9. Sınıfının yerini ve sırasını bulmak için konumla ilgili temel kavramları (sağında, solunda,
yanında, karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanır.
A.1.18. Arkadaşları ile benzer ve farklı yönlerini fark eder
A.1.26. Atatürk'ün hayatını öğrenmeye istekli olur.
A.1.37. Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması
gerektiğini araştırır.
Benim Eşsiz Yuvam:
B.1.3. Canlıların nasıl beslendiklerini araştırır
Dün, Bugün, Yarın :
C.1.6. Atatürk'ün çocukluk anılarını araştırarak sınıfta sunar.
C.1.13. Dünya'nın kendi çevresinde dönmesini bir model üzerinden gözlemler ve bunun sonuçlarını fark
eder.
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
Toplam
Matematik
(1. Sınıf)
Doğal sayılar:
1. Rakamları okur ve yazar.
5. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir; bu nesnelere
karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
9. Miktarları 20'den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler; grupların nesne
sayılarını karşılaştırır. 1
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
2. Toplamları 20'ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur, matematik cümlesini yazar ve modelle
gösterir.
9. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
4. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.
6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Geometrik Cisimler:
1. Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir.
Uzunlukları Ölçme:
4. Standart olmayan uzunluk ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Paralarımız:
1. Paralarımızı tanır.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
2.Sınıf Değerlendirme Sınavı 1 - Uygulama Tarihi : 24 Ekim 2013
Bölüm Adı
Türkçe
(2. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
1. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur
Sözcük Bilgisi:
1.Sözcük Bilgisi
Cümle Bilgisi:
1. Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
1. Yazılarında yazım kurallarını uygular.
2. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
Okuduğunu Anlama:
1. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Karşılaştırmalar:
1.Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
1. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Soru Sayısı
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
Toplam
Hayat Bilgisi
(2. Sınıf)
Okul Heyecanım :
A.2.1. Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak her işi belirlenen zaman içinde yapar.
A.2.2. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde
kullanır.
A.2.3. Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar.
A.2.4. Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir.
A.2.5. Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.
A.2.6.Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur.
A.2.7. Kulüp veya grup çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği
yaparak çalışır.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
15
1
1
1
2
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Matematik
(2. Sınıf)
Matematik
(2. Sınıf)
İngilizce
(2. Sınıf)
Sayfa 2 / 67
A.2.8. Görev aldığı kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar. 1
A.2.9. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarınıyönlendirir, onları
cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur.
A.2.10. Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendigrubuna destek sağlar.
A.2.11. Türk Bayrağı'na ve İstiklâl Marşı'na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar.
A.2.12. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır.
A.2.13. Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanır.
Toplam
ÖZEL (Sevgi Yayınları)
Doğal sayılar:
1.Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
2. Nesne sayısı 100'den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen
sayıyı sayıyı yazar ve okur.
3. 100'den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak
değerlerini belirtir.
4. 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.
5. Sayı örüntüleri oluşturur.
Örüntü ve Süslemeler:
1. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeleri belirleyerek tamamlar.
2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.
Toplam
MEB Yayınları
Geometrik Cisimler ve Şekilleri:
1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir.
2. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir.
3.Küp, dikdörtgen, kare, üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz
yüzlerinin isimlerini belirtir.
4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir.
Uzunlukları Ölçme:
1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.
3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.
6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur.
Toplam
WORDS :
Telling people what we know:1. Students will be able to identify words that are common to both
Turkish and English.
2. Students will be able to match written letters with the sounds produced.
3. Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals.
FRIENDS :
Asking someone's name:1. Students will be able to ask questions to learn some-one's name and find out
how he or she is doing.
2. Students will be able to understand when someone introduces him or herself.
Toplam
1
1
1
1
2
1
15
3
2
2
2
2
2
2
15
2
2
3
2
2
2
2
15
1
1
1
1
1
5
2.Sınıf Değerlendirme Sınavı 2 - Uygulama Tarihi : 5 Aralık 2013
Bölüm Adı
Türkçe
(2. Sınıf)
Hayat Bilgisi
(2. Sınıf)
Matematik
(2. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
1. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur
Sözcük Bilgisi:
1.Sözcük Bilgisi
Cümle Bilgisi:
1. Cümle Bilgisi
Adlar:
1.Adlar
Eş Sesli Kelimeler:
1. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
1. Yazılarında yazım kurallarını uygular.
2. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
Okuduğunu Anlama:
1. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Karşılaştırmalar:
1.Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
1. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
1. Okuduklarının konusunu belirler.
2. Okuduğunun ana fikrini belirler.
Toplam
Okul Heyecanım :
A.2.2. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde
kullanır.
A.2.7. Kulüp veya grup çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği
yaparak çalışır.
A.2.10. Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar.
A.2.12. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır.
A.2.15. Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
A.2.16. Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.
A.2.30. Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapar ve kutlama için fikirlerüretir.
A.2.17. Ulaşım araçlarını gözlemler ve sınıflandırır.
A.2.18. Okula geliş ve gidişlerinde insanların trafikteki davranışları gözlemleyerek kendisinin ve
başkalarının trafikte doğru ve yanlış davranışları ayırt eder.
A.2.19. Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması
gerektiğini açıklar.
A.2.20. Vücudunun bölümlerini tanıyarak kendisinin ve arkadaşlarının vücudunun değerli olduğunu
kabul eder.
A.2.22. Arkadaşları ile birlikte oynamak, çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yapar ve planını
uygular.
A.2.23. Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder,arkadaşlarıyla ilişkilerinde
olumlu değerleri gözetir.
A.2.28. Okulu ve çevresini korumak için alternatifler üretir.
Okulda ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili farklı çözüm yolları üretir, sorunları çözmek için gerektiğinde
okul çalışanlarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından yardım ister.
Toplam
ÖZEL (Sevgi Yayınları)
Doğal sayılar:
1.Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
2. Nesne sayısı 100'den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen
sayıyı sayıyı yazar ve okur.
3. 100'den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak
değerlerini belirtir.
4. 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.
5. Sayı örüntüleri oluşturur.
6. 100'den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.
7. 100'den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
Örüntü ve Süslemeler:
1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Matematik
(2. Sınıf)
İngilizce
(2. Sınıf)
Sayfa 3 / 67
2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.
Paralarımız:
1. Paralarımızı tanır.
Zamanı Ölçme:
1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.
2. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar.
3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
Uzunlukları Ölçme:
3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.
Toplam
MEB Yayınları
Geometrik Cisimler ve Şekilleri:
2. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir.
3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz
yüzlerinin isimlerini belirtir.
4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir.
5. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir.
6.Kare, dikdörtgen üçgen ve çember modelleri oluşturur.
Uzunlukları Ölçme:
1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.
3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.
6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur.
Doğal Sayılar :
1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
2. Nesne sayısı 100'den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen
sayıyı yazar ve okur.
3.100' den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak
değerlerini belirtir.
8.Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.
Tablo:
1. Veriyi tablo şeklinde düzenler.
Kesirler:
1. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
Simetri :
1.Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler; uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır.
Toplam
WORDS : Telling people what we know:
2. Students will be able to match written letters with the sounds produced.
FRIENDS : Asking someone's name:
1. Students will be able to ask questions to learn some-one's name and find out how he or she is doing.
1
Greeting and meeting people:
1. Students will be able to understand simple expressions used when greeting and meeting someone. 1
Making simple inquiries:
1. Students will be able to ask questions to learn some-one's name and find out how he or she is doing.
1
IN THE CLASSROOM : Expressing and responding to thanks:
1. Students will be able to express and respond to thanks.
Toplam
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
5
2.Sınıf Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi : 07 Ocak 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(2. Sınıf)
Hayat Bilgisi
(2. Sınıf)
Matematik
(2. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
1. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur
Sözcük Bilgisi:
1.Sözcük Bilgisi
Hece-Harf Bilgisi:
1. Hece-Harf Bilgisi
Adlar:
1.Adlar
Eş Sesli Kelimeler:
1. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Metnin Bölümleri:
1. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
1. Yazılarında yazım kurallarını uygular.
Okuduğunu Anlama:
1. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Betimleme:
1. Betimlemeler yapar.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
1. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Görsel Okuma:
2. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.
Toplam
Okul Heyecanım :
A.2.1. Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak her işi belirlenen zaman içinde yapar.
A.2.5. Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.
A.2.8. Görev aldığı kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar
A.2.11. Türk Bayrağı'na ve İstiklâl Marşı'na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar.
A.2.14. Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul eder.
A.2.19. Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması
gerektiğini açıklar.
A.2.21. Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir ve okulda sağlığını korumak için yapması gerekenleri
açıklar.
A.2.25. Çevresindeki insanların mesleklerinin farklı özellikler gerektirdiğini açıklar.
A.2.27. Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar.
A.2.29. Atatürk'ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yapar ve bulgularını sunar.
Benim Eşsiz Yuvam :
B.2.1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder.
B.2.3. Güneş'in doğuşunu ve batışını gözlemleyerek doğu ve batı kavramlarınıkavrar, evinin bölümlerini
yönlere göre tarif eder.
B.2.4. Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde,
arkasında, üstünde ve altında) kullanarak bildiği yere göre tarif eder.
2.7. Organların işlevleri ile sağlıklı yaşam arasında ilişki kurar.
2.8. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi
açıklar.
Toplam
ÖZEL (Sevgi Yayınları)
Doğal Sayılar :
1.Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
3. 100'den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak
değerlerini belirtir.
6. 100'den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.
7. 100'den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
8. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
2
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 4 / 67
9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
Örüntü ve Süslemeler:
1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
Zamanı Ölçme:
1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.
3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
Uzunlukları Ölçme:
1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.
3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.
Doğal Sayılarla Çıkartma:
1. 100'den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
Sıvıları Ölçme:
1. Standart olmayan sıvı ölçü birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer.
Doğal Sayılarla Toplama:
1. Toplamları 100'e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
Matematik
(2. Sınıf)
İngilizce
(2. Sınıf)
15
MEB
Geometrik Cisimler ve Şekilleri:
1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir.
5. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir.
Kesirler:
1.Bütün, yarım, çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
Simetri:
1.Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılmayacağını belirler; uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır.
Zamanı Ölçme:
1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.
Doğal Sayılar :
1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
3.100' den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak
değerlerini belirtir.
4.100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.
6. 100'den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.
7.100' den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
Doğal Sayılarda Toplama İşlemi:
1.Toplamları 100' e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.
Örüntü ve Süslemeler:
1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.
Uzunlukları Ölçme:
6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur.
Toplam
FRIENDS : Asking someone's name:
2. Students will be able to understand when someone introduces him or herself.
IN THE CLASSROOM :
Expressing and responding to thanks:1. Students will be able to express and respond to thanks.
Giving and responding to simple instructions:
2. Students will be able to respond to instructions both verbally and by acting accordingly.
NUMBERS : Naming numbers:
2. Students will be able to express numbers and quantities of things.
Naming common objects:
1. Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
5
2.sınıf Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi : 05 Mart 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(2. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
1. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur
Adların Yerine Kullanılan Sözcükler:
1. Adların yerine kullanılan sözcükleri
Eylemler:
1. Eylemler
Sözcük Bilgisi:
1.Sözcük Bilgisi
Hece-Harf Bilgisi:
1. Hece-Harf Bilgisi
Eş Sesli Kelimeler:
1. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Metnin Bölümleri:
1. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
1. Yazılarında yazım kurallarını uygular.
Okuduğunu Anlama:
1. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
2. Okuduğunun ana fikrini belirler.
Görsel Okuma:
3. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
Hayat Bilgisi
(2. Sınıf)
Matematik
(2. Sınıf)
Okul Heyecanım :
A.2.4. Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir.
A.2.9. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirir, onları
cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur.
A.2.16. Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.
A.2.20. Vücudunun bölümlerini tanıyarak kendisinin ve arkadaşlarının vücudunun değerli olduğunu
kabul eder.
A.2.23. Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde
olumlu değerleri gözetir.
A.2.31 Dinî bayramların, milletimizin paylaşım ve dayanışma içine girdiği özel günler olduğunu fark
eder ve bayram kutlamalarına katılır.
Benim Eşsiz Yuvam:
B.2.2. Evinin ayırt edici bir özelliğini belirterek bu özelliğin evini nasıl ''eşsiz'' kıldığını açıklar.
B.2.6. Evindeki iletişim araçlarını yerinde ve doğru kullanır.
B.2.8. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi
açıklar.
B.2.10. Zaman ifadelerini doğru kullanarak günlük ve haftalık plan yapar ve bu planlara uyar.
B.2.14. Topluma örnek olan kişilerin çocukluğunu araştırır.
B.2.18. Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceğigörevlerle ilgili yeni
fikirler üretir.
B.2.20. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanmasıgerektiğini açıklar.
B.2.23. Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemleyerek,
etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan davranışların da güven
duygusunu nasıl zedelediğini açıklar.
B.2.26. Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırır.
Toplam
ÖZEL (Sevgi Yayınları)
Doğal sayılar:
1.Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 5 / 67
4. 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.
8. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.
9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
Zamanı Ölçme:
3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
Uzunlukları Ölçme:
5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
Sıvıları Ölçme:
1. Standart olmayan sıvı ölçü birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer.
Doğal Sayılarla Toplama:
3. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.
4. Toplamları 100'ü geçmeyen, 10 ve 10'un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.
5. Toplamları 50'yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.
Doğal Sayılarla Çıkarma:
1. 100'den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur; onluk bozmanın ne anlama geldiğini
modellerle açıklar.
Tartma:
2. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Simetri:
1. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler; uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır.
2. Simetriyi modelleri ile açıklar.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Toplam
MEB Yayınları
Matematik
(2. Sınıf)
İngilizce
(2. Sınıf)
Geometrik Cisimler ve Şekilleri:
1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir.
Zamanı Ölçme:
1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.
Uzunlukları Ölçme:
5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
Simetri:
2.Simetriyi modelleri ile açıklar.
Doğal Sayılar :
1.Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
4.100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.
6. 100'den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.
9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
Paralarımız:
1. Paralarımızı tanır. 1
Doğal Sayılarda Toplama İşlemi:
vv1.Toplamları 100' e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.
2. Eldeli toplama işlemini yapar; toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.
3. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.
4. Toplamları 100'ü geçmeyen, 10 ve 10'un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.
7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi:
1. 100'den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
Toplam
WORDS :
Telling people what we know:3. Students will be able to use the correct word to identify certain
objects, people or animals.
IN THE CLASSROOM :
Giving and responding to simple instructions:2. Students will be able to respond to instructions both
verbally and by acting accordingly.
COLORS : Naming colors:
1. Students will be able to understand the names for colors of things.
Expressing likes and dislikes:
1. Students will be able to introduce themselves by referring to the colors they like.
AT THE PLAYGROUND: Making simple inquiries:
1. Students will be able to make simple inquiries.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
5
2.Sınıf Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi : 15 Nisan 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(2. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
1. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur
Hece-Harf Bilgisi:
1. Hece-Harf Bilgisi
Metnin Bölümleri:
1. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
1. Yazılarında yazım kurallarını uygular.
2. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
Okuduğunu Anlama:
1. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Hikâye Unsurları:
1. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
3. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.
Görsel Okuma:
1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
Soru Sayısı
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
Toplam
Hayat Bilgisi
(2. Sınıf)
Okul Heyecanım :
A.2.3. Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar.
A.2.6. Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur.
A.2.13. Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanır.
A.2.22. Arkadaşları ile birlikte oynamak, çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yapar ve planını
uygular.
A.2.26. Okulu, öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini
görsel materyaller tasarlayarak açıklar.
Benim Eşsiz Yuvam :
B.2.4. Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde,
arkasında, üstünde ve altında) kullanarak bildiği yere göre tarif eder.
B.2.8. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi
açıklar.
B.2.19. Aile içinde görev paylaşımına katılmaya istekli olur ve üzerine düşen görevi yapmaktan
mutluluk duyar.
B.2.23. Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemleyerek,
etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan davranışların da güven
duygusunu nasıl zedelediğini açıklar
B.2.26 Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırır.
B.2.28. İnsanların niçin tasarruf yaptıklarını araştırır ve yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini
erteler.
B.2.29. Evde belli bir iş yaparken kullanılan alet ve teknolojik ürünler hakkında sorular sorarak,
bunların hayatımızı kolaylaştıran işlevleri olduğunu fark eder.
B.2.31. Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir.
2.33. Ailesiyle birlikte gezmek, tatillerini geçirmek ve eğlenmek için plan yapmaktan zevk alır, yaptığı
planı ailesiyle paylaşır.
2.35. Yaşadığı yerleşim biriminin ve vatanının kendisi için özel bir yer olduğunu fark ederek ülkesini de
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 6 / 67
bir "yuva" olarak görür
Matematik
(2. Sınıf)
Matematik
(2. Sınıf)
İngilizce
(2. Sınıf)
Toplam
ÖZEL (Sevgi Yayınları)
Doğal sayılar:
3. 100'den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak
değerlerini belirtir.
5. Sayı örüntüleri oluşturur.
9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
Zamanı Ölçme:
2. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar.
Uzunlukları Ölçme:
5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Toplama:
2. Eldeli toplama işlemini yapar; toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.
6. Toplamı 100'e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla
karşılaştırır.
7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma:
2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur; onluk bozmanın ne anlama geldiğini
modellerle açıklar.
3. 100'den küçük ve 10'un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.
4. 100'e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem
sonucuyla karşılaştırır.
5. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler.
6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Tartma:
2. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Simetri:
1. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler; uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır.
Toplam
MEB Yayınları
Doğal Sayılar :
2. Nesne sayısı 100'den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen
sayıyı yazar ve okur.
8.Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.
9.İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
Doğal Sayılarda Toplama İşlemi:
2. Eldeli toplama işlemini yapar; toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.
3.İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.
4. Toplamları 100'ü geçmeyen, 10 ve 10'un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.
6. Toplamı 100'e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla
karşılaştırır
7.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi:
2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur; onluk bozmanın ne anlama geldiğini
modellerle açıklar.
4. 100'e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem
sonucuyla karşılaştırır.
5. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler.
6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Sıvıları Ölçme:
1. Standart olmayan sıvı ölçü birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer
Kesirler:
1. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
Geometrik cisimler ve şekiller:
3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz
yüzlerinin isimlerini belirtir.
Toplam
FRIENDS :
Asking someone's name:1. Students will be able to ask questions to learn some-one's name and find out
how he or she is doing.
NUMBERS :
Describing characters/people:1. Students will be able to use expressions about describing
characters/people using numbers.
AT THE PLAYGROUND :
Making simple suggestions:2. Students will be able to understand instructions and follow short, simple
directions.
BODY PARTS :
Making simple inquiries:1. Students will be able to show and tell the names of their body parts.
Telling someone what to do:
1. Students will be able to show and tell the names of their body parts.
Toplam
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
5
2.Sınıf Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi : 14 Mayıs 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(2. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
1. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur
Cümle Bilgisi:
1. Cümle Bilgisi
Hece-Harf Bilgisi:
1. Hece-Harf Bilgisi
Metnin Bölümleri:
1. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
2. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
Okuduğunu Anlama:
1. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Hikâye Unsurları:
1. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
1. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
3. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.
Görsel Okuma:
1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
Soru Sayısı
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Toplam
Hayat Bilgisi
(2. Sınıf)
Okul Heyecanım :
A.2.1. Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak her işi belirlenen zaman içinde yapar.
A.2.7. Kulüp veya grup çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği
yaparak çalışır. 1
A.2.10. Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendigrubuna destek sağlar.
A.2.23. Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde
olumlu değerleri gözetir.
A.2.24. Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim
kurarken nezaket ifadeleri kullanır.
A.2.28. Okulu ve çevresini korumak için alternatifler üretir.
Benim Eşsiz Yuvam :
B.2.5. Gerektiğinde kendi evine veya aile büyüklerine ulaşabilmesi için gerekli bilgilere sahip olur.
B.2.7. Organların işlevleri ile sağlıklı yaşam arasında ilişki kurar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
15
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Matematik
(2. Sınıf)
İngilizce
(2. Sınıf)
Sayfa 7 / 67
B.2.12. Yakın çevresindeki kişilerin iş ve meslekleriyle ilgili gözlemler yaparak bukişilerin hayatımızı
kolaylaştırmak için neler yaptıklarını açıklar.
B.2.24. Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı
sergiler.
B.2.32. Yetişkinleri gözlemleyerek para harcamayı gerektiren bir amaç belirler ve bunu gerçekleştirip
gerçekleştiremeyeceğini tartışır
Dün, Bugün, Yarın :
C.2.2. Önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildiği ve yapamadığı davranışlarıkarşılaştırarak zaman
içinde nasıl bir değişim geçirdiğini fark eder.
C.2.3. Bebeklik ve çocukluk döneminde tükettiği yiyecek-içecekleri, oyun veoyuncakları karşılaştırarak,
bu tür değişikliklerin doğal bir olgu olduğunu kavrar.
C.2.9. Liderlerin, toplumların yaşantılarını nasıl değiştirdiğini açıklayarak, geçmişte ve günümüzde Türk
toplumuna liderlik yapan kişiler hakkında sorular sorar.
C.2.10. Atatürk'ün önderliğinde ülkemizde gerçekleştirilen köklü değişiklikleri görsel materyaller
kullanarak açıklar.
Toplam
Doğal Sayılar :
1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
4. 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.
7. 100'den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
Paralarımız:
1. Paralarımızı tanır.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
3. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.
7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
1. 100'den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Geometrik Cisimler ve Şekiller:
1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir.
Tablo:
1. Veriyi tablo şeklinde düzenler.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
2. Toplamları 20'ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini, çarpma işlemine dönüştürerek
çarpma işlemini yapar.
5. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde, çarpımın değişmeyeceğini gösterir.
7. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Simetri:
1. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler; uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır.
Örüntü ve Süslemeler:
2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.
Toplam
IN THE CLASSROOM : Making simple requests:
1. Students will be able to make simple requests.
COLORS : Naming numbers:
1. Students will be able to express numbers and quantities of things.
PETS : Talking about locations of things:
3. Students will be able to follow short, simple, spoken, instructions, especially if they include
pictures, by pointing and saying the names and locations of animals.
FRUITS : Expressing likes and dislikes:
1. Students will be able to recognize the names of fruits.
ANIMALS : Expressing likes and dislikes:
1. Students will be able to say which animals they like/ don't like.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
5
3.Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı
Bölüm Adı
Türkçe
(2. Sınıf)
Kazanımlar
Okuduğunu Anlama:
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
5. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.
6. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
8. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
9. Okuduklarının konusunu belirler.
13. Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
18. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
Söz Varlığını Geliştirme:
2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur.
3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Yazma Kurallarını Uygulama:
7. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
8. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.
10. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:
6. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.
Görsel Okuma:
8. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
Hayat Bilgisi
(2. Sınıf)
Matematik
(2. Sınıf)
Okul Heyecanım :
A.2.2. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde
kullanır.
A.2.12. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır.
A.2.21. Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir ve okulda sağlığını korumak için yapması gerekenleri
açıklar.
A.2.29. Atatürk'ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yapar ve bulgularını canlandırır.
A.2.33. Okulda ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili farklı çözüm yolları üretir, sorunları çözmek için
gerektiğinde okul çalışanlarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından yardım ister.
Benim Eşsiz Yuvam: B.2.3. Güneş'in doğuşunu ve batışını gözlemleyerek doğu ve batı kavramlarını
kavrar, evinin bölümlerini yönlere göre tarif eder.
B.2.10. Zaman ifadelerini doğru kullanarak günlük ve haftalık plan yapar ve plana uyar.
B.2.20. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.
B.2.26. Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırır.
B.3.34. Ülkemizde meydana gelen doğal afetlere örnekler vererek, doğal afetlerin yaşanmasında hem
doğanın hem de insanların rolü olduğunu kavrar ve bunlardan korunma yollarını keşfeder.
Dün, Bugün, Yarın:
C.2.2. Önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildiği ve yapamadığı davranışları karşılaştırarak zaman
içinde nasıl bir değişim geçirdiğini fark eder.
C.2.9. Liderlerin, toplumların yaşantılarını nasıl değiştirdiğini açıklayarak, geçmişte ve günümüzde Türk
toplumuna liderlik yapan kişiler hakkında sorular sorar.
C.2.12. Bayram kutlamaları için yaptığı hazırlık çalışmalarını ve bayram sürecindeki duygularını özgün
bir şekilde ifade eder.
C.2.16. Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük ve haftalık olarak gözlemler, gözlem
sonuçlarını grafikle gösterir ve yorumlar.
C.2.21. Canlıların hayatta kalabilmeleri için nelere ihtiyaçları olduğunu araştırır.
Toplam
Doğal sayılar:
1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
6. 100'den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.
9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
1. Toplamları 100'e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.
7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 8 / 67
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
7. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
3. Eksileni 20'yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini, bölme işlemine dönüştürerek
bölme işlemini yapar.
Kesirler:
1. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
Geometrik Cisimler ve Şekiller:3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile
silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir.
Örüntü ve Süslemeler:
2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.
Uzunlukları Ölçme:
5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
Zamanı Ölçme:
3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
Tartma:
2. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Nesne Grafiği:
2. Nesne grafiğini yorumlar.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
3.Sınıf Değerlendirme Sınavı 1 - Uygulama Tarihi : 24 Ekim 2013
Bölüm Adı
Türkçe
(3. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
1. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur
Eş Sesli Kelimeler:
1. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Cümle Bilgisi:
1. Cümle Bilgisi
Adlar (İsimler):
1. Adlar (İsimler)
Okuduğunu Anlama:
1. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Metnin Bölümleri:
1. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Karşılaştırmalar:
1.Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
1. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Önem Belirten İfadeler:
1. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.
Soru Sayısı
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
20
1
Toplam
Hayat Bilgisi
(3. Sınıf)
Matematik
(3. Sınıf)
Matematik
(3. Sınıf)
Okul Heyecanım :
A.3.1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar.
A.3.2. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder.
A.3.3. Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir.
A.3.4. Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar
gösterir.
A.3.5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder.
A.3.6. Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade
eder.
A.3.7. Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır.
A.3.8. Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler.
A.3.9. Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini
kullanır.
A.3.10. Okulunun ve sınıfının krokisini çizer.
A.3.11. Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar ve sunar.
A.3.12. Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için
alternatifler üretir.
A.3.13. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder.
A.3.14. Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en
uygun çözüm yolunu uygular.
A.3.15. Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir.
Toplam
Özel (Öğün Yayınları)
Doğal Sayılar:
1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini
belirtir.
4. 1000'den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.
5. 1000'den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol
kullanarak sıralar.
6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.
7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.
8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.
9. 20'ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
Toplam
MEB Yayınları
Düzlem:
1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.
2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin
yüzeylerini belirtir.
3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer
düzlemsel şekil olduğunu gösterir.
Nokta:
1.Noktaya modelleriyle örnekler
Tablo:
1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.
Şekil Grafiği:
3. Şekil grafiğini yorumlar.
Doğal Sayılar :
1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini
belirtir.
Toplam
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
20
2
2
3
3
3
3
2
2
20
2
3
3
2
3
3
2
2
20
3.Sınıf Değerlendirme Sınavı 2 - Uygulama Tarihi : 5 Aralık 2013
Bölüm Adı
Türkçe
(3. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
1. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur
Eş Sesli Kelimeler:
1. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Cümle Bilgisi:
1. Cümle Bilgisi
Adlar (İsimler):
1. Adlar (İsimler)
Adların Hâlleri:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 9 / 67
1. Adların Hâlleri
Ön Adlar (Sıfatlar):
1. Ön Adlar (Sıfatlar)
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
1. Yazılarında yazım kurallarını uygular.
2. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
Sözcük Bilgisi:
1. Sözcük Bilgisi
Okuduğunu Anlama:
1. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Metnin Bölümleri:
1. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Karşılaştırmalar:
1.Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
1. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Önem Belirten İfadeler:
1. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.
Hikâye Unsurları:
1. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
Görsel Okuma:
1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
1. Okuduğunun ana fikrini belirler.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
Hayat Bilgisi
(3. Sınıf)
Matematik
(3. Sınıf)
Matematik
(3. Sınıf)
20
1
Okul Heyecanım :
A.3.1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar.
A.3.2. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder.
A.3.5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder.
A.3.8. Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler.
A.3.9. Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini
kullanır.
A.3.10. Okulunun ve sınıfının krokisini çizer.
A.3.12. Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için
alternatifler üretir.
A.3.14. Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en
uygun çözüm yolunu uygular.
A.3.16. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır.
A.3.17. Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir.
A.3.18. Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar.
A.3.19. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder.
A.3.20. Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar
için alternatifler üretir.
A.3.21. Millî bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla
ürettiği fikirleri uygular.
A.3.22. Atatürk'ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel
yollarla ifade eder.
A.3.23. Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler.
A.3.24. Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır.
A.3.26. Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına,
trafik kurallarına uyar.
A.3.28. Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı kişilerle aralarında çıkabilecek sorunlar için hangi çözüm
yollarına başvurabileceğini açıklar.
A.3.30. Kulüp veya grup çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarda arkadaşlarını bir
fikir etrafında bir araya getirir.
Toplam
ÖZEL (Öğün Yayınları)
Doğal sayılar:
2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini
belirtir.
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.
4. 1000'den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.
5. 1000'den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol
kullanarak sıralar.
7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.
8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.
9. 20'ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
Uzunlukları Ölçme:
2. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır
3. Toplamları 100'ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar.
Toplam
MEB Yayınları
Düzlem:
2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin
yüzeylerini belirtir.
Şekil Grafiği:
3. Şekil grafiğini yorumlar.
Doğal Sayılar :
1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini
belirtir.
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.
4. 1000'den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.
5. 1000'den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol
kullanarak sıralar.
7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.
8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.
9. 20'ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
2. Okulda ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili farklı çözüm yolları üretir, sorunları çözmek için
gerektiğinde okul çalışanlarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından yardım ister.
3. Toplamları 100'ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
20
3.Sınıf Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi : 07 Ocak 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(3. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
1. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur
Cümle Bilgisi:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
2
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 10 / 67
1. Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
1. Yazılarında yazım kurallarını uygular.
Sözcük Bilgisi:
1. Sözcük Bilgisi
Okuduğunu Anlama:
1. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Metnin Bölümleri:
1. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Karşılaştırmalar:
1.Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler:
1. Destekleyici ve Açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
1. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Önem Belirten İfadeler:
1. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.
Hikâye Unsurları:
1. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
Görsel Okuma:
1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
2. Okuduğunun ana fikrini belirler.
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
Hayat Bilgisi
(3. Sınıf)
Matematik
(3. Sınıf)
Matematik
(3. Sınıf)
20
1
Okul Heyecanım :
A.3.4. Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar
gösterir.
A.3.5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder
A.3.9. Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini
kullanır.
A.3.13. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder.
A.3.15. Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir.
A.3.16. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır.
A.3.18. Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar
A.3.19. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder.
A.3.21. Millî bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla
ürettiği fikirleri uygular.
A.3.22. Atatürk'ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel
yollarla ifade eder.
A.3.27. Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriylekarşılaştığında etkili
reddetme davranışı sergiler.
A.3.30. Kulüp çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretir ve bunları
cesaretle uygular.
A.3.31. Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarının güvenini kazanır
A.3.32. Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının ve liderinin güvenini kazanır.
A.3.33. Okulu ve çevresini temiz tutmak için bir proje tasarlar.
Benim Eşsiz Yuvam :
B.3.1. Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının
önemini belirtir.
B.3.5. Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder.
B.3.6. Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır.
B.3.7.Aile büyüklerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırır.
B.3.10. İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin yaptıklarını özgün bir biçimde ifade eder.
Toplam
ÖZEL (Öğün Yayınları)
Doğal sayılar:
1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
4. 1000'den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.
9. 20'ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
1.Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
2.İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar.
3. 10'un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10'un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları
zihinden çıkarır.
4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Tartma:
1. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir.
2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
1. Çarpım tablosunu oluşturur.
2. Eldeli çarpma işlemini yapar; eldenin ne anlama geldiğini açıklar.
3. Çarpımları 1000'den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.
4. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar.
5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Toplam
MEB Yayınları
Düzlem:
1 Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.
Doğru:
2. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.
3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar
4. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar.
Simetri:
1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.
Örüntü ve Süslemeler:
1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek
süsleme yapar.
Tablo:
1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.
Doğal Sayılar:
1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
4. 1000'den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.
9. 20'ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
1.Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır
3. Toplamları 100'ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Paralarımız:
1.Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Alan:
1. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
20
3.sınıf Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi : 05 Mart 2014
Bölüm Adı
Türkçe
Kazanımlar
Eş Sesli Kelimeler:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
2
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
(3. Sınıf)
Sayfa 11 / 67
1. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Cümle Bilgisi:
1. Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
2. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
Sözcük Bilgisi:
1. Sözcük Bilgisi
Okuduğunu Anlama:
1. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Metnin Bölümleri:
1. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Karşılaştırmalar:
1.Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
1. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Önem Belirten İfadeler:
1. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.
Hikâye Unsurları:
1. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
Görsel Okuma:
3. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
1. Okuduklarının konusunu belirler.
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
Toplam
Hayat Bilgisi
(3. Sınıf)
Matematik
(3. Sınıf)
Matematik
(3. Sınıf)
Okul Heyecanım :
A.3.1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar.
A.3.12. Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için
alternatifler üretir.
A.3.14. Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en
uygun çözüm yolunu uygular.
A.3.17. Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir.
A.3.22. Atatürk'ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel
yollarla ifade eder.
A.3.26. Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına,
trafik kurallarına uyar.
A.3.30. Kulüp çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretir ve bunları
cesaretle uygular.
Benim Eşsiz Yuvam :
B.3.2. Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki yetiştirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onların
ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk alır.
B.3.4. Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirtir.
B.3.8. Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır.
B.3.11. Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar.
B.3.17. Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun çözme becerisini kullanır.
B.3.18. Çevresini gözlemleyerek hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırır.
B.3.21. Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar,
yaptığı planlara uyar.
B.3.22. Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel başarı ve başarısızlıkla ilişkisini
araştırır.
B.3.24. Evdeki eşyaları, yapıldıkları maddelere göre sınıflandırır.
B.3.25. Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkısını açıklayan yazılı, sözlü ya da görsel
etkinliklerde bulunur.
B.3.26. Çocuklara yönelik reklâmların işlevlerini; reklâmlar, ihtiyaçlar ve imkânlar arasındaki ilişkiyi
sorgular.
B.3.29. Atatürk'ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar.
B.3.31. Kişisel olarak gelişimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için izleyeceği
aşamaları planlar.
Toplam
ÖZEL (Öğün Yayınları)
Doğal sayılar:
1.Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini
belirtir.
7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.
8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
1.Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Tartma:
2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
2. Eldeli çarpma işlemini yapar; eldenin ne anlama geldiğini açıklar.
5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
2. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Paralarımız:
1. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Şekil Grafiği:
3. Şekil grafiğini yorumlar.
Tablo:
1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.
Doğru:
1. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder.
2. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.
3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.
4. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar.
Toplam
MEB Yayınları
Doğal sayılar:
3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.
Açı:
3. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer.
4. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır.
Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember:
1. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer.
2. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer.
3. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir.
4. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.
Örüntü ve süslemeler:
1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek
süsleme yapar.
Uzunlukları Ölçme:
4. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer.
Doğal Sayılar:
2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini
belirtir.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 12 / 67
7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.
8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
1.Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Paralarımız:
1.Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Şekil Grafiği:
2. Şekil grafiğini oluşturur.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar.
3. 10'un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10'un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları
zihinden çıkarır.
4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
3.Sınıf Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi : 15 Nisan 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(3. Sınıf)
Kazanımlar
Eş Sesli Kelimeler:
1. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Cümle Bilgisi:
1. Cümle Bilgisi
Kelime Türetme:
1. Kelime Türetme
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
2. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
Sözcük Bilgisi:
1. Sözcük Bilgisi
Okuduğunu Anlama:
1. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Metnin Bölümleri:
1. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Duygusal ve Abartılı Ögeler:
1. Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
1. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Önem Belirten İfadeler:
1. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.
Hikâye Unsurları:
1. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
Görsel Okuma:
3. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
1. Okuduklarının konusunu belirler.
Soru Sayısı
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
Hayat Bilgisi
(3. Sınıf)
Matematik
(3. Sınıf)
Okul Heyecanım :
A.3.2. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder.
A.3.10. Okulunun ve sınıfının krokisini çizer.
A.3.13. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder.
A.3.16. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır.
A.3.21. Millî bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla
ürettiği fikirleri uygular.
A.3.24. Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır.
A.3.30. Kulüp çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretir ve bunları
cesaretle uygular.
Benim Eşsiz Yuvam :
B.3.5. Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder.
B.3.7. Aile ve akraba büyüklerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırır.
B.3.11. Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar.
B.3.14. Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi
arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrar.
B.3.17. Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun çözme becerisini kullanır.
B.3.19.Ailede kararlar alınırken görüş bildirir ve kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler
üreterek bunları uygular.
B.3.21. Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar,
yaptığı planlara uyar.
B.3.24. Evdeki eşyaları, yapıldıkları maddelere göre sınıflandırır.
B.3.27. İnsanların nelerden ve nasıl tasarruf edebildiklerini araştırır.
B.3.29. Atatürk'ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar.
B.3.32. Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder ve
karşılaşabileceği eleştirilere açık olur.
B.3.36. Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır.
B.3.44. Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını
fark ederek, daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu kavrar.
Toplam
ÖZEL (Öğün Yayınları)
Doğal sayılar:
Doğal Sayılar:1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
2. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Şekil Grafiği:
3. Şekil grafiğini yorumlar.
Doğru:
3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.
Düzlem:
1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.
3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer
düzlemsel şekil olduğunu gösterir.
NOKTA:
1. Noktaya modelleriyle örnekler verir.
Açı:
3. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer.
4. Açıyı modelleri ile çizer. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır.
Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember:
1. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer.
3. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir.
4. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.
Toplam
MEB Yayınları
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Matematik
(3. Sınıf)
Sayfa 13 / 67
Açı:
4.Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır.
Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember:4. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına
göre sınıflandırır.
Nokta:
1. Noktaya modelleriyle örnekler verir.
Paralarımız:
1.Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılar:
1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
1.Çarpım tablosunu oluşturur.
2. Eldeli çarpma işlemini yapar; eldenin ne anlama geldiğini açıklar.
3. Çarpımları 1000'den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.
4.En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar.
5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Simetri:
1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.
Şekil Grafiği:
3. Şekil grafiğini yorumlar.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
20
3.Sınıf Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi : 14 Mayıs 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(3. Sınıf)
Kazanımlar
Eş Sesli Kelimeler:
1. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Ön Adlar (Sıfatlar):
1. Ön Adlar (Sıfatlar)
Kelime Türetme:
1. Kelime Türetme
Hece-Harf Bilgisi:
1. Hece-Harf Bilgisi
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
1. Yazılarında yazım kurallarını uygular.
Sözcük Bilgisi:
1. Sözcük Bilgisi
Okuduğunu Anlama:
1. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Metnin Bölümleri:
1. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Duygusal ve Abartılı Ögeler:
1. Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
1. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Önem Belirten İfadeler:
1. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.
Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler:
1. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Görsel Okuma:
2. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
3. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.
Soru Sayısı
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
Hayat Bilgisi
(3. Sınıf)
Matematik
(3. Sınıf)
Okul Heyecanım :
A.3.4. Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar
gösterir.
A.3.7. Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır.
A.3.18. Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar
A.3.17. Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir.
A.3.23. Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler.
Benim Eşsiz Yuvam :
B.3.2. Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki yetiştirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onların
ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk alır.
B.3.5. Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder.
B.3.9. Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir.
B.3.11. Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar.
B.3.27. İnsanların nelerden ve nasıl tasarruf edebildiklerini araştırır.
B.3.39. Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak gösterir.
Dün, Bugün, Yarın :
C.3.1. Önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder ve zaman
içinde ortaya çıkan bu değişimin nedenlerini açıklar.
C.3.3. Kendisinin veya anne-babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları
sözlü ya da yazılı olarak sunar.
C.3.4. Gelecekte, mesleğini seçerken göz önünde bulundurması gereken noktalar hakkında sorular
sorar.
C.3.8. Atatürk'ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar.
C.3.9. Diğer ülkelerin bayraklarını inceleyerek bayrağımızla olan benzerliklerini ve farklılıklarını
belirtir.
C.3.11. Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında
fikirler üretir.
C.3.12. Doğadaki su döngüsünün nasıl gerçekleştiği hakkında sorular sorarak çıkarımlarda bulunur.
C.3.13. Isıtılan maddelerin uğradığı değişimleri gözlemler.
C.3.15. Ay'ın görünüşündeki farklılıkları gözlemler.
Toplam
Doğru:
3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar
Açı :
3. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer.
4. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır.
Çevre:
3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılar :
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.
5. 1000'den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol
kullanarak sıralar.
6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 14 / 67
7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
3. Çarpımları 1000'den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.
5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Uzunlukları Ölçme :
2. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.
Paralarımız:
1. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Düzlem:
2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin
yüzeylerini belirtir.
3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer
düzlemsel şekil olduğunu gösterir.
Kesirler:
3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar.
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
2. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
4.Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı
Bölüm Adı
Türkçe
(3. Sınıf)
Kazanımlar
Okuduğunu Anlama:
3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.
9. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.
11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
13. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.
15. Okuduklarının ana fikrini belirler.
20. Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar.
27. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
34. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder
Söz Varlığını Geliştirme:
2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur.
3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Yazma Kurallarını Uygulama:
5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
6. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
7. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:
1. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
4. Olayları, oluş sırasına göre yazar.
7. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma:
4. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar.
Görsel Okuma:
12. Görsellerden hareketle cümleler/metinler yazar.
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
Hayat Bilgisi
(3. Sınıf)
Matematik
(3. Sınıf)
Okul Heyecanım:
A.3.2. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder.
A.3.8. Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler.
A.3.10. Okulunun ve sınıfının krokisini çizer.
A.3.14. Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en
uygun çözüm yolunu uygular.
A.3.16. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır.
A.3.21. Millî bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla
ürettiği fikirleri uygular.
A.3.26. Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına,
trafik kurallarına uyar.
A.3.32. Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının ve liderinin güvenini kazanır.
Benim eşsiz Yuvam:
B.3.2. Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki yetiştirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onların
ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk alır
B.3.7. Aile ve akraba büyüklerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırır.
B.3.15. Kendi ailesi ile başka aileleri karşılaştırarak, aile yapılarının farklı olabileceğini keşfeder.
B.3.23. Kendi parasını uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcar.
B.3.29. Atatürk'ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar.
B.3.32. Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder ve
karşılaşabileceği eleştirilere açık olur.
B.3.39. Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak gösterir.
Dün, Bugün, Yarın:
C.3.1. Önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder ve zaman
içinde ortaya çıkan bu değişimin nedenlerini açıklar.
C.3.8. Atatürk'ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar.
C.3.16. Dünya'nın hareketleri sonucunda oluşan değişim ve sürekliliği algılar.
C.3.22. Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni hâlini araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve
farklılıkları ayırt eder.
C.3.28. Canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi araştırarak karşılıklı etkileşimi kavrar.
Toplam
Doğal sayılar:
1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
5. 1000'den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol
kullanarak sıralar.
9. 20'ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
2. Eldeli çarpma işlemini yapar; eldenin ne anlama geldiğini açıklar.
5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
2. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar
Kesirler:
3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar.
Düzlem:
2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin
yüzeylerini belirtir.
Doğru:
1. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder.
Açı:
2. Açıyı modelleri ile çizer.
Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember:
3. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir.
Uzunlukları Ölçme:
5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
Çevre:
3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Zamanı Ölçme:
3. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
Tartma:
2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 15 / 67
Sıvıları Ölçme:
3. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
Şekil Grafiği:
3. Şekil grafiğini yorumlar.
1
1
20
Toplam
4.Sınıf Değerlendirme Sınavı 1 - Uygulama Tarihi : 24 Ekim 2013
Bölüm Adı
Türkçe
(4. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
Eş Sesli Kelimeler:
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Kelimeler:
Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
Okuduğunu Anlama:
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
Yazılarında yazım kurallarını uygular.
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
5N 1K:
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Karşılaştırmalar:
Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Okuduklarının konusunu belirler.
Okuduğunun ana fikrini belirler.
Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.
Soru Sayısı
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
15
Toplam
DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
Matematik
(4. Sınıf)
Matematik
(4. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(4. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(4. Sınıf)
İngilizce
(4. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(4. Sınıf)
2
Doğal sayılar:
1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını; basamaklarındaki rakamların
basamak değerlerini belirtir.
3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.
4. Doğal sayıları en yakın onluk veya yüzlüğe yuvarlar.
5. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar.
6. En çok 6 basamaklı doğal sayıları sıralar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
2. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem
sonucuyla karşılaştırır.
Toplam
GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN MEB Yayınları
Üçgen Kare ve Dikdörtgen:
2. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir.
3. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler.
5. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.
6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.
7. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler.
Açı ve Açı Ölçüsü:
2. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.
4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.
Toplam
Canlılar ve Hayat / Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
1.2. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir.
1.3. Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir.
1.4. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder.
1.5. İskeletin ve kasların vücuda birlikte şekil verdiğini model oluşturarak gösterir.
1.6. Gözlemleri sonucunda, hareketi sağlayan kasların iskelete bağlı olduğunu belirtir.
1.7. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve kemikleri hareket ettirdiğini açıklar.
1.8. Egzersiz ile kas ve kemik gelişimi arasında ilişki kurar.
1.9. İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir.
2.1. Soluk alıp-vermede görevli yapı ve organları belirtir.
2.2. Soluk alıp-verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir.
2.3. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp, zararlı olan
karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir.
2.4. Doğru soluk alıp vermeyi ve önemini tartışır.
3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir.
3.2. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder.
3.4. Kendisinin ve bir başkasının nabzını sayar.
Toplam
Birey ve Toplum / Kendimi Tanıyorum :
1. Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder.
2. Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
3. Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.
4. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.
5. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
6. Sahip olduğu kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda
bulunur.
Toplam
New Friends: Asking for and Giving Information:
Using clues to make predictions
Writing simple isolated phrases and sentences related to introducing and greeting
Using basic greeting expressions
Asking and answering simple questions
Responding to simple statements related to introducing and greeting
Farewells:
Reading single phrases for general comprehension
My Classroom:
Classroom Objects:Recognizing familiar names, words and simple phrases
Reading simple phrases for general comprehension with visual support
this / that:
Writing simple phrases and sentences about their classroom
Asking and answering simple questions
Toplam
İNANÇ:
Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadelerDinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl
kullanıldığını fark eder.
Selamlaşma:
Selamlaşmanın iletişimdeki önemini fark eder.
Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet'i Öğreniyoruz:
Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet'in anlamlarını açıklar.
Dini Öğrenmenin Önemi:
Din hakkında bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu fark eder.
Toplam
2
2
2
2
2
2
1
15
2
1
2
2
2
2
2
2
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
3
3
3
2
2
2
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
3
3
2
2
10
4.Sınıf Değerlendirme Sınavı 2 - Uygulama Tarihi : 5 Aralık 2013
Bölüm Adı
Kazanımlar
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Türkçe
(4. Sınıf)
Sayfa 16 / 67
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
1.Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
Eş Sesli Kelimeler:
1.Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Kelimeler:
1.Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
Okuduğunu Anlama:
1.Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
2.Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
1.Yazılarında yazım kurallarını uygular.
1.Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
5N 1K:
1.Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Karşılaştırmalar:
1.Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
1.Okuduklarının konusunu belirler.
Adın Durumları:
1.Adın Durumları:
Atasözleri, Deyimler ve Özdeyişler:1.Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
Metnin Bölümleri:
1.Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1.Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Öznel ve Nesnel Yargılı İfadeler:
1.Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
Matematik
(4. Sınıf)
Matematik
(4. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(4. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(4. Sınıf)
DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
Doğal sayılar:
1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını; basamaklarındaki rakamların
basamak değerlerini belirtir.
3.4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.
5. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar.
6. En çok 6 basamaklı doğal sayıları sıralar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
2. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem
sonucuyla karşılaştırır.
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
2. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
3. Üç basamaklı doğal sayılardan, 100'ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.
4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde, iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde; sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa
yoldan çarpar.
Toplam
GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
Üçgen Kare ve Dikdörtgen:
1. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir
5. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.
6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.
7. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler.
Açı ve Açı Ölçüsü:
2. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.
4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.
6. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder.
Örüntü ve Süslemeler:
1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde
döşeyerek süsleme yapar.
Simetri:
1. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.
Sütun Grafiği:
1. Sütun grafiğini oluşturur.
2. Sütun grafiğini yorumlar.
Doğal Sayılar:
1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını; basamaklarındaki rakamların
basamak değerlerini belirtir.
3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.
Toplam
Canlılar ve Hayat / Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
1.2. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir.
1.3. Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir.
1.5. İskeletin ve kasların vücuda birlikte şekil verdiğini model oluşturarak gösterir.
1.8. Egzersiz ile kas ve kemik gelişimi arasında ilişki kurar.
2.1. Soluk alıp-vermede görevli yapı ve organları belirtir.
2.3. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp, zararlı olan
karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir.
2.4. Doğru soluk alıp vermeyi ve önemini tartışır.
3.2. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder.
4.5. Egzersiz dışında nabız ve soluk alıp verme sıklığına etki eden etkenleri belirtir.
Madde ve Değişim/Maddeyi Tanıyalım :
1.2 Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özelliklerine göre sınıflandırır.
1.3. Varlıkların sınıflandırılmasında belirsizlik olabileceğinin farkına varır.
1.5. Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır 11.6.
Mıknatıslar tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeleri ayırt eder.
1.7. Maddeleri suda yüzme - suda batma, ıslanma - kuru kalma, su çekme - çekmeme özelliklerine göre
sınıflandırır.
Katıların, Sıvıların ve Gazların Temel Özellikleri:
2. Sıvıların, konuldukları kabın şeklini aldığını farkına varır.
Toplam
Birey ve Toplum - Ünite : Kendimi Tanıyorum
2. Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
4. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.
6. Sahip olduğu kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda
bulunur.
Kültür ve Miras - Ünite :
Geçmişimi Öğreniyorum 1. Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur.
2. Ailesinde ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder.
3. Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir.
4. Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.
5. Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Milli Mücadele sürecinde yakın çevresini
ve Türkiye'yi betimler.
6. Milli Mücadele'nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk'ün rolünü fark eder.
İnsanlar Yerler ve Çevreler-Ünite :
Yaşadığımız Yer 1. Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 17 / 67
yönü bulur.
2. Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır.
1
15
1
Toplam
İngilizce
(4. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(4. Sınıf)
New Friends: Asking for and Giving Information:
Using clues to make predictions
Writing simple isolated phrases and sentences related to introducing and greeting
Using basic greeting expressions
My Classroom :
Classroom Objects:Recognizing familiar names, words and simple phrases
Reading simple phrases for general comprehension with visual support.
My Family : Numbers 1-10:
Writing numbers one to ten
Handling numbers
Have got / Has got:
Writing simple isolated sentences about themselves and their families
Asking and answering questions about themselves and their families
My Clothes: Clothes:
Understanding very short, simple texts at a time
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
İNANÇ:
Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadelerDinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl
kullanıldığını fark eder.
Selamlaşma:
Selamlaşmanın iletişimdeki önemini fark eder.
Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet'i Öğreniyoruz:
Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet'in anlamlarını açıklar.
Dini Öğrenmenin Önemi:
Din hakkında bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu fark eder.
Din ve ahlak kavramlarını tanımlar.
Dinin ahlaklı olmayı gerektirdiğini fark eder.
Güzel Söz Söyleyelim:
Güzel söz söyleme ve güzel davranış sergilemeye istekli olur.
Sübhâneke duası ve Anlamı:
Sübhâneke duasını ezbere okur ve anlamını söyler.
İBADET:
Dinim Temiz Olmamı İstiyor:İslam dininin temizliğe verdiği önemin farkında olur.
İbadet ile temizlik arasında ilişki kurar.
Toplam
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
4.Sınıf Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi : 07 Ocak 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(4. Sınıf)
Matematik
(4. Sınıf)
Matematik
(4. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
1.Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
Eş Sesli Kelimeler:
1. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Kelimeler:1.Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt
eder.
Okuduğunu Anlama:
2.Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
1.Yazılarında yazım kurallarını uygular.
Karşılaştırmalar:
1.Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:2. Okuduğunun ana fikrini belirler.
Görsel Okuma:
1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
Adın Durumları:
1. Adın Durumları:
Atasözleri, Deyimler ve Özdeyişler:1.Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
Metnin Bölümleri:
1.Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
1.Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Öznel ve Nesnel Yargılı İfadeler:
1.Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder
Kelime Türetme:
1.Ekleri kullanarak kelimeler türetir.
Önem Belirten İfadeler:
1.Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.
Toplam
DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
Doğal sayılar:
1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
3.4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.
6. En çok 6 basamaklı doğal sayıları sıralar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde; en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100'ün
katlarıyla zihinden toplar.
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde, iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde; sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa
yoldan çarpar.
Uzunlukları Ölçme:
3. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar.
6. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
1. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler
2. Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
Toplam
GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN MEB Yayınları
Üçgen Kare ve Dikdörtgen:
7. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler.
Açı ve Açı Ölçüsü:
4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
Simetri:
1. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.
Sütun Grafiği:
1. Sütun grafiğini oluşturur.
Zamanı Ölçme:
3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
Doğal Sayılar:
1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
3.4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.
6. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Fen ve Teknoloji
(4. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(4. Sınıf)
İngilizce
(4. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(4. Sınıf)
Sayfa 18 / 67
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde, iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde; sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
1. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler
2. Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
Toplam
Canlılar ve Hayat / Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
1.2. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir.
2.3. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp, zararlı olan
karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir.
3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir.
4.3. Gözlemleri sonucunda egzersizin soluk alıp verme sıklığına etkisini fark eder.
Madde ve Değişim/Maddeyi Tanıyalım :
1.5. Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır
2.1. Katıların belirli bir şekli olduğunu fark eder.
3.1. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer; g ve kg cinsinden ifade eder.
3.5. Hacim birimlerini (L-mL/mL-L) birbirine çevirir.
3.6. Katıların hacmini ölçmek için yöntem önerir; bu yöntemle bir katının hacmini ölçer.
4.2. Doğal, işlenmiş ve yapay tüketim maddelerine örnekler verir.
5.1. Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder.
5.3. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiği çıkarımını yapar
5.4. Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimlerini deneyle gösterir.
6.1. Birden çok saf maddenin bir araya gelerek karışım oluşturduğunu fark eder
6.5. Suda çözünen maddenin kaybolmadığını gösteren deney tasarlar
Toplam
Birey ve Toplum - Ünite : Kendimi Tanıyorum
2. Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
3.Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.
6. Sahip olduğu kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda
bulunur.
Kültür ve Miras - Ünite : Geçmişimi Öğreniyorum :
1. Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur.
2. Ailesinde ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder.
4. Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.
5. Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Milli Mücadele sürecinde yakın çevresini
ve Türkiye'yi betimler.
6. Milli Mücadele'nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk'ün rolünü fark eder.
İnsanlar Yerler ve Çevreler-Ünite :
Yaşadığımız Yer 1. Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu
yönü bulur.
2. Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır.
3. Çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturur.
4. Çevresindeki bir yerin krokisini çizer.
5. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır.
6. Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
7. Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili
çıkarımlarda bulunur.
Toplam
My Classroom: Classroom Objects:
Recognizing familiar names, words and simple phrases
My Family: Family Members:
1. Picking up familiar names, words and basic phrases
My Clothes : these / those:
Identifying what he/she means by pointing to them
Body Parts: My Body:
Categorizing related terms
Writing simple isolated phrases and sentences
Home Sweet Home: Rooms and Furniture:
Reading single phrases to match visuals and names
Repeating simple phrases for correct pronunciation
Where? / Prepositions of Place:
Writing simple isolated phrases and sentences about where objects are
Asking and answering questions related to parts of a house and objects
There is / There are:
Recognizing simple phrases
Toplam
İNANÇ:
Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadelerDinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl
kullanıldığını fark eder..
Dini Öğrenmenin Önemi:
Dinin ahlaklı olmayı gerektirdiğini fark eder.
İBADET: Dinim Temiz Olmamı İstiyor:
İslam dininin temizliğe verdiği önemin farkında olur.
Bedenimi ve Elbiselerimi Temiz Tutarım :
Beden ve giysi temizliğine özen gösterir.
Çevremi Temiz Tutar ve Korurum:
Çevreyi temiz tutmaya ve korumaya önem verir.
Temizliğim Sağlığım İçin Önemlidir:
Beden ve çevre temizliğinin sağlık açısından önemini açıklar.
Sözünde Durmak Güvenilir Olmak:
Manevi temizliğin ne olduğunu kavrar.
Allah'ın sevgisini kazanmada temizliğin önemini yorumlar
Fâtiha Suresi ve Anlamı:
Fâtiha suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
HZ. MUHAMMED(S.A.V): Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım:
1. Hz. Muhammed'in doğduğu çevrenin dinî, sosyal ve ekonomik özelliklerini örnekler vererek açıklar.
Toplam
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
4.sınıf Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi : 05 Mart 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(4. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
1.Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Kelimeler:
1.Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
Okuduğunu Anlama:
1. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
2. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
Karşılaştırmalar:
1.Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
3. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.
Görsel Okuma:
2. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.
Adın Durumları:
1. Adın Durumları
Atasözleri, Deyimler ve Özdeyişler:
1.Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 19 / 67
Metnin Bölümleri:
1.Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Öznel ve Nesnel Yargılı İfadeler:
1.Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
Eylemler (Fiiller):
1. Eylemler (Fiiller)
İlgeçler (Edatlar), Bağlaçlar:
1. İlgeçler (Edatlar), Bağlaçlar
Önem Belirten İfadeler:
1.Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.
1
1
1
1
1
1
Toplam
Matematik
(4. Sınıf)
Matematik
(4. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(4. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(4. Sınıf)
DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
Doğal sayılar:
1. tür1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
4. Doğal sayıları en yakın onluk veya yüzlüğe yuvarlar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde; en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100'ün
katlarıyla zihinden toplar.
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde; sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'e kısa yoldan böler.
6. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Tartma:
2. Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir.
Sıvıları Ölçme:
2. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar.
4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Sütun grafiği:
2. Sütun grafiğini yorumlar.
Olasılık:
1. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.
Kesirler:
1.Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek
isimlendirir.
3. Eşit paydalı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
Toplam
GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN MEB Yayınları
Üçgen Kare ve Dikdörtgen:
3. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler.
Açı ve Açı Ölçüsü:
6. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder.
Örüntü ve Süslemeler:
1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde
döşeyerek süsleme yapar.
Zamanı Ölçme:
3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
Doğal Sayılar
1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde; en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100'ün
katlarıyla zihinden toplar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
2. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde; sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'e kısa yoldan böler.
Sıvıları Ölçme:
2. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar.
4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Tartma:
2. Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir.
Olasılık:
1. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.
Toplam
Canlılar ve Hayat / Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
1.3. Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir.
4.4. Gözlem ve araştırmaları sonucunda egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurar.
Madde ve Değişim/Maddeyi Tanıyalım :
1.6. Mıknatıslar tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeleri ayırt eder.
3.3. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir.
4.1. Doğal, işlenmiş ve yapay madde kavramlarını ayırt eder .
5.3. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiği çıkarımını yapar .
6.3. Bildiği saf ve karışık maddeleri listeler.
6.6. Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar.
6.8. Saf madde ile karışım arasındaki farkı açıklar.
7.6. Suda yüzdürerek ayırmanın temel koşulunu açıklar
Fiziksel Olaylar/Kuvvet ve Hareket :
1.3. Varlıkları hareket özelliklerine (yön değiştirme, hızlanma, yavaşlamalarına) göre karşılaştırarak
sınıflandırır.
2.1. Cisimleri iterek veya çekerek nasıl hareket ettirebileceğini gösteren bir deney önerir.
3.1. Gözlemlerine dayanarak bir cisim eğer hızlanıyor, yavaşlıyor veya yön değiştiriyorsa ona bir kuvvet
uygulandığı çıkarımını yapar.
3.4. Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.
Fiziksel Olaylar / Işık ve ses :
2.2. Farklı ışık kaynaklarına örnekler verir.
Toplam
Birey ve Toplum / Kendimi Tanıyorum :
5. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
Kültür ve Miras - Ünite :
Geçmişimi Öğreniyorum 2. Ailesinde ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder.
5. Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Milli Mücadele sürecinde yakın çevresini
ve Türkiye'yi betimler.
İnsanlar Yerler ve Çevreler - Ünite : Yaşadığımız Yer
4. Çevresindeki bir yerin krokisini çizer.
5. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır.
8. Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur.
Üretim Dağıtım Tüketim - Ünite :
Üretimden Tüketime 1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.
2. İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur.
3. Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirir.
4. Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir.
5. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
6. Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur.
Bilim Teknoloji ve Toplum - Ünite :
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 20 / 67
İyi ki Var1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
2. İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme yöntemlerini tanır.
1
15
1
Toplam
İngilizce
(4. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(4. Sınıf)
New Friends: Asking for and Giving Information:
Writing simple isolated phrases and sentences related to introducing and greeting
My Family: Numbers 1-10:
Writing numbers one to ten
Body Parts : My Body:
Reading aloud very short rehearsed texts
Home Sweet Home:
Rooms and Furniture: Reading single phrases to match visuals and names
Pets: Numbers 11-20:
Handling numbers
Animals:Reading short descriptions by the help of visual supports
Categorizing related terms
Weekly Schedule:
Days of The Week:Asking and answering simple questions about days of the week
School Subjects:
Categorizing related terms
Writing specific words and phrases (days of the week, their lessons)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
Toplam
İNANÇ: Selamlaşma:
Selamlaşmanın iletişimdeki önemini fark eder.
Dini Öğrenmenin Önemi:
Din ve ahlak kavramlarını tanımlar.
İBADET: Dinim Temiz Olmamı İstiyor:
İbadet ile temizlik arasında ilişki kurar.
Temizliğim Sağlığım İçin Önemlidir:
Beden ve çevre temizliğinin sağlık açısından önemini açıklar.
HZ. MUHAMMED(S.A.V :Hz. Muhammed'in Aile Büyüklerini Tanıyalım :
Hz. Muhammed'in aile büyüklerini tanır.
Hz. Muhammed'in doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları:
Hz. Muhammed'in doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler.
Hz. Muhammed'in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından örnekler verir.
Hz. Muhammed'in çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir.
Kevser Suresi ve Anlamı:
Kevser suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
KUR'AN VE YORUMU:
Son İlahî Kitap Kur'an-ı Kerim:Kur'an'ın, Allah tarafından insanlara gönderilen son ve evrensel bir kitap
olduğunu açıklar.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
4.Sınıf Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi : 15 Nisan 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(4. Sınıf)
Matematik
(3. Sınıf)
Matematik
(3. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
1.Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
Eş Sesli Kelimeler:
1. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Kelime Türetme:
1. Kelime Türetme
Adlar (İsimler):
1. Adlar (İsimler)
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Kelimeler:
1.Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
Okuduğunu Anlama:
1. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
2. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
Karşılaştırmalar:
1.Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
1. Okuduklarının konusunu belirler.
Görsel Okuma:
3. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
Atasözleri, Deyimler ve Özdeyişler:
1.Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
Metnin Bölümleri:
1.Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Öznel ve Nesnel Yargılı İfadeler:
1.Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
Adıllar (Zamirler):
1. Adıllar (Zamirler)
Toplam
DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
Doğal Sayılar:
6. En çok 6 basamaklı doğal sayıları sıralar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde, iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
2. Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
6.Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Tartma:
3. Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Sıvıları Ölçme:
4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Sütun Grafiği:
2. Sütun grafiğini yorumlar.
Kesirler:
1.Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek
isimlendirir.
2. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir
5. Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe
doğru sıralar.
Kesirlerle Toplama İşlemi:
1. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.
Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
1. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar.
2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Toplam
GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN MEB Yayınları
Üçgen Kare ve Dikdörtgen:
6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.
Açı ve Açı Ölçüsü:
5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.
Doğal Sayılar:
6. En çok 6 basamaklı doğal sayıları sıralar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Fen ve Teknoloji
(4. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(4. Sınıf)
İngilizce
(4. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(4. Sınıf)
Sayfa 21 / 67
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde, iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
2. Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
Sıvıları Ölçme:
4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Tartma:
3. Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Kesirler:
2. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.
5. Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe
doğru sıralar.
Alan:
3. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar
Kesirlerle Toplama İşlemi:
1. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.
Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
1. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar.
2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Toplam
Canlılar ve Hayat / Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
1.4. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder
Madde ve Değişim/Maddeyi Tanıyalım :
1.5. Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır.
6.1. Birden çok saf maddenin bir araya gelerek karışım oluşturduğunu fark eder
Fiziksel Olaylar / Kuvvet ve Hareket :
1.2. Hareket eden varlıkların hareket özelliklerini hızlı, yavaş, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade
eder.
2.3. Bir cismi iterek veya çekerek harekete geçirebileceği sonucunu çıkarır.
3.4. Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.
Fiziksel Olaylar / Işık ve ses :
2.2. Farklı ışık kaynaklarına örnekler verir.
2.3. Işık kaynaklarını, doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırır.
3.1. Geçmişten günümüze çeşitli tekniklerle geliştirilen aydınlatma araçlarına örnekler verir.
4.1. Aydınlatma teknolojilerinin insan ve toplum yaşamı üzerine etkisini fark eder.
5.4. Işık kirliliğinin azaltmak için alınabilecek önlemleri ifade eder.
6.3. Ses kaynaklarını doğal ve yapay oluşları bakımından sınıflandırır.
7.3. Titreşen her cismin ses üretebileceğini ifade eder.
8.3. Aynı sesin değişik uzaklıklardan dinlendiğinde şiddetinin değiştiğini fark eder.
9.1. Düzensiz ve şiddeti yüksek seslerin, ses kirliliğine (gürültüye) neden olacağını fark eder.
Toplam
Birey ve Toplum / Kendimi Tanıyorum :
4. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.
Kültür ve Miras - Ünite :
Geçmişimi Öğreniyorum 6. Milli Mücadele'nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk'ün
rolünü fark eder.
İnsanlar Yerler ve Çevreler-Ünite :Yaşadığımız Yer
1. Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur.
5. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır.
Üretim Dağıtım Tüketim - Ünite :
Üretimden Tüketime1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.
3. Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirir.
4. Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir.
5. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
6. Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur.
Bilim Teknoloji ve Toplum - Ünite :
İyi ki Var1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
2. İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme yöntemlerini tanır.
3. Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.
4. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü
karşılaştırır.
5. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar.
6. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
Toplam
My Classroom : Classroom Objects: <
Reading simple phrases for general comprehension with visual support.
My Family : Have got / Has got:
Asking and answering questions about themselves and their famili
My Clothes: Clothes:
Understanding very short, simple texts at a time
Home Sweet Home:
Where? / Prepositions of Place:Writing simple isolated phrases and sentences about where objects are
Pets: Animals:
Categorizing related terms
Weekly Schedule:
Days of The Week:Asking and answering simple questions about days of the week
Timetables: Numbers 20-60:
Writing numbers (20 to 60)
What time is it? Telling time:
Reading and understanding simple phrases and sentences
Asking and answering simple questions, initiating and responding to simple statement
Birthdays:
When? / Prepositions of Time:Indicate time by such phrases as on Saturday, at 3 o'clock, etc.
Toplam
İNANÇ: Sübhâneke duası ve Anlamı:
Sübhâneke duasını ezbere okur ve anlamını söyler.
İBADET: Sözünde Durmak Güvenilir Olmak:
Manevi temizliğin ne olduğunu kavrar.
HZ. MUHAMMED(S.A.V) :
Hz. Muhammed'in Aile Büyüklerini Tanıyalım :Hz. Muhammed'in aile büyüklerini tanır.
Hz. Muhammed'in doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları:
Hz. Muhammed'in çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir.
KUR'AN VE YORUMU:
Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e İndirilişi:Kur'an'ın Hz. Muhammed'e indiriliş sürecini özetler.
Kur'an-ı Kerim'in Kitap Hâline Getirilmesi:
Kur'an'ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması ile ilgili süreci açıklar.
Kur'an-ı Kerim'in İç Düzeni:
Kur'an'ın iç düzenine ilişkin ayet, sure ve cüzün anlamlarını kavrayarak Kur'an'dan bunlara ilişkin
örnekler gösterir.
Bilge İnsan: Hz. Lokman:
Hz. Lokman'ın öğütlerinden çıkarımlarda bulunur.
AHLAK:
Sevmek ve Sevilmek Bir İhtiyaçtır:Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark eder.
Sevginin Allah tarafından insanlara verilen bir nimet olduğunu örneklerle açıklar.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
4.Sınıf Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi : 14 Mayıs 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(4. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
1.Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
Eş Sesli Kelimeler:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 22 / 67
1. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Kelime Türetme:
1. Kelime Türetme
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Kelimeler:
1.Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
Okuduğunu Anlama:
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
1. Yazılarında yazım kurallarını uygular.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
1. Okuduklarının konusunu belirler.
Görsel Okuma:
1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
Atasözleri, Deyimler ve Özdeyişler:
1.Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
Metnin Bölümleri:
1.Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
5N 1K:
1. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Öznel ve Nesnel Yargılı İfadeler:
1.Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
Adıllar (Zamirler):
1. Adıllar (Zamirler)
Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler:
1. Destekleyici ve Açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur.
Hikâye Unsurları:
1. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
Matematik
(4. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(4. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(4. Sınıf)
İngilizce
(4. Sınıf)
Üçgen Kare ve Dikdörtgen:
6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.
Açı ve Açı Ölçüsü:
4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar
Kesirler:
5. Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe
doğru sıralar.
Kesirlerle Toplama İşlemi:
1. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.
Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Ondalık Kesirler:
2. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar.
3. Ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.
4. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.
Uzunlukları Ölçme:
3. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar.
6. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılar:
6. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
Zamanı Ölçme:
3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
Toplam
Canlılar ve Hayat / Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
3.2.Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder.
4.4. Gözlem ve araştırmaları sonucunda egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurar
Madde ve Değişim / Maddeyi Tanıyalım :
3.4. Sıvıların hacimlerini ölçüp L ve mL cinsinden belirtir.
6.6. Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar .
Fiziksel Olaylar / Kuvvet ve Hareket :
2.4. Hareket eden bir cismi iterek veya çekerek yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği sonucunu
çıkarır.
3.4. Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.
Fiziksel Olaylar / Işık ve Ses :
2.3. Işık kaynaklarını, doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırır.
6.3. Ses kaynaklarını doğal ve yapay oluşları bakımından sınıflandırır .
8.4. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
Dünya ve Evren/Gezegenimiz Dünya :
1.1.Dünya'nın şeklinin küreye benzediğini ifade eder.
2.1. Karalar, sular ve bunları saran hava tabakasının Dünya'nın gözlemlenebilir katmanlarını
oluşturduğunu fark eder.
2.6. Mineral, kayaç ve maden arasında ilişki kurar.
2.12.Dünya yüzeyinin derinliklerindeki katmanları temsil eden ateş küre ve ağır kürenin (çekirdek)
belirgin özelliklerini ifade eder.
Canlılar ve Hayat/Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım:
1.1.Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara örnekler verir
1.5. Mikroskop kullanarak gözle görülemeyecek kadar küçük bazı canlıları gözlemler.
Toplam
Birey ve Toplum - Ünite : Kendimi Tanıyorum
4. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.
5. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
Kültür ve Miras - Ünite :
Geçmişimi Öğreniyorum3. Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam
edenlere örnek verir.
İnsanlar Yerler ve Çevreler - Ünite : Yaşadığımız Yer
5. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır.
8. Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur.
Üretim Dağıtım Tüketim - Ünite :
Üretimden Tüketime2. İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında
çıkarımlarda bulunur.
7. İhtiyaçlarla meslekleri ilişkilendirir.
Bilim Teknoloji ve Toplum - Ünite :İyi ki Var
1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
3. Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.
6. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler - Ünite :
Hep Birlikte1. İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmi kurum ve
grupları fark eder.
2. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup,
kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.
5. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel-sosyal etkinlikler önerir.
Güç, Yönetim ve Toplum - Ünite :
İnsanlar ve Yönetim 1. Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır
2. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklar
Toplam
New Friends: Asking for and Giving Information:
Writing simple isolated phrases and sentences related to introducing and greeting
Body Parts: My Body:
Repeating simple phrases for correct pronunciation
Home Sweet Home:
There is / There are:Reading aloud very short rehearsed texts
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 23 / 67
Weekly Schedule:
Days of The Week:Singing a chant for correct pronunciation
School Subjects:
Categorizing related terms
Asking and answering simple questions about their school life
Timetables:
What time is it? Telling time:Asking simple questions about time
Birthdays:
When? / Prepositions of Time:Reading for getting information about a specific situation
How old are you?:
Reading for understanding simple messages on invitation cards
Food and Drinks:
Food and Drinks:Picking up familiar names and basic phrases
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(4. Sınıf)
İNANÇ:
Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet'i ÖğreniyoruzKelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet'in anlamlarını
açıklar.
İBADET:
Çevremi Temiz Tutar ve Korurum:Çevreyi temiz tutmaya ve korumaya önem verir.
HZ. MUHAMMED(S.A.V) :
Hz. Muhammed'in doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları:Hz. Muhammed'in doğumu, çocukluk ve gençlik
yıllarını özetler.
KUR'AN VE YORUMU Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e İndirilişi:
Kur'an'ın Hz. Muhammed'e indiriliş sürecini özetler. ilişkilendirir.
Kur'an-ı Kerim'in İç Düzeni:
Kur'an'ın iç düzenine ilişkin ayet, sure ve cüzün anlamlarını kavrayarak Kur'an'dan bunlara ilişkin
örnekler gösterir.
AHLAK:
Sevmek ve Sevilmek Bir İhtiyaçtırSevginin, yaratılmışların hayatlarını sürdürmedeki önemini açıklar.
Sevgi Allah'ın Bize Verdiği Bir Nimettir:
Allah'ın, yarattıklarını sevdiğine dair örnekler verir..
İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı:
İslam'da sevgi ve barışın önemini örnekleri ile açıklar.
DİN VE KÜLTÜR Aile Toplumun Temelidir:
Ailenin birey ve toplum için önemini açıklar.
Anne-Babam Benim İyiliğimi İster:
Anne ve babaların, çocuklarının iyiliğini istediğinin farkında olur.
Toplam
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
5.Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı
Bölüm Adı
Türkçe
(4. Sınıf)
Matematik
(4. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(4. Sınıf)
Kazanımlar
Okuduğunu Anlama:
2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
6. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular.
7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.
13. Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.
14. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur.
17. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
19. Okuduklarının ana fikrini belirler.
31. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
40. Okuduklarında eksik bırakılan ve ilgisi olmayan bilgiyi fark eder.
Söz Varlığını Geliştirme:
2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur.
3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
6. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
Yazma Kurallarını Uygulama:
5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:
7. Olayları, oluş sırasına göre yazar.
18. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Görsel Okuma:
1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
Toplam
Doğal sayılar:
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
7. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
2. Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
Kesirler:
5. Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe
doğru sıralar.
Kesirlerle Toplama İşlemi:
1. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.
Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Ondalık Kesirler:
4. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.
Açı ve Açı Ölçüsü:
4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
Üçgen, Kare ve Dikdörtgen:
7. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler.
Simetri:
1. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.
Uzunlukları Ölçme:
3. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar
Çevre:
4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Alan:
3. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar.
Zamanı Ölçme:
3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
Olasılık:
1. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.
Toplam
İskelet-Kas-Hareket İlişkisi:
1.1.Vücudumuzda sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşan bir iskeletin olduğunu belirtir.
Kanın Vücutta Dolaşımı:
3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir.
Madde, Cisim, Malzeme ve Eşya kavramları:
1.5. Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır
Katıların, Sıvıların ve Gazların Temel Özellikleri:
2.2. Sıvıların, konuldukları kabın şeklini aldığını farkına varır
Maddenin Hâlleri Arasındaki Dönüşüm:
5.4. Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimlerini deneyle gösterir
Bazı Basit Karışımları Ayırma Yöntemleri:
7.5. Suda çözünmeyen maddeler karışımının uygun hâllerde yüzdürülerek ayrılması için yöntem önerir.
Varlıkların Hareketleri:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sosyal Bilgiler
(4. Sınıf)
İngilizce
(5. Sınıf)
Sayfa 24 / 67
1.2. Hareket eden varlıkların hareket özelliklerini hızlı, yavaş, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade
eder
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Çeşitli Etkileri:
3.3. Cisimlere kuvvet uyguladığında bazı cisimlerin eski şekline döndüğünü, bazılarının ise dönmeyip
şekil değişikliğine uğradığını deneylerle gösterir
Çevredeki Işık Kaynakları:
2.3. Işık kaynaklarını, doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırır
Çevre Kirliliğinin Bir Türü Olan Işık Kirliliği:
5.4. Işık kirliliğinin azaltmak için alınabilecek önlemleri ifade eder
Çevredeki Farklı Sesler ve Ses Kaynakları:
6.4. Bir kaynaktan çıkan sesin her yönde yayıldığını fark eder.
Sesin İşitmedeki Rolü:
8.4. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
Canlı ve Cansız Varlıklar:
1.3. Bitki ve hayvanları canlılık özellikleri açısından karşılaştırır
Yaşam Alanları ve Bu Alanlara İnsan Etkisi:
2.3. Çevresinde bir yaşam alanında canlıları ve bu canlıların içinde bulunduğu şartları gözlemler ve
kaydeder
Elektrikli Araçların Farklı Elektrik Kaynakları Kullanımı:
2.1. Çevresinden, farklı elektrik kaynaklarıyla çalışan araçlara örnekler verir
Basit Elektrik Devreleri Oluşturma:
5.1. Basit bir elektrik devresinin, temel devre elemanlarını (pil, ampul, duy, anahtar, kablo, pil yatağı)
tanır ve kullanır
Dünya'nın Yapısında Bulunan Maddeler ve Bu Maddelerin Önemi:
2.13. Dünya'nın yapısındaki katmanları genel özelliklerine göre karşılaştırır
Toplam
Kendimi Tanıyorum:
1. Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder.
5. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
Geçmişimi Öğreniyorum:
2. Ailesinde ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder.
6. Milli Mücadele'nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk'ün rolünü fark eder.
Yaşadığımız Yer:
1. Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur.
6. Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
Üretimden Tüketime:
2. İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur.
4. Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir.
6. Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur.
İyi ki Var:
1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
4. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü
karşılaştırır.
Hep Birlikte:
1. İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmi kurum ve grupları fark eder.
4. Okulunda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar verir.
İnsanlar ve Yönetim:
2. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklar.
4. Büyük Millet Meclisinin açılışı ile Ulusal Egemenliği ilişkilendirir.
Uzaktaki Arkadaşım:
1. Dünya üzerinde çeşitli ülkeler olduğunu fark eder.
4. Toplumlar arasında ortak kutlanan özel günlere örnekler verir.
Toplam
NEW FRIENDS: Hi! - Writing:
Writing simple isolated phrases and sentences related to introducing and greeting
MY CLASSROOM:
Classroom Language - Reading:Using clues to make predictions
MY FAMILY: Immediate Family - Reading:
Reading very short and simple texts, a single phrase at a time to match visuals and names
MY CLOTHES: Daily Clothes - Reading:
Categorizing related terms using visuals support
HOME SWEET HOME: Rooms - Speaking:
Asking and answering questions related to parts of a house and objects
PETS: Exotic Pets - Writing:
Writing numbers
MY WEEKLY SCHEDULE: Activities at School - Writing:
Writing specific words and phrases (days of the week, their lessons)
TIMETABLES: My Lessons - Writing:
Writing simple phrases and sentences about time
SEASONS: Weather Conditions - Reading:
Categorizing related terms
TOYS: My Toys - Reading:
Recognizing words and basic phrases
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
5.Sınıf Değerlendirme Sınavı 1 - Uygulama Tarihi : 24 Ekim 2013
Bölüm Adı
Türkçe
(5. Sınıf)
Matematik
(5. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
Cümle Bilgisi:
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam:
Kelimenin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
Yazılarında yazım kurallarını uygular.
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
Okuduğunu Anlama:
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Metnin Bölümleri:
Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
Duygusal ve Abartılı Ögeler:
Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular.
Karşılaştırmalar:
Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Genel ve Özel Durumları Bildiren İfadeler:
Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler:
Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Öznel ve Nesnel Yargılar:
Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Okuduklarının konusunu belirler.
Toplam
Doğal sayılar:
1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
2.Doğal Sayıları İnceleme:
1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini
belirtir.
3. Sayı Örüntüleri:
1. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
Doğal Sayılarla İşlemler:
1.Toplama ve Çıkarma İşlemi:1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
3
3
3
2
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Fen ve Teknoloji
(5. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(5. Sınıf)
İngilizce
(5. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(5. Sınıf)
Sayfa 25 / 67
2. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi:
1. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek
kullanır.
3. Toplama ve Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme:
1. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
Toplam
1.Besinler ve Özellikleri:
Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder.
2.Vitaminler, Su ve Mineraller:
1. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar.
2. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
3.Dengeli ve Sağlıklı Beslenme:
1.Dengeli beslenmenin insan sağlığına etkilerini araştırır ve sunar.
2. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı
olarak tartışır.
Sigara ve Alkolün Zararları:
1. Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
Besinlerin Sindirilmesinde Görevli Yapı ve Organlar:
1. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir.
Toplam
Birey ve Toplum - Ünite: Haklarımı Öğreniyorum :
1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içinde yerini belirler.
2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.
4. Çocuk olarak haklarını fark eder.
Toplam
MY DAILY ROUTINE: Describing what people do regularly:
Students will be able to understand the essential information from short, recorded passages dealing
with routines, which are spoken slowly and clearly.
Students will be able to comprehend short, simple texts describing daily routines.
Making simple inquiries:
Students will be able to ask and answer simple questions related to daily routines, but communication
is dependent on repetition, rephrasing and repairs.
Telling the time, days and dates:
Students will be able to understand the time.
Students will be able to use simple sentences and phrases to talk about their and their family
member's/friends'daily routines and tell the time with pausing to search for expressions and less
familiar words.
Toplam
İNANÇ:
İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktırİnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur.
Evrende Bir Düzen Vardır:
Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar.
Allah Vardır ve Birdir:
Allah'ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur.
Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar.
Toplam
2
2
15
3
3
2
2
2
2
1
15
4
4
4
3
15
3
3
3
3
3
15
3
4
4
4
15
5.Sınıf Değerlendirme Sınavı 2 - Uygulama Tarihi : 5 Aralık 2013
Bölüm Adı
Türkçe
(5. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
Cümle Bilgisi:
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
Okuduğunu Anlama:
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Metnin Bölümleri:
Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
Duygusal ve Abartılı Ögeler:
Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular.
Karşılaştırmalar:
Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Genel ve Özel Durumları Bildiren İfadeler:
Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Öznel ve Nesnel Yargılar:
Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
Hikâye Unsurları:
Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Okuduklarının konusunu belirler.
Adlar:
1.Adlar
5N 1K:
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
Matematik
(5. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(5. Sınıf)
Doğal sayılar:
1.Doğal Sayılar:1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
3. Sayı Örüntüleri:1. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1
DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER:
1.Toplama ve Çıkarma İşlemi:1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
1
3. Toplama ve Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme:
1. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1
4. Çarpma İşlemi:
1. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
5. Bölme İşlemi:
1. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.
DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER:
6. Çarpma ve Bölme İşleminin Sonucunu Tahmin Etme:1. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin
sonuçlarını tahmin eder.
7. Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemi:
1. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır.
8. Çarpma ve Bölme İşlemleriyle Problem Çözme:
1. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.
2. Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölen
veya bölünen) bulur.
9. Dört İşlem Problemleri:
1. Dört işlem içeren problemleri çözer.
10. Üslü Gösterim:
1. Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterir; değerini bulur.
11. Parantezli İşlemler:
1. En çok iki işlem içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.
Zaman Ölçü Birimleri:
1. Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.
Toplam
1.Besinler ve Özellikleri:
Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder. 1
2.Vitaminler, Su ve Mineraller:
1. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar.
2. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
15
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sosyal Bilgiler
(5. Sınıf)
İngilizce
(5. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(5. Sınıf)
Sayfa 26 / 67
3.Dengeli ve Sağlıklı Beslenme:
1.Dengeli beslenmenin insan sağlığına etkilerini araştırır ve sunar.
2. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı
olarak tartışır.
4.Sigara ve Alkolün Zararları:
1. Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
5. Besinlerin Sindirilmesinde Görevli Yapı ve Organlar:
1. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir.
2. Besinlerin sindirildikten sonra vücutta kan yoluyla taşındığı çıkarımını yapar.
6.Diş ve Diş Sağlığı:
1. Diş çeşitlerini model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
2. Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir.
7. Boşaltımda Görevli Organ ve Yapılar:
1. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır.
2. Vücutta farklı boşaltım şekillerinin olduğu ve boşaltım faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin
vücut dışına atılması gerektiği çıkarımını yapar.
Böbreklerimizin Sağlığı:
1. Böbreklerin sağlığını korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar.
Toplam
Birey ve Toplum - Ünite :
Haklarımı Öğreniyorum1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içinde yerini belirler.
2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.
4. Çocuk olarak haklarını fark eder.
Kültür ve Miras - Ünite :
Adım Adım Türkiye1. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları,
nesneleri ve yapıtları tanır.
2. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.
3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar
açısından karşılaştırır.
4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.
5. Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır.
6. Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir.
Toplam
MY DAILY ROUTINE :
Describing what people do regularlyStudents will be able to understand the essential information from
short, recorded passages dealing with routines, which are spoken slowly and clearly.
Students will be able to comprehend short, simple texts describing daily routines.
Making simple inquiries:
Students will be able to ask and answer simple questions related to daily routines, but communication
is dependent on repetition, rephrasing and repairs.
Telling the time, days and dates:
Students will be able to understand the time.
Students will be able to use simple sentences and phrases to talk about their and their family
member's/friends' daily routines and tell the time with pausing to search for expressions and less
familiar words.
MY TOWN: Making simple inquiries:
Students will be able to ask people questions about the locations of places and answer such questions
addressed to them provided they are articulated slowly and clearly.
Students will be able to understand information about where important places are.
Talking about locations of things:Students will be able to understand simple directions on how to
get from X to Y.
Students will be able to ask people questions about the locations of places and answer such questions
addressed to them provided they are articulated slowly and clearly.
Telling someone what to do:
Students will be able to give directions provided that their interlocutor helps them.
Students will be able to understand simple directions on how to get from X to Y.
Students will be able to ask people questions about the locations of places and answer such questions
addressed to them provided they are articulated slowly and clearly.
Students will be able to understand information about where important places are.
Toplam
İNANÇ:
İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur.
Evrende Bir Düzen Vardır:
Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar.
Allah Vardır ve Birdir:
Allah'ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur.
Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar.
Allah'ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.
Çalışırım, Allah'ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım:Çalışmanın Allah tarafından karşılıksız
bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olur.
İhlâs Suresi ve Anlamı:
İhlâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
İBADET : İbadet Nedir ve Niçin yapılır?:
İbadetin anlamını yorumlar.
İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet:
İbadetle ilgili kavramları açıklar.
3. Niçin ibadet edildiğini gerekçelendirir.
Toplam
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
15
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
15
5.Sınıf Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi : 07 Ocak 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(5. Sınıf)
Kazanımlar
Eş Sesli Kelimeler:
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
Yazılarında yazım kurallarını uygular.
Okuduğunu Anlama:
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Metnin Bölümleri:
Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
Karşılaştırmalar:
Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Görsel Okuma:
Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.
Öznel ve Nesnel Yargılar:
Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
Hikâye Unsurları:
Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Okuduklarının konusunu belirler.
Adlar:
1.Adlar
5N 1K:
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Ön Adlar (Sıfatlar):
1.Ön Adlar(Sıfatlar)
Atasözleri, Deyimler ve Özdeyişler:
1. Atasözleri, Deyimler ve Özdeyişler:
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
Matematik
DOĞAL SAYILAR:1.Doğal Sayılar:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
15
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
(5. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(5. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(5. Sınıf)
İngilizce
(5. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(5. Sınıf)
1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER:
1.Toplama ve Çıkarma İşlemi:1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
4. Çarpma İşlemi:
1. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
5. Bölme İşlemi:
1. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.
8. Çarpma ve Bölme İşlemleriyle Problem Çözme:2. Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi
anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölen veya bölünen) bulur.
9. Dört İşlem Problemleri:1. Dört işlem içeren problemleri çözer.
10. Üslü Gösterim:1. Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterir; değerini bulur.
11. Parantezli İşlemler:1. En çok iki işlem içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.
UZUNLUK VE ZAMAN ÖLÇME: 3. Zaman Ölçü Birimleri:
1. Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.
ARAŞTIRMA SORULARI ÜRETME, VERİ TOPLAMA, DÜZENLEME VE GÖSTERME:
1. Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme:3. Ağaç şeması yaparak verileri düzenler.
VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA:
1.Sıklık Tablosu:1. Sıklık tablosu, sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösterilmiş veriyi özetler ve
yorumlar.
TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER :
1. Doğru, Doğru Parçası ve Işın:1. Doğru, Doğru Parçası ve Işın
2. Bir Noktanın Diğer Noktaya Göre Konumu:
1. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim
kullanarak ifade eder.
3. Doğru Parçaları Çizme:
1. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer.
2. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder; çizilmiş
doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.
Toplam
1.Besinler ve Özellikleri:
Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder.
2.Vitaminler, Su ve Mineraller:
1. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar.
Dengeli ve Sağlıklı Beslenme:
2. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı
olarak tartışır.
5. Besinlerin Sindirilmesinde Görevli Yapı ve Organlar:1. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini
model üzerinde sırasıyla gösterir.
2. Besinlerin sindirildikten sonra vücutta kan yoluyla taşındığı çıkarımını yapar.
7. Boşaltımda Görevli Organ ve Yapılar:1. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır.
2. Vücutta farklı boşaltım şekillerinin olduğu ve boşaltım faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin
vücut dışına atılması gerektiği çıkarımını yapar.
1.Kuvvetin Ölçülmesi:
1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer ve birimini ifade eder.
2. Sürtünme Kuvveti:
1. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda hareketi engelleyici etkisini deneyerek keşfeder ve sürtünme
kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.
1.Maddenin Hâl Değişimi:
1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deneyler yapar, elde ettiği verilere dayalı
çıkarımlarda bulunur.
2. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri:
1. Saf maddelerin ayırt edici özelliklerinden erime, donma ve kaynama noktalarını, yaptığı deneyler
sonucunda belirler.
Toplam
Birey ve Toplum - Ünite : Haklarımı Öğreniyorum
2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.
4. Çocuk olarak haklarını fark eder.
Kültür ve Miras - Ünite :
Adım Adım Türkiye 2. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.
3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar
açısından karşılaştırır.
4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.
6. Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir.
İnsanlar Yerler ve Çevreler-Ünite:
Bölgemizi Tanıyalım 1. Türkiye'nin kabartma haritası üzerinde yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel
olarak tanır.
2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek
açıklar.
3. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafi özellikleri ilişkilendirir.
4. Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar
gösterir.
5. Yaşadığı bölgede görülen bir afet ile bölgenin coğrafi özelliklerini ilişkilendirir.
6. Kültürümüzün sözlü ve yazılı öğelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum hayatı üzerine
etkilerini örneklendirir.
7. Yaşadığı bölgede doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark eder
Toplam
MY DAILY ROUTINE :
Describing what people do regularly Students will be able to understand the essential information from
short, recorded passages dealing with routines, which are spoken slowly and clearly.
MY TOWN: Making simple inquiries:
Students will be able to ask people questions about the locations of places and answer such questions
addressed to them provided they are articulated slowly and clearly.
Talking about locations of things:
Students will be able to understand simple directions on how to get from X to Y.
Telling someone what to do:
Students will be able to give directions provided that their interlocutor helps them.
Students will be able to understand simple directions on how to get from X to Y.
HELLO :
Describing characters/people:Students will be able to introduce themselves and other people.
Expressing ability and inability:
Students will be able to understand simple personal information.
Expressing likes and dislikes:
Students will be able to read their time table for their lessons.
Greeting and meeting people:
Students will be able to introduce themselves and other people.
Identifying countries and nationalities:
Students will be able to read picture stories, conversations and cartoons about personal information.
Making simple inquiries:
Students will be able to ask for and provide simple personal information.
GAMES AND HOBBIES :
Describing what people do regularly:Students will be able to give information about other people's
hobbies and abilities using simple phrases and sentences.
Expressing ability and inability:
Students will be able to comprehend conversations on people's hobbies, likes, dislikes, and abilities
provided that their interlocutor speaks clearly and slowly.
Making simple inquiries:
Students will be able to ask and answer questions in a simple way regarding hobbies, likes, dislikes,
and abilities.
Toplam
İNANÇ:
Allah Vardır ve Birdir:Allah'ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur.
5. Allah'ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.
İBADET :
İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnetİbadetle ilgili kavramları açıklar.
Niçin ibadet edildiğini gerekçelendirir.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Sayfa 27 / 67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
15
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 28 / 67
Başlıca İbadetler:
Başlıca ibadetlerin hangileri olduğunu belirtir.
Camiyi Tanıyalım:
Camiyi genel özellikleri ile tanır.
Dua:
Dua etmenin anlamını örneklerle yorumlar.
Niçin ve Nasıl Dua Edilir?:
Niçin ve nasıl dua edilmesi gerektiğini açıklar.
Kur'an'dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri:
Kur'an'dan ve Hz. Muhammed'in sözlerinden dua örnekleri verir.
Kültürümüzden Dua Örnekleri:
Kültürümüzden dua örnekleri verir.
Güzel İş ve Güzel Davranış:
Salih Amel:Her güzel iş ve davranışın (salih amel) dinimizdeki önemini örneklerle açıklar.
İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir:
İbadetlerin davranışlar üzerindeki etkisini fark eder.
Rabbenâ Duaları ve Anlamı:
Rabbena dualarını ezbere okur ve anlamını söyler.
1
1
2
1
2
1
1
1
1
15
Toplam
5.sınıf Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi : 05 Mart 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(5. Sınıf)
Matematik
(5. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(5. Sınıf)
Kazanımlar
Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam:
Kelimenin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
Adıllar (Zamirler):
Adıllar (Zamirler)
Kelime Türetme:
Kelime Türetme
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
Okuduğunu Anlama:
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
5N 1K:
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Metnin Bölümleri:
Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Genel ve Özel Durumları Bildiren İfadeler:
Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Öznel ve Nesnel Yargılar:
Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
Hikâye Unsurları:
Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Okuduğunun ana fikrini belirler.
Görsel Okuma:
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
Atasözleri, Deyimler ve Özdeyişler:
1. Atasözleri, Deyimler ve Özdeyişler:
Toplam
Doğal sayılar:
1.Doğal Sayılar:1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER:
1.Toplama ve Çıkarma İşlemi:1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
4. Çarpma İşlemi:
1. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
UZUNLUK VE ZAMAN ÖLÇME: 3. Zaman Ölçü Birimleri:
1. Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.
ARAŞTIRMA SORULARI ÜRETME, VERİ TOPLAMA, DÜZENLEME VE GÖSTERME:
1. Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme:3. Ağaç şeması yaparak verileri düzenler.
TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER :
1. Doğru, Doğru Parçası ve Işın:1. Doğru, Doğru Parçası ve Işın
4. Dar, Dik ve Geniş Açı:
1. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde 90°'lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur;
oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.
ÜÇGEN VE DÖRTGENLER: 1.Çokgenler:
1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe ve köşegeni tanır.
2. Üçgenler:
2. Kareli, noktalı ya da izometrik kâğıtlardan uygun olanlarını kullanarak açılarına göre ve kenarlarına
göre üçgenler oluşturur; oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır
KESİRLER: 1. Birim Kesirler:
2. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir.
2. Kesirleri İnceleme:
1. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik
kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.
4. Denk Kesirler Oluşturma:
1. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan
kesirler oluşturur.
Kesirlerle Hesaplama:
1. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim
kesirlerden yararlanarak hesaplar.
KESİRLERLE İŞLEMLER: TOPLAMA VE ÇIKARMA:
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesrin
toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.
Kesir Problemleri:
1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri
gerektiren problemleri çözer.
Toplam
2.Vitaminler, Su ve Mineraller:
Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
5. Besinlerin Sindirilmesinde Görevli Yapı ve Organlar:
1. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir.
7. Boşaltımda Görevli Organ ve Yapılar:
2. Vücutta farklı boşaltım şekillerinin olduğu ve boşaltım faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin
vücut dışına atılması gerektiği çıkarımını yapar.
8.Böbreklerimizin Sağlığı:
1. Böbreklerin sağlığını korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar.
1.Kuvvetin Ölçülmesi:
1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer ve birimini ifade eder.
2. Sürtünme Kuvveti:
1. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda hareketi engelleyici etkisini deneyerek keşfeder ve sürtünme
kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.
1.Maddenin Hâl Değişimi:
1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deneyler yapar, elde ettiği verilere dayalı
çıkarımlarda bulunur.
2. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri:
1. Saf maddelerin ayırt edici özelliklerinden erime, donma ve kaynama noktalarını, yaptığı deneyler
sonucunda belirler.
3. Isı ve Sıcaklık:
1. Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar.
4. Isı Maddeleri Etkiler:
2. Günlük yaşamdan örneklerle genleşme ve büzülme olayları arasındaki ilişkiyi fark eder.
1.Işığın Yayılması:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sosyal Bilgiler
(5. Sınıf)
İngilizce
(5. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(5. Sınıf)
Sayfa 29 / 67
1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini bilir ve çizimle gösterir.
2. Işığın Maddeyle Karşılaşması:
1. Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır ve örnekler verir.
3. Tam Gölge:
1. Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemler ve basit ışın çizimleri ile gösterir.
Tam Gölge:
2. Tam gölgenin durumunu etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin eder ve tahminlerini test
eder.
Sesin Yayılması:
1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve bu tahminlerini test eder.
Toplam
Birey ve Toplum - Ünite: Haklarımı Öğreniyorum :
2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.1
Kültür ve Miras - Ünite : Adım Adım Türkiye
2. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.
5.Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır.
İnsanlar Yerler ve Çevreler-Ünite : Bölgemizi Tanıyalım
2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek
açıklar.
3. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafi özellikleri ilişkilendirir.
7. Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlere neden olan uygulamaları fark eder.
Üretim, Dağıtım ve Tüketim - Ünite: Ürettiklerimiz
2. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
3. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.
4. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir.
5. Ekonomideki insan etkisini fark eder.
6. Üretime katkıda bulunma konusunda görüş oluşturur.
7. İş birliği yaparak üretime dayalı, yeni fikirler geliştirir.
Bilim Teknoloji ve Toplum - Ünite : Gerçekleşen Düşler
1. Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirir.
2.Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır.
3. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varır
Toplam
MY DAILY ROUTINE :
Making simple inquiries :Students will be able to ask and answer simple questions related to daily
routines, but communication is dependent on repetition, rephrasing and repairs
MY TOWN :
Telling someone what to do:Students will be able to ask people questions about the locations of places
and answer such questions addressed to them provided they are articulated slowly and clearly.
HELLO :
Describing characters/people:Students will be able to understand simple personal information.
GAMES AND HOBBIES :
Describing what people do regularly:Students will be able to follow a simple story provided that it has
visual aids.
Making simple inquiries:
Students will be able to ask and answer questions in a simple way regarding hobbies, likes, dislikes,
and abilities
HEALTH : Expressing basic needs :
Students will be able to use simple phrases and sentences to express how they feel, what illness they
have, and what they need.
Expressing feelings:
Students will be able to ask and answer simple questions to express basic needs and feelings provided
the other person uses gestures when necessary.
Talking about possessions:
Students will be able to use simple phrases and sentences to express how they feel, what illness they
have, and what they need.
Telling someone what to do:
Students will be able to identify everyday illnesses and understand some of the suggestions made.
MOVIES : Describing characters/people:
Students will be able to follow slow and carefully articulated speech describing movie characters and
movie types.
Describing what people do :
Students will be able to comprehend phrases and simple sentences in short texts, on posters and
advertisements related to movies.
Expressing dislikes:
Students will be able to ask and answer simple questions and people's likes and dislikes regarding
movies with pauses and help from their interlocutors.
Making simple inquiries:
Students will be able to ask and answer simple questions and people's likes and dislikes regarding
movies with pauses and help from their interlocutors.
Toplam
İNANÇ:Evrende Bir Düzen Vardır:
Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar.
İhlâs Suresi ve Anlamı:
İhlâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
İBADET :İbadet Nedir ve Niçin yapılır?:
İbadetin anlamını yorumlar.
İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet:
Niçin ibadet edildiğini gerekçelendirir.
Camiyi Tanıyalım:
Camiyi genel özellikleri ile tanır.
Kur'an'dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri:Kur'an'dan ve Hz. Muhammed'in sözlerinden dua
örnekleri verir.
Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel:
Her güzel iş ve davranışın (salih amel) dinimizdeki önemini örneklerle açıklar.
Rabbenâ Duaları ve Anlamı:Rabbena dualarını ezbere okur ve anlamını söyler.
HZ. MUHAMMED(S.A.V):
Hz. Muhammed'in Evliliği ve Çocukları:Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile evlilik sürecini özetler.
Hz. Muhammed'in çocuklara verdiği değeri örneklerle açıklar.
Hz. Muhammed'in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları:
Hz. Muhammed'in ailesi içindeki davranışları-na örnekler verir.
Hz. Muhammed'in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler verir.
Salavat Duaları ve Anlamları:
Salavat dualarını ezbere okur ve anlamını söyler.
KUR'AN VE YORUMU: İslam Dininin Temel Kaynağı:
Kur'anKur'an'ın İslam dinindeki önemini yorumlar.
Kur'an'ın hayatımızdaki yeri ve önemini fark eder.
Toplam
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
5.Sınıf Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi : 15 Nisan 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(5. Sınıf)
Kazanımlar
Eş Sesli Kelimeler:
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam:
Kelimenin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
Eylemler (Fiiller):
Eylemler (Fiiller)
Belirteçler (Zarflar):
Belirteçler (Zarflar)
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
Yazılarında yazım kurallarını uygular.
Okuduğunu Anlama:
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
5N 1K:
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Metnin Bölümleri:
Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Genel ve Özel Durumları Bildiren İfadeler:
Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Duygusal ve Abartılı Ögeler:
Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular.
Hikâye Unsurları:
Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Okuduklarının konusunu belirler.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Görsel Okuma:
Resim ve fotoğrafları yorumlar.
Matematik
(5. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(5. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(5. Sınıf)
Toplam
Doğal sayılar:
2.Doğal Sayıları İnceleme:1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve
rakamların basamak değerlerini belirtir.
DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER:
2. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi:1. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır.
10. Üslü Gösterim:
1. Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterir; değerini bulur.
UZUNLUK VE ZAMAN ÖLÇME:
3. Zaman Ölçü Birimleri:1. Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri
çözer.
VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA:
1.Sıklık Tablosu:1. Sıklık tablosu, sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösterilmiş veriyi özetler ve
yorumlar.
ÜÇGEN VE DÖRTGENLER:
2. Üçgenler:2. Kareli, noktalı ya da izometrik kâğıtlardan uygun olanlarını kullanarak açılarına göre ve
kenarlarına göre üçgenler oluşturur; oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre
sınıflandırır
KESİRLER: 2. Kesirleri İnceleme:
1. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik
kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.
5. Kesirleri Sıralama:
1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralar.
6. Kesirlerle Hesaplama:
1. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim
kesirlerden yararlanarak hesaplar.
KESİRLERLE İŞLEMLER: TOPLAMA VE ÇIKARMA:
1.Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki
kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.
2. Kesir Problemleri:
1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri
gerektiren problemleri çözer.
ONDALIK GÖSTERİM: 1. Ondalık Gösterim:
1. Ondalık gösterimlerin kesirlerin farklı bir ifadesi olduğunu fark eder ve paydası 10, 100 ve 1000
olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.
2. Ondalık Gösterimdeki Basamakları İnceleme:
1. Ondalık gösterimde virgülün işlevini, virgülden önceki ve sonraki rakamların konumlarının basamak
değeriyle ilişkisini anlar; ondalık gösterimdeki basamak adlarını belirtir.
3.Ondalık Gösterimleri Sıralama:
1. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sıralar.
4.Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:
1. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
Toplam
1.Besinler ve Özellikleri:
Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder.
Sigara ve Alkolün Zararları:
1. Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
5. Besinlerin Sindirilmesinde Görevli Yapı ve Organlar:
1. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir.
7. Boşaltımda Görevli Organ ve Yapılar:
1. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır.
1.Kuvvetin Ölçülmesi:
1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer ve birimini ifade eder.
1. Maddenin Hâl Değişimi
1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deneyler yapar, elde ettiği verilere dayalı
çıkarımlarda bulunur.
2. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri:
1. Saf maddelerin ayırt edici özelliklerinden erime, donma ve kaynama noktalarını, yaptığı deneyler
sonucunda belirler.
3. Isı ve Sıcaklık:
2. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yapar ve
sonuçlarını yorumlar.
4. Isı Maddeleri Etkiler:
1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yapar ve sonuçlarını tartışır.
2. Işığın Maddeyle Karşılaşması:
1. Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır ve örnekler verir.
3. Tam Gölge:
2. Tam gölgenin durumunu etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin eder ve tahminlerini test
eder.
4.Sesin Yayılması:
1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve bu tahminlerini test eder.
5. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması:
1. Farklı cisimlerle üretilen seslerin farklı olduğunu deneyerek keşfeder.
2. Aynı sesin, farklı ortamlarda farklı duyulduğunu keşfeder.
1.Canlıların Sınıflandırılması:
1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırır.
Toplam
Birey ve Toplum - Ünite:
Haklarımı Öğreniyorum :4. Çocuk olarak haklarını fark eder.
Kültür ve Miras - Ünite : Adım Adım Türkiye
2. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.
6. Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir.
İnsanlar Yerler ve Çevreler-Ünite : Bölgemizi Tanıyalım
3. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafi özellikleri ilişkilendirir.
4. Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar
gösterir.
Üretim, Dağıtım ve Tüketim - Ünite : Ürettiklerimiz
1. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.
2. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
3. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.
5. Ekonomideki insan etkisini fark eder.
Bilim Teknoloji ve Toplum - Ünite :
Gerçekleşen Düşler1. Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirir.
3. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varır.
4. Kanıtlara dayanarak, Atatürk'ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir.
5. Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayınları tanır ve izler.
6. Yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterir.
Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler - Ünite : Toplum İçin Çalışanlar
1. Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir.
Toplam
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Sayfa 30 / 67
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
İngilizce
(5. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(5. Sınıf)
Sayfa 31 / 67
MY DAILY ROUTINE : Telling the time, days and dates:
Students will be able to understand the time.
MY TOWN: Talking about locations of things:
Students will be able to understand simple directions on how to get from X to Y.
HELLO : Greeting and meeting people:
Students will be able to introduce themselves and other people.
GAMES AND HOBBIES: Making simple inquiries:
Students will be able to ask and answer questions in a simple way regarding hobbies, likes, dislikes,
and abilities.
HEALTH : Telling someone what to do:
Students will be able to identify everyday illnesses and understand some of the suggestions made.
MOVIES : Stating personal opinions:
Students will be able to use simple phrases and sentences to state personal opinions about movies and
movie characters.
Telling the time, days and dates:
Students will be able to comprehend phrases and simple sentences in short texts, on posters and
advertisements related to movies.
PARTY TIME : Asking for permission:
Students will be able to ask for permission to do simple, every day, concrete actions and respond in
simple sentences.
Expressing and responding to thanks:
Students will be able to express and respond to thanks.
Expressing basic needs:
Students will be able to express basic needs.
Expressing likes and dislikes:
Students will be able to express like and dislike.
Expressing obligation:
Students will be able to express obligation.
Making simple inquiries:
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses delivered at a
slow pace, without background noise.
Toplam
İNANÇ: Allah Vardır ve Birdir:
Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar.
İBADET :
Başlıca İbadetler Başlıca ibadetlerin hangileri olduğunu belirtir.
Kültürümüzden Dua Örnekleri:
Kültürümüzden dua örnekleri verir.
İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir:
İbadetlerin davranışlar üzerindeki etkisini fark eder.
HZ. MUHAMMED(S.A.V): Hz. Muhammed'in Evliliği ve Çocukları:
Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile evlilik sürecini özetler.
Hz. Muhammed'in çocuklara verdiği değeri örneklerle açıklar.
Hz. Muhammed'in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları:
Hz. Muhammed'in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler verir.
Salavat dualarını ezbere okur ve anlamını söyler.
KUR'AN VE YORUMU:
İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur'anKur'an'ın İslam dinindeki önemini yorumlar.
Kur'an'ın iyiye ve güzele yönlendirip kötülüklerden sakındırdığını örneklerle açıklar.
Kur'an'ın Açıklayıcılığı ve Yol GöstericiliğiKur'an'ın yol göstericiliğinin ne anlama geldiğini açıklar.
Allah'ı Arayan İnsan:
Hz. İbrahim:Hz. İbrahim'in Allah'a inanç konusunda ne tür çabalar gösterdiğini fark eder.
Fil Suresi ve Anlamı:
Fil suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
AHLAK:Paylaşmak Niçin Önemlidir?:
Paylaşmanın insan için bir ihtiyaç ve erdem olduğunun farkında olur.
Dinî ve Millî Bayramlarımız:
Dinî ve millî bayramların ne zaman ve nasıl kutlandığını açıklar.
Toplam
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
5.Sınıf Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi : 14 Mayıs 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(5. Sınıf)
Matematik
(5. Sınıf)
Kazanımlar
Eş Sesli Kelimeler:
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
İlgeçler (Edatlar), Bağlaçlar:
İlgeçler (Edatlar), Bağlaçlar
Eylemlerde Zaman:
Eylemlerde Zaman
Belirleyen ve Tamamlayan İfadeler:
Belirleyen ve tamamlayan ifadeleri dikkate alarak okur.
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri:
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
Okuduğunu Anlama:
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
5N 1K:
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar.
Öznel ve Nesnel Yargılar:
Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Genel ve Özel Durumları Bildiren İfadeler:
Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Duygusal ve Abartılı Ögeler:
Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular.
Hikâye Unsurları:
Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.
Sebep-Sonuç İlişkileri:
Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Görsel Okuma:
Resim ve fotoğrafları yorumlar.
Toplam
DOĞAL SAYILAR:1.Doğal Sayılar:
1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER:
1.Toplama ve Çıkarma İşlemi:1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
5. Bölme İşlemi:
1. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.
TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER :
1. Doğru, Doğru Parçası ve Işın:1. Doğru, Doğru Parçası ve Işın
ÜÇGEN VE DÖRTGENLER: 1.Çokgenler:
1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe ve köşegeni tanır.
KESİRLER: 5. Kesirleri Sıralama:
1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralar.
KESİRLERLE İŞLEMLER: TOPLAMA VE ÇIKARMA: 1.Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:
1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve
anlamlandırır.
2. Kesir Problemleri:
1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri
gerektiren problemleri çözer.
ONDALIK GÖSTERİM:
4. Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:1. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama
ve çıkarma işlemleri yapar.
YÜZDELER:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Fen ve Teknoloji
(5. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(5. Sınıf)
İngilizce
(5. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(5. Sınıf)
3. Yüzdelik İfadeleri Karşılaştırma:1. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle belirtilen çoklukları
karşılaştırır.
4. Yüzdelik İfadelerle Hesaplama:
1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.
Uzunluk Ölçme Birimleri:
1. Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine
dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.
Çokgenlerin Çevre Uzunlukları:
1. Çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar; verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur.
Dörtgenler:
2. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu kareli veya noktalı kâğıt üzerinde çizer;
oluşturulanların hangi şekil olduğunu belirler.
Üçgen ve Dörtgenlerin İç Açıları:
1.Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.
Toplam
2.Vitaminler, Su ve Mineraller:
1. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar
8.Böbreklerimizin Sağlığı:
1. Böbreklerin sağlığını korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar.
2. Sürtünme Kuvveti:
1. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda hareketi engelleyici etkisini deneyerek keşfeder ve sürtünme
kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.
2. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri:
1. Saf maddelerin ayırt edici özelliklerinden erime, donma ve kaynama noktalarını, yaptığı deneyler
sonucunda belirler.
3. Isı ve Sıcaklık:.
2. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yapar ve
sonuçlarını yorumlar
3. Tam Gölge:
1. Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemler ve basit ışın çizimleri ile gösterir.
4.Sesin Yayılması:
1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve bu tahminlerini test eder.
1.Canlıların Sınıflandırılması:
1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırır.
2. İnsan ve Çevre İlişkisi:
1. İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan çevre sorunlarını araştırır ve bu sorunların çözümüne ilişkin
önerilerde bulunur.
1.Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler:
1. Bir elektrik devresindeki lamba parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin eder ve
tahminlerini test eder.
2. Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları:
1. Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir.
2. Bir elektrik devresi şeması çizer, çizdiği devreyi kurar ve çalıştırır.
1.Kayaçlar ve Madenler:
1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu bilir.
2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve madenlerin teknolojik ham madde olarak önemini tartışır.
2. Fosiller:
1. Fosillerin oluşumunu ve fosil çeşitlerini araştırır ve sunar.
Toplam
Birey ve Toplum - Ünite : Haklarımı Öğreniyorum
3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.
Kültür ve Miras - Ünite : Adım Adım Türkiye
1. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
yapıtları tanır.
İnsanlar Yerler ve Çevreler - Ünite : Bölgemizi Tanıyalım
1. Türkiye'nin kabartma haritası üzerinde yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel olarak tanır.
Üretim, Dağıtım ve Tüketim - Ünite : Ürettiklerimiz
1. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.
3. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.
4. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir.
Bilim Teknoloji ve Toplum - Ünite : Gerçekleşen Düşler
1. Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirir.
4. Kanıtlara dayanarak, Atatürk'ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir.
6. Yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterir.
Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler - Ünite : Toplum İçin Çalışanlar
1. Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir.
2. Kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluşturur.
3. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırır.
4. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir.
Güç Yönetim ve Toplum / Bir Ülke Bir Bayrak :
1. Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder.
3. Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel görevleriyle ilişkilendirir.
5. Ulusal Egemenlik sembollerine değer verir.
Toplam
MY DAILY ROUTINE :
Describing what people do regularly:Students will be able to understand the essential information from
short, recorded passages dealing with routines, which are spoken slowly and clearly.
MY TOWN : Talking about locations of things:
Students will be able to ask people questions about the locations of places and answer such questions
addressed to them provided they are articulated slowly and clearly.
HELLO : Expressing likes and dislikes:
Students will be able to read their time table for their lessons.
GAMES AND HOBBIES: Expressing ability and inability:
Students will be able to comprehend conversations on people's hobbies, likes, dislikes, and abilities
provided that their interlocutor speaks clearly and slowly.
HEALTH : Telling someone what to do:
Students will be able to identify everyday illnesses and understand some of the suggestions made.
MOVIES :
Describing what people do: Students will be able to comprehend phrases and simple sentences in short
texts, on posters and advertisements related to movies.
PARTY TIME : Making simple inquiries :
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses delivered at a
slow pace, without background noise.
FITNESS: Expressing ability and inability:
Students will be able to understand stories with short sentences and phrases about other people's
favourite sports activities.
Making simple inquiries:
Students will be able to ask other people to repeat what they have said when they do not understand.
Making simple requests:
Students will be able to ask and answer requests for personal information.
THE ANIMAL SHELTER :
Asking for permission:Students will be able to ask for permission using set phrases.
Describing what people are doing now:Students will be able to use simple phrases and sentences to
describe what other people are doing at the moment related to animals.
FESTIVALS: Describing what people do regularly:
Students will be able to understand simple texts on what people do regularly around the world to
celebrate festivals.
Toplam
İNANÇ:
İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktırİnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur.
İhlâs Suresi ve Anlamı:
İhlâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
İBADET :İbadetlerle İlgili Kavramlar:
Farz, Vacip, Sünnet:İbadetle ilgili kavramları açıklar.
Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel:
Her güzel iş ve davranışın (salih amel) dinimizdeki önemini örneklerle açıklar..
HZ. MUHAMMED(S.A.V): Hz. Muhammed'in Evliliği ve Çocukları:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Sayfa 32 / 67
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile evlilik sürecini özetler.
Hz. Muhammed'in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları:
Hz. Muhammed'in ailesi içindeki davranışları-na örnekler verir.
Salavat Duaları ve Anlamları:
Salavat dualarını ezbere okur ve anlamını söyler.
KUR'AN VE YORUMU:
İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur'an Kur'an'ın hayatımızdaki yeri ve önemini fark eder.
Allah'ı Arayan İnsan:
Hz. İbrahim:Hz. İbrahim'in Allah'a inanç konusunda ne tür çabalar gösterdiğini fark eder.
Dinî ve Millî Bayramlarımız:
Sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasında millî ve dinî bayramlarımızın önemini yorumlar.
Cuma Günü ve Ramazan Ayı:
Cuma gününün Müslümanlar için önemini yorumlar.
Nevruz ve Hıdırellez:
Toplumumuzda önem verilen bazı gün ve geceleri açıklar.
Üzüntülerimizi Paylaşalım:
İnsanları iyilikle anmaya, zor durumda olanlara yardıma, hastaları ziyaret etmeye istekli olur.
Toplumdaki engellilere sevgi ile bakar ve onların sorunlarına çözüm önerileri geliştirir.
DİN VE KÜLTÜR: Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz
Vatan ve millet kavramlarını tanımlayarak bu vatanda yaşayan herkesin bir millet olduğunun bilincinde
olur.
Toplam
Sayfa 33 / 67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
6.Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı
Bölüm Adı
Türkçe
(5. Sınıf)
Matematik
(5. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(5. Sınıf)
Kazanımlar
Okuduğunu Anlama:
2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.
9. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.
13. Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.
14. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur.
18. Okuduklarının konusunu belirler.
30. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.
41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
Söz Varlığını Geliştirme:
2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur.
3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
6. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
Yazma Kurallarını Uygulama:
4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:
13. Yazılarında ana fikre yer verir.
15. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.
Görsel Okuma:
5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
Toplam
Doğal sayılar:
1. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
3. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler.
Kesirler:
3. Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı olan en çok beş kesri, büyükten küçüğe veya küçükten
büyüğe doğru sıralar.
Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
2. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır.
Oran ve Orantı:
1. İki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder.
Ondalık Kesirler:
2. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur.
Yüzdeler:
4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Çokgenler:
4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.
Dörtgenler:
3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini
belirler.
Çember:
1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir.
Geometrik Cisimler:
2. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar.
Alan:
4. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur.
Sıvıları Ölçme:
2. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
Aritmetik Ortalama:
1. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar.
Toplam
Besinlerin Gerekliliği ve Dengeli Beslenme:
1.2. Besin içeriklerinin vücuttaki öncelikli görevlerini belirtir.
Boşaltımda görevli yapı ve organlar:
1. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini, insan modeli üzerinde göstererek görevlerini kısaca
açıklar.
Yağmur ve Karın Oluşumu ve Yer Yüzünde Suyun Uğradığı Değişimler:
1.9. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğü sonucunu çıkarır
Isının Madde Üzerindeki Etkileri:
3.3. Isı alma-verme ile genleşme-büzülme arasında ilişki kurar
"Ağır" ve "Yoğun" Kavramları:
7.7. Yoğunluklar listesine bakarak farklı maddelerden yapılmış eşit hacimli cisimlerin kütlelerini
karşılaştırır
Temas Gerektirmeyen Kuvvetleri Anlamak:
1.3. Kuvvetleri, "temas kuvvetleri" ve "temas gerektirmeyen kuvvetler" olarak sınıflandırır
Sürtünme Kuvveti ve Hayatımızdaki Önemini:
3.10. Sürtünmenin günlük yaşamdaki etkilerine örnekler verir
Işığın Maddeyle Karşılaşması:
2.3. Çevresinden saydam, yarı saydam ve saydam olmayan (opak) maddelere örnekler verir
Gölge Oluşumu:
3.2. Işık kaynağının, cismin veya ekranın yeri değiştirildiğinde; cismin gölgesinin büyüklüğünün, yerinin
ve/veya şeklinin değişebileceğini fark eder
Sesin Yayılması:
6.3. Sesin hangi ortamda yayılılıp yayılamayacağını tahmin eder.
Basit Bir Elektrik Devresinde Ampullerin Parlaklığının Değiştirilmesi:
1.6. Devrede pil sayısı aynı kalırken, ampul sayısının artması veya azalması ile ampullerin parlaklığının
nasıl değiştiğini ifade eder.
Basit Bir Elektrik Devresindeki Elemanların Sembolik Gösterimi ve Devre Şemalarının Çizimi:
2.6. Çalışmayan elektrik devrelerine ait şemaları yorumlayarak niçin çalışmadığını ifade eder.
Güneş, Dünya ve Ay'ın Şekil ve Büyüklükleri
:1.4. Güneş, Dünya ve Ay'ı bir arada temsil eden kendine özgü bir model oluşturur ve sunar.
Ay'ın Hareketleri:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sosyal Bilgiler
(5. Sınıf)
İngilizce
(5. Sınıf)
Sayfa 34 / 67
3.6. Ay'ın evrelerini, Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketiyle açıklar
Çiçekli Bir Bitkinin Kısımları ve Görevleri:
3.3. Çiçekli bir bitkinin kısımlarının görevlerini açıklar.
Hayvanların Sınıflandırılması:
4.3. Omurgalı hayvanları memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar ve balıklar olarak sınıflandırır
Toplam
Haklarımı Öğreniyorum:
2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
4. Çocuk olarak haklarını fark eder.
Adım Adım Türkiye:
1. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
yapıtları tanır.
5. Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır.
Bölgemizi Tanıyalım:
2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek
açıklar.
6. Kültürümüzün sözlü ve yazılı ögelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum hayatı üzerine
etkilerini örneklendirir.
Ürettiklerimiz:
2. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
4. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir.
Gerçekleşen Düşler:
2. Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır.
4. Kanıtlara dayanarak, Atatürk'ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir.
Toplum İçin Çalışanlar:
1. Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir.
3. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırır.
Bir Ülke, Bir Bayrak:
2. Yaşadığı yerdeki merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel görevlerini ilişkilendirir.
4. Demokratik yönetim birimlerindeki yetki ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi açıklar.
Hepimizin Dünyası:
2. Ülkeler arasında ekonomik alışveriş olduğunu fark eder.
5. Ortak mirasın tanınmasında turizmin yerini fark eder.
Toplam
COUNTRIES: Other Countries - Writing:
1. Writing nationalities, country names
REGIONS: Geographical Features - Speaking:
3. Reading a very short, rehearsed statement to introduce a geographical region
CITIES: Capital Cities - Speaking:
1. Asking and answering simple questions, initiating and responding to simple statements on familiar
topics
SCHOOL LIFE: School Rules - Listening:
2. Following short, simple directions.
SCHOOL STORES: Stationery - Speaking:
1. Asking and answering questions about prices of things
PHYSICAL EDUCATION: Physical Exercises - Listening:
3. Understanding and extracting the essential information from short recorded passages dealing with
predictable everyday matters which are delivered slowly and clearly.
LIKES AND DISLIKES: Favourite Dishes - Speaking
1. Asking and answering questions about likes and dislikes.
MY FAVORITE ACTIVITIES: Leisure Time Activities - Reading:
4. Interpret tables, charts and graphs in writing
FARM LIFE: Farmer and His Family - Writing:
1. Writing simple sentences about animals
CARTOON CHARACTERS: Cartoon Movies - Reading:
3. Recognizing simple phrases for general comprehension with visual support
HEALTH PROBLEMS: Aches and Pains - Speaking:
2. Asking and answering questions about familiar topics.
FUN AT THE PARK: Having Fun - Speaking:
1. Asking and answering questions to complete a picture (information gap activity)
3. Asking and answering simple questions, initiating and responding to simple statements in areas of
immediate need or on very familiar topics.
Toplam
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
6.Sınıf Değerlendirme Sınavı 1 - Uygulama Tarihi : 24 Ekim 2013
Bölüm Adı
Türkçe
(6. Sınıf)
Kazanımlar
Sözcükte Anlam (Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam):
Sözcükte Anlam (Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam)
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut ve Terim Anlam):
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut ve Terim Anlam)
Yazım Kuralları:
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
Okuduğunu Anlama:
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin konusunu belirler.
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Yardımcı Düşünce:
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
Kök-Ek:
Kök ve eki kavrar.
İsim Kökü-Fiil Kökü:
İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder.
Soru Sayısı
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Toplam
Matematik
(6. Sınıf)
DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
Doğal sayılar:
1.Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar .
Doğru Doğru Parçası ve Işın:
2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir.
4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir.
Açılar:
1. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.
2. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır.
Çokgenler:
1. Çokgenleri inşa eder.
Eşlik ve benzerlik:
2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
3
2
2
2
2
2
2
Toplam
Matematik
(6. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(6. Sınıf)
MEB Yayınları
KÜMELER İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
1.Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir
2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede
kullanır.
3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
Doğal Sayılar:
3. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
4. Bölünebilme kurallarını açıklar.
5. Asal sayıları belirler.
6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.
Toplam
Hücre :
1.2Hücrenin temel kısımlarını levha, model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
1.3.Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
15
15
2
2
2
3
2
2
2
15
2
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sosyal Bilgiler
(6. Sınıf)
İngilizce
(6. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(6. Sınıf)
Sayfa 35 / 67
1.5.Farklı tipte hücrelere örnekler verir.
1.7.Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme:
2.2. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları model, levha, şema üzerinde gösterir.
2.3. Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini oluşturduğunu ifade eder.
2.4. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.
2.5. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırır ve
sunar.
2.7. Gözlemleri sonucunda insanın gelişim dönemlerini isimlendirerek belirgin özelliklerini listeler.
Ergenlik:
3.1. Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal değişimleri sıralar.
3.2. Ruhsal ve bedensel değişimlerini ailesi/akranları/ kişisel gelişim uzmanları ile paylaşır.
3.3. Ergenlik döneminin insan yaşamının doğal bir dönemi olduğunun farkına varır.
4.Hayvanlardaki Üreme, Büyüme ve Gelişme :
4.2.Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.
Toplam
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum:
2. Olgu ve görüşü ayırt eder
3.Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
4.Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
5.Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder.
6.Atatürk'ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.
Toplam
Family : Simple Present Tense (to be):
Understanding phrases and expressions related to personal and family information in clear and slow
speech.
Writing simple isolated phrases and sentences
Have got / Has got:
Getting an idea of the content of simple informational material and short simple descriptions,
especially with the help of visual support
to be + adjectives:
Understanding very short, simple texts about family picking up familiar names, words and basic phrases
and rereading as required
Family members:
Asking and answering simple questions, initiating and responding to simple statements related to
family
Physical Description:
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but"
Possessive 's:
Writing a series of simple phrases and sentences about their family
Wh- Questions:
Answering simple questions and responding to simple statements in an interview
Family Members :
Asking and answering simple questions, initiating and responding to simple statements related to
family
Hobbies and Interests: Can:
Understanding very short, simple texts about hobbies, picking up familiar names, words and basic
phrases and rereading as required
Writing simple isolated phrases and sentences about hobbies
Simple Present Tense:
Getting an idea of the content of simple informational material and short simple descriptions,
especially with the help of visual support
like / likes:
Writing a series of simple phrases and sentences about their hobbies
Possessive Adjectives and Pronouns:
Asking for and providing personal information
and / but / then:
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but", "then"
Toplam
İnanç: Peygamber ve Peygamberlere İman:
Peygamber kavramını açıklar.
Kur'an'da adı geçen peygamberleri listeler.
Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri:
Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler.
Peygamberlerin Nitelikleri:
Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar.
Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun
farkında olur.
Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak:
Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder.
Toplam
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
15
3
3
4
3
2
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
2
3
3
3
2
2
15
6.Sınıf Değerlendirme Sınavı 2 - Uygulama Tarihi : 5 Aralık 2013
Bölüm Adı
Türkçe
(6. Sınıf)
Matematik
(6. Sınıf)
Kazanımlar
Sözcükte Anlam (Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam):
Sözcükte Anlam (Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam)
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut ve Terim Anlam):
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut ve Terim Anlam)
Yazım Kuralları:
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
Okuduğunu Anlama:
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin konusunu belirler.
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Eş, Karşıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Eş, Karşıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler:
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler:
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini günlük hayattaki bağlantılarını dikkate alarak
cümle içinde kullanır.
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Yapım Eki-Çekim Eki:
Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder.
Gövde:
Gövdeyi kavrar.
Toplam
DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
Doğal sayılar:
1.Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar .
2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular.
Doğru Doğru Parçası ve Işın:
2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir.
4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir.
Açılar:
1. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.
Eşlik ve benzerlik:
2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
Dönüşüm Geometrisi:
1. Öteleme hareketini açıklar.
2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Matematik
(6. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(6. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(6. Sınıf)
İngilizce
(6. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(6. Sınıf)
Örüntü ve Süslemeler:
1. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.
2. Öteleme ile süsleme yapar.
Kümeler:
1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir.
2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede
kullanır.
3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
Araştırmalar için Sorular Oluşturma ve Veri Toplama:
1. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir, uygun örneklem seçer ve veri toplar.
Tablo ve Grafikler:
2. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar.
Toplam
KÜMELER İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
Kümeler:
2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede
kullanır.
3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
Doğal Sayılar:
4. Bölünebilme kurallarını açıklar.
5. Asal sayıları belirler.
6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.
Kesirler:
1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
3.Kesirlerle çarpma işlemini yapar
4. Kesirlerle bölme işlemini yapar.
6. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Ondalık Kesirler:
1. Ondalık kesirleri çözümler.
2. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler.
3. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar
4. Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar.
5. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Toplam
Hücre:
1.4.Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu canlılık özelliklerini gösterdiğini vurgular.
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme :
2.2. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları model, levha, şema üzerinde gösterir.
Ergenlik:
3.2. Ruhsal ve bedensel değişimlerini ailesi/akranları/ kişisel gelişim uzmanları ile paylaşır.
3.5 Büyüme, gelişme ve ergenliğin araştırıldığı, tartışıldığı ve paylaşıldığı toplumsal organizasyonların
önemini fark ederek bu organizasyonlara katılmaya gönüllü olur.
Hayvanlardaki Üreme, Büyüme ve Gelişme:
4.2.Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.
4.4 Gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren hayvanlara örnek verir.
Çiçekli Bir Bitkide Üreme:
5.2. Çiçeğin kısımlarını model, levha, şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
5.3. Çiçekli bir bitkide tozlaşmayı sağlayan etkenleri belirtir.
5.8. Birçok meyve ve tohumun hayvanlar ve insanlar için besin kaynağı olduğunu örnekleriyle sunar.
Bitkilerde Çimlenme, Büyüme ve Gelişme
6.3. Büyüme için gerekli etkenlerin neler olduğunu kontrollü deney yaparak gözlemler.
Bir Doğru Boyunca Sabit Süratle Hareket Eden Cisimler
1.2 Alınan yolu ve geçen zamanı kullanarak cismin süratini hesaplar.
1.5 Bir cismin aldığı yol ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi grafikle gösterir ve grafiği yorumlar.
Kuvvetin Yönü ve Ölçümü
2.3. Ölçülecek kuvvete uygun bir dinamometre seçerek dinamometre üzerindeki ölçekleri yorumlar.
2.4. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü belirtir ve çizerek gösterir.
Cisimlere etki eden kuvvetler:
3.3. İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvveti net kuvvet (bileşke
kuvvet) olarak tanımlar.
Toplam
Sosyal bilgiler Öğreniyorum
2. Olgu ve görüşü ayırt eder.
3.Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
4.Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
5.Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder.
6.Atatürk'ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.
Yeryüzünde Yaşam:
1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur.
2. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu
tanımlar.
3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında
çıkarımlarda bulunur.
4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye'de görülen iklim türlerinin özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur.
5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye'deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun
ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar.
Toplam
Family :
Simple Present Tense (to be):Writing simple isolated phrases and sentences
Have got / Has got:
Getting an idea of the content of simple informational material and short simple descriptions,
especially with the help of visual support
Possessive 's:
Writing a series of simple phrases and sentences about their family
Hobbies and Interests:like / likes:
Writing a series of simple phrases and sentences about their hobbies
and / but / then:
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but", "then"
Possessive Adjectives and Pronouns:
Asking for and providing personal information
Food and Drinks : There is / There are:
Writing simple isolated phrases and sentences / a series of simple phrases and sentences linked with
simple connectors like "and", "but"
Countable and Uncountable Nouns:
Understanding phrases and expressions related to food and drinks
How much / How many:
Initiating and responding to simple statements in areas of immediate need
Daily Life and Routines: Simple Present Tense:
Writing about everyday aspects of people and places
Copying out single words and short texts presented in standard printed format
How often.? :
Asking and answering questions about daily activities and routines
Frequency Adverbs:
Finding specific, predictable information in simple everyday material
Prepositions of Time:
Getting an idea of the content of simple informational material and short simple descriptions,
especially with the help of visual support
Wh- Questions:
Asking and answering questions about what they do at work and in free time
Toplam
İNANÇ:
Peygamber ve Peygamberlere İman:Peygamber kavramını açıklar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Sayfa 36 / 67
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 37 / 67
Kur'an'da adı geçen peygamberleri listeler.
Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri:
Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler.
Peygamberlerin Nitelikleri:
Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar.
Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun
farkında olur.
Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak:
Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder.
İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman:İlahî kitabın anlamını açıklar.
Allah'ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir.
İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini belirtir.
Asr Suresi ve Anlamı:
Asr suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
İBADET:
Namaz Nedir? Niçin Kılınır? :Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar.
Namazın Şartları:
Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda
ve nasıl yapıldığını açıklar.
Namaza hazırlık şartlarını belirtir.
Toplam
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
15
6.Sınıf Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi : 07 Ocak 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(6. Sınıf)
Matematik
(6. Sınıf)
Matematik
(6. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(6. Sınıf)
Kazanımlar
Sözcükte Anlam (Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam):
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
Yazım Kuralları:
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
Okuduğunu Anlama:
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin konusunu belirler.
Yardımcı Düşünce:
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
Eş, Karşıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Eş, Karşıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler:
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler:
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini günlük hayattaki bağlantılarını dikkate alarak
cümle içinde kullanır.
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Doğru ve İyi Bir Cümlenin Özellikleri:
Doğru ve İyi Bir Cümlenin Özellikleri
Gövde:
Gövdeyi kavrar.
Olumlu, Olumsuz, Soru ve Ünlem Cümlesi:
Olumlu, Olumsuz, Soru ve Ünlem Cümlesi
Paragrafta Anlam Bütünlüğü:
Paragrafta Anlam Bütünlüğü
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri:
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri
Yapım Ekleri:
Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar.
Toplam
ÖZEL (CAN Yayınları)
Doğal sayılar:
1.Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar .
3. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
5.Asal sayıları belirler.
6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.
Açılar:
1. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.
Eşlik ve benzerlik:
1. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.
Dönüşüm Geometrisi:
2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.
Kümeler:
3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
Alıştırmalar için Sorular Oluşturma ve Veri Toplama:
1. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir, uygun örneklem seçer ve veri toplar.
Tablo ve Grafikler:
2. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar.
Merkezi Eğilim ve Yayılama Ölçüleri:
2. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür.
Olası Durumları Belirleme:
1. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır, problemlerde kullanır.
Tam Sayılar:
1. Tam sayıları açıklar.
2. Mutlak değerin anlamını açıklar.
3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
Toplam
MEB Yayınları
Kümeler:
3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
Doğal Sayılar:
1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
5. Asal sayıları belirler.
6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.
Kesirler:
2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.<
6. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Ondalık Kesirler:
2. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler.
5. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
6. Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar.
7. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar.
9. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Cebirsel İfadeler:
1. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.
Örüntüler ve İlişkiler:
1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder
2. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini
belirler.
Eşitlik ve Denklem:
2. Denklemi açıklar, problemlere uygun denklemleri kurar.
Toplam
Hücre:
1.3. Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme:
2.5. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırır ve
sunar .
Ergenlik:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sosyal Bilgiler
(6. Sınıf)
İngilizce
(6. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(6. Sınıf)
3.3. Ergenlik döneminin insan yaşamının doğal bir dönemi olduğunun farkına varır.
Hayvanlardaki Üreme, Büyüme ve Gelişme:
4.2 Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.
Çiçekli Bir Bitkide Üreme:
5.4. Çiçekli bir bitkide döllenmeyi açıklar.
Bitkilerde Çimlenme, Büyüme ve Gelişme:
6.2. Çimlenmeye etki eden faktörleri kontrollü deneylerle gözlemleyerek elde ettiği verileri kaydeder
ve yorumlar.
Bir Doğru Boyunca Sabit Süratle Hareket Eden Cisimler:
1.2. Alınan yolu ve geçen zamanı kullanarak cismin süratini hesaplar
1.5. Bir cismin aldığı yol ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi grafikle gösterir ve grafiği yorumlar.
Kuvvetin Yönü ve Ölçümü:
2.5. Kuvvetle ilgili olarak doğrultu ve yön kavramlarını açıklar.
Cisimlere Etki Eden Kuvvetler:
3.3. İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvveti net kuvvet (bileşke
kuvvet) olarak tanımlar.
3.6. Bir cisme etki eden dengelenmemiş kuvvetlerin, cismin süratinde ve/veya hareket yönünde
değişiklik meydana getirebileceğini deneyle gösterir.
Ağırlık:
4.6. Farklı gezegenlerde aynı kütlenin ağırlığının neden farklı olacağını açıklar.
Maddenin Yapı Taşları Olan Atom:
1.5. Her türden maddenin bölünmesi zor, görülemeyecek kadar küçük yapı taşlarından oluştuğunu
belirtir
Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapısı:
2.3.Bileşik modelleri üzerinde farklı element atomlarını ayırt eder
Fiziksel ve kimyasal değişimlerin atom-molekül düzeyinde açıklaması:
3.1. Maddenin sadece görünümünün değiştiği olaylara örnekler verir.
Toplam
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum:
4. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
5.Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder.
Yeryüzünde Yaşam:
1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur.
2. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu
tanımlar.
3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında
çıkarımlarda bulunur.
4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye'de görülen iklim türlerinin özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur.
5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye'deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun
ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar.
6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen
faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
7. Anadolu ve Mezopotamya'da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal
yapıları arasındaki etkileşimi fark eder.
İpek Yolunda Türkler:
1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik
ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
2. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini
ilişkilendirir.
3.Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ordusu ile ilişkilendirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemini ve
görevini kavrar.
4. İpek Yolu'nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder
5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet'in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler.
Toplam
Family : Simple Present Tense (to be):
Writing simple isolated phrases and sentences
Hobbies and Interests:like / likes:
Writing a series of simple phrases and sentences about their hobbies
Food and Drinks : There is / There are:
Writing simple isolated phrases and sentences / a series of simple phrases and sentences linked with
simple connectors like "and", "but"
How much / How many:
Initiating and responding to simple statements in areas of immediate need
Daily Life and Routines:How often.? :
Asking and answering questions about daily activities and routines
Wh- Questions:
Asking and answering questions about what they do at work and in free time
School: Simple Present Tense:
Writing about everyday aspects of his/her environment e.g. people, places, a job or study experience
in linked sentences
Asking and answering questions about habits and routines
Asking for and providing personal information
There is / There are:
Using an idea of the overall meaning of utterances on everyday topics of a concrete type to derive the
probable meaning of unknown words from the context
Weather Conditions: Simple Present Tense:
Understanding very short, simple texts a single phrase at a time, picking up familiar names, words and
basic phrases and rereading as required
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like and", "but" about
weather conditions
Interacting in a simple way but communication is totally dependent on repetition at a slower rate of
speech, rephrasing and repair
The Weather:
Getting an idea of the content of simpler informational material and short simple descriptions,
especially if there is visual support
Hygiene: Imperatives:
Picking out and reproducing keywords and phrases or short sentences from a short text within his/her
limited competence and experience
Toplam
İNANÇ:
Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri:Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin
nedenlerini irdeler.
Peygamberlerin Nitelikleri:
Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar.
İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman:
İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini belirtir.
Asr Suresi ve Anlamı:
Asr suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
İBADET: Namazın Şartları:
Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda
ve nasıl yapıldığını açıklar.
Namazın Kılınış Şartları:
Namazın kılınış şartlarını açıklar.
Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz):
Namazın kılınışını açıklar.
Namazı Bozan Durumlar:
Namazı bozan durumları örneklendirir.
Cemaatle Namaz:
Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir.
Namazın İnsana Kazandırdıkları:
Namazın bireysel ve toplumsal katkılarının farkında olur.
Namazın, kişinin duygu dünyası, davranışları, temizlik bilinci ve zamanı iyi kullanma alışkanlığı
üzerindeki etkisini açıklar.
Kunut Duaları ve Anlamları:
Kunut dualarını ezbere okur ve anlamını söyler.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Sayfa 38 / 67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 39 / 67
Toplam
15
6.sınıf Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi : 05 Mart 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(6. Sınıf)
Matematik
(6. Sınıf)
Matematik
(6. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(6. Sınıf)
Kazanımlar
Okuduğunu Anlama:
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Metnin konusunu belirler.
Paragrafın Bölümleri:
Paragrafın Bölümleri
Eş, Karşıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
Paragrafta Anlam Bütünlüğü:
Paragrafta Anlam Bütünlüğü
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut ve Terim Anlam):
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut ve Terim Anlam)
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri:
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım:
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler
Zamirler:
Zamirler
Basit, Türemiş, Birleşik Kelimeler:
Basit, Türemiş, Birleşik Kelimeler
Toplam
DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
Doğal sayılar:
3. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
4. Bölünebilme kurallarını açıklar.
5. Asal sayıları belirler.
6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.
Doğru Doğru Parçası ve Işın:
3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder
Açılar:
3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar.
Kümeler:
3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
Dönüşüm Geometrisi:
2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.
Olası Durumları Belirleme:
1. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır, problemlerde kullanır.
Tam Sayılar:
3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
Açıları Ölçme:
1. Tümler, bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar
Örüntüler ve İlişkiler:
1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder
Cebirsel İfadeler:
1. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.
Eşitlik ve Denklem:
2. Denklemi açıklar, problemlere uygun denklemleri kurar.
Kesirler:
1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir
Toplam
KÜMELER İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
Kümeler:
3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
Doğal Sayılar:
1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular.
6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.
Kesirler:
6. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Ondalık Kesirler:
9. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Cebirsel İfadeler:
1. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.
Örüntüler ve İlişkiler:
1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder
Eşitlik ve Denklem:
3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
Tam Sayılar:
3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
Oran ve Orantı:
2. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.
Yüzdeler:
2. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Uzunlukları Ölçme:
1. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.
Doğru, Doğru parçası ve ışın:
2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir.
4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir.
Toplam
Hücre:
1.2. Hücrenin temel kısımlarını levha, model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
Ergenlik:
3.1. Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal değişimleri sıralar.
Bir Doğru Boyunca Sabit Süratle Hareket Eden Cisimler:
1.2. Alınan yolu ve geçen zamanı kullanarak cismin süratini hesaplar.
Cisimlere etki eden kuvvetler:
3.3. İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvveti net kuvvet (bileşke
kuvvet) olarak tanımlar.
Maddenin Yapı Taşları Olan Atom:
1.2. Gazların sıkışma-genleşme özelliklerinden, gazlarda boşluk olduğu çıkarımını yapar.
Maddelerin Özellikleriyle Tanecikli Yapısı Arasında İlişki Kurmak:
2.2. Aynı cins atomlardan oluşmuş maddeleri "element" şeklinde adlandırır.
2.4. Farklı atomlar içeren saf maddeleri "bileşik" olarak adlandırır.
Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Atom - Molekül Düzeyinde Açıklaması:
3.1. Maddenin sadece görünümünün değiştiği olaylara örnekler verir.
3.2. Bir maddenin değişerek başka bir maddeye/maddelere dönüştüğü olaylara örnekler verir.
3.6. Çok sayıda atom ve molekül içeren maddelere bakarak, " saf madde" ve " karışım" kavramlarını
atom ve molekül düzeyinde fark eder.
Maddenin Hâlleri ile Tanecikli Yapı Arasında İlişki:
4.5. Katılarda atom ve moleküllerin öteleme hareketi yapmadığını tahmin eder.
Elektrik Enerjisini İleten ve İletmeyen Maddelerle:1.2. Maddeleri, elektrik enerjisini iletme
bakımından iletken ve yalıtkan maddeler olarak sınıflandırır.
1.4.Bazı sıvı maddelerin iletken, bazılarının ise yalıtkan olduğunu fark eder.
İletkenlerde Elektrik Enerjisinin İletimi:
2.3. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının, devredeki iletkenin uzunluğu, dik kesit alanı ve
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sosyal Bilgiler
(6. Sınıf)
İngilizce
(6. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(6. Sınıf)
Sayfa 40 / 67
cinsinin değiştirilmesiyle değişebileceğini deneyerek fark eder.
2.10.Direncin değerinin artması veya azalmasının ampulün parlaklığını nasıl değiştirdiğini deneyerek
keşfeder
Toplam
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum:
2. Olgu ve görüşü ayırt eder.
5.Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder.
6.Atatürk'ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.
Yeryüzünde Yaşam:
2. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu
tanımlar.
5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye'deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun
ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar.
7. Anadolu ve Mezopotamya'da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal
yapıları arasındaki etkileşimi fark eder.
İpek Yolunda Türkler:
1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik
ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
2. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini
ilişkilendirir.
4. İpek Yolu'nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder.
5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet'in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler
6. Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen
değişimleri fark eder.
7. Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin
siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
9. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına
katkılarına kanıtlar gösterir.
Ülkemizin Kaynakları:
1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini
ve önemini değerlendirir.
2. Türkiye'nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlar.
Toplam
Family :
Simple Present Tense (to be):Copying out single words and short texts presented in standard printed
format
Hobbies and Interests: Can:
Writing simple isolated phrases and sentences about hobbies
Food and Drinks :
Countable and Uncountable Nouns:Understanding phrases and expressions related to food and drinks
Daily Life and Routines:
Simple Present Tens:Understanding short simple personal letters
School: Simple Present Tense:
Using an idea of the overall meaning of short texts on everyday topics of a concrete type to derive the
probable meaning of unknown words from the context
Asking and answering questions about habits and routines
Weather Conditions:
Simple Present Tense:Using an idea of the overall meaning of short texts on everyday topics of a
concrete type to derive the probable meaning of unknown words from the context
Hygiene: Imperatives:
Understanding phrases and expressions related to areas of most immediate priority provided speech is
clearly and slowly articulated
Present Progressive Tense:
Identifying the main point of TV public educational programs
Copying out single words and short texts presented in standard printed format
Parties: be going to:
Discussing what to do, where to have the party and make arrangements for the party
Can / Could (Request):
Writing short, simple notes and messages relating to a party
Living Beings:
How + Adjective ?Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short
text within the learner's limited competence and experience
Asking very simply for repetition when he/she does not understand
Describing an Animal:
Understanding short, simple texts on animals
Toplam
İNANÇ:
Peygamber ve Peygamberlere İman:Kur'an'da adı geçen peygamberleri listeler.
Peygamberlerin Nitelikleri:
Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar.
İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İmanAllah'ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir.
İBADET:
Namaz Nedir? Namazın ŞartlarıNamazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve
teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar.
Namazın Kılınış ŞartlarıNamazın kılınış şartlarını açıklar.
Cemaatle Namaz:
Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir.
Kunut Duaları ve Anlamları:
Kunut dualarını ezbere okur ve anlamını söyler.
HZ. MUHAMMED(S.A.V.):
Hz. Muhammed'in Çağrısı: Mekke Dönemi:Hz. Muhammed'e gelen ilk ayetlerin içeriğini belirtir.
Hz. Muhammed'in İslam'a çağrısını neden yakın çevresinden başlayarak yaygınlaştırdığını açıklar.
Hicret Olayı:
Medine'ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.
Hz. Muhammed'in sosyal barışa ve eğitim-öğretime yönelik faaliyet ve düzenlemelerini örneklerle
açıklar.
Hz. Ali ve Hz. Ebu Bekir'in Hicret'tekirolünün farkında olur.
Hz. Muhammed'in Çağrısı:
Medine Dönemi:Mescid-i Nebi'nin toplumsal işlevini örneklerle açıklar.
Toplumsal Barışın Kurulması:
Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklar.
Hz. Muhammed'in Hudeybiye Antlaşması'nda ve Mekke'nin fethinde sergilediği tavrı barış açısından
değerlendirir.
Toplam
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
6.Sınıf Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi : 15 Nisan 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(6. Sınıf)
Kazanımlar
Okuduğunu Anlama:
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut ve Terim):
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut ve Terim
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Paragrafın Bölümleri:
Paragrafın Bölümleri
Eş, Karşıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
Paragrafta Anlam Bütünlüğü:
Paragrafta Anlam Bütünlüğü
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım:Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici
Anlatım
İsimler:
İsimler
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
2
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 41 / 67
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler
Karşılaştırma Bildiren Cümleler:
Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar.
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri:
Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.
Hâl Ekleri:
Hâl eklerinin işlevlerini kavrar
İyelik Ekleri:
İyelik eklerinin işlevlerini kavrar.
1
1
1
1
1
Toplam
Matematik
(6. Sınıf)
Matematik
(6. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(6. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(6. Sınıf)
DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
Doğal sayılar:
6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.
Açılar:
2. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır.
Eşitlik ve Benzerlik;
2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
Kümeler:
2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede
kullanır.
Açıları Ölçme:
1. Tümler, bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar
Eşitlik ve Denklem:
3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer
Kesirler:
2.Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
3. Kesirlerle çarpma işlemini yapar.
6. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar
Ondalık Kesirler:
2. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler
3. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar
Oran ve Orantı:
1. Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
Uzunlukları Ölçme:
1. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür
Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar:
2. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar
3. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar
Toplam
KÜMELER İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
Kümeler:
2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede
kullanır.
Doğal Sayılar:
2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular.
Ondalık Kesirler:
3. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar
Cebirsel İfadeler:
1. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.
Eşitlik ve Denklem:
3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
Oran ve Orantı:
1. Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
Yüzdeler:
1. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar.
Uzunlukları Ölçme:
1. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.
Doğru, Doğru parçası ve ışın:
3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder.
Açılar:
2. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır.
3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar.
Çokgenler:
1. Çokgenleri inşa eder.
Eşlik ve Benzerlik:
2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
Dönüşüm Geometrisi:
2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.
Örüntü ve Süslemeler:
1. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.
Toplam
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme :
2.4. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.
Hayvanlardaki Üreme, Büyüme ve Gelişme :
4.2.Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.
Çiçekli Bir Bitkide Üreme :
5.2.Çiçeğin kısımlarını model, levha, şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
Bir Doğru Boyunca Sabit Süratle Hareket Eden Cisimler :
1.4. Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklar ve farklı durumlar için uygular.
Cisimlere Etki Eden Kuvvetler :
3.3.İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvveti net kuvvet (bileşke
kuvvet) olarak tanımlar.
Ağırlık:
4.6.Farklı gezegenlerde aynı kütlenin ağırlığının neden farklı olacağını açıklar.
Maddelerin Özellikleriyle Tanecikli Yapısı Arasında İlişki :
2.4.Farklı atomlar içeren saf maddeleri "bileşik" olarak adlandırır.
Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Atom - Molekül Düzeyinde Açıklaması:
3.5.Atom-molekül modelleri ile temsil edilmiş değişimlerde fiziksel ve kimyasal olayları ayırt eder.
Maddenin Hâlleri ile Tanecikli Yapı Arasında İlişki :
4.2.Sıvıların çok fazla sıkıştırılamayışlarından, moleküllerinin birbiri ile temas hâlinde olduğu sonucunu
çıkarır.
Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddeler:
1.2.Maddeleri, elektrik enerjisini iletme bakımından iletken ve yalıtkan maddeler olarak sınıflandırır.
Destek ve Hareket Sistemi :
1.3. Eklemleri oynar, yarı oynar, oynamaz olarak sınıflandırarak örnekler verir.
Dolaşım Sistemi ve Bağışık :
2.5. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde göstererek açıklar.
2.13.Virüs ve bakterilerin genel özelliklerini belirterek neden olduğu hastalıklara günlük hayattan
örnekler verir.
Solunum Sistemi :
3.1.Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek
görevlerini açıklar.
3.5. Solunum sisteminin sağlığını korumak için pratik öneriler sunar.
Toplam
Sosyal bilgiler Öğreniyorum:
4. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
6. Atatürk'ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.
Yeryüzünde Yaşam:
1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur.
2. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu
tanımlar.
4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye'de görülen iklim türlerinin özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur.
6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
İngilizce
(6. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(6. Sınıf)
Sayfa 42 / 67
faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
İpek Yolunda Türkler:
1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik
ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
2. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini
ilişkilendirir.
5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet'in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler
6. Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen
değişimleri fark eder.
Ülkemizin Kaynakları:
1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini
ve önemini değerlendirir.
3. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini
savunur.
4. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır.
5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir.
6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır.
Toplam
Family :
to be + adjectives:Understanding very short, simple texts about family picking up familiar names,
words and basic phrases and rereading as required
Hobbies and Interests: Simple Present Tense:
Asking and answering questions about what he/she likes and dislikes
Food and Drinks : Can (Request & Permission):
Initiating, maintaining and closing simple, face-to-face conversation
Daily Life and Routines: Frequency Adverbs:
Indicating time by such phrases as every day, every morning, etc.
School: Simple Present Tense:
Asking for and providing personal information
Weather Conditions: Simple Present Tense:
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like and", "but" about
weather conditions
Hygiene: must / mustn't:
Understanding simple instructions on equipment encountered in everyday life - such as food labels,
medicine, etc.
Parties: Present Progressive Tense:
Handling very short social exchanges but is rarely able to understand enough to keep conversation
going of his/her own accord
Living Beings:
Describing an Animal:Giving a short, rehearsed, basic presentation on a familiar subject
Games and Sports:
Simple Present Tense:Finding specific information in simple texts
If Clause (Type 0):
Writing a series of simple phrases and sentences about games
Safety:
must / mustn't:Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances on traffic to derive
the probable meaning of unknown words from the context
Writing what road signs and traffic signs mean
When:
Following changes of topic of factual TV news items, and forming an idea of the main content
and / but / because:
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors
Toplam
İNANÇ: Peygamberlerin Nitelikleri:
Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar.
İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman:
Allah'ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir.
İBADET: Namazın Şartları:
Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda
ve nasıl yapıldığını açıklar.
Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz):
Namazın kılınışını açıklar.
HZ. MUHAMMED(S.A.V.): Hz. Muhammed'in Çağrısı: Mekke Dönemi:
Hz. Muhammed'e gelen ilk ayetlerin içeriğini belirtir.
Hicret Olayı:
Medine'ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.
Hz. Muhammed'in Çağrısı:
Medine Dönemi:Mescid-i Nebi'nin toplumsal işlevini örneklerle açıklar.
Toplumsal Barışın Kurulması:
Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklar.
Hz. Muhammed'in Hudeybiye Antlaşması'nda ve Mekke'nin fethinde sergilediği tavrı barış açısından
değerlendirir.
Veda Hutbesi:
Veda Hutbesi'nde yer alan mesajların evrensel değerini yorumlar.
Hz. Muhammed'in Vefatı:
Hz. Muhammed'in vefatının sahabe üzerinde bıraktığı tesiri yorumlar.
Nasr Suresi ve Anlamı:
Nasr suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
KUR'AN VE YORUMU:
Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları:Kur'an-ı Kerim'in temel konularını açıklar.
Kıssalar:
Kıssa kavramını açıklar.
Kur'an'da kıssalara yer verilmesinin nedenlerini belirtir.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
6.Sınıf Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi : 14 Mayıs 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(6. Sınıf)
Kazanımlar
Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Abartma:
Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Abartma
Sözcükte Anlam:
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
Okuduğunu Anlama:
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler:
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini günlük hayattaki bağlantılarını dikkate alarak
cümle içinde kullanır.
Eş, Karşıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
Paragrafta Anlam Bütünlüğü:
Paragrafta Anlam Bütünlüğü
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım:
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler
Karşılaştırma Bildiren Cümleler:
Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar.
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri:
Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.
İyelik Ekleri:
İyelik eklerinin işlevlerini kavrar.
İsim Tamlamaları:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 43 / 67
İsim tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar.
Sıfatlar:
Sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder, sıfatları işlevlerine uygun olarak kullanır.
1
Toplam
Matematik
(6. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(6. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(6. Sınıf)
İngilizce
(6. Sınıf)
Gerçek Sayılar:
2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.
Üstlü Sayılar:
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Kareköklü Sayılar:
5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Dönüşüm Geometrisi:
2. Geometrik cisimlerin simetrilerini belirler.
Örüntü ve Süslemeler:
1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal
olanları belirler
Üçgenler:
3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.
5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.
Üçgenlerde Ölçme:
2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.
3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.
Örüntüler ve İlişkiler:
1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.
Cebirsel İfadeler:
2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.
4. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.
Denklemler:
2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.
4. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.
Geometrik Cisimler:
2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları:
2. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.
3. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.
Toplam
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme:
2.4. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.
Ergenlik:
3.1. Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal değişimleri sıralar.
Hayvanlardaki Üreme, Büyüme ve Gelişme:
4.4 Gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren hayvanlara örnek verir.
Bir Doğru Boyunca Sabit Süratle Hareket Eden Cisimler:
1.5 Bir cismin aldığı yol ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi grafikle gösterir ve grafiği yorumlar.
Cisimlere Etki Eden Kuvvetler:
3.3. İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvveti net kuvvet (bileşke
kuvvet) olarak tanımlar.
Ağırlık:
4.5. Ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve dinamometre ile ölçer
Maddelerin Özellikleriyle Tanecikli Yapısı Arasında İlişki Kurmak:
2.3. Bileşik modelleri üzerinde farklı element atomlarını ayırt eder.
Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Atom - Molekül Düzeyinde Açıklaması:
3.1. Maddenin sadece görünümünün değiştiği olaylara örnekler verir.
Maddenin Hâlleri ile Tanecikli Yapı Arasında İlişki:
4.1. Gazların genleşme-sıkışma özelliklerinden, moleküllerinin bağımsız olduğu çıkarımını yapar.
Elektrik Enerjisini İleten ve İletmeyen Maddelerle:
1.2. Maddeleri, elektrik enerjisini iletme bakımından iletken ve yalıtkan maddeler olarak sınıflandırır.
İletkenlerde Elektrik Enerjisinin İletimi :
2.10. Direncin değerinin artması veya azalmasının ampulün parlaklığını nasıl değiştirdiğini deneyerek
keşfeder
Destek ve Hareket Sistemi:
1.1. Kemiğin kısımlarını ve görevlerini belirtir.
Dolaşım Sistemi ve Bağışık:
2.6. İnsanlarda farklı kan grupları olduğunu belirtir.
Isının Yayılma Yolları:
2.3. Isıyı iyi iletmeyen katıları ısı yalıtkanı şeklinde adlandırır.
Işığın Yansıması:
1.5.Yansıma olayında; düzlem ayna kullanarak gelme ve yansıma açılarının birbirine eşit olduğunu
keşfeder
Toplam
Sosyal bilgiler Öğreniyorum:
6.Atatürk'ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.
Yeryüzünde Yaşam:
2. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu
tanımlar.
4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye'de görülen iklim türlerinin özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur.
5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye'deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun
ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar.
İpek Yolunda Türkler:
1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik
ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet'in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler.
9. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına
katkılarına kanıtlar gösterir.
Ülkemizin Kaynakları:
1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini
ve önemini değerlendirir.
3.Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini
savunur.
6.İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır.
Ülkemiz ve Dünya:
1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının
nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
2. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir.
Demokrasinin Serüveni:
1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.
2.Değişik dönem ve kültürlerde demokratik yönetim anlayışının tarihsel gelişimini tartışır
3. Demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile
düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini savunur.
Toplam
Hobbies and Interests: ike / likes:
Writing a series of simple phrases and sentences about their hobbies
Daily Life and Routines: Frequency Adverbs:
Indicating time by such phrases as every day, every morning, etc.
Weather Conditions: The Weather:
Transferring signs and symbols into sentences or paragraphs
Parties: Present Progressive Tense:
Handling very short social exchanges but is rarely able to understand enough to keep conversation
going of his/her own accord
Living Beings: Describing an Animal:
Giving a short, rehearsed, basic presentation on a familiar subject
Games and Sports:
Simple Present Tense:Finding specific information in simple texts
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(6. Sınıf)
Safety: must / mustn't:
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances on traffic to derive the probable
meaning of unknown words from the context
Different Places: be going to:
Getting an idea of the content of simple informational material and short simple descriptions,
especially if there is visual support
Writing numbers and dates, own name, nationality, address, age, date of birth or arrival in the country
etc. such as on a hotel registration form
Present Progressive Tense (Future Meaning):
Identifying specific information in simpler written material he/she encounters such as letters and
brochures
Holidays: National Holidays in Turkey:
Getting an idea of the content of simple informational material and short simple descriptions,
especially if there is visual support
Religious Festivals in Turkey:
Writing short, simple poems about holidays
English Feasts:
Giving a simple description or presentation of people, living or working conditions, daily routines, etc.
as a short series of simple phrases and sentences linked into a list
Mathematical Problems: Numbers:
Transferring numbers into letters and vice versa
Mathematical Operations:
Using simple descriptive language to make brief statements about mathematical operations
Toplam
İNANÇ:
Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı:Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini
fark eder.
İBADET: Cemaatle Namaz:
Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir.
HZ. MUHAMMED(S.A.V.): Hicret Olayı:
Hz. Ali ve Hz. Ebu Bekir'in Hicret'tekirolünün farkında olur.
Toplumsal Barışın Kurulması:
Hz. Muhammed'in Hudeybiye Antlaşması'nda ve Mekke'nin fethinde sergilediği tavrı barış açısından
değerlendirir.
Nasr Suresi ve Anlamı:
Nasr suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
KUR'AN VE YORUMU: Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları:
Kur'an-ı Kerim'in temel konularını açıklar.
Kıssalar:
Kıssa kavramını açıklar.
Kur'an'da kıssalara yer verilmesinin nedenlerini belirtir.
Kureyş Suresi ve Anlamı:
Kureyş suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
AHLAK: İslamiyetin Sakınmamızı İstediği Bazı Kötü Davranışlar:
İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışları belirterek ayet ve hadislerden örnekler verir.
İslamiyetin Sakınmamızı İstediği Bazı Kötü Davranışların Toplumsal Zararları
İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışların bireysel ve toplumsal zararlarını irdeler.
Kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur.
Sakınılması Gereken Davranışlara Karşı Çözüm Önerileri:
İslamiyetin sakınmamızı istediği davranışların bireyde görülme nedenlerini araştırarak bu sorunlara
yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur.
Felâk Suresi ve Anlamı:
Felâk suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
Toplam
Sayfa 44 / 67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
7.Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı
Bölüm Adı
Türkçe
(6. Sınıf)
Matematik
(6. Sınıf)
Kazanımlar
Okuduğu metni anlama ve çözümleme:
1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
9. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder.
11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
12. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir
26. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder.
Söz varlığını zenginleştirme:
1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini günlük hayattaki bağlantılarını dikkate alarak
cümle içinde kullanır.
Yazma kurallarını uygulama:
7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.
8. Yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
Planlı yazma:
6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir
8.Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur.
Farklı türlerde metinler yazma:
1. Olay yazıları yazar.
Yazım ve noktalama kurallarını uygulama:
1.Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama:
1. Kök ve eki kavrar.
Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama:
4. İyelik eklerinin işlevlerini kavrar.
Toplam
Doğal sayılar:
3. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
Tam Sayılar:
3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
Kesirler:
6. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Ondalık Kesirler:
7. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar.
Yüzdeler:
2. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Oran ve Orantı:
1. Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
Kümeler:
2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede
kullanır.
Doğru. Doğru parçası ve Işın:
3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder.
Açılar:
3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar.
Dönüşüm Geometrisi:
2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.
Uzunlukları Ölçme:
4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Alanı Ölçme:
3. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar
Hacmi Ölçme:
3. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar:
3. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 45 / 67
Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri:
1. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar.
Eşitlik ve Denklem:
3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
1
1
16
1
Toplam
Fen ve Teknoloji
(6. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(6. Sınıf)
İngilizce
(6. Sınıf)
Hücre:
1.2. Hücrenin temel kısımlarını levha, model üzerinde göstererek görevlerini açıklar
Ergenlik:
3.1. Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal değişimleri sıralar.
Çiçekli bir bitkide üreme:
5.5. Bir çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin nerede oluştuğunu belirtir.
Destek ve hareket sistemi:
1.4. Kasları çizgili, düz ve kalp kası olarak sınıflandırarak örnekler verir.
Dolaşım sistemi ve bağışıklık:
2.5. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde göstererek açıklar
Maddenin yapı taşları olan atom:
1.5. Her türden maddenin bölünmesi zor, görülemeyecek kadar küçük yapı taşlarından oluştuğunu
belirtir
Fiziksel ve kimyasal değişimlerin atom-molekül düzeyinde açıklaması:
3.4. Kimyasal değişimlerde madde kimliğinin değiştiğini fark eder
Isının yayılma yolları:
2.3. Isıyı iyi iletmeyen katıları ısı yalıtkanı şeklinde adlandırır.
Bir doğru boyunca sabit süratle hareket eden cisimler:
1.2. Alınan yolu ve geçen zamanı kullanarak cismin süratini hesaplar
Cisimlere etki eden kuvvetler:
3.6. Bir cisme etki eden dengelenmemiş kuvvetlerin, cismin süratinde ve/veya hareket yönünde
değişiklik meydana getirebileceğini deneyle gösterir
Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddeler:
1.2. Maddeleri, elektrik enerjisini iletme bakımından iletken ve yalıtkan maddeler olarak sınıflandırır.
İletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi:
2.10. Direncin değerinin artması veya azalmasının ampulün parlaklığını nasıl değiştirdiğini deneyerek
keşfeder
Işığın yansıması:
1.5. Yansıma olayında; düzlem ayna kullanarak gelme ve yansıma açılarının birbirine eşit olduğunu
keşfeder
Aynalar:
2.5. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri cisme göre büyük-küçük, ters-düz olmaları
bakımından karşılaştırır
Ses dalgalarının madde ile etkileşmesi:
3. 4.Bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından nasıl yararlanıldığına örnekler verir.
Kayaç ve madenler:
1.2. Magmatik, başkalaşım ve tortul kayaçları tanır ve birbirinden ayırt eder
Toplam
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum:
2. Olgu ve görüşü ayırt eder.
5. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder
Yeryüzünde Yaşam:
1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur.
3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında
çıkarımlarda bulunur.
7. Anadolu ve Mezopotamya'da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal
yapıları arasındaki etkileşimi fark eder.
İpek Yolunda Türkler:
3. Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin önemini ve görevlerini kavrar.
5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet'in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler.
8. Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan
unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
Ülkemizin Kaynakları:
1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini
ve önemini değerlendirir.
2. Türkiye'nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlar.
Ülkemiz ve Dünya:
1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının
nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
3. Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi
Atatürk'ün milli dış politika anlayışı açısından değerlendirir.
Demokrasinin Serüveni:
1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.
3. Demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile
düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini savunur.
Elektronik Yüzyıl:
1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine
örnekler verir.
4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.
Toplam
FAMILY: Family Members - Writing:
4. Asking for or passing on personal details in written form
HOBBIES AND INTERESTS: Hobbies - Listening:
1. Understanding phrases and expressions related to leisure activities in clear and slow speech.
FOOD AND DRINKS: Eating out - Speaking:
5. Ordering a meal
DAILY LIFE AND ROUTINES: A Day in My Life - Speaking:
1. Asking and answering questions about daily activities and routines.
SCHOOL: Staff - Speaking:
3. Asking and answering questions about habits and routines.
WEATHER CONDITIONS: Seasons - Reading:
2. Understanding very short, simple texts a single phrase at a time, picking up familiar names, words
and basic phrases and rereading as required.
HYGIENE: Personal - Writing:
3. Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the
his/her limited competence and experience.
LIVING BEINGS: Animals - Speaking:
4. Asking and answering questions about animals, where they live, what they do, what they have.
GAMES AND SPORTS: Games - Speaking:
1. Giving short basic descriptions of games
SAFETY: Traffic Rules - Writing:
2. Writing what road signs and traffic signs mean
DIFFERENT PLACES: Guests in Turkey - Speaking:
1. Describing plans and arrangements
MATHEMATICAL PROBLEMS: Solving Problems - Writing:
2. Transferring numbers into letters and vice versa
DIFFERENT LIFE STYLES:
Life on the North Pole - Reading:3. Understanding specific information in a text
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
7.Sınıf Değerlendirme Sınavı 1 - Uygulama Tarihi : 24 Ekim 2013
Bölüm Adı
Türkçe
(7. Sınıf)
Kazanımlar
Sözcükte Anlam:
1. Sözcükte Anlam:
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma):
1. Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma):
Yazım Kuralları:
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
Okuduğunu Anlama:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
2
2
1
2
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 46 / 67
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin konusunu belirler.
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Yardımcı Düşünce:
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
Fiillerin Anlam Özellikleri:Fiillerin anlam özelliklerini kavrar
Kip ve çekimli fiili kavrar.
Haber ve Dilek Kipleri:
Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder.
2
1
1
1
1
1
1
15
Toplam
Matematik
(7. Sınıf)
ÖZEL (Aydın Yayınları)
Tam Sayılarla İşleler :
1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
2.Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
4. Doğal sayıların faktöriyellerini bulur.
Örüntüler ve İlişkiler:
1. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
Olası Durumları Belirleme:
1. Permütasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
3
3
3
2
2
2
Toplam
Matematik
(7. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(7. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(7. Sınıf)
İngilizce
(7. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(7. Sınıf)
15
MEB Yayınları
Tam Sayılarla İşleler :
1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
2.Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Rasyonel Sayılar:
1. Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir.
2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir.
3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
3
3
3
2
2
2
15
2
Toplam
Sindirim Sistemi :
1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir
1.2. Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder.
1.3. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini
belirtir.
1.4. Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar.
1.5 Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
Boşaltım Sistemi :
2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
2.3. Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır.
Denetleyici ve Düzenleyici Sistem :
3.2. Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
3.4. Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar.
3.5. İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
Toplam
İletişim ve İnsan İlişkileri:
1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla
karşılaştırır. 4
2. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.
3. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.
4. Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı
fark eder.
Toplam
Doğal sayılar:
Horoscopes and Starsigns:Understanding short, simple texts on familiar matters of a concrete type
which consist of high frequency everyday language.
Locating specific information in lists and isolating the information required in horoscopes
Describing people, places and possessions in simple terms
Character Adjectives:
Describing his/her family, living conditions, educational background, present or most recent job.
Describing him/herself;
what he/she does and where he/she lives
Will future tense:Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like
"and", "but" and "because".
Asking and answering questions and exchange ideas and information on familiar topics in predictable
everyday situations
Tourist Attractions:
Want & Would like:Finding specific information in simple recorded texts
Understanding short, simple texts on familiar matters
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and
"because"
Explaining what he/she likes or dislikes about something
Asking and Giving Directions:
Catching the main point in short, clear and simple messages
Describing everyday aspects of his/her environment e.g. people and places
Using simple descriptive language to make brief statements about a place.
Asking for and giving directions referring to a map or plan
Toplam
İNANÇ: Varlıklar Âlemi:
Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar.
Meleklerin Özellikleri ve Görevleri:
Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir.
Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı:Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü
olduğunun farkında olur.
Kur'an'a Göre Cin ve Şeytan:
Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder.
Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda:
Cinlerin varlığı ile ilgili Kur'an'dan örnekler verir.
Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda:
Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur'an'ın öğütlerinden örnekler verir.
Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar:
Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder.
Toplam
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
15
4
4
3
4
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
2
4
1
2
2
2
2
15
7.Sınıf Değerlendirme Sınavı 2 - Uygulama Tarihi : 05 Aralık 2013
Bölüm Adı
Türkçe
(7. Sınıf)
Kazanımlar
Sözcükte Anlam:
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma):
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
Yazım Kuralları:
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
Okuduğunu Anlama:
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin konusunu belirler.
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Yardımcı Düşünce:
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Matematik
(7. Sınıf)
Matematik
(7. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(7. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(7. Sınıf)
İngilizce
(7. Sınıf)
Eş, Karşıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler:
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler:
İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler
Zarflar:
Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder, zarfları işlevlerine uygun olarak kullanır.
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Paragrafın Bölümleri ve Anlam Bütünlüğü:
Paragrafın Bölümleri ve Anlam Bütünlüğü
Haber ve Dilek Kipleri:
Bildirme ve haber kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar.
Toplam
ÖZEL(Aydın Yayınları)
Tam Sayılarla İşleler :
1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
2.Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
4. Doğal sayıların faktöriyellerini bulur.
Örüntüler ve İlişkiler:
1. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
2. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
Denklemler:
4. İki boyutlu kartezyen koordinat sistemini açıklar ve kullanır.
Dönüşüm Geometrisi:
1. Yansımayı açıklar.
Örüntü ve Süslemeler:
3. Yansıma, öteleme ve dönme hareketleri ile süsleme yapar.
Tablo ve Grafikler:
1. Birden fazla ölçüte göre sütun ve çizgi grafiklerini oluşturur ve yorumlar.
Rasyonel Sayılar:
Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir.
2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir.
3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
Toplam
MEB Yayınları
Tam Sayılarla İşleler :
1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
2.Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Rasyonel Sayılar:
2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir.
3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
Rasyonnel Sayılarla İşlemler:
1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
4. Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Örüntüler ve İlişkiler:
1. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
2. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
Cebirsel İfadeler:
1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
2. İki cebirsel ifadeyi çarpar.
Toplam
Sindirim Sistemi:
1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir
1.3. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini
belirtir.
1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
Boşaltım Sistemi:
2.2. Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.
2.4. Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir.
Denetleyici ve Düzenleyici Sistem:
3.2. Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
3.5. İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
Duyu Organları:
4.1. Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.
4.2. Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar.
4.4 Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi deneyle gösterir
Vücudumuzdaki Sistemler:
5.2. Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini araştırır ve sunar
Sarmal Yaylar:
1.2. Bir yayı sıkıştıran veya geren cisme, yayın eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uyguladığını
belirtir.
1.5. Yayların özelliklerini kullanarak bir dinamometre tasarlar ve yapar.
Kuvvet, iş ve enerji:
2.2. Fiziksel anlamda işi tanımlar ve birimini belirtir.
Toplam
İletişim ve İnsan İlişkileri:
1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla
karşılaştırır.
2. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.
3. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.
4. Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı
fark eder.
5. Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde
yorumlar.
6. Atatürk'ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir.
Ülkemizde Nüfus:
1. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye'de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını
tartışır.
2. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar.
3.Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını
ilişkilendirir.
Toplam
Interesting Beliefs: Horoscopes and Starsigns:
Finding specific, predictable information in simple everyday material such as horoscopes
Character Adjectives:
Giving a short, rehearsed, basic presentation on a familiar subject
Tourist Attractions: Want & Would like:
Finding specific information in simple recorded texts
Asking and Giving Directions:
Getting all the information needed from a tourist office, as long as it is of a straightforward, non
specialized nature
Our Natural Heritage: Imperatives:
Finding specific information in simple recorded texts
Using simple descriptive language to make brief statements
Should / Shouldn't:
Locating specific information in lists and isolating the information required
Discussing practical issues in a simple way when addressed clearly, slowly and directly
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Sayfa 47 / 67
1
1
1
1
2
1
1
15
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
2
1
2
2
2
1
2
2
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(7. Sınıf)
Sayfa 48 / 67
Computers: Parts of The Computer:
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances on everyday topics of a concrete
type to derive the probable meaning of unknown words from the context
Asking for or passing on personal details in written form
Using and writing keywords and using search engines
If Clause (Types 0 and 1):
Finding specific information in simple recorded texts
Finding specific, predictable information in simple everyday material
Locating specific information in lists and isolating the information required
Comparatives:
Discussing practical issues in a simple way when addressed clearly, slowly and directly
Toplam
İNANÇ: Varlıklar Âlemi:
Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar.
Meleklerin Özellikleri ve Görevleri:
Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir.
Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı:
Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur.
Kur'an'a Göre Cin ve Şeytan:
Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder.
Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda:
Cinlerin varlığı ile ilgili Kur'an'dan örnekler verir.
Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda:Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur'an'ın
öğütlerinden örnekler verir.
Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar:
Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder.
Kıyamet ve Yeniden Dirilme:
Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar.
Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret:
Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar.
Ahiretin varlığını Kur'an'dan örneklerle açıklar.
Allah'ın adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişkiyi fark eder.
Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasına nasıl katkı sağladığının farkında olur.
İnsanın dünya hayatında yaptıklarının karşılığı olduğunu günlük hayattan örneklerle açıklayarak iyi
davranışlarda bulunmaya, kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur.
Nâs Suresi ve Anlamı:
Nâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
15
7.Sınıf Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi : 07 Ocak 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(7. Sınıf)
Matematik
(7. Sınıf)
Matematik
(7. Sınıf)
Kazanımlar
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma):
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma)
Yazım Kuralları:
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
Okuduğunu Anlama:
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin konusunu belirler.
Yardımcı Düşünce:
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
Eş, Karşıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler:
İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler
Zarflar:
Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder, zarfları işlevlerine uygun olarak kullanır.
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Paragrafın Bölümleri ve Anlam Bütünlüğü:
Paragrafın Bölümleri ve Anlam Bütünlüğü
Olumlu, Olumsuz, Soru, Ünlem Cümlesi:
Olumlu, Olumsuz, Soru, Ünlem Cümlesi
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Şart Cümleleri:
Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
Karşılaştırma Bildiren Cümleler:
Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar.
Öznel ve Nesnel Yargı:
Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
Basit, Türemiş ve Birleşik Fiiller:
Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar.
Toplam
ÖZEL(Aydın Yayınları)
Tam Sayılarla İşleler :
1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Örüntüler ve İlişkiler:
2. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
Denklemler:
1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
4. İki boyutlu kartezyen koordinat sistemini açıklar ve kullanır.
Dönüşüm Geometrisi:
1. Yansımayı açıklar.
Tablo ve Grafikler:
1. Birden fazla ölçüte göre sütun ve çizgi grafiklerini oluşturur ve yorumlar.
Rasyonel Sayılar:
Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir.
2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir.
3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
Rasyonel Sayılarla İşlemler:
1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
4. Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Olay Çeşitleri:
3. Ayrık ve ayrık olmayan olayların olma olasılıklarını hesaplar.
Toplam
MEB Yayınları
Tam Sayılarla İşleler :
1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Rasyonel Sayılar:
3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
Rasyonel Sayılarla İşlemler:
1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Örüntüler ve İlişkiler:
1. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
Cebirsel İfadeler:
1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
2. İki cebirsel ifadeyi çarpar.
Denklemler:
1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
2. Denklemi problem çözmede kullanır.
3. Doğrusal denklemleri açıklar.
5. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Doğrular ve Açılar:
1. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan bu doğruya dikme inşa eder.
2.Bİr doğru parçasının orta dikmesini inşa eder.
3. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel doğru inşa eder.
5. Yöndeş, iç, iç ters, dış ve dış ters açıları belirleyerek isimlendirir.
6. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını belirler.
Fen ve Teknoloji
(7. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(7. Sınıf)
İngilizce
(7. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(7. Sınıf)
Toplam
Sindirim Sistemi:
1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
Boşaltım Sistemi:
2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
Denetleyici ve Düzenleyici Sistem:
3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
3.4. Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar.
Duyu Organları:
4.1. Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.
4.3. Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar.
Sarmal Yayların Özellikleri:
1.2. Bir yayı sıkıştıran veya geren cisme, yayın eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uyguladığını
belirtir.
Kuvvet, İş ve Enerji:
2.5 Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olduğunu fark eder.
2.6. Kinetik enerjinin sürat ve kütle ile olan ilişkisini keşfeder.
2.8. Çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığına ve yüksekliğine bağlı olduğunu keşfeder.
Basit Makineler:
3.2. Bir kuvvetin yönünü ve/veya büyüklüğünü değiştirmek için kullanılan araçları basit makineler
olarak isimlendirir.
3.3. Basit makine kullanarak uygulanan "giriş" kuvvetinden daha büyük bir "çıkış" kuvveti elde
edilebileceğini fark eder.
3.4. Bir işi yaparken basit makine kullanmanın enerji tasarrufu sağlamayacağını ,sadece iş yapma
kolaylığı sağlayacağını belirtir.
Sürtünme Kuvvetinin Enerji Kaybına Yol Açması:
4.2. Sürtünme kuvvetinin, kinetik enerjide bir azalmaya sebep olacağını fark eder.
Elektriklenme ve çeşitleri:
1.2. Aynı yolla elektriklendikten sonra aynı cins iki maddenin birbirlerini dokunmadan ittiğini, farklı
cins iki maddenin ise birbirlerini dokunmadan çektiğini deneyerek keşfeder .
Toplam
İletişim ve İnsan İlişkileri:
1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla
karşılaştırır.
2. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.
3. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.
5. Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde
yorumlar.
Ülkemizde Nufus:
1. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye'de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını
tartışır.
3. Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını
ilişkilendirir.
4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar.
Türk Tarihinde Yolculuk:
1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu'nun
Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.
2. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.
3. Osmanlı Devleti'nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı'da ticaretin ve denizlerin önemi açısından
değerlendirir.
Toplam
Interesting Beliefs: Horoscopes and Starsigns:
Recalling and rehearsing an appropriate set of phrases from his/her repertoire
Tourist Attractions: Want & Would like:
Explaining what he/she likes or dislikes about something
Asking and Giving Directions:
Giving and following simple directions and instructions e.g. explain how to get somewhere
Our Natural Heritage: Imperatives:
Identifying the main point of TV news items
Should / Shouldn't:
Writing short, simple notes and messages relating to matters in areas of immediate need
Computers: Parts of The Computer:
Writing a short simple e-mail
If Clause (Types 0 and 1):
Finding specific information in simple recorded texts
Fashion:
Simple Present Tense:Understanding short, simple texts on familiar matters
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like"and", "but" and
"because"
Superlatives:
Discussing practical issues in a simple way when addressed clearly, slowly and directly
as.as:
Asking for clarification about key words or phrases not understood using stock phrases
TV Programmes:
Catching the main point in short, clear and simple messages:Identifying the main point of a TV series
Writing short, simple imaginary biographies and simple poems about people
Expressing Opinion:
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances on everyday topics of a concrete
type to derive the probable meaning of unknown words from the context
Prefer:
Using simple techniques to start; maintain, or end a short conversation
Toplam
İNANÇ: Varlıklar Âlemi:
Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar.
Meleklerin Özellikleri ve Görevleri:
Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir.
Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda:
Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur'an'ın öğütlerinden örnekler verir.
Kıyamet ve Yeniden Dirilme:
Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar.
Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret:
Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar.
İBADET:
Ramazan Ayı ve Önemi:Ramazan ayının önemini ve bu ayı önemli yapan hususları açıklar.
Orucu tanımlayarak niçin oruç tutulduğunu açıklar.
Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar:
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları açıklar.
Muharrem Orucu:
Muharrem orucunu açıklar.
Oruç tutan kimsenin dikkat etmesi gereken hususları örnekleri ile açıklar.
Orucu Bozan Durumlar:
Orucu bozan durumların neler olduğunu belirtir.
Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları:
Orucun birey ve toplum üzerindeki yararlarını çevresinden örnekler vererek açıklar.
Oruç ibadetinin kişi iradesi ve davranışları üzerindeki etkisini açıklar.
Ramazan Bayramı Sevinci:
Ramazan ayına ve bayramına yönelik duygu ve düşüncelerini paylaşır.
Mâ'ûn Suresi ve Anlamı:
Mâ'ûn suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Sayfa 49 / 67
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 50 / 67
Toplam
15
7.Sınıf Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi : 05 Mart 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(7. Sınıf)
Matematik
(7. Sınıf)
Matematik
(7. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(7. Sınıf)
Kazanımlar
Eş, Karşıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım:Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler:
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini günlük hayattaki bağlantılarını dikkate alarak
cümle içinde kullanır.
Okuduğunu Anlama:
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Zarflar:
Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder, zarfları işlevlerine uygun olarak kullanır.
Yazım Kuralları:
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
Düşünceyi Geliştirme Yolları:
Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar.
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Paragrafın Bölümleri ve Anlam Bütünlüğü:
Paragrafın Bölümleri ve Anlam Bütünlüğü
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Şart Cümleleri:
Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
Karşılaştırma Bildiren Cümleler:
Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar.
Öznel ve Nesnel Yargı:
Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
Fiilllerde Anlam Kayması:
Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasının nasıl gerçekleştiğini kavrar.
Toplam
ÖZEL(Aydın Yayınları)
Tam Sayılarla İşleler :
1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Dönüşüm Geometrisi:
1. Yansımayı açıklar.
Rasyonel Sayılar:
3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
Rasyonel Sayılarla İşlemler:
1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
4. Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Olay Çeşitleri:
3. Ayrık ve ayrık olmayan olayların olma olasılıklarını hesaplar.
Denklemler:
1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
2. Denklemi problem çözmede kullanır.
5. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
Oran ve Orantı:
1. Doğru orantılı ve ters orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.
2. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Bilinçli Tüketim Aritmetiği:
1. Alışveriş ve ticarette kullanılan yüzde hesaplamalarını yapar.
2. Basit faiz hesaplamalarını yapar.
Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri:
2. Verilerin merkezî eğilim ölçülerini ve çeyrekler açıklığını yorumlar.
Cebirsel İfadeler
:1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
Toplam
MEB Yayınları
Tam Sayılarla İşleler :
1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Rasyonel Sayılar:
3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
Rasyonel Sayılarla İşlemler:
4. Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Cebirsel İfadeler:
1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
Denklemler:
1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
Doğrular ve Açılar:
6. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını belirler.
Oran ve Orantı:
1. Doğru orantılı ve ters orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.
2. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Bilinçli Tüketim Aritmetiği:
1. Alışveriş ve ticarette kullanılan yüzde hesaplamalarını yapar.
2. Basit faiz hesaplamalarını yapar.
Dönüşüm Geometrisi:
1. Yansımayı açıklar.
3. Düzlemde bir nokta etrafında ve belirtilen bir açıya göre şekilleri döndürerek çizimini yapar.
Çokgenler:
1. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler.
Açıları Ölçme:
1. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar.
Çember ve Daire:
2. Çemberin düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.
Toplam
Sindirim Sistemi:
1.3. Besinlerin kana geçebilmesi için mekanik ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir.
1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
Boşaltım Sistemi ile İlgili Olarak Öğrenciler :
2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
Denetleyici ve Düzenleyici Sistem:
3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
3.5. İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
Element ve Elementlerin Sembolleri:
1.5.İlk 20 elementin ve yaygın elementlerin sembolleri verildiğinde isimlerini, isimleri verildiğinde
sembollerini belirtir.
Atomun Yapısı:
2.4. Elektronu, protonu ve nötronu kütle ve yük açısından karşılaştırır; atomun kütlesinin, yaklaşık
olarak proton ve nötron kütleleri toplamı olduğu sonucuna ulaşır.
Sarmal Yayların Özellikleri ile İlgili Olarak Öğrenciler :
1.5 Yayların özelliklerini kullanarak bir dinamometre tasarlar ve yapar.
Kuvvet, İş ve Enerji ile İlgili Olarak Öğrenciler :
2.8. Çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığına ve yüksekliğine bağlı olduğunu keşfeder.
Basit makineler:
3.3. Basit makine kullanarak uygulanan "giriş" kuvvetinden daha büyük bir "çıkış" kuvveti elde
edilebileceğini fark eder.
Elektriklenme ve Çeşitleri:
1.9. Elektroskopun ne işe yaradığını, tasarladığı bir araç üzerinde gösterir
1.11. Cisimlerin birbirine dokundurulmadan etki ile elektriklenerek zıt yükle yüklenebileceğini
deneyerek keşfeder.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 51 / 67
Elektrik Devrelerindeki Akım, Gerilim ve Direnç İlişkisi:
2.8. Voltmetrenin devreye nasıl bağlanacağını devreyi kurarak gösterir
Ampullerin (Dirençlerin) Bağlanma Şekilleri:
3.1.Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumları devre kurarak gösterir.
1
1
1
Sosyal Bilgiler
(7. Sınıf)
İngilizce
(7. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(7. Sınıf)
3.6.Paralel bağlı devre elemanlarının üzerinden geçen akımların toplamının, ana koldan geçen akıma
eşit olduğunu farkeder
Toplam
İletişim ve İnsan İlişkileri:
1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla
karşılaştırır.
2. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.
Ülkemizde nüfus:
1. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye'de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını
tartışır.
2. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar.
3. Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını
ilişkilendirir.
4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
Türk Tarihinde Yolculuk:
1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu'nun
Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.
2. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.
3. Osmanlı Devleti'nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı'da ticaretin ve denizlerin önemi açısından
değerlendirir.
4. Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir.
8. Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve
ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
Zaman İçinde Bilim:
1.İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.
2.İlkyazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki önemini fark
eder.
3.Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını değerlendirir.
Toplam
Interesting Beliefs: Horoscopes and Starsigns:
Describing people, places and possessions in simple terms
Tourist Attractions: Asking and Giving Directions:
Describing everyday aspects of his/her environment e.g. people and places
Our Natural Heritage: Should / Shouldn't:
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances on everyday topics of a concrete
type to derive the probable meaning of unknown words from the context
Computers: Parts of The Computer:
Asking for or passing on personal details in written form
Fashion: Simple Present Tense:
Locating specific information in lists and isolating the information required
TV Programmes:
Catching the main point in short, clear and simple messages:Understanding short, simple texts on
familiar matters
Expressing Opinion:
Locating specific information in lists and isolating the information required
Old Days: Simple Past Tense (to be):
Finding specific information in simple recorded texts
When/Where were you born?:
Asking for and providing personal information
Inventors and Explorers:
Simple Past Tense:Catching the main point in short, clear and simple messages
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and
"because"
Wh- Questions:
Asking very simply for repetition when he/she does not understand
Tales and Legends:
Telling a Story:Finding specific information in simple recorded texts
Locating specific information in lists and isolating the information required
and / but / because:
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and
"because"
Toplam
İNANÇ:
Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı:Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü
olduğunun farkında olur.
Kur'an'a Göre Cin ve Şeytan:
Cinlerin varlığı ile ilgili Kur'an'dan örnekler verir.
Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı:
Ahiret:Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasına nasıl katkı sağladığının farkında olur.
İBADET:
Ramazan Ayı ve Önemi:Orucu tanımlayarak niçin oruç tutulduğunu açıklar.
Muharrem Orucu:
Muharrem orucunu açıklar.
Orucu Bozan Durumlar:
Orucu bozan durumların neler olduğunu belirtir.
Ramazan Bayramı Sevinci:
Ramazan ayına ve bayramına yönelik duygu ve düşüncelerini paylaşır.
Mâ'ûn Suresi ve Anlamı:
Mâ'ûn suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
HZ. MUHAMMED(S.A.V): Hz. Muhammed'in İnsani Yönü:
Hz. Muhammed'in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden örnekler vererek açıklar
Hz. Muhammed'i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğini açıklar.
Hz. Muhammed'in Peygamberlik Yönü:
Hz. Muhammed'in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlerden örnekler verir.
Hz. Muhammed'in görevlerinden birisinin Kur'an'ı açıklamak olduğunu söyler.
Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır:
Hz. Muhammed'in insanları baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark
eder.
Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir:
Hz. Muhammed'in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder.
Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır:
Hz. Muhammed'in tutumlarından hareketle kendi davranışlarını değerlendirir.
Toplam
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
7.Sınıf Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi : 15 Nisan 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(7. Sınıf)
Kazanımlar
Eş, Karşıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım:Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam):
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam)
Okuduğunu Anlama:
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Zarflar:
Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder, zarfları işlevlerine uygun olarak kullanır.
Fiilllerde Anlam Kayması:
Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasının nasıl gerçekleştiğini kavrar.
Ek Fiil:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 52 / 67
İsim türünden kelimelerin kip ve kişi açısından biçimlenerek çekimlenebildiğini kavrar.
İsimlerin kip eki almasında ek fiilin rolünü kavrar.
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Paragrafın Bölümleri ve Anlam Bütünlüğü:
Paragrafın Bölümleri ve Anlam Bütünlüğü
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Şart Cümleleri:
Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
Karşılaştırma Bildiren Cümleler:
Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar.
Öznel ve Nesnel Yargı:
Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
1
2
1
1
1
1
Toplam
Matematik
(7. Sınıf)
ÖZEL (Aydın Yayınları)
Tam Sayılarla İşleler :
1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Dönüşüm Geometrisi:
1. Yansımayı açıklar.
Rasyonel Sayılar:
2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir
Rasyonel Sayılarla İşlemler:
1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Olay Çeşitleri:
3. Ayrık ve ayrık olmayan olayların olma olasılıklarını hesaplar.
Denklemler:
5. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
Oran ve Orantı:
1. Doğru orantılı ve ters orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.
Bilinçli Tüketim Aritmetiği:
1. Alışveriş ve ticarette kullanılan yüzde hesaplamalarını yapar.
Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri:
2. Verilerin merkezî eğilim ölçülerini ve çeyrekler açıklığını yorumlar.
Cebirsel İfadeler:
1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
Doğrular ve Açılar:
2. Bir doğru parçasının orta dikmesini inşa eder.
5. Yöndeş, iç, iç ters, dış ve dış ters açıları belirleyerek isimlendirir.
Çokgenler:
2. Dörtgenlerin kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.
Eşlik ve Benzerlik:
1. Çokgenleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirler ve bir çokgene eş çokgenler oluşturur.
Tablo ve Grafikler:
1. Birden fazla ölçüte göre sütun ve çizgi grafiklerini oluşturur ve yorumlar.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Toplam
Matematik
(7. Sınıf)
MEB Yayınları
Rasyonel Sayılar:
2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir
Doğrular ve Açılar:
2. Bir doğru parçasının orta dikmesini inşa eder.
Denklemler:
2.Denklemi problem çözmede kullanır.
Oran ve Orantı:
1. Doğru orantılı ve ters orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.
Çokgenler:
1. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler.
Açıları Ölçme:
1. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar.
5.Merkez açının ve çevre açının ölçüsünü hesaplar.
Denklemler:
5. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer
Örüntü ve Süslemeler:
3. Yansıma, öteleme ve dönme hareketleri ile süsleme yapar.
Çember ve Daire:
5. Aynı yayı gören merkez açının ölçüsü ile çevre açının ölçüsü arasındaki ilişkiyi belirler.
Çember ve Çember Parçasının Uzunluğu:
2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğu ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Dairenin ve Daire Diliminin Alanı:
2. Dairenin ve daire diliminin alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Eşlik ve Benzerlik:
1. Çokgenleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirler ve bir çokgene eş çokgenler oluşturur.
2. Çokgenleri karşılaştırarak benzer olup olmadıklarını belirler ve bir çokgene benzer çokgenler
oluşturur.
Tablo ve Grafikler:
1. Birden fazla ölçüte göre sütun ve çizgi grafiklerini oluşturur ve yorumlar.
Sosyal Bilgiler
(7. Sınıf)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sindirim Sistemi:
1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
Boşaltım Sistemi:
2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
Denetleyici ve Düzenleyici Sistem:
3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
Kuvvet, İş ve Enerji:
2.7. Cisimlerin konumları nedeniyle çekim potansiyel enerjisine sahip olduğunu belirtir.
Elektriklenme ve Çeşitleri:
1.5. Aynı elektrik yüklerinin birbirini ittiğini, farklı elektrik yüklerinin ise birbirini çektiğini ifade eder.
1.9. Elektroskopun ne işe yaradığını, tasarladığı bir araç üzerinde gösterir.
Elektrik Devrelerindeki Akım, Gerilim ve Direnç:
2.6. Basit elektrik devrelerindeki elektrik akımını ölçmek için ampermetre kullanır.
Ampullerin (Dirençlerin) Bağlanma Şekilleri:
3.6. Paralel bağlı devre elemanlarının üzerinden geçen akımların toplamının, ana koldan geçen akıma
eşit olduğunu fark eder.
Element ve Elementlerin Sembolleri :
1.5. İlk 20 elementin ve yaygın elementlerin sembolleri verildiğinde isimlerini, isimleri verildiğinde
sembollerini belirtir.
Atomun Yapısı :
2.4. Elektronu, protonu ve nötronu kütle ve yük açısından karşılaştırır; atomun kütlesinin, yaklaşık
olarak proton ve nötron kütleleri toplamı olduğu sonucuna ulaşır.
Elektron Dizilimi ile Kimyasal Özellikleri:
3.2. Elektron almaya veya vermeye yatkın atomları belirler.
3.4.Atomların elektron verdiğinde pozitif (+), elektron aldığında ise negatif (-) yük ile yüklendiği
çıkarımını yapar.
Kimyasal Bağ:
4.4. Elektron ortaklaşma yoluyla oluşan H2, O2, N2 moleküllerinin modelini çizer.
5.Bileşikler ve Formülleri 5.1. Farklı atomların bir araya gelerek yeni maddeler oluşturabileceğini fark
eder.
5.5. Günlük hayatta sıkça karşılaştığı NaCl, CaO gibi basit iyonik ve H2O, CO2, SO2, NH3, C6H12O6 gibi
kovalent bileşiklerin formüllerini yazar.
Toplam
İletişim ve İnsan İlişkileri:
3. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.
Ülkemizde Nüfus:
1. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye'de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını
tartışır.
4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
Türk Tarihinde Yolculuk:
1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu'nun
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
15
1
Toplam
Fen ve Teknoloji
(7. Sınıf)
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
İngilizce
(7. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(7. Sınıf)
Sayfa 53 / 67
Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.
3. Osmanlı Devleti'nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı'da ticaretin ve denizlerin önemi açısından
değerlendirir.
6. Osmanlı- Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder.
Zaman İçinde Bilim:
1. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.
2.İlkyazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki önemini fark
eder.
3. Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını değerlendirir.
4. 15-19.yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına
etkisini fark eder.
5. Tarihsel süreçte düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel gelişmelerle ilişkilendirir.
Ekonomi ve Sosyal Hayat:
1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.
2. Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve
günümüzden örnekler verir.
3. Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik
hayata etkilerini değerlendirir.
4. Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir.
Toplam
Interesting Beliefs: Horoscopes and Starsigns:
Locating specific information in lists and isolating the information required in horoscopes
Tourist Attractions: Asking and Giving Directions:
Finding specific, predictable information in simple everyday material such as travel guides, brochures,
etc.
Our Natural Heritage: Should / Shouldn't:
Writing short, simple notes and messages relating to matters in areas of immediate need
Computers: Parts of The Computer:
Using and writing keywords and using search engines
Fashion: Simple Present Tense:
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like"and", "but" and
"because"
TV Programmes: Catching the main point in short, clear and simple messages:
Writing short, simple imaginary biographies and simple poems about people
Old Days: Simple Past Tense (to be):
Understanding short, simple texts on familiar matters
Inventors and Explorers: Simple Past Tense:
Asking and answering questions about inventions, pastimes and past activities
Tales and Legends:
Telling a Story:Understanding and producing simple narratives
Amazing History:
Narrating a Past Event:Understanding short, simple texts on familiar matters
Passive Voice:
Giving a short, rehearsed presentation on a topic, briefly giving reasons and explanations
Skills: Can and Could:
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and
"because"
Talking about past and present abilities and inabilities
Relative Clause "who":
Finding specific, predictable information in simple everyday material
good at / bad at:
Asking for and providing personal information
Toplam
İNANÇ:
Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur'an'ın Öğütleri:Şeytanın kötülüğünden korunma
hususunda Kur'an'ın öğütlerinden örnekler verir.
Kıyamet ve Yeniden Dirilme:Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar.
İBADET: Ramazan Ayı ve Önemi:
Orucu tanımlayarak niçin oruç tutulduğunu açıklar.
Orucu Bozan Durumlar:
Orucu bozan durumların neler olduğunu belirtir.
HZ. MUHAMMED(S.A.V): Hz. Muhammed'in İnsani Yönü:
Hz. Muhammed'in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden örnekler vererek açıklar
Hz. Muhammed'in Peygamberlik Yönü:
Hz. Muhammed'in görevlerinden birisinin Kur'an'ı açıklamak olduğunu söyler
Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir:
Hz. Muhammed'in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder.
KUR'AN VE YORUMU: Din ve Din Anlayışı:
Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.
Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri:
Din anlayışındaki yorum farklılıklarını fark eder.
İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri:
İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır.
İslam düşüncesindeki tasavvufi yorum biçimlerini tanır.
Alevi-Bektaşi Geleneğindeki Temel Kavramlar:
Alevi-Bektaşi geleneğindeki temel kavramları açıklar.
Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?:
Din anlayışındaki farklılıkların niçin birer zenginlik olduğunu açıklar.
Din anlayışındaki yorumların vukufla olabileceğinin farkında olur.
Dinde Zorlama Yoktur:
Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
7.Sınıf Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi : 14 Mayıs 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(7. Sınıf)
Matematik
Kazanımlar
Eş, Karşıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım:
Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam):
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam)
Okuduğunu Anlama:
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin konusunu belirler.
Ek Fiil:
İsimlerin ek fiil aracılığıyla hangi kiplerde çekimlenebildiğini kavrar.
Haber ve Dilek Kipleri:
Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder.
Bildirme ve haber kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar.
İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler:
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini günlük hayattaki bağlantılarını dikkate alarak
cümle içinde kullanır.
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Öznel ve Nesnel Yargı:
Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Şart Cümleleri:
Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
Karşılaştırma Bildiren Cümleler:
Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar.
Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Abartma:
Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Abartma
Toplam
Tam Sayılarla İşlemler:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
(7. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(7. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(7. Sınıf)
İngilizce
(7. Sınıf)
3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
4. Doğal sayıların faktöriyellerini bulur.
Rasyonel Sayılar :
3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
Rasyonel Sayılarla İşlemler:
2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Denklemler :
2. Denklemi problem çözmede kullanır.
Açıları Ölçme :
4. Bir çember veya dairede merkez açının belirlediği minör (küçük) ve majör (büyük) yayların ölçüsünü
hesaplar.
Oran ve Orantı :
2. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Dörtgensel Bölgelerin Alanları:
2. Paralelkenarsal bölgenin alan bağıntısını oluşturur.
6. Dörtgensel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Çember ve Çember Parçasının Uzunluğu:
1. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu tahmin eder ve hesaplar.
Tablo ve Grafikler :
2. Daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri :
1. Ortanca , tepe değeri ve çeyrekler açıklığını hesaplar.
Olay Çeşitleri:
3. Ayrık ve ayrık olmayan olayların olma olasılıklarını hesaplar.
Olası Durumları Belirleme:
1. Permütasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
Olasılık Çeşitleri :
1. Geometri bilgilerini kullanarak bir olayın olma olasılığını hesaplar.
Toplam
Boşaltım Sistemi ile İlgili Olarak Öğrenciler :
2.4. Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir.
Denetleyici ve Düzenleyici Sistem:
3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
Sarmal Yayların Özellikleri:
1.3. Bir yayı geren veya sıkıştıran kuvvetin artması durumunda yayın uyguladığı kuvvetin de arttığını
fark eder.
Kuvvet, İş ve Enerji:
2.2. Fiziksel anlamda işi tanımlar ve birimini belirtir.
Elektriklenme ve Çeşitleri:
1.9. Elektroskopun ne işe yaradığını, tasarladığı bir araç üzerinde gösterir
Elektrik Devrelerindeki Akım, Gerilim ve Direnç İlişkisi:
2.12. Volt/Amper değerini, direnç birimi Ohm'un eş değeri olarak ifade eder.
Ampullerin (Dirençlerin) Bağlanma Şekilleri:
3.7. Ampullerin seri-paralel bağlandığı durumlardaki parlaklığın farklılığının sebebini direnç ile
ilişkilendirir.
Atomun Yapısı :
2.3. Atomun çekirdeğini, çekirdeğin temel parçacıklarını ve elektronları temsilî resimler üzerinde
gösterir.
Elektron Dizilimi ile Kimyasal Özellikleri İlişkilendirmek :
3.3. Bir atomun, yörünge-elektron diziliminden çıkarak kaç elektron vereceğini veya alacağını tahmin
eder.
Bileşikler ve Formülleri :
5.3. Her bileşikte en az iki element bulunduğunu fark eder.
Işığın Soğurulması :
1.4. Koyu renkli cisimlerin ışığı, açık renkli cisimlere göre daha çok soğurduğunu keşfeder.
Cisimlerin Renkli Görünmesi:
2.4. Cisimlerin beyaz ışıkta ve renkli ışıklarda neden farklı renklerde göründüklerini açıklar .
Işığın Saydam Bir Ortamdan Başka Bir Saydam Ortama Geçmesi :
3.4. Işık demetlerinin az yoğun saydam bir ortamdan çok yoğun saydam bir ortama geçerken normale
yaklaştığı, çok yoğun saydam bir ortamdan az yoğun saydam bir ortama geçerken ise normalden
uzaklaştığı sonucunu çıkarır
Mercekler:
4.3. Merceklerin kullanım alanlarına örnekler verir
Organizmaların yaşadıkları alanlar ve bu alanlara insan etkisi:
1.3. Farklı ekosistemlerde bulunabilecek canlılar hakkında tahminler yapar.
Toplam
İletişim ve İnsan İlişkileri:
3. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.
Ülkemizde Nüfus:
1. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye'de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını
tartışır.
2. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar.
Türk Tarihinde Yolculuk:
1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu'nun
Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.
2. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.
8.Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve
ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
Ekonomi ve Sosyal Hayat:
1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.
2. Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve
günümüzden örnekler verir.
4. Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir.
Zaman İçinde Bilim:
2. İlkyazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki önemini fark
eder.
3. Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını değerlendirir.
5.Tarihsel süreçte düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel gelişmelerle ilişkilendirir
Yaşayan Demokrasi:
1. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği
fark eder.
2. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nitelikleri ile ilgili
uygulamalara toplum hayatından örnekler verir.
3.Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde
analiz eder
Toplam
Interesting Beliefs: Horoscopes and Starsigns:
Identifying the topic of discussion between native speakers which is conducted slowly and clearly in a
recorded text
Tourist Attractions:
Asking and Giving Directions:Giving and following simple directions and instructions e.g. explain how to
get somewhere
Our Natural Heritage:
Should / Shouldn't:Discussing practical issues in a simple way when addressed clearly, slowly and
directly
Computers:
Parts of The Computer:Asking for or passing on personal details in written form
Fashion:
Simple Present Tense:Locating specific information in lists and isolating the information required
TV Programmes:
Catching the main point in short, clear and simple messages:Initiating, maintaining and closing simple,
face-to-face conversation
Old Days: Simple Past Tense (to be):
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and
"because"
Inventors and Explorers: Simple Past Tense:
Writing very short, basic descriptions of past events
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Sayfa 54 / 67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(7. Sınıf)
Tales and Legends: Telling a Story:
Locating specific information in lists and isolating the information required
Amazing History: Narrating a Past Event:
Asking and answering questions about pastimes and past activities
Skills: Can and Could:
Finding specific information in simple recorded texts
Changing Life Styles: Used to:
Recognizing differences between past and present life styles in an excerpt from a film (e.g.
documentary, movie, TV program, etc.)
Wh- Questions:
Asking and answering questions about pastimes and past habits and routines
Technology: May :
Understanding short, simple texts on familiar matters
Ecology: Comparative "less":
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances on everyday topics of a concrete
type to derive the probable meaning of unknown words from the context
Toplam
İNANÇ:
Meleklerin Özellikleri ve Görevleri:Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir..
Kur'an'a Göre Cin ve Şeytan:
Cinlerin varlığı ile ilgili Kur'an'dan örnekler verir.
İBADET: Muharrem Orucu:
Oruç tutan kimsenin dikkat etmesi gereken hususları örnekleri ile açıklar.
Orucu Bozan Durumlar:
Orucu bozan durumların neler olduğunu belirtir.
HZ. MUHAMMED(S.A.V): Hz. Muhammed'in İnsani Yönü:
Hz. Muhammed'i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğini açıklar.
Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır:
Hz. Muhammed'in insanları baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark
eder.
KUR'AN VE YORUMU:
Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri:Din anlayışındaki yorum farklılıklarını fark eder.
İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri:
İslam düşüncesindeki tasavvufi yorum biçimlerini tanır.
Alevi-Bektaşi Geleneğindeki Temel Kavramlar:
Alevi-Bektaşi geleneğindeki temel kavramları açıklar.
AHLAK:
Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?:Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü açıklar.
İslam'da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar:
İslam'da övülen ahlaki tutum ve davranışlara Kur'an'dan ve Hz. Muhammed'in hayatından örnekler verir.
Ahlaklı Olmanın Birey ve Toplum Hayatındaki Önemini:
Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini yorumlar.
Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur.
Ahlaki olmayan tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
DİN VE KÜLTÜR:
Kültür ve Kültürün Ögeleri:Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan ögeleri belirtir.
Toplam
Sayfa 55 / 67
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
8.Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı
Bölüm Adı
Türkçe
(7. Sınıf)
Matematik
(7. Sınıf)
Kazanımlar
Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
3. Metnin konusunu belirler.
8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.
9. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder.
10. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
22. Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir
26. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder.
30. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur
Söz Varlığını Zenginleştirme:
1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.
Yazma Kurallarını Uygulama:
7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.
11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
Planlı Yazma:
6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir.
Farklı Türlerde Metinler Yazma:
1. Olay yazıları yazar.
3. Bildirme yazıları yazar.
Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:
2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
5. Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar.
Ek Fiille İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
3. İsimlerin ek fiil aracılığıyla hangi kiplerde çekimlenebildiğini kavrar.
Zaman ve kip Çekimlerindeki Birleşik Yapıların Özellikleriyle İlgili Bilgi ve Kuralalrı Kavrama ve
Uygulama:
2. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
Toplam
Tam Sayılarla İşlemler:
2. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Rasyonel sayılar:
3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
Rasyonel Sayılarla İşlemler:
1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Oran ve Orantı:
2. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Bilinçli Tüketim Aritmetiği:
1. Alışveriş ve ticarette kullanılan yüzde hesaplamalarını yapar.
Doğrular ve Açılar:
5. Yöndeş, iç, iç ters, dış ve dış ters açıları belirleyerek isimlendirir.
Çember ve Daire:
4. Çember veya dairede merkez açı ve çevre açı ile bu açıların gördüğü yayları belirler.
Çokgenler:
1. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler.
Dönüşüm Geometrisi:
3. Düzlemde bir nokta etrafında ve belirtilen bir açıya göre şekilleri döndürerek çizimini yapar.
Dörtgensel Bölgelerin Alanları:
5. Dörtgensel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Dairenin ve Daire Diliminin Alanı:
2. Dairenin ve daire diliminin alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Geometrik Cisimlerin Hacmi:
2. Dik dairesel silindirin hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Olay Çeşitleri:
3. Ayrık ve ayrık olmayan olayların olma olasılıklarını hesaplar.
Tablo ve Grafikler:
2. Daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri:
2. Verilerin merkezî eğilim ölçülerini ve çeyrekler açıklığını yorumlar.
Örüntüler ve İlişkiler:
1. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
Cebirsel İfadeler:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 56 / 67
1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
Denklemler:
1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
1
Toplam
Fen ve Teknoloji
(7. Sınıf)
Sosyal Bilgiler
(7. Sınıf)
İngilizce
(7. Sınıf)
Sindirim sistemi:
1.3. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini
belirtir.
Boşaltım sistemi:
2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir
Duyu organları:
4.3. Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar.
Organizmaların yaşadıkları alanlar ve bu alanlara insan etkisi:
1.6. Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanlara örnekler
verir
Element ve elementlerin sembolleri:
1.3. Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi ve günlük hayatta karşılaştığı yaygın element isimlerini
listeler.
Katman- elektron dizilimi ile kimyasal özellikleri:
3.3. Bir atomun, katman-elektron diziliminden çıkarak kaç elektron vereceğini veya alacağını tahmin
eder
Kimyasal bağ:
4.5. Elektron ortaklaşma yoluyla oluşan H2, O2, N2 moleküllerinin modelini çizer.
Karışımlar:
6.7. Çözeltileri derişik ve seyreltik şeklinde sınıflandırır
Sarmal yayların özellikleri:
1.3. Bir yayı geren veya sıkıştıran kuvvetin artması durumunda yayın uyguladığı kuvvetin de arttığını
fark eder
Kuvvet, iş ve enerji:
2.8. Çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığına ve yüksekliğine bağlı olduğunu keşfeder
Basit makineler:
3.2. Bir kuvvetin yönünü ve/veya büyüklüğünü değiştirmek için kullanılan araçları basit makineler
olarak isimlendirir.
Elektriklenme ve çeşitleri:
1.5. Aynı elektrik yüklerinin birbirini ittiğini, farklı elektrik yüklerinin ise birbirini çektiğini ifade eder
Ampullerin (dirençlerin) bağlanma şekilleri:
3.6. Paralel bağlı devre elemanlarının üzerinden geçen akımların toplamının, ana koldan geçen akıma
eşit olduğunu fark eder.
Işığın soğurulması:
1.4. Koyu renkli cisimlerin ışığı, açık renkli cisimlere göre daha çok soğurduğunu keşfeder
Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçmesi:
3.4. Işık demetlerinin az yoğun saydam bir ortamdan çok yoğun saydam bir ortama geçerken normale
yaklaştığı, çok yoğun saydam bir ortamdan az yoğun saydam bir ortama geçerken ise normalden
uzaklaştığı sonucunu çıkarır
Mercekler:
4.2. Paralel ışık demetleri ile ince ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını bulur
Uzayda bulunan gök cisimleri:
1.2. Uzayda, çıplak gözle gözleyebildiğimizden çok daha fazla gök cismi olduğunu fark eder
Güneş sistemi ve uzay:
2.4. Güneş sistemindeki gezegenleri, belirgin özelliklerine (birbirlerine göre büyüklükleri, doğal uydu
sayıları, etraflarında halka olup olmaması) göre karşılaştırır
Toplam
İletişim ve İnsan İlişkileri:
2. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.
5. Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde
yorumlar.
Ülkemizde Nüfus:
1. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye'de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını
tartışır.
3. Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını
ilişkilendirir.
4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
Türk Tarihinde Yolculuk:
1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu'nun
Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.
3. Osmanlı Devleti'nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı'da ticaretin ve denizlerin önemi açısından
değerlendirir.
6.Osmanlı- Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder.
8. Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve
ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
Zaman İçinde Bilim:
2. İlkyazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki önemini fark
eder.
3. Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını değerlendirir.
4. 15-19.yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına
etkisini fark eder.
Ekonomi ve Sosyal Hayat:
1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.
5. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları
tanır.
Yaşayan Demokrasi:
1. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği
fark eder.
4. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma
süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışır.
Ülkeler Arası Köprüler:
1. 20. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya
Savaşı'nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir.
2. Küresel sorunlarla uluslararası kuruluşların kuruluş amaçlarını ilişkilendirir.
Toplam
INTERESTING BELIEFS: Horoscopes - Speaking:
2. Describing people, places and possessions in simple terms.
TOURIST ATTRACTIONS: Places to Visit - Speaking:
11. Getting simple information about travel, use public transport: buses, trains, and taxis, ask and give
directions, and buy tickets.
OUR NATURAL HERITAGE: Preserving Our Environment - Speaking:
2.Using simple descriptive language to make brief statements.
COMPUTERS: Communicating with Others - Reading:
3. Locating specific information in lists and isolating the information required.
FASHION: Technology - Listening:
1. Catching the main point in short, clear and simple messages.
TV PROGRAMS: Series - Listening:
2. Finding specific information in simple recorded texts.
OLD DAYS: Family Album - Listening:
2. Finding specific information in simple recorded texts.
INVENTORS AND EXPLORERS: Inventions and Discoveries - Speaking:
1. Describing past events.
Explorers - Listening:
1. Catching the main point in short, clear and simple messages.
TALES AND LEGEN: Folk Tales - Speaking:
2. Asking and answering questions about pastimes and past activities
SKILLS: Personal Skills - Speaking:
1. Talking about past and present abilities and inabilities.
CHANGING LIFE STYLES: Social Life - Listening:
2. Finding specific information in simple recorded texts.
TECHNOLOGY: FRIEND OR FOE?: Pros - Listening:
1. Catching the main point in short, clear and simple messages.
ECOLOGY: Fauna - Listening:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 57 / 67
2. Finding specific information in simple recorded texts.
MODERN MEDICINE: Miracles - Reading:
3. Locating specific information in lists and isolating the information required.
1
Toplam
15
8.Sınıf Değerlendirme Sınavı 1 - Uygulama Tarihi : 24 Ekim 2013
Bölüm Adı
Türkçe
(8. Sınıf)
Kazanımlar
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam):
2.Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam)
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma):
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma)
Yazım Kuralları:
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
Okuduğunu Anlama:
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin konusunu belirler.
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Yardımcı Düşünce:
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
Fiilimsiler:
Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.
Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.
Soru Sayısı
2
2
2
2
3
2
2
2
1
Toplam
Matematik
(8. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(8. Sınıf)
T.C İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
(8. Sınıf)
İngilizce
(8. Sınıf)
Örüntü ve Süslemeler:
1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal
olanları belirler.
Dönüşüm Geometrisi:
1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca
öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer
3. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder
Tablo ve Grafikler:
1.Histogram oluşturur ve yorumlar
Üstlü Sayılar:
1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü olarak yazar ve değerini
belirler.
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Toplam
Mitoz :
1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.
1.2 Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
1.3 Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının
değişebileceğini belirtir.
1.4 Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.
Kalıtım :
2.2 Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapar.
2.3 Mendel'in çalışmalarının kalıtım açısından önemini irdeler.
2.4 Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder.
2.5 Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
2.6 Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
2.7 İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir.
2.8 Akraba evliliğinin sakıncaları ile ilgili bilgi toplar ve sunar
2.9 Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisini araştırır ve
sunar.
3. Mayoz:
3.1. Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını yapar.
3.2 Mayozun canlılar için önemini fark eder
3.3 Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler
DNA ve genetik bilgi:
4.4 Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar.
4.7. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için doğurabileceği sonuçları tahmin eder .
Toplam
Bir Kahraman Doğuyor:
1.Atatürk'ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını
analiz eder.
2. Atatürk'ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
3. Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
4. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk'ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini
ilişkilendirir.
5. Atatürk'ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul
şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
6. Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği
açısından yorumlar.
Millî Uyanış :Yurdumuzun İşgaline Tepkiler:
1. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından
değerlendirir.
2. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa
Kemal'in ve halkın tutumunu değerlendirir.
3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin
faaliyetlerini analiz eder.
Toplam
Friendship: Imperatives:
1. Catching the main point in short, clear and simple messages
3. Understanding short, simple texts on familiar matters
4. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like 'and', 'but' and
'because'
5. Picking out and reproducing keywords and phrases or short sentences from a short text within the
learner's limited competence and experience
What is he like? / What does he look like?:
2. Locating specific information in lists and isolating the information required
3. Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of
unknown words from the context
Simple Present Tense:
1. Interacting with reasonable ease in structured situations and short conversations, provided the other
person helps if necessary
2. Asking and answering questions and exchange ideas and information on familiar topics in predictable
everyday situations
Should / Ought to / Had beter:
1. Making him/herself understood in short contributions, even though pauses, false starts and
reformulation are very evident
2. Constructing phrases on familiar topics with sufficient ease to handle short exchanges, despite
very noticeable hesitation and false starts
Road to Success: Simple Present Tense / Present Continuous Tense:
1. Catching the main point in short, clear and simple messages
3. Understanding short, simple texts on familiar matters
5. Coping with a limited number of straightforward follow up questions
First, Second, Then,. Finally:
1. Finding specific, predictable information in simple everyday material such as travel guides,
brochures, etc.
3. Understanding concepts and their relationships and grouping them
4. Locating the topic sentence and supporting details and examples
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
1
1
20
3
3
3
3
3
3
2
20
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
2
2
3
2
3
3
2
2
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(8. Sınıf)
Sayfa 58 / 67
5. Making notes
8. Summarizing in the form of lists and charts
Imperatives / Should:
1. Delivering very short rehearsed announcements of predictable, learnt content which are intelligible
to listeners who are prepared to concentrate
2. Giving a short, rehearsed presentation on a topic pertinent to his/her everyday life, briefly give
reasons and explanations for opinions, plans and actions
Toplam
İBADET:
Hac Nedir ve Niçin Yapılır?Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını açıklar.
Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar:
Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi:
Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini açıklar.
Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur.
Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?:
Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı:
Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar.
Toplam
1
1
1
1
20
4
4
3
3
3
3
20
8.Sınıf Değerlendirme Sınavı 2 - Uygulama Tarihi : 14 Kasım 2013
Bölüm Adı
Türkçe
(8. Sınıf)
Matematik
(8. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(8. Sınıf)
T.C İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
(8. Sınıf)
Kazanımlar
Eş, Karşıt, Yakın Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Eş, Karşıt, Yakın Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma):
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma)
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam):
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam)
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler:
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler:
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini günlük hayattaki bağlantılarını dikkate alarak
cümle içinde kullanır
Yazım Kuralları:
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Okuduğunu Anlama:
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin konusunu belirler.
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Yardımcı Düşünce:
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
Fiilimsiler:
Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.
Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.
Cümlenin Ögeleri:
Cümlenin temel öğelerini ve özelliklerini kavrar
Toplam
Örüntü ve Süslemeler:
1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal
olanları belirler.
Dönüşüm Geometrisi:
3. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder
Tablo ve Grafikler:
1.Histogram oluşturur ve yorumlar
Üstlü Sayılar:
2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü olarak yazar ve değerini
belirler.
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.
Kareköklü Sayılar:
1. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve
kareköklerini belirler.
2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.
3. Kareköklü bir sayıyı şeklinde yazar ve şeklindeki ifadede kat sayıyı kök içine alır.
4. Kare köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Toplam
Mitoz :
1.3 Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının
değişebileceğini belirtir.
1.4. Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.
Kalıtım :
2.5 Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
2.6 Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
2.8. Akraba evliliğinin sakıncaları ile ilgili bilgi toplar ve sunar.
Mayoz:
3.2 Mayozun canlılar için önemini fark eder.
3.3 Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.
DNA ve Genetik:
4.1 Kalıtsal bilginin genler tarafından taşındığını fark eder.
4.3 DNA'nın kendini nasıl eşlediğini basit bir model yaparak gösterir
4.4 Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar.
4.5 Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar.
4.7 Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için doğurabileceği sonuçları tahmin eder .
Canlıların Çevreye Adaptasyonu ve Evrim:
5.2 Aynı yaşam ortamında bulunan farklı organizmaların, neden benzer adaptasyonlar geliştirdiğini
belirtir.
5.3 Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda
bulunabileceğine örnekler
5.4 Evrim ile ilgili farklı görüşlere örnekler verir
Sıvıların ve Gazların Kaldırma Kuvveti:
1.2. Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını karşılaştırır.
1.4. Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir kuvvet uygulandığını fark eder ve bu kuvveti
kaldırma kuvveti olarak tanımlar.
1.6. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini
araştırır.
Toplam
Bir Kahraman Doğuyor:
1. Atatürk'ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını
analiz eder.
2. Atatürk'ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
3. Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
4. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk'ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini
ilişkilendirir.
5. Atatürk'ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul
şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
6. Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği
açısından yorumlar
Millî Uyanış : Yurdumuzun İşgaline Tepkiler:
1. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
20
1
1
1
2
2
2
1
3
2
3
2
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
20
1
1
1
2
1
1
3
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
İngilizce
(8. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(8. Sınıf)
Sayfa 59 / 67
değerlendirir.
2. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa
Kemal'in ve halkın tutumunu değerlendirir.
3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin
faaliyetlerini analiz eder.
4. Mustafa Kemal'in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin
uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
5. Misak-ı Millî'nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını "ulusal egemenlik", "tam
bağımsızlık" ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.
8. Mustafa Kemal'in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun
liderlik yeteneği ile ilişkilendirir.
Toplam
Friendship:
Imperatives:Finding specific information in simple recorded texts.
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like 'and', 'but' and
'because'
What is he like? / What does he look like?:
Locating specific information in lists and isolating the information required
Should / Ought to / Had beter:
Asking and answering questions and exchange ideas and information on familiar topics in predictable
everyday situations
Road to Success:
Simple Present Tense / Present Continuous Tense:Understanding short, simple texts on familiar
matters
Coping with a limited number of straightforward follow up questions
First, Second, Then,. Finally:Taking notes
Locating specific information in list and isolating the information required
Taking notes
Improving One's Looks:
How often? / Frequency Adverbs:Writing very short, basic descriptions of events and past activities
Asking and answering questions about past events and activities
Making Suggestions:
Initiating, maintaining and closing simple, face - to- face conversation
too / enough:
Finding specific predictable information in simple everyday material
Toplam
İBADET:
Hac Nedir ve Niçin Yapılır?Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını açıklar.
Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar:
Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi:
Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini açıklar.
Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur.
Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?:
Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı:
Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar.
İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem:
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.
Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât:
Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl
verileceğini açıklar.
Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka:
Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını yorumlar.
Başkalarına yardım ettiğinde yaşadığı duyguları arkadaşları ile paylaşır.
Yardımlaşma Kurumlarımız:
Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumlarını tanır.
Toplam
1
3
2
3
1
20
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
20
2
1
3
1
2
2
2
2
2
1
2
20
8.Sınıf Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi : 07 Ocak 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(8. Sınıf)
Matematik
(8. Sınıf)
Kazanımlar
Eş, Karşıt, Yakın Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Eş, Karşıt, Yakın Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma):
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma)
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam):
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam)
Olumlu, Olumsuz, Soru, Ünlem Cümlesi:
Olumlu, Olumsuz, Soru, Ünlem Cümlesi
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım:
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Şart Cümleleri:
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Şart Cümleleri
Düşünceyi Geliştirme Yolları:
Düşünceyi Geliştirme Yolları
İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler:
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini günlük hayattaki bağlantılarını dikkate alarak
cümle içinde kullanır
Yazım Kuralları:
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Okuduğunu Anlama:
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin konusunu belirler.
Yardımcı Düşünce:
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
Fiilde Çatı:
Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.
Doğru ve İyi Bir Cümlenin Özellikleri:
Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.
Toplam
Örüntü ve Süslemeler:
1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal
olanları belirler.
Dönüşüm Geometrisi:
1. Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca
öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.
Üstlü Sayılar:
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Olasılık Çeşitleri;
1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.
Olay Çeşitleri:
2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.
Kareköklü Sayılar:
1. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve
kareköklerini belirler.
2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.
3. Kareköklü bir sayıyı şeklinde yazar ve şeklindeki ifadede kat sayıyı kök içine alır
4. Kare köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar
5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar
6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler
Gerçek Sayılar:
1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Fen ve Teknoloji
(8. Sınıf)
T.C İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
(8. Sınıf)
İngilizce
(8. Sınıf)
2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri:
1. Standart sapmayı hesaplar.
2. Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak
gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur.
Üçgenler:
2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi
belirler .
5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
Toplam
Mitoz :
1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
Kalıtım:
2.6. Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
Mayoz:
3.3. Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.
DNA ve Genetik:
4.4 Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar.
Canlıların Çevreye Adaptasyonu ve Evrim:
5.2 Aynı yaşam ortamında bulunan farklı organizmaların, neden benzer adaptasyonlar geliştirdiğini
belirtir.
Sıvıların ve Gazların Kaldırma Kuvveti:
1.3. Cismin sıvı içindeki ağırlığının daha az göründüğü sonucunu çıkarır.
1.6 .Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini
araştırır.
1.7.Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar.
1.9. Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karşılaştırır ve sonuçları
yorumlar
1.11. Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu
fark eder.
1.13. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit büyüklükte
ve yukarı yönde olduğunu keşfeder.
Basınç:
2.2. Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar.
2.3. Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktörleri ifade eder.
Periyodik Sistem:
1.2. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini
karşılaştırır.
1.3. Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karşılaştırır.
1.5. Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir
Kimyasal Bağlar:
2.1. Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder.
2.2. Anyonların ve katyonların periyodik sistemdeki grup numaraları ile yükleri arasında ilişki kurar.
Kimyasal Tepkimeler:
3.2. Çok atomlu yaygın iyonların oluşturduğu bileşiklerin (Mg(NO3)2, Na3PO4 gibi) formüllerinde
element atomlarının sayısını hesaplar.
3.5. Kimyasal değişimi atomlar arası bağların kopması ve yeni bağların oluşması temelinde açıklar.
Toplam
Bir Kahraman Doğuyor:
1. Atatürk'ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını
analiz eder.
3. Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
5. Atatürk'ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul
şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
Millî Uyanış : Yurdumuzun İşgaline Tepkiler:
1. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından
değerlendirir.
2. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa
Kemal'in ve halkın tutumunu değerlendirir.
3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin
faaliyetlerini analiz eder.
5. Misak-ı Millî'nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını "ulusal egemenlik", "tam
bağımsızlık" ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.
7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması'na karşı Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin
tutumunu değerlendirir
Ya İstiklâl, Ya Ölüm:
1.Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından
değerlendirir.
2.Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını
değerlendirir.
3. Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı ortamda Atatürk'ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye'nin millî ve çağdaş
eğitimine verdiği önemi kavrar.
4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları'nın
uygulamalarını inceler.
5. Sakarya Meydan Savaşı'nın ve Büyük Taarruz'un kazanılmasında Atatürk'ün rolünü fark eder.
6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslar arası
etkilerini değerlendirir.
7. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine
yansımalarını fark eder.
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar:
1. Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
2. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder
3. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler
4.Ankara'nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar.
Toplam
Friendship: Imperatives:
Understanding short, simple texts on familiar matters
Simple Present Tense:
Asking and answering questions and exchange ideas and information on familiar topics in predictable
everyday situations
Road to Success: Simple Present Tense / Present Continuous Tense:
Coping with a limited number of straightforward follow up questions
First, Second, Then,. Finally:
Understanding concepts and their relationships and grouping them
Imperatives / Should:
Giving a short, rehearsed presentation on a topic pertinent to his/her everyday life, briefly give
reasons and explanations for opinions, plans and actions
Improving One's Looks: How often? / Frequency Adverbs:
Catching the main point in short, clear and simple messages
Writing very short, basic descriptions of events and past activities
Making Suggestions:
Indicating when he/she is following
Dreams: Simple Past Tense:
Identifying the main point of reports of events where the visual supports the commentary
Past Progressive Tense:
Writing very short, basic descriptions of events and past activities
Surprise Statements:
Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text with-in the
learner's limited competence and experience
Atatürk: The Founder of Turkish Republic: Simple Past Tense/Past Continuous Tense:
Identifying the main point of reports of events where the visual supports the commentary
Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text with-in the
learner's limited competence and experience
When & While:
Writing very short, basic descriptions of events and past activities
Atatürk and The Independence War:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Sayfa 60 / 67
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(8. Sınıf)
Sayfa 61 / 67
Forming an idea of the main content in a film
Detective Stories: Simple Past Tense/Past Continuous Tense:
Catching the main point in short, clear and simple messages
When & While:
Finding specific, predictable information in simple everyday material
Writing a Story:
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and
"because"
Personal Experiences:
Present Perfect Tense:Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors
like "and", "but" and "because"
Giving a simple description or presentation of people and places
Toplam
İBADET:
Hac Nedir ve Niçin Yapılır?Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını açıklar.
Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar:
Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?:
Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı:
Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar.
Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât:
Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl
verileceğini açıklar.
Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka:
Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını yorumlar.
Yardımlaşma Kurumlarımız:
Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumlarını tanır.
İNANÇ:Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Kaza ve kader kavramlarını açıklar.
Kader ve Evrendeki Yasalar:
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
İnsan İradesi ve Kader:
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.
İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder.
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür:
Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır.
Allah'a Güvenmek (Tevekkül):
Allah'a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.
Toplam
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
2
3
20
8.Sınıf Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi : 05 Mart 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(8. Sınıf)
Matematik
(8. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(8. Sınıf)
Kazanımlar
Eş, Karşıt, Yakın Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Eş, Karşıt, Yakın Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma):
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma)
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam):
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam)
Olumlu, Olumsuz, Soru, Ünlem Cümlesi:
Olumlu, Olumsuz, Soru, Ünlem Cümlesi
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım:
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Şart Cümleleri:
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Şart Cümleleri
Düşünceyi Geliştirme Yolları:
Düşünceyi Geliştirme Yolları
İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler:
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini günlük hayattaki bağlantılarını dikkate alarak
cümle içinde kullanır
Yazım Kuralları:
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Okuduğunu Anlama:
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Yardımcı Düşünce:
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
Doğru ve İyi Bir Cümlenin Özellikleri:
Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.
Kurallı ve Devrik Cümleler:
Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.
Cümlelerin Yapı Özellikleri:
Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.
Toplam
Dönüşüm Geometrisi:
3. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.
Üstlü Sayılar:
1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü olarak yazar ve değerini
belirler.
4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.
Gerçek Sayılar:
1.Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.
Olasılık Çeşitleri;
1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.
Olay Çeşitleri:
2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.
Kareköklü Sayılar:
3. Kareköklü bir sayıyı şeklinde yazar ve şeklindeki ifadede kat sayıyı kök içine alır
4. Kare köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri:
1. Standart sapmayı hesaplar.
Üçgenler:
2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi
belirler.
3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.
8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.
Üçgenlerde Ölçme:
2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.
3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.
Örüntüler ve İlişkiler:
1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.
Cebirsel İfadeler:
1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.
Toplam
Mitoz:
1.4. Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.
Kalıtım:
2.5. Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
2.6. Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
DNA ve Genetik Bilgi:
4.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini basit bir model yaparak gösterir.
4.5. Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar.
Sıvıların ve Gazların Kaldırma Kuvveti:
1.2. Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını karşılaştırır.
1.12.Batan bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin ağırlığından daha küçük olduğunu fark eder.
T.C İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
(8. Sınıf)
İngilizce
(8. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(8. Sınıf)
Basınç:
2.2.Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar.
2.3. Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktörleri ifade eder
Periyodik Sistem:
1.2. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini
karşılaştırır.
Kimyasal Bağlar:
2.3. Metal atomları ile ametal atomları arasında iyonik bağ oluşacağını tahmin eder
Kimyasal Tepkimeler:
3.1. Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar.
3.2. Çok atomlu yaygın iyonların oluşturduğu bileşiklerin (Mg(NO3)2, Na3PO4 gibi) formüllerinde
element atomlarının sayısını hesaplar.
3.5. Kimyasal değişimlerde atomların yok olmadığını ve yeni atomların oluşmadığını, kütlenin
korunduğunu belirtir.
3.6. Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denkleştirir
3.7. Yanma tepkimelerini tanımlayarak basit yanma tepkimelerinin denklemlerini yazar.
Asit - Baz Tepkimeleri:
4.2. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH- iyonu arasında ilişki kurar.
4.3. pH'ın, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunun bir ölçüsü olduğunu anlar ve
asitlik-bazlık ile pH skalası arasında ilişki kurar.
4.6. Günlük yaşamında sık karşılaştığı bazı ürünlerin pH'larını yaklaşık olarak bilir
4.7. Asitler ile bazların etkileşimini deney ile gösterir, bu etkileşimi "nötralleşme tepkimesi" olarak
adlandırır, nötralleşme sonucu neler oluştuğunu belirtir
Toplam
Bir Kahraman Doğuyor:
2. Atatürk'ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
3. Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
4. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk'ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini
ilişkilendirir.
Millî Uyanış : Yurdumuzun İşgaline Tepkiler:
1. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından
değerlendirir.
2. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa
Kemal'in ve halkın tutumunu değerlendirir.
3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin
faaliyetlerini analiz eder.
4. Mustafa Kemal'in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin
uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
6.Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.
Ya İstiklal Ya Ölüm:
1. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından
değerlendirir.
2. Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını
değerlendirir.
5. Sakarya Meydan Savaşı'nın ve Büyük Taarruz'un kazanılmasında Atatürk'ün rolünü fark eder.
6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslar arası
etkilerini değerlendirir.
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar:
2. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder.
3. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler.
5. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye'de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak
değerlendirir.
6. 3 Mart 1924'te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği
değişimleri fark eder.
8. Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat
uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.
10. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı tepkiler ve uluslararası
ilişkiler açısından değerlendirir
12. Mustafa Kemal'e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlar.
Toplam
Friendship:
Imperatives:Catching the main point in short, clear and simple messages
What is he like? / What does he look like?:
Finding specific, predictable information in simple everyday material
Road to Success: Simple Present Tense / Present Continuous Tense:
Finding specific information in simple recorded texts
Improving One's Looks: How often? / Frequency Adverbs:
Writing very short, basic descriptions of events and past activities
Making Suggestions:
Asking for attention
Dreams: Simple Past Tense:
Forming an idea of the main content in a film
Atatürk:
The Founder of Turkish Republic: Simple Past Tense/Past Continuous Tense:Finding specific
information in simple recorded texts
Detective Stories: Simple Past Tense/Past Continuous Tense:
Giving short basic descriptions of events and activities
Personal Experiences: Present Perfect Tense:
Dealing with practical everyday demands: finding out and passing on straightforward factual
information
Topic Sentence & Supporting Sentences:
Catching the main point in short, clear and simple messages
Cooperation in the Family:
Can / Could / Would (for request):Handling very short social exchanges about personal experiences
Present Perfect (just, already, yet):
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of
unknown words from the context
Writing a series of simple phrases and sentences about people, their educational background and
accomplishments
Near Future Tense:
Catching the main point in short, clear and simple messages
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and
"because"
Success Stories:
Present Perfect "How long? for / since"Writing a series of simple phrases and sentences about people,
their educational background and accomplishments
Giving a simple description or presentation of people
Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort
Past Simple Tense / Present Perfect Tense:
Locating specific information in lists and isolating the information required
Finding specific, predictable information in simple everyday material
Toplam
İBADET:
Hac Nedir ve Niçin Yapılır?Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını açıklar.
Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar:
Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?:
Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.
Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Sayfa 62 / 67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 63 / 67
Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını yorumlar.
Yardımlaşma Kurumlarımız:
Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumlarını tanır.
İNANÇ:
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre YaratmıştırKaza ve kader kavramlarını açıklar.
Kader ve Evrendeki Yasalar:
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
İnsan İradesi ve Kader:
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür:
Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır.
Allah'a Güvenmek (Tevekkül):
Allah'a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.
Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini açıklar.
Ayete'l-Kürsi ve Anlamı:
Ayete'l-Kürsi'yi ezbere okur ve anlamını söyler.
HZ. MUHAMMED(S.A.V):
Hz. Muhammed'in Örnek Davranışları:Güzel davranışlara Hz. Muhammed'in hayatından örnekler verir.
Hz. Muhammed'in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini yorumlar.
Hz. Muhammed'in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik
çıkarımlarda bulunur. 1
Hz. Muhammed'in Hikmetli Sözleri:
Hz. Muhammed'in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir.
Toplam
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
20
8.Sınıf Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi : 15 Nisan 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(8. Sınıf)
Matematik
(8. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(8. Sınıf)
Kazanımlar
Eş, Karşıt, Yakın Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:Eş, Karşıt, Yakın Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Eş, Karşıt, Yakın Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma):
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma)
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam):
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam)
Olumlu, Olumsuz, Soru, Ünlem Cümlesi:
Olumlu, Olumsuz, Soru, Ünlem Cümlesi
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım:
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Şart Cümleleri:
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Şart Cümleleri
Düşünceyi Geliştirme Yolları:
Düşünceyi Geliştirme Yolları
İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler:
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini günlük hayattaki bağlantılarını dikkate alarak
cümle içinde kullanır
Yazım Kuralları:
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Okuduğunu Anlama:
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin konusunu belirler.
Kurallı ve Devrik Cümleler:
Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.
Cümlenin Ögeleri:
Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar.
Cümlelerin Yapı Özellikleri:
Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.
Toplam
Örüntü ve Süslemeler:
1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal
olanları belirler.
Tablo ve Grafikler:
1.Histogram oluşturur ve yorumlar
Üstlü Sayılar:
4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.
Kareköklü Sayılar:
4. Kare köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar
5.Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.
Üçgenler:
2. çgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi
belirler.
5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.
9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.
Üçgenlerde Ölçme:
1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.
2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.
Örüntüler ve İlişkiler:
1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.
Cebirsel İfadeler:
1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.
3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.
4. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.
Denklemler:
3. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.
4. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.
5. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.
Olası Durumları Belirleme:
1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
Toplam
Mitoz:
1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
Kalıtım:
2.5.Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
Mayoz:
3.3. Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.
DNA ve Genetik Bilgi:
4.5. Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar.
Canlıların Çevreye Adaptasyonu ve Evrim:
1. Canlıların yaşadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar.
Sıvıların ve Gazların Kaldırma Kuvveti:
7. Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar.
13. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit büyüklükte ve
yukarı yönde olduğunu keşfeder
Basınç:
2.2. Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar.
2.3. Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktörleri ifade eder.
Periyodik sistem
1.3. Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karşılaştırır.
Kimyasal Tepkimeler:
3.6. Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denkleştirir.
Asit - Baz Tepkimeleri:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
T.C İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
(8. Sınıf)
İngilizce
(8. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(8. Sınıf)
4.3. pH'ın, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunun bir ölçüsü olduğunu anlar ve
asitlik-bazlık ile pH skalası arasında ilişki kurar
Sesin Özellikleri:
2.5. Çeşitli sesleri birbirinden ayırt edilebilmesini, ses dalgalarının frekans ve genliklerinin farklı
olmasıyla açıklar.
Bir Enerji Türü Olan Ses:
4.1. Sesin bir enerji türü olduğunu ifade eder.
Sesin Yayılma Hızı:
5.1.Ses dalgalarının belirli bir yayılma hızının olduğunu ve bu hızın, sesin yayıldığı ortamın yoğunluğuna
bağlı olarak değiştiğini ifade eder.
Isı ve Sıcaklık:
1.1.Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir.
Maddelerin Aldığı / Verdiği Isı ile Sıcaklık Değişimi:
2.4. Farklı maddelerin öz ısılarının farklı olduğunu (öz ısının ayırt edici bir özellik olduğunu) belirtir.
Maddenin Isı Alış - Verişi ile Hâl Değişimleri:
3.4. Erimenin ve buharlaşmanın ısı gerektirmesini, donmanın ve yoğuşmanın ısı açığa çıkarmasını
bağların kopması ve oluşması temelinde açıklar.
Erime / Donma Isısı:
4.3. Belli kütledeki buzun, erime sıcaklığında, tamamen suya dönüşmesi için gerekli ısı miktarını
hesaplar.
5. Buharlaşma Isısı :
5.2. Kütlesi belli suyun, kaynama sıcaklığında tamamen buhara dönüşmesi için gerekli ısı miktarını
hesaplar
Toplam
Bir Kahraman Doğuyor:
3. Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
6. Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği
açısından yorumlar.
Millî Uyanış : Yurdumuzun İşgaline Tepkiler:
2.Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa
Kemal'in ve halkın tutumunu değerlendirir.
3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin
faaliyetlerini analiz eder.
4. Mustafa Kemal'in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin
uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
6. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.
Ya İstiklal, Ya Ölüm:
1.Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından
değerlendirir.
3. Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı ortamda Atatürk'ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye'nin millî ve çağdaş
eğitimine verdiği önemi kavrar.
5. Sakarya Meydan Savaşı'nın ve Büyük Taarruz'un kazanılmasında Atatürk'ün rolünü fark eder.
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar:
3. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler.
4. Ankara'nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar.
6. 3 Mart 1924'te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği
değişimleri fark eder.
8. Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat
uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.
10. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı tepkiler ve uluslararası
ilişkiler açısından değerlendirir.
13. Büyük Nutuk'un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini kavrar.
15. Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî
hayata etkisi açısından değerlendirir.
17. Ölçü ve tartıların değişmesini çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.
19. 1933 Üniversite Reformundan hareketle Atatürk'ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önemi
kavrar.
21. Atatürk'ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla
karşılaştırarak değerlendirir.
Atatürkçülük:
1.Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar.
Toplam
Friendship: Imperatives:
Picking out and reproducing keywords and phrases or short sentences from a short text within the
learner's limited competence and experience
Road to Success: Simple Present Tense / Present Continuous Tense:
Coping with a limited number of straightforward follow up questions
Improving One's Looks: How often? / Frequency Adverbs:
Interacting with reasonable ease in structured situations and short conversations
Dreams: Simple Past Tense:
Catching the main point in short, clear and simple messages
Atatürk: The Founder of Turkish Republic: Simple Past Tense/Past Continuous Tense:
Dealing with practical everyday demands finding out and passing on straightforward factual
information
Detective Stories: Simple Past Tense/Past Continuous Tense:
Finding specific information in simple recorded texts
Personal Experiences: Present Perfect Tense:
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and
"because"
Cooperation in the Family:
Can / Could / Would (for request):Accepting or refusing a request
Success Stories:
Present Perfect "How long? for / since"Using an idea of the overall meaning of short texts and
utterances to derive the probable meaning of
Past Simple Tense / Present Perfect Tense:
Finding specific, predictable information in simple everyday material
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of
unknown words from the context
Writing a Biography:
Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on
familiar and routine matters
Reading For Entertainment:
Present Perfect Tense / Simple Past Tense:Predicting the mood of a story by the help of the melody
Using an idea of the overall meaning of a text and utterances to derive the probable meaning of
unknown words from the context
Making an Interview:
Giving a simple description or presentation of people and events
Saying what he/she thinks about things in a story
Personal Goals: Future Simple Tense:
Discussing events in a story or the plot in a simple way
Simple Present Tense (Revision):
Understanding a short, simple texts on familiar matters
Locating specific information in quotes or slogans and isolating the information required
Near Future Tense:
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "because"
Toplam
İBADET:
Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar:Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
Hac Nedir ve Niçin Yapılır?:
Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını açıklar.
Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât:
Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl
verileceğini açıklar.
Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka:
Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını yorumlar.
Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?:
Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Sayfa 64 / 67
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Sayfa 65 / 67
Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar:
Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
İNANÇ:
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre YaratmıştırKaza ve kader kavramlarını açıklar.
İnsan İradesi ve Kader:
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.
Allah'a Güvenmek (Tevekkül):
Allah'a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.
Ayete'l-Kürsi ve Anlamı:
Ayete'l-Kürsi'yi ezbere okur ve anlamını söyler.
HZ. MUHAMMED(S.A.V): Hz. Muhammed'in Örnek Davranışları:
Güzel davranışlara Hz. Muhammed'in hayatından örnekler verir.
Hz. Muhammed'in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini yorumlar.
Hz. Muhammed'in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik
çıkarımlarda bulunur. 1
Hz. Muhammed'in Hikmetli Sözleri:
Hz. Muhammed'in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir.
Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi:
Hz. Muhammed'in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları
koruma konusunda duyarlı olur.
KUR'AN VE YORUMU: Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi:
Dini anlamada ve sorumlulukta aklın önemini yorumlar.
Kur'an Aklımızı Kullanmamızı İster:
Kur'an'ın aklı kullanmaya verdiği önemi örneklerle açıklar.
Kur'an Doğru Bilgiye Önem Verir:
Kur'an'ın doğru bilgiyi teşvik ettiğine ayetlerden örnekler verir.
Kur'an'da Bilgi Edinme Yolları:
Vahiy, akıl ve duyuların Kur'an'a göre bilgi edinme yolları olduğunu açıklar.
Taassubun zararlarını ve doğru bilginin kişiyi taassuba düşmekten korumadaki önemini açıklar.
Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf:
Hz.Yusuf'un yaşadığı zorluklara rağmen ahlaklı davranmayı seçmesinin nedenlerini gerekçeleri ile
açıklar.
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
8.Sınıf Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi : 14 Mayıs 2014
Bölüm Adı
Türkçe
(8. Sınıf)
Matematik
(8. Sınıf)
Fen ve Teknoloji
(8. Sınıf)
Kazanımlar
Eş, Karşıt, Yakın Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler:
Eş, Karşıt, Yakın Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma):
Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam, Yansıma)
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam):
Sözcükte Anlam (Tek, Çok, Gerçek, Mecaz, Yan Anlam)
Olumlu, Olumsuz, Soru, Ünlem Cümlesi:
Olumlu, Olumsuz, Soru, Ünlem Cümlesi
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım:
Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici Anlatım
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Şart Cümleleri:
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Şart Cümleleri
Düşünceyi Geliştirme Yolları:
Düşünceyi Geliştirme Yolları
İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler:
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini günlük hayattaki bağlantılarını dikkate alarak
cümle içinde kullanır
Yazım Kuralları:
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
Noktalama İşaretleri:
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
Okuduğunu Anlama:
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu:
Metnin konusunu belirler.
Fiilimsiler:
Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
Cümleler Arası Anlam:
Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar.
Fiilde Çatı:
Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.
Toplam
Gerçek Sayılar:
2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.
Üstlü Sayılar:
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Kareköklü Sayılar:
5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Dönüşüm Geometrisi:
3. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.
Örüntü ve Süslemeler:
1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal
olanları belirler
Üçgenler:
3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.
5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.
Üçgenlerde Ölçme:
2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.
3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.
Örüntüler ve İlişkiler:
1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.
Olası durumları Belirleme:
1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
Cebirsel İfadeler:
2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.
4. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.
Denklemler:
2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.
4. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.
Geometrik Cisimler:
2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.
6. Çok yüzlüleri sınıflandırır.
Toplam
Kalıtım:
2.6. Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
DNA ve Genetik Bilgi:4.5:
Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar.
Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim:
5.3. Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda
bulunabileceğine örnekler verir.
Sıvıların ve Gazların Kaldırma Kuvveti:
1.2. Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını karşılaştırır.
1.7. Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar.
Basınç:
2.5. Sıvıların ve gazların, basıncı, her yönde aynı büyüklükte ilettiğini keşfeder.
Periyodik Sistem:
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Soru Sayısı
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
T.C İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
(8. Sınıf)
İngilizce
(8. Sınıf)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(8. Sınıf)
1.2. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini
karşılaştırır.
Kimyasal Bağlar:
2.5. Verilen basit yapılarda hangi tür bağların (iyonik bağ veya kovalent bağ) bulunduğunu tahmin eder.
Kimyasal Tepkimeler:
3.6. Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denkleştirir
Asit - Baz Tepkimeleri:
4.7. Asitler ile bazların etkileşimini deney ile gösterir, bu etkileşimi "nötralleşme tepkimesi" olarak
adlandırır, nötralleşme sonucu neler oluştuğunu belirtir.
Isı ve Sıcaklık:
1.1. Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir.
4.3. Belli kütledeki buzun, erime sıcaklığında, tamamen suya dönüşmesi için gerekli ısı miktarını
hesaplar.
Isınma / Soğuma Eğrileri:
6.2. Isınan-soğuyan maddelerin, sıcaklık-zaman grafiklerini yorumlar; hâl değişimleri ile ilişkilendirir.
Sesin Özelikleri:
2.4Sesin şiddeti ile genliği, sesin yüksekliği ile frekansı arasındaki ilişkiyi keşfeder.
Sesin Yayılma Hızı:
5.1. Ses dalgalarının belirli bir yayılma hızının olduğunu ve bu hızın, sesin yayıldığı ortamın
yoğunluğuna bağlı olarak değiştiğini ifade eder.
Besin Zincirindeki Canlılar:
1.2.Üreticilerin fotosentez yaparak basit şeker ve oksijen ürettiğini belirtir.
1.5. Fotosentezi denklemle ifade eder.
1.7.Üreticilerin fotosentez ile güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye dönüştürdüğünü ifade eder.
1.10. Solunumun canlılar için önemini tartışır.
1.14. Günlük yaşamdan oksijensiz solunum ile ilgili örnekler verir
Toplam
Bir Kahraman Doğuyor:
3. Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
Millî Uyanış : Yurdumuzun İşgaline Tepkiler:
2. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa
Kemal'in ve halkın tutumunu değerlendirir.
3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin
faaliyetlerini analiz eder.
4. Mustafa Kemal'in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin
uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
Ya İstiklal,Ya Ölüm:
2.Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını
değerlendirir.
3. Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı ortamda Atatürk'ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye'nin millî ve çağdaş
eğitimine verdiği önemi kavrar.
4.Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları'nın
uygulamalarını inceler.
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar:
5. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye'de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak
değerlendirir.
9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun'un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde
meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder.
10. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı tepkiler ve uluslararası
ilişkiler açısından değerlendirir.
23. Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk'ün modern tarımın gelişimine ve çevre
bilincine verdiği önemi fark eder.
18. Atatürk'ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı
çalışmaları değerlendirir.
Atatürkçülük:
4. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları
kanıtlara dayalı olarak açıklar.
5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve
sorumlulukları bilincini kazanır.
6. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır.
8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki
halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir.
9. Devletçilik ilkesinin devlete siyasî, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar.
11. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği
değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder.
12. İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasının bir aracı
olarak kavrar.
14. Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları
belirler.
Toplam
Friendship: Imperatives:
Finding specific information in simple recorded texts
Road to Success: First, Second, Then,. Finally:
Locating specific information in list and isolating the information required
Improving One's Looks: Making Suggestions:
Initiating, maintaining and closing simple, face - to- face conversation
Dreams: Past Progressive Tense:
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and
"because"
Atatürk: When & While:
Writing very short, basic descriptions of events and past activities
Detective Stories: Could / Couldn't:
Asking and answering questions about past events and activities
Writing a Story:
Telling a story or describing something in a simple list of points
Personal Experiences:
Topic Sentence & Supporting SentencesCatching the main point in short, clear and simple messages
Cooperation in the Family:
Present Perfect (just, already, yet)Understanding short, simple texts on familiar matters
Near Future Tense:
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and
"because"
Success Stories:
Past Simple Tense / Present Perfect Tense:Understanding short, simple texts on familiar matters
Reading For Entertainment: Making an Interview:
Saying what he/she thinks about things in a story
Personal Goals: Simple Present Tense (Revision):
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of
unknown words from the context
Saying what he/she thinks about things in a story
If Clause: Type 1 (Revision):
Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort
Personality Types: Adjectives:
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "because"
Prefixes & Suffixes:
Performing and responding to basic language functions, such as information exchange and requests and
express opinions and attitudes in a simple way
Language Learning: So that:
Finding specific information in simple recorded texts
Using the most frequently occurring connectors to link simple sentences in order to describe something
as a simple list of points
would (past form of will):
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of
unknown words from the context
Toplam
İBADET:
Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar:Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Sayfa 66 / 67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
17.03.2014
Okulistik | Eğitim ve Öğrenme Platformu
Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?:
Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.
İNANÇ:
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre YaratmıştırKaza ve kader kavramlarını açıklar.
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür:
Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır.
Allah'a Güvenmek (Tevekkül):
Allah'a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.
HZ. MUHAMMED(S.A.V): Hz. Muhammed'in Örnek Davranışları:
Güzel davranışlara Hz. Muhammed'in hayatından örnekler verir.
Hz. Muhammed'in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik
çıkarımlarda bulunur.
Hz. Muhammed'in Hikmetli Sözleri:
Hz. Muhammed'in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir.
KUR'AN VE YORUMU: Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi:
Dini anlamada ve sorumlulukta aklın önemini yorumlar.
Kur'an Aklımızı Kullanmamızı İster:
Kur'an'ın aklı kullanmaya verdiği önemi örneklerle açıklar.
Kur'an Doğru Bilgiye Önem Verir:
Kur'an'ın doğru bilgiyi teşvik ettiğine ayetlerden örnekler verir.
Kur'an'da Bilgi Edinme Yolları:
Vahiy, akıl ve duyuların Kur'an'a göre bilgi edinme yolları olduğunu açıklar.
Taassubun zararlarını ve doğru bilginin kişiyi taassuba düşmekten korumadaki önemini açıklar.
Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf:
Hz.Yusuf'un yaşadığı zorluklara rağmen ahlaklı davranmayı seçmesinin nedenlerini gerekçeleri ile
açıklar.
AHLAK: Kötü Alışkanlıklar
Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararlarını örneklerle açıklar.
Sigaranın birey ve toplum sağlığı açısından zararlarına örnekler verir.
Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?:
Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığını açıklar.
Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?:
Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı:
Başkalarına zarar vermenin kul hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı
olur.
Toplam
http://www.okulistik.com/ok_exam_calendar.html
Sayfa 67 / 67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
17.03.2014
Download

Okulistik Deneme Sınavı 5 SINAV KONULARI için tıklayınız