T.C.
BANAZ KAYMAKAMLIĞI
SatıĢ Komisyonu BaĢkanlığından
GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI
Banaz İlçesi Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, Şehitler Mahallesi 341 Ada 58,59,60,63,64,
65 ve 73 numaralı parsellerde yer alan arsaların Amme Alacağının tahsili için açık arttırma
usulü ile satışı yapılacaktır.
1. SatıĢa konu gayrimenkullerin adresi:
Banaz İlçesi Şehitler Mahallesinde yer alan
a) 341 Ada 58 parseldeki 529 m² arsa,
b) 341 Ada 59 parseldeki 422 m² arsa,
c) 341 Ada 60 parseldeki 373 m² arsa,
d) 341 Ada 63 parseldeki 370 m² arsa,
e) 341 Ada 64 parseldeki 508 m² arsa,
f) 341 Ada 65 parseldeki 45,32 m² arsa,
g) 341 Ada 73 parseldeki 34,41 m² arsa,
2. SatıĢa konu gayrimenkullerin durumu:
Belediye mücavir alan sınırları içerisindedir. Belediye hizmetlerinden yol, su, kanalizasyon
olarak yararlanmaktadır. 1/1000 ölçekli, Uygulama İmar Planı içerisinde kalmakta olup, ayrık
nizam 4 kata imarlı, TAKS 0,30, KAKS 1,20 dir. 65 ve 73 no.lu parseller küçük parça parsel
olup, şuyulu durumdadır.
3. SatıĢa konu gayrimenkullerin takdir olunan rayiç değerleri:
a) 341 Ada 58 parseldeki 529 m² arsa,
b) 341 Ada 59 parseldeki 422 m² arsa,
c) 341 Ada 60 parseldeki 373 m² arsa,
d) 341 Ada 63 parseldeki 370 m² arsa,
e) 341 Ada 64 parseldeki 508 m² arsa,
f) 341 Ada 65 parseldeki 45,32 m² arsa,
g) 341 Ada 73 parseldeki 34,41 m² arsa,
Rayiç Değer
40.000.- TL
28.000.- TL
24.500.- TL
24.250.- TL
39.000.- TL
3.000.- TL
2.250.- TL
4. SatıĢa konu gayrimenkullerin teminat tutarları:
a) 341 Ada 58 parseldeki 529 m² arsa,
b) 341 Ada 59 parseldeki 422 m² arsa,
c) 341 Ada 60 parseldeki 373 m² arsa,
d) 341 Ada 63 parseldeki 370 m² arsa,
e) 341 Ada 64 parseldeki 508 m² arsa,
f) 341 Ada 65 parseldeki 45,32 m² arsa,
g) 341 Ada 73 parseldeki 34,41 m² arsa,
3.000,00 TL
2.100,00 TL
1.837,50 TL
1.818,75 TL
2.925,00 TL
225,00 TL
168,75 TL
Teminat olarak 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununun 10 uncu maddesi 1 inci ve 4 üncü
bendinde yer alan; Para ve Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve
tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle
değerlendirilir." Kabul edilecektir.
5. SatıĢa konu gayrimenkullerin satıĢının yapılacağı yer gün ve saat:
Birinci satış günü 06.08.2014 Çarşamba günü Şehitler Mahallesi Adnan Menderes
Bulvarı No: 8 Banaz/ Uşak adresinde bulunan Banaz İlçesi Vergi Dairesi Müdürlüğünün 1inci
katında yer alan Vergi Dairesi Müdürü Makam odasında, saat 14:00 da yapılacaktır.
6. Gayrimenkullerin satıĢ Ģartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede
görülebileceği:
Şehitler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 8 Banaz/ Uşak adresinde bulunan
Banaz İlçesi Vergi Dairesi Müdürlüğünün Satış Servis Şefliğinden Satış Şartnamesi alınabilir
ve görülebilir.
7. Teminatın yatırıldığına iliĢkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz
edileceği:
Şehitler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 8 Banaz/ Uşak adresinde bulunan
Banaz İlçesi Vergi Dairesi Müdürlüğünün Vezne Servisine en geç 06.08.2014 Çarşamba günü
saat 12:00’a kadar yatırılması ve buna ilişkin belgenin Satış Servis Şefliğine ibraz edilmesi
gerekmektedir.
8. Gayrimenkullerin satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin
%75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından
fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok
artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak, 13.08.2014 Çarşamba
günü aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkartılacaktır. Teminat tutarının
13.08.2014 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar yatırılması ve buna ilişkin belgenin Satış
Servis Şefliğine ibraz edilmesi gerekmektedir.
9. İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve
adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olmaktadır. 08.07.2014
Download

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI SatıĢ Komisyonu BaĢkanlığından