TUNCELĠ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
2013 YILI SAYIġTAY
DENETĠM RAPORU
Eylül 2014
İÇİNDEKİLER
KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ .................................. 1
DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU ........................................................ 4
SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU ....................................................................................................................... 4
DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI ................................................................... 5
DENETĠM GÖRÜġÜ ........................................................................................................................................... 6
DENETĠM GÖRÜġÜNÜ ETKĠLEMEYEN TESPĠT VE DEĞERLENDĠRMELER .................................... 7
EKLER................................................................................................................................................................. 17
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI
HAKKINDA BİLGİ
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3 üncü
maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde, genel yönetim kapsamında yer alan kamu
idarelerinden birisi olup, faaliyetlerini 2013 yılı bütçesi ile verilen ödenekler ve ilgili
kanunlarla merkezi idareden aktarılan diğer kaynaklarla yürütmektedir.
Bu kapsamda Tunceli Ġl Özel Ġdaresinin 2013 yılı bütçesiyle 20.000.000 TL gelir ve
ödenek öngörülmüĢ olup, merkezi idarenin 2012 yılından artan ödenek tutarı 30.972.726,91
TL ile birlikte Merkezi Ġdare Bütçesinden kullanım amacı belirlenmiĢ yatırımlar için aktarılan
toplam 53.742.607,00 TL kaynak
ile birlikte yılı ödenekleri
104.715.333,91 TL’na
ulaĢmıĢtır.
Tunceli Ġl Özel Ġdaresinin sunulan mali tablolarına göre 2013 yılı Gelir ve Gider
durumu aĢağıda gösterilmiĢtir.
2013 YILI BÜTÇE GELĠRLERĠ TABLOSU
Tahmini(TL)
TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4.550.000
Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Diğer Gelirler
GerçekleĢen(TL)
754.587,43
52.782.979,00
(Tahsisli )
Diğer Gelirler
15.450.000
13.454.426,89
Toplam Öz Gelir
20.000.000
14.209.014,32
Toplam Genel Gelir
20.000.000
66.991.993,32
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
1
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
2013 YILI ÖDENEKLER TABLOSU
Bütçe
Ġle Önceki Yıldan
Verilen
Devreden
Ödenek(TL)
Ödenekler(TL)
20.000.000
30.972.726
Merkezi
Net
Bütçe
Ġdareden
Ödeneği
Aktarılan
Toplamı(TL Toplamı(TL)
Ödenek(TL)
)
53.742.607
104.715.333 61.159.786
Bütçe Gideri
Sonraki Yıla
Devreden
Ödenek(TL)
37.878.757
2013 YILI BÜTÇE GĠDERLERĠ CETVELĠ
Bütçe Tahmini(TL)
GerçekleĢen Gider(TL)
6.734.154,00
Personel giderleri
TL
Sosyal güvenlik kurumlarına
devlet prim gideri
22.066.223,37
TL
780.648,00
TL
3.703.536,69
TL
9.445.351,00
Mal ve hizmet alım gideri
TL
12.090.964,60
TL
1.018.500,00
Cari transferler
TL
973.770,42
TL
534.347,00
Sermaye giderleri
TL
21.783.431,79
TL
437.000,00
Sermaye transferi
TL
541.859,25
TL
1.050.000,00
Yedek ödenekler
TL
20.000.000,00
TOPLAM
TL
61.159.786,12
TL
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
2
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Muhasebe ve Raporlama Sistemi
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi mali iĢlemlerini 5018 sayılı Kanunla belirlenmiĢ
muhasebeleĢtirme ve raporlama kurallarına göre gerçekleĢtirmektedir.
5018 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ilk iki fıkrasında;
“Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak
ve malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulur
ve yürütülür.
Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz
kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle garantilerin ve
yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim
yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulur.” denilmektedir.
Söz konusu Kanunun 49 uncu maddensinin son fıkrasında ise muhasebe iĢlemlerine,
hesap planlarına ve iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesinde kullanılacak belgelerin Ģekil ve
türlerine iliĢkin düzenlemenin mahalli idareler için ĠçiĢleri Bakanlığınca yapılacağı hükmü
getirilmiĢtir. Bu kapsamda il özel idarelerince de uygulanan Mahalli Ġdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliği çıkarılmıĢtır.
Tunceli Ġl Özel Ġdaresinde mali iĢlemlerle ilgili muhasebe kayıtları Mahalli Ġdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde ĠçiĢleri Bakanlığının sunduğu e-ĠçiĢleri
otomasyon sistemi üzerinden yürütülmekte olup,mali nitelikteki hesap ve iĢlemleri Mali ĠĢler
Müdürlüğü'nce gerçekleĢtirilmektedir.
2013 yılı denetimi kapsamında
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi tarafından Kamu Ġdaresi
Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin
Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda
SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aĢağıda yer alanlar denetime
sunulmuĢ olup, denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler
dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıĢtır.
•
BirleĢtirilmiĢ veriler defteri
•
Geçici ve kesin mizan
•
Bilanço
•
Banka mevcudu tespit tutanağı
•
Alınan çekler sayım tutanağı
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
3
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
•
Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı
•
Teminat mektupları sayım tutanağı
•
Değerli kağıtlar sayım tutanağı
•
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu
•
Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu
•
Faaliyet sonuçları tablosu
Denetim görüĢü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları
tablosuna verilmiĢtir.
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak hazırlanmıĢ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek
Ģekilde zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların
kamu idaresinin faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir
olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve
tabloların önemli hata veya yanlıĢ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak
oluĢturulmasından, etkin olarak iĢletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını
oluĢturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından
sorumludur.
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna iliĢkin görüĢ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
4
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüĢ uluslararası
denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm
faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliĢkin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla
yürütülmüĢtür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluĢturan hesap ve iĢlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna iliĢkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleĢtirilmiĢtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiĢtir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
mallarına iliĢkin tüm mali faaliyet, karar ve iĢlemleri ve bunlara iliĢkin kayıt, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
oluĢturmaktadır. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüĢü oluĢturmak üzere
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiĢtir.
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
5
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜ
Tunceli Ġl Özel Ġdaresinin 2013 yılına iliĢkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali
rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine
varılmıĢtır.
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
6
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE
DEĞERLENDİRMELER
BULGU 1:
Kira alacağı,teminat alacağı,ceza alacağının takip ve tahsil edilmemesi
Tunceli Ġli Pülümür Ġlçesi Senek Köyü BüyükçeĢme ziyaret mevkiinde bulunan kaynak
suyunun kiralama iĢleminde eksik kesin teminat alındığı, kira alacaklarının tahsil edilmediği,
yüklenici 2 yıl içerisinde tesis kurmadığından sözleĢmeye konulan 100.000TL cezai Ģartın
takibi yoluna gidilmediği görülmüĢtür
Anılan Kiralama ĠĢine iliĢkin sözleĢmenin 1. Maddesine göre yıllık kira bedeli 40.000
TL, kiralama süresi ise 25 yıl olarak belirlenmiĢ olduğundan 2886 sayılı ihale yasasının 25. ve
54. maddeleri gereğince iĢin yüklenicisinden 25x40.000x%6=60.000TL kesin teminat
alınması gerekir.
Söz konusu kiralama iĢi sözleĢmesi 03.07.2008 tarihinde düzenlenmiĢ, aynı tarihte iĢ yeri
teslim edilmiĢ olduğundan bu tarihten itibaren yükleniciden kira tahsilatı yapılması gerekirken
sadece ilk yıl için 40.000 TL tahsilat yapılmıĢ baĢka kira tahsilatı yapılmamıĢtır. Bu nedenle
03.07.2009 tarihinden itibaren sözleĢmesinde belirlenen kira artıĢ oranları da yansıtılmak
suretiyle kira alacaklarının kiracı firmadan tahsili gerekir.
SözleĢme eki kira Ģartnamesinin 17. maddesi gereğince Ġhaleye katılacak gerçek ve tüzel
kiĢilerin kaynak suları ĢiĢeleme depolama paketleme veya pazarlamasına ait tesisi 2 yıl
içerisinde kurarak hazır hale getirmesi gerektiği, bu gerekliliğe uyulmaması halinde
100.000TL cezai Ģart uygulanacağı belirtilmiĢtir. 06.09.2013 tarihinde idare görevlilerince iĢ
yerinde yapılan tespit çalıĢmasında kiraya verilen sahada herhangi bir çalıĢma yapılmadığı
tespit olunarak tutanağa bağlanmıĢ bulunmaktadır. Bu nedenle sözleĢme eki ihale
Ģarnamesinin 17. Maddesindeki 100.000TLtutarındaki cezanın muhasebe kaydı ve takibi
gerekir.
Kamu idaresi cevabında:
Tunceli Ġli Pülümür Ġlçesi Senek Köyü BüyükçeĢme
Ziyaret mevkiinde bulunan kaynak suyu ihalesine esas ilgili birim tarafından hazırlanan
Ģartnamede de belirtildiği üzere ihale bedeli üzerinden %6 oranında bir yıllığına kesin teminat
alınmıĢtır. 03.07.2008 tarihinde kira sözleĢmesi ile kiraya verilen kaynak suyu sahasında
kiralayan tarafından her hangi bir iĢlem yapılmadığından ve Ģartnamede belirtilen hükümler
yerine getirilmediğinden, kiralama sözleĢmesi tek taraflı olarak Tunceli Ġl Encümeni’ nin
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
7
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
02.10.2013 tarih ve 69 sayılı kararı ile feshedilmiĢ bu karar Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme
Müdürlüğü tarafından 23.10.2013 tarih ve 7530 sayılı yazı ile ilgili firmaya tebliğ edilmiĢtir.
Ödenmeyen kira bedeli ile yüklenici 2 yıl içerisinde tesisi kurmadığından sözleĢmeye
konulan 100.000,00 TL cezai Ģartın tahsil edilmesi ile ilgili süreç baĢlatılmıĢtır. Bu süreçte
yapılan çalıĢmalara esas yazıĢmalar ekte sunulmuĢtur. SözleĢme tek taraflı fesh edildiğinden
25 yıllık kiralama süresi için ilgili firmadan tahsil edilmesi istenilen kesin teminat
alınamayacaktır.
Kira alacağımızla
ilgili olarak
Hukuk MüĢavirliğimiz tarafından Tunceli Ġcra
Müdürlüğünde alacak davası açılmıĢ olup, 2011/1374 esas sayılı dosyanın icra takibi devam
etmektedir.
Sonuç olarak: Ġdare cevabında Tunceli Ġli Pülümür Ġlçesi Senek Köyü BüyükçeĢme
Ziyaret mevkiinde bulunan kaynak suyu ihale bedeli üzerinden %6 oranında bir yıllığına
kesin teminat alındığı,
Ġdarece sözleĢme tek taraflı fesh edildiğinden 25 yıllık kiralama süresi için ilgili
firmadan kesin teminat alınamayacağı, ödenmeyen kira bedeli ile yüklenici 2 yıl içerisinde
tesisi kurmadığından sözleĢmeye konulan 100.000,00 TL cezai Ģartın tahsil edilmesi ile ilgili
sürecin baĢlatıldığı belirtilmiĢtir.Ġhaleli iĢlerde kesin teminatın amacı taahhüdün, sözleĢme ve
Ģartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleĢme
yapılmasından önce müteahhit veya müĢteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle
% 6 oranında alınır.Müteahhit veya müĢterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir
kaydedilir.Anılan sözleĢme gereği alınması gereken kira ve cezanın takibinin yapılması
konusunda idare ile mutabık kalınmıĢ idare gerekli hukuki süreci baĢlatmıĢtır.SözleĢme
yapılmadan önce alınması gereken 25 yıllık 60.000 TL kesin teminatın alınmaması nedeniyle
idarece tek taraflı feshedilen sözleĢmeden dolayı irat kaydı gereken kesin teminatın irat
kaydının yapılamaması,kira gelirleri ile cezai Ģartın tahsilatının hukuki süreç baĢlatılmıĢ
olmakla beraber 2013 yılında gerçekleĢmemiĢ olması kurumun 2013 yılı mali tablolarında yer
alan kurum gelir hesaplarını etkilemektedir.
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
8
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
BULGU 2:
Su kaynağının ihalesiz,ihale süresine uyulmaksızın ve kesin teminat alınmaksızın
kiraya verilmesi
Tunceli Ġli Ovacık Ġlçesi Ziyaret Köyü hudutları dahilinde bulunan Munzur su
kaynağının ihalesiz olarak, yasal kiralama süresinden daha fazla süreyle ve kesin teminat
almaksızın kiraya verildiği görülmüĢtür.
Ġl Özel Ġdareleri 2886 sayılı Ġhale Kanunu Kapsamında Ġdarelerdir. Bu nedenle kiraya
verecekleri taĢınır ve taĢınmazları bu kanun kapsamında ihale etmek en uygun fiyatı verecek
firmalara kiralamayı yapmak durumundadırlar. Ġhale Yasasında Ġl Genel Meclisine su
kaynaklarını 20 yıl süre ile ihalesiz kiraya verme görev ve yetkisi verilmemiĢtir.
2886 Sayılı Devlet Ġhale Yasasının “Kiralarda sözleĢme süresi” BaĢlıklı 64. Maddesi
gereğince Kiraya verilecek taĢınır ve taĢınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz.
Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin ve enerji üretimi tesisleri ile iletim ve
dağıtım tesis ve Ģebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin ve doğal gaz iletim, dağıtım ve
depolama tesis ve Ģebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süre ile kiraya
verilmesi mümkündür. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme iĢlerinde, önceden Maliye
Bakanlığından izin alınması Ģarttır. Katma bütçeli idarelerde bu izin, idarelerin bağlı
bulundukları bakanlıktan alınır. Özel Ġdare ve belediyeler için kendi özel kanunları uygulanır.
Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme iĢlerinde, kira bedeli her yıl Ģartname ve
sözleĢmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir. Bu nedenle su kiralamalarında azami süre
en çok 10 yıl olmalıdır.
Öte yandan 2886 Sayılı Ġhale Yasasının 54. Maddesi gereğince Taahhüdün, sözleĢme ve
Ģartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleĢme
yapılmasından önce müteahhit veya müĢteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle
% 6 oranında kesin teminat alınır. Tasfiye idaresince yapılan taĢınır mal satıĢlarında kesin
teminat, ihale bedelinin % 6'sından az olamaz. Müteahhit veya müĢterinin bu zorunluluğa
uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve
varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer
değerlerle değiĢtirilebilir. SözleĢmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir. Kesin
teminat alınmadan yapılan sözleĢmenin hukuki durumu da sorgulanır hale gelmektedir.
Bu durum gelirler hesap alanını etkilemesinin yanı sıra 5018 sayılı kanunun 38 nci
maddesindeki
gelirlerin takip ve tahsili sorumluluğunun yerine getrilmemesi durumunu
ortaya çıkaracaktır.
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
9
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Kamu idaresi cevabında:
Tunceli Ġli Ovacık Ġlçesi Ziyaret Köyü Munzur Gözeleri
kaynak suyundan nin Kanununun 45. maddesi açık arttırma usulü ile yapılmıĢtır. ….. A. ġ.
Ģirketinin ihalede tek istekli olması nedeniyle 10.100.000.000 TL (10.100,00 TL) teklifle
uhdesinde kalmıĢtır. Kiralama iĢine ait, 25.10.2002 tarih ve 773777 sıra ve 278 özel nolu
vezne alındısı ile yatırılan 300.000.000 (300,00) TL geçici teminat kati teminata çevrilmiĢ,
11.11.2002 tarih ve 773801 sıra no ve 302 özel nolu vezne alındısı ile 306.000.000 (306,00 )
TL kati teminat olmak üzere toplam 606.000.000 (606,00)TL
Ovacık Malmüdürlüğüne
yatırılmıĢtır. Teminatın Ġl Özel Ġdaresi hesaplarına aktarılması için 13.05.2014 tarih ve 2917
sayılı yazı ile Tunceli Ġli Ovacık Ġlçesi Malmüdürlüğüne bildirilmiĢtir.
Ovacık Malmüdürlüğü ve …. A. ġ. arasında 18.02.2003 tarihinde 5 yıl süre ile geçerli
olmak üzere taĢınmaz mal kira sözleĢmesi yapılmıĢtır. Ovacık Malmüdürlüğü 03.09.2003
tarih ve 177 sayılı yazısı ile Ovacık Ġlçesi Ziyaret Köyü sınırları içerisinde devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan Munzur Çayını oluĢturan kaynak suyunun 1 lt/sn sinin
Müdürlüklerince 25.10.2002 tarihinde ….. A. ġ. ye 5 yıllığına kiralandığını, 19.07.2003 tarih
ve 25173 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4916 sayılı kanununun 22. maddesi ile geçici 1.
maddesine istinaden Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 267 sıra no’lu genel tebliği uyarınca,
yer altı suları ile hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında
bulunan yerlerdeki kaynak sularının kiralanmasına iliĢkin iĢlemlerin Ġl Özel Ġdare
Müdürlüklerince yapılması bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Maliye Bakanlığı
tarafından kiraya verilen su ürünü üretim yerleri ile kaynak ve yer altı sularına ait bedeller
31.12.2003 tarihine kadar Maliye Bakanlığınca tahsil edilmeye devam olunacağı
belirtildiğinden devir iĢlemine esas kaynak suyu dosyası idaremize gönderilmiĢtir.
Söz konusu Ģirket 14.02.2008 tarihli dilekçesi
ile kira sözleĢmelerinin süresinin
18.02.2008 tarihinde dolacağından 5 yıl daha süre uzatılması talebinde bulunmuĢtur. Özel
Ġdare Mali Hizmetler Müdürlüğü dilekçeyi 17.02.2008 tarih ve 522 sayılı olur ile Ġl Genel
Meclisine sunmuĢtur.
Ġl Genel Meclisinin 03.04.2008 tarih ve 39 no’lu kararı ile adı geçen Ģirkete Ovacık
Ġlçesi Ziyaret Köyü hudutları dahilinde bulunan su kaynağının 1 lt/sn debisinin ile 5302 sayılı
Ġl Özel Ġdaresi kanununun 10. maddesi f fıkrası gereğince 20 yıllığına kiraya verilmesine, kira
Ģartnamesinin yenilenmesine, kiracı firma tarafından kapasite artırımına gidilmesi halinde 1
lt/sn debinin üzerindeki arttırılan miktarın tutarı hesaplanarak idare hesaplarına ödenmesine
karar verilmiĢtir.
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
10
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
15.05.2008 tarihinde Ġdare ile …… A.ġ. arasında Ġl Genel Meclisinin 03.04.2008 tarih
ve 39 sayılı kararına istinaden yeniden sözleĢme düzenlenmiĢtir.
Sonuç olarak: Ġdare cevabının incelenmesinden, su kaynağının baĢlangıçta Ovacık
Mal Müdürlüğü'nce 11.11.202 tarihinde 5 yıl süreyle ihale ile kiraya verildiği, aynı tarihte kati
teminat alındığı görülmekte
arttırılarak
isede bu kesin teminat sözleĢme tutarı ve süresi oranında
güncellenmemiĢ,yatırılan
teminat
Ġl
Özel
Ġdaresi
Hesaplarına
intikal
ettirilmemiĢ,Ġhale Yasasının su kaynağı kiralamalarında en uzun kiralama süresi olan 10 yıllık
kiralama
süresine
uyulmamıĢ,hukuken
kira
sözleĢmesini
25
yıl
uzatma
olanağı
bulunmamasına karĢın uzatılmıĢ bu süre için oluĢan ihale bedeli üzerinden kesin teminat tasili
yapılmamıĢtır.Kiralama iĢi dolayısıyla alınmayan ve güncellenmeyen 25 yıllık su kaynağı
kiralaması kesin teminat tutarı noksanılığı 2013 yılı mali tablolarında Teminatlar Hesabının
gerçek teminat tutarlarını göstermemesine neden olmaktadır.
BULGU 3:
Jeotermal su kullanan iĢletmelerden su kullanım bedellerinin tahsil ve takip
edilmemesi
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi’nce Turizm Belgeli Tesislerden kullandıkları jeotermal su
miktarına göre, belirlenecek birim fiyatlar üzerinden, jeotermal su kullanım bedeli tahsil
edilmediği görülmüĢtür.
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 17. maddesinin
birinci fıkrasının 2. Bendine göre 12.3.1982 tarihli ve 2634 Sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu
uyarınca ilan edilen kültür ve turizm koruma ve geliĢim bölgeleri ile turizm merkezlerinde;
Turizm belgeli tesislerin jeotermal su kullanım bedeli, kullanılan jeotermal su miktarına göre
belirlenir.
3.6.2007 tarihli ve 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular
Kanununa dayanılarak çıkarılan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Uygulama Yönetmeliğinin 25/6 maddesine göre Turizm Belgeli Tesislerde jeotermal su
miktarı, metreküp birim cinsinden hesaplanmak suretiyle debi ölçer, sayaç ve benzeri teknik
aletlerle yılda en az dört kez olmak üzere belirli periyotlarda ölçülür ve ölçümü takiben iki ay
içerisinde jeotermal su kullanım bedeli tahsil edilir. Turizm belgeli tesislerin kullandığı
jeotermal su miktarı belirlendikten sonra her bir Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim
Bölgesi ile Turizm Merkezi için; jeotermal kaynak üretim ve dağılım yöntemi, maliyeti ve
Jeotermal kaynağın özelliklerine göre ilgili Ġdare tarafından ayrı ayrı belirlenen birim fiyat
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
11
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
üzerinden jeotermal su kullanım bedeli alınır. Debi ölçme iĢlemi için kullanılacak teknik
aletler sondaj çıkıĢ noktalarına veya akıĢkanın bir dağıtım Ģebekesiyle dağıtılması halinde
tesislere giriĢ noktasındaki bağlantı noktasına takılır. Jeotermal akıĢkanın doğal cazibesi ile
çıktığı yerlerde debimetre ile ölçümün mümkün olmaması halinde akıĢkanın kullanım miktarı,
turizm belgeli tesise ait proje ve mevcut kullanım miktarı dikkate alınarak yapılır. Jeotermal
akıĢkan birim fiyatı her takvim yılı baĢında Ġlgili Ġdarece yeniden belirlenir. Jeotermal
akıĢkanın ilk kullanımı ile entegre kullanımlar sonrasındaki kullanımlarında ayrı birim fiyat
uygulaması yapılabilir.
Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde Tunceli Ġl Özel
Ġdaresi’nin Turizm Belgeli Tesislerden kullandıkları jeotermal su miktarına göre, belirlenecek
birim fiyatlar üzerinden, bu tesislerden jeotermal su kullanım bedeli tahsil edilmediğinden
kurum gelirler hesabı etkilenmektedir
Kamu idaresi cevabında:
Jeotermal kaynaklar ve doğal minareli sular kanunun
uygulama yönetmeliğinin 25. maddesinin 2. bendinde “ Jeotermal alanların etkin verimli ve
sürdürülebilir kullanımına yönelik öncelikli olarak imar planlarının ve bu planlara bağlı olarak
jeotermal su dağıtım projesinin hazırlanması esastır.” ġeklinde belirtilmektedir. Ġl Özel
Ġdaremizce 2010 yılında ………. A. ġ. ne jeotermal kaynak ve doğal mineralli su iĢletme
ruhsatı firmanın baĢvurusu üzerine verilmiĢ olup sadece firma tarafından kullanılan jeotermal
kaynak olması ve kendilerine ait ruhsat sahasında kalması nedeni ile ayrıca sayaç takılarak su
bedeli alınmamaktadır.
Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü ile yapılan sözlü görüĢmelerde Ġl Özel Ġdaresi adına
olan Jeotermal kaynakların farklı tesislere dağılımın yapılması halinde sayaç takılabileceği
belirtilmiĢtir.
Sonuç olarak:
Ġdare cevabında Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular
Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 25. maddesinin 2. bendinde “ Jeotermal alanların etkin
verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik öncelikli olarak imar planlarının ve bu planlara
bağlı olarak jeotermal su dağıtım projesinin hazırlanmasının esas olduğu,Ġl Özel Ġdaresince
2010 yılında ……….. A. ġ. ne jeotermal kaynak ve doğal mineralli su iĢletme ruhsatının
firmanın baĢvurusu üzerine verildiği,sadece firma tarafından kullanılan jeotermal kaynak
olması ve kendilerine ait ruhsat sahasında kalması nedeni ile ayrıca sayaç takılarak su bedeli
alınmadığı ifade edilmiĢ ise de;Jeotermal alanların etkin verimli ve sürdürülebilir kullanımına
yönelik öncelikli olarak imar planlarının ve bu planlara bağlı olarak jeotermal su dağıtım
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
12
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
projesinin hazırlanması iĢlemi idarece yapılacak bir iĢlemdir. 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar
ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 17. maddesinin
birinci fıkrasının 2. bendine göre
12.3.1982 tarihli ve 2634 Sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu uyarınca ilan edilen kültür ve turizm
koruma ve geliĢim bölgeleri ile turizm merkezlerinde; Turizm belgeli tesislerin jeotermal su
kullanım bedeli, kullanılan jeotermal su miktarına göre belirlenir.Kullanılan jeotermal su
mikatarına göre su kullanım bedeli alınmaması 2013 yılı mali tablolarında yer alan kurum
gelir hesaplarını etkilemektedir.
BULGU 4:
BaĢka Kurumlar adına (8) finansman kodundan alınan taĢınırların Ġl Özel
Ġdaresi Envanterinde MuhasebeleĢtirilmesi
Tunceli Ġl Özel Ġdaresince, baĢka kurumlar adına, bedeli merkezi yönetim tarafından
gönderilecek ödeneklerle karĢılanmak üzere satın alınan taĢınırların Tunceli Kurum
envanterini gösteren varlık hesaplarında kayıtlı olduğu görülmüĢtür.
5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun “Ġl özel idaresinin görev ve sorumlulukları”
baĢlıklı 6 ncı maddesinin; değiĢik üçüncü fıkrasıhükmünce, bedeli merkezi yönetim tarafından
gönderilen ödenekler ile karĢılanmak üzere baĢka kurumlar adınaTunceli Ġl Özel Ġdaresi
tarafından mal ve malzeme alımları yapılabilmektedir.
TaĢınır Mal Yönetmeliğinin “Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu”
baĢlıklı 13 üncü maddesine göre ilgilisi olduğu kurumca stok kayıtlarına alınan ve TaĢınır
ĠĢlem FiĢi düzenlenen, yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümlerince de muhasebeleĢtirilmek
üzere muhasebe birimine bildirilen sözkonusu taĢınırların Ġl Özel Ġdaresinin stok bilgilerini
gösteren varlık hesaplarına kaydedilerek muhasebeleĢtirilmesi sonucu bu varlıklar Tunceli Ġl
Özel Ġdaresinin envanter varlığına dahilmiĢ gibi gözükmekte ve (8) finansman kodundan
edinilmiĢ bu türden taĢınırlar Tunceli Ġl Özel Ġdaresinin varlık hesaplarında ertesi yıla
devredilmektedir.
Kamu idarelerine verilmek üzere Ġl Özel Ġdaresi tarafından alınan taĢınırların
muhasebeleĢtirilmesinde karĢılaĢılan tereddütlerin giderilmesi maksadıyla Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 07.04.2008 tarih ve 5021 sayılı yazı ile merkezi
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
13
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
yönetim tarafından gönderilen ödenekler ile diğer kamu kurumlarına verilmek üzere satın
alınan taĢınırların muhasebeleĢtirilmesine iliĢkin esaslara açıklık getirilmiĢtir.
BaĢka kurumlar adına satın alınan taĢınırların gider kaydı yapılmak suretiyle
muhasebeleĢtirilmesi gerekirken, il özel idaresinin envanterine dahil taĢınır hesap kodları
kullanılarak muhasebeleĢtirilmesi ve bu Ģekilde de ertesi yıla devredilmesi sonucu, yıl içinde
ve yılsonunda düzenlenecek mali tablolar üzerinde, 150-Ġlk Madde ve Malzeme Hesabı, 253Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı ve 255- DemirbaĢlar Hesabının bakiyeleri gerçek durumu
göstermeyecektir.
Kamu idaresi cevabında:
Ġl Özel Ġdaremize baĢka kurumlar adına bedeli merkezi
yönetim bütçesinden gönderilecek ödeneklerle (8) finans kodundan karĢılanmak üzere satın
alınan taĢınırların iĢlemleri e-içiĢleri (e-bakanlık ) modülünde hesapların kayıtları yapılırken
sistem tarafından hesap kodları otomatik olarak çalıĢtığından dolayı hesaplara müdahale
imkanımız bulunmamaktadır. Sorun sistemden kaynaklanmaktadır.
Sonuç olarak: Ġdare cevabında baĢka kurumlar adına bedeli merkezi yönetim
bütçesinden gönderilecek ödeneklerle (8) finans kodundan karĢılanmak üzere satın alınan
taĢınırların iĢlemleri e-içiĢleri (e-bakanlık ) modülünde hesapların kayıtları yapılırken sistem
tarafından hesap kodları otomatik olarak çalıĢtığından dolayı hesaplara müdahale imkanın
bulunmadığı sorunun sistemden kaynaklandığı ifade edilmiĢtir. BaĢka kurumlar adına satın
alınan taĢınırların bu kurumlar adına gider kaydı yapılmak suretiyle muhasebeleĢtirilmesi
gerektiği, il özel idaresinin envanterine dahil taĢınır hesap kodları kullanılarak
muhasebeleĢtirilmesinin,2013 yılı mali tablolarında yer alan 150-Ġlk Madde ve Malzeme
Hesabı, 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı ve 255- DemirbaĢlar Hesabının bakiyelerini
etkileyeceği değerlendirilmektedir.
BULGU 5:
140 KiĢilerden alacaklar hesabına kaydı gereken kesinleĢmiĢ SayıĢtay ilamlarının
kayıt ve takibinin yapılmaması
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 31. 12. 2013 tarihli SayıĢtay Ġlamları Cetvelinin incelenmesi
sonucunda 11.314,60 TL tutarındaki ilam hükmü kesinleĢtiği halde 31.12.2013 tarihi
itibariyle 140 kiĢilerden alacaklar hesabına kaydedilerek takibinin yapılmadığı görülmüĢtür.
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
14
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
832 Sayılı SayıĢtay Kanunu hükümlerine göre incelenip hükme bağlanan hesapların
ilamlarıda bu konun hükümlerine göre yerine getirilmesi gerekmektedir. 832 sayılı sayıĢtay
Kanunu'nun 64. madesi gereğince SayıĢtay ilâmları kesinleĢtikten sonra 45 inci madde
gereğince yerine getirilir. Ġlamların yerine getirilmesini izlemekten, ilamların gönderildiği
dairelerin en büyük amiri sorumludur.
Ġlâmlarda gösterilen zimmet ve tazminlerde zimmetler vukuu tarihinden; tazminler ise
hükmedildikleri tarihten itibaren faize tabi olarak, Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümlerine göre
tahsil olunur.
Ancak, bu suretle eklenecek faizin tutarı, zimmet veya tazminine karar verilen
miktarın % 10 unu geçemez.
Öte yandan Mahalli Ġdareler Bütçe Ve muhasebe Yönetmeliği'nin
100 .maddesinin (1) b) 1 bendine göre Bütçe giderleri hesabına borç kaydı suretiyle ödenerek
gerek yılıiçinde, gerek yılı geçtikten sonra belgeler ve kayıtlar üzerinde yapılan incelemeler
sonunda, fazla veya yersiz ödendiğinin anlaĢılması üzerine SayıĢtay ve mahkeme ilamları ile
borç hükmolunan,tutarlar kiĢilerden alacaklar hesabına alınır.Bu hesapta kayıtlı tutarlar için
tahakkuk ettirilecek faizler de bu hesapta izlenir. SayıĢtay ve mahkemelerce verilen ilam ve
kararlar incelenerek daha önce hesaplara alınan tutarların haricindekiler aynen kayda geçirilir.
Kamu idaresi cevabında:
Ġl Özel Ġdaremizin 31.12.2013 tarihli SayıĢtay Ġlamları
cetvelinde belirlenen 11.314,60 TL tutarındaki ilam hükmü kesinleĢen kiĢi borçları 140
KiĢilerden Alacaklar Hesabına kaydedilerek takibe alınmıĢ olup, bu iĢleme ait düzenlenen
muhasebe iĢlem fiĢi ektedir, (Ek- 26) bundan sonra ki kiĢi borçlarının tahakkuku yapılarak
takibi sağlanacaktır.
Sonuç olarak: Ġdare cevabında kesinleĢen SayıĢtay Ġlamlarının 140 KiĢilerden
Alacaklar Hesabına kaydedilerek takibe alındığı, bu iĢleme ait düzenlenen muhasebe iĢlem
fiĢinin ekte olduğu,
bundan sonra ki kiĢi borçlarının tahakkukunun yapılarak takibinin
sağlanacağı belirtilmiĢ olup, kurum ile kesinleĢen sayıĢtay Ġlamlarının kayıt ve takibi kusunda
mutabık kalınmıĢtır.Sonraki denetimlerde konunun izlenmesi uygun olacaktır.
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
15
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
16
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU ĠDARESĠ MALĠ TABLOLARI
2013 YILI BĠLANÇOSU
AKTĠF
Cari
TL
1 DÖNEN VARLIKLAR
34.310.448,13
3 KISA VADELĠ 2.612.979,39
YABANCI
KAYNAKLAR
10 HAZIR DEĞERLER
33.328.554,64
33
EMANET 1.800.831,89
YABANCI
KAYNAKLAR
102 BANKA HESABI
33.328.554,64
330
ALINAN 432.335,97
DEPOZĠTO
VE
TEMĠNATLAR
HESABI
103 VERĠLEN ÇEKLER
EMĠRLERĠ HESABI (-)
VE
Yıl
2013 PASĠF
GÖNDERME 0
Cari Yıl 2013 TL
333
EMANETLER 1.368.495,92
HESABI
12 FAALĠYET ALACAKLARI
219.203,13
36
ÖDENECEK 812.147,50
DĠĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER
120 GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI
0
360
ÖDENECEK 483.000,38
VERGĠ VE FONLAR
HESABI
121 GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR 219.203,13
HESABI
361
ÖDENECEK 265.670,92
SOSYAL GÜVENLĠK
KESĠNTĠLERĠ
HESABI
14 DĠĞER ALACAKLAR
5.482,24
362 FONLAR VEYA 36.809,30
DĠĞER
KAMU
ĠDARELERĠ ADINA
YAPILAN
TAHSĠLAT HESABI
140 KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI
5.482,24
363
KAMU 26.666,90
ĠDARELERĠ
PAYLARI HESABI
15 STOKLAR
757.208,12
5 ÖZ KAYNAKLAR
64.367.893,11
150 ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI
757.208,12
50 NET DEĞER
108.462.047,40
16 ÖN ÖDEMELER
0
500 NET
HESABI
DEĞER 108.462.047,40
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
17
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
160 Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI
0
51
DEĞER 13.222.366,17
HAREKETLERĠ
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI
0
511
MUHASEBE 0
BĠRĠMLERĠ ARASI
ĠġLEMLER HESABI
2 DURAN VARLIKLAR
32.670.424,37
519
DEĞER 13.222.366,17
HAREKETLERĠ
SONUÇ HESABI
24 MALĠ DURAN VARLIKLAR
879.317,71
57 GEÇMĠġ YILLAR 18.078.264,32
OLUMLU
FAALĠYET
SONUÇLARI
240 MALĠ KURULUġLARA
SERMAYELER HESABI
YATIRILAN 662.696,83
570 GEÇMĠġ YILLAR 18.078.264,32
OLUMLU FAALĠYET
SONUÇLARI
HESABI
241
MAL
VE
HĠZMET
ÜRETEN 216.620,88
KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYELER
HESABI
58 GEÇMĠġ YILLAR -16.588.996,22
OLUMSUZ
FAALĠYET
SONUÇLARI
25 MADDĠ DURAN VARLIKLAR
31.791.106,66
580 GEÇMĠġ YILLAR -16.588.996,22
OLUMSUZ
FAALĠYET
SONUÇLARI
HESABI ( - )
250 ARAZĠ VE ARSALAR HESABI
434.308,00
59
DÖNEM -58.805.788,56
FAALĠYET
SONUÇLARI
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ 0
HESABI
590
DÖNEM -18.424.359,23
OLUMLU FAALĠYET
SONUCU HESABI
252 BĠNALAR HESABI
21.280.764,68
591
DÖNEM -40.381.429,33
OLUMSUZ
FAALĠYET SONUCU
HESABI ( - )
253 TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI
3.846.381,50
PASĠF TOPLAMI
254 TAġITLAR HESABI
4.376.622,39
255 DEMĠRBAġLAR HESABI
1.857.975,60
257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI (-)
-4.945,51
258 YAPILMAKTA
HESABI
OLAN
66.980.872,50
YATIRIMLAR 0
26 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
0
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
18
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
260 HAKLAR HESABI
0
29 DĠĞER DURAN VARLIKLAR
0
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE 0
MADDĠ DURAN VARLIKLAR HESABI
AKTĠF TOPLAMI
66.980.872,50
2013 YILI FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU
FAALĠYET GĠDERLERĠ TOPLAMI (Tahakkuk Esaslı)
Personel Giderleri
47.148.763,75
22.066.223,37
Memurlar
4.800.417,95
SözleĢmeli Personel
615.135,60
ĠĢçiler
13.890.380,14
Geçici Personel
3.677,40
Diğer Personel
2.756.612,28
Milletvekilleri
CumhurbaĢkanı Ödeneği
Ġstihbarat Personeli
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
3.703.536,69
Memurlar
635.077,65
SözleĢmeli Personel
85.327,37
ĠĢçiler
2.983.131,67
Geçici Personel
Diğer Personel
Milletvekilleri
Ġstihbarat Personeli
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
12.090.964,60
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
6.326.277,01
Yolluklar
470.944,71
Görev Giderleri
175.929,47
Hizmet Alımları
2.931.930,81
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
56.743,47
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri
1.676.067,05
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri
453.072,08
Tedavi Ve Cenaze Giderleri
Faiz Giderleri
Kamu Kurumlarına Ödenen Ġç Borç Faiz Giderleri
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
19
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri
DıĢ Borç Faiz Giderleri
Ġskonto Giderleri
Kısa Vadeli Nakit ĠĢlemlerine Ait Faiz Giderleri
Cari Transferler
Görev Zararları
973.770,42
156.129,60
Hazine Yardımları (Mahalli Ġdare Yardımları)
Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan Transferler
623.072,11
Hane Halkına Yapılan Transferler
YurtdıĢına Yapılan Transferler
Gelirlerden Ayrılan Paylar
Sermaye Transferleri
Yurtiçi Sermaye Transferleri
194.568,71
541.859,25
541.859,25
YurtdıĢı Sermaye Transferleri
Değer Ve Miktar DeğiĢimleri Giderleri
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde OluĢan Olumsuz Kur Farkları
Menkul Kıymet ve Varlıkların Değerlemesinden OluĢan Olumsuz Farklar
Stokların Değerlemesinden OluĢan Olumsuz Farklar
Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden OluĢan Olumsuz Farklar
Kur DeğiĢikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki AzalıĢlar
Kur DeğiĢikliği Nedeniyle Döviz Cinsinden Alacaklardaki AzalıĢlar
Kur Değ. DıĢındaki Değer ve Miktar DeğiĢimlerinden Kaynaklanan Giderler
Diğer Değer ve Miktar DeğiĢimleri Giderleri
Amortisman Giderleri
Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri
Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri
Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri
7.772.409,42
Kırtasiye Malzemeleri
187.012,04
Beslenme, Gıda amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri
7.710,34
Tıbbi ve Labaratuvar Sarf Malzemeleri
5.384,02
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
4.818.226,40
Temizleme Ekipmanları
89.435,14
Giyecek, MefruĢat ve Tuhafiye Malzemeleri
48.428,57
Yiyecek
Ġçecek
Canlı Hayvanlar
Zirai Maddeler
937,44
Yem
Bakım, Onarım ve Üretim Malzemeleri
1.338.937,27
Yedek Parçalar
972.720,24
Nakil Vasıtaları Lastikleri
294.512,71
DeğiĢim, BağıĢ ve SatıĢ Amaçlı Giderler
2.807,59
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
20
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Spor Malzemeleri Grubu
7,08
Basınçlı Ekipmanlar
4.153,60
2007 TaĢınır Kodları
Diğer Tüketim Amaçlı Ekipmanlar
2.136,98
KarĢılık Giderleri
ġüpheli Alacak KarĢılıkları
Dahili Sigorta Risk Gider KarĢılığı
Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
Gelirlerden Alacaklardan Silinenler
KiĢilerden Alacaklardan Silinenler
Kurum Alacaklarından Silinenler
Diğer Kurum Alacaklarından Silinenler
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
Diğer Giderler
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
FAALĠYET GELĠRLERĠ TOPLAMI (Tahakkuk Esaslı)
66.991.993,32
Vergi Gelirleri
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler
Damga Vergisi
Harçlar
BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri
754.587,43
250.003,26
Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma Ġzni Gelirleri
KĠT ve Kamu Bankaları Gelirleri
Kurumlar Hasılatı
Kurumlar Karları
Kira Gelirleri
504.584,17
Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler
52.782.979,00
Yurt DıĢından Alınan BağıĢ ve Yardımlar
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar
36.427.870,70
Diğer Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar
Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar
Proje Yardımları
16.355.108,30
Özel Gelirler
Diğer Gelirler
Faiz Gelirleri
13.454.426,89
1.350.955,01
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
21
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar
11.926.917,74
Para Cezaları
56.558,41
Diğer ÇeĢitli Gelirler
119.995,73
Sermaye Gelirleri
TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri
TaĢınır SatıĢ Gelirleri
Menkul Kıymet Ve Varlık SatıĢ Gelirleri
Değer ve Miktar DeğiĢimleri Gelirleri
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde OluĢan Olumlu Kur Farkları
Menkul Kıymet ve Varlıkların Değerlemesinden OluĢan Olumlu Farklar
Stokların Değerlemesinden OluĢan Olumlu Farklar
Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden OluĢan Olumlu Farklar
Kur DeğiĢikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki AzalıĢlar
Kur DeğiĢikliği Nedeniyle Döviz Cinsinden Alacaklardaki ArtıĢlar
Kur DeğiĢikliği DıĢındaki Değer ve Miktar DeğiĢimlerinden Kaynaklanan Gelirler
Diğer Değer ve Miktar DeğiĢimleri Gelirleri
KarĢılık Gelirleri
Kıdem Tazminatı KarĢılıkları
Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları
Diğer KarĢılık Gelirleri
NET FAALĠYET SONUCU
114.140.757,07
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
22
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Tunceli Ġl Özel Ġdaresi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
23
Download

tunceli il özel idaresi