SAYIN
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
ALACAK BİLDİRİMİ- TEMLİK VE TEMİNAT/REHİN TEVDİİ-TAHSİL EMRİ BEYANI
I-Şirketiniz ile akdolunan Genel Faktoring Sözleşmesi(leri) ile temlikten geri dönülemez şekilde tarafınıza
temlik etmiş bulunduğumuz alacağımızla/alacaklarımızla ilgili faturalar aşağıda ve/veya işbu form eki fatura
listesinde bildirilmektedir. Söz konusu faturaların gerçek, mündericatının ise gerçeği yansıttığını, fatura
konusu mal ve hizmetin tam ve ayıpsız teslim edildiğini/verildiğini, temlik olunan alacağın/alacakların
varlığını ve tamamen ödeneceğini, alacaklar üzerinde temlik tarihinde tasarruf yetkimizin bulunduğunu,
faturaların başka bir temlik işlemine konu yapılmadığını, temlike konu faturaların iptal edilmediğini, temlik
işleminden sonra iptale konu olması halinde tarafınıza bildirimde bulunacağımızı ve yerine tanzim olunan
faturaları da şirketinize ibraz ve temlik edeceğimizi, fatura iptali ve/veya burada belirtilmeyen sair herhangi
bir nedenle temlik olan alacağın /alacakların ödenmemesi halinde alacağın/alacakların tamamını,
ödenmeyen kısmını, aldığımız ön ödemeleri (finansmanı), ferilerini ve bu nedenle şirketinizin uğrayacağı
zararları ve yapacağı masrafları mehil tayinine, bir ihbar ya da ihtara veya hüküm istihsaline gerek
kalmaksızın faktoring sözleşmesinde kararlaştırılan temerrüt faizi ile birlikte derhal ödemeyi, işbu faktoring
işleminin tamamen kendi nam ve hesabımıza yapıldığını, başkası nam ve hesabına hareket etmediğimizi
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
Fatura Tarihi
Fatura No
Fatura Tutarı
Fatura Borçlusu
Temlik Miktarı
II-Yukarıda söz konusu olan ve şirketinizce faktoring hizmeti uygulanacak faturalarla ilgili olmak üzere,
aşağıda dökümü verilen ve/veya işbu forma ek listede ayrıntıları belirtilen, kambiyo senetlerini tarafınıza
ödeme vasıtası/teminat/rehin olarak tevdii eder, tahsil olunan kambiyo senetleri bedellerini tarafınıza temlik
ile faktoring konusu fatura bedellerine veya şirketinizin faktoring sözleşmesinden doğmuş/doğacak sair tüm
alacaklarına mahsup edilmesini rica ederiz.
Banka/Şube
Çek/Senet No
Hesap No
Vade
Tutar
III- Yukarıdaki I-II nolu maddelerde belirtilen konuları peşinen garanti, kabul,beyan ve taahhüt eder, gereğini
rica ederiz. …../……/………..
Saygılarımızla,
Download

Alacak Bildirimi Formu - Temlik ve Teminat Rehin