T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmaz, 4046 sayılı özelleştirme
uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde, “satış ” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.
İHALE KONUSU VARLIK
Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Sahil Mahallesi,
306 ada 1 parselde kayıtlı 5.303,69 m2
yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki
6 katlı betonarme bina. (Yaşam AVM)
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ
2.000.000.- TL
TANITIM DOKÜMANI
ve ŞARTNAME BEDELİ
1.000.- TL
SON TEKLİF VERME
TARİH ve SAATİ
16.12.2014, 14:00
1- İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca
gerekli görülmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle
sonuçlandırılabilecektir.
2- Satışa konu taşınmaz için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda
belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif
verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- İhaleye katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi
nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak
ve “Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Sahil Mahallesi, 306 ada 1 parsele ait İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye
katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont
karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.
4- İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
5- ADÜAŞ teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif
verme sürelerinin sona ermesinden önce duyurulur.
6- Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
7- Yabancılara taşınmaz satışı tapu kanunu ve diğer ilgili mevzuata tabidir.
8- İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.
ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46 Faks: (312) 286 62 48
(Bas›n: 73370- www.bik.gov.tr)
www.aduas.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. MENEMEN İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI
SAYI: 2014/5 satış
Satılmasına karar verilen gayrimenkul cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
SATIŞ ŞARTLARI:
A) BİRİNCİ ARTIRMA TARİHLERİ:
*A1-) İzmir ili Menemen ilçesi Maltepe köyü 164 ada 2 parsel 147.864,00 M2 yüzölçümündeki tarla vasfındaki Gayrimenkulün Birinci
Artırması: 19.01.2015 günü saat 13.00 - 13.10 arasında Adliye Hukuk Mahkemeleri Yz. işl. Müd. odasında
B) İKİNCİ ARTIRMA TARİHLERİ:
*A1-) İzmir ili Menemen ilçesi Maltepe köyü 164 ada 2 parsel 147.864,00 M2 yüzölçümündeki tarla vasfındaki Gayrimenkulün İkinci
Artırması: 13.02.2015 günü saat 13.00 - 13.10 arasında Adliye Hukuk Mahkemeleri Yz. işl. Müd. odasında
6- Gayrimenkulün tapu kayıt ve evsafları:
A1-) İzmir ili Menemen ilçesi Maltepe köyü 164 ada 2 parsel 147.864,00 M2 yüzölçümündeki tarla vasfındaki taşınmaz toprak yapısı
killi-tınlı bünyede düz taşsız sulama kanalından sulanabilir Derin profilli tarım arazisi niteliğinde olup her türlü tarıma elverişli olan.
Taşınmaz bu haliyle 1.035.048,00 TL muhammen bedelle satılacaktır.
1- 19.01.2015 günü belirtilen saatlerde Adliye hukuk mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü odasında açık artırma sureti ile yapılacaktır.
Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı
ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 13.02.2015 günü aynı yer ve aynı
saatlerde ikinci artırmaya çıkartılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı
kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın
tahmin edilen kıymetinin %50'nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan
başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın teminat
mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. İhale pulu, Tapu Harç
ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. % .. KDV alıcıya ait olup hissedar hissesi oranında muaftır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/5
satış sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19.11.2014
(İc.İf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(Bas›n: 76010- www.bik.gov.tr)
Yönetmelik Örnek No: 27
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA BATI 7. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/6210 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara İli, Sincan İlçesi, Sincan (Törekent) Mahallesi, 2099 ada, 24 parselde kayıtlı, kargir dubleks ev batı cepheli,
alt katta 1 oda, salon, mutfak, tuvalet, ve antre ile üst katta 3 oda, banyo, tuvalet ve balkondan oluşmakta, giriş kapısı, çelik,
yaklaşık 150,00 m2 bina, keza ek 40,00 m2. büyüklükte bodrum kulanım alanlı olan ve iç kapılar ahşap kapı, pencereler ise
PVC doğrama, ıslak zeminler seramik kaplama, antre, salon ve odaların zemini halıfleks kaplı, doğalgaz bağlantısı mevcut
olup, ısınma kombi kalorifer sistemle ısıtılan, Ahmet Andiçen Caddesine 250 metre mesafede, yangın merdiveni mevcut
taşınmazın geniş evsafı ve özellikleri bilirkişi raporunda yazılı olup, açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.
Adresi: Törekent Mahallesi, 281. Cadde, Bina no: 72- Sincan
Yüzölçümü: 400,00 m2.
Arsa Payı: İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti: 250.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü: 22/01/2015 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü: 16/02/2015 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri: Ankara Batı (Sincan) Adliyesi mezat salonunda.
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale
feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul ermiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2014/6210 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/11/2014
(Bas›n: 75895- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

73370-76010