ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı
Adres
Telefon ve Fax No
E-mail Adresi
Tarih
Konu
: Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.
: Ġnönü Caddesi Devres Han No:50/4 GümüĢsuyu-Beyoğlu/Ġstanbul
: (0 212) 334 88 50 (0 212) 334 88 52
: [email protected]
: 11.01.2016
: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.’NE
Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar
Tebliği uyarınca, ġirket Portföyünde yer alan Muğla Ortaca’ya ait Değerleme Raporu
kamuoyunun bilgisine sunulmuĢtur.
ġirketimiz adına üst hak kurulu olan Muğla ili, Ortaca Ġlçesi, Fevziye Köyü, Akçagöl-Sarısu
Mevkiinde (Sarıgerme ) bulunan 136 ada 2 parsel (79.081 m2) ile aynı parselin deniz yönünde,
önünde bulunan 136 ada 3 parseli (34.768 m2) de kapsayan 1/5000 ve 1/ 1000 ölçekli imar
planları Çevre Ve ġehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıĢtır. Planların onaylanmasını
müteakip 136 ada 2 parselde dondurulan tahsis süresi Kültür Ve Turizm Bakanlığınca yeniden
baĢlatılmıĢ ve dondurulan süre tahsis süremize ilave edilerek 2055 yılına uzatılmıĢtır. Ayrıca
Ġmar planlarının onaylanmasıyla 136 ada 3 parselin de Ģirketimiz lehine ön izini Kültür Ve
Turizm Bakanlığından alınmıĢ olup, kesin tahsis iĢlemleri devam etmektedir.
Bir önceki döneme ait raporda 23.842.000 TL olan değerin, 2016 yılında mevzuat gereği
yapılması zorunlu olan ve yukarıdaki geliĢmeler doğrultusunda Mavi Gayrimenkul Değerleme
A.ġ. tarafından hazırlanan 08.01.2016 tarihli değerleme raporuna göre yeni tutarı 43.400.137
TL dir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaĢan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MARTI GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
N. EMRE NARĠN
Yön. Kur. BaĢkan Yardımcısı
FARUK YAġAR
Grup Muhasebeler Müdürü
Download

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Martı