TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA
DERNEĞĠ
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ
KAYSERĠ EĞĠTĠM
VE
ARAġTIRMA HASTANESĠ
15-18 OCAK 2015
KAYSERĠ
Değerli Üyelerimiz,
Türk Klinik Biyokimya Derneği tarafından, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ile
birlikte 15-18 Ocak 2015 de Kayseri’de, Mezuniyet Sonrası Sürekli Mesleki GeliĢim (SMG) etkinlikleri
kapsamında, uzmanlık alanımızdaki bilgilerin hatırlanması ve güncellenmesine yönelik “Eğitim
Toplantısı” ile “Madde Bağımlılığı Ġzleminde Laboratuvar” Kursu düzenlenecektir.
Sizleri bu etkinliğe davet etmekten mutluluk duymaktayız.
Kayseri’de birlikte olmak dileği ile…
Saygılarımızla
Özkan ALATAġ
Sabahattin MUHTAROĞLU
Çiğdem KARAKÜKÇÜ
Türk Klinik Biyokimya Derneği
BaĢkanı
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Kayseri Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi
1
DÜZENLEME KURULU
Özkan ALATAġ
Gülden BAġKOL
Oya BAYINDIR
Özlem GÜLBAHAR
Tamer ĠNAL
Figen NARĠN
Sebahat ÖZDEM
: TKBD BaĢkanı
: Yerel Düzenleme Komisyonu Üyesi
: TKBD Okulu Sorumlusu
: TKBD Okulu Komisyonu Üyesi
: TKBD Okulu Komisyonu Üyesi
: Yerel Düzenleme Komisyonu Üyesi
: TKBD Okulu Komisyonu Üyesi
TOPLANTI MERKEZĠ
Erciyes Üniversitesi GENKÖK AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
BAġVURU
• Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) bilgi güncelleme alanımızın "uzmanlarına" yöneliktir.
•
Madde Bağımlılığı Ġzleminde Laboratuvar kursu alanımızın "uzmanlarına" ve "tıpta uzmanlık
öğrencilerine" yöneliktir.
• Her iki etkinlikte de katılımcı sayısı sınırlı olup, dernek üyesi olanlara ve baĢvuru sırasına öncelik
verilecektir.
• Katılmak isteyenlerin ekteki katılım formunu doldurarak, dernek iletiĢim adresine e-posta ile
göndermeleri rica olunur.
• Tıpta uzmanlık öğrencilerinin durumlarını belirten onaylı belgeyi (Sağlık Bakanlığı Eğitim ve
AraĢtırma Hastanelerinde BaĢhekimlikten, Tıp Fakültelerinde Dekanlıklardan) dernek iletiĢim adresine
e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.
• Son baĢvuru tarihi 6 Ocak 2015 Salı günü’dür.
• BaĢvurulara 7 Ocak 2015 ÇarĢamba günü e-posta ile yanıt verilecektir.
• Kayıt ücreti, kabul yazısından sonra 7-8 Ocak 2015 tarihlerinde kayıt formunda belirtilen Banka
hesabına yatırılmalıdır.
• Kayıt iptalinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
2
BĠLGĠ GÜNCELLEME PROGRAMI
15 OCAK 2015 PERġEMBE
09:00-09:30
AÇILIġ
09:30-10:15
GeçmiĢten Geleceğe Tıpta Laboratuvar Disiplinleri
Oya BAYINDIR
10:15-10:30
KAHVE ARASI
10:30-11:15
Temel Laboratuvar Ġstatistikleri
Tamer ĠNAL
11:15-12:00
Preanalitik Dönem ve Etkili Faktörler
Tamer ĠNAL
12:00-13:30
ÖĞLE YEMEĞĠ
13:30-14:15
Laboratuvar Testlerinde Ġnterferanslar
Özlem GÜLBAHAR
14:15-15:00
Laboratuvar Testlerinin Ġç ve DıĢ Kalite Kontrolü
Tamer ĠNAL
15:00-15:15
KAHVE ARASI
15:15-16:00
Analitik Yöntemlerin Değerlendirilmesi
Sebahat ÖZDEM
16:00-16:45
Laboratuvar Kalite Yönetimi ve Liderlik
Tamer ĠNAL
16:45-17:00
ARA
17:00-18:00
PRATĠK UYGULAMA (Ġç ve DıĢ Kalite Kontrolü)
16 OCAK 2015 CUMA
08:45-09:30
Referans Aralık Analizi
Özlem GÜLBAHAR
09:30-10:30
Kardiyak Markırlar: Güncelleme
Sabahattin MUHTAROĞLU
10:30-11:00
KAHVE ARASI
11:00-11:45
Üreme Hormonları ve Üreme Fonksiyonları ile Ġlgili Testler
Özkan ALATAġ
11:45-12:30
Prenatal Tarama Testleri ve Yorumu
GüneĢ BAġOL
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞĠ
13:30-14:15
Hemogram ve Koagülasyon Testlerinin Değerlendirilmesi
Sebahat ÖZDEM
14:15-15:00
Asid- Baz Dengesi, Kan Gazları
GüneĢ BAġOL
15:00-15:15
KAHVE ARASI
15:15-16:00
Böbrek Fonksiyonları ve Değerlendirilmesi
Çiğdem KARAKÜKÇÜ
16:00-16:45
Karaciğer Fonksiyon Testleri ve Değerlendirilmesi
GüneĢ BAġOL
16:45- 17:00
ARA
17:00 -17:45
Tiroid Fonksiyon Testleri ve Değerlendirilmesi
Özlem GÜLBAHAR
19:00
AKġAM YEMEĞĠ
3
17 OCAK 2015 CUMARTESĠ
08:30-09:15
Kalsiyum, Fosfor ve Magnezyum Metabolizması
GüneĢ BAġOL
09:15-10:00
Hemoglobinopatiler ve Ġlgili Laboratuvar Testleri
Sebahat ÖZDEM
10:00-10:45
Dinamik Fonksiyon Testleri
Özlem GÜLBAHAR
10:45-11:00
KAHVE ARASI
11:00-11:45
Diabetes Mellitus: Güncelleme
Sebahat ÖZDEM
11:45-12:30
Test Sonuçlarının Yorumlanması ve Konsültasyon
Tamer ĠNAL
12:30
KAPANIġ
GEZĠ: 17 Ocak 2015 Cumartesi
Ayrıntılı bilgi için 9. sayfaya bakınız.
4
MADDE BAĞIMLILIĞI ĠZLEMĠNDE LABORATUVAR
KURSU PROGRAMI
17 OCAK 2015 CUMARTESĠ
14:00-14:15
AÇILIġ ve Ön Test
14:15-15:00
Toksik Madde Kullanımının Kapsamı
Tuncay KÜME
15:00-15:45
Mevzuat ve Laboratuvar Uzmanının Sorumluluğu
Çağlar ÖZDEMĠR
15:45-16:15
KAHVE ARASI
16:15-17:00
Güncel Sorunlar ve Son GeliĢmeler
Çiğdem KARAKÜKÇÜ
17:00-18:00
Uygulamada YaĢanan Sorunlar
Tüm sunum yapanlar ve kurs katılımcılarının interaktif tartıĢması
19:00
AKġAM YEMEĞĠ
18 OCAK 2015 PAZAR
09:00-09:45
Preanalitik Laboratuvar Süreci
Çiğdem KARAKÜKÇÜ
09:45-10:30
Analitik ve Postanalitik Laboratuvar Süreci
Tuncay KÜME
10:30-11:00
KAHVE ARASI
11:00-11:45
Toksik Madde Test Parametreleri
Tuncay KÜME
11:45-12:00
KAPANIġ ve Son Test
GEZĠ: 18 Ocak 2015 Pazar
Ayrıntılı bilgi için 9. sayfaya bakınız.
NOT: ÖĞLE YEMEĞĠ 17 Ocak 2015 Cumartesi günü saat 12:30-13:30 arasında verilecektir.
5
KAYIT
• Uzmanlıkta Bilgi Güncelleme Eğitimi Toplantısı kayıt ücreti uzmanlara 150 TL dir.
• Madde Bağımlılığı Ġzleminde Laboratuvar Kursu kayıt ücreti uzmanlara 100 TL, tıpta uzmanlık
öğrencilerine 75 TL dir.
• Kayıt ücretlerine, kurs notları, katılım belgesi, kahve ikramları, öğle yemekleri ve bir akĢam yemeği
dahildir.
• BaĢvuruları kabul edilen katılımcıların kayıt ücretlerini 8 Ocak 2015 PerĢembe günü saat 14’e kadar
aĢağıda belirtilen dernek BANKA hesabına yatırmaları ve dekontlarını da Dernek iletiĢim adresine eposta ile göndermeleri gerekmektedir.
• Katılımcı isminin mutlaka dekontta belirtilmesi gerekmektedir.
• Toplu yatırımlarda her katılımcı için ayrı form doldurulmalıdır.
• Kayıt iptalinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
• Havale masrafı katılımcıya aittir.
Banka Bilgileri: T.Garanti Bankası, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ġubesi (ġube Kodu: 1373)
Hesap Adı
: Türk Klinik Biyokimya Derneği
Hesap No
: 6298273 TL Hesabı
IBAN
: TR27 0006 2001 3730 0006 2982 73
KONAKLAMA
Katılımcılar için değiĢik kategori ve fiyatlardaki otellere iliĢkin bilgiler aĢağıda belirtilmiĢtir. Konaklanacak
yer ve tarihe iliĢkin olarak ilgili yer ile kiĢisel olarak iletiĢime geçilmelidir.

Tek kiĢilik Oda
Çift kiĢilik Oda
45 TL
80 TL
109 TL
129 TL
140 TL
170 TL
Erciyes Üniversitesi Hızıroğlu Konağı
0 352 437 40 61

Ġbis Otel ***
0352 207 30 26 Gsm: 0530 822 42 55
e-posta: [email protected]

Novotel****
0352 207 30 26 Gsm: 0530 822 42 55
e-posta: [email protected]
Oda ücretleri bir gecelik konaklama, kahvaltı ve KDV'yi içermektedir.
6
BĠLGĠ GÜNCELLEME EĞĠTĠM TOPLANTISI
KAYIT FORMU
TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ,
15-17 Ocak 2015
KAYSERĠ
Katılımcının,
Adı Soyadı : ……………………………………………………………….
Uzman
:
Ünvanı
: ……………………………………………………………….
ÇalıĢtığı Kurum : …………………………………………………………
YazıĢma Adresi : …………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Telefon
: …………………………GSM : …………………………..
E-posta
: ………………………………………………………………
7
MADDE BAĞIMLILIĞI ĠZLEMĠNDE
LABORATUVAR KURSU
KAYIT FORMU
TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ
17-18 Ocak 2015
KAYSERĠ
Katılımcının,
Adı Soyadı : ……………………………………………………………..
Uzman
Tıpta uzmanlık öğrencisi
ÇalıĢtığı Kurum : ………………………………………………………..
YazıĢma Adresi : ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Telefon
: …………………………GSM : ………………………..
E-posta
: …………………………………………………………….
8
ÖNEMLĠ TARĠHLER

SON BAġVURU: 6 Ocak 2015 Salı

BAġVURULARA YANIT: 7 Ocak 2015 ÇarĢamba

KAYIT ÜCRETLERĠ için SON ÖDEME: 8 Ocak 2015 PerĢembe, saat 14:00
ĠLETĠġĠM ADRESĠ
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Yerel Organizasyon Komisyonu Üyesi
Gülden BAġKOL
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
[email protected]
GSM: 0 532 687 13 48
[email protected]
GSM: 0 532 364 44 49
GEZĠ
En az 10 kiĢilik isteklinin olması durumunda 17 Ocak 2015 Cumartesi ve 18 Ocak 2015 Pazar günü aĢağıdaki
tur düzenlenecektir. Tur için aĢağıda belirtilen acenta ile iletiĢime geçilmesini rica ederiz.
ERCĠYES DAĞI GEZĠ SĠ
UlaĢım + Sucuk Ekmek + içecek ikramı ile birlikte: KiĢi baĢı 35 TL
TURA KATILIM ĠÇĠN ĠLETĠġĠM
NĠLGÜN KARACA
SatıĢ Temsilcisi
Telefon : 0352 222 1578
Fax : 0352 221 1579
E-mail : [email protected]
Web : www.kasseriatravel.com
9
Download

tıklayınız - Türk Klinik Biyokimya Derneği