BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAYRD [BAYRD]
07.03.2014 17:21:48
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yazlık Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad.
No:87/A Gölcük-Kocaeli
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
: 0 262 433 23 90 - 0 262 433 23 88
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: 0 262 433 23 90 - 0 262 433 23 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Pay Alım Teklifi Hk.
AÇIKLAMA:
ġirketimizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran hisselerin AGM AVRUPA SAĞLIK
HĠZMETLERĠ A.ġ. ("AGM SAĞLIK") tarafından iktisabına istinaden, II-26.1 sayılı Pay Alım Tebliği
kapsamında AGM SAĞLIK tarafından "zorunlu pay alım teklifi"nde bulunulması zorunluluğu
doğmuĢtur. Bu çerçevede AGM SAĞLIK tarafından SPK'ya baĢvuruda bulunularak; Tuncer Baydar,
YeĢim AkbaĢoğlu, Birhan Baydar, Saliha Yetkinyılmaz, Fatih Telli ve Suat BaĢ'a ait olan, ġirketimiz
hisselerinin %73,3059'una denk gelen 6.084.380 adet hissenin satın alınmasında, her bir pay için
anlaĢılan 3,10-TL fiyatın, Borsa Ġstanbul A.ġ.'de iĢlem gören ġirket paylarının alımı için de, pay alım
teklif..fiyatı..olarak..dikkate..alınması..talebinde..bulunulmuĢtur.
ĠĢ bu baĢvuru kapsamında AGM SAĞLIK tarafından; ġirketimiz hisselerinin alınmasıyla
öncelikle ġirketimizin hali hazırdaki faaliyet alanının devam ettirilmesi ve bunun yanı sıra ġirketimizin
sağlık sektörü alanında yatırımlar yapması ve bu Ģekilde faaliyet alanını geniĢletmesinin öngörüldüğü, iĢ
bu pay alım teklifi iĢlemiyle ilgili Piramit Menkul Kıymetler A.ġ. ile aracılık sözleĢmesi imzalandığı
bilgisi..verilmiĢtir.
Pay alım teklifi fiyatı ve baĢvuru koĢulları SPK, Borsa Ġstanbul ve ilgili kurumlarca
değerlendirilmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaĢan bilgileri tam
olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam
ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

07.03.2014 Özel Durum Açıklaması