HAKKIMIZDA
ISEA Elektrik-Otomasyon Ģirketi 2007 yılında Demir Çelik Endüstrisine hizmet vermek amacıyla kurulmuĢ
ve Demir Çelik Elektrik Otomasyon Konularında uzmanlaĢmıĢ bir Mühendislik ve Taahhüt firmasıdır.
Hedefi, müĢterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak ileri teknolojiyi, doğru ürün seçimi ve profesyonel hizmet
anlayıĢla sunmak ve onların memnuniyetini sağlamaktır.
Demir Çelik Sektörüne yönelik Elektrik Otomasyon Sistemleri konusunda;
-
Anahtar teslimi Elektrik- Otomasyon Sistemleri tasarımı ve uygulaması
DanıĢmanlık ve proje yönetimi
EAF ve LF ark ocağı hesapları ve Ģebeke analizleri,
Prosese uygun ekipman seçimi ve temini,
Orta Gerilim, ve Alçak Gerilim Sistem Dizaynı, ekipman seçimi ve temini,
MCC (Motor Control Center ) ve Otomasyon Pano imalatları,
PLC tabanlı otomasyon projeleri tasarım, imalat ve uygulamaları,
SCADA (HMI,MMI) tasarım ve uygulamaları,
Sistem entegrasyonu,
Montaj, devreye alma ve süpervizörlük hizmetleri,
Modernizasyon projeleri,
ĠĢletmecilik hizmetleri
Dokümantasyon ve eğitim hizmetleri ile anahtar teslim çözümler sunmaktadır.
ġirketimizin Demir Çelik sektöründe ağırlıklı olarak çalıĢtığı konular;
Ark Ocakları (EAF) & Pota Ocağı (LF)
-
EAF & LF ark ocağı hesapları ve Ģebeke analizleri
Trafo & Reaktör Teknik ġartnameleri
EAF ve LF Kapasitesine göre trafo ve reaktör seçimi
EAF & LF O.G Sistemi tasarımı ve temini
PLC tabanlı elektrik otomasyon sistemi
SCADA (HMI, MMI) uygulamaları
Elektrod Regülasyon Sistemi
Ark Ocakları (EAF & LF) Elektrik Otomasyonu
EAF & LF ARK OCAĞI HESAPLARI VE ġEBEKE ANALĠZĠ
Firmamızın geliĢtirmiĢ olduğu analiz programı vasıtasıyla sistem parametreleri kullanılarak
EAF ve LF için ocak hesapları ve Ģebeke analizleri yapılmaktadır.
Böylece ocağın optimum çalıĢma noktaları belirlenmektedir.
Ark Ocakları (EAF & LF) Elektrik Otomasyonu
PLC ve HMI Dizaynı
Ark Ocakları (EAF) HMI Genel Görünüm
EAF & LF VAKUM KESĠCĠSĠ ve AYIRICI
1
2
3
4
6
11
13
5
17
19
12
20
18
7
8
14
SVC
15
16
9
10
LF
EAF
1. Ortak Bağlantı Noktası
2. ġalt Trafosu
3. Kirli Bara GiriĢ Kesicisi
4. Kirli Bara EAF Kesicisi
5. EAF Vakumlu Kesici
6. EAF RC Devresi
7. Reaktör
8. EAF Trafosu
9. EAF Su Soğutmalı Yüksek Akım Kabloları
10. EAF Elektrotları
11. Kirli Bara LF Kesicisi
12. LF Vakum Kesici
13. LF RC Devresi
14. LF Trafosu
15. LF Su Soğutmalı Yüksek Akım Kabloları
16. LF Elektrotları
17. SVC Q1 Kesicisi
18. SVC FC2-FC3 Filtreleri
19. SVC Q2 Kesicisi
20. SVC TCR Ünitesi
Toz Toplama Elektrik- Otomasyonu
-
Toz Toplama hesabı ve analizi
Trafo & Sürücü seçimi
O.G Sistemi tasarımı ve temini
PLC tabanlı elektrik otomasyon sistemi
SCADA (HMI, MMI) uygulamaları
Kumanda Masaları ve panoları
Toz Toplama Elektrik- Otomasyonu ve HMI Genel Görünüm
CCM Elektrik- Otomasyonu
-
PLC tabanlı elektrik otomasyon sistemi
SCADA (HMI, MMI) uygulamaları
Kumanda Masaları ve panoları
CCM Elektrik- Otomasyonu ve HMI Genel Görünüm
CCM Elektrik- Otomasyonu ve Diğer HMI Örnekleri
FERRO ALLOY Elektrik- Otomasyonu ve HMI Genel Görünüm
-
PLC tabanlı elektrik otomasyon sistemi
SCADA (HMI, MMI) uygulamaları
Kumanda Masaları ve panoları
FERRO ALLOY Elektrik- Otomasyonu ve Diğer HMI Örnekleri
ġirketimizin Demir Çelik sektöründe ağırlıklı olarak çalıĢtığı konular;
-
Ark Ocakları (EAF) Elektrik- Otomasyon Projeleri ve SCADA (HMI, MMI) uygulamaları,
EAF ve LF Elektrod Regülasyon sistemleri, ocak analizleri ve optimizasyonları
Pota fırınları (LHF) Elektrik- Otomasyon Projeleri ve SCADA (HMI, MMI) uygulamaları,
Sürekli Döküm Makineleri (CCM) Elektrik- Otomasyon Projeleri ve SCADA (HMI, MMI) uygulamaları,
Su Tesisleri (WTP) Elektrik- Otomasyon Projeleri ve SCADA (HMI, MMI) uygulamaları,
Toz Toplama Tesisi (DCS) Elektrik- Otomasyon Projeleri ve SCADA (HMI, MMI) uygulamaları,
AlaĢım Besleme, (Ferro Alloy) Elektrik- Otomasyon Projeleri ve SCADA (HMI, MMI) uygulamaları,
Pota ve Sepet Arabaları (STC, LTC) Elektrik- Otomasyon Projeleri ve SCADA (HMI, MMI) uygulamaları,
Hurda Hazırlama (SCY) Elektrik- Otomasyon Projeleri ve SCADA (HMI, MMI) uygulamaları,
Haddehane (Rolling Mill) Elektrik- Otomasyon Projeleri ve SCADA (HMI, MMI) uygulamaları,
Orta Gerilim Sistemleri dizaynı ve temini,
Alçak Gerilim Sistemleri dizaynı ve temini,
Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kompanzasyon sistemlerinin dizaynı ve temini,
Elektrik Dağıtım sistemlerinin otomasyonu, ölçme ve izleme sistemleri,
Endüstriyel otomasyon çözümleri,
Seviye II Uygulaması ve entegrasyonu
Tavan Vinçleri projeleri, panolarının imalatı ve devreye alınması,
Ġçme suyu ve Atık su Arıtma Tesisleri Otomasyonu ve SCADA (HMI, MMI) uygulamaları,
Download

Duyuru İçin Tıklayınız