06.01.2015 Salı
05.01.2015 Pazartesi
T/G
T.C.
NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI (05-16 OCAK 2015)
Saat Bölüm
Ders Adı
ÖS Öğr. Elemanı
Derslikler
ĠKT NÖ 1
75
D12 D13 D14
Behavioral Science
ĠKT ĠÖ 1
83
D11 D17
ĠKT NÖ 1
8
09:00
DavranıĢ Bilimleri
ġ. ÖZGENER
D09
ĠKT ĠÖ 1
11
ĠġL ĠÖ 1
76
D01 D05
DavranıĢ Bilimleri I
ĠġL NÖ 1
92
D07 D08 D10
TURĠZM ĠÖ 3
40
D17
Hizmet Pazarlaması
H. V. ERKUTLU
TURĠZM NÖ 3
34
D11
ĠKT ĠÖ 3
21
D05
10:45 ĠġL ĠÖ 3
23
D10
Ġdare Hukuku
H. AKILLI
ĠKT NÖ 3
21
D05
ĠġL NÖ 3
25
D10
KY 3
KarĢılaĢtırmalı Kamu Yönetimi
27 H. S. AKILLI
D12
TURĠZM NÖ 1
49
ĠKT ĠÖ 2
51
ĠġL NÖ 2
50
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK
DL1
TURĠZM ĠÖ 1
(Gruplarınızı Sistem Sorgulamadan öğreniniz.)
13:00 KY 1
43
ĠKT NÖ 2
46
ĠġL ĠÖ 2
42
ĠKT ĠÖ 4
38
D10
Türk Vergi Sistemi
A. ÖZEN
ĠKT NÖ 4
45
D17
KY 4
ÇağdaĢ Devlet Düzenleri
19 L. KAHRAMAN
D06
ĠKT NÖ 3
3
DıĢ Ticaret ĠĢlemleri I
M. DUYAR
ĠKT ĠÖ 3
7
15:00 TURĠZM ĠÖ 4
49
D17
Turizmde Pazarlama AraĢtırması
Su ÇOBAN
TURĠZM NÖ 4
46
D10
ĠġL ĠÖ 4
24 E. ERSOY
D01
Yatırım ve Proje Değerlendirme
ĠġL NÖ 4
45 E. H. ÇETENAK
D05
TURĠZM NÖ 1
47
D10
Economics
Se ÇOBAN
46
D05
TURĠZM ĠÖ 1
6
Ekonomi
S. ÖZTÜRK
D09
TURĠZM NÖ 1
13
09:00 ĠġL ĠÖ 1
83
D01 D06 D07
ĠġL NÖ 1
85
D11 D17
Genel Muhasebe I
A. TANÇ
ĠKT ĠÖ 1
71
D14 D15 D16
ĠKT NÖ 1
73
D08 D12 D13
KY 1
Siyaset Bilimine GiriĢ I
60 L. KAHRAMAN
DKS
TURĠZM NÖ 3
40
D17
Turizm Sosyolojisi
D. KILIÇ
TURĠZM ĠÖ 3
42
D10
KY 3
Türk Siyasal Hayatı I
55 L. KAHRAMAN
D01 D06
10:45 ĠKT NÖ 3
25
D12
Uluslararası Ġktisat I
Ö. Ö. ÇETENAK
ĠKT ĠÖ 3
D11
34
ĠġL ĠÖ 3
D05
Üretim ( Sistemleri ) Yönetimi I
N. YALÇIN
ĠġL NÖ 3
22
D07
ĠġL ĠÖ 2
36
D05
ĠKT ĠÖ 2
31
D06
Pazarlama Ġlkeleri
E. ERDEN
ĠġL NÖ 2
51
D10
13:15 ĠKT NÖ 2
28
D01
KY 2
24 H. S. AKILLI
D13
Sosyal Bilimlerde AraĢtırma Yöntemleri
TURĠZM ĠÖ 2
27
D12
H. V. ERKUTLU
TURĠZM NÖ 2
28
D11
ĠKT ĠÖ 4
22
Ab ve Türkiye
M. DUYAR
D05
ĠKT NÖ 4
23
TURĠZM ĠÖ 4
49
D10
Etkinlik Yönetimi
H. V. ERKUTLU
15:00 TURĠZM NÖ 4
48
D17
ĠġL ĠÖ 4
68
D06 D07 D08
Ġnsan Kaynakları Yönetimi
A. CĠNGÖZ
ĠġL NÖ 4
65
D11 D12
KY 4
Kadın ve Siyaset
22 L. KAHRAMAN
D13
ĠKT NÖ 3
ĠKT ĠÖ 3
TURĠZM ĠÖ 3
TURĠZM NÖ 3
TURĠZM ĠÖ 3
09:30 TURĠZM NÖ 2
Kamu Yönetimi
43
41
30
28
17
1
11
21
18
22
35
57
73
57
80
75
84
45
29
23
19
21
44
38
33
46
23
45
34
21
20
8
43
53
70
43
63
53
70
48
68
18
26
23
26
65
67
38
18
29
17
H. S. AKILLI
D16
Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü
15 M. KAPLAN
D11
E - Devlet Uygulamaları
28 H. S. AKILLI
18
M. DUYAR
20
69
Su ÇOBAN
71
D06
Ġktisat Politikası
Seçmeli Almanca I
Seçmeli Fransızca I
07.01.2015 ÇarĢamba
TURĠZM NÖ 3
TURĠZM ĠÖ 3
ĠġL NÖ 3
ĠġL ĠÖ 3
TURĠZM NÖ 1
ĠKT NÖ 1
TURĠZM ĠÖ 1
11:30 ĠġL NÖ 1
ĠġL ĠÖ 1
ĠKT ĠÖ 1
KY 1
ĠġL ĠÖ 2
ĠKT NÖ 2
ĠġL NÖ 2
Seçmeli Ġtalyanca I
Yöneylem AraĢtırması I
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I
Ġstatistik I
13:15 ĠKT ĠÖ 2
15:00
08.01.2015 PerĢembe
09:00
10:45
13:15
15:00
ĠKT NÖ 2
ĠġL ĠÖ 2
ĠġL NÖ 2
ĠKT ĠÖ 4
ĠġL ĠÖ 4
ĠġL NÖ 4
ĠKT NÖ 4
KY 4
KY 2
TURĠZM NÖ 4
TURĠZM ĠÖ 4
ĠġL NÖ 1
KY 1
ĠġL ĠÖ 1
TURĠZM NÖ 1
ĠKT NÖ 1
TURĠZM ĠÖ 1
ĠKT ĠÖ 1
ĠġL NÖ 3
ĠġL ĠÖ 3
ĠKT NÖ 3
ĠKT ĠÖ 3
TURĠZM ĠÖ 3
TURĠZM NÖ 3
KY 3
ĠKT NÖ 2
ĠKT ĠÖ 2
KY 2
TURĠZM ĠÖ 2
TURĠZM NÖ 2
KY 4
ĠKT NÖ 4
ĠKT ĠÖ 4
ĠġL NÖ 4
ĠġL ĠÖ 4
Statistics I
ĠĢ Ahlakı
Politik Ekonomi
Siyasi DüĢünceler Tarihi I
Turizmde ĠĢ Ahlakı
Türk Dili I
AraĢtırma Yöntemleri
Konaklama ĠĢletmeleri Yönetimi
Türk Anayasa Düzeni
Ġktisat Tarihi
Enerji Ekonomisi
Pazarlama AraĢtırmaları
S. ÖZTÜRK
B. ĠġĠGÜZEL
D17
D10
D06
D01
H. ÖZDEMĠR
D12
D. GÜMÜġDAĞ
D05
N. YALÇIN
D13
D11
D02 D03 D04
D01 D05
D12 D13
D06 D07 D08
D10 D14
D11 D17
D15 D16
D06
D17
D07
D17
D05
D11
D12
D10
D05
D10
D11
D05
A. KORKMAZ
A. ALKAYA
ġ. ÖZGENER
M. DUYAR
G. BĠRĠNCĠ
H. V. ERKUTLU
Ġ. E. ÖZKAN
D06
D17
D12 D13
D16 D17
D05
D01 D02 D03
D06 D07
D13 D14 D15
D10
D11 D12
D05
Ġ. GÜLLÜ
G. BĠRĠNCĠ
D07
D01
16 17
D09 D10
D11
Ö. Ö. ÇETENAK
D17
H. V. ERKUTLU
D05
D07 D10
D13 D17
09:00
09.01.2015 Cuma
10:45
13:15
15:00
09:00
12.01.2015 Pazartesi
10:45
13:15
15:00
16:30
ĠKT NÖ 1
ĠKT ĠÖ 1
ĠġL ĠÖ 1
ĠġL NÖ 1
KY 3
TURĠZM NÖ 3
TURĠZM ĠÖ 3
ĠġL NÖ 3
ĠKT NÖ 3
ĠKT ĠÖ 3
ĠġL ĠÖ 3
ĠKT ĠÖ 2
ĠġL NÖ 2
ĠKT NÖ 2
ĠġL ĠÖ 2
KY 2
ĠġL ĠÖ 2
ĠġL NÖ 2
ĠKT ĠÖ 2
ĠKT NÖ 2
TURĠZM NÖ 2
TURĠZM ĠÖ 2
KY 4
ĠKT ĠÖ 4
ĠKT NÖ 4
ĠġL ĠÖ 4
ĠġL NÖ 4
TURĠZM ĠÖ 4
TURĠZM NÖ 4
KY 1
ĠġL ĠÖ 1
ĠġL NÖ 1
ĠKT NÖ 1
KY 1
ĠKT ĠÖ 1
ĠġL ĠÖ 1
ĠġL NÖ 1
ĠKT NÖ 1
KY 1
ĠKT ĠÖ 1
TURĠZM ĠÖ 4
TURĠZM NÖ 4
KY 3
ĠKT NÖ 3
ĠKT ĠÖ 3
TURĠZM ĠÖ 4
TURĠZM NÖ 4
ĠġL ĠÖ 3
ĠKT ĠÖ 2
ĠKT NÖ 2
ĠKT ĠÖ 2
ĠKT NÖ 2
TURĠZM NÖ 2
TURĠZM ĠÖ 2
KY 4
ĠKT NÖ 4
ĠKT ĠÖ 4
ĠġL ĠÖ 4
ĠġL NÖ 4
ĠKT NÖ 4
ĠKT ĠÖ 4
ĠKT NÖ 3
ĠKT ĠÖ 3
ĠġL ĠÖ 2
ĠġL NÖ 2
KY 2
TURĠZM ĠÖ 1
Genel ĠĢletme
Genel ĠĢletme I
Ġdari Yargı
Muhasebe Ġlkeleri
Sermaye Piyasası ve Borsa
Microeconomics I
Mikro Ġktisat
Mikroekonomi
Mikroekonomi I
Önbüro ve Yönetimi
Kamu Yönetimi ve Etik
Mesleki Ġngilizce III
Mesleki Ġngilizce III ( Çeviri )
K. KARACAOĞLU
H. S. AKILLI
A. TANÇ
D12
E. H. ÇETENAK
D05
A. ASLAN
Se ÇOBAN
D12
G. BĠRĠNCĠ
D01
H. KUM
D11
N. YALÇIN
D17
45
78
89
77
43
94
11
13
8
11
14
10
7
18
12
15
42
38
13
45
40
22
32
29
36
40
31
35
Ġktisada GiriĢ
Ġktisada GiriĢ I
Mesleki Ġngilizce
Mesleki Ġngilizce I
Macroeconomics I
Makroekonomi I
Pazarlama
Kamu Personel Yönetimi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisi I
Envanter Bilanço
Envanter ve Bilanço
Ġstatistik
Statistics
D17
M. KAPLAN
Uygarlık Tarihi
Introduction To Economics I
D10
D11
D05
D11
D01
D07 D08
D06
37 A. CĠNGÖZ
Introduction To Economics
D07 D08 D10
D01 D02 D05
D14 D17
D11 D12 D13
D13 D14
D06 D10
D11 D17
E. ERSOY
Sürdürülebilir Turizm
TURĠZM NÖ 1
TURĠZM ĠÖ 1
90
93
75
91
52
76
88
9
12
18
19
44
19
40
15
29
17
19
40
31
16
15
31
14
23
18
20
G. BĠRĠNCĠ
C. T. TUĞCU
D10
D05
D12 D13
D01 D05
D08 D09 D10
D14 D17
D15 D16
D11 D12 D13
D07
S. ÖZTÜRK
D06
M. R. MERT
M. TEKĠN
E. YÜCE
D11
H. KUM
D01
M. R. MERT
M. TEKĠN
N. Ö. DOĞAN
D05
Se ÇOBAN
D10
D05
D07
D06
D12
D11
D17
D06
D10
S. ÖZTÜRK
Su ÇOBAN
H. S. AKILLI
D17
12 S. ÖZTÜRK
D07
34
31
11
10
ġ. G. TANÇ
26
39
23
21
33 A. ALKAYA
47
46
D05
D11
D07
D06
D05
D13
D12
D11
D10
D17
13.01.2015 Salı
09:00
10:45
13:15
15:00
KY 1
ĠġL ĠÖ 1
TURĠZM ĠÖ 1
TURĠZM NÖ 1
ĠġL NÖ 1
ĠKT ĠÖ 1
ĠKT NÖ 1
KY 1
ĠKT NÖ 1
TURĠZM NÖ 1
TURĠZM ĠÖ 1
ĠġL NÖ 1
ĠġL ĠÖ 1
ĠKT ĠÖ 1
TURĠZM ĠÖ 3
TURĠZM NÖ 3
ĠKT ĠÖ 3
ĠKT NÖ 3
KY 3
ĠKT NÖ 2
ĠKT ĠÖ 2
ĠġL NÖ 3
ĠġL ĠÖ 3
KY 2
TURĠZM NÖ 2
TURĠZM ĠÖ 2
ĠKT ĠÖ 4
ĠKT NÖ 4
KY 4
ĠġL NÖ 4
ĠġL ĠÖ 4
ĠġL ĠÖ 1
Foreign Language I
Foreing Language ( English )
Yabancı Dil I
Anadolu Halk Kültürü
Ekonometri I
Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel DavranıĢ
Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi I
Medeni Hukuk
Restoran Yönetimi
ÇalıĢma Ekonomisi
Çevre Hukuku
Muhasebe Denetimi
Business Mathematics I
ĠġL NÖ 1
09:00
10:45
14.01.2015 ÇarĢamba
13:15
15:00
ĠġL ĠÖ 1
ĠKT ĠÖ 1
ĠKT NÖ 1
ĠKT ĠÖ 1
ĠKT NÖ 1
TURĠZM NÖ 1
TURĠZM ĠÖ 1
KY 3
ĠKT NÖ 3
ĠKT ĠÖ 3
ĠġL NÖ 3
ĠġL ĠÖ 3
TURĠZM NÖ 3
TURĠZM ĠÖ 3
KY 2
KY 4
ĠġL ĠÖ 2
ĠġL NÖ 2
TURĠZM ĠÖ 2
TURĠZM NÖ 2
TURĠZM NÖ 4
TURĠZM ĠÖ 4
TURĠZM NÖ 4
TURĠZM ĠÖ 4
TURĠZM NÖ 4
TURĠZM ĠÖ 4
ĠġL NÖ 4
ĠġL ĠÖ 4
ĠĢletme Matematiği I
Matematik I
Mathematics I
43
84
46
48
98
77
75
2
3
11
3
4
6
4
43
42
54
52
36
44
39
20
29
10
26
24
40
35
30
35
25
80
84
1
6
11
6
85
80
M. TEKĠN
D01
D. KILIÇ
A. ASLAN
H. S. AKILLI
ġ. G. TANÇ
H. S. AKILLI
M. KAPLAN
Ġ. GÜLLÜ
H. AKILLI
A. TANÇ
N. Ö. DOĞAN
54 M. KAPLAN
KentleĢme Politikaları
52
42
46
19
12
56
72
16
41
55
61
26
22
29
30
8
10
9
12
30
37
Reklam ve Halkla ĠliĢkiler
Yiyecek Ġçecek Yönetimi
Anayasa Hukuku
Çevre Sorunları ve Politikaları
ĠĢletme Yönetimi I
Turizm Ekonomisi
Seçmeli Almanca III
Seçmeli Fransızca III
Seçmeli Ġtalyanca III
Uluslararası ĠĢletmecilik
D05
D10
D06 D07
D17
D11
D05
D17
D10
Turizm
Para Teorisi
D09 D16
D02 D03 D05
DKS
D10
D14 D15 D17
D11 D12 D13
D06 D07 D08
H. AKILLI
S. ÖZTÜRK
E. ERDEN
M. KAPLAN
G. BĠRĠNCĠ
H. AKILLI
A. CĠNGÖZ
D17
D11
D12
D10
D05
D11
D17
D06
D12 D17
D11 D13 D14
D15
D01 D02 D05
D06 D10
DKS
D07 D08
D12 D13
D05
D10
D11
D01 D06
D14 D17
D16
D05
D11 D12
D09 D10
M. KAPLAN
D17
B. ÜSTÜN
D01
D06
H. ÖZDEMĠR
D10
D. GÜMÜġDAĞ
A. CĠNGÖZ
D12
D05
16:30
09:00
15.01.2015 PerĢembe
10:45
13:15
15:00
16.01.2015 Cuma
10:45
13:15
ĠġL NÖ 1
TURĠZM NÖ 1
KY 1
ĠKT ĠÖ 1
ĠġL ĠÖ 1
ĠKT NÖ 1
TURĠZM ĠÖ 1
ĠKT ĠÖ 1
TURĠZM NÖ 1
ĠKT NÖ 1
KY 1
ĠġL NÖ 1
TURĠZM ĠÖ 1
ĠġL ĠÖ 1
KY 1
ĠġL NÖ 1
TURĠZM ĠÖ 1
ĠKT ĠÖ 1
TURĠZM NÖ 1
ĠġL ĠÖ 1
ĠKT NÖ 1
ĠġL NÖ 1
ĠġL ĠÖ 1
ĠKT NÖ 1
ĠKT ĠÖ 1
KY 1
KY 3
TURĠZM NÖ 3
TURĠZM ĠÖ 3
ĠġL ĠÖ 3
ĠKT NÖ 3
ĠKT ĠÖ 3
ĠġL NÖ 3
KY 2
ĠKT NÖ 2
ĠKT ĠÖ 2
ĠġL NÖ 2
ĠġL ĠÖ 2
TURĠZM NÖ 2
TURĠZM ĠÖ 2
ĠġL NÖ 2
ĠġL ĠÖ 2
ĠKT NÖ 2
ĠKT ĠÖ 2
ĠKT ĠÖ 4
ĠKT NÖ 4
ĠġL NÖ 4
ĠġL ĠÖ 4
ĠKT ĠÖ 4
ĠKT NÖ 4
ĠġL NÖ 3
ĠġL ĠÖ 3
KY 3
KY 4
ĠKT ĠÖ 3
ĠġL NÖ 2
ĠKT NÖ 3
ĠġL ĠÖ 2
TURĠZM ĠÖ 2
TURĠZM NÖ 2
OSD I - Beden Eğitimi
OSD I - Müzik
OSD I - Resim
Hukuka GiriĢ
Hukukun Temel Kavramları
Ceza Hukuku
Ġngilizce V
ĠĢletme Finansmanı
Ġngilizce III
Reading And Speaking In Foreign Language
Reading And Writing In Foreign Language
Kent Ekonomisi
K. ÖZCAN
DKS
E. ÜSTÜN
D10
H. KAÇMAZ
D17
Ġ. GÜLLÜ
M. ÇATLI
E. YÜCE
ġ. KOÇ
D08 D10
D06 D11
D12 D17
D01 D05
D13 D14
D06 D07
D02 D05
D13 D14 D17
E. ERSOY
D10
E. H. ÇETENAK
D11
M. ÇATLI
D10
E. YÜCE
D01
D10
M. TEKĠN
ġ. KOÇ
E. YÜCE
C. T. TUĞCU
D06
D11
D05
D12
DKS
D17
D11
D06
Tüketici DavranıĢı
24 Su ÇOBAN
D17
Ġktisadi DüĢünceler Tarihi
69
65
21
18
38
31
22
40
19
24
18
23
3
2
7
2
Ö. Ö. ÇETENAK
D13 D17
D11 D12
K. KARACAOĞLU
D10
Ġ. GÜLLÜ
A. ÖZEN
D05
D11
D10
D17
D10
D14
M. KAPLAN
D05
Örgütsel DavranıĢ
Sosyal Güvenlik ve ĠĢ Hukuku
Kamu Maliyesi
Kat Hizmetleri
TURĠZM NÖ 4
TURĠZM ĠÖ 4
TURĠZM NÖ 4
36
33
24
31
32
38
36
32
6
31
6
22
12
35
15
21
3
7
13
2
5
74
67
77
72
44
53
66
86
39
12
17
20
16
17
9
17
13
27
31
44
30
39
46
32
31
Mezuniyet Projesi I
H. V. ERKUTLU
Ġ. GÜLLÜ
N. Ö. DOĞAN
D11
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi