2013 - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI DÖNEM SONU SINAV PROĞRAMI
1 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
S.NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
26.05.2014 P.Tesi
27.05.2014 Salı
27.05.2014 Salı
28.05.2014 ÇarĢ
29.05.2014 PerĢ
30.05.2014 Cuma
02.06.2014 P.Tesi
03.06.2014 Salı
04.06.2014 ÇarĢ
05.06.2014 PerĢ
05.06.2014 PerĢ
05.06.2014 PerĢ
05.06.2014 PerĢ
05.06.2014 PerĢ
05.06.2014 PerĢ
10.00
10.00
16.00
17.00
18.00
18.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
DERSİN ADI
Anayasa Hukukuna GiriĢ
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Temel Yabancı Dil 2 (Ġng)
Türk Dili II
Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tar.
Siyasal Tarih(1789-)
Ġktisada GiriĢ II
Medeni Hukuk
Mes.Yab.Dil.2 (Ġng)
Beden Eğitimi
Müzik
Resim
Heykel
Briç
Satranç
2 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
S.NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26.05.2014 P.Tesi
27.05.2014 Salı
28.05.2014 ÇarĢ
29.05.2014 PerĢ
30.05.2014 Cuma
02.06.2014 P.Tesi
03.06.2014 Salı
04.06.2014 ÇarĢ
05.06.2014 PerĢ
14.00
17.00
14.00
14.00
14.00
18.00
14.00
16.00
14.00
DERSİN ADI
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç.Dr.M.SEVĠNÇ
Y.Doç.Dr.P.ECEVĠTOĞLU
Okut.M.SOYER
Okut.Ġ.DĠZMAN
Doç.Dr.E.A.VURAL
Dr.E.EMBEL
Y.Doç.Dr.E.MEMĠġ
Prof.Dr.N.ERĠġGĠN
Okut.M.DEVELĠ
Okut.A.ġAHĠN
Okut.Ü.GÜLTEKĠN
Okut.C.TÜRKġEN
Okut.E.A.TĠBET
Öğr.Gör.C.ARIGÜN
Y.Doç.Dr.E.SARI
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
EĢya Hukuku ve Miras Hukuku
Temel Yabancı Dil 4 (Ġng)
Ġdare Hukuku II
Küresel ve Bölgesel Siyaset
Prof.Dr.A.KOCAMAN
Okut.M.SOYER
Prof.Dr.O.KARAHANOĞULLARI
Prof.Dr.F.AÇIKEL
Yabancı Dilde Mesleki Kavramlar 2 Okut.M.SOYER
Yönetim Psikolojisi
Prof.Dr.A.A.DĠKMEN
Siyasal DüĢünceler Tarihi II
Prof.Dr.M.A.AĞAOĞULLARI
Türk Kamu Yönetimi
Y.Doç.Dr.O.ZENGĠN
Makro Ġktisat
Y.Doç.Dr.U.ÖNEġ
3 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
S.NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.05.2014 P.Tesi
27.05.2014 Salı
28.05.2014 ÇarĢ
29.05.2014 PerĢ
30.05.2014 Cuma
31.05.2014 C.Tesi
02.06.2014 P.Tesi
03.06.2014 Salı
04.06.2014 ÇarĢ
05.06.2014 PerĢ
18.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
09.00
09.00
DERSİN ADI
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Ceza Yargılama Hukuku
Türk Siyasal Hayatı II
KarĢılaĢtırmalı Yönetim
Devletler Özel Hukuku
Y.Doç.Dr.D.AYDIN
Prof.Dr.S.AKġĠN
Doç.Dr.K.KARASU
Y.Doç.Dr.N.ÖZBEK-Dr.B.TEKSOY
Mesleki Yabancı Dilde YazıĢma Teknikleri
Okut.M.DEVELĠ
Uluslararası Hukuk
Doç.Dr.B.E.DENK
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Prof.Dr.Z.ETÖZ
Ġleri Yabancı Dil 6 (Ġng)
Okut.S.BAKANAY
Yerel Yönetimler II (Sözlü)
Doç.Dr.B.DURU
Yerel Yönetimler II (Sözlü)
Doç.Dr.B.DURU
4 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
S.NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
2
3
26.05.2014 P.Tesi
27.05.2014 Salı
28.05.2014 ÇarĢ
DERSİN ADI
16.00 Temel Haklar ve Özgür.(Z)
16.00 Vergi Hukuku II(S)
16.00 Siyaset Psikolojisi
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Y.Doç.Dr.K.ALTIPARMAK
Doç.Dr.D.Ö.ÇUBUKÇU
Prof.Dr.A.ÖZKAZANÇ
2013 - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI DÖNEM SONU SINAV PROĞRAMI
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
29.05.2014 PerĢ
30.05.2014 Cuma
31.05.2014 C.Tesi
31.05.2014 C.Tesi
01.06.2014 Pazar
01.06.2014 Pazar
02.06.2014 P.Tesi
04.06.2014 ÇarĢ
05.06.2014 PerĢ
06.06.2014 Cuma
16.00
16.00
10.00
16.00
12.00
16.00
16.00
14.00
10.00
10.00
Ġdari Yargı II
Maliye Politikası (S)
Ġleri Yabancı Dil 8
ĠĢ Hayatı Ġçin Yabancı Dil 2
Kalkınma Ġktisadı (S)
Sosyal Politika(S)
Avrupa Birliği Hukuku (S)
Genel Muhasebe II (S)
Kentsel Politikalar (Sözlü)
Kentsel Politikalar (Sözlü)
Prof.Dr.O.KARAHANOĞULLARI
Prof.Dr.S.ÖZ
Okut.M.DEVELĠ
Okut.H.DABAK
Prof.Dr.A.H.KÖSE
Prof.Dr.M.ÖZUĞURLU
Doç.Dr.S.BAYKAL
Prof.Dr.E.BAYAZITLI
Doç.Dr.T.ÇINAR
Doç.Dr.T.ÇINAR
Download

1 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ