2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI ARA SINAV PROGRAMI
1-MALİYE
S. NO SINAVIN GÜN VE
SAATİ
06.11.2014 PerĢ
07.11.2014 Cuma
07.11.2014 Cuma
07.11.2014 Cuma
07.11.2014 Cuma
07.11.2014 Cuma
10.11.2014 P.Tesi
12.11.2014 ÇarĢ
14.11.2014 Cuma
17.11.2014 P.Tesi
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
16.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 19.11.2014 ÇarĢ
12 21.11.2014 Cuma
DERSLER
Türk Dili I
Bilgisayara GiriĢ
Resim(S)
Müzik(S)
Heykel(S)
Temel Yabancı Dil I (Ġng)
Toplumbilim
Matematik I(Z)
Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tar. (Z)
Introduction to Public Finance I
10.00 Hukukun Temel Kavramları(Z)
10.00 Ġktisada GiriĢ I(Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Okut.Ġ.DĠZMAN
Okut.C.TÜRKġEN
Okut.Ü.GÜLTEKĠN
Okut.E.A.TĠBET
Prof.Dr.Z.ETÖZ-Y.Doç.Dr.P.ECEVĠTOĞLU
Öğr.Gör.T.Z.BALĠ
Y.Doç.Dr.R.B.ÜNLÜ
Prof.Dr.B.KOCAMAN-Doç.Dr.N.ERDEM
Dr.V.U.ASLAN-A.Gör.Ö.GENÇ
Y.Doç.Dr.N.ÖZBEK-Dr.B.TEKSOY
Prof.Dr.E.M.ÜNSAL-Dr.A.USUPBEYLĠ
2-MALİYE
S. NO SINAVIN GÜN VE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
07.11.2014 Cuma
10.11.2014 P.Tesi
10.11.2014 P.Tesi
12.11.2014 ÇarĢ
13.11.2014 PerĢ
14.11.2014 Cuma
17.11.2014 P.Tesi
18.11.2014 Salı
19.11.2014 ÇarĢ
20.11.2014 PerĢ
21.11.2014 Cuma
SAATİ
17.00
14.00
14.00
14.00
10.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
DERSLER
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Temel Yabancı Dil III (Ġng)
Almanca Dil Bilgisi (S)
Okut.E.DURAK
Fransızca Dil Bilgisi (S)
Okut. D.PEKDEMĠR
Ġdare Hukuku(Z)
Y.Doç.Dr.K.ALTIPARMAK
Dünya Tarihi (Z)
Dr.F.ALPKAYA
Genel Muhasebe I(Z)
Prof.Dr.O.ÇELĠK
Ġstatistik I(Z)
Prof.Dr.O.ÖZSOY
Kamu Maliyesi(Z)
Prof.Dr.S.ÖZ
Mikro Ġktisat(Z)
Prof.Dr.E.M.ÜNSAL
Public Finance in Developing CountriesY.Doç.Dr.Ö.ALBAYRAK
Borçlar Hukuku(Z)
Prof.Dr.A.KOCAMAN
3-MALİYE
S. NO SINAVIN GÜN VE
1 11.11.2014 Salı
2 12.11.2014 ÇarĢ
3 13.11.2014 PerĢ
4
5
6
7
8
9
14.11.2014 Cuma
17.11.2014 P.Tesi
18.11.2014 Salı
20.11.2014 PerĢ
21.11.2014 Cuma
22.11.2014 C.Tesi
SAATİ
DERSLER
14.00 Ticari ĠĢletme Hukuku(Z)
12.00 Banka ve Mali KuruluĢlar(S)
12.00 Public Finance and Taxation I
(Reading and Translation)
12.00 ġirketler Muhasebesi(S)
12.00 Ġktisadi DüĢ.Tarihi(Z)
12.00 Ġktisadi Büyüme(Z)
12.00 Ceza Hukuku(S)
12.00 Bütçe ve Kamu Finansmanı(Z)
12.00 Ġleri Yabancı Dil 5
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.F.ġEHĠRALĠ ÇELĠK
Dr.B.ERDAL
Y.Doç.Dr.E.ÖZDĠLER KÜÇÜK
Prof.Dr.E.BAYAZITLI
Doç.Dr.A.YALÇINTAġ-Dr.V.U.ASLAN
Y.Doç.Dr.M.ÖZĠġ
Y.Doç.Dr.D.AYDIN
Prof.Dr.H.YILMAZ
Okut.S.BAKANAY
4-MALİYE
S. NO SINAVIN GÜN VE
1 10.11.2014 P.Tesi
2 12.11.2014 ÇarĢ
3 13.11.2014 PerĢ
SAATİ
DERSLER
16.00 Dünya ve Türkiye Ekonomisi(Z)
16.00 Vergi Hukuku I(Z)
16.00 Uluslararası Ġktisat Politikası(Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.A.H.KÖSE
Prof.Dr.D.Ö.ÇUBUKÇU
Doç.Dr.N.ERDEM
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI ARA SINAV PROGRAMI
4
5
6
7
8
14.11.2014 Cuma
17.11.2014 P.Tesi
18.11.2014 Salı
19.11.2014 ÇarĢ
20.11.2014 PerĢ
9 22.11.2014 C.Tesi
16.00
16.00
18.00
16.00
16.00
Ekonometri I(Z)
Mali Analiz Teknikleri(S)
Türkiye Ġktisat Tarihi(S)
Para Politikası(Z)
Readings in public Finance I
14.00 Ġleri Yabancı Dil 7 (ĠNG)
Doç.Dr.B.KIZILIRMAK
Prof.Dr.B.KOCAMAN
Dr.F.C.ÖZCAN
Doç.Dr.A.GÖKKUġ AKÇAĞLAYAN
Prof.Dr.B.KOCAMAN-Doç.Dr.N.ERDEM
Dr.V.U.ASLAN-A.Gör.Ö.GENÇ
Okut.S.BAKANAY
Download

2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI ARA SINAV