T.C.
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ
AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ AKADEMĠK DANIġMANLIK VE UYGULAMA HĠZMETLERĠ
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ HAFTALIK DERS ÇĠZELGESĠ
ĠL-ĠLÇE: AKSARAY
DERS-SINIF
ÖĞRETĠM ELEMANI UNVANI VE
ADI SOYADI
ÖĞRETĠM ELEMANININ
BAĞLI BULUNDUĞU KURUM
DERSĠN
GÜNÜ
DERSĠN Bġ.
SAATĠ
DERSLĠK
NO
Ġngilizce 1I
Prof. Dr. Mustafa ACAR
Aksaray Üniversitesi
Cumartesi
16:00
A.B.K1.2
Genel Matematik 1I
Yrd.Doç.Dr.Tufan Sait KUZPINARI
Aksaray Üniversitesi Fen Ed.Fak.
Cumartesi
09:00
A.B. ZK.1
Genel Muhasebe 1I
Doç.Dr. Haluk DUMAN
Aksaray Üniversitesi İİBF
Pazartesi
18:00
A.B. ZK.1
Ġktisada GiriĢ 1I
Doç.Dr.Kahraman KALYONCU
Aksaray Üniversitesi İİBF
Cumartesi
11:00
A.B. ZK.1
Finansal Tablolar Analizi
Doç.Dr. Haluk DUMAN
Aksaray Üniversitesi İİBF
Pazartesi
20:00
A.B 1.K .1
Maliyet Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Hakan SELDÜZ
Aksaray Üniversitesi SBMYO
Cumartesi
13.00
A.B 1.K. 1
Ġstatistik 1I
Yrd.Doç.Dr.Sinan METE
Aksaray Üniversitesi İİBF
Cumartesi
09:00
A.B.K1.2
Finansal Yönetim 1I
Yrd.Doç.Dr. Hakan ALTIN
Aksaray Üniversitesi İİBF
Pazar
09:00
A.B.K1.2
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Yrd.Doç.Dr. Harun YENİÇERİ
Aksaray Üniversitesi İİBF
Pazar
15:00
A.B.K1.2
Makro Ġktisat
Doç.Dr. Erşan SEVER
Aksaray Üniversitesi İİBF
Cumartesi
15:00
A.B.K2.4
Ġngilizce II
Okt.Hakan AYDIN
Pazar
15:00
A.B.K2.4
Osmanlı Türkçesine GiriĢ 1I
Yrd.Doç.Dr.M. Korkut ÇEÇEN
Aksaray Üniversitesi Fen Ed.Fak.
Cumartesi
09:00
A.B.K2.4
Yrd.Doç.Dr.M. Korkut ÇEÇEN
Aksaray Üniversitesi Fen Ed. Fak.
Cumartesi
11:00
A.B.K2.4
Arapça II
Yrd.Doç.Dr. Hasan UÇAR
Aksaray Üniversitesi İslami İl. Fak.
Cumartesi
14:00
A.B.K2.4
Arapça IV
Yrd.Doç.Dr. Hasan UÇAR
Aksaray Üniversitesi İslami İl. Fak.
Cumartesi
16:00
A.B.K2.4
Eski Türk Ede.’na GiriĢ; Söz Sanatları
Aksaray Üniversitesi Y.D.BL.B
Akademik DanıĢmanlık Hizmetlerinin BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihleri: 07 MART 2015 - 22 MAYIS 2015
Akademik DanıĢmanlık Hizmetlerinin Yapılacağı Yer
:Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Konya Yolu Üzeri Alay Komutanlığı İlerisi
AKSARAY
Prof. Dr. Mustafa ACAR
Aksaray Ġl Sınav Koordinatörü
Download

T.C. ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ