Adı Soyadı
Unvanı
Uzm. Dr. Can KOÇAK
Biyokimya Laboratuarı Kal
Böl. Sor.
Hüseyin CANGÜVEN
Yönetim (idari) Hizmetleri
Kal Böl. Sor.
Banu KÜTÜK
Ameliyathane Ünitesi Kal Böl.
Sor.
Meryem DOĞRU
Sterilizasyon Ünitesi Kal Böl.
Sor.
Semramis TANKUġ
Radyoloji Ünitesi Kal Böl. Sor
Esin BAYRAL
Mikrobiyoloji Laboratuarı Kal
Böl. Sor.
Fotoğraf
Emel YARDAN
Eczane Bölümü Kal Böl. Sor.
Mustafa KARATAġ
Acil Laboratuar Kal Böl. Sor.
Çağrı MAZLUM
Poliklinik Laboratuarı Kal Böl.
Sor.
Abdullah DAĞ
Kan Merkezi Lab. Kal Böl. Sor
Serpil MUTLU
Yemekçilik Kal Böl. Sor.
Mehmet KÜÇÜK
Atölye Kal Böl. Sor.
Gönül BOLAT
ArĢiv Kal Böl. Sor.
Ali ESENDĠR
Morg Kal Böl. Sor.
Emra DEVECĠ
Hasta Hakları Kal Böl. Sor.
Nizamettin POLAT
Sosyal Hizmet Kal Böl. Sor.
Metin GÖDEN
Sağlık Kurulu Kal Böl. Sor.
Selcen TERBIYIK
Fizik Tedavi Kal Böl. Sor.
Esma ARSLAN
Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürlüğü Kal Böl. Sor.
Sema GÜNDÜZ
Acil Servis Ünitesi Kal Böl.
Sor.
Funda GÖÇ
Yoğun Bakım Ünitesi Kal Böl.
Sor.
Asiye YILMAZ
Genel Cerrahi Servisi Kal Böl.
Sor.
Hanife KORKMAZ SOĞANCI
Ortopedi Servisi Kal Böl. Sor.
Hilafet VAYVAYLI
Beyin Cerrahi Servisi Kal Böl.
Sor.
Gönül ÇETĠN
Dahiliye – Nöroloji – Fizik
Tedavi Servisi Kal Böl. Sor.
Nevsal TOKGÖZ
Çocuk – Çocuk Cerr. Servisi
Kal Böl. Sor.
Sultan TÜRKMEN ULAġ
Üroloji Servisi Kal Böl. Sor
Nihan GÖNÜL
GKDC –Göğüs Cerr. –
Kardiyoloji Servisi Kal Böl.
Sor.
Gamze SAVUR TUNÇ
Göğüs Hastalıkları Servisi Kal
Böl. Sor.
Suna AVCI KUġ
KBB – Göz – Cildiye
– Plastik Cerr. Servisi Kal Böl.
Sor.
Nursen SONER YAKUT
Ġntaniye Servisi Kal Böl. Sor.
Özlem ġAHĠN
Poliklinikler Kal Böl. Sor.
Emine DALKIRAN
Patoloji Lab. Kal Böl. Sor.
Nahide YÜMLÜ
Temizlik Hizmetleri Kal. Böl.
Sor.
Engin PEKDEMĠR
Bilgi Yönetimi Bölümü Kal
Böl. Sor.
Hafize KOZAN
KarataĢ Entegre Devlet
Hastanesi Kal Böl. Sor.
Birsen ÇAPAR
DiĢ Polikliniği Kal Böl. Sor.
Sevgi ERTEN
Evde Sağlık Birimi Kal Böl.
Sor.
Zuhal GÜRSES GÜLER
Ketem Kalite Birim Sor.
Download

Adı Soyadı Unvanı Fotoğraf