Gün
Saat
PAZARTESİ
08.15
09.00
09.15
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
13.15
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
SALI
F.Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİRİNCİ ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI
08.15
09.00
09.15
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
13.15
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
16.15
17.00
1. SINIF
D-1
2. SINIF
ANFİ 2
3. SINIF
ANFİ 4
KAM104 Sosyal Psikoloji
Yrd. Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ
KAM104 Sosyal Psikoloji
Yrd. Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ
KAM104 Sosyal Psikoloji
Yrd. Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ
KAM 102 Siyaset Bilimine GiriĢ II
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM 102 Siyaset Bilimine GiriĢ II
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM 102 Siyaset Bilimine GiriĢ II
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM 210 Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM 210 Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM 210 Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM 214 Yön. Ġngilizcesi II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 214 Yön. Ġngilizcesi II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 214 Yön. Ġngilizcesi II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 304 Siyaset Sosyolojisi
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM 304 Siyaset Sosyolojisi
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM 304 Siyaset Sosyolojisi
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM 302 Kamu Personel Yönetimi
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM 302 Kamu Personel Yönetimi
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM 302 Kamu Personel Yönetimi
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM 108 Yön. Ġng. BaĢlangıç II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 108 Yön. Ġng. BaĢlangıç II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 108 Yön. Ġng. BaĢlangıç II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
TRD 110 Türk Dili II
Yrd. Doç. Dr. Mutlu DEVECĠ
TRD 110 Türk Dili II
Yrd. Doç. Dr. Mutlu DEVECĠ
KAM 208 ĠĢ ve Sos. Güv. Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Selim GÜNDÜZ
KAM 208 ĠĢ ve Sos. Güv. Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Selim GÜNDÜZ
KAM 208 ĠĢ ve Sos. Güv. Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Selim GÜNDÜZ
KAM 206 Sosyal Bil. AraĢ. Yön. II
Yrd. Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ
KAM 206 Sosyal Bil. AraĢ. Yön. II
Yrd. Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ
AĠT 202 Atatürk Ġlkeleri ve Ink. Tarihi II
Yrd. Doç. Dr. AyĢegül HÜSEYNĠKLĠOĞLU
AĠT 202 Atatürk Ġlkeleri ve Ink. Tarihi II
Yrd. Doç. Dr. AyĢegül HÜSEYNĠKLĠOĞLU
KAM 310 Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM 310 Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM 310 Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM 306 ÇağdaĢ Siyaset Kuramı
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM 306 ÇağdaĢ Siyaset Kuramı
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM 306 ÇağdaĢ Siyaset Kuramı
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
09.15
10.00
ĠKT 102 Makro Ġktisat
Öğr. Gör. Yunus GÜLCÜ
KAM 214 Yön. Ġngilizcesi II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 316 Kamu Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Murat AYGEN
10.15
11.00
ĠKT 102 Makro Ġktisat
Öğr. Gör. Yunus GÜLCÜ
KAM 214 Yön. Ġngilizcesi II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 316 Kamu Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Murat AYGEN
11.15
12.00
ĠKT 102 Makro Ġktisat
Öğr. Gör. Yunus GÜLCÜ
KAM 214 Yön. Ġngilizcesi II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 316 Kamu Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Murat AYGEN
13.15
14.00
MAT 186 MATEMATĠK
Prof. Dr. Mehmet BEKTAġ
KAM 202 Ġdari Yargı
Öğr. Gör. Bilal ALAT
14.15
15.00
MAT 186 MATEMATĠK
Prof. Dr. Mehmet BEKTAġ
KAM 202 Ġdari Yargı
Öğr. Gör. Bilal ALAT
15.15
16.00
08.15
09.00
09.15
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
13.15
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
MAT 186 MATEMATĠK
Prof. Dr. Mehmet BEKTAġ
YDĠ 102 ĠNGĠLĠZCE II
Cengiz ORMAN
YDĠ 102 ĠNGĠLĠZCE II
Cengiz ORMAN
YDĠ 102 ĠNGĠLĠZCE II
Cengiz ORMAN
YDĠ 102 ĠNGĠLĠZCE II
Cengiz ORMAN
KAM 108 Yön. Ġng. BaĢlangıç II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 108 Yön. Ġng. BaĢlangıç II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 108 Yön. Ġng. BaĢlangıç II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 202 Ġdari Yargı
Öğr. Gör. Bilal ALAT
KAM 206 Sosyal Bil. AraĢ. Yön. II
Yrd. Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ
KAM 204 Siyasi DüĢünceler Tarihi II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 204 Siyasi DüĢünceler Tarihi II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 204 Siyasi DüĢünceler Tarihi II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
08.15
09.00
KAM 312 Ceza Hukuku
Öğr. Gör. Murat Bal
KAM 312 Ceza Hukuku
Öğr. Gör. Murat Bal
KAM 312 Ceza Hukuku
Öğr. Gör. Murat Bal
KAM 308 Türk Anayasa Düzeni
Yrd. Doç. Dr. Ġlke Bezen AYDOĞDU
KAM 308 Türk Anayasa Düzeni
Yrd. Doç. Dr. Ġlke Bezen AYDOĞDU
KAM 308 Türk Anayasa Düzeni
Yrd. Doç. Dr. Ġlke Bezen AYDOĞDU
CUMA
08.15
09.00
09.15
10.00
KAM106 Medeni Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Ġlke Bezen AYDOĞDU
10.15
11.00
KAM106 Medeni Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Ġlke Bezen AYDOĞDU
11.15
12.00
KAM106 Medeni Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Ġlke Bezen AYDOĞDU
13.15
14.00
ĠġT 106 Muhasebe II
Öğr. Gör. Yavuz ATLI
KAM 212 Maliye Teorisi
Yrd. Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ
14.15
15.00
ĠġT 106 Muhasebe II
Öğr. Gör. Yavuz ATLI
KAM 212 Maliye Teorisi
Yrd. Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ
15.15
16.00
ĠġT 106 Muhasebe II
Öğr. Gör. Yavuz ATLI
KAM 212 Maliye Teorisi
Yrd. Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm BaĢkanı
Prof. Dr. Enver ÇAKAR
Dekan V.
F.Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ İKİNCİ ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
Gün
Saat
17.15
18.00
18.15
19.00
19.15
20.00
20.15
21.00
21.15
22.00
22.15
23.00
17.15
18.00
18.15
19.00
19.15
20.00
20.15
21.00
21.15
22.00
22.15
23.00
17.15
18.00
18.15
19.00
19.15
20.00
20.15
21.00
21.15
22.00
22.15
23.00
17.15
18.00
18.15
19.00
19.15
20.00
20.15
21.00
21.15
22.00
22.15
23.00
17.15
18.00
18.15
19.00
19.15
20.00
20.15
21.00
21.15
22.00
22.15
23.00
1. SINIF
D-1
2. SINIF
ANFİ 2
3. SINIF
ANFİ 4
KAM 108 Yön. Ġng. BaĢlangıç II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 210 Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM 304 Siyaset Sosyolojisi
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM 108 Yön. Ġng. BaĢlangıç II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 210 Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM 304 Siyaset Sosyolojisi
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM 108 Yön. Ġng. BaĢlangıç II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 210 Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM 304 Siyaset Sosyolojisi
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM 102 Siyaset Bilimine GiriĢ II
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM 214 Yön. Ġngilizcesi II
Yrd. Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ
KAM 302 Kamu Personel Yönetimi
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM 102 Siyaset Bilimine GiriĢ II
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM 214 Yön. Ġngilizcesi II
Yrd. Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ
KAM 302 Kamu Personel Yönetimi
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM 102 Siyaset Bilimine GiriĢ II
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM 214 Yön. Ġngilizcesi II
Yrd. Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ
KAM 302 Kamu Personel Yönetimi
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
MAT 186 MATEMATĠK
Prof. Dr. Mehmet BEKTAġ
KAM 206 Sosyal Bil. AraĢ. Yön. II
Yrd. Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ
KAM 310 Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
MAT 186 MATEMATĠK
Prof. Dr. Mehmet BEKTAġ
KAM 206 Sosyal Bil. AraĢ. Yön. II
Yrd. Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ
KAM 310 Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
MAT 186 MATEMATĠK
Prof. Dr. Mehmet BEKTAġ
KAM 206 Sosyal Bil. AraĢ. Yön. II
Yrd. Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ
KAM 310 Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
KAM104 Sosyal Psikoloji
Yrd. Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ
KAM 208 ĠĢ ve Sos. Güv. Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Selim GÜNDÜZ
KAM 306 ÇağdaĢ Siyaset Kuramı
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM104 Sosyal Psikoloji
Yrd. Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ
KAM 208 ĠĢ ve Sos. Güv. Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Selim GÜNDÜZ
KAM 306 ÇağdaĢ Siyaset Kuramı
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
KAM104 Sosyal Psikoloji
Yrd. Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ
KAM 208 ĠĢ ve Sos. Güv. Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Selim GÜNDÜZ
KAM 306 ÇağdaĢ Siyaset Kuramı
Doç. Dr. Mehtap YEġĠLORMAN
TRD 110 Türk Dili II
Yrd. Doç. Dr. Mutlu DEVECĠ
KAM 202 Ġdari Yargı
Öğr. Gör. Bilal ALAT
KAM 316 Kamu Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Murat AYGEN
TRD 110 Türk Dili II
Yrd. Doç. Dr. Mutlu DEVECĠ
KAM 202 Ġdari Yargı
Öğr. Gör. Bilal ALAT
KAM 316 Kamu Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Murat AYGEN
YDĠ 102 ĠNGĠLĠZCE II
Cengiz ORMAN
KAM 202 Ġdari Yargı
Öğr. Gör. Bilal ALAT
KAM 316 Kamu Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Murat AYGEN
YDĠ 102 ĠNGĠLĠZCE II
Cengiz ORMAN
KAM 312 Ceza Hukuku
Öğr. Gör. Murat Bal
YDĠ 102 ĠNGĠLĠZCE II
Cengiz ORMAN
KAM 312 Ceza Hukuku
Öğr. Gör. Murat Bal
YDĠ 102 ĠNGĠLĠZCE II
Cengiz ORMAN
KAM 312 Ceza Hukuku
Öğr. Gör. Murat Bal
KAM 108 Yön. Ġng. BaĢlangıç II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
AĠT 202 Atatürk Ġlkeleri ve Ink. Tarihi II
Okt. Enver GÜRGÖZELER
KAM 308 Türk Anayasa Düzeni
Yrd. Doç. Dr. Ġlke Bezen AYDOĞDU
KAM 108 Yön. Ġng. BaĢlangıç II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
AĠT 202 Atatürk Ġlkeleri ve Ink. Tarihi II
Okt. Enver GÜRGÖZELER
KAM 308 Türk Anayasa Düzeni
Yrd. Doç. Dr. Ġlke Bezen AYDOĞDU
KAM 108 Yön. Ġng. BaĢlangıç II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 204 Siyasi DüĢünceler Tarihi II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
KAM 308 Türk Anayasa Düzeni
Yrd. Doç. Dr. Ġlke Bezen AYDOĞDU
ĠKT 102 Makro Ġktisat
Öğr. Gör. Yunus GÜLCÜ
KAM 204 Siyasi DüĢünceler Tarihi II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
ĠKT 102 Makro Ġktisat
Öğr. Gör. Yunus GÜLCÜ
KAM 204 Siyasi DüĢünceler Tarihi II
Yrd. Doç. Dr. Aslı CĠHANGĠROĞLU
ĠKT 102 Makro Ġktisat
Öğr. Gör. Yunus GÜLCÜ
ĠġT 106 Muhasebe II
Öğr. Gör. Yavuz ATLI
KAM 212 Maliye Teorisi
Yrd. Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ
ĠġT 106 Muhasebe II
Öğr. Gör. Yavuz ATLI
KAM 212 Maliye Teorisi
Yrd. Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ
ĠġT 106 Muhasebe II
Öğr. Gör. Yavuz ATLI
KAM 212 Maliye Teorisi
Yrd. Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ
KAM106 Medeni Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Ġlke Bezen AYDOĞDU
KAM 214 Yön. Ġngilizcesi II
Yrd. Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ
KAM106 Medeni Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Ġlke Bezen AYDOĞDU
KAM 214 Yön. Ġngilizcesi II
Yrd. Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ
KAM106 Medeni Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Ġlke Bezen AYDOĞDU
KAM 214 Yön. Ġngilizcesi II
Yrd. Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ
Doç. Dr. Ahmet YATKIN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm BaĢkanı
Prof. Dr. Enver ÇAKAR
Dekan V.
Download

Doç. Dr. Ahmet YATKIN Prof. Dr. Enver ÇAKAR Siyaset