BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş [BAYRD] PAYLARININ, PAY ALIM TEKLİFİ
YOLUYLA DEVRALINMASINA İLİŞKİN YATIRIMCI TALEP FORMU
Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklık paylarının %73,3059'una denk gelen 6.084.380 adet
payın, önceki sahiplerinden, 24.02.2014 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi ile AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye ve
Cenan Kemal DEMİRKANLI’ya satışı nedeniyle; 6362 sayılı SPK’n 26. Madde, 1. Fıkrası gereği Pay alım teklifi
zorunluluğuna ilişkin olarak AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin SPK’ya yaptığı izin başvurusuna istinaden, SPK’nın
izin yazısı dahilinde ve 10.06.2014 tarihli Kamu Aydınlatma Platformunda (“KAP”) ve Ortaklık’ın
http://www.baysantrafo.com internet sitesinde ilan edilen “Bilgi Formu”nda açıklandığı üzere, maliki bulunduğum ve
zilyedliğimde bulunan ve aşağıda dökümü yer alan BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş [BAYRD]
paylarına ait, adedi 1 TL nominal değerdeki paylarımı, beher adedi (4,8084 TL), pay alım teklif fiyatından satmayı talep
ediyorum. Söz konusu pay alım teklifi ve ilgili tebliğ uyarınca, teslim edilen payları gayri kabulü rücu olarak verdiğimi ve
payları geri talep etmeyeceğimi; bedelinin işbu talep formunda belirttiğim şekilde ve Bilgi Formu’nda belirtilen sürede
ödenmesini kabul ve beyan ederim. “1 lot altı (1 TL altı) pay sahiplerinin de Pay Alım Teklifi Formu’nda belirtilen
esaslar dairesinde hesaplarındaki lot altı (küsurat) payları virmanlaması (satması) mümkündür.”
YATIRIMCININ:
ADI SOYADI / UNVANI :…………………………………………………………………
T.C. KİMLİK NO / VERGİ KİMLİK NO: …………………………………..………..
TELEFON :………………………………………………………..………………………….
ADRES :…………………………………………………………….……….…..………………………….…………………..…………………….
ARACI KURUM ADI :……………………………………….……………………..……..
ARACI KURUMDAKİ HESAP NO :……………………………………………………
TARİH :……../……/2014
İMZA :…………………………………..
SATIŞI TALEP EDİLEN PAYLARIN:
MİKTARI (Beheri 1 TL nominal) :…………………………………………………………………………Adet
TUTARI : (…….............Adet X 4,8084 TL (Pay Alım Teklif Fiyatı)) = ……………………………. TL
ÖDEMENİN ŞEKLİ: Aşağıda verdiğim banka bilgilerim doğrultusunda hesabıma EFT/Havale yapılmasını talep ediyorum.
Gönderilecek Banka Unvanı
Şube Adı
IBAN No (Doldurulması Zorunlu)
Alıcının Adı Soyadı / Unvanı
Açıklama
“BAYRD” Pay Alım Teklif Bedeli
PAY VİRMANLARI
Aracı Kurum Adı
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MKK Kodu
PIT
Alıcı Hesap No / Unvanı
MKK nezdindeki 10570 AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş hesabı
Pay geri alım teklifine katılacak yatırımcıların kıymetleri virman yolu ile saat 17:00’ye kadar gönderilecektir.17:00’den sonra
gönderilen paylar ertesi iş günü işleme koyulacaktır. Ödemeler payların virmanını takip eden ikinci iş günü saat 17:00’ye kadar
yapılacaktır. Pay geri alım teklifinde PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin (0212) 293 95 60 nolu faks numarası kullanılacaktır.
(Telefon: (0212) 293 95 00 (pbx)
NOT: Yatırımcı Talep Formu ekinde;
- Gerçek kişiler için; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisinin,
- Tüzel kişiler için; noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve faaliyet belgesinin,
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin yukarıda belirtilen faks numarasına gönderilmesi gerekmektedir.
Download

Pay Alım Formu