SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM
TEKLİFİ YOLUYLA UĞUR CEYLAN TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ
TALEP FORMU
Uğur CEYLAN’ın Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.’nin (“İhraççı”) yönetim imtiyazına sahip A grubu imtiyazlı
paylarını satın alması sebebiyle Kurulun II-26.1 sayılı “Pay Alım Teklifi Tebliği” hükümleri kapsamında Şirket’te pay
sahibi bulunan yatırımcılara pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında yapılan başvuru neticesinde,
SPK’nın 16.10.2014 tarih ve 10053 sayılı yazısı ile Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır. www.selcukfood.com ve
www.kap.gov.tr’de ilan edilen pay alım teklifi bilgi formunda açıkladığı üzere; maliki bulunduğum ve zilyetliğimde
bulunan ve aşağıda dökümü yer alan İhraççı’ya ait 1,00 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı paylarımı pay alım
teklifi fiyatı olarak belirlenmiş olan 0,43965 TL birim pay değeri üzerinden satmayı talep ediyorum. Söz konusu pay
alım teklifi ve ilgili tebliği uyarınca, teslim edilen payları gayrikabulürucü olarak verdiğimi ve payları geri talep
etmeyeceğimi; bedelinin iş bu talep formunda belirttiğim şekilde ve bilgi formunda belirtilen sürede ödenmesini kabul ve
beyan ederim.
Saygılarımla,
YATIRIMCI BİLGİLERİ:
Adı Soyadı / Unvanı:
TC Kimlik No:
Vergi Dairesi (Tüzel Kişiler için):
Vergi No (Tüzel Kişiler için):
Adres:
Telefon:
Yetkili Kuruluş Adı:
Yetkili Kuruluştaki Hesap No:
SATIŞI TALEP EDİLEN PAYLAR:
Miktarı:
Pay Alım Teklifi Fiyatı: 0,43965 TL
Tutarı:
ÖDEMENİN YAPILACAĞI HESAP BİLGİLERİ:
Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda Havale / EFT yapılmasını rica ederim.
Havale/EFT Yapılacak Kurum Adı:
Şube Adı:
Alıcı Hesap (IBAN) Numarası:
Alıcı Adı Soyadı / Unvanı:
KIYMET VİRMANLARI
Kurum Adı: A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Hesap No: 9107
Adı Soyadı: Uğur CEYLAN
MKK Sicil Numarası: 12760262
Telefon: 0212 371 18 00
Faks: 0212 371 18 01
Pay alım teklifine katılacak yatırımcılar paylarını virman yolu ile saat 17:00’ye kadar gönderebileceklerdir. Paylarını
virman eden yatırımcılara, sözkonusu paylarının Türk Lirası karşılığı, payların virmanını takip eden iş günü içerisinde
talep formunda belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir.
PAY ALIM TEKLİFİ TALEP FORMU EKLERİ: Pay alım teklifi işlemlerinde A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.’nin 0 212
371 18 01 faks numarası kullanılacak olup, Pay Alım Teklifi Talep Formu ekinde aşağıdaki belgeler de fakslanacaktır.
Gerçek Kişiler İçin: Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport)
Tüzel Kişiler İçin: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicil Kayıt Belgesi
fotokopisi
Tarih :
İmza
/
:
/ 2014
Download

selçuk gıda endüstri ihracat ithalat anonim şirketi