ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. B GRUBU İMTİYAZSIZ PAYLARININ
GÖNÜLLÜ PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA TURGAY BEKTAŞ TARAFINDAN
DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ TALEP FORMU
Turgay Bektaş’ın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde pay alım
teklifinde bulunarak Ansa Yatırım Holding A.Ş.’nin B grubu paylarını toplamak amacıyla Sermaye Piyasası
Kurulu’na yaptığı başvuru, gönüllü pay alım teklifi esaslarına göre sonuçlandırılarak onaylanmıştır.
Pay Alım Teklifi ile ilgili sürecin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ulus Menkul Değerler A.Ş’ye yazdığı
17/07/2014 tarih ve 29833736-110.05.01-1452/7370 sayılı yazı ile bildirilmesine müteakip, 31/07/2014 tarihinde
www.kap.gov.tr, www.ansaholding.com.tr ve www.ulusmenkul.com internet sitelerinde yayınlanan “Bilgi
Formu”nda açıklandığı üzere; maliki bulunduğum, zilyetliğimde bulunan ve aşağıda dökümü yer alan Ansa
Yatırım Holding A.Ş.’ne (ANSA) ait 1 adeti 1.- TL nominal değerindeki imtiyazsız B grubu paylarımı, beher
adedi 1,17 TL tutar üzerinden Turgay Bektaş’a satmayı talep ediyorum.
Söz konusu pay alım teklifi ve ilgili tebliğ uyarınca, teslim edilen payların bedelinin işbu talep formunda
belirttiğim şekilde ve gönüllü çağrı bilgi formunda belirtilen sürede ödenmesini kabulünüze sunarım.
Saygılarımla.
YATIRIMCI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI / UNVANI : …………………………………………………............................................................
TC VERGİ KİMLİK NO : .................................................. TC VATANDASLIK NO : ..........................................
TELEFON : ................................................................................................................................................................
ADRES : .....................................................................................................................................................................
E-MAIL : .....................................................................................................@...........................................................
İMZA : ....................................................................... TARİH : ................................................................................
SATIŞI TALEP EDİLEN PAYLARIN:
MİKTARI ((Beheri 1.- TL nominal) Adet Olarak) : ..................................................................................................
TUTARI = ...................... (Adet) * 1,17 TL (Pay Alım Teklifi Fiyatı) = TOPLAM ........................................TL
ÖDEMENİN YAPILACAĞI HESAP BİLGİLERİ:
Gönderilecek Banka/Aracı Kurum : ………………………………………………………………………………...
Şube Adı: ……………………………………………………………………………………………………………
IBAN/Hesap No: ……………………………………………………………………………………………………
Alıcının Adı Soyadı: ………………………………………………………………………………………………...
Açıklama: …………………………………. adet “Ansa Yatırım Holding A.Ş. Gönüllü Pay Alım Teklifi Bedeli”
KIYMET VİRMANLARI:
Aracı Kurum Adı: Ulus Menkul Değerler A.Ş.
Aracı Kurum Kodu: MYZ
Hesap Numarası: 1069
MKK Sicil Numarası: 12611521
Hesap Adı: Turgay Bektaş
Vergi Numarası: 70807028866
Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcıların pay bedelleri, paylarının Turgay Bektaş hesabına virmanının
gerçekleşmesini takip eden iş günü, Turgay Bektaş’ın hesabından yatırımcıların talep formunda belirttikleri
hesaplara yatırılmak suretiyle ödenecektir.
Ulus Menkul Değerler A.Ş. pay alım teklifi süresi boyunca her gün en geç saat 17.00’ye kadar pay virmanlarını
kabul edecektir.
TALEP
FORMUNA
EKLENMESİ
GEREKLİ
EVRAKLAR
Gerçek Kişi Yatırımcılar
Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar
Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri ve Vergi Levhası
ULUS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 265531-213103
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi: 4.500.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: Kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır.
Adres: 1.Levent. Krizantem Sok. No:8 34330 Beşiktaş İstanbul
Telefon No: +90 212 282 45 15
Faks No: +90 212 282 48 08
Web Adresi: http://www.ulusmenkul.com Elektronik Posta: [email protected] [email protected]
Download

ansa talep formu - ulus menkul değerler