GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. PAYLARINI SATMA HAKKI TALEP FORMU
Adı /Ünvanı
:………………...…….........
Soyadı
:……………….......
Vergi No : Tüzel Kişiler ve Yabancı Uyruklular
TC Kimlik No :
İkametgah Adresi :………………………… ……………………..................................................................…………
İlçe : ................……
İl :…………………
Tel : … ……………
Yapı Kredi Sigorta A.Ş.’nin paylarının kot dışına çıkarılmasına ilişkin alınan Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu
kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği
(Seri II, No:23.1) uyarınca, aşağıda dökümünü belirttiğim nominal değerdeki Yapı Kredi Sigorta A.Ş. paylarını, 1 TL
nominal değerli pay için, satma hakkı fiyatı olarak belirlenmiş olan 18.8114 TL bedelle, Allianz SE’ye satmayı talep
ediyorum.
Söz konusu tebliğ uyarınca teslim edilen payların bedelini işbu talep formunda belirttiğim şekilde ödenmesini
kabulünüze sunarım.
SATIŞI TALEP EDİLEN PAYLARIN
Pay Adedi
Ödenecek Tutar (TL)
Gönderen Aracı Kurumun Adı
Gönderen Hesap No
PAYLARIN VİRMANLANACAĞI HESAP BİLGİLERİ
Alıcı - Hesap Sahibinin Ünvanı
Aracı Kurum Adı
Kurum Kodu
Hesap No
MKK Sicil No
Vergi Numarası
ALLIANZ SE
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
GRM
352317
40589428
0550008295
Telefon : 0212 384 10 10
Faks
: 0212 352 42 40
PAY BEDELİNİN ÖDENECEĞİ HESAP BİLGİLERİ
Alıcı Hesap Sahibinin Adı ve Soyadı
Banka / Aracı Kurum Adı
Şube Adı
Hesap No / IBAN No*
*IBAN numarası bulunmayan talepler işleme alınmayacaktır.
TARİH: ......... / …… / …….
İMZA: …………………….......…..
EKLER
A. Gerçek Kişi : Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
B. Tüzel Kişiler : Noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, Ticaret ve
Sanayi Odası kayıt belgesi
Download

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş