TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
SATMA HAKKI BAŞVURU FORMU
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı tebliği çerçevesinde, 14.11.2014 ve 17.11.2014 tarihlerinde KAP’ta ilan edilen
açıklamalarda belirtilen koşullara uygun olarak, maliki olduğum ve aşağıda dökümünü belirttiğim nominal değerdeki Türk
Ekonomi Bankası A.Ş. (“TEBNK”) paylarını 1 TL nominal değerli pay ( 1 lot) için 2.437 TL bedel ile satmayı talep ediyorum. İş
bu talebimden satma hakkı belirlenmesinin ardından payları teslim edene kadar vazgeçmediğim takdirde; II-27.2 sayılı
Tebliğ uyarınca teslim edilen payları gayrikabili rücu olarak verdiğimi ve payları geri talep etmeyeceğimi, bedelinin iş bu
talep formunda belirttiğim şekilde ve II-27.2 sayılı Tebliğ’de belirtilen sürede ödenmesini kabul ve beyan ederim.
Başvuru Tarihi:
/
/
YATIRIMCI BİLGİLERİ:
Gerçek Kişiler
Adı:
Soyadı:
Tüzel Kişiler
………………………………
………………………………
TC Kimlik No:
Adresi:
Telefon:
E-posta:
Aracı Kurum:
Aracı Kurum
Hesap No:
MKK Sicil No:
Unvan:
Ticaret Sicili ve
Sicil Numarası:
…………………………….
……………………………,
…………….
Vergi Kimlik No:
……………………………….
……………………………….
………………………………….
…………………………...……..
………………………………….
…………………………………
Adres:
Telefon:
E-posta:
Aracı Kurum:
Aracı Kurum
Hesap No:
MKK Sicil No:
…………………..……………
……………………………….
…………………………………
…………………………………
…………………………………
SATMA HAKKI KULLANILAN PAYLAR:
Satma Hakkı Kullanılan Pay Adedi:
:
1 TL nominal değerde ………………. adet TEBNK payı
ÖDEMENİN YAPILACAĞI HESAP BİLGİLERİ:
Alıcı Aracı Kurum / Banka
Şube
IBAN / Hesap No
Alıcının Adı Soyadı / Unvanı
Açıklama
:
:
:
:
:
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………
……………………………………….
TEBNK Payları Satma Hakkı Bedeline ilişkin ödemedir.
TEBNK PAYLARININ VİRMANLANACAĞI HESAP BİLGİLERİ
Kurum Adı ve Kodu
Hesap No
MKK Sicil No
:
:
.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Menkul Kıymet Hizmetleri, TYS
22101 no’lu BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş hesabı
36149013
Açıklama: Yatırımcı adı soyadı/unvanı belirtilerek ve Vergi No, TC Kimlik No alanı doldurularak virmanlanması
gerekmektedir.
Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu, söz konusu bilgilerin yanlış olması halinde tüm
sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ve beyan ederim.
Müşteri İmzası:
UYGULANACAK İŞLEM VE PROSEDÜR:
Başvuru Şekli: Gerçek ve tüzel kişi yatırımcılar, eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış bu Formu, aşağıda verilen
Form ekleri ve sahip oldukları TEBNK pay adedini gösterir hesap dökümü İle birlikte (216) 636 52 90 numaraya
fakslamak veya TEB Kampüs Saray Mahallesi Sokullu Cad. No: 7/A 34768 Ümraniye İstanbul adresine teslim etmek
veya [email protected] elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuruda bulunabilirler. Başvurular
şahsen ya da yatırım kuruluşları vasıtasıyla yapılabilir.
Gerçek Kişiler: T.C. Nüfus Cüzdanı veya TC kimlik numarasını içerir sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
Yurt İçinde Yerleşik Tüzel Kişiler: Şirketi temsile yetkili kişilere ilişkin belgeler, vergi levhasının fotokopisi,
Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişiler Saklayıcı kuruluşlarından alacakları vergi numaralarını gösterir yazı.
Kıymet Virmanları: Yatırımcıların satma hakkını kullandıkları TEBNK paylarını en geç 3 iş günü içinde saat 16:00’ya
kadar virmanlamaları gerekmektedir.
Bedel ödemeleri: Yatırımcılara satma hakkı bedelleri, TEBNK paylarının virmanlarını gerçekleştirmelerini izleyen 2 iş
günü içinde ödenecektir.
Download

Başvuru Formu