TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
SATMA HAKKI KULLANIMINA İLİŞKİN TALEP FORMU
Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.'nin ("TUDDF") paylarına ilişkin 11 Aralık 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP") yapılan
açıklamaya istinaden, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 27. Maddesi çerçevesinde sahip olduğum satma hakkımı kullanmak istiyorum.
11 Aralık 2014 tarihinde KAP’ta yapılan açıklamaya istinaden sahip olduğum ve aşağıda detayı verilen payların tümünün üzerinde haciz, rehin,
tedbir ve sair kısıtlama bulunmadığını beyan eder, bu payların Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları
Tebliğinin 6. Maddesinin 3. Fıkrası (a) bendi çerçevesinde hesaplanan satma hakkı kullanım bedeli olan 8,9248 TL üzerinden Vaillant Saunier
Duval Iberica S.L.'ye ("VSDI") devri karşılığında satın alınmasını talep ederim.
YATIRIMCININ
Adı Soyadı / Unvanı
: ___________________________________________________
TC Kimlik Numarası
:
Vergi Kimlik Numarası :
(Tüzel Kişiler ve Yabancı Uyruklular için)
Aracı Kurum
Hesap Numarası
Adres
Telefon
Tarih
:
:
:
:
:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Yapmış olduğum satma hakkı kullanım başvurusunun işbu tarih itibariyle sahip olduğum tüm paylar için olduğunu beyan ederim.
İMZA
ARACI KURULUŞ KAŞE ve İMZA*
*Talebin bir aracı kurum vasıtasıyla alınması durumunda form üzerinde söz konusu aracı kurumun imza kontrolünün yapıldığına dair kaşe ve imzası aranmaktadır.
SATIŞI TALEP EDİLEN PAYLARIN
Miktarı (1 TL nominal değerli 1 adet pay)
Tutar (Miktar x 8,9248 TL)
: __________________________________________
: __________________________________________
PAY BEDELİNİN ÖDENECEĞİ HESAP BİLGİLERİ
Banka / Aracı Kurum
: _________________________________________________
Şube Adı
: _________________________________________________
Alıcının Adı Soyadı/Unvanı : _________________________________________________
IBAN*
:TR
Açıklama
: “TUDDF” Satma Hakkı Kullanım Bedeli
*IBAN numarası bulunmayan talepler işleme alınmayacaktır.
PAYLARIN VİRMANLANACAĞI HESAP BİLGİLERİ
Kurum Adı
Kurum Kodu
Hesap No
: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
: IYM
: MKK nezdindeki 66087 (MKK Sicil No: 12660186, Vergi Numarası 4810096394) no’lu
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hesabına
Telefon/Faks Numarası : 0212 350 20 00 – 0212 350 20 01
E-Posta Adresi
: [email protected]
ÖNEMLİ BİLGİLER
● Başvurular 11 Aralık 2014 - 11 Mart 2015 tarihleri arasında her iş günü Türkiye saati ile saat 17:00’ye kadar kabul edilecektir. Saat 17:00’den
sonra alınan başvurular, ertesi iş günü işleme alınacaktır.
● Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.
FORM EKLERİ
Gerçek Kişiler: T.C. Nüfus Cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi
Tüzel Kişiler: Noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, ticaret ve sanayi odası kayıt belgesi
Download

Satma Hakkı Talep Formu