NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA
NET HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN
MÜŞTERİ “PAY ALIM TEKLİFİ TALEP FORMU”
Net Holding A.Ş.' in Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV, No:44 Tebliği çerçevesinde, çağrıda bulunarak Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarını toplama
amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru neticesinde, SPK' nın 2014/8 sayılı SPK haftalık bültenin G. Diğer Başvuru Sonuçları başlığının 9.
maddesinde belirlenen ve 14/03/2014 tarihli yazısı ile Pay Alım Teklifi Bilgi formu onaylanmıştır. 20 Mart 2014 tarihli Dünya ve Hürses gazetelerinde ilan edilen bilgi
formunda açıkladığı üzere; maliki bulunduğum ve zilyetliğimde bulunan ve aşağıda dökümü yer alan Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.' ne ("İhraççı") ait hisselerimi
1.-TL (1 Lot) nominal değerli hisse için çağrı fiyatı olarak belirlenmiş 1.- TL (Bir TL ) bedelle satmayı talep ediyorum. Söz konusu çağrı ve ilgili tebliği uyarınca, teslim
edilen hisseleri gayrikabulürucü olarak verdiğimi ve hisseleri geri talep etmeyeceğimi; bedelinin iş bu talep formunda belirttiğim şekilde ve bilgi formunda belirtilen
sürede ödenmesini kabul ve beyan ederim.
Başvuru Tarihi: ......./ ......./ ........
YATIRIMCI BİLGİLERİ
Gerçek Kişiler
Tüzel Kişiler
Adı
: ......................................................
Soyadı
: ......................................................
TC Kimlik No
: ......................................................
Adres
: ......................................................
...............................................................................................................
Telefon
: ......................................................
Aracı Kurum
: ......................................................
Aracı Kurum Hesap No : ......................................................
Unvan
: ....................................................
................................................................................
Vergi Kimlik No
: ..................................................
Adres
:
...............................................................................
Telefon
: .....................................................
Aracı Kurum
: .....................................................
Aracı Kurum Hesap No : ........................................
SATIŞI TALEP EDİLEN HİSSE SENETLERİ:
Satışı Talep Edilen Hisse Miktarı
Toplam Tutarı
: ........................... adet ( 1 TL nominal değerli pay sayısı = 1 adet =1 Lot )
: ..............................adet x 1 TL = ............................................. TL.
ÖDEMENİN YAPILACAĞI HESAP BİLGİLERİ:
Alıcı Aracı Kurum / Banka
Şube
IBAN / Hesap No
Alıcının Adı Soyadı / Unvanı
Açıklama
: ...........................................................................................................................
: ...........................................................................................................................
: ...........................................................................................................................
: ............................................................................................................................
: ...........................................................................................................................
Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu, söz konusu bilgilerin yanlış olması halinde tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, Çağrı' ya ilişkin olarak
sağlıklı bir karar alabilmem için gerekli olan tüm bilgilerin tarafıma sağlandığını ve Çağrı' nın şart ve esasları hakkında bilgi sahibi olduğumu kabul ve beyan ederim.
Müşteri İmzası
Virmanı gerçekleştiren Aracı Kurum Yetkilisi
Ad Soyad
İrtibat Telefonu
: .........................................
: .........................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uygulanacak İşlem ve Prosedür
I. Hisseleri bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")' nde kaydi olarak izlenmekte olan hisse sahipleri;
Hisselerin halen saklamada bulunduğu aracı kurumlara başvurarak veya www.teramenkul.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri "Pay Alım Teklifi Talep
Formu" nu dolduracaklar ve verecekleri talimat ile bu aracı kurumdan hisselerinin MKK nezdindeki Tera Menkul Değerler A.Ş. hesabında Çağrı için açılmış olan Net
Holding A.Ş.' ye alt hesabına virmanlarını talep edeceklerdir. Bu şekilde düzenlenen Çağrı Talep Formu ve gerekli ekleri, ilgili aracı kurum tarafından aşağıda yer
alan faks numarası vasıtasıyla Tera Menkul'e iletecektir. Gerçekleştirilen virman emirlerinin bedelleri, Net Holding A.Ş. adına Tera Menkul tarafından, Alıma Elverişli
Hisseler' in (Alıma Elverişli Hisseler: sahte, çalıntı, ayıplı olmayan veya üçüncü kişiler tarafından üzerinde hak iddiası veya takyidat bulunmayan çekişmesiz,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış Hisseler' dir.) Net Holding A.Ş.’nin alt hesabına virmanın gerçekleştiği gün saat 17:00' a kadar olan çağrıya
katılımlar için T+2 (virmanı takip eden ikinci gün) tarihinde ortağın işbu çağrı talep formunda belirttiği hesaba havale / EFT edilmek suretiyle ödenecektir. 17:00' dan
sonra gelen talepler kabul edilmeyecek ve çağrı süresi olmak kaydıyla ertesi iş günü gönderilmesi beklenecektir.
II. Hisse senetlerini fiziki olarak olarak ellerinde bulunduran hisse sahipleri; 31/12/2012 tarihi itibariyle fiziki hisse senedi kaydileşme işlemlerinin sona ermesi
ve bu paylara ait hakların Yatırımcı Tazmin Merkezine aktarılması nedeniyle çağrıya katılmaları mümkün değildir.
KIYMET VİRMANLARI
Hisselerin aşağıda bilgileri verilen Tera Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesaba virman yapılması gerekmektedir.
Aracı Kurum Kodu
: TRA
Hesap No
: 20020
Ünvan
: Net Holding A.Ş.
MKK Sicil No
: 12718237
Açıklama
: Mutlaka “Yatırımcı Adı Soyadı / Ünvanı” belirtilerek ve Vergi No/T.C. Kimlik No alanı doldurularak
virmanlamanız gerekmektedir.
Formu ve eklerin gönderileceği faks numarası : 0212 290 6995
İlgili personelin telefon numaraları
: 0212 365 1092 / 0212 365 1075 / 0212 365 1093
Talep Formuna Eklenmesi Gereken Evraklar:
1. Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı, TC Kimlik numarasını içeren Sürücü Belgesi veya Pasaport fotokopisi
2. Yurtiçinde / Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişiler için vergi levhası fotokopisi ve Şirket temsiline yetkili kişilerin imzalarının fotokopisi.
Eski Büyükdere Cd İz Plaza Giz No:9 Kat 8 Maslak Şişli 34398 İSTANBUL
TEL : (212) 365 1000 FAKS: (212) 290 6995
www.teramenkul.com
Download

Net Holding Pay Alım Teklifi Talep Formu _Net Turizm