MOSBURGER GMBH
PAY ALIM İŞLEMLERİ MÜŞTERİ TALEP FORMU
DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.
Borsa Yönetim Kurulunun 20/03/2014 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde 31/03/2014 tarihi itibarıyla kottan çıkarılan Dentaş Ambalaj ve Kağıt
Sanayi A.Ş.'ye (DENTA) ait sahip olduğum adedi 1,- TL (birlira) nominal değerindeki paylarımı 3,45 TL (üç türk lirası kırkbeş kuruş) bedelle Mosburger
GmbH'a satmayı talep ediyorum.
İşleme konu payların sahte, çalıntı, ayıplı olmayan veya üçüncü kişiler tarafından üzerinde hak iddiası veya takdiyat bulunmayan çekişmesiz paylar olduğunu
kabul ve beyan ederim.
YATIRIMCI BİLGİLERİ
Gerçek Kişiler
İkametgah Bilgileri
Adı
:
İkinci Adı
:
Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Aracı Kurum Adı
:
Aracı Kurumdaki Hesap No
:
Adres
:
:
Tarih:
:
:
Müşteri İmzası
:
Tüzel Kişiler
Aracı Kurum İmzası :
Kurum Ünvanı
:
Vergi Kimlik Numarası
:
Aracı Kurum Adı
:
Aracı Kurumdaki Hesap No
:
SATIŞI TALEP EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN TUTARI
Miktarı (Adet olarak)
:
Tutar
:
adet x 3,45 TL pay alım fiyatı =
TL
ÖDEMENİN YAPILACAĞI HESAP BİLGİLERİ
Gönderilecek Banka/ Aracı Kurum
Şube Adı
IBAN/Hesap No
Alıcının Adı/ Soyadı
Açıklama
:
:
:
:
: "DENTA" Kottan Çıkma Pay Alım Bedeli Olarak
KIYMET VİRMANLARI
Aracı Kurum Adı
: YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Aracı Kurum Kodu
: YKR
Hesap No
: 129098
MKK Sicil No
: 40510667
Hesap Adı
: Mosburger GmbH
Vergi No
: 6220641765
Telefon No
: 0 212 319 80 00
Faks No
: 0 212 264 35 92
Pay alım talebi gerçekleştirecek yatırımcıların imzalı talep formları saat 17:00'a kadar fakslanmış ve payların ise belirtilen Mosburger GmbH hesabına aynı
saate kadar virmanlanmış olması gerekmektedir. 17:00'dan sonra alınan paylar ertesi iş günü işleme koyulacaktır. Ödemeler, pay virmanını takip eden ikinci iş
günü talep formunda belirtilen banka ve hesap numaralarına yapılacaktır.
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ EVRAKLAR
Gerçek Kişi Yatırımcılar
Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar
Vergi Levhası Fotokopisi
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası: 257689 (İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu)
Mersis Numarası: 0-3880-0231-9100016
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi: 98.918.083,46 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı: Kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok,Kat :9/10 Levent – İstanbul
www.yapikrediyatirim.com.tr
Download

2014-Çağrı İşlemleri Pay Alımı Bilgi Formu