2014-2015 ERASMUS PERSONEL BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR!!!
2014-2015 Akademik Yılı için Erasmus Personel Hareketliliği başvuru dönemi başlamıştır. Bu
kapsamda “ders verme” ya da “eğitim alma” hareketliliğinden faydalanmak isteyen Yüksekokulumuz
personelinin, yararlanmak istedikleri hareketlilik türü ile ilgili başvuru formunu doldurarak, istenen
diğer belgelerle birlikte en geç 29.01.2015 saat 17.00’ye kadar Erasmus Kurum Koordinatörlüğü
Birimine iletmeleri gerekmektedir.
Erasmus Personel Hareketliliğinden Yüksekokulumuzda kadrolu ya da sözleşmeli olarak çalışan tam
ve yarı zamanlı akademik ve idari personel faydalanabilir. Ancak hizmet alımı yoluyla çalışan
şirket personeli Erasmus Programı’na başvuramaz.
Erasmus Personel Hareketliliği seçim sonuçları son başvuru tarihinden en geç üç hafta sonra ilan
edilecektir.
2014-2015 Erasmus Akademik yılı 01 Haziran 2014 ile 30 Eylül 2015 tarihleri arasını
kapsamaktadır. Bu nedenle yapılacak seçim sonucunda gitmeye hak kazanan personelin hareketlilik
faaliyetini en geç 30 Eylül 2015 tarihinde tamamlamış olması gerekmektedir.
Erasmus Personel Hareketliliği ile ilgili bilgiler ve seçilme kriteri aşağıda yer almaktadır.
DERS VERME HAREKETLİLİĞİ
Ders verme hareketliliğinin hedefleri şunlardır:
 Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim
kurumlarının akademik personeli ile işletme personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma
imkanı vermek,
 Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,
 Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve
zenginleştirme konusunda destek olmak.
Ders verme hareketliliği kapsamında;
Yüksekokulumuzda ders vermekle yükümlü olan bir personel en az 8 saat ders vermek şartı ile, en az
2 gün ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç) süre ile AB üye ülkelerinde yer alan ve Erasmus
Kurumlararası Anlaşmamız bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders verebilir ve ders
vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirebilir.
Bu faaliyetten yararlanmak isteyen akademik personel aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz Erasmus
Kurumlar arası Anlaşmalarında (Inter-Institutional Agreements) belirtilen kontenjanlara göre başvuru
yapabilir. 2014-2015 akademik yılı için belirlenen toplam kontenjanımız 3 kişidir. Kontenjanın
geçen yıllara göre düşük olmasının nedeni Ulusal Ajans tarafından Yükseköğretim Kurumlarına
verilen hibede gerçekleşen düşüştür.
Anlaşma listesinin;
“H” sütununda ilgili anlaşmanın kapsadığı akademik alanlar (Örneğin "Kimya", "Eğitim", “
Matematik” vs.)
“L” sütununda karşı kuruma gidebilecek personel sayısı (yani kontenjan)
“M” sütununda ise gidilebilecek en fazla gün sayısı ve
“F” sütununda Anlaşma’nın geçerlilik süresi yer almaktadır.
Bu hareketlilik türünden yaralanmak isteyen personelin doldurması gereken form: “Yurtdışında Bir
Yükseköğretim Kurumunda Ders Vermeyi Planlayan Personelin Başvuru Formu”
İstenen diğer belgeler:
1. Öğretim Programı (Teaching Assignment)
2. Yabancı Dil Sonuç Belgesi
Öğretim Programı (Teaching Assignment)- Başvuru sırasında sunulması şart olan öğretim
programının karşı kurumca imzalanmış olması gerekmektedir.
Form doldurma konusunda Erasmus Bölüm Koordinatörünüzden destek talep edebilirsiniz. Formu
doldurduktan sonra karşı kuruma elektronik ortamda doldurmaları gereken yerlerin doldurulması ve
onay için gönderiniz. Ortak kararlaştırılan programda 3 tarafın da imzası bulunması gerekmektedir
(siz, karşı kurumun yetkilisi ve Erasmus Kurum Koordinatörümüz). Başvuruda imzalı / onaylı
Teaching Assignment formunun taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyaları teslim
edilebilir. Formun orijinalinin hareketlilik bitimine kadar birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.
Teaching Assignment Formunun imzalı kopyasının başvuruda teslim edilmesi beklenmekle birlikte
karşı kurumdan kaynaklı iletişimde gecikme gibi nedenlerle bu tarihe yetiştirilememesi durumunda
formun imzalı halinin ofisimize teslimi için son tarih 1 Nisan 2015’tir. Bu tarihte formunu teslim
etmeyen personeli programdan faydalanma hakkını kaybedecektir.
Teaching Assignment'i doldururken programınızda vereceğiniz derslerde mutlaka "lecture"
kelimesini kullanmanız gerekmektedir. "Seminar" veya “Conference" gibi kelimeler kabul
edilmiyor. Lütfen eklediğiniz akademik/eğitsel faaliyetlerinizin tam güne yakın olmasına dikkat
ediniz.
Ders verme faaliyeti için önerilen hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı
sağlayabilmesi için ve Yüksekokulumuza tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak, 3 çalışma
günü (seyahat süresi hariç) olarak belirlenmiştir.
EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ
Eğitim alma hareketliliğinin hedefleri
Eğitim alma hareketliliğinin hedefleri şunlardır:
 Faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler
edinmelerine imkan vermek,
 Faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut
işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermek.
Erasmus personel eğitim alma hareketliliği Yüksekokulumuzda istihdam eden ve fiilen görev yapan
tam / yarı zamanlı ve kadrolu / sözleşmeli (hizmet alımı / şirket personeli hariç) Yüksekokul
personelinin (akademik ve/veya idari) en az 2 gün ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç) süre ile AB
üye ülkelerinden birinde eğitim almasına imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Eğitim alma faaliyeti
kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli
eğitim alması mümkündür. Kısa süreli görevlendirme, işbaşı eğitimi alma, çalışma ziyareti
gerçekleştirme gibi faaliyetler bu hareketlilik türü kapsamında gerçekleştirilebilmektedir. Dil eğitimi
alınması, seminer ve konferanslara katılım sağlanması da bu kapsamda gerçekleştirilmesi mümkün
olan faaliyetler olmasına rağmen bunlar Yüksekokulumuzun hibelendirdiği eğitim alma faaliyetleri
arasında çoğunluğu oluşturmamaktadır.
Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi,
yükseköğretim kurumu (NOT: işletme kapsamında değerlendirilen eğitim alınacak yükseköğretim
kurumunun EÜB sahibi olması zorunlu değildir ve söz konusu yükseköğretim kurumu ile mevcut
Erasmus Kurumlararası Anlaşmasına sahip olma zorunluğumuz yoktur) ya da işletme tanımına uyan
diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, statüleri ve
faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile
sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
Bu faaliyetten yararlanmak isteyen akademik / idari personel kendi imkanları ile bir işletme
bulmalıdır. İşletmede herhangi bir kısıtlama yoktur. Personelin kendi yaptığı iş ile ilgili olması tercih
edilmelidir. İşletme bulma konusunda Avrupa’da yaşayan ortaklarınız, eş, dost veya akrabadan yardım
isteyebilirsiniz. Staff Training alanında aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz Erasmus Kurumlararası
Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) listesinde belirtilen kontenjanlara göre ortak olduğumuz
üniversiteleri de değerlendirebilirsiniz. Listede
“H” sütununda ilgili alanlar (Örneğin "Kimya", "Eğitim", “ Matematik” alanlar vs.)
“N” sütununda karşı kuruma gidebilecek personel sayısı (yani kontenjan)
“O” sütununda ise gidilebilecek en fazla gün sayısı
"F" sütununda ise Anlaşma’nın geçerlilik süresi yer almaktadır.
Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumu bulmak için aşağıda yer alan iki veri tabanını da
kullanabilirsiniz.
2014-2015 akademik yılı için belirlenen toplam kontenjanımız 5 kişidir.
Doldurması gereken form “Yurtdışında Bir İşletmede Eğitim Almayı Planlayan Personelin
(Akademik / İdari) Başvuru Formu”
Bu faaliyetten yararlanmak isteyen personel başvuru esnasında mutlaka bir “iş planı” (working
plan) sunması gerekmektedir ve bu programının karşı kurumca imzalanmış olması
gerekmektedir.
Form doldurma konusunda da Erasmus Bölüm Koordinatörünüzden lütfen yardım talep ediniz. Formu
doldurduktan sonra karşı kuruma elektronik ortamda doldurmaları gereken yerlerin doldurulması ve
onay için gönderiniz. Ortak kararlaştırılan programda 3 tarafında imzasının yer alması gerekmektedir
(siz, karşı kurumun yetkilisi ve Erasmus Kurum Koordinatörümüz). Başvuruda imzalı / onaylı Staff
Training Wook Plan formunun taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyaları teslim edilebilir.
Formun orijinalinin hareketlilik bitimine kadar birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.
Staff Training Work Plan'i doldururken programınızda edineceğiniz eğitim için mutlaka
"Training" kelimesini kullanmanız gerekmektedir. Lütfen eklediğiniz akademik/eğitsel
faaliyetlerinizin tam güze yakın olmasına dikkat ediniz.
Eğitim alma faaliyeti için önerilen hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı
sağlayabilmesi için ve Yüksekokulumuza tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak, 3 çalışma
günü (seyahat süresi hariç) olarak belirlenmiştir.
Ders Verme / Eğitim Alma Hareketliliği süresi ve geçerli olduğu dönem:
Ders verme / Eğitim Alma hareketliliğinin 01 Haziran 2014-30 Eylül 2015 tarihleri arasında
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler Erasmus kapsamında
değerlendirilemez ve desteklenemez. Bütün personel ders verme / eğitim alma hareketliliği
faaliyetlerinin en geç 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması ve faaliyetlerin 30 Eylül
2015 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir.
Ders verme hareketliliği faaliyetinde ders verme süresinin en az 8 ders içermesi gerekmektedir. Ders
verme süresi hiçbir şekilde 8 saatten az olamayacağı gibi, faaliyet süresinin 2 ayı geçmesi mümkün
değildir.Yurt dışında ders verme süresinin 8 saatin altına düşmesi durumunda Erasmus hibesi
verilemez. Ders verme hareketliliği faaliyetinin süresinin 2 aydan fazla olması durumunda ise 2 ayı
aşan süre için Erasmus hibesi verilmez.
Eğitim alma hareketliliği faaliyetinde eğitim alma süresinin en az 2 gün olması gerekmektedir. Eğitim
alma süresi hiçbir şekilde 2 günden az olamayacağı gibi, 2 ayı geçemez. Yurt dışında eğitim alma
süresinin 2 günün altına düşmesi durumunda Erasmus hibesi verilemez. Eğitim alma hareketliliği
faaliyetinin süresinin 2 aydan fazla olması durumunda ise 2 ayı aşan süre için Erasmus hibesi
verilmez.
Ders verme / eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi
için personelin bahsi geçen günde mümkün olduğunca tam güne yakın olacak şekilde karşı kurumla
ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet gerçekleştirmiş olması ve bu bilginin taraflarca imzalanmış öğretim
programı ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Faaliyet gerçekleştirilen
günün hafta sonuna denk gelmesi durumunda ilgili gün için hibe ödemesi yapılmaktadır.
Erasmus Personel Hareketliliği için uygun olmayan kurum/kuruluşlar:
-Avrupa Birliği Kurumları ve AB ajansları
-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)
BAŞVURU DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:
En önemli ölçüt başvurunun eksiksiz olması (başvuru form ve Teaching Assignment / Staff Training
Work Planın teslim edilmesi)
Her akademik / idari birimden yeterli başvuru olduğu takdirde o birimden en fazla 2 kişi (bir ders
verme / bir eğitim alma hareketliliği) için seçilecektir. Bu seçim ise başvuru formlarında belirtilen
Başvuru Değerlendirme Puantajı’na göre yapılacaktır.
SEÇİLME KRİTERLER:
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı
(2013-2014)’nda yer alan (sayfa 33-43) personel hareketliliği ile ilgili tüm seçime ilişkin temel ilkeler
dikkate alınacaktır. Bunun yanı sıra,
-Daha önce ders verme / eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele,
-Daha önce ders verme /eğitim alma hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da
birimlere,
-Daha önce ders verme / eğitim alma hareketliği faaliyetlerinde yer almayan ve ya az sayıda yer alan
ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara
öncelik verilecektir,
-Ders verme / eğitim alma hareketliliği kapsamında seçilecek personelin ilgili hareketlilik faaliyetini
gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin başvuru
formundaki dil becerisi de göz önünde bulundurulacaktır.
HİBESİZ YARARLANMA İMKANI:
Personel ders verme hareketliliğinden ve eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak da
faydalanabilir. (Asıl listeye giremeyen personel bu hakkı düşünebilir).
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ ZİYARET EDİNİZ:
ERASMUS+ REHBERİ TÜRKÇE
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/halkla-ilişkiler/erasmus-program-rehberi-(tr).pdf?sfvrsn=0
ERASMUS+ REHBERİ İNGİLİZCE
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
Ulusal Ajans Web Erasmus Websitesi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/erasmusprogram%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi
Avrupa Komisyonu Web Sitesi
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/staff_en.htm
Download

2014-2015 Erasmus+ Personel Başvuruları Başladı 11/12/2014