Strateji Geliştirme Başkanlığı
2015 – 2019 STRATEJİK PLAN
GELECEĞE YÖNELİM
1
Sorun Alanları (Gelişim Alanları)
Örgütün durum analizi ile ortaya koyduğu temel sorun
alanlarının, bir başka deyişle gelişim veya gelişmeye
açık alanlarının belirlendiği bölümdür.
Temel olarak Paydaş Analizi, GZFT Analizi ve üst
politika belgeleri analizi verilerinden faydalanılır.
İlk olarak tüm sorun alanları liste halinde tespit edilir.
Liste oluşturulurken önceliklendirmeye dikkat edilir.
 Ardından
bu
alanlarda
istenen
gelişimin
sağlanabilmesi yani hedefleme yapılabilmesi için belirli
başlıklar halinde gruplamalar yapılır.
2
Sorun Alanları (Gelişim Alanları)
Belirli başlıklar altında yapılan gruplamalar; stratejik
planda ele alacağımız gelişim alanı gruplarını yani
Temaları belirtir.
Tema başlıklarının belirlenmesinin ardından, ilgili tema
başlığı için eksik kalan gelişim alanı önerileri başlık
altına eklenir.
Elde edilen listeler durum analizi verileri ve tutarlılık
açılarından kontrol edilerek gelişim alanları listeleri
tamamlanır.
3
GELECEĞE YÖNELİM
Misyon,
Vizyon,
Temel Değerler,
Temalar,
Stratejik Amaçlar,
Stratejik Hedefler,
Tedbirler,
Performans Göstergeleri ve Hedefleri,
4
GELECEĞE YÖNELİM
Planlama bölümü 2 ana başlıkta toplanmıştır;
1.Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
• Misyon
• Vizyon
• Temel Değerler
2.Temalar, Stratejik Amaç ve Hedefler
• Temalar,
• Stratejik Amaçlar,
• Stratejik Hedefler,
• Performans Göstergeleri
• Politika ve Stratejiler
5
MİSYON VE VİZYON
MİSYON: Kurumun içindeki ve dışındaki
herkese kim olduğunu, ne yaptığını,
kime yaptığını, nasıl ve neden yaptığını
belirleyen, bugün olduğu durumla
birlikte gelecekte arzulananı yansıtan ve
varoluş amacını belirleyen bir görev
bildirgesidir.
6
MİSYON VE VİZYON
MİSYON; Amaç tanımı, Görev ve yetkiler,
Hizmet alanlar ve hizmet tanımından oluşur.
7
MİSYON VE VİZYON
Misyon bildirimi için temel sorular ?
•
•
•
•
•
Kuruluşun varoluş nedeni nedir?
Kuruluşun yasal görevleri nelerdir?
Kuruluş kimlere hizmet sunar?
Kuruluş çalışma alanı nedir?
Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor?
• MİSYON; Amaç tanımı, Görev ve yetkiler, Hizmet alanlar ve
hizmet veya ürün tanımından oluşur.
MİSYON VE VİZYON
Misyon =
NEDEN+NASIL+KİME+NE
Kurum ve kuruluşların daha etkin
yönetilmesi ve sürekli gelişimi için, eğitim,
danışmanlık, araştırma ve yayın
hizmetlerini insan odaklı yaklaşımlar ile
gerçekleştirmek”.
“
(TÜSSİDE ’nin (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) Misyonu)
9
MİSYON VE VİZYON
VİZYON
Sanki oradaymışız gibi, ulaşmak istediğimiz durumu
tanımlayan nitelikli bir hedef seçimidir.
Mevcut sorunların üstesinden gelinebildiği takdirde kurumun
ideal olarak bulunacağı konumu anlatan kısa bir ifadedir.
Vizyonda 3 Temel Soru :
• İdeal geleceğimiz nedir?
• Çalışanlar ve yararlanıcılar
tarafından nasıl algılanmak isteniyor?
• İdari ve Siyasi otoriteler nasıl bir
gelecek öngörüyor?
10
MİSYON VE VİZYON
Vizyon Örnekleri;
Ülkemizin eğitimde model ve lider bir ülke
olmasına katkıda bulunan, Türkiye’de
eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa
dönüştüren ve mutlu bireyler yetiştiren bir
eğitim sistemi.
(MEB Vizyonu)
11
TEMEL DEĞERLER
Kurumun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile
yönetim biçimini ifade eden kavramlardır.
•
•
•
•
•
•
•
Kalite,
Güncellik,
Güvenilirlik,
Mesleki uzmanlık,
Tarafsızlık ve şeffaflık,
Kişisel verilerde gizlilik,
Veri sağlayıcı ve
kullanıcılarına saygı
(TUİK SP 2007-2013)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Genellik ve Eşitlik,
Planlılık,
Ferdin ve Toplumun İhtiyaçlarını gözetme,
Yöneltme,
Eğitim Hakkı,
Fırsat ve İmkân eşitliği,
Süreklilik,
Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk
Milliyetçiliğine bağlılık,
Demokrasi Eğitimi,
Laiklik,
Bilimsellik,
İşbirliğine Açıklık,
Her Yerde Eğitim.
(MEB için örnekler)
12
TEMALAR
 Birimin temel görev alanlarını belirler.
 Mümkün olduğunca kısa yazılmalıdır. Bir iki kelimeyi geçmemesi
gerekir.
 Tema başlıkları birimler görev dağılımları, sorun alanları grupları
ile misyon-vizyon kavramlarından çıkarılırlar. Ancak birebir görev
tanımları olmamalıdır. Görev ayrımları sadece örnek olarak
alınmalı ve gruplama yapılmalıdır.
 İdeal olan tema başlığı sayısının 2-3’ü geçmemesidir.
 Uzun vadede stratejik amaçlar değişse dahi tema sabit kalabilir.
 Ortak belirlenen temalar çerçevesinde Kurumlar, Birimler, İller
arasında karşılaştırma yapılabilme olanağı sağlar.
13
TEMALAR
14
TEMALAR
Tema: Eğitim ve Öğretime Erişimin Artırılması
Sorun alanları (stratejik konular);
•Okullaşma oranlarının artırılması,
•Devamsızlık oranlarının düşürülmesi,
•Okul terk oranlarının düşürülmesi,
•Taşımalı eğitimin kalitesinin yükseltilmesi.
15
TEMALAR
Tema: Eğitim ve Öğretimde Kalitenin
Artırılması
Sorun alanları (stratejik konular);
• Okuma oranlarının yükseltilmesi
• Akademik Başarı
• Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
• Sportif Faaliyetler
• Veli işbirliği
16
TEMALAR
Tema: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Sorun alanları (stratejik konular);
• Fiziki ortamların kapasitesinin artırılması
• Beşeri kaynakların kalitesinin artırılması
17
STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER
 Kuruluşun vizyon ve misyonuna ulaşmasındaki temel
kavramlardır.
 Stratejik amaç ve hedefler önceliklendirilerek belirlenirler.
 Sorunlar ve Gelişim Alanları ile Üst Politika Belgeleri
öncelik sıralaması yapılmasında temel alınmalıdır.
 Stratejik amaçların yazım sırası aynı zamanda kuruluş için
önem sırasını da verecektir.
18
STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER
Orta ve uzun vadeli stratejik amaç ve hedeflerin plan
dönemi içerisindeki yıllarda, hangi sırayla, hangi
yoğunlukta ve hangi öncelikte yapılacağının belirlenmesi
belirli bilgi ve belgeler ışığında yapılır.
Bu sıra ve öncelikleri belirlerken dikkate alacağımız unsurlar:









Kalkınma Planı,
Orta Vadeli Program,
Orta Vadeli Mali Plan,
Hükümet Programları,
AB Uyumu,
Yasal Düzenlemeler,(5018 vb)
TÜBİTAK Türkiye Vizyonu,
MEB Strateji Belgesi,
Bilgi Toplumu Stratejisi,
 Maliye Bakanlığı Stratejik Planı,
 Diğer Kurumların SP, (İl MEM’ler
için İÖİ SP, vb ..)






Orta Vadeli Mali Plan
Günün ekonomik koşulları
Bütçe imkânları
MEB Bütçe Raporu,
Ödenek teklif tavanları,
Teknolojik gelişmeler vb.
19
STRATEJİK AMAÇ (SAM)
 Bir kuruluşun belirli bir süre itibarıyla misyonunu nasıl
yerine getireceğini ve vizyonuna nasıl ulaşacağını ifade
eden, sonuca yönelmiş orta ve uzun vadeli amaçlardır.
 Stratejik amaçlar, kurum için açık bir yön belirlemeli, yol
gösterici, iddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.
 Kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması
ile elde edilecek sonuçları ifade eder.
20
STRATEJİK AMAÇ (SAM)
SAM BELİRLENMESİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR
 Üst Belge ve bilgilerle uyumlu olmalıdır. Bu uyum amacın sonunda
bilgi olarak verilmelidir. (9.Kalkınma planı, tedbir no 512 gibi)
 Stratejik Planda en az 1 tane SAM olmalıdır. Üst sınır olmamakla
birlikte çok fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
 Ulaşılmak istenen sonucu açık ifade etmeli ama nasıl ulaşılacağı
kısmına girmemelidir.
 Sayısal ifadelerden ve görev tanımlarından kaçınılmalıdır. (Ancak görev
tanımı sayılabilecek ifadelerde uluslararası standartlara uygun, çağa uygun, çağın gereği vb
kelimelerle hedef büyültmesine gidilirse SAM olarak ele alınabilir.)
 Yapılacaktır, edilecektir gibi gelecek yönelimi ile veya yapmak etmek
gibi mastar ekleriyle yapılmış tanımlamalarla biterler.
21
STRATEJİK AMAÇ (SAM)
STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ
 Öğrencilerin bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve
hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek modern çağın
gereksinimlerine uygun eğitim ortamı hazırlamak. (MEB)
 Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri,
tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil
becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve
sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân
sağlamak. (Denizli İl MEM)
 İlimizde yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi sağlanarak,
her çağdaki nüfusun beceri kazanma ve meslek edinme
faaliyetlerini çağa uygun hale getirmek. (9.kalkınma Planı)
 İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde rehberlik uygulamasını etkin
hale getirmek ve mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini
22
geliştirmek. (Hükümet Programı)
STRATEJİK AMAÇ (SAM)
STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ
23
STRATEJİK AMAÇ (SAM)
STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ
24
STRATEJİK AMAÇ (SAM)
STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ
25
STRATEJİK HEDEFLER
 Stratejik Amaçları gerçekleştirebilmemize yönelik spesifik ve
ölçülebilir alt amaçlardır ve onlarla aynı eklerle biterler.
 Orta ve Uzun vadeli olarak belirlenirler. Maksimum 5 yıl
olmak üzere daha kısa zamanda bitirilmesi de öngörülebilir.
 Hedefler somut ve ölçülebilir olmalı.
 Hedefler ölçülemediğinde veya hedeflerin daha spesifik ve
ölçülebilir hale getirilmesi amacıyla performans göstergeleri
kullanılmalıdır.
 İmkânsız olmamalı ama iddialı ve sonuca odaklı olmalıdır.
STRATEJİK HEDEFLER
 Spesifik (özgün daraltılmış, sınırları belirgin)
 Somut
 Önemli
 Ölçülebilir
 Gerçekleştirilebilir
 Zaman ilişkili
27
STRATEJİK HEDEFLER
Stratejik Hedef 1.1:
İlimizde okul öncesi eğitimde 2015 yılında %55 olan
okullaşma oranı, 2019 yılı sonuna kadar %75’e
çıkartılacaktır.
Stratejik Hedef 2.1:
Okulumuzda öğrencilerimizin özgüvenlerini artırıcı
çalışmalar yapmak.
Performans Göstergeleri:
- Okulda sosyal etkinliklere katılan öğrenci oranı
- Okulda yapılan etkinlik sayısı
- Sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrenci sayısı
28
STRATEJİK HEDEFLER
Stratejik Hedef Örnekleri
 SAM 1 : Eğitim kurumlarımızın iletişim ve bilgi
teknolojileri altyapılarını AB düzeyine çıkarmak.
 SH 1.1 Okulların %92’sinde varolan ADSL bağlantılarını, 2014 yılı
sonunda %100 düzeyine çıkarmak.
 SH 1.2 2013 yılı sonuna kadar mevcut bilgi sistemlerimizin
tümünün (mebbis, e-okul, e-performans, e-personel, e-evrak) tek çatı
altında toplanmasını sağlamak.
 SH 1.3 Kurum çalışanlarının tümünün 2012 yılı sonuna kadar
bilgi teknolojileri alanında sertifika sahibi olmasını sağlamak.
29
STRATEJİK HEDEFLER
Stratejik Hedef Örnekleri
• 2014 yılında 40.357 olan pansiyon kontenjanını 2019
yılında 42.000’e çıkarmak.
• 2018 yılına kadar Okul aile birliklerinde Uluslararası
standartlara uygun bir muhasebe sistemi kurmak.
(PG: Standartlara uygun okul aile birliklerinin oranı.)
• Politika belirleme ve karar alma süreçleri için kaynak
teşkil edecek istatistiki verilerden AB tanımlarına uygun,
ulusal ve uluslararası kurumlarca ihtiyaç duyulan
göstergeler geliştirilmesini sağlamak.
PG: AB Tanımlarına uygun gösterge sayısı
30
PERFORMANS GÖSTERGESİ
 Performans göstergesi, gerçekleşen sonuçların önceden
belirlenen stratejik amaç ve hedeflerle ne ölçüde
örtüştüğünün ortaya konulmasında kullanılır. Yani hedeflere
ulaşmadaki başarımızı ölçebileceğimiz temel değerlerdir.
 Stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine
yer verilmesi gereklidir.
 Stratejik Hedefler için oluşturulan Performans Göstergeleri
kurum düzeyinde, Performans Hedefleri için oluşturulan
Performans Göstergeleri Harcama Birimi düzeyinde
değerlendirilir ve raporlanır.
ÖRNEĞİN;
-Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
-Basımı yapılan Kitap Sayısı
-Düzenlenen Toplantı Sayısı vb.
31
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Performans Göstergelerinin Nitelikleri
Anlamlılık: Hedeflerle ilgi kurabilme
Kapsamlılık : Hedefi kapsama
Geçerlilik: Ölçmeye çalıştığı hedefi temsili
Sorumluluk: Doğrudan birim sorumluluğuna verilebilme
Dengelilik: Göstergeler arası uyum
Nesnellik: Tanımının net ve açık olması
Basitlik: Hesaplanabilme, verilerin elde edilebilmesinin kolaylığı.
Güvenilirlik: Verilerin tutarlılığı ve karşılaştırılabilir olması
Ulaşılabilirlik: Verinin ek maliyet getirmeden veya uygun maliyetle
toplanabilmesi
Sahiplenme: İlgili tarafların göstere üzerinde hemfikir olması
32
PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU
SAM
4
SH
4.4
PG
PG
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
4.4.1. Düzenlenen konferans sayısı
4.4.2. Ziyaret edilen işyeri sayısı
Cari Yıl
Plan Dönemi
Sonu Hedefi
2014
2019
1
10
6
300
SH 4.4 Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimizin daha bilinçli olmaları için
toplantı ve konferanslar düzenlenecek ve kendi alanlarındaki işyerleri ziyaret
edilecektir.
Stratejik hedef 4.4 için 2 adet Performans göstergesinin olduğu düşünülmüştür.
Sp Dönem Hedefi ise Stratejik Hedefimiz için koymuş olduğumuz performans hedefini
göstermektedir.
Örnekte:
PG 1: 2019 yılı sonuna kadar 6 Konferans Düzenlenmesi düşünülmektedir.
PG 2: 2019 Yılı sonuna kadar 300 işyeri sahibi ziyaret edilecektir.
33
PERFORMANS GÖSTERGESİ
ÖRNEK PERFORMANS GÖSTERGELERİ
-Öğrenci başına düşen öğretmen sayısı,
-AB Projelerine ön başvuru ve kayıt sayıları,
-Yeni açılan okul/derslik sayıları,
-Aylık öğrenci başına okunan kitap sayfası sayısı
-Düzenlenen konferans, seminer ve çalıştay sayısı,
-Üniversiteyi kazanan öğrenci sayısı,
-Stratejik yönetim sürecine ilişkin oluşturulan doküman sayısı,
-YGS’de barajı aşan öğrenci sayıısı
-Çalışan başına düşen hizmetiçi eğitim sayısı/saati
ÖRNEĞİN;
Stratejik Hedef:
Öğrencilerin öz bakım becerisini geliştirmek.
PG: Sağlık kuruluşlarınca verilen eğitim sayısı
PG: Sağlık anketinde günlük diş fırçalarım diyenlerin sayısı
34
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PG Tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar
Performans Göstergeleri;
• İstatistiklerden,
• Veri tabanlarından.
• Birim tarafından oluşturulacak formüllerden.
• Varsayımlardan ve geçici tahminlerden.
• Hesaplamalardan
yararlanılarak belirlenebilirler.
35
“Problemler ortaya çıktıkları bilinç
içinde düşünülerek çözülemezler.”
Albert Einstein
TEDBİRLER
Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını gösteren kararlar
bütünüdür. GZFT analizinde ortaya koyulan veriler tedbir üretmede
TOWS analizi aracılığıyla kullanılırlar.
 Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?
 Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz?
 Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif
yol ve yöntemler nelerdir?
 Alternatiflerin maliyetleri, olumlu ve olumsuz yönleri
nelerdir?
TEDBİRLER
Hedef-Tedbir Örnekleri
Sorun ve Gelişim Alanı: Akademik başarının düşüklüğü.
HEDEF : Hizmet alanımızdaki öğrencilerimize akademik
bilgi, beceri ve ders başarısı kazandırmaya yardımcı
tutum, davranış ve alışkanlıklar geliştirmek.
Tedbirler;
 Öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
yoluyla akademik başarı testleri ve ölçekleri uygulanacak,
 Öğrencilerin istemedikleri bölüm ve dallarda okumaya
mecbur bırakılmalarını önlemek amacıyla velilere
seminerler verilecek, veli ziyaretleri yapılacak
 Öğrencilere ders dışı kurs faaliyetlerimize katılımı arttırıcı
faaliyetler yapılacak.
G
TEHDİT VAR VE
GÜÇLÜSÜN!
FIRSAT VAR VE
SEN GÜÇLÜSÜN!
TEHDİTİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN
GÜÇLÜ YÖNLERİNİ KULLAN
FIRSATLARIN AVANTAJI İÇİN
GÜÇLÜ YÖNLERİNİ KULLAN.
F
T
TEHDİT VAR VE
SEN ZAYIFSIN!
FIRSAT VAR VE
SEN ZAYIFSIN!
ZAYIFLIĞINI AZALT VE
TEHDİTTEN KURTUL.
ZAYIFLIĞINI YENMEK İÇİN
FIRSATI KULLAN.
Z
TOWS MATRİSİ – Tedbirlerin belirlenmesinde kullanılır.
STRATEJİLER (TEDBİRLER)
TOWS MATRİSİ
Zayıf Yönler -Z
Güçlü Yönler-G
GF Stratejileri
Fırsatların avantajı için güçlü
yönleri kullan
ZF Stratejileri
Zayıflğı yenmek için fırsatları
kullan
GT Stratejileri
Tehditleri uzaklaştırmak için güçlü
yönleri kullan
ZT Stratejileri
Zayiflğiğ azalt tehditlerden kurtul
1
2
3
TOWS Matrisi
Fırsatlar – F
1
2
3
GF Stratejileri
1
2
3
Tehditler - T
ZF Stratejileri
1
2
3
GT Stratejileri
1
2
.
ZT Stratejileri
1
3
40
SAM-1:Mahalli özellik
ve ihtiyaçlara göre
istihdam ve üretime
dönük programlar
geliştirerek çeşitli yaş
grubu ve eğitim
düzeyinde geniş
katılımlı kurslar açmak
Fırsatlar – F
AB Hibe fonlarıyla
desteklenme
imkanı
Yerel yönetim ve STK
desteği alabilme
Kurslarda üretilen
ürünlere ilgi ve
talep olması
Tehditler – T
Istihdam alanının dar
olması
Kurslarda kazanılan
becerileri
istihdama, üretilen
ürünlerin
tamamını paraya
dönüştürme
zorluğu
Güçlü Yönler-G
1 Yaygın eğitim kurumlarının olması
2 Program geliştirmede yer alacak nitelikli uzmanların
olması
3 Ürünleri sergileme ve paraya dönüştürme imkanı.
GF Stratejileri
1 Yaygın eğitim kurumlarıyla yerel yönetim ve STK
işbirliği stratejisi
2 Program geliştirme uzmanlarının yapacakları
projelerle AB hibe kaynaklarından finansal destek
sağlama stratejisi
3 Ürünlere olan ilgi ve talebi arttırarak pazarlama
stratejisi
GT Stratejileri
1 Istihdam olmasa bile kurs programlarına devamın iş
becerisi kazanma, sosyal çevre edinmenin
önemsetilmesi stratejisi.
2 Kurslarda üretilen ürünlerin tamamını paraya
dönüştürememenin olumsuzluğunu işbirlikleri ile
alternatif organizasyonlar geliştirerek giderme
stratejisi.
Zayıf Yönler –Z
1 Mahalli her talebi karşılayamama
2 Araç gereç maliyeti ve yetersizliği
3 Kurslara sürekli devamda sorunlar
yaşanması.
ZF Stratejileri
1 Mahalli taleplerin fazlalığını yerel
yönetim ve STK işbirliği ile
karşılama stratejisi.
2 AB fonlarından yararlanarak araç
gereç maliyeti ve yetersizliğini
giderme stratejisi.
3 Kursa katılanların aile ekonomilerine
sağladıkları katkının cazibesini öne
çıkartarak hayat boyu öğrenme
programlarna sürekli devamı
sağlama stratejisi.
ZT Stratejileri
1 Kazanılan becerileri bir iş bulmada ve
üretilen ürünlerin tamamını hemen
paraya dönüştürememenin
dönüştüreceği olumsuz
düşünceleri giderecek sosyal
etkinlikler düzenleme stratejisi.
PERFORMANS PROGRAMI
 Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla yıllık olarak gerçekleştireceğimiz
faaliyetlerin bütününün program şeklinde gösterilmesidir.
 İdarenin stratejik hedeflerine ulaşmak için yıllar itibariyle ulaşmayı
öngördüğü performans seviyelerini gösteren belirgin, ölçülebilir ve
çıktı-sonuç odaklı performans düzeyleridir.
 Harcama Birimi düzeyinde tespit edilir ve bir taahhüt içerir.
 Rakamsal hedef konulamadığı durumlarda mevcut durumun
iyileştirilmesi de hedef olarak belirlenebilir. Bu durum çok istisnai
olmalıdır.
ÖRNEĞİN;
2014 yılı sonunda 40.357 olan pansiyon kontenjanını 2015 yılı sonunda 41.500’e
çıkarmak. (Burada 2014 yılı geçmiş yıl olmasına rağmen alınmasının sebebi
pansiyon yatak durumunun tespiti içindir.)
MALİYETLENDİRME
Hedeflerin maliyetlerinin ortaya koyulduğu aşamadır,
Tedbirlerin maliyetlerinden ilgili Stratejik Hedefin maliyetine,
Stratejik Hedefin maliyetinden Stratejik Amacın maliyetine,
Amaçların maliyetinden de Stratejik Planın maliyetine gidilmesini
sağlar.
Maliyetler tablolaştırılıp çıkarıldıktan sonra bunlara ilişkin
Kaynaklar da tablolaştırılır ve kurumun Bütçesi ortaya
çıkarılmış olunur.
MALİYETLENDİRME
BÜTÇELENDİRMENİN ÖNEMİ
A. Şeffaflık Sağlar
B. İkili Bir yol Sunar
C. Yardımcı Bir Araçtır
D. Gösterge ve Kontrol Aracıdır
MALİYETLENDİRME
STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU
TEMALAR
STRTAEJİK AMAÇLAR –
HEDEFLER
TEMA
STRATEJİK AMAÇ 1
MALİYETİ
115
Stratejik Hedef 1.1
50
Stratejik Hedef 1.2
65
STRATEJİK AMAÇ 2
50
Stratejik Hedef 2.1
20
Stratejik Hedef 2.2
30
STRATEJİK AMAÇ 3
TEMA
Stratejik Hedef 3.1
Stratejik Hedef 3.2
STRATEJİK AMAÇ 4
Stratejik Hedef 4.1
Stratejik Hedef 4.2
…….
……
TOPLAM MALİYET
……….
MALİYETLENDİRME
Önceliklendirmede; kuruluşun yetki alanı
dahilinde, kalkınma planları, programlar ve
varsa özel düzenlemeler başta olmak üzere
politika oluşturulması sürecinde çerçeve
oluşturan diğer üst belgeler de esas
alınmalıdır.
Ayrıca sürdürülebilirlik, etkinlik, verimlilik,
etki düzeyi ve uygunluk ilkeleri de göz
önünde bulundurulmalıdır.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
 Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz ?
 Yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının
raporlanması anlamındaki izleme,
 Misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve hedeflerle ne
ölçüde uyumlu olduğunun yani performansın
değerlendirilmesi,
 Elde edilen verilerle planın gözden geçirilmesi evrelerini
ifade eder.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme Raporunun Kapsamı:
 Stratejik Amaçlar
 Stratejik Hedefler
 Tedbirler
 Planın uygulanmasından sorumlu birim ve hatta
kişilere ilişkin bilgiler ile
 Mevcut durum bilgisi ve gerçekleşmeler
konusunda açıklamalar ve yorumlar
STRATEJİK
AMAÇ 1
STRATEJİK HEDEF ÖLÇÜLE
VERİ TOPLAMA
1.1
CEK
PERFORMANS Yöntemi
KRİTERİ
Personel
Hizmet içi
hizmetlerinin eğitime
kalitesini
alınacak farklı
arttırmak
bölüm
için hizmet personelinin
içi eğitim
gereksinmeleri
faaliyetlerini ne yönelik
artırmak
paket
programlar
Oluşturmak.
Grupların ve
verilecek
eğitim
konularının
belirlen
mesi.
ANALİZ
Sıklığı
Hangi alanda
Aylık
eğitime gereksinim
duyulduğunun
belirlenmesi.
Sorumlu
Yöntemi
Sıklığı
Şahin
DİNÇER
Şef
Hangi alanda Aylık
eğitime
gereksinim
duyulduğunun
belirlenmesi
Sorumlusu
RAPORLA RAPOR
EDİLECEĞİ
MA
PERİYODU MAKAM
Ali KİRAZLI 6 Aylık
Şube Müd.
-SGB
-İl Milli
Eğitim
Müdür.
STRATEJİK
AMAÇ 1
STRATEJİK HEDEF ÖLÇÜLE
VERİ TOPLAMA
1.1
CEK
PERFORMANS Yöntemi
KRİTERİ
Eğitim
Kurumlarım
ızın
tümünün
elektronik
ortamda
iletişimini
hızlı ve
nitelikli bir
şekilde
sağlamak.
%80 olan
Belgeye
İnternet
internetli kurum hizmeti alan dayalı
sayısını her yıl eğitim
değerlendirme
%5 arttırarak kurumu
sayısı
2014 yılına
kadar %100’e
ulaşmasını
sağlamak..
ANALİZ
Sıklığı
Sorumlu
Yöntemi
Sıklığı
6 Aylık
Şahin
DİNÇER
Şef
6 Aylık
Belgeye
Dayalı
Değerlendirm
e
Sorumlusu
RAPORLA RAPOR
EDİLECEĞİ
MA
PERİYODU MAKAM
Ali KİRAZLI Yıllık
Şube Müd.
İl Milli
Eğitim
Müdür.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Sorumlu Birimlerin Tespiti ile Hedef/Birim(Şube) İlişkisi Kurulur.
Birimler
Stratejik
Amaç
Stratejik
Hedef
Performans
Hedefi
Tedbir/
Proje
Ödenek
Personel
Sayısı
Strateji Geliştirme
Şubesi
0
0
0
0
0
0
Ortaöğretim
Şubesi
0
0
0
0
0
0
Destek Hizmetleri
Şubesi
0
0
0
0
0
0
….
0
0
0
0
0
0
…..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
İzleme Değerlendirme bölümünde hazırlanan planın nasıl izlenip
değerlendirileceği ifade edilmelidir.
Stratejik Planlar 5 yıllık olarak hazırlanmasına rağmen yıllık planlar olan
“Performans Programı” hazırlanmalı; bu performans programları da 6 aylık
raporlamalar şeklinde izleneceği, yıllık raporların İl Millî Eğitim Müdürlüğüne
sunulacağı ifade edilmelidir.
İfade aşağıdaki şekilde olabilir.
Stratejik plan kurumun beş yıllık hedeflerini planlamak amacıyla
hazırlanmıştır.2015-2019 yıllarını kapsayan bu stratejik planın performans
göstergelerine ulaşılabilmesi için her yıl yapılacak olan etkinlikler “performans
programı” ile her yıl başında planlanacaktır.
Performans programlarının izleme ve değerlendirmeleri altı aylık raporlamalar
şeklinde gerçekleştirilecektir. İlk altı ayda gerçekleşen etkinlikler performans
göstergeleri ile değerlendirilerek hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı analiz edilecek,
ulaşılamayan hedefler için yeni tedbirler geliştirilecektir. Yıl sonunda da
performans programının sonuç raporu hazırlanacaktır.
52
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Sorumluluk
• Stratejik Planlamanın kanuni bir süreç olduğu ve
kontrollerinin denetim mekanizmaları olan SGB,
İç Denetim ve Dış Denetim (sayıştay) birimlerince
yapılacağı
amaç, hedef, gösterge ve performans
hedeflerinin belirlenmesinde göz önünde
bulundurulmalıdır.
HARCAMA YETKİLİSİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu
beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari
ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren
herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Yer-Tarih)
İmza - Adı Soyadı - Unvanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı MEB
ÜST YÖNETİCİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin
yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler,
iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki
hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Yer-Tarih)
İmza
Ad-Soyad
Unvan
Strateji Geliştirme Başkanlığı MEB
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Strateji Geliştirme Başkanı olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer
mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol
süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan
ederim.
İdaremizin ……. Yılı faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler”
bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit
ederim. (Yer-Tarih)
İmza
Ad soyad
Unvanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı MEB
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Çalışma Kapsamı
Stratejik Plan Kontrol Yöntemleri ve Diğer
Hususlar
-Yenileme
-Güncelleme
-Hazırlık Programı
-Onay süreci
57
SP ANALİZİ
Stratejik Planın Değerlendirilmesi
1.
Performansla ilgili geçmişiniz yeterince bilgi sağlıyor mu?
2.
Makro çevrenin değeri yeterince dikkate alındımı? (Üst Belgeler)
3.
Kurumsal kapasite dikkatlice incelendi mi?
4.
Bütün fırsatlar ve riskler teşhis edildi mi?
5.
Tüm olası alternatif stratejiler düşünüldü mü?
6.
Seçilen strateji minimum maliyetle maksimum etkili mi?
7.
Önerilen projeler gerekli mi ve yeterli kaynak bulundu mu?
8.
Finansal veriler açık ve tutarlımı?
9.
Benchmarking(denk olanlarla karşılaştırma) ve kontroller yapıldı mı?
10. Stratejik plan davranışlar, ilgi ve inanışlar (temel değerler) ile uyumlu mu?
11. Stratejik plan savunulabilir mi?
TEŞEKKÜRLER
Denizli İl Millî Eğitim
Müdürlüğü
Ar-Ge Birimi
[email protected]
Download

stratejik hedefler