Program Hakkında:
Yeşil Anahtar Programı ilk kez 1994 yılında Danimarka’ da ulusal düzeyde uygulanmaya başlanmıştır. 2002
yılında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education-FEE)’ nın beşinci programı
olarak FEE koordinasyonunda başlamıştır. 2013 yılı itibariyle 41 ülkedeki Yeşil Anahtar’lı tesis sayısı 2100’dür.
Yeşil Anahtar Ödülü çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen, enerji ve su tasarrufu,
çevre yönetimi gibi konularla iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı
amaçlayan uluslararası bir eko-etikettir.
Yeşil Anahtar Ödülü bir yıl için verilmekte olup, başvurunun her yıl yenilenmesi gerekmektedir.
Yeşil Anahtar Programı’nı uygulamak istiyorsanız bu başvuru formunu eksiksiz olarak doldurulmanız ve istenen
ek belgeler ile birlikte TÜRÇEV’e göndermeniz gerekmektedir.
Yeşil Anahtar Ödülü’ne ilişkin uluslararası koordinasyona ödenen katılım payı, bayrak giderleri ve yürütülen
hizmetlerin karşılığı olarak;
250€’dan az olmamak üzere;
0da başına 1,3 €
Oda sayısı 1500’ün üzerinde ise, oda başına 1,1€
Tesis’in Mavi Bayrak Ödülü var ise, oda başına 0,90€ veya karşılığı TL’ yi TÜRÇEV’in aşağıda
IBAN numaraları verilen banka hesabına yatırmanız ve dekontunu başvuru formu ile birlikte
göndermeniz öngörülmektedir.
Not: Ulusal Jüri’de tesisinizin Yeşil Anahtar Ödülü için yeterli bulunmaması halinde yatırmış
olduğunuz katılım payı bir hafta içinde iade edilecektir. Ancak Ödül almaya hak kazanan tesislerin
TÜRÇEV’in web sayfasında açıklanmasından sonra, her ne nedenle olursa olsun tesisinizin Yeşil
Anahtar Ödülü’nden vazgeçmesi halinde katılım payı iade edilmeyecektir.
Not: Lütfen başvuru formu ve eklerin bir kopyasını kendinize saklayınız.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Banka Bilgileri:
Akbank-Tandoğan Şubesi
IBAN TL
IBAN EURO : TR730004600395888000108474
: TR170004600395036000108477
TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI(TÜRÇEV)
Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No: 28/1 Tandoğan/ANKARA
Tel: 0 312 222 12 90
Faks: 0 312 222 11 42
www.turcev.org.tr
3
Tesise Ait Bilgiler
Tesisin Adı:
Bağlı Olduğu Şirket/Kuruluş:
Tesis Türü:
Pansiyon
Otel
Tatil Köyü
Tesisin Kuruluş Yılı :
Yıldız Sayısı:
Oda Sayısı:
Yatak Sayısı:
Tesisin Açık Olduğu Tarihler:
Konferans Merkezi
Adres:
Tel:
Faks:
Tesis Web Adresi:
Genel Müdür
Yeşil Anahtar Sorumlusu (Çevre Yöneticisi)
Adı Soyadı:
Adı Soyadı:
Görevi:
Tel:
Tel:
E-posta:
Cep tel:
E-posta:
Yeşil Anahtar Sorumlusu İzinde Olduğu
Zaman İletişim Kurulacak Kişi
Formu Dolduranın Adı Soyadı:
Adı Soyadı:
Görevi:
Cep tel
İmza:
Tarih:
E-posta:
........ yılı için tesisimize Yeşil Anahtar Ödülü almak istiyoruz. Yıl boyunca kriterlerini
eksiksiz uygulamayı taahhüt ediyorum.
Genel Müdür
Adı Soyadı:
İmza:
Kaşe:
Tarih:
İmzasız ve kaşesiz olan başvuru formları kabul edilmeyecektir.
4
KRİTERLER
Kriterler iki kategoriye ayrılmıştır:
• Zorunlu (z): Her Yeşil Anahtar’lı otelin uygulamak zorunda olduğu kriterler
• Kılavuz (k): Puanlama sisteminin bir parçası olacak şekilde tasarlanmıştır.
Klavuz Kriterlerin Uygulanma Prosedürü
Klavuz kriterler Yeşil Anahtar’a sahip olunan yıllara gore aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda klavuz kriterin yerine getirilmesi
gerekmektedir.
İşletmeler 2. yıldan itibaren bazı kılavuz kriterleri de
uygulamak zorundadır. (yeni ödül almış işletmeler ilk yıl
kılavuz kriterleri uygulamayabilir)
1 . yıl
2 . yıl
3 . yıl
4 . yıl
5 . yıl
10 ve +
I.
Uygulanması gereken Kılavuz Kriter sayısı
Toplam kılavuz kritere göre yüzdesi
0
3
6
9
12
30
0%
5%
10%
15%
20%
50%
ÇEVRE YÖNETİMİ
Evet
Hayır
Not: EMAS yönetmeliklerine uygun bir ‘Çevre Yönetim Sistemi’ne ya da ISO 140001 belgesine sahipseniz başvuru formuna bir,
kopyasını ekleyiniz ve I. bölümü doldurmadadn, II. “PERSONEL KATILIMI” kısmına geçiniz.
I.1
İşletmenin bir çevre yöneticisi var mı? (Ek-1’yi doldurunuz.) (z)
I.2
İşletmenin bir çevre politikası var mı? (z)
I.3
Sürekli gelişim için hedefler belirlenmiş ve bu hedeflere ulaşmak için
bir eylem planı oluşturulmuş mudur? (Ek-2’yi doldurunuz) (z)
Eylem Planı;
Kuruluşun çevre konusundaki kendine has ve önemli durumlarını kapsıyor
mu?
Somut çevre iyileşmesi sağlayan ölçülebilen ve vadeli hedefler içeriyor mu?
Eylem planı gözden geçirilmiş ve takibi yapılmış mı? (2. yıl ve sonrası için)
Eylem planı değerlendirme raporunu 1 yılın sonunda Ulusal Koordinatör’e
gönderiniz.
I.4
I.4.1
İşletmenin Yeşil Anahtar’la ilgili dokümanları içeren bir dosyası var mı? (Dosya denetimde incelenecektir.) (z)
Yeşil Anahtar ile ilgili dosya aşağıdakileri içeriyor mu?
Çevre Politikası
Yıllık Eylem Planı
Çevre Eko-Etiketi’ne sahip ilgili paydaşların (STK, yerel otoriteler vs.)
sözleşmeleri (k)
Personeli çevre konularında bilgilendirmek için yapılan toplantı tutanağı
Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) politikası (k)
Havlu ve nevresimlerin ‘‘Talep Üzerine Yıkama’’ politikası
Yeşil Anahtar plaketinin Sergilendiği yerin fotoğrafı (İlk kez başvuruyorsanız
bu bölümü boş bırakınız.)
Su ve enerji tasarrufu ile ilgili görsel uyarıların fotoğrafı ve bir kopyası
Konuklara işletmenin çevre yükümlülükleri hakkında geribildirim almak için
yapılan anketin bir kopyası (k)
Kişi başına aylık ( kişi / ay ) su tüketimi kayıtları (yıl sonunda tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.)
Bulaşık makinelerinde enerji ve su tasarrufu ile ilgili talimatlar
Misafirlere yönelik odalarda bulunan havlu ve nevresimlerin talep
üzerine yıkanacağına yönelik işaretler
Satın alınan temizlik ürünlerinin eko-etiketli olduğunu belirten sözleşme
Mikro fiber bez kullanıldığına dair yapılan sözleşme (k)
Personel ve konuklar için atık ayrıştırma talimatları bilgilendirme sayfası ya
da fotoğrafı
Kişi başına aylık ( kişi / ay ) enerji ( elektrik ve LNG ) tüketimi kayıtları (yıl
sonunda tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.)
Satın alınan organik ve yerel yiyeceklerin faturası (İlk kez başvuruyorsanız
bu bölümü boş bırakınız.)
Eko-etiketli veya çevre yönetim sistemine sahip bir firmadan alınan
kırtasiye malzemeleri, broşür vb. Faturaları (denetim sırasında incelenecektir.)
5
I.5
İşletme, çevre mevzuatına uygun hareket ediyor mu? (z)
I.6
Çevre Yöneticisi, Yeşil Anahtar başvuru formunu baz alarak her yıl kriterlere
uyumu kontrol ediyor mu? (z)
I.7
İşletme, ulusal otoriteler tarafından tanımlanmış, sağlık ve güvenlik açısından
risk taşıyan bir çevrede bulunuyor mu? (z)
I.8
İşletme, ilgili paydaşlarla aktif işbirliği kuruyor mu? (Evet ise sözleşme ya da
faturayı forma ekleyiniz.) (k)
Çevre STK’ları
Çevre Sakinleri
Yerel Kamu Yetkilileri
Diğer (lütfen yazınız)
II.
PERSONEL KATILIMI
II.1
Yönetim, yılda en az bir kez çevreye dönük mevcut çalışmalar (elektrik, su ve ısı
tüketimi) ve yapılacak yeni çalışmalarla ilgili personeli bilgilendirmek için toplantı
yapıyor mu? (z) Toplantı tutanağını forma ekleyiniz.
Evet
II.2
Çevre Yöneticisi, yılda en az iki kez işletmenin çevre iyileşmesiyle ilgili
güncel bilgiler sunmak amacıyla yönetimle yapılan toplantılara iştirak ediyor
mu? (z)
II.3
Çevre Yöneticisi ve çevreyle ilgili görevlerde çalışan personel, çevre
konularıyla ilgili eğitim kurslarına katıldı mı? (z) Katılım Belgesini forma
ekleyiniz.
II.4
Çevre Yöneticisi, işletmenin çevreyle ilgili yükümlülükleri hakkında ilgili
personelin bilgi sahibi olmasını sağlıyor mu? (eğitim kursları, bildirim, bülten
vs.) (z) Toplantı tutanağını ve katılımcı imzalarını forma ekleyiniz.
Hayır
Eğitimler aşağıdaki konularda olmalıdır:
Atık yönetimi,
Geri dönüşüm,
Çevre dostlu temizlik,
Su ve enerji tüketimi kaydedilmesi,
Çevre etkinliklerinin düzenlenmesi,
Misafirlerle iletişim,
Atıkların kategorilere ayrılması,
Temizlik ürünlerinin doğru şekilde ve doğru miktarda kullanılması,
Bulaşık makinesinin doğru kullanımı (Sıcak su ile durulama yapılmaması, yemek artıklarını el ile temizlenmesi, her
zaman tam dolu makine kullanılması, doğru program ve doğru miktarda temizlik ürünü kullanımı.)
II.5
Housekeeping servisi tarafından havlu ve nevresimlerin tekrar kullanımı ile
ilgili prosedürler biliniyor ve uygulanıyor mu? (z) Politikayı forma ekleyiniz.
II.6
İşletmenin, İnsan Hakları, işçi eşitliği, çevre eğitimi ve yolsuzlukla
mücadele alanlarını içeren bir Sosyal Sorumluluk Politika’sı var mı? (k) Var
ise politikayı forma ekleyiniz.
III.
KONUK BİLGİLERİ
III.1
İşletmenin, Yeşil Anahtar’a sahip olduğu resepsiyon ve odalarda açık
bir şekilde sergileniyor mu?.(z) (İlk kez başvuruyorsanız bu bölümü boş
bırakınız.)
Yeşil Anahtar Bayrağı dalgalanıyor mu? (İlk kez başvuruyorsanız bu bölümü
boş bırakınız.)
III.1.1
Evet
III.1.2
Yeşil Anahtar plaketi veya sertifikası lobide sergileniyor mu? (İlk kez başvuruyorsanız bu bölümü boş bırakınız.)
III.2
İşletme, çevre politikası ve hedefleri hakkında konukları bilgilendiriyor
ve çevre etkinliklerinde yer almaları için teşvik ediyor mu? (z) Yapılan
bilgilendirmenin bir örneğini forma ekleyiniz.
III.3
Yeşil Anahtar’la ilgili bilgilendirici malzemeler, konukları ulaşabilecekleri ve
kolayca bulabilecekleri yerde ve ayrıca web sayfasında bulunuyor mu? (z) (İlk
kez başvuruyorsanız bu bölümü boş bırakınız.)
Evet ise nerede?
Odalardaki bilgilendirme dosyası
Broşür
TV
III.4
Banner
Dijital ekran
Resepsiyonda
Diğer (lütfen yazınız):……………..................................
Ön büro personeli, işletmenin mevcut çevre etkinlikleriyle ilgili açıklama
yapabilecek durumda mı? (z)
Evet ise bu bilgiler nerede bulunuyor?
Odalardaki bilgilendirme dosyası
Resepsiyonda
Broşür
Banner
TV
Dijital ekran
Diğer (lütfen yazınız):………….........….
6
Hayır
III.5
Toplu taşıma teşvik ediliyor mu? Evet ise teşvik edici bilgiler nerede bulunuyor? (z)
Resepsiyon
Odadaki bilgilendirme dosyası
İnternet
Diğer (lütfen yazınız)……………......................................................................................................................................
III.6
Enerji ve su tasarrufu ile ilgili konuklara ve personele yönelik görsel
uyarılar bulunuyor mu? (odadaki televizyon, ışıklar, sıcaklık vs.) (z)
Örneklerini forma ekleyiniz.
III.7
İşletme çevre etkinliklerine yönelik geri bildirim almak için konuklara anket
düzenleniyor mu? (k) Düzenliyor ise ise anketin bir örneğini forma ekleyiniz.
IV.
SU
IV.1
Toplam su tüketimi, en az ayda bir kez kaydediliyor ve kişi/ay bazında
tablolaştırılıyor mu? (z) Her ay sonunda su tüketimi kişi başına aylık (kişi / ay)
tüketimi olarak tablolaştırılıp kaydedilmeli ve yıl sonunda tarafımıza
gönderilmesi gerekmektedir. (İlk kez başvuranlar yıl sonunda, önceki yıl
ödüllü olanlar, bu form ile birlikte göndermeleri beklenmektedir)
IV.2
Yeni satın alınan klozet/alafranga tuvaletlerde, sifon başına altı litreden fazla
su tüketimine izin veriliyor mu? (z)
IV.3
Musluklar ve tuvaletler damlatma ve sızıntıya karşı düzenli olarak kontrol
ediliyor mu? (z)
IV.4
Tüm banyolarda çöp kutusu var mı? (z)
IV.5
Duşların en az %50’sinden su akışı, dakikada 9 litreyi aşmayacak şekilde
değiştirilmiş mi? (z)
Varsa ne tür:...................................................................................................
........................................................................................................................
IV.6
Muslukların en az %50’sinden su akışı, dakikada 8 litreyi aşmayacak şeklide
değiştirilmiş mi? (z)
Varsa ne tür:...................................................................................................
........................................................................................................................
IV.7
Pisuvarlarda gereğinden fazla su kullanılmaması için önlem alınıyor mu? (z)
IV.7.1
Evet ise nasıl?;
Basmalı düğme sistemleri
Hareket detektörleri
Su kullanmayan tuvaletler
Diğer (lütfen yazınız)……………………………………………………..............................................................................
IV.8
Yeni satın alınan kapaklı ya da tünel bulaşık makinelerinin, sepet başına 3.5 litreden fazla su tüketimine izin verilmemelidir.
(z)
Evet
Hayır
Bulaşık makineleri 3.5 litreden az su tüketimi yapıyor.
Bulaşık makineleri 3.5 litreden fazla su tüketimi yapıyor.
IV.9
Bulaşık makinesinin çalışma esnasında su tasarrufuna yönelik
önerilerle ilgili talimatlar, makine yakınlarında bulunuyor mu? (z)
Talimatların örneğini forma ekleyiniz.
IV.10
Tüm atık sular, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak
bertaraf ediliyor mu? (z)
IV.10.1
Evet, ise hangi yöntemle bertaraf ediliyor?
Tesisin atık suyu belediyenin kanalizasyonuna bağlı
Biyolojik arıtma
Doğal arıtma
Foseptik tankı (Dolan tank içindeki sular nereye boşaltılıyor?
:……………………………………..……………………………………................................................................................)
Diğer (lütfen yazınız)…........…………………………….......................................................................................................
IV.11
Tehlike arz eden kimyasal sıvı maddeler, çevreye zarar vermeyecek şekilde
depolanıyor ve lisanslı bir tesise gönderiliyor mu? (z)
IV.12
Yeni satın alınan bulaşık makinelerinde, konvansiyonel dâhili tertibata izin
veriliyor mu? (k)
IV.13
Ayrı su ölçerler, su tüketiminin üst seviyede gerçekleştiği alanlarda kurulmuş
mudur? (k)
Yüzme havuzu
Mutfak
Diğer (lütfen yazınız) ………………………………………………..............
7
IV.14
Ortak alanlardaki musluklardan dakikada akan su miktarı 6 litreyi
geçiyor mu? (k)
IV.15
Atık sular işlem sonrası (dejarj suyu) yeniden kullanılıyor mu? (k)
IV.16
Yeni satın alınan tuvalet sifonları ikili (3lt/6lt tipli) sifon sistemine sahip midir? (k)
IV.17
Konuklara arıtılmış musluk suyu sunuluyor mu? (k) Evet ise musluk suyunun
içilebilir kalitede olduğu konuklara bildirilmelidir.
IV.18
Açık yüzme havuzlarının üzeri buharlaşmayı sınırlamak için kapatılıyor mu? (k)
IV.19
Yüzme havuzlarında sızıntı olup olmadığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu? (k)
V.
YIKAMA VE TEMİZLEME
V.1
Çarşaf ve havluların sadece istek üzerine değiştirileceği konusunda banyo ve
tuvaletlerde konuklara yönelik bilgilendirici dokümanlar bulunuyor mu? (z)
V.2
Yeni satın alınan kimyasal temizlik ürünleri ve yıkama maddeleri, Yeşil
Anahtar listesinde belirtilenlere uyuyor mu? (z) (Yeşil Anahtar işletmelerinde
temizlik ve yıkama ile ilgili dokümanlardaki gereksinimler listesinegöre)
www.turcev.org.tr adresimizde bulunmaktadır.
V.3
Kağıt havlu ve tuvalet kağıtları, klorinle (optik beyazlatıcı) beyazlatılmış kağıt içermemeli veya bu konuda eko-etikete
sahip olmalıdır. İşletme yeni havlu ve tuvalet kağıdı aldığı zaman bu kritere uyuyor mu? (z)
Evet
Hayır
Klorinsiz havlu ve tuvalet kağıdı kullanılıyor.
Eko-etiketli havlu ve tuvalet kağıdı kullanılıyor.
V.4
Temizlikte fiber bez kullanılıyor mu? (k)
VI
ATIK
VI.1
İşletme, atıklarını kategorilere ayırıyor mu? (z)
Lütfen hangi kategorilere ayrıldığını belirtin:
Organik atıklar
Geri dönüşlü (depozitolu) şişe
Evet
Metaller
Plastik
Bataryalar
Kağıt
VI.2
Bağlı olunan belediye veya birliğin geri dönüşüm olanağı var mı? (z)
VI.3
Personele atıkların ayrı bir şekilde nasıl kategorilere ayrılacağına yönelik görsel
talimatlar sunuluyor mu? (z)
VI.4
Tek kullanımlık bardaklar, tabaklar, çatal kaşık bıçak takımları kullanılıyor
mu? Kullanılıyor ise sadece açık havuz alanında, açık alanlarda yapılan
belirli müzikli organizasyonlarda ve akşam yemeğinin ana binadan başka
bir alana taşındığı durumlarda kullanılmalıdır. (z)
Hayır
Cam
Tesiste Kullanılmıyor
Akşam yemeği servis edilen dış alanda
Müzik uygulamasının bulunduğu havuzlu alanda
VI.5
VI.6
Tehlikeli atıklar ayrı konteynırlarda depolanıyor ve onaylı bir kabul tesisine
götürülüyor mu? Evet ise ne tür? (k)
Pil/bataryalar
Florasan ampul
Boya
Kimyasallar
Odalarda bulunan şampuan, sabun, duş bonesi vs gibi banyo malzemeleri için tek kullanımlık paketler kullanılıyor mu?
Eğer kullanılıyorsa geri dönüştürülebilir malzeme ile paketlendiriliyor mu? (k)
Tek kullanımlık paketlerde geri dönüşümlü malzeme kullanılıyor.
Şampuan sıvı sabunluğa koyuluyor.
Saç ve vücut şampuanı olarak kullanılabilen ürünler kullanılıyor.
Diğer (lütfen yazınız)…………………………………........................................................................................................
VI.7
Konuklara, atıkları kategorilere ayırabilme imkanı sunuluyor mu? (k) (Atık
çöp kutuları hangi atığın nereye koyulması gerektiğiyle ilgili görsel işaretler
içermeli ve ambalajların biriktirildiği konteyner rengi mavi olmalıdır)
VI.7.1
Evet ise; geri dönüşüm kutuları nerelerde bulunuyor?
Restoranda
Odalara yakın alanlarda
Park alanlarında
VI.7.2
Bununla ilgili bilgiler odalardaki bilgi dosyalarında bulunuyor ya da TV
kanallarında gösteriliyor mu?
VI.8
Krema, yağ, reçel vs için tek kullanımlık paketler kullanılıyor mu? (k)
Evet ise ambalajı geri dönüşümlü müdür?
VI.9
İşletme, taşıma ambalajlarının toplanması ve bertaraf edilmesi için gerekli
düzenlemeleri yapıyor mu? (k)
8
Evet
Hayır
VI.10
Tesiste biyoparçalanabilir bardak, tabak ve çatal bıçak takımları kullanılıyor
mu? (k)
VII.
ENERJİ
VII.1
Enerji kullanımı, en az ayda bir kez kaydediliyor ve kişi/ay bazında
tablolaştırılıyor mu? (z) Her ay sonuna ait enerji (elektrik ve LNG ) tüketimi
kişi başına aylık (kişi/ay) olarak tablolaştırılıp kaydedilmeli ve yıl sonunda
Tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir (İlk kez başvuranlar yıl sonunda,
önceki yıl ödüllü olanlar başvuru dosyası ile birlikte göndermeleri
gerekmektedir)
VII.2
Konaklamanın olmadığı durumlarda, ısıtma ve soğutma kontrol sistemleri uygulanmalıdır. Kontrol sis-temleri, işletmenin
Yeşil Anahtar’a sahip olmasından bir yıl sonra kurulmuş olmalıdır. (z)
Evet
Hayır
Odalar kullanılmadığı zaman sıcaklık kontrol edilerek ısıtma/soğutma kapatılıyor.
Odalar termostatlı sisteme sahip olup, yazın 22 0C’de ve kışın 19 0C’de tutuluyor.
Misafirler odadan ayrıldığı andan itibaren boş otel odalarının sıcaklığı yazın 26 0C’de kışın da 18 0C’de tutuluyor.
VII.3
Tesisteki ampullerin en az %50 si enerji tasarruflu mudur? Enerji tasarruflu
ampuller kullanılmıyorsa sebepleri bildirilmelidir.
VII.4
Havalandırma tesisinin eşanjör (ısı değiştirici) yüzeyleri düzenli olarak
temizleniyor ve bakımı yapılıyor mu? (z)
VII.5
Ocak üstü davlumbaz yağ filtreleri yılda en az bir kez temizleniyor mu? (z)
VII.6
Havalandırma sistemi, her daim enerji tasarrufu sağlamak üzere en az yılda
bir kere kontrol ve bakıma tabi tutuluyor mu? (z)
VII.6.1
Ortak oda ve mutfaklar kullanılmadığı zaman havalandırma kapatılıyor ya da
ısısı düşürülüyor mu?
VII.7
Buzdolapları, soğuk hava depoları, ısıtıcılar ve fırınlar, enerji tüketimini en
aza indirecek malzemeler ile donatılmış mı? (z)
VII.8
Yeni satın alınan pompalar ve soğutma tesisleri, CFC ve HCFC soğutucularını
kullanıyor mu? (z)
VII.9
Boş odalardaki buzdolabı, televizyon gibi elektrikli cihazların
kapatılması ile ilgili yazılı bir prosedür var mıdır? (z)
VII.10
Boş odalardaki buzdolabı, televizyon gibi elektrikli cihazların kapatılması ile
ilgili yazılı bir prosedür var mıdır? (z)
VII.11
Tesisteki aydınlatmanın %90’ı enerji tasarruflu mudur? (k)
VII.12
Her beş yılda bir enerji danışmanı, işletmeye ziyarette bulunup işletmeye bir
tasarruf planı yapıyor mu? (k)
VII.13
Sauna, hamam, yüzme havuzları,spa ya da solaryum gibi alanlarda enerji
ya da su tasarrufu sağlamak için çaba gösteriliyor mu? (k)
Evet ise nasıl?..................................................................................................
VII.14
Elektrik panelleri ya da direkt elektrik ısısı sağlayan araçlardan sağlanan
ısıya izin veriliyor mu? (k)
VII.15
İşletme, yenilenebilir enerji kullanıyor mu? (k)
VII.15.1
Evet, ise ne tür enerji kullanılıyor?
Güneş ısı sistemleri
Bio-enerji
Rüzgar enerjisi
VII.16
Havalandırma tesisleri, enerji-optimum vantilatörü ve enerji tasarruflu motor
ile donatıldı mı? (k)
VII.17
Konukların odalarını terk etmesiyle ışıkların sönmesini sağlayan
otomatik sistemler var mı? (k)
VII.18
Oda dışında gerekli olmayan ışıklar otomatik olarak kapatılıyor mu? (k)
Kapatılıyor ise hangi yöntem uygulanıyor?
Jeotermal ısı
Açma/kapama sayacı
Harekete duyarlı sensör
Karartma rölesi
Diğer (lütfen yazınız)……………………………………………........................................................................................
9
VII.19
Stratejik olarak önem arz eden yerler için ayrı elektrik ölçerler kurulmuş mu? (k)
VII.20
Havalandırma, camlar açıldığında otomatik olarak devre dışı kalıyor mu? (k)
VII.21
Binanın, enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmak için minimum seviyedeki
ulusal gereksinimlerin üzerinde yalıtımı sağlandı mı? (k)
VII.22
Soğutma sistemleri, havalandırma, yüzme havuzu ya da sıhhi atık sular için
ısı geri kazanım sistemleri kurulmuş mudur? (k)
VII.23
Sıcak su boruları tamamen izole edilmiş mi? (k)
VII.24
Ortak alanlarda enerji tasarruflu ışıklandırma için otomatik sistemler var mı? (k)
VII.25
Odalar, misafirin dışarıda olduğu zaman elektrikli aletlerin kapanmasını
sağlamak üzere anahtar kart sistemine sahip mi? (k)
VII.26
Fotokopi makineleri ve bilgisayarlar bir saatten fazla kullanılmaması
durumunda kapatılıyor mu? (k)
VIII
YİYECEK VE İÇECEK
VIII.1
İşletme, etiketli gıdaların satın alınma kayıtlarını tutuyor mu? (yerel olarak
üretilmiş ya da organik) (Kayıtlar denetim sırasında incelenektir.)
VIII.2
Etiketli gıdaların yüzdesi yıllık olarak korunuyor ya da arttırılıyor mu? Eğer
mümkün değilse, nedenleri nelerdir? (z) ……………………………………
…………………………………………………................................................
........................................................................................................................
VIII.3
Restoranda alternatif olarak vejeteryan menü sunuluyor mu? (k)
VII.4
Su kalitesinin yeterli standartlarda olduğu yerlerde toplantı/ konferans
salonlarında şişe su yerine musluk suyu sunuluyor mu? (k)
IX.
İÇ ÇEVRE
IX.1
İşletme, bulunduğu çevredeki kirlenmeye neden olan unsurlara ilişkin
mevzuatı takip ediyor mu? (z)
IX.2
Restoranda, sigara içilmeyen ve içilen alanlar görsel uyarılarla açık bir
şekilde ayrılmış mı? (z)
IX.3
Tesiste sigara içilmeyen odalar mevcut mu? (Bu odalar işaretle açık bir
şekilde belirtilmelidir.) (z)
IX.4
Şayet işletme, önemli iç değişikliklere gidiyorsa, iç mekân iklimi mümkün
olduğu kadar dikkate alınıyor mu? (z)
IX.5
İşletmenin, çalışma saatlerinde sigara içilmesine yönelik personel politikası
mevcut mu? (k)
IX.6
Yenileme ya da yeni bina yapımında çevre dostu ürünler kullanılıyor mu? (k)
X.
YEŞİL ALAN VE BAHÇELER
X.1
Kimyasal tarım ilaçları ve kimyasal gübreler kullanılıyor mu? (organik ya da
doğal eşdeğerlerinin olmaması durumunda yılda bir defadan fazla olmamak
kaydıyla kullanılabilir.) (z)
X.2
Yeni satın alınan çim biçme makineleri elektrikli olmalı, kurşunsuz benzin kullanmalı, katalizöre sahip olmalı ve ekoetiketli ya da el ile kullanılabilir olmalıdır. (z)
Yeni alınan çim biçme makineleri;
Evet
Hayır
X.2.1
Elektrikli mi?
Kurşunsuz benzin kullanılıyor mu?
Katalizöre sahip mi?
Eko-etiketi var mı?
El ile mi kullanılıyor?
X.3
Bahçe ve çiçekler, güneşin en etkili olduğu saatlerden önce ya da güneşin
batışından sonra sulanıyor mu? (z)
Güneşin en etkili olduğu saatlerden önce sulanıyor.
Güneşin batışından sonra sulanıyor.
X.4
Bitki artıklarından gübreleme sağlanıyor mu? (k)
10
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
X.5
Yağmur suyu toplanıp, bahçe ve çiçeklerin sulanması için kullanılıyor mu? (k)
X.6
Bahçeleri sulamada damlama sistemi kullanılıyor mu? (k)
X.7
Yeni yeşil alanlar oluşturulurken endemik ya da yerel türler tercih ediliyor
mu? (k)
Evet ise hangi tür yazınız:.........................................................................
XI.
YEŞİL AKTİVİTELER
XI.1
Tesiste veya yakın çevresinde yeşil alanlar, park ve bahçe düzenlemeleri
varsa, doğayı koruma önlemleri tüm konukların bilgilerine sunuluyor mu? (z)
Sunuluyor ise örnekleri forma ekleyiniz.
XI.1.1
Ön büro personeli hangi ‘yeşil’ dış alan aktiviteleri konusunda misafirleri bilgilendiriyor?
Yelkencilik
Yürüyüş
Evet
Kano
Rafting
Diğer (lütfen yazınız)……………………………............................................................
XI.2
Tesis, bisiklet kiralamak ya da ödünç bisiklet alınabilecek en yakın yerlere
ilişkin bilgi sağlıyor mu? (z)
XI.3
Tesis, misafirlerine ödünç bisiklet alma ya da kiralama imkanı sağlıyor mu?
(k)
XI.4
Tesis, finansal olarak yerel alandaki yeşil aktivitelere sponsor oluyor mu? (k)
Evet ise yazınız:……………………………………
Tesis, sürdürülebilir gelişme, çevre, doğa ya da alana odaklı farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenliyor mu? (k)
Tesiste, konuklara yakındaki Mavi Bayrak’lı plaj ve marinalara ilişkin bilgiler
sağlanıyor mu? (k)
XI.5
XI.6
XII.
İDARE VE YÖNETİM
XII.1
Personele ait tüm alanlar, konuk alanları ile aynı kriterleri sağlıyor mu? (z)
XII.2
Kırtasiye malzemesi, broşür vs gibi işletme için üretilmiş malzemeler, ekoetiketli ya da çevre yönetim sistemi olan bir işletmede üretiliyor mu? (z)
XII.3
XII.4
XII.5
XII.6
Hayır
Evet
Eko-etiketli
Çevre Yönetim Sistemi olan işletmede üretiliyor
İşletme alanında mevcut olan kuaför, spa ya da benzeri tesisler, işletmenin
çevre yönetimi hakkında bilgilendiriliyor ve Yeşil Anahtar kriterlerini sağlıyor
mu? (z)
Yeni satın alınan dayanıklı malzemelerin eko-etiketi olmalıdır ya da çevre
yönetim sistemi olan bir işletmede üretiliyor mu? (k)
Eko-etiketli
Çevre Yönetim Sistemi olan işletmede üretiliyor
Toplu taşıma araçları veya bisiklet benzeri çevre dostu ulaşım konusunda
ön büro personeli bilgili mi, ve gerektiğinde misafirler bilgilendiriliyor mu? (k)
Yönetim, toplantı/konfreans salonlarında daha az kağıt kullanımı teşvik
ediliyor mu? (k)
11
Hayır
EK-1
ÇEVRE YÖNETİCİSİ AŞAĞIDAKİ BEKLENTİLERİ ÜSTLENECEĞİNİ TAAHHÜT EDER:
Aşağıdaki görevler Çevre Yöneticisi’nin işinin bir parçası olmalıdır. Yeşil Anahtar Ödülünü
almak için aşağıdaki etkinlikleri organize etmesi beklenmektedir:
• Çevre politikası dokümanında belirtilen konuların düzenli olarak uygulanmasını sağlanmak
• Personeli genel çevre konularında bilgilendirmek
• Temizlik malzemesi, katı atık, su, elektrik ve gazın tasarruflu kullanımı konusunda, yetkililer ile
personeli bilgilendirmek ve bu konuda talimatlar hazırlamak
• Talimatların uygulanması ve sürekliliğini sağlamak,
• Çevre ile ilgili mevzuatın tümünü takip etmek ve uygulanması konusunda yetkilileri bilgilendirerek uygulanmasının sürekliliğini sağlamak,
• Çevre önlemleri konusunda bir eylem planı oluşturmak ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
• Yeşil Anahtar denetimlerinde denetçiye eşlik etmek.
Çevre Yöneticisinin:
Ad Soyad:
İmza:
Tarih:
Not: Eklerin birer kopyasını kendinize saklayınız.
13
14
Başlangıç-Bitiş Zamanı
Eylem planı: Çevre için alınan her türlü önlemi kapsar. Eylem
Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Kişi Bütçe
............ YILLI EYLEM PLANI
Bu ekin bir kopyasını kendinize saklayınız.
EK-2
15
*Bu raporun yıl sonunda gönderilmesi gerekmektedir.
Eylem
Eylemin Gerçekleşme Zamanı
Eylemin Gerçekleşme Zamanı
............. YILLI DEĞERLENDİRME RAPORU
Yorum
Bu ekin bir kopyasını kendinize saklayınız.
EK-2
EK-3
DOĞRU TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN SEÇİMİ
Kullanılması gereken ürünleri bulmanın iki yolu bulunmaktadır. Birincisi; Resmi bir eko-etikete
sahip ürün kullanmak, İkincisi ise satın alınan ürünlerin içerisinde aşağıda belirtilen kara listedeki
kimyasalların bulunmamasıdır.
Kara Liste
Aşağıdaki bileşenler çevreye zararlı olup, bu bileşenlerden bir ya da daha fazlasını içeren
ürünlerin kullanılmaması gerekmektedir.
- EO / PO Blok polimerler, kuaterner amounyum bileşimleri, APEO / NPEO, çok gruplu PO ve EO
içeren AEO, amin etoksilatlar
- Fosfatlar, fosfonatlar, EDTA
- Fosforik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit
- Sodyum hidroksit (kostik soda), potasyum hidroksit (kostik potasyum), amonyum, sodyum fosfat
- Ksilen, toluen, metilen klorid, trikloretilen, klorlu fenoller,aldehitler
- Klorin
- Alkilleyici koruyucular: asetamid, bropol, glutaraldehit, formaldehit
- Sülfatlar
16
Aşağıdaki Belgeleri Başvuru Formuna Eklediniz mi?
Yeşil Anahtar Ödülü’ne başvuran tesislerin başvuru formu ile göndermesi gereken ekler aşağıda
sıralanmıştır
Not: Başvuru formu ve eklerin birer kopyasını tesisinizde bulunacak Yeşil Anahtar Dosyasında
Saklayınız.( Bu dosyanın denetimde hazır bulundurulması ön görülmektedir.)
a- Başvuruda bulunan tesislerin göndermesi gereken ekler
I.1
Çevre yöneticisinin imzalamış olduğu taahhütname (ek-1)
I.3.
Çevre hedefleri ve Eylem planı ve yıl sonunda değerlendirme raporu (ek-2)
I.8.
Var ise Yeşil işletmelerde yer alan ilgili paydaşların faturaları ya da sözleşme (k)
II.1. Çevreye dönük mevcut çalışmalar (elektrik, su ve ısı tüketimi) ve yapılacak yeni çalışmalarla ilgili personeli bilgilendirmek için yapılan toplantı tutanağı (ilk kez
başvuruda bulunanlar göndermeyebilir.)
II.3. Çevre yöneticisi ve çevreyle ilgili görevlerde çalışan personelin çevre konularıyla ilgili katıldığı eğitim kurslarının özeti ve katılımcı imzaları (ilk kez başvuruda bulunanlar göndermeyebilir)
II.4
Var ise Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası (k)
II.5
Havlu ve nevresimleri ‘‘Talep Üzerine Yıkama’’ politikası
III.6. Enerji ve su tasarrufu ile ilgili konuklara ve personele yönelik görsel işaretlerin fotoğrafları
IV.1. Kişi başına aylık (kişi/ay) su tüketimi veri kaydı (yıl sonunda tarafımıza gönderilmesi IV.9. Bulaşık makinelerinde enerji ve su tasarrufu ile ilgili talimatlar
IV.10. Atık su deşarjı için alınan izin belgesi (Tesisin münferit arıtması varsa)
IV.10. Arıtma deşarj suyu analiz raporları (Tesisin münferit arıtması varsa)
V.1.
Misafirlere yönelik odalarda bulunan havlu ve nevresimlerin talep üzerine yıkanacağına yönelik bilgilendirici döküman veya görsel öğeler
V.2. Tedarikçi firmadan alınan ürünlerdeki kimyasalların çevrenin korunmasına yönelik Avrupa direktiflerine uyduğunun sertifikası (eko-etiketli)
V.3. Satın alınan tuvalet kağıtları ve havluların klorinle beyazlatılmadığına dair firma yazısı
VI.3. Atıkların ayrı bir şekilde nasıl ayrılacağına yönelik talimatların bir fotoğrafı
17
VII.1
Kişi başına aylık (kişi/ay) enerji (elektrik ve LNG) tüketimi veri kaydı (yıl sonunda tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. İlk yıl başvuruda bulunanlar bu bölümü boş bırakacaktır.)
VII.10. Boş odalardaki elektrikli aletlerle ilgili politika gerekmektedir. İlk yıl başvuruda bulunanlar bu bölümü boş bırakacaktır.)
VII.13. Enerji tasarruf planı
b- Denetim sırasında incelenek olan ekler ve gerekli belgeler
I.4.
Yeşil Anahtar dosyası
III.7.
Konuklara uygulanan çevre anketinin bir kopyası
V. 3.
Satın alınan tuvalet kağıtları ve havluların klorinle beyazlatılmadığına dair firma yazısı
V. 4.
Temizlikte kullanılan fiber bezlerin tedarikçi faturaları
VIII.1. Etiketli gıdaların satın alınma kayıtlarının listesi ve tedarikçi faturaları (yerel olarak üretilmiş ya da organik)
XI.1.
Yakın alanda bulunan parklar, bahçe düzenlemeleri ve doğayı koruma önlemleri ile ilgili konuklara sunulan bilgilerin örnekleri
XII. 2. Kırtasiye malzemesi, broşür vs gibi işletme için üretilmiş malzemelerin faturası
Not: bu belgeleri elektronik ortamda [email protected] adresine ya da posta yoluyla
Vakfımıza ulaştırabilirsiniz
Not: Eklerin birer kopyasını kendinize saklayınız.
18
TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (TÜRÇEV)
Mebusevleri Mah. Ayten Sok. No: 28/1 Tandoğan/ANKARA
Tel: 0 312 222 12 90
Faks: 0 312 222 11 42
www.turcev.org.tr
Download

tıklayınız - Türkiye Çevre Eğitim Vakfı