ÖZÜR TÜRLERİ,
KAYNAŞTIRMA VE DESTEK EĞİTİM
HİZMETLERİ,
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM / ÖĞRETİM
PLANLARI (BEP)
AYŞEGÜL KÖKSAL
[email protected]
AMAÇ:
1. ÖZEL EĞİTİMİN İLKE VE AMAÇLARI
2. ÖZÜR TÜRLERİ
3. KAYNAŞTIRMA
3. B.E.P HAZIRLAMA BASAMAKLARI
ÖZEL EĞİTİM İLKE VE AMAÇLARI
1. Önleme:
Özrün toplumsal
işlevlere engel
olmasını önlemek.
Ör: Erken yaşta
başlayan uygun
özel eğitim
hizmetleriyle bireyi
yaşıtlarıyla benzer
özelliklere sahip
kılmak.
2. Düzeltme:
Özrü düzeltmek.
Ör: İşitme engelli
bireye işitme cihazı
takarak ve işitselsözel yaklaşımı
öğreterek toplumda
geçerli iletişimi
benimsemek.
3. Ödünleme:
Özürlü özelliğin
yerine bireyin başka
özelliklerini
geliştirmek.
Ör: Görme yetisini
kullanamayan bireyin
işitme ve dokunma
yetilerini geliştirmek.
(Marmara Üni. Zihin.
Engel. Öğret. Ders
Notları )
Özel Eğitimin İlkeleri:
Özel eğitimin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi,
başarıya ulaşabilmesi için, bazı ilkelerin bilinmesi
ve dikkatle ele alınmasına bağlıdır. Bu ilkelerden
belli başlıları şunlardır:




Her çocuğun eğitim hakkı vardır.
Özel eğitim genel eğitimin ayrılmaz bir
parçasıdır.
Özel eğitime muhtaç her çocuk, özür tür ve
derecesine bakılmaksızın özel eğitim
hizmetlerinden yararlandırılır.
Özel eğitimde bireysellik esastır.






Özel eğitime muhtaçların normal
akranları arasında eğitilmesi
Özel eğitimde erkenlik esastır.
Özel eğitimde hizmeti ayağa götürmek
esastır.
Özel eğitimde süreklilik esastır.
Özel eğitimde işbirliği ve eşgüdüm
esastır.
Özel eğitimde tek elden planlama ve
yürütme esastır ( Özsoy,Yahya,2002;1517).
ÖZÜR TÜRLERİ
GÖRME ENGELLİLER
Eğitsel Tanımı:
Görme
yetersizliğinden çok
ağır derecede
etkilenen, mutlaka
kabartma alfabeyle
(braille) ya da
konuşan kitapların
kullanılmasına
gereksinim duyan
kişidir.
GÖRME KUSURUYLA İLGİLİ OLARAK
ÖĞRETMENİNİN DİKKAT EDEBİLECEĞİ
BELİRTİLER ŞÖYLEDİR:
1. Davranışlar




Gözlerini aşırı bir şekilde oğuşturur mu?
Gözlerinden birini kapar yada örter mi?
Başını sallar yada öne doğru uzatır mı ?
Okumada yada gözlerini yakından
kullanmayı gerektiren diğer işlerde
başarısız mıdır?

Yakın çalışmayı gerektiren işlerden
rahatsız olur yada gözlerini
olağandan daha sık kırpıştırır mı?
Kitabı gözüne yakın tutar mı?
 Kirpiklerini bir araya getirip
gözlerini kısar yada kaşlarını çatar
mı?
 Uzaktaki nesneleri açık bir
şekilde betimler mi?


Görünüm




Göz kayması var mıdır ?
Göz kapağı şiş yada gözleri çapaklı mıdır?
Sık sık gözleri yaşarır mı ?
Şikayetler




Yanma, göz kaşınmasından şikayet eder mi?
İyi göremediğini belirtir mi?
Baş dönmesi, baş ağrısı yada yakından bakmayı
gerektiren işlerden sonra mide bulantısından
şikayet eder mi?
Bulanık yada çift gördüğünü belirtir mi?
EĞİTİMLERİ



1. Görme Kalıntısından Yararlanma:
Okumada ve diğer etkinlikler görme
kalıntısından yararlanmaya uzun yıllar karşı
konulmuştur. Karşı koymanın temelinde
gerçekler yerine efsaneler yatmaktadır. Bu
konuyla ilgili pek çok efsane yatmaktadır.
Başlıcaları;
Kitabı göze yakın tutmak, göze görmeye
yararlı olur.
Güçlü lensler göze zarar verir.
Gözleri çok fazla kullanma göze zarar verir.
2. Yazılı Materyallerin Okunması:
Görme yetersizliği olan çocuklara braille alfabesi
yerine normal latin alfabesi ile yazılı materyallerin
okutulması, okumanın daha kolay ve hızlı olmasına
yardımcı olacaktır. Bunun için yazılar büyük
puntolarla yazılabilir ve ek olarak büyüteçler
kullanılarak yeteri kadar büyük olmayan yazılı
materyaller büyütülebilir.
3. Kabartılmış Altı Nokta – Braille:
19. yy da kendisi de kör olan Lois BRAİLLE
tarafından oluşturulmuş bir alfabedir. Kabartılmış
altı nokta – Braille sistemi, yazılı materyali
okuyamayacak kadar görmeyen kişiler için
dokunularak okuma sistemidir.
İŞİTME ENGELLİLER
Tanımlar:
İşitme Kaybı: İşitme testi
sonucunda bireyin aldığı
sonuçlar, kabul edilen normal
işitme değerlerinden, belirli
derecede farklı olduğunda,
işitme kaybı ortaya çımaktadır.
İşitme Özrü: İşitme duyarlığının
kişinin gelişim, uyum, özellikle
iletişimdeki görevleri yeterince
yerine getiremeyişinden ortaya
çıkan duruma denir.
Sınıf Öğretmenine Düşen Görevler





İşitme özürlü olan çocuk, bu özrünü gizlemek için
yalnızlığı yeğler.öğretmen bunları dikkate alarak
sınıfta bazı önlemler almalıdır.
Uygun yere oturtmalıdır. Öğretmen en çok
neredeyse çocukta oraya en yakın yere
oturtulmalıdır.
İşitme engelli çocuk sınıfta yokken onun problemi
anlatılmalı,arkadaşları bu konuda uyarılmalıdır.
Sınıftaki her türlü etkinliğe katılması
sağlanmalıdır.
Öğretmen çocukla konuşurken dudaktan anlama
kısmına dikkat etmelidir.
KONUŞMA PROBLEMİ OLANLAR
TANIM : Milli Eğitim Bakanlığının
konuya ilişkin yönetmeliğinde konuşma
özrü;
“Konuşmanın akışında, ritminde,
tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin
çıkarılışında, eklemlenişinde,
artikülasyonunda bozukluğu bulunana
‘Konuşma Özürlü’ denir. ”
ZEKA GERİLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR
TANIMI:
Çocuğun, zeka düzeyinde, uyumsal davranışlarında (
özbakım becerileri, toplumsal beceriler, işlevsel akademik
beceriler, iş becerileri, vb .) yaşıtlarına kıyasla önemli
gerilikler göstermesi; geç ve güç öğrenmesidir. AAMR
tanımı; Gelişim dönemi içerisinde genel zihinsel işlevlerde
önemli derecede normal altı, bunun yanında uyumsal
davranışlarda yetersizlik.





90 – 70 ARASI --------- SINIRDA ZİHİNSEL YETERSİZLİK
69 – 50 ARASI -------- HAFİF ( EĞİTİLEBİLİR )
49 – 35 ARASI -------- ORTA ( ÖĞRETİLEBİLİR )
34 – 20 ARASI -------- AĞIR
19 VE ALTI
-------- ÇOK AĞIR
Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Çocukların
Özellikleri Nelerdir?
* öğrenmede yavaşlık,
* dikkat dağınıklığı,
* konuşma bozukluğu ve gecikmiş konuşma,
* duyu-motor problemleri,
* günlük yaşama ilişkin becerilerde yetersizlik
(hafif derecede zihinsel özürlülerde bu yetersizlik
daha az düzeydedir)
* sosyal becerilerde yetersizlik (hafif derecede
zihinsel özürlülerde bu yetersizlik daha az
düzeydedir)
EĞİTİMLERİ
Hafif Derecede Zeka Geriliği Olan Çocuklar: Bu
çocukların eğitim amaçları genellikle aşağıdaki
alanları kapsamaktadır.






Temel akademik beceriler,
Temel sağlık ve temizlik alışkanlıkları,
Sosyal beceriler,
Uygun benlik kavramı,
İş becerileri,
Vatandaşlık görevleri.
Orta Derecede Zeka Geriliği Olan Çocuklar:
Bu çocuklarda akademik konulara daha az yer
verilmektedir. Eğitim programlarında, çocuğun
sosyal çevresine uyum sağlaması için gerekli olan
becerilerin kazandırılmasına çok daha fazla yer ve
önem verilmektedir.
Ağır ve Çok Ağır Derecede Zeka Geriliği
Olan Çocuklar:
Uyum sorunları diğer gruplara oranla daha
fazladır. Bu çocuklar “24 saat geri” şeklinde de
tanımlanmaktadırlar. Eğitim programlarında özbakım, dil ve hareket becerilerine daha fazla
önem verilmektedir.
Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Çocuklarla Neler
Yapılabilir?







Çocuğa başarabileceği görevler verilmeli,
Doğru yanıtlayabileceği sorular sorulmalı,
Gerektiğinde görevi yerine getirmesine yardım
edilmeli(ipuçları,soru tekrarlama)
Çocuk başarısız olduğu noktada
bırakılmamalı;yardımlar çocuk başarılı olana dek
sürdürülmeli.
Çocuk verdiği yanıtın doğru olup olmadığını
bilmeli,
Doğru yanıtlar anında pekiştirilmeli,
Çocuğun yeterlilik düzeyi belirlenmeli ve
verilecek görevlerin onun düzeyine uygun olması
sağlanmalı,







Çocuğun gelişiminde iniş çıkışlar görülebilir
dolayısıyla yeterlilik düzeylerin sık sık
değerlendirilmesi yararlı olacaktır.
Öğretilecek konu ya da küçük parçalara
bölünmeli,
Kolaydan zora doğru basamaklandırır,
Öğretilen bilgiler belirli aralıklarla tekrar edilmeli
Çocuklara bir kerede birden fazla kavram
öğretmeme,
Çocuğun derse aktif katılımını sağlama öğrenme
açısından önemlidir.Bu yöndeki davranışları
cesaretlendirilmeli ve pekiştirilmelidir,
Çocuğun öğrendiği bir beceriyi farklı ortamlarda
uygulamasına fırsat tanınmalıdır,





-Öğretmen aileyle işbirliği
içinde olmalıdır,
-Öğretmenin öğrencilerin
geçmiş yaşantıları hakkında
bilgi sahibi olması,
-Öğretmen dersi işlerken
çocuğun birden fazla duyu
organına hitabedecek öğretim
yöntem ve materyali
kullanmalıdır,
-Öğretmen ders işlerken sade
ve anlaşılır ifadelere yer
vermelidir,
-Öğretmen çocuklara somut
örnekler vermelidir,
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖSTEREN ÇOCUKLAR
TANIM:
Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar
dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma
ya da matematik problemlerini çözme, anlama
yada yazılı ve sözlü dili kullanmadaki
psikolojik süreçlerden birinde yada bir kaçında
yetersizliğin ortaya çıktığı çocuklardır.
Öğrenme güçlüğüne yol açan nedenler, çoğu
zaman bilinmemektedir. Beynin hatalı işleyişi,
Biyo-kimyasal bozukluklar, kalıtım ve çevresel
etmenler önemli nedenler arasında
sayılmaktadır.
Ö RE M GÜ LÜ Ü G ST REN
Ç CUK AR
T NI :
Ö re m gü lüğ g st re ç cu la din e e, d şü
m , k nu m , o u a, ya m ya a m te at k pr
bl ml ri i çö m , a la a ya a azı ı v s zl d li k
lla m da i psi ol j k s re le de b rin e y d ir
k çın a yet rsi liğ n o t ya ç ktı ı ç cu la d r. Ö
re m g çlü ü e y l a a n de le , ç ğ
zmnb
lin eme ted r. Be ni ha a ı iş e iş , Bi o-ki y sa
b zu luk ar, k l tı ve evr se et enl r ö e li n de
le a as nd sa ılm kta ır.
ÖZELLİKLER





Becerilerin farkına
varılması
Kendi kendini
düzenleme
mekanizmasını kullanma
Kapı zili ile telefon zilini
ayırt edemeyebilirler
İnce motor becerilerde
güçlükler
Problem çözmede sorunlar
KAYNAŞTIRMA VE DESTEK ÖZEL
EĞİTİM HİZMETLERİ
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ
Kaynaştırma Eğitimi: Özel eğitim
gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan
akranları ile birlikte eğitim ve
öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi,
ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim
kurumlarında sürdürmeleri esasına
dayanan, destek eğitim hizmetlerinin
sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.
Kaynaştırma Eğitiminin Amaçları:






Güven duygusu
kazandırmak
Kendi gerçeğini
benimsemesi
Uygun ortamın hazırlanması
Tüm çalışmalara katmak
Sosyalleşmesini sağlamak
Öğretmenin kaynaştırma
öğrencisine karşı olumlu
tutum sergilemesi çok
önemlidir.
Kaynaştırma Eğitiminin
Yararları
1-Engelli Çocuğa Yararları
 Öğrenme hızına uygun eğitim
 Başarı ve kendilerine güven kazanmaları
 Zayıf yönlerini yeterli hale getirebilirler
 Kendine güven, taktir edilme, cesaret
 İletişim, işbirliği, kabullenme
 Uygun yöntem teknik araç ve gereçler
sayesinde öğrenmeleri pekişir
 Sosyal bütünleşmeleri kolaylaşır
2- Normal Çocuklar İçin Yararları




Engelli insanlara karşı şartsız kabul, hoşgörü,
yardımlaşma
Bireysel farklılıkları doğal karşılar
Kendi yetersizliklerini görme
Liderlik, model olma ve sorumluluk duygusu gelişir.
3- Ailelere Yararları





Çocukların ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri konusunda bilgi
edinirler
Çocuk üzerindeki beklentileri
Kaygı ve güvensizlik duygusu umuda dönüşür
Çocuğun eğitim, bakım, davranış düzenleme vb.
konularda bilgilenirler
Aile içi çatışmalar azalır, aile sağlığı ve iş
verimliliği artar
4- Öğretmenlere Yararı




Şartsız kabul, hoşgörü, sabır, bireysel
özelliklere saygı davranışı gelişir.
Bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlama
ve uygulamada daha başarılı olurlar
Eğitimde ekonomiklik sağlanır
Disiplinle ilgili değerlendirme ölçütü gelişir
DEĞERLENDİRME
Madde 73- Kaynaştırma uygulamalarında
eğitimlerini sürdüren öğrenciler devam
ettikleri okulun sınıf geçme ve sınav
yönetmeliğine göre değerlendirilir. Ancak
bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak,
sınavlarda gerekli önlemler alınır ve
düzenlemeler
yapılır.
Değerlendirmede,
öncelikle
bireyselleştirilmiş
eğitim
programlarında hedeflerin gerçekleştirilmesi
esas alınır.

Görme yetersizliği olan öğrencilere,
Yazılı yoklamalarda yeteri kadar zaman
verilir. Braille-kabartma yazı olarak verilen
yanıtlar sınavdan hemen sonra öğretmenin
öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. Yazılı
yoklamalarda daktilo, bilgisayar gibi
cihazlardan yararlanılabilir. Bu öğrenciler,
çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar.

İşitme yetersizliği olan öğrenciler;
İlköğretim ve orta öğretimde istekleri
doğrultusunda yabancı dil programlarının
bazı konulardan veya tamamından muaf
tutulurlar. Bu öğrencilerin başarıları yazılı
sınavlar,
ödevler
ve
projelerle
değerlendirilir.

Ortopedik yetersizliği olan öğrencilerden;
Yazmada güçlük çektiği belirlenenler sözlü
olarak değerlendirilir. Sinir sisteminin
zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizliği
olanlar ise; çoktan seçmeli testler ile
değerlendirilebilir.
Dil
ve
konuşma
bozukluğu
olan
öğrencilerin değerlendirilmesinde
yazılı sınavlar, ödevler ve projeler dikkate
alınır.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler;
Güçlükten etkilenme durumlarına göre
yazılı sınav veya sözlü değerlendirmelerin
herhangi birinden istekleri doğrultusunda muaf
tutulurlar. Hiperaktivite ve dikkat yetersizliği
olan öğrencilerin bu özellikleri göz önüne
alınarak kısa yanıtlı ve az sorulu yazılı sınavlar,
ödevler ve projelerle değerlendirilirler
Otistik ve duygusal uyum güçlüğü olan
öğrencilerin değerlendirilmeleri
Öğrencilerin hazır oldukları zamanlarda
yapılır
Alınan özel eğitim önlemlerine rağmen, her
tür ve kademede bir dersin öğretim
programında başarısız olan öğrenciyi;
diğer derslerindeki ortalamaya bakılarak,
genel başarı ortalamasının altında bir not
ile değerlendirilmez
KAYNAŞTIRMA HAZIRLIK
ETKİNLİKLERİ
Sınıf öğretmeninin
Kaynaştırmaya Hazırlanması
 Kaynaştırmanın özürlü öğrencinin
hakkı olduğunu bilmeli
 Başarıya ulaşacağını bilmeli
 Çaba göstermesi gerektiğini
bilmeli
 İş birliği yapmalı
 Sınıflara kaynaştırma öğrencisi
verileceğinden haberdar olmalı
 Özür tür ve grubunu bilmeli
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİNİZ
İÇİN NE YAPMALISINIZ?
1.ÖĞRENCİNİZİN SEVİYESİNİ
BELİRLEYİN:
Öğrenciniz neyi biliyor ya da bilmiyor bunların
belirlenmesi gerekiyor. Bunu içinde aileden bilgi
alabilirsiniz. Yada daha önceki yazılı kağıtlarına,
ruhsal dosyalarına bakabilirsiniz.
Örn: Matematikte ritmik sayabiliyor. Ancak, temel
dört işlem becerilerini gerçekleştiremiyor. Türkçe’
de okuma kazanılmamış. Ancak, bakarak yazma
kazanılmış
2. ONA ÖZEL PLANINIZI
HAZIRLAYIN
Kaynaştırma
öğrencinizle neyi, ne
kadar süre ve nasıl
çalışacağınıza karar
verin.
Sınıftaki normal öğrencilerin
kaynaştırmaya hazırlanması
1- Özürlü öğrencinin özellikleri
2- Gereksinimleri
3- Özürlü öğrencilerle ilgili
duygu ve düşünceleri
4- Özürlü öğrenciyle
benzerlikleri ve farklılıkları
5- Yardım etmek için neler
yapabilecekleri
6- Gelecek yaşantısı hakkında
kısaca bilgilendirme
3. ÖĞRENCİNİZLE ÇALIŞMA SÜRECİNİZ
BELİRLEYİN:
Öğrencinizle her gün ne kadar çalışacağınıza
karar verin.
Örn: Her ders saatinde 10 dakika birebir öğretim
yapabilirsiniz. Ya da kendiniz bu öğretimi
yapamayacaksanız sınıfta kaynaştırma
öğrencinize yardımcı olabilecek herhangi bir
akranını gönüllülük esas olmak şartıyla
görevlendirebilirsiniz. Ve bu arada sizde
öğrencilerinizin her ikisinin de çalışmasını
kontrol edebilirsiniz. Ve ödüllendirmeyi her ikisi
içinde yapabilirsiniz.
4. ÖĞRENCİNİZİN
DEĞERLENDİRİLMESİ:
Öğrencinizi ne kadar zamanda ve
nasıl değerlendireceğinize karar
verin.
Örn: Her hafta farklı bir konu
çalışacaksanız, her Cuma günü
ona bir hafta boyunca
anlattıklarınızla ilgili sorular
sorarak onun öğrenip
öğrenmediğini
değerlendirebilirsiniz.
Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat
Edilecek Hususlar
Kaynaştırma eğitimine alınan
öğrencilerin yeterli ve yetersiz
oldukları yönler birlikte
değerlendirilmeli
 Kaynaştırma eğitiminde tek bir
engel türüne yönelik yerleştirme
yapılmalıdır




Kaynaştırma eğitimi okulda olduğu kadar,
okul dışı ortamlarda da sürdürülmeli,
kesintiye uğratılmamalıdır.
Eğitim üniteleri somuttan soyuta, bilinenden
bilinmeyene, basitten karmaşığa doğru
olacak şekilde planlanmalı, yaparak,
yaşayarak öğrenme etkinliklerine ağırlık
verilmelidir.
Öğrenmeye karşı güdüleyici, teşvik edici
sözler kullanılmalı, kendilerine güvenleri
oluşturulmalıdır.

Kaynaştırma
eğitiminin
engelli
çocuğu normal hale
getirmek değil, onun
ilgi ve yeteneklerini
en
iyi
şekilde
kullanmasını
sağlamak ve toplum
içinde yaşamasını
kolaylaştırmak
olduğu
unutulmamalıdır.
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM
PROGRAMI (BEP)
Tanımı: Bireyin gelişimi veya ona uygulanan programın
gerektirdiği disiplin alanlarında (öz-bakım, akademik
beceriler, sosyal beceriler, iletişim v.b) eğitsel
gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim
ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel sınıf, mesleki
eğitim merkezi, vb.) ve destek hizmetlerden (kaynak oda,
sınıf-içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel
rehabilitasyon v.b) en üst düzeyde yararlanmasını öngören,
eğitim kurumu tarafından geliştirilmiş ve engelli çocukların,
öğretmenlerin, anne-babaların özel gereksinimlerini
karşılamak için oluşturulmuş yazılı dökümandır. Bu
doküman aile, öğretmen ve ilgili uzmanların işbirliği ile
planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır.


BEP : Tüm hizmet planı olarak
tanımlanmaktadır.
BÖP: Bireyselleştirilmiş günlük plan
şeklinde ifade edilebilir.
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
Hazırlama Aşamaları







Ekibin oluşturulması,
Eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi,
Destek hizmetlerin belirlenmesi,
Bireyselleştirilmiş öğretim programının
hazırlanması,
Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi,
Uygun öğretim materyalleri ve öğretim
yöntemlerinin belirlenmesi,
BEP’ in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirme
biçimine karar verilmesi.
BEP ’ in İçeriği:
* Kimlik Bilgileri
* Hazırlama Tarihi
* Sağlık Bilgileri
* Hazırlayan Kişi
* Materyaller
* Uzun ve Kısa Dönemli
* Değerlendirme
* Performans Düzeyi
* Yardım Düzeyi
*Özel ve Destek
Eğitim Hizmetleri
Uygulandığı
ders
alanları
BEP Yazmanın Amaçları

Bireyselleştirilmiş eğitim programının temel
amacı, bu öğrencilere en üst düzeyde
yararlanabilecekleri eğitim fırsatları
sunmaktır. BEP yazma 2 amaca ulaşmamıza
yardım eder. Bunlar;
1.
2.
BEP yazma, BEP EKİBİ’nin oluşmasını
sağlar. BEP ekibindeki her bir üyenin
katkısı öğrencinin öğrenmesi bakımından
önem taşır.
BEP, çocuğun ilerlemesini belgelemek
için resmi bir kaynak sağlar ve aynı
zamanda çocuğun gereksinimlerinin
okul tarafından karşılanması için
kaynak gösterir
BEP Hazırlama Ekibinin Üyeleri






Çocuğun ailesi,
Okul Müdürü,
Rehber Öğretmen,
Sınıf öğretmeni,
Özel Eğitim Öğretmeni,
Psikolog,

Değerlendirme sonuçlarını yorumlamak için biri,
Ailenin yada okulun davet edeceği bilgili diğer kişi,

Uygun ise öğrencinin kendisi.

BEP Hazırlama Basamakları






Öğrencinin betimlenmesi,
Öğrencinin var olan performans düzeyinin
belirlenmesi ve betimlenmesi,
Öğrenciye ilişkin yıllık amaçların ve
öğretimsel hedeflerin yazılması,
Amaçlara ulaşılması için gerekli özel eğitim ve
ilgili servislerin betimlenmesi,
Öğrencinin katılacağı değerlendirme sürecinin
tanımlanması,
Ailenin bilgilendirilmesi.
1. Basamak ÖĞRENCİNİN
BETİMLENMESİ:







Ad / Soyad
:_____________________________
Sınıf
:_____________________________
Doğum Tarihi :_____________________________
Anne – Baba :_____________________________
Okul
: ____________________________
Anadili
:____________________________
Evde Konuşulan Dil: ________________________
Özür Grubu :_____________________________
İkincil Özür : _____________________________
2. Basamak PERFORMANS
DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE
BETİMLENMESİ
Temelde şu sorulara yanıt aranır;
* Öğrencinin eğitimsel açıdan zayıf ve
kuvvetli yanları nelerdir ?
* Öğretmenin hangi beceri yada alanlarını
geliştirmeye gereksinimi vardır ?



Kayıtların incelenmesi
Görüşme
Gözlem

Tıbbi kayıtlar
Öğrenci dosyaları
R.A.M raporları
Karnelerin vb. kayıtların incelenmesi
Aile ile göürşmelerin yapılması

Çocuğun kendisi ile görüşmelerin yapılması




3. Basamak AMAÇ VE HEDEFLERİN
BELİRLENMESİ VE İFADE
EDİLMESİ
Varolan
Performans
Düzeyi
Yıllık
Amaçlar
Hedef
Hedef
Hedef
BEP’ te öğrencinin katılamayacağı
etkinlikleri ifade etme yoları;
1. Murat, zamanının % 10’unda, genel
eğitim uygulamalarına katılmayacak.
2. Esra, günde toplam 30 dakika genel
eğitim uygulamalarına katılmayacak.
3. Sedat, genel eğitim uygulamaları ile
ilgili tüm etkinliklere katılacak. Esin,
genel eğitim programındaki matematik ve
ingilizce derslerine katılmayacak.
DEĞERLENDİRME
1. Zamanlama / Süre Kullanımı:
 Testi tamamlaması için daha uzun zaman
verme,
 Test sırasında daha sık ara verme olanağı
verilmesi,
 Öğrenciye testin diğer öğrencilerden farklı bir
günde yada günün farklı bir zamanında
uygulanabilmesi.
2. Değerlendirme Ortamı:
Öğrencinin testi farklı bir odada
yapmasına izin verilmesi,
 Testi küçük bir grupla almasına izin
verilmesi.

3. Sunum Formatı:




Büyük Yazılar,
Odyo teybe kaydedilmiş yönergeler ve
sorular,
Yönergelerin basitleştirilmesi,
Yönerge ve soruların öğretmen tarafından
öğrenciye okunması.
4. Yanıt Formatı:




Braille,
İşaret Dili,
Öğrencinin sözel yanıtının öğretmen
tarafından kaydedilmesi,
Yardımcı teknoloji.
KAYNAKÇA




















Ankara Gelişim Tarama Envanteri Ölçekleri.
Ed. Kulaksızoğlu, A. Farklı Gelişen Çocuklar. Epsilon Yayınları, İstanbul; 2003.
Fiscus, E.D ve ark. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi. Ankara; 2002.
Küçük Adımlar. Zihinsel Engellilere Destek Derneği. İstanbul; 2001.
İftar, K.G. Tek Denekli Araştırma Yöntemleri. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara;
1997.
Marmara Üniversitesi. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (bep)Ders Notları. 2003.
Mcloughlin, J. Assessing Special Students. Louisville Üniversitesi.
Özekes, M. Zihinsel Özürlüler İçin Beceri saptama Formu.Türk Psikologlar Derneği
Yayınları. Ankara; 1998.
Özer, R. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı.Mer-Cem Yayıncılık. Rize, 2002.
Tekin, E. Engellilerin Eğitimi Seminer Notları. İstanbul; 2001
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Klavuzu. Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma
Hizmetleri Bölümü. Aralık; 2001.
Portage Eğitim Programı Ölçekleri
Sevinç, M. Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür Yayınları. İstanbul; 2003.
Varol, N. Öz-bakım Becerilerinin Öğretimi. Kök Yayıncılık. Ankara; 2004.
Yavuzer, H. Çocuğunuzun İlk 6 Yılı. Remzi Kitabevi. İstanbul; 2002.
Yıkmış, A. Matematik Öğretimi. Kök Yayıncılık. Ankara ; 2005.
www.mcaturk.com
www.pdr.org.tr
www.ruhsagligi.org
www.kizilirmak.meb.gov.tr
Download

(BEP) - Branş Öğretmenleri Sunumu