DERS BİLGİLERİ
Ders
Uluslar arası Bankacılık
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
TPB 210
4
2+0
2
3
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Önliisans
Dersin Türü
Mecburi
Dersin Koordinatörü
Öğretim Görevlisi Serkan GÜNDOĞDU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Küreselleşen dünyada sermaye hareketleri çerçevesinde sınırları ve
derinliği genişleyen çokuluslu bankaların faaliyetlerinin ve organizasyonun
anlaşılmasına bağlı olarak, döviz piyasalarının gelişimi anlaşılmasını
Dersin Amacı
sağlamak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan kambiyo
rejimleri ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın
anlatılması.
Finansal piyasalarda küreselleşme, uluslararası bankaların örgütlenmesi ve
Dersin İçeriği
faaliyetleri, kambiyo rejimleri ve gelişimi, Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karar ve Karara ilişkin düzenlemeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Küreselleşen finansal ve ticari piyasaları anlayabilme
2) Uluslararası bankaların tarihi gelişimi, örgütlenmesi ve
faaliyetlerini özümseme
3) Dünyada uygulanan kambiyo rejimleri ve Uluslararası Para
Fonu?nun etkisinin anlaşılması
4) Türkiye?nin kambiyo rejiminin dönemler itibari ile
anlaşılması
5) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
Öğretim
Yöntemleri:
Ölçme
Yöntemleri:
Öğretim
Ölçme
Yöntemleri
Yöntemleri
1,2,3,14
A,C
1,2,3,14
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3,14
A,C
1,2,3
A,C
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 14: Bireysel Çalışma
A: Sınav , C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Giriş-Kavramsal Açıklamalar
2
Finansın Küreselleşmesi: Fırsatları ve Sorunlar
3
Uluslararası Bankacılığın Gelişimi ve Örgütlenmesi
4
Uluslararası Bankacılık Fonksiyonları ve İşlemleri
5
Merkez Bankacılığı
6
Dünyada Uygulanan Kambiyo Rejimleri ve IMF
7
Dünyada Uygulanan Kambiyo Rejimleri ve IMF
8
Ara Sınav
9
Türkiye´de Kambiyo Rejimlerinin Gelişimi
10
Türkiye´ye Yönelik Sermaye Hareketleri ve Etkileri
11
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Etkileri
12
Türk Parası, Döviz ile Kıymetli Maden, Taş ve Eşyalara İlişkin Hükümler
13
Türk Kambiyo Mevzuatında İthalat ve İhracata Yönelik Düzenlemeler
14
Genel Değerlendirme
KAYNAKLAR
Ders Notu
Öğretim elemanının ders notları
1.Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Ekleri
2.Salih Kaya, Uluslararası Bankacılık Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, 2003
Diğer Kaynaklar
3.Aslı Yüksel vd, Bankacılık Hukuku ve İşletmesi, Beta Basım Yayın, 2004
4.Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomi, Beta Yayınevi, 2009
5.Yakup Kepenek, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitapevi, 2012
6.Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Ekleri
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SIRA
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
70
Kısa Sınav
2
20
Ödev
1
10
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
60
Yıliçinin Başarıya Oranı
40
Toplam
100
Temel Mesleki Dersler
DERS KATEGORİSİ
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
Uluslararası ticaret alanında güncel bilgi, olgu ve verileri içeren bilimsel
1
X
materyaller ve diğer araçlarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve anlayışa ve
süreçleri yönetebilme becerisine sahip olmak
2
3
Uluslararası ticaret alanının disiplinlerarası yapısını anlayabilme ve değişik
X
disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisine sahip olmak
Uluslararası ticarette bir sorunu, tanımlamak, kurgulamak, çözüm yöntemi
X
geliştirmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
Uluslararası ticari uygulamalarda karşılaşacağı öngörülemeyen karmaşık
4
X
durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek, politika alternatifleri
geliştirebilmek, program ve karar taslakları hazırlayabilmek
5
6
7
8
9
10
11
Karşılaştığı sorun alanlarında yetkisi dahilinde inisiyatif alabilmesini sağlayacak
X
Karar verme tekniklerine hakim olmak
Alanıyla ilgili konularda yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler
X
üretebilmek, projelerde yürütücü veya yönetici olarak görev alabilmek
Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçebilmek ve
X
kullanmak
Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu
X
bilgileri sorgulamak.
Öğrenme sürecinde ve kullanımında pasif değil, proaktif, özgün ve katkı sağlayıcı
X
bir çaba içinde olmak.
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak (European
Language Portfolio Global Scale, Level B2)
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar
X
X
arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak
aktarabilme becerisine kavuşmak
Uluslararası ticaret ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
12
X
aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme, öğretebilmek ve
denetlemek
13
14
İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak verileri seçebilmek, literatürü tarayabilmek
X
ve analiz yapabilmek.
Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz
X
edebilmek ve yürütebilmek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Toplam
Etkinlik
SAYISI
Süresi
İş
(Saat)
Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
5
5
Final
1
5
5
Toplam İş Yükü
90
Toplam İş Yükü / 25 (s)
3
Dersin AKTS Kredisi
3
Download

Uluslararası Bankacılık