DERS BİLGİLERİ
Ders
ULUSLARARASI İKTİSAT
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
TPB 215
3
2+ 0
2
4
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Öğretim Görevlisi Serkan GÜNDOĞDU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dış Ticaretin Nedenleri, dış ticareti açıklayıcı teorilerin tanıtımı ve dış
ticaretin düzenlenmesi, dış ticaret politikalarının dış ticarete etkileri,
Dersin Amacı
küresel ve bölgesel ticaret kuruluşları ve düzenlemelerinin dış ticarete
etkilerinin tanıtımı, döviz piyasasının işleyişini tanıtmak, dış ödemeler
dengesi bilançosu ve dengesizliklerinin giderilmesi için kullanılacak araçları
tanıtmak.
Klasik, NeoKlasik ve modern dış ticaret teorileri, dış ticaret politikası
araçları, dış ticaret ve büyüme, kalkınma ilişkisi, dış ödemeler dengesi, açık
Dersin İçeriği
ekonomi politikaları ve iç ve dış denge sağlanması, Çok uluslu yabancı
şirketler ve ülke ekonomilerine etkisi, teknoloji transferi,uluslararası dış
ticareti düzenleyici kurumlar, hizmet ticareti, uluslararası faktör
hareketliliğ.
Öğretim
Ölçme
Yöntemleri
Yöntemleri
1,2,3,4,10,15
A,C
1,3,10
A,C
1,2,3,10
A,C
4) Yeni dış ticaret teorilerini öğrenir ve karşılaştırma yapar
1,3,7
A,C
5) Dış ticaret teorileri ile ekonomik büyüme ilişkisini kurar
1,3,10
A,C
1,2,3,10
A,C
1,3,10
A,C
1,2,3,10
A,C
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Klasik dış ticaret teorilerini karşılaştırılmalı olarak öğrenir
2) Neoklasik dış ticaret teorilerini karşılaştırılmalı olarak
değerlendirir
3) Dış ticarette arz ve talep modellerini analiz eder
6) Dış ticaret politikası amaç ve araçlarını öğrenir ve analiz eder
7) Küresel ve bölgesel uluslararası kuruluşları iktisadi
entegrasyon teorisi kapsamında değerlendirir
8) Uluslararası ticaretin ekonomik kalkınma üzerine etkisini
analiz eder
9) Gelişmekte olan ülkelerin dışa açık sanayileşme stratejileri
hakkında bilgi verir
10) Döviz piyasalarını öğrenir ve analiz eder
11) Döviz kuru teorilerini ve dış ödemeler bilançosunun işleyişini
analiz eder
12) Dış ödemeler bilançosunun denkleştirilmesi yöntemlerini
öğrenir
13) Kapalı ve açık ekonomi genel dengelerini sağlayıcı
politikaları karşılaştırarak uygular
14) Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve teknoloji
transferinin ülkeler üzerindeki etkilerini öğrenir ve tartışır
15) Uluslararası faktör hareketleri, nedenleri ve ülke
ekonomileri üzerindeki etkilerini değerlendirir
1,3,10
A,C
1,3,10
A,C
1,3,10
A,C
1,3,10
A,C
1,3,10
A,C
1,3,10
A,C
1,3,10
A,C
Öğretim
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol
Yöntemleri:
Oynama, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Kenan ÇELİK ve
1
Dış ticaret ve iktisadi düşünce akımları, Mutlak ve Karşılaştırmalı
Üstünlükler Teorileri, ve günümüz dış ticaretine uygulamaları
Diğer kitapların
ilgili bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Kenan ÇELİK ve
Diğer kitapların
2
Üretim Maliyet İlişkileri ve dış ticaret, Faktör Donanımı Teorisi
ilgili bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Kenan ÇELİK ve
Diğer kitapların
3
Arz ve Talep Modelleri
ilgili bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Kenan ÇELİK ve
Diğer kitapların
4
Yeni Dış Ticaret Teorileri ve Monopolcü Rekabette Dış ticaret,Uluslararası
ölçek ekonomileri
ilgili bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Öğretim üyesi
ders notları
Kenan ÇELİK ve
5
Faktör yoğunluğu, teknolojik gelişme, dış ticaret ve ekonomik büyüme
analizleri
Diğer kitapların
ilgili bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Kenan ÇELİK ve
6
Dış Ticaret Politikası ve Araçları, Gümrük tarifeleri ve Tarife dışı ticaret
politikası araçları
Diğer kitapların
ilgili bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Kenan ÇELİK ve
7
Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi ve küresel ticaret, İktisadi
birleşmeler teorisi
Diğer kitapların
ilgili bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Kenan ÇELİK ve
Diğer kitapların
8
Uluslararası ticaret ve ekonomik kalkınma
ilgili bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
9
Ara sınav
Kenan ÇELİK ve
10
Döviz Piyasası Analizleri ve Uluslar arası Döviz kuru ve Para
Sistemleri,Vadeli teslim Döviz Piyasaları ve faiz arbitrajı
Diğer kitapların
ilgili bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Kenan ÇELİK ve
11
Kur Değişmelerini Açıklamaya Yönelik Teoriler, Dış ödemeler bilançosu
analizi
Diğer kitapların
ilgili bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Kenan ÇELİK ve
Diğer kitapların
12
Dış ödemeler bilançosu ve denkleştirilmesi
ilgili bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Kenan ÇELİK ve
Diğer kitapların
13
Açık ekonomilerde makro ekonomi politikaları: iç ve dış ekonomik denge
ilgili bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Kenan ÇELİK ve
14
Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve ÇUŞ’lar, Uluslararası Teknoloji
Transferi, Uluslararası Hizmetler ve İşgücü akımları
Diğer kitapların
ilgili bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
KAYNAKLAR
Ders Notu
ÇELİK,Kenan, (2010), Uluslararası İktisat, Trabzon: Derya Yayınları.
Ünsal, E (2005), Uluslararası İktisat, Ankara: İmaj Yayınları.
Karluk, R. (2009), Uluslararası Ekonomi, Beya yayınları
Diğer Kaynaklar
Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
Salvatore, Dominick (2011), International Economics, John Willey & Sons, Inc.
Salvatore, Dominick (1990), Schaum’s Otline Series: Theory and Problems of
International Economics.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SIRA
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
70
Kısa Sınav
2
20
Ödev
1
10
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıliçinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Katkı Düzeyi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara
yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle,
1
iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir
oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip
olma
2
Genel mikro iktisat teorisi hakkında bilgili olma.
3
Genel makro iktisat teorisi hakkında bilgili olma.
4
Uluslararası iktisat teorisi ve politikası hakkında
bilgili olma.
2
3
4
5
İktisadın sosyal bir bilim olduğu gerçeğini göz
5
önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve
mesleki etik değerlerin bilincinde olma.
Temel ekonometri ve istatistik teorilerini mikro ve
6
makro iktisadi problemlere çözüm üretmede
kullanabilme yeteneğine sahip olma.
Genel işletme yönetimi, pazarlama, insan
kaynakları idaresi, şirket finansmanı, turizm
7
işletmeciliği ve kamu idareciliği gibi kendilerinin
seçtiği fakat bölümün direkt eğitim konusuna
girmeyen alanlardan birinde de uzmanlaşmaya
sahip olma.
Kamu, endüstri, tarım, çevre ve doğal kaynaklar,
çalışma, bilgi ve mülkiyet ekonomileri, uluslararası
finans, para banka, iktisadi büyüme ve kalkınma,
8
politik iktisat ve ekonometrik yöntemler gibi
alanlardan kendilerinin seçtiği iktisadın alt
dallarından dördünde uzmanlaşma hedefine sahip
olma.
Gerek kamunun gerekse de özel kesimin
9
gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda
olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine
sahip olma.
Gerek kamunun gerekse de özel kesimin
10
gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda
olması gereken yeterli düzeyde muhasebe bilgisine
sahip olma.
Türkçede olduğu gibi bir yabancı dilde de yazılı (ve
11
tercihen ilave olarak sözlü) iletişim becerisine sahip
olma.
Hem temel bilgisayar kullanımlarını (word ve excel
benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz
12
yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar
programını (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve
benzeri) kullanabilme
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav
haftası dahildir:
16x toplam ders
saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders
Çalışma Süresi(Ön
16
2
32
Ara Sınav
1
12
12
Kısa Sınav
2
5
10
Ödev
1
4
4
Final
1
12
12
çalışma,
pekiştirme)
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü
/ 25 (s)
Dersin AKTS
Kredisi
118
3,98
4
Download

Uluslararası İktisat