GENEL SAĞLIK SİGORTASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KASIM 2012
GENEL BİLGİLER
 Avrupa’nın
en
kapsamlı
sağlık
hizmeti
çerçevesinde,
vatandaşlarımıza 939 Sağlık Bakanlığı Hastanesi, 1735 özel sağlık
kurum ve kuruluşu, 86 üniversite hastanesi, 25.000’e yaklaşan
eczane ve 4.577
optik müessesesi ile sağlık hizmet sunumu
sağlanmaktadır.
 Vatandaşlarımızın tamamına yakınına geniş bir teminat paketiyle
hizmet verilirken, Türkiye’de tedavisi mümkün olmayan hastalar,
yurt dışına gönderilip tedavisi yurtdışında yaptırılmaktadır.
ORGANİZASYON YAPISI
PERSONEL YAPISI
DAİRE BAŞKANLIKLARI
HİZMET SINIFLARI
GİHS SHS
YHS
İŞÇİ
TOPLAM
SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
36
10
1
-
47
TIBBİ MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI
35
9
1
-
45
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI
16
23
2
-
41
POLİTİKA GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
9
9
2
1
21
SAĞLIK SİGORTACILIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
24
7
-
31
İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI
38
6
5
-
50
MALULİYET VE SAĞLIK KURULLARI DAİRE
BAŞKANLIĞI
18
8
1
-
27
GENEL TOPLAM
176
73
12
1
262
FAALİYET TÜRLERİ
Kurum Dışına Yönelik Faaliyetler
• Sigortalılara yönelik hizmetler
• Sağlık hizmet sunucularına yönelik faaliyetler
Kurum İçine Yönelik Faaliyetler
• Mevzuat hazırlama ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar
• Eğitim faaliyetleri
• Proje faaliyetleri
• Denetim faaliyetleri
• Yazışma ve görüş bildirme faaliyetleri
• Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik faaliyetler
GSS SİSTEMİNE
İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
GSS SİSTEMİ
 GSS sistemi birçok ülke tarafından ROLMODEL olarak kabul gören,
 Mevcut sağlık sistemi ile GSS sistemi birbirini tamamlamakta, devlet
hastaneleri ve aile hekimlikleri en temel hizmet sunan birimler olmakla
birlikte üniversite hastanelerine ve yurtdışı tedaviye; ayrıca ilave ücret
ödeyerek özel hastanelere erişim imkanı sağlanmaktadır.
 Sağlanan sağlık hizmetleri; kaliteli, geniş kapsamlı, hızlı erişilebilir
 Sistemin finansmanı; prim, katılım payları, ilave ücret ve devlet katkısı ile
sağlanırken; devlet hastaneleri ve ilaç harcamaları için uygulanan global
bütçe sayesinde maliyet kontrol altında tutulmakta ve bu haliyle sistemin
sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.
 Sonuç olarak sistem, yüksek memnuniyet sağlayan, esnek, sürdürülebilir ve
kolay ulaşılabilir bir yapıdadır.
GSS SİSTEMİ
SGK (GSSGM)
Düzenleme
Bilgilendirme
Bilinçlendirme
Denetleme
Teknolojik altyapı
HİZMET
SUNUCULARI
GENEL
SAĞLIK
SİGORTALISI
SAĞLIK HİZMETİ
Devlet hast.
Nitelikli
Üniversite hast.
Kolay erişilebilir
Aile hekimleri
Geniş kapsamlı
Özel SHS
Kısa bekleme süresi
Eczane
Optisyenlik M
Tıbbi malzeme
tedarikçileri
FİNANSMAN
GSS Primleri
Katılım payı
İlave ücret
Devlet katkısı
(Tamamlayıcı sigorta)
GSS Sistemi
Yüksek memnuniyet
Maliyet kontrollü
Sürdürülebilirlik
Ulaşılabilirlik
Esneklik
ÖDEMELER ŞEMASI
SHS
Eczane
Fark Ücreti
Optisyenlik
Müesseseleri
Tıbbi
Malzeme
Tedarikçileri
Ödeme
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
SİGORTALI BİLGİLERİ
Aktif Sigortalılar
Pasif Sigortalılar(Dosya)
Bağımlılar
Aktif Pasif Oranı
Özel Sandıklar
Nüfus
Sigortalı Kapsamı
Yeşil Kartlı Sayısı
GSS Kapsam
2012 Haziran
18.514.947
9.475.716
35.330.764
1,95
356.714
74.724.269
64.430.032
9.237.389
99%
* 15 Ocak 2010 tarihinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olan 2.224.741 devlet
memuru ve 3.737.483 bakmakla yükümlü olduğu kişilerle birlikte toplam 5,9 milyon kişi
genel sağlık sigortası kapsamına dahil edilmiştir.
* 15 Ekim 2010 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapılan protokol ile yaklaşık 650 bin
kişinin genel sağlık sigortasına devri sağlanmıştır.
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK HİZMET
SUNUCUSU BİLGİLERİ
TESİS TÜRÜ
Sağlık Bakanlığı Hastanesi
Özel Hastane / Tıp Merkezi
Üniversite Hastanesi
Aktif Eczane
Optisyen Müessese
939
1,735
86
23,308
4,577
2004-2012 SAĞLIK
HARCAMALARI
İLK 6 AY GERÇEKLEŞMELERİ
HARCAMA TÜRÜ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
2012 İlk 6
2012 İlk 6 Ay
Ay
Fark
Bütçe
Gerçekleşm
e
Toplam
2012
Tahmin
Fark
7.156 -226 14.983
13.751
14.904 1.153 27.790
30.781 2.991 10,76% 28.115 31.143 3.028
8.059
8.812 753 16.241
18.283 2.042 12,57% 16.290 18.427 2.137
Üniversite
Hastaneleri
2.265
2.395 130
4.722
5.090
368 7,80% 4.930 5.236
306
Özel Hastaneler
3.427
3.697 270
6.827
7.408
580 8,50% 6.895 7.480
585
56
40
-15
625
579
-47
3.458 3.595
137
Tedavi
Devlet Hastanesi
Ödemesi

Değişim 2012
Yüzdesi Bütçe
7.381

•


Fark
22.378 932 43.414
İlaç
•
2012
Tahmin
21.446

•
2012
Bütçe
KAMU
Yolluklar
Diğer Sağlık
Gideleri (Optik,Tıb
Mlz. vb)
Aile Hekimliği
45.949 2.535 5,84% 47.778 50.195 2.418
14.558
-424 -2,83% 15.524 14.838 -686
24
20
-4
56
40
-15 27,37%
289
298
9
586
570
-16 -2,76%
0
0
İLAÇ HARCAMALARININ SEYRİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET
GENEL OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET (%)
Yıllar
2007
2008
2009
2010
2011
2007-2011
Çok Memnun
5,18
4,26
5,36
6,96
8,53
6,058
Memnun
61,27
59,1
59,69
66,08
67,33
62,694
Orta
15,26
16,72
15,68
13,83
11,97
14,692
Memnun Değil
15,31
16,7
15,82
11,29
10,35
13,894
2,98
3,22
3,46
1,84
1,82
2,664
Hiç Memnun Değil
 2007-2011 yılları arasında sağlık hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranı ortalama
% 69’dur. Bu oran 2003’te %39 iken, 2011 yılı itibariyle % 75.86’ ya
yükselmiştir.
13 Aralık 2015
15/174
YILLAR İTİBARİYLE GELİR-GİDER DEĞİŞİM ORANLARI (REEL)
2007 yılında 56 milyar 875 milyon TL olan TOPLAM GELİR %118,87’lik (Reel olarak
%58,84) artışla 2011 yılında 124 milyar 480 milyon TL’ye

TOPLAM GİDER ise 2007 yılında 81 milyar 915 milyon TL iken, %71,78’lik (Reel
olarak %24,67) artışla 2011 yılında 140 milyar 715 milyon TL’ye ulaşmıştır.

13 Aralık 2015
16/174
Aktif Sigortalı ve Çalışma Çağındaki Nüfus
(15-64 Yaş) Değişim Oranları
İstikrarlı büyümenin sağlanması, işsizliğin düşmesi ve kayıt dışı istihdamın azaltılması
sonucu;
 15- 64 yaş arasındaki kişiler olarak kabul edilen çalışma çağındaki nüfus 2007-2011
yıllarında ortalama %1,8 oranında artarken aktif sigortalı sayısı artışı özellikle 2010
yılından itibaren %7,3 seviyesine ulaşmıştır.
13 Aralık 2015
17/174
KAYIT DIŞI İSTİHDAM ORANI
46,00%
45,00%
45,44%
43,84%
44,00%
43,00%
43,25%
43,50%
42,05%
42,00%
41,00%
40,00%
39,00%
37,50%
38,00%
37,00%
36,00%
2007
2008
2009
2010
2011
2012 Mart
Kayıtdışı istihdamın azaltılması amacıyla:
2008-2011 yıllarında yapılan çalışmalar sonucunda kayıt dışı istihdam oranı
%45,4’lerden %37,5’lere indi.

13 Aralık 2015
18/174
PRİM GELİRLERİNİN TOPLAM GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI
Yıllar
2007
2008
2009
2010
2011
2007-2011
Değişimi
Devlet Katkısı Hariç
Prim Gelirlerinin Toplam
Gideri Karşılama Oranı
52,0%
51,4%
52,8%
57,9%
58,1%
11,84%
Devlet Katkısı Dahil
Prim Gelirlerinin Toplam
Gideri Karşılama Oranı
52,0%
53,2%
63,0%
70,3%
73,2%
40,79%
Reformun etkisini ortaya koyabilmek amacıyla devlet katkısı hariç tutularak karşılama oranları
bulunmuştur. Devlet katkısı hariç prim gelirlerinin toplam giderleri karşılama oranı, 2007 yılında
%52 iken 2011 yılında %11,84’lük artışla %58,1 olarak gerçekleşmiştir.

2007 yılında %52 olan prim gelirlerinin toplam giderleri karşılama oranı, 5510 Sayılı Kanunla
getirilen devlet katkısı uygulaması sonucunda %73,2 seviyesine ulaşmıştır.

13 Aralık 2015
19/174
2007 -2011 YILLARI SGK GELİR GİDER AÇIĞI
(Milyon TL)
2007
2008
2009
2010
2011
2007-2011
Değişimi
-25.041
-25.902
-28.703
-26.724
-16.235
-35,16%
Gelir-Gider Açığının
GSYİH İçindeki Payı
3,0%
2,7%
3,0%
2,4%
1,3%
-57,78%
Devlet Katkısı Hariç
-25.041
-27.620
-39.582
-41.894
-37.411
49,40%
3,0%
2,9%
4,2%
3,8%
2,9%
-2,71%
Gelir-Gider Açığı
Gelir-Gider Açığı
Devlet Katkısı Hariç GelirGider Açığının GSYİH İçindeki
Payı
GELİR-GİDER AÇIĞI;
 2007 yılında 25 Milyar TL olan gelir-gider açığı, 2011 yılında %35 azalarak 16 Milyar TL olmuş,
 Gelir-gider açığının GSYİH içindeki payı, 2007 yılında %3 iken 2011 yılında %1,3 seviyesine gerilemiştir.
DEVLET KATKISININ DAHİL EDİLMEDİĞİ DURUMDA GELİR- GİDER AÇIĞI;
 2007 yılında 25 Milyar TL olan gelir-gider açığının, 2011 yılında %49 artarak 37 Milyar TL olduğu,
 Devlet katkısı hariç gelir-gider açığının GSYİH içindeki payının 2007 yılında %3 iken 2011 yılında %2,9
seviyesine gerilediği görülmektedir.
13 Aralık 2015
20/174
SİSTEMDEKİ RİSKLER /
GÜNDEMDEKİ KONULAR
SİSTEMDEKİ RİSK UNSURLARI-I
 Sağlık teminat paketinin çok geniş olması
 Birey katkı payının düşük olması
 Özel/Tamamlayıcı sağlık sigortacılığı sisteminin
geliştirilememesi
 Performansa dayalı ek ödeme
 Aile hekimliği sisteminin etkin kullanılamaması
 Tanı ve tedavi rehberlerinin etkin
kullanılamaması
SİSTEMDEKİ RİSK UNSURLARI-II
 Sağlık bilinç düzeyinin düşüklüğü
 Sevk sisteminin olmaması
 Gereksiz talep artışının kontrol edilememesi
 Sağlıkta yeni teknolojilerin yüksek maliyetli
olması
 Nüfusun hızla yaşlanması
 Kronik hastalıkların oranının artması
GÜNDEMDEKİ KONULAR
 İlaç Global Bütçe Uygulaması
 Özel Hastaneler ve Üniversite Hastaneleri
 Üniversite Global Bütçe Uygulaması
 Hastanelerin Bağımsız Firmalarca Denetlenmesi
 Katılım Paylarında Farklılaştırmaya Gidilmesi
 E uygulamalar
YAPILAN FAALİYETLER/
GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLER
YAPILAN ÇALIŞMALAR-I
 SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri
 Serbest eczanelerden ilaç alımına geçilmesi
 Sağlık karnesinin kaldırılması
 Özel hastanelere doğrudan başvurma ve
yararlanma
 Sosyal Güvenlik Kurumların birleştirilerek
nüfusun % 99’unun GSS kapsamına alınması
YAPILAN ÇALIŞMALAR-II
 Doktor Bilgi Bankası
 Kronik Hastalıklar Takip Formu
 Eşdeğer Bandı ve Kamu Kurum İskontosu
 İlaçta Pozitif Listenin Güncellenmesi
 İthal İlaç Listesinin Güncellenmesi
 Doğuştan Metabolik Hastalıklar ve Çölyak ile
İlgili Düzenlemeler
 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
YAPILAN ÇALIŞMALAR-III
TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
 MEDULA (Hastane, Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme ve Şahıs
Ödemeleri) Sistemi
 E-Rapor Uygulaması
 E-Epikriz Uygulaması
 E-Reçete Uygulaması
 SPAS Uygulaması
 İlaç ve Optikte Karekod Uygulaması
 Hasta, Hastane, Eczane ve Hekim Bilgilendirme Raporları
 Bilgilendirici Web Sitesi
YAPILAN ÇALIŞMALAR-IV
DENETİM FAALİYETLERİ
 Risk Odaklı Denetim Sistemi
 Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi
 Otokontrol için Geri Bildirim Sistemlerinin
Çalıştırılması
 Gümrük Entegrasyonu
DEVAM EDEN FAALİYETLER
 E-yurtdışı Uygulaması
E-fatura Uygulaması
E-maluliyet Uygulaması
 Tıbbi Malzeme Takip Sistemi Kurulması
 Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ile Sözleşme Çalışmaları
DEVAM EDEN FAALİYETLER
Koruyucu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Politika
Analizleri
 Muayene Katılım Payı Uygulamalarının Analizleri
 Politika Belirlemede Hastalık Yükü ve Ekonomik
Değerlendirme Tekniklerinin Kullanılması
 Tıbbi Malzeme Fiyat Listelerinin Oluşturulması
2012-2013 YILI KURUMUMUZ CARİ
BÜTÇESİ İLE YAPILACAK PROJELER
No
Proje Adı
1
Bölgesel Olarak Ülkemizde Elde Bulunan İlaçların Belirlenmesi Üzerine Anket
Yöntemi ile Araştırma Yapılması Projesi
2
Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası Projesi
3
SGK’nın Kapasitesini Arttırmak Amacıyla Yabancı Ülke Sağlık ve Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin İncelenmesi
4
GSS Genel Müdürlüğü Strateji Belirleme Çalıştayı
5
GSS Uygulamaları Çalıştayı
6
Elektronik Sevk Sistemi Projesi
7
Özel Sağlık Hizmet Sunucularına Erişim Web Sitesi Tasarım ve Güncellemesi
8
Yurt Dışında Yapılmak Üzere Gönderilen Tetkik ve Tahlillerin Yurt İçinde Yapılabilir
Hale Getirilmesi Projesi
9
Ülkemiz İçin Uygulanabilir Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Modelinin Belirlenmesi
2012-2013 YILI YATIRIM BÜTÇESİ
KULLANILARAK YAPILACAK PROJELER
No
Proje Adı
1
İlaç Geri Ödeme Karar Mekanizmalarında Kapasite Artırılması
2
İlaç Geri Ödeme Politikaları ile Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Güncelleme ve
Revizyon Çalışmaları
3
Sağlık Sigortacılığında Kapasite Geliştirilmesi Projesi
4
Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Sisteminin Yeniden Yapılandırılması
5
Geri Ödemeye Dönük Klinik Sonuç Takip ve Değerlendirme Sisteminin
Oluşturulması
6
Belirlenen Hastalıkların Maliyetlerinin Analizi ve Hesaplanması
7
Risk Yönetimi ve Stratejisi Belirleme
8
Tanı İlişkili Gruplara (TİG; DRG- Diagnostic Related Groups) Dayalı Geri Ödeme
Sisteminin Geliştirilmesi
9
GSS Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi
10
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve E-SUT 'Un Geliştirilmesi Projesi
E-REÇETE
Hastane
Yazılan EReçete (A)
AİLE HEKİMLİĞİ
Eczane
Karşılanan EReçete (B)
Eczane
Karşılanan
Kağıt Reçete
(C)

Karşılanan eReçete Oranı
(B/C)
Karşılanan eYazılan eReçete'nin
Reçete'nin
Toplam Reçete Toplam Reçete
İçindeki Oranı İçindeki Oranı
(B/(B+C))
(A/(B+C))
17.136.144
14.388.849
7.322.485
83,97%
66,27%
78,93%
14.083
10.950
876.666
77,75%
1,23%
1,59%
DEVLET
2.078.276
1.444.827
17.365.606
69,52%
7,68%
11,05%
ÖZEL
4.027.619
3.190.168
4.346.834
79,21%
42,33%
53,44%
264.747
196.112
1.378.024
74,08%
12,46%
16,82%
23.520.869
19.230.905
31.289.616
81,76%
38,07%
46,56%
1.BASAMAK
ÜNİVERSİTE
Genel Toplam
 01.07.2012 tarihi itibariyle ülke çapında e-reçete uygulaması
başlatılmıştır. 01.07.2012-31.08.2012 tarihleri arasında toplam 79.200
hekim şifre almıştır. Şifre alan bu hekimlerden 22.588 tanesi e-reçete
yazmaktadır.
GELECEK PERSPEKTİFİ
 Her türlü koruyucu sağlık hizmetinin yaygınlaştırılmasına ve
sağlığın geliştirilmesine yönelik olarak Kurumca finansmanı
sağlanan sağlık hizmetlerinin artırılması
 Sağlık hizmetlerine erişimi ve sağlık hizmeti kalitesini düşürmeden
sağlık harcamalarının azaltılması
 Genel sağlık sigortası teminat paketinin bilimsel ve kanıta dayalı
yöntemlerle değerlendirilmesi ve finansman kapsamına alınacak
sağlık hizmetlerinin aynı yöntemlerle değerlendirilmesinin
sağlanması
 Firma yada tıbbi malzeme özelinde hızlı ve etkin politikalar
uygulamaya elverişli, rasyonel-optimal bir ödeme sistemi
oluşturulması
GELECEK PERSPEKTİFİ
 MEDULA Provizyon Sistemi ve UBB gibi sistemsel yapıların
güçlendirilmesi
 Yurt dışında tedavi veya tetkik gerektiren hastalıkların tedavisinin
ve tetkiklerinin ülkemizde yapılmasının sağlanması
 Tüm paydaşların GSS hakkında bilgilendirilmesine devam
edilmesi,
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜR EDERİZ…
GLOBAL BÜTÇE UYGULAMASI

 Kurumumuz ile Sağlık Bakanlığı arasında, Sağlık Bakanlığına
bağlı sağlık hizmeti sunucularınca verilecek sağlık hizmetlerinin
götürü bedel üzerinden karşılanmasına yönelik anlaşmaya
varılmış olup 01.01.2009 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı
hastaneleri için global bütçe uygulanmaktadır.
 2009 yılında ilaç sektörünün kamu tarafından ilaca tahsis
edilen bütçeye riayet edeceğini taahhüt ettiği protokolü
imzalamasıyla 01.01.2010 tarihinden itibaren ilaçta global
bütçe uygulanmaya başlanmıştır.
 3 yıllık periyotta ilaç harcamalarında 10,5 Milyar TL tasarruf
sağlanmıştır.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YEŞİLKARTLILARIN KAPSAMA ALINMASI
 Yeşil kart sahiplerinin (9.416.775 kişi) 2012 yılı başından itibaren
genel sağlık sigortası kapsamına alınması ile bu tarih öncesinde
yararlandıkları şartlarda bir geriye götürme olmadan sağlıktan
yararlanma koşulları Kanuna derç edilmiştir.
 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesine göre; yeşil kart sahibi
olanlar ile herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar (yaklaşık
1.700.000 kişi), 1/1/2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası
kapsamına alınmışlar ve Sosyal Güvenlik Kurumunca resen tescil
edilmişlerdir. Bu sayede ülke nüfusunun %100’e yakın bir kısmı
Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.
TRAFİK KAZASI TEDAVİ HARCAMALARI
 Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin genel sağlık
sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın 25.02.2011 tarihinden
itibaren üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve
özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet
bedelleri ve 25.02.2011 tarihinde yayınlanan 6111 sayılı yasaya
istinaden genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın
tüm trafik kazazedelerin tedavi giderleri ile tıbbi malzeme ve ilaç
bedelleri Kurumca karşılanmaya başlanmıştır.

DOKTOR BİLGİ BANKASI

 MEDULA sistemi ile Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası
bütünleştirilerek doktor bilgilerinin denetimi ve takibi online
olarak yapılmaya başlanmıştır.
 Entegrasyon sayesinde hekimlerin uzmanlık branşları dışında
hizmet kaydı göndermeleri engellenmiştir.
 01.03.2010 tarihinden itibaren MEDULA sisteminde kayıtlı
olmayan hekim ve diş hekimlerinin 2. ve 3. Basamak sağlık
tesislerinde hastalara ayaktan temin edilmek üzere yazdıkları
ilaç ve malzeme reçete bedelleri karşılanmayacağı duyurularak
doktor bilgi bankası aktif bir biçimde kullanıma başlanmıştır.
 Bugün itibariyle MEDULA sisteminde; yaklaşık 120 bin hekim
kayıtlı olarak bulunmaktadır.
KRONİK HASTALIKLAR TAKİP FORMU

 Kronik hastalıklara ilişkin harcamaların etkili bir biçimde takip
edilebilmesi için kronik hastalıklara sahip genel sağlık
sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bilgilerinin
sağlıklı bir biçimde tutulması önem arz etmektedir.
 Bu bağlamda, MEDULA sistemi üzerinde ‘Kronik Hastalıklar
Takip Formu’ hazırlanmış olup, 1 Kasım 2010 tarihinden
itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
 Kronik Hastalıklar Takip Formu ilk etapta diyabet hastalığının
takibi için kullanılmaktadır.
 Bugün itibariyle, sistemde kayıtlı toplam takip formu sayısı
1.512.533 olmakla beraber, 1.376.736 hastanın takibi
yapılmaktadır.
EŞDEĞER BANDI VE KAMU İSKONTOSU-1/2

 Eşdeğer grup içerisinde ödemeye esas bant, sırasıyla en ucuz
ilacın birim fiyatının %22 fazlasından %15 fazlasına ve son
olarak %10 fazlasına düşürülmüş ve ilgili tebliğ 17.11.2011
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
 Ayrıca aynı tarihte yapılan diğer bir düzenlemeyle, jeneriği
olan orijinal ilaçlar için uygulanmakta olan baz iskonto oranı
sırasıyla %11’den %20,5’e ve son olarak %28'e çıkarılmış ve
jenerikler ile eşitlenmiştir. Buna ilavaten orijinal ilaçlar için
iskonto oranları % 23’den % 32,5’a ve son olarak %41'e
çıkarılarak ilaçta çok önemli bir tasarruf sağlanmıştır.
EŞDEĞER BANDI VE KAMU İSKONTOSU-2/2
04.12.2009 Öncesi
Jenerik
Orijinal (Tek)
Orijinal (Jeneriği
Var)
20 Yıllık
04.12.2009-17.12.2010
17.12.2010 Sonrası

18.11.2011 Sonrası
Kamu
İndirimi
Referans
Fiyatın
Yüzdesi
Kamu
İndirimi
Refera
ns
Fiyatın
Yüzdesi
%66
%20,50
%66
%28
%60
%23
%100
%32,50
%100
%41
%100
%100
%11
%66
%20,50
%66
%28
%60
Ref. Yok
%11
%100
%20,50
%100
%28
%80
Kamu
İndirimi
Referans
Fiyatın
Yüzdesi
Kamu
İndirimi
Referans
Fiyatın
Yüzdesi
%11
%80
%11
%11
%100
%11
%11
 Tüm bu uygulamaların neticesinde, müracaat sayıları yıllar itibariyle artmış olmakla birlikte,
reçete başı ortalama maliyetin 2011 yılında 2010 yılına göre % 7,4, 2012 ilk 4 aylık dönemi ile
2011 yılı ilk 4 aylık döneminde de % 11,09 azalış göstermesi, uygulanan politikaların pozitif bir
yansıması olarak düşünülebilir.
 Bu politikaların sonuçlarının vatandaşa nasıl yansıdığına baktığımız zaman, olumlu bir tabloyla
karşılaşmaktayız. 2003 yılında % 39 olan sağlık hizmetlerinde memnuniyet oranı, son dönemde,
% 80’lere yaklaşmıştır.
POZİTİF LİSTE ÇALIŞMALARI

 Pozitif listeler oluşturulması amacıyla 2012 yılında bilimsel
komisyonlar toplanmış ve hazırlanan listeler kurum sayfasında
duyurularak firmalar tarafından listelere eşleştirmeler
yapılmıştır.
 Firmalardan alınan teklif fiyatları ve Kamu İhale Kurumu İhale
Sonuç Sayfasındaki fiyat verileri de incelenerek istatistiksel
çalışmaların
yapılmasıyla
fiyatlar
Genel
Müdürlük
personelince çalışılmış ve SHFK’ya sunulmuştur. Fiyatları
belirlenen Üroloji, Göz Hastalıkları, Kardiyoloji, Kulak Burun
Boğaz, Kalp ve Damar Cerrahisi branşları Sağlık Uygulama
Tebliğinde yayımlanmıştır. Diğer branşların çalışmaları da aynı
şekilde devam etmektedir. Yatan hastada kullanılan 6 branşa
ait 187.197 tıbbi malzeme sınıflandırılarak 476 SUT kodunda
toplanmış, bunun 303 SUT kodunun fiyatlandırma çalışmaları
kısa sürede sonuçlandırılmıştır.
DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLAR VE ÇÖLYAK

 Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı olanların kısıtlı diyetleri sebebi
ile kullandıkları hayati önem taşıyan özel formüllü un ve özel formül içeren mamul
ürünleri hastalar, rapor ve reçete karşılığı sadece eczanelerden alabiliyordu.
 11.03.2011 tarihinde yapılan düzenleme ile Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile
Çölyak Hastalığı olanların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü
un ve özel formül içeren mamul ürünler için yaşa göre bir aylık ödenecek tutarlar
belirlenmiş olup bu ürünler için kişilerin başvuru tarihleri esas alınarak bildirdikleri
hesap numaralarına doğrudan belirlenen tutarlar aylık olarak otomatik
yapılmaktadır.
ORTALAMA DEĞERLER
ÇÖLYAK
AYLIK
3 AYLIK
YILLIK
HASTA SAYISI
0-5 Yaş
52,50 TL
157,50 TL
630,00 TL
2.108
1.328.040 TL
5-15 Yaş
80,00 TL
240,00 TL
960,00 TL
4.138
3.972.480 TL
15 Yaş Üstü
72,50 TL
217,50 TL
870,00 TL
7.029
6.115.230 TL
13.275
TOPLAM
TOPLAM
11.415.750 TL
PROTEİN METABOLİZMASI BOZUKLUĞU
AYLIK
3 AYLIK
YILLIK
HASTA SAYISI
TOPLAM
0-5 Yaş
31,00 TL
93,00 TL
372,00 TL
2.275
1.638.000 TL
5-15 Yaş
60,00 TL
180,00 TL
720,00 TL
1.887
1.754.910 TL
15 Yaş Üstü
77,50 TL
232,50 TL
930,00 TL
7.124
6.839.040 TL
TOPLAM
11.286
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
10.231.950 TL
TAMAMLAYICI VEYA DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTASI 
UYGULAMALARI GENELGESİNİN YAYIMLANMASI
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 98 inci maddesi; “Yıllık veya daha uzun süreli
tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin
usul ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine
Müsteşarlığı tarafından belirlenir” hükmü yer almaktadır.
 Bu hüküm gereğince, 2012/25 sayılı Genelge ile özel sigorta
şirketlerine prim ödemek suretiyle özel sağlık sigortası poliçesi
satın almış olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü
olduğu kişilerin, Kurum ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet
sunucularından sağlık hizmeti alması sırasında karşılaşılabilecek
durumlarda yapılacak iş ve işlemler açıklanmıştır.
MEDULA-1/2

 MEDULA Hastane
MEDULA Hastane sistemi ile müstehaklık provizyonu ve hizmet
provizyonu Özel Sağlık Tesislerinde 15 Haziran 2007 tarihinden, Devlet ve
Üniversite Hastanelerinde ise 1 Eylül 2007 tarihinden itibaren on-line
sağlanmaktadır. Yine aynı sistemle faturaya esas olan hizmet bilgileri
alınmaktadır.
Sistem 3085 Hastane ile günlük ortalama 1.500.000 provizyon
vermektedir.
 MEDULA Eczane
MEDULA Eczane sistemi ile 1 Mart 2010 tarihinden itibaren on-line ilaç
provizyonu verilmektedir. Reçete kayıtları da sistem üzerinden alınmaktadır.
Sistem 23699 Eczane ile günlük ortalama 1.200.000 provizyon vermektedir
 MEDULA Optik
1 Nisan 2008 tarihinden itibaren optik provizyonu on-line verilmektedir.
Sistem 4655 Optik ile günlük ortalama 16.000 provizyon vermektedir
MEDULA-2/2

 MEDULA Tıbbi Malzeme
18 Ocak 2010 tarihinde kullanılmaya başlanması ile genel sağlık
sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere yapılan tıbbi malzeme, yol,
gündelik ve refakatçi ödemelerini tek bir uygulama üzerinden yürütülmesi
ve takip edilmesi sağlanmıştır.
 MEDULA Şahıs Ödemeleri
Kurum tarafından yapılan şahıs ödemelerini tek bir veri tabanında
toplayarak verilen hizmetin kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla 4
Şubat 2010 tarihinde uygulanmaya başlamış olup, halen 2.302 kullanıcıya
hizmet vermektedir.
Ayrıca Sağlık Hak Sahiplerinin Muayene ve İlaç Katılım payı sorgulama
uygulaması devreye alınmıştır.
.
E-RAPOR UYGULAMASI

 Önceki dönemde ilaç raporları kağıt ortamında düzenlenerek
başhekim tarafından onaylanmak suretiyle geçerli hale gelmekte
olup ilaç temininde ibrazı aranmakta ve eczacı tarafından MEDULA
eczane sistemine kaydedilmekteydi.
 Bu durum uygulamada sahte rapor düzenlenmesi ve beraberinde
ilaç suiistimallerinin oluşmasına imkan tanıyordu.
 Bu amaçla 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren sağlık hizmet sunucuları
tarafından düzenlenen ilaç raporları elektronik ortamda MEDULA
sistemine kaydedilerek Kuruma gönderilmektedir .
 E-rapor uygulaması ile raporun doğruluğuna ve geçerliliğine yönelik
sorumluluk, raporu düzenleyen hekim ve en son raporu onaylayacak
olan başhekime verilmiştir.
 Ayrıca sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin bürokratik engeller
ve kırtasiyecilik ortadan kaldırılmıştır.
 Eczanelerin iş yükleri de önemli ölçüde azaltılmıştır.
EPİKRİZ RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA

ALINMASI
 Hastaneler, yatırarak tedavi ettiği bir hastaya, yatış süresince
uyguladığı işlemleri ya da yapılan ameliyatlara ait bilgileri içeren
epikriz raporlarını manuel olarak düzenliyorlardı.
 En az 4 sayfadan oluşan (uzun yatışlarda yüzlerce sayfadan
oluşabilen) epikriz raporları, hastaneler tarafından fatura ekinde
kuruma gönderilmekte ve incelenerek arşive kaldırılmaktaydı.
 01.10.2010 tarihinden itibaren epikriz raporları, MEDULA hastane
sistemi üzerinden alınmaya başlanmıştır.
 Bu uygulamayla, hastane tarafından hastaya uygulanmış olan tüm
tetkik, tahlillerin sonuç bilgisi, yapılan ameliyatlar, kullanılan ilaç ve
tıbbi malzemelere ait bilgiler hastaneler tarafından elektronik
ortamda Kuruma gönderilmektedir.
E-REÇETE 1/5
Hastane
Yazılan EReçete (A)
AİLE HEKİMLİĞİ
Eczane
Karşılanan EReçete (B)
Eczane
Karşılanan
Kağıt Reçete
(C)
Karşılanan eReçete Oranı
(B/C)

Karşılanan eYazılan eReçete'nin
Reçete'nin
Toplam Reçete Toplam Reçete
İçindeki Oranı İçindeki Oranı
(B/(B+C))
(A/(B+C))
17.136.144
14.388.849
7.322.485
83,97%
66,27%
78,93%
14.083
10.950
876.666
77,75%
1,23%
1,59%
DEVLET
2.078.276
1.444.827
17.365.606
69,52%
7,68%
11,05%
ÖZEL
4.027.619
3.190.168
4.346.834
79,21%
42,33%
53,44%
264.747
196.112
1.378.024
74,08%
12,46%
16,82%
23.520.869
19.230.905
31.289.616
81,76%
38,07%
46,56%
1.BASAMAK
ÜNİVERSİTE
Genel Toplam
E-REÇETE 2/5

 01.07.2012 tarihi itibariyle ülke çapında e-reçete uygulaması başlatılmıştır.
01.07.2012-31.08.2012 tarihleri arasında toplam 79.200 hekim şifre
almıştır. Şifre alan bu hekimlerden 22.588 tanesi e-reçete yazmaktadır.
Hekimler tarafından yazılan e-reçeteler bütün eczaneler tarafından
karşılanmaktadır.
 Belirtilen tarihler arasından toplam 23.520.869 adet reçete, e reçete olarak
yazılmasına karşın 19.230.905 tanesi eczacılar tarafından elektronik
ortamda karşılanmıştır. Geri kalan kısım ise eski uygulamada olduğu gibi
manuel karşılanmıştır. Yazılan e-reçetenin toplam reçete içindeki oranı
%46,56 olup, karşılanan e-reçetenin toplam reçete içindeki oranı ise %38,07
dir. Yani bu iki aylık uygulamada uygulama çok iyi bir durumdadır.
 E-reçete uygulaması ile ilgili olarak şifre alan ya da almayan hekimler ile bu
hekimlerin görev yaptıkları hastanelere bilgilendirme raporları gönderilmiş
olup önümüzdeki günlerde tekrar bilgilendirme raporları gönderilecektir.
Sonrasında reçetelerini, e reçete olarak yazmayan hekimlerin ile ilgili olarak
reçetelerin eczaneler tarafından karşılanmaması yönünde MEDULA
sisteminde düzenlemeler yapılacaktır.
E-REÇETE 3/5

E reçete uygulamasının faydaları:
Sağlık hizmet sunucusu/hekim açısından;
Sahte reçeteler: Hekimin bilgisi ve kontrolü dışında o hekime ait reçete
düzenlenemeyecektir. Bu sayede hekimler, üretmedikleri reçetelerden dolayı
sorumlu tutulmayacaklardır. Sağlık hizmet sunucusunun adı kullanılarak reçete
düzenlenemeyecektir.
Reçete standardı: Reçetelerin oluşturulma standardı sağlanacaktır.
Hasta açısından;
Yanlış ilaç: Manuel reçete üretiminde gerek hekimin yazı stili gerekse
eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde oluşabilecek yanlış ilaç verme
olayları ortadan kalkmış olacaktır.
Reçete kaybolma/yırtılması: Reçetenin kaybolması/yırtılması gibi olaylar
ortadan kalkacaktır.
Reçetenin okunması: Hekimin yazı tekniği dolayısıyla reçetenin okunmaması
gibi bir ihtimal ortadan kalkacaktır.
E-REÇETE 4/5

Eczane açısından;
 Sahte reçete: Sahte reçetelerden dolayı eczanelerin yaşadıkları cezai durumlar
yaşanmayacaktır. Bir sağlık hizmet sunucusu tarafından düzenlenmeyen reçete
eczane tarafından kaydedilemeyecektir.
 Reçete bilgilerinin kaydı: Reçetenin kaydı aşamasında eczacılar yaklaşık 31 çeşit
bilgiyi MEDULA eczane provizyon sistemine kaydetmek zorundadır. Elektronik
reçete sonrası bu bilgilerin büyük kısmı hazır olarak sisteme kayıtlı olarak
gelecektir. Eczacılar yalnızca 6 çeşit bilgiyi sisteme kaydedeceklerdir.
 Cezai işlemler: Manuel reçetede tahrifat, ilaç eklenmesi gibi kimin tarafından
yapıldığının tespitinin zor olduğu durumlar oluşmayacak, eczaneler cezai
işlemlerle karşılaşmayacaklardır.
 Yanlış ilaç: Manuel reçete üretiminde gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede
faklı değerlendirmeler neticesinde yanlış ilaç verme olayları ortadan kalkmış
olacaktır.
 Manuel evrak: Eczaneler geri ödeme amacıyla elektronik reçeteleri ve eki
belgeleri Kuruma teslim etmeyeceklerdir.
E-REÇETE 5/5

Kurum açısından;
 MEDULA hastane-MEDULA eczane bağlantısı; MEDULA hastane sistemi ile
MEDULA eczane sisteminin birbiriyle bağlantı kurması sağlanacaktır.
 Sahte reçete: Sahte kaşe ile üretilmiş sahte reçeteler Kuruma teslim
edilemeyecektir.
 Manuel evrak/arşiv: Geçilmesi düşünülen elektronik fatura neticesinde sağlık
hizmet sunucularından ve eczanelerden hiçbir belgenin Kuruma teslim edilmesine
gerek kalmayacaktır. Geri ödeme amacıyla reçetelerin teslim alınması,
örneklenmesi, incelenmesi ve geri ödeme sonrası arşivlenmesi aşamasında
yaşanan tüm sıkıntılar ortadan kalkmış olacaktır.
 Reçete eki belgelerin teslimi: Reçete eki belgelerin (tetkik sonucunu gösterir
belgeler, endikasyon dışı onay formu, hasta güvenlik izlem formu vb.) Kuruma
teslim edilmesine gerek olmayacaktır.
 Reçete tahrifatı: Manuel reçetede tahrifat, ilaç ekleme vb. nedenlerle eczanelerin
sözleşmelerinde yer alan cezai işlemler ortadan kalkacaktır.
 Denetleme: Kurum ve üçüncü kişiler tarafından yapılacak inceleme ve
denetimlerde ilgili reçeteye ulaşmak açısından yaşanan sorunlar ortadan
kalkacaktır.
SPAS

 Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemiyle, Kurumumuz bünyesinde
çalışan provizyon yazılımları birleştirilerek tek bir provizyon
sistemi oluşturulmuştur.
 Tüm sigortalıların sağlık açısından tarihe göre kapsamların
tutulduğu bilgilerinin tek bir tabloda birleştirilerek bu tablo
üzerinden sadece T.C. Kimlik Numarası ve provizyon tarihi
kullanılarak, başka bir bilgiye ihtiyaç duyulmadan provizyon
verilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
 SPAS 2011 Temmuz ayı itibariyle tamamlanmış ve MEDULA-SPAS
genel entegrasyonu sağlanmış olup, uygulama 81 ilimizde
faaliyete geçmiştir.
İLAÇ KAREKOD UYGULAMASI

 16.05.2010 tarihinden itibaren ilaç bedellerinin reçeteye eklenen
küpür-barkodlara istinaden ödenmesi uygulaması yerine, karekod
bilgisinin İlaç Takip Sisteminden onayı esas alınarak ödenmesi
uygulamasına geçilmiştir.
 01.07.2010 tarihinden itibaren, Sağlık Bakanlığı tarafından istisna
tutulanlar hariç, tüm ilaçlar karekodları üzerinden İlaç Takip Sistemi
onayı esas alınarak ödenmektedir.
 Uygulamaya geçişte eski tip (karekodsuz) ilaçlar sorun
oluşturulmuştur. Sonradan karekodlanmış eski tip ilaçların (G2D
etiketli ilaçlar) bedellerinin ödenmesi sürecinde bu ilaçların ayrı
faturalanması ve örnekleme yöntemi uygulanmadan kontrol
edilmesi gibi önlemler alınarak bu alanda daha sıkı bir kontrol
sağlanmıştır.
OPTİK İŞLEMLERİNDE KAREKOD UYGULAMASI VE

TİTUBB OPTİK ENTEGRASYONU
 Sağlık Bakanlığı İle Kurumumuzun ortak projesi olan Görmeye
Yardımcı Tıbbi Malzemelerden gözlük cam ve çerçevelerinde
barkod/karekod uygulamasına geçilmesi; Sağlık Bakanlığı,
Kurumumuz ve sektör temsilcilerinin katıldığı 12.10.2010
tarihinde yapılan toplantıda karara bağlanmıştır. Bu tarihten
itibarin muhtelif tarihlerde paydaşlar ile toplantılar yapılmış,
projenin yürütümü ve diğer konularda görüş ve öneriler
görüşülmüş, projenin TİTUBB ve Medula Optik provizyon
entegre çalışmaları ile süreç tamamlanmış ve 01.07.2012
tarihinden itibaren uygulamaya başlanmıştır.
HASTANE, ECZANE VE HEKİM BİLGİLENDİRME

RAPORLARI-1/2
 Başvuru ile istenen bilgi ve belgeye ulaşımda kolaylıklar sağlayan altyapı
çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çerçevede 2008 Yılında kendisi için 10.000
TL ve üzerinde harcama yapılan 86.660 sigortalımıza bilgilendirici mektup
gönderilmiştir.
 Ayrıca Ekim 2011 itibariyle www.turkiye.gov.tr üzerinden kişilerin
kendilerine ait sağlık harcamalarını PTT den alacakları e-devlet şifresi ile
(reçete tarihi, reçeteyi yazan hekim, reçetede yer alan ilaçlar, reçete karşılığı
ilaç alınan eczane, muayene katılım payı, hastaneye müracaat tarihi,
muayene olunan hastane ve branş, hekim, kuruma fatura edilen tutar gibi)
her türlü bilgiyi görmelerine imkan sağlanmıştır.
 Bir ileri adım olarak, MEDULA’dan alınacak veriler doğrultusunda 2012
sağlık harcamalarına ilişkin T.C. kimlik, il, ilçe, hastane/eczane, doktor,
işlem, ilaç bazında ayrıntılı analizler yapılması ve değerlendirilmesi, belirli
bir oranın üzerinde sağlık harcaması olan genel sağlık sigortalısı veya hak
sahiplerine aylık veya belirli zaman aralıklarında sağlık harcamalarını
bildiren bir sistemin geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız devam
etmektedir.
HASTANE, ECZANE VE HEKİM BİLGİLENDİRME

RAPORLARI 2/2
 Hastane, eczane ve hekim bilgilendirme raporlanmasına da
başlanılmıştır. MEDULA sistemine hekimlerin de kaydedilmesi ile
sağlık harcamalarının hastane, eczane ve hekimler bazında takip
edilmesi için gereken alt yapı çalışması tamamlanmıştır. Geribildirim
mekanizması ile hastane, eczane ve hekimlere kendi gruplarının ülke
geneli ortalamaları verilerek, kıyaslama yapma imkânı ve kendi
durumlarını değerlendirmeleri de sağlanmaktadır. 2033 özel hastane,
79 üniversite hastanesine dikkat etmeleri gereken hususları içeren
mektup gönderilmiştir.
ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA ERİŞİM

WEB SİTESİ TASARIM PROJESİ
 Sigortalılarımızın özel sağlık hizmet sunucularına erişimde ve yararlanmada
karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik hizmet alabilecekleri; özel sağlık
hizmet sunucuları, katılım payı, ilave ücret, sözleşmeli branşlar ve doktorlar,
katılım payı alınmayacak kişiler, ilave ücret alınmayacak haller ve kişiler vb.
bilgilere kolayca erişebilecekleri kurumsal bir web sitesi hazırlanmış ve
24.05.2012 tarihinde Kurum web sayfasında “Hastaneni Seç, Doktoruna
Ulaş” sloganı ile kullanıma açılmıştır.
 Web sitesine 1742 tane Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucusu
kayıtlıdır.
 Web sitesi 24.05.2012-03.10.2012 tarihleri arasında 74.547 farklı kullanıcı
tarafından toplam 101.519 kez ziyaret edilmiştir.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
RİSK ODAKLI DENETİM 1/4

 Risk odaklı denetim modellemesi ile gereksiz (irrasyonel) sağlık
harcama talebini ve gereksiz ilaç kullanımını, herhangi bir sağlık
hizmetini kısıtlamadan, kontrol altına almak ve suiistimalleri
engellemek amaçlanmış, sürdürülebilir bir sağlık harcaması için
gerekli araçlardan biri olarak kullanılması hedeflenmiştir.
 Kurumumuzla sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları tarafından
sağlanan sağlık hizmetlerinin; sözleşme ve mevzuat hükümleri
çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla Sağlık
Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görev yapan hekim, eczacılar ile
Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Kurumumuz müfettişleri
tarafından denetimler yapılmaktadır. 2012 yılında 50 müfettiş
sadece bu iş ile ilgili görevlendirilmiştir.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
RİSK ODAKLI DENETİM 2/4

 Risk odaklı denetim modellemesi ile sözleşmeli özel hastaneler ve
eczaneler için sigortalıların doktora müracaatından sunulan sağlık
hizmeti ve reçetelerin Kuruma teslim edildiği sürece kadarki hizmet
akış süreçleri oluşturulmuştur. Bu süreçlerde ortaya çıkabilecek olası
riskler dikkate alınmak suretiyle ölçülebilen risk faktörleri
belirlenmiştir.
Eczanelerin denetimleri ile alakalı olarak oluşturulan bazı
parametreler şunlardır:
 Reçete sayısı bakımından en çok reçete yazan ilk 100 doktor ve bu
doktorların en çok yazdığı ilk 10 ilaç,
 Reçete sayısı bakımından en çok reçete yazan ilk 100 doktor ve en
çok reçetelerinin gittiği ilk 10 eczane,
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
RİSK ODAKLI DENETİM 3/4

Hastanelerin denetimleri ile alakalı olarak oluşturulan bazı
parametreler şunlardır:
 Ayaktan muayene ile birlikte en çok tetkik ve tahlil işlemi
yapan ilk 100 hastane,
 En çok tetkik ve tahlil işlemi yapan ilk 100 hastanede en çok
işlem gönderilen ilk 10 branş,
 En çok tetkik ve tahlil işlemi yapan ilk 100 hastanede en çok
işlem gönderen ilk 10 branştaki en çok işlem gönderen ilk 10
doktor,
 En çok takip alan ilk 100 doktorun en çok yaptığı ilk 50 işlem,
 En çok acil takibi alan ilk 100 hastane.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
RİSK ODAKLI DENETİM 4/4

 2013 yılında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız bünyesinde Risk
Odaklı Denetim Grup Başkanlığı kurulacaktır. Bu Risk Odaklı
Denetim Grup Başkanlığında müfettiş, hekim, eczacı, bilişim,
istatistik uzmanı gibi yaklaşık 30 kişi görev alacaktır. Bu
yapıyla; veri tabanımızda yer alan bilgiler bir bütün olarak
değerlendirilip analiz edilecek olup, hem sigorta olayları hem
de sağlık hizmet sunucularının denetimleri bu belirlenen risk
ve kriterlere göre daha etkin ve verimli olarak yapılacaktır.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ 1/2

 Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalanan kişilerin aile
hekimlerine veya sağlık hizmeti sunucularına başvurarak avuç içi
damar izi kimlik doğrulama yöntemiyle kimlik doğrulaması
yapılabilmesine ilişkin çalışma tamamlanmıştır.
 Bu uygulamanın en büyük avantajı; sağlık hizmeti alan kişinin
Kurumumuz tarafından hak sahibi kişinin kendisinin olduğunun
avuç içi damar izi kimlik doğrulama yöntemiyle kesinleştirilmesinin
sağlanmasıdır. Ayrıca bu yöntemle kişilere hastaneye gitmediği
halde gitmiş gibi işlem yapılması gibi yollarla Kurumumuzun zarara
uğratılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ 2/2 
 Sağlık Uygulama Tebliğinde de, biyometrik kimlik doğrulama
uygulamasıyla ilgili düzenleme yapılmıştır. Ayrıca kimlik
tespiti, biyometrik kayıt işlemi veya biyometrik kimlik
doğrulama işlemini usulüne uygun yapmayan ve bu nedenle
bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun
zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti
sunucularından ödenen tutarın geri alınacağı hüküm altına
alınmıştır.
 Bu çerçevede Kurumumuz tarafından yaklaşık bir yıldır pilot
uygulamasına devam edilen avuç içi damar izi sistemine
15.09.2012-15.10.2012 tarihleri arasında 20 ilde ve 15.1.2013
tarihinde yurt çapında geçilecektir.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
GÜMRÜK ENTEGRASYONU

 TİTUBB Projesinin kalan son bileşeni olan Gümrük
Entegrasyonu ile; hem hasta güvenliği açısından önemli olan
cihazların izlenebilirliği sağlanacak, hem fiyat belirleme
çalışmaları için önemli veriler sağlanacak, hem de mükerrer
ödemelerin önüne geçilmesinde önemli bir araç olacaktır.
Gümrük entegrasyonu ile ilgili ekranlar hazırlanmış ancak proje
paydaşlarından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (Eski Gümrük
Müsteşarlığı)
yükümlülüklerini
yerine
getirmesi
beklenmektedir.
POZİTİF LİSTE ÇALIŞMALARI

SUT'TA OLUP REVİZE EDİLENLER
EK-5/A, EK-5/C, EK-5/E, EK-5/F
4 LİSTE
İLK DEFA 22/06/2012 TARİHİNDE SUT'A GİRENLER
EK-5/G, EK-5/H, EK-5/I, EK-5/J, EK-5/K, EK-5/L
6 LİSTE
22/06/2012 SUT'TA YAYIMLANIP REVİZYONLARI YAPILAN
VE WEB DE REVİZE TASLAK LİSTELERİ YAYIMLANANLAR
EK-5/G, EK-5/H, EK-5/K, EK-5/L
4 LİSTE
22/06/2012 SUT'TA YAYIMLANIP
REVİZYONLARI DEVAM EDENLER
EK-5/I, EK-5/J
2 LİSTE
RADYOLOJİ VE GR. RADYOLOJİ
BEYİN CER. KRANİYAL ALAN
TASLAK LİSTELERİ WEBDE YAYIMLANANLAR
ALLOGREFT
ANESTEZİ-REAN.
GASTRO.
GÖĞÜS CER.
TASLAK LİSTELERİ WEBDE YAYIMLANIP,
REVİZYON İHTİYACINA OLAN
VE REVİZE EDİLME ÇALIŞMALARI DEVAM EDENLER
ONKOLOJİ - HEMATOLOJİ
NEFROLOJİ
6 LİSTE
2 LİSTE
YARA BAKIM ÜRÜNLERİ
YANIK TEDAVİSİ ÜRÜNLERİ
TÜMÖR REZEKSİYON PROTEZLERİ
ARTROSKOPİ
TASLAK LİSTELERİ YAYIMA HAZIRLANANLAR
SENTETİK GREFTLER VE XENOGREFTLER
GÖĞÜS HASTALIKLARI
PLASTİK VE REKONS.CER.
GENEL SARF
(GENEL CERRAHİ MALZEMELERİ DE BU GRUP İÇİNDE)
ORTOPEDİ TRAVMA ALAN
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
9 LİSTE
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ BELİRLEME ÇALIŞTAYI VE
GSS UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü acil eylem planının oluşturulması ve
stratejisinin belirlenmesi ile Genel Sağlık Sigortası uygulamalarını
değerlendirmek ve uygulama kolaylığı getirecek şekilde öneriler geliştirmek
amacıyla yapılmaya başlanan çalıştaylar 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanacak olup; Kurum stratejik planı ile uyumlu Genel Sağlık Sigortası
Strateji Belgesi hazırlanacaktır.
FAALİYET ADIMI
Stratejik Yönetim Eğitimi
GSS Uygulamaları Çalıştayı
Araştırma ve Moderasyon
Becerileri Eğitimi
FAALİYET TÜRÜ/AÇIKLAMA
TÜSSİDE’de yapıldı.
TÜSSİDE’de yapılacaktır.
TÜSSİDE’de yapılacaktır.
Ortak Akıl Platformu 1
TÜSSİDE’de yapılacaktır.
Ortak Akıl Platformu 2
TÜSSİDE’de yapılacaktır.
FAALİYET TARİHİ
Giriş: 23 Eylül 2012
Çıkış: 29 Eylül 2012
Giriş: 17 Ekim 2012
Çıkış: 19 Ekim 2012
Giriş: 4 Kasım 2012
Çıkış: 10 Kasım 2012
Giriş: 25 Kasım 2012
Çıkış: 27 Kasım 2012
Giriş: 28 Kasım 2012
Çıkış: 30 Kasım 2012
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
KATILIMCI
SAYISI
30
50
20
80
80
GSS BİLGİ BANKASI

 Genel sağlık sigortasına ilişkin tüm mevzuatı içerir GSS Bilgi
Bankası
oluşturulmuş ve yayımı için ilgili birimlere
gönderilmiştir.
 Bu sayede genel sağlık sigortası ile ilgili herhangi bir konuda
ulaşılmak istenilen mevzuata, tüm mevzuat taranmaksızın,
daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilecektir.
 Örneğin sadece ilave ücret uygulamaları ile ilgili mevzuat
incelenmek istenildiğinde, tüm mevzuatın taranmasına gerek
olmaksızın Bilgi Bankasının ilave ücret bölümü seçilip Kanun,
GSSİY, SUT, genelgeler ve duyuruların ilave ücret ile ilgili
bölümlerine ulaşılabilecektir.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
SUT KILAVUZ





Sağlık Uygulama Tebliğinin
İlaç
Tıbbi malzeme
Tedavi
bölümleri, uygulayıcılar tarafından kolay ulaşılabilir ve daha
anlaşılabilir olması amacıyla, tüm kural setlerini içerir şekilde Excel
formatında hazırlanmıştır.
 Yine Sağlık Uygulama Tebliğinin
 Müracaat
 Katılım payı
 İlave ücret
 Sağlık hizmetleri ödeme yöntemleri
 Tıbbi malzeme ödeme yöntemleri
bölümleri, uygulayıcılar tarafından kolay ulaşılabilir ve daha
anlaşılabilir olması amacıyla, şematize edilerek, SUT Kılavuz halinde
hazırlanmış olup yayımı için ilgili birimlere gönderilmiştir.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
GSS İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ REVİZYONU

 Değişik kanunlarla 5510 sayılı Kanunda birçok değişiklik
yapılmış olup söz konusu değişikliklere paralel olarak GSS
İşlemleri Yönetmeliğinde yapılması gereken değişiklikler tespit
edilmiştir.
 Başkanlığımızca hazırlanan taslak metin Genel Müdürlüğümüz
daire başkanlıklarına iletilmiş ve görüşleri alınmıştır.
 Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü ile birlikte toplantı ve
yazışmalar yapılarak genel sağlık sigortasının başlangıcı,
bildirimi, gss tescili, gss sona ermesi vb. bölümler yeniden
hazırlanmıştır.
 SUT’un Yönetmeliğe aktarılacak kısımlarının tespitine yönelik
olarak ilgili daire başkanlıkları ile toplantı yapılmış ve
aktarılacak düzenlemeler tespit edilmiştir.
 Yapılan çalışmalar neticesinde GSS İşlemleri Yönetmeliğinin
revize edilmesi çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

STANDART DOSYA PLANININ OLUŞTURULMASI 
 Genel Müdürlüğümüz ve taşra teşkilatı sağlık birimlerinin iş ve
işlemleri dikkate alınarak standart dosya planının hazırlanması
çalışmalarında;
 Başbakanlık Devlet Arşivleri Başkanlığı ile toplantılar
yapılmıştır.
 İzmir İl Müdürlüğünde yerinde inceleme yapılmıştır.
 Ankara İl Müdürlüğü ilgili personeli ile toplantılar yapılmıştır.
 Hazırlanan taslak dosya planı İstanbul İl Müdürlüğü ile Genel
Müdürlüğümüz daire başkanlıklarına iletilmiş ve görüşleri
alınmıştır.
 Yapılan çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüz ile Taşra
Teşkilatımızın sağlık birimlerine yönelik standart dosya planı
taslağı hazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına
gönderilmiştir.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
İLAVE ÜCRET TAVANLARININ BELİRLENMESİ

 06.02.2012 tarihli Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti
Satın Alım Sözleşmesiyle; sunulan sağlık hizmetinin bedeli ile alınan
ilave ücreti gösteren belgeyi vatandaşa verme zorunluluğu getirildi.
 İlave Ücret Yönergesinde değişiklik yapılarak Sağlık hizmeti
sunucularının alabileceği ilave ücret tavanı %90 çıkarıldı.(12/3/2012
tarihli ve 2012/2939 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
YABANCI ÜLKE POLİTİKALARININ İNCELENMESİ

 İlaç geri ödemesinde referans alınan;
 Fransa
 İspanya
 İtalya
 Yunanistan
 Portekiz
sağlık sistemleri (katılım payı uygulamaları, ilaç ve tedavi gibi
sağlık hizmetlerinin karşılanma usul ve esasları vb.)
incelenerek rapor hazırlanmıştır.
 Söz konusu rapor tüm ilgililerin yararlanabilmesini teminen
Kurumumuz internet sayfasında yayımlanacaktır.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
TIBBİ MALZEME BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONULU

GENELGELER 1/2
 Sağlık Kurum/Kuruluşlarınca ve hasta tarafından temin edilen
tıbbi malzeme bedellerine ilişkin fatura ve eki belgelerin
incelenmesinde ve ödenmesinde Sosyal Güvenlik İl
Müdürlükleri arasında uygulama birliği ve standart sağlanması
amacıyla, tıbbi malzeme bedellerinin Kurumca karşılanması
konusunda ikincil mevzuat hazırlanması amacıyla alınan karar
doğrultusunda tabiplerden ve sosyal güvenlik uzman
yardımcılarından oluşan bir çekirdek grup oluşturulmuştur.
 Çalışma takvimine uygun olarak; 07.03.2012-09.03.2012
tarihleri arasında Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı’nda
Kocatepe SSGM, Bahçelievler SSGM ve Bursa SSGM’nin
katılımıyla yapılan toplantıda tıbbi malzeme ödeme usul ve
esaslarında yaşanan sorunlar, Sağlık Uygulama Tebliği’nde ve
mevzuattaki boşluklar tespit edilmiştir. Yapılan tartışmalarda
il müdürlükleri arasındaki uygulama farklılıkları görülmüştür.
TIBBİ MALZEME BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONULU

GENELGELER 2/2
 17.04.2012-19.04.2012 tarihleri arasında Samsun SSGM, Eskişehir
SSGM, Konya SSGM, İstanbul SSGM, Adana SSGM, Kocatepe SSGM,
Bahçelievler SSGM, Bursa SSGM, Trabzon SSGM, İzmir SSGM,
Kocaeli SSGM, Antalya SSGM, Kırıkkale İl Müdürlüğü’nün katıldığı
toplantıda yaşanan sorunlar bir kez daha tartışıldıktan sonra Sağlık
Kurum/Kuruluşlarınca ve hasta tarafından temin edilen tıbbi
malzeme bedellerinin ödenmesi konulu genelge taslağı yazımına
devam edilmiştir.
 Paydaşlarla yapılan toplantıların ardından, paydaşlarla oluşturulan
görüşler Tıbbi Malzeme Dairesi çalışanlarınca tartışılmış ve taslak
metinde gerekli düzenlemeler yapılmış ve eksikler tamamlanmıştır
Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri
Ödeme İşlemlerine ilişkin genelge 22.08.2012 tarihinde, Sağlık
Kurum ve Kuruluşlarınca Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin
Ödenmesine ilişkin genelge ise 03.10.2012 tarihinde yayımlanmıştır.
TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNERGE VE TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU -1/2 
 Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları
Hakkında Yönergenin hazırlanarak, bir cihazın ödeme kapsamına
alınması veya bu kapsamdan çıkarılması konusunun yazılı bir
sistematiğe bağlanması kararı alınmış ve bir çalışma grubu
oluşturulmuştur.
 04.04.2012 tarihinde Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı başkanlığında
ve Sağlık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye
Medikal Meclisi, TÜMDEF, TÜDER, SEİS, ARTED, ORDER, Türk
Kardiyoloji Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Türk
Nöroloji Derneği, Türk Kardiyovasküler Cerrahi Derneği, Türk
Gastroenteroloji Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Sağlık
Ekonomisi ve Politikası Derneği, Türk Standartları Enstitüsü, MEYER
temsilcileri katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, bir cihazın geri
ödeme kapsamına alınması için geçirmesi gereken süreç üzerine
katılımcılardan görüşleri alındıktan sonra Tıbbi Malzeme Ödeme
Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin eki
Başvuru Kılavuzunun yazımına geçilmiş ve toplantıda bir taslak
oluşturulmuştur.
TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNERGE VE TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU -2/2
 20.04.2012 tarihinde aynı katılımcılarla ikinci bir çalıştay
düzenlenerek tıbbi malzeme geri ödemesi ile ilgili süreçlerde
paydaşlarla görüş birliğine varılarak taslak metin üzerinde uzlaşı
sağlanmıştır. Paydaşlarla yapılan toplantıların ardından, paydaşlarla
oluşturulan görüşler Tıbbi Malzeme Dairesi çalışanlarınca tartışılmış
ve taslak metinde gerekli düzenlemeler yapılmış ve eksikler
tamamlanmıştır. Nihai halini alan Tıbbi Malzeme Ödeme
Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge ve eki
kılavuz 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 02.08.2012
tarihinde yayınlandı.
SUT REVİZYONU
 Sağlık Uygulama Tebliği’nin Tıbbi malzeme Temini ve Ödeme
Esasları başlıklı 7. Maddesi, uygulamalardaki aksaklıklar ve il
müdürlüklerinden gelen talepler ve Genel Sağlık Sigortası Genel
Müdürlüğü Eskişehir toplantısında alınan kararlar da göz önünde
bulundurularak, 22.06.2012 revize edilmiş ve yayınlanmıştır.

SİSTEM İŞLEM PAKETLERİNİN KAYDI, YENİ
VERSİYON TİTUBB 1/2
 Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve
Hacettepe Üniversitesinin birlikte yürüttüğü TİTUBB projesinin
öngörülen süresi 2011 yılı Aralık ayı itibariyle dolmuştur. Yüklenici
firma
ile
yapılan
toplantılarda
bazı
yükümlülüklerin
tamamlanmadığı görülmüş, bu yükümlülüklerin en kısa sürede
yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapacak bir çekirdek grup
oluşturulmuştur. Optik, Sistem İşlem Paketi, Ismarlama Üretilen
Tıbbi Cihazla ilgili sistemsel sorunların çözülmesi ve ALLOGREFT
ekranı geliştirilmesi ve Gümrük Entegrasyonun sağlanması, yerine
getirilmesi gereken yükümlülüklerdendir.

SİSTEM İŞLEM PAKETLERİNİN KAYDI, YENİ
VERSİYON TİTUBB 2/2

 Sistem işlem paketlerinin TİTUBB’ta kaydı sağlanarak, bu konuda geri
ödeme aşamasında il müdürlüklerince ve firmalarca yaşanan
sorunları çözmek üzere altyapı çalışması yapılmış olup sistemin
işlemesi için firmaların ürünlerini sisteme kaydetmeleri
beklenmektedir.
 18.11.2011 tarihi itibariyle eski TİTUBB sürümünden, daha kapsamlı
veri ve elektronik kullanım kolaylıkları sağlayan yeni TİTUBB
sürümüne geçilmiştir. Eski versiyon TİTUBB uygulaması 2011 yılı başı
itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından veri girişine kapatılmıştır.
İçindeki veriler yeni TİTUBB uygulamasına aktarılmıştır. Ancak
ödeme aşamasında sıkıntı yaşanmaması amacıyla altyapı çalışmaları
tamamlanıncaya kadar SGK tarafından bir geçiş dönemi öngörülmüş
ve eski TİTUBB versiyonunun il müdürlüklerince kullanımı 01.09.2012
tarihine kadar ertelenerek bu tarihte yürürlüğe girmiştir.
SÖZLEŞME VE ZEYİLNAMELER

 Özel Sağlık Hizmeti Sunucuları ile ilk sözleşme 2007 yılında
yapılmıştır. Aynı Sözleşme bazı değişiklikler yapılarak aynı anlayış ile
2009 yılında yeniden yayınlanmıştır.
 Yeni sözleşme ise; vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin belli
standartlarda sunulması, fiillerle cezalar arasında hakkaniyetin tesis
edilmesi gibi ilkelerle; yaklaşık olarak 40 kişilik bir teknik ekip (Sağlık
Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve
Gazi Üniversitesi Ticaret Hukuku Kürsüsü temsilcilerinin de
bulunduğu) oluşturularak,
ilgili tüm kesimlerin tavsiye ve
değerlendirmeleri de dikkate alınarak hazırlanmış ve 28.12.2011
tarihinde yayımlanarak duyurulmuştur.
 Sözleşme imzalama sürecinin uzatılmasından sonra sözleşme
geçerlilik tarihi 06.02.2012 olarak belirlenmiştir.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
PROTOKOLLER

 Sağlık Bakanlığı ile 2012 yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım




Protokol ve Sözleşmesi 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere
imzalanmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sağlık Hizmeti Alım Protokolü 14 Ekim 2010
tarihinde imzalanmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 3. basamak sağlık hizmet sunucuları için
Götürü Bedel, 2. basamak sağlık hizmet sunucuları için Hizmet Başı Sağlık
Hizmeti Alım Protokolü ve Sözleşme Usul ve Esasları 1 Ocak 2012 tarihinden
geçerli olmak üzere imzalanmıştır.
Gaziantep Belediyesi ile Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmet Alım
Sözleşmesi ve Usul Esasları 1 Mayıs 2012 tarihinden geçerli olmak üzere
imzalanmıştır.
2009-2010 yılında 2 belediye tıp merkezi, Darülaceze Müessese Müdürlüğü,
2010-2011 yıllarında 5, 2012 yılında ise yine 5 üniversite hastanesi ile Sağlık
Hizmetleri Alım Protokolü imzalanmıştır.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA YÖNELİK İŞLEMLER
 Sevk Edilmek Koşulu İle Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Ağız ve
Diş Sağlığı Hizmetlerinin Alınması
Usulüne uygun alınan sevkle Kurumumuzla anlaşması olmayan sağlık
hizmeti sunucularında sağlanan ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin
tedavi bedelleri SUT’da yer alan fiyatlar esas alınarak kişilere
ödenmekte iken, Danıştay tarafından bu şekilde tedavileri sağlanan
kişilerin tedavi bedellerinin Türk Diş Hekimleri Birliğinin fiyatları baz
alınarak ödenmesi gerektiğine karar verilmesi üzerine karar
doğrultusunda işlem yapılmak üzere genelge yayımlanmıştır.
 Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmetlerinin Alınması
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin özel sağlık
hizmet sunucularından ağız ve diş sağlığına yönelik sağlık hizmeti
alınabilmesi amacıyla sözleşme hazırlığı yapılmış ancak uygulamaya
alınamamıştır.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
ÖDEMELERİN YÖNETİMİ

 2009 yılında fatura inceleme kriter belirleme çalışmaları yapılmış ve
1 Nisan 2010 tarihinde Fatura İnceleme Usul ve Esasları
yayınlanmıştır.
 Kurumumuz taşra teşkilatında işleyişleri yerinde görmek ve sağlık
hizmet sunucularıyla bir araya gelerek sağlık hizmeti uygulamalarına
ilişkin sorun ve çözüm önerilerinin görüşülmesini temin etmek için
tüm Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü olan illere seyahat
planlaması yapılmış, ilk uygulama Antalya, Samsun, Çorum, Kocaeli,
Trabzon, Eskişehir, Adana, Malatya, İzmir, Konya illerinde
gerçekleştirilmiştir.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
46 / 63
YOL, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERLERİ

 Mutat taşıt bedelleri, Karayolları Taban Ücret Tarifesi esas alınarak yol
gideri km bazlı fiyat üzerinden ödenmeye başlanmıştır.
 Hastalardan bilet ve rayiç belgesi istenme zorunluluğu kaldırılmıştır.
 Sigortalıların istedikleri İl Müdürlüklerinden şahıs ödemelerini
alabilmeleri sağlamıştır.
 Taksi ücretleri için ödenen tutar, iki yerleşim yeri arası mutat taşıt aracı
bedelinin 5 katı ile sınırlandırılmıştır.
 Kanser tedavisi, organ, doku ve kök hücre nakli tedavisi gören hastaların
devam eden tedavileri için sevklerinin birinci basamak sağlık hizmeti
sunucuları tarafından kontrol çağrı belgesi olması kaydıyla yapılabilmesi
imkanı getirilmiştir.
 Köylerden bağlı bulundukları ilçeye diyaliz tedavisi için gidip gelenlerin
yerleşim yerinden ilk sevk belgesini alamamaları nedeniyle yol parası
ödemelerinde yaşadıkları sıkıntılar giderilmiştir.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
YURTDIŞI TETKİK/TEDAVİ İŞLEMLERİ
 2012 yılı içerisinde yurt içinde tedavisi yapılamayıp tedavi
amacıyla yurt dışına 20 kişi gönderilmiş olup, ayrıca daha
önceki yıllarda tedavi için gönderilmiş olan 21 hastanın
(özellikle organ nakilli hastalar) 45 defa kontrol tedavisi için
yurt dışına gönderilmeleri sağlanmıştır.
 2012 yılı içerisinde ülkemizde yapılamayan toplam 22
hastanın tetkiki yurt dışında yaptırılmıştır.
2012 Yılı
Genel Toplam
Yurt Dışına Tedaviye
Gönderilen Hasta Sayısı
20
120
Yurt Dışına Gönderilen
Tahlil/Tetkik Sayısı
22
118
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
MEVZUAT ÇALIŞMALARI

 Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü
Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ile Sosyal Sigorta Yüksek
Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin
Yönetmelik 11/10/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri
Yönetmeliği’nde acil düzenleme yapılması gerekmiş ve değişiklikler
22.01.2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
KURUM SAĞLIK KURULLARI

 Sigortalılarımız ve hak sahiplerinin mağduriyetlerine sebebiyet
vermeden, dosya değerlendirme süreçlerini kısaltabilmek,
maluliyet taleplerini bölgelerinde ivedilikle sonuçlandırabilmek,
yetersiz ya da eksik bilgi ile düzenlenmiş raporların hazırlandığı
hastaneler ile iletişim sağlayabilmek amacı ile ;2009 Yılında 9
ilde (İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli, Bursa, Konya,
Kayseri, Samsun) 2011 yılında 4 il daha olmak üzere (Ankara,
Eskişehir, Trabzon Gaziantep) toplam 13 ilde Kurum Sağlık
Kurulları (Bölge Sağlık Kurulları) oluşturulmuştur.
 Vazife malullüğü ve harp malullüğü tespitleri, 4/a, 4/b
kapsamındaki sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı ve yaşlılık
sigortasına ilişkin tespit işlemleri Ankara Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğüne (Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine)
devredilmiştir.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
MALULİYETE İLİŞKİN MEVZUAT ÇALIŞMALARI

 Sigortalılarımızın maluliyet-iş kazası ve meslek hastalığı vb.
tespitlerinde kullanılmakta olan Çalışma Gücü ve Meslekte
Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği birbirinden
ayrılarak; Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği, İş Kazası ve
Meslek Hastalıkları Tespit Yönetmeliği olarak iki ayrı kısımda
tamamlanarak yayınlanacaktır. Maluliyet Tespit İşlemleri
Yönetmeliği Taslağı tamamlanarak ilgili birimlerinin
görüşlerine sunulmuş olup, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
Tespit Yönetmeliği Taslağı çalışmalarımız devam etmektedir.
 Kurum Sağlık Kurularının görev yetki ve çalışma usul esasları
ile ilgili bir mevzuatın bulunmaması nedeniyle karşılaşılan
sorunların çözümlenmesi maksadıyla,
Kurum Sağlık
Kurullarının Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin
Yönetmelik taslağı hazırlanarak ilgili birimlerin görüşlerine
sunulmuştur.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
VERİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 11.07.2012’de çıkarılan son Yönetmelik, sözleşmeli sağlık hizmet
sunucularına ait bilgi işlem veri tabanında yer alan kişisel ve
kurumsal verilerin, kişinin ya da kurumun mahremiyeti, maddi ve
manevi varlığı ile temel hak ve özgürlüklerini koruyarak, paylaşım
esaslarının belirlenmesi ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin
hususların düzenlenmesine yönelik olarak 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 78 inci ve 100 üncü
maddelerine dayanılarak hazırlanan "Genel Sağlık Sigortası
Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik" olup
11.07.2012 tarihli ve 28350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
 Bu Yönetmeliğin “Düzenleme yetkisi” başlıklı 16 ıncı maddesine
istinaden
“Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası
Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar” Kurum
Yönetim Kurulumuzun 26.07.2012 tarih ve 2012/269 sayılı kararı ile
uygun görülerek 27.07.2012 tarihinde Kurum web sayfasında
yayımlanmıştır.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
YENİ TEB PROTOKOLÜ

 Kurumumuz ve TEB arasında 1 Temmuz 2015
tarihine kadar geçerli olacak İlaç Alım Protokolü
imzalanmıştır. Bir takım yeni düzenlemelerin
olduğu bu protokolde, eczacıların da sıkıntıları
ortadan kaldırılmaya çalışılıştır. Bu kapsamda
yaklaşık 20.000 eczanenin iskonto oranları
iyileştirilmiştir.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
GSS TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ 
BANKASI WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU
 Tıbbi malzeme tedarikçilerinin ve piyasaya arz ettikleri ürünlerin TITUBB
sistemine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gözetiminde
kaydedilmesinden sonra Kurum ile ilgili alanların kayıt aşamasında firmalar
tarafından karşılaşılan sorunlar ve bu kayıtların Kurum taşra birimleri
tarafından kontrol edilmesi aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi
ve bir sistematiğin oluşturulması ihtiyacı doğrultusunda kılavuz çalışmaları
yapılmıştır.
 Hazırlanan kılavuzun İl Müdürlükleri ve SGM’ler tarafından yürütülen
TITUBB kaydının kontrolü kısmı ile ilgili olarak TITUBB firma ve ürün
kayıtlarını inceleyen Kurum taşra birimlerinden Ankara Kocatepe ve
Bahçelievler Sosyal Güvenlik Merkezlerine ziyaretlerde bulunulmuş ve
TITUBB kayıtlarını kontrol eden Kurum personeli ile görüşülmüştür. Bursa İl
Müdürlüğü, Ankara Kocatepe ve Bahçelievler Sosyal Güvenlik
Merkezlerinden TITUBB’u aktif olarak kullanan Kurum personeli ile 12-16
Mart 2012 tarihlerinde toplanılmış, TITUBB sisteminin geliştirilmesi için
önerileri alırken taslak metin üzerinde çalışmalar yapılmıştır.
ISMARLAMA TIBBİ CİHAZLARIN KAYDI

 Ismarlama Tıbbi Cihazların Ismarlama tıbbi cihazların TİTUBB’da
kayıt altına alınarak izlenebilirliğin sağlanması açısından
Kurumumuzca yapılması gereken altyapı çalışmaları tamamlanmış
olup sistemin işlerlik kazanması için Sağlık Bakanlığı’nın gerekli
altyapı çalışmalarını tamamlaması beklenmektedir.
ALLOGREFTLERİN KAYDI

 Allogreftler (İnsan Kaynaklı Greft (yama)) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine
tabi olmadığından TİTUBB ekranına kaydedilmektedir. Bu da hem
allogreftlerin insan sağlığı açısından son derece önemli olan
izlenebilirliğini engellemektedir hem de fiyat belirleme çalışmalarını
zora sokmaktadır.
Bu konu ile ilgili olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu ile toplantılar yapılmakta, konunun önemi ilgililerle
paylaşılmaktadır.
 Yapılan çalışmalarda öncelikle allogreftlerin tıbbi cihaz olmadıklar,ı
uluslararası mevzuata uygun olarak ilaç olarak değerlendirilmesi
gerektiği ortaya çıkmıştır. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan
çalışmalar neticesinde allogreftlerin kaydedildiği TİTUBB üzerinde
hazırlanan ekran son aşamaya getirilmiştir. Bu ekranın
tamamlanması ve MEDULA entegrasyonun sağlanması (halihazırda
bu çalışmalar sürdürülmektedir) ile allogreftlerin kayıtları Sağlık
Bakanlığı tarafından kontrol altına alınacak ve Kurumumuzca Sağlık
Bakanlığının kayıt altına aldığı ve ruhsatlandırdığı merkezlerin
ürünlerine ödeme yapacaktır.
AYAKTAN TEDAVİ İŞLEMLERİ 1/2

 14.06.2012-16.06.2012
tarihleri
arasında
Kızılcahamam’da
Bahçelievler SSGM koordinatörlüğünde Tıbbi Malzeme Daire
Başkanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bursa, Düzce
Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı, Bolu İzzet Baysal
Hastanesi’nin katılımıyla iade kapsamında cihazlar konulu çalıştay
düzenlenmiştir. Çalıştaya Kurumumuz personelinden 25, Sağlık
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında “Evde Bakım Hizmetleri” ile
ilgili görevlerde bulunan toplam 10 personel olmak üzere toplamda
35 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Üç gün süren toplantılarda
iade kapsamındaki cihazların mevcut durumu, sorunları ve çözüm
önerileri tartışılmış olup toplantılarda önerilen çözüm önerileri
konusunda Sağlık Bakanlığı gibi konunun ilgili taraflarıyla görüşmeler
sürmektedir.
AYAKTAN TEDAVİ İŞLEMLERİ 2/2

 Ismarlama Ortez ve Protez Merkezleri ile İşitme Cihazı
Merkezleri
Hakkında
Yönetmelik
kapsamında
ruhsatlandırılmış Ismarlama Protez Ortez merkezleri ve
bünyesinde ortopedik protez ve ortezleri ısmarlama olarak
yapan ve/veya uygulayan birimler bulunan Resmi Sağlık
Kuruluşları ile bir sözleşme yapılması planlanmaktadır. Bu
sözleşme metni ve kullanılacak MEDULA ekranları
çalışılmaktadır. Bu sözleşmelerin imzalanmasıyla, sözleşmeli
firmalardan alınan cihazlar geri ödem kapsamında olacak ve
böylece hasta güvenliği ve sağlığı açısından büyük bir adım
atılmış olacaktır.
Elektronik Sevk Sistemi Projesi

Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yol ve gündelik giderlerine ait sevk
ve tedavi belgelerinin elektronik ortama aktarılması (e-sevk) çalışmaları kapsamında
seçilen hastanelerde pilot uygulama başlatılmış olup 2012 yılı sonuna kadar ülke
genelinde uygulamaya geçilecektir .
E-sevk ile;
 Hastaların ve İl Müdürlüğü personelinin zaman kaybının önlenmesi,
 Sevk belgesi üzerinde yapılan hataların ve eksikliklerin engellenmesi, ödemelerin
daha kısa sürede yapılabilmesi,
 SHS’lerin “başka bir hastaneye sevk” ile yaptıkları hasta çıkış işlemlerini MEDULA’da
belirtmeleri ve bu sayede ödemelerde tasarruf edilmesi,
 MEDULA üzerinden tüm sevklerin daha kolay izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi
amaçlanmıştır.
13 Aralık 2015
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
/174
Download

namık kaya - Üniversite Hastaneleri Birliği