. ,-.11İMI » .
T
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03-l t t > 0 - 3 C 'i y g
Konu: Kepez 28524 ada 3 parsel NİP.
/
EXP02016
ANTALYA
'İL /07/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, 21K nolu imar paftasında yer alan Altmova
Orta Mahalle, 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve
Servis İstasyonuna dönüştürülmesi ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu aja ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehirdir
Uygun görüşle
a O 0 7 /2 0 İ
z ederim.
Bedrullah W Ç IN
Genel Sekreter Yardımcisı V.
Uygun görüşle arz ederim.
FârülcKARAÇAY
Genel Sekreter V.
-4>-
BELEDİYE MECLİSİNE
% /fa ım ^ y - ,
lenderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
A d res: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -p o sta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(KEPEZ BELEDİYESİ)
GÖSTERİM
ADA/PARSEL NO: 28524 / 3
o o o
PAFTA NO: 025-B-06-A ve 025-B-06-B
MEVCUT PLAN
-A
n
m
J
K
ÖLÇEK: 1/5000
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
AKARYAKIT LPG SATIŞ, BAKIM ve SERVİS İSTASYONU
ÖNERİ PLAN
---------------------------------------------------
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(KEPEZ BELEDİYESİ)
KONU: 28524 ADA 3 PARSEL
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı; Antalya İli Kepez ilçesi sınırları içerisinde 025-B-06-A ve 025-B-06-B 1/5000
ölçekli nazım imar planı paftalarında yer almaktadır
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından Akaryakıt LPG Satış
Bakım ve servis istasyonu kullanımına dönüştürülmesidir.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
28524 ada 3 parsel Kepez İlçesi Altınova tapulama sahası içerisinde yer almaktadır
Şekil 2. Kadastral Durum
Sayİt Ü LK E R
Şehir Plancısı
I
Muratpaşa Mh. 572 Sk. Emine Apt. No:16 Kat:4 D:8 Antalya
\ T^ : 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından Akaryakıt LPG Satış
Bakım ve servis istasyonu kullanımına dönüştürülmesidir.
Sonuç olarak 28524 ada 3 parselin mevcut imar planı hükmü değiştirilerek Akaryakıt LPG Satış
Bakım ve servis istasyonu alanı önerilmiştir. Akaryakıt, LPG, İkmal ve Servis İstasyonu olarak
önerilen söz konusu parselin ön çekme mesafesi 25 m., yan ve arka çekme mesafeleri ise 5’er m.
olarak verilirken, E=0,10 verilmiştir.
Öneri imar planı değişikliği ekte sunulmaktadır.
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(KEPEZ BELEDİYESİ)
GÖSTERİM
ADA/PARSEL NO: 28524 / 3
t
K
ÖLÇEK: 1/5000
PUANDCOtştaJÛt 9MPU
PAFTA NO: 025-B-06-A ve 025-B-06-B
MEVCUT PLAN
MAftYAWT LTO SATIŞ. IUKM vt SCHYÖİ3TA3TONU
ÖNERİ PLAN
Şekil 3. Plan Örneği 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği öneri durum.
Saygılarımla
4 7 J7 74
7 05 46
72
'HAM Ç Afifi UR
_.ıir
s
i*
Sancısı Ş';Jö : 590
r i j . 1 0 3 6 -2 3 0 0 4
a!
fili:
T‘
36
401 <i> \
:-;;-
;?! 29- 45 7 fi* 00
(s-IHAİİ :
H i t i t V.
i ie a re i
l,
1M
•
1
? 3Ö 004 2X 18
S ic il
83758
2
S a y İt Ü LK E R
Şehir Plancısı
......... j
Muratpaşa Mh. 572 S/c. Emine Apt. No: 16 Kat: 4 D: 8 Antalya
f Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
Download

TC ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi