92
0
GÜVENEVLER MAHALLESİ 21K-22K
910
905
91
5
LEJAND
PLAN ONAMA SINIRI
90
5
89
5
5
91
ASKERİ ALAN
0
91
RESMİ KURUM ALANI
895
90
0
900
895
PLAN NOTLARI
0
91
1_) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA ÇEŞİTLİ
ARAZİ KULLANIM VE YERLEŞME ALANLARINA AİT SINIRLAR
ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN, BU PLAN ÜZERİNDEN
905
905
PLAN ÖLÇEĞİ İLE ÖLÇÜ ALINAMAZ VE YER TESPİTİ
YAPILAMAZ.
2_) PLANLAMA ALANINDA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR
89
5
Çeşme
PLANI İLE BUNA DAYALI PARSELASYON PLANI ONANMADAN
UYGULAMA YAPILAMAZ.
3_) YAPILAŞMA ÖNCESİNDE ZEMİN ETÜTLERİNİN
890
910
895
YAPTIRILMASI VE SONUÇLARININ TÜM MÜHENDİSLİK
900
ÇALIŞMALARINDA DİKKATE ALINMASI ZORUNLUDUR.
910
905
915
YOL, YAYA YOLU, MEYDAN,
890
905
4_) PLANLAMA ALANINDA
91
5
YEŞİL ALAN, SPOR ALANI GİBİ KENTSEL AÇIK
MEKANLARIN DÜZENLENMESİNDE
YOLLAR-KALDIRIM
Cezaevi
İÇİN
YAPISAL ÖNLEMLER VE
895
ULAŞILABİLİRLİK
"TS 12576 ŞEHİR İÇİ
VE YAYA GEÇİTLERİNDE
91
5
0
90
Su Deposu
890
İŞARETLEMELERİN TASARIM KURALLARI"NA GÖRE
89
5
UYGULAMA YAPILACAKTIR.
910
905
5_) TÜM ALANLARDA İÇ VE DIŞ MEKANLARDA
890
915
900
910
905
900
PROJELENDİRME VE UYGULAMA AŞAMASINDA ENGELLİLER
İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAKTIR.
89
0
6_) PLANDA GÖSTERİLEN VEYA GÖSTERİLMEYEN ENERJİ
NAKİL HATTLARI İÇİN "ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM
TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR VE
BU HATLARIN ALTINDA KALAN ALANLARDA UYGULAMA VE
YAPILAŞMADAN ÖNCE TEİAŞ VE/VEYA TEDAŞ GÖRÜŞÜ
915
ALINACAKTIR.
910
7_) PLANLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALARDA DEPREM,
910
905
OTOPARK, YANGIN, SIĞINAK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
905
60 00
E Tipi Kapalı Ceza Evi
900
8_) BU PLAN, PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR
Yo
l
895
900
BÜTÜNDÜR.
9_) BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR
KANUNU İLE BU KANUNA GÖRE ÇIKARILAN YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
890
ADLİYE
Zeytinli Mahallesi
Tedaş Atölyesi
885
89
5
885
Teda ş
Tedaş
kak
50 00
885
900
890
900
890
Yeni Adliye
Ga
zia
nte
p
890
Os
m
an
iye
vler Mahallesi
0
89
5
88
2. Ge
0
88
5
89
çit
İp
ek
89
0
2.G
ecit
Yo
lu
0
880
1. Ge
çit
Teda ş
Fatih Mahallesi
G
eç
it
Cadde si
es
i
Maraşal Fevzi
Çakmak
37.
Sok
Gaziantep
Özel Kolej
Okulları
iye
880
880
So
ka
k
ad
de
Os
ma
niy
e
No
lu
Ye
se
vi
C
880
Ah
m
et
si
87
5
88
5
89
0
oc
a
37
H
Ga
zia
nte
p
0
88
Özel Gaziantep Kolej Vakfı
İlköğ retim Okulu
Os
m
an
ad
d
ak
et
Ye
se
vi
C
8.
Ah
m
88
0
ca
88
Gaziantep
Anadolu Lisesi
87
ak
13
3.S
ok
38
.S
i Çakmak
oka
k
12
6.S
ok
41
875
Abdu
E: 2.50
h: Serbest
Ulus Mahallesi
.S
ok
ak
Ga
zia
n te
p
ak
38. Soka
k
st
ÜYÜKŞEHİR
ONANMADAN
GEÇİLEMEZ. )
Yo
lu
870
lkad
ir Ak
İpe
k
40
.S
Mrş. Fevz
arı
Bulv
Bulvarı
ÜREL TESİS,
SAĞLIK,
RİŞ MERKEZİ,
Turistik ve Kültürel Tesis
Eğlence,Otel,Sağlık
Konut,Alışveriş Mrk.
ok
ak
Bulva rı
11
7.S
ok
ak
5
ir Üner
Ali Nad
su
Os
ma
niy
e
32. Cadde
32. Cadde
r Bulvar
38. Sokak
40. Sokak
dir Üne
Ali Na
39 .So
kak
ı
4. So
Fatih
Mahallesi
kak
35 00
37. Sokak
k
30. Soka
30. Sok
30.
30. Sok
37. Sokak
ak
3
So
ak
Dül
ük
Ulus Mahallesi
Bal Peteğ im
Eğ itim Ve
Rehabilitasyon
Merkezi
Geç
it
erke
zi
Göyko Sitesi
Cadde
Şeh
ir M
39 Nolu
36. Sokak
Ho
88
0
İp
ek
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
60 00
Download

Netcad eminturk EMINTURK _5000bütün.NCZ