İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ
Seçili Bibliyografya
Kasım 2014
Ahmet Hadi Adanalı
Aşağıdaki sınırlı bibliyografya İslam Felsefesi hakkında genel bir kanaat edinmek isteyen
kimselerin müracaat edebileceği Türkçe kaynakları içermektedir. Başlangıç olarak Fahri’nin
İslam Felsefesi Kelamı ve Tasavvufuna Giriş’i ; Gazali’nin el-Munkız’ı ve İbn Rüşd’ün Fasl’ı
(Felsefe Din İlişkileri içinde); orta düzeyde Adamson ve Taylor’un İslam Felsefesine Giriş’i,
Mahmut Kaya’nın Felsefe Metinleri; ileri düzeyde İbn Rüşd’ün Tutarsızlığın Tutarsızlığı ve
Aslan’ın İslam Felsefesi Üzerine önerilebilir.
İyi Okumalar
Klasik Kaynaklar
Kindî. Felsefi Risaleler [Resail]. Çev. Mahmut Kaya. İstanbul: Klasik, 2002.
Razi. [et-Tıb er-Ruhânî]
Farabi. İdeal Devlet [el-Medîne el-Fâdıla] . Ankara: Vadi Yayınları, 1997.
Farafi. İlimlerin Sayımı [İhsâ el-Ulûm] Çev. Ahmet Ateş. İstanbul: Milli Eğitim
Basımevi, 1990.
5. İbn Sina. İşaretler ve Tenbihler [el-İşârât ve et-tenbîhât] Çev. Ali Durusoy, Muhittin
Macit, Ekrem Demirli. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005.
6. Gazali. El-Munkizu min ad-Dalal. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1994.
7. Gazali. Filozofların Tutarsızlığı [Tahâfut el-felâsife] Çev. Hüseyin Sarıoğlu ve
Mahmut Kaya. İstanbul: Klasik, 2014.
8. İbn Rüşd. Felsefe Din İlişkileri [Fasl el-Makal; Kaşf an Manahic el-Edille]. Çev.
Süleyman Uludağ. İstanbul: Dergah Yayınları, 2012.
9. İbn Rüşd. Tutarsızlığın Tutarsızlığı [Tahafüt et-tehafüt] Çev. Mehmet Dağ ve Kemal
Işık. İstanbul: Kırk Anbar Kitaplığı, 1998.
10. İbn Miskeveyh. Ahlaki Olgunlaşma [Tehzîb el-ahlâk] Çev. A. Şener, C. Tunç, İ.
Kayaoğlu. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1983.
11. İbn Tufeyl. Hay bin Yakzan. Çev. M. Şerafettin Yaltkaya, Babanzade Reşid. İstanbul:
Yapı Kredi Yayıncılık, 1997.
12. Sühreverdî. İşrak Felsefesi [Hikmet el-işrâk] Çev. Tahir Uluç. İstanbul: İz Yayıncılık,
2009.
1.
2.
3.
4.
Seçki
13. Mahmut Kaya. Felsefe Metinleri. İstanbul: Klasik, 2003. (Yukarıdaki klasik eserlerden
bölümler içeren bir eser).
Genel Eserler
14. Peter Adamson ve Richard C. Taylor. İslam Felsefesine Giriş. Terc. Cüneyd Kaya.
İstanbul: Küre Yayınları, 2007.
15. Cüneyd Kaya ed. İslam Felsefesi: Tarih ve Meseleler. İstanbul: İSAM, 2003.
16. Seyyid Hüseyin Nasr ve Oliver Leaman, ed. İslam Felsefesi Tarihi. Çev. Şamil Öçal
ve Hasan Tuncay Başoğlu. 3 cilt. İstanbul: Açılım Kitap, 2007.
17. M. Muhammed Şerif. Klasik İslâm Filozofları ve Düşüncleri. Çev. Osman Bilen ve
diğerleri. İstanbul: İnsan Yayınları, 1997.
18. Mehmet Bayraktar. İslam Felsefesine Giriş. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.,
1998.
19. Henri Corben. İslam Felsefesi Tarihi: Başlangıçtan İbn Rüşd’ün Ölümüne. Çev.
Hüseyin Hatemi. İstanbul: İletişim Yayıncılık, 1994.
20. Henri Corben. İbn Rüşd’den Günümüze İslam Felsefe Tarihi. Çev. Abdullah Haksöz.
İstanbul: İnsan Yayınları, 1997.
21. Macit Fahri. İslam Felsefesi Tarihi. Çev. Kasım Turhan. İstanbul: İklim Yayınları,
1992.
22. Macit Fahri. İslam Felsefesi Kelamı ve Tasavvufuna Giriş. Çev. Şahin Filiz. İstanbul:
İnsan Yayınları, 2000.
23. Oliver Leaman. Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş. Çev.Turan Koç. İstanbul: İz
Yayıncılık, 2000.
24. Oliver Leaman. İslam Estetiğine Giriş. Çev. Nuh Yılmaz. İstanbul, Küre Yayınları,
2012.
25. Dimitri Gutas. Yunanca Düşünce Arapça Kültür. Çev. Lütfü Şimşek. İstanbul: Kitap
Yayınevi, 2002.
26. Muhsin Gerviyani. İslam Felsefesine Giriş: Bilgi ve Varlık. Çev. Hasan Almas.
İstanbul: Birey Yayıncılık, 1998.
27. Ahmet Arslan. İslam Felsefesi Üzerine. Ankara: Vadi Yayınları, 1998/İslam Felsefesi
Üzerine, yeni baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.
28. Ebu’l-Alâ Afifi. İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler. İstanbul: İz Yayıncılık, 2000.
29. Şehristani. Filozoflarla Mücadele. Çev. Aygün Akyol ve Aytekin Özel. İstanbul:
Litera Yayıncılık, 2010.
30. Farhad Daftary (Haz.). İslam’da Entelektüel Gelenekler. Çev. Muhammet Şeviker.
İstanbul: İnsan Yayınları, 2005.
31. Charles E. Butterworth ve Blake Andree Kessel. İslam Felsefesinin Avrupa’ya Girişi.
Çev. Ömer Mahir Alper ve Ayşe Meral. İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2001.
32. Ali Sami en-Neşşâr. İslamda Felsefi Düşüncenin Doğuşu. Çev. Osman Tunç. 2 cilt.
İstanbul: İnsan Yayınları, 1999.
33. Necip Taylan. İslam Felsefesi: Kaynakları-Temsilcileri-Tesirleri. İstanbul: Ensar
Neşriyat, 1991.
34. Hüseyin Gazi Topdemir (Haz.). İbn Rüşd: Endülüslü Bilge. (Eserlerinden Seçmeler).
İstanbul: Say Yayınları, 2011.
35. İsmail Hakkı İzmirli. İslamda Felsefe Akımları. Haz. .N. Ahmet Özalp. İstanbul:
Kitabevi, 1995.
36. W. Montgomery Watt. İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri. Çev. Ethem Ruhi Fığlalı.
İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 1998.
37. Fazlur Rahman. İslam. Çev. Mehmet Aydın. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2008.
(İslam Düşüncesi hakkında daha geniş ve içerikli bir bibliyografya hazırlanmaktadır.)
Download

adanali islam felsefesi bibliyografya 2014