TÜRK - İSLAM TARİH DERS NOTLARI
Veysel KIRLANGIÇ
BİLİM ADAMININ
ADI
ESERLERİ
ÖZELLİKLERİ
FARABİ
-İhsa’ul Ulum
-Kitab’ül Musiki
Felsefe alanında ileri gitti
Pozitif bilimleri başlatarak sınıflandırdı.
Muallim-i Sani(ikinci öğretmen) ünvanıyla
bilinir.Müzik kitabı üzerine yazılmış eseri
vardır.
İBN-İ SİNA
-Aş Şifa
-El Kanun Fit TIP
Tıp alanıyla ünlenmiştir
AVICENNA ismiyle de bilinir. Tıbbın bütün
yasalarını ele alan bir eser yazmıştır.
Matematik, fizik, astronomi çalışmalar
yapmıştır. Coğrafya alanındaki çalışmalarıyla
da ünlenmiştir. Çalışmalarını deney ve
gözleme dayandırmıştır
BİRUNİ
-Asar’ül Bakiye
HAREZMİ
Kitab’ül CEBR ve’l Mukabele
GAZALİ
-İhya’ül Ulumiddin
-El Munkizu mine’d Dalal
-Mekasidu’l Felasife
Din alimi ve İslam filozofudur.
Nizamiye Medreselerinin baş müderrisidir.
Fususul Hikem
Tasavvuf,fıkıh,hadis,tefsir,Felsefe,
Edebiyat,kelam alanında çalışmalar yapmıştır
Seyahatname
Coğrafya ve diplomasi alanında çalışmalar
yapmıştır.
Risale-i Fi’l hey’e(astronomi)
Risale fi’l Muhammediye
Matematik ve astronmi alanında ün
salmıştır.fatih külliyesinin programını
hazırlamış,sahn-ı seman medresesinde ders
vermiş ayrıca İstanbul’un enlem ve boylamını
hesaplamıştır
ULUĞ BEY
Zeyci Kürkani
Ziyci Sultanı
Astronomiyle uğraşmıştır ve eserleri yazarken
rasathanesinden yararlanmıştır
ÖMER HAYYAM
Ziyc-i Melikşahi
Eş’arı bil Arabbiye
Fil Mutayat
Rübaileriyle ünlüdür.ayrıca Melikşaha Celali
Takvimi takdim etmiştir
TABERİ
Tarihu’l-Ümen ve’l-Mülük
Camiu’l-Beyan an (fi) Te’vil
Ayati-Kur’an
EL CEZERİ
El Câmi-u’l Beyn’el İlmî ElAmelî’en Nâfi fî Sınâ'ati’l
Hiyel) "Makine Yapımında
Yararlı Bilgiler ve
Uygulamalar"
Tefsir, tarih, tıp ve matematik alanında
ünlüdür. Kendi zamanına kadar olan olayları
ele alır.
Sibernetik ilk kurucusudur. Otomatik çalışan
çarklar, su saatleri, fıskiyeler ve şifreli kilitler
bulmuştur.
MUHYİDDİN ARABİ
İBN-İ FADLAN
ALİ KUŞÇU
Matematik ve astronomi alanında ileri
gitmiştir. Sıfır sayısını bulmuştur.
EL FERAZİ
Ebvâb lâ yestağnî men
yerûmü camele'l-usturlâb
(Risâletü't-usturlâb).
İBN-İ RÜŞD
Tehafütüt tehafüt
Makela fil Mizac
İBNÜL HEYSEM
İBN-İ FADLAN
Kitabül Menazir
CÜVEYNİ
Tarih-i Cihan Güşa
İBN-İ HALDUN
Mukaddime
İBN-İ BATUTA
MEVLANA
CELALEDDİN RUMİ
Seyahatname
YUNUS EMRE
Seyahatname
Mesnevi
Divanı Kebir
Mektubat
Divan
Resaletün Nushiye
HACI BEKTAŞ-I VELİ
Makalat
HOCA AHMET
DEHHANİ
Selçuklu Şehnamesi
İlk kez astronomi ile uğraşan kişidir. İslam
dünyasında ilk kez usturlap’ı kullanmıştır.
(astronomi ölçümlerinde kullanılmış tarihi bir
ölçüm cihazıdır.) İlk kez güneş ve ay
tutulmasını hesaplamaya çalışmıştır.
Felsefe ve matematik alanında çalışmaları
vardır. Ayrıca tıp, fıkıh ve kelam’lada
çalışmaları olmuştur.
Optik üzerinde çalışmalar yapmıştır.
Türk ülkelerini anlatan eserleri vardır.
Coğrafya ve diplomasi alanında çalışmalar
yapmıştır.
Tarih hakkında incelemeleri vardır. Orhun
kitabeleri hakkında ilk kez bahsetmiştir.
Tarih ve sosyoloji alanında çalışmalar
yapmıştır.
Coğrafya bilgini ve seyyahtır.
İslam ve tasavvuf hakkında önemli bilgiler
verir. Anadolu Selçuklu Döneminde
yaşamıştır.
Yunus Emre, Anadolu'da Türkçe şiirin
öncüsü olan mutasavvıf ve filozof,
Anadolu'da yaşamış tasavvuf ve halk şairi,
Türk İslam düşünürü. 1991 yılı UNESCO
tarafından Yunus Emre'nin doğumunun 750.
yılı olarak anılmıştır. Anadolu Selçuklu
Döneminde yaşamıştır.
Şair ve mutasavvıftır. Anadolu Selçuklu
Döneminde yaşamıştır.
Divan edebiyatının ilk temsilcilerindendir.
Download

Türk-İslam Bilim Adamları (PDF)