Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Studijski program :
Naziv predmeta: Upravno pravo
Nastavnik: Prof. dr. Kulić Mirko
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 11
Uslov:
Cilj predmeta
Sticanje znanja o poslovima uprave. Proučavanje subjekata uprave. Sticanje znanja o aktima uprave.
Proučavanje upravnog postupka i upravnog spora. Dakle student treba da dobije znanja o organizaciji i delatnosti
javne uprave ali i opštem upravnom postupku i upravnom sporu.
Ovaj kurs ima za cilj da pruži studentima teorijska i, u odgovarajućoj meri, praktična znanja iz složene oblasti
upravnog prava, razmatranjem opštih teorijskih problema upravnog prava, kao i normi i instituta koje uređuju
organizacione, materijalne, procesne i s njima povezane kontrolne aspekte obavljanja upravne delatnosti.
Ishod predmeta:
Stečena znanja o poslovima, subjektima i aktima uprave, kao i o principima upravnog postupka i upravnog
spora. Savladavanje pisanja osnovnih upravnih akata kao i ovladavanje s teorijskim i zakonskim rešenjima javne
uprave u Republici Srbiji.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
1. Upravno pravo (pojam, predmet, metod, izvori, osnovni sistemi, odnos upravnog i pojedinih grana prava) 2.
Pojam uprava ( teoriski i pozitivnopravni pojam, karakteristike, nosioci, faktori, teorije i pristupi) 3.
Upravnopravni odnos i upravnopravna norma 4. Subjekti uprave 5. Poslovi uprave 6. Akti uprave 7. Odnos
organa državne uprave sa drugim državnim organuima i sa ne državnim subjektima 8. Upravni postupak – opšta
pitanja 9. Prvostepeni i drugostepeni upravni postupak 10. Postupak po vanrednim upravnopravnim sredstvima i
Upravni izvršni postupak 11. Kontrola uprave 12. Upravni spor 13. Odluke suda u upravnom sporu i Pravna
sredstva u upravnom sporu 14. Elektronska uprava
Literatura
1. Upravno pravo, Prof. dr Mirko Kulić, Megatrend univerzitet, Beograd, 2010.
2. Upravno pravo i Upravno procesno pravo, Prof. dr Stevan Lilić, Pravni fakultet, Izdavački centar,
Beograd, 2010.
3. Opšte upravno pravo, Prof. dr Zoran Tomić, Pravni fakultet i službeni glasnik, Beograd, 2009,
4. Upravno pravo, Prof. dr Ratko Marković, AD, Beograd 2002
5. Pravni izvori – opšti i pojedinačni pravni akti
Broj časova aktivne nastave 60
Teorijska nastava: 60
Praktična nastava: 45
Metode izvođenja nastave:
Predavanja sa power point prezentacijama, diskusija sa pripremljenim pitanjima i odgovorima, rad na vežbama,
praktičan rad na izradi i javna odbrana seminarskih radova.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Poena
poena
Predispitne obaveze
Završni ispit
aktivnost u toku predavanja
praktična nastava
kolokvijum-i
seminar-i
10
/
30
20
Usmeni
40
Download

Naziv predmeta: Upravno pravo Nastavnik: Prof. dr. Kulić Mirko Status